ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009"

Transkript

1 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Fen Bilimleri Enstitüsü...47 Sosyal Bilimler Enstitüsü...52 BiliĢim Enstitüsü...54 Enerji Enstitüsü...57 Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü...58 Fen Edebiyat Fakültesi...59 ĠnĢaat Fakültesi...64 Kimya Metalurji Fakültesi...67 Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi...73 Elektrik Elektronik Fakültesi...77 Maden Fakültesi...81 Makina Fakültesi...85 Mimarlık Fakültesi...88 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi...92 Denizcilik Fakültesi...95 Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi...98 ĠĢletme Fakültesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Sağlık Kültür Spor Dairesi BaĢkanlığı Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Personel Daire BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Uygulama - AraĢtırma Merkezleri Diğer Merkezler Rektörlük Ofisleri Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. DEĞERLENDĠRME V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

4 EKLER EK Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları Ve Birimlere Dağılımı EK Eğitim-Öğretim Yılı Yeni Kayıt Öğrenci Sayıları Ve Birimlere Dağılımı EK Eğitim-Öğretim Yılı Mezun Olan Öğrenci Sayıları Ve Birimlere Dağılımı EK Yılında Iaeste Arac ılığı Ġle YurtdıĢına Giden Öğrenciler EK Akademik Yılında Yapılan Akademik Faaliyetler EK-6 - Öğrenci Kulüpleri 2008 Yılı Etkinlikleri EK-7-Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Yılı Gelir GerçekleĢmeleri (Aylar Ġtibariyle) EK Yılı Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Birim Bazında BaĢlangıç Ödenekleri, Yılsonu Ödenekleri Ve Harcamalar EK-9-Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Yılı Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Aylar Ġtibariyle Harcamalar EK-10- Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Yılı Bilançosu EK-11-Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu Ek-12-Ġstanbul Teknik Üniversitesi Harcama Bir imleri 2008 Yılı TaĢınır Fiili Envanteri EK Yılı Performans Göstergeleri -ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

5 2008 Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Ġstanbul Teknik Üniversitesi 236 yıllık geçmiģini ülkemizin en iyi mühendislerini, bilimadamlarını, yöneticilerini yetiģtirmeye adamıģ bir kurumdur. Günümüzün hızla geliģen koģullarında baģarılı olacak yeni nesil mühendisleri, bilim adamlarını yetiģtirmek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en önemli görevimizdir. Ġstanbul Teknik Üniversitesi'nin vizyonu ve misyonu bu anlayıģ üzerinde yükselmektedir. Giderek artan rekabet ortamında en iyileri yetiģtirme öngörüsünün bizlere yüklediği sorumluluğun ne denli büyük olduğunun bilincindeyiz ve en iyileri yetiģtirmekte daha da iddaalı olmak kararlılığındayız. Bugün yetiģtirdiğimiz mühendislerin bilim insanlarının ve sanatçıların ulusal alanda olduğu kadar, uluslararası düzeydeki baģarıları bize çabalarımızı hergün biraz daha geliģtirmemiz gerektiğini bizlere sürekli hatırlatmaktadır. Bu nedenledir ki, sürekli geliģme öngörüsü ile hareket etmek, bu yolda geri kalmamak için temel hareket tarzımız olmalıdır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi son on yıl içersinde, ulusal düzeydeki baģarısını, gerek Avrupa Birliği düzeyinde, gerekse ABD düzeyinde kanıtlamaya yönelik olarak almıģ olduğu EUA ve ABET değerlendirmeleriyle uluslararası düzeyde de belgelemiģ bir kurumdur. En iyi mühendisleri yetiģtirmenin kanıtı olarak program bazındaki akreditasyonlarla yetinmek yerine, kaliteyi olabildiğince geliģtirerek ülkemizde ve uluslar arası alanda kurumsal bağlamda, kalite liderliğinin saygın temsilcilerinden bir olmak hedefimizdir. Bu doğrultuda Toplam Kalite anlayıģını üniversite yaģamımızın her alanına yansıtmak için kalite bilinci ve kültürünü her düzeyde yaygınlaģtırmak amacındayız. Toplam kalite anlayıģının baģarısı üst yönetimden en alt düzeye kadar tüm çalıģanlarda kalite bilincinin ve kültürünün varlığını gerektirmektedir. Aynı kalite anlayıģı çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli Ģekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak hedeflenmektedir. Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince tüm birimlerimizin katkısı ve Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı nın özverili çalıģmasıyla hazırlanmıģ olan 2008 Yılı Faaliyet Raporunda, Üniversitemizin mevcut durumuna, yapılan çalıģmalara, eğitim ve araģtırma faaliyetleri çıktılarına yer verilmiģtir Ġstanbul Teknik Üniversitesi Faaliyet Raporu, kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Muhammed ġahġn REKTÖR 1

6 2 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

7 2008 Faaliyet Raporu I- GENEL BĠLGĠLER A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ Ġstanbul Teknik Üniversitesi Özgörev ve ÖzgörüĢü, Üniversite Senatosunun günlü, 344. toplantısında belirlenmiģtir. Özgörev Üniversitemizin özgörevi ulusal ve uluslararası düzeyde yarıģan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaģtırabilen, kendisini sürekli geliģtirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, giriģimci ve lider özelliklere sahip, çağdaģ mezunlar yetiģtirmek, Temel bilimler ve uygulamalı bilimlerdeki araģtırmaları ile ulusal kalkınmayı atılıma dönüģtürecek çalıģmaları yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları oluģturmak ve desteklemek, Bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araģtırmaları yapmak, bu araģtırmaları yapacak kadroları yaratmak ve desteklemek, gerekli altyapıyı oluģturmak ve sürdürmektir. ÖzgörüĢ ÖzgörüĢümüz ise çağdaģ bir araģtırma üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve sanatta önder çalıģmaların odağı olmaktır. B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Anayasanın 130 uncu maddesinde; yükseköğretim kurumları, çağdaģ eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiģtirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeģitli birimlerden oluģan kamu tüzel kiģiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıģtır. Yükseköğretimde amaç ve ilkeleri belirleyen ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluģlarının teģkilatlanma, iģleyiģ, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araģtırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları düzenleyen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nda üniversitelerin görevleri aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģ bulunmaktadır. 3

8 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNĠVERSĠTE GÖREVLER o ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma p lanları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime d ayalı çeģitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak o Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek o Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak o Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak o Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek o Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak o Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak o Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak o Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 4

9 2008 Faaliyet Raporu REKTÖR (ÜST YÖNETĠCĠ) YETKĠ VE GÖREVLERĠ o Üniversite kurullarına baģkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluģlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluģlar arasında düzenli çalıģmayı sağlamak o Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek o Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak o Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluģturan kuruluģ ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiģtirmek veya bunlara yeni görevler vermek o Ġdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak o Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli Ģekilde elde edilmesi ile kullanımını sağlamak o Mali istatistiklerin hazırlanmasında uygun kurumsal çevrenin oluģturulması için gerekli önlem leri almak o Stratejik planları onaylamak (Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik), o Bütçe tekliflerini ve idare performans programlarını bağlı, ilgili veya iliģkili bulunan bakan ile birlikte imzalamak (Strateji G eliģtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik), o Kaynakların kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi, mali yönetim ve kontrol sisteminin iģleyiģinin gözetilmesi ve izlenmesi ile 5018 sayılı Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek (5018/md:11 2) o Strateji geliģtirme birimleri tarafından hazırlanan ayrıntılı harcama ve finansman programlarını onaylamak (Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik), o 5018 sayılı Kanun ve merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmaları onaylamak (Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar), o Ertesi yıla geçen yüklenmelere giriģilmesine onay vermek (5018/ md:27), 5

10 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ o Gelecek yıllara yaygın yüklenmeye giriģmeye onay vermek (5018/md:28), o Harcama birimlerinin harcama yetkisini kısmen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, uygun görüģü üzerine bir üst yönetim kademesinde birleģtirmek (1 Seri No lu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ) o Genel bütçe kapsamı dıģındaki kamu idarelerinde açılmıģ akreditiflere iliģkin ertesi yıla devredilen kredi artıklarının karģılığını bütçenin ilgili tertibine ödenek kaydetmek (5018/md:35), o Özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen oranın üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda, aģan kısım için TC Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz uygulanmak ve yüklenme tutarının yüzde 30 unu aģmamak Ģartıyla belirlenecek oranda bütçe dıģı avans verilmesine karar vermek (Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik), o Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan Ģartlı bağıģ ve yardımların (dıģ finansman kaynağından sağlananlarda 4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bütçede açılacak bir tertibe gelir ve Ģart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilmesini uygun bulmak (5018/md:40), o Genel bütçe kapsamı dıģındaki kamu idarelerinde, Ģartlı bağıģ ve yardımlar karģılığı kaydedilmiģ ödeneklerden tahsis amacı gerçekleģtirilmiģ olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleģtirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı aģmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmek (5018/md:40), o Ġdare faaliyet raporunu düzenlemek ve kamuoyuna açıklamak (5018 /md:41), o Kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüģülmesine ilgili bakanla birlikte katılmak veya görevlendireceği yardımcısının katılmasını sağlamak (5018/md:41), o Ġdaresinin bütçe kesin hesabını bağlı, ilgili veya iliģkili bulunan bakan ile birlikte onaylamak (Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik), o Mali istatistiklerin hazırlanmasında uygun kurumsal çevrenin oluģturulması için gerekli önlemleri almak (5018/md:52), o Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluģturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterl i yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayıģı ile uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından görev, yetki ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri 6

11 2008 Faaliyet Raporu almak (5018 /md:57), o ĠĢ ve iģlemlerin, amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleģtirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenlemek ve idare faaliyet raporuna eklemek (Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar), o Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslarda belirlenen mali karar ve iģlemlerin dıģında kalan mali karar ve iģlemlerin de mali hizmetler birimince ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik olarak yapılacak düzenlemeleri onaylamak, (Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar, Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik), o 5018 sayılı Kanuna ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standartlara aykırı olmamak Ģartıyla strateji geliģtirme birimi tarafından her türlü yöntem, süreç ve özellikli iģlemlere iliģkin olarak hazırlanan standartları onaylamak (Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) o Harcama yetkililerinin talebi üzerine harcama birimlerinin bazı mali iģlemlerinin destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yerine getirilmesine onay vermek (2 Seri No lu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ), o Ġç denetçiler tarafından sunulan denetim raporlarını değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine vermek, iç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan iģlemleri en geç iki ay içinde Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna göndermek (5018/md:64), o Ġç denetçiler tarafından hazırlanan yıllık iç denetim programını onaylamak (5018/md:64), o Sertifikalı adaylar arasından iç denetçi atamak (5018/md:65), o Ġdaresindeki iç denetçi sayısının beģten fazla olması halinde iç denetçiler arasından birini koordinasyonu sağlamakla görevlendirmek (Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik), Ġç denetim birimi tarafından Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik dikkate alınarak hazırlanan yönerge ve değiģikliklerini onaylamak (Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) 7

12 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SORUMLULUKLARI o Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur o 5018 sayılı Kanunda öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, iģletilmesi ve gözetilmesinden sorumludur. o Stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli Ģekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kaynakların kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin iģleyiģinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludur. o Merkezi uyumlaģtırma birimi tarafından belirlenen iç kontrol standartlarının idarede uygulanmasının sağlanmasından sorumludur Sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre rektör, çalıģmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üniversitesinin aylıklı profesörleri arasında en çok üç kiģiyi rektör yardımcısı seçebilmektedir. Üniversitemizde üç rektör yardımcısı görev yapmaktadır. SENATO Rektörün baģkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluģur. YETKĠ GÖREV o Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak o Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak o Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak o Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüģ 8

13 2008 Faaliyet Raporu itirazları inceleyerek karara bağlamak o Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek bildirmek o Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak o Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak o 2547 Sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır YÖNETĠM KURULU Rektörün baģkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değiģik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek Ģekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluģur. YETKĠ GÖREV o Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak o Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak o Yükseköğretim üst kuruluģları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek o Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak o 2547 Sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır 9

14 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DEKAN (HARCAMA YETKĠLĠSĠ) YETKĠ VE GÖREV SORUMLULUKLAR YETKĠ: o Fakülte kurullarına baģkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak GÖREV: o Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek o Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak o Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak o 2547 Sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır o Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derece sorumludur o Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur Dekan kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı profesörleri arasından en çok iki kiģiyi dekan yardımcısı olarak seçebilmektedir. FAKÜLTE KURULU YETKĠ GÖREV o Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek o Bölümlerin politikasını saptamak o Eğitim iģlerinden sorumlu dekan yardımcısı ve bölüm baģkanlarının vizyonlarının o Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaģtırmak o Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen 10

15 2008 Faaliyet Raporu belirlenmesini sağlamak diğer görevleri yapmaktır FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU YETKĠ GÖREV o Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün iģlerde karar almak o Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait iģlemleri hakkında karar vermek o Dekan yardımcılarının, bölüm baģkanlarının,öğretim elemanlarının, fakülte sekreterinin idari personelin performans değerlendirmesini, incelemek çıkan sonuçlara göre düzenlenleme yapmak. o Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek o Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak o Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak o Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır ENSTĠTÜ MÜDÜRÜ (HARCAMA YETKĠLĠSĠ) YETKĠ VE GÖREV SORUMLULUKLAR YETKĠ: o Enstitü kurullarına baģkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasındaki düzenli çalıģmayı sağlamak o Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek GÖREV o Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektörlüğe rapor vermek o Müdür, enstitünün ve bağlı birimlerin kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur o Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve 11

16 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ o Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak verimli kullanılmasından ve 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur o Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiģ görevleri enstitü bakımından yerine getirmekle görevlidirler. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ (HARCAMA YETKĠLĠSĠ) YETKĠ VE GÖREV SORUMLULUKLAR o 2547 Sayılı Kanuna göre dekanlara verilmiģ olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirmek o Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile d iğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiģ görevleri yüksekokul bakımından yerine getirmekle görevlidirler. ĠÇ DENETÇĠ YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR o Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. o Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 12

17 2008 Faaliyet Raporu o Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. o Ġdarenin harcamalarının, mali iģlemlere iliģkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. o Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. o Denetim sonuçları çerçevesinde iyileģtirmelere yönelik önerilerde bulunmak. o Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruģturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, üst yöneticiye bildirmek. GENEL SEKRETER (HARCAMA YETKĠLĠSĠ) YETKĠ VE GÖREV SORUMLULUKLAR YETKĠ: o Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak GÖREV: o Üniversite idari teģkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli uyumlu Ģekilde çalıģmasını sağlamak o Üniversite senatosu ile üniversite yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevini yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak o Genel sekreter, üniversite idari teģkilatının baģıdır ve bu teģkilatın çalıģmasından rektöre karģı sorumludur o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur o Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur o Üniversite senatosu ile üniversite yönetim kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek o Üniversite idari teģkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak 13

18 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ o Basın ve halkla iliģkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak o Rektörlüğün yazıģmalarını yürütmek o Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören iģlerini düzenlemek o Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yönetim kurulu, senato ve rektörün vereceği diğer görevleri yapmak Genel Sekretere çalıģmalarında yardımcı olmak amacıyla biri kadrolu biri fiilen görev yapan iki Genel Sekreter Yardımcısı bulunmaktadır. FAKÜLTE SEKRETERĠ (GERÇEKLEġTĠRME GÖREVLĠSĠ) YETKĠ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKĠ: o Fakülte Ġdari TeĢkilatında bulunan birimler arasında uyumlu çalıģmayı ve hizmetin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek o Fakülte bütçesini hazırlamak ve kesinleģen bütçeyi uygulamak o GerçekleĢtirme görevlisi olarak, harcama talimatı üzerine; iģin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek SORUMLULUK: o 5018 Sayılı Kanun uyarınca yapmaları gereken iģ ve iģlemlerden sorumludur o Fakültenin Akademik diğer bölüm ve birimleri ile koordineyi sağlayarak, hizmetin yerine getirilmesini sağlamak o Fakülte Kurulu ile Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görev yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak o Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının ilgili birimlere ve Üniversiteye iletilmesini sağlamak o Fakülte Ġdari TeĢkilatında görevlendirilecek personel hakkında Ġdari ĠĢlerden Sorumlu Dekan Yardımcısına ve Dekana öneride bulunmak o Basın ve halkla iliģkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak o Fakültenin protokol, ziyaret ve tören iģlerini düzenlemek 14

19 2008 Faaliyet Raporu o Fakülte Dekanlığının yazıģmalarını yürütmek o Dekan tarafından verilecek idari görevleri yerine getirmek Üniversitemizde ayrıca gerçekleģtirme görevlisi olarak enstitü sekreterleri, yüksekokul sekreteri, konservatuar sekreteri ve daire baģkanlıklarında Ģube müdürleri görevlendirilmiģ olup, 5018 sayılı Kanunun öngördüğü çerçevede gerçekleģtirme görevlisi olarak fakülte sekreterlerine atfedilen yetki, görev ve sorumluluklara sahiptirler. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANI YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri, o Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli iģleri yapmak o Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi iģlemlerini yürütmek o Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak Ģeklinde sayılmıģtır. o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANI YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri, o Öğrencilerin ve personelin sağlık iģleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, o Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karģılamak, o Öğrencilerin ve personelin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karģılayacak faaliyetleri yürütmek Ģeklinde sayılmıģtır. Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur. o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur 15

20 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANI YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri, o Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karģılamak o Baskı, filmi videobantı mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma iģlemleri ile ilgili bibliyografik tarama çalıģmalarını yapmak, o Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek Ģeklinde sayılmıģtır. Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur. o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur YAPI ĠġLERĠ TEKNĠK DAĠRE BAġKANI YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri, o Üniversitenin bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarım ile ilgili ihaleleri yürütmek, inģaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım iģlerini yapmak, o o Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç iģletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer iģleri yapmak Ģeklinde sayılmıģtır. Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANI YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri, o Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 16

21 2008 Faaliyet Raporu o Temizlik, aydınlatma, ısıtma bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak, o Basım ve grafik iģleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yürütmek o Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü iģlerini yürütmek, o Verilecek benzeri görevleri yapmak, Olarak belirlenmiģtir. Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur. o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur PERSONEL DAĠRE BAġKANI YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri, o Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalıģmalar yapmak, personel sistemini geliģmesi ile ilgili önerilerde bulunmak o Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik iģleriyle ilgili iģlemleri yapmak, o Ġdari personelin hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Verilecek diğer görevleri yapmak Ģeklinde sayılmıģtır. o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANI YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri, o Üniversitedeki bilgi iģlem sistemini iģletmek, eğitim, öğretim ve araģtırmalara destek olmak, Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi iģlem hizmetlerini yürütmek Ģeklinde sayılmıģtır. 17

22 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANI YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI o Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. o Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. o Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. o Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. o Ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. o Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. o Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. o Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. o Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. o Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. o Muhasebe hizmetlerini yürütmek. o Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 18

23 2008 Faaliyet Raporu o Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek. o Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. o Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. o Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. o Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. o Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. o Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur HUKUK MÜġAVĠRĠ YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri, o Üniversitenin öğrencileri, diğer kiģi ve kurumlarla olan anlaģmazlık ve uyuģmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, o Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak, o Verilecek benzeri diğer görevleri yapmak o Ġdari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur. 19

24 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Tarihçe Ġstanbul Teknik Üniversitesinin geçmiģi Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devletinde ilk kez batılı anlamda mühendislik eğitimi verilmek üzere, 1773 yılında III. Mustafa döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulmuģtur. Gemi inģaatı ve haritacılık öğretimi yapan bu kurumdan sonra kara ordusunun teknik kadrosunu yetiģtirmek amacıyla 1795 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Ġmparatorluk Kara Mühendishanesi) oluģturulmuģtur. Bu okul, 1847 yılında mühendislik eğitimi yanında mimarlık alanında da eğitim vermeye baģlamıģtır yılında Hendese-i Mülkiye ye dönüģen Mühendishane-i Berr-i Hümayun, 1909 yılında Mühendis Mekteb-i Âlisi adını alarak, sivil mimar ve mühendislerin yetiģmesi konusunda eğitim vermiģtir. Cumhuriyetin kuruluģu ile mühendislik ve mimarlık eğitimi yeniden düzenlenmiģtir. Mühendis Mekteb-i Âlisi yol, demiryolu, su iģleri ve inģaat-mimarlık dallarını kapsayacak Ģekilde eğitim veren bir okul olarak örgütlenmiģtir. Mühendislik ve Mimarlık öğretimi, 1928 yılından itibaren Yüksek Mühendis Mektebi'nde sürdürülmüģtür. Cumhuriyet Türkiye sinde bayındırlık alanında gerekli teknik elemanları yetiģtirmiģtir. Bu okul, 1944 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesine dönüģmüģ ve 1946 yılında da ĠnĢaat, Mimarlık, Makine ve Elektrik Fakültelerinden oluģan özerk bir üniversite olmuģtur. Daha sonra, Maden, Kimya, Gemi ĠnĢaatı, Fen Edebiyat, ĠĢletme, Uçak Uzay Bilimleri, Denizcilik gibi fakültelerin kurulması ile büyümüģ, tüm fakülteler bölümlere ayrılmıģ ve her fakültede diploma verilen programlar geliģtirilmiģtir. Ġstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık alanında ve mühendisliğin tüm dallarında Türkiye nin gereksinimlerine cevap verecek, aynı zamanda uluslararası düzeyde yetkin olabilecek meslek adamları yetiģtirmektedir. Üniversitemizde öğretim yılında iki kademeli eğitime geçilerek, dört yıllık lisans eğitimine ilave olarak iki yıllık lisansüstü programları ile birçok uzmanlık alanında üst düzey eğitim vermeye baģlanılmıģtır. Halen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enerji, Avrasya Yer Bilimleri ve BiliĢim olmak üzere beģ enstitü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile büyük bir öğrenci kitlesine hizmet verilmekte, lisans sonrası eğitimle Türkiye nin gereksinim duyduğu araģtırmacıların ve genç öğretim üyesi adaylarının yetiģtirilmesi hedeflenmektedir. 20

25 2008 Faaliyet Raporu Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımlarını yapan ve bu tanımları her zaman güncel tutmayı baģaran, geleneksel yapısını korurken modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, güçlü yurtdıģı iliģkileriyle öğrencilerinin sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası ortamda da yarıģacak Ģekilde yetiģtiren bir devlet üniversitesidir. Son yıllarda 21 bölümü ABET tarafından eģdeğerlik alan Üniversitemiz, uluslararası kalitede eğitim verdiğini kanıtlamıģtır. ĠTÜ de kütüphanesinin tarihçesi de mühendishanenin ve mühendishane matbaasının geliģmesine paralel bir çizgi izlemektedir. Mühendishane-i Bahri Hümayun dan sonra 1795 te kurulan Mühendishane-i Berri Hümayun da Ġstanbul Teknik Üniversitesi nin ilk kütüphanesi oluģturulmuģtur. Mühendishane Matbaası ile Mühendishane Kütüphanesinin kuruluģu aynı tarihte, 1797 yılında olmuģtur. Mühendishane nin kuruluģundan iki yıl sonra öğrencilerin ve hocaların kitap ihtiyaçlarını karģılamak için kurulan Mühendishane matbaası bu dönemde baģlı baģına önemli bir olaydır tarihinde Ġbrahim Müteferrika tarafından kurulan ilk matbaa 1745 te Ġbrahim Müteferrika nın ölümü ile sekteye uğramıģtır lara kadar bilginin ve fikirlerin yayılmasında en önemli rolü oynayan, 1990 larda bilgisayar ve iletiģim teknolojilerinin hızla geliģmesine rağmen bu önemini kaybetmeyen matbaa 200 yıl önce çok daha büyük bir öneme sahipti de Mühendishane-i Berri Hümayun da açılan matbaada basılan kitaplar bugünkü Mustafa Ġnan Kütüphanesinin çekirdeğini oluģturmuģtur. Bu nedenle bugünkü kütüphanenin temelinin 1797 de atıldığını söyleyebiliriz. Yine 1797 de kütüphane yönetmeliği anlamına gelebilecek ilk kütüphane nizamnamesi çıkarılmıģtır. Bu nizamname ile Mühendishanede bulunan kitapların kullandırılması, yeni kitaplar satın alınması ve Mühendishane hocasının aynı zamanda hafız-ı kütüp (kütüphaneci) makamında olması da karara bağlanmıģtır. Bu tarihte Mühendishane kütüphanesinde çok az kitap bulunmakta, kitaplar kilitli bir dolapta muhafaza edilmekte ve Mühendishane hocasının izni ile kullanılmaktadır. Hocanın bulunmadığı durumlarda kütüphanenin de kapalı kalması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar 1804 yılında sadece kütüphane iģiyle uğraģacak bir kütüphaneci atanmasıyla çözülmüģtür. Kaynaklara göre ilk kütüphaneci Hasköylü Ali Veled-i Abdullah adında bir gençtir. Kütüphanecinin güvenilir bir kiģi olduğu özel olarak vurgulanmıģtır. Kütüphaneciye 15 kuruģ maaģ bağlanır ve mülazımlık yevmiyesinden de yararlanması sağlanır te mühendishanede bulunan kitap sayısı 14 kitaptan toplam 20 cilttir. Aradan geçen süre içerisinde Mühendishane nin geçirdiği evrim ve ülkenin içinde bulunduğu koģullara paralel olarak kütüphane çok sayıda mekân değiģtirerek bugüne ulaģmıģtır. Bugün ĠTÜ de bilgi hizmetleri beģ yerleģkede 7 kütüphane aracılığıyla sürdürülmektedir. Kütüphane 21

26 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ hizmetleri Ayazağa yerleģkesinde Mustafa Ġnan Kütüphanesi ve Maçka, TaĢkıĢla, GümüĢsuyu ve Tuzla yerleģkelerindeki 6 ġube kütüphanesi aracılığıyla verilmektedir. ĠTÜ merkez ve bütün Ģube kütüphanelerinde çağdaģ teknolojinin bütün olanaklarından yararlanılmakta ve çağdaģ bir üniversite kütüphanesinde sunulan bütün hizmetler sunulmaktadır. YerleĢkeler Ġstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim binaları beģ yerleģkede bulunmaktadır. Ana yerleģim birimi olan Ayazağa YerleĢkesi, Ġstanbul'un yeni finans merkezi konumuna gelen Maslak bölgesindedir. Rektörlük ve yönetim birimleri bu yerleģkede bulunmaktadır. 247 hektarlık bir alanı kaplayan Ayazağa YerleĢkesinde lisans eğitimi veren ĠnĢaat, Elektrik-Elektronik, Kimya-Metalurji, Maden, Fen-Edebiyat, Uçak ve Uzay, Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Bilimleri Fakülteleri bulunmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinin yürütüldüğü beģ enstitüden dördü; Enerji, Fen Bilimleri, Ġstanbul Avrasya Yer Bilimleri ve BiliĢim Enstitüleri de Ayazağa YerleĢkesinde faaliyet göstermektedir. Bu yerleģkede bulunan Merkez Kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, yoğun yaģam alanlarıdır. YerleĢkede 12 adet, "Gölet Yurtları", dört adet "Vadi Yurtları" öğrencilerimize batı standartlarının ötesinde bir yaģam kalitesi sunmaktadır. Ayrıca bu yerleģkede "Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu", "Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu" bulunmaktadır. GümüĢsuyu ve TaĢkıĢla YerleĢkeleri 19. Yüzyıl Ġstanbul'unda en önemli ticaret ve kültür merkezi olan ve bugün de aynı iģlevleri sürdüren Taksim bölgesindedir. TaĢkıĢla YerleĢkesinde Mimarlık Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Bölümü, Sürekli Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Maçka YerleĢkesinde ĠĢletme Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türk Musikisi ve Devlet Konservatuarı faaliyet göstermektedir. Bu yerleģkede Üniversiteye ait bir anaokulu ve kreģ de bulunmaktadır hektarlık alana sahip Tuzla YerleĢkesinde modern ekipmanlarla donatılmıģ eğitim havuzu ile Denizcilik Fakültesi bulunmaktadır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi nin "Akdeniz Gemisi" ve Sismik1 Gemisi Tuzla YerleĢkesi koyunda bulunmaktadır. Mevzuat Ġstanbul Teknik Üniversitesinin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yasa hükümlerine göre belirlenmiģ bulunmaktadır. Ġdari yapısı ise Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatının KuruluĢ ve Görevlerine ĠliĢkin Esasları 22

27 2008 Faaliyet Raporu Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiģtir. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol sistemi tarihinden itibaren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile yeniden yapılandırılmıģtır. Üniversiteler anılan Kanuna ekli 2 sayılı Tabloda gösterilen özel bütçeli kurumlar arasında yer almaktadır. Özel bütçe bir bakanlığa veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yetkisi verilen, kuruluģ ve çalıģma esasları özel kanunla düzenlenen bir kamu idaresi bütçesi olarak tanımlanmaktadır. 1. Fiziksel Yapı Ġstanbul da, beģ ayrı yerleģkede eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren Ġstanbul Teknik Üniversitesinin Ġstanbul içi ve dıģındaki alanlarının dökümü aģağıda verilmiģtir. ĠTÜ YerleĢkeleri (2008) (bin m 2 ) Yer Yüzölçümü(dönüm) Ayazağa YerleĢkesi (akademik alan) (GecekondulaĢmıĢ bölge) 626 GümüĢsuyu YerleĢkesi 58 Maçka YerleĢkesi 63 TaĢkıĢla YerleĢkesi 52 Tuzla YerleĢkesi 66 Florya YerleĢkesi 106 Küçükçekmece arazisi Aydın Çine sismoloji laboratuarı 6 Elazığ Rızaiye sismoloji laboratuarı 21 Kastamonu Saraçlar sismoloji laboratuarı 4 Toplam ĠTÜ yerleģkelerindeki kapalı alanların dökümü 2007 ve 2008 yılı olmak üzere aģağıda verilmiģtir. ĠTÜ KAPALI ALANLARI-2007 (bin m 2 ) Yer Kapalı alan Derslik Laboratuar Ayazağa 439,9 52,5 89,2 GümüĢsuyu 54,9 11,4 13,1 Maçka 74,3 17,2 15,6 TaĢkıĢla 44,3 11,8 8,0 Tuzla 19,1 1,2 4,0 Florya 3,5 0,5 0,9 Aydın Çine 0,2-0,2 Elazığ Rızaiye 0,2-0,2 Kastamonu Saraçlar 0,2-0,2 Toplam 636,6 94,6 131,5 ĠTÜ KAPALI ALANLARI-2008 (bin m 2 ) Yer Kapalı alan Derslik Laboratuar Ayazağa ,5 94,5 GümüĢsuyu 54,9 11,4 13,1 Maçka 74,3 17,2 15,6 TaĢkıĢla 44,3 11,8 8,0 23

28 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Tuzla 19,1 1,2 4,0 Florya 3,5 0,5 0,9 Aydın Çine 0,2-0,2 Elazığ Rızaiye 0,2-0,2 Kastamonu Saraçlar 0,2-0,2 Toplam 660,7 94,6 136,8 Üniversitemizin toplam kapalı alanı 2007 yılında iken m 2 ve 2008 yılında 660,7 bin m 2 olmuģtur. Bu kapalı alanları içinde kullanılan derslik ve laboratuar alanları toplamı 2007 yılında 226,1 bin m 2 iken 2008 yılında 231,4 bin m 2 ye ulaģmıģtır. Eğitim Alanları Üniversitemiz yerleģke bazında derslik ve laboratuar alanları dökümü aģağıda verilmiģtir. EĞĠTĠM ALANLARI-2008 Alan (m²) YerleĢkesi Derslik Laboratuar Toplam Ayazağa YerleĢkesi Maçka YerleĢkesi TaĢkıĢla YerleĢkesi GümüĢsuyu YerleĢkesi Tuzla YerleĢkesi ÜNĠVERSĠTE TOPLAMI Eğitim alanlarımızda toplam öğrenci sayısı dikkate alındığında 2008 yılında öğrenci baģına düģen derslik ve laboratuar alanı 10,29 m 2 dir. Bu değer 2007 yılı değeriyle (10,51 m 2 ) hemen hemen aynıdır. Toplam eğitim alanlarımız artmasına rağmen öğrenci sayısında da bir önceki yıla göre artıģ olduğundan bu değer değiģmemiģtir. Sosyal Alanlar SOSYAL ALANLAR-2008 Alan(m²) Kantinler Kafeteryalar Yemekhaneler Toplam Sayı Alan Sayı Alan Sayı Alan Ayazağa YerleĢkesi Maçka YerleĢkesi TaĢkıĢla YerleĢkesi GümüĢsuyu YerleĢkesi Tuzla YerleĢkesi ÜNĠVERSĠTE TOPLAMI Üniversitemizdeki öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarının karģılanabilmesi için yerleģkelerimizde toplam alanı m 2 olan 15 adet kantin ve toplam alanı 885 m² olan 4 adet kafeterya mevcut bulunmaktadır. Yemekhanelerin toplam alanı m 2 dir. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Yemek ĠĢletmeleri ġube Müdürlüğü kendi olanakları ve personeli ile 3 ana mutfakta üretim yapılmakta ve 5 yemekhanede günlük 5000 kiģiye dört 24

29 2008 Faaliyet Raporu çeģit öğle yemeği servisi verilmektedir Tarihleri arasında toplam kiģiye yemek hizmeti verilmiģtir. Öğrencilerimizin %15,20 si ve personelimizin %35,21 i yemek hizmetinden den faydalanmaktadır. Yurtlar AĢağıdaki tabloda 2008 Yılında yerleģke bazında yurtların sayıları ve alanları gösterilmektedir. YerleĢke Yurt Sayısı Alan (m 2 ) Ayazağa YerleĢkesi GümüĢsuyu YerleĢkesi Tuzla YerleĢkesi Toplam Yurtların toplam alanı m² dir. Yurtlarda 1832 si erkek, 1179 u kız öğrenci olmak üzere toplam öğrenci barınmaktadır. Yurtlarda 24 saat yaģam ve hizmet devam etmektedir. Üniversitemiz arazileri elverdiği miktarda yeni yurt projeleri devam etmektedir. Yurt adı ÖĞRENCĠ YURTLARI Kapalı Alan m² Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam AyĢe Birkan Zeynep Birkan Ferhunde Birkan Ayazağa Gök Arıoğlu Verda Üründül Gölet (12 adet) Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi Ayazağa Erkek Öğr. Yurdu Vadi Çevre Yurtaları GümüĢsuyu Erkek Öğ.Yurdu GümüĢsuyu Kız Öğr.Yurdu Tuzla Erkek Öğrenci Yurdu Toplam Lojmanlar YerleĢke Lojman Sayısı Alan (m 2 ) Ayazağa YerleĢkesi

30 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Üniversitemiz akademik ve idari personeline tahsis edilmiģ toplam m2 konut alanı bulunmaktadır. Bu konut alanları devletin lojman stratejisi doğrultusunda yetersiz olmasına rağmen geliģtirilmeye çalıģılmaktadır. Spor Alanları SPOR ALANLARI Spor Tesisleri Kapalı Açık Toplam Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) Ayazağa YerleĢkesi Maçka YerleĢkesi TaĢkıĢla YerleĢkesi GümüĢsuyu YerleĢkesi Tuzla YerleĢkesi ÜNĠVERSĠTE TOPLAMI Üniversitede bulunan spor alanlarının ve tesislerinin idaresi ve iģletilmesinden Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı sorumludur. ĠTÜ, Ayazağa, GümüĢsuyu, TaĢkıĢla, Maçka ve Tuzla YerleĢkeleri olmak üzere 5 yerleģkede eğitim ve öğrenim faaliyetlerini sürdürmektedir. Spor tesislerimizden üniversitemiz öğrencileri, öğretim elemanları, personelimiz ve ĠTÜ Spor Kulübü sporcuları, hafta sonu dahil olmak üzere her gün saatleri arasında yararlanabilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde toplam m 2 kapalı spor alanı, m 2 açık spor alanı bulunmaktadır. Ayrıca Ayazağa YerleĢkesinde büyük bir açık spor alanı tesisinin inģaatı tamamlanmıģtır. Toplantı ve Konferans Salonları TOPLANTI ve KONFERANS SALONLARI Salonlar Toplantı Konferans Toplam Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) Ayazağa YerleĢkesi Maçka YerleĢkesi TaĢkıĢla YerleĢkesi GümüĢsuyu YerleĢ ÜNĠVERSĠTE TOPLAMI Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Üniversitemiz, akademik ve idari personel çalıģanlarının çocuklarının Anaokulu ve Ġlköğretim Okulu ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla hizmet verilmektedir. 26

31 2008 Faaliyet Raporu OKUL ÖNCESĠ ve ĠLKÖĞRETĠM OKULU ALANLARI Alan(m²) Okullar Anaokulu Ġlköğretim Toplam Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) Ayazağa YerleĢkesi Maçka YerleĢkesi Tuzla YerleĢkesi TOPLAM Hizmet Alanları Akademik-Ġdari Personel Hizmet Alanları Kapalı alan (m²) Sayısı Kullanan Sayısı Akademik Personel ÇalıĢma Ofisi Ġdari Personel ÇalıĢma Ofisi Toplam Ambar, ArĢiv ve Atölye Alanları Sayı Alan (m 2 ) Ambar ArĢiv Atölye Toplam

32 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2. Örgüt Yapısı Akademik Örgüt ġeması 28

33 2008 Faaliyet Raporu Ġdari Örgüt ġeması 29

34 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġstanbul Teknik Üniversitesi, biliģim ve iletiģim teknolojilerinin güncel olarak izlenmesi doğrultusunda tüm öğrencilerine ve akademik birimlerine, yaratıcı ve ortak çalıģmalarda kullanılabilecek optimum biliģim altyapısını sağlamayı amaçlamaktadır. Bilgi Teknolojileri altyapısı yazılım ve donanım olarak yeterli ve güncel olmakla beraber, altyapı üzerindeki geliģtirme çalıģmaları devam ettirilmektedir. Bu bağlamda en önem verilen konu öğrenci, akademik ve idari personelinin bu altyapının doğru ve etkin biçimde kullanabilmesi için gerekli olan biliģim kültürüne ve bilgi birikimine sahip olmasıdır. Tüm bu çalıģmalar geleceğin esnek ve dinamik yapıdaki biliģim profesyonellerini yetiģtirmeye ve onları bilgilerini güncelleyebilen bir düģünce yapısı ile donatma idealini taģımaktadır. Bu kapsamda ĠTÜ deki eğitim ve öğretimi destekleyecek uygulamaların tasarlanmasına ve geliģtirilmesine devam edilmiģtir. Ninova E-Öğrenim Sistemi ( üzerinde gelinen nokta itibari ile yaklaģık 400 öğretim üyesi 500 den fazla dersi, sayıları e ulaģan öğrencilere sunmaktadır. Her gün geliģen Ninova da kullanım kolaylığı arttırılarak, sınıf içi etkileģim en üst düzeye getirilmiģtir. Açık ders modeli ile ĠTÜ mensubu olmayan kiģilerin de ders kaynaklarına eriģebilmesini sağlanmıģ, böylece ĠTÜ nün paylaģımcı kimliği ön plana çıkarılmıģtır. Öğretim üyelerinin elektronik yazıģmalarını daha rahat gerçekleģtirebilmelerine olanak sağlayan E-posta sitemi altyapısının yenilenmesi için gerekli projelendirme çalıģması tamamlanmıģtır. ĠTÜ nün yazılımlara ihtiyaç duyduğu diğer bir alan ise Ġdari süreçlerin elektronik ortamda gerçekleģtirilmesi olmuģtur. Tüm personelin maaģ bordrolarını ve diğer ek gelirlerini görüntüleyebildiği ĠTÜ Portal projesinin ardından, personel bilgilerinin yönetimi için Personel Programı geliģtirilmiģtir. Kadro, özlük, maaģ, sicil ve izin gibi bilgilere web ortamı üzerinden hizmet veren personel programı üzerinden eriģilebilmektedir. ĠTÜ/NET altyapısının geliģtirilmesi yönünde adımlar da atılmıģtır. Bu kapsamda ĠTÜ de baģta ĠnĢaat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi olmak üzere çeģitli fakültelerin veri altyapılarının yenilenmesi için fizibilite çalıģmaları yapılmıģtır. IP Telefon altyapısı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı na taģınmıģ ve yeni teknolojilerle uyumlu olacak güncelleme çalıģmalarına baģlanmıģtır. Lojmanlara Internet eriģiminin ulaģması için gerekli projelendirme tamamlanmıģtır. ĠTÜ nün Ġnternet eriģim kapasitesinin 100Mpbs ten 200Mbps e çıkartılmıģtır. Daha sonra da 200Mbps dan 400Mbps hıza çıkartılarak mevcut kapasite arttırılmıģtır. 30

35 2008 Faaliyet Raporu ĠTÜ de Kullanılan Yazılımlar No Ad Lisans Tipi Kapsam Kaynak 1 Microsoft Windows XP Sınırlı Kampüs Lisanslı 2 Microsoft Windows Vista Sınırlı Kampüs Lisanslı 3 Microsoft Windows Server 2003 Sınırlı Kampüs Lisanslı 4 Microsoft Windows SQL Server Sınırlı Kampüs Lisanslı 5 Miscrosoft Office 2003 Sınırlı Kampüs Lisanslı 6 Miscrosoft Office 2007 Sınırlı Kampüs Lisanslı 7 Microsoft Visual Studio Sınırlı Kampüs Lisanslı 8 MSDN Sınırlı Kampüs Lisanslı 9 SPSS Sınırlı Network Lisanslı 10 Matlab Sınırlı Network Lisanslı 11 Ansys Sınırlı Network Lisanslı 12 McAfee Antivirüs Yazılımı Sınırlı Kampüs Lisanslı 13 Redhat Linux Server Sınırlı Kampüs Lisanslı 14 INNOPAC - Kütüphane Sınırlı Kampüs Lisanslı 15 HP Storege Manager Sınırlı BIDB Lisanslı 16 Mozaik Ġçerik Yönetim Yazılımı Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 17 Ninova e-öğrenim Merkezi Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 18 Evrak Kayıt Yazılımı (EKP) Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 19 Sardes Döner Sermaye Yazılımı Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 20 Mezun Bilgi Sistem (MBS) Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 21 ĠTÜ Portal Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 22 Sağlık Merkezi Yazılımı (Sagmer) Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 23 Kart ĠĢlem Yazılımı Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 24 ĠTÜ Akademi Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 25 Kullanıcı Yönetim Sistemi (KYS) Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 26 Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yazıl. Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 27 Kullanıcı Sorun Takip Uygulaması Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 28 ĠTÜ Telefon Rehberi Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 29 Personel Yönetim Sistemi Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 30 Öğrenci Sosyal Hizmetler Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 31 Öğrenci Sosyal Hizmetler Web Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 32 BĠDB Sayfaları Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 33 IT Academy/ĠLA/Cisco Sınırsız Kampüs Öz GeliĢtirme 31

36 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ BiliĢim Eğitimi Ġstanbul Teknik Üniversitesi BiliĢim eğitimini her disiplin için zorunlu temel bilgisayar derslerinden, Bilgi teknolojilerine farklı disiplinlerin perspektiflerinden yaklaģan, yüksek lisans programlarına uzanan geniģ bir spektrum içerisinde vermektedir. Her programdaki zorunlu BIL 101 E Introduction to Computer and Information Systems dersi; Bilgisayar Mühendisliği (Lisans) Bilgisayar Mühendisliği (Yüksek Lisans) Hesaplamalı Bilim Ve Mühendislik Proje Yönetiminde BiliĢim Ve Mimarlıkta BiliĢim Yüksek Lisans programları bu doğrultuda eğitim vermektedir. Ağ Yapısı (ITU/NET) BeĢ YerleĢkeden oluģan Ġstanbul Teknik Üniversitesi bu birimlerinin veri iletiģimlerini ATM tabanlı GeniĢ Alan Ağı (WAN) ile sağlamaktadır. YerleĢkelerde ise Fast Ethernet ve Gigabit Ethernet teknolojileri ile bu yapı güçlendirilmektedir. Ayrıca ĠTÜ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ileri düzeyde ağ teknolojileri konusunda Cisco Systems ile yaptığı iģbirliği ile CNAP (Cisco Networking Academy Program) programını baģarı ile sürdürmektedir. YerleĢkeleri Internet'e yüksek bant geniģliği ile bağlanmakta, kullanıcıların yoğunlaģan isteklerine cevap verecek Ģekilde hız ve bant geniģlikleri geliģen teknoloji paralelinde artırılmaktadır. ĠTÜ, ULAKNET Ġstanbul POP noktası olarak servis vermekte ve 100 Mbit/s Full Duplex bant geniģliği ile internete bağlanmaktadır. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı kullanıcı gereksinmelerine paralel olarak yerel ağ ve internet çıkıģlarında aktif bir ağ yönetim politikası uygulamaktadır. Laboratuarlar ĠTÜ içerisinde yapılandırılmıģ olan ve öğrencilerin ve akademik personele hizmet veren bilgisayar laboratuarları geliģmiģ donanım ve çevresel birimlere sahip olup her kullanıcıya kiģisel çalıģma ortamı ve gerekli yazılımları sağlamaktadır. Fakültelerde merkezi öğrenci sistemine bağlı 15 ve genel olarak 40 üzerindeki bilgisayar laboratuarında 1000 i aģkın kiģisel bilgisayar bulunmaktadır. Bütün yerleģkelerde ise 6000 i aģkın bilgisayar sistemi ĠTÜ yerel alan ağı ve Ġnternete bağlıdır. Özellikle farklı disiplindeki kullanıcıların özel yazılım istekleri Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığınca 32

37 2008 Faaliyet Raporu yapılan lisans anlaģmaları ile karģılanmakta bu yazılımlar yerleģke içi bir sunucudan ilgili tüm birimlere dağıtılmaktadır. Bu yazılımların içerisinde Microsoft, Autodesk, ANSYS, SPSS, IDEAS, Mathematica gibi profesyonel programlar bulunmaktadır. Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Sistemleri KarmaĢık Mühendislik problemlerinin çözümünde ve ileri araģtırmalarda kullanılmak üzere ĠTÜ deki akademik araģtırma birimlerinin hizmetine sunulan Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Sistemleri Programlarını uygun algoritmalar ile paralel hesaplama ortamından yararlanacak Ģekilde düzenleyen araģtırmacıların en yüksek verimi elde edebileceği sistemlerde, program yapısına göre 4 GFlops (saniyede 4 milyar kayar noktalı iģlem) baģarıma ulaģılabilecek kapasitededir. Ayrıca, paralel ve yüksek baģarımlı hesaplama konusunda yapılacak araģtırma ve eğitimlerde de kullanılacak olan sistemlere tüm yazılım geliģtirme ve analiz ürünleri ile birçok bilgisayar destekli mühendislik yazılımı yüklenmiģtir. Sistemlerin mimarisi, isteğe bağlı olarak hem Ortak Bellekli (Shared Memory) hem de Dağıtık Bellekli (Distributed Memory) paralel hesaplama modellerinin yüksek verimle kullanılabilmesine olanak vermektedir. Üniversite biliģim altyapısı üzerindeki tüm bilgisayarlardan sistemlere eriģim olanağı vardır. Sistemlerin donanım özellikleri ve önemli yazılımlar aģağıda listelenmiģtir. Donanım: Debugger, profiler, Static Analyzer, 1. Silicon Graphics Origin 2000 Serisi: 4 x 300 MHz R12000 ĠĢlemci, 2 GB Bellek 72 GB SCSI Disk 2. Silicon Graphics Origin 3000 Serisi 8 x 400 MHz R12000 ĠĢlemci, 5 GB Bellek 180 GB SCSI Disk Yazılım: Irix ĠĢletim sistemi, Fortan 77, Fortran 90, C, C++, Ada95 derleyicileri, Fortan ve C için otomatik paralelleģtirme seçeneği, Optimize edilmiģ temel lineer cebir kütüphaneleri, Dağıtık Bellekli Paralel Hesaplama için Parallel Virtual Machine, optimize edilmiģ Message Passing Interface, SHMEM kütüphane ve yazılımları, Patran 9.0, Nastran 70.5 Kütüphane Otomasyon Sistemi ĠTÜ Kütüphanelerinde otomasyon yazılımı olarak Innovative Interfaces Inc. adlı uluslararası bir yazılım Ģirketinin Innopac Millenium programı kullanılmaktadır. Innopac Millenium 42 ülkede çeģitli tip ve büyükteki çok sayıda kütüphane tarafından tercih edilmiģtir. Innopac Millenium programı yılda 2 defa güncellenmekte ve yetenekleri arttırılmaktadır. Grafik tabanlı arayüzü personelin kullanımını kolaylaģtırmakta, sağladığı elektronik hizmetler standart bir web 33

38 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ tarayıcıya sahip PC lerden avuç içi cihazlara dek farklı yerlerden ve farklı araçlarla kullanılabilmektedir. ĠTÜ Kütüphanesi, ülkemizde böyle büyük ölçekli bir otomasyon yazılımını kullanıma sokan ilk kütüphanedir. Innopac Millenium yazılımının kütüphanelerimizde kullanılan en önemli modülleri Ģunlardır: Web OPAC: ĠTÜ Kütüphanelerinde bulunan yayınların uluslararası kural ve standartlara göre taranması ve gösterimi ile üyelerin kitap ayırtma ve süre uzatma gibi kendi kayıtları ile ilgili iģlemleri kendilerinin uzaktan ve 7/24 esasına göre yapmalarına olanak sağlayan en önemli modüllerden biridir. Kütüphanenin Internet kimliğini oluģturan bu modül kütüphanemizin büyük katkılarıyla tamamen TürkçeleĢtirilmiĢtir. Okuyucu hizmetleri modülü: Yayınların ödünç verilmesi ve iade alınması, ödünç verilen yayınların iade süresinin dolmasından üç gün önce ilgili üyelere e-posta ile otomatik olarak hatırlatma notu gönderilmesi, baģkası tarafından ödünç alınmıģ kitapların ayırtılması gibi çeģitli iģlevleri yerine getiren bir modüldür. Kütüphaneler arası ödünç (ILL) modülü: Üyelerin araģtırmalarında gereksinim duydukları kitap ve makalelerin ĠTÜ kütüphanelerinde bulunmaması halinde, bu yayınların yurt içi veya dıģındaki baģka kütüphanelerden temin edilmesi için isteklerini ilettikleri; kütüphane personelinin de bu isteklerin iletiminden teminine dek her aģamasını yürütüp takip edebildikleri modüldür. Satın alma modülü: ĠTÜ Kütüphanelerine alınması istenen yayınlarlarla ilgili taleplerinin toplanmasından yayınların kataloglama bölümüne gönderilmesine kadar her aģamanın yürütülüp takip edildiği modüldür. Süreli yayınlar modülü: Basılı ve elektronik süreli yayınlara abonelik ve sayılarının takibi ile ilgili her tür iģlemin elektronik olarak yapılmasına olanak sağlayan modüldür. Kataloglama modülü: Kütüphanemizdeki basılı veya elektronik her tür materyalin kataloglanıp bilgilerinin düzenlendiği, böylelikle de üyelerimizin kullanımına sunulmasını olanaklı kılan modüldür. Innopac Millenium otomasyon yazılımı kütüphane bilgi-iģlem birimi tarafından önemli ölçüde özelleģtirilmiģtir. Otomasyon yazılımının bütün elektronik formları TürkçeleĢtirilerek ve yapılan ayarlamalarla kütüphanemizin web alanının genel yapısına uydurularak; üyelerimizin elektronik hizmetlerimizden en kolay ve verimli Ģekilde yararlanabilmeleri sağlanmıģtır. 34

39 2008 Faaliyet Raporu Yazılım Hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı, Bilgi-ĠĢlem Birimi tarafından hem üyelere yönelik hizmetlerin hem de personelin çalıģmalarının en verimli Ģekilde yürütülebilmesi için çok sayıda yazılım hazırlanmıģtır. Halen kullanımda olan bu yazılımlar Ģunlardır: Kütüphane web alanı; bilgiye kolay eriģim, her tarayıcıdan benzer Ģekilde iģlevsel görünüm ve hızlı görüntülenme kriterlerinin en yüksek düzeyde tutulmasına dikkat edilerek hazırlanmıģtır. Merkez Kütüphanede bulunan standartların listesi elektronik ortama aktarılıp Internet üzerinden standart adı ve numarası gibi alanlardan taramaya açılmıģtır. ĠTÜ Kütüphanelerine alınan yeni yayınların listesi aylık olarak Internet üzerinden kullanıcıların takibine açılmıģtır. ĠTÜ Dergisi A/B/C/D serilerinin Internet üzerinden okunması ve taranması için gerekli yazılım altyapısı kurulmuģtur. Raflara gönderilecek yayınların sırt etiketlerinin istenilen biçimde hazırlanması için gerekli yazılım oluģturulmuģtur. ĠTÜ öğretim üyeleri tarafından ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmak üzere hazırlanan makalelerdeki adreslerde bir standart sağlamak için adres oluģturma yazılımı hazırlanıp web sayfası üzerinden ĠTÜ mensuplarının kullanımına açılmıģtır. Otomasyon Donanımı Kütüphanelerimizin otomasyon yazılımını çalıģtıran sunucunun özellikleri Ģunlardır: Sun Enterprise 250 sunucu, 450 MHz hızında ve 2MB cep belleğe sahip 2 tane UltraSparcII iģlemci, 1,5 GB RAM bellek, 36 GB kapasiteli disk alanı. 2 tane 36GB disk yedekli olarak çalıģmaktadır, böylece biri arızalanırsa diğer disk arızalı olan değiģtirilinceye dek sistemi yürütebilir. Diskler 1000 RPM SCSI dir. Ġki ayrı güç kaynağı benzer Ģekilde yedekli olarak çalıģmaktadır. Verilerin yedeklenmesi için sıkıģtırılmamıģ olarak 40GB kapasiteye sahip DDS-4 teyp sürücüsü, 35

40 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Solaris 8 iģletim sistemi. Diğer elektronik hizmetlerin çalıģtırıldığı iki sunucumuzun özellikleri Ģunlardır: Dell Power Edge 2600 sunucu, 2 adet 2.8GHz Intel Xeon iģlemci, 1GB RAM bellek, 2 adet 36GB 1000 RPM SCSI disk. Diskler yedekli olarak çalıģmaktadır, böylece biri arızalanırsa diğer disk arızalı olan değiģtirilinceye dek sistemi yürütebilir. 1 adet 73GB 1000 RPM SCSI disk. Windows 2003 Server iģletim sistemi ve SQL Server 2000 veritabanı yazılımı. Sunucularımızın birinde ek olarak kurulu Citrix MetaFrame XP yazılımı ile CD-ROM veritabanları yerleģke içi kullanıma açılmıģtır. Sunucular kesintisiz güç kaynağı ile beslenen ve klima ile soğutulan sistem odasında 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir. Sunucuların dıģında, ĠTÜ Merkez ve 6 Ģube kütüphanesinde personel ve kullanıcılar için toplam 104 adet kiģisel bilgisayarla hizmet sunulmaktadır. Okuyucu bilgisayarlarına yapılan ayarlarla cihazların istismari kullanımı önlenmiģtir. Ayrıca tüm sunucuların ve kiģisel bilgisayarların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm bakım iģlemleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ġnternet EriĢimi Kütüphanenin Ġnternet eriģimi doğrudan Bilgi-ĠĢlem Daire BaĢkanlığı üzerinden yapılmakta, böylece Merkez Kütüphane de ve BĠDB de bulunan jeneratör ve kesintisiz güç kaynaklarının da sayesinde hem elektronik hem fiziksel hizmetlerimiz hiç kesintiye uğramadan sürdürülmektedir. Merkez Kütüphane okuma salonunda Ocak 2004 tarihinde devreye alınan kablosuz ağ eriģimi Ġstanbul Teknik Üniversitesi ndeki ilklerden olup diz üstü bilgisayarları ile gelen kullanıcıların elektronik hizmetlerden rahatça yararlanabilmesini sağlamaktadır. Kütüphane Kaynakları Sayısı Kitap DVD,VCD,Video Kaset Sayısı Basılı Ciltli Periyodik Yayın Sayısı Abone Olunan ve Satın Alınan Elektro Kit. S EriĢilen Elektronik Dergi Sayısı Abone Olunan Basılı Dergi Sayısı 749 Toplam

41 2008 Faaliyet Raporu Tarihi Ġtibariyle TaĢınır ve TaĢınmaz Mal Programında kayıtlı bulunan Üniversitemiz Envanteri aģağıda gösterilmiģtir. Makineler ve Aletler Cinsi Sayısı Tarım ve Ormancılık Mak.ve Aletleri 34 ĠnĢaat Makineleri ve Aletleri 824 Atölye Makineleri ve Aletleri 3501 ĠĢ Makineleri ve Aletleri 40 Güç Elektroniği ve Basınçlı Mak,ve Al Posta Makineleri ve Aletleri 3 Paketleme Makineleri ve Aletleri 2 Etiketleme ve Numaralandırma Mak. 10 ve Aletleri Ayırma, Sınıflandırma Makx,ve Aletleri 2 Matbacılıkta Kullanılan Mak.ve Aletler 146 Toplam 5743 Cihazlar ve Aletler Cinsi Sayısı Yıkama, Temizleme ve Ütüleme 277 Cihazlar ve Aletleri Beslenme, Gıda ve Mutfak Cih.ve Al Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 131 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Alt, 3428 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan 738 Cihazlar ve Aletleri AraĢt.ve Üretim Amaçlı Cih.ve Alt, 5849 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 268 Spor Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve 123 Aletleri Toplam DöĢeme ve MefruĢat Cinsi Sayısı DöĢeme DemirbaĢları 586 Temsil ve Tören DemirbaĢları 951 Koruyucu Giysi ve Malzemeler 82 Seyahat, Muhafaza ve TaĢıma Amaçlı 179 DemirbaĢlar Hastanede Kullanılan DemirbaĢlar 886 Toplam 2684 Büro Makineleri Cinsi Sayısı Bilgisayar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri 2713 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 144 HaberleĢme Cihazları 2981 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları 36 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 851 Toplam Mobilyalar Cinsi Sayısı Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma 1213 Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 1539 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 686 Toplam Beslenme/Gıda ve Mutfak DemirbaĢları Cinsi Sayısı Yemek Hazırlama Ekiplanları 1139 Tarihi veya Sanat Değeri Olan DemirbaĢlar Cinsi Sayısı Etnografik Eserler 4 Arkeolojik Eserler 20 Güzel Sanat Eserleri 161 Mühür ve Mühür Baskıları 1 Toplam 186 Eğitim DemirbaĢları Cinsi Sayısı Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 5854 Öğrenmeyi KolaylaĢtırıcı Ekipmanlar 917 Okul Bahçesi ve Oyun DemirbaĢları 44 Toplam 6815 Spor Amaçlı Kullanılan DemirbaĢlar Cinsi Sayısı Doğa Sporlarında Kul.DemirbaĢlar 120 Salon Sporlarında Kul.DemirbaĢlar 291 Saha Sporlarında Kul.DemirbaĢlar 33 Diğer Spor Amaçlı Kul.DemirbaĢlar 43 Toplam 487 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı DemirbaĢlar Cinsi Sayısı Güvenlik ve Koruma Amaçlı Araçlar 7 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 147 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve 1191 Aletleri Toplam

42 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DemirbaĢ Niteliğindeki Süs EĢyaları Cinsi Sayısı Vitrinde Sergilenen EĢyalar 245 Duvarda Sergilenen Süs EĢyaları 152 Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs 4 EĢyaları Toplam 401 Kullanımda Olan DemirbaĢlar Cinsi Sayısı Büro Malzemeleri 327 Toplam 327 Diğer DemirbaĢlar Cinsi Sayısı Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve 4 Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler 132 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı TaĢınırlar 157 Toplam 293 Karayolu TaĢıtları Cinsi Sayısı Otomobiller 37 Yolcu TaĢıma Araçları 16 Yük TaĢıma Araçları 6 Özel Amaçlı TaĢıtlar 3 Mopet ve Motosikletler 11 Toplam 73 Su ve Deniz TaĢıtları Cinsi Sayısı Gemiler 2 Römorkörler ve Ġtici Gemiler 1 Yüzer Yapılar 1 Tekneler 11 Botlar 1 Yelkenliler 1 Sandallar ve Sallar 8 Toplam 25 38

43 2008 Faaliyet Raporu 4. Ġnsan Kaynakları Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Eğitim-Öğr.Planl. 2 2 AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam /12/2008 verilerini içermektedir. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Sayısı Profesör Azerbaycan Uçak Uzay Bil.Fak. 2 Azerbaycan Makine Fak. 1 Azerbaycan Kimya Metalurji Fak. 1 Rusya Maden Fak. 1 Gürcistan ĠĢletme Fak. 1 Yrd. Doçent Ġngiltere Fen-Edebiyat Fak. 1 Almanya Fen-Edebiyat Fak. 1 Öğretim Gör. ABD Sosyal Bilimler Ens. 4 Ġngiltere Sosyal Bilimler Ens. 1 Yeni Zelanda Sosyal Bilimler Ens. 1 Okutman ABD Yabancı Diller 4 Güney Afrika Yabancı Diller 1 Kanada Yabancı Diller 1 Ġngiltere Yabancı Diller 8 Toplam 28 31/12/2008 tarihi itibariyle düzenlenmiģtir. SözleĢmeli Akademik Pers.Sayısı Yrd. Doçent 7 Uzman 2 Sanatçı Öğrt. Elm. 33 Toplam 42 31/12/2008 verilerini içermektedir. Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 2,3 19,2 17,4 14,0 27,2 19,8 39

44 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Akademik Personelin Kadın Erkek Dağılımı Kadın Erkek Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Yüzde Aralık 2008 Tarihi Ġtibariyle Birimlerin Akademik Personel Dağılımı Birimi Prof. Doçent Y.Doç. Öğr. ArĢ. Gör. Gör. Uzman Okut. Toplam Rektörlük Elektrik-Elektr Fen-Edebiyat Gemi ĠnĢ.ve Dnz.B ĠnĢaat ĠĢletme Kimya-Metalurji Maden Makına Mimarlık Uçak-Uzay Tekstil Tek.ve Tas Denizcilik Fen Bilimleri Ens Enerji Enst Sosyal Bilimler Avrasya Yer Bil. Ens BiliĢim Enstitüsü Meslek Y.Okulu T.Mus. D.Konserv Yabancı Diller Y.O Toplam

45 2008 Faaliyet Raporu Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yırıyıllarında /A Maddesi Uyarınca Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Öğretim Kurumunun Adı Prof. Dr. Doç. Dr. Y.Doç.Dr. Öğr. Gör. Ders Saati Boğaziçi Üniversitesi Msü Güzel Sanatlar Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi 3 21 Marmara Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 4 15 Karadeniz Teknik Üniversitesi Gebze Yüksek Tek Ens Anadolu Üniversitesi 1 4 Trakya Üniversitesi 1 6 Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üniv. 1 7 Yeditepe Üniversitesi Bilgi Üniversitesi IĢık Üniversitesi DoğuĢ Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi BahçeĢehir Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Beykent Üniversitesi 1 8 Haliç Üniversitesi Ġstanbul Aydın Üniversitesi 1 3 Harp Okulları Toplam Görevlendirilen Öğretim Üyesi Toplam:83 Verilen Ders Saati :420 Saat Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında 40/A Maddesi Uyarınca BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Öğretim Kurumunun Adı Prof.Dr Doç.Dr Y.Doç.Dr Öğr.Gör Ders Saati Boğaziçi Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. 1 3 Ġstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi 1 5 Uludağ Üniversitesi 1 3 Gebze Yüksek Teknoloji Enst. 1 3 DoğuĢ Üniversitesi 3 9 Yedi Tepe Üniversitesi 1 3 Kültür Üniversitesi 1 3 IĢık Üniversitesi 1 6 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 1 3 Kadir Has Üniversitesi 2 13 Ġstanbul ġehir Üniversitesi 1 3 Toplam Görevlendirilen Öğretim Üyesi Toplamı:45 Verilen Ders Saati:183 Saat 41

46 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz.S Avukatlık Hizm.Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde 21,1 33,4 18,1 23,3 4,0 Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 12,0 2,7 11,9 18,8 29,0 25,6 Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 3,1 7,5 14,2 20,1 43,9 11,3 Ġdari Personelin Kadın-Erkek Dağılımı Kadın Erkek KiĢi Sayısı Yüzde 35,1 64,9 42

47 2008 Faaliyet Raporu SözleĢmeli Personel (4/B) 657 Sayılı Kanunun 4/B Statüsüne Göre Dolu BoĢ Toplam Büro Personeli Destek Personeli Diğer Teknik Personel Mühendis Teknisyen Teknisyen(Elektrikçi) Sistem Çözümleyicisi Sistem Programcısı Programcı Uzman Tabip Mühendis(Rek.ġef.Opr) Teknisyen Toplam SözleĢmeli Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 35,6 33,3 11,1 8,9 8,9 2,2 ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) 3 3 Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 0,7 2 10,5 21,7 19,7 45,4 Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 0,7 3,3 24,3 61,8 9,9 43

48 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 5. Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Eğitim Program Sayıları Lisans Programları Program Uluslararası Ortak Sayısı Lisans Programları Elektrik Elektronik Fakültesi 7 2* Fen Edebiyat Fakültesi 4 - ĠnĢaat Fakültesi 3 3 Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi 3 - Maden Fakültesi 5 - Denizcilik Fakültesi 2 4* Makine Fakültesi 2 - ĠĢletme Fakültesi 2 5* Tekstil Tek. Ve Tas. Fak. 1 2 Gemi ĠnĢaat ve Deniz Bil. Fak. 2 - Mimarlık Fakültesi 5 - Kimya ve Metalurji Fak. 3 1 Türk Musikisi Devlet Konserv. 7 - Toplam 46 17* *5 program, ilgili programı içerisinde %50 bursu öğrenci alan program. (Denizcilik 2, ĠĢletme 2, BiliĢim 1 (Elektrik-Elektronik) Yüksek Lisans ve Doktora Program Sayıları-2008 Disiplinlerarası Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz TOPLAM Yüksek Lisans Program Sayısı Doktora Program Sayısı TOPLAM Tablolarda akademik yılı öğrenci sayıları ile bu akademik yılın ana dönemlerinde (bahar - güz) Üniversitemize kayıt olan lisansüstü öğrenci sayıları göz önüne alınmıģtır. Öğrenci sayıları Ön lisans Programları Program Sayısı Meslek Yüksek Okulu 10 Toplam Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Genel Toplam Birimin Adı E K Toplam E K Toplam Fakülteler Enstitüler Konservatuar Meslek Y.O Toplam o Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci sayıları ve birimlere dağılımı EK-1 sayılı tabloda, 44

49 2008 Faaliyet Raporu yeni kayıt öğrenci sayıları ve birimlere dağılımı EK-2 sayılı tabloda, mezun olan öğrenci sayıları ve birimlere dağılımı ise EK-3 sayılı tabloda gösterilmiģtir. o IAESTE Eğitim-Öğretim Yılında yurtdıģına staj için giden öğrenci sayısı EK-4 sayılı tabloda gösterilmiģtir. Öğrenci Sayıları Birim Adı (%) Fakülteler ,97 Enstitüler ,82 Konservatuar ,10 Meslek Y.O ,02 Toplam ,15 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere toplam öğrenci sayısında 2008 yılında 2007 yılına göre % 4,15 oranında artıģ olmuģtur. Yükseklisans ve doktora öğrencileri sayısında 2008 yılında 2007 yılına göre % 3,82 oranında azalma gerçekleģmiģtir. Lisans öğrenci sayısında % 5,97 oranında Önlisans öğrenci sayılarında ise % 59,02 oranında bir artıģ söz konusudur. Fakülte bazında öğrenci sayıları kız ve erkek öğrenci ayrımına göre aģağıdaki tabloda verilmiģtir Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları/Birimlere Göre Birim/Bölüm Adı E K Toplam ĠnĢaat Mimarlık Makina Elektrik-Elektronik Maden Kimya-Metalurji ĠĢletme Gemi ĠnĢ. ve Dnz. Bil Fen-Edebiyat Uçak-Uzak Türk Musikisi Devl.Kons Denizcilik Fakültesi Tekstil Teknoloj. ve Tas Meslek Yüksekokulu Toplam Yabancı dil eğitimi gören Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin sayıları aģağıdaki tabloda gösterilmekter. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Lisans Hazırlık 2300 Uluslararası Ortak Lisans P. Hazırlık 292 Toplam 2592 Yabancı dil eğitimi gören Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin baģarı oranları, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nce %70 olarak değerlendirilmiģtir. 45

50 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS ÖSS sonucu BoĢ Kalan Doluluk Oranı Kontenjanı YerleĢen Fakülteler % 100 ün üzerinde Konservatuar %82 Meslek Yüksekokulu %99,67 Toplam %99.90 Yatay GeçiĢle Öğretim Yılında Üniversiteye Gelen, Üniversiteden Ayrılan, Kurum Ġçi GeçiĢ Yapan Öğrencilerin Sayıları Birimin Adı Kurum DıĢı Kurum Ġçi Gelen Giden Gelen Giden Fakülteler Enstitüler Toplam Öğrencilerin Enstitülere Göre Dağılımı Birimin Adı Toplam Fen Bilimleri Ens Sosyal Biller Ens. 524 BiliĢim Enstitüsü 242 Enerji Enstitüsü 109 Avrasya Enstitüsü 44 Toplam 5887 Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay GeçiĢ DıĢındaki Nedenlerle) Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Toplam Kendi Ġst. Öğr. Ücr. ve BaĢarısızlık Diğer Katkı payı yat. (Azami Süre) Fakülteler Enstitüler Meslek Y.O Konservatuar Toplam Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri K E Toplam Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulu 1 1 Konservatuar 2 2 Toplam Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar 2 Yarı Yıl 1 Yarı Yıl 1 Hafta- 1 Ay Kınama Uyarma Toplam Uzakl. Uzakl. Arası Uzakl. Fakülteler Enstitüler Meslek Y.O Konservatuar 1 1 Toplam

51 2008 Faaliyet Raporu AKADEMĠK BĠRĠMLER Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim öğretim Fen Bilimleri Enstitüsü, 2547 sayılı Kanun kapsamında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 1982 tarihinde kurulmuģtur. Enstitü Lisansüstü yönetmeliklere uygun olarak çağdaģ bilim ve teknolojinin geliģmesini izleyip bunları ülkemizde uygulama alanına aktarabilecek araģtırma niteliği kazanmıģ yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiģtirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim Programları Bilgisayar Mühendisliği ABD 1. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı BiliĢim ABD 2. Mimari Tasarımda BiliĢim Yüksek Lisans ve Doktora Programı Çevre Mühendisliği ABD 3. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 4. Environmental Biotechnology Yüksek Lisans ve Doktora Programı Deniz Teknoloji Mühendisliği ABD 5. Deniz Teknoloji Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Elektrik Mühendisliği ABD 6. Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği ABD 7. Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 8. Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 9. Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Endüstri Mühendisliği ABD 10. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 11. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı 47

52 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Endüstri Ürünleri Tasarımı ABD 12. Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans ve Doktora Programı Fizik Mühendisliği ABD 13. Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ABD 14. Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Gıda Mühendisliği ABD 15. Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı ĠnĢaat Mühendisliği ABD 16. Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 17. Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 18. UlaĢtırma Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 19. Yapı ĠĢletmesi Yüksek Lisans Programı 20. Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 21. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı ĠĢletme Mühendisliği ABD 22. ĠĢletme Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD 23. Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Jeofizik Mühendisliği ABD 24. Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Jeoloji Mühendisliği ABD 25. Jeoloji Mühendisliği Doktora Programı 26. Uygulamalı Jeoloji Yüksek Lisans Programı Kimya ABD 27. Kimya Yüksek Lisans ve Doktora Programı 48

53 2008 Faaliyet Raporu Kimya Mühendisliği ABD 28. Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD 29. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Maden Mühendisliği ABD 30. Cevher ve Kömür Hazırlama Yüksek Lisans Programı 31. Maden Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Makina Mühendisliği ABD 32. Isı AkıĢkan Yüksek Lisans Programı 33. Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans Programı 34. Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı 35. Makina Dinamiği, TitreĢim ve Akustiği Yüksek Lisans Programı 36. Makina Mühendisliği Doktora Programı 37. Malzeme ve Ġmalat Yüksek Lisans Programı 38. Otomotiv Yüksek Lisans Programı 39. Sistem Dinamiği ve Kontrol Yüksek Lisans Programı Matematik Mühendisliği ABD 40. Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD 41. Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 42. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı 43. Seramik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 44. Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Meteoroloji Mühendisliği ABD 45. Atmosfer Bilimleri Yüksek Lisans Programı 46. Meteoroloji Mühendisliği Doktora Programı (Atmosfer Bilimleri'ne çevrilmesi için teklif verilmiģtir.) 49

54 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık ABD 47. Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı 48. Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programı 49. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora Programı 50. Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı 51. Restorasyon Yüksek Lisans ve Doktora Programı 52. Yapı Bilimleri Doktora Programı 53. Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 54. Restorasyon (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği ABD 55. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Peyzaj Mimarlığı ABD 56. Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programı ġehir ve Bölge Planlaması ABD 57. Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı 58. ġehir Planlama Yüksek Lisans Programı 59. ġehir ve Bölge Planlama Doktora Programı Tekstil Mühendisliği ABD 60. Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı II. ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARI 1. Isı AkıĢkan Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı 3. Rotorlu Hava Araçları Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 4. Tesisat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 50

55 2008 Faaliyet Raporu DĠSĠPLĠNLERARASI ALANLAR ĠLE ĠLGĠLĠ ANABĠLĠM DALI VE PROGRAMLAR Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programları 1. Deniz UlaĢtırma Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2. Gayrimenkul GeliĢtirme Yüksek Lisans Programı 3. Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 4. Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 5. Polymer Science and Technology Yüksek Lisans Programı 6. Uçak ve Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans ve Programı 7. Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı 8. Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Disiplinlerarası Doktora Programları 1. Deniz UlaĢtırma Mühendisliği Doktora Programı 2. Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Doktora Program 3. Polymer Science and Technology Doktora Programı 4. Uçak ve Uzay Mühendisliği Doktora Programı 51

56 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim 1982 yılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eģgüdümü aracılığıyla kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, toplum bilimleri alanında lisansüstü eğitim programlarını yürütürken, bu alanlar arasında sinerji yaratma gibi önemli bir görev üslenmektedir yılında gerçekleģtirilen yeniden yapılanma çalıģmaları sonrasında çeģitli alanlarda, hem birinci hem ikinci öğretimde, kimileri tezli, kimileri tezsiz olmak üzere bir bölümü fakültelerin ilgili bölümlerine bağlı, bir bölümü ise disiplinler arası programlar niteliğinde olan toplam 12 lisansüstü program yürütülmektedir. Bu programlarda 500 ün üzerinde öğrencisi bulunmaktadır. Farklı alanlarda yürütülen programlar ile çağdaģ bir eğitim modeli oluģturarak, hem yurtiçinde hem yurtdıģında toplum bilimleri, temel bilimler, sanat, teknoloji alanlarında önder olmayı hedefleyen Sosyal Bilimler Enstitüsü, insan haklarına saygılı, çağdaģ, demokratik, çevreye saygılı, topluma duyarlı bir anlayıģla çalıģmaktadır. 52 Yüksek Lisans Programları Ġktisat ĠĢletme Sanat Tarihi Türk Müziği Siyaset ÇalıĢmaları Ġç Mimarlık Konut ve Deprem ĠĢletme ve Teknoloji Yönetimi Öğrenci sayılarının eğitim programlarına dağılımı ĠĢletme-Executive MBA Müzik Doktora Programları Sanat Tarihi Müzik Müzikoloji ve Müzik Teorisi Sosyal Bilimler Enst. Öğr.Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Doktora Yapan Sayısı Yapan Sy. Tezli Tezsiz Toplam ĠĢletme ABD ĠĢletme YL Ġktisat ABD Ġktisat YL Siyaset ÇalıĢmaları ABD Siyaset ÇalıĢmaları YL Ġç Mimari Tasarım ABD Ġç Mimarlık YL Sanat Tarihi ABD Sanat Tarihi YL Türk Müziği A.S.D. Türk Müziği YL Müzik ABD Müzik YL+DR ĠĢletme ABD ĠĢletme-MBA YL ĠĢletme ve Tek.Yön. ABD ĠĢletme ve Tek.Yön. YL Konut ve Deprem ABD Konut ve Deprem YL Müzikoloji ve Müz.Teo. Müzikoloji ve Müzik

57 2008 Faaliyet Raporu ABD Teo.YL Toplam Bilimsel Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslar arası Makale 4 Uluslararası Bildiri 5 Toplam 9 Editörlük/ Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Diğer Bilimsel Faaliyetler Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum 2 Konferans 2 Eğitim Semineri 1 Konser 4 Toplam 9 53

58 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ BiliĢim Enstitüsü Eğitim-Öğretim BiliĢim Enstitüsü, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik ve BiliĢim Uygulamaları konularında lisansüstü düzeyde eğitim veren ve temel ve uygulamalı araģtırmalar yapan bir ĠTÜ birimidir. Aynı zamanda Üniversitemizin tüm lisans öğrencilerinin aldığı Bilgisayar Okur Yazarlığı ve Bilimsel Hesaplamaya GiriĢ derslerinin yürütülmesinde koordinatörlük görevini üstlenmiģtir. Bunlara ek olarak, 2007 yılı içinde ĠTÜ Senatosu ulusal yazılım sanayisine destek olmak üzere BiliĢim Enstitüsü bünyesinde Ulusal Yazılım Belgeleme (Sertifikasyon) Merkezi ni kurmuģtur. Merkez 2008 baģında çalıģmalarına baģlamıģ, Merkez bünyesinde kaynak kodu emanetçiliği, yazılım kayıt sertifikasyonu ve sertifikalı data kaydı gerçekleģtirilmektedir. Eğitim Programları Enstitü bünyesinde aģağıda adları, kuruluģ tarihleri sırasıyla verilmiģ olan Ana Bilim Dalları ve Programlar etkinliklerini sürdürmektedir: 1) Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Bilgi Teknolojileri ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı (BTE) 2) BiliĢim Anabilim Dalı Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik yüksek lisans ve doktora programı (HBM) Information Technologies in Construction Management ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı (IYB) 3) Ġleri Teknolojiler Anabilim Dalı Uydu HaberleĢmesi ve Uzaktan Algılama yüksek lisans ve doktora programı (UHUA) Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programı (BBL) 4) Enformasyon Sistemlerinin Tasarım ve Yönetimi Anabilim Dalı Enformasyon Sistemlerinin Tasarım ve Yönetimi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı (ESTY) 5) Tasarımda Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı Tasarımda Bilgi Teknolojileri ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı (TBT) Enstitü Kurulu strateji çalıģmaları sırasında Enstitü anabilim dalı yapılanmasının gözden geçirilmesinin uygun olacağını belirlemiģtir. Buna göre tezli yüksek lisans ve doktora 54

59 2008 Faaliyet Raporu programlarının ayrı birer anabilim dalı altında yer almasının, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının da tek bir anabilim dalı altında bulunmasının, yapının dengesi, yönetimi ve geliģmesi bakımından uygun görülmüģtür. Programların amaçları, ders planları ve ders içerikleri değiģtirilmeden kurulacak dört yeni anabilim dalı altında yer almasına karar verilmiģ ve bu öneri Senatoya sunulmuģ, Senato tarafında onaylanarak YÖK e gönderilmiģtir. Yukarıdaki programlardan HBM Programı ağırlıklı olarak Enstitü öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte ve programın öğrencileri Enstitü mekânlarını ve altyapısını kullanmaktadır. HBM üniversitenin diğer bölümlerinden hem ders hem de tez danıģmanlığı için öğretim üyesi desteği almakta olup disiplinler arası bir program olarak eğitim vermektedir. Öğrenci sayılarının programlara dağılımı; Öğrenci Sayıları Birim/Bölüm Adı E K Toplam Hesaplamalı Bilim ve Mühend islik Bilgisayar Bilimleri Uydu HaberleĢmesi ve Uzaktan Algılama Bilgi Teknolojileri Enformasyon Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi ĠnĢaat Yönetiminde BiliĢim Tasarımda Bilgi Teknolojileri Toplam Derslik ve Laboratuar Sayıları BiliĢim Enst. Öğrencilerinin Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Programı Yüksek Lisans Yapan Doktora sayısı Yapan Tezli Tezsiz Sayısı Toplam HBM BBL UHUA BTE EST ĠYB TBT Toplam Eğitim Alanı Alan (m²) Sayısı Derslik Bilgisayar Lab Diğer Lab. - - Toplam

60 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma Uygulama Laboratuarları Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Laboratuarı (HPC-Lab.): ĠTÜ Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Laboratuvarı, hesaplamalı bilim ve mühendisliğin geliģmesi için gerekli hesaplamalı teknolojilerin geliģtirilmesi ve bunların kullanımı için gerekli kaynak ve servisleri sağlamayı amaçlamaktadır. GörselleĢtirme Laboratuarı(Vis.-Lab.) Ġnce Ġstemci Laboratuarı Proje Bilgileri Bilimsel AraĢtırma Projeleri 2008 Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam DPT 1-1 TÜBĠTAK Bilimsel AraĢt. Prj Toplam Yayın Bilimsel AraĢtırma Projeleri 2008 Projeler Önceki Yıldan Yıl Ġçinde Eklenen Toplam Devreden Proje Proje DPT 1-1 TÜBĠTAK Bilimsel AraĢt. Prj Toplam

61 2008 Faaliyet Raporu Enerji Enstitüsü Eğitim öğretim Enstitünün akademik yapısı; Nükleer AraĢtırmalar, Yenilenebilir Enerji, Konvansiyonel Enerji, Enerji Planlaması ve Yönetimi ile Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dallarından oluģmaktadır. Enstitüde dünyada çok az sayıda üniversitenin elinde bulunan bir olanak olarak, ĠTÜ TRIGA Mark-II Nükleer AraĢtırma ve Eğitim Reaktörü bulunmaktadır. Enstitü laboratuarları içerisinde; Nötron Aktivasyon Analizi, Nükleer Kimya, Radyoizotop ve Radyografi, Radyoaktif Ġzleme Tekniği, Radyasyon Ölçümleri ve Termofiziksel Özelliklerin Ölçümü ile Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği Laboratuarları yer almaktadır. Gelecekte ise bu laboratuarlara ek olarak DüĢük Seviyeli Radyasyon Ölçümleri, XRF Analiz, Termal-hidrolik ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri gibi yeni faaliyet alanları ile iliģkili laboratuarlar katmaya çalıģmaktadır. Destek hizmetleri için, mekanik, elektrik ve elektronik atölyeleri de bulunmaktadır. Enstitü, gelecek yıllarda nükleer araģtırmalar yanında yeni faaliyet alanlarındaki varlığının da büyümesiyle gerek ülkemizde gerekse dünyada faaliyet alanlarında görüģlerini ve araģtırmalarını daha da güçlü bir Ģekilde duyuran bir enstitü olacaktır. AraĢtırma Uygulama Laboratuarlar XRF (X IĢınlı Floresans) Laboratuvarı Termofiziksel Özellikler Ölçüm Laboratuvarı Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği Laboratuvarı Sıfır Enerji Bina-Laboratuvarı Radyasyon Ölçümleri Laboratuvarı Gamma Spektroskopisi Laboratuvarı TRIGA Mark-II Eğitim ve AraĢtırma Reaktörü DüĢük Seviyeli Radyoaktivite Ölçümleri Laboratuvarı Radyografi Laboratuvarı Radyoizotop Laboratuvarı Radyoaktif Ġzleme Tekniği Laboratuvarı Nükleer Kimya Laboratuvarı Örnek Hazırlama Laboratuarı 57

62 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Eğitim öğretim Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Yer Sistemleri nin oluģumu ve iģleyiģ mekanizması üzerinde bilimsel kalitesi yüksek, çok disiplinli araģtırmalar yürütmeyi, yer sistemlerini bir bütün olarak algılayan lisansüstü öğrenciler yetiģtirmeyi hedefleyen bir enstitüdür. Kendi alanında Türkiye de tek örnek olan Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, önemli araģtırmalara ve yayınlara imza atmıģ, bunun yanı sıra bu araģtırmalar içerisinde çok sayıda Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi yetiģtirmiģtir. Enstitü Müdürlüğüne bağlı üç ana bilim dalı Katı Yer Bilimleri, Ġklim ve Deniz Bilimleri ve Evrim ve Ekosistem Anabilim dalları baģkanlıkları bulunmaktadır. Ayrıca, Enstitünün Mineral Hazırlama ve Aykut Barka Yer Veri Analizi ve Modelleme Laboratuarı bulunmaktadır. Yerbilimleri alanında ülke sorunlarını belirlemek ve çözüm yollarını geliģtirmek, deneyimleri topluma ve ilgili endüstriyel sektörlere yansıtmak ve aktarmak enstitünün amaçlarından biridir. Enstitünün Doğal Afetler ve Ġklim DeğiĢiminin güncelliği ve yeni yasal düzenlemeler (ÇED yönetmeliği, Deprem yönetmeliği v.b.), Ulusal Afet Sisteminin GeliĢtirilmesi, Dünya Bankası Afet Eğitimi projeleri Avrupa Birliği Projesi: East Mediterranean Center for Oceanography (EMCOL) ve TÜBĠTAK ve UNDP tarafından desteklenecek Ġklim DeğiĢikliği Ulusal Bildirimi Projesi temel politika ve hedefleri arasındadır. 58

63 2008 Faaliyet Raporu Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim Fakülte Lisans programları, 2006 yılında ABET EC2000 EĢdeğerlik Kriterlerine 6 yıl süre ile uluslararası eģdeğerlik almıģtır. Bu kapsamda eğitim amaçları belirlenmiģ ve mezunların taģıması gereken nitelikleri doğrultusunda bir eğitim programı verilmektedir. Eğitim programları sürekli geliģme modeli üzerine oturtulmuģ olup, belirlenen takvimlerde izleme ve ölçümlerin yapıldığı bir kalite öz değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Fakülte Bölümlerini, ÖSS de yüksek puan alan öğrenciler tercih etmektedir. Tecrübeli, dinamik disiplinler arası çalıģan akademik kadro ve bölümlerin çok güçlü araģtırma altyapısı ve eğitim tecrübesi mevcuttur. Üniversite içerisinde ve dıģında diğer birimler ve kurumlarla geliģmiģ iģbirliği geleneği oluģturulmuģ, bu sayede disiplinlerarası çalıģmalar etkin ve baģarıyla sürdürülmektedir. Yeni ve modern teknolojik açılımlara öncülük etme gücü bulunan Fakülte, bu gücü Yüksek Lisans ve Doktoraya devam eden mezun sayısının yeterli olması sayesinde dinamik olarak sürdürmektedir. Bölümlerin köklü bir eğitim geçmiģi ve iyi organize edilmiģ, çağdaģ ve yeniliklere açık eğitim programları bulunmaktadır. Bir temel bilim ve mühendislik fakültesi olan fakültede özellikle ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak dinamik ve sürekli yenilenen eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Öğrenci ve araģtırma laboratuarları büyük ölçüde uluslararası standartlarda olup, laboratuarlarda akademik çalıģmaların yanı sıra öğrenci deneyleri de yapılmaktadır. Fakülte Bölümleri Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Matematik, Fizik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ġnsan ve Toplum Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri bölümleri olmak üzere altı 6 bölümden oluģmaktadır. Lisans Diploması veren Programlar: 1) Kimya Bölümü 2) Matematik Bölümü 3) Fizik Mühendisliği Bölümü 4) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 59

64 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fakülte bölümlerince ĠTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora Diploması veren Lisansüstü programları: 1) Kimya ABD: Kimya Yüksek Lisans ve Doktora Programı 2) Matematik ABD: Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 3) Fizik Mühendisliği ABD: Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 4) Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD: Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans ve Doktora Programı 5) Polymer Science and Technology ABD: Polymer Science and Technology Yüksek Lisans ve Doktora Fakülte öğretim üyeleri, ĠTÜ bünyesindeki diğer öğretim üyeleri ile bir araya gelerek çağdaģ bilimsel ve teknolojik geliģmeleri gençlerimize aktarabilmeyi baģlıca görevlerinden saymaktadır. Disiplinler arası araģtırma-geliģtirme Fen-Edebiyat Fakültesi ne bağlı bölümlerin dahil olduğu Disiplinler arası alanlar Ġle Ġlgili Anabilim Dalı ve Programları Ģunlardır: 1) ĠTÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Siyaset ÇalıĢmaları Yüksek Lisans Programı 2) Ġleri Teknolojiler ABD: Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı 3) BiliĢim Enstitüsü - Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik ABD: Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Programı 4) Enerji Enstitüsü - Yenilenebilir Enerji ABD: Yenilenebilir Enerji Yüksek Lisans ve Doktora Programı Derslik ve Laboratuar Sayıları Fen Edebiyat Fakültesinde 12 derslik ve 5 amfide eğitim öğretim faaliyeti sürdürülmektedir. AraĢtırma ve Uygulama Fakültede güçlü bir araģtırma ve geliģtirme altyapısı ve öğretim elemanı ve araģtırıcı kadrosu mevcuttur. Fakültede mevcut araģtırma laboratuarlarının bölümlere göre dağılımı: 60

65 2008 Faaliyet Raporu Proje Bilgileri Bölüm Öğrenci Laboratuarı AraĢtırma Laboratuarı Fizik Kimya 8 38 Molek. Biyoloji ve Genetik 1 6 Fakülte Bilg. Lab. 4 - Toplam Projeler Bilimsel AraĢtırma Projeleri 2008 Yıl Ġçinde Eklenen Proje Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam DPT TÜBĠTAK A.B Bilimsel ArĢ Diğer Toplam yılında ĠTÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri toplam bütçesinin %10.75 i Fen-Edebiyat Fakültesi menģeli projelere verilmekle birlikte bu oran 2008 yılında %12.88 e yükselmiģtir. Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin 2008 yılında TÜBĠTAK tarafından desteklenen veya devam eden bilimsel araģtırma proje sayısı 24 dür. Öte yandan, ĠTÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi nin hazırladığı 2008 Faaliyet Raporu verilerine göre, ĠTÜ geneline bakıldığında fakülte öğretim üyelerinin ĠTÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri birimi ve Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından desteklenen projelerinin Üniversite genelinde karģılaģtırılması yapıldığında da fakülte öğretim üyelerinin büyük bir çaba sarf ettiği görülmektedir. Fakülte öğretim üyelerinin bilimsel birikimlerindeki farklılıklar yürütülen projeler araģtırma konularına çeģitlilik kazandırmaktadır. Fakülte öğretim üyelerinin 2008 yılında aldığı ve devam eden yurtiçi ve yurtdıģı destekli proje sayısının ve bütçelerinin ĠTÜ ve ülke genelinde üstün bir konuma sahiptir. Yayın Fen Edebiyat Fakültesi uluslararası yayın sayısında Öğretim Üyesi /SCI Yayın dağılımı konusunda üniversitemiz içinde hatırı sayılır bir konumdadır. Fakülte öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara yoğun ilgi göstermekte ve kendilerine bütçe olanakları çerçevesinde destek verilmektedir. Fakülte öğretim üyeleri ulusal araģtırma makale, bildiri, kitap yazarlığı gibi konularda faal bir yapıya sahiptir. Fakülte öğretim üyeleri ulusal düzeyde pek çok derginin bilimsel yayın kurulu üyesidir. Ayrıca uluslararası düzeyde dergilerde hakem olarak görev yapmakta, ulusal düzeyde kongreler düzenlemektedirler. 61

66 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fakültenin genel olarak çok güçlü bir araģtırma ve geliģtirme altyapısına sahip olması, öğretim üyelerinin yayınlarına da yansımaktadır. TÜBĠTAK ve Diğer KuruluĢ ve KiĢilerden Ödül Alan Mensuplar FAKÜLTE/BĠRĠM ÜNVANI ADI SOYADI KĠMDEN KONUSU ALDIĞI Fen-Ed Fizik Müh Doç. Dr. Cemsinan TÜBĠTAK TeĢvik Ödülü Deliduman Fen-Ed Fizik Müh Y Doç.Dr. Özgür Özer TÜBA GEBĠP Fen-Ed Mol. Biy. Doç. Dr. Arzu Karabay TÜBA GEBĠP Fen-Ed Mol. Biy Doç. Dr. Arzu Karabay LOREAL Fen-Ed Fizik Müh Y.Doç.Dr. K. Yavuz EkĢi Tübitak Kariyer Fen-Ed Kimya Prof. Dr. Yusuf Yağcı Elsevier 2007 Scopus Award Organik Kimya Fen-Ed Kimya Prof. Dr. Yusuf Yağcı The Socicity of 2008 Int. Polymer Science Organik Kimya Polymer Science Fen Ed Kimya Organik Kimya Prof. Dr. Ersin Serhatlı TTGV 2008 TTGV Ödülü En BaĢarılı Tez ve KuruluĢ Ödülü Fen Ed Kimya Organik Kimya Fen Ed Kimya Organik Kimya Yrd. Doç. Dr. BarıĢ Yücel FABED Genç Bilimadamı AraĢtırma Desteği Ödülü Doç. Dr. Ġsmail Yılmaz FABED Genç Bilimadamı AraĢtırma Desteği Ödülü Uluslararası ĠliĢkiler Diğer Bilimsel Faaliyetler Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum 5 Konferans 11 Seminer 57 Toplam 73 Fakülte Öğretim elemanlarının yurt dıģı kongre ve sempozyumlara katılımı yüksektir. Fakülte bünyesinde gerçekleģtirilmiģ olan ve sürdürülmekte olan çeģitli uluslararası projeler mevcuttur. Uluslararası iģbirlikleri aģağıda verilmiģtir: 1) Balkan ülkeleri iģbirliği 2) ICHET ile olan iliģkiler 3) EU projeleri 4) NSF projeleri 5) Erasmus çerçevesi 6) Fakülte öğretim elemanları tarafından düzenlenen uluslararası kongreler ve sempozyumlar. 62

67 2008 Faaliyet Raporu Fakülte öğretim elemanları tarafından düzenlenen uluslararası kongreler Düzenleyen öğretim üyesi Kongre Prof. Dr. Hilmi Ünlü 4 th Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı Haziran 2008 ĠTÜ Prof. Dr. Yusuf Yağcı NATO Advanced Studiy Institute (ASI) 26 Ağus Eyl 2008 Antalya Prof. Dr. Mine Yurtsever 8. Ulusal Kimyasal Fizik Kongresi Nisan 2008 Öğrencilerle ĠliĢkiler Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar Üniversitenin Adı Ülkesi Sayısı Poitiers Üniversitesi Fransa 1 Gronoble Üniversitesi Fransa 1 Berlin Teknik Üniversitesi Almanya 1 Washington Üniversitesi ABD 1 Toplam 4 4 Fakülte bölümlerinin öğrencilerle iliģkileri güçlüdür. Her öğrenciye fakülteye kayıt yapıldığı andan itibaren bir akademik danıģman atanmakta ve her öğretim üyesinin danıģmanlığını izleme sistemi mevcuttur. Her dönemde en az bir kez olmak üzere sınıf toplantıları düzenlenmekte ve öğrencilerin sorunları ile ilgilenilmektedir. Fakültenin öğrenci kulüpleri çeģitli paneller, seminerler ve sosyal amaçlı faaliyetler düzenlemektedir. Bu faaliyetlerde bölümlerin ve danıģman olarak görevlendirilen bir öğretim üyesinin aktif desteği sağlanmaktadır. Öğrenci kulüplerine özel çalıģma odaları tahsis edilerek bilgisayar, dolap, çalıģma masası gibi her türlü imkanlar sağlanmıģtır. Öğrencilerin meslek odaları ile yakın çalıģmaları teģvik edilmekte, Oda temsilcileri zaman fakültede öğrencilere seminer vermektedir. Mezunlarla ĠliĢkiler Bölüm Mezunlar ve Tanıtım komisyonu bir kariyer ofisi niteliğinde çalıģmakta, gazetelerin insan kaynakları ekinde yayınlanan iģ ilanlarını sürekli takip etmekte ve mezunlar ile birlikte öğrencilerini de iģ ilanları hakkında elektronik ortamda sürekli olarak bilgilendirmektedir. Alt yapı ĠĢleri ve Fiziksel GeliĢmeler Her öğretim üyesi ve araģtırma görevlisinin internet eriģimi ve bilgisayarı vardır. Fakültede genel kullanıma açık 2 adet öğrenci bilgisayar laboratuarı olup birinde 37 adet ve diğerinde de 24 bilgisayar olmak üzere toplam 61 bilgisayar fakülte ve diğer ĠTÜ öğrencilerinin hizmetine sunulmuģtur. Fakülte öğrenci ve araģtırma laboratuarları modern cihazlarla donatılmıģ olup mekânların modernizasyonu ve uluslararası standartlara ulaģma çalıģmaları hızla devam etmektedir. 63

68 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠnĢaat Fakültesi Eğitim ve Öğretim ĠTÜ nün diğer fakültelerindeki programlarda olduğu gibi, fakültenin Eğitim programları da sürekli geliģme modeli üzerine oturtulmuģ olup bunun için ölçme ve değerlendirme yapıldığı bir kalite öz değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği lisans programları 2005 yılında ABET EC2000 eģdeğerlik kriterlerine göre uluslar arası eģdeğerlik almıģtır. Bu çerçeve içerisinde programlarımızın eğitim amaçları belirlenmiģ olup, Fakülte mezunlarının taģıması gereken nitelikleri doğrultusunda bir eğitim programı verilmektedir. Fakülte Bölümleri 1) ĠnĢaat Mühendisliği 2) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 3) Çevre Mühendisliği Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından inģaat, jeodezi ve fotogrametri, ve çevre mühendisliği alanlarında yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ; ĠnĢaat Mühendisliği ABD Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı UlaĢtırma Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 64

69 2008 Faaliyet Raporu Çevre Mühendisliği ABD Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı Environmental Biotechnology Yüksek Lisans ve Doktora Programı Uydu HaberleĢmesi ve Uzaktan Algılama Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı ĠnĢaat Fakültesi birbiri ile bağlantılı 4 adet binada kurulmuģtur. Fakülte binaları yaklaģık m² kapalı alanda ofisleri, sınıfları ve laboratuvarları içermektedir. 1 Konferans salonu, 1 Toplantı odası, 1 Kütüphane, 1 Öğrenci Sosyal Merkezi, 1 Kantin, Fotokopi ve kırtasiye ve Orta bahçe mevcuttur. Toplanan bağıģlar yardımı ile Fakültemiz dersliklerinin tümü çağdaģ hale getirilmiģ bulunmaktadır. Son olarak 3 adet yüksek lisans sınıfı oluģturulmuģtur. Ayrıca Öğrenci Bilgisayar Laboratuarımız da yeni lisanslı yazılımlar satın alınarak güçlendirilmiģtir. Laboratuar tüm network olanaklarını öğrencilere sürekli olarak sunmaktadır. Bilgisayar laboratuarında 3 personel görev yapmaktadır, Fakülte ve Bölüm web sayfalarının yeniden yapılandırılması baģlamıģtır. Öğrencilerin her konuda kendilerini geliģtirmesine olanak sağlayacak Ģekilde öğrenci kulüpleri geniģ olarak desteklenmektedir. Kulüplere ve öğrenci temsilcilerine sosyal merkezde çalıģma odaları tahsis edilmiģtir. Kulüplerin teknik gezi, yarıģma düzenleme vb. faaliyetleri fakülte gelirleri çerçevesinde desteklenmekte ve teģvik edilmektedir. Ayrıca ĠTÜ nün akreditasyon çalıģmaları çerçevesinde eğitim-öğretimdeki gerekli yenilemeler ve düzenlemeler kurulan komisyonun gayretleri ile hızla yapılmaya devam etmektedir. Fakültemize ait binaların, çalıģma ofislerinin ve altyapının eskimesi nedeniyle güçlendirme çalıģmaları devam etmektedir. AraĢtırma ve Uygulama: Laboratuarlar Çevre Mühendisliği Merkez Laboratuarı Çevre Mühendisliği Sedat Üründül Çevre Bilimleri Lab. Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuarı Yapı Malzemesi Laboratuarı Hidrolik Laboratuarı Deneysel Mekanik Laboratuarı UlaĢtırma Laboratuarı ĠTÜ TCDD Yorulma Laboratuarı Hamdi Peynirci Zemin Mekaniği Laboratuarı Ölçme Donanımları Laboratuarı 65

70 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Jeodezi Laboratuarı Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı Kartografya Laboratuarı Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) Laboratuarı Uydu Gözlem ve Değerlendirme Laboratuarı Marmaray Laboratuarı Mezunlarla ĠliĢkiler: Mezun iliģkileri Rektörlükce yürütülmektedir. Her yıl Mayıs ayında düzenlenen ĠTÜ gününde 20 ve 30 yılını dolduran mezunlara sertifika verilmektedir. Öğrencilerle iliģkiler: ĠnĢaat Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri Fakülte öğrenci sosyal merkezinde bulunan öğrenci kulüpleri mühendislik alanında öğretim üyelerin de desteğiyle ve Ģirketlerle iliģkilerinde staj imkanı, teknik gezi, seminerler düzenleyerek eğitimin kalitesini arttırma yolunda çalıģmalar yapılmaktadır. 66

71 Kimya Metalurji Fakültesi 2008 Faaliyet Raporu Eğitim-Öğretim 1958 yılında Maçka Teknik Okulu Kimya Bölümü olarak kurulan ve 4 yıllık Kimya Mühendisliği eğitimi veren Kimya Mühendisliği Bölümü, 1961 yılında Ġ.T.Ü. Maden Fakültesi bünyesinde kurulan ve 5 yıllık Metalurji Yüksek Mühendislik eğitimi veren Metalurji Mühendisliği Bölümü (1998 yılında Bölümün ismi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olarak değiģmiģtir) olmak üzere 1982 yılında Yüksek Öğretim Kanunu ile Kimya Metalurji Fakültesi kurulmuģtur. Fakülteye daha sonra 1990 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü ve 2006 yılında da çift diplomaya yönelik ortak lisans Biyomühendislik programı dahil edilerek bu günkü Ģeklini almıģtır. Günümüzde mühendislik alanında çok disiplinli çalıģma gerekliliğinin artması özellikle diğer mühendislik bilim dalları ile çok yakın iliģki içinde bulunan Kimya-Metalurji Fakültesi bölümleri açısından önemli fırsatlar doğurmaktadır. Bu etkileģim aynı zamanda Ülkemizde yaģanan AB süreci ve Hedef 2023 çalıģmalarına paralel olarak önemli Ģanslar doğurmaktadır. Özellikle malzeme bilimleri, biyo malzemeler ve gıda teknolojileri, ulusal stratejiler açısından tematik alanlar olarak belirlenmiģ olması bu alanda çalıģmalar yürüten bölümlerimize yeni ufaklar açmaktadır. ĠTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Bölümleri Akademik Kurullarında 1998 yılında oy birliği ile mühendislik eğitiminde Toplam Kalite Yönetimi sistemini oluģturmayı ve mühendislik programlarını uluslararası akreditasyon sürecinden geçirme kararı almıģ, bu bağlamda Fakültenin her üç bölümünde akreditasyon hazırlıklarını tamamlamıģ, EC 2000 Ölçütleri'ne göre Öz Değerlendirme Raporlarını (Self Study Report) hazırlamıģ ve Haziran 2002'de Amerikan ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology) Uluslararası EĢdeğerlik Programı' na baģvuruda bulunmuģlardır. EC 2000'e göre Amerika BirleĢik Devletlerindeki benzer programlara eģdeğerlik değerlendirmesine baģvuran Fakültenin üç mühendislik bölümü de akreditasyona uygun bulunmuģ ve 1 Ekim 2004 tarihinde 6 yıl süreli eģdeğerlik (substantial equivalency) belgesini almıģtır. Fakülte bölümleri, genç ve dinamik öğretim üyesi kadroları, güncel çalıģma konuları, modern araģtırma alt yapısı ile araģtırmalarına maddi destek bulma potansiyeli yüksek temel ve uygulamalı araģtırma alanlarına sahiptir ve ülke genelinde sahip oldukları mükemmeliyet 67

72 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ merkezi olma özelliklerini uluslararası platforma taģıma Ģansına sahiptirler. Geçen süreçte fakülte bünyesinde bulunan bölümlerin aldıkları projeler ve sürdürülen akademik çalıģmalarda ulaģtıkları baģarı niteleyici olarak ve ülke geneli ile yapılan karģılaģtırmalı değerlendirmelerde görülebilmektedir. Eğitim Programları 1) Kimya Mühendisliği Bölümü 2) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3) Gıda Mühendisliği Bölümü 4) Biyomühendislik Uluslararası Ortak Lisans Programı Kimya Metalurji Fakültesi Bölümlerinin ĠTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde diploma veren lisansüstü programları: 1) Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programları 2) Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans/Doktora Programları 3) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı 4) Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 5) Üretim Metalürjisi ve Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 6) Seramik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Kimya-Metalurji Fakültesinin disiplinler arası lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) seviyesinde dahil olduğu diğer programlar: 1) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 2) Biyoteknoloji 68

73 2008 Faaliyet Raporu Öğrenci Sayıları Öğretim Yılında FakülteyeYatay GeçiĢle Gelen, Fakülteden Ayrılan, Kurum Ġçi GeçiĢ Yapan Öğrencilerin Sayıları Kurum DıĢı Kurum Ġçi Gelen Giden Gelen Giden Kendi Ġsteğiyle Öğretim Yılında Yatay GeçiĢ DıĢındaki Nedenlerle Fakülteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Öğr. Ücr. ve Katkı payı yat. Derslik ve Laboratuar Sayıları BaĢarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Diğer Toplam Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı Kız Erkek Toplam AraĢtırma ve Uygulama Eğitim Alanı Alan (m²) Sayısı Derslik Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Öğretim üyelerinin bilimsel birikimlerindeki farklılıklar Fakültede yürütülen araģtırma konularına çeģitlilik kazandırmaktadır. Fakültede çok güçlü bir araģtırma altyapısı mevcuttur. Üniversite içerisinde ve dıģında diğer birimler ve kurumlarla geliģmiģ iģbirliği geleneğinin olması ve öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde iģbirliği çabaları sonucunda sanayi ile baģlatılan ve geliģme potansiyeli çok yüksek iģbirliği olanakları yüksek lisans ve doktoraya devam eden mezun sayısının yeterli olması sayesinde baģarıyla sürdürülebilmektedir. Laboratuarlar Fakültede; Kimya Mühendisliği bölümünün 24, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünün 20, Gıda Mühendisliği bölümünde 32 olmak üzere toplam 76 adet laboratuar bulunmaktadır. Bilimsel AraĢtırma Projeleri 2008 Projeler Önceki Yıldan Yıl Ġçinde Eklenen Yıl Ġçinde Toplam Devreden Proje Proje Tamamlanan Proje DPT A.B Bilimsel ArĢ.Prj Toplam

74 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fakülte bünyesinde bulunan bölümler, 2008 yılı içinde çeģitli projelere katılarak yüksek performans göstermiģlerdir. Projeler yolu ile sağlanan mali kaynaklar araģtırma laboratuarlarında bulunan teçhizatların modernizasyonu kapsamında satın alınmıģtır. Projeler sayesinde bölümlerin araģtırmalarını sürdürmelerine olanak sağlayacak sarf malzeme ihtiyaçları da karģılanmıģtır. Yayın Fakülte Öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara yoğun olarak katılmaktadır. Fakülte uluslararası yayın sayısında Öğretim Üyesi /SCI Yayın konusunda üniversitemiz içinde iyi bir konumda yer almaktadır. Bölümlerin stratejik hedefleri içinde SCI yayın sayısının artırılması önemli hedefler arasındadır. Fakültenin öğretim üyeleri ulusal düzeyde pek çok derginin bilimsel yayın kurulu üyesidir. Ayrıca uluslararası düzeyde dergilerde hakem olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca ulusal düzeyde kongreler düzenlemektedir. Bilimsel Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslararası Makale 101 Ulusal Makale 23 Uluslarası Bildiri 160 Ulusal Bildiri 32 Toplam 316 Editörlük/ Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte öğretim üyeleri ulusal düzeyde pek çok derginin bilimsel yayın kurulu üyesidir. Ayrıca uluslararası düzeyde dergilerde hakem olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca ulusal düzeyde kongreler düzenlemektedirler. Fakültece Düzenlenen Diğer Bilimsel Faaliyetler Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum 5 Konferans 7 Panel 1 Seminer 2 Açık oturum 1 Eğitim Semineri 2 Teknik Gezi 5 Toplam 23 70

75 2008 Faaliyet Raporu Sanayi ile ĠliĢkiler Fakülte bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri sanayinin talepleri doğrultusunda kurs programları düzenlenmektedir. Ayrıca endüstriyel hizmetler gerek analizler ve gerekse Ar-Ge projeleri olarak gerçekleģtirilmektedir. Bazı öğretim üyelerinin endüstriyel danıģmanlıkları da mevcuttur. Ulusal ve uluslararası düzeyde iģbirliği olanakları sayesinde sanayi ile baģlatılan ve geliģme potansiyeli çok yüksek iģbirliği olanakları oluģturulmuģtur. Fakülte öğretim üyeleri bazı sivil toplum kurumlarının danıģma kurullarında yer almaktadır. Sanayi temsilcilerinden oluģan DanıĢma Kurulları aktif olarak faaliyetleri desteklemektedir. Bu kapsamda her yıl uluslararası öğrencilere IAESTE stajı kontenjanı sağlamaktadırlar. Ayrıca lisansüstü tez çalıģmalarında imkânlarını kullanımımıza açmaktadır. Mezunlarla ĠliĢkiler Bölüm Mezunlar ve Tanıtım komisyonu bir kariyer ofisi niteliğinde çalıģmakta, gazetelerin insan kaynakları ekinde yayınlanan iģ ilanlarını sürekli takip etmekte ve mezunlar ile birlikte öğrencilerini de iģ ilanları hakkında elektronik ortamda sürekli olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca Mühendisler Odaları tarafından kurulan e-grup içinde yer alan tüm Türkiye ye dönük iģ ilanları da mezunlar elektronik grubuyla paylaģılmaktadır. Öğrencilerle ĠliĢkiler Fakülte bölümlerinin öğrencilerle iliģkileri güçlüdür. Her dönemde en az iki kez olmak üzere sınıf toplantıları düzenlenmekte ve öğrencilerin sorunları ile ilgilenilmektedir. Fakülte bölümlerinin öğrenci kulüpleri aktif olarak çalıģmakta, paneller, seminerler ve çeģitli sosyal amaçlı faaliyetler düzenlemektedir. Bu faaliyetlerde bölümün ve danıģman olarak görevlendirilen bir öğretim üyesinin aktif desteği sağlanmaktadır. Öğrenci kulüplerine özel çalıģma odaları tahsis edilerek bilgisayar, dolap, çalıģma masası gibi her türlü imkan sağlanmıģtır. Öğrencilerin meslek odaları ile yakın çalıģmaları teģvik edilmektedir. Oda temsilcileri zaman zaman Fakültede öğrencilere seminer vermektedir. Her Öğrenciye Fakülteye kayıt yapıldığı andan itibaren bir akademik danıģman atanmaktadır ve her öğretim üyesinin danıģmanlığını izleme sistemi mevcuttur. Uluslararası ĠliĢkiler Fakülte öğretim elemanlarının yurt dıģı kongre ve sempozyumlara katılımı yüksektir. Bazı öğretim üyeleri Avrupa Birliği VI. Çerçeve programında proje değerlendiricisi olarak hakemlik 71

76 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ yapmaktadır. Fakülte bünyesinde gerçekleģtirilmiģ olan ve sürdürülmekte olan çeģitli uluslararası projeler mevcuttur. Altyapı ĠĢleri ve Fiziksel GeliĢmeler Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar Üniversitenin Adı Ülkesi Sayısı Montana State A.B.D. 1 Her öğretim üyesinin ve araģtırma görevlilerinin Internet eriģimi ve bilgisayarı vardır. Fakültemide 2 adet bilgisayar laboratuarı olup birinde 80 adet bilgisayar ve diğerinde de 30 bilgisayar olmak üzere toplam 110 bilgisayar Fakülte öğrencilerin hizmetine sunulmuģtur. Fakülte Laboratuarları son derece modern cihazlarla donatılmıģ olup mekânların modernizasyon çalıģmaları devam etmektedir. Fakülte güçlü bir altyapıya sahip durumdadır. Fakülte Web sayfası Ġngilizce ve Türkçe olarak güncellenmektedir. Bu üstünlüklerin yanı sıra temel alt yapı eskiliği ve yetersizliği nedeniyle her yıl önemli miktarda kaynak bakım onarıma aktarılmasına rağmen yetersiz kalmaktadır. Genel elektrik hatları, su giderleri ve yangın emniyet sistemleri ile güvenlik kamara sisteminin acil olarak tamamen yenilenmesi zorunluluk arz etmektedir. Laboratuar Güvenliği ve Fakülte Acil Durum Yönetimi Planlaması ÇalıĢmaları Fakültenin her üç Bölümünün yapısı gereği, yoğun bir Ģekilde tehlikeli kimyasalların varlığı nedeniyle yangın, patlama gibi ciddi tehlikelerin yanı sıra doğal afetlere karģı da hazırlıklı olunması zorunluluk arz etmektedir. Bu ortamların daha emniyetli hale getirilmesi amacıyla Fakültede ABET çalıģmalarıyla oluģturulan sürekli geliģme komisyonları içerisinde yer alan Atık Yönetimi ve Emniyet Komisyonu geniģletilerek Acil Durum Planlama ve Yönetimi Komisyonu na dönüģtürülmüģtür. Kasım 2002 den beri çalıģmalarına devam eden Komisyon, Fakültenin akademik ve idari tüm personelin iletiģim bilgilerini bir araya getirmiģ, ayrıca ofisler, laboratuvarlar, depolar, hijyen alanları diğer mekanlar ve merdivenler dahil genel yerleģim planlarını tamamlamıģtır. Laboratuar Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi için hazırlanan yazılı talimatlar, laboratuarlara ve personele dağıtılarak, uygulanmaya baģlanmıģtır. Ancak özellikle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü nde yetersiz mekan nedeniyle araģtırma görevlilerimiz, araģtırma laboratuvarlarını aynı zamanda ofis olarak kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Sağlık açısından risk oluģturan bu eksikliğin giderilmesi zorunluluk arz etmektedir. 72

77 2008 Faaliyet Raporu Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim ĠTÜ Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, konusunda ülkemizin ilk ve tek fakültesi olup, seçkin akademik kadrosu ile büyük bir atılım gerçekleģtiren ve dünyada söz sahibi olan, sektöre bilgili ve yetenekli mühendisler yetiģtirmek, ulusal ve uluslararası ölçekte büyük araģtırma projelerine imza atmak azmindedir. Sabit ve taģınabilir öğretim araçlarıyla donanımlı sınıflarda son teknolojik yenilikleri de içine alan ve içerikleri yeniden düzenlenen lisans dersleri verilmektedir. Modern donanımla Konferans Salonu nda değiģik zamanlarda ve yoğun olarak yaz yarıyılında, yaklaģık her on beģ günde bir davet edilen konuģmacıyla gemi inģaatı mühendisliği ve ilgili alanlarda seminerler ve konferanslar düzenlenmekte, sektörel problemler tartıģılarak çözüm yolları araģtırılmaktadır. Öğrencilerce sunulan öğretim olanakları yanı sıra, liderlik vasfı yüksek, giriģimci mühendisler olarak yetiģmesine elverecek öğretim dıģı teknik faaliyetlerine de zemin hazırlamak üzere çeģitli kulüplerde çalıģabilecek Ģekilde gerek fakülte imkanlarından gerekse sektör imkanlarından bağıģ yoluyla destekler sağlanmaktadır. Fakültede lisans öğrenimi görürken, Rektörlük burslarının yanısıra kamu ve özel sektör kuruluģlarından sağlanan karģılıksız öğrenim bursu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu ndan sağlanan öğrenim kredisinden faydalanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı yıllara göre artıģ göstermiģ olup, günümüzde öğrenci mevcudunun %75 i burs ve kredi alabilmektedir. Fakülte öğrencileri dört yıllık lisans öğrenimleri boyunca, zorunlu ve seçmeli olarak alacakları %30 u Ġngilizce, toplam 150 kredilik derslerde edindikleri bilgiler ve hazırladıkları ödevler yardımıyla istedikleri tip bir geminin veya yüzer deniz aracının tasarımını yapabilecek düzeye gelmekte ve sektörde baģarı için gereken mühendislik nosyonunu kazanmaktadırlar. Gerek eğitim ve araģtırma altyapımızı gerekse insan kaynaklarımızı iyileģtirme, mükemmelleģtirme yolunda önerdiğimiz teklif ve projelerimiz için son yıllarda fakülte bütçemizde yeterli bir destek ayrılabilmiģ değildir. Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Teknolojileri Sektörü nün bu kadar büyüyüp, geliģtiği ve rekabet açısından teknolojik atılımlara bu kadar ihtiyaç duyduğu bir aģamada Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bütçesinin bu kadar sınırlı kalması hedeflenen katkıların yerine getirilmesini olanaksız hale getirmektedir. 73

78 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Fakülte Bölümleri 1) Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Gemi ĠnĢaatı Ana Bilim Dalı Gemi Hidromekaniği Ana Bilim Dalı Gemi Makineleri Ana Bilim Dalı 2) Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Deniz Teknolojisi Ana Bilim Dalı Oseanografi Ana Bilim Dalı Derslik ve Laboratuar sayıları Eğitim Alanı Kapasitesi(0-50) Kapasitesi( ) Sınıf 10 2 Bilg. Lab 3 - Diğer Lab. 4 - Toplam 17 2 Derslikler Laboratuarlar Atölyeler Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) Sayı Alan(m²) Derslik yenileme faaliyetlerine 2007 yılı içinde baģlanmıģ, 2008 yılında sonuçlandırılmıģtır. Laboratuarlar Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuarı Hesaplamalı Gemi Hidrodinamiği Laboratuarı Kontrol Teknolojileri GeliĢtirme Laboratuarı Ġlham Artüz Deniz Bilimleri Laboratuarı Ekotoksikoloji AraĢtırma ve Eğitim Laboratuarı Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı ve Hesaplamalı Analiz Laboratuarı Gemi ĠnĢaatında Ölçme Teknikleri Laboratuarı Gemi Makinaları ve Tesisleri Laboratuarı Gemi Mukavemeti Laboratuarı 74 Proje Bilgileri Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje TÜBĠTAK 1 1 A.B. 5 2 Toplam 6 3

79 2008 Faaliyet Raporu Mevcut fakülte bütçesinin yetersizliği nedeniyle önemli yatırım projelerine giriģmek mümkün olamamaktadır. Gerek eğitim ve araģtırma altyapımızı gerekse insan kaynaklarımızı iyileģtirme, mükemmelleģtirme yolunda önerdiğimiz teklif ve projelerimiz için son yıllarda fakülte bütçemizde yeterli bir destek ayrılabilmiģ değildir. Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Teknolojileri Sektörü nün bu kadar büyüyüp, geliģtiği ve rekabet açısından teknolojik atılımlara bu kadar ihtiyaç duyduğu bir aģamada Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bütçesinin bu kadar sınırlı kalması, sektör için gerekli donanıma sahip olmamızı engellemektedir. Yayın Yapılan Bilimsel Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslararası Makale 18 Ulusal Makale 6 Uluslararası Bildiri 11 Ulusal Bildiri 19 Uluslararası kitap 4 Toplam 58 Ayrıca fakültenin kütüphanesi baģta gemi inģaatı ve deniz bilimleri olmak üzere mühendislik konularında yaklaģık kitap ve dergiden oluģan koleksiyonuyla fakültenin dekanlık katında hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra sistem alt yapısı, internet portalından sunulan hizmetler, faks, diz üstü bilgisayarlar vb. araçlarla da hizmet vermektedir. Diğer Bilimsel Faaliyetler Öğrencilerle ĠliĢkiler Faaliyet türü Sayı Kongre ve Sempozyum 1 Konferans 1 Seminer 20 Teknik gezi 6 Toplam 28 Fakültenin amacı mühendislik problemlerini çözme ve karar verme konularında uzman, mühendislik araçlarını kullanabilen öğrenciler yetiģtirmenin yanı sıra liderlik vasfı yüksek, giriģimci mühendisler olarak yetiģmesine el verecek öğretim dıģı teknik faaliyetlerine de zemin hazırlamak üzere çeģitli kulüplerde çalıģabilecek Ģekilde gerek fakülte imkânlarından gerekse sektör imkânlarından bağıģ yoluyla destekler sağlanmaktadır. Uluslararası ĠliĢkiler Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar Üniversitenin Adı AnlaĢmanın içeriği University of Newcastle upon Tyne Eğitim ve AraĢtırma ĠĢbirliği The Üniversity of Strathclyde Glasgow Eğitim ve AraĢtırma ĠĢbirliği Southampton Üniversity Eğitim ve AraĢtırma ĠĢbirliği New Orleans University Eğitim ve AraĢtırma ĠĢbirliği The University of Glasgow Eğitim ve AraĢtırma ĠĢbirliği 75

80 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Berlin Teknik Üniversitesi Fakülte yolluk bütçesinin mevcut hali uluslararası faaliyetleri durma noktasına getirmiģ olup mutlaka iyileģtirilmelidir. Alt Yapının GeliĢtirilmesi Sektörün ve ülkenin birimimizden beklediği diğer önemli faaliyet alanı araģtırma ve endüstriyel uygulama çalıģmalarıdır. Bununla ilgili olarak altyapı iyileģtirme çalıģmaları,laboratuarların yenilenmesi, yeni laboratuarların kurulması, insan kaynaklarımızın (öğretim elemanları) yurtiçi ve yurtdıģı akademik faaliyetinin desteklenmesi verilen bütçe ile ancak küçük ölçekli ve lokalize karakterde olmakta, bunun yanı sıra araģtırma projeleri, döner sermaye projeleri ile bu alandaki faaliyete destek sağlanmaya çalıģılmaktadır. 76

81 Elektrik Elektronik Fakültesi 2008 Faaliyet Raporu Eğitim ve Öğretim KuruluĢu 1934 yılına kadar uzanan Fakülte tarihçesine bakıldığında, mesleğin ülke tarihçesiyle özdeģleģtiği düģünülebilir. ĠTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği Lisans programları 2005 yılında ABET EC2000 EĢdeğerlik Kriterlerine göre uluslararası eģdeğerlik almıģtır. Bu çerçeve içerisinde programların eğitim amaçları belirlenmiģ olup, Fakülte mezunlarının taģıması gereken nitelikleri doğrultusunda bir eğitim programı verilmektedir. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ile ilgili çalıģmalara 2008 yılında da devam edilmiģ, Fakültenin Eğitim programları sürekli geliģme modeli üzerine oturtulmuģ, bunun için ölçme ve değerlendirmenin yapıldığı bir kalite özdeğerlendirme sistemi uygulanmaktadır yılı içinde Türk sanayi ile olan iliģkilerde geliģmeler devam etmiģtir. Bu çerçevede öğretim üyelerimizin bir kısmı proje yürütmek ve danıģmanlık yapmak üzere çeģitli sanayi ve devlet kuruluģları ile sürekli iģbirliği içerisinde olmaları nedeniyle, Üniversiteden sanayiye bilgi akıģını sağlarken, sanayiden de Üniversiteye kaynak akıģını sağlamaktır. ĠTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği Bölümleri altında eğitim ve öğretim vermektedir. Eğitim Programları 1) Elektrik Mühendisliği Mühendisliği Lisans Programı 2) Kontrol Mühendisliği Mühendisliği Lisans Programı 3) Bilgisayar Mühendisliği Mühendisliği Lisans Programı 4) Elektronik Mühendisliği Mühendisliği Lisans Programı 5) Telekomünikasyon Mühendisliği Lisans Programı 6) SUNY/BiliĢim Sistemleri Mühendisliği Lisans Programı 7) Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans Programı 77

82 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci Sayıları Derslik ve laboratuar sayıları Öğretim Yılında Fakülteye Yatay GeçiĢle Gelen, Fakülteden Ayrılan, Kurum Ġçi GeçiĢ Yapan Öğrencilerin Sayıları Kurum DıĢı Kurum Ġçi Gelen Giden Gelen Giden Eğitim Alanı Alan(m²) Sayısı AraĢtırma-uygulama Derslik Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Laboratuarlar Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde 40 adet araģtırma laboratuarı bulunmaktadır. Fakülte Laboratuarlarının altyapısının sürekli yenilikleri takip etme gayretinde olunması, yapılan bilimsel ve araģtırmaya yönelik deneylerin üst düzeyde olmasına ve uluslararası standardı yakalamasına yönelik politikasının olması bunun doğal sonucu olarak sanayi için yapılan ve öğrencilere yönelik deneylerin ülke düzeyinde ön saflarda olmasına ve uluslararası düzeyde de ülkemizi temsil etmemize neden olmaktadır. Yayın Projeler Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 2008 Yıl Ġçinde Eklenen Proje Sayısı Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Sayısı Toplam DPT TÜBĠTAK Bilimsel AraĢ. Prj Diğer Toplam Diğer yıllara oranla 2008 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar üretmede baģarılı geliģmeler olmuģtur. Hedef yayın seviyesinin önümüzdeki yıllarda daha da arttırılmasıdır. Öğretim üyeleri çeģitli uluslararası konferans ve seminerlere bildiriler sunmak üzere katılmıģlardır. Ayrıca, öğretim üyelerimiz uluslararası dergilerde editörlük ve hakemlik yapmaktadır. 78

83 2008 Faaliyet Raporu Bilimsel Yayınlar Yayın türü Sayısı Uluslararası Makale 58 Ulusal Makale 5 Uluslararası Bildiri 171 Ulusal Bildiri 63 Kitap 3 Toplam 300 Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı/Dergi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Diğer Bilimsel Faaliyetler Uluslararası ĠliĢkiler Öğrencilerle ĠliĢkiler Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum 4 Eğitim Semineri 21 Seminer 7 Teknik Gezi 2 Toplam 34 Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar Üniversitenin Adı Ülkesi Sayısı Tenessi Üniversitesi ABD 1 Torino Üniversitesi ĠTALYA 1 Leuven, Katolik Üniversitesi BELÇĠKA 1 State University of New york SUNY ABD 1 Toplam 4 4 ĠTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Programlarının öğrenci kulüpleri kendi alanlarına yönelik yoğun çalıģmalar sürdürmekte, seminerler, yarıģmalar, sosyal amaçlı etkinlikler düzenlemektedir. Söz konusu etkinliklerde kulüp danıģmanı olarak görevlendirilen bir öğretim üyesinin aktif desteği ve onayı mutlaka bulunmaktadır. Öğrenci kulüplerine özel çalıģma odaları tahsis edilmiģtir; bu odalarda bilgisayar, dolap, çalıģma masası gibi olanaklar sağlanmıģtır. Öğrencilerin meslek odamız olan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO ile çalıģmalar sürdürmeleri desteklenmektedir. Oda temsilcileri zaman zaman Fakültede öğrenciler için seminerler düzenlemektedirler. Bunun ötesinde, EMO bitirme projeleri önermekte, bunlara maddi destek sağlamakta, bu projeler için yarıģmalar düzenlemekte, dereceye girenlere ödüller vermektedir. Tüm üniversitemizde olduğu gibi, Fakültemizde de her öğrenciye kayıt olduğu andan itibaren bir akademik danıģman atanmaktadır. 79

84 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Sanayi ile ĠliĢkiler ĠTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi nin güçlü ve sağlam bir araģtırma altyapısı mevcuttur. Üniversite içerisinde ve dıģında diğer birimler ve kurumlarla geliģmiģ iģbirliği geleneği bulunmaktadır; Fakültemiz öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürdükleri çalıģmalar, endüstri kuruluģlarıyla baģlatılan iģbirliği olanakları da değerlendirilerek baģarıyla sürdürülmektedir. Bu çerçevede yürütülen yüksek lisans ve doktora çalıģmaları da yeterli düzeydedir. Mezunlarla ĠliĢkiler Bölümlerde Mezunlarla iliģkilere yönelik çalıģmalar sürekli olarak güncellenerek sürdürülmektedir. Bu çerçevede, önde gelen Sanayi ve Hizmet kuruluģlarında önemli konumlarda bulunan mezunlara fakültemizde seminerler vermektedirler. Yine, bu mezunların baģında bulundukları kuruluģlar, öğrencilerimize yönelik eğitim seminerleri düzenlemekte ve belli bir baģarımı gösterenlere birer sertifika vermektedirler. Bunun yanı sıra, mezunlar Fakültenin alt yapısının yenilenmesine bağıģ yoluyla destek de sağlamaktadırlar. Altyapının GeliĢtirilmesi Fiziksel mekânların boyanması ve ders verme anlamında elektronik ortama geçilmesi yönünde bazı adımların atılmasına rağmen, eğitimin altyapısının geliģtirilmesi için daha çok projelerin geliģtirilmesi ve uygulanması gerektiği görülmektedir. Fakülte Laboratuarlarının önemli bir kısmı (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Laboratuarları, Elektronik Anabilim Dalı Laboratuarları, HaberleĢme Anabilim Dalı Laboratuarları) 2004 yılında yenilenerek mekânların modernizasyon çalıģmaları tamamlanmıģ ve bu laboratuarlar modern cihazlarla donatılmıģlardır. Diğer laboratuarların gerek mekânların modernizasyon çalıģmaları gerekse cihazların modernizasyonu, bütçe olanakları ve alınan projelerin elverdiği oranda devam etmektedir. Temel altyapı eskiliği ve yetersizliği nedeniyle yenilenme iģlemleri mutlaka gerekli olmakta, ancak her yıl önemli miktarda kaynak bakım onarıma aktarılmasına rağmen, bu kaynaklar yetersiz kalmaktadır. ĠTÜ nün tüm diğer birimlerinde olduğu gibi, Elektrik-Elektronik Fakültesi nde de genel elektrik hatlarının, su giderlerinin, yangın emniyet sistemlerinin ve güvenlik kamera sisteminin acil olarak yenilenmesi, hiç olmayan ise ivedilikle yapılması zorunluluk göstermektedir. 80

85 2008 Faaliyet Raporu Maden Fakültesi Eğitim Öğretim Fakültenin plan ve programları bir bütünlük içersinde Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinin misyon ve vizyonları, amaçları, hedefleri, bu amaçlarını gerçekleģtirmek ve bu hedeflerine ulaģmak için planladıkları temel politikaları ayrı ayrı verilmiģtir. Bölümlerin kendi ana hedefleri esasen Fakülte ana hedeflerinin birer parçası konumundadır. Bu amaçla yetki, görev ve sorumluluklar; Fakülte bütünlüğü, Bölümlerin planları ve bağdaģtırıcılık genel yaklaģımı çerçevesinde uygulanmaktadır. Fakülte Bölümleri Maden Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Cevher Hazırlama Mühendisliği Derslik ve Laboratuar Sayıları Eğitim Alanı Alan(m²) Sayısı (adet) Derslik Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam AraĢtırma ve Uygulama KırmataĢ ve Biriketleme Laboratuarlar Maden Mühendisliği Kazı Teknolojileri ve Maden Makineleri Mikrotünel açma, sondaj ve zemin Ģartlandırma Numune kesme ve hazırlama atölyesi Kaya Mekaniği ve DoğaltaĢ Maden Havalandırması ve ĠĢ Güvenliği Bilgisayar Destekli Maden Planlama Jeoloji Mühendisliği Optik Mineraloji Laboratuarı Kaya Mekaniği Laboratuarı Termal Analiz Laboratuvarı Gemoloji Laboratuarı 81

86 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Spektral Analiz Laboratuarı Maden Yatakları Laboratuarı Paleontoloji Laboratuarı X-IĢınları Laboratuarı Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Sondaj AkıĢkanları Laboratuarı Kayaç ve AkıĢkan Özellikleri Laboratuarı Paleomanyetizma Laboratuarı (KANTEK) Cevher Hazırlama Mühendisliği Pilot Tesis Yüzey Kimyası Laboratuarı Flotasyon Laboratuarı Manyetik Ayırma Laboratuarı Kimyasal ZenginleĢtirme Laboratuarı Üretim Arttırma Yöntemleri Laboratuarı Su ve Yakıt Analizleri Laboratuarı Kömür Teknolojisi Laboratuarı TaĢ Kesme ve Numune Hazırlama Laboratuarı Bilgisayar Simülasyon Laboratuarı Mikroskobik AraĢtırma Laboratuarı Jeofizik Mühendisliği Kimyasal Analiz Laboratuarı Uygulamalı Jeofizik Laboratuarı Reoloji Laboratuarı Sismoloji Laboratuarı Kil Laboratuarı Proje Bilgileri Veri ĠĢlem Laboratuarı Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 2008 Önceki Yıldan Yıl Ġçinde Yıl Ġçinde Toplam PROJELER Devreden Proje Eklenen Proje Tamamlanan Proje DPT TÜBĠTAK Bilimsel AraĢt. Prj Diğer Toplam Yayın Diğer Bilimsel Faaliyetler Bilimsel Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslararası Makale 81 Ulusal Makale 17 Uluslararası Bildiri 117 Ulusal Bildiri 62 Kitap 11 Toplam 288 Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum 2 Konferans - Eğitim Semineri 12 Seminer 11 Teknik Gezi 16

87 2008 Faaliyet Raporu Öğrencilerle ĠliĢkiler Sergi 1 Toplam 42 Maden Fakültesi öğrencilerinin mezuniyetine kadar fakültede geçirdikleri zamanda bilimsel ve teknik altyapılarına ek olarak sosyal geliģimlerini sağlama amacıyla her bölümün öğrencileri tarafından fakülte desteğiyle öğrenci kulüpleri kurulmuģtur. Fakültede bulunan öğrenci kulüplerinde öğrenciler, öncelikle sosyal iliģkilerinizi geliģtirilebilir, çevrelerini geniģletebilir. Unutulmamalıdır ki; öğrencilik yıllarından kalan en değerli hazinelerimizden biri arkadaģlıklardır. Birlikte bir Ģeyler yapmanın zevkine ulaģabilir, bunun yanı sıra bölümle ilgili her türlü bilgi, yayın, kitap, ders notuna ulaģabilir, seminer ve teknik gezilere katılanılabilir. Fakültedeki öğrenci kulüpleri gibi üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinde de öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Bölüm öğrenci kulüplerinin yansıra Kültür ve Sanat Birliği (KSB) istek ve ilgi alanlarına göre çok farklı içerik ve amaçlara sahip öğrenci kulüplerine destek vermektedir. Fakültedeki öğrenci kulüpleri: Maden Mühendisliği Kulübü Jeoloji Mühendisliği Kulübü Jeofizik Mühendisliği Kulübü Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği SPE I-Tech Öğrenci Kulübü Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulübü Sanayi ile ĠliĢkiler 2008 yılı içinde de ĠTÜ Maden Fakültesi ve Bölümleri endüstri ile üst düzeyde olan iliģkilerini artırarak devam ettirmektedir. Ulusal ve uluslararası iliģkilerini proje ve danıģmanlık bazında yürütmektedir. Mezunlarla ĠliĢkiler KuruluĢundan bugüne Maden Fakültesi nden mezun Maden Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Petrol ve Doğalgaz Mühendisleri ile Jeofizik Mühendisleri Türkiye nin her yerinde maden, doğalgaz, petrol ve jeotermal aramalarında ve iģletme sahalarında, tünel, 83

88 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ köprü, baraj, santral Ģantiyelerinde mühendis ya da danıģman olarak görev yapmaktadırlar. Akademik kariyeri seçen mezunlarımız ise ülkemizin ve dünyanın çeģitli üniversitelerinde çalıģmaktadırlar. Mezunlarla iliģkiler üst düzeydedir. Maden Fakültesinin geleneksel olarak yapılan Mezuniyet Günlerinde iliģkiler ve Üniversite Rektörlüğü tarafından düzenlenen organizasyonlarda etkinliklerimiz devam ettirilmektedir. Uluslar arası ĠliĢkiler Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar Üniversitenin Adı Ülkesi AnlaĢma Sayısı Atina Teknik Üniversitesi Yunanistan 1 Colorado School of Mines ABD 1 Aachen University Almanya 1 Delft University of Technology Hollanda 1 Univeriste de Nantes Fransa 1 Toplam

89 2008 Faaliyet Raporu Makina Fakültesi Eğitim öğretim Eğitim-öğretim, Fakültemizin birincil görevidir. Fakültemize her yıl 230 yeni öğrenci alınmaktadır. Öğretim üyelerimiz diğer üniversite ve harp okullarına eğitim-öğretim desteği vermekte, sanayi kuruluģlarına danıģmanlık, çeģitli kamu kuruluģlarına ve mahkemelere bilirkiģilik, TÜBĠTAK, TEYDEB, TTGV gibi kuruluģlara hakemlik, jüri ve panel üyeliği yapmaktadır. Fakültemizin laboratuarlarında kamu ve sanayi kuruluģlarına döner sermaye kapsamında rutin deneyler ve testler yapılmaktadır. Fakülte Bölümleri ĠTÜ Makine Fakültesi, tek bölümlü bir Fakültedir. Makine Mühendisliği Bölümü, Makine ve Ġmalat Mühendisliği Programlarından oluģmaktadır yılında Makine Mühendisliği Programının kontenjanı 200 e, Ġmalat Mühendisliği Programının kontenjanı 40 a çıkarılmıģtır. Derslik ve Laboratuar sayıları Eğitim Alanı Alan(m 2 ) Sayısı (Adet) Derslik(*) Bilgisayar Lab. 296,8 2 Diğer Lab Toplam 14731,8 61 (*)Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi ile ortak kullanılmaktadır. Proje Bilgileri Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 2008 Projeler Önceki Yıldan Yıl içinde Eklenen Devreden Proje Proje Toplam DPT TÜBĠTAK A.B Bilimsel ArĢ.Proje Diğer Toplam Yayın Bilimsel Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslar arası Makale 51 Ulusal Makale 9 Uluslar arası Bildiri 66 Ulusal Bildiri 30 Kitap 6 Toplam

90 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Diğer Bilimsel Faaliyetler Uluslararası ĠliĢkiler Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum 1 Konferans 15 Seminer 4 Konser 1 Sergi 1 Teknik Gezi 3 Turnuva 2 Toplam 27 Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar Üniversitenin Adı Ülkesi AnlaĢma Sayısı Tech. Uni. Darmstadt Almanya 6 Tech. Uni. Hamburg-Harburg Hochschule Bremen Ruhr-Universitaet Bochum Fachhochschule Düsseldorf Universitat Fridericiana zu Karlsruhe (TH) Tech. Uni. Graz Avusturya 2 Johannes Kepler Uni. Linz Danmarks Tek. Uni. Danimarka 1 Ec. Nat. Sup. d'arts et Metiers (ENSAM) Fransa 5 Ecole Centrale Paris Uni. de Versailles Saint Quentin en Yvelines Institut Superieur de Mechanique de Paris (SUPMECA) Universite Pierre et Marie Curie-Paris 6 Delft Uni. of Technology Hollanda 1 Universitat de Lleida Ġspanya 1 Uni. Poli. Delle Marche Ġtalya 1 Uni. do Minho Portekiz 1 Scuola Universitaria Prof. Della Svizzera Italiana Ġsviçre 1 (SUPSI) Toplam 9 19 Altyapının GeliĢtirilmesi 2008 yılında, Fakültenin GümüĢsuyu binasında aģağıda belirtilen altyapı çalıģmaları yapılmıģtır: Orta bahçeye bakan eternit çatı kiremit ile değiģtirilmiģtir. Eski motorlar laboratuarının çatısı, eski öğretim üyeleri yemekhanesinin çatısı, CAD laboratuarının çatısı ve kantin yanındaki deponun çatısı yenilenmiģtir. Böylece 2008 yılında GümüĢsuyu binasının tüm çatı iģleri tamamlanmıģtır. Ön bahçeye ve Ġnönü Caddesine bakan bina cephelerindeki doğramalar aslına uygun olarak 86

91 2008 Faaliyet Raporu yenilenmiģtir. Otopark çıkıģındaki bahçe temizlenerek demir parmaklıklarla çevrilmiģ, güvenlik kulübesinin çatısı yapılmıģ ve boyanmıģ, çıkıģta çiçek adası oluģturulmuģ ve çıkıģa yakın çöp odası yenilenmiģtir giriģli öğrencilerimizin yaptırdıkları tam donanımlı D 374 dersliği hizmete girmiģtir. Ratip Berker Kütüphanesinde ek bir görsel-iģitsel bölüm yapılmıģtır. Merhum Cavit Çıtak adına ailesi tarafından 40 öğrenci kapasiteli bir bilgisayar laboratuarı donanımı ile birlikte kurulmuģtur. Makina Malzemesi ve Ġmalat Teknolojisi Anabilim Dalında Kompozit Malzemeler Laboratuarının iç düzenlemesi ve boya, badanası yapılmıģtır. Tüm tuvaletlerin bakımı ve onarımı yapılmıģtır. Tüm dersliklere havalandırma aparatları konmuģtur. Eski motorlar koridorunun, kantinin, bilgisayar laboratuarı koridorunun boya ve badanaları yapılmıģtır. Ana su deposunun besleme ve su dağıtımı hattı yalıtımı yapılmıģ, bina için yangın tesisatının boru değiģimi gerçekleģtirilmiģtir. 87

92 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim Mimarlık Fakültesinin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde yarıģan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaģtırabilen, bilgiyi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, giriģimci ve lider özelliklere sahip çağdaģ Mimarlar, ġehir Planlamacıları, Endüstri Ürünleri Tasarımcıları, Ġç Mimarlar, Peyzaj Mimarları yetiģtirmek; kendi alanlarında yapacağı bilimsel araģtırmalar, yayınlar ve uygulamalar ile ülkenin kalkınmasına ve toplumun bilinçlenmesine öncü katkılar yapmaktır. Fakülte Bölümleri Mimarlık ġehir ve Bölge Planlaması Endüstri Ürünleri Tasarımı Ġç Mimarlık Peyzaj Mimarlığı AraĢtırma Uygulama Laboratuarlar Fiziksel Çevre Kontrolü Laboratuarı Malzeme Laboratuarı I Proje Bilgileri Malzeme Laboratuarı II Derslik ve Laboratuar Sayıları Eğitim Alanı Alan(m 2 ) Sayısı (Adet) Derslik Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Bilimsel AraĢtırma Projeleri 2008 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Yıl Ġçinde Tamamlanan Toplam Proje Proje DPT TÜBĠTAK A.B Bilimsel ArĢ.Prj Diğer Döner Sermaye 51 Toplam

93 Yayın 2008 Faaliyet Raporu Bilimsel Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslararası Makale 23 Ulusal Makale 39 Uluslararası Bildiri 121 Ulusal Bildiri 44 Kitap 29 Toplam 256 Editörlük ve Hakemlik Yapan öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/ Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Fakülte Eğitim-Öğretim Yılı nda TÜBĠTAK ve Diğer KuruluĢ ve KiĢilerden Ödül Alanlar Ünvanı-Adı-Soyadı Kimden Aldığı Konusu Derecesi Prof.Dr.Ahmet, C. Kayseri BüyükĢehir Kayseri Ġç Kalesi Ġki Kademeli Ulusal YILDIZCI Belediye BaĢkanlığı Mimari Proje YarıĢması 1. Mansiyon Bayındırlık ve Ġskan Y.Doç. Dr.Selim DanıĢtay BaĢkanlığı Hizmet Binası Bakanlığı Yapı ĠĢleri VELĠOĞLU Ulusal Mimari Proje YarıĢması Genel Müdürlüğü 1. Mansiyon AraĢ.Gör. F.AyçimTÜRER BAġKAYA AraĢ.Gör.GülĢen GÜLER Prof. Dr.Hasan ġener AraĢ.Gör.Müge BELEK FIALHO TEIXEIRA, Y.Mim. Frederico FIALHO TEIXEIRA AraĢ. Gör.Banu GARĠP Ervin GARĠP (ĠTÜ) AraĢ. Gör.Banu GARĠP Ervin GARĠP (ĠTÜ) ġeh.pl. Alev ÖZKAN Pey.Mim. Kamer ÖZKAN Alev ÖZAYDAN Öğr.Gör.Dr.Hakan TONG, Doç.Dr.Belkıs ULUOĞLU, GÜNÖZ, GÖRGÜL, ERSÖZ, ÇAKIR, SALI, Ġ.HACIHASANOĞLU ĠTÜ Rektörlüğü ĠTÜ Rektörlüğü Kayseri Belediyesi Future Places Adana Belediyesi Küçükçekmece Belediyesi ITU ĠTÜ TaĢkıĢla ve GümüĢsuyu YerleĢkeleri Arası Yakın Çevre Mimari ve Kentsel Tasarım Proje YarıĢması ikinci aģaması baģarı ödülü ĠTÜ TaĢkıĢla ve GümüĢsuyu YerleĢkeleri Arası Yakın Çevre Mimari ve Kentsel Tasarım Proje YarıĢması ikinci aģaması baģarı ödülü Kayseri Ġç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına DönüĢtürülmesi için Ġki Kademeli Ulusal Mimarlık YarıĢması, 18 Nisan Future Places Sergisi, 7-19 Ekim, 2008, Porto, Portekiz. Adana BüyükĢehir Belediyesi ZiyapaĢa Mahallesi-Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje YarıĢması, Mart 2008 Küçükçekmece Kent Merkezi için Ulusal Kentsel-Mimari Tasarım Proje YarıĢması, Eylül 2008 ITU TaĢkıĢla ve GümüĢsuyu YerleĢkeleri Arası Mimari ve Kentsel Tasarım Proje YarıĢması ulusal mimari tasarım yarıģması BaĢarı Ödülü BaĢarı Ödülü Mansiyon Onursal Mansiyon 1. Ödül 1. Ödül 1.Ödülü* 89

94 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Hüseyin DOĞAN Harun CEYLAN Selma CĠN Diğer Bilimsel Faaliyetler Uluslararası ĠliĢkiler Ġ.T.Ü.Rektörlüğü Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum 44 Konferans 42 Panel 1 Seminer 16 Eğitim Semineri 9 Teknik Gezi 17 SöyleĢi 11 Sergi 16 Toplam 156 GöstermiĢ Oldukları Üstün BaĢarı Nedeniyle Takdirname 90 Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar Üniversitenin Adı Ülkesi AnlaĢma Sayısı Uni. Cottbus ALMANYA 1 Hochschule für Technik Stuttgart ALMANYA 1 Uni. Marburg ALMANYA 1 Uni. Hannover ALMANYA 1 Uni. Stuttgart ALMANYA 1 Tech. Uni. Dresden ALMANYA 1 Tech. Uni. Darmstadt ALMANYA 1 Fachhochschule Trier ALMANYA 1 Fachhochschule Köln ALMANYA 1 Fachhochschule Coburg ALMANYA 1 Tec. Uni. Kaiserslautern ALMANYA 1 Fachhochschule Konstanz ALMANYA 1 Fachhochschule Lippe und Höxter ALMANYA 1 Universitaet der Künste Berlin ALMANYA 1 Technische Universitat Dortmund ALMANYA 1 Hochschule Bremen ALMANYA 1 Uni. Karlsruhe ALMANYA 1 Burg Giebichenstein Hoch. Für Kunst & Design Halle ALMANYA 1 HafenCity Uni. Hamburg ALMANYA 1 Staat. Hoch. für Gestaltung Karlsruhe ALMANYA 1 Fachhochschule Dortmund ALMANYA 1 Stuttgart State Academy of Art and Design ALMANYA 1 Ludwig Maximillians Universitat ALMANYA 1 Tech. Uni. Graz AVUSTURYA 1 Tech. Uni. Wien AVUSTURYA 1 Katholieke Uni. Leuven BELÇĠKA 1 SINT-LUCAS BELÇĠKA 1 Uni. Catholique de Louvain- Fac. of Applied Science BELÇĠKA 1 University College West Flanders (HOWEST) BELÇĠKA 1 Vrije Universiteit Brussel BELÇĠKA 1 Estonian Academy of Arts ESTONYA 1 Uni. Of Art & Design Helsinki FĠNLANDĠYA 1 Lahti Uni. of Applied Sciences FĠNLANDĠYA 1 Ec. Arch. Et de Pay. de Bordeaux FRANSA 1 Ec. Sup. d'art et Design (ESAD de Reims) FRANSA 1 Ec. Nat. Sup. d'architecture de Grenoble FRANSA 1 Ec. Nat. Sup. d'architecture Paris- Malaquais FRANSA 1 Ecole Nat. Sup. D'Architecture de Lyon (ENSAL) FRANSA 1 Tech. Uni. Eindhoven HOLLANDA 1 Delft Uni. of Technology HOLLANDA 1

95 2008 Faaliyet Raporu University of Groningen HOLLANDA 1 Edinburgh College of Art ĠNGĠLTERE 1 Uni. of Salford ĠNGĠLTERE 1 Sheffield Hallam Uni. ĠNGĠLTERE 1 University of Reading ĠNGĠLTERE 1 University of Westminster ĠNGĠLTERE 1 Universidad Alfonso X El Sabio ĠSPANYA 1 Uni. Poli. de Valencia ĠSPANYA 1 Malmö Högskola ĠSVEÇ 1 Kungl Tekniska Högskolan ĠSVEÇ 1 Göteborg Unversity. ĠSVEÇ 1 Högskolan I Kalmar ĠSVEÇ 1 Politecnico di Torino ĠTALYA 1 Politecnico di Milano ĠTALYA 1 Uni. Degli Studi di Trento ĠTALYA 1 Uni. Degli Studi di Salerno ĠTALYA 1 Uni. Degli Studi di Roma "La Sapienza" ĠTALYA 1 Conservatorio di musica Santa Cecilia ĠTALYA 1 Politecnico di Bari ĠTALYA 1 University of Sassari ĠTALYA 1 Universita IUAV di Venezia ĠTALYA 1 Norwegian University of Life Sciences (UMB) NORVEÇ 1 Uniwersytet Jagiellonski POLONYA 1 Uni. do Minho PORTEKĠZ 1 Fernando Pessoa PORTEKĠZ 1 Instituto Superior Tecnico, Uni. Tecnica de Lisboa PORTEKĠZ 1 Univerza V Ljubljani SLOVENYA 1 Aristotle Uni. of Thessaloniki YUNANĠSTAN 1 Nat. Tech. Univ. Of Athens YUNANĠSTAN 1 University Of Thessaly YUNANĠSTAN 1 University of the Aegean YUNANĠSTAN 1 Scuola Universitaria Prof. Della Svizzera Italiana ĠSVĠÇRE 1 (SUPSI) University of Art and Design - UIAH/TAIK Finlandiya Erasmus Korean Advanced Institute of Science & Technology - KAIST Güney Kore Bilateral Agreement ESCI Les Ateliers Fransa Bilateral Agreement National Institute of Design - NID Hindistan (onay bekliyor!) Bilateral Agreement Lahden Ammattikorkeakoulu Finlandiya 1 (IMIAD) SUPSI Lugano Ġsviçre Ġsviçre 1 (IMIAD) Auburn Üniversitesi ABD 1 Hogeschoovl oor Wetenschap& Kunst Belçika 1 University of Cincinnati ABD 1 Clemson Uni. ABD 1 Luisiana State Uni. ABD 1 Uni. Delgi Studi di Roma La Sapienza Ġtalya 1 Toplam 85 Mezunlarla ĠliĢkiler Mezun Öğrenciler Derneği TaĢkıĢla Eğitim ve Kültür Derneği

96 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin önceliği, ilgi alanlarında ülkemizin katma değeri yüksek özgün ürünler geliģtirmesine yönelik teknolojik birikime üstün katkılarda bulunabilecek, uluslararası yetkinlikte mühendisler yetiģtirmektir. Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Bölümleri 2004 yılından itibaren ABET eģdeğerliğine sahiptir yılı baģında baģvuruda bulunulacak ABET Akreditasyonu ve ardından söz konusu olacak MÜDEK akreditasyonu programlarının sürekli geliģiminde önemli araçlar olarak değerlendirilmektedir. ABET süreçleri Meteoroloji Mühendisliği Bölümü için de izlenmiģtir; ABET in temel bilimler alanındaki programları da akreditasyon kapsamına almasıyla Meteoroloji Mühendisliği Bölümü için de ABET akreditasyonu hedeflenmektedir yılı içinde, Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuarı nın tamamlanması ile araģtırma altyapımıza önemli bir katkı sağlanmıģtır. Ayrıca, Uydu haberleģme laboratuarının donanım ve yazılım altyapısı tamamlanmıģtır. Fakülte Bölümleri 1) Uçak Mühendisliği Bölümü Hava TaĢıtları Analiz ve Tasarımı Ana Bilim Dalı 2) Uzay Mühendisliği Bölümü Hava-Uzay Ortamları ve Sistemleri ana Bilim Dalı 3) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Meteoroloji Ana Bilim Dalı Uçak Mühendisliği Bölümü Uçak Mühendisliği Bölümü, askeri ve sivil uçakların bakım ve onarım konuları ile Türkiye Uçak Sanayi'nin geliģtireceği yeni tip uçakların tasarımı ve imalatı konularında mühendisler yetiģtirmeyi, uçaklar ve havacılıkla ilgili araģtırma ve uygulama çalıģmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır. 92

97 2008 Faaliyet Raporu Uzay Mühendisliği Bölümü Uzay Mühendisliği, dünya çevresindeki hava-uzaydan ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisleri sivil ve askeri kuruluģlarda, dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı ve insansız hava-uzay araçlarını ve bunları yörüngeye koyacak roketleri tasarlayan ve inģa eden, görev ve yol planlarını hesaplayan, sürekli kontrol ederek, görevlerini yerine yetirmelerini sağlayan mühendislerdir. Ayrıca, hava-uzay araçlarında yapılacak bilimsel ve teknolojik amaçlı deneylerin gerçekleģtirilmesinde de görev alırlar. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, hava analizi ve öngörüsü, iklim değiģimi, hava kirliliği, güneģ ve rüzgar enerjisi, hidroloji, tarımsal meteoroloji, atmosfer fiziği konularında en ileri teknolojileri kullanarak çalıģabilecek mühendislerin yetiģtirilmesini amaçlayan, Türkiye'nin atmosfer bilimleri ve meteoroloji mühendisliği alanındaki "ilk" ve "tek" bölümüdür. Derslik ve Laboratuar Sayıları Eğitim Alanı Alan(m²) Sayısı Derslik Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam AraĢtırma Uygulama Laboratuarlar 1) Trisonik AraĢtırma Laboratuarı 2) Kompozit ve Yapı Laboratuarı 3) Kontrol ve Aviyonik Laboratuarı 4) Hesaplamalı Mühendislik (HEMLAB) Laboratuarı 5) Tersine Mühendislik Laboratuarı 6) Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuarı 7) Yüksek BaĢarımlı Hesaplama ve Sanal Gerçeklik Laboratuarı 8) Meteoroloji Gözlem Parkı 9) Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuarı 10) Meteoroloji Modelleme ve Analiz Laboratuarı 11) Sinoptik Meteoroloji Laboratuarı 12) Öğrenci Bilgisayar Laboratuarı 93

98 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Proje Bilgileri Yayın Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 2008 Projeler Önceki Yıl Yıl Ġçinde Yıldan Ġçinde Tamamlanan Devreden Eklenen Proje Proje Proje Toplam TÜBĠTAK Bilimsel AraĢt. Prj Diğer Toplam Bilimsel Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslararası Makale 38 Ulusal makale 3 Uluslar arası Bildiri 46 Ulusal Bildiri 53 Kitap 1 Toplam 141 Diğer Bilimsel Faaliyetler Öğrencilerle ĠliĢkiler Faaliyet Türü Sayı Konferans 1 Seminer 20 Eğitim Semineri 41 Teknik Gezi 3 Toplam yılı içinde Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Meteoroloji Mühendisliği Ders Programları nda daha fazla sayıda ödev verme, takım çalıģmasını özendirme, bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırma yönünde çalıģmalar yapılmıģtır. Öğrencilerin tasarım ve takım çalıģması yetkinliklerini geliģtirmeleri için öğrenci projeleri desteklenmektedir yılı içinde radyo kontrollü uçak tasarımı ve imalatı konusunda iki öğrenci projesi öğrencilerimizin geniģ katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. 94

99 2008 Faaliyet Raporu Denizcilik Fakültesi Eğitim Öğretim Denizcilk Fakültesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi nin en genç Fakültelerindendir. Ġ.T.Ü.Denizcilk Fakültesi; denizcilik eğitimi, öğretimi ve bilimsel araģtırma yapan bir yükseköğretim kurumudur. Fakültenin amacı; ulusal ve uluslararası sularda çalıģacak gemilerde görev yapacak, gerektiğinde karada üretim, uygulama ve Ar-Ge çalıģmaları yürütebilecek, yaratıcı düģünce yapısına sahip ve kendini geliģtirme ve daha iyiye götürme azmi kazanmıģ, sosyal nitelikleri güçlü, çevreye duyarlı ve çağdaģ düģünen mezunlar vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimini sağlayacak ve uygulamalı araģtırmalar yapacak akademisyen personel yetiģtirmektir. Eğitim Programları 1) Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği 2) Gemi Makineleri ĠĢletme Mühendisliği 3) Suny Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği 4) Sunygemi Makineleri ĠĢletme Mühendisliği Derslik ve laboratuar sayıları AraĢtırma ve Uygulama Eğitim Alanı Alan(m²) Sayısı Derslik Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Denizcilik eğitimi konusunda ülkemizde ilk, en eski ve köklü kurum olan Denizcilik Fakültesi; teknolojik anlamda en geliģmiģ Simülasyon merkezi ve laboratuarlara sahiptir. Yayın Bilimsel Yayınlar Yayın türü Sayısı Ulusal Makale 6 Ulusal Bildiri 9 Kitap 1 Toplam 16 Editörlük ve Hakemlik Yapıan Öğr.Üyesi Sayısı: 1 95

100 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Diğer Bilimsel Faaliyetler Öğrenci Ġle ĠliĢkiler Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum 6 Konferans 11 Toplam 17 Fakülte bünyesinde kurulan öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Kariyer Kulübü Kürek Kulübü: Kürek sporu ile ilgilenmek isteyen fakülte öğrencilerinin ve fakülte dıģındaki istekli herkesin baģvurabileceği Denizatı Spor Kulübü, son yıllarda kazandığı baģarılar ile fakültemizi bu spor dalında en iyi Ģekilde temsil etmektedir. Yelken Kulübü: Fakültenin en aktif kulüplerinden biri olan yelken kulübü, 16 Mayıs 2001 tarihinde federe olarak öğrencilerinin yelken sporunu profesyonel anlamda okul dıģında da uygulama fırsatını sağlamıģtır. Fakülte öğrencileri bu kulübümüzde yelken sporu yanısıra rüzgar sörfü ile ilgilenme fırsatı da bulabilmektedir. Ayrıca belli dönemlerde düzenlenen tekne gezileri ile öğrencilerin hoģça vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. Sporun dıģında öğrencilere verilen tekne sorumlulukları ile öğrenciler tekne onarımı ile ilgili birçok Ģey öğrenenerek uygulama fırsatı bulabilmektedir. Scuba Kulübü Sosyal Etkinlik Kulübü: Faaliyetlerine 2002 senesinde baģlayan Sosyal Etkinlikler Merkezi, tiyatrodan, dansa; dağcılıktan, dalgıçlığa spor ve sanatın bir çok dalı ile ilgilenen, etkinlikler düzenleyen kapsamlı bir kulüptür. Boru Trampet Kolu: Okulun geleneksel öğelerinden biri olan Boru-Trampet Takımı, her yıl Boru-Trampet Kolu üyeleri tarafından çalıģtırılan birinci sınıflar tarafından yeniden oluģturulur.yılsonunda düzenlenen mezuniyet töreni için hazırlanan bu takım, son sınıf ağabeylerini coģkulu bir Ģekilde mezun eder. 96

101 2008 Faaliyet Raporu Uluslararası ĠliĢkiler Altyapının GeliĢtirilmesi Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar Üniversitenin Adı Ülkesi Sayısı Costanza Denizcilik Üniversitesi ROMANYA 1 Dalian Denizcilik Üniversitesi ÇĠN 1 Jime Üniversitesi ÇĠN 1 Kore Denizcilik Üniversitesi KORE 1 Kobe Üniversitesi JAPONYA 1 Mokpo Ulusal Denizcilik Üniversitesi KORE 1 Varna Teknik Üniversitesi BULGARĠSTAN 1 Kaliforniya Denizcilik Akademisi ABD 1 Amiral Makarov Denizcilik Akademisi RUSYA 1 New York Dev.Üniv.Denizcilik Koleji ABD 1 Dong-A Denizcilik Üniversitesi KORE 1 TOPLAM 11 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile ortak yapılan çalıģmalar 2008 yılı sonu itibarı ile; a) Mendirek inģaatı (kronman betonu, yolu, tesisat kanalı ve aydınlatma iģleri dahil) tamamlanmıģtır. b) Ġskelelerin tümü tamamlanmıģ ve iģletmeye alınmıģtır. c) Rıhtımlar ve saha betonları ile merasim türbünü tamamlanarak kullanıma açılmıģtır. d) Seyir ve navigasyon kulesinin tamamlanması için çalıģmalar devam etmekte olup, son aģamaya gelinmiģtir. 97

102 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Eğitim Öğretim ĠTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Türkiye de tekstil eğitimi veren tek fakültedir. Yeni bölümler açmak için çalıģmalar yapılmıģtır. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil Mühendisliği, Tekstil GeliĢtirme ve Pazarlama ile Moda Tasarımı Programlarından oluģmaktadır. ĠTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 2008 yılında eğitim-öğretim, araģtırmageliģtirme, hakemlik, bilirkiģilik, endüstriye ve kamuya danıģmanlık, Tekstil Sektörü için Laboratuar test ve görüģ hizmeti sunmuģtur. Fakülte Bölümleri ĠTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü nde sadece Tekstil Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri, bilgi birikimleri ve donanımları ile tekstil bilimleri ve teknolojilerinin çeģitli dallarında uzmanlaģmıģ, çoğu yurtdıģı deneyimli, Ar-Ge yapma ve knowhow üretme potansiyeli yüksek genç bir kadrodur. Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Mühendisliği Lisans Bölümünde üç program bulunmaktadır: Tekstil Mühendisliği Programı Moda Tasarımı Programı Tekstil GeliĢtirme ve Pazarlama Programı Tekstil Mühendisliği öğretiminde Ġstanbul da ilk ve tek olan bölümümüz tekstil sanayinin gereksinimlerini dikkate alarak programlarını yenilemekte, sanayicinin beklentilerine uygun temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaģmasını öğrenmiģ, kendisini yenileyebilen, araģtırmacı, analitik düģünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramıģ, çevresi ile kolay iletiģim kurabilen, sorumluluk sahibi, çalıģkan mühendisler yetiģtirmektedir. Bir tekstil mühendisi, iplik, kumaģ ve hazır giyim ürünlerinin beklenen özelliklerine uygun hammaddeyi seçmek, bu hammaddenin iģlenmesinde kullanılan makinelerin uygun çalıģma Ģartlarını belirtmek ve kontrol etmek, üretim verimliliği ve ürün kalitesini etkileyen koģulları analiz etmek, problemleri çözmek ve Ģartları iyileģtirmekle uğraģır. Bu nedenle Ġ.T.Ü lü tekstil mühendisleri, tekstil materyalinin davranıģ ve özellikleri, tekstil teknolojisinde mevcut 98

103 2008 Faaliyet Raporu makinelerin fonksiyonları ve gerekli iģletme bilgileriyle donatılır. Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye nin en modern tekstil laboratuarına sahiptir ve öğrencilerine bu laboratuarda uygulama ve araģtırma yapma olanağı sunmaktadır. Derslik ve Laboratuar Sayıları (*)Makine Fakültesi ile ortak kullanılmaktadır. AraĢtırma ve Uygulama Eğitim Alanı Alan(m²) Sayısı Derslik(*) 2697,9 30 Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam 3957,9 35 Mevcut Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol ve AraĢtırma Laboratuarı alt yapısı, sanayinin talepleri ve temel araģtırma gereksinimleri dikkate alınarak iyileģtirilecek, böylece, gerçek ürün ve üretim proseslerine yönelik, problem çözme, kalite kontrol ve araģtırma yeteneği artırılacaktır. Bölümde kurulu bulunan aģağıda listelenen laboratuarlarda öğrencilerin derslerle ilgili uygulamaları ve araģtırma projelerinin yanı sıra sanayiye de hizmet verilmektedir. 1) Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol ve AraĢtırma Laboratuarı Fiziksel Muayene Laboratuarı B. Kimyasal Muayene Laboratuarı 2) Dokuma El Tezgâhı Laboratuarı 3) Örme El Tezgâhı Laboratuarı 4) Bilgisayar Laboratuarı Proje Bilgileri Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 2008 Önceki Yıldan Yıl Ġçinde Yıl Ġçinde PROJELER Devreden Proje Eklenen Proje Tamamlanan Proje Toplam TÜBĠTAK Bunların dıģında öğretim eğitim elemanlarının tümü, kendilerinin ve bağlı oldukları Anabilim Dalının öncelik verdiği konularda kiģisel araģtırmalar yapmıģlardır. 99

104 Yayın ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslararası Makale 31 Ulusal Makale 8 Uluslar arası Bildiri 22 Ulusal Bildiri 1 Kitap 1 Toplam 63 Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı/ Dergi Sayısı Dergi Hakemliği Editörlük/Hakemlik Yapan Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Sayısı Yapılan Kitap Sayısı sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Diğer Bilimsel Faaliyetler Uluslararası ĠliĢkiler Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum - Konferans - Panel 1 Seminer 1 Teknik Gezi 6 Toplam 8 Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTENĠN ADI ÜLKESĠ ANLAġMA SAYISI Tech. Uni. Dresden Almanya 3 Hochschule Niederrhein Fachhochschule Hof Universiteit Gent Belçika 1 Technical University of Liberec Çek Cumhuriyeti 1 Ec. Nat. Supe. des Arts et Ind. Tex. (ENSAIT) Ecole Nat. Sup. D'Ing. Sud Alsace (ENSISA) Fransa 2 University College of Borås Ġsveç 1 Politecnico di Torino Ġtalya 1 Akademia Techniczno Bielsku-Bialej Polonya 1 Uni. do Minho Portekiz 1 Univerza V Mariboru Slovenya 1 TEI of Piraeus Yunanistan 1 TOPLAM Öğrencilerle ĠliĢkiler Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin baģta AB çerçeve programları dahilindekiler olmak üzere çok uluslu serbest dolaģım programlarına katılımları geliģtirilecektir. Bu kapsamda daha fazla yabancı öğrencinin bölümümüzü ziyareti için elveriģli koģullar oluģturulacaktır. ĠTÜ AB Merkezi uygulamaları çerçevesinde bölüm koordinatörü aracılığı ile çeģitli Avrupa Üniversitelerine ERASMUS Programıyla 12 lisans öğrencisi gönderilmiģ olup; Fakültemize de 5 100

105 2008 Faaliyet Raporu lisans öğrencisi gelmiģtir öğretim yılında, Rektörlüğün, kiģilerin ve çeģitli kuruluģların (Ġ.T.Ü. Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Vehbi Koç Vakfı) verdiği 51 adet lisans bursu dağıtılmıģtır. Sanayi ile ĠliĢkiler Sanayi ile iģbirliği programları geliģtirilecek, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sanayinin ilgi gösterdiği ortak projelerde görev almaları sağlanacaktır. Mevcut Tekstil ve Konfeksiyon Kalite Kontrol ve AraĢtırma Laboratuarı alt yapısı, sanayinin talepleri ve temel araģtırma gereksinimleri dikkate alınarak iyileģtirilecek, böylece, gerçek ürün ve üretim proseslerine yönelik, problem çözme, kalite kontrol ve araģtırma yeteneği artırılacaktır. 101

106 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme Fakültesi Eğitim-Öğretim Fakültede Endüstri ve ĠĢletme Mühendisliği dallarında araģtırma faaliyetleri,lisans, yüksek lisans ve doktora dalında eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Temel Politika ve Hedefler 1- Fakülte bünyesindeki eğitim faaliyetlerinin kalite güvence sisteminin oluģturulması ve bu amaçla akreditasyonların gerçekleģtirilmesi: uluslararası düzeyde ABET akreditasyonu ve Avrupa Birliği Bologna Süreci ne uyumun temin edilmesi; ulusal düzeyde de MÜDEK akreditasyonuna yönelik çalıģmalar. 2- Fakülte deki eğitim öğretim faaliyetinde lisans eğitiminin ağırlığının azaltılarak yüksek lisans ve doktora eğitimine ağırlık verilmesini sağlamak ve bu amaçla lisans düzeyindeki kontenjanların azaltılması; yüksek lisans ve doktora düzeyindeki kontenjanların arttırılmasını temin etmek. 3- Ülkenin gereksinim duyduğu öğretim üyesi açığının kapatılması amacıyla yeni kurulan devlet üniversitelerinin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını Fakülte bünyesindeki programlarda yetiģtirmek. 4- Kamu ve özel kesimdeki yönetsel ve ekonomik kararlarda Fakültenin ağırlığını arttırmak. 5- Fakültenin mali kaynaklarını geliģtirmek amacıyla döner sermaye gelirlerini arttırmak. Fakülte Bölümleri Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluģan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliģtirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliģtirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde, Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem AraĢtırması olmak üzere 2 Anabilim Dalı bulunmaktadır. 102

107 2008 Faaliyet Raporu ĠĢletme Mühendisliği ĠĢletme mühendisliği eğitimi mevcut ve gelecekte iģ yaģamı ile ilgili stratejik ve yönetsel kararlar verme durumundaki mühendisler yetiģtirmeye yöneliktir. Bu amaçla üretimden pazarlamaya, insankaynakları yönetiminden muhasebeye, araģtırma geliģtirmeden finansmana kadar farklı alanlardaki birçok konu sayısal teknikler ve bilgisayar teknolojisi desteği ile ele alınmaktadır. ĠĢletme mühendisliği lisans programı derslerin %23'ü temel bilimler, %21'i temel mühendislik, %34 ü matematik tasarımı ve %22'si sosyal bilimler alanındadır. Mühendislik ve sayısal yöntemler dersleriyle kazanılan analitik düģünme becerileri iģletme mühendislerini diğer iģletme mezunlarından farklı kılmaktadır. ĠĢletme Fakültesi de; Ġktisat, Sayısal Yöntemler, Hukuk, Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon olmak üzere 7 ana bilim dalı bulunmaktadır. AraĢtırma ve Uygulama Bilgisayar Laboratuarları Fakültede tüm öğrencilerin kullanımına açık 37'Ģer bilgisayarlı iki adet, lisansüstü ve 4. sınıf öğrencilerin kullanımına açık 21 bilgisayarlı araģtırma amaçlı bir adet ve Uzaktan Eğitim Merkezinde(UZEM) kullanılmak üzere 22 bilgisayarlı bir adet laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlar, öğrenciler tarafından internet araģtırması yapmak, proje ve ödevlerini hazırlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca bu bilgisayar laboratuarlarından, bilgisayar gerektiren uygulama derslerinde de faydalanılmaktadır. Ergonomi Laboratuarı Ergonomi laboratuarı öğrencilere "Ergonomi" derslerinde uygulama yapma olanağı sağlamak amacıyla 150 m2lik bir alanda kurulmuģtur. Laboratuar üniversite-sanayi iģbirliği çerçevesinde, hem öğretim üyelerine araģtırma ve öğrencilere gerçek hayatta uygulama imkânı sağlamakta, hem de sanayinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıģmaktadır. Bilgisayarla BütünleĢik Üretim Laboratuarı (Computer Integrated Manufacturing - CIM) RFID AraĢtırma ve Test Laboratuarı Günümüzde oldukça gündemde ve yeni geliģmekte olan RFID (radyo frekanslı tanımlama) teknolojisinin Türkiye'deki kullanımına öncülük ve rehberlik etmek ve bu teknolojiyi doğru bir Ģekilde tanıtılmasının tarafsızca yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuģ bir laboratuardır. 103

108 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Proje Bilgileri Yayın Bilimsel araģtırma Projeleri 2008 Önceki Yıldan Yıl Ġçinde PROJELER Devreden Proje Eklenen Proje Toplam Tübitak Bilimsel AraĢ. P.R Diğer Toplam Bilimsel Yayınlar Yayın Türü Sayısı Uluslararası Makale 54 Ulusal Makale 10 Uluslararası Bildiri 125 Ulusal Bildiri 34 Kitap 17 Toplam 240 Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Diğer Bilimsel Faaliyetler Uluslararası ĠliĢkiler Öğrencilerle ĠliĢkiler Faaliyet Türü Sayısı Kongre ve Sempozyum 3 Toplam 3 Üniversiteler Arası Ġkili AnlaĢmalar Üniversitenin Adı Ülkesi AnlaĢma Sayısı Southerm Illinois Üniversity Edwardswil A.B.D. 1 Toplam 1 1 Fakülte bünyesindeki öğrenci kulüpleri; BiliĢim Kulübü, Endüstri Mühendisliği Kulübü, Ergonomi Kulübü, GiriĢimcilik Kulübü ve Yatırım Kulübü olmak üzere 6 adet öğrenci kulübü vardır.bu Kulüplerin üye sayısı 950 civarındadır. 104

109 2008 Faaliyet Raporu Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Eğitim Öğretim Türk Müziği ve ilgili alanlarda Lisans eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek. Lisans diploması vermek. Çalgı Bölümü hazırlayıcı birim lise devresi eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek. Lise diploması vermek. Mezunları ve mensupları ile Türk Müziği ni ulusal ve uluslararası alanda en iyi biçimde temsil etmek. Türk Müziği Teorisi alanında bilimsel kaynak üretmek. Türk Müziği etiğine bağlı, evrensel müzik normlarında kompozitörler yetiģtirmek. Halk Oyunları alanında icracı ve eğitici kadrolar yetiģtirmek. Türk Müziği alanında ileri seviyede ses icracıları yetiģtirmek. Türk Müziği alanında ileri seviyede çalgı icracıları yetiģtirmek. Türk Müziği çalgıları üzerinde geliģtirici inceleme, araģtırma ve uygulamalar yapmak, KlasikleĢmiĢ ve sanat değeri taģıyan Türk Müziği eserlerini, folklor değeri olan otantik halk ezgilerini ve oyunlarını tespit ve tasnif etmek. 105

110 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulunda 10 derslik,1 bilgisayar laboratuarı,2 diğer laboratuar bulunmaktadır. Eğitim programları aģağıdaki tabloda verilmektedir. Eğitim programları 1) Güverte Programı ( Gündüz II. Öğretim) 2) Gemi Makine ĠĢletme Programı( Gündüz II. Öğretim) 3) Endüstri Programı( Gündüz II. Öğretim) 4) Elektronik HaberleĢme Programı( Gündüz II. Öğretim) 5) Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programı( Gündüz II. Öğretim) Diğer Bilimsel Faaliyetler Faaliyet Türü Sayı Kongre ve Sempozyum 1 Eğitim Semineri 5 Teknik Gezi 1 Toplam 7 106

111 Yabancı Diller Yüksekokulu 2008 Faaliyet Raporu Yabancı Diller Yüksekokulu, olumlu bir iģbirliği ortamı yaratarak, özgünlük ve eleģtirel düģünmeyi vurgulayarak ve dil öğrenme sürecinde öğrencinin bilincini ve bağımsızlığını destekleyerek küresel dünyaya uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaģmak için ĠTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Strateji ve araģtırma becerilerini destekleyerek öğrenmede öğrenci sorumluluğunu vurgulayan bir süreç izlemektedir, Ġngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuģma becerilerini geliģtirmeye yönelik bir yaklaģım uygulamaktadır, Proje ve sunumlarda öğrencilere rehberlik etmektedir, Dil öğretiminde teknoloji kaynaklarını kullanmaktadır. Bünyesinde Program GeliĢtirme Ofisi, Test Hazırlama Ofisi, Öğretmen Kaynak Ofisi ve Mesleki GeliĢtirme Ofisi ni barındıran nadir Yüksekokullardan biridir. Eğitim programları Eğitim Programları 1 Lisans Ġngilizce Hazırlık 2 UOLP Ġngilizce Hazırlık 3 Lisans Ġleri Ġngilizce (ING101, 102, 103, 201) 4 Seçmeli dil olarak Almanca 5 Seçmeli dil olarak Fransızca 6 Seçmeli dil olarak Japonca 7 ĠTÜ SEM Kursları 107

112 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ĠTÜ de Spor, ĠTÜ öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması ve boģ zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla tüm spor faaliyetlerini organize etmek, yönetmek, üniversiteye ait spor salon ve alanlarını bu amaca uygun Ģekilde değerlendirmek, üniversite öğretim elemanları ve memurlarının imkânlar ölçüsünde tesislerden yararlanabilmelerini sağlamak, spor salon ve alanlarının bakımı, yönetimi ve yenilerinin yapılması faaliyetlerini yürütmek ve öğretim elemanı ve personele yönelik temel ve ileri seviyede spor eğitimi vermek üzere kurulmuģ olan ĠTÜ Beden Eğitimi Bölümü ve Spor Birliği tarafından koordine edilmektedir. Eğitim Programları 1. PET 112 BEDEN EĞĠTĠMĠ 2. MOD 261 GYMNASTICS 3. MOD 307 PHYSICAL EDUCATION 4. PAZ 372 PHYSICAL EDUCATION 5. LAT 111 PHYSICAL EDUCATION 6. LAT 311 PHYSICAL EDUCATION Faaliyetler EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ SEMĠNERLERĠ 26.ġub.08 Yrd.Doç.Dr. CoĢkun Yapılanmacı(Construktivist) Eğitim KÜÇÜKTEPE Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 04.Mar.08 Yrd.Doç.Dr. Mehmet ĠNAN Çocuklarda Motor GeliĢim Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 11.Mar.08 Prof.Dr. Kut SARPYENER Ortopedi Uzmanı Ortopedi Ameliyatlarından Sonra Overtraining ve Kronik Yorgunluk 18.Mar.08 Zafer ERCAN Madde Bağımlılığı Ve Sorumluluklarımız 25.Mar Nis Nis.08 Emniyet Amiri Prof.Dr.Mustafa KARAHAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Togay BAYATLI Tmok BaĢkanı Prof.Dr. Rasim KALE Karadeniz Teknik Üniversitesi Besyo BaĢkanı Tendon Yaralanmaları;Biyomekanik,ĠyileĢme,Klinik Sorunlar. Olimpiyatlar,Olimpizm ve Türkiye YaĢ Grubu Sağlıklı Erkeklerde Egzersiz 108 Düzenlenen organize eğitim çalıģmaları çerçevesinde Eğitim/Öğretim Yılı nda bölümce, üniversite öğrencilerimiz, personelimiz, mezunlarımız ve emeklilerimiz ile dıģarıdan üyelerimiz için Fitness ve Egzersiz DanıĢmanlığı, Aerobik, Tenis programları; çocukları için Basketbol, Voleybol ve Tenis dallarında Yaz ve KıĢ Spor Okulları açılmıģtır. Bu çalıģmalar

113 2008 Faaliyet Raporu esnasında Fitness ve Egzersiz DanıĢmanlığı programından 90 ı yeni olmak üzere 500 katılımcının; Aerobik kursundan 15 katılımcının; düzenlenmiģ 2 farklı Tenis kursundan toplam 37 katılımcının; Ayazağa YerleĢkeĢkesi nde ve GümüĢsuyu YerleĢkesi nde ayrı olarak düzenlenmiģ olan Yoga çalıģmalarından 104 katılımcının; KıĢ Spor Okulları nda Voleybol dalından 15, Basketbol dalından 16; Yaz Spor Okulları nda Voleybol dalından 12, Basketbol dalından 10 ve Tenis dalından 6 çocuğun faydalanması sağlanmıģtır. Üniversite Takımları Faaliyetleri Amerikan Futbolu: 42 sporcudan oluģan ve AraĢ. Gör. Bülent ARSLANTAġ ın sorumluluğunda çalıģmalarını sürdüren ĠTÜ Hornets Amerikan Futbol Takımı, 03 Kasım 2007 tarihinde baģlayan, 4 grupta toplam 15 takımın katılımı ile gerçekleģen Türkiye Üniversiteler Amerikan Futbol Ligi nde, C Grubun da oynadığı maçlar sonucunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle grup üçüncüsü olmuģtu, bu sonuçla Çeyrek Final karģılaģmalarına kalma Ģansını yitirmiģtir. Atletizm: Nisan 2008 tarihleri arasında Marmaris,Muğla da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Atletizm Birinciliği Müsabakaları na itü Makine Fakültesi ndwn Doç.Dr.ġenis ERTUĞRUL eģliğinde katılan ve toplam 9 sporcudan oluģan ĠTÜ Atletizm Bayan ve Erkek Takımları,müsabakalar sonucunda derece elde edememiģlerdir. Badminton: Mart 2008 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi, Konya da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Badminton B Kategorisi Grup Birinciliği Müsabakaları na AraĢ. Gör. Hülya YELTEPE eģliğinde katılan ve 4 bayan, 4 erkek, toplam 8 sporcudan oluģan ĠTÜ Badminton Erkek ve Bayan Takımları karģılaģmalar sonucunda Türkiye Üniversiteler Badminton B Kategorisi nde kalmıģlardır. Basketbol: Mart 2008 tarihleri arasında Ġstanbul da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Basketbol B Kategorisi Grup Birinciliği Müsabakaları na AraĢ. Gör. Birgül ARSLANOĞLU eģliğinde katılan ve 11 bayan, 14 erkek, toplam 25 sporcudan oluģan ĠTÜ Basketbol Erkek ve Bayan Takımları karģılaģmalar sonucunda erkeklerde B Kategori nde kalırken bayan takımı Türkiye Üniversiteler Basketbol C Kategorisi ne düģmüģtür. Briç: Nisan 2008 tarihleri arasında Marmaris, Muğla da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Briç Birinciliği Müsabakaları na Öğr. Gör. Metin TÜKENMEZ eģliğinde katılan ĠTÜ Briç Takımı, müsabakalar sonucunda derece elde edememiģtir. Futbol: Aralık 2007 tarihleri arasında Ġstanbul da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Futbol C Kategorisi Birinciliği Müsabakaları na AraĢ. Gör. Bülent ARSLANTAġ eģliğinde katılan 109

114 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ve 24 erkek sporcudan oluģan ĠTÜ Futbol Erkek Takımı karģılaģmalar sonucunda 11 üniversite arasında 4.lük elde etmiģlerdir. GüreĢ:17 20 Nisan 2008 tarihleri arasında Amasya Üniversitesi, Amasya da düzenlenen Türkiye Üniversiteler GüreĢ Birinciliği Müsabakaları na AraĢ. Gör. Kadir C. ÇAKICI sorumluluğunda katılan ve 5 erkek sporcudan oluģan ĠTÜ GüreĢ Takımı, takım halinde dereceye girememiģtir. Bireyselde ise 96 kg. da 8. Lik elde etmiģtir. Hentbol: Kasım 2007 tarihleri arasında Ġstanbul da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Hentbol C Kategorisi Grup Birinciliği Müsabakaları na AraĢ. Gör. Hülya YELTEPE eģliğinde katılan ve 15 erkek sporcudan oluģan ĠTÜ Hentbol Erkek Takımı karģılaģmalar sonucunda grubunda 5.lik elde etmiģtir. Kayak: 31 sporcudan oluģan ĠTÜ Bayan ve Erkek Kayak Takımları ġubat 2008 tarihleri arasında Uludağ, Bursa da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kayak Birinciliği Müsabakaları na Öğr. Gör. Yusuf UZUNBAġ eģliğinde katılmıģlardır. Müsabakalar sonunda erkeklerde Kayak Slalom Takımı 8., Snowboard takımı 5., bayanlarda Kayak Slalom Takımı 9., Snowboard Takımı 7. olmuģtur. Korfbol: Nisan 2008 tarihleri arasında Ultrecht, HOLLANDA da düzenlenen EUCK 2008 Avrupa Üniversiteler Korfbol ġampiyonası na 10 bayan ve 11 erkek toplam 21 sporcudan oluģan 2 takımla katılan ĠTÜ Korfbol Takımları karģılaģmalar sonucunda 12 takım arasından 8. ve 12. sıraları almıģlardır. Kros: 18 Mart 2008 tarihinde Pamukkale Üniversitesi, Denizli de düzenlenen Türkiye Ünivesiteler Kros Birinciliği Müsabakaları na ĠTÜ Makine Fakültesi nden Doç. Dr. ġenis ERTUĞRUL eģliğinde katılan ve toplam 8 sporcudan oluģan ĠTÜ Atletizm Bayan ve Erkek Takımları, müsabakalar sonucunda derece elde edememiģlerdir. Masa Tenisi: Nisan 2008 tarihleri arasında Marmaris, Muğla da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Masa Tenisi Birinciliği Müsabakaları na AraĢ. Gör. Birgül ARSLANOĞLU eģliğinde katılan ve 4 erkek, 4 bayan, tplam 8 sporcudan oluģan ĠTÜ Masa Tenisi Takımı karģılaģmalar sonucunda dereceye girememiģtir. Plaj Voleybolu: Haziran 2008 tarihleri arasında Manavgat, Antalya da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Plaj Voleybolu Müsabakaları na Öğr. Gör. Nevzat SÖNMEZ eģliğinde katılan, 4 bayan ve 4 erkek toplam 8 sporcudan oluģan ĠTÜ Bayan ve Erkek Plaj Volebolu Takımları karģılaģmalar sonunda derece elde edememiģlerdir. 110

115 2008 Faaliyet Raporu Salon Futbolu : Mart 2008 tarihleri arasında, istanbul da düzenlenen Türkiye Üniversiteler salon Futbolu Birinciliği Müsabakaları na araģ.gör. Bülent ARSLANTAġ eģliğinde katılan ve 15 erkek sporcudan oluģan ĠTÜ Salon Futbolu Erkek Takımı ise karģılaģmalar sonucunda grubunda 4. OlmuĢtur. Satranç: Mart 2008 tarihleri arasında Marmaris, Muğla da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Satranç Birinciliği Müsabakaları na AraĢ. Gör. Hülya YELTEPE eģliğinde katılan ve 2 erkek sporcudan oluģan ĠTÜ Satranç Takımı karģılaģmalar sonucunda dereceye girememiģtir. Sutopu: Nisan 2008 tarihleri arasında Üniversitemiz Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Sutopu Müsabakaları na AraĢ. Gör. Kadir C. ÇAKICI sorumluluğunda katılan, 13 sporcudan oluģan ĠTÜ Sutopu Erkek Takımı, müsabakalar sonucunda derece elde edememiģlerdir. Taekwando: Nisan 2008 tarihleri arasında Marmaris, Muğla da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Tekvando Birinciliği Müsabakaları na AraĢ. Gör. Kadir C. ÇAKICI sorumluluğunda katılan ve 2 erkek sporcudan oluģan ĠTÜ Taekwando Takımı karģılaģmalar sonucunda dereceye girememiģtir. Tenis: 28 Mart 05 Nisan 2008 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi, Antalya da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Tenis Birinciliği B Kategorisi Grup Birinciliği Müsabakaları na Öğr. Gör. Yusuf UZUNBAġ eģliğinde katılan ve 5 bayan, 5 erkek, toplam 10 sporcudan oluģan ĠTÜ Bayan ve Erkek Tenis Takımları karģılaģmalar sonucunda erkeklerde 8 takım arasından 5. Olarak B Kategorisi nde kalmıģ, bayanlar 8 takım arasından 7. olarak C Kategorisine düģmüģtür. Triatlon: 01 Haziran 2008 tarihinde Erdek, Balıkesir de düzenlenen Türkiye Üniversiteler Triatlon Birinciliği Müsabakaları nda AraĢ. Gör. Kadir C. ÇAKICI sorumluluğunda katılan ve 1 erkek sporcudan oluģan ĠTÜ Triatlon Takımı sporcusu Duygun YURTERĠ, müsabakalar sonucunda 9. Avrupa Üniversiteler Triatlan ġampiyonası aday kadrosuna seçilmiģ ve Erdek, Balıkesir de yapılan Türkiye Üniversiteler Triatlon Milli Takımı seçme kampında baģarılı olarak Türkiye Üniversiteler Triatlon Milli Takımı na seçilmiģtir Haziran 2008 tarihleri arasında Erdek, Balıkesir de düzenlenen 9. Avrupa Üniversiteler Triatlon ġampiyonası na katılan ĠTÜ Triatlon Takımı sporcusu Duygun YURTERĠ müsabakalar sonucunda bisiklet branģında diğer sporculardan tur yediği için diskalifiye olarak elenmiģtir. Voleybol: 14 bayan, 12 erkek, toplam 26 sporcudan oluģan ĠTÜ Bayan ve Erkek Voleybol takımları, bayanlarda Mart 2008 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi, Ġstanbul da 111

116 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ düzenlenen Türkiye Üniversiteler Voleybol C Kategorisi Grup Birinciliği Müsabakaları na Öğr. Gör. Nevzat SÖNMEZ eģliğinde katılmıģlar, karģılaģmalar sonucunda elde ettikleri derecelerle bayanlarda Türkiye Üniversiteler Voleybol B Kategorisi ne yükselmeyi, erkeklerde ise Türkiye Üniversiteler Voleybol a Kategorisine Terfi Grup Birinciliği Müsabakaları na katılmaya hak kazanmı 7 takım arasından 6., erkeklerde de 8 takım arasından 8. olarak gruplarından düģmüģlerdir. Yelken: 3 bayan ve 5 erkek, toplam 8 kiģiden oluģan ĠTÜ Yelken Takımı, Nisan 200 tarihleri arasında Les Sables D Olonne, FRANSA da düzenlenen 40.Course Croisiere EDHEC Yelken ġampiyonası na: Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen 37. Yıl TAYK/Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat YarıĢları na ve Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen 16. Yıl TAYK/Doğu Ege Yelken Haftası yarıģlarına katılarak üniversitemizi yurt içinde ve yurt dıģında baģarıyla temsil etmiģlerdir. Yüzme: Nisan 2008 tarihleri arasında Marmaris,Muğla da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yüzme Birinciliği Müsabakaları na AraĢ. Gör. Kadir C. ÇAKICI sorumluluğunda katılan ve 7 bayan, 7 erkek, toplam 14 sporcudan oluģan ĠTÜ Bayan ve Erkek Yüzme Takımları karģılaģmalar sonucunda bayanlarda 33 takım arasından 8. ve erkeklerde 41 takım arasından 3. olmuģlardır. Müsabakalar sonucunda bayanlar 50m. sırtüstü müsabakasında öğrencimiz Gözde KARA bronz madalya elde etmiģtir. Bunun yanında, üniversitemiz, Eğitim/Öğretim Yılı nda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Faaliyet Programı nda yer alan, Mart 2008 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Sutopu Birinciliği Müsabakaları na ev sahipliği yapmıģtır. Diğer Etkinlikler: 12. Geleneksel ĠTÜ Spor ġenliği :Bu sene 13.sü düzenlenen ĠTÜ Spor ġenliği, her zamanki coģkusu içerisinde ĠTÜ Öğrenci Spor Kurulu tarafından organize edilmiģtir. Otopark alanına kurulan eğlence alanı ve konser alanı, Ģenlik esnasınca 3000 den fazla öğrencimizi çekmiģtir. ĠTÜ YürüyüĢ günleri: Ġlki 2006 yılının Ocak ayında gerçekleģtirilen ve her ayın ilk cumartesi günü ĠTÜ Ayazağa yerleģkesi içerisinde, sağlıklı yaģam amacıyla düzenlenen ĠTÜ YürüyüĢ Günleri ne Eğitim/Öğretim Yılı nda da devam edilmiģtir. 10 Kasım koģusu: 10 Kasım 2007 tarihinde düzenlenen 24. Geleneksel Atatürk KoĢusu na üniversitemiz öğrencileri ve personelinden 48 i erkek, 17 si bayan olmak üzere toplam 65 kiģi katılmıģtır Eğitim/Öğretim Yılı ndan bu yana ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Okulları ndan 112

117 2008 Faaliyet Raporu Özel Dr. Natuk Birkan Ġlköğretim Okulu Vakfı Koleji nin öğrencilerinin katılımıyla organizasyon artık çok daha renkli bir hal almıģtır. ĠTÜ Dans festivali: ĠTÜ Öğrenci Dans ve Jimnastik Kulübü tarafından, ilki 02 Haziran 2006 tarihinde Ġstanbul daki 6 üniversiteden, 9 öğrenci kulübünün 120 dansçısının katılımıyla organize edilen 1. ĠTÜ Dans Festivali nin 2. si Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenmiģ ve Mayıs 2008 tarihleri arasında 3. sü düzenlenerek, festivalin gelenekselleģmesi için önemli bir adım atılmıģtır. Len Trophy: Açıldığı günden itibaren yurt içinde ve yurt dıģında dikkat çekmeyi baģarmıģ olan ĠTÜ Olimpik Yüzme Havuzu nda Avrupa Sutopu ġampiyon Kulüpler Kupası Ön Eleme I. ve II. Tur P Grubu KarĢılaĢmaları sırasıyla Eylül ve Ekim 2007 tarihlerinde ĠTÜ Olimpik Yüzme Havuzu nda gerçekleģtirilmiģtir. 113

118 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Güzel Sanatlar Bölümü Sunulan Hizmetler: Ġstanbul Teknik Üniversitesi kuruluģundan bu yana bilim ve teknoloji alanında Türkiye Üniversiteleri arasında öncü bir özgöreve sahiptir. ĠTÜ Güzel Sanatlar Bölümü, hedeflenen reformlar ve gerçekleģtirilmesi planlanan etkinlikler aracılığıyla Ġstanbul Teknik Üniversitesi nin sanat alanında da öncü bir rol üstlenmesini sağlamayı amaçlar. Üniversitenin misyonunda belirtilen ulusal ve uluslararası düzeyde yarıģan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaģtırabilen, kendisini sürekli geliģtirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, giriģimci ve lider özelliklere sahip, çağdaģ mezunlar yetiģtirme temel amacına sağlayacağı katkı göz önüne alındığında; sanatsal yönü güçlü bir bilimsel eğitimin önemi daha iyi anlaģılabilir. Güzel Sanatlar Bölümü, Ġstanbul Teknik Üniversitesinin 2. Stratejik Planında bildirilmiģ olan; Dünya ile ĠĢbirliği, Toplumsal Sorumluluk, Etkinlik ve Öncülük, GiriĢimci, Yenilikçi, Katılımcı ve Ġnsan Odaklı KurumsallaĢma, Eğitim, AraĢtırma ve Uygulamada Uyum, Sürekli GeliĢme ve Disiplinler arası YaklaĢım, Araç olarak Yabancı Dil ve Bilim Dili olarak Türkçe, Toplumla BütünleĢmiĢ YaĢayan ÇağdaĢ YerleĢkeler, temel strateji ve hedefleri benimsemektedir. Eğitim Programları 1.Lisans Programlarında Seçime Bağlı Dersler (3 kredili dersler) 2.Sürekli Eğitim Merkezi (Resim, Seramik kursları ) Faaliyet Bilgileri Güzel Sanatlar Bölümü, 2008 yılında aģağıdaki etkinlikleri gerçekleģtirmiģtir: ĠTÜ KKTC YerleĢkeleri Nasıl Bir Üniversite çalıģtayına katılarak, Sanat ve Tasarım konusunda öneri sunulması (12 ġubat 2008), ĠTÜ TaĢkıĢla Hol ve Koridorlarının Düzenlenmesi ile ilgili fikir projesi yarıģmasının düzenlenmesine jüri desteği sağlanması, ĠTÜ Rektörlük Binasının açılıģı kapsamında gerçekleģtirilecek ĠTÜ ÇalıĢanları Resim Sergisi nin düzenlenmesi (8 15 Nisan 2008) Güz Dönemi Atölyeler Öğrenci Sergisi, 114

119 2008 Faaliyet Raporu SEM Bünyesinde Resim ve Seramik Kursları (kamuya açık sertifika programı), ĠTÜ SEM Resim ve Seramik Kursu Sergisi, 2 8 Haziran 2008, Ġstanbul-u-yorum ĠDGSA 80 IV Karma Sergi Galeri Bindallı Temmuz 2008 Ġstanbul-u-yorum ĠDGSA 80 III Karma Sergi Atilla Ġlhan Kültür Sanat Merkezi Haziran 2008 BarıĢın Gelini Pippa Bacca Taksim Sanat Galerisi 115

120 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġdari Hizmetler Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Sunulan Hizmetler o Kesin kayıtları yapılan öğrencilerin kimlik kartlarının hazırlanarak teslimi sağlamak, o Ġndirimli seyahat kartlarının hazırlanabilmesi için ĠETT Genel Müdürlüğü ne öğrenci bilgilerinin aktarılması ve ilgili kurumca hazırlanan ĠETT kartlarının öğrencilere dağıtılması, o ĠTÜ deki öğretimi boyunca öğrencinin baģarı durumunu ve geliģimini izlemek üzere Fakülte/Enstitü ve Konservatuar tarafından atanmıģ olan danıģmanları sisteme iģlemek, o Dikey geçiģ yolu ile gelen öğrencilerin fakültesi tarafından intibakının yapılmasını sağlamak, o Yatay geçiģ yolu ile gelen öğrencilerin fakültesi tarafından intibakının yapılmasını sağlamak, o Yabancı Dil muafiyet sınavı sonucunun iģlenmesi, kayıt iģlemlerinin yapılması, mezun olduğu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden diploma ve eksik belgelerin istenmesi (müfredat programı gibi), o Ġzinli öğrencilerin kayıt dondurma iģlemlerine iliģkin Fakülte Yönetim Kurulu kararlarının sisteme iģlenmesi, o ÖSYM sınavı ile Üniversitemizi kazanmıģ ancak daha önce baģka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenim görmüģ öğrencilerin muafiyet iģlemlerinin fakülte tarafından değerlendirilmesini sağlamak, o Yandal ve Çift Anadal Programı (ÇAP) Senato Uygulama Esasları çerçevesinde kendi bölümlerinde öğrenimlerini baģarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda lisans eğitimi yapmak üzere baģvuran ve ilgili fakülte tarafından baģvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıtları ile birlikte intibaklarının yapılması, o Üniversitemiz programlarında öğrenim görürken disiplin cezası alan öğrencilerin, cezalarının Yükseköğretim Kurumu, Ġl Emniyet Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu, öğrencinin adresine ve ders aldığı öğretim üyesine bildirilmesi, o Burslu öğrencilerin baģarı durumlarının burs aldığı kurumlara bildirilmesi, o Emekli Sandığı, SSK gibi sosyal güvenlik kurumlarından maaģ alan öğrencilerin baģarı durumlarının ilgili kurumlara bildirilmesi, 116

121 2008 Faaliyet Raporu o Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü kurumunca organize edilen resmi kurumlardaki yaz staj bilgilerinin ilgili fakültelere bildirilerek öğrencilerin faydalanmasını sağlamak, o Türk Cumhuriyeti ve Akraba Topluluklarından gelen burslu yabancı uyruklu öğrencilerin iģlemlerinin yapılması, o Üniversitemiz Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki öğretimleri sonunda bulunduğu müfredat programına göre mezun olanların belirlenmesi, o Mezun olanların diplomalarının hazırlanması, o Minimum sürede mezun olan ve dereceye giren mezunların belgelerinin hazırlanması, o Mezunlara diploma eki ve öğrenim belgesi (transcript) verilmesi, o Yıla ait Üniversitemiz akademik takvimin hazırlanması ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması, o Güz, bahar yarıyılları ile yaz öğretimine ait ders programlarının Fakülte/Enstitü/Konservatuar birimleri ile koordineli olarak hazırlanarak web'de ilanını yaparak kayıt zamanlarında öğrencilerin sorunsuz ders almalarını sağlamak, o Güz, bahar ve yaz öğretimine ait sınav programını hazırlamak, o O yıla ait yaz öğretimi raporunun hazırlanarak Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak kabul edilmiģ olan rapor ve mevcut Yaz Öğretimi Yönetmeliği çerçevesinde uygulamak, o O yıla ait yatay geçiģ kontenjanlarının Fakülte/Enstitü/Konservatuar Müdürlüklerinden istenmesi ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması, kabul edilen kontenjanların web'den ve basın yolu ile yatay geçiģ baģvurusunda bulunan öğrencilere duyurulması, o O yıla ait DGS sınav sonuçlarına göre Üniversitemiz fakültelerine yerleģtirilecek öğrencilerin kontenjanlarının belirlenerek, Yükseköğretim Kurulu baģkanlığına bildirilmesini sağlamak, o Üniversitemiz Fakültelerinde Bölüm, Anabilim Dalı ve Program açılması ve kapatılmasına iliģkin Üniversite Senato Kararlarının Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi, o Yüksek Lisans, Doktora ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılmasına iliģkin Üniversite Senatosunun almıģ olduğu kararları Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığına bildirmek, 117

122 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ o ÖSS sınav sonuçlarına göre Üniversitemiz Lisans, Ön Lisans ve Özel yetenek programlarına yerleģtirilecek öğrenci kontenjanlarının Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması ve Üniversite Yönetim Kurulunda kabul edilen kontenjanların Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezine bildirilmesi, o Güz ve Bahar yarıyıllarında alınacak Yüksek Lisans ve Doktora kontenjanlarının belirlenmesi ve ilanının yapılması, o ÖSYM tarafından yapılan YÖS sınavı sonuçlarına göre Üniversitemiz Lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanlarının belirlenmesi, ilan ve ön kayıtlarının WEB üzerinden yapılmasını sağlamak. Ön kayıtları kabul edilen adayların dosyalarının ilgili fakültelere iletilmesi; Fakülteler tarafından baģvurusu kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması, o Üniversitemiz Moda Tasarımı, Tekstil GeliĢtirme ve Pazarlama SUNY programları ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı programlarına Özel Yetenek Sınav sonuçlarına göre alınacak öğrencilerin ön kayıtlarının WEB üzerinden, baģvuru dosyalarının ise ilgili birimlere iletilmek üzere BaĢkanlığımıza teslimini sağlamak, o Çıkan Af Kanunları ile Üniversitemiz programlarına yeniden gelen öğrencilerin baģvurularını kabul etmek ve ilgili kanun doğrultusunda çıkan Senato Esasları gereğince intibaklarının yapılmasını sağlamak, o Her türlü öğrenci iģlemleri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı, ÖSYM BaĢkanlığı, Ġstanbul Valiliği, Yabancı Ülke Temsilcilikleri, Üniversite Rektörlükleri, Lise Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik KuruluĢları arasındaki koordinasyonun yapılmasını sağlamak, o Her yılın Ekim ayında Üniversitemiz Öğrenci ve AraĢtırma Görevlisi Temsilcisi seçimlerinin yapılmasını sağlamak, o Burslu öğrencilerin öğrenim durumlarının burs aldığı kurumlara bildirilmesi, o Fakülteler tarafından staj bilgilerinin WEB üzerinden sisteme iģlenmesinin sağlanması, o Her yarıyıl sonunda öğretim üyeleri tarafından sınav notlarının WEB üzerinden sisteme iģlenmesinin sağlanması, o Üniversitemiz Ön Lisans, Meslek Yüksekokulu, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki öğrenimleri sonunda mezun olanlar adına düzenlenen diplomaların ilgili Fakültelerde Dekan ve Rektöre, Enstitülerde Müdür ve Rektöre imzalatarak bir fotokopisinin 118

123 2008 Faaliyet Raporu arģivlenmesi ve diplomaların mezunlara verilmesi, o Güz, bahar, yaz öğretimi sonunda sistemde mezuniyet çalıģmaları yapılarak mezuniyet kriterlerini sağlayan öğrenciler belirlenerek ilgili Fakültelere bildirilmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile mezun edilerek, diploma, diploma eki ve öğrenim belgesi (transcript) düzenlenmesi, erkek mezunların askerlik Ģubelerine durumlarının bildirilmesi, o Her yıl bahar dönemi sonunda yapılan Diploma Töreninde mezunlara diploma, diploma eki, öğrenim belgelerinin hazırlanarak Fakülte Diploma Törenlerinde dağıtımının sağlanması, o Bahar dönemi sonunda minimum sürede mezun olanlar arasında lisans programlarından dereceye giren mezunların belirlenmesi ve Lisans Mezuniyet Ödül Töreninde dereceye girenlere belge hazırlanması, Diploma Töreni hazırlıkları, o Senato kararı ile Doktora ve Sanatta Yeterlik unvanı alanlara Doktora Töreninde verilen diplomaların hazırlanması, Doktora Töreni hazırlıkları, o Mezun orijinal diplomasını kaybettiğinde Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereğince diploma yerine verilen II. nüsha (DUPLICAT) diploma düzenlenmesi, nüfus cüzdanında mezuniyetten sonra yapılan değiģiklerin diplomanın arkasına Ģerh olarak düģülmesi, hatalı olan diplomaların yeniden düzenlenmesi, o Aralık ve Mart dönemlerinde ÖSYM tarafından yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Yabancı dil sınavı (KPDS) baģvuru evraklarının dağıtımı yapılarak adaylardan teslim alınan baģvuru formlarının ÖSYM ye gönderilmesi, o Aralık ve Mayıs dönemlerinde ÖSYM tarafından yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ sınavı (ALES) baģvuru evraklarının dağıtımı yapılarak adaylardan teslim alınan baģvuru formlarının ÖSYM ye gönderilmesi. 119

124 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık Kültür Spor Dairesi BaĢkanlığı Beslenme Hizmetleri Ġstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Spor Daire BaĢkanlığı Yemek ĠĢletmeleri ġube Müdürlüğü kendi imkânları ve personeli ile 3 ana mutfakta üretim yapmakta ve 8 yemekhanede günlük ortalama 5000 kiģiye dört çeģit öğle yemeği servisi vermektedir Tarihleri arasında si öğrenci, i personel olmak üzere toplam kiģiye yemek hizmeti verilmiģtir. Öğrencilerimizin %14.17 sı ve personelimizin %34.05 si yemek hizmetimizden faydalanmaktadır. Yemek hizmetleri 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 4 idare amiri, 2 gıda mühendisi, 2 Ģoför, 2 muhasebe elemanı, 5 satın alma elemanı, 45 aģçı, 29 garson, 10 bulaģıkçı, 3 taģıyıcı, 2 ambar memuru ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 107 kadrolu ve geçici personel ile gerçekleģtirilmektedir. Ayrıca 1 sağlık hizmetleri, 1 yurtlar, 4 kreģ, 3 otomasyonda olmak üzere toplam 9 kiģi birimimiz dıģında çalıģmaktadır. Mutfaklar: 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Mutfağı GümüĢsuyu Mutfağı Tuzla Mutfağı Yemekhaneler: 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi GümüĢsuyu Öğrenci Yemekhanesi GümüĢsuyu Öğretim Üyeleri Yemekhanesi Maçka Yabancı Diller Öğrenci Yemekhanesi Maçka Yabancı Diller Öğretim Üyeleri Yemekhanesi TaĢkıĢla Öğrenci Yemekhanesi TaĢkıĢla Öğretim Üyeleri Yemekhanesi Tuzla Yemekhanesi Öğrencilerimiz ve personelimiz yemeklerini jetonla veya kimlik kartlarıyla (otomasyon sistemi) yiyebilmektedirler. Otomasyon sistemi Ayazağa 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, GümüĢsuyu, Maçka ve TaĢkıĢla Yemekhanelerinde uygulanmaktadır. Daire BaĢkanlığımızca toplam 788 öğrencimize karģılıksız yemek bursu verilmektedir. Yemek ĠĢletmeleri ġube Müdürlüğü 2008 yılı verileri Günlük Yemek Yiyen KiĢi Sayısı 5000 Yıllık Yemek Yiyen KiĢi Sayısı Ayazağa 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesinde hafta içi arası akģam yemeği servisi verilmektedir. Mönüler sunulan gıdaların besin içerikleri dikkate alınarak enerji 120

125 2008 Faaliyet Raporu değerleri kcal olacak Ģekilde planlanmaktadır. Mönüde yer alan gıdaların enerji değerleri ve temel besin öğeleri bilgisayar ortamında hazırlanmakta ve aylık ve haftalık mönüler internette web sitemizde ilan edilmektedir. ĠTÜ Yemek ĠĢletmeleri ġube Müdürlüğü nün ihtiyacı olan hammadde ve malzemeler daha önceden hazırlanmıģ olan aylık mönülere göre belirlenmektedir. Hammadde ve malzemeler ĠTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Satınalma ġube Müdürlüğü tarafından ihale veya pazarlık yoluyla, teknik Ģartnameler ve alım formları kullanılarak satın alınmaktadır. Tüm malzemelerin teknik Ģartnameleri gıda mühendislerimiz tarafından 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun a, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğlerine, TSE standartlarına ve ilgili diğer yönetmeliklere göre hazırlanmakta ve sürekli revize edilmektedir. Hammadde alınan firmalarda ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) gıda güvenliği sisteminin uygulanıyor olması ve ürünlerde T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Gıda Üretim Ġzni aranmaktadır. Ayrıca tedarikçi firmalar hijyen ve ürün güvenliği açısından periyodik denetlemeye tabi tutulmaktadır. ĠTÜ Yemek ĠĢletmeleri ġube Müdürlüğü nün mutfak ve yemekhanelerine her ay düzenli olarak hizmet yeterlilik belgesi olan bir firmanın sertifikalı elemanları tarafından ilaçlama hizmeti verilmektedir. Tedarikçi firmaların servisleri ve teknik ekiplerimiz tarafından mutfak, depo, yemekhane ve diğer birimler düzenli olarak kontrol edilmekte ve ihtiyaç oldukça bakım-onarım çalıģmaları yapılmaktadır. Ayrıca paslanmaz çelik levha ve profil satın alınarak teknik elemanlarımız tarafından paslanmaz çelik tezgahlar ve servis arabaları imal edilmektedir. Tüm mutfaklarda doğalgaz sistemine geçiģ iģlemi tamamlanmıģtır. ĠĢyerinde kullanılan suyun Türk Gıda Kodeksine uygun, sürekli ve yeterli olması gerekmektedir. Bu nedenle 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi ne bu koģulları sağlayan arıtma sistemli bir su deposu sistemi kurulmuģtur. Depolama, stok kontrol, maliyet vb. hakkında istatistikî bilgiler günlük, aylık ve yıllık kayıtlar olarak tutulmuģtur. Aylık yemek maliyet hesapları, yemek yiyen kiģi sayısı, temizlik ve bakımonarım gider bilgileri vb. dikkate alınarak yapılmaktadır. ĠTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından her ay düzenli olarak 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesinde üretilen yemeklerden numune alınmakta ve analiz edilmektedir. Ġçme suyu polikarbon ambalajda alınmakta, yemeklerde modern sebil, bir kullanımlık plastik bardak ve peçete kullanılmaktadır. Yemekhanelerde kullanılan içme ve kullanma suları değiģik zamanlarda Gıda Mühendisliği Bölümü veya Çevre Mühendisliği Bölümü ne analiz ettirilmektedir. 121

126 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği Ģekilde personelimizin akciğer filmleri çektirilmekte ve portör muayeneleri yaptırılmaktadır. ĠĢçi sağlığı ve güvenliği için sürekli bir iģyeri hekimi çalıģmaktadır. ÇalıĢan personelimizin kıyafetleri gıda sanayine uygun olarak cepsiz ve düğmesizdir. Yemekhanelerin temizlik ve dezenfeksiyonu her gün düzenli ve kurallara uygun olarak yapılmaktadır. 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, GümüĢsuyu, TaĢkıĢla ve Tuzla Yemekhanelerinde yemek salonlarının temizlik ve dezenfeksiyonu bir taģeron firmaya yaptırılmaktadır. Barınma Hizmetleri: Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına bağlı 8 yurt, toplam 11 bina bulunmaktadır. Bunlardan 2 bina (GümüĢsuyu Kız ve GümüĢsuyu Erkek Öğrenci Yurtları) Ģehir içi yerleģkesinde bulunmaktadır. 9 Bina da (Vadi Yurtları B C D - E blokları, Ayazağa Kız, Zeynep Birkan Kız, Arıoğlu ve Gök Kız Öğrenci Yurtları ve Yılmaz Akdoruk Öğrenci Evi) Ayazağa YerleĢkesi nde bulunmaktadır. Yurtların toplam alanı m² dir. Yurtlarda 2032 öğrenci barınmaktadır ve bunların 1635 i erkek, 397 si kız öğrencidir. Yurtlarda diğer birimlerin aksine 24 saat yaģam ve hizmet devam etmektedir. 15 idari personel, 11 teknik personel (Sıhhi tesisatçı, elektrikçi, marangoz, kaloriferci, boyacı), 130 temizlik ve resepsiyon görevlisi hizmet vermektedir. Yurtlarımızda üniversitemiz öğrencileri, doktora öğrencileri, 35. Madde ye göre il dıģından gelen öğretim elemanları, üniversitemize eğitim ve öğretim görmek üzere gelen yabancı uyruklu öğrenciler barınmaktadır. Üniversitemiz yurtlarında barınmak üzere baģvuran öğrenciler normal öğrenim süresi kadar, ara sınıflardan yurda girenler, geri kalan öğrenim süresi kadar yurtlardan faydalanırlar. Dönem sonunda öğrenciler bir dahaki dönem kalabilmeleri için kayıt yenilemek zorundadırlar. Yurtlarımızda öğrencilerimize tek, çift ve üç kiģilik oda alternatiflerimiz bulunmaktadır. Yurtlarımızda konaklayan her öğrencimize standart olarak birer yatak, çarģaf, nevresim takımı, yastık, yastık kılıfı, pike, yorgan gibi temel malzemeler verilmektedir. Tüm odalarımızda her öğrenci için birer adet olmak üzere; çalıģma masası, kitaplık, elbise dolabı, karyola, sandalye ve bazı yurtlarımızda bir telefon cihazı standart olarak bulunmaktadır. Özel odalarımızda ise, standart malzemeye ek olarak buzdolabı, elektrikli ocak, su ısıtıcısı gibi farklı malzemeler de bulunabilmektedir. Odalarımızda internet ağ bağlantısı standart olarak bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ĠTÜ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından sağlanan web hizmetinden ücret ödeyerek faydalanabilmektedirler. Tüm odalarımızda dâhili telefon (Ayazağa Kız Yurdu, Vadi Yurtları 122

127 2008 Faaliyet Raporu hariç) ve yurt giriģlerinde ankesörlü telefonlar bulunmaktadır. Yurtlarımızın tüm iç mekânları, doğalgaz ile ısıtılmaktadır. 24 Saat sıcak su verilmektedir. Tüm Yurtlarımızda damacanalı içme suları, ücretsiz olarak öğrencilerimizin kullanımlarına sunulmaktadır. Tüm yurtlarımızda çamaģır ve kurutma makineleri ve ütü bulunmakta, ayrıca Vadi yurtlarında tüm yurtların nevresim takımları, yorganları, yastık, pike ve alezleri yıkanıp dağıtılmaktadır. Tüm yurtlarımızın genel temizlikleri, ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgeli özel temizlik Ģirketleri tarafından sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılmaktadır Yurtlarımızda güvenliğin sağlanması amacı ile yurt görevlilerimiz her binada, 24 saat süresince üniversitemiz güvenliği ile iģbirliği içinde görev yapmaktadır. Ayrıca, Vadi yurtlarının bina giriģlerine kamera sistemleri yerleģtirilmiģtir. Bu sistemin aģamalı olarak diğer binalarda da uygulanması için çalıģmalar devam etmektedir. Binaların iç güvenliğinin sağlanması, sağlık, huzur ve disiplinin sağlanması için yurt müdürleri ve idari personeller çalıģmaktadır. Bu nedenle idari personel hafta sonları, akģamları resmi tatillerde bile görev yapmaktadırlar. Ayazağa YerleĢkemizde saatleri arası yurtlar arasında sürekli hizmet vermekte olan Ring Servislerimiz mevcuttur. Servis araçlarımız, tüm öğrencilerimiz için ücretsizdir. Yurtlardaki idari personel ilk yardım kurslarına gitmiģ, olası bir sağlık probleminde ilk müdahaleyi yapabilecek eğitimi görmüģlerdir. Vadi ĠMKB yurtlarında saat saatleri arası revir hizmeti verilmektedir. YerleĢkede 24 saat ambulans hazır bulunmaktadır. Tatil aylarında (Haziran, Temmuz, Ağustos) yurt içi ve yurt dıģından gelen öğretim üyeleri ve öğrencilere hizmet vermektedir. Talepler, ĠTÜ Rektörlüğü nün uygun görmesi ve yer durumunun uygun olması durumunda karģılanabilmektedir. Her öğrencinin bir dönem içinde, hafta sonları, bayram ve resmi tatil günleri hariç 15 gün izin kullanma hakkı vardır. Ġzin kullanacak öğrenci yurt danıģmasında bulunan izin dosyasını doldurmalıdır. Yurtlarda kalan öğrencilerin hafta içi en geç 24.00, hafta sonları ise de yurtta olmaları gerekmektedir.tatil dönemlerinde eğitim programları devam eden (yaz okulu, proje, staj vb.) öğrenciler kalıģ nedenlerini belgelemek koģulu ile yurtlarda kalabilirler. Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda ilk de yer alıp da Üniversitemizi tercih eden, yurtta kalmak isteyen öğrencilere öğrenimleri boyunca ücretsiz yurt olanağı, yine arasında yer alan öğrencilere yurtlara girme önceliği tanınmaktadır. Sağlık Hizmetleri: ĠTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğü her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, psikolojik danıģmanlık ve rehberlik hizmetleri verir, hizmet alanına giren 123

128 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ konularda araģtırma ve uygulamalar yapar. Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Hizmetleri olarak öğrencilerin karģılaģtıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iģ seçimine iliģkin sorunların çözümünde onlara danıģmalık ve rehberlik yapar. Amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileģmesine, yeteneklerinin ve kiģiliklerinin sağlıklı bir Ģekilde geliģmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiģmesine katkıda bulunmaktır. Sağlık hizmetlerinden, öğrenciler, üniversitede çalıģanlar ile emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri yararlanmaktadır. Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik birimimiz Ayazağa ve Maçka YerleĢkelerinde bulunan 2 merkezde hizmet vermektedir. Hizmetler: 1) Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalıģanları, emeklileri ve çalıģanların bakmakla yükümlü olduğu bireyleri için sağlık fiģi düzenlemek, 2) Üniversitedeki bütün öğrencileri imkânlar ölçüsünde her yıl bir defa zorunlu olarak sağlık kontrolünden geçirmek ve tespit edilen bulguları sağlık fiģine iģlemek, 3) Öğrencilere, gerektiği zamanlarda koruyucu aģılar uygulamak, 4) Öğrencilerle, üniversitede görevli diğer personel için, sağlıklarını korumak, bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek, ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broģürler dağıtmak, 5) Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak, 6) Yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken hastaların, ilgili sağlık kuruluģlarına gönderme iģlemleri ile her türlü laboratuar tahlilleri ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak, 7) Öğrencilerin, bütçe imkânları ölçüsünde görevli hekimlerce saptanacak ilaç, gözlük, ortopedik cihaz vb. ihtiyaçları sağlamak, 8) Tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karģılanan öğrencilerin, bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masraflarının söz konusu kurumlar tarafından daireye ödenmesini sağlamak. Ayakta Muayene ve Tedaviler: Kanal Tedavisi Koruyucu Hekimlik Detertraj Acil Müdahaleler Ġlaç tedavisi Ġlk Yardım Basit DiĢ Eti Tedavisi DiĢ Hastalıkları Tedavileri: Cilt Hastalıkları Tedavileri: Dolgu TeĢhis ve muayene DiĢ Çekimi Küçük müdahaleler ve operasyonlar 124

129 2008 Faaliyet Raporu HemĢirelik Hizmetleri: Hasta takibi Enjeksiyon Pansuman Ġlk yardım Acil hasta nakli (ĠTÜ Ambulansıyla) Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği: TeĢhis ve tedavi Gebelik takibi Doğum kontrol Smear alımı E.Koterizasyon Vaginal kültür antibiyogram (VKAB) Batın - Vaginal USG Kalp Hastalıkları Polikliniği: Kayıt ĠĢlemleri TeĢhis ve tedavi EKG çekimi Kalp efor testi Radyoloji Polikliniği: Direkt röntgen çekimi Batın USG Diğer Hizmetler: Ġç Hastalıkları Tedavileri Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik ĠĢ Yeri Hekimliği Röntgen Laboratuarı Biyokimya Laboratuarı Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniği Çocuk Hastalıkları Polikliniği Büro ĠĢlemleri Biyokimya Laboratuarında Yapılan Testler Alkalen fosfataz ( ALP ) Üre SGOT ( AST ) GGT VLDL SGPT ( ALT ) Total bilirubin Demir Tam kan sayımı Direkt bilirubin T.Demir Bağlama Kap Sedimantasyon Ġndirekt bilirubin T.Protein ASO Tam idtar tahlili Globulin CRP Gaitada parazit Albumin RF Gaitada Gizli Kan OGTT Açlık Kan ġekeri Kanama zamanı CK ( NAC ) Tokluk kan Ģekeri PıhtılaĢma zamanı HbA1C Trigliserid T3 (FREE ) HDL T4 (FREE) LDL TS H Hbs Ag PSA + FREE PSA Kan grubu Kreatinin Plano Test (Gebelik testi) Ürik asit ĠTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı na bağlı Ayazağa ve Maçka Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlükleri 19 u hekim olmak üzere toplam 44 personel ile hizmet vermektedir yılında öğrencilerimize ve personelimize olmak üzere toplam poliklinik hizmeti verilmiģtir. Ayrıca, akademik ve idari personel ile personel ailelerine de hizmet verilmektedir. Sağlık hizmeti, öğrenci, öğretim üyesi, personel ve bunların bakmakla yükümlü 125

130 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ olduğu aile bireyleri ile emeklilerimize Üniversitemizin 5 YerleĢkesinde Sağlık Merkezleri ve Sağlık Odalarında verilmektedir. Ayazağa Sağlık Hizmetleri 1 Psikiyatri Uzmanı, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Dâhiliye Uzmanı, 3 Pratisyen Hekim, 2 DiĢ Hekimi, 1 Psikolog kadrolu olarak hizmet vermektedir. 1 Biyokimya Uzmanı, 1 Radyoloji Uzmanı ve 1 Kadın Doğum Uzmanı vakıf tarafından birimimize hizmet vermek üzere görevlendirilmiģtir. 6 HemĢire, 2 Sağlık Teknikeri, 1 Röntgen Teknikeri, 1 Yardımcı Teknisyen, 2 Memur, 1 Ambulans ġoförü 1 Yardımcı Hizmetli müdürlüğümüzde görev yapmaktadır. Birimimiz laboratuarında oto analizör ile biyokimya analizleri, eliza cihazı ile bazı hepatit markerleri,(hbs Ag, Anti HBs) tiroit hormonları (T3,T4, TSH)ve PSA, kan sayımı cihazı ile tam kan sayımı, latex yöntemi ile ASO, CRP, RF, sedimantasyon, idrar tahlili, gebelik testi ve gaita tetkikleri yapılmaktadır. Birimimizde EKG ve eforlu EKG nin uygulanabileceği kardiyoloji odası, USG odası, pansuman ve enjeksiyonların yapıldığı hemģire odası, röntgen ünitesi, göz ünitesi, diģ ünitesi, küçük cerrahi giriģimlerin yapıldığı operasyon odası, müģahede odası, poliklinik odaları ve bürolar mevcuttur. Bir adet hasta nakil ambulansımız vardır. Maçka Sağlık Hizmetleri Ayazağa Sağlık Hizmetleri Hasta Sayısı USG 340 Radyoloji Polikliniği 876 Biyokimya Laboratuarı HemĢirelik Hizmetleri DiĢ Polikliniği Ayakta Tedavi Öğrenci 3620 Ayakta Tedavi Personel BaĢkanlığımıza bağlı Müdürlüğümüzde öğrencilere ve personele bakmakla yükümlü kiģilere hizmet veren Maçka Sağlık Hizmetlerinde 1 Aile Hekimliği Uzmanı, 2 Pratisyen Hekim, 3 DiĢ Hekimi (1 i sözleģmeli), 2 HemĢire, 2 Laborant, 1 memur, 1 Yardımcı Hizmetli görev yapmaktadır. Acil vakalar için 1 adet ambulansımız bulunmaktadır. Maçka Sağlık Hizmetleri Hasta Sayısı Biyokimya Laboratuarı 905 HemĢirelik Hizmetleri 790 DiĢ Polikliniği Ayakta Tedavi Öğrenci Ayakta Tedavi Personel Denizcilik Fakültesi Reviri BaĢkanlığa bağlı Denizcilik Fakültesi Revirinde 1 DiĢ Hekimi, 1 Pratisyen Hekim ve 1 HemĢire görev yapmaktadır. 126

131 2008 Faaliyet Raporu GümüĢsuyu ve TaĢkıĢla Sağlık Odaları BaĢkanlığa bağlı GümüĢsuyu ve TaĢkıĢla Sağlık Odalarında 1 er HemĢire ile hizmet verilmektedir. Tuzla Reviri Hasta Sayısı HemĢirelik Hizmetleri 261 DiĢ Polikliniği 154 Ayakta Tedavi Öğrenci 107 Ayakta Tedavi Personel Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğü Yılları Arası Ġstatistik Verileri Ayakta Tedavi Öğrenci Personel Laboratuar Tahlil Sayısı Küçük Müd/Pansuman Röntgen.USG Çekimi DiĢ Tedavi Toplam Müdahale Spor Hizmetleri ĠTÜ Spor Birliği, öncelikle Üniversitemizde bulunan spor alanlarının ve tesislerinin idaresi ve iģletilmesinden sorumludur. ĠTÜ Ayazağa, GümüĢsuyu, TaĢkıĢla, Maçka ve Tuzla YerleĢkeleri olmak üzere 5 yerleģkede eğitim ve öğrenim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu beģ yerleģkeden dördüne yayılmıģ olan spor alanlarının m 2 si kapalı ve m 2 si ise açık olmak üzere toplamı m 2 dir. Spor tesislerimizden Üniversitemiz öğrencileri, öğretim elemanları, personelimiz ve ĠTÜ Spor Kulübü sporcuları ile dıģarıdan gelen misafir üyelerimiz, hafta sonu dâhil olmak üzere (Ģehir yerleģkelerinde farklı olmakla birlikte) her gün saatleri arasında yararlanabilmektedirler. Ayazağa YerleĢkesi Merkez Spor Salonu: 3500 kiģilik seyirci kapasitesine sahiptir. Spor salonunda basketbol, voleybol, badmington, masa tenisi, hentbol, korfbol oynanabilmekte, eskrim çalıģmaları yapılabilmekte ve ayrıca Türkiye 2. Basketbol Ligi nde yer alan ĠTÜ Basketbol Takımı ile Türkiye Deplasmanlı 3. Voleybol Ligi nde mücadele eden ĠTÜ Voleybol Takımı da maçlarını bu salonda oynanmaktadır. Vadi Yurtları Spor Salonu: Eğitim/Öğretim Yılı itibari ile yeni bir çehreye kavuģmuģtur. Bugün, tesiste salon futbolu, aikido, güreģ, korfbol çalıģmaları yapılmaktadır. Sağlıklı YaĢam Merkezi: 2 salondan oluģan merkez, kardio-kas aletleri ile çalıģmaların ve bilimsel taramaların yapılabildiği modern ölçüm aletleri ile Ġstanbul un örnek merkezlerinden biridir. 127

132 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Tenis Kortları: Uluslararası Tenis Federasyonu ndan onaylı zemin malzemesi ile kaplı olan 4 adet tenis kortumuzda mevcut olan aydınlatma sistemi ile gece maçları da oynanabilmektedir. Açık Spor Sahaları: Mini futbol, basketbol ve kum voleybolu sahalarından oluģan açık spor alanları üniversite Ģenlik ve organizasyonları için tercih edilen yerlerdendir. Çok Amaçlı Salon: Ayazağa Spor Merkezi içinde bulunan Çok Amaçlı Salon da, ĠTÜ Satranç ve Briç Öğrenci Spor Kulüpleri çalıģmalarını yürütmekte, ayrıca baģka Öğrenci Spor Kulüpleri de toplantı yeri olarak yine bu salondan faydalanmaktadırlar. GümüĢsuyu YerleĢkesi GümüĢsuyu Spor Salonu: Basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, hentbol ve dans etkinliklerinin yanı sıra üniversitemiz Spor Kulübü nün alt yapı çalıģmalarının yapıldığı önemli bir mekandır. Bugün tesisten Öğrenci Spor Kulüplerinin ve yoga, pilates gibi çalıģmalar ile bu yerleģkedeki öğrenci ve personelin de tesisten daha fazla faydalanabilmeleri sağlanmıģtır. Halı Saha Tenis Kortları Tuzla YerleĢkesi ĠTÜ Denizcilik Fakültesi nde yer alan yüzme havuzu, ĠTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerine eğitim amaçlı hizmet vermektedir. Ayrıca yerleģkede, adını büyük sporcumuz Ruhi Sarıalp ten alan çok amaçlı bir spor salonu ve bir kondüsyon salonu bulunmaktadır. Öğrenci Spor Kulüpleri Öğrenci Spor Kulüpleri, 2006 yılında çıkarılan ĠTÜ Spor Birliği Yönetmeliği uyarınca çalıģmaktadır. Yeni yapılanma çerçevesinde oluģturulan Öğrenci Spor Kurulu tarafından yönetilen ve ĠTÜ Spor Kurulu tarafından denetlenen bu yapı içerisindeki Öğrenci Spor Kulüpleri ise aģağıdaki gibidir: Öğrenci Spor Kulüpleri 128 Öğrenci Aikido Kulübü Öğrenci Amerikan Futbolu Kulübü Öğrenci Atletizm Kulübü Altın Yele Öğrenci Binicilik Kulübü Öğrenci Badminton Kulübü Öğrenci Basketbol Kulübü Öğrenci Bowling Kulübü Öğrenci Briç Kulübü Öğrenci Capoiera Kulübü Öğrenci Bisiklet ve Triatlon Kulübü Öğrenci Buz Sporları Kulübü Öğrenci Capoiera Kulübü Öğrenci Dağcılık Kulübü Öğrenci Dans ve Cimnastik Kulübü Öğrenci Eskrim Kulübü Öğrenci Fitness Kulübü Öğrenci Havacılık Kulübü Öğrenci Hentbol Kulübü Öğrenci Iaido Kulübü Öğrenci KıĢ Sporları Kulübü Öğrenci Korfbol Kulübü Öğrenci Masa Tenisi Kulübü Öğrenci Okçuluk Kulübü Öğrenci Sualtı Sporları Kulübü Öğrenci Paintball Kulübü Öğrenci Satranç Kulübü Öğrenci Taekwondo Kulübü Öğrenci Tenis Kulübü Öğrenci Voleybol Kulübü Öğrenci Yelken-Yat Kulübü Öğrenci Yüzme Kulübü

133 2008 Faaliyet Raporu Öğrenci Futbol Kulübü Öğrenci GüreĢ Kulübü Öğrenci Golf Kulübü Üniversitemizde ayrıca öğrenciler ve personel için Rektörlük Kupası adı altında turnuvalar düzenlenmektedir. Bu turnuvalar ile amaç gerek öğrencilerin gerekse de üniversitemiz personelinin spor yoluyla kaynaģmalarının sağlanmasıdır. Kültür Hizmetleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47. Maddesi uyarınca ĠTÜ öğrencilerinin dinlenmeleri, boģ zamanlarını değerlendirmeleri, mesleki formasyonlarına katkıda bulunacak uzmanlık alanlarında faaliyette bulunmaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile kültürel geliģimlerinin sağlanması ve ruh sağlıklarının korunması amacı ile her türlü kültür ve sanat faaliyetlerini organize etmek ve yönetmek üzere ĠTÜ Kültür ve Sanat Birliği Birimi kurulmuģtur. ĠTÜ Kültür ve Sanat Birliği, mühendislik eğitiminin ağırlıklı olduğu ĠTÜ de kültürel ve sosyal etkinliklerin organize edilmesi ve öğrencilerin aktif katılımlarıyla kiģisel yeteneklerini bilimsel bir ortamda geliģtirmeleri amacıyla de kurulmuģtur. Özel yönetmeliği çerçevesinde, öğrenciler tarafından kurulan kulüpler kendi alanında baģarılı sanatçı ve uzmanlar tarafından gerektiğinde yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. Kültür ve sanat Birliği ne bağlı kulüplere, ĠTÜ öğrencileri serbestçe üye olmakta ve tüm olanaklardan yararlanmaktadır. Kültür ve Sanat Birliği Binası, ĠTÜ Ayazağa YerleĢkesi Mustafa Ġnan Kitaplığı yanında yer almaktadır. Ġki katlı binada konferans, sempozyum, panel, görsel ve iģitsel tüm etkinliklerin düzenlenmesine elveriģli 380 kiģilik Büyük Toplantı Salonu, yine aynı amaca yönelik 90 kiģilik bir Küçük Salon bulunmakta; ayrıca resim stüdyosu, kafeteryası, her iki katta sergi alanları toplantı ve bilgisayar odası ile üyelerine hizmet vermektedir. Kulüpler, kendi alanlarında çalıģmalarını sürdürmektedir Mali Yılı Kültür Sanat Birliği Ek Hizmet Binasının faaliyete girmesi ile birlikte görsel ve iģitsel donanımlı 50 kiģilik toplantı salonu, 1 adet multimedya laboratuarı, kulüp odaları, 2 adet görsel sanatlara yönelik çalıģma salonu, fotoğraf laboratuarı ve idari toplantıların düzenlenmesine yönelik 1 adet toplantı salonu hizmete girmiģtir. Üniversite öğrencilerinin mesleki yeteneklerinin yanı sıra özgür düģünme yeteneklerinin geliģmesi de hayatta baģarıya giden yolda zorunludur. Bu nedenle; gençlerin, zamanlarının değerlendirilmesi ve enerji yükünün olumlu bir yaratıcılığa yönelmesinde sanatsal, kültürel ve düģünsel etkinlikler de önemli yer tutmaktadır. ĠTÜ Kültür ve Sanat Birliği çatısı altında öğrencilerin sosyal iliģkileri kuvvetli, küresel bir bakıģ açısına sahip, bilimsel ve analitik düģünebilen bireyler olarak yetiģebilmesi için öğrenci kulüpleri kurdurmakta ve bu yönde etkinlikleri desteklemektedir. 129

134 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kültür ve sanat alanında etkinlik gösteren Kültür - Sanat - DüĢünce Kulüplerinin hazırladığı ve sunduğu çalıģmalarla öğrencilerin bilimin yanı sıra sanatı da farklı boyutlarda algılamalarına ve hayata geçirmelerine olanak tanımak; Mesleki alanda etkinlik gösteren Uzmanlık Kulüplerinin organize ettiği ve konularında uzman ve lider kuruluģlardan temsilcilerin katıldığı sempozyum, yaz okulları gibi aktiviteler ile öğrencilerin mesleki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. KreĢ ve Anaokulu ġube Müdürlüğü ĠTÜ Anaokulu Maçka ve Ayazağa olmak üzere iki yerleģkede ĠTÜ akademik ve idari personel çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti vermektedir Eğitim Döneminde; Ayazağa Anaokulunda; 0 2 yaģ grubunda: 10, 2 6 yaģ grubunda 54 olmak üzere 64; Maçka Anaokulunda; 0 2 yaģ grubunda: 10, 2 6 yaģ grubunda: 40, 7 12 yaģ grubunda 8 olmak üzere 58, toplam 122 çocuk eğitim ve bakım hizmeti görmüģtür. Teknik Geziler Öğrencilerimizin teknik bilgi ve becerilerini geliģtirebilmeleri için saha çalıģmaları yürütmeleri gerekmekte, bu çalıģmaların gerçekleģtirilebilmesi için ilgili sahalara teknik geziler düzenlenmekte, düzenlenen teknik gezilere BaĢkanlığımız bütçesinden olanaklar çerçevesinde destek sunulmaktadır. Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Üniversitemiz araģtırma görevlilerini ve öğrencileri Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdıģında çeģitli etkinliklere katılmakta, harcamaları ilgili mevzuat çerçevesinde BaĢkanlığımızca karģılanmaktadır. Kısmi Zamanlı Ġstihdam Yoluyla ÇalıĢma Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatları sırasında Üniversitemizin çeģitli birimlerinde kısmi zamanlı iģlerde görev almaları sağlanarak mezuniyet sonrası iģ hayatına dair tecrübeler elde etme olanağı sunulmakta, çalıģmalarına karģılık elde ettikleri gelir ile bir nebze de olsa eğitim öğretim harcamalarına katkı elde etmeleri sağlanmaktadır. 130

135 2008 Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığı ĠTÜ Kütüphane Sistemi, ĠTÜ de sürdürülen eğitim, öğretim ve araģtırma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak ihtiyaç duyulan bilginin çağdaģ olanaklar ve sistemler kullanılarak hızlı, etkili ve verimli bir biçimde sunulmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla 5 yerleģkede ve 7 noktada örgütlenerek sürdürdüğü çağdaģ kütüphane hizmetleriyle ĠTÜ de yürütülen eğitim, öğretim ve araģtırma faaliyetlerinde aktif bir paydaģ olarak görev yapmaktadır. Bu amaçla kurulan teknik altyapı, sahip olunan insan kaynakları ve 7/24 hizmet anlayıģı sürekli geliģtirilmekte ve güncelleģtirilmektedir. Sunulan Hizmetler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 2008 yılında da çağdaģ kütüphane hizmetlerini 5 yerleģkede, Mustafa Ġnan Kütüphanesi ve 6 Ģube kütüphanesi ile geliģtirerek sürdürmeye devam etmiģtir. Mustafa Ġnan Kütüphanesi 2008 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye baģlamıģ ayrıca bu kütüphanenin rezerv yayınlar salonu 7 gün 24 saat hizmete açılmıģtır. Kütüphane web sitesinin Ġngilizce versiyonu hazırlanarak kullanıma açılmıģtır. ġube kütüphanelerinde akademik yıl boyunca haftada 6 gün 72 saat hizmet sunulmaya devam edilmiģtir. ĠTÜ kütüphaneleri aracılığıyla internet üzerinden 7/24 online sunulan hizmetler kullanıcıların talepleri doğrultusunda geliģtirilerek sürdürülmüģtür. BağıĢlarla birlikte YTL olan yayın alım bütçesi tamamen kullanılmıģtır. ĠTÜ öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından talep edilen kitaplardan piyasada bulunanların tamamı satın alınmıģtır yılında kitap, CD ve DVD ile 2001 adet elektronik kitap satın alınmıģtır. Satın Alınan Kitap, CD, DVD Sayısı ( verilerine satın alınan elektronik kitaplar dahildir)

136 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠTÜ Öğretim elemanları ve öğrencilerine 2008 yılında yayın ödünç verilmiģtir. Ödünç Verilen Yayın Sayıları Yeni abone olunan veritabanlarında bulunan dergilerle birlikte eriģilen basılı ve elektronik bilimsel dergi sayısı e ulaģmıģtır. Erişilen Basılı ve Elektronik Dergi Sayısı yılında abone olunan veritabanı sayısı 103 e ulaģmıģtır adet Osmanlıca ve Latin harfli nadir eserin sayısallaģtırılması ile fiziksel ve kimyasal korunması için çalıģmalara devam edilmiģtir. IEEE, TS, ASTM, ASCE, NFPA, ATTCC, ASHRAE, JANE S, AVDATA ISO, BS, ASME, IEC, DANSK, EURO standartlarına abonelikler 2008 yılında da sürdürülmüģtür. ĠTÜ Kütüphanelerinde bulunmayan kitap ve makaleler diğer kütüphanelerden sağlanmıģtır. Kütüphane kaynak ve hizmetlerinin tanıtımı için toplantı, seminer ve oryantasyon programları düzenlenmiģtir. 132

137 2008 Faaliyet Raporu Abone olunan tam metin dergi veri tabanlarından indirilen makale sayısı 2008 yılında i aģmıģtır. Derleyici veri tabanlarından indirilen makale ile birlikte 2008 yılında 1.6 milyon makale indirilmiģtir Dergi Veritabanlarından İndirilen Makale Sayısı ( ) ACM Digital Library ACS AIP ALPSP Annual Review s ASCE Blackw ell/synergy CUP Science Direct Emerald IEL IIMP IOP JSTOR Nature OUP Sage Science SIAM Springer Link Taylor&Francis Özet olarak; Satın alınan kitap CD, DVD, video kaset sayısı e Ödünç verilen yayın sayısı e EriĢilen basılı ve elektronik dergi sayısı e Abone olunan tam metin ve indeks veritabanı sayısı 103 e Veri tabanlarından indirilen makale sayısı 1.6 milyona, Indeks ve özet veri tabanlarından yapılan tarama sayısı e ulaģmıģtır. 133

138 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sunulan Hizmetler Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı muhasebe kayıtları Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen say2000i Web Tabanlı Saymanlık Projesi Sisteminden, bütçe iģlemlerinin de e-bütçe Bütçe Yönetim ve Enformasyon sisteminden yapılmaktadır. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının görev ve yetkileri çerçevesinde tüm harcama birimlerine ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde değiģen mali uygulamaya iliģkin bilgilendirme ve danıģmanlık çalıģmalarının yanı sıra, birimler bazında aģağıda belirtilen çalıģmalar yapılmıģtır. 1.Stratejik Planlama Birimince yapılan çalıģmalar Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının görev ve yetkileri çerçevesinde tüm harcama birimlerine ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde değiģen mali uygulamaya iliģkin bilgilendirme ve danıģmanlık çalıģmalarının yanı sıra, birimler bazında aģağıda belirtilen çalıģmalar yapılmıģtır. ĠTÜDEK in yaptığı toplantılara katılınarak toplantı tutanakları tutulmuģtur kurulun sekreterya iģleri takip edilmiģtir. Stratejik Plan çalıģmaları yapılmıģtır. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (YÖDEK) tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi nde yer alan Performans Göstergeleri ile ilgili Üniversitemiz sorumlu birimlerinden veriler toplanmıģ, 2007 Yılı Özdeğerlendirme Raporu hazırlanmıģtır. PaydaĢ Toplantısı düzenlenmiģtir. ÇalıĢtay Toplantısı düzenlenmiģtir 2.Bütçe ve Performans Birimince yapılan çalıģmalar Stratejik Plan çerçevesinde Üniversitemizin önceliklerine göre Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanmıģtır. Gelir elde eden harcama birimlerinin gelirli ödenek kaydı, gelir fazlası ödenek kaydı, Net Finansman karģılığı likit fazlası ödenek kaydı, aktarma ve revize talepleri incelenerek sonuçlandırılmıģtır. Bütçenin uygulanması ile ilgili olarak birimlere teknik destek ve danıģmanlık hizmeti verilmiģtir. Harcama birimleri bazında aylık bütçe gerçekleģmeleri izlenmiģtir. Üniversite bütçesinde gelir karģılığı konulan ödeneklerin kullandırılması amacıyla, 134

139 2008 Faaliyet Raporu gelir gerçekleģmeleri de titizlikle takip edilmiģtir. Yatırım Projelerinin aktarma, revize ve karakteristik değiģikliklerinin Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama TeĢkilatınca ivedilikle sonuçlandırılması için gerekli giriģimlerde bulunulmuģtur Bütçe çağrısı yayımlandıktan sonra harcama birimleri ile bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. Harcama birimlerinin hazırladıkları bütçe teklifleri kontrol edilmiģ ve gerekli düzeltmeler yapılarak, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına sunulmuģtur. Bakanlıkla ortaklaģa bütçe görüģme takvimi oluģturulmuģ olup, harcama birimlerinin katılımı sağlanmıģtır. Ekim ayında Ġdare bütçe tasarısını yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına eklenmek üzere Bakanlığa. (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) teslim edilmiģtir Mali Yılında, yatırım projelerinin tamamlanmasında kullanılmak üzere TL likit fazlası ödenek kaydı yapılmıģ ve bu projelerin sonuçlandırılması sağlanmıģtır Mali Yılında Üniversitemiz Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için Maliye bakanlığı yedek ödeneğinden TL ödenek tahsis edilmiģtir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan tasarruf genelgesi kapsamında olan ödenekler için TL harcama izni alınmıģtır sayılı kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda tüm bütçe iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir ĠĢin Niteliği 2007 Yılı Verileri 2008 Yılı Verileri Aktarma ĠĢlemi Sayısı Ekleme ĠĢlemi Sayısı Ġptal Edilen Ekleme ĠĢlemi Sayısı 1 - Ödenek Gönderme Ġcmal Sayısı Tenkis ĠĢlemi Ġcmal Sayısı BaĢlangıç Ödeneği YTL TL Eklenen YTL TL DüĢülen YTL TL Harcama YTL TL Tenkis YTL TL Devreden Akreditif YTL TL Yayınlanan Genelge Sayısı 6 5 Düzenlenen Toplantı Sayısı 2 3.Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimince yapılan çalıģmalar Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimimizce 2008 Mali yılında 5018 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde; Toplanan Gelirler ve Yapılan Harcamalar kayıt altına alınmıģ ve 135

140 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ harcamaların Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak belgelerin tam ve usulüne uygunluğu ve hak sahiplerine zamanında ödenmesi hususunda titizlik gösterilmiģtir. Harcama Birimlerinden gelen tüm ödeme belgelerinin ödeme iģlemlerinin harcama birimleri ile koordinasyon sağlanarak gerçekleģtirilmesi sağlanmıģtır. Bütçe gelir ve giderleri 5018 sayılı Kanuna uygun olarak raporlanmıģtır. Üniversitenin demirbaģ ile ilgili iģlemlerin takibi ve bilgilerin toplanması ile ilgili Üniversite personeline eğitim verilmiģtir. Kesin Hesap Kanun Tasarısı hazırlanarak, Maliye Bakanlığına gönderilmiģtir yılında Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Saymanlığı Hesaplarının Özel Bütçe kapsamına alınması nedeniyle, ödeme evrakı akıģında önemli artıģlar olmuģtur. TÜBĠTAK projelerinin muhasebe iģlemleri ve Yükseköğretim Kurumlarının YurtdıĢındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları (SUNY) Tesisi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılacak iģlemler de birimimizce yürütülmektedir. Muhasebe Biriminin iģ hacmi yıllar itibariyle aģağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablodan da görüleceği üzere 2008 yılında yevmiye sayısı olup, 2007 yılına göre % 26 oranında artıģ olmuģtur. Toplam yevmiye içinde bütçe giderlerinde kullanılmak üzere ödeme emri iģleme alınmıģtır. Gelen ödeme emri sayısında da büyük artıģlar olduğu görülmektedir. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI MUHASEBE BĠRĠMĠ Ġġ HACMĠ ĠĢin Niteliği Yevmiye Sayısı Avans ve Kredi Sayısı KiĢi Borçları Sayısı Gelen Öd. Emri Sayısı Giden Evrak Sayısı Kesilen Çek Sayısı Gönderme Emri Sayısı Emanetler Sayısı Bütçe Emaneti Sayısı

141 2008 Faaliyet Raporu ĠĢin Niteliği 2007 Yılı 2008 Yılı Verileri Verileri Avans ve Kredi Sayısı KiĢi Borçları Sayısı Tedavi Yevmiye Sayısı TaĢınır ĠĢlem ve Yıl Sonu ĠĢlemleri Yevmiye Sayısı MaaĢ, Ek Ders, SözleĢmeli ĠĢçi, Suny Yev. Sayısı TUBĠTAK Projeleri Yevmiye Sayısı Mal Hizmet Yapım ĠĢleri Yevmiye Sayısı Toplam Yevmiye Sayısı Hatalı Evrak Sayısı Gelen Ödeme Emri Sayısı Giden Evrak Sayısı Kesilen Çek Sayısı Gönderme Emri Sayısı Emanetler Sayısı Bütçe Emaneti Sayısı Aralık Ayı Yevmiye Sayısı/Toplam Yevmiye Sayısı %17,09 %26 Yukarıdaki tabloda yıllarına ait veriler ayrıntılı olarak gösterilmektedir Aralık ayı yevmiye sayısı 9282 olup, toplam yevmiye sayısının %26 sını oluģturmaktadır. Bu harcamaların Aralık ayında olan yoğunluğun bir önceki yıla göre %11 daha artığını göstermektedir. TaĢınır iģlemlerinin de muhasebeleģtirilmesi ile bir önceki yıla göre(10 kat ) artıģ olması yevmiye artıģında yansımaları görülmektedir sayılı Kanunun temel ilkelerinden olan kaynakların etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasına yönelik yapılması gereken önemli bir iģlemde yıl içinde yapılacak harcamaların zamanında ve sağlıklı kaynakharcama planlamasının yapılmasını mümkün olacağı gerçeğidir. Ayrıca; Veznemizce 2008 Mali Yılında 601 adet vezne alındısı düzenlenmiģ; 221 adet Teminat Mektubu alınmıģ, 199 adet Teminat Mektubu iade edilmiģtir. Harcama birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin kontrolü yapılarak eksik ya da mevzuata uygun olmayanlar iade cetvelleri ekinde ilgili birime gönderilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmıģtır. 137

142 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 4.Ġç Kontrol Birimince yapılan çalıģmalar HARCAMA BĠRĠMĠ Ġhale ĠĢlem Dosyası Kontrol Edilen Ödeme Emir Ve Hak EdiĢ Evrakı Bilgileri Ön Mali Uygun 4734 K K. Kontr. GörüĢ b 4734 K 21.f Maddesi 4734 K 21.a Maddesi Maddesi Maddesi BAP * 10** 16* 1* 4*** SKS ĠMĠD K.D.D Yapı ĠĢ.D Bed. Eğt.B. 1 1 Den.Fak. 2 2 TOPLAM *BAP birimi ödemelerinde 6354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ihale usulleri uygulanmıģtır. **BAP birimi ödemsi 21. Madde c bendi ödemesi sayısıdır. ***BAP birimi akreditife iliģkin ön inceleme Akre. Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde 2008 mali yılında toplam 93 Ġhale ĠĢlem Dosyası Ödeme Emri Belgeleri ile birlikte kontrol edilmiģtir. 2003/6554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile AraĢtırma GeliĢtirme Projeleri Kapsamında 35 adet Ġhale ĠĢlem Dosyası ile birlikte Ödeme Emri Belgeleri kontrol edilmiģtir. * 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında 13 adet ĠnĢaat Ġhale ĠĢlem Dosyası ve Ödeme Emri Belgesi ile birlikte kontrol edilmiģtir. Bunlardan; 13 adedi ise 19. madde Açık Ġhale Usulü yapılmıģtır. 4 Adet yıllara sari ihale evrakı ve hak ediģ ödeme yapılmıģtır. * 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında 15 adet Ġhale ĠĢlem Dosyası, Hak ediģleri ve Ödeme Emri Belgeleri ile birlikte kontrol edilmiģtir; 8 adedi 19. madde Açık Ġhale Usulü, 6 adet 21/b Pazarlık usulü, 1 adedi 21/f Pazarlık Usulü. * 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanun kapsamında 30 adet Mal Alımı Ġhale ĠĢlem Dosyası Ödeme Emri Belgeleri ile birlikte kontrolü yapılmıģtır: 18 adet 19. madde Açık Ġhale Usulü, 10 adet 21/b Pazarlık Usulü, 138

143 2008 Faaliyet Raporu 2 adet 21/f Pazarlık Usulü tarih ve 39 sayılı Üst Yönetici onayı ile idarenin Ġhale Kanunlarına Tabi Olsun veya Olmasın Harcamayı Gerektirecek taahhüt ve sözleģme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için YTL, Yapım iģleri için TL yi aģan 28 adet ihale iģlem dosyası Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince uygun görüģ verilmiģtir. 2 adet ihale iģlem dosyasına ise yapılan inceleme sonucu uygun görüģ verilmemiģtir sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca 2008 yılında 67 kiģi Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21. maddesi uyarınca Seyahat Kartı verilmesi için uygun görülmüģ, kontrol edilip bir yazı ile ilgili birime gönderilmiģtir. Mal, Hizmet ve Yapım iģlerine ait 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 22/d Doğrudan Temin yolu ile yapılan adet Ödeme Emri Belgesi kontrol edilmiģ, vergi borcu sorulmuģ ve ödemesi yapılmıģtır. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca Harcama Birimlerini Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanan Genelgeler GENELGE 1 (14 OCAK 2008) AFP Hk. GENELGE 2 (16 OCAK 2008) TaĢınır Fiili Envanter Hk. GENELGE 3 (01 ġubat 2008) Ġç Kontrol Standartları Hk. GENELGE 4 (03 MART 2008) 2008 Yılı TaĢınır ĠĢlemleri Hk. GENELGE 5 (10 MART 2008) Birim Faaliyet Raporları Hk. GENELGE 6 (09 NĠSAN 2008) TaĢınır ĠĢlemleri Hk. GENELGE 7 (15 NĠSAN 2008) Hazine Yardımı Talep Tablosu Hk. GENELGE 8 (25 Haziran 2008) Gelirlerin ve Alacakların Takibi Hk. GENELGE 9 (15 TEMMUZ 2008) Bütçe Teklifi Hk. GENELGE 10 (20 EKĠM 2008) Tasarruf Tedbirleri Hk. GENELGE 11 (21 EKĠM 2008) Kesenek Bilgi Sistemi Hk. GENELGE 12 (03 KASIM 2008) TaĢınırlar Hk. GENELGE 13 (01 ARALIK 2008) Ödeneklerin Kullanımı Hk. GENELGE 14 (02 ARALIK 2008) Yılsonu ĠĢlemleri Hk. GENELGE 15 (15 ARALIK2008) Yılsonu ĠĢlemleri Hk. GENELGE 16 (26 ARALIK 2008) HakediĢlerde SGK Borcu Belg. Aranması Hk. 139

144 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 4 ġube Müdürlüğünden oluģmaktadır. Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına bağlı bu birimler aynı zamanda destek hizmeti görevlerini de yürütmektedir. Rektörlük ve bazı bağlı birimlerin yeteri kadar kalifiye eleman, teknik bilgi ve donanım vs. gibi eksikliklerden dolayı bu birimlerin ihtiyaçlarının temininde ve hizmetlerin yürütülmesinde tüm mal ve hizmet alım iģleri Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı birimlerince gerçekleģtirilmektedir. Ġdari Hizmetler ġube Müdürlüğü Üniversitemiz mensuplarının iģe geliģ ve gidiģlerinde hizmet veren personel servis araçlarının her türlü kontrollerinin yapılması, Üniversitemiz YerleĢkelerine ait tüm bina ve çevre temizlik hizmetlerinin yaptırılması ve periyodik kontrollerinin yapılması, Üniversitemiz Konut Tahsis Komisyonunca alınan kararların uygulanmasının sağlanması ve sekreterya iģlerinin yürütülmesini sağlar. Ġdari Hizmetler ġube Müdürlüğüne bağlı Ġç Hizmetler ġefliği ve Lojman Ofisi bulunmaktadır. Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı bütçe taslağının hazırlanması, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu (TaĢınmaz malların kiraya verilmesi ile ilgili), yılı bütçe kanunu ve uygulama tebliğleri doğrultusunda bütçe ödeneklerinin kullanılması, gelir ve giderlere ait kayıtların tutulması, bütçemizin büyük bir kısmını oluģturan cari giderlerin (elektrik. su, doğalgaz, telefon, yurtiçi ve yurtdıģı yolluklar, sağlık giderleri vs. gibi ) koordinesini sağlamak, 2886 Sayılı Devlet Ġhaleleri Kanunu çerçevesinde kiraların sözleģme süreçlerinin takibi gibi iģleri yürütür. Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü 3 Ģeflikten oluģmaktadır. Satınalma ġube Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde Üniversitemize ait yapım, mal ve hizmet, makine teçhizat alımlarının gerçekleģtirilmesi, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde kiralama iģlerinin gerçekleģtirilmesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iģlemlerin yürütmesi. Satınalma ġube Müdürlüğü Taahhütler, Ġç Alımlar ve DıĢ Alımlar ve Taahhütler ġefliklerinden oluģmaktadır. 140

145 2008 Faaliyet Raporu Güvenlik Müdürlüğü Üniversitemizin Ayazağa, Maçka, TaĢkıĢla, GümüĢsuyu, Tuzla yerleģkelerinin 5188 sayılı yasa kapsamına alınarak koruma ve güvenliğinin Üniversitemizin kuracağı özel güvenlik teģkilatı personeli ile sağlanması çerçevesinde; Ġstanbul ili Özel Güvenlik TeĢkilatı Ġl Koordinasyon Kurulu nun 1995/28 karar no.su ile Üniversitemize 378 kadro tahsis edilmiģ olup ancak bu kadro kesinlikle tamamlanmamıģtır. 80 hizmet satın alımı yoluyla toplam 578 hizmet satın alımı izni alınmıģ sadece 90 kiģi çalıģtırılmıģtır yılında Ayazağa YerleĢkesi otopark alanlarının iģletilmesi ve kapı giriģ turnikelerinin kiraya verilmesi nedeniyle Ayazağa yerleģkesi, Maçka yerleģkesi araç giriģ kapılarındaki güvenlik yüklenici Ģirketçe karģılanmakta, organizasyon Güvenlik Müdürlüğünce sağlanmaktadır. Üniversite güvenliği, 130 kadrolu güvenlik personeli, 90 hizmet alımı yoluyla temin edilen güvenlik personeli, toplam 220 personelle yürütülmekte olup, Üniversitemizin her geçen gün büyüdüğü ve beraberinde yeni güvenlik bölgeleri getirdiği, ayrıca hizmetin 24 saat süreklilik gerektiriyor olması gibi faktörler göz önüne alındığında organizasyon özverili bir çalıģma ile yapılmaktadır yılında yapılandırılan Güvenlik Müdürlüğü ve elektronik kart uygulaması ile sistemin modernizasyonu ve Güvenlik hizmetlerinin en önemli kurallarından biri olan tek merkezli yönetim uygulamaları baģlatılmıģtır. Otomasyon sistemi uygulaması ile elektronik kimlik kartına sahip ĠTÜ mensubu/öğrencisinin yaya turnikeleri veya araç giriģ bariyerlerinden yerleģke alanlarına giriģ güvenlik kontrollerinin elektronik ortamda yapılması sağlanmakta ayrıca aynı kartla yemekhaneden de yararlanılabilmektedir. Elektronik bekçi tur güzergâhları Güvenlik Müdürlüğünün belirlediği noktalardaki elektronik saatlerin kurulması ve sonradan bunların kontrolünün yapılması suretiyle devriye güvenlik personelinin denetimleri de elektronik ortamda yapılmaktadır. Tüm devriye ve nokta görevlilerinin nöbet yerlerinin planlanması, izinlerinin takibi, sekreteryası Güvenlik Müdürlüğünce planlanmakta olup, yaklaģık yaya sirkülâsyonunun olduğu kapı giriģlerindeki elektronik cüzdan kullanımına ilave olarak ziyaretçi prosedürünün uygulanması, gerekli hallerdeki çanta bagaj ve üst araması gibi kontroller, gerek üniversitemiz yerleģkelerindeki Ģenlik vb. dönemlerdeki ziyaretçi yoğunlukları gerekse olası gerginliklerde, ilgili kanun çerçevesinde durumun takibi ve en yakın kolluk ile irtibat yine Güvenlik Müdürlüğünce ve ilgili güvenlik personeli ile sağlanmakta olup, yetersiz ama özverili olması gereken bu kadro ile Üniversitemizde doğal yaģamla ilgili (kar, su baskını, elektrik kesintisi vb. doğalgaz kesintisi, terör vb.) mücadele ve hırsızlığa karģı önlemler ve durumun takibi de Müdürlüğümüz ve Ayazağa, Maçka, TaĢkıĢla, GümüĢsuyu, Tuzla yerleģkelerinde 24 saat bulunan ilgili personelle yürütülmektedir. 141

146 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Üniversitemiz Güvenlik personelinin kılık kıyafet, teçhizat vb. tüm ihtiyaçlarının karģılanması Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı nca sağlanmakta olup, organizasyonun yönetimi ise ĠTÜ Genel Sekreterliği nce yürütülmektedir. 142

147 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 2008 Faaliyet Raporu ÇalıĢanlara Ağ yönetimi eğitimlerinin verilmesi Daire BaĢkanlığının sunduğu hizmetleri dört temel sınıf altında toplanabilir. Ağ Hizmetlerini Planlama ve Destek Hizmetleri Yeni yapılan binaların ağ alt yapılarını tasarlamak Mevcut ĠTÜ ağ altyapısını yönetmek, sorunlarını gidermek ĠTÜ ağ alt yapısını geliģtirmek ĠTÜ ağ alt yapısının güvenliğini sağlamak Sistem Destek Hizmetleri ĠTÜ E-posta (akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullandığı) sisteminin yönetimi ĠTÜ akademik ve idari personeline web alanı ve disk alanı sağlamak ĠTÜ öğrencilerine web alanı ve disk alanı sağlamak Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı na bağlı olarak çalıģan 25 farklı bilgisayar laboratuarındaki 950 adet bilgisayarın kurulum ve yönetimi ÇeĢitli birimlerde kullanılan Terminal Servislerini yönetmek 5000 personel ve öğrenci hesabını yönetmek ĠTÜ, Rektörlük, Ġdari ve Bilgi ĠĢlem etki alanlarını (Windows 2003 Active Directory) yönetmek ĠTÜ DNS hizmetlerini yönetmek ĠTÜ öğrenci bilgisayar laboratuarlarındaki, Rektörlükteki ve Ġdari birimlerdeki DHCP hizmetleri ĠTÜ WINS hizmetleri Sistem odasında bulunan 100 e yakın sunucunun bakımı, yönetimi, güncellenmesi 143

148 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Yazılım GeliĢtirme Hizmetleri Sardes Döner Sermaye Yazılımı: Döner Sermaye de yapılan her türlü parasal iģlemin iģlenmesini ve takip edilmesine olanak sağlıyor. ( Mozaik Ġçerik Yönetim Yazılımı: 100 ü aģkın birim tarafından kullanılıyor durumdadır. Ninova ĠTÜ E-öğrenim Merkezi yazılımı: Mart 2008 itibari ile sistem üzerinde 500 den fazla ders açılmıģ durumda, den fazla öğrenci çeģitli derslere kayıtlı durumdadır. ( Akademik Personel Yazılımı: Ġstanbul Teknik Üniversitesi mensubu öğretim üyelerinin ve araģtırma görevlilerinin daha hızlı ve daha kolay bir Ģekilde yayınlarını, akademik bilgilerini, çalıģmalarını, dosyalarını ve duyurularını paylaģabileceği yeni bir sistemdir. Nisan 2007 de resmen faaliyete baģlayan sistem üzerinde birçok akademisyen kendi sitelerini oluģturmuģlardır. ( ĠTÜ Portalı: ĠTÜ Portal uygulaması ĠTÜ personeline ve öğrencilerine hizmet vermektedir. Hem öğrenciler hem de personel site üzerinden kullanıcı bilgilerini görebilmekte ve ĠTÜ sistem Ģifrelerini değiģtirebilmektedirler. Buna ek olarak ĠTÜ personeli aylık maaģ bordalarını, öğretim üyeleri döner sermaye, ek ders ve diğer gelirlerini görüntüleyebilmektedirler. Buna ek olarak ĠTÜ Döner Sermaye ĠĢletmesinde proje yürüten proje sahipleri; projenin gelirlerini, projenin giderlerini ve kalan paylarını takip edebilmektedirler. ( Sağlık Merkezi Otomasyon Yazılımı: ĠTÜ sağlık merkezlerinde Doktor, hemģire ve diğer sağlık personeli tarafından kullanılıyor. ( Personel Otomasyon Yazılımı: ĠTÜ de Rektörlükte ve fakültelerde yürütülen tüm personel iģlemlerini kapsayacak bir otomasyon yazılımı. Personel Daire BaĢkanlığı tarafından kullanılmaktadır. ĠTÜ Evrak Kayıt Yazılımı: ĠTÜ nün tüm idari birimleri tarafından kullanılan evrak, kayıt ve takip programıdır. ( ĠTÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yazılımı: Bilimsel AraĢtırma Projeleri birimde yapılan iģlemlerin takibi için kullanılmaktadır. Mezun Bilgi Sistemi: ĠTÜ mezunlarının girip bilgilerini güncelleyebildikleri web tabanlı bir sistemdir. ( 144

149 2008 Faaliyet Raporu Akıllı Kart Yazılımları: Kart iģlem merkezi tarafından basılan ĠTÜ kartlarının basımında kullanılan ve personel veya öğrenci bilgilerini kapsayan yazılımdır. YurtNet Yazılımı: ĠTÜ yurtlarında verilen internet hizmetine eriģen öğrencileri kolayca bu hizmete kayıt yaptıra bilmeleri için tasarlanan bir web uygulamasıdır. Yardım Masası Hizmetleri Atölye birimde yıllık ortalama 1200 civarındaki bilgisayarın bakımı yapılmaktadır. Kullanıcılara telefonla 7/24 ĠTÜ BĠDB hizmetlerine iliģkin destek verilmektedir. ġahsen gelip baģvuran kullanıcılara ĠTÜ BĠDB hizmetlerine iliģkin destek sağlanmaktadır. Rektörlük birimlerine yerinde teknik destek verilmektedir. Yardım masasında verilen hizmetlerin yıllar itibariyle dağılımını gösteren tabla aģağıda yer almaktadır. Yardım Masası Yapılan ĠĢler Raporu Yıllar Toplam Atölye ĠĢleri Dilekçe ĠĢleri ** Genel ĠĢler ĠTÜ/NET hizmetleri ĠTÜ/NET problemleri Proje ĠĢleri TOPLAM ** Dilekçe iģleri sadece gelenleri kapsar Lojistik Destek Hizmetleri Rektörlük birimleri tarafından ihtiyaç duyulan diz üstü bilgisayar, data projektör desteği sağlanmaktadır. 145

150 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Personel Daire BaĢkanlığı Sunulan Hizmetler Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalıģmalar yapmak, personel sisteminin geliģtirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak. Üniversite personelinin 2547 sayılı kanuna göre yurtiçi, yurtdıģı ve ders görevlendirme iģlemlerini yapmak. Üniversite personelinin atama, yükselme, özlük emeklilik iģlemlerini yapmak. Ġdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. Rektörlüğe bağlı personelin maaģlarını yapmak. Üniversitemizdeki tüm idari ve akademik kadroların takibini yapmak, ihtiyaca göre kadro unvan derece değiģiklikleri yaptırmak ve saklı kadroları (kullanılamayan ) açtırmak. Doçent unvanı alınması ile ilgili iģlemleri yapmak; Ayrıca verilecek benzeri görevleri yapmak Misyonumuz yukarıda genel olarak belirttiğimiz görevlerimizi adil ve ilkeli olarak en iyi Ģekilde yerine getirmek, üniversitemiz personelinin ve üniversite dıģından gelen diğer Ģahısların memnuniyetini sağlamak; Personel Daire BaĢkanlığı olarak hedef üniversitenin imkânlarını kullanarak personel otomasyon sistemini tam iģler hale getirip çalıģan personele en üst düzeyde yeterli hizmeti vermektir. Hukuk MüĢavirliği Sunulan Hizmetler 2008 yılında yürütülen davaların toplamı 567 adet olup, bu dosyaların 534 tanesi geçmiģ yıllardan devir, 33 tanesi 2008 yılında açılmıģtır. Yürütülen davanın 247 adedi 2008 yılında bitmiģ olup, 320 dava yürümektedir. Biten davaların 136 adedi lehe, 111 adedi aleyhe bitmiģ olup, bu davaların 28 adedi iģçi yemek ücretleri ile ilgili olarak çalıģanlarca iģ mahkemesinde açılan toplu dosyalar ile 25 adedi yönetmeliğin 18/a maddesinin iptali için açılan toplu dosyalardır. 146

151 Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 2008 Faaliyet Raporu Sunulan Hizmetler Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığının toplu projeler bazında yaptığı faaliyetler aģağıda verilmiģtir Yılı Büyük Onarım Projeleri Kapsamında Yapılan ĠĢler 1 Ayazağa YerleĢkesi Eski Öğrenci Yurdu Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 2 ġehir YerleĢkesi TaĢkıĢla Binası Tadilat ve Restorasyon ĠnĢaatı (1993) ĠĢleri 3 ġehir YerleĢkesi GümüĢsuyu Binaları Tadilat ve Restorasyon ĠnĢaatı (1993) ĠĢleri 4 Ayazağa YerleĢkesi TV Stüdyosu Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 5 ġehir YerleĢkesi Konservatuar H Blok Kütüphane Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 6 ġehir YerleĢkesi Maçka Konservatuar Temel Bilimler Binası Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 7 Ayazağa YerleĢkesi Fen Edebiyat Fakültesi Labaratuvar Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 8 Ayazağa YerleĢkeleri Vadi Yurtları Wc - DuĢ Mahalleri, Sıcak Su Hatları, DıĢ Cephe Boyaları ile Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu DıĢ Cephe Boyaları Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 9 Ayazağa YerleĢkesi Binaları Çatı Onarımı, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 10 ġehir YerleĢkesi TaĢkıĢla Bilim Merkezi Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 11 Ayazağa YerleĢkesi Kimya Metalurji ve Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi ile ġehir YerleĢkeleri ĠĢletme Fakültesi Derslikler Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 12 Ayazağa YerleĢkesi Ayazağa Kız Yurdu Doğalgaz DönüĢümü Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 13 Ayazağa YerleĢkesi Fen Edebiyat Fakültesi L2, L6 Laboratuvarları Pis Su Hattı Düzenleme ve Kalorifer Hattı Yenileme ĠĢleri 14 Ayazağa YerleĢkesi Kütüphane Binası Fotosel Kapı ve Giydirme Cephe Cam Yenileme ile Uydu Yer Binası Dairesel Doğramaların Açılır Kanat Yapılması ĠĢleri 15 Ayazağa YerleĢkesi Nükleer Enerji Enstitüsü Toplantı Salonu DöĢeme Kaplaması ile Mevcut Koltuk Onarım ĠĢleri 16 Ayazağa YerleĢkesi Rektörlük Binası R Blok GüneĢ Kontrol Sistemleri Yapılması ĠĢleri 17 Ayazağa YerleĢkesi Yeni Rasat Parkı Sistemleri Yapılması ve Montaj ĠĢleri 18 ġehir YerleĢkesi TaĢkıĢla Bilim Merkezi Bay - Bayan wc Mahalli Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 19 Ayazağa YerleĢkesi Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü AraĢtırma Laboratuvarı Endüstriyel Seramik Tezgah ile Çatı Onarım ĠĢleri 20 Ayazağa YerleĢkesi Rektörlük Binası Senato Odası Karot Makinası ile Betonarme Elemanların Kesilmesi ve Motorlu Özel ġalter Yenileme ĠĢleri 21 Ayazağa YerleĢkesi Rektörlük Binası R Blok Rektör ve Özel Kalem Mahalli Bölme Duvar ile Gömme Dolap Yapılması ĠĢleri 22 ġehir YerleĢkesi Maçka Konservatuar G-H Blok Bina GiriĢleri Alüminyum Korkuluk ile GiriĢ Katlar DöĢeme Kaplaması Cila Yapılması ĠĢleri 23 Ayazağa YerleĢkesi Nükleer Enerji Enstitüsü Binası ĠnĢaat, Mekanik ve Elektrik Tesisatı Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 24 Ayazağa ve ġehir YerleĢkeleri Kompanzasyon Tesisatı Onarım, Kolej Kapı, Enerji Enstitüsü Elektrik Tesisat ĠĢleri 25 ġehir YerleĢkesi Maçka Atölyeler Binası Kantin - Kafe Mekanı ĠnĢaat ĠĢleri 26 ġehir YerleĢkesi Maçka Atölyeler Binası Kantin - Kafe Mekanı Mekanik ve Elektrik Tesisat ĠĢleri 27 Ayazağa YerleĢkesi Öğrenci Konuk Evi ve GümüĢsuyu Kız Öğrenci Yurdu Banyoları DuĢakabin Yapılması ĠĢleri 28 Ayazağa YerleĢkesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Laboratuvar Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 29 Ayazağa YerleĢkesi Öğrenci Konuk Evi GiriĢi Transpar an Gergili Saçak ve Alüminyum Rüzgarlık Doğraması Yapılması ĠĢleri 30 Ayazağa YerleĢkesi Kimya Metalurji Fakültesi Ekstraktif Döküm Laboratuvarı Elektrik Pano ve ġalt Malzemesi Yenilemesi ĠĢleri 31 ġehir YerleĢkesi TaĢkıĢla Bilim Merkezi Özürlü wc Mahalli Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 32 Ayazağa YerleĢkesi Bina ve Çevre Yönlendirme, Uyarı, Ġkaz Yazı ve Levhaları Yapılması ĠĢleri 147

152 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 33 Ayazağa YerleĢkesi Konukevi Birinci Kat Data Hattı Tesisatı Yapılması ĠĢleri 34 Ayazağa YerleĢkesi Bilim Toplum Uygar Merkezi Binası (Eski Kütüphane Binası) Cephe ve Çatı Camları Yenileme ile Çatı Onarımı Yapılması ĠĢleri 35 Ayazağa YerleĢkesi Servis Alanı Çevre Tanzimi, Düzenleme ve Asfalt Yenileme ĠĢleri 36 Ayazağa YerleĢkesi Gemi ĠnĢaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi MM10-MM11 Mafsal Blokları Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 37 Ayazağa YerleĢkesi ĠnĢaat Fakültesi Yapı Malzemesi Laboratuvarı Kolon Korozyon Onarımı Ġle Duvarlarda DıĢtan Mantolama Yapılması ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Uydu Yer Terminal Binası, Servis Alanı Önü, Nükleer - Orta Kapı GiriĢi, ĠnĢaat 38 Fakültesi, Motorlar TaĢıtlar Laboratuvarı, Maden - Kimya Metalurji Fakültesi ÇeĢitli Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 39 Ayazağa YerleĢkesi Yolları Yağmur Izgarası ve Asfalt Kaplama Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 40 Ayazağa YerleĢkesi Bilim Toplum Uyg-Ar Merkezi ile Yeni Rektörlük Binaları Mekanik ve Elektrik Tesisatı ĠĢleri 41 Ayazağa YerleĢkesi Yolları Hız Kesiciler ile Trafik levhaları Temini ve Montaj ĠĢleri 42 Ayazağa YerleĢkesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkası Yol GeniĢletme, Bordür, Trotuar Sökülmesi ile Otopark Dolgusu Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 43 Ayazağa YerleĢkesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkası ile PTT Arası Yol Bordür, Trotuar ve Asfalt Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 44 Ayazağa YerleĢkesi Sokak Aydınlatması ve ÇeĢitli Onarım, Tadilat ĠĢleri 45 Ayazağa YerleĢkesi Merkezi Kütüphane ve Fen Edebiyat Fakültesi Önü Heykel Kaidesi Yapılması ĠĢleri 46 Ayazağa YerleĢkesi Binaları Kalorifer ve MüĢterek Tesisat Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 47 Ayazağa YerleĢkesi Mekatronik Eğitim ve AraĢtırma Binası Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 48 Ayazağa YerleĢkesi Sokak ve Öğrenci Yurtları Çevre Aydınlatma Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 49 Ayazağa YerleĢkesi ĠnĢaat Fakültesi Derslik, Laboratuvar ve Koridor Mahalleri Boya ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Nükleer GiriĢ Kapısı Düzenleme, Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi GiriĢ Saçağı, Fen 50 Edebiyat Fakültesi Otopark Beton Kesilmesi, ÇeĢitli ĠnĢaat Artığı, Moloz Nakliyesi Onarım Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 51 Ayazağa YerleĢkesi Meslek Yüksekokulu ve Çevre Mühendisliği Laboratuvar, Derslik, Koridor Boya ĠĢleri 52 Ayazağa YerleĢkesi Meslek Yüksekokulu ĠnĢaat Onarım, Tadilat ve Yenileme ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Elektrik Elektronik Fakültesi, Öğrenci Konuk Evi, Merkez Kütüphane - Kapalı 53 Spor Salonu, Uydu Yer Terminal Binası Fen Edebiyat Fakültesi ÇeĢitli Altyapı, Çevre Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 54 Ayazağa YerleĢkesi Rektörlük Binası Yönlendirme, Bilgilendirme, Talimat Levhaları Yapılması ve Yerine Montaj ĠĢleri 55 Ayazağa YerleĢkesi Öğrenci Konukevi ÇamaĢırhane Ofis, Kültür Sanat Birliği Fotoğraf Kulübü Karanlık Oda ile Bilgi ĠĢlem Sınıf Mekanları Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 56 Ayazağa YerleĢkesi ĠnĢaat Fakültesi DBC4 Bloğu Derslik Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 57 Ayazağa YerleĢkesi ĠnĢaat Fakültesi DBC4 Bloğu Derslikler Öğrenci Sırası, Yazı Tahtası, Podyum, Kürsü Yapılması ĠnĢaatı ĠĢleri 58 Ayazağa YerleĢkesi Kültür Sanat Birliği Elektrik Tesisatı Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 59 ġehir YerleĢkesi Maçka Konservatuar Temel Bilimler Binası Bayan Soyunma, Wc ve Öğretim Odaları Onarım, Yenileme ĠnĢaatı (2008) ĠĢi KeĢfi 60 Ayazağa YerleĢkesi Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi Bina DıĢı Cihazların Korunması Amaçlı Sundurma Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 61 Ayazağa, ġehir YerleĢkesi Binaları Su Depoları Hijyenik Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapılması ĠĢler 62 Ayazağa, ġehir YerleĢkesi Yurtlar, Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu Su Depoları Hijyenik Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapılması ĠĢler 63 Ayazağa YerleĢkesi Kimya Metalurji Fakültesi ile ĠnĢaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü EĢanjör Yenileme, Otomasyon ve Mekanik Tesisat ĠĢleri 64 Ayazağa YerleĢkesi SDKM D Blok Fan - coil (salon tipi sıcak ve soğuk hava) Cihazları ile Tesisatları Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 65 Ayazağa YerleĢkesi SDKM D Blok (alt zemin kat, ara kat, üst zemin kat) Alçıpan, TaĢyünü Asma Tavan Sistemi ile Boyaları Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 148

153 2008 Faaliyet Raporu 66 Ayazağa YerleĢkesi Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol Mühendisliği Bölümü Robotik Laboratuvarı Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 67 Ayazağa YerleĢkesi Prof. Dr. Adnan Tekin Laboratuvarı Ġç ve DıĢ Cepheler Boya Badana Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Motorlar TaĢıtlar Laboratuvarı, ĠnĢaat Fakültesi, Stadyum Yanı, Yurt - Lojman 68 Bölgeleri, Öğrenci Yemekhanesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eski Rektörlük Binası KarĢısı, KreĢ Yolu Binası ÇeĢitli Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 69 Ayazağa YerleĢkesi Rektörlük Binası B Blok 131,00 Kotu Bölme Duvar ĠĢleri 70 Ayazağa YerleĢkesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü L6 Blok Üç Kat Koridor Asma Tavan ve Aydınlatma Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Kapalı Spor Büyük Salon Aydınlatma ile Gemi Fakültesi Model Havuzu ve SDKM 71 Çevre Aydınlatma ile Ayazağa ve ġehir YerleĢkesi Binaları Kompanzasyon Tesisatı Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı 72 Ayazağa YerleĢkesi Elektrik Elektronik ile Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi Su Depoları ve Hidrafor Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 73 Ayazağa YerleĢkesi Öğrenci Merkezi Ana GiriĢ Kapı Üzerine Çelik Profil TaĢıyıcılı Transparan Cam Saçak Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 74 Ayazağa YerleĢkesi Öğrenci Merkezi Çelik Çatı, Teras Kat ve Bodrum Kat Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 75 Ayazağa YerleĢkesi Öğrenci Merkezi Hidrolik Asansör, Asansör Kovası ve Küzey Cephesi Merdiven Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 76 ġehir YerleĢkesi Kazan Daireleri Su YumuĢatma Cihazları Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 77 Ayazağa YerleĢkesi Lojmanlar A12 DıĢ Kapıları Onarım, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 78 Ayazağa YerleĢkesi Etiler Rektörlük Merkezi Onarım, Tadilat, Yenileme ĠĢleri 79 Ayazağa YerleĢkesi SDKM Isıtma Ana Galeri Hattı Omega Odası ve Boruları Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 80 Ayazağa YerleĢkesi Lojmanlar (C2, C1, A6, A7 Bloklar) Isıtma Boru Hatları ile Ġzolasyonları Onarım, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 81 Ayazağa YerleĢkesi Öğrenci Merkezi Doğalgaz Bacası, Klima Santralleri Otomasyon Sistemi ile Yangın Hidrofor Sistemi Yapılması Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 82 Ayazağa YerleĢkesi Yurt - Lojmanlar Bölgesi A7 ve B2 Blok Isıtma Hatları ile ÇeĢitli Birimlerde Isıtma Sistemleri Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 83 Ayazağa YerleĢkesi 75. Yıl Öğrenci Merkezi Yemekhane Çatısı Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 84 Ayazağa YerleĢkesi Fen Edebiyat Fakültesi L2 Laboratuvarı Klima Santrali M7 Mafsal Bloğu Çatısına Konması Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Kimya Metalurji Fakültesi Seramik Nolu Labaratuvar Plastik Doğrama, 85 Elektrik Tesisatı ile ġehir YerleĢkesi Maçka H Blok Plastik Doğrama Yenileme Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Makina Fakültesi Motorlar TaĢıtlar Laboratuvar Binası Kanalizasyon Hatları ile 86 Rogarlar (Bina Ana Hat Bağlantısı, Ana Hat, Rogarlar) Kontrol, Temizlik, Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 87 Ayazağa YerleĢkesi Maden ve Elektrik Elektronik Fakültesi Kanalizasyon Hatları ile Rogarları Kontrol, Temizlik, Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 88 ġehir YerleĢkesi Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu Kazan Dairesi Temiz Su Kollektörü Ġle GiriĢ Kat TUBA Mahalli Isıtma Sistemi Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 89 Ayazağa YerleĢkesi Yeni Yurt Binası Zemin Etüdü Ġçin Sondaj Yapılması ĠĢleri 90 ġehir YerleĢkesi TaĢkıĢla Kazan Dairesi GenleĢme Tankları ile Maçka ĠĢletme Fakültesi Kazan Dairesi Sirkülasyon Pompası Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 2008 Yılı Kampüs Altyapı Projeleri Kapsamında Yapılan ĠĢler 1 Ayazağa YerleĢkesi Kanlı Kavak Bölgesi Su Deposu Ve Terfi Hattı Ġle Lojman Bölgesi Yeni Bloklar Kanallizasyon Hattı Yapılması ĠĢleri 2 Ayazağa YerleĢkesi Ġlave Sm Fiber Optik Kablo Altyapı ĠĢleri 3 Ayazağa Ve ġehir YerleĢkeleri Isıtma Sistemi, Doğalgaz Altyapı ĠĢleri 4 Ayazağa YerleĢkesi Meslek Yüksek Okulu, Yurt Binaları Ve Servis Alanı - Futbol Sahası Arası Zemin Etüdü Ġçin Sondaj Yapılması ĠĢleri 5 Ayazağa YerleĢkesi Enerji Enstitüsü Ve Koruma Duvarı Ġçi Bahçede ÇeĢitli Altyapı ĠĢleri Yapılması 149

154 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 6 Ayazağa YerleĢkesi Yeni Rasat Parkı KarĢısı Dekoratif Ġstinat Duvarı Yapılması ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Kimya Metalurji Fakültesi Döküm Laboratuvarına Elektrik Besleme Hattı 7 Çekilmesi ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Öğrenci Konuk Evi Ve Öğrenci Merkezi Binaları Su Deposu Ġle Tesisatlarının 8 Yapılması ĠĢleri 9 Ayazağa YerleĢkesi 75.Yıl Öğrenci Merkezi Önü Kanalizasyon Ve Drenaj Rogarları Yenileme ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi 75.Yıl Öğrenci Merkezi Ġle Futbol Sahası Arası Kanalizasyon Ve Drenaj Boru 10 Hatları Yenileme ĠĢleri 11 Ayazağa YerleĢkesi Kimya Metalurji Fakültesi KarĢısı Otopark Altyapısı Ġçin Kazı Yapılması ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Ekolojik Ev, Açık Havuz Ve Katlı Kapalı Otopark Binaları Zemin Etüdü Ġçin 12 Sondaj Yapılması ĠĢleri 13 ġehir YerleĢkesi Florya Sondaj Kuyusu Ve Borulama Sistemi Yenilenme ĠĢleri 14 Üniversitemiz Kazan Daireleri Peryodik Bakım ĠĢleri 2008 Lojman Kira Gelirleri Projesi Kapsamında Yapılan ĠĢler Ayazağa YerleĢkesi Lojman L1, L2 Blokları Renkli Plastik Doğrama, Isı Cam ve Mermer Denizlik 1 Yapılması ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Lojmanlar B2 - A12 Bloklar Pencere DıĢ Denizlikleri ile Yağmur Olukları ve Yağmur 2 ĠniĢ Boruları Yenilenmesi ĠĢleri 3 Ayazağa YerleĢkesi A 6 Blok DıĢ Cephe Mantolama Yapılması ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi A 6 Blok DıĢ Cephe Boya, Pencere Denizlik, C2 Blok Kazan Dairesi ile Vadi 4 Lojmanı Ana GiriĢ Kapısı Yapılması ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Lojmanlar (C2, C1, A6, A7 Bloklar) Isıtma Hattı Betonarme Galeri Sistemi Onarım, 5 Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 7 Ayazağa YerleĢkesi Kazan Daireleri Bakım Onarım ve Koruyucu Kimyasal Alınması ĠĢleri 8 Ayazağa YerleĢkesi Vadi Lojmanları Isıtma Sistemi Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 2008 Yılı ÇEġĠTLĠ ÜNĠTELERĠN ETÜD PROJELERĠ KAPSAMINDA YAPILAN ĠġLER Ayazağa YerleĢkesi Elektrik Elektronik Fakültesi Bilgisayar Bölümü Elektrik Tesisatı Uygulama Proje 1 Bedeli ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Elektrik Elektronik Fakültesi Bilgisayar Bölümü Mekanik Tesisat Uygulama Proje 2 Bedeli ĠĢleri 3 Ayazağa YerleĢkesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 4 Ayazağa YerleĢkesi Meslek Yüksek Okulu Statik (Betonarme) Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 5 Ayazağa YerleĢkesi Meslek Yüksek Okulu Mekanik Tesisat Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 6 Ayazağa YerleĢkesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 7 Ayazağa YerleĢkesi Tv Stütyosu Mimari, Elektrik, Dekorasyon Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 8 Ayazağa YerleĢkesi Sanat Atölyeleri Binası Mimari ve Mekanik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 9 Ayazağa YerleĢkesi Sanat Atölyeleri Binası Statik ve Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 10 Ayazağa YerleĢkesi Katlı Otopark Mimari, Mekanik ve Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 11 ġehir YerleĢkesi ĠĢletme Fakültesi A, B, C, D Blokları Güçlendirme Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 12 Ayazağa YerleĢkesi K0 Kapı GirĢ Binaları Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 13 ġehir YerleĢkesi TaĢkıĢla Bilim Merkezi Mekanik Tesisat Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Kapalı Spor Salonu ile Tuzla Denizcilik Fakültesi Kapalı Yüzme Havuzu Mekanik 14 ve Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri ġehir YerleĢkesi Tuzla Denizcilik Fakültesi Kapalı Yüzme Havuzu Çelik Çatı Uygulama Proje Bedeli 15 ĠĢleri 16 Ayazağa YerleĢkesi Yurt Binası Mimari Uygulama Projesi Tadilat ve Yenileme Bedeli ĠĢleri 17 Ayazağa YerleĢkesi Yurt Binası Mekanik Tesisat Uygulama Projesi Tadilat ve Yenileme Bedeli ĠĢleri 18 Ayazağa YerleĢkesi Yurt Binası Elektrik Tesisatı Uygulama Projesi Tadilat ve Yenileme Bedeli ĠĢleri 19 Ayazağa YerleĢkesi Yurt Bölgesi (A, B, C, D ve L Bloklar) Çevre Tanzimi Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Yurt Bölgesi (A, B, C, D ve L Bloklar) Mekanik ve Elektrik Tesisatı Altyapı 20 Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 21 Ayazağa YerleĢkesi Yeni Yurt Binası Mimari Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 22 Ayazağa YerleĢkesi Yeni Yurt Binası Statik (Betonarme) Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 23 Ayazağa YerleĢkesi Yeni Yurt Binası Mekanik Tesisat Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 24 Ayazağa YerleĢkesi Yeni Yurt Binası Elektrik Tesisatı Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 25 Ayazağa YerleĢkesi Gölet Bölgesi Yurt Binası Mimari Uygulama Proje Bedeli ĠĢleri 150

155 2008 Faaliyet Raporu Derslik, Merkezi Birimler Ve Merkez Laboratuarı Kapsamında Yapılan ĠĢler 1 Ayazağa YerleĢkesi Merkez Laboratuvarı A Blok ĠnĢaatı ĠĢleri 2 Ayazağa YerleĢkesi Yurt D Blok ĠnĢaatı ĠĢleri 2008 Yılı Spor Projeleri Kapsamında Yapılan ĠĢler Tuzla YerleĢkesi Denizcilik Fakültesi Kapalı Yüzme Havuzu Isıtma Havalandırma Tesisatı ile Çelik Çatı 1 Güçlendirme Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Kapalı Spor Salonu Isıtma Havalandırma Tesisatı Onarım, Tadilat, Yenileme 2 ĠnĢaatı ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Kapalı Spor Salonu, Futbol Sahası ve ġehir YerleĢkesi GümüĢsuyu Kapalı Spor 3 Salonu Skorbord Temini ve Yerine Montaj ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Kapalı Yüzme Havuzu Antremen Havuz Ġzolasyon ve Seramik Kaplamaları 4 Onarım, Tadilat, Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri ġehir YerleĢkesi GümüĢsuyu Kapalı Spor Jimnastik Salonu Parke Yenileme, Basket Salonu Parke Bakım 5 Onarım ile Trübün Yenileme ĠĢleri ġehir YerleĢkesi GümüĢsuyu Kapalı Spor Salonu Çatı Onarımı ile Salon Duvarları Onarım, Boya 6 Badana ĠĢleri Ayazağa YerleĢkesi Tenis Kortları Aydınlatma (2 Adet) ile Akrilik Zemin Kaplaması (4 Adet) 7 Yapılması ĠĢleri 8 Ayazağa YerleĢkesi Kapalı Yüzme Havuzu Tesisinde Sauna ĠnĢaatı iģleri 9 Ayazağa YerleĢkesi Kapalı Spor Salonu Doğal Görünümlü Polyester Tırmanma Kayası ĠnĢaatı ĠĢleri 10 ġehir YerleĢkesi GümüĢsuyu Tenis Kortu Sahası Üst Yapı Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 11 ġehir YerleĢkesi GümüĢsuyu Tenis Kortu Sahası Alt Yapı Yenileme ĠnĢaatı ĠĢleri 12 ġehir YerleĢkesi Maçka Basketbol Sahası Üst Yapı ĠnĢaat ĠĢleri 13 ġehir YerleĢkesi Maçka Basketbol Sahası Alt Yapı ĠnĢaat ĠĢleri 151

156 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü 2008 yılında Üniversitemize bağlı 30 birimde Döner Sermaye faaliyeti yürütülmüģ, Üniversitemizdeki teknolojik geliģmeler ve bilgi birikimleri, Üniversite-Sanayi iģbirliği çerçevesinde Türkiye geneline aktarılması çalıģmalarına 2008 yılında da devam edilmiģ olup bu kapsamda hizmet üretimi olarak ,97 TL hizmet satıģından TL faiz geliri olmak üzere toplam ,29 TL gelir elde edilmiģtir yılında Döner Sermaye gelirlerinden % 15 olarak hazineye aktarılan tutarın % 5 e indirilmesi döner sermayeler için olumlu olmasına rağmen, öğretim elemanları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele döner sermaye gelirlerinden ödenen katkı payının bir sonraki yıl 375 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin Ek 3.maddesinin 1.fıkrasına göre denge tazminatından mahsup edilmesi, döner sermaye gelirlerinin düģmesine sebep olmaktadır. 152 Döner Sermaye ĠĢletmesi 2008 Mali Yılı Gelir Dökümü Hesap Kodu Birimin Adı Katkı Elde Edilen Oranı Gelir Denizcilik Fak. 5,61% , Elektrik Fak. 6,65% , Fen Ed.Fak 0,84% , Gemi ĠnĢ.Fak 1,32% , ĠnĢaat Fak. 22,21% , ĠĢletme Fak. 0,72% , Kimya Met Fak 7,71% , Maden Fak. 4,03% , Makine Fak. 6,59% , Mimarlık Fak. 8,30% , Uçak Ve Uzay Bl.Fak. 0,62% , Malz.Bil.Uyg Ar 2,70% , Su Ve Deniz Bil.Uyg Ar 3,12% , UlaĢtırma Uyg Ar 0,13% , Yapı Deprem Uyg Ar 9,17% , Avrasya Yer Bil.Ens 0,33% , Enerji Ens. 0,30% , Sosyal Bil.Ens. 0,01% 1.398, Bilgi ĠĢlem Merk. 0,86% , Ġtü Uhuzam 1,86% , Koservatuar 0,03% 4.500, Rektörlük 0,34% , Uzaktan Eğt.M 0,02% 2.458, Tekstil Tekn.T.Fak 2,22% , Yabancı Dill.Y.Okulu 0,38% , Mobgam 0,97% , Uybhm 0,20% , ĠĢ Ve Ġnsan Kay.Merk 0,01% 847, Miam 0,02% 2.754, Sem Gelirleri 12,33% , Rektörlük 0,43% ,43

157 2008 Faaliyet Raporu Toplam 100,00% , Dıger Gelirler 3.494, Faız Gelirlerı ,32 GENEL TOPLAM ,11 Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü -Bütçe Giderleri 2008 MALĠ YILI GĠDER DÖKÜM CETVELĠ H.K Açıklama Yapılan Harcama Personel Giderleri (Katkı Payı+Personel MaaĢ) ,68 Yolluklar ,24 Hizmet Alımları ,99 Tüketim Malzemeleri Alımları ,07 DemirbaĢ Alımları 559,50 Makine Teçhizat Al.Ve Büyük Onarımları ,30 Bina Bakım Ve Büyük Onarımları 674,88 Vergi, Resim,Haç Ve Diğer Giderler ,92 Sosyaltransferler ,34 Toplam ,92 153

158 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi nin görevleri; Devlet Planlama TeĢkilatı, TÜBĠTAK, SAN-TEZ ve Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında, yapılan harcamaları ve ödenekleri takip etmek; Fakülte TAK Komisyonlarından gelen proje önerilerini kategorilerine göre değerlendirerek BAP Komisyonu gündemini hazırlamak, bazı projeleri hakemlere göndererek takibini yapmak, BAP komisyonu gündemine almak, proje ödenekleri ve süreleri ile ilgili talepleri inceleyerek gündeme almak, yurtdıģı seyahat taleplerini inceleyerek Komisyonda değerlendirilmesi sonucunda alınan kararların yazılarak ilgili öğretim üyelerine duyurulmasını sağlamak Ģeklinde sıralanabilir. Birim tarafından yapılan iģler aģağıda belirtilmiģtir. 1- Devlet Planlama TeĢkilatı Projeleri 2- Bilimsel AraĢtırma Projeleri 3- Tübitak Tarafından Desteklenen Projeler Kariyer Ve AraĢtırma Projeleri Kamu Projeleri 4- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Desteklenen Projeler ( San Tez ) 5- AraĢtırma Etkinlikleri Sekreteryası Yıllarında Devam Eden Projeler ĠĢin Niteliği DPT Projeleri BAP Projeleri TÜBĠTAK Projeleri SAN-TEZ TUJJB TOPLAM Mali Yılında Devam Eden DPT Ve BAP Projeleri Kapsamında Yapılan ĠĢlemler Yapılan ĠĢlem Sayısı Yıl Ġçinde Yapılan Ġhale Sayısı 54 Adet Yıl Ġçinde Açılan Akreditif Sayısı 6 Adet Doğrudan Temin Sayısı 862 Adet Yurt DıĢı Yolluk Sayısı 702 Adet 154

159 2008 Faaliyet Raporu 2008 Mali Yılında Devam Eden TÜBĠTAK Ve SAN-TEZ Projeleri Kapsamında Yapılan ĠĢlemler Yapılan ĠĢlem Sayısı Yıl Ġçinde Yapılan Ġhale Sayısı 8 Adet Verilen Avanslar 277 Adet Doğrudan Temin Sayısı 310 Adet Yurt DıĢı Yolluk Sayısı 62Adet Burs Ödemeleri 1965 Adet Ayrıca Özel Kalem Ödeneği çerçevesinde; Rektörlük görevlendirmeleri ile ilgili yolluk ödemelerini yapmak, 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca yurtdıģında lisansüstü öğrenim gören araģtırma görevlilerinin eğitim masrafları ve yurtdıģı aylıklarının ödemelerini yapmak, Uluslararası kuruluģlara üyelik aidatlarının ödenmesi ile ilgili ödemeleri yapmak, Temsil ağırlama giderleri kapsamında ikram, kongre ile tanıtım ve reklam giderlerinin ödemelerini yapmak gibi görevleri de yerine getirmektedir. Üyelik aidatı ödenen uluslararası kuruluģlar - EUA (European Universtiy Association) Avrupa Üniversiteler Birliği - ERSA (European Regional Science Associatıon) Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi - IAESTE (Internatıonal Assocıatıon For The Exchange of Studentents For Tecnnıcal Experıence) Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği Türkiye Milli Komitesi) - IAU ( Internatıonal Assocıatıon of Unıversitıes ) - IFAC (Internatıonal Federation of Automatic Control) Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi - TĠME (Top Industrial Managers For Europa Associatıon) - CESAER 155

160 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Uygulama - AraĢtırma Merkezleri Üniversitemizde 9 Uyg-Ar Merkezi faaliyet göstermektedir. açıklamalar ve 2008 yılı faaliyetleri aģağıda sıralanmaktadır. Bu Uyg-Ar Merkezlere iliģkin 1. Yapı ve Deprem Uyg-Ar Merkezi Yapı ve Deprem Uyg-Ar MerkeziBu merkez depremlerde bina yapılarından kaynaklanan hataları tespit etmek ve gidermek amacıyla oluģturulmuģtur. Merkezin çalıģmaları yapısal sistemlerden, deprem belirtileri ve binaların dinamik/statik analizlerine kadar geniģ bir alanı kapsamaktadır. Faaliyetler YerleĢim ve Sanayi yapıları ve Deprem AraĢtırmaları olmak üzere iki ana birimden yürütülmektedir. 2. Müzik Ġleri AraĢtirmalar Merkezi (MĠAM) Dr. Erol Üçer Müzik Ġleri AraĢtırmalar Merkezi (MĠAM), 1999 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak Prof. Dr. Kamran Ġnce ve Prof. Dr. Cihat AĢkın ın eģbaģkanlığında kurulmuģtur. MĠAM da yedi alanda (Kompozisyon, Müzik Teorisi, Performans, Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Müzik Yönetmenliği, Ses Mühendisliği ve Tasarımı) Yüksek Lisans eğitimi, dört alanda da (Kompozisyon, Performans, Etnomüzikoloji, Ses Mühendisliği ve Tasarımı) Doktora eğitimi verilmektedir. ĠTÜ MĠAM Müzik Kütüphanesi Türkiye deki en büyük ve kapsamlı müzik kütüphanesidir. ĠTÜ MĠAM Ses Kayıt Stüdyosu, Türkiye deki önde gelen stüdyolardan biridir. ĠTÜ MĠAM yılları arasında konser, panel, seminer, festival gibi etkinlikler gerçekleģtirip Türkiye sanat-kültür alanında öncü bir rol oynamıģtır. MĠAM tarafından 2008 yılı içerisinde 51 KONSER, seminer, atölye çalıģması gibi çeģitli etkinlikler düzenlenmiģtir. Miam Cd ve Kitap Projeleri Kitap: Spectral World Musics. Proceedings of the Ġstanbul Spectral Musics Conference. Pan Yayıncılık. ĠTÜ MĠAM. Edited by Paul Whitehead and Robert Reigle CD: Ertuğrul Oğuz Fırat. Gerçek,Simge,Oyun. ĠTÜ MĠAM Oda Orkestrası ve Robert Reigle 3. Su ve Deniz Bilimleri Teknolojisi Uyg-Ar Merkezi Merkezin faaliyetleri baģlıca; su kaynaklarının geliģtirilmesi, barajlar, liman su giriģ yapıları, deniz, nehir ve su birikintilerinde yön bulma, gemi inģaatı olmak üzere hidrolik ĠnĢaat Mühendisliği ve Deniz Teknolojileri alanlarında özelleģmiģtir. Merkez Hidrolik ve Hidrolik 156

161 2008 Faaliyet Raporu Yapılar, Deniz Hidrodinamiği ve Denizcilik Yapıları ve Aerodinamik Birimi olmak üzere üç birimden oluģmaktadır. 4. Prof.Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi Prof.Dr.Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri UYG-AR Merkezi, ĠTÜ Rektörlüğüne bağlı olarak, malzeme ve üretim teknolojileri konularında bilimsel ve teknolojik araģtırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. DPT destekli Yüksek Teknoloji Seramikleri ve Kompozitleri AraĢtırma Merkezi projesi, 1997 yılında baģlatılmıģ, 2006 yılı itibariyle de Prof. Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri UYG-AR Merkezi ismini almıģtır. Proje kapsamında alt yapısı mükemmelleģtirilen ve yeni teçhizatlarla zenginleģtirilen laboratuarlar, sürdürülebilirliğin sağlanması açısından, çeģitli kaynaklardan yeni projeler almak üzere faaliyet göstermektedir. Özellikle son ürün üretmek ve geliģtirmek üzere baģta DPT ve MSB Arge ve Teknoloji Dairesi BaĢkanlığı olmak üzere çeģitli kamu (BOREN, KOSGEB ve TÜBĠTAK gibi) ve özel sektör kurum ve kuruluģlarına proje ve iģbirliği yapılmaktadır. YurtdıĢı üniversiteleri ve kuruluģları ile birlikte çalıģma imkanları da hem üniversite kanalı ile hem de kiģisel iliģkilerden faydalanılarak ilerletilmektedir. Tohoku University, Institute for Materials Research (Japonya) ile teknik iģbirliğine yönelik anlaģma gerçekleģtirilmiģtir. Bu anlaģma çerçevesinde çeģitli projeler kapsamında araģtırmacılarımızın Tohoku Universitesinde ileri malzemeler konularında araģtırma yapma imkanı bulmaktadır. Proje kapsamında oluģturulan alt yapı ve bilgi birikimi, yakın ve uzak coğrafi bölgeler için bilim adamları yanı sıra sanayi içinde çekim merkezi oluģturmaktadır. Projeye paralel olarak ve proje katkılarıyla gerçekleģtirilen yüksek lisans ve doktora çalıģmalarının doğrudan bilim ve teknoloji dünyasına katkısı olmuģtur. Böylece proje; yenilikçi malzemeler konusunda disiplinlerarası bilim ve teknoloji üretim merkezi oluģturma misyonunu üstlenirken, mükemmeliyet merkezi olma vizyonu için ilerlemektedir. Sunulan Hizmetler: o Elektron Mikroprob Analiz Cihazı (EPMA CAMECA SX-100) o Ġkincil Ġyon Kütle Spektrometresi (CAMECA IMS-6F) o X-IĢınları Difraktometresi (PANalytical X-Pert Pro) 157

162 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ o X-IĢınları Floresans Spektrometresi (Thermo SCIENTIFIC, NITON XL3t 900 XRF) o Endüktif Kuplajlı Plazma Spektrometresi (ICP JY138 Ultrace) o Hidrometalurji Ekipmanları o Metalografik Numune Hazırlama Sistemleri o Sertlik ölçümü (Struers-Duramin A-300) o Yoğunluk ölçüm sistemleri (AND GK 200, AND GX-8K): o Ġnce Film Kaplama Sistemleri 2008 Akademik Faaliyetler Faaliyet Türü Sayı Kongre 7 Konferans 2 Sempozyum 3 Seminer 4 YurtdıĢı Misafir Öğretim Üyeliği 1 YurtdıĢı Eğitim Katılım 3 Yurtiçi Eğitim Katılım 20 Toplam 40 Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Faaliyet Türü Sayı Uluslararası Patent 1 Uluslararası Makale 2 Ulusal Makale 1 Uluslararası Bildiriler 9 Ulusal Bildiriler 7 Toplam 20 Yürütülen Projeler Proje Türü Sayı DPT 1 TÜBĠTAK 3 BOREN 3 ĠTÜ-BAP 3 Proje Katılım 1 Toplam 11 Öğrenci Bilgileri Seviye Sayı Doktora sonrası 2 Doktora 6 Yüksek Lisans 11 Toplam 19 Uluslararası ĠliĢkiler Kurum Ülke Macaristan Bilimler Akademisi, Fizik ve Malzeme Bilimi AraĢtırma Enstitüsü, Seramik ve Nanokompozitler Bölümü Macaristan Tohuku Üniversitesi, Malzeme AraĢtırma Enstitüsü Japonya Osaka Üniversitesi, Ġleri Yapısal ve Fonksiyonel Malzemeler Dizayn Mükemmeliyet Merkezi Japonya Ecole des Mines de Paris-P.M. Fourt Malzeme AraĢtırma Merkezi Fransa Toplam 4 158

163 2008 Faaliyet Raporu 5. Bilim ve Toplum Uyg-Ar Merkezi Üniversitemizde Bilim-Toplum Projeleri kapsamında, Doğa Tarihi ve Bilim Müzesi, Bilim Merkezi, Bilim Parkları, Gölet ve Çevresi Projeleri sürdürülmektedir. 6. UlaĢtırma ve UlaĢım Araçları Uyg-Ar Merkezi UlaĢtırma ve UlaĢım Araçları Uyg-Ar Merkezi; kara, deniz ve hava ulaģtırması ile ulaģım araçları konularında bilimsel ve teknolojik araģtırmalar yapmak, ulaģtırma konularında çalıģan değiģik disiplinlerden araģtırmacı ve uzmanlar için disiplinlerarası bir çalıģma ortamı yaratmak, ayrıca kamu kurumlarının ve özel kuruluģların uygulamaya yönelik planlama, proje araģtırma, teknik rapor, kontrol ve benzeri mühendislik hizmetleri ile meslek içi eğitim gereksinimlerini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumuna göre çıkarılmıģ bulunan ĠTÜ Döner Sermaye Yönetmeliği ve Bilimsel AraĢtırmalar Fonu Yönetmeliğine göre karģılamak amacıyla kurulmuģ bir eğitim birimidir. Uyg-Ar Merkezi, merkeze bağlı dört birim ve bu birimlere bağlı laboratuarlardan oluģmaktadır. 1- Kara UlaĢtırması Birimi (Karayolu ve Demiryolu) UlaĢtırma Laboratuarı 2- Deniz UlaĢtırması Birimi-Gemi Model Deneyi Laboratuarı, Gemi Makinaları Laboratuarı, Gemi Mukavemeti Laboratuarı, Deniz Bilimleri Laboratuarı 3- Hava UlaĢtırması Birimi- Hava Tünelleri Laboratuarı 4- UlaĢım Araçları Birimi- Motorlar ve Motorlu TaĢıtlar Laboratuarı UlaĢtırma ve UlaĢım Araçları Uyg-Ar Merkezinde 2008 Yılında Döner Sermaye Kapsamında 9 adet çeģitli etkinlik gerçekleģtirilmiģtir. 7. Çevre ve ġehircilik Uyg-Ar Merkezi ĠTÜ Çevre ve ġehircilik Uyg-Ar Merkezi, ĠTÜ Uyg-Ar Merkezleri Yönetmeliği uyarınca 1982 yılında kurulmuģtur ve aynı yönetmelik uyarınca etkinliklerini sürdürmektedir. Çevre, Ģehircilik ve mimarlık konularında ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinlerarası araģtırma, uygulama ve meslek içi ve meslek sonrası eğitim gereksinimlerine yanıt veren, güncel bilgi ve teknolojik geliģmeleri izleyen ve yansıtan bir merkez olmayı misyon olarak benimseyen Çevre ve ġehircilik UYG-AR Merkezi, ġehircilik Birimi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Birimi, Çevre Birimi, Mimari Tasarım Birimi, Peyzaj Planlaması ve Tasarımı Birimi, Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi olmak üzere 5 birim içinde faaliyet göstermektedir. 159

164 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠTÜ Çevre ve ġehircilik Uyg-Ar Merkezi, kurulduğu günden bu yana, sahip olduğu olanaklar çerçevesinde çevre, Ģehircilik, mimarlık ve peyzaj konularında araģtırma, uygulama ve eğitim etkinliklerini geliģtirerek sürdürmeye, disiplinler arası, toplum yararı gözeten, uygulamaya yönelik nitelikli ileri düzeyde uygulama ve araģtırmalar yapmaya, uygulamacılara ve kamuya yönelik meslek içi eğitimi en üst düzeyde çağdaģ teknolojileri kullanarak sürdürmeye, akademik/bilimsel araģtırma ve uygulama ortamı arasında bilgi akıģını sağlayarak tartıģma ortamı yaratmaya, Merkez Birimlerine bağlı araģtırmacılara üst düzeyde nitelikli çalıģma ortamı sunmaya çalıģmaktadır. ĠTÜ Çevre ve ġehircilik Uyg-Ar Merkezi, Döneminde de yukarıda tanımlanan çerçevede etkinliklerini sürdürmeye çalıģmıģtır. Ancak bu çalıģmalar gerçekleģtirilirken üniversite bütçesi içinde tanımlı bir bütçesinin olmaması, kadrosu bulunmaması, araģtırma fonuna baģvuru sürecinde Uyg-Ar Merkezlerinin baģvuru süreci dıģında düģünülmesi, yapılan projelerden dağıtımda merkeze yeterli pay ayrılmaması; sürekli eğitim kurslarından merkeze net gelirden pay düģünülmemiģ olması Üniversite içinde disiplinler arası çalıģmaların yönlendirildiği Uyg-Ar Merkezlerine yeterli ilginin olmaması gibi güçlüklerle karģılaģılmaktadır. Uyg-Ar Merkezlerinden beklenen daha etkin faaliyetlerin gerçekleģtirilebilmesi için ĠTÜ Stratejik Plan çalıģmaları çerçevesinde bu merkezlerin, 2547 Sayılı Yasa ve Yönetmeliklerde belirlenen konumlarına getirilmesini sağlayabilecek ve Üniversite içindeki etkinliklerini güçlendirecek önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir Döneminde Merkezde Tamamlanan Uluslararası AraĢtırma Projeleri: Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU yürütücülüğünde tarihinde baģlayan; Prof. Dr. Fulin BÖLEN, Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY, Dr. Perver Korça BARAN ve Prof. Dr. Robert Warren MARANS tarafından hazırlanan Ġstanbul da ġehirsel YaĢam Kalitesinin Ölçülmesi isimli Bilimsel AraĢtırma ve GeliĢtirme Destekleme Programı araģtırma projesi Ocak 2008 tarihine tamamlanmıģtır. Yard. Doç. Dr. Özlem ÖZÇEVĠK yürütücülüğünde Merkezde baģlayan Sustainable Urban Regeneration in the Republic of Turkey baģlıklı MATRA projesi ġubat 2008 tarihinde tamamlanmıģtır. Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY yürütücülüğünde Dr. Engin EYÜBOĞLU ve AraĢ.Gör. Kerem Koramaz tarafından gerçekleģtirilen Ġsveç NGO, Cultural Heritage without Borders tarafından desteklenen Prizren/Kosova Historic Area Conservation and Development Study adlı araģtırma ve uygulama projesi tamamlanmıģtır. 160

165 2008 Faaliyet Raporu 2008 Döneminde ġehircilik Birimi Seminerleri ġehircilik Birimi tarafından Merkezde gerçekleģtirilen projeler kapsamında seminerler düzenlenmiģtir. 16 Mayıs 2008 tarihinde, Dünya Bankası enerji, ulaģım, su dairesi direktörlerinden Jamal Saghir'in Dünya Bankasının altyapı programı ve cevre ile iliģkisi üzerinde bilgi vereceği bir toplantı düzenlenmiģtir Döneminde Akademik Faaliyetler 4 Bildiri 2 Toplantı 3 Uluslararası Workshoplar ve Toplantı Sustainable Development in a Diverse World baģlıklı AB projesi devam etmektedir Döneminde Merkezde GerçekleĢtirilen Bilgisayar Eğitimleri 2008 Döneminde Merkezimizde ĠTÜ SEM ile birlikte çeģitli bilgisayar kursları gerçekleģtirilmiģtir. 5 grup Arc-gis, 5 grup Netcad, 12 grup Autocad 2008, 8 grup Photoshop, 2 grup Web Tasarımı, 2 grup Corel Draw, 5 grup Ġleri Ofis, 2 grup 3DMAX, 2 grup STA4 Cad ve 2 grup Sap 2000 eğitimleri olmak üzere toplamda 50 gruba eğitim verilmiģtir. 8. Afet Yönetim Uyg-Ar Merkezi Ġstanbul Teknik Üniversitesi 1999 yılında Marmara Bölgesinde meydana gelen 17 Ağustos Kocaeli ve 12 Kasım Düzce depremlerinden sonra Amerika BirleĢik Devletleri'nin FEMA (Federal Emergency Management Agency) kurumu ile ülke çapında gerçekleģtirdiği afet yönetim sistemlerinin model alınarak Türkiye'ye uygulanması amacıyla baģlatılan FEMA - ĠTÜ "ACHIEVE" (A Cooperative Hazard Impact-reduction Effort Via Education) Projesi ülkemize de afet yönetimi konusunda yeni bir ufuk açmıģ ve bir Afet Yönetimi Eğitim Programı'nın geliģtirilmesini sağlamıģtır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Yönetim Merkezi T.C. BaĢbakanlık Kriz Yönetim Genel Müdürlüğü ve FEMA arasında imzalanan anlaģma ile gerçekleģtirilmiģ olan ACHIEVE Projesi kapsamında planlanarak 2001 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü' ne bağlı bir araģtırma ve eğitim birimi olarak kurulmuģtur tarihinden itibaren Afet Yönetim Merkezi 161

166 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠTÜ Afet Yönetim AraĢtırma ve Uygulama (AYM Uyg-Ar) Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye deki kuruluģlarla halka afet ve acil durum yönetimi ile ilgili eğitim, danıģmanlık faaliyetleri ve araģtırma çalıģmalarını yürütmek amacıyla kurulmuģtur. Merkez sertifikalı öğretim üyeleri tarafından yönetmelikler çerçevesinde faaliyellerini sürdürmektedir. Dünyadaki Modern Afet ve Acil Durum Yönetimindeki geliģmeleri takip etmek, geliģmeler ile ilgili stratejiler ve projeler geliģtirmek, geliģmiģ ülkeler ile komģu ülkeler arasında bağlantı noktası olmak merkezin en önemli amaçlarından birisidir. Doğal ve insan kaynaklı afetlerle her türlü acil durumda hazırlanma, iyileģtirme, müdahale ve yeniden yapılanma evrelerine yönelik merkezin üyeleri tarafından çeģitli araģtırma ve geliģtirme çalıģmaları yürütülmektedir. ĠTÜ AYUAM hem Ġstanbul ve Türkiye çapında hem de bölgede bulunan ülkelere de hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Yüksek Lisans Programı Türkiye de tek olan Yüksek Lisans programının amacı afetlere sıklıkla maruz kalan ülkemizde "Afet ve Acil Durum Yöneticisi" mesleğinin ve biliminin oluģumuna önderlik etmek ve geliģimine katkıda bulunmaktır Yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Yüksek Lisans Programında 25 öğrenci kayıtlı olup, 2008 yılında 4 mezunu bulunmaktadır Yılında Afet Yönetim Merkezince 15 değiģik etkinlik düzenlenmiģtir. Afet Yönetim Merkezi 2008 Yılı Projeleri Ġstanbul Büyük Ģehir Belediyesi için hazırlanmıģ oluğu Acil Durumlarda İnsan Yoğun Fiziksel Mekânlarda Tahliye Planlaması ve Modellemesi AraĢtırma Projesi Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi için hazırlanmıģ oluğu Ġstanbul ili ve Ġlçelerinin Enkaz Yönetimi Planlaması, Metodolojisinin OluĢturulması ve Model Önerilmesi AraĢtırma Projesi Dünya Bankası Enstitüsü, Doğal Afet Risk Azaltma Programı Internet üzerinden Eğitim Tasarımı Projesi TÜBĠTAK, Rize Afet Yönetimi ve Erken Uyarı Sistemleri Alt-yapı Projesi Toplum Temsilcileri Ġçin Afet Zararlarını Azaltmaya 2008 Yönelik ġehir Planlama ve YapılaĢma Eğitim Rehberi, Beyaz Gemi Eğitim ve DanıĢmanlık, T.C. Ġstanbul Valiliği, ĠSMEP (Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi) KENT ġurasi ÇalıĢmaları

167 2008 Faaliyet Raporu DanıĢmanlık Ayrıca Afet Yönetim Uyg-Ar Merkezi, yıllarında Ġstanbul Sanayi Odasına danıģmanlık hizmeti vermiģtir Yayın Sayısı: Prof.Dr. Emin Turan Onat Malzemelerin Dinamik DavranıĢı Uyg - Ar Merkezi Prof.Dr.Emin Turan Onat Malzemelerin Dinamik DavranıĢı Uyg-Ar Merkezi, ülkemizde ilk kez kurulan ve baģta savunma sanayi olmak üzere, ülkemizde katma değeri yüksek teknolojik ürünler geliģtirmek ve bunları uygulamaya geçirmek üzere araģtırmalar yapmak amacıyla kurulmuģtur. Malzemelerin Dinamik DavranıĢı konusu yüksek teknoloji ürünlerinde vazgeçilmemez bir konudur ve bu tür çalıģmalar ülkemizde yapılmamaktadır. Bu merkez ihtiyaç duyulan bu sahada teorik, deneysel, sayısal çalıģmalar yaparak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Merkez henüz yeni kurulmuģtur ve baģlangıç aģamasında birtakım hazırlıklar yapılmaktadır. Kazanılacak yeni altyapı ile görevini yerine getirecektir yılı içerisinde SSM, DPT, MSB ArGe ve TÜBĠTAK ile görüģülerek ve savunma firmaları (Roketsan, Tübitak SAGE gibi) ile iģbirliği yapılarak altyapı kabilitleri kazanılmaya çalıģılacaktır. 163

168 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Diğer Merkezler 1. Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji Ve Genetik AraĢtırmaları Merkezi Merkez, Üniversitemizin en yeni, genç ve dinamik bölümlerinden olan biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü`nun kuruluģundan itibaren yarattigi sinerji ile Moleküler Biyoloji- Genetik alanlarında yapılacak olan çalıģmaların öncü teknolojilere dönüģümünü tetikleyen bir kapsamda kurulmuģtur. Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji- Biyoteknoloji ve Genetik AraĢtırmalar Merkezi (ĠTÜ-MOBGAM), araģtırmacılarının ortak çabalarıyla, disiplinlerarası araģtırmalar için eģsiz bir ortam sağlamakta, toplum ve çevre yararını gözeten moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki araģtırmaları teģvik etmektedir. KurulmuĢ olduğu 2004 yılından bugüne, ĠTÜ-MOBGAM, bilimsel, endüstriyel ve sosyal etkinlikleriyle büyük geliģme kaydetmiģ ve imkanlarını geniģleterek araģtırmaları ulusal ve uluslararası çeģitli kurumlar tarafından desteklenen, vermiģ olduğu hizmetler ile ülkemizin farklı kurum ve kuruluģları tarafından referans olma özelliğine sahip bir merkez konumuna gelmiģtir. Moleküler biyoloji ve genetik yöntemlerinin iģlevsel mühendislik alanına uyarlanması, biyoteknolojik ve nanobiyoteknolojik önemli hedeflere uygulanabilecek yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına yol açmıģtır. MOBGAM söz konusu alanlarda araģtırmalarda söz sahibi olma hedefinin yanısıra ülke çıkarları doğrultusunda araģtırma alanlarının Ģekillenmesi, ülke sorunlarına yönelik çözüm önerileri, sistem ve yöntem geliģtirilmesini sağlamayi hedeflemiģtir ve bu doğrultuda hedeflerine doğru hızla ilerlemektedir. ĠTU-MOBGAM gerek yurtdıģı ve yurtiçi gruplarla sürdürmekte olduğu araģtırma iģbirlikleri, gerekse üniversite-sanayi isbirliğini geliģtirmek amacı ile oluģturduğu platform çalıģmaları ve sürdürmekte olduğu araģtırmaları ve düzenlemekte olduğu çalıģtayları ile biyoteknoloji ve biyonanoteknolojide bölgenin sinerji yaratabilen bir araģtırma merkezi durumuna gelmiģtir. 2. ĠTÜ-EMCOL Doğu Akdeniz Göl ve Deniz AraĢtırmaları Merkezi ĠTÜ EMCOL AraĢtırma Merkezi nin görev ve sorumluluğu Türkiye yi de içine alan Doğu Akdeniz ve çevresinde doğal afetler, paleoiklim ve çevresel değiģimlere yönelik, çok disiplinli deniz ve göl araģtırmaları yapmak, konu ile ilgili genç bilim insanlarını yetiģtirmektir ĠTÜ Doğu Akdeniz Göl ve Deniz AraĢtırmaları Merkezi nin amacı (EMCOL: Eastern Mediterranean Centre for Oceanography and Limnology), deniz ve göllerde aktif fayların haritalanması, deprem ve tsunami riski değerlendirmesi ile eski doğal afetler ve iklim değiģimi kayıtlarının araģtırılması konularında üst düzey ulusal ve uluslararası projeler yapmak ve genç 164

169 2008 Faaliyet Raporu bilim adamları yetiģtirmektir. EMCOL ün hedefi bu konularda Avrupa düzeyinde uluslararası nitelikte ileri bir mükemmelliyet merkezi haline gelmektir. EMCOL kurulduğu günden baģlayarak giderek artan bir ivme ile araģtırma faaliyetlerine devam etmektedir. Mayıs 2008 de baģarı ile sonuçlandırdığı, koordinatörlüğünü bizzat kendi yaptığı proje AB FP projesi dıģında Ģu anda ortak ve alt üstlenici (sub-contractor) olarak yeraldığı 4 FP6 projesi bulunmaktadır. Son bir yıl içerisinde EMCOL, AB Çereçeve Programlarına ikisi koordinatörlüğü altında olmak üzere 4 proje önerisi sunmuģ bulunmaktadır. Böylece EMCOL, özellikle son iki yıldır uluslararası alanda tanınmıģ doğal afetler ve çevresel değiģim konularında üstün nitelikli araģtırmalar yapan bir mükemmelliyet merkezi haline gelmiģtir. EMCOL ün araģtırma alanlarının baģında Marmara Denizinde yapılan aktif fayların haritalanması, denizaltı kütle hareketleri ve heyelanlar, tsunami, sel, deniz seviyesi değiģimleri, volkanizma, eski deprem ve iklim değiģimi kayıtlarının araģtırılması konularında araģtırmalar yeralmaktadır. Yukarıda EMCOL ün proje faaliyetlerinden görüleceği üzere son üç yılda 6 adet Avrupa Birliği Çerçeve projesi, ĠBB tarafından desteklenen döner sermaye projes ve bir TÜBĠTAK projesi almıģtır. Bu projelerin ĠTÜ ye kazandırdığı toplam proje bütçesi yaklaģık Euro dur. ĠTÜ-EMCOL deniz ve göllerde doğal afetler, paleoiklim ve çevresel değiģimlere yönelik araģrımalar yapabilecek bilgi, arazi ekipmanı ve laboratuvar donanımına sahiptir. Arazi ve Laboratuvar altyapısı Avrupa Komisyonu 6. Çerçeve programı projesi ile yılları arasında oluģturulmuģtur. Merkezin Karot analiz laboratuvarı en geliģmiģ Avrupa düzeyinde bir laboratuvar olup, Avrupalı araģtırma grupları tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. EMCOL de görevli koordinatör ve birim sorumluları ĠTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleridir. Merkez proje çalıģmalarında ayrıca Avrupa Topluluğu ve TUBITAK projelerinden aldığı burs ve elemen maaģı desteği ile lisansüstü öğrenci ve mühendis çalıģtırmaktadır yılı içerisinde 6 öğrenci burs ve bir mühendise maaģ ödemiģtir. Projeler Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programı Projeleri 1. EMCOL Eastern Mediterranean Centre for Oceanography and Limnolgy EC FP6 projesi. Kontrat No , Koordinatör: Namık Çağatay. Proje 30 Nisan, 2008 de tamamlandı (Toplam bütçesi ). 165

170 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2. EMSO European Multidisciplinary Seafloor Observation (INFRA FP7-2007). ESFRI projesi, Nisan 2008 de baģladı. Bu projede EMCOL, Türkiye yi temsil eden 12 ortaktan biridir. Bu proje Türkiye ni yeraldığı ilk Avrupa Bilim Altyapı (ESFRI) projedir. ĠTÜ-EMCOL ün büçe payı: ESONET (European Seafloor Observatory Network of Excellence Project). Bu proje altında yeni kabul edilen Marmara-Demonstration Mission projesi bütçe ile desteklenmektedir. EMCOL, bu DM Projesinde 6 ortaktan biridir. Bu projenin kick-off toplantısını Haziran 2008 de ĠTÜ de düzenlemiģtir. ĠTÜ EMCOL ün bu projedeki payı dur. 4. HYPOX: In situ monitoring of oxygen depletion in hypoxic ecosystems of coastal and open seas, and land-locked water bodies. ( EC FP7 Call ENV Area ITÜ- EMCOL ün bütçe payı payı: Alt-üstlenici (sub-contractor) olarak yeraldığı projeler: 4. TRANSFER Tsunami Risk and Strategies For the European Region (Koordinatör: Prof.Dr. S.Tinti ve Türk Koordinatör Prof.Dr. Yıldız Altınok). EMCOL, bu projede karot alımını ve karot analizlerini yapmıģtır. ĠTÜ-EMCOL bütçesi: Euro 5. Seismic Cycles of the Anatolian Faults. EC FP Marie Curie Excellence Grant. (Koordinatör: Aurelia Huber-Ferrari Royal Belgium Observatory). EMCOL bu projede alt karot alımını ve karot analizlerini yapmıģtır. ĠTÜ-EMCOL bütçesi: Euro. Diğer Uluslararası Projeler: 1. Earthquake Risk Assessment in the Marmara Sea ĠTÜ-EMCOL ve ISMAR, Bologna ile iģbirliği projesi. Bu projede EMCOL, aģağıda belirtilen ĠTÜ Döner Sermaye projesi kapsamında Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi tarafından desteklenmiģtir MARNAUT project: Study of relations between fluid venting, seismic activity and slope stability in the Sea of Marmara. ĠTÜ-EMCOL, CNRS, College de France, Ifremer, Late Quaternary geological evolution and paleoseismology of lake Iznik. ĠTÜ-EMCOL, Bonn University and Alfred Wegener Institute, Bremerhaven. 4. Paleo-Van projesi: ICDP (uluslararası kıtasal sondaj programı projesi. EMCOL bu projenin Van Üniversitesi ile birlikte iki Türk ortağından birisidir. EMCOL dolar bütçeli projede yapılacak sondaj karotlarının MSCL analizleri yapacak ve yükesk çözünürlü Van Gölü 166

171 2008 Faaliyet Raporu su seviyesi değiģimlerini araģtıracaktır. EMCOL bu projede TÜBĠTAK tarafından aģağıda açıklanan bir alt proje ile desteleyecektir. Döner Sermaye Projesi 1. Marmara Denizi nde Deprem Riskinin Değerlendirilmesi. Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi tarafındanġtü Döner Sermaye projesi kapsamında tarafından YTL bütçe ile desteklenmiģtir TÜBĠTAK projesi Van Gölü nün Geç Pleyistosen-Holosendeki Yüksek Çözünürlü Su Seviyesi Salınımları. Yeni kabul edilen proje ( ). Yürütücü: Namık Çağatay. Bütçesi: TL Yayınlar SCI kapsamındaki dergilerde yapılan bilimsel yayınlar 7 Kitap ve Kitap Ġçerisinde Bölüm 5 Haftalık Popüler Bilim ve Teknoloji dergilerinde yayınlanan Makaleler 2 Bildiriler 31 TOPLAM UHUZAM Uydu HaberleĢmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Uydu HaberleĢmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi (ĠTÜ-UHUZAM) dünyada sayıları 30 civarında olan uydu yer istasyonları arasında, önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde ilk olarak kurulmuģ, uzaktan algılama ve uydu haberleģme teknolojileri konularında ulusal-uluslararası sivil ve askeri kurumlarda yapılmakta olan araģtırma geliģtirme ve eğitim çalıģmalarına büyük katkı sağlayan bir merkezdir. ĠTÜ-UHUZAM, ĠTÜ-SAGRES adı altında 2000 yılı içinde geniģ bir haberleģme - uzaktan algılama entegre sistemi olarak tasarım, üretim, montaj ve test aģamalarının tamamlanmasından sonra operasyonel çalıģmaya hazır duruma getirilmiģ, 2003 yılının ikinci yarısında da bugünkü merkez halini almıģtır. ĠTÜ-UHUZAM, uzaktan algılama uydularından görüntü verilerinin alınarak iģlenmesi, bu verilerin uydu link bağlantıları ile ülke içinde ve dıģında bulunan kullanıcılara ulaģtırılması yeteneklerine sahiptir. Ġstasyon, Avrupa ve Asya' nın önemli bir bölümünü kaplayan 3000 km yarıçaplı alanda yeryüzü görüntülerini alabilmektedir. Merkezdeki araģtırmacılar, hem dünya yüzeyine ait uzaktan algılama verilerinin elde edilmesi ve iģlenmesi için yapılacak araģtırmalarda, hem de yer, su ve atmosfer içindeki çeģitli kaynakların bulunması ile ilgili tekniklerin uygulanmasında çalıģacaklardır. 167

172 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Sunulan Hizmetler Uydu görüntüleri temini, Uydu görüntülerinin iģlenmesi, Proje geliģtirme, Coğrafi Bilgi Sistemleri tasarımı, Uzaktan Algılama Eğitimi 4. Ulusal Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Merkezi Ulusal Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Merkezi Türkiye'de hesaplamalı bilim ve mühendislik alanlarında farkındalık yaratmayı, bilimsel araģtırma ve AR-GE faaliyetlerinde yeterli hesaplama altyapısı sağlamayı temel hedef edinmiģtir. Ulusal Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Merkezi Projesi (UYBHM) ulusal yenilik (inovasyon) sistemimize yüksek baģarımlı hesaplama ve veri depolama alanında hizmet sunmak ve bu alanlarda bir sinerji merkezi oluģturmak amacıyla 2004 yılında DPT desteği ile baģlatılmıģtır. Merkezin üç temel kullanıcı grubu olması hedeflenmiģtir: Türkiye üniversitelerinde ve kamu araģtırma birimlerde yürütülen bilimsel araģtırma ve uygulama projeleri; Ülkemizdeki kamu ve özel sektör kuruluģlarının ar-ge birimlerinde yürütülen projeler; Uluslararası iģbirliği kapsamında yürütülen araģtırma-uygulama projeleri; UYBHM projesinin birinci evre sunucu sistemi Anadolu, 2006 Kasım ayı içinde ĠTÜ Ayazağa YerleĢkesi'nde oluģturulan geçici mekanında kurulmuģ ve 2007 itibariyle araģtırıcıların kullanımına açılmıģtır. 5. OTAM Otomotiv Teknolojileri AraĢtırma ve GeliĢtirme Merkezi 168 Bilgi ve Teknoloji Üretmek ve Değerlendirmek üzere paydaģlar Üniversite, Sanayi KuruluĢları ve Devlet tir. Bu paydaģlar arasındaki iģ bölümünde: Üniversite- bilgi ve teknolojiyi üretecek elemanları yetiģtirmek, çağdaģ bilgiyi akademik araģtırmalarla izlemeyi ve oluģturmayı, Sanayi KuruluĢları- ulusal ve küresel gereksinimlere cevap veren bilgi ve teknolojiyi geliģtirmeyi ve değerlendirmeyi, Devlet- ise kalkınma ve geliģme planlarına uygun çalıģmaları teģvik ederek, getirisi uzun vadede sağlanabilen bu eylemlere gerekli desteği verme iģlevini üstlenmelidir. Bu iģ bölümünde verimliliği sağlamak üzere bu paydaģlar bir arada çalıģmalıdır. Özellikle rekabet

173 2008 Faaliyet Raporu öncesi AR-GE çalıģmaları ve analizlerin çağdaģ olanaklarla sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan Üniversite Sanayi ĠĢbirliğinin kurumsallaģtırılmasıdır. OTAM iģbirliğinin kurumsallaģmasına bir örnek olarak 2003 yılında kurulmuģtur. OTAM A.ġ. ĠTÜ ve OSD iģbirliği ile, TÜBĠTAK-ÜSAMP çerçevesinde Otomotiv Teknoloji AR-GE Merkezi (OTAM) 2003 yılında kurulmuģ ve merkez 2004 Eylül ayından itibaren ĠTÜ Otomotiv Anabilim Dalının Laboratuvar binalarında tahsis edilen yerde faaliyete geçmiģtir. 01 Eylül Aralık 2006 arası 28 aylık verimli birdönemden sonra TÜBĠTAK dıģındaki paydaģlar bu iģbirliğinin bir anonim Ģirket yapısı altında devamına karar vermiģtir. Bu aģamada ĠTÜ-OSD iģbirliği geniģletilip, TaĢıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve T.C.BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Uludağ Ġhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği ne bağlı Uludağ TaĢıt Araçları ve Yan Sanayi Ġhracatçıları Birliği de bu iģbirliğinde yerlerini almıģlardır. Yeni oluģum ile birlikte OTAM yasal bir zeminde OTAM Otomotiv Teknolojileri AraĢtırma GeliĢtirme Sanayi ve Ticaret A.ġ. olarak otomotiv sanayimize otomotivle ilgili alanlarda hizmet vermeye karar vermiģ ve Ağustos 2007 tarihinde ĢirketleĢme iģlemlerini tamamlamıģtır. KuruluĢ amaçlarına uygun olarak gösterdiği faaliyetleri ile geliģmeye devam eden OTAM 2008 yılında geliģmesini Ar-Ge, Test, Analiz, Eğitim ve iģbirliği çalıģmaları ile baģarıyla sürdürmüģtür. Bu dönemde gerek otomotiv Anabilim Dalından gerekse Üniversitemiz diğer Fakülte ve Bölümlerinden akademisyenlerimizin yönetiminde, öğrencilerimiz ve sanayi kuruluģlarımızla 20 Ar-Ge projesi gerçekleģtirilmiģ, çok sayıda test ve analiz çalıģması yapılarak raporlanmıģ, Otomotiv Sanayimiz, Yan Sanayimiz, Ar-Ge kuruluģlarımız ve Kamu kuruluģlarımızın katılımıyla Otomotiv Teknoloji Platformu bir TÜBĠTAK ĠġBAP projesi kapsamında kurularak, proje yürütücüsü olarak Türkiye nin otomotiv Teknoloji Vizyonunun ve Stratejik AraĢtırma Planının belirlenmesi çalıģmalarına baģlanmıģ, Yabancı Üniversitelerle iliģkiler ve iģbirliği sürdürülmüģtür. Ayrıca T.C.BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Uludağ Ġhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği ne bağlı Uludağ TaĢıt Araçları ve Yan Sanayi Ġhracatçıları Birliği nden sağlanan kaynaklarla laboratuar olanakları geliģtirilerek yeni donanımların iģletmeye alınmasına baģlanmıģtır. ÇalıĢmalarıyla akademisyen ve öğrencilere güncel Ar-Ge projelerinde çalıģma olanakları gerçekleģtiren ve aynı zamanda kadrosu ve imkanlarıyla mevcut laboratuarların en verimli biçimde kullanılmasını sağlayan, bu Ģekilde Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerine de önemli katkılarda bulunan OTAM, diğer üniversiteler ve sanayi kolları için parlak bir uygulama örneği olarak bütün ilgili ortamlarda takdirle izlenmektedir. 169

174 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Sunulan Hizmetler OTAM A.ġ. sahip olunan olanaklar çerçevesinde Otomotiv Sanayii ve Yan Sanayiinin üretim öncesi araģtırma-geliģtirme (Ar-Ge) çalıģmalarının ve ürün testlerinin özellikle egzoz emisyonu, akustik ve titreģim ve yorulma optimizasyonu konularında Üniversite ile iģbirliği yapılarak yürütülmesini sağlamaktadır yılı içinde gerçekleģtirilen faaliyetler; Laboratuvar ÇalıĢmaları: Mevcut sistemlerimiz halen geçerli olan EURO 4 standartlarının gerektirdiği ölçümleri yapabilmektedir. Yürürlüğe girecek olan EURO 5 standartlarının gerektirdiği ölçümlerin yapılabilmesi için sisteme bazı ekipmanların ilavelerinin temini gerekmektedir. Bu amaçla finansman konusunda destek verilmesi talebiyle Uludağ TaĢıt Araçları ve Yan Sanayi Ġhracatçılar Birliği ne baģvurulmuģ talebimiz olumlu karģılanmıģ ve 2007 yılında sağlanan ,00 USD lik desteğe ilaveten ,00 USD destek sağlanmıģtır yılında baģlamıģ olan güncelleme çalıģmaları kapsamında Alman Horiba Europe GmbH firmasıyla sözleģme imzalanmıģ yapılan plan doğrultusunda cihazların Kasım-Aralık 2008 de ithalatları gerçekleģtirilmiģtir. COP testleriyle ilgili olarak bir otomotiv ana sanayi firmasıyla anlaģma yapılmıģ ve Mayıs- Kasım dönemi içinde 167 araç testi gerçekleģtirilmiģtir. Laboratuvar benzinli ve dizel araç testleri için firma tarafından akredite edilmiģ ve sertifika verilmiģtir. COP testleri için 1 mühendis ve 1 teknisyen Fransa ya eğitim amacıyla gönderilmiģtir. 70/220/EEC direktifine göre yapılan taģıt egzoz emisyon testleri için taģıtların testten önce minimum 6 saat Ģartlandırılması gerekmektedir. Bu iģlem için kullanılan Akustik Oda en fazla 4 binek taģıt almakta ve Ģartlandırma odası olarak kullanıldığında oda asli hizmeti için kullanılamamaktadır. Bu nedenle sıcaklığın C arasında istenen sıcaklıkta sabit tutulabildiği 8 araç kapasiteli bir Ģartlandırma odası yapılmıģtır. TaĢıt Emisyon Test Laboratuvarında toplam 191 araç / 147 gün test gerçekleģtirilmiģtir. Motor egzoz emisyonu (EEC 88/77), motor gücü (EEC 80/1269) ve motor akustik testlerinin yapılabildiği Motor Test Odası toplam 7 motor / 42 gün test gerçekleģtirilmiģtir Akustik Test Odası nda toplam 12 araç / 28 gün test gerçekleģtirilmiģtir. 170

175 2008 Faaliyet Raporu Arfesan A.ġ. nin destekleriyle kurulumu tamamlanan Kumanda Odalı Motor Deney Ünitesi Test Odası nın açılıģı yapılmıģ ve çalıģmalara baģlanmıģtır. ii. Ġdari ÇalıĢmalar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK) Bilimsel ve Teknolojik ĠĢbirliği Ağları ve Platformları Kurma GiriĢimi (ĠġBAP) kapsamında desteklenmek üzere, Türkiye de faaliyet gösteren Otomotiv Sanayisi ile doğrudan veya dolaylı ve Ar-Ge ile ilgili bir platform etrafında birleģmesini sağlamak ve yaratılan sinerji ile Otomotiv Sanayisindeki Ar-Ge kapasitesini önemli ölçüde arttırarak, bu alanda Türkiye nin uzun dönemli rekabetçiliğini koruması için gerekli çalıģmaları, ortak akıl yöntemi ile tespit etmek ve baģlatmak için 18 katılımcı kuruluģ ile (9 büyük Ģirket, 3 mühendislik firması, 2 Dernek, 2 üniversite, 2 Merkez) Otomotiv Teknoloji Platformu oluģturulmuģ olup OTAM A.ġ. Yürütücü KuruluĢ olarak Platformda yer almıģ ve çalıģmalar baģlamıģtır. Araç tasarımının doğrulanması ve ürünün pazara sunulmadan test edilmesi, Ar-Ge çalıģmalarının önemli bir parçasıdır. Tasarımı yapılan ve üretilen prototip araçlar, bugün için ülkemizde ürün doğrulama test pistleri (proving ground) olmadığından test edilmek üzere geliģmiģ ülkelere gönderilmektedir. Hayata geçirilmesi planlanan Otomotiv Sanayi Tasarım Ve Ürün Doğrulama Test Pisti projesinin amacı yapılacak olan ürün doğrulama pist kompleksi ile sektörümüz açısından son derece önemli olan ürün geliģtirme sürecini kısaltmak ve yanında tasarım geliģtirme maliyetlerini de azaltmaktır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan ürün doğrulama pistleri : Yüksek Hız Pisti, Dinamik Test Pisti, Fren Test Pisti, Yol TutuĢ ve Araç Dinamiği, DıĢ Gürültü Pisti, Rampalar, Havuzlar, Dayanım Testi, Özel Yüzeyli Yollar, Konfor Pisti Otomotiv Sanayi Tasarım ve Ürün Doğrulama Test Pisti projesinin hayata geçirilmesi için finansman konusunda destek verilmesi talebiyle Uludağ TaĢıt Araçları ve Yan Sanayi Ġhracatçılar Birliği ne baģvurulmuģ talebimiz olumlu karģılanmıģ ve ,00$ destek sağlanmıģtır yılı içinde uygun arazi araģtırması oluģturulan Komite ce yapılmıģ farklı bölgelerde 5 arazi belirlenmiģ ve buna göre bir final raporu hazırlanmıģtır. 12 ġubat 2008 tarihinde (European Automotive Research Partners Association Avrupa Otomotiv AraĢtırma Ortakları Derneği) EARPA ya yapılmıģ olan üyelik baģvurusu kabul edilmiģtir. 171

176 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ HEXAGON STUDIO ile karģılıklı olarak, 3. kiģilerle girilen ticari iliģkilerde faaliyetler apsamında hizmet ve tesislerin tanıtılması, sunumu ve imkanların kullanılması hakkıyla ilgili ĠĢbirliği Protokolü yapılmıģtır. TÜBĠTAK MAM ile karģılıklı olarak, faaliyet gösterilen alanlarda sahip olunan portföyleri, tesisleri, hizmetleri ve kabiliyetleri paylaģmak üzere ĠĢbirliği Protokolü yapılmıģtır OTAM A.ġ. ISO 9001:2000 Yönetim sisteminin, standardın tüm gerekliliklerine uyduğunu, kuruluģun planlanmıģ olan yönetim sistemini etkin bir Ģekilde uygulamakta olduğunu, yönetim sisteminin, kuruluģun politika ve hedeflerine ulaģması için yeterli kapasitede olup olmadığı konusundaki tetkik 13 Kasım da SGS tarafından yapılmıģtır. Takip tetkiki sonunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiģ olup baģarı ile tamamlanmıģtır. DanıĢma Kurulu nun ilk toplantısı 25 Ocak ta gerçekleģtirilmiģtir. Versailles Üniversitesi-Fransa ile iģbirliği yapılarak son üç yıldır Otomotiv konusunda 2 haftalık Belgeli Eğitimler düzenlenmektedir yılı için de Versailles Üniversitesi tarafından bu eğitim talep edilmiģ ve 21 Ocak 1 ġubat tarihleri arasında gerçekleģtirilmiģtir. Eğitimin 3 gününde Otomotiv Ana ve Yan Sanayi firmalarına ziyaretler düzenlenmiģtir. Bir mühendisimiz, TÜBĠTAK Sanayi Sevk ve Ġdare Enstitüsü (TÜSSĠDE) tarafından düzenlenmiģ olan 7 günlük Ar-Ge Mühendisliği eğitimine katılmıģtır. 4-5 Eylül 2008 de BudapeĢte de düzenlenen Ertrac National Platforms Workshop a katılım sağlanmıģtır. ġubat ayında 2 yeni mühendis istihdam edilmeye baģlanmıģtır. Ar-Ge Projelerinu 1. Dizel Motorlarının Stage 3 Emisyon 2. Standartı Seviyesine GeliĢtirilmesi 3. Toplu TaĢıma Aracı Ömür Analizi 4. Alçak Tabanlı Toplu TaĢıma Aracı Tasarımı 5. Hibrid Hafif Ticari Araç Prototipi GeliĢtirilmesi-2 6. Soğutucu Serpentilerinde Optimizasyon 7. Kamyon Kabin Süspansiyonu Konfor Optimizasyonu 172

177 2008 Faaliyet Raporu 8. Araç Ġçin Kabin Ġçi Akustiği ĠyileĢtirme/GeliĢtirme 9. GeniĢ Frekans Bandına YayılmıĢ Belirgin AkıĢ Sesinin Resonatör Tip susturucu Kullanılarak Giderilmesi 10. Süspansiyon Geometrisinin ve Eleman Karakteristiklerinin Optimizasyonu ile Yol TutuĢ ve SürüĢ Konforu Kabiliyetinin ĠyileĢtirilmesi 11. ANTOR Dizel Motorunun Ġki Döngülü MR-2 Tipli Yeni Yanma Odalı Piston Kullanılarak GeliĢtirilmesi 12. TaĢıtlarda kullanılan yakıt depolarının bilgisayar ortamında statik ve dinamik analizi 13. TaĢıtlarda kullanılan egzost susturucularının akustik ve akıģ davranıģlarının analizi ve geliģtirilmesi 14. TaĢıt hızlandırılmıģ ömür testleri için gerekli uyarı sinyallerinin hazırlanması ve kalibrasyon çalģımalarının test rigi üzerinde gerçekleģtirilmesi 15. Narrow-Orchard Traktörlerinde Gürültü Kontrolü ve Akustik DavranıĢlarının Analizi ve GeliĢtirilmesi 16. Ekotrak Traktörlerinde Gürültü Kontrolü ve Akustik DavranıĢlarının Analizi ve GeliĢtirilmesi 17. Hibrid Elektrikli Araç Kontrol Stratejisi GeliĢtirme Değerlendirme ve ĠyileĢtirme 18. Alçak Tabanlı Toplu TaĢıma Aracı Tasarımı II.Faz 19. Dört noktadan bağlı motor ve Ģanzuman komplesinin araç içine gürültü ve titreģim özellikleri açısından en iyi Ģekilde yerleģtirilmesi 20. Araç Kabin Gürültüsü OluĢturan BileĢenlerin Akustik ve Yapısal Ġletim Yollarını Belirlenmesine Yönelik Yöntem GeliĢtirilmesi 21. Ağır Kamyon Kabin Geometrisinin ve Aksesuarlarının DıĢ Aerodinamik Optimizasyonu OTAM 2008 yılında, içinde ilgili akademisyenlerin ve öğrencilerin de yer aldığı 20 Ar-Ge projesi tamamlamıģ ve çok sayıda test ve analiz çalıģması yaparak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının verdiği yetki ile ĠTÜ Makine Fakültesi, Otomotiv Anabilim Dalı nın (AEK kodu: (E 37/C) Ġstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Anabilim Dalı) Teknik Servis olarak görevli olduğu toplam 41 regülasyon ve 38 direktif ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda tip onay raporu vermiģtir. Üniversite Sanayi iģbirliğinin kurumsallaģtığı ilk örneklerden biri olan OTAM, ĠTÜ Makina Fakültesi Otomotiv Birimi tarafından gerçekleģtirilen Ar-Ge, Test ve Analiz faaliyetlerinin önemli ölçüde artmasını ve sürdürülebilir halde yürütülmesini sağlamıģ olup, bu geliģmeler gerek ĠTÜ Döner Sermayesinin, gerekse projelerde yer alan akademisyenlerin Otomotiv alanında sağladığı Ar-Ge gelirlerinin OTAM öncesi döneme nazaran birkaç kat yükselmesine yol açmıģtır. Gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde süren eğitime katkı faaliyetleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge mühendislerinin yetiģmesine önemli 173

178 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ölçüde destek vermektedir. Ayrıca kuruluģundaki ana amaç olan, mevcut laboratuar sistem ve donanımlarının, sürekli eğitim alan uzman personel tarafından iģler halde tutulması, bakım ve onarım çalıģmalarının zamanında yapılması, sarf malzemelerinin eksiksiz sağlanması ve günün Ģartlarına uygun yenilenmesi ile olanakların amaca uygun biçimde değerlendirilebilmesi sağlanmaktadır. Yapısı ile oluģturduğu iģbirliği ortamının çok geniģ bir kesimi kapsıyor olması sayesinde, ulusal teknolojik geliģme stratejilerinin oluģturulmasında da önemli roller üslenmekte ve otomotiv sanayimizi uluslararası platformlarda da baģarı ile temsil etmektedir. 6. ROTAM Rotorlu Hava Araçlari Tasarım ve Mükemmeliyet Merkezi Havacılık AraĢtırma GeliĢtirme ve Uygulama Projesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün yürüttüğü Devlet Planlama TeĢkilatı destekli Havacılık AraĢtırma GeliĢtirme ve Uygulama projesi 2002 yılında baģlamıģ ve bugüne kadar baģarıyla sürdürülmüģtür. Projenin ana hedefleri, havacılık teknolojileri, özellikle döner kanatlı hava araçlarının analizi, tasarımı ve imalatı alanlarında ulusal bilgi düzeyini "Bilgi Üreten Seviyeye" ulaģtırmak, yerel endüstri ile iģbirliği içerisinde ileri teknolojilere dayalı yerel üretimi desteklemek ve bir prototip helikopter üretmektir yılında baģlayan projede bugüne kadar, bilgi transferi ve üretim teknolojileri açısından gerekli tüm ulusal ve uluslararası iliģkiler kurulmuģ, lisans, yüksek lisans ve sanayiye yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleģtirilmiģ, konuyla ilgili eğitim programları açılmıģ, hafif ticari bir helikopterin tasarımı gerçekleģtirilmiģtir. Bu tasarıma dayalı prototip helikopterin imalat

179 2008 Faaliyet Raporu çalıģmaları yurt içi ve yurt dıģı kurumlarla yapılan ihaleler çerçevesinde hızla ilerlemektedir. Ġmalatın %85 i tamamlanmıģtır. Bu süreçte, özellikle üretim aģamasında gereken finansal ve idari faaliyetler, üniversitenin mevcut yapısı ve mevzuatıyla tam uyumlu olmamakla beraber, üniversitemizin idari kadrosu ve projede görev alan akademisyenler, büyük bir dinamizm ve özveriyle bu faaliyetleri endüstiyel bir kurum düzeyinde baģarıyla sürdürmektedir. Projenin yürütülmesi için DPT'den Üniversite bütçesine aktarılan kaynaktan yılları arasında KDV hariç toplam TL harcanmıģtır. Bu harcamaların %34'ü gerekli altyapının geliģtirilmesi, %43'ü prototip üretimine yönelik üretim ve tedarik harcamalarıdır. Ayrıca, danıģmanlık, mühendislik hizmetleri (%19), yolluk ve sarf malzemesine (%4) yönelik harcamalar da yapılmıģtır. Sonuç olarak 2008 sonu itibarı ile projede tanımlı tüm hedefler gerçekleģtirilmiģ, hafif ticari helikopter tasarımı bitirilmiģ, tüm bileģenlerin üretim ve tedarik çalıģmaları tamamlanmak üzere sürdürülmektedir yılı içerisinde entegrasyon ve yer test çalıģmaları gerçekleģtirilecektir. Türkiye'de ilk kez yapılan bu öncü projede prototip üretiminin tamamlanması, yer ve uçuģ testleri çalıģmaları 2009 yılı sonuna kadar gerçekleģtirilecektir. Proje Kazanımları Ve Mevcut Durum HAGU projesi ile yılları arasında edinilen kazanımlar ve mevcut durum aģağıda madde madde verilmiģtir: Rotorlu Hava Araçları Mükemmeliyet Merkezi (ROTAM) KurulmuĢtur. Merkez altında Sanal Gerçeklik ve Yüksek BaĢarımlı Hesaplama, Yapı-Kompozit Sistemler Tasarım ve Test, Aviyonik-Kontrol Laboratuarları kurulmuģtur. Mevcut Aerodinamik Sistemler, Test ve Ölçüm, Akustik ve TitreĢim, Endüstriyel Tasarım Laboratuarlarının altyapıları güçlendirilmiģtir. Yerel Endüstrileri Tanıma, Bilgi Toplama ve Veri Tabanı GeliĢtirme çalıģmaları yapılmıģtır, Ülkemize Rotorlu Hava Araçları Tasarımı konusunda Bilgi ve Teknoloji Transferini Bilgi Üretilen Düzeyde sağlamak hedefi doğrultusunda Ģu ana kadar 15 Uluslararası Makale, 90 Uluslararası Bildiri, 25 Yüksek Lisans Tezi, 100 Rapor tamamlanmıģtır. Rotorlu Hava Araçları Tasarımı Yüksek Lisans Programı oluģturulmuģtur. Gelecek akademik dönemde bu programa öğrenci alınarak, program aktif hale gelecektir. Birçok seminer, kısa 175

180 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ kurs, lisans ve lisansüstü ders hazırlanmıģ ve sunulmuģtur. Bu eğitimlere ilgili endüstriden bir çok sivil-asker mühendis ücretsiz katılmıģtır. ÇeĢitli tip ve büyüklükte helikopterlerin kavramsal, ön ve ayrıntılı tasarımlarını yapabilme yeteneği kazanılmıģtır. Bu kapsamda büyük bir bilgi kütüphanesi oluģturulmuģtur. Helikopter Rotor Test Merkezi oluģturulmuģtur. Ulusal havacılık sektörüne ROTAM da yetiģmiģ deneyimli 50 kadar mühendis konu ile ilgili yerel endüstri kuruluģlarına transfer edilmiģtir. Projede edinilen bilgi birikimi ve deneyim ulusal havacılık sektörü ile paylaģılmaktadır. Ġlgili KOBĠ lerin kompozit pala imalatı, transmisyon sistemi imalatı gibi konulara kayması teģvik edilmekte ve desteklenmektedir. ROTAM bünyesinde halen 8 AraĢtırma grubu faaliyet göstermektedir ve bugüne kadar 8 Uygulama Projesi tamamlanmıģtır. Ulusal ve uluslararası havacılık sektörü ile iģbirliği içerisinde altı kiģilik 2 tonluk hafif ticari bir helikopterin tasarımı tamamlanmıģ, üretim çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bu kapsamda; o TAI de ana gövde ve aksamı tasarım ve üretim çalıģmaları sürmektedir içerisinde entegrasyon tamamlanıp yer testlerine baģlanacaktır. o Elektrik-aviyonik sistemler alt yapısı oluģturulmuģtur. ASELSAN ile aviyonik-elektrik sistemler tedarik ve entegrasyon çalıģmaları sürmektedir. o Helikopter motoru Turbomeca firmasından temin edilmiģtir. Elektronik kontrol sistemi yazılım geliģtirilmesi ve gövdeye entegrasyon hazırlık ve çalıģmaları sürmektedir. o Helikopter transmisyon sistemi tasarımı tamamlanmıģtır. KAZAN-MVEN firması tarafından üretim iģleri sürmektedir. o Helikopter rotor sistemi tamamen proje kapsamında proje ekibi tarafından tasarlanmıģ, üretim çizimleri yapılmıģtır. USA, Triumph Inc tarafından test palası üretilmiģ ve ROTAM da test edilmiģtir yılı Aralık ayında 6 adet ana pala ROTAM a gelmiģtir. o Kontrol sistemi ve kuyruk palaları tasarım ve üretim çalıģmaları tamamlanmak üzeredir. o Yakıt tankı ve aksamı imalat-tedarik iģleri sürmektedir. o Yerel olanaklar ile helikopter transmisyon ve rotor test sistemi tasarlanmıģ üretilmektedir. o Farklı boyutlarda insansız helikopter tasarım ve üretim çalıģmaları sürmektedir. 25 kg 176

181 2008 Faaliyet Raporu faydalı yük kapasitesine sahip bir prototip tamamen ROTAM da tasarlanmıģ ve üretilmiģ olup uçuģ testleri sürmektedir. Proje geliģmelerinin anlatıldığı ve danıģma kurulu üyelerinin görüģlerinin alındığı 7 adet DanıĢma Kurulu Toplantısı yapılmıģtır. Proje kapsamında elde edilen bilgilerin, bir prototip ile hayata geçirilmesi, bu birikimin gelecekte ülkemize yararlı olabilmesi ve ticari bir ürüne dönüģmesi bakımından son derece önemli olup, ticarileģtirme süreci çalıģmaları devam etmektedir. 7. UZEM Uzaktan Eğitim Merkezi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) 1996 yılında ĠTÜ Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuģ bir uygulama ve eğitim merkezidir. ĠTÜ UZEM Teknik altyapısında halen biribirleriyle analog radyolink veya IP bağlantılı olarak çalıģan, Maslak Merkez Kampüsü'nde 160, Maçka Ģehir kampüsü'nde 120, GümüĢsuyu Kampüsü'nde 80 öğrenci kapasiteli, tam donanımlı birer senkron uzaktan eğitim stüdyosu ile yapımı yeni tamamlanan ve 2004 yılı baģında teknik altyapısı kurularak hizmete giren iki adet 30 ar öğrenci kapasiteli senkron stüdyo, 60 öğrenci kapasiteli iki adet senkron/asenkron eğitim amaçlı bilgisayar laboratuvarı, Maslak, Maçka, TaĢkıĢla ve GümüĢssuyu Kampüslerinde senkron/asenkron eğitim amaçlı toplam 120 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı, kampüslerde kablosuz ağ eriģim noktaları, mevcut ĠTÜ omurgasını kullanarak iki ya da daha çok nokta arasında ses ve görüntü iletimini sağlayan IP TV ve videokonferans sistemleri, 8 Terabyte kapasiteli sunucu, depolama ve yedekleme sistemi, TaĢkıĢla Kampusu nda mimari tasarım amaçlı 16 kiģilik uzaktan eğitim stüdyosu ile ĠTÜ yerel ve uzak alan ağı üzerinde çalıģan ve kullanıcılara geliģmiģ telefon hizmetlerinin verildiği bir IP telefon sistemi, masaüstü videokonferans salonu, içerik geliģtirme amaçlı yazılım ve sunucu altyapılarına sahip ders tasarım ofisleri ve idari ofisler yer almaktadır. Maslak stüdyosunda ISDN, IP tabanlı videokonferans altyapısı mevcut olup bu stüdyoya gelen ISDN videokonferans çağrıları ĠTÜ omurgası üzerinden IP tabanlı olarak diğer stüdyolara dağıtılmaktadır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, restorasyonu 2003 yılında tamamlanan yeni binası, Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında yenilenen teknik altyapısı ve çağdaģ tasarımı ile etkileyici bir yapıya kavuģmuģtur. Sunulan Hizmetler : E-Eğitim Barındırma 177

182 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2 uygulama, 2 senkron uygulama, 2 veritabanı sunucusu ve 4 içerik sunucusu, 8TB kapasiteli disk alanı ve ĠTÜ omurgasyna yüksek hızlı bağlanıtısı olan UZEM teknik altyapısı, kurumlara özel e-eğitim çözümleri oluģturmak için kiralanabilecektir. Videokonferans Odası Kiralama UZEM stüdyoları aģağıdaki tarife uyarınca videokonferans amaçlı olarak kiralanabilmektedir: 1. Dr. Erol Üçer Stüdyosu - A1 Anfisi: 160 kiģilik; ISDN videokonferans ve ĠTÜ omurgası üzerinden "multicast" olanağı sunulmaktadır. 2. Dr. Erol Üçer Stüdyoları - UZEM Binası: 30 ve 35 kiģilik "cep" stüdyo ve Toplantı Salonu. ISDN/IP videokonferans ve ĠTÜ omurgası üzerinden istenen noktaya multicast olanağı sunulmaktadır. Uzem Online Eğitim Ve Sertifika Programları Uzem Online Eğitim ve Sertifika Programları için hazırlık çalıģmaları yürütülmektedir. 8. ĠTÜ-SEM Sürekli Eğitim Merkezi Bugün ülkemizin kalkınma sorunları içinde büyük önem taģıyan konulardan biri Ģüphesiz bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerdir. Ortaya çıkan yeni teknolojileri, yeni bilgileri sürekli olarak sanayi kuruluģlarına ve geniģ anlamda topluma yayan eğitim merkezleri bu geliģmenin vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), 1997 yılından beri üniversitemizin örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dıģında eğitim programları düzenleyerek, üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluģlar ile olan iģbirliğinin geliģmesine katkıda bulunmaktadır. SEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluģ ve kiģilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanlardaki üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. Sürekli Eğitim Merkezinde planlanan eğitimler amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeģitli gruplara ayrılmıģtır. Sunulan Hizmetler: Mesleki Eğitim Programları: Dört yıllık üniversite mezunlarına belirli bir alanda uzmanlık kazandırmayı amaçlayan sertifika programlarıdır. Endüstri-ĠĢletme Yöneticiliği, Finans Yöneticiliği, Kalite Yöneticiliği, ĠnĢaat ĠĢletme Yöneticiliği, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği, Risk ve Sigorta Yöneticiliği, Proje AR-GE 178

183 2008 Faaliyet Raporu Yöneticiliği, Yönetim BiliĢim Sistemleri Uzmanlığı, Temel Denizcilik Eğitimi, Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM), Yüksek Teknoloji Eğitimi Programları: Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Tasarımı, Corrosion and Corrosion Protection, Corrosion of Steel in Reinforced Concrete and Cathodic Protection çeģitli birimlerde verilen seminerlerden sadece birkaçıdır. Beceri Kazandırma Programları: Lise veya üniversite mezunlarına belirli bir beceri kazandırmayı amaçlayan ve ilgilenen bütün kiģi ve kuruluģlara açık olan eğitim programlarıdır. Bilgisayar-BiliĢim Programları: Word, Excel, Access, Powerpoint, AutoCAD, Internet Explorer, NetCAD, Java, Visual Basic, AutoLisp, HTML, Web Sayfası Tasarımı, Bilgisayarda Grafik Tasarım, Mimari Modelleme Teknikleri Dil Eğitimi Programları: Genel Ġngilizce, Proficiency, KPDS, ÜDS, TOEFL, Bussiness English, Almanca, Ġtalyanca, Anlatımda Etkinlik, Hızlı Okuma, Güzel KonuĢma Eğitim Programları Meslek Edindirme Programları: Lise mezunlarına belirli bir alanda meslek edindirmeyi amaçlamaktadır. Turizm ve Otelcilik Temel Eğitim Programı, Nitelikli Büro Eleman Eğitim Programı. Kültür ve Sanat Programları: Bale Programları, Gitar, Temel Tiyatro, Piano, Klasik Gitar, Flüt-Klarnet, Ud-Keman, Ney, Bağlama, ġan Eğitimi, Tiyatro, Latin Amerikan Dansları, Modern Dans. Spor Eğitim Programları: Sağlıklı YaĢam Ġçin Spor Programı Fitness Programı Ayrıca SEM Güncelleme Programları adı altında çeģitli kuruluģlardan gelen talebe uygun konularda sadece kuruluģun kendi elemanları için özgün programlar düzenlenmektedir. (Örn: Bankalar, Meslek Odaları vb.) 2008 yılında Mesleki Uzmanlık Sertifika Eğitimlerine toplam 425 katılımcı devam etmiģtir. 179

184 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 9. Kültür ve Sanat Birliği ĠTÜ Kültür ve Sanat Birliği, mühendislik eğitiminin ağırlıklı olduğu ĠTÜ de kültürel ve sosyal etkinliklerin organize edilmesi ve öğrencilerin aktif katılımlarıyla kiģisel yeteneklerini bilimsel bir ortamda geliģtirmeleri amacıyla de kurulmuģtur. Özel yönetmeliği çerçevesinde, öğrenciler tarafından kurulan kulüpler kendi alanında baģarılı sanatçı ve uzmanlar tarafından gerektiğinde yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. Kültür ve sanat Birliği ne bağlı kulüplere, ĠTÜ öğrencileri serbestçe üye olmakta ve tüm olanaklardan yararlanmaktadır. Kültür ve Sanat Birliği Binası, ĠTÜ Ayazağa Kampüsü Mustafa Ġnan Kitaplığı yanında yer almaktadır. Ġki katlı binada konferans, sempozyum, panel, görsel ve iģitsel tüm etkinliklerin düzenlenmesine elveriģli 400 kiģilik Büyük Toplantı Salonu, yine aynı amaca yönelik 90 kiģilik bir Küçük Salon bulunmakta; ayrıca fotoğraf laboratuarı, resim stüdyosu, kafeteryası, her iki katta sergi alanları toplantı ve bilgisayar odası ile üyelerine hizmet vermektedir. Kulüpler, kendi alanlarında çalıģmalarını sürdürmektedir. 10. AB Merkezi Avrupa Birliği Merkezi AraĢtırma Ofisi AB Merkezi nin AraĢtırma Ofisi nin 2008 yılı faaliyetleri, AraĢtırma Ofisi BaĢkanı Sayın Doç. Dr. Tüzin Levent Baycan tarafından yönetilmiģtir. Bu merkezin AraĢtırma Ofisinin faaliyetlerinin temel amacı, Üniversitemiz araģtırma kapasitesinin artıģına, öğretim elemanlarımızın AB proje kaynaklarına eriģimini özendirerek ve kolaylık sağlayarak katkıda bulunmaktır. ĠTÜ Avrupa Birliği Merkezi AraĢtırma Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili yürütülen araģtırma faaliyetlerini organize etmektedir yılında kurulmuģ olan Merkez, ĠTÜ ve Avrupa Birliği kuruluģları arasında gerçekleģtirilen iletiģimin ve bilgi alıģveriģinin tümünü koordine etmektedir. Avrupa Birliği Merkezi aynı zamanda üniversitenin Avrupa AraĢtırma Alanı (ERA) ile entegrasyonu kapsamında akademik personel ile öğrencilere rehberlik etmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Merkezi, ĠTÜ deki akademik personele yol göstermek ve onları Avrupa araģtırma alanlarındaki son geliģmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla ERA ve ile ilgili seminerler ve çalıģtaylar düzenlemekte ve/veya düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. ĠTÜ AB Merkezi AraĢtırma Ofisi faaliyetlerini beģ temel alanda yürütmektedir: 1. ĠTÜ AB Merkezi AraĢtırma Ofisinin Ġçinde Yeraldığı Networkler Kapsamında Yaptığı 180

185 2008 Faaliyet Raporu ÇalıĢmalar 2. Koordinasyon Faaliyetleri 3. ITU Mobility Center Olarak Verdiği Hizmetler 4. DanıĢmanlık Hizmetleri 5. Yabancı Yayınların Takibi AB Merkezi AraĢtırma Ofisinin söz konusu alanlardaki faaliyetleri aģağıda özetlenmektedir. AB Merkezi AraĢtırma Ofisinin Ġçinde Yer Aldığı Networkler ABPlatformĠst ĠTÜ AB Merkezi AraĢtırma Ofisi Mart 2006 tarihinden itibaren Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi koordinasyonunda Ġstanbul da AB konusunda çalıģan sanayi, sivil toplum kuruluģları, üniversite ve kamu kurumlarının bir araya gelerek oluģturdukları ABPlatformĠst Network ünün içinde yer almaktadır. Bu platform, AB müktesabatının uygulama ayağında üstlenilecek kritik görevlerin koordineli bir biçimde yürütülmesi, Ġstanbul ili düzeyinde öncelikle kurumlar arası fikir alıģveriģinde bulunarak koordinasyonun sağlanması, sonrasında da ortak plan ve projeler geliģtirerek uygulamalarının izlenmesini gerçekleģtirmek amacıyla kurulmuģtur. ABPlatformĠst düzenli toplantılar ile yapısal durumunu ve gerçekleģtirilmesi öncelikli projeleri tartıģmaktadır. AB Merkezi AraĢtırma Ofisi, ABPlatformĠst toplantılarına düzenli olarak katılmaktadır. ABPlatformIst ile Ġstanbul Teknik Üniversitesi arasında 2007 yılında protokol imzalanmıģ ve yürürlüğe girmiģtir. EURAXESS AraĢtırmacıların dolaģımlarının özendirilmesi ve desteklenmesi, dolayısı ile bilim ve teknoloji geliģiminin istenen düzeye getirilmesi Avrupa Komisyonu'nun çok önem verdiği programlardan biridir. Bu destek ve önlemlerin çerçeve programlarında uygulanması yanında Komisyonun baģlattığı bir proje olan EURAXESS ağı sayesinde araģtırmacıların dolaģımları, eğitim ve çalıģmalarının daha da kolaylaģması amaçlanmaktadır. EURAXESS adı 2008 yılında ERA-MORE adının yerini almıģtır EURAXESS ağı Türkiye nin de dahil olduğu 35 Avrupa ülkesinde ve 200 den fazla merkez kapsamında hizmet vermektedir. 181

186 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Koordinasyon Faaliyetleri AB Merkezi AraĢtırma Ofisi koordinasyon faaliyetlerini: ĠTÜ Kurumsal Ġrtibat Noktası / AB Çerçeve Programları ĠTÜ de Yürütülen AB Projelerinin Ġzlenmesi Düzenlenen Toplantılar Katılınan Toplantılar kapsamında yürütmektedir. ĠTÜ Kurumsal Ġrtibat Noktası / AB Çerçeve Programları Türkiye genelinde Çerçeve Programlarına iliģkin bilgi aktarımı ve koordinasyonu TÜBĠTAK Çerçeve Programları Ofisi tarafından sağlanmaktadır. TÜBĠTAK, 7. Çerçeve Programı ile birlikte program kapsamında bulunan her bir alan için Ulusal Ġrtibat Noktaları tanımlamıģtır. Ulusal Ġrtibat Noktalarından değiģik kurum ve kuruluģlara bilgi aktarımı için her kurumda Kurumsal Ġrtibat Noktaları devreye girmektedir. Ulusal Koordinatör: TÜBĠTAK Ulusal Ġrtibat Noktaları (National Contact Point) Kurumsal Ġrtibat Noktaları (Institutional Contact Point) ĠTÜ bünyesinde Kurumsal Ġrtibat Noktası iģlevini AB Merkezi AraĢtırma Ofisi üstlenmiģtir. Ulusal Koordinatör ve Ulusal Ġrtibat Noktaları (TÜBĠTAK) ile kurumsal olarak ĠTÜ arasındaki koordinasyon AB Merkezi AraĢtırma Ofisi tarafından sağlanmakta, Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ve Uzman Didem Özgür ĠTÜ nün Kurumsal Ġrtibat Noktası olarak görev yapmaktadırlar. Bu kapsamda TÜBĠTAK dan Kurumsal Ġrtibat Noktalarına gönderilen her türlü bilgi ĠTÜ içinde araģtırmacıların bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca Ulusal ve Kurumsal Ġrtibat Noktaları nın iletiģimini güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantılara da AB Merkezi AraĢtırma Ofisi ĠTÜ Kurumsal Ġrtibat Noktası olarak katılmaktadır. Sadece Ulusal ve Kurumsal Ġrtibat Noktaları EĢgüdüm Toplantılarına değil aynı zamanda AB Projelerinin yürütülmesine iliģkin her türlü bilgilendirme ve koordinasyon toplantısına da AB Merkezi AraĢtırma Ofisi düzenli olarak katılmakta ve bu toplantılardan edinilen bilgiler de araģtırmacılar ile paylaģılmaktadır. Bu kapsamda ĠTÜ AB Merkezi AraĢtırma Ofisi, ĠTÜ ile ulusal ve uluslararası kuruluģlar arasında bir köprü iģlevi görmektedir. Bu iģlevi kapsamında ĠTÜ AB Merkezi AraĢtırma Ofisi diğer üniversiteler, kamu kuruluģları, özel sektör kuruluģları, KOBĠ ler ve STK lar ile de düzenli olarak iliģkilerini sürdürmektedir. 182

187 2008 Faaliyet Raporu ĠTÜ AB Merkezi AraĢtırma Ofisi, ĠTÜ de Avrupa Birliği ile ilgili yürütülen araģtırma faaliyetlerinin gerçekleģtirilmesine katkıda bulunmakta, araģtırma alanında ĠTÜ ve Avrupa Birliği kuruluģları arasında gerçekleģtirilen iletiģimin ve bilgi alıģveriģinin tümünü koordine etmektedir. AB Merkezi, ĠTÜ deki akademik personeli Avrupa araģtırma alanındaki son geliģmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla Avrupa AraĢtırma Alanı (ERA) ile bağıntılı seminerler ve çalıģtaylar düzenlemektedir. Buna ilave olarak, AB Merkezi AraĢtırma Ofisi akademik personele proje yönetimi dahil olmak üzere Çerçeve Programları proje önerilerinin hazırlanması, projelere ortak bulunması, araģtırmacıların proje gruplarına dahil olması için imkanlar bulunması ve özel sektör ile KOBĠ ler gibi diğer ilgili taraflarla iliģki geliģtirme konularında yardımcı olmaya çalıģmaktadır. ĠTÜ de Yürütülen AB Projelerinin Ġzlenmesi AB Merkezi AraĢtırma Ofisi ĠTÜ de yürütülen AB Projelerini izlemekte ve ĠTÜ nün AB Projeleri performansını düzenli olarak güncelleyerek veri sistemine girmekte, bir arģiv oluģturmaya çalıģmaktadır. AB Merkezi AraĢtırma Ofisi tarafından yapılan bu çalıģmaya göre ĠTÜ nün AB Projeleri performansı aģağıda özetlenmektedir. AB Merkezi AraĢtırma Ofisi tarafından yapılan saptamaya göre 6. Çerçeve Programı kapsamında ĠTÜ tarafından bugüne kadar Avrupa Komisyonuna 93 proje önerisi gönderilmiģ, bu projelerin 22 si Avrupa Komisyonu tarafından baģarılı bulunmuģtur. Söz konusu baģarılı projeler Gıda Kalitesi ve Güvenliği, Nanoteknoloji ve Nanobilimler, Bilgi Tabanlı Çok Fonksiyonlu Malzemeler, Yeni Üretim Süreçleri ve Araçları, KOBĠ Etkinlikleri, Bilim ve Toplum, Sürdürülebilir Kalkınma, Küresel DeğiĢim ve Ekosistemler, Bilgi Temelli Toplumda YurttaĢlık ve YönetiĢim, Uluslararası ĠĢbirliğini Destekleyen Özel Tedbirler ve Ġnsan Kaynakları ve DolaĢımı çalıģma alanlarındadır. 12 fakülte ve 5 enstitüden toplam 56 öğretim üyesi proje önerisi ile baģvuru yapmıģtır. Tablo 1, 6. Çerçeve programı kapsamındaki çalıģma alanları doğrultusunda sunulan proje önerisi sayısı ve Avrupa Komisyonu tarafından baģarılı bulunan proje sayılarını göstermektedir. Ayrıca AB 7. Çerçeve Programı kapsamında 4 AB projesi hibe almaya hak kazanmıģtır. Bu AB 7. Çerçeve Programı projelerinin ĠTÜ deki sorumluları, proje adları adları ile ilgili bilgi Tablo 3 de verilmektedir. BaĢarılı olan AB 6. Çerçeve Programı projelerinin ĠTÜ deki sorumluları, proje adları ile ilgili bilgi Tablo 2 de verilmektedir. 6. Çerçeve Programı dıģında diğer AB programlarınca kabul edilen projelere iliģkin bilgiler ise Tabloda verilmektedir. 183

188 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠTÜ nün 6. Çerçeve Programı Performansı Proje Önerisi BaĢarılı BaĢvurulan ÇalıĢma Alanları Sayısı Proje Sayısı Bilgi Toplumu Teknolojileri 6 Nano Teknolojiler ve Nano Bilimler 5 1 Uzay ve Havacılık 8 Gıda Kalitesi ve Güvenliği 14 1 Sürdü. Kalkınma, Küresel DeğiĢim ve Ekosistemler Bilgi Temelli Toplumda YurttaĢlık ve YönetiĢim 3 1 Yeni ve GeliĢmekte olan Bilim ve Teknoloji (NEST) 2 KOBĠ leri Kapsayan Yatay AraĢtırma Etkinlikleri 1 1 Uluslararası ĠĢbirliğini Destekleyen Özel Tedbirler 8 2 AraĢtırma ve Yenilikçilik 1 Ġnsan Kaynakları ve DolaĢımı (Marie Curie) 4 3 Bilim ve Toplum 1 1 TOPLAM Düzenlenen Toplantılar AB Merkezi, 7. Çerçeve Programları ile ilgili olarak ĠTÜ deki araģtırmacıları bilgilendirmek amacıyla etkinlik (seminerler, bilgi toplantıları, konferanslar, çalıģtaylar) düzenlemiģtir döneminde düzenlenen toplantılara iliģkin bilgiler aģağıda özetlenmektedir. 21 Nisan 2008 Avrupa Üniversiteler Birliği AraĢtırma ve Ġnovasyon Aktiviteleri/ Ġstanbul Teknik Üniversitesi 9 Mayıs Mayıs Avrupa Günü/ Ġstanbul Teknik Üniversitesi Katılınan Toplantılar ĠTÜ AB Merkezi, gerek Kurumsal Ġrtibat Noktası olarak, gerekse yürüttüğü projeler kapsamında pek çok toplantıya katılmıģtır döneminde katılınan toplantılara iliģkin bilgiler aģağıda özetlenmektedir. 11 Ocak 2008 ERC-2008 AçılıĢ Konferansı/ TÜBĠTAK, Ankara 23 Ocak 2008 AB 7. ÇP Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Türkiye Konferansı/ Ġstanbul 184

189 2008 Faaliyet Raporu 20 ġubat 2008 Küresel Rekabet Ġçin Türkiye Lizbon Gündeminin Neresinde? Lizbon Stratejisi nin YaygınlaĢtırılmasına Yönelik Kurumlararası ĠĢbirliği ve Eğitim Projesi / Cevahir Oteli, Ġstanbul Nisan 2008 EURAXESS Eğitimi/ Malta Mayıs 2008 AB Uyum Sürecinde Türk ĠĢ Dünyasının Etki Analizi Kapasitesinin Artırılması Projesi Kapsamında Jacobs and Associates Tarafından Ġktisadi Kalkınma Vakfı Ġçin HazırlanmıĢ Olan Düzenleyici Etki Analizi Semineri /Ġktisadi Kalkınma Vakfı, Ġstanbul Eylül 2008 EURAXESS Eğitimi/ Varna, Bulgaristan 10 Ekim 2008 ERC Toplantısı /Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul Avrupa Birliği Merkezi Erasmus Ofisi Ġstanbul Teknik Üniversitesi, öğrencilerin AB ülkelerinde hareketliliğini ve öğretim üyelerinin AB araģtırma fonlarından yararlanmasını sağlamak üzere her türlü bilgi ve destek hizmeti veren ĠTÜ Avrupa Birliği Merkezi ni 2002 yılında kurarak, eski Socrates, yeni LLP/Erasmus programının uygulanması için gerekli altyapı çalıģmasını tamamlamıģtır, akademik yılında Pilot Proje kapsamında Münih Teknik Üniversitesi ile iģbirliğine giderek Mimarlık, ĠĢletme Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden 15 öğrenci ile programı uygulamaya baģlamıģtır. Pilot Projenin baģarılı olmasının ardından Ġstanbul Teknik Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki tüm bölümleriyle programı bünyesinde yaygınlaģtırmıģ, Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile ilgili çalıģmalarını lisans düzeyinde tamamlayarak yurtdıģından da öğrenci kabul etmeye baģlamıģtır akademik yılında Avrupa eğitim kurumlarına 123 ve akademik yılında 204 öğrenci göndererek aynı zamanda Türkiye nin Erasmus programı kapsamında yurtdıģına en çok öğrenci gönderen üniversitesi seçilen Ġstanbul Teknik Üniversitesi, 2008 yılına kadarki dönemde çalıģmalarını hızlandırarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 22 ülkeden 200 den fazla kurumla iģbirliği anlaģması yaparak ve her yıl daha fazla öğrencinin Erasmus değiģiminden yararlanmasını sağlayarak çalıģmalarını sürdürmektedir. ĠTÜ Erasmus Ofisi, Erasmus değiģimi ile ilgili gösterilen çabaların karģılığını, bir takım maddi sorunlara rağmen halen Ulusal Ajanstan en yüksek hibe (parasal destek) alan Türk üniversitesi olmakla görmektedir. 185

190 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Sunulan Hizmetler AB Merkezi Erasmus Ofisi faaliyetleri, AB Eğitim Programlarından sorumlu kurumsal koordinatör Prof. Dr. Lerzan Özkale tarafından koordine edilmektedir. Erasmus Ofisinin eğitim alanındaki misyonu ĠTÜ nün genel misyonu ile örtüģecek Ģekilde ortaya konmuģtur. Ofis ĠTÜ de Avrupa Birliği (AB) ile ilgili yürütülen Erasmus değiģimi aktivitelerinin gerçekleģtirilmesine katkıda bulunmaktadır. Erasmus Ofisi, ĠTÜ, Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği üniversiteleri arasında gerçekleģtirilen iletiģimin ve bilgi alıģveriģinin tümünü koordine etmektedir. Aynı zamanda ĠTÜ nün Avrupa Yüksek Eğitim Alanı (EHEA: European Higher Education Area) ile entegrasyonunun getirdiği koģullar bünyesinde akademik personel ile öğrencilere rehberlik etmektedir. Avrupa Birliği nin eğitimin yüksek öğretim alanındaki dolaģımı ve değiģim programları ile ilgili etkinliği LLP/ Erasmus Programı Türkiye de 2002 yılından itibaren uygulanmaya baģlamıģtır. Erasmus programı, öğrencilere diğer katılımcı ülkelerden herhangi birindeki bir üniversite veya yüksek öğretim kurumunda 3-12 aylık zaman diliminde misafir olarak eğitim görme fırsatı vermektedir. Öğrencinin misafir olarak eğitim gördüğü ülkede geçirdiği zaman ve emek kendi ülkesinde kayıtlı olduğu kurumu tarafından tanınmak zorundadır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), ortak kurumlardaki çalıģma dönemlerinin akademik olarak tanınmasının sağlanmasında en temel araçtır. Öğrencilerin Erasmus programı kapsamında karģılıklı olarak değiģimden faydalanabilmesi için öncelikle ilgili üniversiteler arasında ikili anlaģma yapılmıģ olması gerekmektedir. Erasmus programı kapsamında, öğrencilere misafir olarak gittikleri ülkede akademik çalıģmalarını yürütebilmeleri için maddi destek de sağlanmaktadır. Bu destek, öğrencilerin kendi ülkelerinden ve baģta üniversiteleri olmak üzere diğer kurumlardan normalde aldıkları burslara ilave olarak verilebilmektedir. Erasmus programı ayrıca Avrupa yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasında 1-6 hafta için de değiģime imkân vermektedir. Bu kapsamda, Erasmus Ofisinin yaptığı faaliyetler aģağıdaki maddelere göre yapılmaktadır: Ġkili AnlaĢmalar: Erasmus Ofisi, ĠTÜ ile Avrupa daki çeģitli üniversiteler arasında, ortak araģtırma ve öğrenci, öğretim üyesi değiģimine platform sağlayan ikili anlaģmalar imzalanmasını sağlamıģtır yılında, Erasmus DeğiĢim Programı kapsamında 22 Avrupa ülkesiyle, 200 den fazla ikili anlaģmamız bulunmaktadır. Avrupa üniversiteleri ile yapılan karģılıklı anlaģmaların sayısının arttrılması amacıyla çeģitli üniversiteler ile yazıģmalar yapılmaktadır. 186

191 2008 Faaliyet Raporu Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter): Türkiye 2004 Ocak ayı itibariyle ERASMUS a resmi olarak dahil olmuģtur. Bu katılımla birlikte ĠTÜ nün de bu çerçevedeki etkinliklerden yararlanabilmesi için sahip olması gereken belge olan ERASMUS University Charter baģvurusu 1 Kasım 2003 tarihi itibariyle yapılmıģ ve baģvurumuz Nisan 2004 te kabul edilmiģtir. BaĢvurumuz 2007 yılı içinde tekrar staj değiģimini de kapsayacak Ģekilde revize edilmiģ, fakat eğitim alanında değiģim yapmamız kabul edilmiģtir. Giden Öğrenciler: ĠmzalanmıĢ olan ikili anlaģmalar çerçevesinde 2008 yılında 700 ĠTÜ lü öğrenci için Avrupa da değiģim kontenjanı yaratılmıģtır. Gerekli baģvurunun yapılması; değiģim öğrencilerinin seçilebilmesi için öğrencilerin seçim süreci hakkında bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması, baģvuru formlarının hazırlanması, toplanması ve seçim yapılmak üzere bölümlere gönderilmesi iģlemleri ABM tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Bölümlerce değerlendirilen baģvuru sonuçlarının öğrencilere duyurulması da ABM tarafından organize edilmiģtir. Yapılan değerlendirmeler sonucu, 352 öğrenci LLP/Erasmus öğrenci değiģimi programından yararlanmıģtır. DeğiĢim için giden öğrencilerin gidecekleri okul ile bağlantı kurmalarında, baģvurularını gerçekleģtirmelerinde, vize iģlemleri için gerekli belgeleri sağlamalarında, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı na değiģime gideceklerinin bildirilmesinde ve değiģim sırasında alacakları derslerin belirlenmesinde ECTS bölüm koordinatörleri ile koordineli olarak Erasmus Ofisi bu öğrencilere yardımcı olmuģtur. Ayrıca değiģim öğrencilerine verilecek ERASMUS hibesinin öğrencilere ulaģtırılabilmesi amacıyla Ulusal Ajans ile temasın kurulup paranın aktarılması için gerekli iģlemlerin yapılması, ilgili hesabın açtırılması, havale iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi ve kayıtların tutulması da yine Erasmus Ofisi tarafından gerçekleģtirilmiģtir. DeğiĢim için 1 dönem veya 1 seneliğine gidecek olan öğrenciler, aģağıdaki ülke kategorizasyonuna göre hibe almaktadır: I. Kategori Ülkeler (300 ) Letonya, Litvanya, Polonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan II. Kategori Ülkeler (400 ) Slovenya, Portekiz, Slovak Cumh., Malta, Çek Cumh., Yunanistan III. Kategori Ülkeler (500 ) Hollanda, Ġtalya, Ġspanya, Belçika, Fransa, Almanya, Avusturya, Lüksemburg IV. Kategori Ülkeler (600 ) Finlandiya, Danimarka, Ġsveç, Ġrlanda, Ġngiltere Ülke Öğrenci % (Ülkeye giden öğrenci sayısı Sayısı / toplam giden öğrenci) Almanya ,11 Danimarka 13 3,7 Çek Cumh. 2 0,57 Ġtalya 56 15,91 Hollanda 30 8,52 Fransa 21 5,97 Finlandiya 8 2,27 187

192 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Erasmus BaĢvuruları: Avusturya 18 5,11 Yunanistan 2 0,57 Ġrlanda 1 0,28 Belçika 14 3,98 Portekiz 12 3,41 Ġspanya 21 5,97 Ġngiltere 23 6,53 Ġsveç 13 3,7 Slovenya 6 1,7 Ġsviçre 1 0,28 Polonya 1 0,28 Estonya 2 0,57 Litvanya 2 0,57 TOPLAM % Öğrenci seçim prosedürü hakkında bilgi : ĠTÜ de Erasmus öğrenci seçimleri genelde ikili anlaģma yapılmıģ olan alanların lisans düzeyindeki Bölüm ECTS Koordinatörleri ve lisansüstünde ise Program Koordinatörlerinin katılımıyla yapılmaktadır. Bu kiģilerin tümü resmen görevlendirilmiģ olup, seçim iģlemleri aynı gün aynı toplantıda bölümler arası koordinasyon ile gerçekleģtirilmiģtir. Böylelikle, Üniversite düzeyinde birbirinden farklı uygulamaların ortaya çıkması da önlenmektedir. Hocalara seçime katılan öğrencilerden herhangi biriyle birinci dereceden yakınlığı olmadığına dair çıkar çatıģması beyannamesi imzalatılmaktadır. Kaldı ki seçimler, ilgili alanın lisans ve yüksek lisans koordinatörlerince birlikte yapıldığından hiçbir durumda seçim, tek bir kiģinin kararıyla yapılmamaktadır yılında ise Ulusal Ajansın öğrenci seçim kriterlerinde yapmıģ olduğu değiģikliğe istinaden öğrenci seçimlerini Mimarlık Fakültesi hariç, Erasmus Ofisi yapmıģtır. BaĢvuran bütün öğrencilerde Akademik Yılı nda % 50 not ortalaması ve % 50 yabancı dil puanının ortalaması alınarak her baģvuran öğrenci için bir nihai not oluģturulmuģ ve öğrenci değerlendirme ve seçimleri bu yönde gerçekleģmiģtir. Ġkili anlaģmaları yapma yönünde bölümlere verilen eģit desteğe rağmen, bazı bölümler bu konuda daha öne çıkmaktadır. Bu durumda imzalanan anlaģmalar varken ve Erasmus hibesi de yeterliyse, daha çok değiģim gerçekleģtirme olanağını yaratan bölümlerin sayılarının düģürülmesi yoluna gitmek yerine, geride kalan bölümlere daha çok destek verilmesine çalıģılmaktadır. Gelen Öğrenciler: Ġkili anlaģmalar çerçevesinde, 2008 yılında Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, Ġspanya, Ġsveç, Ġtalya, Belçika, Slovenya, Portekiz, Polonya, Ġngiltere ve Yunanistan dan 65 gelen öğrencimiz olmuģtur. Gelen değiģim öğrencilerinin ĠTÜ ye gelmeden önce gerekli yazıģmalarının yapılması, vize iģlemleri için gerekli belgelerin hazırlanıp 188

193 2008 Faaliyet Raporu gönderilmesi, bu öğrencilere yurtlarda oda ayarlanması ve öğrencilerin karģılanması Erasmus Ofisi tarafından gerçekleģtirilmektedir. Gelen değiģim öğrencilerine, ofisimiz tarafından hazırlanmıģ olan ve ĠTÜ, Ġstanbul ve Türkiye de yaģam hakkında pratik bilgiler içeren International Handbook verilmektedir. Gelen öğrencilerin Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı na bildirilmesi ve bu öğrencilere birer öğrenci numarası verilerek ders kayıtlarının yapılması da yine Erasmus Ofisinin koordinasyonu ile yapılmaktadır. Bunların yanı sıra gelen öğrencilerin adaptasyonlarının sağlanabilmesi için bir takım sosyal etkinlikler organize edilmektedir. Öğretim Elemanı DeğiĢimi: ĠTÜden ikili anlaģmalarımız kapsamında Avrupa Birliği üniversitelerine değiģime giden öğretim üyelerimiz eğitim vermek ve eğitim almak üzere gidebilmektedirler. Bu kapsamda 2008 yılında 24 öğretim üyemiz eğitim vermek ve 4 öğretim üyemiz eğitim almak amacıyla değiģim yapmıģlardır. Öğretim Elemanı DeğiĢimi Ders Vermek Amacıyla Ders Almak Amacıyla Almanya 9 Avusturya 2 Hollanda 2 Ġtalya 5 1 Yunanistan 1 Polonya 1 Portekiz 2 Ġspanya 2 1 Ġngiltere 2 Ġkili anlaģmalarda değiģime gitmek isteyen hocaların isimleri belirtilmiģse (ĠTÜ AKTS Bölüm Koordinatörünün onayı ile geldiğinden) herhangi bir seçim yapılamamaktadır. Henüz aynı üniversite ile yapılacak değiģime birden fazla baģvuru olmadığından, bu konuda izlenecek yol konusunda bir prosedür oluģturulmamıģtır. Bu durum ortaya çıktığında, diğer yurt dıģı görevlendirmelerde olduğu gibi, ilgili bölümün Bölüm Kurulu Kararı almasının istenebileceği düģünülmektedir. DeğiĢim için giden öğretim üyelerinin gidecekleri üniversiteden davet mektupları geldikten sonra, değiģim iģlemleri için gerekli belgeleri sağlamalarında, gerekli belgelerin toplanmasında Erasmus Ofisi hocalarımıza yardımcı olmuģtur. DeğiĢim öğrencilerine verilecek Erasmus hibesinin öğretim üyelerine ulaģtırılabilmesi amacıyla Ulusal Ajans ile temasın kurulup paranın aktarılması için gerekli iģlemlerin yapılması, ilgili hesapların hocalarımız tarafından açtırılması, havale iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi ve kayıtların tutulması da yine Erasmus Ofisi tarafından gerçekleģtirilmiģtir. DeğiĢim için gidecek olan hocalarımız, aģağıdaki ülke kategorizasyonuna göre hibe almaktadır: 189

194 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ I. Kategori Ülkeler (300 ) Letonya, Litvanya, Polonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan II. Kategori Ülkeler (400 ) Slovenya, Portekiz, Slovak Cumh., Malta, Çek Cumh., Yunanistan III. Kategori Ülkeler (500 ) Hollanda, Ġtalya, Ġspanya, Belçika, Fransa, Almanya, Avusturya, Lüksemburg IV. Kategori Ülkeler (600 ) Finlandiya, Danimarka, Ġsveç, Ġrlanda, Ġngiltere Günlük Hibe Miktarları ( ) Haftalık Hibe Miktarları ( ) Ülke (1 haftaya kadar) Hafta 3., 4., 5., 6. Hafta Kategorileri Hafta I II III IV Öğretim elemanı değiģimi gerçekleģtirilirken, giden öğretim elemanının sağlayacağı katkının gidilecek üniversitenin diploma programının temel ve önemli bir parçası olması, değiģimin yeni öğretim metodları geliģtirilmesine katkı sağlaması, değiģim muhtemel ortaklık projeleri için kurumlar ve bölümler arası bağlantıları güçlendirmesi, öğretim elemanı belirlenirken daha önce yurt dıģı tecrübesi olmayan öğretim elemanlarına öncelik tanınması ve anlaģmalar arası kontenjanlar belirlenerek, bölümlere göre eģit dağılıma öncelik verilecek Ģekilde gerçekleģtirilmesine dikkat edilmiģtir. AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ÇalıĢmaları: Avrupa Yüksek Öğretim Alanında yer alan ülkelerde gerek yüksek öğrenim süresince, gerekse yüksek öğrenimden sonra kazanılan edinimlerin ülkeler arasında uyumlu, karģılaģtırılabilir ve birbirini tamamlayabilir bir kredilendirme sistemi ile ölçülmesi kararlaģtırılmıģ ve bu amaçla Avrupa Kredi Transfer (ve Biriktirme) Sistemi geliģtirilmiģtir. Bu sistemde öğrenim programının kredilendirilmesi, öğrenim dönemi sonrası kazanılacak çıktıların ve öğrenciye yüklediği çalıģma yükünün esas alındığı "öğrenci odaklı" bir Ģekilde belirlenmektedir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, ülkelerin yetkili yasal organlarınca ulusal kredilendirme sistemi olarak belirlenebileceği gibi, belirlenmiģ baģka bir ulusal kredilendirme sisteminin yanında kurumlar arası alınan derecelerin tanınması ve değiģimi kolaylaģtırıcı ikincil bir araç olarak ta kullanılabilmektedir. Avrupa Komisyonu, süreçte yeni yer alan ya da AKTS çalıģmalarını henüz tamamlamamıģ yüksek öğretim kurumlarına çalıģmaları tamamlayabilmesi için mali destek sağlamaktadır. Ġki sene boyunca alabilecekleri bu destekle kurumlar, kredilendirme sistemlerini gözden geçirerek derslere atanan kredileri AKTS olarak belirleyeceklerdir. Alınan her bir dersin ortalama bir öğrenciye yüklediği sınıf ve sınıf dıģı çalıģma zamanları ile öğrenilen alanın öğrencinin meslek alanında ne kadar etkili/faydalı olacağının tespiti gerekmektedir. Ulusal Ajans Avrupa Kredi Transfer Sistemi hibesini sadece 2 yıl süreyle ödemektedir. Dolayısıyla, artık ĠTÜ ve birçok üniversite AKTS çalıģmalarını tamamladığı ve Erasmus değiģiminde 2 yıllarını tamamladıkları 190

195 2008 Faaliyet Raporu için, bu kalemde bir hibe çoğu üniversiteye ödenmemektedir. ĠTÜ bu hibeyi en son Akademik Yılı nda almıģtır. ĠTÜ de tüm lisans bölümleri için AKTS bilgi paketleri tamamlanmıģtır. Lisansüstü programlarının AKTS çalıģmaları için düzenli toplantılar yapılmakta ve bu konudaki çalıģmalar devam etmektedir. Ġtalyanca Dil Kursu: Erasmus değiģim programına katılmak isteyen öğrencilerin yoğun olarak tercih ettikleri Ġtalya ya, akademik yılında gönderilecek Erasmus öğrencilerinin ve diğer ĠTÜ öğrencilerinin yararlanacağı Ġtalyanca Yoğun Dil Kursu, Sannio Üniversitesi öğretim üyeleri ve ĠTÜ AB Merkezi tarafından ilk olarak 5-12 Haziran 2005 tarihleri arasında düzenlenmiģtir. Haziran 2005 ten itibaren her akademik yılın Haziran ayında yapılmakta olan kursun ĠTÜ Erasmus Ofisi websitesi, ĠTÜ websitesi ve posterler aracılığıyla ilanı, öğrenci baģvurularının kabul edilmesi, öğrencilerin seçimi, kursun organizasyonu ile ilgili her türlü teknik ihtiyaç, kursu verecek öğretim üyelerinin karģılama ve konaklama sorunlarının organizasyonu iģleri de ĠTÜ Erasmus Ofisi tarafından gerçekleģtirilmiģtir. ġu ana kadar yaklaģık 150 ĠTÜ öğrencisinin yararlandığı ve ĠTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu sınıflarında düzenlenen Ġtalyanca Yoğun Dil Kursu na katılan öğrencilere birer katılım sertifikası da verilmiģtir. ITU Mobility Centre / ĠTÜ Mobilite Merkezi ĠTÜ AB Merkezi AraĢtırma Ofisi, dahil olunan EURAXESS ağı kapsamında kurulan ve Avrupa da bulunan 200 Mobilite Merkezinden biri olarak ĠTÜ Mobilite Merkezi adı altında hizmet vermektedir. ĠTÜ Mobilite Merkezi Türkiye de kurulan ve aralarında TÜBĠTAK, ODTÜ, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversite nin bulunduğu beģ Mobilite Merkezinden biridir. ĠTÜ Mobilite Merkezi Marmara Bölgesinde Ġstanbul, Sakarya, Edirne ve Bursa illerindeki üniversitelerden oluģan toplam 12 kurumdan sorumlu bir merkezdir. ĠTÜ Mobilite Merkezinin görev alanına yurt dıģından gelen ve yurt dıģına gidecek olan araģtırmacılara hukuki, mali ve idari konularda yardımcı olmaktır. ĠTÜ Mobilite Merkezi nin sorumlu olduğu ve hizmet verdiği kurumlar aģağıda verilmektedir. Ġstanbul Üniversiteleri Kadir Has Üniversitesi Ġstanbul Kültür Üniversitesi Koç Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi Okan Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 191

196 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Diğer Ġller Sakarya Üniversitesi Trakya Üniversitesi Uludağ Üniversitesi DanıĢmanlık Hizmetleri ĠTÜ AB Merkezi AraĢtırma Ofisi gerek ĠTÜ içinden gerekse ĠTÜ dıģından araģtırmacılara danıģmanlık hizmeti vermektedir. Bu dönem içerisinde bize baģvuran öğretim üyeleriyle birlikte Avrupa Birliği Hibe Programı tarafından desteklenen iki Avrupa Birliği projesine baģvurmalarında yardımcı olunmuģtur. Ayrıca öğretim üyelerimize Avrupa Çerçeve Programlarına ve diğer Avrupa Birliği Programlarına baģvurularında destek hizmeti verilmektedir. Yabancı Yayınların Takibi ĠTÜ AB Merkezi AraĢtırma Ofisi yaklaģık üç yıldır düzenli olarak Avrupa AraĢtırma Alanıyla ilgili her ay yayınlanan Cordis Focus, Research.EU, RTDinfo Magazine on European Research dergilerini abone yöntemiyle takip etmektedir. Bu dergiler merkezde arģivlenmekte ve gerekli bilgiler araģtırmacılarla paylaģılmaktadır. 11. ĠĢ ve Ġnsan Kaynakları Merkezi ĠĢ ve Ġnsan Kaynakları Merkezi, yılları arasında ĠĢletme Fakültesi nde Kariyer Ofisi adı altında kurulmuģ ve 2001 yılında Rektörlüğe bağlanmıģ, 2005 yılı itibariyle de ĠĢ ve Ġnsan Kaynakları Merkezi adını alarak yeni bir etkinlik sürecine girmiģtir. ĠTÜ öğrencilerini mezuniyet öncesinde bilinçlendirmek ve kariyer hedeflerini doğru belirleyebilmelerini sağlamak amacını taģıyan merkezimiz, her geçen gün etkinliklerini arttırarak, daha çok sayıda öğrenciye ulaģarak yoluna devam etmektedir. ĠĢ ve Ġnsan Kaynakları Merkezi, her yıl olduğu gibi ġubat 2008 tarihleri arasında Ayazağa ve Maçka yerleģkelerinde Ġnsan Kaynakları Zirvesi 2008 i düzenlemiģtir. Aynı zamanda fakültelerde çeģitli firmaların stant açmaları ve öğrencilerimizle buluģmalarını sağlanmıģtır. Yenilenen web sitesi ile hem öğrencilerimize hem de firmalara daha iyi hizmet hedeflenmiģtir. Yenilenen web sitesinde öğrencilerimizin özgeçmiģleri özgeçmiģ havuzunda toplanmaya baģlamıģtır. Merkezimizin hedefleri doğrultusundaki çalıģmaları, 2008 yılının öğrencilerimize ve firmalara ulaģabilme konusunda oldukça verimli geçmesine neden olmuģtur. ĠĢ ve Ġnsan Kaynakları Merkezi öğrencilerimize bir tür danıģmanlık firması hizmeti vermektedir. Merkezimiz, ĠTÜ öğrencilerini, mezuniyet öncesinde kariyer olanakları hakkında 192

197 2008 Faaliyet Raporu bilgilendirmek, kariyer hedeflerine yaklaģmasını sağlamak ve akademik bilginin mezuniyet sonrası baģarıyla iliģkilendirilmesini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda, öğrencilerimizin kariyerlerini planlamaları ve mezuniyet sonrasında kendi kiģiliklerine, yetkinliklerine ve birikimlerine en uygun iģlere en uygun koģullarla yerleģtirilmeleri amacıyla çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir. Merkezimiz, etkinlik yelpazesini geniģleterek, öğrencilerimize daha fazla imkan sağlamayı hedeflemektedir. Günümüzde, küresel ölçekte yaģanan yoğun rekabetin yanı sıra artan ve farklılaģan müģteri talepleri, firmaları mevcut iģe en doğru elemanı yerleģtirmeye zorlamaktadır. Firma yöneticilerinin bu alanda doğru kararı alabilmek için büyük özveride bulundukları bir gerçektir. Bu bağlamda, Merkezimiz, düzenlediği etkinlikler ve web sitesi aracılığıyla öğrencilerimizle firmaları buluģturarak önemi yadsınamayacak bir görevi yerine getirmektedir. Düzenlenen etkinlikler: Ġnsan Kaynakları Zirvesi-ĠKZ En büyük etkinliğimiz, Ġnsan Kaynakları Zirvesi dir. Her yılın ġubat ayının son haftası düzenlenen bu zirveye çeģitli firmalar katılmaktadır. Zirvenin öğrencilerimize sağladığı önemli faydalar Ģu Ģekilde sıralanabilir: Staj ve iģ baģvurularının yapılması Seminerlerle kiģisel geliģim ve mesleki geliģimlerine katkıda bulunulması Firmalara yönelik soruların doğrudan firma temsilcilerine yöneltilmesi Firma mülakatlarına katılım Firmalar da, bu etkinlik aracılığıyla ĠTÜ öğrencilerini daha yakından tanıma ve kendilerini tanıtma imkanını elde etmektedir. Sözlü ve yazılı olarak alınan geri bildirimlerden, merkezimiz tarafından düzenlenen zirvelerden memnun kalındığı saptanmıģtır. Firma Tanıtım Günleri ÇeĢitli nedenlerde ötürü zirve çerçevesinde öğrencilerimizle olamayan firmalar için özel günler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, zirve ile aynı amacı gütmektedir. Seminerler Merkez tarafından akademik yıl içerisinde çeģitli seminerler düzenlenmektedir. En sık düzenlenen seminerler özgeçmiģ hazırlama ve mülakat tekniklerine yönelik olanlarıdır. 193

198 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Bunlardan bazıları dıģarıdan çağrılan uzmanlar, bazıları da merkezimiz yetkilileri tarafından verilmektedir. Ekim-Kasım-Aralık 2008 döneminde Ġlter Oktay tarafından ĠĢe Hazır mısın?, DAAD tarafından Almanya da Yüksek Öğrenim düzenlenen seminerlerden bazılarıdır. ÖzgeçmiĢ Havuzu Projesi Merkezi, yenilenen web sitesi aracılığıyla öğrencilerimize bireysel üyelik ve özgeçmiģlerini bırakma imkanı sağlamaktadır. Amaç bireysel ve kurumsal üyeleri aynı platformda buluģturmaktır. Ayrıca bu etkinliklere ek olarak, öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen pek çok etkinliğe destek olmaktadır. ĠĢ ve Ġnsan Kaynakları Merkezi amacı, tüm ĠTÜ öğrencilerine iģ hayatına baģlama aģamasında kariyerleri konusunda danıģmanlık hizmeti vermektir. En büyük hedefi daha çok öğrenciye ulaģabilmektir. Bu nedenle Kültür Sanat Birliğine uzman öğrenci kulüpleriyle ortak çalıģmaktadır. ĠKZ 2008 kapsamında iki öğrenci kulübüyle birlikte çalıģılmıģtır. Bir diğer hedefimiz de özgeçmiģ havuzunun etkin bir Ģekilde kullanılmasıdır. Bunun için halen ĠĢ-Kur ile görüģmeler devam etmektedir. FAALĠYET TÜRÜ Fakülte SDKM Toplam Konferans(ĠKZ 2008) 1 1 Firma Sunumları Eğitim Semineri 7 7 Toplam

199 2008 Faaliyet Raporu Rektörlük Ofisleri DıĢ ĠliĢkiler ve Enformasyon Müdürlüğü Türkiye de ve Dünya da kamudan özel sektöre, eğitim kurumlarından sivil toplum kuruluģlarına kadar her kurumda, kendini doğru ve en etkili Ģekilde tanıtmak kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuģtur. Bu sebeple basın, halkla iliģkiler, kurumsal iletiģim, vb. departmanlar birçok kurumda yerini almıģtır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi de seçkin ve köklü bir üniversite olarak böyle bir departmanın gerekliliğine inanarak 1977 yılında DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü nü kurmuģ, 1984 yılında Basın Halkla ĠliĢkiler ve Protokol ġube Müdürlüğü olan adı 1985 yılında, Ģimdiki adı olan DıĢ ĠliĢkiler ve Enformasyon Müdürlüğü ne dönüģtürülmüģtür. KuruluĢundan bu yana her türlü resmi tören (Akademik Yılı AçılıĢ, Mezuniyet, ĠTÜ Günü, vb.) ve toplantı organizasyonunu gerçekleģtirmiģ, üniversitenin tanıtım faaliyetlerinde bulunmuģ, basın ile iletiģimini düzenli ve sürekli kurarak hem iç, hem dıģ bültenler (basın bültenleri, ĠTÜ Haberler adlı kurum bülteni) yayınlayarak gereken sorumluluklarını yerine getirmiģtir.. Sunulan Hizmetler Üniversitemiz resmi tören ve toplantıları ile ilgili yapılan organizasyonlar; AçılıĢ Töreni Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ü Anma Töreni Öğretmenler Günü Töreni(BaĢarılı öğretmenlerin ve öğrencilerin ödüllendirilmesi Töreni) Yılsonu Toplantısı-Yeniyıl Kutlaması (2008 Yılında emekli olan 30 akademik ve 32 idari mensubumuza plaketler sunuldu. ) Doktora ve Sanatta Yeterlik Diploma Töreni (120 mezunumuz için düzenlenen tören mezun aileleri ve Öğretim Üyeleri olmak üzere yaklaģık 600 kiģi katılımla gerçekleģti.) ĠTÜ Günü (Meslekte 60,50,40 Yıl ile Hizmette 40,30 yılını kutlayan mezunlarımız ve mensublarımız için düzenlenen törende 360 mezunumuza ulaģarak özgeçmiģleri derlendi ve Anı Kitabı basıldı. 360 kiģiye plaketler sunuldu. Tüm gün kampüste öğle yemeği, kampus gezileri, açık alan da çeģitli oyunlar ve uçurtma Ģenliği gibi etkinlikler gerçekleģtirilerek mezun ve aileleri Ayazağa YerleĢkesinde bir araya getirildi. Aynı günün akģamı düzenlenen ĠTÜ Gecesi The Marmara Oteli nde gerçekleģti.) 195

200 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Lisans Mezuniyet Töreni (5000 kiģinin katılımı ile gerçekleģen Tören, ilk kez yapımı 2008 yılında tamamlanan ĠTÜ Stadyumu nda yapıldı.) Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni (884 Yüksek Lisans mezunu için düzenlenen Tören, ilk kez yapımı 2008 yılında tamamlanan ĠTÜ Stadyumu nda yapıldı.) Anılan organizasyonların davetiye basım ve dağıtımı, tören akıģının düzenlenmesi ve sağlanması, salon hazırlıkları (çiçek, video, fotoğrafçı, protokol düzeni, misafirlerin karģılanması, konser, program ve kitapçık basılması vb ) yapıldı. Üniversitemiz sahip olduğu bilimsel, akademik ve teknolojik birikimi, bilim insanı - araģtırmacı yetiģtirme gücü ile ülkemizin üniversiteleģme ihtiyacını karģılamak üzere yola çıkan yeni kurulan kamu üniversitelerine destek olmayı hedefleyerek hazırlamıģ ĠTÜ-ARBĠYEP Projesi kapsamında; Kasım 2008 tarihleri arasında Üniversitemize davet edilen 21 yeni kurulan Üniversite nin Rektörü nün, konaklama, geliģ-gidiģ, toplantılar ve Ġstanbul turu dahil 3 gün boyunca eģleriyle birlikte ağırlanması için gerekli tüm programı hazırlanmıģ ve yürütülmüģtür. Salon Tahsislerinin yapılması; Müdürlüğe bağlı bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi ve Maçka da bulunan Mustafa Kemal Amfisi nde yapılmak istenen kongre, seminer, sempozyum, eğitim, kültür ve sanat organizasyonları için tahsis iģleri yapılarak Kongre, Seminer ve Sempozyum kapsamında SDKM nde 142 MKA nde 18 etkinlik, Sanat etkinlikleri kapsamında SDKM nde 7 MKA nde 53 Konser organizasyonunun gerçekleģmesi sağlanmıģtır. ĠTÜ Vakfı Maçka Sosyal Tesisleri konaklama bölümündeki 29 odadan Rektörlük Kontenjanı olarak bulunan 4 odanın rezervasyon prosedürü yerine getirilerek 996 kiģinin konaklaması sağlanmıģtır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konuları hakkında çeģitli kurumlarda araģtırma yapabilmelerini sağlayacak izin yazıları hazırlanmıģtır. Vefat eden 13 öğretim üyemiz için; Mimarlık Fakültesi desteği ile TaĢkıĢla da cenaze törenleri düzenlendi, Gazete ilanları verildi, BaĢsağlığı mesajı duyuruldu. 196 Üniversitemiz resmi tören organizasyonlarına ait fotoğraf ve video görüntüleri digital olarak arģivlenmiģ, yerleģkelerimizde tanıtım amaçlı yapılacak stand kurma, yarıģma, eğlence, konser v.b. etkinlikler kapsamında 20 çalıģmanın gerekli onaylar alınarak gerçekleģmesi sağlanmıģ,

201 2008 Faaliyet Raporu etkinlikler boyunca güvenlik ve otopark v.b. konularda çıkabilecek aksaklıklar ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve Güvenlik Müdürü ile koordineli olarak çalıģılmıģtır. Üniversite dıģı ve üniversite içinden gelen talepler doğrultusunda protokol listeleri, protokol düzeni ve ağırlanması, plaket yaptırılması, v.b. konularda destek verilmiģtir. Rektörlük tarafından tarihinde oluģturulan ĠTÜ Logolu EĢyalar Komisyonu üyesi olan DıĢ ĠliĢkiler ve Enformasyon Müdürlüğü, 30 Aralık 2004 tarihinde komisyonun ilk çalıģması olarak hazırladığı ĠTÜ 2005 Masa Takvimi çalıģmasını her yıl yürütür(belirlenen konsepte uygun fotoğrafları ve yazılı metinleri derler, yeni yıl hediyesi olarak ĠTÜ öğretim üyelerine ulaģmasını sağlar) yılında farklı olarak ĠTÜ 2009 Masa Takvimi yanı sıra ĠTÜ 2009 Ajanda çalıģmasını da hazırlayarak 1992 akademik ve 1130 idari kadroya olmak üzere 3122 kiģiye paketleme ve dağıtımı yapılmıģtır. ĠTÜ Logolu Ürünler Komisyonu çalıģmaları kapsamında geliģtirilen ĠTÜ Rozeti, ĠTÜ Çantası, ĠTÜ Kupası, ĠTÜ ġapkası vb. nin üretimini sağlayan Müdürlüğümüz, 3-5 Eylül 2008 tarihleri arasında Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde yapılan Eğitim Öğretim yılı öğrenci kayıtları sırasında ĠTÜ PoĢeti içerisinde ĠTÜ ġapkası, ĠTÜ bloknot, ĠTÜ Kalemi nin üretimi yapılarak 4000 öğrenciye dağıtımı sağlanmıģtır. Uluslararası Ortak Lisans Programları Ofisi Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı baģaran, geleneksel yapısını korurken modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, güçlü yurtdıģı iliģkileriyle öğrencilerinin sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası ortamda da yarıģacak Ģekilde yetiģtiren bir devlet üniversitesidir. Ġstanbul Teknik Üniversitesi nin New York Eyalet Üniversite Sistemi (SUNY), Montana State Üniversitesi (MSU) ve Southern Illinois Universitesi (SIUE) Edwardsville Kampüsü ile ortaklaģa yürüttüğü Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP) eğitim yılında baģlamıģtır. BeĢinci yılına girmekte olan bu programların 12 tanesi üniversitemizde yer almaktadır. Çift Diplomaya yönelik bu programları oluģturulurken, üniversitemiz dünyadaki geliģmelere, öğrencilerden gelen taleplere göre hareket etmiģ; yeni iģ sahalarına dönük ve çok disiplinli konulara öncelik vermiģtir. Öğrencilere gerek akademik, gerekse sosyal ortamda iki farklı kültüre açık olarak kendilerini yetiģtirebilme, uluslararası geçerli dil olan Ġngilizceyi ana diliniz düzeyinde öğrenebilme ve kullanabilme olanağı sağlayacak bu programları bitiren öğrenciler, ĠTÜ diploması yanında bir Amerikan Üniversitesi diplomasına da sahip olmaktadırlar. 197

202 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Bu programlar, Kampüs koordinatörlüğünün baģkanlığında, Uluslararası Eğitim Merkezi tarafından yürütülmektedir. Her programın, Fakültelerde idari ve akademik sorunlara yardımcı olacak bir akademik program koordinatörü vardır. ĠTÜ uluslararası ortak lisans programları ve bağlı olduğu üniversiteler ĠĢletme - New Paltz Üniversitesi Ekonomi - New Paltz Üniversitesi Tekstil GeliĢtirme ve Pazarlama - Fashion Instude of Technology Moda Tasarımı - Fashion Instude of Technology Gemi Makinaları ĠĢletme Müh. - Maritime College Deniz UlaĢtırma ve ĠĢletme Müh. - Maritime College BiliĢim Sistemleri Mühendisliği - Binghamton Üniversitesi ĠnĢaat Mühendisliği - Buffalo Üniversitesi Çevre Mühendisliği - Buffalo Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Yönetimi - Montana State Üniversitesi Biyomühendislik - Montana State Üniversitesi Endüstri Mühendisliği - Southern Illinois University Edwardsuille Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi Uluslar arası ĠliĢkiler Ofisi, Üniversitemizde bulunan 12 Fakülte, 37 Bölüm ve ĠTÜ`nün genel tanıtım broģürlerinin Ġngilizceleri güncelleme aģamasındadır. Mart 2008 de Buffalo`da yapılmıģ olan Yıllık UOLP toplantısında ĠTÜ`nün programlarıyla ilgili 42 sayfalık kitapçık halinde rapor sunulmuģtur. Athens Programı Athens, Mühendis adaylarının Kasım veya Aralık aylarında 1 haftalık, 2 veya 3 kredilik temel mühendislik derslerinin yanında ekonomi ve iģletme dersleri üzerine yoğunlaģtırılmıģ eğitim aldıkları bir değiģim programıdır. Öğrencilerin kendi alanlarında bilgilerini ve bakıģ açılarını derinleģtirmeleri amaçlanır. 198

203 2008 Faaliyet Raporu ATHENS 2008 Mart Ayında Giden Öğrenciler Universidad Politechnica de Madrid 4 Katholieke University Leuven 1 ATHENS2008 Kasım Ayında Giden Öğrenciler Metallurgical & Materials Engineering Arts Et Metiers Paris Tech 4 Mechanical Engineering & Mechanical Eng. Telecom Paris Tech 4 Computer Engineering Universitad Ploitecnica de Madrid 1 Environmental Eng.- Ceske Vysoke Uceni Technice V praze 2 Electrical Eng. & Industrial Eng. 1 Chemical Engineering Ecole Des Mines De Paris 1 ATHENS 2008 Kasım Ayında Gelen Öğrenciler Engineering Apporaches in Aerospace: Experimental And Numerical 20 Studies, Desing and Prototyping (ITUAER02) Molecular Tools to Study Microbaial Ecology (ITUMOL ÖSYM Puanları açıklanmadan önce Öğrenci DanıĢma Merkezi ile eģ zamanlı olarak liselere gidilmiģ ve UOLP tanıtımı ve ĠTÜ tanıtımları yapılmıģtır 2008 ÖSYM puanları açıklandıktan sonra Ġzmir Mezunlar Derneği nden gelen öğrencilere ĠTÜ nün tanıtımı yapılmıģtır. Daha önce ise Ġzmir Liselerine ÖDM ile çeģitli ziyaretler düzenlenmiģtir Yılında Yurt içi ve Yurt DıĢı Katılınan Etkinlikler Görevlendirme Tarihi Gidilen Yer Toplantı Adı 2-12 Mart 2008 Amerika /Buffalo UOLP Yıllık Toplantı 5-7 Haziran 2008 Ġtalya/ Milano General Meeting of Athens Member adlı toplantıya katılım Temmuz 2008 Ġzmir UOLP Tanıtımı Ekim Kasım 2008 Ġngiltere/ Liverpool Azerbaycan / Bakü Liverpool Hope Üniv. Tarafından ev sahipliği yapılan "2.UNeECC General Assembly Meeting and Annual Conference" adlı toplantıya katılım Mimarlık ĠnĢaat, Azerbaycan Petrol Akademisi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasındaki iģbirliği görüģmeleri Local Koordinatör olarak ATHENS programı kapsamında yapılan toplantıya katılım 9-13 Aralık 2008 Fransa / Paris Aralık 2008 Ankara TED kolejinde yapılan UOLP tanıtım fuarına katılım Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına bağlı olarak görev yapan, Üniversitemiz Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü; Özel, Vakıf, Kurum ya da KuruluĢlar tarafından verilmekte olan ayni ve/veya nakdi yardım burslarının takip ve koordinasyon iģlemlerinin gerçekleģtirilmesinin yanı sıra Üniversitemize ait Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı, Arı Kültürel A.ġ. ve ĠTÜ Vakfı tarafından iģletilmekte olan Öğrenci Yurtlarının Öğrenci YerleĢtirme, Yurtlar arası geçiģ, 199

204 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci Disiplini ve iģleyiģi uygulamalarının kontrolünü ve adı geçen birimler ile Yönetim arasındaki koordinasyonun sağlanmasında etkin görevler üstlenmektedir. Yurtta Barınan Öğrenci Sayıları Erkek Öğrenci Kız Öğrenci ĠTÜ Vakfı na bağlı yurt Arı Kültürel A.ġ. Ye Bağlı Yurt ĠTÜ Sağ. Kül.Ve Spor.Dai.BĢk.Bağlı Yurt TOPLAM Burs Bilgileri Bursun Türü Öğrenci Sayısı Miktar (TL) Aylık Toplam (TL) ĠTÜ Vakfı Bursu 50 öğrenci 130,00 TL 6.500,00 ĠTÜ Vakfı Sosyal Komite Bursu 154 öğrenci 130,00 TL ,00 ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Bursu 81 öğrenci 150,00 TL ,00 Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu 1882 öğrenci 180,00 TL ,00 TCS Bursu(yabancı Uyruklular) 237 öğrenci ,00 TL ,00 Özel Burslar(ġahıs,Firma,Vakıf ve Kurumlar) 1683 öğrenci ,00 Ocak 2009 ilk 2000 Bursu 9 öğrenci 200 TL : 5 öğr , TL :2 öğr. Yemek Bursu 1788 öğrenci 40,00 TL ,00 200

205 2008 Faaliyet Raporu 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Yönetim Üniversitelerde üst yönetici rektördür. Rektörlerin yetkileri, görevleri ve görev süreleri 2547 sayılı Kanunda belirtilmiģtir. Bu Kanunun 13 üncü maddesine göre rektör profesör unvanına sahip kiģiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından CumhurbaĢkanınca atanır. Görev süresi dört yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak, iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör Üniversite tüzel kiģiliğini temsil eder. Rektör, çalıģmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kiģiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları sayısının üç olması yönetimi, geniģ alan içeren Üniversiteler için yeterli değildir. Üniversite yapısında Üniversite Yönetim Kurulu rektörden sonraki en önemli yönetsel organdır. Rektörün baģkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değiģik birim ve alanlarını temsil edecek Ģekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluģur. Bu kurulun yapısı, çalıģmalarının saydamlık düzeyi, yetki alanlarının geniģliği, üniversite yönetimlerinin üniversite öğretim kadrosuyla iliģkilerin kurulması bakımından büyük öneme sahiptir. Üniversitelerde temelde akademik konulardaki karar ve tavsiye organı ise senatodur. Senato rektörün baģkanlığında rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluģur. Fakültelerde dekan yöneticidir. Dekan yardımcısı sayısı iki olup, dekan tarafından en fazla üç yıl için atanırlar. Fakülte Yönetim Kurulları Üniversite Yönetim kurullarının tersine tamamen seçilmiģlerden oluģmaktadır. Fakülte Kurulları ise akademik bir organ olup, iģlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Enstitünün organları enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Batı ülkelerinden lisansüstü okul biçiminde sistemimize entegre edilmiģtir. Yüksekokul organları ise yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. 201

206 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Üniversiteler de en küçük akademik birimleri bölümler oluģturmaktadır. Bölümlerin geliģtirilmesi ve güçlendirilmesi kaynak tahsislerinin bölümler düzeyinde yapılması gerekmektedir. Üniversitemiz de stratejik plan çalıģmaları ilk olarak bölümlerde baģlatılmıģtır. ÇağdaĢ yönetim anlayıģı katılımcı en küçük akademik birimlerin bile söz sahibi olabildiği ve öğrencilerin büyük ölçüde yönetimde etkin rol oynadığı bir anlayıģtır. Karar alma süreçlerine tüm paydaģların katılımının sağlanması gerekmektedir. Yönetim kararlarının ve yönetim süreçlerinin etkin bir Ģekilde değerlendirilmesi için yöntemler geliģtirilmelidir. Rektörlerin yetkileri gözden geçirilmeli, senato ve yönetim kurulu gibi karar organlarının yetkileri arttırılmalıdır. ÇağdaĢ yönetim ilkelerinin gerektirdiği, insan kaynakları ile ilgili politikaların belirlenmesi, kadro ve nitelik planlarının hazırlanması, iģgücünün temini, seçilmesi ve yerleģtirilmesi, kurumla bütünleģmesi amacıyla oryantasyonu ve sosyalizasyonu, görevleri ile ilgili olarak eğitilmesi, yetiģtirilmesi ve geliģtirilmesi, birikimlerinin çabalarının ve performanslarının değerlendirilerek iyileģtirilmesi, kariyerlerinin planlanması ve yönetilmesi gibi süreçlerin oluģturulması gerekmektedir. Ġç Kontrol Sistemi Ġç Kontrol : Ġç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, verimli, ekonomik ve idarenin amaçlarına uygun bir Ģekilde kullanılması, iģ ve iģlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, idarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile mali disiplini sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak kurum bünyelerinde iç kontrol mekanizmasının kurulması öngörülmüģtür. Anılan Kanunun, BeĢinci Kısmında Ġç Kontrol Sistemi düzenlenmiģ olup, bu bölümde iç kontrol sistemine iliģkin olarak; Ġç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve iģleyiģi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri, atanması, iç denetim koordinasyon kurulu ve kurulun görevleri hususlarına yer verilmiģtir. 202

207 2008 Faaliyet Raporu Ġç kontrolün amacı; Kaynakların etkili ve etkin bir Ģekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak kullanımını sağlamak Mevzuata uygunluğu sağlamak Ġdarenin faaliyetleri hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi sağlamak Ġdarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemektir. Ġç kontrolün bileģenleri; Kontrol Ortamı: Ġdarenin, yöneticilerin ve çalıģanların iç kontrolü benimsemeleri, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayıģına sahip olmaları esastır. Performans esaslı yönetim anlayıģı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kiģilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ġdarenin teģkilat yapısı ile personelin yetki ve sorumlulukları açık bir Ģekilde belirlenmelidir. Etkin bir kontrol ortamı, çalıģanların kendi görev, yetki ve sorumluluklarını anladıkları ve etik davranıģı özümsedikleri zaman oluģacaktır. Risk Değerlendirmesi: Risk; kurumun hedeflerine ulaģmasına engel olması muhtemel olayların gerçekleģme ihtimalidir. Risk değerlendirmesi ise kurumun hedeflerine ulaģmasına engel risklerin tanımlanması ve analiz edilmesidir. Risk değerlendirmesi, mevcut koģullarda meydana gelen değiģiklilikler dikkate alınarak gerçekleģtirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Stratejik Planında ve Performans Programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaģmak için iç ve dıģ sebeplerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Risk değerlendirme süreci; Risklerin tanımlanması, risklerin muhtemel sonuçlarının ölçülmesi ve risklerin birbirleri ile iliģkilendirilerek büyükten küçüğe sıralanmasından oluģmaktadır. Kontrol Faaliyetleri: Kontrol faaliyetleri esas itibarıyla risklerin yönetilmesine iliģkindir. Ġç kontrol sistemi içinde önleyici, tespit edici ve telafi edici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. Kontrol faaliyetleri, Üniversitenin bütün kademelerine ve faaliyetlerine yayılmalıdır. Kontrol faaliyetlerine örnek olarak; yetki devri ve onay prosedürleri, görevlerin birbirinden ayrılması, kaynaklara ve resmi kayıtlara eriģim konusundaki kontroller gösterilebilir. Bilgi ve ĠletiĢim: Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi, uygun bir Ģekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir Ģekilde ve sürede iletilir. 203

208 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ġzleme: Ġzleme, iç kontrol faaliyetinin, belirli bir zaman aralıklarıyla kalitesinin, iģleyiģinin ve tasarımının gözden geçirilmesi ve alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesinden oluģan bir süreçtir. Ġç kontrol sisteminin; değiģen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere ayak uydurabilmesi için farklı ve tarafsız bir gözle değerlendirilmesi ihtiyacı izleme faaliyeti ile karģılanacaktır. Bu bileģenler esas alınarak Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esasların 5 inci maddesine istinaden Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluģturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliģtirilmesi amacıyla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel Ģart belirlenmiģ bulunmaktadır Söz konusu Tebliğde (5) baģlık altında toplam (18) standart, 1-Kontrol Ortamı Standartları Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı Standart: 4. Yetki Devri 2- Risk Değerlendirme Standartları Standart: 5. Planlama ve Programlama Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3- Kontrol Faaliyetleri Standartları Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Standart: 9. Görevler ayrılığı Standart: 10. HiyerarĢik kontroller Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri 4- Bilgi ve ĠletiĢim Standartları Standart: 13. Bilgi ve iletiģim Standart: 14. Raporlama Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 5- Ġzleme Standartları Standart: 17. Ġç kontrolün değerlendirilmesi Standart: 18. Ġç denetim Ģeklinde belirlenmiģtir. Ġç kontrol sadece mali kontrol olmayıp karar alınmasından iģin sonuçlandırılmasına kadar izlenen tüm prosedürleri kapsayan ve tüm çalıģanların rol aldığı bir sistemdir. 204

209 2008 Faaliyet Raporu Bununla birlikte, kontrol faaliyetlerinde tasarım ve uygulama eksiklerinin olabileceği, bu nedenle tam bir güvence sağlamayacağı dikkate alındığında, iç kontrol sisteminin sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu amaçla, Üniversitemiz Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığının fonksiyonlarından biri; iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkililiği ve iģleyiģi ile ilgili olarak yönetime bilgiler sağlamak, değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak olacaktır. Ġç kontrole iliģkin yetki ve sorumluluklar Üniversitemizde üst yönetici iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden, Üniversitemiz iç denetçileri ise kurulacak iç kontrol sisteminin denetlenmesi ve geliģtirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından sorumlu olacaklardır. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi çalıģmasını yapar ve ön mali kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilisi ise muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriģilebilir olmasından sorumludur. Ayrıca, üst yönetici, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayıģıyla uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Ġç kontrolün temel özellikleri; Ġdarenin Yönetim Sorumluluğu çerçevesinde; Mali ve mali olmayan tüm iģlemleri kapsar. Risk esasına dayanır. Makul güvence sağlar. Her yıl değerlendirmeye tabi tutulur. Düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkelerini esas alınır. 205

210 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Ön Mali Kontrol; 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın uygulamaya konulmasıyla; ödeme aģamasında yapılan uygunluk kontrolü kaldırılarak, ön mali kontrol görevi idarelere devredilmiģ, idarelerin mali yönetim ve kontrole iliģkin görev ve yetkileri arttırılmıģtır. Yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve mali hizmetler birimince (Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı) yerine getirilecek ön mali kontrol görevi; risk değerlendirmesi sonucunda ön mali kontrol iģlemine tabi tutulmasında yarar görülen mali karar ve iģlemlerle Üst Yönetici tarafından uygun görülen kontrollerden oluģmakta ve idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilmektedir. Ġdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karģılanmasında idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsamaktadır. Ayrıca, mali karar ve iģlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması açısından da kontrol edilmektedir. Üniversitemizde 2008 yılında mali yönetim ve kontrol sistemimiz harcama birimleri ve mali hizmetler birimi (Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı) tarafından yerine getirilen harcama öncesi kontrolden oluģmuģtur Sayılı Kanun çerçevesinde oluģturulması gereken iç kontrol mekanizması aģağıda gösterilmiģtir. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı görevleri fonksiyonlarını da kapsayacak Ģekilde (Stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliģtirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler fonksiyonu) alt birimler tarafından yürütülmeye çalıģılmıģtır. Mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyeti, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı alt birim ve personel tarafından yürütülmüģtür. Ġlgili mevzuat gereği, 2008 yılında Üniversitemiz bütçe harcamalarında Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca yapılan ön mali kontrol; -Ġdareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması, 206

211 2008 Faaliyet Raporu -Ġdarenin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleģme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım iģleri için iki milyon Türk Lirasını aģanların kontrolü, -Kadro dağılım cetvellerinin kontrolü, -Seyahat kartı verilecek personel listesinin birimlerin tekliflerinin değerlendirilerek kontrolü, -Ġdarede çalıģtırılacak geçici iģçi sayısının aylar ve birimler itibariyle dağılımının kontrolü, -Zam ve tazminat cetvellerinin kontrolü, -SözleĢmeli personelle yapılacak sözleģmelerin kontrolü ve -Rektör onayıyla belirlenmiģ olan ve yılda bir defa değerlendirilen; harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleģme tasarılarından mal ve hizmet alımlarında bir milyon TL yapım iģlerinde iki milyon TL aģanların kontrolü ile tüm ödeme emirlerinin iç kontrol birimimce incelenmesinden oluģmuģtur. Ġlgili mevzuatta kadro dağılım cetvelleri, geçici iģçi pozisyonları ve sözleģmeli personel sayı ve sözleģmelerinin ne Ģekilde kontrol edileceği hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen Yönetmelik uyarınca iç kontrol standartları merkezi uyumlaģtırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiģ olup, idareler mali olan ve mali olmayan tüm iģlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ġç kontrol standartları iç kontrol bileģenleri esas alınarak genel nitelikte düzenlenmiģtir Mali yılında Üniversitemizin organizasyon yapısı ile görev, yetki ve sorumluluklarını açık bir Ģekilde belirlemeye yönelik yazılı herhangi bir düzenleme yapılamamıģ olmasına rağmen görev, yetki ve sorumluluklar yasaların öngördüğü sınırlar içerisinde kullanılmıģtır. Mali iģlemlere iliģkin olarak süreç akıģ Ģeması 2007 yılında hazırlanmıģtır. Harcama yetkililerinin tespitinde genellikle bütçe sınıflandırmasına uyulmuģ olup, ancak bazı idari birimlerde harcama yetkisi, harcama türleri itibariyle kısmen ya da tamamen genel sekreterde, bütçede özel kalemin altında yer alan tüm tertiplerde ise genel sekreter yardımcısında birleģtirilmiģtir. Ġlgili mevzuat uyarınca ayrı ayrı her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda harcama yetkililiği uhdesinde kalmak Ģartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile harcama birimlerinin bazı mali iģlemlerinin idarelerin destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yerine getirileceği hükmü uyarınca yapım iģleri ve 207

212 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ araģtırme projeleri ödeneklerinin kullanımında gerçekleģtirme görevlisi olarak Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Ģube müdürü görevlendirilmiģtir. Ġç Denetim; Ġç denetim; kamu idaresinin çalıģmalarına değer katmak ve geliģtirmek için kaynakların ekonomik, etkin ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılır. Ġç denetim, nesnel güvence sağlama ve danıģmanlık faaliyetidir Yılında Üniversitemize tahsis edilen beģ iç denetçi kadrosundan dördüne atama yapılmıģ ve Ġç Denetim Birimi kurulmuģtur. Ġç Denetim Biriminin iç denetim faaliyetlerindeki amacı; her yıl itibariyle düzenlenen denetim programıyla, denetime dahil edilen birimlerin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaģımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araģtırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. Ġç denetçinin yetkileri Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ıncı maddesine göre Ġç denetçiler, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aģağıdaki yetkilere sahiptir; a)denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek, b)denetlenen birim çalıģanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek, c)denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak, d)denetimi engelleyici tutum, davranıģ ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek Ģeklinde belirlenmiģtir. Ġç denetçinin sorumlulukları Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 17 inci maddesine göre Ġç denetçiler, görevlerini yerine getirirken aģağıdaki hususlara riayet eder: a)mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek, 208

213 2008 Faaliyet Raporu b)mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliģtirmek, c)ġç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aģan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek, d)verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek, e)denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak, f) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak, Ģeklinde belirlenmiģtir. Ġç kontrol sisteminin gerçek anlamı ile kurulması iç denetim sisteminin de iģlevselliğe kavuģturulması ve baģta Maliye Bakanlığının merkezi uyumlaģtırma görevi çerçevesinde olmak üzere tüm kamu kurumlarının kullandığı yöntemleri birbirleri ile paylaģmalarının sağlanması açısından uygulamalı eğitimlerin verilmesi ile mümkün olacaktır. 209

214 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ II- AMAÇ ve HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ 1. DÜNYA ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ Yerli yabancı üniversiteler ve araģtırma merkezleri ile kurumsal iģbirliklerinin geliģtirilmesi Uluslararası araģtırmalar ile bütünleģerek, öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketlerinin geliģtirilmesi YurtdıĢı bilim insanları ve ĠTÜ mezunları ile bağlantıların canlandırılması Öğrenci birliklerinin, dernek ve kulüplerinin uluslararası etkinliklerinin desteklenmesi Üniversite yönetimi ve iģleyiģi ile ilgili performans ve geliģtirme çalıģmalarında küresel ölçütlerle hareket edilmesi 2. TOPLUMSAL SORUMLULUK, ETKĠNLĠK VE ÖNCÜLÜK Üniversite sanayi iģbirliğinin planlı bir yaklaģımla ve izlenen düzenli programlar çerçevesinde geliģtirilmesi. Bu konuda, kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler vb. ile dıģ beklenti sahiplerinin isteklerinin temel alınması. Farklı sektörlerin, farklı konu ve sorun alanlarına odaklanarak, her birine özgü görüģ, öneri ve çözümler getiren FarklılaĢma yaklaģımının esas alınması. Toplumsal kurumların, Üniversite, sanayi, kamu vb. kuruluģların etkin bir biçimde çalıģmasına katkıda bulunabilecek yetkin iģgücünün, bilim ve meslek adamının, önceliği olan alanlarda, yetiģtirilmesine odaklanılması. AraĢtırmalarda ulusal gereksinimlere öncelik vererek, çözümler üretilmesi. Üretilen bilgi ve oluģturulan birikimin ve araģtırma sonuçlarının ülke içinde yayılması, ulusla paylaģılması ve daha çok toplumsal fayda üretebilmesi için gerekli giriģim ve düzenlemelerin özendirilmesi. ĠTÜ nün kaynak, kapasite ve yetkinliklerinin dıģ çevre ve paydaģlar tarafından tanınma ve bilinebilirliğinin yükseltilmesi; ĠTÜ nün bilimsel gücünün ve deneyiminin toplumsal karar noktalarında etkili kılınması için giriģimlerde bulunulması. 210

215 2008 Faaliyet Raporu Ulusal ve bölgesel sorunlar, kararlar ve tercihler ile ilgili olan teknik konularda, bilimsel yaklaģımlarla, kamuoyu oluģturulması. Ulusun genelini ilgilendiren teknik konularda, teknolojik alanlarda, önceden ve sorunlar oluģmadan, bilimsel görüģ oluģturan, bunu kullanıma hazır hale getiren, yayan, paylaģan ve böylelikle kamuoyuna yön veren giriģimlerin desteklenmesi. 3. GĠRĠġĠMCĠ, YENĠLĠKÇĠ, KATILIMCI, ĠNSAN ODAKLI KURUMSALLAġMA Üniversitenin, birincil sorumluluklarına odaklanarak, daha etkin, daha rasyonel, daha giriģimci ve daha yenilikçi olacak biçimde yeniden yapılandırılması, bürokratik merkeziyetçi yapıdan uzaklaģılması. Öğrenci, öğretim üyesi ve idari eleman katılımının kurumsallaģtırılması. Ġleri araģtırmalar ve üstün eğitim düzeyi için öz gelir yaratabilen, öz kaynaklarını harekete geçirerek ve kendi itici gücünü kullanarak, kendi kendisini yöneten ve kendi kendisini geliģtiren bir anlayıģın esas alınması. Akademik birimler, laboratuvarlar ve araģtırma merkezlerine mali ve idari özerklik kazandırılması. Bilgiyi temel kaynak olarak kabul eden, bilgi ile ilgili arama, eriģme, kullanma, dağıtma, saklama ve bilgiden bilgi üretme süreçlerini etkinlikle iģleten yaklaģımların özendirilmesi. Üniversitenin her Ģeyden önce ve her Ģeyden öte bir insanlar topluluğu olduğu gerçeğinin esas alınması. Üniversitedeki her bir faaliyetin insanlarla ve insanlar için yapıldığı görüģünden uzaklaģılmaması. Üniversitedeki tüm çalıģanların bilgi, beceri, duygu, düģünce ve enerjilerini istekle ortaya koyabilecekleri ortamların yaratılmasının özendirilmesi. Üniversite bünyesindeki kurumsal amaç birliğinin güçlendirilmesine, üniversitenin değerlerine bağlılığın sağlamlaģtırılmasına destek verilmesi. 4. EĞĠTĠM, ARAġTIRMA VE UYGULAMADA UYUM, SÜREKLĠ GELĠġME VE DĠSĠPLĠNLER ARASI YAKLAġIM AraĢtırma verilerinin ve bulgularının uygulamada kullanılması ve sonuç alınması. Uygulamada kazanılan deneyimlerin araģtırmalara aktarılması. AraĢtırma ve uygulama sonuçlarından eğitimde kaynak ve örnek olarak yararlanılması. Böylelikle bilgi yaratma, 211

216 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ bilgi kullanma ve bilgi yayma süreçlerinin birbirleri ile etkileģimli olarak ve bir bütünlük anlayıģı içinde iģletilmesi. AraĢtırma, uygulama ve eğitimde, tek bir uzmanlık alanında derinlemesine yapılan çalıģmaların yanı sıra, birden fazla disiplinin bir araya geldiği uzmanlıklar arası faaliyetlere önem verilmesi. Farklı disiplinlerin birlikte çalıģtığı, farklı bakıģ açılarının bir araya getirildiği ve yeni sentezlerin oluģturulduğu disiplinlerarası yaklaģımlara öncelik verilmesi. Eğitimde yeniden yapılanmalara yönelinmesi. Eğitimde yönetimin etkinleģtirilmesi. Bu amaçla, ulusal özellikleri temel alan, küresel eğilimler ile birleģtirilmiģ bir sürekli geliģim ve değerlendirme modelinin temel alınması. 5. ARAÇ OLARAK YABANCI DĠL, BĠLĠM DĠLĠ OLARAK TÜRKÇE Yabancı dil öğretiminin, araģtırma, eğitim, yayın ve iliģkilerde, bir araç olarak, güncel koģullar değerlendirilerek ve yenilikçi bir anlayıģla yeniden yapılandırılması. Türkçenin bir bilim dili olmasına katkıda bulunacak giriģimlerin özendirilmesi, desteklenmesi. Yayında Türkçe eserlere öncelik verilmesi. 6. TOPLUMLA BÜTÜNLEġMĠġ, YAġAYAN ÇAĞDAġ YERLEġKELER Öğrenci ve öğretim üyesi yaģam ve çalıģma ortamlarının ve koģullarının iyileģtirilmesi. YaĢanabilen ve yaģayan, bilimle toplumu yakınlaģtıran, toplumla bütünleģmiģ yerleģkeler oluģturulması. YaĢama bir bütün olarak yaklaģabilen, iyi ve donanımlı yurttaģlar yetiģtirme anlayıģı çerçevesinde, odaklandığı mühendislik ve teknoloji geliģtirme amacından uzaklaģmadan, kültür, sanat ve sporla iç içe bir kurumsallaģmaya yönelinmesi. B. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Kamu mali yönetiminde yapılan reform kapsamında yeni bir politika belgesi olarak ortaya konulan yıllarını kapsayan orta vadeli program dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı ile iç ve dıģ genel ekonomik koģulların gerekleri doğrultusunda hazırlanmıģtır. Bu Programın temel amacı istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaģan küresel ölçüde rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüģen, Avrupa Birliğine üyelik için 212

217 2008 Faaliyet Raporu uyum sürecini tamamlamıģ bir Türkiye vizyonunu esas alarak, insanımızın yaģam kalitesini arttırmaya yönelik program ve bütçe sürecini yönetmektir. Program Dönemi GeliĢme Eksenleri rekabet gücünün arttırılması, istihdamın arttırılması, beģeri geliģme ve sosyal dayanıģmanın arttırılması, bölgesel geliģme ve bölgesel geliģmiģlik farklılıklarının azaltılması ve kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin arttırılmasıdır. Eğitim Sisteminin GeliĢtirilmesi baģlıklı bölümünde; Eğitimde kalite, rekabet, verimlilik ve fırsat eģitliğini arttırmaya yönelik olarak idari yapı yeniden düzenlenecektir. Eğitimde etkin bir yönlendirme sistemi kurulacaktır. Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaģtırılacak ve etkin hale getirilecektir. Eğitimin her kademesinde alternatif finansman modelleri geliģtirilecektir. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin GeliĢtirilmesi baģlıklı bölümünde ise; Özel Kesim ile üniversiteler ve araģtırma kurumları arasındaki iģbirliğini geliģtirmeye yönelik destekler arttırılacak ve etkinleģtirilecektir. Üniversite ve araģtırma kurumlarında Ar-Ge çaılıģmalarının arttırılması ve piyasa talebi yönünde yönlendirilmesi sağlanacaktır. Öncelikle teknoloji alanlarında araģtırmacı insan gücü yetiģtirilmesine yönelik programlar üniversitelerin ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çeģitlendirilerek uygulanacaktır. Bilim, araģtırma, teknoloji ve yenilik alanlarında toplumsal farkındalık arttırılacaktır. Ģeklinde politikalar belirlenmiģtir. Üniversitemizce bu politikalar doğrultusunda 2008 yılında da 2007 yılında belirlenen temel politika ve hedeflerimize devam edilmiģtir. 213

218 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Eğitim Öğretim kalitesinin arttırılması, yüksek öğrenimde kalite güvence bilincinin oluģturulması Eğitim öğretimde temel politikalar Eğitim öğretimde üst düzeyde hizmet vermek, disiplinlerarası yaratıcı ortamı besleyecek Ģekilde uluslararası standartlara göre üstün bir akademik kadro oluģturmak ve bu kadroyu sürekli geliģtirmek, lisans ve yüksek lisans programlarının, dünyadaki ve Türkiye deki teknik, ekonomik ve çevresel geliģmelere uygun olarak sürekli güncelleģtirmek, Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin farklı bilim dallarından olmasını sağlamak ve Lisans ve yüksek lisans öğretiminde yaratıcılık ve giriģimcilik unsurlarını öne çıkarmak, Doktora öğrencilerinin tez süresince maddi olarak desteklenmeleri yönünde projeler gerçekleģtirmek, GeliĢmiĢ ülke üniversiteleri ile öğrenci ve genç araģtırmacı değiģimini teģvik etmek, Özellikle yüksek lisans seviyesinde yurt dıģından konusunda uzman öğretim üyelerinin ders vermesini sağlamak, Öğretim elemanlarının uluslararası organizasyonlar düzenlemelerini ve uluslararası kongre, sempozyum vb. faaliyetlere katılımı teģvik etmek, Öğretim elemanlarının kısa ve uzun süreli yurt dıģında araģtırma çalıģmalarında bulunmasını sağlamak, Öğretim elemanlarının TTGV, TĠDEB, KOSGEB, MSB, NATO, AB vb. sanayi ve uluslararası projelere olan katkılarını artırmak ve özellikle uluslararası projelerin gerçekleģmesini sağlamak ve bunların toplam projeler içindeki oranını arttırmak, Aynı meslek grubunda eğitim veren diğer üniversite akademik kadrolarının yetiģtirilmesine katkı sağlamak, Öğrencilerin yurtdıģı staj ve eğitim programlarında yer almasına yönelik fırsatlar yaratmak, yetiģmekte olan öğrencilere burs, staj ve iģ olanakları sağlamak, Toplumsal sorumluluğun bilincinde olarak ülke koģullarını iyi bilen, bilgi düzeyi yüksek, ekonomik ve çevreyle uyumlu, kaynakları etkin kullanabilen, toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap veren, yeni teknolojiler kullanıp geliģtirebilen, etik 214

219 2008 Faaliyet Raporu değerlere saygılı, endüstride aktif rol alabilecek mezunlar yetiģtirmektir. Uluslararası tanınma ve akreditasyon alabilme çerçevesinde Üniversitemizin mühendislik programları ABET değerlendirme sürecinden geçerek uluslararası kalite güvencesi sağlamıģlardır. Ulusal düzeyde kalite güvence sistemi konusunda en önemli adım Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliğinin çıkarılması olmuģtur. Kalite sistemlerinde yürütülen faaliyetlerin raporlanması ve elde edilen veriler ıģığında denetlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için tedbirler alınması öngörülmektedir. Bilim ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak araģtırmalar yapılması ve yüksek kalitede araģtırma yapmak üzere gerekli olanakların ve insan kaynaklarının yaratılması AraĢtırmada temel politikalar Uluslararası iģbirliğini geliģtirerek çok disiplinli bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araģtırmalar yapmak. Öncelikli olarak, alanlarında bilimsel birikime ve teknolojik geliģmeye katkıda bulunan, ülke sorunlarına çare arayan ve eğitim-öğretim programlarını destekleyen, temel ve uygulamalı araģtırmalar yapmak, yürütülen çalıģmalardan elde edilen bilgileri, ülkemizin ve toplumun yararına sunmak, ilgi alanlarında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluģları ile iģbirliği geliģtirilmek, bu kuruluģların ihtiyaçlarını gidermek üzere proje ve danıģmanlık hizmetleri vermek, AraĢtırma sonuçlarının endüstriye uygulanması için patent, tanıtım ve bilgilendirme çalıģmalarında bulunmak. AraĢtırma kurumları ile farklı alanlarda sürekliliği olan iliģkiler kurmak ve ortak araģtırmalar gerçekleģtirmek, öğretim üyelerinin araģtırma projeleri gerçekleģtirmesini teģvik etmek. Temel ve uygulamalı bilim dallarında araģtırmalar yapıp yeni çözümler üretmek, Türkiye de yüksek öğretimde ciddi boyutta öğretim üyesi açığı bulunmaktadır. Yüksek öğretim mezunları iģsizlik oranı giderek artmaktadır. Lisansüstü programlara kayıtlı 5887 öğrenci 215

220 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (toplam öğrencinin % 26,42 i) ülkemiz için teknik alanda çok önemli bir araģtırmacı sayısını oluģturmaktadır. Üniversitelerin ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda üst düzeyde araģtırmacı yetiģtirilmesi ve bilim ve teknolojide öncü çalıģmaların çok disiplinli bir ortamda yapılabilmesi için en son teknolojik geliģmelerin yoğunlaģtığı alanlarda eğitim ve araģtırma olanakları sunarak yüksek lisans ve doktora programları oluģturmak Üniversitemizin temel hedefidir. Bu kapsamda Ġleri AraĢtırma ve Eğitim Programları projesi altında Uçak ve Uzay Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Malzeme Bilim ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji, Uydularla HaberleĢme ve Uzaktan Algılama programları yürütülmektedir. Bu proje, mühendislik açısından mezunlara duyulan gereksinimin giderek artması dolayısıyla eğitim açısından büyük bir öneme sahiptir mali yılı içinde proje kapsamında bütçe olanakları çerçevesinde laboratuar altyapı geliģmeleri sağlanmıģ, mevcut laboratuarların güncelleģtirilmesine çalıģılmıģtır. Bu yatırımların yanı sıra, yurtdıģından da davet edilen bilim adamlarının da katılımları ile eğitim-öğretim çalıģmaları da baģarıyla sürdürülmüģtür. Üniversitemiz inovasyonu temel alan bir anlayıģla öncelikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda araģtırmalarını sürdürmektedir. KuĢkusuz bu konuda oluģturulan araģtırma merkezlerinin alt yapı ve insan kaynakları açısından geliģtirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu anlamda temel alanlarda bir inovasyon ve mükemmeliyet merkezi olmayı hedefleyen Ulusal Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Merkezi projesi önemli araģtırma projelerimizden biridir. Günümüzde tüm geliģmiģ ülkelerin ve hatta geliģmekte olan ülkelerin birçoğunun farklı adlar altında Ulusal Yüksek BaĢarımlı Hesaplama Merkezleri mevcuttur. Bu merkez projesinde hesaplama alt yapı kanallarının merkezileģtirilmiģ ve profesyonel hizmet veren bir yapıda ülke hizmetine sunmak, bu alanda geliģmiģ ve uç teknolojileri öncelikle ülke Ģartlarına adapte etmek ve aynı zamanda bu teknolojilere katkıda bulunarak ülkemizde büyük ölçekli bilgisayar teknolojisi kullanma konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Diğer ulusal bir proje olan Havacılık Ar-Ge ve Uygulama Projesinin amacı havacılıkta uygulamaya yönelik yeteneklerimizi geliģtirmek, ülkemize bilgi ve teknoloji transferini bilgi üretilen düzeyde sağlamak, yerel endüstrileri tanıma, bilgi toplama ve veri tabanı geliģtirmek, ileri teknolojilere dayalı yerel üretimi desteklemek ve yerel bilgi ve üretim yeteneklerine dayalı bir Prototip Helikopter üretmektir. Ayrıca, Rotor Tasarım Mükemmeliyet (ROTAM) Merkezi kurmak, lisansüstü bir program geliģtirmek.- ve uluslararası düzeyde bir Rotor Test Merkezi oluģturmak da amaçlanmaktadır. 216

221 2008 Faaliyet Raporu Öz gelirlerin arttırılması ve kaynakların etkin kullanımı Üniversite sanayi iģbirliği geliģtirilerek yeni finansman alanları yaratılmaya çalıģılmaktadır. Avrupa Birliği, Döner Sermaye ve araģtırmaya yönelik kaynakların arttırılması hedeflenmektedir. Bu kaynakların kullanımın da Üniversitelere esneklik tanınmalıdır. Üniversitenin, öğrencilerine öğretim elemanlarına ve çalıģanlarına sağladığı yaģam kalitesinin arttırılması Öğrenciler: Üniversitemizde her fakülte ve enstitüde öğrenci temsilcileri seçimle iģ baģına gelmekte, bu temsilciler öğrencileri ilgilendiren konularda fakülte kurullarına, fakülte yönetim kurullarına, enstitü kurullarına, katılmaktadırlar. Birimlerde seçilen öğrenci temsilcileri hep birlikte Öğrenci Temsilciler Konseyi ni oluģturmakta, kendi aralarından seçtikleri üniversite temsilcileri aracılığıyla Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına gündemin ilgili konularında çağırılmaktadırlar. Böylece öğrencilerin her türlü dileği, Ģikâyeti, önerisi doğrudan kendi temsilcilerinin ağzından her yönetim düzeyinde doğrudan dile getirilebilmektedir. Üniversitemizde Kültür ve Sanat Birliğine bağlı olarak faaliyet gösteren 89 kulüp ve ayrıca Spor Birliğine bağlı öğrenci spor klüpleri mevcuttur. Bu kulüpler, her yıl birçok yurtiçi ve yurtdıģı etkinlikler düzenlemekte ve katılmaktadırlar. Öğrencilerimizin bu aktiviteleri, Üniversitemiz tarafından parasal olarak desteklenmekte ve teģvik edilmektedir. Öğrencilerimizin bu etkinlikleri yerine getirebilmeleri için, mevcut Kapalı Spor Salonları, Kültür ve Sanat Birliği Salonlarına ilave olarak; Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanmıģ ve 6000 kiģilik olimpik atletizm pistine sahip stadyum faaliyete geçmiģtir. Öğrenci topluluklarımızın bir bölümü bilim ve teknoloji ağırlıklı faaliyet göstermektedir. Bu öğrencilerimize de yurtiçi ve yurtdıģı faaliyetleri için gerekli destek verilmektedir. Üniversitemiz öğrencilerinin, mevcut piyasa koģullarının zorlu rekabet ortamında rakiplerine oranla avantajlı konuma geçmelerine yardımcı olmak ve firmaların öğrencilerimize ulaģmasını kolaylaģtırmak amacıyla gerekli tedbirler ĠĢ ve Ġnsan Kaynakları Merkezi aracılığı ile alınmaktadır. Firmaların tecrübelerinden faydalanan öğrencilerimiz gerek özgeçmiģ hazırlama, mülakat teknikleri geliģtirme, iģ hayatında karģılaģabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi edinme konularında desteklenmektedirler. Öğrencilerimiz katılımcı firmalarda staj imkanı için birebir görüģme ve form doldurma imkanları sunulmaktadır. Bölümlerimizde bulunan staj komisyonları, Yükseköğretim Kurulu aracılığı ile kamu kurumları ve diğer kurumlardan gelen 217

222 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ istekler doğrultusunda öğrencilerimize uygun yerde ve düzeyde (Ulusal ve Uluslararası) staj olanaklarının sağlanmasına destek vermektedirler. Ayrıca öğrencilere 2000'li yıllara yakıģır düzeyde yüksek standartlı yurtlarda kalma olanakları sunulmaktadır. Tek, iki ve üç kiģilik eģyalı, banyolu odalardan oluģan yurtlarımızda çalıģma mekanları, çamaģır ve ütü odaları mevcuttur. TV, telefon, internet, kafeterya, güvenlik ve temizlik olanaklarına yurtlarımız bünyesinde sunulmaktadır. Temizlik ve resepsiyon hizmetleri 188 personel ile sağlanmakta olup, yeterli düzeyde olduğu görülmektedir Yılında yurtlarımız %100 doluluk oranına sahiptir. 135 kiģilik yeni bir yurt yapımına baģlanmıģtır. 135 er kiģilik 2 adet yurt da önümüzdeki yıllarda yapılacaktır. Genel amaç, ĠTÜ büyüklüğündeki bir üniversitenin öğrenci sayısının % 25 i olan konaklama olanakları düzeyine ulaģmaktır. Böylelikle son yıllarda artan yurt talebi önemli ölçüde karģılanmıģ olacaktır. Kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boģ zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alıģkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla resim ve fotoğraf sergileri açılmakta, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlenmekte ve bu maksatla bu çeģit faaliyetlerde bulunan kuruluģlarla iģbirliği yapılarak, öğrencilerin daha geniģ ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamaktadır. Spor hizmetleri olarak öğrencilerimizin ve çalıģanlarımızın beden sağlıklarını korumak ve geliģtirmek, onlara disiplinle çalıģma alıģkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boģ zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalıģmalarını sağlamak üzere grup çalıģmaları ve karģılaģmalar düzenlenmekte, spor birlikleri kurulmaktadır. Bu amaçlarla kurulmuģ bulunan yurt dıģı ve yurt içi kuruluģlarla iģbirliği yapılarak, bu alandaki çalıģmalar yaygınlaģtırılmakta, üniversitemizi temsil eden öğrencilerimizin yarıģma ve karģılaģmalara katılmaları sağlanmaktadır. 218 Üniversitemiz öğrencilerine değiģik kaynaklardan burslar sağlanmaktadır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından sağlanan burslardan toplam 888 öğrencimiz faydalanmaktadır. Bunun dıģında Kredi ve Yurtlar Kurumu ve diğer kurum ve kuruluģlardan burs verilen öğrenci sayısı dür yılında yürürlüğe giren Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Mevzuatı nedeniyle Üniversitemiz öğrencilerine nakit burs verememektedir yılında devam edenlerle birlikte toplam dolayında öğrenciye burs imkânı sağlanmıģtır.

223 2008 Faaliyet Raporu Öğrenci Sayısı Miktar (TL) Aylık Toplam Bursun Türü (TL) ĠTÜ Vakfı Bursu 50 öğrenci 130,00 TL 6.500,00 ĠTÜ Vakfı Sosyal Komite Bursu 154 öğrenci 130,00 TL ,00 ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Bursu 81 öğrenci 150,00 TL ,00 Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu 1882 öğrenci 180,00 TL ,00 TCS Bursu(yabancı Uyruklular) 237 öğrenci ,00 TL ,00 Özel Burslar(ġahıs,Firma,Vakıf ve , öğrenci Kurumlar) Ocak 2009 ilk 2000 Bursu 200 TL : 5 öğr öğrenci TL:2 öğr ,00 Yemek Bursu 1788 öğrenci 40,00 TL ,00 Toplam 5874 öğrenci ,00TL Öğretim Elemanları: Bilimsel özerkliğin sağlanması açısından akademik personelin atama- yükseltme kriterleri liyakat sistemine göre değerlendirilmelidir. Akademik personelin yaģam standartlarının yükseltilmesi ve özlük haklarının iyileģtirilmesi gerekmektedir. Öğretim üye ve yardımcıları ile idari personele sağlanan lojman sayısı yetersizdir Yılı içerisinde bir yandan lojmanların genel bakımı ve güvenliği üzerinde önlemler alınırken bir yandan da lojman sayısını arttırıcı projeler geliģtirilmiģtir. Ġdari Personel: Üniversitemizde çalıģanlara yönelik performanslarını arttırıcı hizmet içi eğitim, faaliyetleri özenle sürdürülmektedir. Diğer taraftan çalıģanların spor yapması, sanatsal faaliyetleri izlemesi açısından gerekli potansiyele sahiptir. Üniversite idari personelinin ücretleri diğer kamu kurum ve kuruluģları ile kıyaslandığında çok düģüktür. En azından Üniversitelerde çalıģan idari personele fazla mesai ücretlerinin verilebilmesi için yasal koģulların oluģturulması gereklidir. Toplum, mezunlar, kamu kurumları ve sanayi ile iliģkilerin geliģtirilmesi Toplum ile iliģkilerin geliģtirilmesi Deneyimlerimizi topluma ve ilgili endüstriyel alanlara yansıtmak ve aktarmak. Eğitim, araģtırma, uygulama ve birikimini topluma aktarmada ulusal ve uluslararası en yüksek standartlara ulaģmak. Üretilen bilgilerin toplum yararına sunulması için ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmak, bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek, özellikle Türkçe kitap, ders notu, makale ve raporlar yazmak, meslek kuruluģlarında aktif rol almak. 219

224 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Üretilen bilginin toplumla paylaģılması, kararların bilimsel düģünmeye dayandırılması konusunda ortam hazırlamak üzere bilim merkezinden bilim müzesine kadar çeģitli bilim ve toplum parkları kurulması devam etmektedir. Üniversitemiz lere ulaģan mezunlarına ulaģmayı ve mezunları ile bütünleģerek toplum hizmetlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaģmak için bir proje baģlatılmıģ ve 2006 yılında mezuna, 2007 yılında mezuna, 2008 yılında mezuna ulaģılmıģtır. Toplumsal problemlere yönelik çözümler geliģtirmek ve toplumumuzu bu konularda bilinçlendirmek amaçlanmaktadır. Sürekli eğitim merkezi kanalı ile uzmanlık alanlarımızda toplumun çeģitli kesimlerine eğitim hizmeti verilmekte ayrıca toplumsal ve hukuki sorunların çözümüne yardımcı olacak tarafsız raporlar hazırlanmaktadır yılında bu eğitim merkezi tarafından yaģam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen kurum içi ve kurum dıģı toplam etkinlik sayısı 65 dir. Toplumun yaģamsal sorunları ile ilgili belediyelerimizin yaptığı hizmetlere yoğun bir destek verilmektedir. Sanayi ve kamu kurumları ile iliģkilerin geliģtirilmesi Üniversite sanayi iģbirliğini geliģtirmek, lisansüstü eğitimi ülke sanayinin gereksinimleri doğrultusunda yapılandırmak. AraĢtırma sonuçlarının sanayicilerle paylaģılarak endüstriyel olarak uygulanmalarını teģvik etmek. Sanayi kuruluģlarının ihtiyaç duydukları ölçüm ve karakterizasyona yönelik taleplerinde süratli ve etkin çözümler sunmak. Sanayide çalıģan mühendislerin yüksek lisans ve doktora çalıģmaları yürütmelerini teģvik etmek. Endüstri ile yakın iliģkiler kurarak öğrencilerin problem çözme aktivitesi içindeki profesyonel mühendislerden mühendislik uygulamalarını öğrenmesini staj, teknik gezi, çalıģtay vb. faaliyetlerle sağlamak. Sanayi ile iģbirliği programları geliģtirilecek, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sanayinin ilgi gösterdiği ortak projelerde görev almalarını sağlamak. Ġlgili endüstri ve sektörün gerek duyduğu niteliklere sahip mezunlar yetiģtirerek, bu mezunlar ile ulusal ve uluslararası endüstrinin geliģmesine katkıda bulunmak, sektörün taleplerini alarak öğretimi sürekli yeniden yapılandırmak, 220

225 2008 Faaliyet Raporu Ulusal ve uluslararası firmalar ve kuruluģlar ile iģbirliğini geliģtirmek için, onlara yönelik olarak seminerler veya sempozyumlar düzenlemek, sorunlarını dinlemek, keģfetmek ve bu sorunları çözücü öneriler geliģtirmek, faaliyet gösterdikleri konularda geliģmelerine katkıda bulunacak yeni fikirler ve yöntemler üretmek, ilgi duyacakları konularda seminerler vermek ve proje önerileri geliģtirmek, elemanlarının yetersiz kaldıkları özgün konularda kurs, çalıģtay düzenlemek, eleman eğitimini ve/veya deneysel çalıģmaları çok daha ekonomik olarak yapacak donanımları kurmak üzere maddî destek vermeye ikna etmek. Üniversitemiz, sanayinin yoğun olarak bulunduğu Ġstanbul da olmasına rağmen, Bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Savunma Sanayi MüsteĢarlığı, Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluģları ile (proje, danıģmanlık, bilirkiģilik vb.) yakın ve yoğun bir iģbirliği içindedir. Kamu kurum ve kuruluģları ile önemli projeler yürütülmektedir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile iģbirliği içerisinde Projem Ġstanbul kapsamında çok sayıda araģtırma geliģtirme projesi yürütülmekte, bunun yanı sıra çok sayıda Üniversitemiz öğretim üyesi Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinin büyük projelerinde danıģman olarak görev yapmaktadırlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, DSĠ, ĠBB ve ĠSKĠ gibi kamu kuruluģlarında 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca üst düzey yönetici olarak görev yapan öğretim üyelerimiz bulunmaktadır. Ülke sanayiinin % 70 inin bulunduğu Ġstanbul da faaliyet gösteren Üniversitemizin sanayi ile iliģkileri beklenen düzeyin altındadır. Ancak ülke sorumluluğu anlayıģı içerisinde birimlerimizin uzmanlık alanlarına göre sanayi ile iliģkilerini değiģik kaynaklardan girdi sağlayarak geliģtirmek yönünde çaba sarf edilmektedir. Bunlardan araģtırma geliģtirme açısından önemli olanlarını, ĠTÜ-ARI TEKNOKENT, ĠTÜ-KOSGEB, 9 Uygulama-AraĢtırma Merkezi ve 22 AraĢtırma Merkezi Ģeklinde sıralamak mümkündür. Bu iliģkilerin arttırılması için ĠTÜ-SAN adı ile bir sanayi danıģma kurulu çalıģmaktadır. On yılı aģkın süredir belirli büyük sanayi kuruluģları ile tezlerin ortaklaģa yürütülmesi çalıģmaları devam etmektedir. Ayrıca kısa ve uzun süreli stajların sanayi ve hizmet kurumlarında yapılmasında iģbirlikleri devam etmektedir. 221

226 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mezunlar ĠTÜ kendi kaynaklarını yaratırken mezunlarına daha çok ulaģmayı, onlarla etkileģim içinde olmayı istemektedir. Dernek ve Vakıfları bir çatı altında toplayacak Mezunlar Lokali ile emeklilerimizin ĠTÜ ye katkılarını sürdürebileceği Mezunlar Yurdu bu yöndeki yeni iki hedeftir. PaydaĢlara hesap verebilen, açık ve saydam yönetiģim modellerinin geliģtirilmesi Karar alma süreçlerine paydaģların katılımı sağlanmaya çalıģılmaktadır. Ġyi yönetiģimin sağlanması sürecinde katılımcılık ve Ģeffaflık çok önemlidir. Üniversitemiz stratejik planı hazırlık çalıģmaları katılımcı yöntemlerle devam etmektedir. ĠTÜ, KKTC nin kurulması için gerekli koģulların oluģturulması Üniversitemiz yeni alanlarda ve disiplinlerarası konularda birimler kurma aģamasındadır. KuruluĢ sürecinin altı yılda tamamlanması tasarlanan bu giriģim; ĠTÜ, Ülkemiz ve KKTC için büyük önem taģımaktadır. 2 Temmuz 2007 tarihinde ĠTÜ TC - KKTC yetkilileri bir protokole imza atılmıģ ve böylelikle ĠTÜ - KKTC yerleģkesinin kuruluģuna doğru ilk yasal adımı atılmıģtır. ÜYK ve Senatoca desteklenen bu giriģim Karpaz bölgesi ile Mağusa ve LefkoĢa da üç yerleģkeyi kapsamaktadır. Gemi ĠnĢaatı, Denizcilik, Deniz Turizmi, Marina ve küçük bir Tersanenin kurulmasını kapsayan ilk bölümün Karpaz bölgesinde Yenierenköy dolaylarında olması, Mühendislik ve YaĢam Bilimleri ni kapsayan birimler, Sanat ve Tasarım Birimleri ile Yabancı Diller Okulunun Magosa yakınlarında ve içinde, idari bazı birimlerin de LefkoĢa da yerleģimi için çeģitli seçenekler değerlendirilmektedir. 222

227 2008 Faaliyet Raporu III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri 2008 Yılı Ekonomik Bazda Ödenek ve Harcamalar (YTL) Ekonomik Açıklama Bö. Y.S.Ö. H. H./Bö (%) H./Y.S.Ö. (%) 01 Personel Giderleri ,1 96,3 02 Sos. Güv.Kur.De.Pr.G ,4 92,3 03 Mal ve Hiz.Alım Gid ,0 91,4 05 Cari Transferler ,6 93,6 06 Sermaye Giderleri ,6 81,1 Toplam ,7 90,7 B.Ö. BaĢlangıç Ödeneği Y.S.Ö.Yıl Sonu Ödeneği H. Harcama Ġstanbul Teknik Üniversitesi 2008 yılı Bütçesinde Personel Giderleri için YTL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için YTL, Mal ve Hizmet Alımları için YTL, Cari Transferler için YTL ve Sermaye Giderleri için YTL olmak üzere toplam YTL ödenek öngörülmüģtür. Üniversitemiz bütçesinde 2008 yılında, Personel Giderlerine YTL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine YTL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine YTL ve Sermaye Giderlerine YTL eklenmiģ, yıl sonu ödenek toplamı YTL olmuģtur. Ekonomik bazda bütçe baģlangıç ödeneklerinin Personel Giderlerinde % 99,1 i Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde % 93,4 ü Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 98 i Cari Transferlerde % 93,6 sı Sermaye Giderlerinde % 125,6 sı harcanmıģtır. Toplamda kullanım oranı % 103,7 dir. Ekonomik bazda yılsonu ödeneklerinin kullanım oranları ise Personel Giderlerinde % 96,3 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde % 92,3 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 91,4 Cari Transferlerde % 93,6 Sermaye Giderlerinde % 81,1 olmuģtur. Toplamda kullanım oranı ise % 90,7 dir. 223

228 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 Yılı Ekonomik Ġcmal 2008 Yılı Ekonomik Bazda BaĢlangıç Ödeneklerinin Dağılımı Toplamda YTL olarak öngörülen bütçenin % 51 i Personel Giderleri, % 7 si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, % 19 u Mal ve Hizmet Alımları Giderleri, % 1 i Cari Transferler ve % 22 si Sermaye Giderlerinin karģılanması için tefrik edilmiģtir Yılı Ekonomik Bazda Harcamaların Dağılımı Üniversitemiz 2008 Yılı toplam bütçe giderleri içinde Personel Giderlerinin payı % 48, Sosyal 224

229 2008 Faaliyet Raporu Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 6, Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin payı % 19, Cari Transferlerin payı % 1 ve Sermaye Giderlerinin payı % 26 dır. AĢağıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre baģlangıç ödenekleri, yılsonu ödenekleri ve harcamaları verilmektedir. ĠTÜ 2008 Bütçesinin Fonksiyonlara Göre Dağılımı (YTL) Açıklama B.Ö. Y.S.Ö. H Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Toplam B.Ö : BaĢlangıç Ödeneği Y.S.Ö : Yıl Sonu Ödeneği H : Harcama Üniversitemiz 2008 Yılı toplam bütçe ödenekleri içerisinde Eğitim Hizmetlerinin payı % 84,41 Genel Kamu Hizmetlerinin payı % 12,81 Dinlenme ve Kültür Hizmetlerinin payı % 1,90 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı % 0,85 Savunma Hizmetlerinin payı %0,03 tür. Üniversitemiz 2008 Yılı yılsonu ödeneklerinin toplam bütçe ödenekleri içerisinde Eğitim Hizmetlerinin payı %86,43 Genel Kamu Hizmetlerinin payı % 11,24 Dinlenme ve Kültür 225

230 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Hizmetlerinin payı % 1,60 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı % 0,80 Savunma Hizmetlerinin payı %0,03 dür. Üniversitemiz 2008 Yılı harcamalarının toplam bütçe harcamaları içerisinde Eğitim Hizmetlerinin payı %86,12 Genel Kamu Hizmetlerinin payı % 11,24 Dinlenme ve Kültür Hizmetlerinin payı % 1,75 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı % 0,87 Savunma Hizmetlerinin payı %0,02 dir. Yatırımlar 2008 yılı Üniversitemiz bütçesinde yatırımlar için YTL ödenek tefrik edilmiģtir. Üniversitemiz 2008 yılında yatırım programında yer alan ödeneklerinin yetersiz olması ve devam etmekte olan projelerin bir an önce sonuçlandırılabilmesi amacıyla, 5724 Sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 10/3 maddesine istinaden Derslik, Merkezi Birimler ve Merkez Laboratuarı Projesine YTL, Sakız Adası Su Sporları Merkezi Projesine YTL ve Mekatronik Eğitim ve AraĢtırma Merkezi Projesine YTL ödenek eklenmiģtir. Likit karģılığı olarak ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesine YTL, Kampüs Altyapısı Projesine YTL, Büyük Onarım Projesine YTL eklenmiģtir. Ayrıca 2007 yılından devreden Ģartlı bağıģ miktarı olarak Yayın alımları projesine YTL, Yurt Yapımı için YTL, Yurtların bakım ve onarımı için YTL, Spor Salonu ve Otopark projesi için YTL, 2008 yılı Ģartlı bağıģ miktarı olarak Spor Salonu ve Otopark projesi için YTL gelir karģılığı ödenek eklenmiģtir. Bilimsel AraĢtırma Projelerine 2007 yılından devreden akreditif artığı olarak ,75 YTL, Makina ve Teçhizat Alımı Projesi için YTL ve Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığının bütçesinde yar alan Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama projesinin Üniversitemiz tarafından araģtırılması için YTL ödenek eklenmiģtir. Böylece 2008 yılında yatırımlarımıza eklenen ödenek toplamı YTL dir. 226

231 2008 Faaliyet Raporu SEKTÖRÜ 2008 YILI BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ EKLENEN DÜġÜLEN YIL SONU ÖDENEĞĠ YIL SONU HARCAMASII Harcama Oranı (%) EĞĠTĠM TEKNOLOJĠK ARġ * SPOR TOPLAM *Teknolojik araģtırma sektöründe yer alan ödeneklerden YTL personel giderlerinde kullanılmak üzere cari tertibe aktarılmıģtır. AĢağıdaki tabloda araģtırma projelerinin ekonomik sınıflandırmaya göre baģlangıç ödenekleri ve harcamaları verilmektedir. EKONOMĠK KODU 2008 Yılı Dpt.Projeleri BaĢlangıç Ödeneklerine Göre Ekonomik Düzeyde Harcamalar YTL AÇIKLAMA B.Ö. Y.S.Ö. Harcama 06.1 Mamül Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid Diğer Sermaye Giderleri TOPLAM Bütçe Gelirleri 2008 YILI BÜTÇE GELĠRLERĠ Açıklama 2008 Bütçe Teklifi 2008 GerçekleĢme Toplamı GerçekleĢme Oranı (%) TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,37 149,41 Alınan BağıĢ ve Yardımlar , ,09 104,71 Diğer Gelirler , ,48 420,60 Bütçe Gelirleri Toplamı , ,94 111,02 227

232 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Üniversitemiz 2008 yılı gelir tahmini bütçesi YTL TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, YTL alınan bağıģ ve yardımlar, Diğer Gelirler ve YTL net finansman olmak üzere YTL olarak öngörülmüģtür. Bu mali yılda TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri YTL, alınan bağıģ ve yardımlar YTL, Diğer Gelirler YTL, net finansman ise YTL gerçekleģmiģtir. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tahmini gelirlerin % 149,4 oranında, alınan bağıģ ve yardımlar % 104,7 oranında, Diğer Gelirler % 420,6 oranında, net finansman % 570,6 oranında toplamda ise % 111 oranında gerçekleģmiģtir. AĢağıdaki tabloda öz kaynak ve devlet tarafından temin edilen kaynakların görülebilmesi açısından hazine yardımı, öz gelir ve net finansmanın bütçe tahminleri ve gerçekleģmeleri gösterilmektedir. ĠTU 2008 Bütçesi Gelir Tahminleri ve GerçekleĢmeleri(YTL.) Gelir Türü Bütçe Teklifi GerçekleĢme Oran Hazine yardımı Özgelir ,8 Toplam ĠTU 2008 Bütçesi Net Finansman Tahminleri ve GerçekleĢmeleri(YTL.) Bütçe Teklifi GerçekleĢme Oran Net finansman ,6 Tablodan da görüleceği üzere Üniversitemiz 2008 yılı gelir tahmini bütçesi hazine yardımı YTL, öz gelirler YTL. net finansman YTL. Olmak üzere toplam YTL. olarak öngörülmüģtür. Gelir tahminlerine göre gelir gerçekleģmeleri ise hazine yardımında % 97, öz gelirde % 215,8 olmuģtur. 228

233 2008 Faaliyet Raporu ĠTU 2008 Bütçesi Gelirlerinin Bütçeye Göre Dağılım Payları ( YTL.) Gelir Türü Tahmin GerçekleĢme % Hazine yardımı ,2 77,1 Özgelir ,8 22,9 Toplam ,0 100, YTL tahmin edilen hazine yardımının toplam bütçe içindeki payı % 88,2 dir yılı bütçesinde öz gelir olarak YTL tahmin edilmiģ ve toplam bütçenin %11,8 ini oluģturmaktadır. Gelirlerin tahmin ve gerçekleģmelere göre dağılımı aģağıdaki grafiklerde gösterilmektedir. Gelirlerin Bütçe Tahminlerine Göre Dağılımı Hazine yardımı YTL gerçekleģmiģ, toplam gerçekleģen gelir içindeki payı % 77,12 olmuģtur. Öz gelirler ise YTL olarak gerçekleģmiģtir. Bu toplam gerçekleģen gelirin % 22,88 ini oluģturmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz 2008 yılı Bütçesinde gelir türlerine göre aylar itibariyle gerçekleģmeler ayrıntılı olarak Ek- 8 sayılı tabloda verilmektedir. 229

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2009

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2009 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2009 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2010 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Haziran 2013 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ankara -2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 7 B-

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hükmünde Kararname Tarihi : 7/10/1983 No: 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

SUNUġ... 9 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- TeĢkilat Yapısı... 27

SUNUġ... 9 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- TeĢkilat Yapısı... 27 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARI 1 2 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARI ĠĠÇĠĠNDEKĠĠLER SUNUġ... 7 SUNUġ... 9 I- GENEL BĠLGĠLER... 11 A- Misyon ve Vizyon... 13 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER....4 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B.TEŞKİLAT YAPISI... 25 C.FİZİKSEL

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2016

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2016 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2016 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2017 2 İTÜ FAALİYET RAPORU 2016 İçindekiler I.GENEL BİLGİLER... 7 A.MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 3 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR. B.TEŞKİLAT YAPISI...23 C.FİZİKSEL KAYNAKLAR...26

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2014 FAALİYET RAPORU 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM 124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TEŞKİLAT VE GÖREVLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç:

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2009, KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 0 Sunuş 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı