SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖZELLİK VE BECERİ ALGILARI (Celal Bayar Üniversitesi Örneği)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖZELLİK VE BECERİ ALGILARI (Celal Bayar Üniversitesi Örneği)"

Transkript

1 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖZELLİK VE BECERİ ALGILARI (Celal Bayar Ünirsitesi Örneği) Özge YAVAŞ *, Özgür TEZ *, Kevser YILMAZ*, Dr. Pınar GÜZEL * * Celal Bayar Ünirsitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Manisa, TÜRKİYE ÖZET Bu çalışmanın amacı Spor Yöneticiliği Bölümü öğrenci, mezun öğretim elemanlarının liderlik ile ilgili algılarının ortaya konulup, mevcut durumun tespit edilmesidir. Araştırmada; nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma örneklemini Celal Bayar Ünirsitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü nde görev yapan 5 öğretim elemanı, Spor Yöneticiliği Bölümü nden mezun 5 kişi öğrenimine devam eden 10 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak ise görüşme yaklaşımı kullanılmış görüşmeler, görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri analizleri betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda katılımcıların liderlik algıları, liderlik özellik becerilerinin kazandırılmasına ilişkin bulgular temalandırılarak ortaya konulmuştur. Ayrıca katılımcıların liderlik özellik becerilerinin Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu nun diğer bölümlere göre farkındalıklarının yüksek olduğu bu bölümde eğitim almanın kariyer basamaklarına katkı sağladığına dair sonuçlar tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Akademisyen, Liderlik, Öğrenci, Spor Yöneticiliği Bölümü GİRİŞ Yönetim açısından önemli bir olgu olan liderlik, örgüt içerisinde yer alan her yöneticinin taşıması gereken bir özellik halini almaktadır. Bilginin sürekli yenilendiği bir toplum içerisinde insanların değişime ayak uydurabilmek için yönetme yönetilmeye ihtiyaç duyması yönetim kavramı ile birlikte liderlik kavramının yaşamımızın bir parçası haline gelmesini zorunlu kılmıştır (Atar Özbek, 09:51). Örgütlerin temel yapı taşını oluşturan yöneticilik; kişilerin kendi uğraşları sonucu çözülemeyecek türdeki işlerin çözümü için bir kişi ya grup tarafından çalışanların faaliyetlerinin belirlenip koordinasyonunun sağlanma süreci olarak tanımlanırken (Şirin, 08:15), Eren (10), liderliği insanların faaliyetlerini etkilemek amaçlı bir güç olarak tanımlamaktadır. Bir yönetim örgütü içerisinde yer alan yöneticilerin, mantıksal yönlerinin ön planda olup; hayal gücü yaratıcılığa ilişkin liderlik özelliklerinin etkisiz olması (Gökçe, Çam Yazıcılar, 08:6), örgütlerde başarının yakalanabilmesi açısından lider-yönetici kavramının bir bütün olarak düşünülüp, bu iki kavrama ilişkin özelliklerin örgütte başarının sağlanması açısından bir anahtar görevini yerine getirebileceği düşünülmektedir. Sosyal bilimler alanında birçok araştırmaya konu olan liderlik kavramının öğretilebilir olupolmadığı uzun süre tartışılmış günümüzde de hala tartışılmaya açık bir araştırma konusu olmaya devam etmektedir (Atar, v.d., 09:52). Cox Hoor (03), bu konuda hiç kimsenin lider olarak dünyaya gelmediğini; doğum sırasında doğumu gerçekleştiren kişinin: Gözünüz aydın! Nurtopu gibi bir lideriniz oldu! demediği gibi hiçbir gazetede de: Dün hastanede üç kilo dört yüz gram ağırlığında bir lider dünyaya geldi! yazan haber

2 görülmemiştir diyerek liderlik özelliklerinin doğuştan gelmediğini, deneyimler yoluyla kazanılabileceğini ileri sürmüştür (Ogurlu, 12:46). Cox Hoor (03) ün liderlik özellikleri ile ilgili ortaya attığı düşünceye karşıt birçok yazar liderlik özelliklerinin eğitim yoluyla geliştirilemeyeceğini savunurken; bazı yazarlar tarafından sadece tutum davranışa yönelik özelliklerin eğitim yoluyla geliştirilebileceği ileri sürülmüştür (Gökçe, v.d., 08:6). Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) Spor Yöneticiliği Bölümü (SYB) ndeki ders müfredatı kapsamındaki spor yönetimi, liderlik derslerinin teorik ağırlıklı olup, daha fazla mesleki anlamda uygulamaya dönük olmaması (Gökçe, v.d., 08:13), değişime ayak uydurabilecek yönetici profilinin yetersiz kalmasına, bu bakımdan sürekli değişim gelişim içerisindeki toplumda yer alan yöneticilere liderlik özellik becerilerinin eğitim yoluyla kazandırılarak; değişime ayak uydurabilecek bir lider-yönetici profilinin ortaya çıkmasına ihtiyaç vardır. Bu noktadan hareketle çalışmada değişimin katalizörü olarak nitelendirilebilecek spor ile iç içe olan sosyo-kültürel yapısı yüksek bireylerin yer aldığı Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerine liderlik eğitiminin rilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmada BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü öğrenci, mezun öğretim elemanlarının liderlik ile ilgili algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. YÖNTEM Araştırmada BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü öğrenci, mezun öğretim elemanlarının liderlik ile ilgili algıları ile mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacını ortaya koyabilmek için; Celal Bayar Ünirsitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümünde görev yapan 5 öğretim elemanı, SYB nden mezun 5 kişi öğrenimine halen devam eden 10 öğrenci olmak üzere kişi araştırmanın örneklemini oluşturulmuştur. Katılımcı profili oluşturulurken halen spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler için amaçlı örnekleme yöntemi içerisinde yer alan ölçüt örnekleme yöntemi baz alınarak katılımcıların resmi kayıtlardaki genel not dökümanları incelenmiş, listede yer alan en başarılı 5 er kişi örnekleme dahil edilmiştir. Araştırmada ri toplama yöntemi olarak, görüşme yaklaşımı bu yaklaşımda görüşme formu yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, rilerin anlaşılır bir biçimde çözümlenmesinde ise nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme yapılan öğretim elemanları A; mezun M öğrenciler Ö şeklinde kodlanmıştır. BULGULAR Katılımcıların Spor Yöneticisinde bulunması gereken liderlik özellikleri ne ilişkin ana alt temalar Tablo 1 de sunulmuştur. Buna göre katılımcıların liderlik özellikleri ile ilgili rdikleri cevaplar demokratik, iletişim, empati, kriz risk yönetimi, karizmatik şeklinde belirtilmiş katılımcıların karizmatik alt temasında yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

3 Görüşme Sonucu Ortaya Çıkan Kodlar Katılımcılar Spor Yöneticisi Liderlik Özellikleri ilişikisi Demokratikleşme İletişim kurabilme Mesleki özellikler Diğer özellikleri liderlik Demokratik Iletişim Empati Kriz yönetimi Risk yönetimi A1, A2, A4, M1, M5, Ö1, Ö9 A1, A3, A5, M1, Ö3, Ö5, Ö8, Ö10 A1, A2, A3, A5, M1, M4, Ö2, Ö4, Ö5, Ö7, Ö10 Karizmatik A1, A2, A3, A4, A5, M1, M3, M4, M4, Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10 Tablo 1: Katılımcıların Spor Yöneticisi Liderlik Arasındaki İlişkisine Ait Bulgular Katılımcıların; liderlik özellik becerilerinin kazanılması geliştirilmesine katkı sağladığı düşünülen temalar Tablo 2 de rilmiştir. Buna göre katılımcı görüşleri incelendiğinde teorik dersler araştırma projelerinde yoğunlaştıkları belirlenmiştir. Teorik dersler kapsamında Liderlik, Spor Yönetimi Organizasyon, İletişim Becerileri, Spor yönetimi, İnsan Kaynakları, İşletme Yönetimi, araştırma projeleri kapsamında ise akademik çalışmalar toplumsal projeler olarak tespit edilmiştir. Spor Yöneticiliği Bölümü Eğitimleri Liderlik Özellik Becerileri İlişkisi Görüşme Sonucu Ortaya Çıkan Kodlar Liderlik Özellikleri Becerileri Algısı Katılımcılar Teorik dersler A2, A3, A4, M1,M3, M4, M5, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6,Ö7, Ö8, Ö9, Ö10 Uygulama dersleri Araştırma projeleri A2, M5, Ö7 A1, A3, A4, A5, M3, M4, Ö9 Alan çalışması, vb. eğitimler M2 Tablo 2: Liderlik Özellikleri Becerilerinin Kazanılmasında Spor Yöneticiliği Bölümü Eğitimlerinin Katkısına İlişkin Bulgular Katılımcıların Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi/mezunu olarak Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun diğer bölümlerine nazaran liderlik özellik becerileri farkındalıklarına

4 ilişkin sonuçlar Şekil 1 de sunulmuştur. Buna göre katılımcıların %85 (Et) nin kendilerini diğer bölüm öğrencilerinden ayrı tuttukları farkındalıklarının yüksek olduğu, %15 (Hayır) lik bir diliminin ise böyle bir ayrımın yapılamayacağını, fırsatlar rildiği takdirde her bölümün aynı olacağı görüşünde oldukları tespit edilmiştir. Şekil 1: SYB Öğrencilerinin Liderlik Özellik Ve Becerileri Farkındalığının Katılımcılara Göre Dağılımı Katılımcıların alınan lisans eğitimi ile kariyer ilişkisine yönelik bulgular tablo 3 de sunulmuştur. Buna göre katılımcılar alınan eğitimin kariyer basamaklarına katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda olumlu, olumsuz nötr cevaplar rmişlerdir. Buna göre olumlu görüş bildiren katılımcılar eğitim süresince edinilen liderlik bilgi becerilerinin; beraber iş yönetebilme, iletişim, sorumluluklarını gerçekleştirebilme, özgün, girişimcilik ruhu, zaman yönetimi, pozitif transfer, yenilikçi, problem çözebilme, karşılıklı gün gibi birtakım kazanımlar sağlayacağını belirtilirken; olumsuz görüş bildiren katılımcılar lisans eğitimi ile kazandırılacak bir bilginin olmadığı, bu 4 yıllık sürenin liderlik bilgi becerilerinin bireye kazandırılmasında yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların Görüşleri Görüşme Sonucu Ortaya Çıkan Kodlar Olumlu Lisans Eğitimi Kariyer İlişkisi İletişim Takım Ruhu Mesleki Donanım Zaman Yönetimi Kriz Risk Yönetimi Olumsuz Ö6 Nötr A4 A1, A2, A3, A5, M1, M2, M3, M4, M5, Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10 Tablo 4: SYB Lisans Eğitimi Kariyer İlişkisi TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların liderlik algılarının faklılaştığı tespit edilmiştir. Bu farklılaşmanın katılımcıların sınıf düzeylerinden, alınan ders

5 içeriklerinden, bulundukları konumlardan kaynaklandığı bunların da kişilerin liderlik özellik becerilerini kazanmasında kazanılan becerilerin kullanılmasında etken olduğu belirlenmiştir. Lisans eğitiminin başlangıcında olan katılımcılar müfredat kapsamında yer alan yönetim liderlik ağırlıklı dersleri henüz görmemiş olmaları onları liderlik bilgi becerilerini kullanabilme bakımından diğer katılımcı profillerine göre yetersiz kılmaktadır. Lisans eğitimini tamamlama aşamasında olan katılımcılar, eğitim-öğretim süresince elde etmiş oldukları bilgiler bakımından lisans eğitiminin başlangıcında olan katılımcı profiline nazaran daha donanımlıdır. Mezun katılımcı profili değerlendirildiğinde; eğitim esnasında elde ettiği bilgileri çalışma hayatına entegre edebilme yönünden öğrenci profiline oranla daha yeterli oldukları tespit edilmiştir. Öğretim elemanı profiline bakıldığında ise; gerek çalışma süreleri, gerek kurum içi kurum dışı liderlik bilgi becerilerini öğrencilere aktarabilme bu bilgi becerileri bireysel kariyer basamaklarında uygulama alanlarına sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak tüm katılımcı profilleri incelendiğinde öğretim elemanlarının diğer katılımcı profillerine nazaran liderlik özellik becerileri yönündeki liderlik algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak katılımcıların liderlik özellikleri ile ilgili algıları belirlenmiş bu özellikleri ne ölçüde beceriye dönüştürebildikleri, lisans eğitimi süresi içerisinde liderlik özellik becerilerinin kazandırılabilmesine etki edebilecek unsurlar saptanmaya çalışılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular ışığında spor yöneticiliği bölümü müfredat programı gözden geçirilerek yurtiçi yurtdışı kurumlarınca akreditasyonu sağlanan öğrencilerin liderlik özellik becerilerinin kazanılmasına yardımcı olabilecek teorik uygulama derslerinin, kurs seminerlerin eğitim programında yer alması lider-yönetici yetiştirilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmüştür. KAYNAKÇA 1. Atar, E. Özbek O. (09) Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Liderlik Davranışları. Spormetre Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, (VII:2), S Eren, E. Örgütsel Davranış Yönetim Psikolojisi. Beta Basım. 3. Gökçe, Z., Çam İ. Ve Yazıcılar, İ. (08). Spor Yöneticilerinin Liderlik Boyutlarının Karşılaştırılması (Ege Bölgesi Örneği). Spor Yönetimi Bilgi Teknolojileri Dergisi, (1), S: Ogurlu, Ü. (12) Liderlik Becerileri Geliştirme Programının Üstün Zekalı Olan Olmayan Öğrencilerin Liderlik Becerilerine Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Ünirsitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 5. Şirin, E.F. (08) Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Ünirsitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 6. Yıldırım A. Şimşek H. (13). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 45-60, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2008, 187-209 DUYGUSAL ZEKANIN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Ahmet Erkuş *, Ebru Günlü ** ÖZET Bu çalışmada duygusal zekanın dönüşümcü liderlik üzerindeki

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER

VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER VII.1. SONUÇ Pazarlama, işletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmelerinde önemli bir yönetim aracıdır. İşletmeler gerçekleştirdikleri faaliyetlerde, pazarlama yöntem ve tekniklerinden

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1791-1812 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ *

GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ * Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi 7 GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ * Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd.

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE PARÇALARÜSTÜ BİRİMLERİN GÖRÜNÜR HÂLE GETİRİLMESİ * ÖZET

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE PARÇALARÜSTÜ BİRİMLERİN GÖRÜNÜR HÂLE GETİRİLMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 367-380, ANKARA-TURKEY YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ: GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/1, Sayı:15 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/1, Number:15 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİĞİN

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 16 2006 ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU, Öğr. Gör. Pınar GİRMEN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı