P 098. Lineo. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 098 Lineo

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P 098. Lineo. Saç Düzleştirici Hair Straightener. Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Model No: P 098 Lineo"

Transkript

1 Model No: P 098 Lineo Saç Düzleştirici/Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 098 Saç Düzleştirici Hair Straightener Lineo

2 MAIN PARTS Ceramic coating plate Temperature adjust knob ON/OFF switch Lock up function 360 swivel power cord

3 SAFETY PRECAUTION This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved Children shall not play with the appliance Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision Keep the appliance dry WARNING: Do not use this appliance near water; WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water The appliance must not be immersed If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard Do not use the appliance near flammable material or come into contact with flammable material Do not wrap the mains cord around the appliance Unplug the appliance after use Unplug the appliance and cool down before storage, cleaning or maintenance Do not touch the hot parts of the appliance Do not left the appliance unattended during use Supply cord must not contact with hot parts of appliance The appliance is intended for the use with natural hairs Do not use on artificial hair pieces or wigs Do not use on hair which has been treated with chemicals, it may sticking on the plates OPERATION Non utilizzare su capelli che è stato trattato con sostanze chimiche, può attaccare sulle piastre After use, simply press start/stop button again The unit will turned off Then unplug the plug And before keep it away please wait till the unit is completely cool down Heat fast 3 minutes can reach maximum temperature 220 C

4 Process of making hair style Hair washing: Deeply wash your hair with shampoo before perm, and rinse your hair with warm water, and dry it with a towel Perm: better do marcel in the order from left or right side or from right side to left One hand hold the hair iron, and one hand hold the hair which need to make style Each time please take a small pinch of hair and use the hair iron nip the hair and make hair style According to different hair quality, each time when make hair style need wait 1-3 second for styling User hint: For faster & better results, it is recommended to use hair gel while processing the job Totally after working for some while, you will take the experience of handling unit to get your required styles Please try a lot of styles with this new hair iron After use: Switch off the appliance by push the ON/OFF switch button to OFF Unplug from the mains socket and cool down completely Store the appliance in a safe and dry place or hanging with the hanging loop MAINTENANCE AND CLEANING 1 The appliance must be unplugged before cleaning 2 Let the appliance cool down before cleaning 3 Clean the curls with a soft cloth or sponge moistened with mild soap & water 4 Dry thoroughly before use 5 Do not use any harsh detergents, abrasives, solvent or cleaners 6 Never immerse in water to clean

5 PARÇALARI Seramik plaka Isı kontrol ayarı ON/OFF düğmesi Kolay kilit sistemi 360 dönebilen fişli kablo

6 ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve eğer yakın gözetimde bulunurlarsa veya cihazın kullanım talimatı emniyetli bir şekilde verilebilirse veya cihazın tehlikeleri anlatılırsa fiziksel, duygusal ve mental kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya tecrübe ve bilgi sahibi eksik kişiler tarafından da kullanılabilir Çocuklar cihazla oynamamalıdır Temizlik ve kullanıcı bakımı yakın gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır Cihazı kuru tutunuz UYARI: Bu cihazı suyun yanında kullanmayınız UYARI: Bu cihazı küvetlerin, duşların, lavaboların veya diğer su içeren haznelerin yanında kullanmayınız Bu cihaz suya sokulmamalıdır Eğer fişli kablosu hasara uğramışsa, tehlikelerden kaçınmaki için en yakın yetkili KING servisince yenisi ile değiştirilmelidir Cihazı tutuşabilir materyallerin veya bunlara temas edebilecek yerlerin yanında kullanmayınız Cihazın kablosunu cihazın etrafına dolamayınız Cihazı kullandıktan sonra fişini prizden çekiniz Cihazı saklamadan veya bakımını yapmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayınız Cihazı kullanım esnasında yalnız bırakmayınız Cihazın kablosu cihazın sıcak kısımları ile temas etmemelidir Cihaz sadece doğal saçlarla kullanılmak üzere yapılmıştır Yapay saç veya perukların üzerinde kullanmayınız Kimyasal madde uygulanan saçların üzerinde kullanmayınız, plakaya yapışabilir Çalıştırma Evinizdeki voltajla cihazın voltajının birbirine uyduğundan emin olduktan sonra cihazın fişini prize takınız ve düğmeyi on konumuna getiriniz Cihaz çalışmaya başlayacaktır Kullandıktan sonra, basitçe açma/kapama düğmesine tekrar basınız Cihaz kapanacaktır Fişini prizden çekiniz Cihazı yerine kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz Isınma hızı : 3 dakikada maksimum ısı olan 220 C ye ulaşır

7 Saç şekillendirme işlemi Saçınıza perma yapmadan önce şampuan ile saçınızı iyice yıkayınız ve ılık su ile durulayınız, sonra havlu ile kurulayınız Soldan sağ kenara veya sağ kenardan sola doğru yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız Bir elinizle düzleştiriciyi diğer elinizlede şekil vereceğiniz saçı tutunuz Her seferinde küçük bir tutam saçı alınız ve düzleştiriciyi kullanarak şekil veriniz Farklı saç kalitelerine göre, her seferinde şekillendireceğiniz zaman 1-3 saniye beklemeniz gerekmektedir Kullanıcı ipucu: Daha hızlı ve iyi sonuçlar için, işlemi uygularken jöle kullanmanızı tavsiye ederiz Bir süre çalıştıktan sonra, cihazı nasıl tutacağınız ve şekil vereceğiniz konusunda deneyim kazanacaksınız Lütfen bu saç maşası ile bir çok stili deneyiniz Kullandıktan sonra : ON/OFF düğmesini OFF konumuna getirerek cihazı kapatınız Cihazın fişini prizden çekiniz ve tamamen soğumasını bekleyiniz Cihazı güvenli ve kuru bir yerde veya asma halkasından asarak saklayınız BAKIM VE TEMİZLİK 1 Temizlemeden önce fişi prizden çekilmelidir 2 Temizlemeden önce cihazın soğumasına izin veriniz 3 Kıvrımları yumuşak bir bezle veya hafif sabunlu su ile nemlendirilmiş sünger ile temizleyiniz 4 Kullanmadan iyice kurulayınız 5 Sert deterjanlar, aşındırıcılar, çözücüler veya temizleyiciler kullanmayınız 6 Temizlemek için asla suyun içine sokmayınız

8 Ceramic Beschichtung Platte Temperatur-Einstellknopf ON / OFF-Schalter Lock-up-Funktion 360 schwenkbar Netzkabel

9 SICHERHEITSVORKEHRUNG Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber verwendet werden und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, wenn sie wurden Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise gegeben und verstehen die Gefahren beteiligt Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen Reinigung und Wartung durch den Benutzer ist nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen Halten Sie das Gerät trocken WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät in der Nähe Wasser; WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät in der Nähe Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen mit Wasser Das Gerät darf nicht getaucht werden Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden Haben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material oder in Kontakt mit brennbarem Material Wickeln Sie das Netzkabel um das Gerät Stecken Sie das Gerät nach dem Gebrauch Ziehen Sie den Netzstecker und abkühlen, bevor Lagerung, Reinigung oder Wartung Berühren Sie nicht die heißen Teile des Gerätes Nicht das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während des Einsatzes verlassen Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts wenden Das Gerät ist für den Einsatz mit natürlichen Haare bestimmt Nicht auf künstliche Haarteile oder Perücken zu verwenden Nicht auf Haare, die mit Chemikalien behandelt wurde verwenden, kann es auf den Platten kleben OPERATION Nicht utilizzare su che è stato Capelli trattato con sostanze chimiche, può attaccare sulle piastre

10 Nach dem Gebrauch, drücken Sie einfach Start / Stopp -Taste erneut Das Gerät wird ausgeschaltet Dann ziehen Sie den Stecker Und halten Sie es, bevor Sie warten, bis das Gerät vollständig abkühlen Wärme schnell, nur 3 Minuten erreichen maximale Temperatur 220 C Prozess der Herstellung Frisur Hair washing: Deeply wash your hair with shampoo before perm, and rinse your hair with warm water, and dry it with a towel Perm: better do marcel in the order from left or right side or from right side to left One hand hold the hair iron, and one hand hold the hair which need to make style Each time please take a small pinch of hair and use the hair iron nip the hair and make hair style According to different hair quality, each time when make hair style need wait 1-3 second for styling Benutzer Tipp: Für eine schnellere und bessere Ergebnisse, ist es empfehlenswert, Haargel verwenden, während die Verarbeitung der Job Völlig nach der Arbeit seit einiger Zeit, nehmen Sie die Erfahrung im Umgang mit Gerät zu Ihrem gewünschten Arten zu bekommen Bitte versuchen Sie eine Menge von Stilen mit dieser neuen Haare Eisen Nach Gebrauch: Schalten Sie das Gerät durch Drücken der ON / OFF-Schalter auf OFF Taste Aus der Steckdose trennen und vollständig abkühlen lassen Lagern Sie das Gerät in einem sicheren und trockenen Ort oder hängen mit der Aufhängeöse PFLEGE UND REINIGUNG 1 Das Gerät muss vor der Reinigung abgezogen werden 2 Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen 3 Reinigen Sie die Platten mit einem weichen Tuch oder Schwamm angefeuchtet mit milder Seife und Wasser 4 Trocknen Sie vor Gebrauch gründlich 5 Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Schleifmittel, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel 6 Noch nie in Wasser tauchen zu reinigen

11 Plaque de revêtement en céramique Température la molette de réglage Interrupteur ON / OFF Enfermez fonction Cordon d'alimentation pivotant à 360

12 MESURES DE SÉCURITÉ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers impliqué Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil Nettoyage et entretien utilisateur ne sont pas fabriqués par des enfants sans surveillance Gardez l'appareil sec AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau ; AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau L' appareil ne doit pas être immergé Si le cordon d' alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien qualifié afin d' éviter tout danger Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables ou entrer en contact avec des matériaux inflammables Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil Débranchez l'appareil après utilisation Débranchez l'appareil et laisser refroidir avant de le ranger, de nettoyage ou d'entretien Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil Ne pas quitté l'appareil sans surveillance pendant son utilisation Cordon d' alimentation ne doit pas entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil L' appareil est conçu pour l'utilisation avec des poils naturels Ne pas utiliser sur des morceaux de cheveux artificiels ou des perruques Ne pas utiliser sur les cheveux qui a été traité avec des produits chimiques, il peut coller sur les plaques FONCTIONNEMENT Non utilizzare su Capelli che è stato trattato con Sostanze chimiche, può attaccare sulle piastre Après utilisation, il suffit d' appuyer sur START / STOP L'appareil sera éteint Puis débrancher la prise Et avant de le tenir éloigné veuillez attendre que l'appareil est complètement refroidir

13 Rapide de la chaleur, à 3 minutes peut atteindre la température maximale de 220 C Procédé de fabrication d' un style de cheveux Lavage des cheveux: laver en profondeur vos cheveux avec le shampooing avant de Perm, et rincez vos cheveux à l'eau tiède et sécher avec une serviette Perm: mieux faire marcel dans l'ordre de gauche à droite ou de droite à gauche Une main tient le fer à cheveux, et une main tenir les cheveux qui ont besoin de faire un style Chaque fois s'il vous plaît prendre une petite pincée de cheveux et utilisez la pince de fer à friser les cheveux et faire style de cheveux Selon la qualité de cheveux différente, chaque fois que faire style de cheveux besoin d'attendre 1-3 seconde pour le style Soupçon d'utilisateur: Pour des résultats plus rapides et mieux, il est recommandé d'utiliser gel pour les cheveux pendant le traitement du travail Totalement après avoir travaillé pendant un certain temps, vous prendrez de l'expérience de l'unité de traitement pour obtenir vos styles requis S'il vous plaît essayer beaucoup de styles avec ce nouveau fer de cheveux Après utilisation : Eteignez l'appareil par pousser le bouton ON / OFF de l'interrupteur sur OFF Débrancher la prise de courant et laisser refroidir complètement Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec ou accroché avec la boucle de suspension ENTRETIEN ET NETTOYAGE 1 L' appareil doit être débranché avant de le nettoyer 2 Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer 3 Nettoyez les plaques avec un chiffon doux ou une éponge humide avec un savon doux et de l'eau 4 Séchez soigneusement avant utilisation 5 Ne pas utiliser de détergents, abrasifs, de solvants ou de nettoyants 6 Ne jamais plonger dans l'eau pour nettoyer

14 Piastra di rivestimento in ceramica Temperatura manopola di regolazione Interruttore ON / OFF Lock up funzione Cavo di alimentazione girevole a 360

15 PRECAUZIONI DI SICUREZZA Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni e sopra e persone con ridotte capacità o mancanza di esperienza e conoscenza, se non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro fisiche, sensoriali o mentali e di comprendere i rischi coinvolti I bambini non devono giocare con l'apparecchio Pulizia e manutenzione utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione Mantenere l'apparecchio asciutto ATTENZIONE : Non usare questo apparecchio vicino all'acqua ; ATTENZIONE : Non usare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua L'apparecchio non deve essere immerso Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da altro personale qualificato al fine di evitare rischi Non utilizzare l' apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o di venire a contatto con materiale infiammabile Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio Staccare la spina dopo l'uso Staccare la spina e raffreddare prima di immagazzinaggio, pulizia o manutenzione Non toccare le parti calde dell'apparecchio Non lasciato l' apparecchio incustodito durante l'uso Cavo di alimentazione non deve contatto con le parti calde dell'apparecchio L'apparecchio è progettato per l'uso con i capelli naturali Non usare su parti dei capelli artificiali o parrucche Non utilizzare su capelli che è stato trattato con sostanze chimiche, può attaccare sulle piastre OPERAZIONE Non utilizzare su capelli Che E Stato Trattato con Sostanze Chimiche, puo attaccare Sulle piastre Dopo l'uso, è sufficiente premere il pulsante start / stop di nuovo L'unità spenta Poi staccare la spina E prima di tenerlo lontano si prega di attendere fino l'unità è completamente raffreddare

16 Veloce di calore, a 3 minuti è possibile raggiungere la temperatura massima di 220 C Processo di creazione di stile dei capelli Lavaggio dei capelli: Profondamente lavare i capelli con lo shampoo prima di perm, e sciacquare i capelli con acqua tiepida e asciugare con un asciugamano Perm: meglio fare marcel in ordine da sinistra o destra o da destra a sinistra Una mano tenere il ferro dei capelli, e una mano tenere i capelli che hanno bisogno di fare stile Ogni volta che si prega di prendere un piccolo pizzico di capelli e utilizzare la linea di contatto ferro dei capelli i capelli e rendere i capelli stile Secondo la qualità dei capelli diverso, ogni volta che si fa stile di capelli bisogno di aspettare 1-3 secondo per lo styling Suggerimento Utente: Per risultati più rapidi e meglio, si consiglia di utilizzare gel per capelli, mentre l'elaborazione del lavoro Totalmente dopo aver lavorato per qualche tempo, si avrà l'esperienza di gestione di unità per ottenere i vostri stili richiesti Prova con un sacco di stili con questo nuovo ferro dei capelli Dopo l'uso: Spegnere la macchina da spingere il pulsante ON / OFF su OFF Scollegare dalla presa di corrente e raffreddare completamente Conservare l' apparecchio in un luogo sicuro e asciutto o appeso al cappio appeso MANUTENZIONE E PULIZIA 1 L'apparecchio deve essere scollegato prima di pulire 2 Lasciate raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo 3 Pulire le piastre con un panno morbido o una spugna inumidita con acqua e sapone neutro 4 Asciugare accuratamente prima dell'uso 5 Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti 6 Non immergere in acqua per pulire

17 360 ON / OFF

18 8 : : è / : :

19 1-3 : : ON / OFF OFF

20 SATIŞ SONRASI SERVİS Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı? 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı? 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı? Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi ne müracaat ediniz Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisi nden temin edilebilir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir Bu durumda cihazı kullanmadan önce King Yetkili Servisi ne tetkik ettiriniz TAŞIMA VE NAKLİYE Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri nden temin edilmek zorundadır King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron Model No: P 735 SteaMax Buharlı Ütü/Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 735 SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS A Skirt B Spraying nozzle C Water tank D Water filling cover E Spray

Detaylı

SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Model No: K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop MAIN PARTS 1. Ergonomic hand grip 2. Quick release card

Detaylı

EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale

EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale Model No: EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual EB 817 Dijital Banyo Baskülü Digital Bathroom Scale INSTRUCTION 1. Battery enabled 1. Opened the battery

Detaylı

EC 314 Mutfak Baskülü Kitchen Scale

EC 314 Mutfak Baskülü Kitchen Scale Model No: EC 314 Mutfak Baskülü / Kitchen Scale Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual EC 314 Mutfak Baskülü Kitchen Scale For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this instruction

Detaylı

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty

Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Mobilya Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Furniture Using Instruction Book & Certificate of Warranty Tüm mobilyalar, modeller ve döşemeler için geçerlidir. Valid for all furnitures, models, sofas and

Detaylı

Istruzioni per l uso e l installazione Cappa. Instructions for use and installation Cooker Hood. Mode d emploi et installation Hotte de Cuisine

Istruzioni per l uso e l installazione Cappa. Instructions for use and installation Cooker Hood. Mode d emploi et installation Hotte de Cuisine IT GB FR DE TR Istruzioni per l uso e l installazione Cappa Instructions for use and installation Cooker Hood Mode d emploi et installation Hotte de Cuisine Bedienungsanleitung und Einrichtung Dunstabzugshaube

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

Istruzioni per l uso e l installazione Forno da incasso multifunzione con 8 programmi

Istruzioni per l uso e l installazione Forno da incasso multifunzione con 8 programmi Istruzioni per l uso e l installazione Forno da incasso multifunzione con 8 programmi Installation and operating instructions Built-in multifunction electronic oven with 8 programmes Kullanım ve kurulum

Detaylı

Istruzioni per l uso CUCINA E FORNO. Sommario T R

Istruzioni per l uso CUCINA E FORNO. Sommario T R Istruzioni per l uso CUCINA E FORNO IT Italiano, GB English, T R Turco, 6 Sommario Installazione, 5 Posizionamento e livellamento Collegamento elettrico Collegamento gas Adattamento a diversi tipi di gas

Detaylı

THOMAS Waschsauger SUPER 30 S AQUAFILTER

THOMAS Waschsauger SUPER 30 S AQUAFILTER THOMAS Waschsauger SUPER 30 S AQUAFILTER Gebrauchsanweisung Instructions for Use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Modo de empleo Modo de utilição Használati utasítás Instrukcja obsługi Kullanma talimatı

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı

5+ yas years. Egitim Kılavuzu Training Guide. your REAL best friend UYARI! WARNING: zoomerpup.com

5+ yas years. Egitim Kılavuzu Training Guide. your REAL best friend UYARI! WARNING: zoomerpup.com your REAL best friend Egitim Kılavuzu Training Guide TM TM 5+ yas years FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

THOMAS BRAVO 20 BRAVO 20 S

THOMAS BRAVO 20 BRAVO 20 S THOMAS BRAVO 20 BRAVO 20 S AQUAFILTER Gebrauchsanweisung Instructions for Use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Modo de empleo Használati utasítás Kullanma Kılavuzu Instrukcja obsługi Руководство по эксплуатации

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Bu Çalıştırma Kılavuzu, FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP ve FS-1325MFP modelleri içindir. Bu Çalıştırma Kılavuzunun

Detaylı

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Armatürlerin Genel Özellikleri 03 Tek Kumandalı Armatürler ve Kullanım Özellikleri 03 Salmastra Sistemine Sahip Armatürler ve Kullanım Özellikleri 03 Perlatörler,

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen 2013 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Piranha logosu Piranha ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından Piranha

Detaylı

Kurzbedienungsanleitung Sinus 154 DSL Basic SE

Kurzbedienungsanleitung Sinus 154 DSL Basic SE Sinus 154 DSL Basic SE / deutsch / A31008-E515-A105-2-7K19 / QIG_154_DSL_BasicSE.fm / 12.07.2004 Kurzbedienungsanleitung Sinus 154 DSL Basic SE Die ausführliche Anleitung in Deutsch finden Sie auf der

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı