Faaliyet Raporu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2006"

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2006

2 > Ç NDEK LER 3 Misyon 5 fiirketimizin Hukuki Statüsü n n Kilometre Tafllar 8 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Toplam Trafik Neticeleri 20 Filomuz Faaliyetleri 66 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 73 Sermaye Yap s 74 E ilim Yüzdelerine Göre Bilanço ve Gelir Tablosu (SPK) 76 Finansal Rasyolar 77 Konsolide Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu (SPK) 113 Konsolide Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu (UFRS) 148 Organizasyon Yap s 149 Terimler ve K saltmalar

3 > UÇUfi NOKTALARIMIZ KUZEY AMER KA Atlanta* Baltimore* Boston* Chicago Cleveland* Dallas* Denver* Detroit* Houston* Las Vegas* Los Angeles* Miami* Mineapolis* New York Orlando* Pittsburg* Raleigh Durham* San Diego* San Francisco* Seattle* St Louis* Washington DC* Addis Ababa Casablanca Cezayir Hartum Kahire Lagos Tripoli Tunus AFR KA * Amerika iç hat uçufllar American Airlines ile yap lmaktad r.

4 AVRUPA ASYA stanbul zmir Bodrum Denizli Antalya Konya Adana Gaziantep Ad yaman Kayseri Sivas Ankara Samsun Trabzon Kars A r Erzurum Mufl Van Batman Diyarbak r Erzincan Elaz Malatya K. Marafl Mardin stanbul Amsterdam Atina Bakü Barselona Basel Belgrad Berlin Brüksel Bükrefl Budapeflte Cenevre Dnepropetrovsk Dublin Londra Ljubliana Lion Madrid Manchester Milano Minsk Moskova Münih Nice Nurmberg Odessa Oslo Paris Prag Riga Roma Rosto Prifltina Saraybosna Simferopol Sofya Stokholm Strasburg Stpetersburg Stuttgard Tiflis Tiran Üsküp Varflova Venedik Viyana Yekaterinburg Zagrep Zürih Abu Dhabi Almaata Amman Astana Aflkaabat Bahreyn Bangkok Beijing Beyrut Biflkek Cidde Dubai Duflambe Doha Hong Kong Karaçi Kuveyt Mumbai Muskat Osaka Riyad Sanaa Seul Singapur fiam fianghay Tahran Taflkent Tebriz Tel Aviv Tokyo Yeni Delhi Dalaman fi. Urfa Donetsk Düsseldorf Frankfurt Hamburg Hannover Helsinki Kazan Kiev Kiflinev Kopenhag Köln Lefkofle Lizbon

5 Çünkü büyümek istiyoruz...

6

7 Türkiye nin bayrak taflıyıcısı olan THY nin misyonu, afla ıdaki amaçlarla hava taflımacıl hizmeti sunmaktır: Ortaklı ın uzun menzilli uçufl a ı (network) yapısını büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek, Ortaklı ın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik üs haline getirerek teknik bakım hizmetleri sa layıcısı olma kimli ini ve vasfını gelifltirmek, Ortaklı ın yer hizmetleri ve uçufl e itimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sa layıcısı olma kimli ini gelifltirmek, Ortaklı ın yurtiçi hava taflımacılı ındaki lider konumunu muhafaza etmek, Ortaklı ın yurtdıflındaki imajını gelifltirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek flekilde kendi uçufl a ını tamamlayacak küresel bir havayolu ittifakı ile iflbirli ine girerek kesintisiz ve kaliteli uçufl hizmeti sunmasını sa lamak, stanbul u önemli bir uçufl merkezi haline getirmek.

8

9 > fi RKET M Z N HUKUK STATÜSÜ SAYFA Türk Hava Yollar A.O. 20 May s 1933 tarihinde 2186 say l Kanun la Hava Yollar Devlet flletmesi ad alt nda Ankara da kurulmufl ve Milli Savunma Bakanl na ba l olarak faaliyete geçmifltir y l nda Bay nd rl k Bakanl na ba lanm fl, 1938 y l nda Devlet Hava Yollar Umum Müdürlü ü ad n alarak 1939 tarihinden itibaren faaliyetlerini Ulaflt rma Bakanl na ba l olarak sürdürmüfltür y l nda 6623 say l Kanun la özel hukuk kurallar ile sevk ve idare edilen bir flirket yap s na kavuflturularak, Türk Hava Yollar Anonim Ortakl ad alt nda faaliyetlerine devam etmifltir. 9 Kas m 1984 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan baz kamu kurum ve kurulufllar hakk nda 233 say l Kanun Hükmünde Kararname ile bir Kamu ktisadi Kuruluflu olarak bu kanun kapsam nda yer alm flt r. 25 Eylül 1990 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 22 A ustos 1990 tarih ve 90/822 say l Bakanlar Kurulu Karar ile Ortakl m z n 3291 say l kanun kapsam na al narak özellefltirilecek K K ler aras nda yer almas na karar verilmifltir. Yüksek Planlama Kurulu nun 30 Ekim 1990 tarih ve 90/18 say l karar ile Kuruluflumuz un yeni statüsüne göre düzenlenen Ana Sözleflmesi kabul edilmifl ve 5 Kas m 1990 tarihinde Ticaret Sicili ne tescil ettirilmifltir Ortakl m z 27 Kas m 1994 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesi ve Baz Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair 4046 say l Kanun kapsam na al n p, mezkûr kanunun 35. maddesi uyar nca Özellefltirme daresi Baflkanl na ba l ktisadi Devlet Teflekkülü olmufltur. An lan kanunun 20/a maddesi taht nda Ana Sözleflmesi mezkûr kanundaki hükümlere paralel hale getirilmek amac yla Özellefltirme daresi Baflkanl n n 5 Aral k 1996 tarihli onay al narak tadil edilmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun 5 Temmuz 2002 tarih ve 33/953 say l karar ile onaylanan ve Özellefltirme daresi Baflkanl k makam n n 8 Kas m 2002 tarih ve 1006 say l Olur u ile uygun bulunan Ana Sözleflme de ifliklikleri de 17 Ocak 2003 tarihli ola anüstü Genel Kurul da kabul edilerek yürürlü e girmifltir Türk Hava Yolları A.O. nun sermayesindeki kamu payı Mayıs ayı içinde yapılan halka arz ile % 50 nin altına düflmüfl ve Türk Hava Yolları A.O. nun kamu tüzel kiflili i sona ermifltir.

10 SAYFA 006 > 2006 NIN K LOMETRE TAfiLARI > Türk Hava Yolları n n, 2006 yılında açt 24 hattan ilki olan stanbulljubljana (Slovenya) uçuflları 16 Ocak 2006 tarihinde baflladı. > 22 Ocak ta Abu Dhabi hatt aç ld. > 26 Ocak 2006 da Tacikistan ın baflkenti Duflanbe ye ilk sefer gerçeklefltirildi. > Türkiye de uçak, motor ve komponentlerine bakım yetkisi bulunan tek kurulufl olan Türk Hava Yolları nın Uçak Bakımı Yetki Belgesi nin yenileme denetlemesi ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) tarafından 2327 Ocak 2006 tarihleri arasında yap ld. Denetleme sonucunda, THY nin bakım standartları, ABD Sivil Havacılık Dairesi nin standartlarına ve kurallarına uygun bulundu ve THY nin ulafltı ı bakım standardından övgüyle söz edildi. FAA yetkilileri THY Bakım Tesisleri ndeki her çalıflanın üstün bir bakım bilincinde oldu unu da ifade etti. > 13 Mart ta Belgrad hatt aç ld. > 15 Mart ta Rusya Federasyonu na ba lı Stpetersburg a tarifeli seferler bafllad. Rusya da Moskova, Rostov ve Kazan dan sonra 4 üncü uçufl noktası olan Stpetersburg a haftanın üç günü karflılıklı seferler gerçeklefltirilmektedir. > 19 Mart ta Helsinki hatt aç ld. > 24 Mart ta Doha ba lant l Muskat hatt aç ld. > Türk Hava Yolları, 26 Mart 2006 tarihinden itibaren Ankara ve zmir den KKTC Ercan Havalimanı na direkt uçuflların bafllattı. > Türk Hava Yolları, talya da Roma ve Milano dan sonra 3. uçufl noktası Venedik e tarifeli seferlerini 31 Mart 2006 tarihinde bafllatt. > Ortakl m z 5 May s ta uçufl a ına Hindistan ın baflkenti Yeni Delhi den sonra Mumbai yi de ekledi. > Türk Hava Yolları nın Atatürk Havalimanı ndaki yeni CIP Salonu açıldı. > Ortakl m z 73. y l n kutlad. > THY telefonla bilet sat fl na bafllad. > TÜTHY Teknik Tasar m Ofisi aç ld, TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine bafllad. > % 100 hissesi THY ye ait olan Türk Hava Yollar Teknik A.fi. kuruldu. A rl kl olarak uçak teknik malzeme ve komponentlerinden müteflekkil YTL ayni sermaye ile kurulmufl olup tarihinde ticaret sicil gazetesinde yay nlanmak üzere ticaret siciline tescil edildi. > 25 May s ta Minsk hatt aç ld. Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran > 03 fiubat ta Sanaa hatt aç ld. > 05 fiubat ta Rostov hatt aç ld. > 07 fiubat ta Donetsk hatt aç ld. > 15 fiubat ta Tebriz uçuflları bafllad. > Türk Hava Yolları, yeni Özel Yolcu Programı Miles&Smiles ile üyelerini 4 lü kart sistemiyle buluflturdu. Classic Plus kart sahibi üyeler, Ekonomi Class da seyahat etseler dahi, bu kart ile tüm Türk Hava Yolları iç hat uçufllarında Business Class kontuarında checkin yaptırabilecek, özel bekleme salonlarından faydalanabilecek, ek ücret ödemeden daha fazla bagaj taflıma hakkı ile seyahat etme imkanı bulabilecekler. Elite Plus kart sahibi üyeler ise, iç ve dıfl hat Business ve Ekonomi Class uçufllarında yer garantisi imtiyazı, mil harcamaksızın yılda iki defa Business Class a upgrade hakkı, üyelerin aile bireyleri ile birlikte tek bir hesapta mil toplayıp harcayabilmelerini sa layacak Aile Milleri uygulaması, üyelerin diledikleri bir kifliye hediye edebilecekleri Elite kart ve daha fazlasına sahip olabilecekler. > 28 fiubat ta Kazan hatt aç ld. > 07 Nisan da rlanda nın baflkenti Dublin e tarifeli seferler bafllad. > 12 Nisan 2006 da Türk Hava Yolları, havayolu emniyet yönetimi konusunda dünya çapında ilk standart olan ve Uluslararası Hava Taflımacılı ı Birli i (IATA) tarafından verilen Havacılık Emniyet Standartı IOSA belgesini alarak tescil edildi. IATA tarafından ilk kez Temmuz 2003 te bafllatılan IOSA (IATA Operasyonel Güvenlik Denetimi) programı için Mayıs 2005 te çalıflmalarına bafllayan Türk Hava Yolları yapılan tüm denetimleri baflarıyla tamamlayarak Türkiye deki ilk IOSA operatörü olarak ilan edildi. > 19 Nisan da Riga hatt aç ld. > 22 Nisan da Hartum ba lant l Addisababa hatt aç ld. > 26 Nisan da Ekaterinburg hatt aç ld. > 28 Nisan da Dnepropetrovsk hatt aç ld. > 14 Haziran Osaka hatt aç ld. > Türk Hava Yollar, 19 Haziran da ISO 9001:2000 Kalite Belgesi ald. Türk Hava Yolları A.O. aldı ı bu belge ile yaptı ı tüm ifllerinde Müflteri Memnuniyeti ni, Sıfır Hata yı ve Sürekli Geliflme yi hedefleyen bir sistemi benimsedi.

11 SAYFA 007 > Türk Hava Yolları 2006 yılı içinde planladı ı 24 yeni hattın açılıflını Nijerya daki uçufl noktası Lagos a bafllattı ı tarifeli seferle tamamladı. Haftada iki gün perflembe ve Cumartesi günleri karflılıklı olarak gerçeklefltirilen seferlerle Türk Hava Yolları nın yurt dıflı uçufl noktası 103 e çıktı. > THY dalya dedi. 100 üncü uçak THY filosuna katıldı. > Basketbol Milli Tak m m z Japonya da düzenlenen 15 inci Dünya Basketbol fiampiyonası dönüflünde Basketbol Milli Takımları Resmi Sponsoru Türk Hava Yolları tarafından büyük bir coflkuyla karflılandı. > Türk Hava Yolları nın web sitesinden bilet satın alan her 100 üncü kifli bir yurtiçi gidifldönüfl bileti kazand. > THY Türkiye nin ilk ça rı merkezi ödülü olan stanbul Call Center Awards Ça rı Merkezi Ödülleri 2006 yarıflmasında performans ödülü ald. > Türk Hava Yolları Teknik A.fi. ISO Çevre Yönetim ve OHSAS fl Sa lı ı ve Güvenli i sertifikasına sahip Türkiye nin ilk ve tek bakım merkezi oldu. > Türk Hava Yolları nın 24 Kasım Ö retmenler Günü nedeniyle gelece in Türkiye si mimarları ö retmenlerimiz için düzenledi i kampanya büyük ilgi gördü. Kampanyadan yararlanan 3 bin 800 ö retmen 2430 Kasım tarihleri arasında bafllayan uçufllarda yüzde 50 indirimle uçma flansı elde etti. Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k > Türk Hava Yolları, Uzakdo u daki ilk uçufl noktası olarak 1 Haziran 1986 tarihinde bafllattı ı ve bugüne kadar Bangkok aktarmalı gerçeklefltirdi i Singapur uçuflların, 1 A ustos tan itibaren aktarmasız gerçeklefltirmeye bafllad. Haftada dört kez gerçeklefltirilen karflılıklı direkt seferler ile stanbulsingapur arasında do rudan uçufl ayrıcalı ı ve kolaylı ı sa land. > 1 A ustos 2006 tarinden itibaren, THY ve Kenya Havayollar aras nda imzalanan anlaflma uyar nca Nairobi stanbul Nairobi seferleri bafllad. > 4 A ustos ta Türk Hava Yollar Star Alliance a girme karar ald. > 18 A ustos ta THY, bagajs z yolcular n Binifl Kartlar n (Boarding Card) internetten bast rabilmesine olanak sa layan yeni bir uygulamaya bafllad. > Anadolu Atefli nin tüm ekibinin artık Türk Hava Yolları yla ulaflımını öngören sponsorluk anlaflması kapsamında Anadolu Atefli, 1001 inci gösterisini, Türk Hava Yolları çalıflanları ve aileleri için gerçeklefltirdi. > Cumhuriyetimizin 83 üncü yılının kutlanması vesilesiyle Ulafltırma Bakanlı ı nın öncülük etti i bedava uçufl kampanyasına, 3 bin koltukla katılan Türk Hava Yolları yo un ilgiyle karflılandı. > THY ile Star Alliance aras nda, THY nin Star Alliance kat l m n öngören mutabakat protokolü, 9 Aral k 2006 Cumartesi günü düzenlenen bir törenle imzaland. > Türk Hava Yollar, Lufthansa yla yapt anlaflma çerçevesinde uçufl noktas n 131 den 231 e ç karma karar ald. > Türk Hava Yolları, en ileri teknolojiyle donatılmıfl A320 simülatörüyle bölgenin lider e itim üssü olma konumunu güçlendirdi.

12 SAYFA 008 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj senesi Türk Hava Yollar A.O. tarihi içerisinde müstesna bir zaman dilimini temsil etmektedir. De iflen flartlara h zla intibak etmenin yan s ra gerekçeleri sa lam bir büyüme sürecini de tahakkuk ettirme yolunda önemli mesafeler katettik. Tüm bunlar yaparken, kincil Halka Arz (SPO) yoluyla da kamu kuruluflu hüviyetimizi geride b rakarak hisselerinin %49'u kamuya ait bir anonim ortakl k haline dönüfltük. Bu dönüflüm Ortakl m z için köklü bir iklim de iflikli i anlam na gelmektedir. Önümüzde duran meydan okumaya cevab m z, içerisine girdi imiz yeni iklime intibak etmek, sa lad esnekliklerden Ortakl k yarar na azami istifadeyi sa lamak ve TBMM denetiminin üzerimizden kalkmas ile ortaya ç kan denetim eksikli ini aratmayacak yeni bir denetim üslubunu edinmek olarak özetleyebilirim. Türk Hava Yollar, Türkiye'de ve dünyada yaflanan iktisadi geliflmeler paralelinde de iflen flartlara intibak, kendini yenileme ve f rsatlar de erlendirme yolunda 2006'da da önemli mesafeler kat etmifltir. Göreve atand m z 1 Nisan 2003 tarihinde 11 adedi Avro Bölgesel Jet olmak üzere THY 64 uçak uçururken, bugün Avro'lar filosundan tümüyle ç karm fl ve 2004'te al m na karar verdi i 63 yeni uça n yar s n filosuna fiilen katm fl olarak 100 uça n üzerine ç km flt r. Türk Hava Yollar, artan filo büyüklü üne paralel olarak pilot say s n 600'den 1200'e, kabin görevlisi say s n 1700'den 2600'e ç karm fl dolay s yla insan kaynaklar ba lam nda özellikle döneminde h zl bir büyüme gerçeklefltirmifltir. Günde ortalama 300 kalk fl yapan bir flirketten 500 kalk fl yapan bir flirkete terfi ederken Yer Hizmetleri'nin apron ve arka plan ifllerinden oluflan ramp hizmetleri, A Grubu Yer flletme Ruhsat 'na haiz müesseselere yönetim sorumlulu u ile birlikte devredilmifltir. Ortakl m z, Türk Sivil Havac l nda öncesi görülmemifl ifl hacmi art fllar n n yafland bir dönemde, zaman nda kalk fl oran itibar yla 2006 y l nda %83 oran n yakalam fl ve benzer tarifeli Avrupa flirketleri içerisinde 2. s raya yükselmifltir. Ortakl m z uzun y llar n birikimi olarak önemli bir varl k haline getirdi i uçak bak m, onar m ve modifikasyon kabiliyetine, iktisadilik ve verimlilik boyutunu eklemek suretiyle Haziran 2006'da THY Teknik A.fi. olarak yeni bir yap lanmaya gitmifltir. Bu yeni yap lanma uçak iflletmecili i ana faaliyet konusu içerisine girift olarak iliflik bulunan Genel Müdürlü ümüze ba l Teknik Yard mc l n performans n n net olarak tefrik edilebilme ve ölçülebilme yolunu açm fl, kaynaklar n etkin kullan m konusunda önemli bir aflamay oluflturmufltur. flletme ve bak m giderleri yüksek olan Avro uçaklar n n tamam n n geri teslim bak mlar n ikmal eden Ortakl m z bu uçaklar tümüyle filosundan ç karm fl, müflteri memnuniyetsizli ini gidermifl, A319 uçaklar yla Avro'lar ikame edip iflletme ve bak m giderlerinde indirim sa lam flt r. Ortakl m z, Ça r Merkezi hizmetlerini haricen hizmet al m yerine dahilde hallederek Müflteri rtibat Merkezi mefhumuna geçmifl ve ifle ald 250 elemana ilaveten 96 engelliyi de kadrosuna katarak bu alanda yaflanacak yeni geliflmelerin zeminini oluflturmufltur y l nda ça r lar n %25 i hiç cevaplanmazken bu oran 2006'da %2'ye düflmüfltür. cevaplanan ça r larda 30 dakikalara varan cevap süreleri 20 saniyeye düflürülmüfltür. Bu performans al nan günlük azami ça r say s n n 'den 'e ç kt bir süreçte yaflanm flt r. THY, stanbul Atatürk Havaliman 'na ilaveten Sabiha Gökçen Havaalan 'ndan da operasyona 2005'de bafllam fl, buradaki operasyonu 2006 y l içerisinde Ankara Esenbo a ölçe ine getirmifltir y l nda Sabiha Gökçen'den tafl nm fl olan yolcu say s 1 milyon 200 bin'i geçmifltir. THY, %50'sine sahip oldu u SunExpress flirketini zmir, Antalya

13 SAYFA 009 ve Adana'da iç ve d fl tarifeli hatlara yönlendirerek yeni bir aç l m sa lam fl, stanbul ve Ankara'ya u ramadan flimdilik y lda 1 milyon 500 bin yolcuyu noktadan noktaya aktarmas z olarak uygun bedellerle (LowCost fl Modeliyle) tafl maktad r y l nda üç adet e itim uça alarak pilot e itiminde Uçufl Akademisi mant na geçen Ortakl m z, uzun y llar hizmet verecek kendi pilotlar n, muhtelif mühendislik dallar nda lisans tahsilini baflar yla ikmal edip mükemmel dil bilen gençlere dayal özkaynak düzeni çerçevesinde yetifltirmeye bafllam flt r. A320 simülatörü alarak mevcut Pilot E itimi altyap s nda varolan gücünü tahkim etmifl bulunan Ortakl m z, hem THY hem di er özel Türk firmalar n n ihtiyac n gidererek kaynak tasarrufu sa lam flt r. THY, IOSA denetimlerini de baflar yla geçerek uçufl güvenli i ve akreditasyon konular nda mevcut tüm standartlara uygunlu unu bir kez daha ispat etmifltir. Ekip Planlama yaz l m olarak Carmen Systems'e karar k l nm fl ve uygulamaya geçilmifltir. Bu sayede Kokpit ve Kabin'deki insan kaynaklar daha etkin ve verimli kullan lacakt r. THY, gerek iç hat, gerek d fl hat CIP salonlar n stanbul ve Ankara'da oluflturarak, Business Class baflta olmak üzere sad k müflterilerine büyük zaman ve de er kazand rm flt r. Türkiye'den gidilebilecek, yak n planda potansiyel arz eden her noktaya eriflim sa lama hedefi çerçevesinde 2006 y l nda 24 yeni uçufl noktas ihdas edilerek uçufl a k sa bir sürede 100 d fl noktan n üzerine ç kar lm flt r. Bu uygulama baflar l olmufl ve beklentilerimizin üzerinde sonuç vermifltir. Türkiye ç k fll ikram hizmetlerini kurdu umuz THY Do&Co A.fi. isimli ba l ortakl kla yürütme cihetine gidilerek yeni bir ikram kavram ve yaklafl m Ortakl a hakim k l nm flt r. Bu giriflim THY'nin ayn ya da daha düflük bir giderle emsalleri aras nda müflteri be enisini celbetmede ciddi bir fark yaratacakt r. Ayr ca, müflteri isteklerindeki dinamizme ve de iflkenli e paralel esneklik ve ciddi tasarrufla birlikte uçak ikram sektöründe bir dünya markas n n temelleri at lm flt r. Uluslararas tarifeli hava tafl mac l sektöründeki rekabetin bloklar aras nda yaflanaca n de erlendiren Yönetimimiz, s k ve yap c bir iflbirli i karakterini tafl yan Star Alliance'a girme karar alm fl ve 9 Aral k 2006'da girifli düzenleyen protokole imza koymufltur. ttifak üyeli ine iliflkin süreç 2007 içerisinde ikmal edilerek 2008 yaz sezonu öncesi kati üyelik tahakkuk edecektir. Elinde bulundurdu u A310 uçaklar ndan 3 adedini 2007 ve 2008 y llar nda kargoya çevirmek üzere mezkur uçaklar kargo dönüflümüne yetkili EADS Grubu fiirketiyle sözleflme imzalam fl bulunan THY, böylece kargo tafl mac l nda yapaca at l mlar n nüvesini oluflturmufltur. Ortakl n acentelerle iliflkilerinin yeni bir esasa oturtulmas ba lam nda, Komisyon+Teflvik yerine, S f r Komisyon+Hizmet Bedeli+Teflvik sistemine 2007 Yaz sezonu itibariyla geçilmifltir. Türk Hava Yollar ile yat p kalkan Yönetimimiz ve tüm çal flanlar m z, milletimizi bütün dünyada lay k yla temsil etmenin hakl gururunu tafl maktad r. Bu temsilde zaman zaman vuku bulan eksikliklerin giderilmesi ise de iflmeyen hedefimizdir. Türk Hava Yollar 'n n gelece ine dair tasavvurlar m z, Mustafa Kemal Atatürk'ün stikbal Göklerdedir yönlendirmesini hayata geçirme projesi olarak beynimizi ve gönlümüzü kuflatm flt r. Göreve geldi imizde oluflturdu umuz 15 y ll k perspektifin ikinci befl y ll k dilimini de hayata geçirebilmeyi yürekten arzuluyoruz. Dr. Candan Karl tekin Yönetim Kurulu Baflkan

14 SAYFA 010 Yönetim Kurulu

15 SAYFA Dr. Candan Karl tekin Yönetim Kurulu Baflkan 6 Prof. Dr. O uz Borat Yönetim Kurulu Üyesi y l nda Ankara'da do du. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nü 1983 y l nda bitirdi y llar nda State University of New York Albany'de uluslararas ticaret, finans ve makroekonomik modelleme dallar nda Master ve Doktora çal flmalar yapt. Daha sonra Devlet Planlama Teflkilat, Türk Exim Bank, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Türkiye Kalk nma Bankas nda çeflitli görevlerde bulundu. Evli ve dört çocuk babas d r. Hamdi Topçu Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde do du. Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nden 1986 yılında mezun oldu. Mali müflavirli e 1986 yılında Kartal'da baflladı. Halen Kadıköy ilçesinde mali müflavir ve danıflmanlık iflini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. Doç. Dr. Temel Kotil Yönetim Kurulu Üyesi 1959 y l nda do an Kotil, stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) Uçak Mühendisli i bölümünden 1983 y l nda mezun olmufl, 1986'da ABD'de Michigan Üniversitesi nde "Uçak Mühendisli i" bölümünde yüksek lisans n, 1987'de Makine Mühendisli i dal nda ikinci yüksek lisans n, 1991'de de Makine Mühendisli i bölümünde doktoras n tamamlam flt r. Doktora sonras, TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi nde Yard mc Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, 2003 y l nda THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yard mc s olarak bafllam flt r y l nda THY Genel Müdürlü üne atanm fl, 2006 y l nda da IATA Yönetim Kurulu Üyeli ine seçilmifltir. Evli ve üç çocuk babas d r yılında Turgutlu'da do du. lk ve orta ö retimini Turgutlu'da, liseyi Manisa'da tamamladı. TÜ Makine Fakültesi'nden Ekim 1965 döneminde mezun oldu yılında TÜ'de Doktorasını tamamladı de Doçent ve 1983 de Profesör ünvanını aldı. 15 doktora tezi ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans tezi yönetti. 25 kitap ve 89 bilimsel yayını mevcuttur. Evli ve üç çocuk babasıdır. Mehmet Büyükekfli Yönetim Kurulu Üyesi 1961 y l nda Gaziantep te do du yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ni bitirdi. Marmara Üniversitesi flletme Kurslarına, 1998 yılında ngiltere'de flletme ve ngilizce dil kurslarına katıldı. Halen Türkiye hracatçılar Meclisi (T M) Baflkan Vekili, stanbul Sanayi Odası ( SO) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, ve (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerinde bulunmaktadır. Ziylan fiirketler Grubu Genel Koordinatörü dür. Prof. Dr. Atefl Vuran Denetleme Kurulu Üyesi 1944 yılında stanbul'da do du. stanbul ktisadi ve Ticari limler Akademisi'ni bitirdikten sonra yıllarında talya Perugia Üniversitesi nde okudu. 1974'de Doktor, 1978'de Doçent, 1984 yılında statistik ve Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalları nda Profesör oldu yılında Türkiye'de ilk özel havayolu flirketini (Anadolu Havacılık ve Turizm A.fi.) kurdu. Halen stanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Turizm flletmecili i Bölüm Baflkanlı ı ve stanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlü ü görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 4 5 Atilla Öksüz Yönetim Kurulu Üyesi 1950 do umlu olup, 1968 yılında Ankara Kara Harp Okulu, 1969 yılında Topçu ve Füze Okulu, 1973 yılında K.K.K. Havacılık Okulu Pilot Kursu, 1978 yılında Kara Harp Akademisi, 1982 yılında Hava Lisan Okulu ngilizce Kursu, 1985 y l nda ABD Kara Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Koleji, 1987 y l nda Silahlı Kuvvetler Akademisi e itimlerini tamamlamıfltır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Prof. Dr. Cemal fianl Yönetim Kurulu Üyesi 1950 yılında Manisa'da do du. stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1977 yılında mezun oldu yılında Hukuk Doktoru ünvanını " Milletlerarası Ticari Tahkim" teziyle aldı. Uluslararası Tahkime iliflkin doktora tezini Londra Üniversitesi'ne ba lı "Institute of Advanced Legal Studies"te tamamladı yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent, 1996 yılında stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Profesör oldu. fiu an stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Baflkanı dır. Evli ve dört çocuk babasıdır smail Gerçek Denetleme Kurulu Üyesi 1963 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesi nde do du yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlı ı Teftifl Kurulu nda Maliye Müfettifl Yardımcısı olarak çalıflmaya baflladı yılları arasında ABD'de ekonomi yüksek lisansı yaparak parabanka anabilim dalında MA (Master of Arts) derecesi aldı yılından bu yana bir denetim flirketinde ortak Yeminli Mali Müflavir olarak çalıflmaktadır. Naci A bal Denetleme Kurulu Üyesi 1968 yılında Bayburt ta do du. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü nden 1989 yılında mezun oldu yılları arasında ngiltere Exeter Üniversitesi fl daresi Genel flletme Yönetimi (MBA) Programı nı bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, flletme Doktora Programı na devam etmektedir. Halen Maliye Bakanlı ı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

16 Avrupa n n en h zl büyüyen havayolu

17 > TOPLAM TRAF K NET CELER SAYFA 013 Toplam ücretli yolcu say s 16,9milyon Yolcu art fl % 19, y l nda bafllatt m z büyüme stratejisiyle, hedeflerimizi ad m ad m gerçeklefltirmeye devam ediyoruz. 4 y ll k baflar serüvenimizi, filomuzdaki %54,5 büyüme ve %62,6 l k yolcu art fl na ulaflt rm fl olman n verdi i gururla sürdürüyoruz y l nda yolcu say m z bir önceki y la göre %19,9 art flla 16,9 milyona ulafl rken, kapasite ve trafik art fl oranlar m zla da Avrupa Havayollar Birli i de erlendirmesinde en h zl büyüyen havayolu olmay baflard k y l nda ülke ve global ekonomideki geliflim, artan uluslararas ticaret hacmi, hava kargo sektörünü olumlu yönde etkilemifl ve kargo trafi imiz %10,3 artarak tona ulaflm flt r. Tafl nan kargonun tonu iç hatlar, tonu d fl hatlarda gerçekleflmifl olup, 234 milyon USD gelir elde edilmifltir y l nda uçufl a m z n genifllemesi ve frekans art fl en çok Uzakdo u ve Afrika da etkili olmufl, bunun sonucu olarak da Uzakdo u da % 21,7, Afrika da % 17,3 oran nda bir kargo art fl sa lanm flt r KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZ ED LEN KOLTUKKM (M LYON) ÜCRETL YOLCUKM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) ARZ ED LEN TONKM (M LYON) ÜCRETL TONKM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) PERSONEL (YIL SONU TOPLAM) * * THY Teknik A.fi. dahil de ildir.

18

19 SAYFA 015 D fl hat yolcu say s 8,1 milyon Yolcu art fl % 15, y l nda Türk özel havayolu flirketlerinin sektöre girmesiyle büyüyen iç hat pazar nda, artan rekabet koflullar na ra men yolcu say m z artm flt r y l içerisinde 24 yeni d fl hat noktas ile d fl hatlarda da büyümesini sürdüren Ortakl m z, HacUmre seferleri ile tafl d yolcu say s n da e ulaflt rm flt r. Toplam Yolcu Da l m ç Hat D fl Hat Özel Kira Hac % 52,3 % 1,2 % 1,8 % 44,7 DIfi HATLAR D fl Hatlar Yolcu Say s (000) KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZ ED LEN KOLTUKKM (M LYON) ÜCRETL YOLCUKM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) ARZ ED LEN TONKM (M LYON) ÜCRETL TONKM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) Ç HATLAR ç Hatlar Yolcu Say s (000) KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZ ED LEN KOLTUKKM (M LYON) ÜCRETL YOLCUKM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) ARZ ED LEN TONKM (M LYON) ÜCRETL TONKM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON)

20

21 > TOPLAM TRAF K NET CELER SAYFA 017 Avrupa da yolcu say s 5,4 milyon Uzakdo u da yolcu art fl % 26,9 Geliflen filomuza paralel olarak yapılan bölgesel kapasite planlaması, baflta Uzakdo u olmak üzere, son derece olumlu sonuçlar vermifltir. Avrupa daki yo un rekabet koflullarına ra men, yolcu sayımızı % 17 artırarak 5,4 milyona çıkartırken, Uzakdo u daki % 31 lik kapasite artıflımız, % 27 lik yolcu artıflıyla beklentilerimizi karflılamıfltır. Afrika bölgesinde, kapasite art fl m z n üzerinde trafik art fl sa lanm fl olup, yolcu say m z % 6,1 oran nda yükselmifltir yılında açtı ımız 24 yeni dıfl hat noktasının zaman içinde gösterdi i olumlu geliflim ise planlamamızın do rulu unu teyid eder niteliktedir. Bölgelere Göre Tarifeli Yolcu Da l m %3 %4 %10,1 %12,2 Avrupa %70,7 Uzakdo u Ortado u Afrika Toplam K. Amerika Arz Edilen KoltukKm De iflim (%) Ücretli YolcuKm De iflim (%) Yolcu Say s De iflim (%) Kargo+Posta (Ton) De iflim (%) AVRUPA UZAKDO U ORTADO U K. AFR KA D. AFR KA B. AFR KA K. AMER KA

22

23 68, > TOPLAM TRAF K NET CELER SAYFA 019 Arzedilen koltukkm art fl % 23,9 Ücretli yolcukm art fl % 19,1 Konma Say s (Adet) Tafl nan Ücretli Yolcu (000) Arz Edilen KoltukKm ve Ücretli YolcuKm Geliflimi Uçulan Km (000) ARZ. KOLTUKKM (M LYON) ÜCR. YOLCUKM (M LYON) Yolcu Doluluk Oran (%) 68,6 64,5 60,2 66,9 63,0 67,0 70,2 71,5 68,7 Kargo ve Posta Geliflimi (Ton)

24 Filomuz hem büyüyor hem gençlefliyor

25 > F LOMUZ SAYFA 021 A Uçak Adedi: 7 Filo Yafl : 10,66 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 13:07 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg /152,80 m 3 A Uçak Adedi: 5 Filo Yafl : 0,73 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat : Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 12:58 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg /109,00 m 3 A Uçak Adedi: 6 Filo Yafl : 18,98 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:52 Azami Menzil: km / km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg kg / 68,20 m 3 54,16 m 3 A321 Uçak Adedi: 9 Filo Yafl : 6,47 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:47 Azami Menzil: km / km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg kg / 58 m 3 46,49 m 3 Filoya kat lan 25 adet yeni nesil uçakla filo yafl m z 7,3 e inerken, uçak say m z %24.4 artarak 103 e ulaflm flt r. Buna ek olarak 2007 y l için 9 adet, 2008 y l için ise 19 adet olmak üzere toplam 28 adet uça n filoya girifli planlanm flt r y l nda al nan 3 adet A310 yolcu uça m z n kademeli olarak kargo uça na dönüfltürülmesi karar do rultusunda, ilki 2007 y l nda olmak üzere dönüflümleri tamamlanarak filoya dahil edilecektir.

26

27 > F LOMUZ SAYFA 023 A320 A319 B B Uçak Adedi: 15 Filo Yafl : 4,87 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:19 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg / 37,42 m 3 Uçak Adedi: 2 Filo Yafl : 0,68 Toplam Koltuk Kapasitesi: 252 Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:16 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg Uçak Adedi: 41 Filo Yafl : 4,81 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 11:48 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg / 45,05 m 3 Uçak Adedi: 17 Filo Yafl : 14,48 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 8:17 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg / 39,22 m y l nda bölgesel tafl mac l kta kullan lmak üzere al nan 2 adet A319 tipi uçakla birlikte, 102 adedi yolcu ve bir adedi kargo olmak üzere 103 uça a ulaflan filomuzun, toplam koltuk kapasitesi de e yükselmifltir. A KARGO UÇA I Uçak Adedi: 1 Filo Yafl : 17,60 Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:58 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg / 200 m Y l Sonu tibar yla Filo Filo Yafl Toplam Kapasite Toplam Koltuk Kapasitesi (Y l Sonu) Uçak Tipi Adedi (Dönem) (Koltuk) Yolcu Uçaklar A340 A332 A310 B B A320 A321 A319 Kargo Uça A Toplam ,66 0,73 18,98 14,48 4,81 4,87 6,47 0,68 17,60 7,

28 26 > 29 Üretim Planlama 30 > 33 Pazarlama Sat fl 34 > 35 Kalite Anlay fl m z 36 > 39 CIP 40 > 45 Yolcu Hizmetleri 46 > 47 Kabin Konsepti 48 > 49 kram 50 > 51 Kabin 52 > 53 Kokpit 54 > 55 nsan Kaynaklar 56 > 57 E itim 58 > 61 THY Teknik A.fi. 62 > 63 Bilgi Teknolojileri

29 Faaliyetleri

30 Büyüyen network global tafl y c

31 > ÜRET M PLANLAMA SAYFA Uçufl noktas 10:31 Günlük uçak kullan m Daha güçlü network yap s Her geçen gün daha da çetinleflen sektördeki global rekabet flartlar Ortakl m z sadece yerel pazarlarda yolcu tafl mac l yapan bir havayolundan ziyade, global bir tafl y c olarak dünya pazarlar nda uluslaras yolcu tafl mac l yapan küresel bir network tafl y c s olmaya zorlamaktad r. Bu çerçevede Ortakl m z, misyonuna uygun olarak Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Orta Do u ülkeleri ile Uzak Do u, Amerika ve Avrupa ülkeleri aras nda köprü vazifesi görmek amac yla uçufl tarifemizi bu bölgeler aras nda daha çok ba lant imkan sa layacak ve stanbul u önemli bir uluslararas uçufl merkezi(hub) haline getirecek sürekli küçük iyilefltirmeler ile büyük yol alm flt r y l nda Ortakl m z n d fl hatlarda tafl d toplam yolcu say s bir önceki y la göre %16.9 artarken, d fl hat noktalar m z aras nda seyahat eden transit yolcu say s %34.3 artm flt r. Uçufl a n n gelifltirilmesi / yeni uçufl noktalar Ortakl m z n 2006 y l içerisinde gerçeklefltirdi i 24 yeni hat aç l fl yla birlikte d fl hat say s 103 e ulaflm flt r. 103 d fl ve 29 iç hat ile 132 noktaya ulaflan THY, uçufl nokta say s olarak Avrupa n n 5. büyük havayolu konumuna ulaflm flt r. D fl hatlarda kapasite art fllar Yolcu ve gelir art fl olan hatlarda frekans ve kapasite art fl na gidilirken, geçti imiz y llarda birleflik icra edilen Bangkok, Singapur ve Hong Kong seferleri nonstop olarak uygulanmaya bafllanm fl ve bu hatlarda arz edilen kapasite yaklafl k olarak 2 kat na ç kar lm flt r. ç hatlarda kapasite art fllar Ankara, zmir, Antalya ve Adana gibi büyük flehir merkezlerine uçufllar m z yo unlaflt r lm fl olup, saat bafl uçufl seçenekleri sunulmufltur. 17 May s 2006 tarihi itibariyle filomuza 2 adet Airbus 319 uça n n kat lmas ile daha önceki tarife dönemlerinde sadece Ankara dan uçtu umuz Ad yaman, A r, Batman, Erzincan, Elaz, Kahramanmarafl, Kars, fianl urfa, Mardin, Mufl illerimize stanbul dan da direkt seferler planlanm flt r. Gelir yönetimi Türk Hava Yollar 1 Kas m 2005 tarihinden itibaren uygulamaya koydu u Dinamik Gelir Yönetimi ile yolcular na daha uygun ücretle seyahat etme olana sa lam flt r. THY nin, yolcular na daha uygun fiyatlarla uçma f rsat sunmak amac yla uygulad yeni ücretlendirme modeliyle 25 Ocak 2006 tarihi itibariyle elde edilen rakamlar yolcular m z n üçte birinin uygun fiyatlarla seyahat etti ini göstermifltir. Sistemin en güzel yan piyasada oluflan arz/talep dengesine göre belirlenen ücretlerle sat fl yap larak, hem yolculara uygun ücretle bilet sa lanmas hem de artan yolcu say s yla birlikte flirket gelirlerinin artmas d r. Ayr ca havalimanlar nda yo un olmayan saat dilimlerindeki uçufllar m z cazip hale getirirken, ülkemizin kaynaklar n n daha verimli kullan lmas na da katk sa lanm flt r. Uçak ütilizasyonu / prodüktivite art r m Uçaklar m z n en verimli flekilde kullan lmas n temin etmek maksad yla tarifemiz son teknoloji yaz l mlar ile optimize edilmifl ve bir önceki y l 2006 y l itibariyle uçak ütilizasyonu bir önceki y la göre %1.8 art r lm flt r. Bu ütilizasyon art fl ile uçak sahiplenme maliyetlerinde düflüfl kaydedilmifl ve sektördeki düflük maliyetli tafl y c lar karfl s nda rekabet gücümüz artm flt r. Günlük Uçak Kullan m 9: : : : :

32

33 > ÜRET M PLANLAMA SAYFA 029 Özel kira seferleri Gerçeklefltirilen tarifeli seferler d fl nda, zaman n ve filonun daha verimli kullan lmas na yönelik gerçeklefltirilen 551 adet özel kira seferinden, 20,5 milyon Euro luk gelir elde edilmifltir y l Hac dönemi olan 03 Aral k fiubat 2006 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 766 adet Hac ilave seferi ile yolcu tafl n rken, y l Hac dönemi olan 22 Kas m fiubat 2007 tarihleri aras nda 792 seferle, adet yolcu tafl nm flt r. Umre seferleri Umre seferleri Hac seferleri dönemi haricinde kalan 10 ayl k dönemde gerçekleflmekte olup, 2006 y l nda icra edilen Umre ilave seferlerinde tafl nan yolcu say s bir önceki Umre dönemine göre %20 artarak tek yönde yaklafl k yolcuya ulaflm flt r. ç hat ilave ve intikal seferleri 2006 y l içerisinde gerçeklefltirilen adet ilave ve intikal seferle yaklafl k olarak 108,000 yolcu tafl nm fl ve tahmini 8,5 milyon USD gelir elde edilmifltir. D fl hat ilave seferleri 2006 y l içerisinde toplam 305 sefer icra edilmifl olup, yaklafl k 13 milyon dolarl k gelir elde edilmifltir. Slot koordinasyon stanbul Atatürk Havaliman nda sefer say s, 2006 Yaz Tarife döneminde, 2005 Yaz Tarife dönemine göre, %15 oran nda artm flt r. D fl hat seferlerinde azalma olmakla birlikte, iç hatlardaki art fl toplam trafikte de art fla yol açm flt r.

34 Bir y lda 24 yeni d fl hat tarihi bir rekor

35 > PAZARLAMA VE SATIfi Sat fl gelirleri 3,8 milyar YTL Gelirdeki art fl % 29,1 SAYFA y l nda açt m z 24 yeni d fl hat noktas ile THY tarihinde bir ilk gerçeklefltirilmifltir. Ortado u da 5, Güney Avrupa ve Balkanlar da 3, Afrika da 3, Uzakdo u da 2, Kuzey Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri nde 11 yeni nokta uçufl a m za kat lm flt r. Dünyan n her noktas na uçmay hedefleyen Ortakl m z, büyüme yönünde sürdürdü ü stratejisini Star Alliance a girme karar yla da desteklemifltir. Alliance üyesi partnerlerimizle yap lan yeni codeshare anlaflmalar ile, yolcular m z n seferimizin olmad noktalara da ulaflt r lmas hedeflenmifltir. Mevcut codeshare anlaflmalar m za yenileri eklenmeye devam etmektedir. TAP Portekiz Havayollar ve Kenya Havayollar ile gerçeklefltirilen codeshare anlaflmalar ile art k Güney Amerika ve Afrika n n birçok noktas na ulafl lmaktad r y l nda bafllad m z Elektronik Bilet uygulamas, 2006 y l nda bütün iç hat noktalar na ulaflm flt r y l nda Elektronik Biletleme yapan 31 d fl hat noktas na, 2006 y l nda 29 d fl hat noktas daha eklenmifltir. Yeni Hatlar Avrupa LJUBLJANA ROSTOV DONETSK KAZAN BELGRADE STPETERSBURG HELSINKI VENICE DUBLIN RIGA EKATERINBURG DNEPROPETROVSK MINSK DUSHANBE Uzakdo u MUMBAI OSAKA Ortado u ABU DHABI TABRIZ DOHA SANAA MUSCAT Afrika ADDIS ABABA KHARTOUM LAGOS

36 Art k devler ligindeyiz

37 SAYFA ÜLKE DEST NASYON GÜNLÜK UÇUfi STAR ALLIANCE fiirketimize sa layaca avantajlar > Gelir Artıflı > Maliyet Azaltımı > Bilgi, Teknoloji ve Tecrübe Paylaflımı > Ortak Marka Kullanımı > Yolcuya daha fazla noktaya uçma imkanı sa lanması > Yolcunun Star Alliance a üye havayollarında mil kazanabilmesi ve kullanabilmesi > Yolcunun di er üye havayollarının lounge larını kullanılabilmesi > Yolcunun tek bir havayolundan aldı ı bilet ile ba lantılı uçabilmesi ve bagajının varaca ı noktaya ba lanabilmesi > Özel statüdeki FFP üyelerine tüm ittifaka üye havayollarında aynı önceliklerin sa lanması

38 S f r hata yüksek kalite müflteri memnuniyeti

39 > KAL TE ANLAYIfiIMIZ SAYFA 035 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi projesine bafllanm flt r. Türk Hava Yollar nda kalite yönetimi Rekabetin en yo un yafland alanlardan biri olan havac l k sektöründe, müflteri beklentilerini karfl layacak flekilde ürün ve hizmet sunumunu gerçeklefltirmek bir havayolunun devaml l n sa lamas nda önemli bir etkendir. Bu kritik önemin bilincinde olan THY A.O. tüm ürün ve hizmetlerinde, müflteri beklentilerini karfl layacak Toplam Kalite anlay fl n benimseyerek TSENISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesini alm flt r. Kalite politikam z > Hizmette mükemmelli i aramak. Faaliyetlerimizde ulaflt m z noktalar, bizim için mükemmellikte yeni aray fllar n bafllang c d r. > Yaflam n de erinin fark nda olarak, uçufl emniyeti ve güvenli ine önem vermek. Donan ml insan kayna m z, uçufl emniyeti ve güvenli ini sa lamak için s f r hata odakl çal fl r. > Müflteri odakl bir yaklafl m sergilemek. Müflteri memnuniyeti, önerisi ve flikayeti etkin bir flekilde de erlendirilir. > Çal flanlar m zla fark yaratmak. Yapt iflin müflteriye sunulan hizmete kataca de erin bilincindeki çal flanlar m zla hizmet üretilir. > Geliflmifl teknolojiyi kullanmak. Rekabet avantaj sa layacak teknolojiler takip edilerek, kullan lmas sa lan r. > Genifl ve güçlü bir uçufl a n sürekli k lmak. Uçufl yo unlu u, mesafesi, süresi, yolcu say s, kargo miktar ve uçak filosu, uçulan nokta say s bak m ndan dünyada önde gelen havayolu flirketlerinden biri olmaya çal fl l r. > Dünya çap nda entegre bir havac l k kuruluflu kimli ini sürdürmek. Mühendislik, bak m, teknik e itim, ticari e itim ve uçufl e itim hizmetlerimizin flirketimize katma de eri sürekli art r l r. > Dünya sivil havac l nda söz sahibi olmak. Ulusal ve uluslararas sivil havac l k organizasyonlar n n yönetiminde, faaliyetlerinde ve ald kararlarda etkin rol al n r. > Sosyal sorumluluk bilincinde hareket etmek. Sosyal konularda toplumun faydalanaca projelerin gerçekleflmesi desteklenir. > fl ortaklar m zla güç birli i yapmak. fiirketimizin karl l, dünya ölçe inde istikrarl büyümesi ve uzun vadeli baflar s n n süreklili i için; acenteler, hissedarlar, tedarikçiler ve di er ifltiraklerimizle ortak hareket edilir. > Etkinli i ve verimlili i art rmak. Tüm ifl süreçlerimizde; planlanan sonuçlara ilk seferde ve uygun kaynaklar ile ulafl lmas na çal fl l r. > Kalite Yönetim Sistemi flartlar na uymak ve etkinli ini sürekli iyilefltirmek. Sistem sürekli gözden geçirilip iyilefltirme f rsatlar yarat l r.

40 Konforun yeni standard CIP

41 > CIP SAYFA 037 A rlad m z konuk Yolcular na uçufl öncesi ve sonras en iyi hizmeti sunmay ilke edinen THY, Yer Hizmetleri kapsam ndaki faaliyetlerini her geçen gün iyilefltirmeye devam etmektedir. YEN CIP SALONUMUZ... Yurtd fl na gidecek yolcular m z n uçufl öncesinde daha konforlu bir ortamda vakit geçirmelerini sa lamak amac yla aç lan yeni CIP Salonu ndan, Business Class biletli yolcular ile Türk Hava Yollar n n Özel Yolcu Program olan Miles&Smiles n Elit ve Elit Plus kart sahibi üyeleri yararlanabilmektedir. Salonun dekorasyonunda modern tasar m ve saray mimarisini ayn anda görmek mümkündür. Modern tasar m tercih eden yolcular m z n yan s ra, tarihi dokudan vazgeçemeyen yolcular m z için de Dolmabahçe Saray mimarisi örnek al narak infla edilen salon, Büyük Salon, Business Center, Toplant Odas, Kütüphane, Çocuk Odas, Dinlenme ve Masaj Odas ile Sigara Odas ndan oluflmaktad r.

42

43 > CIP SAYFA 039 Ayr cal klar dünyas... CIP Salonumuz bu yeni görüntüsünün yan s ra, konumu itibariyle THY kontuarlar, THY ofisleri ve pasaport kontrol bölgelerine yak n olufluyla da yolcu memnuniyetini art rmaktad r y l nda yolcu salondan faydalan rken, Business Class, Elite ve Elite Plus kart sahibi yolcular m z için D fl Hatlar Terminaline özel girifl imkan (Egirifli), özel checkin bankolar, bagajlar için özel tan t c etiketler, pasaport kontrolünde Business Class ve Elite Plus kart sahibi yolcular m z için ayr geçifl imkan (15 numaral pasaport kontrol bankosu) gibi ayr cal klar sunulmaktad r. Türk Hava Yollar ile seyahat eden yolcular m za yepyeni izole edilmifl d fl hatlar terminali konsepti ile daha konforlu ve ayr cal kl bir seyahat sa lanm flt r.

44 Hedef hizmet kalitesinde 1numara

45 > YOLCU H ZMETLER SAYFA 041 Zaman nda kalk fl oran m z %83,9 Hizmet kalitemiz art yor Zaman nda kalk fl ve en az bagaj kayb s ralamas nda, Avrupa n n önde gelen havayollar n geride b rakman n gururunu, bu baflar n n mimarlar olan personelimizle paylafl yoruz. Türk Hava Yollar, Avrupa Hava Yollar Birli i nin (AEA) servis kalitesi de erlendirme kriterlerinden biri olan Zaman nda Kalk fl Oran n, 2006 y l ndaki baflar l operasyonlar ve personelinin bu konudaki özverili çal flmalar yla yüzde 83,9 a yükselmifltir. THY, 2005 y l nda 127 bin 137 olan sefer say s n yüzde 48.7 art flla birlikte 152 bin 536 ya ç karmas na ra men zaman nda kalk fl oran n 7 puan daha art rarak büyük bir baflar elde etmiflir. Müflteri memnuniyetini do rudan etkileyen zaman nda kalk fl oran al nan önlemlerin ve planlanan çal flmalar n sonucunda 2005 y l nda yüzde 76,5 iken 2006 y l nda yüzde 83,9 seviyesine ulaflm flt r. THY nin 2006 y l nda gerçeklefltirdi i zaman nda kalk fl oran, AEA ortalamas olan 78,5 in üzerindedir. Zaman nda kalk fl oran m z n iyilefltirilmesi yönünde gelifltirilen stratejilerin bafl nda gelen insan faktörüne yap lan yat r m, 2006 y l nda sonuç vermifltir. Yer hizmetlerine al nan 200 yeni personelin kat l m ve verimlilik art fl yla yüzde 83,9 seviyesine yükselen zaman nda kalk fl oran yla THY, Avrupal 10 büyük havayolu aras nda ikinci s raya yerleflmifltir. Zaman nda kalk fl oran n n iyilefltirilmesi için al nan önlemler Emniyetli ve zaman nda kalk fl hedefine ulaflmak için ilk uygulama olarak, Ocak 2006 tarihinden itibaren uçufllarda 5 dakika erken kap kapatma hedefi konulmufltur. Planlanan kalk fl saatinden 5 dakika önce kap kapatma uygulamas hedefine ulaflm fl ve stanbul da yüzde 50, di er istasyonlarda ise yüzde baflar sa lanm flt r. Öte yandan bir network tafl y c s durumundaki Türk Hava Yollar, önemli oranda ba lant l yolcu tafl maktad r. Transfer noktas olan stanbul da transit yolcu ve bagaj kaynakl tehirleri minimize etmek amac yla iç hatlardan stanbul a yo un transit yolcu tafl yan uçufllarda 10 dakika erken kap kapatma hedefi uygulamaya geçirilmifltir. Bu uygulama sayesinde yurtiçinden gelip yurtd fl na ya da di er yurtiçi noktalara transit olarak geçen yolcular gecikmeye u ramadan uçufllar na devam edebilmifltir. En az bagaj kayb nda Avrupa ikincisi... Avrupa Hava Yollar Birli i nin (AEA) servis kalitesi de erlendirme kriterlerinden bir di eri ise havayollar n n yolcu bafl na düflen kay p bagaj say s d r. Türk Hava Yollar 2006 y l nda bu alanda da baflar s n devam ettirerek Avrupal havayollar aras nda en az bagaj kaybeden ikinci havayolu olmufltur.

46

47 SAYFA 043 Online checkin say s ndaki art fl %240 Web sat fllar ndaki art fl %190 Ça r say s 6,7milyon THY THY nin en önemli pazarlama ve sat fl kanal olan Ça r Merkezimiz taraf ndan, 2006 y l nda adet ça r al nm fl ve %98 i cevapland r lm flt r y l nda 2005 y l na göre gelen ça r lar %24 artm fl, ça r cevaplama oran ise 2005 y l na göre %39 artm flt r. Telefonla bilet sat fl hizmeti ile yolcular m za sat fl ofisine gitmeden direkt checkin yapt r p uçabilme olana sunularak zamandan tasarruf ve müflteri memnuniyeti sa lanm flt r. THY Ça r Merkezi stanbul Call Center Awards 2006 yar flmas nda Performans Ba lam nda Y l n En yi Ça r Merkezi Geliflimi kategorisinde birincilik ödülünü alm flt r y l nda istihdam edilen personel ile ça r merkezi kapasitesi ayn anda 235 personel ile hizmet verebilecek kapasiteye gelmifltir; böylece yolcular m za ortalama ilk 20 saniyede hizmet verilmifl, müflteri memnuniyeti sa lanm flt r y l nda yenilenerek Global Gateway konsepti çerçevesinde yay na bafllayan THY web sitesi, 2006 y l Alt n Örümcek yar flmas nda ETicaret dal nda birinci olmufltur sonu itibariyle web sitemiz, 34 ülke ve 17 farkl dil seçene i ile hizmet vermektedir. Online sat fllara 2001 y l nda bafllayan web sitemiz, yolcu memnuniyetini amaçlayarak yapt kampanyalarla, sat fllar n katlayarak art rmaktad r. Buna paralel olarak yap lan iyilefltirme çal flmalar çerçevesinde; bir alternatif ödeme kanal olarak web bankac l uygulamas bafllat lm fl, para birimi konvertible olmad ndan online sat fl yap lamayan noktalara yönelik gelifltirilen bir çözüm ile 2006 y l içinde 20 nin üzerinde yeni noktada web sat fllar m z bafllam flt r. Bir önceki seneye göre web sat fllar ciro baz nda yaklafl k %190 oran nda artarken, sat lan bilet adedinde de %300 lük art fl kaydedilmifltir. Web sitemizden yap lan sat fllar n %95 i EBilet olarak gerçekleflmifltir. Yolcular m za kolayl k sa lamada büyük önem tafl yan online hizmetler etkinlefltirilerek gelifltirilmifltir. Rezervasyon, bilet sat fl, online checkin, koltuk ve yemek seçimi gibi kolayl klar n yan na, online binifl kart bas m da eklenerek, yolcular m z n uçufl öncesindeki tüm ifllemleri online ortamda yapabilmelerine imkan verilmifltir. Online fllemler Yolcular m z n zaman bizim için de erlidir. Bu nedenle sundu umuz online hizmetleri her geçen gün gelifltirmek ve daha çok noktaya ulaflt rmak en büyük hedefimizdir. Bu hedefe ulaflt m z n en güzel göstergesi ise online checkin hizmetinden faydalanan yolcu say s n n 2005 y l nda iken, 2006 y l nda e, self checkin hizmetinden faydalanan yolcu say s n n ise 2005 y l nda iken 2006 y l nda e yükselmesidir.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek,

Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek, 05 Faaliyet Raporu Misyon Türkiye nin bayrak tafl y c s olan THY nin misyonu, afla daki amaçlarla hava tafl mac l k hizmeti sunmakt r: Ortakl n uzun menzilli uçufl a (network) yap s n büyüterek, küresel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Türk Hava Yolları bugün 69 ülkede 138 şehirde 141 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir.

Türk Hava Yolları bugün 69 ülkede 138 şehirde 141 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI, 1 Aralık 2007 Ocak-Eylül 2007 dönemi mali sonuçlarına ilişkin verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son yıllarda Türk Hava Yolları olarak elde ettiğimiz başarılı sonuçlar hepimiz

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 02 Yönetim Kadrosu 04 THY nin Hukuki Statüsü 05 Trafik Sonuçlar 06 On Y ll k Göstergeler 08 2004 Y l Faaliyetleri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Turkish Airlines FlightList (25.03.2014 " 17:20) 1(25)"

Turkish Airlines FlightList (25.03.2014  17:20) 1(25) Turkish Airlines FlightList (25.03.2014 " 17:20) 1(25)" UÇUŞ TARİH KALKIŞ VARIŞ TK 700 30.Mar.2014 ISTANBUL 02:05 04:35 SHARM EL SHEIKH TK 328 30.Mar.2014 ISTANBUL 02:05 07:35 NAKHICHEVAN TK 702 30.Mar.2014

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo İçerik Turkish Airlines Turkish Cargo Küresel Sıralama 1. Toplam Yolcu (Türkiye) 1. Dunyada en çok ülkeye uçan havayolu 4. Varış noktası (Dünya) 6. Toplam Yolcu (Dünya)* *: IATA 2013 Toplam Uçuş Nokta

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Türk Hava Yollar n n Misyonu

Türk Hava Yollar n n Misyonu Y e n i u f u k l a r a d o r u Faaliyet Raporu 2003 Ç NDEK LER Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Hukuki Statü 02 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Trafik Sonuçlar 06

Detaylı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı

Dış Temsilciliklerde ve Gümrüklerde Oy Kullandı İşaretlenen Seçmen Sayısı Dış Temsilciliklerde ve lerde Seçmen ve Toplam Seçmen Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK BERLIN DÜSSELDORF 8 139,556 49,097 35.18 4,798 3.44 53,895

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Yolcularımıza yakışan ayrıcalık primeclass CIP Servis

Yolcularımıza yakışan ayrıcalık primeclass CIP Servis Yolcularımıza yakışan ayrıcalık primeclass CIP Servis TAV Havalimanları Holding bünyesinde İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, Gürcistan Tiflis ve Batum, Tunus Enfidha, Makedonya Üsküp ve Ohrid Uluslararası

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Kalkış Noktası Bağlantı Noktası Varış Noktası

Kalkış Noktası Bağlantı Noktası Varış Noktası Kalkış Noktası Bağlantı Noktası Varış Noktası Adana ADANA ANKARA SAMSUN ADANA ANKARA ERZURUM ADANA ANKARA TRABZON ADANA ANKARA BODRUM ADANA ANKARA VAN ADANA ANKARA İZMİR ADANA ANKARA KARS ADANA ANKARA

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dünya nın en çok ülkesine uçan Avrupa nın En İyi Havayolu

Dünya nın en çok ülkesine uçan Avrupa nın En İyi Havayolu Dünya nın en çok ülkesine uçan Avrupa nın En İyi Havayolu Borsa İstanbul Kodu: THYAO Genel Bakış Türkiye nin bayrak taşıyıcı havayolu olan Türk Hava Yolları, Skytrax tarafından son dört senedir Avrupa

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

3 B uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür.

3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. Türk Hava Yolları kuruldu. Bu yıllarda, Türk Hava Yolları küçük paket ve posta taşımacılığı yapmıştır. 2 C-47 kargo uçağı filoya katılmıştır. 3 B727-200 uçak, kargo uçağına dönüştürülmüştür. İlk kez A

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

gözümüz daha yükseklerde...

gözümüz daha yükseklerde... faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... içindekiler 2002 Y l Önemli Geliflmeler 01 Hukuki Statü 02 THY nin Misyonu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 07 Trafik

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma 3Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü 9 Kasım 2015 Türk Hava Yolları Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Türk Hava Yolları,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU

ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA 1 Yönetim Kurulu... 1 2 Sektörel Gelişmeler... 1 3 Satışlar... 2 4 Üretim ve Kapasite... 2 5 Yapılan Araştırma ve

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde...

faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... içindekiler 2002 Y l Önemli Geliflmeler 01 Hukuki Statü 02 THY nin Misyonu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 07 Trafik

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

NEREDEN AKTARMA NEREYE

NEREDEN AKTARMA NEREYE NEREDEN AKTARMA NEREYE Adana Adana Ankara Erzurum Adana Ankara İzmir Adana Ankara Kars Adana Ankara Moskova** Adana Ankara Samsun Adana Ankara Trabzon Adana Ankara Van Adana İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam**

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı