Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun doğru endikasyonlarda yapıldı ğında hayat kurtarı cı olduğu ke sin dir ve ka nın sağlandı ğı tek kay nak da do nör ler dir. Bu ne den ler le de kan mer kez le ri, hiz met ver dik le ri has ta la ra ge rek li ka nı sağlayabilmek için sorumluluk sahibi donörlere /bağış çılara ihtiyaç duyarlar, zira kan te mininde temel prensip; gönüllü ve kar şı lıksız ba ğış t ır. Avrupa Konseyi tarafından da gönüllü ve kar şı lıksız ba ğışlardan sağ lık kurumlarına ve ülkelerin kendilerine yeterli olacak kadar kanın sağlanma prensipleri, idari ve toplum temelinde de teşvik ve tavsiye edilmektedir. Bu durum Avrupa Konsey EEC yayınları nın 2.bö lü mün de R(95) 14 No ile aşa ğıdaki şekilde tanımlanmaktadır: Eğer ki şi kan, plaz ma ya da di ğer hüc re sel kan bi le şenlerini kendi iradesiyle-isteği ile na kit pa ra ya da o nun ye ri ne ge çe cek her han gi bir şey almadan veriyor ise; bu durum gönüllü ve karşı lıksız ba ğış olarak kabul edilmekte ve de ba ğış ile seyahat için gereken mantıklı bir süreden daha fazlası nı içer memektedir. Yolculuk masrafları nın kar şılanması, gıda sunumu ve küçük des tekler ise gö nül lü, kar şı lıksız ba ğış kavramı ile uyum lu bu lunmaktadır. Kon sey ayrıca, tıbbi ürünlerin üretimi için başlangıç materyeli olarak insan kan ve plazması nın kullanı mı açı sından, Avrupa Toplulukları Konseyi EEC nin 89/381 ve bö lüm 3, pa rag raf 4 de yer alan: Üye Devletler, kendilerine yeterli insan kan ve plazması nı sağlamak için gerekli tedbirleri alacaklar; bu amaçla gönüllü, kar şı lıksız kan ve plaz ma ba ğışı nı teşvik edecekler; bu ba ğışlardan sağ la na cak in san kan ve plaz ma sın dan elde edilebilecek ürünlerin yapı mı ve kul la nı mı için gerekli önlemleri de oluşturacaklardır prensiplerini direktiflerini de be nimsemişlerdir. Tüm önlemlere ya da uygulanan tüm bulaş testlerinin negatif bulunmasına kar şın yi ne de bir kan ve kan ürü nün %100 gü ve ni lir ol ma dı ğı, enfeksiyon bulaş t ırabilme riskinin tam olarak giderilemedi ği de bilinmektedir. Bu neden- 15

2 Hülya Bilgen le uygun donörlerin titizlikle seçimi ayrı ca özel bir önem ta şımaktadır. Bir yandan herhangi bir risk faktörü ta şımayan donörler seçilmeye çalı şı lırken, di ğer yan dan sağ lık hizmetinde çok değerli olan bu donörlerin gereksiz yere kaybedilmemesine de özen gösterilmelidir. DO NÖR SE ÇİMİ PREN SİP LE Rİ Kan ba ğışlayacak bireylerin seçiminde temel amaç; kişiye zarar vermemek için sağ lık durumunun ba ğış için uy gun olup ol ma dı ğı nın tes bi ti ve de alı cı nın durumunu kötüleştirebilecek hastalık ya da ilaç ge çi şine kar şı alı cı nın ko runması dır. Böylece yalnızca sağ lı ğı nor mal ve tıbbi geçmi şi iyi olan lar, tedavide kullanıl mak üze re kan ba ğı şı için ka bul edi lirler. Kan mer kezine gelen donör önce kayıt edilir, sonra donör sorgulama formunu doldurması sağlanarak verdi ği ya nıtlar de ğerlendirilir, ardından fizik muayenesi yapı lır. Hemoglobin veya hematokritine de bakıldıktan sonra tüm bu aşa ma lar dan ge çen ve kan vermeye engel bir durumu saptanmayan donörden -ya önce serolojik testleri çalı şı la rak - ya da se rolojik testleri daha sonra çalı şılmak üzere doğrudan- flebotomi ile torbaya kan alı nır. Kayıt sırasında donörden alınan bilgiler, donörün kimli ğini net olarak tanımlayabilmek ve gerekirse ki şiyi tekrar arayabilmek için ye terli olmalı dır. Ki şi her kan ver me ye gel di ğin de bu ka yıtlar da yenilenmelidir. Bu bilgiler donör kayıtları nın bulundu ğu defter ve/veya bilgisayarda tutulmalı dır. Ay rıca, do nör sor gu la ma for mun da da bu bil gi le re yer ve ril me li, aşa ğıdaki: 1. Kan ver me ta ri hi 2. Adı, ikin ci adı, soyadı 3. Ad re si: Ev ve/ve ya iş 4. Telefonu: Ev ve/veya iş ve/ve ya cep 5. Cinsiyeti 6. Ya şı ve/ve ya do ğum ta ri hi 7. Eğer bel li bir has ta için kan ve re cek se ; has ta nın adı so ya dı, do ğum ta rihi, han gi bö lüm de ve han gi ta rihte yattı ğı ve varsa hastayla akrabalık derecesini belirtir bilgiler mutlaka kaydedilmelidir. BA ĞIŞ LAR ARA SI ZA MAN ARALIĞI Avrupa daki bazı transfüzyon servislerinde mevcut uygulamada standart ba ğışlar arasın da en az 2 ay ol mak üze re er kek ler için yıl da 6 ya, ka dınlar için de yıl da 4 e ka dar kan ba ğı şı na izin ve ril mek te dir. Bu sa yılar hiçbir ko şul al tında aşılmamalı ve zo runlu durumlarda yalnızca bir trans füzyon servisi tarafın dan; o top lu mun bes len me alışkanlıkları ya nında, rutin hemoglobin veya he ma tok rit tes bit le ri ne ek ola rak, ve ri ci nin de mir ek sik li ği yönünden de ayrıca 16

3 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi kontrol edilme gereklili ği dikkatle de ğerlendirildikten sonra ancak kabul edilebilir bulunmaktadır. Hatta aktif donör panelleri belirtilen maksimum sayılardan da ha az oran da ama yeterli miktarda kan alı mı nı devam ettirmek üzere düzenli olarak erkeklerde 4 ün, ka dınlarda 3 ün geçilmemesini önermektedir. Böylece, vericilere ilave bir koruma ile, geniş çap lı acil durumlarla mücadelede de sisteme bir esneklik kazandı rılmaktadır. VE Rİ LE CEK YA DA ALI NA CAK KAN MİK TA RI Standart miktar, antikoagulan dahil 450 ml ± % 10 dur. Mevcut uygulamada ba zı transfüzyon servislerinde Avrupa da standart miktar olarak 500 ± % 10 a izin ve ril mek te dir. An cak bir tam kan ba ğı şın da tek de fa da ön gö rülenden % 13 ü aşan bir mik tar alınmamalı dır. Kan vo lu mü ve ri ci nin cins/ boy ve ağırlı ğın dan da tah min edi le bil mek te dir. VE Rİ Cİ NİN ÖZEL LIK LE Rİ Yaş Ülkemizde kan ba ğı şı için ka bul edi len yaş sı nırları: En kü çük: 18 yaş En bü yük: 65 yaş olarak belirlenmiştir. Ulusal yasalara uygun olarak izin ve rilen durumlarda 17 yaş da ka bul edilebilmektedir. Bu sı n ırlar dı şındaki yaşlarda verici olmak, 60 yaş üze rin de ilk kez do nor olmak örneğindeki gibi özel du rumlarda ise sorumlu hekimin değerlendirmesiyle karar verilebilecektir. Ki lo Bir stan dart kan ba ğı şı 50 ki lo al tındaki ki şilerden alınmamalı dır. RİSK Lİ MES LEK LER Teh li ke li mes lek ler ya da risk li uğraşları olan ve ri ci ler de, kan ba ğı şı ile işe ve ya ho bi uğraşa dö nüş ara sındaki zaman 12 saat ten az ol ma ma lı dır. Bu grubun örneklerini pilotlar, otobüs ya da tren sürücüleri, merdivenlere veya yapı iskelelerine tırmananlar, vinç operatörleri, yamaç paraşütçüleri, dalgıçlar oluşturmaktadır. GE BE LİK İstisnai durumlar ve ilgilenen hekimin kararı dı şında gebe kadınlar kabul edilmezler. Gebeli ği takiben erteleme süresi; birçok ay, en az ge belik süresi ka dar ay lar ca uzun ya da en azından laktasyon dönemi süresince olmalı dır. 17

4 Hülya Bilgen LA BO RA TU AR İN CE LE ME LE Rİ Hemoglobin ya da hematokrit: vericiler her kan vermeye geldiklerinde tesbir edilmelidir. Ba ğış ön ce si en dü şük de ğerler : Ka dın ba ğış cı lar için : Hb = 125 g/l ya da 7.8 mmol /L ; ( Hct = 0.38) Er kek ba ğış cı lar için : Hb = 135 g/l ya da 8.4 mmol/ L ; (Hct = 0.40) Bu düzeyler altındaki değerlerde bireysel ba ğışlar sorumlu hekim ile konsultasyon sonrası veya ulusal kontrol otoriteleri tarafından kendi özel toplumları nın normları temelinde kabul edilebilir. Birbirini izleyen iki ba ğış ara sında hemoglobin konsantrasyonunda 20 g/l düzeyinde bir düş me ola ca ğın dan, anor mal ola rak da ha yük sek ve da ha dü şük de ğerler daha özenle incelenmelidir. KAN VE Rİ Cİ LE RİN GÖ RÜ NÜ ŞÜ, KAN BA SIN CI ve NAB ZI Kan vericilerin tam bir tıbbi ve fizik muayenesi uygulamada genellikle mümkün değildir. Vericinin tıbbi geçmi şi ve ge nel sağ lı ğına ilişkin sorulan bazı basit sorulara verdiği ya nıtlara, genel görünü şü ve basit laboratuar incelemeleri ile bir leştirilerek güvenilmelidir. Genel görünümün de ğerlendirilme kararı, kan ve ri ci le rin se çi mi için ka bul edilmiş rehber konusunda eğitilmiş, uygun kalifiye eleman tarafından yapı lır ve bu ki şi bir he ki min kont ro lun de ça lışmalı dır. Pletora, kötü fiziki durum, debilitasyon, yetersiz beslenme, anemi, sarı lık, disp ne, men tal bo zuk luk, ilaç ve al kol alı mına bağ lı entoksikasyon durumlarına özel dik kat ve rilmelidir. Venin giriş yerinde cildde lokal egzema dahil lezyon olmamalı dır. Net bir şekilde alkolun etkisinde olanlar ayı lıncaya kadar red edilmelidir. Kanuna aykı rı pa ren te ral ilaç kul la nan lar kuşkulanılmış ise red edil melidir, kabul edilmişse ürün kullanılmamalı dır Kan ba sıncı ve nab zın önceden belirlenmesi önerilir. Nabız düzenli ve dakika da ara sında olmalı dır.kan ba sıncı nın bir çok de ğişkene konu olduğu bilinse de bir rehber/kaide olarak sistolik basınç 180 mm cıva ve diastolik basınç da 100 mm cıva yı aşmamalı dır. KAN VE RE CEK LE RİN KONT RO LÜ Donörler uygunlukları yönünden bir kontrolden geçmelidirler. Bu işlemler, tü mü ne kan ver me ön ce si eğitim, sorgulama materyeli sunumu ve özel olarak eğitilmiş personelle kar şı lıklı gö rüşme ve de gerekli özel soruların de ğerlendirilmesini içermelidir. 18

5 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Eğitim materyeli donör tarafından anlaşılabilir olmalı ve kan ver me işlemi, kan kaynaklı enfeksiyonlar ve kan ve ricisinin bu geçişlerin önlenmesindeki sorumluluğu açıklanmalı dır. Sorgulama kağı dı an la şı lır olmalı ve tüm vericilere her gelişlerinde verilmelidir. Tamamlandıktan sonra verici ve tıbbi mu ayeneyi yapan ki şi tarafından imzalanmalı dır. Sorgulama kağıtları donorle ilişkili bilgileri sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. SORGULAMA (ANKET) Her donörün mutlaka doldurması gereken donör sorgulama formu genel olarak: 1. Donörün kimlik/adres bilgilerini elde etmek 2. Donörün kendi sağ lı ğı açı sından kan vermeye engel bir durumunun olup ol ma dı ğı nı saptamak 3. Alı cı nın sağ lı ğı açı sından kan vermeye engel bir durumun olup ol madığı nı saptamak 4. Gönüllü kan ba ğı şı için donörün imzalı rızası nı almak amaçlarına hizmet etmektedir: Donör sorgulama formunun cevaplandı rılması hem do nörün hem de alı cı nın sağ lı ğı açı sın dan bü yük önem ta şır. Bu nedenle donörlerin bu formu doldurmaları sağlanmalı ve formu dürüstlükle doldurabilecekleri ortam oluşturulmalı dır. Formun doldurulması sırasında donörün yalnız kalması nın sağlanması, for mun de ğerlendirilmesi sırasın da da do nör ile sağ lık personelinin yine yalnız olması, yar gılayı cı bir tu tum ta kı nılmaması ve özel bilgilerin kesinlikle gizli tutulaca ğı nın donöre özellikle belirtilerek güven verilmesi uygun olacaktır. Donör sorgulama formunun başında da belirtildi ği gibi donör, verdiği ka nın korumasız, şuuru kapalı, ka nı reddetme şansı ol mayan ma sum bir has ta ya ya da ye ni doğmuş bir be be ğe verilebilece ğini ve eğer risk gru bun da ise ya pılan testlerin pencere döneminde negatif çıkabilece ğinin bilincinde olmalı dır. Bu nun uy gun bir dil le do nö re bir kez da ha ha tırlatılmasında yarar vardır. Kan vericilerin tıbbi geçmişleri ve genel sağ l ıkları konusunda geçerli bilgileri elde etmek için önceden basılmış sorgulama kağı dı nın doldurulması önerilir. Uygun anket tüm donörlere da ğı t ılmalı dır. Do nö rün; ilk kez, dü zen li, plas ma fe rez do nö rü v.b ti pi ne uyar lı fark lı tip anketler kullanılabilir. Anket hem donör tarafın dan hem de tıbbi incelemeyi yapan ki şi tarafından imzalanarak ilgili soruların sorulduğu kesinleştirilmelidir. 19

6 Hülya Bilgen Aşa ğıdaki örnekte doğrudan sorgulamada veya soru kağı dında yer alması gereken temel sorular verilmektedir. Ge nel So ru lar Sağ lı ğı nız iyi mi? Ka dın lar için: Ge çen se ne ha milelik geçirdiniz mi? Risk li bir işi niz ya da me ra kı nız ho bi niz var mı? Daha önce size hiç kan vermemeniz söylenildi mi? Açıklanamayan bir ateş li dö nem hiç ge çir di niz mi? Aspirin dahil şu anda herhangi bir ilaç kullanmakta mı sı nız? Ya kın za man da bir diş te da vi si ya da aşılama oldunuz mu? Şu ilaçlardan herhangi birini kullandı nız mı: isotretinoin (örnek: Accuta ne R), et re ti na te (ör nek: Te gi son R), aci retin (örnek: Neotigasone R), finasteride (örnek: Propacia R)? Her han gi bir cid di has talı ğı nız ol du mu? sa rı lık, malarya, tuberkulozis, romatizmal ateş? kalp has ta lı ğı, yük sek ya da dü şük kan ba sıncı? allerji, astma? konvulsiyon veya sinir sistemi hastalı ğı? diabetes veya maliğniteler gibi kronik hastalıklar? HIV / HBV / HCV Enfeksiyon Riski Bağlantılı Sorular AIDS (HIV en fek si yo nu) ve hepatit bil gilerini okudunuz ve an ladınız mı? Her han gi bir uyuşturucuyu hiç enjekte ettiniz mi? Uyuş turucu ya da para kar şılığı hiç seks yap tınız mı? Er kek ler için: diğer bir er kek le hiç seks yap tınız mı? Kadın lar için: bil gilerinize göre son 12 ay için de bir baş ka er kek le ilişkide bulun muş bir er kek le hiç seks yap tınız mı? Son 12 ay için de aşağıdaki özel lik ler de biri ile cin sel temasınız ol du mu? HIV positif veya hepatitis li? Uyuşturucu kullanan? 20

7 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Uyuş turucu veya para kar şılığı seks yapan? Hepatite maruz kal dınız mı? (ailede ya da işte) Son kan verişiniz den veya ön ceki 12 ay için de şun lara maruz kal dınız mı? cer rahi girişim ya da tıbbi araş tırma? her han gi bir yerinize pier cing ve / veya döv me? yet kili bir uy gulayıcı dışın daki birine akapunk tur yap tırdınız mı? bir trans füzyon? iğ ne ve / veya kana maruz kalan mukozal memb ran dahil kazai bir lez yon geçir diniz mi? CJD Ris ki ile Bağ lan tılı Sorular Creutz feldt- Jakob Has talık (CJD) aile öy küsü var mı? Kor neal transp lant yap tırdınız mı? Dura mater transp lan tı yap tırdınız mı? İn san hipofiz hor mon tedavisi hiç gör dünüz mü? Seyahat Ris ki Soruları Yurt dışında mı doğdunuz, yaşadınız mı ve / veya seyahat et tiniz mi? nereye? Yaşam Şekliyle Bağlantılı Sorular Seks ile geçen bir has talığınız ol du mu? Sorgulama ile elde edilen bilgileri takiben merkezdeki mevcut rehberler iz len melidir. Bun lar yeterin ce tam ol masada ana koşulların bazılarını içer mektedirler. Kan Vericinin Tıb bi Öy küsü Kan vericilerin seçimi için kabul edilen reh berin kul lanımında eğitimli, uy gun, kalifiye per sonel tarafın dan, donörün tıb bi öy küsü değerlendirilecek ve kabul edilecek tir. Bu kişi bir hekimin kont rolu al tında çalışacaktır. Nor mal ol mayan durum lar da kesin karar, vericiden kan al manın sorum luluğunu taşıyamak ta olan hekime haber verilerek yapılacaktır. Eğer hekim kuşkulu ise 21

8 Hülya Bilgen Tab lo 1. Kişinin donör olmasına mutlak engel olan durumlar Hastalıklar Addison Hastalığı Adrenal Bez Yokluğu Adrenal Problemler Adrenokortikal Sendrom AIDS Alkolik Siroz Babesiosis Berger Hastalığı Böbrek yetmezliği Chagas Hastalığı Creutzfelt-Jacob Hastalığı Dermatitis Herpetiformis Dura mater grefti Ehlers Danlos sendromu Hairy cell lösemi Hemofili HBV ve HCV taşıyıcıları Hemokromatozis Herediter sferositoz HIV testi konfirme pozitif Hodgkin hastalığı HTLV testi konfirme pozitif Kaposi sarkomu Hastalıklar Kardiyomiyopati Konjestif kalp yetmezliği Kronik granülomatozis Leishmaniasis Lepra Lou Gehrig Hastalığı Lösemi Melanom Mikosis fungoides Orak hücre anemisi Paroksismal noktürnal hemoglobinüri Pneumocystis carinii pnömonisi Polisitemi Porphiria cutanea tarda Progresif Multifokal Lökoensefalopati Retiküloendoteliosis Sferositoz Siroz Talasemi majör Transvers miyelit Von Willebrand hastalığı Xenotransplantasyon Tab lo 2. Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar İyileşmesinden ve tedavinin tamamlanmasının üzerinden 48 saat geçmişse kabul edilir. Selim olduğunu biliniyorsa kabul edilir, yoksa doktoruna danışılır. Kronik değilse kabul edilir. Eğer infekte değilse kabul edilir. Son dönemdeki infeksiyonları ve antibiyotik kullanımı hakkında iyice sorgulanmalıdır Kendini iyi hissediyorsa ve doktor takibinden çıkmışsa Kan bankası doktoru ameliyat nedenini değerlendirmelidir. Altta yatan neden bilinme- Abse Adenomlar Aftöz stomatit Agammaglobulinemi Akciğer ameliyatı lidir. Akne Sekonder bir infeksyon yoksa ve sadece oral antibiyotik kullanıyorsa kabul edilir. 22

9 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Aktinomikoz Akupunktur kabul Akustik Nörinoma Akut tübüler nekroz Alçılar Alfa-1 antitripsin eksikliği edilir. Alkolizm Allerji enjeksiyonları Allerjiler Amfizem Anafilaktoid purpura Anemiler Anevrizmalar İyileşmesinden ve tedavinin tamamlanmasının üzerinden 48 saat geçmişse kabul edilir Eğer tek kullanımlık malzeme ile aseptik şartlar altında kullanılıyorsa ve altta yatan neden bir engel değilse edilir, yoksa 12 ay donör olamaz Selimse kabul edilir, habisse Kanser hanesine bakınız İyileşmişse ve renal fonksyon normale dönmüşse kabul edilir. Basit bir kırık varsa kabul edilir. Eğer herhangi bir cerrahi prosedür uygulanmışsa alçı çıkartılana kadar ve tüm yaralar iyileşinceye kadar beklenir Asemptomatikse ve replasman terapisi almıyorsa kabul Alkol kullanmaktaysa donör olamaz. Bir gün donör olamaz. Donörün sinüs veya solunum yolu infeksyonu yoksa kabul edilir. Asemptomatikse İyileşmişse ve asemptomatikse kabul edilir. Hemoglobin düzeyi yeterliyse ve donör iyiyse kabul edilir. Altta yatan sebepten dolayı gerekirse red edilebilir. Eğer cerrahi olarak tedavi edilmişse ve asemptomatikse ameliyat tarihinden itibaren 1 yıl donör olamaz. Cerrahi olarak tedavi edilmemişse yazılı tıbbi onay gereklidir. Eğer durum nitrogliserin preparatlarının kullanımını gerektiriyorsa 1 yıl donör olamaz. İstisnalar için Kan bankası doktoruna danışın. Eğer ameliyat olmuşsa ve anjinası düzelmişse ve diğer postoperatif kriterler yer- getirilmişse 1 yıl donör olamaz. Eğer respiratuvar hastalık anamnezi yoksa kabul edin, varsa donör olamaz ine Anjina Pektoris Anjioödem Ankilozan Spondilit tedavi Aort stenozu dair verebilir. Apendektomi 1.Eğer hareketlerinde bir sınırlama yoksa (donör koltuğuna yatabiliyorsa ) 2.İmmünsüpresif almıyorsa 1. Donör asemptomatikse 2.Aktivitelerine hiçbir sınırlama getirilmemişse 3.Antiplatelet ajanlar dışında kardiyak ilaç kullanmıyorsa ve 4.Donörün doktoru kan verebileceğine yazılı onay vermişse ameliyattan bir sene sonra kan İyileşme tamamlandıktan Cerrahi prosedürlere bakınız. 23

10 Hülya Bilgen Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Asbestosis Kronik akciğer hastalığına neden olmuşsa donör olamaz. Yoksa kabul edilir. Astım Asemptomikse ve oral steroid tedavisi almıyorsa kabul edilir. Baş ağrısı İyileşene ve kendini iyi hissedene kadar donör olamaz. Bayılma Sık ve tekrarlayıcı ise donör olamaz. Beşinci hastalık Etkenle karşılaştıktan 21 gün sonrasına kadar donör olamaz. Beyin ameliyatı Damar ameliyatı değilse ve 12 ay epilepsi nöbeti geçirmemişse kabul edilir. Damar ameliyatı ise CVA (serebrovasküler atak) kriterlerini uygulayın. Malignansi ise kanser hanesine bakınız. Böbrek hastalığı Kronik renal yetmezlik varsa donör olamaz. Yeni ve aktif bir hastalıksa 72 saat donör olamaz. Böbrek taşları Asemptomatikse kabul edilir. Böbrek transplantasyonu 12 ay donör olamaz. Böcek ısırıkları Isırık yeri flebotomi yerindeyse donör olamaz. Bursit Akut bir sıkıntısı yoksa kabul edilir. Burun kanaması Kanama eğilimi yoksa Büyüme hormonu İnsan kökenli büyüme hormonu almış kişi donör olamaz. Cerrahi prosedürler Doktor takibinden ayrılmışsa, kendisini iyi hissediyorsa ve normal aktiviteye dönmüşse kabul edilir. Gerekirse hekim cerrahi gerektirmiş olan hastalığı değerlendirmelidir. Kan transfüzyonu almışsa 12 ay donör olamaz. Ciltte dövme 12 ay donör olamaz Cilt infeksyonları Eğer sekonder infeksiyon yoksa ve flebotomi alanında lezyon yoksa akne, psoriasis gibi cilt hastalıkları kabul edilir. Flebotomi alanında cilt infeksyonu kabul edilmez. Vücudun herhangi bir yerinde ağır cilt infeksyonları ve pürülan yaralar varsa donör olamaz. Crohn hastalığı Asemptomatikse ve bir aydır idame tedavisi almıyorsa CVA (merkezi vaskuler hecme) 1. Atağın üzerinden bir sene geçmişse 2. Defisit olsa da olmasa da stabilse ve 3. Altta yatan hastalık nedeniyle bir ilaç tedavisi almıyorsa kabul edilir (Aspirin alıyorsa kabul edilir). Çocukluk çağı hastalıkları Spesifik hastalığa bakınız. Etkenle karşılaştıktan (Suçiçeği, Kızamıkçık, Kızamık, Kabakulak, Beşinci hastalık) 21gün sonrasına kadar donör olamaz. Hastalığı geçirmişse veya aşılıysa Dermatomiyozit Asemptomatikse ve bir aydır idame tedavisi almıyorsa Dikiş atılması Yara iyileşene ve dikişler alınana kadar donör olamaz. Diskoid lupus Asemptomatikse ve bir aydır idame tedavisi almıyorsa 24

11 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Karsinoma in situ varsa kabul edilir. Karsinoma varsa kanser kriterleri uygulanır. Hasta tanı veya tedaviden emin değilse kan bankası doktoruna danışın. Küçük temizleme ve dolgular kabul edilir. Kanal tedavisi, ağız cerrahisi veya diş çekiminin üzerinden 72 saat geçmelidir. Aktif hastalığı yoksa ve/veya ateşi yoksa kabul edilir. Diabetes mellitus: Oral hipoglisemik kullanıyorsa donör olabilir. İnsülin kullanıyorsa ve stabilse Kan vermeden önce donör yemeğini yemiş olmalıdır. Donör olabilir. 72 saattir semptomsuzsa kabul edilir. 1. Pulmoner emboli: 6 ay donör olamaz. 2. Raynoud Hastalığı: Spesifik hastalığa bakınız. 3. Tromboflebit ven trombozu): asemptomatikse ve 48 saattir ilaç almıyorsa Mental olarak yeterliyse ve prosedürü anlıyorsa kabul edilir. 12 ay donör olamaz. Asemptomatikse tedavinin tamamlanmasından 48 saat sonrasına kadar donör olamaz. Belirti ve bulgular varsa tedavinin tamamlanmasından 6 ay sonrasına kadar donör olamaz. 6 hafta donör olmaz. Flebotomi alanında lezyon yoksa kan verebilir. Antikoagülan tedavi tamamlandıktan 1 ay sonra donör olabilir. Pulmoner emboli için ilgili yere bakınız. Tedavi tamamlandıktan ve hasta iyileştikten sonra olabilir. Profilaktik antibiyotik alıyorsa kan bankası doktoruna danışınız. İyileştikten ve tedavisi tamamlandıktan 48 saat sonra İyileştikten 4 hafta İyileşene kadar donör olamaz. Antikoru pozitifse ama semptomsuzsa kabul edilir. İyileşmişse ve asemptomatikse Asemptomatikse ve altta yatan hastalığı yoksa donör olabilir. Spesifik hastalığa bakınız. Eğer sistemikse veya derin dokular tutulmuşsa tedavi tamamlandıktan bir ay kadar ve kendini iyi hissedinceye kadar donör olamaz. Yüzeyelse ve flebotomi alanına uzaksa kabul edilir. İyileştikten ve tedavi tamamlandıktan sonra donör ola- Displazi Diş tedavisi/cerrahisi Divertiküler hastalık Diyabet Diabetes insipidus: Diyare Dolaşım hastalıkları (derin Down sendromu Dövme Ehrichliosis Ektopik gebelik Ekzema Emboli Endokardit donör Endometrit Ensefalit Epstein Barr virüsü Eritema Nodosum Esofajit Flebit Fungal infeksyon sonrasına Gastrit bilir. 25

12 Hülya Bilgen Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Genital herpes İlk ortaya çıkışından sonra 12 ay donör olamaz. Kronik herpes infeksyonu varsa lezyonları aktifken ve bir hafta sonrasında donör olamaz. Lezyonlar inaktif ise donör olabilir. Genital kilamidya Tedaviden 12 ay Genital siğiller Tedavi tamamlandıktan ve asemptomatik olduktan 12 ay sonrasına kadar donör olamaz. Giardiasis Tedavi bittikten ve kendini iyi hissettikten bir hafta sonrasına kadar donör olamaz. Gıda zehirlenmesi 72 saattir semptomsuzsa kabul edilir. Gingivit Asemptomatikse Glomerulonefrit Kronik böbrek hastasıysa donör olamaz. İyileşmişse ve böbrek fonksyonları normalse Gonore Tedavi tamamlandıktan 12 ay sonrasına kadar donör olamaz. Göğüs ağrısı Bir doktor tarafından değerlendirilmişse ve kalp hastalığına bağlı değilse kabul edilir. Kalp hastalığına bağlıysa angina pektorise bakınız. Granuloma annulare Antekubital alan tutulmadıysa Graves hastalığı Ötiroidse (normal tiroid fonksyonu) ve tiroid ilaçları kullanmıyorsa Guillain-Barre sendromu İyileşmişse ve asemptomatikse Gut Kontrol altındaysa veya ilaç kullanıyorsa ilaç uygunsa kabul edilir. Hamilelik Hamilelik sırasında ve doğumdan 6 hafta sonrasına kadar ve gebelik birinci trimestrden sonra sonlandırılmışsa 6 hafta sonrasına kadar donör olamaz. (1. trimestrda steril şartlarda yapılmış kürtajlardan sonra kan transfüzyonu uygulanmamış ise ) Hayvan ısırıkları Evcil hayvanlarda iyileşene kadar bekleyin. Diğer hayvanlarda ısırığın üzerinden iki ay geçene kadar bekleyin. Donasyon sırasında yaranın iyileşmiş olması gereklidir. Kuduz aşısı olmuşsa 1 yıl donör olamaz. Hematüri Doktor tarafından tanı konulana kadar donör olamaz. Tanı konduktan sonra karar verilir. Hemodiyaliz Kronik diyaliz hastaları donör olamazlar. Hemolitik anemiler İyileşene kadar ve ilaç kesilene kadar donör olamazlar. Kan transfüzyonu yapılmışlarsa 12 ay donör olamazlar. Hemoroid Donör olabilir.ameliyat olmuşsa iyileşene kadar donör olamaz. Henoch-Schönlein purpurası Hastalık tamamen inaktif olana kadar donör olamaz. Renal yetmezlikle birlikteyse donör olamaz. Herpanjina 2 hafta donör olamaz. Herpes simpleks Oral lezyonlar kronik değilse Kronik ülser 1 aydan uzun süredir duruyorsa veya eğer bronşit, pnömoni veya ösofajit ile birlikteyse donör olamaz. 26

13 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Hidradenit Durum iyileştikten ve tedavi tamamlandıktan 48 saat sonra Hidrosefali Mental durumu yeterliyse, infeksyonu yoksa ve aktif konvülzyon anamnezi yoksa Hiperparatiroidizm Asemtomatikse kabul edilir. Hipertansyon Kan basıncı kabul edilir sınırlar içindeyse Hipoglisemi Asemptomatikse kabul edilir. Hipoparatiroidizm Asemptomatikse kabul edilir. Hipotansyon Kan basıncı kabul edilir sınırlar içindeyse Histoplasmosis Akciğer filmiyle inaktif hastalık tanısı konmuşsa donör olabilir. Hastalık aktifse donör olamaz. İdiopatik trombositopenik Eğer çocukluk çağı ITP si (13 yaşına kadar) geçirmiş ise purpura ve şimdi düzelmişse Erişkin formu ise donör olamaz. İnsan ısırığı 12 ay donör olamaz. Isosporiazis Kronik intestinal infeksiyonda (bir aydır süren diyare) donör olamaz. Kafa travması Profilaktik tedavi alıyorsa ve son bir ayda konvülziyon geçirmemişse kabul edilebilir. Kalp ameliyatı 1. Ameliyatın üzerinden bir sene geçmişse 2. Antiplatelet ilaçlar hariç kardiyak ilaç kullanmıyorsa 3. Normal aktivitesine dönmüşse 4. Asemptomatikse kardiyak bypass geçiren hasta kabul edilebilir. Aynı şartlar altında diğer kalp ameliyatları geçiren hastalar da kabul edilebilir. Kalpte üfürüm Eğer: 1. Asemptomatikse 2. Aktivite sınırlaması yoksa ve 3. Kardiyak ilaç kullanmıyorsa Kan transfüzyonu Son transfüzyondan 12 ay sonrasına kadar donör olamaz. Otolog tansfüzyon almışsa kabul edilir. Kandida infeksyonu Sistemik veya ösofagus, trakea, bronşlar ve akciğerleri tutmuşsa Kan bankası doktoruna başvurun. Yüzeyel ve lokal ise (vajinal veya oral) kabul edilir. Kanser Eğer tamamen eksize edilmişse ve iyileşmişse lokalize cilt kanserleri (bazal hücreli karsinoma ve squamöz hücreli karsinoma) kabul edilebilir. Cervikste karsinoma in situ, papiller tiroid karsinomaları tedavinin tamamlanmasından sonra kabul edilebilir. Malign melanom, lösemi, lenfoma, Hodgkin hastalığı donör olamaz. Kardiyak arrest Eğer tamamen iyileşmişse ve 1. Arrest altta yatan başka bir kalp hastalığına bağlı değilse 2. Asemptomatikse 3. Respiratuar arrest idiyse kabul edilebilir. Arrest altta yatan kalp hastalığına bağlı veya sebebi bilinmiyorsa miyokard infarktüsü kabul kriterlerine bakınız Kardiyak defektler Eğer donör tamamen iyileşmişse ve 1.Konjenital, 2.Donör asemptomatikse ve/ veya cerrahi olarak düzelmişse kabul edilebilir. Cerrahiden 1 yıl sonra kabul edilir. 27

14 Hülya Bilgen Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Karsinoma in situ Kedi tırmığı hastalığı Kemik hastalıkları bakın. Kemik iliği donörü Keratokonjonktivit Kistik fibroz Kızamıkçık Kızıl Koagülasyon faktörü Komplikasyonlar yoksa, donasyondan 8 hafta sonra kabul edin. Kan bankası doktoruna danışın. Halen infeksiyonu yoksa İnfekte ise veya bir infeksyon için tedavi alıyorsa donör olamaz. Daha önce aşılanmamışsa veya hastalığı geçirmemişse etkenle karşılaşmasından 21 gün sonrasına kadar donör olamaz. İyi ve asemptomatikse Kalp tutulumu varsa romatizmal kalp hastalıkları bölümüne bakınız. Hastayla karşılaşmışsa ancak iyi ise 48 saat sonra kan verebilir. Konjenital koagülasyon faktör eksikliği dışında bir nedenden dolayı alınmışsa infüzyon tarihinden iti- 12 ay donör olamaz Donör asemptomatikse kabul edilir. İyileşmişse ve sarılık olmamışsa Dissemine veya ekstrapulmonerse donör olamaz. Asemptomatikse ve bir aydır da idame tedavisi almıyorsa Prosedürden 4 hafta sonrasına kadar donör olamaz. Semptomatikse donör olamaz. 1. Cerrahi olarak düzeltilmişse 2. Asemptomatikse 3. Kalp ilacı almıyorsa 4. Aktiviteleri sınırlandırılmamışsa ameliyattan bir yıl Faktör XII eksikliği dışında donör olamaz. baren KOAH Koksaki virüs Koksidioidomikoz Kollagen vasküler hastalıklar Konizasyon Konjenital kalp hastalığı Konjenital koagülasyon faktör eksikliği Konjonktivit olamaz. Konvülsyonlar Koroner Anjioplasti hiçbir İnvazif değilse kabul edilir. sonra kabul edilir. Habis değilse kabul edin. Habisse Kanser kriterlerine İyileşinceye ve asemptomatik olana kadar donör İlaçla veya ilaçsız olarak geçen 1 ay içinde konvülziyon geçirmemişse kabul edilebilir. Aldığı ilaca göre değerlendirilir. 1. Hastanın hiçbir semptomu yoksa, 2. Aktivitelerine sınırlama getirilmemişse 3. Hiçbir kalp ilacı almıyorsa prosedürden 12 ay sonra kabul edilir. Koroner arter bypass ameliyatı 1. Cerrahinin üzerinden bir yıl geçmişse 2. Asemptomatikse 3. Normal aktivitelerine dönmüşse 4. Antiplatelet ilaçlar hariç kardiyak ilaç kullanmıyorsa 28

15 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Kriptokokkoz Kriptosporidioz Kronik bronşit Kulak deldirme Kutanöz larva migrans hafta Kürtaj birinci Laparaskopi Laparatomi Lejyoner hastalığı Lipomlar Lyme hastalığı tamamlanmasından olabilir Manik-Depresif Marihuana Mastit Menenjit Meniere hastalığı sınırlaması ilaçlar Miyastenia gravis almıyorsa Miyokard infarktüsü ilaç Multipl skleroz almıyorsa Nefes nefese olmak İyi ve asemptomatikse Ekstrapulmonerse donör olamaz. Bir aydan uzun süren diyare ile birlikte kronik intestinal infeksyonu varsa donör olamaz. Semptomları yoksa Eğer bir kullanımlık malzeme ile aseptik koşullarda yapılmışsa kabul edilir. Yoksa 12 ay donör olamaz. Hasta kendini iyi hissediyorsa tedavi bitiminden bir Birinci trimestir bitmeden uygulanmışsa kabul edin, trimestirden sonra uygulanmışsa 6 hafta donör olamaz 72 saat donör olamaz. Doktor laparaskopi nedenini değerlendirmelidir. Sebebi değerlendirilmelidir. İnsizyon iyileşene ve doktorun takibinden çıkana kadar beklenmelidir. Antekubital alan tutulmadıysa ve beninse Habisse kansere bakınız. 1. Belirti ve bulgular yoksa tedavinin 48 saat sonrasına kadar donör olamaz. 2. Belirti ve bulgular olmuşsa tedavinin tamamlanmasından 6 ay sonrasına kadar donör olamaz. 3. Tedavi almamışsa, belirti ve bulguların geçmesinden 6 ay sonra donör Mental ve yasal olarak sorumlu olabiliyorsa kabul edilir. Etkisi altında değilse kabul edilir. Halen asemptomatikse kabul edilir. Mitral yetersizlik veya Mitral valv prolapsusu 1. Asemptomatikse 2. Aritmisi yoksa 3. Aktivite yoksa kabul edilir. Profilaktik antibiyotik alıyorsa kabul edilebilir. Propranolol alıyorsa kabul edilebilir. Diğer değerlendirilmelidir. Asemptomatikse ve bir aydır da idame tedavisi 1. Donör asemptomatikse 2. Donörün aktivitelerinde sınırlama yoksa 3. Antiplatelet ajanlar dışında kardiyak kullanmıyorsa ve 4. Doktorunun yazılı izni varsa bir yıl sonra kabul edilebilir Asemptomatikse ve bir aydır da idame tedavisi Donörün aktif olması ve aktivitelerinde bir sınırlama olmaması şartıyla egzersiz sonucu oluyorsa kabul 29

16 Hülya Bilgen Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Nefrit Nefrosklerozis Non spesifik kolit Glomerülonefrite veya piyelonefrite bakınız. Gerğinde doktora danışınız. Böbrek hastalıklarına bakınız Asemptomatikse Crohn hastalığı ve ülseratif kolit için ilgili bölümlere bakınız. Donörün sağlığı yerindeyse ve antekübital alanda lezyonu yoksa kabul edilir. 1.Serebral palsi: İstemsiz hareketler varsa kabul edilmez. Doktor tarafından değerlendirilmelidir. 2.Multipl skleroz: Spesifik bölüme bakınız 3. Narkolepsi: Donör olabilir. 4. Poliomiyelit geçirmişse donör olabilir 5.Bell s paralizi: Kabul edilir. 6. Tourette sendromu: Hareketler flebot- etkilemeyecekse kabul edilir 7. Jacob-Creutzfeld Donör olamaz. 8. Progresif multifokal lökoensefalopati: Donör olamaz. Asemptomatikse ve 1 aydır da idame tedavisi altında değilse kabul edilir. Kendini iyi hissediyorsa ve doktor takibinden çıkmışsa Maling olmadığından emin olunmalıdır. Tedavi bitene ve iyileşene kadar donör olamaz. Durumu kan vermeye engel değilse kabul edilebilir. Hasta afebril ve semptomsuz olana kadar donör olamaz. Etkenle karşılaşan kişi 21 gün donör olamaz. Pelvik inflamatuar hastalık (PİD) Hastalık iyileştikten ve tedavi tamamlandıktan 48 saat gonore gibi cinsel yolla bulaşan bir hastalıksa teda- tamamlanmasından 12 ay sonrasına kadar donör omiyi hastalığı: Nörofibromatozis Nörolojik hastalıklar Osteomiyelit Otitis media Otoimmün Hastalıklar Over kisti Pankreatit Parazit infeksyonları Parkinson hastalığı Parvovirüs Etken vinin olamaz. Pemfigoid/Pemfigus Vulgaris Flebotomi alanı temizse Perikardit Profilaktik antibiyotik kullanıyorsa kan bankası doktoruna danışın. Periodontal hastalık Hastalık iyileştikten ve tedavi tamamlandıktan 72 saat Pernisyöz anemi Pilonidal kist Pitriasis (Sam yeli) Piyelonefrit aktifse fonksiyonları Hemoglobin donör limitleri içindeyse kabul edilir. Tüm donör kriterlerine uyuyorsa, kronik ateşi yoksa ve antibiyotik kullanmıyorsa Antekubital alan tutulmadıysa Kronik renal hastalığı varsa donör olamaz, hastalık donör olamaz, hastalık iyileşmişse ve böbrek normalse 30

17 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Semptomsuz olana kadar donör olamaz. İyileşmişse Böbrek fonksiyonları normalse donör olabilir, anormalse olamaz. Asemptomatikse ve bir aydır da idame tedavisi Aktif infeksiyon yoksa Asemptomatikse ve bir aydır da idame tedavisi Hastalık aktifse donör olamaz. Asemptomatikse ve bir aydır idame tedavisi almıyorsa Mental ve yasal olarak sorumlu olabiliyorsa kabul edilir. Sekonder infeksiyon yoksa, flebotomi alanında lezyon yoksa ve Tegison tedavisi almıyorsa Hastalık düzelmişe ve 6 aydır ilaç almıyorsa donör olabi- Plörezi Pnömoni Pnömotoraks Polikistik böbrek hastalığı Polimiyozit almıyorsa Poliomiyelit Polymyalgia rheumatica almıyorsa Pott hastalığı Progresif sistemik skleroz Prostatit Psikiyatrik problemler Psoriasis Pulmoner emboli lir. Rahim kanaması değerlendiril donör kriterlerine 1. Sebebi bilinmiyorsa bir doktor tarafından inceye kadar bekleyin 2. Habis değilse ve uyuyorsa kabul edilir. Asemptomatikse ve bir aydır da idame tedavisi İyileşmişse ve karaciğer fonksiyonları normalse donör olabilir. Semptomatikse donör olamaz, aktivite sınırlaması varsa ve/veya profilaktik antibiyotikler dışında ilaç alıyorsa kabul edilebilir İyileştikten iki hafta sonrasına kadar donör olamaz. Tek kullanımlık malzeme ile ve aseptik şartlarda Yoksa12 ay donör olamaz. Doktor takibinden ayrıldıktan 72 saat sonrasına kadar donör olamaz. Rekürrens ise kan bankası doktoruna danışın. 11 yaş ve daha üstünde viral hepatit geçirmişse donör olamaz. Non viral sarılık geçirmiş olanlar (örneğin yeni doğan sarılığı, eritroblastosis fetalis, safra taşına bağlı sarılık, Gilbert hastalığı, Enfeksiyöz mononükleosis, ilaç veya toksin duyarlılığı gibi) donör ola- Reiter sendromu almıyorsa Reye sendromu Romatizmal kalp hastalığı Roseola Saç transplantasyonu yapılmışsa Salmonella Sarılık bilir. Sarkoidoz Selim Prostatik Hipertrofi Sepsis Asemptomatik olduktan 1 yıl sonrasına kadar donör olamaz. Kabul edilir. İdame tedavisi alıyorsa ilaca göre değerlendiriniz. Hastalık iyileştikten ve tedavi tamamlandıktan 1 hafta 31

18 Hülya Bilgen Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Sifilis Siğiller Sinüzit Sistemik lupus eritematosus Sistit Sıtma Sitomegalovirüs (CMV ) Sjörgen sendromu almıyorsa Skleroderma almıyorsa Soğuk algınlığı Tedavi tamamlandıktan 12 ay sonrasına kadar donör olamaz. Donör olabilir. Yeni alınmışsa, aseptomatikse ve bir infeksiyon belirtisi yoksa Asemptomatikse ve bir aydır idame tedavisi almıyorsa Tedavi tamamlandıktan ve hasta iyileştikten 48 saat Semptomsuz kalmak koşuluyla tedavinin tamamlanmasından 3 yıl Kronik infeksiyonu varsa kabul edilebilir. Monükleoz şeklinde akut infeksiyonu varsa iyileşene kadar donör olamaz. Antikoru pozitifse fakat semptomsuzsa donör olabilir. Asemptomatikse ve bir aydır da idame tedavisi Asemptomatikse ve bir aydır da idame tedavisi Aktif soğuk algınlığı, grip ve üst solunum yolu infeksiyonu olanlar (boğaz ağrısı gibi) tüm geçtikten 72 saat sonrasına kadar donör Saman nezlesi olanlar donör semptomları olamazlar. olabilir. Splenektomi sonrası Dalak travma nedeniyle alınmışsa Hastalık nedeniyle alınmışsa doktorla görüşün. Streptokoksik boğaz infeksiyonu Hastalık iyileştikten ve tedavi tamamlandıktan 48 saat Suçiçeği Hastalığı geçirmemişse etkenle (bir hasta ile) karşılaştıktan 21 gün sonrasına kadar donör olamaz. Aktif infeksiyon geçirmişse lezyonlar iyileştikten bir sonrasına kadar donör olamaz. Varisella enjeksiyonu olmuşsa 2 ay donör olamaz. Primer sifilitik lezyondur. Tedavinin 12 ay sonrasına kadar donör olamaz. İyileşmişse ve asemptomatikse kabul edilir. Mental ve yasal olarak sorumlu olabiliyorsa kabul edi- hafta immün globulin Şankr (Sifilis) tamamlanmasından Şigella Şizofreni lir. Talasemi geni taşıyıcısı Talasemi majör Tendinit Tifo Tinea korporis, pedis, kapitis Toksik şok sendromu Hemoglobini normalse kabul edilir. Donör olamaz. Akut semptomları yoksa kabul edilir. Antekubital alan tutulmadıysa 32

19 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Tab lo 2. (devamı) Özel koşullarda donör olunabilecek durumlar Toksoplazmoz Hastalık iyileştikten ve tedavi tamamlandıktan sonra Tonsillektomi ve adenoidektomi İyileşme tamamlandıysa kabul edilir. Tonsillit Tourette sendromu Hareketler flebotomiyi engellemiyorsa Transfüzyon almışsa 12 ay donör olamaz. Transplantasyon yapılmışsa Organ, kemik iliği, cilt, doku, kemik parçası transplantasyonu olanlar 12 ay donör olamaz. Dura mater grefti yapılanlar ömür boyu donör olamaz. Trikomoniazis (Trichomonas vaginalis) İyileştikten ve tedavi tamamlandıktan 12 ay sonra (Cinsel ilişki ile bulaşan hastalık olması nedeniyle) Tromboflebit Asemptomatikse ve 48 saattir ilaç kullanmıyorsa kabul edilir. Tüberküloz Aktif infeksiyonda tedavi bittikten ve hasta iyi olunca veya tanı konulduktan bir sene sonrasına kadar (hangisi daha uzunsa) donör olamaz. Eğer etkenle karşılaşmışsa ve proflaktik antitüberküloz ilaç alıyorsa, ilaç engel değilse ve akciğer filmi temizse kabul edilir. Cilt testi (PPD) pozitifse ama akciğer filmi temizse kabul edilir. Tüberküloz cilt testi (PPD) Cilt testi yeni yapılmış olanlar test değerlendirilinceye kadar donör olamaz. Uçuk Kronik değilse (hiç iyileşmeyen) kabul edilir. Uyuz İyileşene kadar donör olamaz. Ülser Ağrısı yoksa Ülseratif kolit Asemptomatikse ve bir aydır idame tedavisi almıyorsa Üriner sitem infeksyonu Ürtiker Sadece lezyonlar flebotomi alanındaysa donör olamaz. Vasektomi 72 saat donör olamaz. Vincent anjini Akut geçirilmişse ve donör o gün asemptomatikse eski episodlar kabul edilebilir. Viral hepatit 11 yaşında veya daha büyük yaşlarda viral hepatit geçirmişse, kan testi sonucu pozitifse donör olamaz Viral infeksyonlar Ateşsiz ve semptomsuz olana kadar donör olamaz. Viral solunum yolu infeksiyonu Afebril ve asemptomatik olana kadar donör olamaz Wilm s tümörü 5 sene donör olamaz Wilson hastalığı Sarılıklı değilse kabul edilir. Zehirli sarmaşık Sekonder bir infeksyon yoksa ve flebotomi alanı temizse 33

20 Hülya Bilgen Tab lo 3. Aşılanma öyküsü olan donörlere yaklaşım prensipleri Ne kadar süre sonra donör 1 gün sonra 2 hafta sonra 6 ay sonra 1 ay sonra Ciltte lezyon oluşmamış (aşı tutmamış) ise veya kabuk düşmüşse hemen, ciltte immun reaksiyon oluşmuşsa 2 hafta sonra 12 ay sonra 1 gün sonra Proflaksi amacıyla verilmişse hemen, temas sonrası verilmişse 12 ay sonra Son enjeksiyondan 2 hafta sonra Proflaksi amacıyla verilmişse hemen, temas sonrası verilmişse 12 ay sonra Proflaksi amacıyla verilmişse 1 gün, temas sonrası verilmişse 12 ay sonra 12 ay sonra Proflaksi amacıyla verilmişse hemen, temas sonrası verilmişse 12 ay sonra Durum değerlendirilmelidir 2 hafta sonra 2 hafta sonra Son aşıdan 4 hafta sonra 4 hafta sonra 4 hafta sonra 4 hafta sonra Rutin proflaksi için yapılmışsa hemen, hay- ısırığı varsa 12 ay sonra 12 ay sonra İmmunizasyon veya aşı olabileceği Allerji aşıları (Desensitizasyon) BCG Boğmaca aşısı Boğmaca İmmun Globulini Botulinum toksini Çiçek aşısı Difteri aşısı DT (Difteri+Tetanoz aşısı) DBT (Difteri+Boğmaca+Tetanoz aşısı Deneysel aşılar Desensitizasyon (allerji) Gamma globulin (İmmun globulin) Hayvan kaynaklı serumlar Hepatit A aşısı Hepatit B aşıları HBIG (Hepatit B İmmun Globulin) Hemofilus influenza B aşısı Immun globulin (Gamma globulin) IVIG (İntravenöz immun globulin) İnfluenza aşısı Japon ensefaliti aşısı Kayalık Dağlar Lekeli Humması aşısı Kabakulak aşısı Kızamık aşıları Kızamıkçık aşıları Kızamık+Kabakulak+Kızamıkçık (MMR) Kızamıkçık + Kabakulak aşısı Kızamık + Kızamıkçık aşısı Kolera aşısı Kuduz aşısı van Kuduz İmmun Globulini Lyme aşısı Menengokok aşısı Paratifo aşısı 34

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

KAN BAĞIŞÇISI DEĞERLENDİRME FORMLARININ YORUMU. DR ARMAĞAN AKSOY

KAN BAĞIŞÇISI DEĞERLENDİRME FORMLARININ YORUMU. DR ARMAĞAN AKSOY KAN BAĞIŞÇISI DEĞERLENDİRME FORMLARININ YORUMU DR ARMAĞAN AKSOY armagana@kizilay.org.tr Kan bağışçısının değerlendirilmesinde 2 temel amaç ; 1. Kan bağışçısının sağlığını korumak 2. Transfüzyon uygulanan

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT selimbuyukkurt@gmail.com WHO CDC ACOG Up To Date MedScape EKMUD KLİMİK KLİMUD Kaynaklar Ülke için kaynak oluştururken

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Güncel bilgiler ışığında yaşlıda bağışıklama. Doç.Dr. Yalçın Önem

Güncel bilgiler ışığında yaşlıda bağışıklama. Doç.Dr. Yalçın Önem Güncel bilgiler ışığında yaşlıda bağışıklama Doç.Dr. Yalçın Önem 02.11.2018 1 Tanım Aşılama(bağışıklama) patojenlerden veya tümörden elde edilen immünolojik materyalin verilmesiyle kişide yeterli bir immünolojik

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN KANITA DAYALI KULLANIMI

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN KANITA DAYALI KULLANIMI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN KANITA DAYALI KULLANIMI Prof. Dr. Mehmet Sönmez KTÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Trabzon TRANSFÜZYON=TRANSPLANTASYON KAN TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI Sıklığı: % 5-10 % 10 % 1

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 0 Nisan 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD.

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. Dr. Zerrin YULUĞKURAL Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. 6. Türkiye EKMUD Kongresi, 12.5.2016 Her bir erişkin sağlık durumuna bakılmaksızın aşılama açısından önemli Sağlık durumları

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hepatit A Aşılama Şeması: RİSK GRUBU AŞILAMALARI Aşağıda tanımlanmış risk gruplarında yer alanlara, hepatit A aşısı iki doz (iki doz arasında en az 6 ay süre olacak şekilde) olarak uygulanır. Risk Grubu

Detaylı

Aşıların saklanması,hazırlanması, uygulanması ve kayıt.

Aşıların saklanması,hazırlanması, uygulanması ve kayıt. Aşıların saklanması,hazırlanması, uygulanması ve kayıt. Feyza Koç Ekim 2017 Bağışıklık Pasif Anneden bebeğe plesanta yoluyla antikor geçmesi Tam kan, plazma, eritrosit, trombosit ve immunglobulin verilmesi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 08 Eylül 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 05-06 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 07 Eylül 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

BAĞIŞÇININ SEÇİLMESİ/REDDİ VE BAĞIŞÇI BİLGİLENDİRME FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TALİMATI

BAĞIŞÇININ SEÇİLMESİ/REDDİ VE BAĞIŞÇI BİLGİLENDİRME FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TALİMATI Dok No:TRF.TL.05 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.AMAÇ:Bağışta bulunacak donörün seçilmesinde uygun kriterleri sağlayarak güvenli transfüzyon sürecini sağlamak. 2.SORUMLULAR:Transfüzyon

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. Dahili Nörolojik semiyoloji ve endokrinolojik hastaya yaklaşım-tiroid muayenesi

İÇ HASTALIKLARI. Dahili Nörolojik semiyoloji ve endokrinolojik hastaya yaklaşım-tiroid muayenesi 1.GÜN 2.GÜN 4.GÜN 5.GÜN 6.GÜN 7.GÜN 8.GÜN Lökomotor sistem semiyolojisi Lökomotor sistem semiyolojisi Üriner sistem semiyolojisi Üriner sistem semiyolojisi Solunum sistemi semiyolojisi Solunum sistemi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 0 Şubat 09 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ. Dr. Armağan Aksoy

KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ. Dr. Armağan Aksoy KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ Dr. Armağan Aksoy TANIMLAR: Kan Bağışı: Tam Kan veya Kan Bileşenlerini Verme İşlemi Kan Bağışçısı: Kan Bağışı Yapan Kimse Ret: Kan Bağışçısının Uygunluğunun Geçici veya Kalıcı Olarak

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP B TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 03 Eylül 08 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Aşılama Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diğer personelin temel görevlerinden biri çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI. SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 08-09 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP C TEORİK DERS PROGRAMI. Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 5 Nisan 09 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Viral Hepatitler. Hepatit A Virus. Viral Hepatitler- Tarihsel Bakış. Hepatit Tipleri. Hepatit A Klinik Özellikler

Viral Hepatitler. Hepatit A Virus. Viral Hepatitler- Tarihsel Bakış. Hepatit Tipleri. Hepatit A Klinik Özellikler Viral Hepatitler- Tarihsel Bakış Viral Hepatitler İnfeksiyöz Viral hepatitler A NANB E Enterik yolla geçen Dr. Ömer Şentürk Serum B D C F, G, TTV,? diğerleri Parenteral yolla geçen Hepatit Tipleri A B

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

YOZGAT DEVLET HASTANESİ

YOZGAT DEVLET HASTANESİ 1. AMAÇ: Kan bağışçısı seçiminin iki amacı vardır: 1. Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; 2. Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması 18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y V E R İ T O P L A M A F O R M U Hane ve

Detaylı

Aşılama kontrendikasyonları. Prof. Dr. Ahmet Ergin Pamukkale Üniversitesi

Aşılama kontrendikasyonları. Prof. Dr. Ahmet Ergin Pamukkale Üniversitesi Aşılama kontrendikasyonları Prof. Dr. Ahmet Ergin Pamukkale Üniversitesi SUNUM PLANI Aşılama kontrendikasyonları Aşılama Kontrendikasyonları Aşılama Endikasyonları 3 milyon ölüm, 750 bin engellilik önleniyor

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Seyahat Tıbbı Yolcu sağlığı

Seyahat Tıbbı Yolcu sağlığı KLİMİK 2015 yolcudur abbas, bağlasan durmaz Seyahat Tıbbı Yolcu sağlığı Bülent Bozdoğan Adnan Menderes Üniversitesi GİRİŞ - ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİLER, YABANCI VE VATANDAŞLAR Aralık 2014 SAYI: 12 26.01.2015-11:00

Detaylı

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler).

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler). Prof. Dr. Saim DAYAN D.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Erişkin immünizasyon Hastalıkların, hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesinde en etkili yollardan

Detaylı

Hasta ve/veya enfekte materyal ile potansiyel teması olan tüm personel

Hasta ve/veya enfekte materyal ile potansiyel teması olan tüm personel L. Nilsun Altunal Hasta ve/veya enfekte materyal ile potansiyel teması olan tüm personel Doktor Hemşire Öğrenci Laboratuvar teknisyeni 112 acil sağlık hizmeti personeli Eczacı Temizlik personeli Tıbbi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

KİMLER DOMUZ GRİBİ AŞISI

KİMLER DOMUZ GRİBİ AŞISI KİMLER DOMUZ GRİBİ AŞISI OLMALI? AĞIR HASTALIK İÇİN TIBBİ RİSK GRUBUNDA MISINIZ? (1) HAYIR EVET AĞIR HASTALIK İÇİN SOSYO-EKONOMİK RİSK GRUBUNDA MISINIZ? (2) GEBE MİSİNİZ? 6 AYDAN KÜÇÜK MÜSÜNÜZ? HAYIR EVET

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

Vaskülitler R.TUNÇ Vaskülitler R.TUNÇ Uygulama-Vizit Uygulama-Vizit

Vaskülitler R.TUNÇ Vaskülitler R.TUNÇ Uygulama-Vizit Uygulama-Vizit İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK Pratik-Uygulama Anamnez alma semiyoloji 2.GÜN 08.15-09.00 Kardiyovasküler sistem

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 10.09.2018-09.11.2018 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof. Dr. Hasan

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP D PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP D PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP D PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 19.11.2018-18.01.2019 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof. Dr. Hasan

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BAĞIŞIKLAMA

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BAĞIŞIKLAMA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BAĞIŞIKLAMA DR. ALPAY AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 23.09.2017 1 Türkiye deki hastaneler 23.09.2017 2 Türkiye deki sağlık

Detaylı

SEYAHAT VE AŞILAMA. Seyahat ve aşılama programını planlarken

SEYAHAT VE AŞILAMA. Seyahat ve aşılama programını planlarken SEYAHAT VE AŞILAMA Seyahat ve aşılama programını planlarken Gidilecek bölge bilgileri Gidilecek zaman Gezinin süresi Gezinin tipi ve ne tip aktivitelerin yapılacağı Seyahati yapacak olan kişinin tıbbi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 22.04.2019-21.06.2019 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof. Dr. Hasan

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP

Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı Dr. Osman TOPAÇ Haziran 2017 1 Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP Amaç: Hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp, hastalıklara

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

KANIN GÖREVLERİ NELERDİR?

KANIN GÖREVLERİ NELERDİR? Dr. Nazan ÇALBAYRAM KAN NEDİR? KANIN GÖREVLERİ NELERDİR? Kan Ürünleri Nelerdir? Kan Transfüzyonu Kan transfüzyonu, kan ürününün doğrudan bir canlının dolaşım sistemine verilmesidir. Kan Transfüzyonu İçin

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı