Kocaeli KOBİ OSB içinde. Ada, Parselde m²'lik... Firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kocaeli KOBİ OSB içinde. Ada, Parselde m²'lik... Firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir."

Transkript

1 EK-E03 PROJE LİSTELERİ Kocaeli KOBİ OSB içinde. Ada, Parselde m²'lik... Firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. MİMARİ PROJE 1 - Kocaeli KOBİ OSB proje antetleri, projelerde kullanılmış mı? 2 - Vaziyet planı ölçekli mi? 3 - Vaziyet planında iki adet silüet kesiti var mı? 4 - Çatı saçağı ve mahyası üzerine kotları yazılmış mı? 5 - Parsel ve parsel içindeki tüm yapıların köşe koordinatları işlenmiş mi? (ITRF 96 Formatında) kotu altında plankote veya yol kırmızı kotuna göre değerleri yazılarak düzenlenecek zemin kotu ile ilişkilendirilmiş mi? Yapılar birden fazla ise her bina girişi önündeki tretuvar kotu 0.00 kabul edilmiş mi? 7 Parsel düz ise; parselin kot aldığı yol kırmızı kotundan 0.20 m yukarıda kalacak şekilde parsel zemin kotu verilmiş mi? Bina zemin kat taban kotu, bu kotun altında kalmayacak ve maksimum m. ye kadar yukarısında olacak şekilde verilmiş mi? 8 Parsel eğimli ise; yola göre yüksek veya alçak olan parsellerde parsel zemin kotu, yol kırmızı kotunu +/ m. den fazla geçemez koşulu sağlanmış mı? 9 - Yaya ve taşıt ulaşım aksları, sokak ve cadde isimleri işlenmiş mi? 10 - Giriş, çıkış, otopark, yaya kaldırımı, yeşil alan, parsel önünden geçen Kocaeli KOBİ OSB yolları vb. mahallerde kırmızı kotlar verilmiş mi? 11 - Çekme mesafeleri yönetmeliğe uygun mu? Yeşil çekme ve yapı çekme mesafeleri vaziyet planında gösterilmiş mi? 12 - Parsel içi yollar ring ve en az 5 m, dönüş kurplarının yarıçapı en az 6 m olarak düzenlenmiş mi?(osb Uygulama Yönetmeliği Madde 43-c) 13 - Yolların kesitleri, drenajı ve kaplaması mevcut mu? 14 - Bahçe duvarlarının dolu kısmı 90 cm. toplam yüksekliği 240 cm. geçmeyecek şekilde projelendirilmiş mi? (Plan-Kesit-Görünüş) 15 - Kuzey yönü gösterilmiş mi? 16 - Yapı sınıfı ve grubu belirtilmiş mi? Kocaeli KOBİ OSB proje anteti proje kapaklarında kullanılmış mı?? EVET HAYIR

2 17 Aşağıdaki hesaplar vaziyet planına konmuş mu ve gerekli kriterler sağlanmış mı? 18 Yeterli miktarda otopark var mı? (Birim park alanı binek oto: 20 m², kamyon: 50 m²) Minimum otopark adeti = Mevcut KAKS/200 =...adet park yeri (Mevcut KAKS / 200) (20 park yerinden 1 i engelli araç park yeri gösterilmesi zorunludur.) 19 Parsel alanı 3000m² den az ise KSA (Küçük Sanayi Alanı) statüsüne girer bu doğrultuda: Yeterli miktarda otopark var mı? (Birim park alanı binek oto: 20 m², kamyon: 50 m²) Minimum otopark adeti = Mevcut KAKS/125 =...adet park yeri (Mevcut KAKS / 125) (20 park yerinden 1 i engelli araç park yeri gösterilmesi zorunludur.) 20 Yapı inşaat alanı hesaplanarak gösterilmiş mi? (Yapı Yaklaşık maliyetine esas olmak üzere)(osb Uygulama Yönetmeliği güncel mevzuata uygun) 21 İdari ünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25 ini geçmiş mi? 22 - Parsel büyüklüğü 3000m² üzerindeyse KAKS 1 mi? 23 KAKS = PARSEL ALANI x 1 =... m² MEVCUT KAKS:... m²<kaks 24 - Parsel büyüklüğü 3000m² den az ise KAKS %70 mi? 25 - KAKS = PARSEL ALANI x %70 =... m² MEVCUT KAKS:... m²<kaks 26 - Parsel büyüklüğü 3000m² den az ise yükseklik max. 12m (Çatı arası piyesler dahil) koşulu sağlanmış mı? 27 - Hafriyat hesabı yapılarak hesap cetveline işlenmiş mi? 28 - Yeşil çekme alanlarının ağaç hesabı Çevre Yeşili /30m² hesabına uyuyor mu? 29 - Ölçekli altyapı vaziyet planı var mı? 30 - Parsele KOCAELİ KOBİ OSB Bölge Müdürlüğü tarafından verilen tüm altyapı doneleri işlenmiş mi? (elektrik, telekomünikasyon, su, atık su, drenaj, yangın suyu vb.) 31 - Tesise ait, elektrik, telekomünikasyon, su, atık su, drenaj, yangın suyu, paratoner, atıksu ve yağmur suyu parsel bacası öncesi yağ ve kum tutucu menholü vb. altyapı şebekeleri işlenmiş mi? 32 - Paket arıtma ve/veya endüstriyel arıtma tesisi var mı? (Ön arıtma onayı alındı mı) 33 - Giriş Kontrol ünitesi var mı? 34 - Giriş kontrol ünitesinin mimari projesi verilmiş mi? (Yüksekliği en fazla 4m olmalıdır) 35 - Blokların zemine oturma alanları çizilmiş mi? Üstteki çıkmalar nokta nokta işlenmiş mi? 36 - Vaziyet planı üzerinde yer alan her yapıya ayrı ayrı blok numarası verilmiş mi?

3 37 - Binanın parsel sınırlarına kadar ölçekli en az iki kesit çizilmiş mi? 38 - Tüm kat planları ölçekli mi? 39 - Temel planı var mı? 40 - Bodrum katı planı var mı? 41 - Zemin katı planı var mı? 42 - Çatı planı var mı? 43 - Ön, 2 yan ve arka olmak üzere 4 adet görünüş var mı? Dış cephe kaplama malzemelerinin cinsi belirtilmiş mi? 44 - Aydınlatma, ısıtma, havalandırma, gürültü, iş emniyeti ve işçi sağlığı ile ilgili mekânlar ayrılmış mı? 45 - Planda, kesitlerde ve cephelerde mahal isimleri yazılmış mı? 46 - Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilmiş ve ölçülendirilmiş mi? 47 - Her mahalin içine, mahalin ismi ve net m³ yazılmış mı? 48 - Merdiven ve rampaların çıkış yönü işaretlenmiş, başlangıç ve bitiş kotları yazılmış. Her kata ve her farklı kota kot verilmiş mi? 49 - Fabrika binası tek katlı olarak projelendirilmiş mi? 50 - Fabrika binası birden çok katlı ve/veya yüksek bir inşaat sistemi olarak projelendirilmiş ise; üretim fonksiyon şeması ve üretim teknolojisi bilgilerini içeren bir rapor var mı? 52 - Fabrika Binasında/İdari Binada bodrum kat dahil kat adedi 4 ve 4 katın üstünde ise asansör tesis edilmiş mi? (Bodrum kat dahil 4 ve 4 katın üstündeki yapılarda asansör tesis edilmesi zorunludur.) 53 - Fabrika Binasında/İdari Binada kat adedi 3 ise asansör yeri bırakılmış mı? (3 katlı yapılarda asansör yeri bırakılması zorunludur.) 54 - Asansör CE standartlarına göre uygun mu? (Kabin alanı, bir kenarı 1,2m den az olmamak kaydı ile 1,8m den az olamaz. Kapı genişliği 90cm den az olamaz) 55 - İdari binada; maksimum kat yüksekliği fabrika binasının kat yüksekliğini geçmiş mi? (max yükseklikler eşit olabilir.) 56 - Projelendirmede engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engelli ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulmuş mu? (sığınaklar dâhil) (Yemekhane, sığınak, yangın çıkışı vb. gibi önemli mekânlara ve merdivenlere ulaşmak üzere engelli tekerlekli sandalyesi için rampa, engelli araç park yeri, engelli wc vb. projelendirilmiş ve/veya projelerde gösterilmiş mi?) 57 - Binanın ana çizgilerine kot verilmiş mi? (Ara katlar, çatı, cephe hareketleri, su basman, vb.) 58 - Çatı, döşeme, dış duvar, saçak vb. kısımların kaplama malzemesi verilmiş mi? 59 - Mimari Uygulama Projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemelerle ve nokta detaylarıyla uyumlu mu ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvarpencere ve taban/döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva ediyor mu?

4 60 - Yükleme ve boşaltma alanları OSB Uygulama Yönetmeliği ne uygun mu? 61 - Yükleme ve boşaltma alanı üzeri kısmen veya tamamen kapalı mı? 62 - Mimari projede var ise; saçak ve sundurmaların izdüşüm alanları (toplam inşaat alanı olarak) hesaplanarak vaziyet planında alan hesaplarında ayrıca gösterilmiş mi? 63 - Destek üniteleri çevre yeşili bandının ve parsel içi ring yolunun dışında projelendirilmiş mi? (bekçi kulübesi ile transformatör binası, jeneratör odası, trafo, bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi, katı atık deposu ve su deposu hariç) 64 - Destek ünitelerinin projeleri var mı? (Arıtma Tesisi (olacak ise), binadan ayrı ise trafo, doğalgaz istasyonu, LPG tankı, jeneratör, kompresör, su deposu vs.) 65 - Katılımcıya ait reklam panoları proje üzerinde işlenmiş mi? (Yapının çatısına ve bahçe duvarı üzerine konulamaz) 66 - Parsel çevresinde istinat duvarı olacaksa mimari projesi var mı? (Plan-Kesit-Görünüş) (Statik proje ve hesapları ayrıca düzenlenecektir.) 67 - Vaziyet planında istinat yapıları parsel sınırından içeride olacak şekilde projelendirilmiş mi? 68 - Vaziyet planında istinat yapıları, tiplerine göre ayrı ayrı olacak şekilde belirtilmiş mi? 69 - İstinat yapılarının temel üstü yüzey alanları, toplam inşaat alanı olarak hesaplanarak vaziyet planında ve alan hesaplarında ayrıca gösterilmiş mi? 70 - İnşaat ve işletme aşamasında yapılan / yapılacak olan işlemler sonucunda oluşan / oluşacak atıkların biriktirileceği atık depolama alanı vaziyet planında gösterilmiş mi? 71 - Atık depolama alanının mimari projesi verilmiş mi? SIĞINAK PROJESİ (RG Tarihi: , R.G. Sayı: Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik) 72 - İdari Binanın emsal alanı 1500 m² nin üstünde mi? 73 - İdari Binanın emsal alanı 1500 m² nin üstünde ise yeterli sığınak alanı ayrılmış mı? (İDARİ BİNA EMSAL ALANI/20=... ) 74 - Fabrika Binasının emsal alanı 3000 m² nin üstünde mi? 75 - Fabrika Binasının emsal alanı 3000 m² nin üstünde ise yeterli sığınak alanı ayrılmış mı? (KİŞİ SAYISI x 1 m²=...) 76 - Sığınak alanı; minimum oluşturulması gereken sığınak alanının %30 unu aşmayacak şekilde planlanmış mı? 77 - Kişi sayısı, mimari projede bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel sayısı olarak belirtilmiş mi? 78 - Kişi sayısına göre yeterli wc/lavabo var mı? (Her 100 kişi için erkek ve kadın ayrı olmak üzere birer wc+lavabo, kalan küsürat 50'den fazla ise birer wc+lavabo daha yapılmalıdır) 79 - Duş ve mutfak nişi var mı?

5 80 - Sığınağın iç yüksekliği en az 240 cm mi? 81 - Sığınağı çevreleyen bina dış duvar malzemesi cinsi belirtilmiş mi? (Beton, Tuğla, Sıkıştırılmış Toprak vb. diğer ) 82 - Seçilen malzemeye göre dış duvar ve tavan döşeme kalınlığı uygun mu? (Yönetmelik gereği, dış duvar ve tavan döşeme kalınlığı aynı olmak zorundadır. En az 60cm beton, 75cm tuğla veya 90cm sıkıştırılmış toprak) 83 - Sığınağın girişinde demir kapı mevcut mu? 84 - Sığınağın net alanı 100 m² den büyük ise iki çıkış sağlanmış mı? 85 - Sığınak alanı dışında jeneratör odası (makine dairesi) mevcut mu? 86 - Jeneratör egzozu doğrudan dışarıya verilmiş mi? 87 - Mekanik havalandırma yapılmış ve uygun filtre takılmış mı? 88 - Sığınak pissu gidişi kanalizasyona bağlanmış mı? 89 - Kanalizasyon bağlantısında geri tepme ventili konulmuş mu? 90 - Sığınak alanı wc, duş ve mutfak nişi hariç net 9m² altında belirlenemez. Bu koşul sağlanmış mı? 91 - Çöp odası var mı? YANGIN DAYANIMI (BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G Tarihi: R.G Sayısı: 26735) 92 - Yangın güvenlik holü yapılmış mı? (min. 3m² - max 6m²) 93 - Bina dışı hidrant yerleri ve pompa dairesi yeri gösterilmiş mi? 94 - Projelerde çatı ve tabi zemine ulaşacak ve kaçış emniyetini sağlayacak şekilde Yangın merdivenleri projelendirilmiş mi? (Kâgir veya betonarme olarak ilgili standartlara uygun, yangına dayanıklı ve kaygan olmayan malzemeden inşa edilen yangın merdivenleri kitle içinde tertiplendiğinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış, kapalı bir hacimde düzenlenmiş olmalıdır)

6 Kocaeli KOBİ OSB içinde. Ada, Parselde m²'lik... Firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. YANGIN DAYANIMI (BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G Tarihi: R.G Sayısı: 26735) 1.Bina derinliği, binanın itfaiye araçlarının ulaşabildiği cephesinden itibaren 35 m yi aşmış mı?(birden fazla ulaşılabilen cephe varsa bu kural her biri için ayrı ayrı uygulanmalıdır.) 2.İç ulaşım yollarında, olağan genişlik en az 4 m, çıkmaz sokak durumunda en az 8 m, dönemeçte iç yarıçap en az 11 m ve dış yarıçap en az 15 m, eğim en çok % 6, serbest yükseklik en az 4 m, taşıma yükü en az 15 ton olmalıdır. Bu koşullar sağlanmış mı? 3.Bina bölmeleri yangın dayanımına sahip mi?(düşey iç bölmeler, yangın duvarları, yatay bölmeler, döşemeler, cepheler, çatılar) 4.Binada bir hacimden korunmuş bir yangın kaçış yoluna uzaklık en çok 30 m olmalıdır.(otomatik sprinkler sistemi varsa 45 m) 5.Tek bir yönden kaçış olması durumunda bir mahalden çıkış en fazla 6-12 m ve yangın merdivenine ulaşmak için toplam mesafe m, birden fazla çıkış olması durumunda değerler m ve m olmaktadır. Bu koşullar sağlanmış mı? 6.Kaçış yolları hacmin hiç bir noktasından 45 dereceden daha dar bir açı ile görünmeyecek şekilde olmamalıdır. Kaçış yolları, başka binaların içinden geçerek korunmuş alana ulaşmamalıdır. Bu koşullar sağlanmış mı? 7.Yapının kullanım sınıfı belirtilmiş mi? 8.Binanın tehlike sınıfı dikkate alınarak projelendirilmiş mi? 9.Yapı bitişik nizamlı imar adasında mı? (Olduğu takdirde 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik MADDE-21 hükümleri geçerlidir.) 10.Binada kullanılan yapı malzemeleri ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA '' a uyuyor mu? 11.Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı, kullanıcı yükü katsayısı dikkate alınarak belirlenmiş mi? 12.Kaçış yolu genişliğinde yönetmelik kuralları sağlanmış mı? (En az 180cm olmalıdır.)(''binaların Yangından Korunması Hakkında EVET HAYIR

7 Yönetmelik 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA '') 13.Yangın güvenlik holü yapılmış mı? (''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik güncel mevzuat '' kurallları dahilinde) 14.Kaçış merdivenlerinde asgari değerler sağlanmış mı? 15.Kaçış merdiven kapıları yangın dayanımlı olmak zorundadır.bu koşul sağlanmış mı? 16.Acil çıkış sayısı belirlenirken ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA ''MADDE - 33 esas alınmış mı? 17.Acil çıkış kapıları arası mesafe yağmurlama sistemi yoksa diyagonel mesafenin 1/2'sini, yağmurlama sistemi varsa diyagonel mesafenin 1/3'ünü aşmış mı? 18.Kaçış merdiveni yuvalarının yerinin belirlenmesinde, en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı yükü esas alınmış mı? 19.Basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şartı sağlanmış mı? 20.Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, merdivenin genişliğinden az olamaz. Bu koşul sağlanmış mı? 21.Kaçış merdiveni sahanlığına açılan kapılar hiçbir zaman kaçış yolunun 1/3 nden fazlasını daraltacak şekilde konumlandırılamaz. Bu koşul sağlanmış mı? 22.Bütün kaçış merdivenlerinin, doğal yolla veya Altıncı Kısımdaki ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA '' hükümlere uygun olarak mekanik yolla havalandırılması veya basınçlandırılması gerekir. Bu koşullar sağlanmış mı? 23.Kaçış merdiveni ve kullanım alanları, aydınlatma ve havalandırma amacı ile aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz. Bu koşullar sağlanmış mı? 24.Kaçış yolu kapılarında gerekli koşullar sağlanmış mı? 25.Soba ve bacalarda TSE ve ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA '' kuralları sağlanmış mı? 26.Kazan dairelerinde ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ''kuralları sağlanmış mı?

8 Kocaeli KOBİ OSB içinde. Ada, Parselde m²'lik... Firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. STATİK-BETONARME PROJE EVET HAYIR I.TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ 1. Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumlu mu? 2. Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumlu mu? 3. Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumlu mu? 4. Yapıda, birden fazla kat boyunca uzanan düşey taşıyıcı eleman var mı? 5. Kullanılan hesap programı, bu tür bir analiz için uygun mu? 6. Uygunsa, hesap verileri bu tür bir analize uygun şekilde girilmiş mi? 7. Taşıyıcı sistem tasarımı deprem davranışı açısından uygun mu? 8. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik te bina yüksekliğine ve deprem bölgesine göre izin verilen taşıyıcı sistemlerden biri seçilmiş mi? 9. Yapıda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak şekilde yerleştirilmesinden kaçınılmış mı? (Her ne kadar hesap sonucunda NBİ değeri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik te belirtilen sınırlar içinde kalsa da) 10. Yapıda, rijit diyafram varsayımını geçersiz kılacak yoğunlukta döşeme süreksizlikleri veya planda çıkıntılar oluşturulmasından kaçınılmış mı? (Her ne kadar yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcı elemanlara güvenle aktarıldığı hesapla gösteriliyorsa da)

9 11. Düşey taşıyıcı elemanlarda ani rijitlik değişimi (herhangi bir kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönüşmesi gibi) oluşturulmasından kaçınılmış m»? (Her ne kadar hesap sonucunda kesitler yeterli gözüküyorsa da) 12. Kapalı bina çıkmalarında kolonların uçları sürekli kirişlerle bağlanıp çerçeve oluşturulmuş mu? 13. Bina yüklerinin bileşkesi ile temel alanının ağırlık merkezi çakıştırılmaya çalışılmış mı? 14. Gerekli durumda genleşme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle ayrılmış mı? II. HESAPLARIN SUNULMASI 15. Statik hesapların başında, aşağıdaki maddeleri açıklayan bir rapor yazılmış mı? Rapordaki açıklamalar ikna edici mi? a. Sistem seçimi b. Malzeme seçimi c. Analiz kabulleri d. Modelleme kriterleri e. Standart ve yönetmelikler f. Katlara ait şematik kalıp planları 16. Yapı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı başlık sayfası var mı? 17. Yapılan hesapların içeriğini gösteren Hesap Bilgi Fihristi var mı? 18. Hesap çıktıları temel ve üst yapının tümünü içeriyor mu? 19. Hesaplar, aşağıda belirtildiği gibi, yüklerin aktarılma hiyerarşisine uygun bir sırada ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş mi? a. Döşeme ve merdiven hesabı b. Statik ve dinamik analiz c. Kirişlere ait hesap d. Kolonlara ait hesap e. Temellere ait hesap f. İstinat duvarlarına ait hesap g. Özel elemanlara ait hesap III. YAPISAL ÇÖZÜMLEME 20. Yapının modelinde elemanlar, ilgili düğüm noktalarında birbirlerine bağlı mı? 21. Hesaplarda, zemin raporunda belirtilen (veya daha gayri müsait) parametreler kullanılmış mı?

10 22. C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katıldığı uygun idealleştirmeler yapılmış mı? 23. D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların emniyetli taşıma gücü, deprem durumunda hesaplarda artırılmadan kullanılmış mı? 24. Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde oluşturulmuş mu? 25. Taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) seçimi uygun mu? 26. Bina önem katsayısının (I) seçimi uygun mu? 27. Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş mi? 28. Etkin yer ivmesi katsayısı (A0), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş mi? 29. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygun mu? 30. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış mı? b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış mı? 31. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış mı? b. Hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan B katsayısının seçimi uygun mu? 32. Asmolen döşemeler dahil, döşeme yük analizi yapılmış mı? 33. Döşeme zati ve hareketli yükleri doğru alınmış mı? 34. Döşemelerden kirişlere yükler doğru aklanılmış mı? 35. Kirişlerin üzerindeki duvar yükleri doğru alınmış mı? 36. Merdiven yükleri taşıyıcı sisteme aktarılmış mı? 37. Kren, asansör, makine yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil edilmiş mi? 38. Genleşme, büzülme veya sünme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle bölünmediği takdirde zamana bağlı davranışı göz önüne alan hesap yapılmış mı? 39. Al düzensizliği irdelenmiş mi?

11 40. A2 düzensizliği irdelenmiş mi? 41. A3 düzensizliği irdelenmiş mi? 43. B1 düzensizliği irdelenmiş mi? 44. B2 düzensizliği irdelenmiş mi? 45. B3 düzensizliği irdelenmiş mi? 46. Göreli kat ötelemeleri sınırlandırılmış mı? 47. İkinci mertebe etkileri sınırlandırılmış mı? IV. KESİT HESAPLARI 48. Statik hesaplar açık ve kontrol edilebilir şekilde yapılmış mı? 49. Yapı malzemesi seçimi uygun mu? 50. Taşıyıcı elemanlarda minimum boyut koşullarına uyulmuş mu? 51. Taşıyıcı elemanlarda minimum donatı koşulları sağlanmış mı? 52. Kesitler, elemanlarda meydana gelen iç kuvvetleri karşılayacak ve ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde donatılmış mı? 53. Boyuna ve enine donatıların düzenlenmesinde ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşullar sağlanmış mı? 54. Yeniden dağılım prensibine göre donatılandırma yapıldığında ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlamalar içinde kalınmış mı? 55. Yapıda kısa kolon oluşumu irdelenmiş mi? 56. Büyük yırtıkları olan özel döşemeler için ayrı hesap yapılmış mı? 57. Kirişsiz döşemelerde zımbalama kontrolü yapılmış mı? 58. Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde a. Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu sağlanmış mı? b. Kirişlerin kesme güvenliği sağlanmış mı? c. Kolonların kesme güvenliği sağlanmış mı? d. Kolon, kiriş, birleşim bölgesinin kesme güvenliği sağlanmış mı? e. Perdelerin donatılandırılmasında göz önünde bulundurmak üzere tasarım eğilme moment diyagramı oluşturulmuş mu? 59. Temel hesabı yapılmış mı? 60. Bitişik parselde tek taraflı anpatmanları bulunan temellerde aktif bağ kirişi kullanılmış mı?

12 61. Farklı kotlardaki temellerin alt kenarlar arasındaki eğimin belirtilen limiti geçmemesine dikkat edilmiş mi? Aksi takdirde temellerin birbirine etkisi hesapla gösterilmiş mi? 62. Radye temellerde zımbalama kontrolü yapılmış mı? 63. Kazıklı temellerde kazık başlık hesabı yapılmış mı? 64. Bodrumlu yapılarda iksa hesabı yapılmış mı? 65. Parsel içinde varsa istinat duvarı hesabı yapılmış mı? 66. Zemin kayma veya göçme hesabı yapılmış mı? 67. Farklı her bir merdiven için hesap yapılmış mı? 68. Merdiven hesabında mesnet koşulları için uygun modelleme yapılmış mı? 69. Büyük açıklıklı döşeme ve kirişlerde sehim hesabı yapılmış mı? V. ÇİZİMLER 70. Statik proje mimari projeden ayrı başlık altında sunulmuş mu? 71. Statik proje başlık bilgileri eksiksiz doldurulmuş mu? 72. Statik projede, başlık sayfasından sonra vaziyet plan ve kalıp planları sunulmuş mu? 73. İksa detayı ve hafriyat planı (gerekli durumlarda) çizilmiş mi? 74. Bütün çizim paftalarının sağ alt köşesinde, binada uygulanacak beton kalitesi ve donatı çeliği kalitesi yazılmış mı? 75. Kalıp planlarının sağ ait köşesinde etkin yer ivmesi katsayısı (A0), bina önem katsayısı (I), taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) ve yerel zemin sınıfı belirtilmiş mi? 76. Önemli yapılarda, kalıp planı üzerine hareketli yük miktarı yazılmış mı? 77. Hesaplarda kullanılan eleman isim ve numaraları ile çizimlerdeki eleman isim ve numaraları birbirini tutuyor mu? 78. Tüm çizimlerde, paspayları belirtilmiş mi? 79. Paspayları söz konusu elemanlar için uygun mu? 80. Hesaplarda kullanılan paspayları ile çizimlerde gösterilen paspayları birbiriyle uyumlu mu? 81. Hesaplarda kullanılan yapı malzemeleri ile çizimlerde belirtilenler birbirini tutuyor mu?

13 82. Tüm çizimlerde, birbirinin üstüne geçen yazılar ve çizimler için önlem alınmış mı? 83. Donatılar, kesitler, görünüşler, aks çizgileri, vs için uygun kalem kalınlıkları kullanılmış mı? 84. Tüm çizimlerde, net ölçü birimleri kullanılmış mı? 85. Donatılar için poz numarası verilmiş mi? VI. TEMELLER 86. Temel kalıp planı 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmiş mi? 87. Temel kalıp planında a. Gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin sınıfı, zemin emniyet gerilmesi, zemin düşey/yatay yatak katsayısı, içsel sürtünme açısı, kohezyon sabiti, zemin özgül ağırlığı, vs) belirtilmiş mi? b. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış mı? Mimari katlar belirtilmiş mi? e. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış mi? Kesitlerde mimari katlar ve temel boyutları belirtilmiş mi? 88. Her farklı temel tipi için temel detayı çizilmiş mi? 89. Temel detaylarında görünüş, kesit ve donatı açılımları belirtilmiş mi? 90. Sürekli temel kirişi detayı ve boyuna donatı açılımları çizilmiş mi? 91. Bağ kirişi detayı çizilmiş mi? 92. Radye temellerde alt ve üst donatılar açık bir şekilde belirtilmiş mi? 93. Plak temellerde üst donatı için sehpa çizilmiş mi? 94. Kazıklı temellerde kazık başlıkları çizilmiş mi? 95. Kazık başlıklarını bağlayan kirişler çizilmiş mı? 96. Kazık donatıları ve boyu çizilmiş mi? VII. KAT PLANLARI 97. Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/50 veya duruma göre 1/100 ölçekli kalıp planı çizilmiş mi? Kalıp planlarında a. Hangi paftanın hangi kata ait olduğu mimari kotuyla birlikte belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim var mı? b. Akslar ve aks ölçüleri belirtilmiş mi?

14 c. Kalıp planlarında kat yükseklikleri gösterilmiş mi? d. Hava bacası ve benzeri boşluklar gösterilmiş mi? Yırtık çevresi donatı ile uygun bir şekilde detaylandırılmış mı? e. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış mı? Özellikle döşeme yırtıkları, tali kirişler, merdiven, sahanlık ve boşlukları ölçülendirilmiş mi, mimari kotlar belirtilmiş mi? f. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış mı? Kesitler, özellikle kot farkının olduğu yerlerden, merdiven boşluğundan ve düşük döşemelerden geçirilmiş mi? Kesitlerde mimari kollar, döşeme kalınlıkları ve kiriş derinlikleri belirtilmiş mi? g. Özellik arz eden taşıyıcı sistem dışı elemanlara ait detaylar çizilmiş mi? Gerekli açıklamalar yapılmış mı? İnşaat sırasında uyulması gerekli hususlar ve özellikler kolayca görülecek şekilde belirtilmiş mi? h. Döşeme donatıları kalıp planından ayrı olarak çizilmiş mi? Donatıların çapı, aralığı ve boyları yazılmış mı? i. Kirişsiz döşeme donatıları hesaba uygun çizilmiş mi?, Üst donatı sehpası gösterilmiş mi? j. Kalıp planlarına ters sehim miktarları yazılmış mı? VIII. KOLON VE PERDELER 98. Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kolon aplikasyon planı çizilmiş mi? Kolon aplikasyon planlarında a. Hangi paftanın hangi kata ait (hangi mimari kollar arasında) olduğu belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim var mı? b. Tüm kolonların/perdelerin aks ölçüleri, boyutları ve kolon/perde yüzlerinin akslara olan mesafeleri belirtilmiş mi? Her bir kolon/perde tipi ıçin donatı çapı ve sayısı, etriye çapı, sayısı ve aralıkları belirtilmiş mi? c. Kolon/perde aplikasyon planında. 1/20 veya 1/25 ölçekle çizildiğinde komşu akslara taşan kolonların/perdelerin çizimlerinin düzgün bir şekilde sunulmasına yönelik önlem alınmış mı? d. Her bir kolon/perde tipi için düşey donatı açılımları çizilmiş mi? Düşey donatı açılımlarında donatı ek bölgeleri, bindirme boyları ve kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgesi belirtilmiş mı? e. Etriye sarılma bölgesinin uzunlukları, buraya ve kolon orta bölgesine yerleştirilecek enine donatı çap, sayı ve aralıkları belirtmiş mi?

15 f. Gerektiğinde her bir kolon-kiriş birleşim bölgesinden yatay kesitler alınıp, alttaki kolondan yukarı uzatılan donatılarla kirişlerin boyuna donatılarını planda gösteren düğüm noktası detayı çizilmiş mi? g. Kolonlar perde ve kiriş detay paftalarının her birinde özel deprem etriyelerine ve çirozlarına ait kanca kıvrım detayları gösterilmiş mi IX.KİRİŞLER 99. Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20 veya 1/25 ölçekli kiriş detayları çizilmiş mi? Kiriş detaylarında a. Her bir kiriş için (benzer kirişler hariç) çizim yapılmış mı? b. Mesnet ilave donatılan sadece gerekli Olduğu kirişin taşıma gücünü artıracak şekilde yerleştirilmiş mi? c. Kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta bölgesine yerleştirilen enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak belirtilmiş mi? d. Kirişin başka bir kirişe oturması durumunda askı donatısı düzenlenmiş mi? e. Kısa kirişlere ilişkin koşullar yerine getirilmiş mi? f. Konsol veya büyük açıklıklı kirişlerde ters sehim miktarı yazılmış mı? X. MERDİVENLER 100. Merdiven kalıp planları 1/20 veya, 1/25 ölçeğinde ayrı çizilmiş mi? 101. Her bir farklı merdiven için 1/20 ölçekli merdiven donatı detayı çizilmiş mi? 102. Merdiven detayında, merdivenin tipine uygun kesitler alınmış mı? XI. ÖZEL DURUMLAR 103. Kiriş içerisinden geçen boşluklar kalıp ve donatı paftalarında dikkate alınmış mı? 104. Varsa asansör boşluğu temel içinde dikkate alınmış mı? 105. Bodrumda veya çatıda su deposu var mı ve yükü hesaplarda dikkate alınmış mı? XII. SIKÇA KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER 1- Binalar arasında bırakılacak olan derz boşlukları için deprem yönetmeliğinin ve maddelerine mutlaka uyulacak ve temel planında gösterilecektir. 2- Saplama kirişe bir başka kiriş yüklenmesinden olabildiğince kaçınılarak, saplama noktasında etriye sıklaştırması yapılacaktır.

16 3- Kirişlerde etriye aralığı 20 cm den fazla yapılmayacaktır. Aksi durumda Vd 3 Vcr olduğu gösterilmelidir. (TS500) 4- Kapalı çıkmalarda kolonlar her iki yönde çerçeve oluşturacak şekilde kiriş ile bağlanacaktır. 5- Konsol döşeme balkon boyu 2.00 m yi geçiyor ise kiriş sistemi oluşturularak hesap yapılacaktır. 6- Kirişlerde seçilen donatı kiriş genişliğine sığmıyor ise (TS 500) 2.sıra veya döşeme içine yerleştirilmesi detaylı olarak gösterilecek, veya kiriş genişliği artırılacaktır. 7- Kolonların dar kenarı en az 30 cm olacaktır. 8-Bina içerisinde konsol kiriş yapılmayacaktır. 9- Kolonlara yakın noktalarda saplama kiriş yapılmayacaktır, 10- Konsol boyu 1.50 m den fazla olan balkonların mesnetlendiği kirişlerde gövde donatısı çizilmelidir. 11- Mimari tasarım aşamasında kolonların aynı yönlü tasarlanması yapılmayacaktır. Kolonlar mümkün olabildiğince her iki yönde eşit sayıda yerleştirilecektir. 12- Kiriş detayları çizimlerde olabildiğince sıra ile (K101, K102,.. gibi) işlenmelidir. 13-Temel planlarında pis su çukuru işlenmelidir. 14- Temel planlarında varsa asansör kuyusu işlenmeli ve detayı çizilmelidir. 15- Asansör motor dairesi, kalıp ve donatı planları hazırlanmalıdır.

17 Kocaeli KOBİ OSB içinde. Ada, Parselde m²'lik... Firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. MEKANİK TESİSAT PROJESİ EVET HAYIR 1-Yapının kullanma amaçlarına göre, tesisat projeleri mevcut mu? SIHHİ TESİSAT PROJESİ KALORİFER TESİSAT PROJESİ HAVALANDIRMA PROJESİ YANGIN TESİSAT PROJESİ ISI YALITIM PROJESİ KLİMA TESİSAT PROJESİ ASANSÖR AVAN PROJESİ 2-Tesisat projeleri ile mimari projeler uyumlu mu? 3-Vaziyet planı var mı? Yön belirtilmiş mi? 4-Cephe görünümü var mı? 5-Yağmur inişleri, pis su kolanları ve rögarların gösterildiği Kesit var mı? 6-Parsele ait su, atık su, drenaj, yangın suyu hatları, atıksu ve yağmursuyu parsel bacası öncesi yağ tutucu menholü vaziyet planına işlenmiş mi? 7-Kat planları var mı? 8-Kolon şemaları var mı? ISI YALITIM PROJESİ 9-TS 825 standartlarında belirtilen hesap metoduna göre hesaplanan ve tarih,24043 sayılı ısı yalıtım yönetmeliğine uygun ısı yalıtım projesi yapılmış mı? 10-Yapının yönlerine göre kapı ve pencere alanları hesap çizelgesi var mı? 11-Yalıtılacak yüzeylerin alan hesabı ve hacim hesabı yapılmış mı? 12-Yapı bileşenlerinin "U" değerleri hesabı var mı? 13-Bina durumu belirtilmiş mi? 14-Yoğuşma ve buharlaşma grafikleri var mı? 15-Özgül ısı kaybı hesaplanmış mı? 16-Yıllık ısıtma enerjisi hesaplanmış mı? 17-Isı ihtiyaç kimlik belgesi var mı? 18-Yalıtılacak yüzeylerin malzemeleri belirten kesit görüntüleri var mı?

18 ISITMA TESİSAT PROJESİ 19-ISITMA SİSTEMİ ile ilgili teknik rapor var mı? 20-Isı kaybı hesapları yapılmış mı? 21-Kolon şemasında oda numaraları, odaya konulan ısıtıcıların yükleri, boru çapları, kolon vanaları.ısıtıcı tipleri v.s. gösterilmiş mi? 22-Kazan dairesi havalandırması uygun mu? 23-Menfez ve baca kesitleri yakıt ve havalandırma tipine bağlı olarak standartlara uygun seçilip, baca hesabı yapılmış mı? 24-Isı kaybı hesapları yapılmış mı? 25-Isıtıcı teferruat çizelgesi var mı? 26-Ana ekipmanların kapasite hesapları var mı? 27-KRİTİK DEVRE hesabı yapılmış mı? 28-Basınç kayıp hesapları yapılmış mı? 29-Yakıt sarfiyatı hesabı yapılmış mı? 30-Kritik devre, boru çapları, yük birimleri, mahal numaraları, sıcaklık dereceleri ve gerekli bilgiler kat planlarına işlenmiş mi? SIHHİ TESİSAT PROJELERİ 31.Sıhhi Tesisat raporu var mı? 32.Pis su tesisatı var mı? 33.Bina dışı ve içi rögarlar ve temizleme kapakları öngörülmüş mü? Binadan pis su çıkışları ve en yakın rögar bağlantılarının bağlantı kotları ve meyiller gösterilmiş mi? 34.Kazan dairesinde pis su çukuru yapılmış mı? 35.Cihaz hesapları yapılmış mı?(depo, hidrofor, boyler, vs. ) 36-Sığınak içinde tuvalet ve eviye var mı? 37-Kritik devre su hesabı yapılmış mı? 38-Pis su hesap çizelgesi yapılmış mı? 39-Yağmur suyu hesabı yapılmış mı? 40-Sıhhi tesisat kolon şeması çizilmiş mi? 41-Yağmur suyu kolon şeması çizilmiş mi? 42-Çatı planında yağmur inişleri belirtilmiş mi? 43-Kritik devre kat planında numaralandırılıp belirtilmiş mi? 44-Boru çapları belirtilmiş mi? 45-Bina su girişi ve su deposuna giden boru hattı belirtilmiş mi? 46-Sembol tablosu ve çizgi lejantı mevcut mu? HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI PROJELERİ 47-Havalandırma tesisatı raporu var mı? 48-Hava kanalları hesabı var mı? 49-Klima tesisatı raporu var mı? 50-Soğutma yükü hesabı var mı?(ısı kazancı) 51-Sığınak yönetmeliğine binaların yangından korunması yönetmeliğine uygun sığınak havalandırma hesabı var mı? 52-Cihaz kapasite ve özellikleri belirtilmiş mi? YANGIN PROJELERİ 53- Yangın risk grubu belirtilmiş midir? 54- Projede tüm sistemlere ait lejant gösterilmiş midir?

19 55- Kaçış yolları (koridor) ve acil çıkış kapıları belirtilmiş midir? Kaçış uzaklıkları uygun mudur? (Madde ) 56- Yangın pompası debi ve basınç hesabı uygun mudur? 57- Yangın pompa dairesi yerleşimi yapılmış mıdır? 58- Yangın su deposu hacmi yeterli midir? Kullanma suyu ile aynı depo kullanılacaksa depo rezervi yeterli midir? 59-Yangın pompasının ek kaynaktan beslenmesi için ilave dizel veya jeneratöre bağlı mıdır? 60- Yangın dolapları arası mesafe ve dolap tipi TSE ve TSE (Madde 94) standardına uygun mudur? 61- Yangın hidrantları boru çapları ve hidrantlar arası mesafe (Madde 95) uygun mudur? 62- Sprinkler sistemi mevcut ise TSE 12845'e ve sektörel yapıya uygun mudur? Hidrolik hesabı var mı? 63- Yangın tesisatı kolon şeması ve varsa sprinkler sistemi izometri şeması mevcut mudur? 64- Otomatik yangın algılama ve alarm sistemi (Madde 96) mevcut ise TSE-EN 54'e uygun mudur? 65- Yangın dolaplarında itfaiye bağlantı ağzı (Madde 94) gösterilmiş midir? 66- Bina dışı itfaiye su verme bağlantı ağzı (Madde 97) mevcut mu? 67- Yemekhane/ Mutfak yönetmeliğe (Madde 57) uygun mu? 68- Kapalı otopark yönetmeliğe (Madde 60) uygun mudur? 69- Yanıcı ve parlayıcı tank mesafeleri veya deposu ve emniyet tedbirleri Yönetmeliğe uygun mudur? 70- Kazan daireleri yönetmeliğe (madde 54) uygun mudur? 71- Varsa LPG Tank mesafeleri ve emniyet tedbirleri yönetmeliğe uygun mudur? 72- Binanın tamamında alınan yangın emniyet tedbirleri sığınak içinde alınmış mı? 73- Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve İlgili diğer yönetmeliklere göre hazırlanmış Yangın Tesisat Raporu var mı? 74- Yangın algılama, ihbar ve söndürme sistemleri (seçilen sistem ve donanım belli ise, belli değilse iskan aşamasında) ile taşıyıcı sistem ve duvar izolasyon malzemeleri kalite belgeleri var mı? 75- Tahliye Projesi (Bir kat alanı 2000 m² fazla ise tahliye projesi, küçükse A-3 formunda tahliye planı) mimari projeden ayrı çizilmiş mi? (Proje/plan üzerinde; kaçış yolları, çıkış kapıları ve yangın güvenlik holleri, yanıcı ve parlayıcı madde depoları, itfaiye bağlantı ağzı olan yangın dolaplar, hidrantlar, itfaiye su verme bağlantı ağzı, jeneratör, varsa acil durum asansörü, yangın merdivenleri, yangın pompa yerleri gösterilecektir). 76- Kolay Yanıcı ve parlayıcı malzemelere ait malzeme bilgi formları (MSDS), 77- Patlamadan Korunma dokümanı (Gerekiyorsa).

20 78- Proje üzerinde Bina taşıyıcı ve duvarları ile yalıtım malzemelerinin tehlike sınıfına uygun olduğu belirtilmiş mi? 79- Duman tahliye sistemi ve hesabı var mı? 80. Yangın algılama, ihbar ve söndürme sistemleri enerji kablolarının yangın tehlike sınıfına uygun olarak seçileceği belirtilmiş mi? ASANSÖR AVAN PROJESİ EVET HAYIR 1.Asansör Trafik hesabı yapılmış 2.Binada bulunan insan sayısı 3.Asansöre bir sefer için gerekli seyir zamanı/mesafesi 4.Gerekli asansör sayısı 5.Asansör Kuvvet hesapları yapılmış mı? 6.Çarpma tamponuna gelen kuvvetler 7.Karşı ağırlık tamponuna gelen kuvvetler 8.Kabin kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler 9.Karşı ağırlık kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler 10.Tahrik yükü 11. Kumanda sistemi 12.Durak adedi 13. Beyan hızı ve yükü 14.Taşıyıcı kabin boyutları 15.Kuyu üstü betonuna etki eden kuvvetler 16.Asansör motor gücü hesabı yapılmış 17.Bina/Yapıya gelen yük hesabı 18.Topraklama ve kablo kesit alanları 19.Aydınlatma lümen hesapları ve uygulanacaksa basınçlandırma hesabı 20.Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitler (min. 1,65m, kuyu derinliği min. 1,5m) 21.Makine/Makara dairesi yerleşim planı ve varsa diğer detay özellikler 22.Yapı Denetim Son Kontrol Formu (Asansör kısmı onaylı)

21 Kocaeli KOBİ OSB içinde. Ada, Parselde m²'lik... Firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. ELEKTRİK PROJELERİ EVET HAYIR 1. Enerji müsaadesi var mı? 2. Orta Gerilim projeleri var mı? 3. Elektrik güç ihtiyacı hesabı (kurulu güç - talep gücü) 4. A.G. gerilim düşümü hesabı var mı? 5. A.G. akım kontrolü hesabı var mı? 6. Aydınlatma hesaplamaları var mı? 7. Vaziyet planları var mı? 8.A.G. kuvvet tesisatı, kolon hattı ve tali kuvvet tablo açılımı var mı? 9. A.G. kuvvet tesisatı, kolon hattı ve tali kuvvet tablo açılımı var mı? 10. Aydınlatma tesisatı kolon şeması var mı? 11. Aydınlatma tabloları, tek hat şemaları var mı? 12. Kotlu kuvvet tesisatlarının projesi var mı? 13. Kotlu aydınlatma tesisatlarının projesi var mı? 14. Tesisat galerisi veya kablo kanalı projesi var mı? 15. Fabrika genel topraklama ve tesislerin topraklama planı var mı? 16. Kotlu zayıf akım projesi var mı? 17. Çevre ve yol aydınlatma projesi var mı? 18. Yıldırımdan korunma yerleşim planı, kesit ve detayları var mı? 19. Parsele ait doğalgaz istasyonu, kullanma suyu sayacı, bahçe sulama suyu sayacı, atıksu sayacının bulunduğu noktalara enerji götürüldü mü? 20. Parsele ait doğalgaz istasyonu, kullanma suyu sayacı, bahçe sulama suyu sayacı, atıksu sayacının bulunduğu noktadan itibaren parsel telekom bağlantı menholüne kadar HDPE Ø 100 mm boru bırakıldı mı?

22 ŞANTİYE ELEKTRİK ABONELİĞİ 1- Şantiye elektrik projesi 2-1 adet sayaçlı şantiye panosu 3-1 adet 30mlA kaçak akım rölesi 4- Dağıtım merkezinden ana panoya kadar yeterli NYY kablo 5- Giriş kısmına 2 adet 3x63 A W otomat sigorta 6-1 adet Topraklama Çubuğu 7-5 metre 1x6mm2 NYF kablo 8- Şantiye panosu şartnamelere uygun olacaktır 9-Bağlantı noktalarının ve şantiye panosuna yağmur suyu girmemesi için tertibatı yapılacaktır ALÇAK GERİLİM PROJESİ 1- Mimari projede: (yerleşim ve kesitlerden inceleme) 1.1.Ana besleme kablosunun binaya giriş yeri,geçiş borusu 1.2.Ana pano ve enerji odası uygunluğu(ıslak zemine göre) 1.3.Asansör kapasitesi ve kuyu ölçüleri standartları 1.4.Bina besleme Ana pano yeri 1.5.Elektrik kablo şaftı yeri ve büyüklüğü kablo sayısına göre uygunluğu 1.6.Enerji odası yeri ve büyüklüğü(enerji. Odası eni ve boyu.:1,8 x 3 m den az olmamalı) 1.7.Jeneratör odası yeri ve büyüklüğü jeneratör gücüne uygun olmalı 2.Elektrik Projesi Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar;(Kuvvetli akım kısmı) 2.1.Ana beslemedeki KAR uygunluğu 2.2.Ana pano besleme kablosu giriş yönü ve kablo kesiti 2.3. Ana pano veya enerji odası yeri, pano yerleşim detayı 2.4.Ana pano ve tali tablo şalter ve sigorta değerleri 2.5.Asansör avam projesi,trafik hesabı,motor gücü hesabı 2.6. Asansör pano ve aydınlatma detayları 2.7.Kat kat aydınlatma ve priz projeleri 2.8.Binanın talep gücü 2.9.Kolon hatları ve ayrıntıları(uzunluğu,güc hesabı) Linye hatları ve ayrıntıları( numaralandırma,yük dağılımı) Yükleme cetvelleri (kat kat) Temel topraklama çizimi detayları( kesitler,bağlantılar,uzunluklar) Klima sistemi hesabı ve çizimi 2.14.Kolon hatları gerilim düşümü hesabı(en uzun linye,en yüklü linye) Kullanma suyu hidrofor sistemi çizimi ve hesaplamaları(motor gücü,kablo kesit) Yangın suyu hidrofor sistemi çizimi ve hesaplamaları(motor gücü,kablo kesiti) 2.17.Yangından kaçış yön projesi çizimi Kesintisiz güç kaynağı sistemi çizimi Paratoner proje çizimi 3.Zayıf Akım Sistemleri Projeleri VAR YOK VAR YOK

23 ALÇAK GERİLİM PROJESİ 3.1 Yangın algılama sistemi projesi ve kolon şeması 3.2. Telefon tesisatı projesi ve kolon şeması 3.3. Kablolu TV ve uydu yayın sistemi kolon şeması 3.4.Kapı kontrol sistemi görüntülü dia fon sistemi kolon şeması 3.5.Data sistemi projesi ve kolon şeması 4.Makine Sistemleri Projeleri 4.1.Asansör avam projesi ve hesaplamalar 4.2.Klima sistemleri 4.3.Yangın suyu hidrofor sistemi projesi 4.4.Kalorifer ve kazan sistemi projesi 4.5.Kullanma suyu hidrofor sistemi projesi 4.6.Dizel Jeneratör grubu gücü, tesis besleme şeması ve yerleşim projesi 4.7.Yangın söndürme sistemi makine ve su tesisatı projesi 5.Diğer Kısımlar 5.1.Eş potansiyel barası 5.2.Asansör topraklama kabloları Eş Potansiyel bara bağlantısı 5.3.Yangın suyu motopomp sistemi topraklama kablosu Eş Potansiyel bara bağlantısı 5.4.Kazan dairesi topraklaması eş potansiyel bara bağlantısı 5.5.Merkezi klima sistemi topraklaması eş potansiyel bara bağlantısı 5.6.Bina ya giren metal borular (su, buhar, yakıt, doğalgaz gibi) Topraklaması, Topraklama kablosu Eş Potansiyel bara bağlantısı 5.7.Çevre aydınlatması projesi JENARATÖR PROJESİ; 1. Dilekçe 2. 3 takım proje dosyası 3. 2 adet CD ortamında proje dosyası 4. SMM-BT belgeleri 5. Dilekçe sahibine ait imza sirküleri 6. Proje müellifine ait diploma fotokopisi ve imza sirküleri 7.Jeneratör binası kabin tipi değilse mimar veye inşaat mühendisine ait diploma fotokopisi ve imza sirküleri 8.Vekalatname 9.Sözleşme gücünü belirten evrak veya onaylı trafo projesinin tek hat şeması ile AG vaziyet planı 10.Yükümülük belgesi 11.Gerekçe raporu 12.Jeneratör gücü hesabı 13.AG kısa devre hesabı 14.AG gerilim düşümü hesabı 15.Akım kontrolü hesabı 16.Jeneratör binası kabin tipi değilse havalandırma hesabı 17.Keşif özeti 18.AG vaziyet planı 19.Kablo kanal detayları 20.AG tek hat şeması VAR YOK VAR YOK

24 JENARATÖR PROJESİ; 21.Montaj planı 22.Jeneratör binası kabin tipi değilse mimari planı 23.Topraklama planı ve hesabı 24.Jeneratör binası kabin tipi değilse aydınlatma ve acil aydınlatma planı ve hesabı 25.Yangından korunma sistemi planı 26.Jeneratör kataloğu 27.Genel teknik şartname 28.Jeneratör teknik şartnamesi ORTA GERİLİM PROJESİ; 1.RAPORLAR 1.1. Gerekçe raporu 1.2. Vekalatname 1.3. İmza sirküsü 1.4. Enerji müsaade belgesi 1.5. S.M.M Belgesi 1.6. Büro tescil belgesi 1.7. Diploma fotokopisi 2.HESAPLAR 2.1. Trafo gücü hesabı 2.2. OG gerilim düşümü hesabı 2.3. OG kısa devre hesabı 2.4. AG kısa devre hesabı 2.5 OG kablosu ısı dayanım hesabı 2.6. Kompanzasyon gücü hesabı 2.7. AG kablo kesit hesabı 2.8. Sigorta ve kontaktör akım hesabı 2.9. Topraklama hesabı 2.10 İşletme topraklama hesabı 2.11 Keşif özeti Memleket koordinatları Primer malzeme listesi 3.ÇİZİMLER 3.1. Vaziyet planı 3.1.a. Hangi trafodan besleme alınmış 3.1.b. Besleme kablosunun kesiti 3.1.c. Köşk tipi trafonun yeri 3.2. Tek hat şeması 3.2.a. Dağıtım panosunun hesaplamalar uygun tasarımı 3.2.b. Hesaplamalara uygun malzeme seçimi yapılmış mı? 3.3. AG Dağıtım Planı 3.3.a ADP nin yeri ve gücü 3.3.b Dağıtım panolarının yeri, gücü ve besleme kablolarının kesiti 3.4. Topraklama planı 3.4.a. Topraklama kablosunun kesiti VAR YOK VAR YOK

25 ORTA GERİLİM PROJESİ; 3.4.b. Topraklama çubuğunun özellikleri 3.4.c Topraklama noktaları 3.5. Beton köşk yerleşim planları 3.6. Beton köşk topraklama planı 3.6.a. Topraklama çubuğunun özellikleri 3.7.b Topraklama noktaları 3.8 Paratoner planı 4.RAPORLAR 4.1. Kataloglar 4.2. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi VAR YOK

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No : Unvanı :

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr.

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Selahattin ÇELİK KALORİFER TESİSATI PROJESİ Öneri projesi ve raporu Ön (Avan) proje ve

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA

NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET HAYIR AÇIKLAMA ĐLAVE / TADĐLAT PROJESĐ MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:... Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Önceki Depremlerden Edinilen Tecrübeler ZEMİN ile ilgili tehlikeler Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL MİMARİ tasarım dolayısıyla oluşan hatalar 1- Burulmalı Binalar (A1) 2- Döşeme

Detaylı

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi

Ad-Soyad K J I H G F E D C B A. Öğrenci No. Yapı kullanım amacı. Yerel Zemin Sınıfı. Deprem Bölgesi. Dolgu Duvar Cinsi. Dişli Döşeme Dolgu Cinsi EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI 2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BETONARME II DERSİ PROJE BİNA VERİLERİ Ad-Soyad Öğrenci No K J I H G F E D C B A

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500)

10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500) TS 500 / Şubat 2000 Temel derinliği konusundan hiç bahsedilmemektedir. EKİM 2012 10 - BETONARME TEMELLER ( TS 500) 10.0 - KULLANILAN SİMGELER Öğr.Verildi b d l V cr V d Duvar altı temeli genişliği Temellerde,

Detaylı

1-Proje çizimi; Görsel performans,görsel konfor, enerji sarfiyatı ve maliyet yönünden verimlilik göz önünde bulundurularak aydınlatma yapılmalıdır.

1-Proje çizimi; Görsel performans,görsel konfor, enerji sarfiyatı ve maliyet yönünden verimlilik göz önünde bulundurularak aydınlatma yapılmalıdır. Görsel performans,görsel konfor, enerji sarfiyatı ve maliyet yönünden verimlilik göz önünde bulundurularak aydınlatma yapılmalıdır. Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. Liste

Detaylı

FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No : Unvanı

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP KONTROL KONUSU: 1-1 ile B-B aks çerçevelerinin zemin kat tavanına ait sürekli kirişlerinin düşey yüklere göre statik hesabı KONTROL TARİHİ: 19.02.2019 Zemin Kat Tavanı

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 2 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZİN (İSKAN) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2018 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZİN (İSKAN) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2015 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP

BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP BÖLÜM 2: DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESAP KONTROL KONUSU: 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerinin düşey yüklere göre statik hesabı SINAV ve KONTROL TARİHİ: 06.03.2017

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

BETONARME. Çözüm 1.Adım

BETONARME. Çözüm 1.Adım Çözüm 1.Adım Çözüm 2. Adım Çözüm 3. Adım Kiriş No Çelik Çapı Bir Adet Donatı Uzunluğu (m) Donatı Adedi Kat Sayısı Aynı Tip Kiriş Sayısı Çelik Ağırlığı (kg/m) Toplam Ağırlık (kg) K1 Ø8 (ertiye) Ø14 (montaj)

Detaylı

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER 1. Başvuru Dilekçesi (Firma antetli-ek_1) 2. Tapu ya da tahsis belgesi 3. Ġnşaat ruhsatı. 4. SSK Ġlişik Kesme Belgesi 5. Vergi Ġlişiği olmadığına

Detaylı

TEBLİĞ YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1) DE

TEBLİĞ YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1) DE 31 Ocak 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30672 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Yangın Projesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yangın Projesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Yangın Projesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Mak. Müh. Ercan ERGİÇAY Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Teknik Hizmetler Birimi 28 Eylül 2018 1 İçerik 1- Sulu Sistem Projelendirme

Detaylı

Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi. Giriş

Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi. Giriş 1 Kirişli Döşemeli Betonarme Yapılarda Döşeme Boşluklarının Kat Deplasmanlarına Etkisi İbrahim ÖZSOY Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kınıklı Kampüsü / DENİZLİ Tel

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Uygulamalar-1 2/38 Genel Uygulamalar-1 Bina Projesi Mimari Proje Statik-Betonarme Projesi Elektrik Tesisat Projesi Genel Uygulamalar-1

Detaylı

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh.

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. ISITMA TEKNİĞİ 1. Tarihsel gelişim 2. Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli koşullar: Isıtılan ortamın sıcaklığı ± 1 C hassasiyetle kararlı

Detaylı

Proje Genel Bilgileri

Proje Genel Bilgileri Proje Genel Bilgileri Çatı Kaplaması : Betonarme Döşeme Deprem Bölgesi : 1 Yerel Zemin Sınıfı : Z2 Çerçeve Aralığı : 5,0 m Çerçeve Sayısı : 7 aks Malzeme : BS25, BÇIII Temel Taban Kotu : 1,0 m Zemin Emniyet

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : Ortaklar Caddesi Sakızağacı Sokak No:1/K Mecidiyeköy Şişli 34394 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : +90 (212) 244 72 07 Faks : +90 (212) 244

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

İTFAİYENİN PROJE İNCELEME SÜREÇLERİ. Makine Mühendisi Çağdaş ORUÇ İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü Proje ve Özel Yapılar Amiri

İTFAİYENİN PROJE İNCELEME SÜREÇLERİ. Makine Mühendisi Çağdaş ORUÇ İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü Proje ve Özel Yapılar Amiri İTFAİYENİN PROJE İNCELEME SÜREÇLERİ Makine Mühendisi Çağdaş ORUÇ İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü Proje ve Özel Yapılar Amiri SUNUMUN İÇERİĞİ 1. İtfaiye den Proje Onay Zorunluluğunun Kaldırılması

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

K.T.M.M.O.B MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO VİZE BÜROSUNA SUNULACAK MEKANİK PROJE DOSYALARINDA ARANAN TEKNİK HUSUSLAR

K.T.M.M.O.B MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO VİZE BÜROSUNA SUNULACAK MEKANİK PROJE DOSYALARINDA ARANAN TEKNİK HUSUSLAR K.T.M.M.O.B MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 1,Şht. İbrahim Ali Sok. Çağlayan Lefkoşa Tel: 2270524 2271677 2285210 Fax:2285151 MMO VİZE BÜROSUNA SUNULACAK MEKANİK PROJE DOSYALARINDA ARANAN TEKNİK HUSUSLAR Geçmiş

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Düşey Doğrultuda Düzensizlik Durumları 7. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor.

Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor. Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor. Ana arterlere kolay ulaşım imkanı olan, ekonomik değeri yüksek bir yaşam kompleksi. ARKAT YAPI

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

BETONARME-II (KOLONLAR)

BETONARME-II (KOLONLAR) BETONARME-II (KOLONLAR) ONUR ONAT Kolonların Kesme Güvenliği ve Kesme Donatısının Belirlenmesi Kesme güvenliği aşağıdaki adımlar yoluyla yapılır; Elverişsiz yükleme şartlarından elde edilen en büyük kesme

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

13. HAFTA YAPI BİLGİSİ UYGULAMALARI

13. HAFTA YAPI BİLGİSİ UYGULAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ GGY 214 YAPI BİLGİSİ VE MALİYET ANALİZLERİ DERSİ Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN

Detaylı