2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU"

Transkript

1

2

3 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde, elde edilen fonların ve bu fonlarla yapılan harcamaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi gereğince ve Maliye Bakanlığı tebliğine uygun olarak Üniversitemizin 2013 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıģtır. Hazırlanan bu raporda GümüĢhane Üniversitesi nin 2013 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran dönemine iliģkin faaliyetler ve ikinci altı aya iliģkin beklentiler ortaya konulmuģtur Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL ödenek öngörülmüģ olup, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı na göre kullanımında Üniversitemizin öncelikleri esas alınmıģtır. Bu konuya iliģkin olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri ve gelirleri iki ayrı tablo halinde ekte sunulmuģtur. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Ġhsan GÜNAYDIN Rektör

4

5 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ I 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 1 OCAK HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5 1) BÜTÇE GĠDERLERĠ 5 A. Personel Giderleri 5 B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6 C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 D. Cari Transferler 8 E. Sermaye Giderleri 9 2) BÜTÇE GELĠRLERĠ 10 A. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10 B. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 11 C. Diğer Gelirler 12 3) FĠNANSMAN 12 OCAK HAZĠRAN 2012 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 13 1) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ 13 2) PROJELER 14

6 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠ VE HEDEFLER 15 1) BÜTÇE GĠDERLERĠ 15 A. Personel Giderleri 16 B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17 C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18 D. Cari Transferler 19 E. Sermaye Giderleri ve Transferleri 20 2) BÜTÇE GELĠRLERĠ 20 3) FĠNANSMAN 20 TEMMUZ - ARALIK 2012 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 21 1) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ 21 2) PROJELER 22 3) FĠNANSMAN 23 4) SERMAYE GĠDERLERĠ VE TRANSFERLERĠ 23 EKLER 24 1) BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ TABLOSU 24 2) BÜTÇE GELĠERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ TABLOSU 25

7 2013 MALĠ YILI OCAK- HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına iliģkin hüküm çerçevesinde, GümüĢhane Üniversitesi nin Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleģtirilen faaliyetler, ikinci altı aya ait beklentiler ve hedefleri aģağıda sunulmuģtur. KOD ÖDENEK TÜRÜ AÇIKLAMA Tablo 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri YIL BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TUTARI GERÇEKLEġME ORANI PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU DEVLET PRĠMĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , , ,16 GENEL GĠDERLER , ,22 1

8 GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında kullanılmak üzere TL ödenek öngörülmüģ olup daha sonra bu tutar TL olarak revize edilmiģtir. Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik sınıflandırmaya göre hazırlanmıģ aylık gider tablolarına aģağıdaki bölümlerde detaylı olarak yer verilmiģtir. Gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem Personel Giderleri dir. Sonrasında sırasıyla Sermaye Giderleri ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri nde önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleģtiği görülmektedir. Meydana gelen bu ödenek kullanım artıģının ilk nedenleri yeni istihdam edilen personel sayısındaki artıģ ve altyapı çalıģmalarının devam ediyor olmasıdır. Ayrıca öğrenci ve akademik birim sayısında oluģan artıģa bağlı olarak sunulan hizmetlerde de önemli ölçüde bir maliyet artıģı oluģmaktadır. Bu kapsamda 2013 Mali Yılı Ocak - Haziran Dönemine oranla 2012 Mali Yılı Ocak - Haziran Döneminde Personel Giderleri ( ArtıĢ Oranı : % 21,77 ) ve Cari Transferler ( ArtıĢ Oranı : % 11,21 ) ekonomik sınıflarında önemli oranda gider gerçekleģmesi olduğu, buna karģılık Sermaye Giderleri ( AzalıĢ Oranı : % - 4,38 ) kaleminde ise gider gerçekleģmesi olarak azalma olduğu tespit edilmiģtir. Grafik 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri 2

9 KOD ÖDENEK TÜRÜ AÇIKLAMA Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri YIL TAHMĠNĠ GELĠR GELĠR TUTARI GERÇEKLEġME ORANI 3 4 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER , , , , , ,58 5 DĠĞER GELĠRLER , ,78 GENEL GELĠRLER , ,48 GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Bütçe Geliri olarak TL gelir öngörülmüģ olup 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi sonunda TL lik gelir elde edilmiģtir Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde elde edilen Net Gelir in 2013 Mali Yılı için Öngörülen Toplam Gelir e oranı ise % dır. 3

10 Grafik 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri Grafik 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre GerçekleĢen Giderlerin Toplam GerçekleĢen Giderler Ġçindeki Payı GümüĢhane Üniversitesi nin 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi verilerine bakarak 2012 yılına göre Toplam Ödenek % 23,34 oranında artarken, Harcama Tutarı nın % arttığını, yine 2012 Mali Yılına göre Tahmini Gelir in % oranında arttığını, Ocak Haziran Döneminde Elde Edilen Gelir in % oranında arttığı gözlemlenmiģtir. Ayrıca bütçe giderleri arasında en fazla ödeme yapılan kalem ise % 50,85 oranı ile Personel Giderleri dir. 4

11 OCAK HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1) BÜTÇE GĠDERLERĠ A) Personel Giderleri Tablo 3 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , Grafik 4 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Personel Giderleri nin ödemesi için kullanılmak üzere TL ödenek öngörülmüģ olup daha sonra bu tutar TL olarak revize edilmiģtir Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde Personel Giderleri için revize edilen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre Personel Giderleri nde % 21,77 lik bir artıģ olduğu gözlenmektedir. Ayrıca GümüĢhane Üniversitesi nin Personel Politikası ve Atama dönemleri göz önüne alındığında yukarıda belirtilen grafikte de görüldüğü üzere Personel Giderleri ndeki en fazla pay Ocak ayına ait olup Ocak Haziran Dönemindeki Personel Giderleri nin % sına karģılık gelmektedir. 5

12 B) Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Tablo 4 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , ,13 Grafik 5 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde SGK Devlet Primi Giderleri için revize edilen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre SGK Devlet Primi Giderleri nde % 19,72 lik bir artıģ olduğu gözlenmektedir. Ayrıca GümüĢhane Üniversitesi nin Personel Politikası ve Atama dönemlerindeki personel sayılarındaki değiģiklik göz önüne alındığında yukarıda belirtilen grafikte de görüldüğü üzere SGK Devlet Primi Giderleri ndeki en fazla pay Ocak ayına ait olup Ocak Haziran Dönemindeki SGK Devlet Primi Giderleri nin % 21,66 sına karģılık gelmektedir. 6

13 C) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo 5 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , ,37 Grafik 6 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Mal ve Hizmet Alımı için kullanılmak üzere TL ödenek öngörülmüģ olup daha sonra bu tutar TL olarak revize edilmiģtir Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı için revize edilen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri nde % 41 lik bir artıģ olduğu gözlenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları - % 50.9 (Yakacak Giderleri, Elektrik giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları), Hizmet Alımları - % 41.1 ( Temizlik, Güvenlik ve TaĢıma Giderleri), Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri - % 4.7 harcama büyüklüğü açısından dikkat çekmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri sınıfında yapılan harcamalar aylık olarak incelendiğinde en fazla pay Mayıs ayına ait olup Ocak Haziran Dönemindeki Mal ve Hizmet Alım Giderleri nin % sine karģılık gelmektedir. 7

14 D) Cari Transferler Tablo 6 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , ,71 Grafik 7 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Cari Transferler için kullanılmak üzere TL ödenek öngörülmüģtür Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı için öngörülen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri nde % lik bir artıģ olduğu gözlenmektedir 8

15 E) Sermaye Giderleri Tablo 7 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , ,20 Grafik 8 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde Sermaye Giderleri için öngörülen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre Sermaye Giderleri nde % 4.3 luk bir azalma olduğu gözlenmektedir 9

16 2) BÜTÇE GELĠRLERĠ A) TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 8 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (GERÇEKLEġEN) GELĠR TAHMĠNĠ GERÇEKLEġME ORANI , , ,12 Grafik 9 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında tahmini TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri TL olarak hesaplanmıģ olup 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde TL lik gelir elde edilmiģtir Mali Yılında TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelir tahmininin % si elde edilmiģtir Mali Yılında en yüksek TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri Mart ayında TL olarak gerçekleģmiģtir. 10

17 B) Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Tablo 9 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (GERÇEKLEġEN) GELĠR TAHMĠNĠ GERÇEKLEġME ORANI , , ,58 Grafik 10 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında tahmini Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi TL olarak hesaplanmıģ olup 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde TL lik gelir elde edilmiģtir Mali Yılında Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelir tahmininin % i kadar gelir elde edilmiģtir Mali Yılında en yüksek Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Geliri Mart ayında TL olarak gerçekleģmiģtir. 11

18 C) Diğer Gelirler Tablo 10 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (GERÇEKLEġEN) Grafik 11 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Diğer Gelirler kaleminden TL olarak hesaplanmıģ olup 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde TL lik gelir elde edilmiģtir Mali Yılında TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri nin tahmininin % 69.4 ü kadar gelir elde edilmiģtir Mali Yılında en yüksek Diğer Gelirler kalemi Mayıs ayında TL olarak gerçekleģmiģtir. 3) FĠNANSMAN Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir. 12

19 OCAK HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER Ocak-Haziran 2013 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalıģılmıģ ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıģtır. 1) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ GümüĢhane Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaģılması için çalıģılmıģtır. Üniversitemizde hali hazırda 2547 sayılı kanunun 35.maddesine göre 18 ve aynı kanunun aynı maddesine göre ÖYP kapsamında 52, eğitim öğretim hizmeti veren 407 akademik personel olmak üzere toplamda 477 akademik ve 237 idari personel olmak üzere toplam 714 personel bulunmaktadır. Ġki (2) Enstitü, Altı (6) Fakülte, Ġki (2) Yüksekokul, sekiz (8) Meslek Yüksekokulu ve 5 AraĢtırma ve Uygulama merkezi ile teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda Eğitim-Öğretim yılında toplam öğrenciye kaliteli bir yükseköğretim hizmeti sunulmuģtur. Üniversitemizden, 2013 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam; 614 öğrencimiz mezun olmuģtur. 13

20 2) PROJELER A) ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP) 2013H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle toplam TL ödenek tahsis edilmiģ olup, Ġlk altı aylık dönemde TL harcama yapılmamıģtır. B) Kampus Altyapısı Projesi (DOKAP) 2009H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle TL ödenek tahsis edilmiģ olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıģtır. C) Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) 2009H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle TL ödenek tahsis edilmiģ olup, ilk altı aylık dönemde TL harcama yapılmıģtır. D) Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) 2009H proje numaralı bu proje toplam 2013 yılı bütçesi itibariyle (KBÖ) TL tahsis edilmiģtir yılı içinde TL harcama yapılmıģtır. E) Muhtelif iģler (DOKAP) 2013H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle toplam TL ödenek tahsis edilmiģ olup, Ġlk altı aylık dönemde TL harcanmıģtır. F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) 2010H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle toplam TL ödenek tahsis edilmiģ olup, Ġlk altı aylık dönemde TL harcanmıģtır. G) Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 2010K proje numaralı bu proje toplam 2013 yılı bütçesi itibariyle TL ödenek tahsis edilmiģtir. Bu projeden ilk altı aylık dönemde tamamı harcanmıģtır. 14

21 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER 1) BÜTÇE GĠDERLERĠ Tablo 11 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Giderleri Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik 12 : 2013 Mali Yılı Ocak Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2013 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir Ģekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri imkânında tamamlanması için çalıģılacaktır.bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayıģı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.2013 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleģmiģ, 2013 yılı ikinci altı ayında TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleģmesinin TL olması beklenmektedir. 15

22 A) Personel Giderleri Grafik 13 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Personel Giderleri 2013 yılı toplam ödeneği TL olan Personel Giderlerinin, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL gider gerçekleģmiģ olup, ikinci altı ayında ise TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesi TL olacağı tahmin edilmektedir. 16

23 B) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafik 14 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri 2013 yılı toplam ödeneği TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL gider gerçekleģmiģ, ikinci altı ayında ise TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. 17

24 C) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Grafik 15 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Mal ve Hizmet Giderleri 2013 yılı toplam ödeneği TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2013 yılın ilk altı aylık döneminde TL olarak gerçekleģmiģ, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artıģ nedeniyle TL gider gerçekleģmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. 18

25 D) Cari Transferler Grafik 16 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Cari Transferler 2013 yılı toplam ödeneği TL olan bu tertipte, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL harcama yapılmıģ olup, ikinci altı ayında TL gider gerçekleģmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. 19

26 E) Sermaye Giderleri ve Transferleri Grafik 17 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Sermaye Giderleri 2013 yılı toplam ödeneği TL olan bu tertipte, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL harcama yapılmıģ olup, ikinci altı ayında TL gider gerçekleģmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibari ile gerçekleģen TL lik giderin TL lik kısmı ödeneklerden, TL lik fark ise üniversitemiz öz gelirleri ve finansman fazlalıklarından karģılanacaktır. 2) BÜTÇE GELĠRLERĠ 2013 yılında TL gelir gerçekleģmesi tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artıģ, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2012 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleģmesi beklenmektedir. 3) FĠNANSMAN Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmiģtir. 20

27 TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Temmuz-Aralık 2013 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. 1) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ GümüĢhane Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaģması amaçlanmaktadır Öğretim Yılında üniversitemize toplam yeni kontenjan tanımlanmıģ olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz olacaktır. Önceki yıllardaki doluluk oranları ve bu yılki beklentiler doğrultusunda toplam (%94,2 Doluluk oranı) öğrencimiz olacağı düģünülmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaģ imkânlarla donatılmıģ teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. GümüĢhane Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi Ģekilde sonuçlandırılması çalıģmalarına özen gösterilecektir. 21

28 2) PROJELER A) ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2013 yılında bitirilmesi planlanmıģtır. B) Kampus Altyapısı (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz- Aralık dönemi içerisinde altyapı çalıģması gerektiren hizmetlerine 2014 yılında da devam edilecektir. C) Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz- Aralık dönemi içerisinde gerekli çalıģmalara devam edilecektir. Bazı projeler 2013 yılında bitecek olup; bazı projeler daha sonraki yıllarda çalıģmalarına devam edecektir. D) Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde 32 dairelik lojman yapım iģi çalıģmalarına devam edilecek olup; 2013 yılında bitirilmesi planlanmıģtır. E) Muhtelif iģler (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz- Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2013 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıģtır. F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2013 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıģtır. G) Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2013 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıģtır. 22

29 3) FĠNANSMAN Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir. 4) SERMAYE GĠDERLERĠ VE TRANSFERLERĠ 2013 yılı toplam ödeneği TL olan bu tertipte, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL harcama yapılmıģ olup, ikinci altı ayında TL gider gerçekleģmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibari ile gerçekleģen TL lik giderin TL lik kısmı ödeneklerden, TL lik fark ise üniversitemiz öz gelirleri ve finansman fazlalıklarından karģılanacaktır. EKLER: Ek 1- Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Tablosu Ek 2- Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi Tablosu 23

30 24

31 25

32

33

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU - 2013 MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı mükerrer Resmi Gazetede

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 sayılı mükerrer Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Tarih : / /2013 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ...

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... I İçindekiler SUNUġ... III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri... 9 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU BÜTÇE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu A. EYLÜL 2011 BÜTÇE

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013 Üniversitemiz, toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde, amaç ve hedeflerini

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 2011 I. OCAK - HAZĠRAN 2011 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2009, KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 0 Sunuş 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No SUNUŞ 3 GİRİŞ 4 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5 A-BÜTÇE GİDERLERİ 8 01-Personel Giderleri

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 21 YILI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 21 I. OCAK - HAZİRAN 21 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

EKLER: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

EKLER: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 I OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 A -BÜTÇE GİDERLERİ...3 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması.9 B BÜTÇE GELİRLERİ...13 2015-2016

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEMMUZ İÇİNDEKİLER SunuĢ I.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri a) 01-Personel

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2014 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinde,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz / 2016 - ANKARA SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2015 YILI

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ 211 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI-TEMMUZ 211 a) Personel Giderleri: 1.35. 1.2. 1.5. 9. 75. 6. 45. 3. 15. OCAK ŞUBAT MART

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2016 YILI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6383 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazetede Yayınlanarak 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 691 Sayılı 211 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 21 tarih ve 2782 ( Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1.1.21 tarihinden

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No SUNUŞ 3 GİRİŞ 4 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 MALĠ YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ-2009 TEKĠRDAĞ 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ-2010 TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 Misyonumuz ve Vizyonumuz 4 I OCAK-HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol ~ i ~ SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 SUNUŞ: Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca yüklendiği görevleri mevzuat çerçevesinde yerine getirme

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı