Genel olarak büyük travma sonras olu-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel olarak büyük travma sonras olu-"

Transkript

1 Kanama Eğiliminde Ameliyat Öncesi Değerlendirme Oktay BİLGİR İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir Genel olarak büyük travma sonras olu- an kanama olgular nda bile e er normal hemostaz mevcut ise az bir kan kayb ile durum düzeltilir.hemostaz n bozulmas patolojik kanamalar do urur. Böyle olgular n operasyon öncesinde de erlendirilmesi özel önem arzetmektedir. Do al olarak de erlendirme önce hastan n öyküsünün al nmas ile ba lar.öyküde dikkat edilecek hususlar unlard r: 1- Hastadan yeterli anamnez almak.hastalar n çok ufak problem olarak gördü ü ve operasyon yapacak hekimin de ufak cerrahi giri im olarak tan mlad durumlarda olu an ciddi durumlar sonras nda do acak olan hukuki yapt r mlar göz önüne al nd nda anamnezin ne derece önemli olaca aç kt r. 2- Baz hastalarda gözlenen hafif kanamal durumlar n ciddi bir cerrahi giri im s ras nda a r kanamaya yol açabilece i dü ünülmeli ve bu hafif kanamal olgular n sebebi anamnezde net olarak ortaya ç kar lmal d r. 3- Baz olgular (örne in FXI eksikli i olgular nda oldu u gibi) daha önceki di çekimi ya da küçük giri imlerde kanamam hastalar n operasyonunda kanama olabilece i ak lda tutulmal d r. 4- Baz hastalarda da trombositopeni örne inde oldu u gibi cerrahiden sonra geç dönemde kanaman n olabilece i dü ünülmelidir. Hastalara operasyon öncesi hangi testlerin yap lmas gerekti ine karar verilebilmesi için olgulara a a daki sorular sorulabilir: 1- Uzun bir zamandan beri dilinizi,duda n z s rd n zda veya yüzünüzü bir nedenle kesti- inizde uzun süren kanaman z oldu mu? 2- Herhangi bir travma olmadan vücudunuzda bir madeni paradan büyük morarma oldu mu? 3- Di inizi çektirdikten sonra olu an kanaman n süresi ne kadar? Di çekimi sonras ertesi gün kanama yeniden oldu mu? 4- Cilt biyopsisi gibi minor cerrahi giri im yapt rd n z m? Cerrahi sonras kanaman z zor durdu mu?giri im yapt rd n z yerin ya da herhangi bir nedenle çarpt n z yerin etraf nda morarmalar n z olur mu? 5- Son 5 y l içinde doktora gitmeye gereksinim duydu unuz medikal bir probleminiz oldu mu? Varsa problem neydi? 6- Aspirin veya di er ba a r s, so uk alg nl, menstrual kramp veya di er a r lar nedeni ile son 7-9 günde ilaç ald n z m? 7- Cerrahi sonras kanama veya beklenmeyen morarman z oldu mu? Kanama kontrolü için kan transfüzyonlar na gereksinim duyuldu mu? Bu sorular n cevaplar n alan klinisyen ya öyküde al nan bilgilere göre hemostatik fonksiyonlar n normal oldu una inanacakt r veya öyküde her ne kadar hemostatik defekt dü ündürecek bir bulgu olmamas na kar n, özellikle cerrahi sonras hemostaz n de erlendirilmesinde tek ba na öykünün yeterli olmayaca n, yahutta al nan öyküden olas bir hemostaz defekti olabilece ine karar verecektir.buna göre ameliyat öncesi hangi testlerin yap lmas gerekti i veya testlerin detayland r lmas gündeme gelecektir.bu durumda hastalar 4 evrede de erlendirmek daha do ru bir yakla m olacakt r Ekim 2009, Antalya 73

2 BİLGİR O. Kanama Eğiliminde Ameliyat Öncesi Değerlendirme I. Evre Daha önceden cerrahi öncesi herhangi bir hemostaz testi bulunmamas na olsun ya da olmas n, öyküde hemostaz defekti bulunmuyorsa ve hastaya minör bir cerrahi giri im yap lmas dü ünülüyorsa ( cilt biyopsisi veya ankomplike di çekimi gibi) hastaya hemostaz testleri önerilmemektedir.burada öyküde hafif kanama tarifleyen nadir vakalarda (hayat tehdit edici kanama olas l olmayan) kanamalarda yap lmas dü ünülen hemostaz testlerinin maliyeti aras nda kal nd nda testlerin maliyetleri daha a r basmaktad r. II. Evre Daha önceden öyküde ve yap lan testlerde herhangi bir patolojisi olmayan olgulara e er major cerrahi giri im uygulanacaksa (kolesistektomi veya barsak rezeksiyonu gibi, yüksek riskli cerrahi giri- imler de il) parsiyel tromboplastin zaman (PTT) önerilmektedir.bu hastalarda mutlaka a r trombositopeni ile akkiz antikuagulan varl elemine edilmelidir. Yine dissemine intravasküler kuagulasyon (DIC) olas l d lanmal d r ( l ml trombositopeni ile k sa veya uzun PTT). Ancak hastada üremi, monoklonal gamopati ile myeloproliferatif rahats zl klarda görülen kalitatif trombosit hastal klar haricinde trombosit fonksiyon testlerine gereksinim duyulmamal d r. III. Evre Bu evrede bütün olgular hemostaz testlerine tabi tutulmal d r, çünkü bu hastalar n öykülerinde hemostaz defekti olsun veya olmas n uygulanacak olan cerrahinin niteli i (kardiyak cerrahi, prostetektomi, santral sinir sistemi operasyonlar nda oldu u gibi) tüm testlerin yap lmas n gerekli k lmaktad r. Hastalara kanama zaman, PTT ile FXIII bak lmas önerilmektedir. IV. Evre Hastan n öyküsü hemostatik defekti çok ciddi ekilde dü ündürdü ü zaman uygulanacak olan cerrahi giri im ister minör isterse major olsun evre III teki testler yap lmal d r ve buna ek olarak sonuçlar normal ç karsa trombosit fonksiyon testleri, FVIII, FIX ve TT (Trombin Zaman ) yap lmal d r. Testler normal ç karsa ve öykü yeniden de erlendirildi inde hala anormal kanama ku kusu varsa kantitatif plazma -2 antitripsin aktivitesine bak lmal d r (1). HEMOSTAZ VE KAN KOAGULASYONUNU GÖSTEREN LABORATUAR METOTLARI Hemostaz ve kan koagulasyonunu gösteren tek bir test yoktur. Bunun yan nda günümüzde bu durumu ortaya koyan birçok karma k testler kullan lmaktad r (Tablo 5) Kesin tan ya gidebilmek için genellikle özel e itimli ekipmana gereksinim duyulmaktad r. Vasküler ve Trombosit Faz Testleri Kanama Zaman : Küçük yüzeysel yaralanmalarda kanama zaman ölçüldü ünde hem vasküler faz hem de trombosit faz de erlendirilebilir. Ancak bu test ile trombositopeni, vasküler defekt ve trombosit fonksiyon testleri identifiye edilemez. Kanama zaman n n kullan ld eski y llarda kanamal olgularda bir miktar ayd nlat c olmas na kar n son zamanlarda kanama zaman sadece trombosit say ve fonksiyon ölçümleri ile beraber de il, ayn zamanda hematokrit,kuagulasyon komponentlerinden birkaç, deri kalitesi ile kullan lan teknik ile birlikte kanama zaman de erlendirilmektedir (2). Yine literatür incelemelerinde ciltteki kanama zaman ile belirli visseral organlardaki kanama zamanlar n n birbirleri ile uyu mad görülmektedir (3). Ayn zamanda ameliyat öncesi bak lan kanama zaman ile cerrahi kan kay plar ve transfüzyon gereksinimi aras nda bir paralellik bulunmam t r. Collage of American Pathologists ile American Society of Clinical Pathologists gibi merkezler bir tarama testi olarak kanama zaman n n bak lmas n n etkili bir yöntem olmad n ve normal bir kanama zaman n n kanamal bir hastal ekarte ettiremiyece ini dü ünmektedirler (4). Trombosit Say s : Trombositler eritrosit ve lökositlerden farkl olarak daha küçük hacimli olmalar ve aktive olduklar nda agregatlar olu turmalar nedeni ile say m daha güçtür. Hemasitometre ve otomatik olmak üzere iki türlü say labilmektedir. Ayr ca yap lacak olan bir periferik yayma ile görülen bir sahada görülen trombositin yakla k olarak öngörülebilece ini de ak lda tutmak gerekir. Günümüzde s kl kla otomatik trombosit say m yap lmaktad r. Bazen teknikten kaynaklanmayan nedenlerden ötürü yanl l kla trombosit say s n n dü ük say ld gözlenmektedir.bu nedenler aras nda trombosit aglutininleri, çe itli paraproteinemilerdeki anormal ölçülerde plazma proteinleri, daha önceden dializ membran gibi yabanc yüzeylerle kar la ma, büyük veya dev trombositler, lipemi, trombosit satellizmi, EDTA ya ba l trombosit kümele mesi say labilir (5). Bazende yüksek trom Ulusal Hematoloji Kongresi

3 Kanama Eğiliminde Ameliyat Öncesi Değerlendirme BİLGİR O. bosit say m n n görülmesi de mikrosferosit varl, lösemik hücrelerin veya k rm z kürelerin fragmanlar ve Pappenheimer cisimlerinden kaynaklanabilir (6). Özel teknik modifikasyonlar ve dikkatli bir biçimde manuel say mlar ile bu artefaktlar elemine edilebilir (Tablo 2). Trombosit Hacim Ölçümleri: Günümüzde rutin uygulamada otomatik sayaçlar ile trombosit volümü ölçülebilmektedir.ortalama Trombosit Volümü (MPV), yüksek say da megatrombositlerin h zlanan trombosit turnoveri sonucunda veya Bernard-Soulier sendromunda artar (7). Trombosit üretiminin azald hallerde, bazen sepsisli olgularda ve büyük dala saptanan vakalarda MPV normal veya azalm olarak bulunur. Bazen trombosit üretiminin artt durumlarda ayn retikülositlerin say m nda gibi MPV de art sa layabilir ancak bunu otomatik sayaçlar etkileyen birçok de i ken olmas nedeni ile standardize etmek zordur.normal ve normal olmayan durumlarda de i en MPV nin yorumlanmas zaman zaman güçlük arzedebilir. Wiskott-Aldrich sendromunda oldu u gibi mikrositik trombosit varl nda MPV ye yans yabilece i gibi Bernard-Soulier sendromundaki dev trombositler MPV ye yans mayabilir. Trombosit Fonksiyon Ölçümleri: Yeni trombosit fonksiyon ölçerleri ç kana kadar agregometrelerle trombositten zengin plazma örneklerinde sabit s ve devaml ajitasyon ile trombosit suspansiyonununoptik dansitesindeki de i iklikler saptanabiliyordu. Burada trombosit suspansiyonlar farkl santrifugasyon ile haz rlan r. Özellikle trombosit say s az olan olgularda kandan harvaste edilmesine kar n say s / l.ye kadar azalmaktad r. Tam kandan trombosit agregasyonunun ölçüldü ü çe itli testler ve trombosit fonksiyonlar n hesaplayan bilgisayar programlar günümüzde mevcuttur. ADP 5 mol/l konsantrasyonda trombosit içeri i olan ADP den ba ms z olarak trombosit agregasyonuna yol açar. Bunun d nda di er agrege yap c ajanlar olan kollajen, epinefrin, norepinefrin ve trombin de trombositlerin salg lama fonksiyonlar için kullan labilir.epinefrin ile zay f bir primer agregasyon olurken daha çok agregasyonunun sekonder dalgas n n olu mas n sa lar. ADP nin de i ik titrasyonlar yla ( mol/l) primer ve sekonder agregasyon dalgalar görülebilir (8). Ristosetinde von Willebrand Faktör (vwf) varl nda agrerasyon sa layan bir antibiyotiktir. vwf eksikli inde veya vwf reseptörü eksikli inde (Bernard Soulier Snd.) anormal ristosetin reaksiyonu gözlenir. Dü ük konsantrasyonlarda ( mol/l) vwd in alt gruplar n n baz lar ay rt edilebilir. Trombositlerin salg lama fonksiyonlar n n ölçümü için rutin agregometri ile indirekt olarak yap labilir. Burada ADP veya seratonin veya çe itli hidrolitik enzimlerin miktarlar n n ölçümü ile sal n m fonksiyonu de erlendirilmektedir. Ayr ca trombosit orijinli substanslar n belirlenmesi ile intravasküler trombosit aktivasyonunu ölçen çe itli sensitif metodlarla yap lan ölçümlerle tromboembolik hastal klar ve sendromlar n identifiye edilmesinde yararl olunabilir. Kanama zaman n n de erlendirilmesindeki problemler nedeniyle trombosit fonksiyonlar n ölçen yeni metodlar geli tirilmi tir.bunlardan platelet function analyzer (PFA-100) son y llarda birçok merkezde kullan lmaktad r.yap lan bir çal maya göre uam closure zaman %93 olarak bulunmu tur.bu yüzden International Society of Thrombosis and Haemostasis bu de erin %100 olmas gerekti ini ve bu yüzden bu testin yetersiz oldu unu ileri sürmü tür (9). Di er yöntemler PFA- 100 kadar trombosit fonksiyonlar n iyi çal mayan yöntemlerdir.bunlar aras nda HemoSTATUS, Plateletworks System, Hemostasis Analysis System, DiaMed Impact-R say labilir. Koagulasyon Faz Testleri Kuagulasyon çal malar nda teknik ve kullan lan miyarlar n n standardizasyon eksikli i nedeniyle de erlerde varyasyonlar gözlenebilir.klinisyen kullan lan her tekni in normal aral klar na göre de erlendirmeyi yapmal d r.ayr ca test için al nan kan örne inin kateterden veya travmatik ven ponksiyonu ile al nmas testler için uygun numune olu turmaz. FDP hariç genellikle mavi-ba l kl vakum kan tüpleri kulan lmakta ve bunlar 1/9 sitrat içermektedir. Bu durum yaln zca hematokriti yüksek olgularda Protrombin Zaman n n uzamas na neden oldu undan bu tüpler kullan lmamal d r. Aktive Parsiyel Tromboplastin Zaman (PTT): Kuagulasyon kaskad n n intrinsik ve ortak yolunu gösteren basit bir testtir. ntrinsik yolda Prekallikrein, Yüksek mol.a rl kl kininojen, VIII, IX, XI, XII gibi faktörler ile ortak yolda X ve V faktörler ile protrombin ile fibrinojen de erleri normal ise normal bulunur. Ekstrinsik yolu göstermez. Faktör eksiklikleri yan nda, lupus antikuagulan ile heparin takibinde de bu testten yararlan l r. Faktör eksiklerinin belirlenmesinde %5-10 civar nda hafif faktör eksikliklerini gösterecek düzeyde hassas bir metod olmamas na kar n %15-30 civar ndaki plazma de erlerini yans tan anormal sonuçlar elde edilebilir 7-10 Ekim 2009, Antalya 75

4 BİLGİR O. Kanama Eğiliminde Ameliyat Öncesi Değerlendirme (Tablo 4). PTT k salmas da önemli olabilir, hiperkuagulabl bir durumu yans tabilir, ayn zamanda intrinsik yol ve ortak yoldaki herhangi bir faktörün yüksek seviyesi bu yollardaki faktör eksikliklerini maskeleyebilece ini ak lda tutmak gerekir (10). Protrombin Zaman (PT):Bu testte ekstrinsik yol (doku faktörü, F VII) ve ortak yolun (X ve V Faktörler, Protrombin ve Fibrinojen) ölçülmektedir. Ayn zamanda Coumadin kullanan hastalar n takibi için kullan lan bir testtir.günümüzde INR oral antikuagulan tedavinin takibinde s kl kla kullan lan ve önerilen yöntemdir. Plazma Fibrinojen Düzeyi: Esas olarak Trombin Zaman n temel alan çe itli yöntemler kullan lmaktad r. Bu testlerle kantitatif ölçüm yap lmaktad r. Trombin Zaman da fibrinojen düzeyinin mg/dl nin alt nda oldu u olgularda anormal sonuçlar al nmaktad r. Bunun d nda kalitatif fibrinojen bozukluklar nda, baz paraproteinemilerde, Fibrin y k m ürünlerinin yüksekli inde ve hiperfibrinojenemi durumlar nda uzayabilmektedir. Özellikle DIC in tan s nda h zl ve güvenilir bir metottur. Fibrin Y k m Ürünleri ve D-Dimer: Fibrinojen veya fibrinin plazminin proteolitik etkisi ile olu an protein fragmanlar n n DIC ve fibrinojenoliz olgular nda tan sal amaçl ba vurulan yöntemlerdir.d- Dimer, fibrinopeptidlerin bak s için ileri derecede sensitif yöntemlerden biridir. F XIII Aktivitesi: Fibrinin çapraz ba l hale gelmesi için kullan lan bir yöntem olup genellikle bir tarama testi olarak kullan ld ndan anormal sonuçlar tekrarlamal ve gerekirse FXIII e kantitatif olarak bakarak do rulamak gerekir. Fibrinolizis: Euglobulin lizis zaman bak larak standart olarak fibrinolizis ölçülebilir. Günümüzde EL SA metodu ile plazminojen aktivatörleri ve inhibitörleri rutin olarak bak labilmektedir. Koagulasyon Faktörleri Düzeyi: Genellikle tarama testi olarak PT ile PTT kullan lan faktör eksiklikleri için günümüzde spesifik olarak plazma düzeyleri % olarak bak labilmektedir. Koagulasyon nhibitörleri: Bu testler genellikle mixing çal mas veya inhibitör taramas olarak adland r lmaktad r.çe itli kuagulasyon faktörlerine ait inhibitör varl tedaviyi yönlendirmede yol gösterici olacakt r. Koagulasyonun Fizyolojik nhibitörleri: Antitrombin-III, Protein C ve Protein S gibi fizyolojik inhibitörler ölçümleri baz tromboembolik olaylarda anlaml sonuçlar elde edilebilecektir. Laboratuar Sonuçlar n De erlendirme Kanamal bir olgu de erlendirilirken laboratuar bulgular n n çok önemli yol gösterici olaca aç kt r. lk ad mda trombosit say m n n yap lmas ve daha sonra PTT bak lmas kuagulasyon kaskad n n intrinsik ve ortak yolunu PT bak s da ekstrinsik yolun gösterilmesi aç s ndan önem ta maktad r. Bu 3 test ile kanamal olgularda tan da büyük oranda yol al n r.kanama zaman n n genel klinik durumlarda nonspesifik olarak sonuç vermesi bu testin kullan lmas n s n rl hale getirmektedir. Yukarda belirtilen 3 testin tan sal de erlendirilmesi Tablo da gösterilmi tir. Hafif kanamal olgularda PTT de eri normal ç kabilece inden (%20-30 oran nda faktör düzeyleri) klinik üphe halinde spesifik faktör düzeyleri istenebilir (11). Yap lan testlerde bir anormallik saptanm sa bazen bulunan sonucu do rulamak gereklidir. Örne in hemogramda e er trombositopeni saptanm ise mutlaka bir periferik yayma ile psödotrombositopeni olas l n ekarte etmek ve gerçek trombositopeni olas l n do rulamak gerekir. Ayr ca hemogramda trombosit say s normal, fakat PTT uzam ise VWD akla gelmelidir.ancak birçok olguda PTT normal olabildi inden FVIII, vwf antijeni veya ristosetin kofaktör aktivitesi bak labilir. Genellikle test tan aç s ndan tekrarlanarak kontrolü gerekir. Trombosit fonksiyon bozuklu u hastada mukökutanöz kanama varl nda ve trombosit say s ve kuagulasyon testlerinin normal bulundu u durumlarda akla gelmektedir.herediter formlar nadir olmakla birlikte üremi gibi akkiz nedenlere ba l trombosit fonksiyon bozuklu u önemli bir komplikasyon olarak kar m za ç kmaktad r. Herediter baz durumlarda yine öncelikle periferik yayma yaparak (Bernard Soulier Snd.gibi) trombosit ebatler de erlendirilebilir. Trombositlerde art myeloproliferatif bir hastal n varl n gösterebilir. Trombositlerin kesin olarak tan s teknik olarak güçtür. ADP,epinefrin ve kollajen ile trombosit agregasyonunun olmamas Glanzmann hastal için tipiktir.agregasyonun 2.dalgas n n olmamas trombositlerin sal n m fonksiyonun bozuklu una i aret etti i gibi üremi, aspirin al m ndan kaynaklanabilir.ayn zamanda ristosetine anormal yan t VWD ile Bernard Soulier Snd.nu akla getirmelidir (Tablo 1) Ulusal Hematoloji Kongresi

5 Kanama Eğiliminde Ameliyat Öncesi Değerlendirme BİLGİR O. ntrinsik Yol bozukluklar nda uzam PTT ile normal PT görülür (Tablo 3). Böyle durumlarda FVIII,FIX,prekallikrein, yüksek mol.a rl kl kininojen, FXI ve FXII eksiklikleri akla gelmektedir. FXII, prekallikrein ve yüksek mol.a rl kl kininojen klinik olarak kanamaya fazla neden olmad ndan bu faktörlerin ara t r lmas pek önerilmemektedir.ancak VIII,IX ve XI.faktörlerin spesifik ölçümleri yap lmal ve inhibitör varl ara t r lmal d r. nhibitör varl saptand nda mutlaka titrasyon düzeyleri belirlenmelidir. Ayr ca normal PT ve uzam PTT lupus inihibitor ile FVIII inhibitör varl nda saptanabilece i ak lda tutulmal d r. Tablo 1. von Willebrand Hastalığı (vwd) tanısı için Tablo 2. Trombositopenik hastaya tanı açısından genel 7-10 Ekim 2009, Antalya 77

6 BİLGİR O. Kanama Eğiliminde Ameliyat Öncesi Değerlendirme Ekstrinsik yol bozuklular nda ise normal PTT ve uzam PT saptan r.fvii eksikli i ve inhibitörleri oldukça nadir görülür.yine DIC ile disfibrinojenemia durumlar nda da uzam PT saptan r. zole FVII eksikli inde Stypven zaman normaldir. Kuagulasyon kaskad n n ortak yolunun bozukluklar nda da PT ve PTT her ikisi de uzamaktad r. Bu yolda protrombin, fibrinojen, FX ve FV eksiklikleri saptanabilmektedir.bu yoldaki izole faktör eksikli inin saptanmas oldukça nadirdir.uzam PT genellikle akkiz bir hastal dü ündürtmekle birlikte nadiren FVII eksikli inde de uzatabilece i an msanmal d r. Ancak intrinsik ve ekstrinsik yollar n ayn anda etkileyen hastal klar n ço u (Karaci er hast., K Vit. eksikli i veya DIC gibi) ortak yolu da etkilemektedirler.bu yolda ilk ara t r lmas gereken fibrinojende bir anormalli in olup olmad n ara t rmakt r. Plazma fibrinojen düzeyine bak l rken D-Dimer veya FYÜ (fibrin y k m ürünleri) istenmeli ve gerekirse DIC aç s ndan trombosit say s ile periferik yayma ile istositlerin görülmesi tan ya yard mc olabilir. Fibrinojen düzeyi ile afibrinojenemia ile hipofibrinojenemia saptanabilir. Tablo 3. İntrinsik koagulasyon kaskadın tanısal Tablo 4. Genel olarak koagulasyon kaskadına tanısal Ulusal Hematoloji Kongresi

7 Kanama Eğiliminde Ameliyat Öncesi Değerlendirme BİLGİR O. Ayr ca e er gerekiyorsa protrombin, FV ve FX un spesifik düzeyleri de istenebilir. Bazende kanamal hastalarda yap lan tüm testlerin normal ç kmas na kar n özellikle vasküler anormalliklerde tan ya ancak klinik bulgularla var labilmektedir.herediter hemorajik telenjiektazi, alerjik purpura,senil purpura gibi spesifik cilt lezyonlar görülerek tan konabilir. Otoeritrosit sensitizasyonunda da hastaya kendi kan ile yap lan cilt testi yard mc olabilir. Hafif kuagulasyon bozukluklar nda daha çok tan y kesinle tiren testler gerekli olabilir. Önemli bir kanama öyküsü bulunan ve detayl kuagulasyon ve hemostaz testleri normal ç kan hastalarda mevcuttur.böyle olgular n negatif laboratuar verilerine bakarak de erlendirme yapmaktan kaç n lmal ve klinik olarak her ipucu de erlendirmeye al nmal d r (Tablo 5 ve 6). Tablo 5. Kanamalı bir olguda laboratuar parametrelerine göre tanısal Tablo 6. Koagulasyon kaskadında saptanabilecek bozukluklara göre genel 7-10 Ekim 2009, Antalya 79

8 BİLGİR O. Kanama Eğiliminde Ameliyat Öncesi Değerlendirme Kaynaklar 1. Rapaport SI. Preoperative hemostatic evaluation: which tests, if any? Blood 1983;61: Livio M,Gotti E,Marchesi D. Uraemic bleeding: role of anaemia and beneficial effect of red cell transfusions.lancet 1982;2: Rodgers RPC,Levin J. A critical reappraisalof the bleeding time.semin Thromb Hemost 1990;16: Peterson P, Hayes TE, Arkin CF. The preoperative bleeding time test lacks clinical benefit. Arch Surg 1998;133; Payne BA, Pierre RV. Pseudothrombocytopenia: a labaratory artifact with potentially serious consequences. Mayo Clin Proc 1984;59: Morton BD, Orringer EP,LaHart L,et al. Pappenheimer bodies. An additional cause for a spurious platelet count. Am J Clin Pathol 1980;74: Bessman JD, Gardner FH. Platelet size in thrombocytopeniadue to sepsis. Surg Gynecol Obstet 1983;156: Miller JL.Platelet function testing: a mproved approach utilizing lumi-aggregation and an interactive computer system.am J Clin Pathol 1984;81: Hayward CPM,Harrison P, Cattaneo M, et al. Platelet function analyzer (PFA)-100 closure time in the evaluation of platelet disorders and platelet function.j Thromb Haemost 2006;4: Tripodi A, ChantarangkulV, Martinelli I,et al. A shortened activated partial thromboplastin time is associated with the risk of venous thromboembolism.blood 2004;104: Bachman F. Diagnostic approach to mild bleeding disorders.semin Hematol 1980;17: Ulusal Hematoloji Kongresi

KOAGÜLASYON TESTLERİ Dr. Çağatay KUNDAK DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU Hedefler Yaygın olarak kullanılan koagülasyon testlerini tanımak Bu testlerin hasta tanı ve takibinde etkin kullanılmasını sağlamak Koagulasyon

Detaylı

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Kış Sempozyumu 6-9 Mart 2014 Sunum Planı Hemostaz Monitörizasyonu Standart Koagülasyon

Detaylı

[ALPHAN KÜPESİZ] BEYANI

[ALPHAN KÜPESİZ] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [ALPHAN KÜPESİZ] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Mualla Çetin Hacetepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi

KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Mualla Çetin Hacetepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM Dr.Mualla Çetin Hacetepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi Hemostatik Sistem Damar duvarı Trombositler Pıhtılaşma faktörleri Hemostaz Primer hemostaz Sekonder

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014 Homeostaz Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu Dr. M. Cem Ar İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Yaşamın devamını sağlamak için organizmanın düzenleyici sistemler

Detaylı

KOAGÜLASYON TESTLERİ

KOAGÜLASYON TESTLERİ KOAGÜLASYON TESTLERİ Koagülasyon nedir? Pıhtı oluşumudur; Örneğin, kanın pıhtılaşması. Koagülasyon; kandaki birçok protein veya koagülasyon faktörünün kimyasal reaksiyonu sonucu fibrin formasyonu ile sonuçlanan

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Kanamalı Hastaya Yaklaşım. Prof. Dr. Murat Söker

Kanamalı Hastaya Yaklaşım. Prof. Dr. Murat Söker Kanamalı Hastaya Yaklaşım Prof. Dr. Murat Söker Kanamalı hasta Acil hasta Hemostatik Mekanizma Primer Vasküler yapı Trombosit Sekonder Koagülasyon proteinleri Trombosit aktivasyonu Normal trombositler

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 KANAMA BOZUKLUKLARI Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 Konular I. Kanamanın klinik bulguları II. Kanamaya neden olan hematolojik bozukluklar Platelet bozuklukları Koagulasyon faktör bozuklukları

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU GENEL BAKIŞ Kan ve dokularda pıhtılaş ayı etkileyen elliden fazla madde (şi dilik) ulu uştur Bu ları azıları pıhtılaş ayı sağlar(prokoagülan) Diğerleri pıhtılaş ayı

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

HEMOSTAZ TESTLERİNİ ETKİLEYEN PRE-ANALİTİK FAKTÖRLER

HEMOSTAZ TESTLERİNİ ETKİLEYEN PRE-ANALİTİK FAKTÖRLER HEMOSTAZ TESTLERİNİ ETKİLEYEN PRE-ANALİTİK FAKTÖRLER Doç.Dr.Z.Günnur Dikmen HÜTF Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Merkez ve Acil Laboratuvarları 19-20 Mayıs, Pre-Analitik Evre Sempozyumu, Adana Koagülasyon

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

Koagülasyon Mekanizması

Koagülasyon Mekanizması Koagülasyon Mekanizması Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD 1 Hemostaz (Hemostasis or haemostasis) (Eski Yunanca: αἱμόστασις haimóstasis "styptic (drug)")

Detaylı

Trombosit Hastalıklarında Temel Tanısal Yaklaşım

Trombosit Hastalıklarında Temel Tanısal Yaklaşım Trombosit Hastalıklarında Temel Tanısal Yaklaşım Kürşat KAPTAN Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara Öykü Her hastalıkta olduğu gibi hastaların değerlendirmesine dikkatli bir öykü ile başlanmalıdır. Trombosit

Detaylı

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:..

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:.. İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ Hastanın Adı, Soyadı:.... Doğum tarihi: Protokol No:..... Baba adı: Ana adı:.. Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Hastanıza yapılan endoskopik

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014 De erlendirme lavuzu Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm 3.0 Nisan 2013 Sürüm 2.0 May s 2012 Sürüm 1.1 Aral k 2010

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Ekim 2016 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Ekim 2016 Çarşamba Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 5 Ekim 2016 Çarşamba İnt. Dr. Selin Çakıcı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET

ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU. Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET ACOG DİYOR Kİ; DOĞUM TARİHİ TAHMİN METODU Özeti Yapan: Dr. Esra Esim Büyükbayrak ÖZET Gebeliğin doğru tarihlendirilmesi sonuçları iyileştirmek açısından oldukça önemlidir ve ayrıca halk sağlığı ve araştırmalar

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun.

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun. NKÜBATÖR SICAKLI I DE KENL KLER NEDEN ZLENMEL D R? nkübatörler aras farkl l klar ve içerideki s cakl klar n izlenmesi, kuluçkahane bak m programlar n n kontrol edilmesi aç s ndan güçlü bir araçt r. Bir

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı