CAHILLIKLER KITABI SAÖLIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAHILLIKLER KITABI SAÖLIK"

Transkript

1 CAHILLIKLER KITABI SAÖLIK 3

2 Das neue LexiAon der Medirin-Irtümer Werner Bartens sakhdir Eichbom AG, 2006 Tüm haklag haklari sakhdtr Tüm Kalemci, 2009 Karikatürler Mustafa 1 Baske Ekim YAYINA HAZIRLAYAN ' Emre Ergü ALMANCADAN ÇEVÍREN Itir Arda DANISMAN Arda Dr'Konuralp KAPAK TASARIM vc GRAFlK Mustafa Kalemci BASKI Promat Basim Sanayi Ticaret AS Esenyukt Iscanbul Sanayi Mahallesi 1673 Sokak No;34 Tel: (212) ISBN: V yaymlari Doguy Grubu lleti iro Yayincilik Ticaret AS Center No:4 Maslak Ïstanbul Maslak Mah G45 Ahi Evran Polaris Cad Dogug Power Tel: (11Z) Faks: (212) ntyyayinlaricom Sertifika No: Bu hitapta orijinal olan araptirma Almanca baskmm yayamlandsgr tarihre geçerli someç/art esas almmsµir

3 CAHILLIKLERKITABI 3 S '' Werner Bartens ALMANCADAN ÇEVIREN Itir Arda I -

4 9 9 p -

5 lçlndekiler muammmmmmmmmmmmmiongmmmmmmag-mmmmaminggmygiugnillililitiiiidtiidikbh,15 EKKÜR19 IZ KOKUSU an kendia izkokusunuduyabilirmi? 21 RI ankendinibilinçliolarakaúnyahazirlarsa,agriytdaha al mi algilar?21 UP R - punkturdedo runoktalanuyarmakönemii midir?23 ERJI rjilerömür boyudevam eder mi? KOL 25 ol kalpye damarlarigençtutarmi? i insam aptallagtinr mi? ol kanserriskiniarttinr mi? oisüzbiramniçindehiçalkolyok mudur? 29 nekten sonra sert biriçkihazmikolaylagtirirmi?30 kargi korur mu? ol soöuöa Eg BB -- g I BEBEKOLUMUSENDROMU - 31 uylmalmilr? küçukçocuklaryezukoyunmu ;ükçocuklaryumu acikbiryatakta miuyupia r?33 3ekler sirtüstüuyudujunda,anibebekõl0münû niegebilece i bilindi indenberi,tavsiyelere uyuluyorliid?,34 Jekler AKKABILAR bagparmaëmabastinpayakkabimnaya atamgeli gelmedigi 1abI I kartonlarinm ei mtdir? numaralan Ik ikkabi numã 6zer O mum=1 =amumma ma-mm mi-landaimi I in--e-g-elinima==aime-- AKLAR igin ön kismlylakogmakkaslankorurmu?sakatlanmalan önler mi? TÉRA CHÇiÇEK :h çiçekterapisi birçokratiaimhkta hastahkhafayclah olarmu?

6 L BASEMCÍKLER Bademciklerfaydasiz oldligiign küçükçocuklarda"bile 41 almaalar olurmu? BA$lNDELINMESI dü üncebazenkalaten delimirmi? Çocuklar 41 o BAytLMA hastanmuyumasrönlenmeli midir?42 Kafa travmalarmda BESLENME 42 Pizza sagliksiz midir? sagilldi beslenme midir? YaÖsiz karbonhidratlarkan bastna kbleßëtolsevlyesini,yaš Gidalardaki 44 proteindendahaolumluetkilermi?44 Hamburgersagliksizmidir? mi?50 Birdenbire çokyemekyemek gigmanlatir 6 46 BEYiN 51 midir? Insanbeyninin-geli imitamamlanmig BEYiNTRAVMASI 53 Beyinzedelenmelerinde kortizonigeyarar mi? BIT Bitler kafadan kafaya atlar mi? Ba biti sadecesaçiarini sik yikamayan insanlara mygeçer? BOBREKRAHATSIZLIKLARI Böbrekhastaliklari kadermidir?belirlibif davrani tan 58 etkilenmezier mi? KANAMASI St1RUN Burun kanamasinda ba; geriye mi yaslanmalidir? CILT Kolajeniçeren preparatlar cildipürüzsüz esnekkilarmi?60 60 Salatallkmaskesicildigergintegtirir mi? CINSELLIK HORMONLARI hormonlanbeyazirktan insaniaragöre Slyah Irktan insanlarin cinsellik bariz ekikle yüksekmidir? hormonu, daha az arzu anlammami gelir? Daha az cinsellik CINSiYETFARKLILIKLARI özellikleri digiridada) son derece Kadin erkek(blyolojik fark1imtdir?63 Ç\ÇEKHASTALIÕI virüsukalmadimi?:65 Dünyada artik hiç çiçekhastallöl ÇÍÇEKLER için,gecelerihasta odalarindan çok fazlaoksijentukettikleri Çiçekler ik arilmaii? 6 66

7 UKLAR babalannçocuklarinailgisioniarmdiggörünügünden? b siltsik i ik çocuklarinb ar mi (BSE) Í DANAHASTALIŠl kuzulardan dana hastaliöl BSE,ScrapieshastaliQina tutulmug ineklere migeçmigtir?69! " - ÖÅma 68 RESYON 72 depresanilaç\arintihanönler mi? KATEKSIKLlğlBOZUKLUAU lin'inetkilerihälâ pekbilinmiyormu?73 flìzib À Ofkil Í8dl LER mialgilar g mamammmaghymidigsmi mpammmse4- gi g gyg=g ardigçürütür mü? ABET - 76 gekeryiyeri,gekerhastasiofurmu? ET rmeksaölikli midir?uzunyagamamizisa#larmi?t1 LER bunlaricerrallimüdahaleyle dikmek ya da çapraz baúlarkoptuöunda, (jefekir mi?,-ï9 GIDALAR INUS muggidalarbirkezçözülduktensonratekrar dondurulmamall midir7 - sam ais t=n =m========lm-an--man--ma==i,lii-i il IEK dar ekmeëibeyazekmektendahasaglikhmdir? SILAtlLARI KTROSOK 79 spa men trogoksilahlarizararsizmidtr? tik E kullanançocuklardaha sonra uzwisiireparmakamer mi? El-E yapici mlaremzirme sürecindekalmklu :ik :ik sağhjazararlimidir? 84, gidalardan uzakdurmalt Irndir? yemñerdèl& ß4 eninemzirmesisadece çocugunyararma midà?85 EKSIYON MASTALELAN i ya da ku; gribininbulagmasiyuz maskesiyleõnlenebilir mi?-:86 LEPSI erkenmi epsikriziyagayan hastalardajaç \ûlnaniinma ba lanmalldir? 87 7

8 I 2 GERLER Genierininyüzde 90kilangaglesi,ayrndidsi#uiçin, insan gempanze birbirineçokbenzerini? 91 Beyaz siyahirktan instalangenieri-aqisodan çokfarkiimidir? 89 GENTEDAVÍSi 92 ilkgen tedavisitam Mrbegaaimpk? ilkyn tedavisinden sonrakilerdaba titizplanlanip hastalarafayòali 95 oldumu? : G-WKTASI Kadmlardabir G-noktasivarmidÑ? GÕZALTITORBACIKLARI Gözalti torbaciklari uykusuzluktan ya da sefihhayattarzindan mi 97, olur? GöZLER, Insamngözlerinin önünde lekeler belirmesitetilikeli bir hastati m 98 igareti midir?98 Sabahlari gözlerin kenaarxia biriken toz pislik midir?99 Televizyonseyretmekgözlerezarar rirmi?'99 GRÏP Gripzararsizbirhastalikmidir?-100 Gripapsi birkaç yilboyuncekorurmu?101 Grip diöer soëukakynliklarmda faydah olurmu? 101 antibiyotikler Gripsoguktanmiolur?102 H5N1grip virüsühep ku; gribine sebep olutmu? Gripagisison derece günli midir?102 Mòderngripilaçlari gribe yakalanmaktan korar mu? "çapak", GÜRÜLTÜ ya da Santiyelerinsesiniagangürültü sailiöd Çimbiçmemakinelerinin zararlimidir?105 HAMILELiK Hamileler1kikiillik"miyemekyemelidir? HÍJYEN ' 108 dr aridatuvaletlere oturtmamali Çocuklari mryiz(ya da en azindantuvalet ö nee iyice kullanmadan oturaöini miylz)?108 temizlemeli Doktorlar,tuvalettensonra ellerini,ortalamanüfusakiyasladaha sik ylkar mi? Antibakteriyel sabunnormalsabundandaha mietkilidir?110 HOMEOPATi Homeopati,sadece bitkisel temeledayanan, vücudu yormayan bir 110 tedavimidit?,111 Homeopati plasebodan çokdaha iyi etki eder mi?111 8

9 RARSIKLIŠl \iinsanlar,idrartorbalariküêdidügü içinmisiktuvalete giderler? a---smana,5unamL,p= ---miimsh,,-,-=== = RARYOLLARIENFEKSlYONLARI sk mayoyladurmak sistitenedenolurmu? 116 m - 9-m RE ba ete yapilan iëneler ilaçiarm etkinmaddelerimin en günli ekikle vücudazerkedilmesinisa er mi? 117 LIMDEAÏ imi imdeöigimi nedeniyleönümüzdekion-yirmiylldebirçokölüm YacanaCak mi7 = - 4ÇLAR - = Ğ= i i==irimiinimiminillimmmrummmmmmmmmmmmamamammanumiglisiiig çlarmagiryan etkilerisonderece endermidir?119 cuklariçinilaçlarözellikle titizcearagtirillyor mtu? 122 lal ia I zararsiz midir? 124 BIZLIK yapmazsa zehirienirmi? 125 an uzunsure büyüktuvaletini rmonoynamalari azadankadmlarda-kablzkösi en stkrastlanan sebebimidir?126 DINLAlt k fazladügünmekhuzurkaçlrirmi?kadialarmuykukalitesi bu yürden mi daha dü üktür? 12T - -en HVE h vücuttansiviçeker mi? k kahiçenlerin kalp krizi eçirme 128 in ynksekt htimali-daña 129 feinsizkahsaëliklirmdir?129 IP KRIZi p krizianidenmiolur?131 p kriziniatlatmagansigününhangisaattsde krisiagaçiriidginden midir? baölmsiz krizindetipikbelirtiofarakgö äs a#risimiortaya çtkar? 135 inlarda kalp krizinifark da Ötmek IÑaydir p krizitipikbir erkekhastak 1midit? marlarimilda akankanin rengikirmizins&r?140 MSER merhasta lan, önlerinde büynkkir dayrersa 9 60stlet birazakdem

10 Rastada kötübirhastaliktaghis edikliiinde buhastaya hasta teghisin rdeder mi?142 Saçboyalan kanseresebepger mu?143 kesiciler kanserdenkorur m AspiringibiaÖri aftar mi? 146 Kanser riskiiçkitüketimiyle genig Kanserde hasta dokuylahirkte sailiklidokudanmümkün olduöunca l ä lynwim4ah 146 yüksektir? dahet bir akn alimrsa, 147 obbwir Kansere mi? zararlimidir? sabep Stressadhéa 144 KASLAR Çokkasliinsan gokda laindli miolur? KASKRAMPLARI korur mu? Magnezyumhaplarikramplarclan KEMÍK KWKLAR1 Dvitamini kalsiyumyaghihktakemikluriklaandaa korur mu? KEMIKLER Kehiklerin çitlamasitehlikeli midir?150 KIZAMIK 151 KIzamik zararsizmidir? morbuscrohngibiayir Kizamikagisiotizmya da baigrsakhastallöl komplikasyonlara sebepolabilirmi?153 KOKU 155 Birçokinsan yabarrellarm kokusunualamazmt? KOLESTEROL YDksekkolesterol deëerleriillakidamarlarm daralmasmabõylece 156 enfarktusemisebepofur? Yüksekkan yaq dederlerinindügürülmesi her2aman hastaya fayda mi?,157 sa Iar Kötü kolesterol LDL,kalp hastaliklarmi tetikleyen tekkan yaji midir?160 LIWSMASI KOLLARIN VESACAKLMIN için miuyugur? Kollar bacaklar,kan dola imisiki tiöl 161 KÖKHBCRE Kökhücrelergünli bir tedavi seçenegimidir? GRIBi KU midir?164 Kuggribiinsaniar içinson derecetehlikeli gribinden de korurmu? Gripagisiku MEMEKANSERI bölgeninalmmasiya da bütün memenin Memekanserinde, sadecetümõrlü almmasihastali mseyrinifarklietkilermi? Memekanserinde koltuk altlarindakilenf düßümlerinin ahnmasihastanin õmrünü uzatirmi? 168 IO

11 e 10POZDAHORMON TEDAVISI ancak2002/2003'teabd ingiltere'detehlikeleri, nontedavisinin Vapilanbüyük aragtirmalardansonrami anlapidi?169 ZiTE türlüobezitesa4hšazararkmidir? da gigmanmiydi?173 lan olanyetigkinlerçocuktuklarmda iklukta ya da gençliktegismanolanlarm da hayati,sonrasinda lor mudur? lanlar gigmanolduklarinin farkmdamidir? ILTlHABI AKULAK lik tüpu ortakulak iltihabinda vakitgeçirmedenbir ntilasyon midir?175 takilma1i 'OMOLEKÜLER TIP 176 imoleküler birçokhastahkta gikâyettefayclasailar mi? tip lhemoterapi 178 organizmayigüçîendirir mi? ninkendtkamylatodavisi KISIKLINI NE L E, icrsk, SES antibiyotiken lyi dan solunumyollari enfeksiyonlarinda m idir? tedavi SME hastahklarbulapr mi? gme strasmda tehlikeli 181 IIS 382 mikaynaklanir? ateglirüyalardan ahereksiyonti sonra testisler penistekibasinç n bir cinselmoladan affarul? 182 SEBO igeyaraniaz mi?183 ebolarinetkimekanirmasibitinmemektemidit?183 15TATKANSERI stat kanseriaragtirmasilanseriyenmepnsini arttfrirmi?185 ' >Y0AKTIVITE kazasec reaktär ida Çernobil'deki n binleree¾iginieõfümüne misebsp iebolar 188 Oldu? lin ÈZI KANSERI yefertit liijyenidebelli le mielur?190 imañzikanseri erkeijin LAR ksaçla yatmak zararhmidir?' kjk KONTROLÜ 191 k check-upgizlihastaliklari ortayaçikari:r mi? tgle'da yagayan nâtusen ço WInghsägalANGif Iz mideyeyapigirmi? 197

12 SARILMAK SardmekAucakia yeaktkamwu hapatynu? 197 SARWSAK Sarimsakkokusu midadenmigielir?199 SENS Enr me?200 içkierkeklerde cinselgrauygäldü Cinselperhiz spermidesintyiksettir mi? Kadalarin menopordõneminegirmelerlyle hirlildedaha az cinselistek hormon seviyelefinin dügmesiylimi ilgilidir? 202 Aragtirmalarkadmlarm cinselarzularimihmal miediyar? 201,htssetmeleri 203 SIRTAëRILARI Sirtaërilariher geydenönte mekanikbir sorun mudurya da zaylf kaslardan mikaynakianir? kesici ya da ameliyatfaydali Sirtaprilarmdadinienmek, aö,n Olur mu?:209 Sirt gnlarinin sebebiröntgendegörülür mä?212 Sirt aërilarindaen faydali gey hasta jimnasti imidir? SIVITÜKETIMi - Grip aúlrsoyukalginlijlhastaliklarindabolsivitüketilmeli midir?214 Maratonda dayaniklilik gerektiren di er spor dallarinda sivituketimi, susama hissi gelmeden örice migerçeklegmelidir?216 insanyemektenönce siviiçerse,açiikhissi-gidermi?218 SIGARA Sigara tiryakileri, yakalanin-cabu kötû aligkanliktan ajir bir hastaliöa valgeçerlermi? 218 SiëlLLER "okununca" SiQiller geçer mi? 219 SPERMA Meni-büyükorandaspermadanmi olugur? SPOR Sporun all bilesaglitjalyigelir mi? Kisa uzunmesafekopda sportifbagariyetenekle ilgiliolsada asil belirleyiciolanteknik antrenmandisiplinimidir? 222 SUNi KOMA Hastayi sunikomadanuyandirmakzor mudur?225 SELATTERAPISI damarlar zehirlerden metabolizmaya ait maddelerden Selatterapisiyle, ila bilirmi? ir 226 rmd a 220 ~220 izofreni llaçiart giderekgeligtimi?artik daha az yan etkilerimivar?227 Sizofreni I2

13 I SiYON dügurmekiçiniyi denanmig bir blokerier tansiyonu yõntemmidir? 231 lik yüksektansiyonda gõzdibidüzenii arallklarlakontrol edilmelimidir? ANOS olurmusunuz?233 i çivlye basarsaniztetanos ûklar aklardakibeyaz lekelerkalsiyum eksiklijiningõstergesimidir? ALET slette uzunsüre oturmaksaëllksiamidir?234 U 235 midir? uyumaksaylikli 239 a görenlerdahaderinmi:uyur? 239 daha saglikhmidir? n mekânlardauyumak INYASAM a az ylyen daha uzunya ar mi? 240 ÑSLER bacakbacaküstüne atarsamzvarisolagmasadaha muhtemetmidir?242 minles minter multivitarnindestekterienfekstyonlardenkorur mu? Dolayislyla budestekler,õzellikleyagh insanier için önemli midir?243 M SÖYLEMEK mcininmumuyatstyakadar rmyanar? 245 %Y DÕLLEWME alojikstres barnilekalma ihtimalini azaltirmi?246 AMBEKLENTISi baglariinsantarindaha yzun yagamasim safjllarmi?248 aminilkgrisladaki etkilerya ambeklentisinibefirler mi? 250 lil ÇAY il çay kanserdenkorarme? 252 g sommsi inli hir yllan soktugundayara emitmeli mämklasesokulanyer 255 pigün girdevi sararsa insaa ätür mii? 13

14 Dr Werner Bartens 1966 dogumlu, tap doktoru, tarihçi, gazeteci yazar Gießen, Preiburg, Montpellier Washington DC ünirsitelerinde trp, tarih Alman okudet ßlolojisi- Tzp doktorass tezini "Erken Kalp Krizinin Genetik Temelleri" üzerine rdi Freiburg Würzburg ünirsite klinikierinde doktor olarak görev yapts Amerikan Saglik Enstitüsü (National-Institutes Max-Planck of Health) Enstitüsü'nde araptarmalarda bulundu Tsp konulu çok sayrda kitabm yazart Bilimsel gazetecilik kez ödüllendirilen saygm alanmda birçok Werner Bartens, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'un tzp bilim editörüdür i

15 ÖNSÖZ azia uyumak zararh olabilir mi? Antibiyotikler öksürüge, ezieye, ses kisakhšma karp etkili olur mn? Çocuklardegru ayakkabi giydiginde bile neden pogu kez'ayakkabilari umara raklarim vurur? Hastanelerde, çiçekleri geoeleri hasta odalandan çikarmak gerekir aktasi var rudir? en mi? Ve kadmlarda sahiden bir G- Varsa, ne'rededir bu nokta? Hayatm içinçokfazia tath yiyecekler tüke- bitmek bilmeyen sorular geker hastasi olur mu? Anne babalar, çirkin çoda glizel çocuklarun da egit derecede mi ser? Yük- n insanlar iklarun k kolesterol seviyesi u? n illaki damar sertleymesine neden olur Antidepresan ilaçiar gerçekten depresyonn önler mi? Ínupla ne kadar çok ilgilenirse, kar4mu o derece fazia soru kryor Ve ilginçtir ki, bu darum sadece up konusunda azyanhy bildikieri için degil, doktorlarm an olmayanlarin andigt birçok gey için de geçerli Aradaki sek fark ise gu Komun uzmam olmaya speten daha çabuk pheciler Kendi saghgryla alle saghgmuz kudumuzda iyi argn= ikna oluyorlar; ilgilenmeyen tehlikeye =lula karplagtiklarmda tipuzmanlari insan yaktur girdiginde ilgilenmeye ise daha (en kötü ihtibaglarizì olan biten bingok gy bilimciler için bile huâ Öyleysebirçok scruyadeginen gäneel yank; r muammadir igileri biraraya getirmenin vahtigeldi

16 Bu kitapta bahsigaçeo yanly hilgiler, efsaneler pegin hükümler farkh gruplara ayakyor: Bir grup, anne babalarm, ögretmenlerin digerotoritelerin çocuklara gençlere hâlâ särde rdigi, dogrulugu görülmüg iyi niyetli tavsiyeler Saglikh bir yagam sürme tavsiyelerinin degrulugtinu aragtirma safhasi benim için de çok ilginçti Sakinn mideye yapigmasi, bacak bacak üstüne atmanm varislei e sebep olmasi ya da bit- lerin hijyen bo yayilmasi eksikliginden gibi örneklerden bilgiler bu gru$anlig Diger yanh; bilgiler efsanekr tip literatürü: çahymalarim olarak, tibbi s>rasmda karyima çdotitipeliteratürüeditörü bilimsel yaymlari okumak hayatunm bir parçasi Bilimsel yaymlarda, yerlegmig yanlig bilgiler sik sak <legifre ediliyor kebu sarsmsin dogrulugu güphe götürmez inamplar sarsihyor - tilan hem doktorlar hem de kontmun man zaman uzmani olmayanlar za- yaç1yor Kitapta, kipisel görügümee (ya da birçok uzmamn kanaatince) heyecan rici bir konnya deginen ya da hem doktorlar hem de konunun azmam olmayanlar tarafmdan kabul edilen yaygtnbir kamma dogrulugunu temelden çürüten bilgilere yer çok rdim yalmzca fazla sivi tüketmesikoganlarm Maraton poikiyatride kullamlan yeni kugak nin zararh da olabilecegi, kugak ilaç1ara göre illaki daha iyi etki göstermedigi (ama daha pahah oldugu) ya da plasebo etkisinin telkin gücünden öte oldugu bu tür yanh; kamlara örneklerdir Eu kitapta biraraya getirdigim yanhg bilgilerin temeli, ken- ilaçjarm eski di alanmda çok sayida önde gelen doktorlar aragtirmacilarla gärügmedir Ayrica konuyla ilgilenenlerin yaptigim daha de- kilmak için, birçok kobelirttim Bu kaynaklari setip dergilerini kaynak açismdan yükçerken, önde gelen meslek yaymlarmdankalite rin aragtarmalar yapmalarim mümkün olarak nuda 16 I

17 k deg,er tapyan makaleleri seçmeye özen gösterdim Zira tip inusunda çok fazla yayin var Buna, ilaç girketlerinin gärev1dirmesiyle <i gerçeklegen akmda kalanbilimsel olarak m, --ne yazik aragtirmalarm adlandirdan 90'mm, iyi aragtirmalardati ki genellikle de bu yüzden bollugu ekleniyor Bu du- mesleki neredeyse iyi yaymlardan e standartlarina uymamasi sonucunu lan %10'u almaya çaligt1m temel yaymlarm beklenen kadoguruyor Ben geri Her geyden önce bunlar, gimdiye dekgeçerli sayilan tibbi Egilerisarsabilecek bir hastahšm ya da bunun redavisinin gerlendirilmesinde degigiklik yaratabilecek güçte olan :a dayali tip" kistaslar1yla gerçeklegtirilmig aragtirmalardir "ka- LH1ta dayah tip, mesleki yaymlardaki hedefler Böylece idirilmesini en fyi kamtlarm deger- yaymlanan sapla samam da birinden ayirir Örneginilaç kargilagtirmalarmda, -la yetersiz sayida katdim- gerçeklegtirildikleri darmdan" metot için ya da istatisäk olarak "ayarlanaçismdan zayif olan aragtirmalar kamta valttibbm standartlarim tkalelerin seçiminde kargdannyor Kaynak gösterdigim bu kistaslara uyrazya mümkün oldu- aca özen gösterdim Ancak tibbin bütän alanlarmda yeterli recede iyi aragtirmalar mevcut degil ne yazik ki 2004 yllmda Alminya'da yaymlinan Saghk Hakimda nly Bilgiter Ansiklopedisi adli kitatua okurlarundan bitbilgilere dikkatimi c görüg -geldi Bazi okurlar bagka yelà tiler Onlara gönülden tegekkür bderia Pek de nadir olmam" geklindeydi yan diger bir tepki ise "Ben buna la negin, rsan az çok normal tablet geklinde beslenen bir kipinin_ normal ilaren vimmin digi ya da Ay'm konumunun 1edig Amasma ameliyattarm ya da gerek ol- sonucunu etki- konularmda bu tep'kiyi gösteren okullar oldu Benim

18 genellikle qu ifadeyi duydum "Ama ben banan dogru oldugunu bizzat yagadim" yazdiklarama güpheyle bakanlardan Bu tür tecrübeler,yagayaalar kesin yeterli degildir fakat bir olabilir, geyin için münferit--olaylar araida benimsenmig çaretipta önemli alaa, ilaçlarm, lmlk sadece tedami yöntemlerinin bir kipide belki lerin ya da todavi grubunun çogunluonan da eginde dostunda degil, bir etki ettigini lomrumg gunda tekrarlanan durumda etki etmesidir Bu kamtlari elde ermek için en dogru yöntem, her zaman oldugu gibi, titiz bir aragtarma gerçeklegtirmektir en tatmin edici durumda bu aragttrma bir kargilagttrma grubu da içerir Bir tedavi ya da tammn kargilagtirdmasisöz konusu oldugunda, bir gruba plasebo olarak adlandmlan rilir glikoz tabletleri) ya da bu graba lanir "Plasebo-kontrollü" tirma olarak gerçekleptirilirse, "kör" tammlanan bir tedavi bu tür ya da tesadüfi bilmerse (bu kipiler bir aragtirmanm temeli anlmig demektir da zayif noktalari Elbette bu aragtirmalarm uygulandigun uygu-- bir aray- hem de yani hem aragttrmacilar incelenen kipiler kimlere plasebo rildigini davinin (genellikle säzde ilaç sözde "dogru" te- seçilir), lyi vardir, ama tip etkidiger tibbi müdahalelerin bir ilaç tedavisinin sini ya da faydastzhtmi kanitlamamn daha iyi bir yolu gimdibir kelik yoktur Ancak bu tür bir aragtirmadan sonra beliríi alanmda mümkündür: sinlik derecesinde gunu söylemek Ya da --ne yazik ki genellikle- bu ige yaramaz ciddi vadede, de yanhy Ve elbette urun kamtlandigi dügünülen geylerin çikabilir Yamlmak insanm dogasmda aragttrmalarda oldugu ortaya bir aragtirma, ne kadar iyi olursa olsun, hatali olabilir Bu sebeple, her türlü tedavi vaadine kargi kugkuyu elden birakmaym Ama hergeyden ancesaghkla kalm vardir ' Bu ige yarai 18

19 TESEKK : geyden önce, Silke'ye ÜR tegekkür etmek istiyorum Bilgi aranlar rtin tegvik edenler: Gerd Antes, Ulrich Bröckling, Fischer, Fransirka Fritz, Florian Heinen, Sebastian ermann, Klaus Koch, Stefan Kohlbrenner, ns Reinhardt, Christoph Rochlitz, Lter 19 Martin Reincke, JohannesStalter, Julian

20

21 EKDKUSU in kendi sin kokusunudugabilirmi? imiz yagamigizdir: insan kokuyor mu diye yoklamak agrun burnunu kapatir avuçlarma hoh> koklar Böylece koku varsa bunu burnuyla algdayacagiigünür Teori dogru görünse de,uygulamada bu ige yaradaha dogrusu, koku ancak kendi kokumuzdan çok farkagzi avuçlanyla ige yarar Ama insan kendi lan bu kokuya ekilde nin sebebi agaz kokusunu sürekli soludu- ahgir onu hiç duymaz ya da çok hafifleçoguinsanm ter koktuguna fark etmede budur algilar I I n kandinibilinçiielarak agnya hamlarsa, p daha az nu algdad biraz karmagik olmakla birlikte igin ash tam tersidir iyi haberden baglayahm:olumlu dügüncelerin gücü agbir doz morfin kadar dügürebilir imdide kötü haber: u kendisini piddetli 1 undevusu :la, agrilan iton-salem agrilara äneesinde), hazirlarsa (örnegindig dokto- vücudun hazirkksiz yakalanmasma daha da yiddedi h ateder Kuzey Carolina'da Ünirsi bilimciler Proceedings 'nden of the National gre Academy of Sciences der-gisindes bedad acunn nasil süb, jektif o o ne açaklayip qu so- çikanyorlar Rahatsizhk - hislerin yoguningu, äncesinde kadar act beklestiane girildigin- nueu ren algdandigun den büyäk alçade enkilemyor 21

22 Amerikali nörobiyologlar agn makaleleri için krh kirk ya gënüßü olarak bir aragtirma düzektse ñar M ¾a sicakhk katilanlara, rahatsizhk -ren ama tehlike yaratmayan uyguladalar Aragtirmacilar, uyaranalan hep ayni zaman araran aci uyarmalsran hklanyla nunda "giddetli"ye äuce kadar =arttirdalar "orta" so"dügüv, sonra Görfüllüleri bu artiga iki türánü sonra, eziyetin güm boyumca altıttrd1ktan degigtirdiler orta piddette bir act nyarmasi bekledikleri nyguladilar Beklenmedik gekilanda pidderli bir aci nyarmasi de giddetli sicakhga moruz kalan gänülinlerde aci algilamasi, Bu kez gönüllülere, giddetli acima beklendigi uygulandtg1 deneylere kiyasla 28 dügtü Agnlar, en güçlü agn kesici grubu olan opiyatlarla da yaklagik yüzde 30 azaltdabillr yüzde Aragtirmayi yäneten nörobiyoloji uzmam Robert Coghill, diyor "Agn, sa"agnlari her geyden begamstz alglamiguz" bölgesinden çikan maruz kalan vtiat dece negatif uyarmaya sinyallerden ibaret degil, her insanda egsiz olan dügünce düngiddetli -agn beklentisinin, yasmdan geligiyor" Aragtirma, el farkh beyin bölgelermde artig gösteren sinirsel faaliyetlerle ele gittigini gösterdi Agn daha gelmeden änce, agn algilama- âdeta yap11migti Sadece Hint fakirleri yogilerin degil; agn hastalarinm da hayatimiza fayalgilamalarim olumlu gekilde etkileyebilmeleri tedavi edilmeda saglayabilir "Agnlar artik sadece haplarla smm yolu Coghill "Beynimir agnyt gekillendiyor nörobiyolog direbiliyor; bu yetenegimizi-kullanmahyiz" melidir" Agn tedavi uzmanlan, antidepresan ilaçlarm sadece morali da bastirdigmt uzun süredir bilibölgeleri birbiriyle yakmyorlar Beyindeki agri mutluluk acilari daha dan baglantih oldugu için, keyifliruh hali fiziksel yardimci oluyor Freiburg Ünirsiteaz giddetli hissetmemize yükseltmekle kalmayip agnyi

23 den psikosomatik bilim dah profesörü Carl Scheidt, "Krohastalar için, agri beklentisini kesebilmek çok önemli" di"ama insan bu lasardångüden çikamarsa, ne yazik ki gu devamuun haberciätesinde, bazen en be- geçerli: Kronik agri, kronik agrmm um Juyor" O zaman kigisel agri beklentiler de gerçeklegebiliyor epiginin e JG, Laurenti, PJ, Coghill RC: The subjecti ama T, McB of pain: where expectations become reality, Proceedings ofthe xperience National Academy of Sciences2005;102: UPUNKTUR upunkturdadoiru nektalari agarmak ğuemi midid ylldir, ilerce akupunktur ktalari uyarmanm 11eri -ignelerin önemli taraftarlari, tedavisinm oldugunu özellikle etkili oldugu iddia ediyorlar vücut dogru Merid- çizgilerini- gös- Åncak Berlin Charité'de görevli bien çok sayida resim var icilerin büyük bir aragtirma 2005 ylhada gerçeklegtirdigi bir gerçegi ortaya koydu Akapunktur etkilidir, agn hafißetebilir Fakat birrjiden kaynaklanan rahatsizhklari yokk durumda ignálerm nereye battraldkgumi pek önemi Yapuan aragttrma çok detayhyds aragtirmaya, akupunkegitimi almig 13 bin civarmda doktor katúdi Doktorlar, fle e milyon kez klagik 314 bin hastaya toph mda neredeyse 20 1e batirdilar Akupunkturcularan bugüne kadarki saglam argümam, vühatlarm ignelerle tta belirli enerji hatlan buhmdagu bu üzerineydi Ba todavi yöntemi ile bûyük bagari ardabilecegi edildi: Bag bel agrosageken e da elde eskinne göre alti ay a tedaviden,sonta, dört hastadan ûçü, daba da iyiydi Hat-

24 behrtilerin hafifleme orani yüzde 80 ta diger rahatsizlddarda ile 90 arasmdaydi Agrunn yiddetinin belirlenmesi söz konusu oldugunda, azaldigmi yaklagk yüzde 50 hastalarm yarisi, agr11arma belirttiler hem de son-derece hafif yan etkilerle - Ancak hastalar üserindekietki noktalar1 uyardigi önemsiz gärünüyor si, astim ya da sirt agrilarmda noktalata igneler dogru dizde dogru tilan noktalara açikhk olmasa" lyileptirici etkisi, da görüldü Sadece hafiflemesi için ignelerin tagiyordu önem elde ettikleri getiremediler Aragtirmaya sebeplerine oluyorlar ka- olarak tam sonucun çok için bunun Ama hastalar da änemi gerek: Hastalar memnun hangi nezle- bahar Bay agnsi, akupunkturun agulann batirlmasi terapistler ignelerin batirlmadigmda agnlannda, artroz açasadan, o küçük igneler i e yaradigt nas11 neden'in änemi - onlar için, zaman yok Kaynak Bericht der Techniker Krankenkasse Gerac-Studie und der Charitéam 20 April 2005 in Berlin ALERJi Alerjilar ämiir beµ demeder mi? lyi ki öyle degil! Özellikleküçük n gösteren çocuklar, yagta agir alerji yaglari ilerledikçe, ren alerjiye maddelere rmezler ya yif tepkiler lamak rahatsizhklasebebiyet genellikle da en azmdan gösterirler için, ABD'de - hiç tepki daha za- Bu tezi kamtbaltimore'da Johns Hopkins Ünirsitesi'ndençocuk doktorlan ' üzerinde yaklagik 280 cocuk geligimini fistik alerjisinin incelediler Sonuçlar, çocuklarm yak-

25 k yüzde 9'unun büyüdükçe ler gästerenler alerji hatta öliimcül de bulunuyordu Hatta yer fistigt fistik alerjisi degil, kabuklu yemig ashnda ai yaklagik kurtuldugunu gästerneredeyse be- alerjisinde ileriki yaglarda, çok agir, arasmda Bu çocuklar alerjiden alerjik tepkiler 20'dir yüzde çocuklarm göstermeyen Bu yüzden, alerjik alerjisi- reaksiyonlar terdikleri içi n beslenme düzeninde kisitlamalar yapmak zoda kalan çocuklar, alerjinin hâlâ devam edip ettnedigini trek bu için, belirli arahklarla testler her zaman alerji doktor testleri yaprirmahdir nezaretinde An- uygulanmalidir cher DM, Conor-Walker MK, Matsui EC, WoodiA: The natural istory of tree out allergy Journal of Allergy and Clinical Immunology 2005, 16: OL alkalp wedamarlari genç tutar mi? mzi garap hayranlari bu haberden hoglanmayacaklar Yelelanda'daki Auckland Ünirsitesi'nden Rod Jackson µna arkadaylari, alkolün --gimdiye dek savunulan kalp damar üzerinde koruyacu bir -- etkisi tezin ak- olmadgm tip dergisi Lancet'te, içkinin a ediyorlar 2005'te uzmanlar, miktaharda ik ya da orta tüketildiginde bile neden saglikmadigini açakladilar Jackson, "Mesai açrk" diyor "Alko- olumlu etkisi, täketilsin, ne mahtarcla tüketilitse sinden fazla degil Hiçbir yey kargahksiz degil" klkohin kalp güldüren Lren 1ergisi özelligi pldugu tezi kamuoyunda yaydmigti O zamanhar Lancet'te alkol tüketiminin ligini kamtladigt dügünülen bir 1979 ydmdan -yine aym insan ömränû makale olumsuz mes- uzatma yay1mlandi Ya- -

26 ile daha az kalp krizi zarlar, "Alkol tiikefimi diye yazlyorlard2: var" lanti "Koruyutu arasmda bir bagyakmda maddenin bulunmasi bekleniyor" Dikkat çekici bir çogunhikla Bordeaux, Chialiti ya da Napa-Valley bälgelerindë aragtirma farkh içki türleriaetklayan yüzbilimcilerin yayimladigi nin olumlu etkilerini lerce makale bunu izledi'sadece kirmizqarap degil, beyaz gad5 damarlari säzümona rap, bira, hatta yüksek dereceli içkiler makalelere Meslek-dergilerindeki açik tutuyordu "Serefe"di'yapaa atihyor ye bagliklar olumlu bir haber günlük hayattan nihayet tip uzmanlari mutlulugunu yagiyorlardi Stanrmenin litrelik bardak bira, iki çeyrek litrelik bardak kirmizi parap ya da bir bardak yüksek dereceli alkollü içkiden saglik açismdan fayda saglayacaklari yönündeydil Kadmlar için dozlar biraz daha dügüktü dezavansimdiyeni Zelandah bilimciler bu aragtirmalarm uzmanlar tajlarma Aragtirmalarm birçogunda igaret ediyorlar alkolün olumlu etkisine belli ki inanmak istemigler bilimsel standartlari göz ardi etmigler Böylece, agiriya kaçmadan içki dart öneri, erkeklerin günde iki yarim durumlari kargilagtmhrken, eskiden içki içen kipiler de yanlighkla hiç içki içmeyenler bu kipilerin çogunun grubana dahil edilmig Aragtirmacilar, saglik sebebiyle içkiyi biraktigma birçok hastahktan muziçenlerle hiç içki içmeyenlerin darip olduklarma deginmemigler yandan, Yeni Zelandah üzerinde pekâlâ Öte marlar saghk ediyorlar Ancak bu olumlu aragttrmacilar, bir etkisi etki sadece yüksek alkoíün 'da- olabilecegini miktarlarda kabul alkol tü- alkoliklerde yapilan otopsilerde gaketildiginde söz konusu bu kargilagilmig Ama damarlarla durumda iyi derecede girtici zararli olalkolün yine de kesinlikle kadar yüksek miktarlarda - dugu ifade ediliyor

27 1 Atlantah tip uzmanlari, American Journal of Prenti dicine dergisinde alkol aragtirmalarmm diger hata kaynak- dikkat çektiler Buna göre, agmya kaçrnadan içki içenkalp kan e karydagtirildigmda, hiç içki içmeyen kipilerde belirgin -risk Jackson faktörünün 27si daha agimi için 30 çarpitilung bakig tuketimi hakkmdaki kaçmadan içki iya tartigmalara hormon tedavisi hakkmdaki um menopozda tzetiyor Her iki durumda da, onlarca yildir, hem doktorlar na etkilere a de halk olumlu inanmak istiyor Her iki durum- açak laboratuvar deneyleri aragtirmalar da, tartigmaya tüketiminde zararsiz bir i destekler gibi görünüyor "Alkol ancak kap(tar yok" diyor JacksonAma kesin gerçeklere ah deneyler sayesinde ulagdabilecek Weus 5, Alcohol and ischaemic heart disease: cson R, Broad J, Connor J, grobably no free lunch Lancet : risk factors and mi Z5, Brown DW, Brewer RD vch Cardiovascular moderate-drinking US- adults and nondrinking confounders among American Journalof Prenti Medicine 2005; d ibbbhiaptahagtirir un? kadmlarda aµriya kaçmayan miktarlar sör konuoldugunda, bu iname dogru degl gibi görünüyor Amerikabir aragtirmasi, agirrya kaçmadan tüketilen ap uzmanlarmm colün yaghhkta bunima digkrmbiesub boeukltklen Tüzgösterdi Tercih edilen içkinin parap ya 23 azaltabildigini sellikle bira olmasi Harvard sónuçlari etkilernedi Nashville'den buimcilem70 ile 81 yaglam ara- ada 11 binden fazla kadmm katëdrgt bir svagtirmada, kanzihinsel kapasite- bilipel fonksiypalarmi inteledincdarm

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

Sağlıklı bir hamilelik için izlenmesi gereken 10 adım

Sağlıklı bir hamilelik için izlenmesi gereken 10 adım http:www.babycentre.co.uk/midwives 10 steps to a healthy pregnancy (Turkish) Sağlıklı bir hamilelik için izlenmesi gereken 10 adım 1. Hamilelik sürecini erkenden planlayın ve organize edin! 2. Sağlıklı

Detaylı

9. Sigarayı bırakma zamanı

9. Sigarayı bırakma zamanı 9. Sigarayı bırakma zamanı 1 9. Sigarayı bırakma zamanı Dünyada 8 saniyede 1 can alan, yılda 4 milyon kişinin ölümüne neden olan, dünyada her 10 erişkinden birinin ölüm nedeni sayılan sigarayı bırakmak

Detaylı

FAZLA SU HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR

FAZLA SU HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR FAZLA SU HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR Yeni yapılan çalışmalar birçok insanın egzersiz sırasında veya sonrasında çok fazla su tükettiğini ortaya koyuyor. Clinical Journal of Sport Medicine de yayımlanan çalışma,

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır.

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Alfalino Omega 3 nedir? Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. Besinlerle alınamadığı durumlarda gıda takviyeleri ile alınmaları gerekmektedir. Temel Omega-3

Detaylı

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır

Alevlenmelerin en yaygın nedeni, trakeobronşiyal enfeksiyonlar ve hava kirliliğidir. Şiddetli alevlenmelerin üçte birinde neden saptanamamaktadır Toraks Derneği, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve solunum hastalıkları alanında çalışan diğer uzmanlık dallarındaki hekimler tarafından 1992 de kurulan bir ulusal uzmanlık derneğidir. Toraks Derneği nin

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

UYKUDA BEBEK ÖLÜMÜ ve plagiyosefaliyi (yassı kafa sendromu) önleme. Ebeveynler içindir

UYKUDA BEBEK ÖLÜMÜ ve plagiyosefaliyi (yassı kafa sendromu) önleme. Ebeveynler içindir UYKUDA BEBEK ÖLÜMÜ ve plagiyosefaliyi (yassı kafa sendromu) önleme Ebeveynler içindir 2011 Sundhedsstyrelsen Danimarka Sağlık ve İlaç Kurumu Axel Heides Gade 1 2300 Kopenhag S Tel.: 7222 7400 sst@sst.dk

Detaylı

Kepçe kulak ameliyatında yapılan temelde kulak şeklini değiştirmek. Bu yukarıda saydığım iki sorun için ayrı ayrı müdahaleler yapılıyor.

Kepçe kulak ameliyatında yapılan temelde kulak şeklini değiştirmek. Bu yukarıda saydığım iki sorun için ayrı ayrı müdahaleler yapılıyor. Kepçe kulak genellikle olması gerekenden daha büyük kulak olarak algılanır. Hâlbuki çok doğru değil. Kepçe kulakları olan bir insan ile normal kulakları olan bir insanın aslında kulak büyüklüğü olarak

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Vizit tarihi: / /

GENEL BİLGİLER. Vizit tarihi: / / Hasta adının başharfleri : Cinsiyet: Kadın Erkek GENEL BİLGİLER Vizit tarihi: / / Eğitim Durumunuz: İlkokul Orta Öğrenim Lise Üniversite Lisansüstü İş Durumunuz: Tam-zamanlı çalışan Yarı-zamanlı çalışan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İngiliz doktorlar daha sağlıklı olmak isteyenler için 30 öneri getiriyor.

İngiliz doktorlar daha sağlıklı olmak isteyenler için 30 öneri getiriyor. İngiliz doktorlar daha sağlıklı olmak isteyenler için 30 öneri getiriyor. The Independent gazetesinde yayınlanan sağlık ipuçları listesinde günde bir diş sarımsak yemek, sık sık balık tüketmek, kansere

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Cuma İzmir Basın Gündemi

Cuma İzmir Basın Gündemi 15.12.2017 Cuma İzmir Basın Gündemi 700 çocuk sağlığı gönüllüsü İKÇÜ'de buluştu Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu'nun üçüncüsü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Büyüyen Çocuk Derneği, Tepecik Eğitim

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı Besin Gidaların Yararı ve Zararı Yiyip içtiklerinizin sağlığınızı nasıl etkilediğini, ömrünüzü uzatıp uzatmadığını ya da sizi yavaş yavaş öldürüp öldürmediğini merak ediyormusunuz. Yiyeceklerin eksi ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir poşet 282.5 mg Liyofilize Saccharomyces boulardii içerir. Yardımcı maddeler: Fruktoz, karışık meyve aroması.

Detaylı

Yaralanmalar. Bölüm 5

Yaralanmalar. Bölüm 5 Yaralanmalar Bölüm 5 Kapsam: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR?

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR? HAKKIMIZDA Makro Grup A.Ş. bünyesinde yer alan Obsidyen Maden ve Mermercilik LTD. ŞTİ., 2002 yılında madencilik, değerli ve yarı değerli taş işleme alanlarında faaliyet göstermek üzere İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın. * belli human papillom virüsleri neden olur

Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın. * belli human papillom virüsleri neden olur Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın * belli human papillom virüsleri neden olur TÜM INSANLARIN %80 i hayatları boyunca bunlarla temas eder HPV nedir ve neye yol

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

Kolesterol gerçekleri. Dr. Güçlü Ildız drgucluildiz@hotmail.com www.beyindoktoru.com

Kolesterol gerçekleri. Dr. Güçlü Ildız drgucluildiz@hotmail.com www.beyindoktoru.com Kolesterol gerçekleri Dr. Güçlü Ildız drgucluildiz@hotmail.com www.beyindoktoru.com Damar yapısını bozan sistemin adı ALLOSTAZ dır. Allostaz sisteminin oluşması için öncelikle vücudun çalışma düzeninin

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) EĞİTİM MODÜLÜ I Kodlama İlkeleri 1 21-23 Haziran 2012 ANKARA UKAY KAPSAMI Ulusal Kaza Yaralanma

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI DEDBT01944 Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg Mümkün olduğunca normal bir yaşam www.lilly-pharma.de www.lilly-diabetes.de

Detaylı

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Slayt No: 22 Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır. Bebekte kulak enfeksiyonları

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI: SORU CEVAP. Prof Dr. Dilek İnce Günal Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

PARKİNSON HASTALIĞI: SORU CEVAP. Prof Dr. Dilek İnce Günal Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARKİNSON HASTALIĞI: SORU CEVAP Prof Dr. Dilek İnce Günal Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sorular: 1. PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR? 2. PARKİNSON HASTALIĞI NEDEN OLUR? 3.

Detaylı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 23-27 Mart 2016, Muğla Uz. Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ Denizli Devlet Hastanesi Hasta

Detaylı

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 02 Diyabet ve egzersiz Diyabetli bireyler

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU AD SOYAD DOĞUM TARİHİ ADRESİ Sporcu 18 yaş altında ise ANNESİ BABASI VASİSİ DOKTORU Sporcunun tıbbi öyküsü hakkındaki soruların doğru olan yanıtlarına

Detaylı

SLİM 8. 4 farklı başlık ile aynı anda farklı bölgelerde uygulama imkanı ile zamandan tasarruf sağlar.

SLİM 8. 4 farklı başlık ile aynı anda farklı bölgelerde uygulama imkanı ile zamandan tasarruf sağlar. SLİM 8 Çalışma Mekanizması İnvazif olmayan kalıcı bir sistemdir. 4 farklı başlık ile aynı anda farklı bölgelerde uygulama imkanı ile zamandan tasarruf sağlar. Apoptosis biyoloji biliminde özellikle embriyoloji

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 500 mg okserutin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol, magnezyum stearat Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir.

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir. HİPERTANSİYON Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Yüksek tansiyon (hipertansiyon) nedir? Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon

Detaylı

Benim Aşım Seni Korur. kızamık ve boğmacaya karşı

Benim Aşım Seni Korur. kızamık ve boğmacaya karşı Benim Aşım Seni Korur kızamık ve boğmacaya karşı Kızamık Hem Federal Sağlık Dairesi, hem de doktorlar, anne babalara, yeni doğan bebeklerini kızamığa karşı korumak için, kızamık aşısı olmalarını tavsiye

Detaylı

Sardunya Eter Yağı. Sardunya Eter Yağı.

Sardunya Eter Yağı. Sardunya Eter Yağı. Sardunya Eter Yağı. Sardunyanın şifali özellikleri çok eski zamanlardan beri biliniyordu. Sardunyayı, nazardan ve kötü ruhlardan korunmak için insanlar evlerinin etrafına ekiyorlardı. Fransa'da, eski zamanlarda,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

UÇAK YOLCULUĞUNUN 4 ÖNEMLİ RİSKİ, Hareket et, bol su iç, sakız çiğne

UÇAK YOLCULUĞUNUN 4 ÖNEMLİ RİSKİ, Hareket et, bol su iç, sakız çiğne UÇAK YOLCULUĞUNUN 4 ÖNEMLİ RİSKİ, Hareket et, bol su iç, sakız çiğne İş, tatil ya da farklı nedenlerle yapılacak seyahatler için mesafeleri kısaltan en hızlı yol uçak yolculukları. Ülkemizde de özellikle

Detaylı

Sperm Bozuklukları Sperm Testi: Sperm testi nasıl yapılır, gerekli koşullar nelerdir?

Sperm Bozuklukları Sperm Testi: Sperm testi nasıl yapılır, gerekli koşullar nelerdir? Sperm Bozuklukları Sperm Bozuklukları Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık yarısında neden erkeğe bağlı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü nün yaptığı araştırmalar doğrultusunda dünya genelinde erkeklerde

Detaylı

NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLMEMELİ?

NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLMEMELİ? ANNE VE BABALAR İÇİN BİLGİ BROŞÜRÜ NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLMEMELİ? ÇOCUKLAR İÇİN ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ SEVGİLİ ANNE VE BABA, Bugün çocuğunuz öksürüğe yakalandığı için doktorunuza geldiniz. Endişeleniyorsunuz

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor.

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. 1- Hiçbir şey susuz yaşayamaz. 2- Göreceli su yetersizliği vücudun bazı fonksiyonlarını

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

A AFT (Ağız için yaralar) Sayfa 25 Alt Islatma Problemleri Sayfa 6 Anne Sütünü Çoğaltan Çay Sayfa 7 Astım ve Bronşit Sayfa 11 B Bağırsak Çalıştırıcı

A AFT (Ağız için yaralar) Sayfa 25 Alt Islatma Problemleri Sayfa 6 Anne Sütünü Çoğaltan Çay Sayfa 7 Astım ve Bronşit Sayfa 11 B Bağırsak Çalıştırıcı A AFT (Ağız için yaralar) Sayfa 25 Alt Islatma Problemleri Sayfa 6 Anne Sütünü Çoğaltan Çay Sayfa 7 Astım ve Bronşit Sayfa 11 B Bağırsak Çalıştırıcı (Kabızlık) Sayfa 10 Baş Ağrıları Sayfa 19 Bel ve Boyun

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

MEVSİM GRİBİ Neden aşı olmanız gerekir

MEVSİM GRİBİ Neden aşı olmanız gerekir MEVSİM GRİBİ Neden aşı olmanız gerekir Grip. Korunun, koruyun. MEVSİM GRİBİ: NEDEN AŞI OLMANIZ GEREKİR Son zamanlarda sık sık mevsim gribi ve domuz gribi gibi farklı grip türlerinden söz edildiğini duymuş

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA)

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA) DABİGATRAN (PRADAXA) NE İÇİN KULLANILIR? Dabigatran (PRADAXA) pıhtıönler ilaç grubundadır. Halk arasında kan sulandırıcı ilaç olarak bahsedilen ilaçlardan bir tanesidir. Kan damarları içerisinde pıhtı

Detaylı

4. BÖLÜM EGZERSİZ VE TOPARLANMA

4. BÖLÜM EGZERSİZ VE TOPARLANMA 4. BÖLÜM EGZERSİZ VE TOPARLANMA EGZERSİZ SONRASI TOPARLANMA Toparlanma, organizmanın egzersiz sonrasında istirahat seviyesine dönmesi olarak tanımlanabilir ve toparlanma süreci 4 ana başlık altında incelenir;

Detaylı

Bir Tatlı Kaşığı Ortodonti (Önleyici Ortodontik Tedavi)

Bir Tatlı Kaşığı Ortodonti (Önleyici Ortodontik Tedavi) neye yarar sevilmek, hesapsız sevmedikçe; ya da öğrenmek, tek kelime öğretmedikçe... Bir Tatlı Kaşığı Ortodonti (Önleyici Ortodontik Tedavi) Türk Dişhekimleri Birliği nin 5. Ulusal Kongresi nde tanımıştım

Detaylı

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor 1. Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor Karim in eşi Kelly hamile olmak

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GEROFEN jel %5 Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbopol (karbomer 940), trietanolamin,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır.

SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI SUPRAFEN %5 jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbomer 940, disodyum edta, etil alkol

Detaylı

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet BR.HLİ.046 www.hisarhospital.com İNSÜLİN UYGULAMA Diyabette temel amaç kan şekeri düzeyini hedef aralıklarda tutmaktır. Bu amaçla beslenme tedavisi, egzersiz ve ilaç tedavisi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Tek başına etkili olduğu gibi, istenildiği takdirde antiemetik bir ilaçla da kombine edilebilir.

Tek başına etkili olduğu gibi, istenildiği takdirde antiemetik bir ilaçla da kombine edilebilir. TÜRKİYE Bulantı Kontrolü İçin Acupressure Bilekliği: güvenli ve etkili Acupressure temel prensibine dayanan Sea-band bilekliği; hamilelik, yol tutması, migren, anestezi ve kemoterapinin neden olduğu bulantı

Detaylı

Tütün Kullanımını ve Zararlarını Nasıl Önleyelim?

Tütün Kullanımını ve Zararlarını Nasıl Önleyelim? Tütün Kullanımını ve Zararlarını Nasıl Önleyelim? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Nuray Uğur tarafından Prof.

Detaylı

TEMMUZ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

TEMMUZ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 20-21-22 TEMMUZ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Sahurda çok su alımı sağlıklı değil İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp

Detaylı

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI Alzheimer hastalığı (AH) ilk kez, yaklaşık 100 yıl önce tanımlanmıştır. İlerleyici zihinsel işlev bozukluğu ve davranış değişikliği yakınmaları ile hastaneye yatırılıp beş yıl

Detaylı

Olumsuz çevreyle (özellikle arkadaş çevresiyle) ilgili sebepler. Merak, özenti, taklit duygularıyla ilgili sebepler, Mutsuzluk sebepleri.

Olumsuz çevreyle (özellikle arkadaş çevresiyle) ilgili sebepler. Merak, özenti, taklit duygularıyla ilgili sebepler, Mutsuzluk sebepleri. ÖNCESİ SONRASI Adı ne olursa olsun, insanın ruh ve beden sağlığına zarar veren her alışkanlık zararlıdır. İnsanları zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebepleri üç grupta toplamak mümkündür: Olumsuz çevreyle

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

Subkutan spesifik immünoterapi

Subkutan spesifik immünoterapi Subkutan spesifik immünoterapi Hasta için bir bilgi Spesifik immünoterapi Doktorunuzun yaptığı alerji testleri, sizde (veya çocuğunuzda) alerji olduğunu göstermiştir. Gözde kaşınma veya sulanma (= konjunktivitis),

Detaylı

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 17.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Yrd. Doç. Dr. Aydoğan: Uykusuzluk Sağlık Sorunlarına Davetiye Çıkarıyor Güzel bir uykunun önemini en iyi uykusuzluk çekenler bilir. Güzel, dinlendirici bir uyku,

Detaylı

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205.457 ölümle kardiyovaskülerhastalıklar (tüm ölüm nedenlerinin %47,73 ü) almaktadır. Kardiyovasküler

Detaylı

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, FEC TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, FEC TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, FEC TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Size üç antikanser ajan or ilaç oluşan FEC tedavisi öneriliyor.: Fluracedyl, Epirubicin ve Cyklofosfamid Üç haftalık

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ALORES 2.5mg/5ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml (1 ölçek) şurup 2.5 mg desloratadin içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, sorbitol %70, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat, sodyum

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı