Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýmar Kanununun 18.Maddesi..."

Transkript

1 Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 18 inci maddesine göre yapýlacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne þekilde tatbik edileceði ve bununla ilgili diðer hususlara açýklýk getirmektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý ile bu sýnýrlar dýþýnda düzenlenmiþ uygulama imar planý alanlarý içindeki binalý ve binasýz arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar. Kanuni Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 44/I-c maddesi hükmü gereðince düzenlenmiþtir. Tanýmlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte sözü geçen ve Kanunda yer almayan tanýmlar aþaðýda açýklanmýþtýr. a) Düzenleme Sahasý: Sýnýrý tesbit edilerek, düzenlenmesine karar verilen sahadýr. b) Düzenleme Sýnýrý: Düzenlenecek imar adalarýnýn imar planýna göre yol, meydan, park, genel otopark, yeþil saha gibi umumi hizmetlere ayrýlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sýnýrdýr. c) Düzenleme Ortaklýk Payý: Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacý olan yol, meydan, park, yeþil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrýlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanýlmak üzere, düzenleme dolayýsýyla meydana gelen deðer artýþlarý karþýlýðýnda düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarýn, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden %35'e kadar düþülebilen miktar ve/veya zor unlu hallerde malikin muavafakatý ile tesbit edilen karþýlýðý bedeldir. d) Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný: Bir düzenleme sahasýnda tesbit edilen düzenleme ortaklýk payý miktarýnýn bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçüm miktarýna oranýdýr. e) Özet Cetvel: Düzenleme sahasýna giren kadastro, varsa imar parsellerinin tapu senedi miktarý, düzenleme sahasýna giren ve girmeyen kýsýmlarý ile düzenleme ortaklýk paylarý, varsa kamulaþtýrma ve baðýþ miktarlarý ile oluþan imar parselleri ve imar adalarýnýn yüzölçümlerinin yazýldýðý cetveldir. f) Daðýtým Cetveli: Her imar adasý için ayrý olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meydana gelen parsellerin, hangi kadastro veya imar parsellerinden, nasýl oluþtuðunu, kadast-ro ve imar parsellerinden alýnan düzenleme ortaklýk payýný, gerektiðinde malikin muvafakatý ile terk edilen alanlarý ve kamulaþtýrýlan alanlarýn miktarlarýný gösteren

2 cetveldir. g) Tahsis Cetveli: Kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarýna gittiðini gösteren cetveldir. h) Umumi Hizmetlere Ayrýlan Miktar: Bir düzenleme sahasýnda yol, meydan, park, genel otopark, yeþil saha gibi umumi hizmetlere ayrýlan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için ayrýlan alanlarýn tümüdür. i) Kroki: Yaklaþýk ölçekte ve üzerinde ölçü deðerlerinin yazýlý olduðu ada veya parsellerin çizimidir. 1) Röperli Kroki: Ada veya parsellerin yeri deðiþmeyen sabit tesislere baðlý olarak zeminden alýnan ölçülerinin yazýlý olduðu krokidir. 2) Ebadlý Kroki: Ada ve parsellerin paftasý üzerinden alýnan veya daha önce tesbit edilmiþ olan ölçülerinin yazýlý olduðu krokidir. 3) Uygulama Krokisi: Ada veya parsellerin zeminde belirtilmesi amacýyla paftasý üzerinden alýnan ölçüleri yazýlarak düzenlenen krokidir. j) Parsel Numarasý: Bir ada içindeki parsellere, her ada için (1) den baþlýyarak verilen numaradýr. k) Parselasyon Planý: imar plânýnýn araziye uygulamasýndan sonra yapýlacak röleve ölçülerine göre boyut deðiþtirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil iþlemlerine esas alýnan plândýr. l) Hata Sýnýrý: Ölçü deðerleri ile plân deðerleri arasýndaki kabul edilebilir en büyük farktýr. m) Teknik Yönetmelik: 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planlarýn yapýlmasýna ait yönetmelik. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Uygulama Esaslarý Düzenleme Sahalarýnýn Tesbiti Esaslarý Madde 5 - Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde belediyeler, belediye encümeni kararý ile; dýþýnda valilikler, il idare kurulu kararý ile; 5 yýllýk imar programlarýnda öncelik tanýmak ve beldenin inkiþaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayý, konut yapýmýna hazýr bulunduracak þekide düzenleme sahalarýný tesbit etmek ve uygulamasýný yapmak mecburiyetindedir. Konut yapýmýna hazýr arsa sayýsýnýn, bir önceki yýl verilen inþaat ruhsatýndan az olmamasýna dikkat edilir.

3 Belirlenen düzenleme sahasý bir müstakil imar adasýndan daha küçük olamaz. Ancak, imar adasýnýn büyük bir kýsmýnýn imar mevzuatýna uygun bir þekilde teþekkül etmiþ olmasý nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmamasý ve diðer kýsmýnda birkaç taþýnmaz malýn tevhid ve ifraz yoluyla imar plâný ve imar mevzuatýna uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduðu hallerde, adanýn geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlemesine konu teþkil edebilir. Düzenlemeye tâbi tutulmasý gerektiði halde Ýmar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inþaata elveriþli olan kadastro parselle-rine plâna göre inþaat ruhsatý verilir. Düzenleme Sýnýrýnýn Geçirilmesi Madde 6 - Düzenleme Sýnýrý; a) Ýskân sahasýnýn bittiði yerlerde iskân sýnýrýndan, b) Ýskân sahasý içindeki yollarda yol ekseninden, c) Cami ve karakol yerlerinin dýþ sýnýrýndan, yeþil alan ve genel otopark alanlarýnýn düzenleme ortaklýk payý oraný ve uygulamaya alýnan parsel sýnýrýna göre uygun görülecek yerinden geçirilir. Ancak, imar planlarýnda gösterilmiþ düzenleme sýnýrlarý varsa bu durum dikkate alýnýr. Düzenleme sýnýrýnýn herhangi bir parseli iki veya daha fazla parçaya bölmesi halinde; sýnýr, bu parçalardan düzenleme sahasý dýþýnda kalan baþka bir imar adasýna girmeyenleri varsa bunlarý da içine alacak þekilde geçirilir. Parsel büyük ise, ifraz yapýlarak ifraz sýnýrýndan geçirilir. Düzenleme Sahasýna Alýnacak Umumi Hizmet Alanlarýnýn Saðlanmasý Madde 7 - Düzenleme sahasýnýn tesbitinde; düzenleme ile iskâna açýlacak sahanýn imar plâný ile getirmiþ park, otopark, yeþil saha ve umumi hizmet alanlarýnýn saðlanmasý için bu alanlarýn, düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak alýnacak düzenleme ortaklýk payý ile karþýlanmasýna dikkat edilir. Düzenleme Sýrasýnda Korunacak Yapýlar Madde 8 - Ýmar veya kadastro parselleri üzerine inþa edilmiþ ve düzenleme sýrasýnda, plan ve mevzuata göre muhafazasýnda mahzur bulunmayan bir yapý bir imar parseli içinde býrakýlabilir. Bu gibi yapýlarýn bulunduðu parsellerin yol, meydan, otopark ve yeþil saha gibi yerlere giren kýsýmlarý ile bitiþiðinde düzgün imar parseli

4 teþkil etmek için bahçelerinden gerekli miktar ifraz edilerek düzenleme ortaklýk payý olarak alýnýr. Alýnacak miktar düzenleme ortaklýk payýndan fazla ise kamulaþtýrma ile alýnabilir. Toplu inþaatlarda Ýmar Düzeni Madde 9 - Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inþaatý gibi birbirleri ile ilgili birden fazla binanýn veya tesisin: a) Ýfraza gerek kalmaksýzýn Kat Mülkiyeti Kanununa göre vaziyet plânýna esas olmak üzere imar adalarýna veya imar parsellerine ayrýlarak, b) Evvelce parsellere veya adalara ayrýlmýþ alanlarýn, amaçlarýna uygun hale getirmek üzere, vaziyet planlarý dikkate alýnarak tevhit edilmek suretiyle, Ýmar parselasyon planlarý yeniden yapýlýr veya deðiþtirilir. Ýmar parsellerinin Oluþturulmasý ve Daðýtýmýndaki Esaslar Madde 10 - Ýmar parsellerinin oluþturulmasý ve daðýtýmýnda aþaðýdaki esaslar dikkate alýnýr. a) Düzenlemeyle oluþacak imar parsellerinin mümkün mertebe ayný yerdeki veya yakýnýndaki eski parsellere tahsisi saðlanýr. b) Plan ve mevzuata göre korunmasý mümkün olan yapýlarýn tam ve hissesiz bir imar parseline intibak ettirilmesi saðlanýr, c) Mal sahibine tahsis edilen miktarýn bir imar parselinden küçük olmasý veya diðer teknik ve hukuki nedenlerle müstakil imar parseli verilmemesi halinde, Ýmar parselasyon plânlarý ve imar durumu belirlenmiþ düzenleme alanlarýnda yapýlacak binalarýn toplam inþaat alaný veya baðýmsýz bölüm adetleri belirtilen imar adalarý veya parselleri, kat mülkiyetine esas olmak üzere hisselendirilebilir. Hisselendirme, imar ada ve parselin yüzölçümü payda kabul edilerek, hisse sahiplerine ait düzenleme ortaklýk paylarý çýkarýldýktan sonra kalan yüzölçümü miktarý hisse kabul edilerek kat mülkiyeti uygulanmak üzere yapýlýr. Hisselendirme, ana yapý veya yapýlarýn toplam inþaat alanlarý veya baðýmsýz bölüm adetleri ile orantýlý olarak hesaplanýr. Hisselendirilmiþ parselin tapu kütüðündeki beyanlar hanesine "9mar Kanununun 18 inci maddesindeki kat mülkiyeti esasý uygulanmýþtýr" ibaresi yazýlýr. Ana yapýnýn veya yapýlarýn inþaatý ve kullanýlmasý gibi hususlarda 634 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanýr. Düzenlemeye tabi tutulan parselin zemin durumu ve üzerindeki yapýnýn özelliði itibariyle düzenleme ortaklýk payýnýn alýnmadýðý hallerde, ilgilisinin muvafakatý ile düzenleme ortaklýk payý miktarý bedele

5 dönüþtürülebilir. Düzenlemeye tabi tutulmasý gerektiði halde Ýmar Kanununun 18 inci maddesi hükmünün tatbiki mümkün olmayan hallerde, müstakil inþaata elveriþli olan kadastro parselle-rine plâna göre inþaat ruhsatý verilirken de yukarýdaki hüküm uygulanýr. Bu maddeye göre yapýlacak bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz þekilleri 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu hükümlerine tabidir. Bu bedel, düzenlemenin gerçekeþtirilmesi için yapýlacak kamulaþtýrmalar dýþýnda kullanýlamaz. Düzenleme Ortaklýk Payý Oranýna Ait Esaslar Madde 11 - Düzenleme ortaklýk payý oraný: Bir düzenleme sahasýnda tesbit edilen düzenleme ortaklýk payý miktarýnýn, bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin yüzölçümü miktarlarýna oranýdýr. Evvelce yapýlan düzenlemeler dolayýsýyla düzenleme ortaklýk payý veya bu maksatla baþka isimlerle bir pay alýnmýþ olan arazi veya arsalar bu ortaklýk payý hesabýna katýlmaz. Ancak, taþýnmaz sahiplerinin talepleri üzerine, mülga sayýlý Ýmar Kanununun 39 uncu maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk parselin ifrazýnda alýnan terk oranýný % 35'e tamamlayan fark düzenleme ortaklýk payý alýnabilir. Kamu Tesisleri Arsalarýna Tahsis Madde12 - Düzenleme sahasýnda bulunan okul, hastane, kreþ, belediye hizmet veya diðer resmi tesis alaný gibi umumi tesislere ayrýlan alanlarýn parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanlarý oranýnda pay verilmek suretiyle hisselendirilir. Uygulama Masrafýnýn Tahsili Madde 13 - Ýmar planýna ve beþ yýllýk imar uygulama programýna dahil olmak þartýyla düzenleme sahalarý, mal sahiplerinin arsa payý oraný itibariyle çoðunluðun talebi üzerine de tesbit edilir. Bu takdirde, parselasyon masraflarý talepte bulunan mal sahipleri tarafýndan karþýlanýr. Hisseli Arazý ve Arsa Satýþýnýn Yasaklanmasý Madde 14 - Veraset yolu ile intikal eden, Ýmar Kanunu hükümlerine göre þüyulandýrýlan, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulamasý, tarým ve hayvancýlýk, turizm, sanayi ve depolama amacý için yapýlan hisselendirmeler ile cebri yolu ile satýlanlar hariç, imar plâný olmayan yerlerde her türlü yapýlaþma amacýyla arsa ve parselleri hisselere ayýracak özel

6 parselasyon planlarý, satýþ vaadi sözleþmeleri yapýlamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hazýrlýk Çalýþmalarý Ýfraz ve Tevhid Ýþlemleri Madde 15 - Arazi ve arsa düzenlemesi yapýlmýþ imar adalarýndaki bir veya birkaç parselde, meskun alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin müracaatý üzerine imar planý ve mevzuatýna uygun olmak þartýyla ifraz ve tevhit iþlemleri yapýlabilir. Tapu Kayýtlarýnýn ve Haritalarýnýn Elde Edilmesi Madde 16 - Düzenleme sahasýna giren kadastro ve imar parsellerinin tapu sicil kayýtlarýndaki ada ve parsel numaralarý, yüzölçümleri, cinsleri, malikleri, hisse oranlarý ve mülkiyetten gayri ayni haklara ait bilgiler, mahalli tapu kadastro elemanlarý gözetiminde belediye veya valiliklerce görevlendirilen personel tarafýndan çýkartýlýr. Pafta örnekleri mahalli tapu kadastro teþkilatýndan istenir. Haritalarýn Revizyonu ve Müktesep Haklarýn Tesbiti Madde 17 - Düzenleme sahasýna ait haritalar yapýlýrken veya revize edilirken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðüne bilgi veriliir. Revize iþleminde harita sabit tesisleri ihya edilir ve gereði kadar çoðaltýlýr. Ölçü ve hesaplarý yapýlarak kanavasýna ve haritasýna iþlenir. Haritada bulunmayan bütün yapý ve tesislerle parselasyon iþlemi sýrasýnda dikkate alýnmasý gereken diðer unsurlar da ölçülerek haritaya tersim edilir. Haritada bulunupda, zeminde bulunmayan tesis ve yapýlar haritadan iptal edilir. Korunmasý Gereken Yapýlar Madde 18 - Ýmar mevzuatýna göre muhafazasý gereken yapýlarýn korunabilmesi amacýyla, bunlar harita ve gerekli belgeler üzerinde belirtilir. Uygulama Haritalarýnýn Hazýrlanmasý Madde 19 - Boyut deðiþtirmeyen þeffaf veya yarý þeffaf altlýklý bütünlenmesi yapýlmýþ halihazýr haritalar veya yeni açýlacak paftalar üzerine düzenleme alanýndaki bütün detaylar -cephe hatalarý, yol

7 geniþlikleri ve korunmasý gereken yapýlar - Teknik Yönetmelikte belirtilen harita çizim tekniðine uygun þekilde geçirilerek, düzenleme sahasýna ait uygulama haritasý düzenlenir. Ýmar Adalarýnýn Numaralandýrýlmasý Madde 20 - Hazýrlanan uygulama haritasýndaki imar adalarýna, mahalli tapu ve kadast-ro teþkilatýnca verilen ada numarasýndan baþlanarak birbirini izleyen ada numarasý verilir. Ancak, daha önceden imar uygulamasý yapýlmýþ ve imar ada numaralarý verilmiþ mahallerde bu numaralar, son imar adasýna verilen numaralardan baþlatýlýr. Numara verilen adalardan herhangi bir tescile tabi olmasa bile ayný numara bir baþka adaya verilemez. Ada numaralarý, sadece sayýdan ibaret olup, harfli, romen rakamlý ve taksimli olamaz. Adalarýn yerlerini ve numaralarýný gösteren bir ada anahtarý ve bir ada fihristi düzenlenir. Adalarýn Araziye Aplikasyonu Madde 21 - Düzenleme alanýna giren bütün adalar ve umumi hizmetlere ayrýlan alanlar araziye aplike edilir. Aplikasyon, nirengi ve poligon noktalarýna dayanýlarak ve uygulama haritasýndan alýnan uygulama ölçülerini kapsayan uygulama krokileri yardýmý ile yapýlýr. Ada Köþelerinin Arazide Belirtilmesi Madde 22 - Aplikasyon sonucu yerleri belirtilen bütün ada kýrýk noktalarý, 75 metreyi aþan düz hatlarda her 50 metrede bir ve üst yüzü 15x15, alt yüzü 25x25 ve yüksekliði 50 cm. olan ve üst ortasýnda 10 cm. uzunluðunda ve 1 cm çapýnda demir çubuk yerleþtirilmiþ bulunan 400 dozlu beton bloklarla iþaretlenir. 10 cm. lik demir çubuðun tamamý beton içine gömülür. Sert zeminlerde saðlam röperlere baðlanabilecek yerlerde, beton yerine Teknik Yönetmelikte belirtilen diðer iþaretler kullanýlabilir. Yapý ve Tesislerin Korunmasý Madde 23 - Ýmar plânýnýn bütünlüðüne aykýrý düþmemek, yol geniþliklerini deðiþtirmemek ve komþu parsellere herhangi bir zarar vermemek þartý ile, plânda kesinlikle belirtilmemiþ, imar mevzuatýna göre korunmasý mümkün görülen yapý ve tesislerin koru-nabilmesini saðlamak amacý ile, aplikasyon sýrasýnda yeni teþekkül edecek hatlar az miktarda kaydýrýlabilir. Yapý Adalarýnýn Kesin Boyutlarýnýn Tespiti Madde 24 -Ada aplikasyonu iþleminden sonra, bütün ada kýrý noktalarý ve

8 cephe uzunluklarý Teknik Yönetmelik esaslarýna göre arazide yeniden ölçülür. Bu ölçüler (rölöve ölçüleri), gerektiðinde ada kýrýk noktalarýnýn koordinatlarýnýn hesaplanmasýný saðlayacak tarz ve nitelikte olmalýdýr. Hata Sýnýrý Madde 25 - Uzunluk ölçüleri gidiþ -dönüþ olarak yapýlýr. Ölçü hassasiyeti aþaðýdaki formüllerin verdiði hata sýnýrý içinde kalacaktýr. Gidiþ-dönüþ, iki ölçü arasýndaki fark için ds= s Dik ayak ve boylarý yardýmýyla hesaplanan uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasýndaki fark için ds=0,015 s (s metre cinsinden ölçülen uzunluðu, ds hata sýnýrýný göstermektedir. Parselasyon Planlarýnýn Düzenlenmesi Madde 26 - Parselasyon plâný, uygulama haritasýna göre araziye uygulanan imar adalarýnýn rölöve ölçülerine dayanýlarak yapýlýr. Parselasyon plân paftalarý, halihazýr haritalarýn pafta anahtarlarýna göre açýlýr ve her türlü tersim ve mürekkepleme iþlemi Teknik Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapýlýr. B plânlar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerdehazýrlanýr ve o paftaya isabet eden bütün mevcut nirengi noktalarý, kullanýlan eski ve yeni tesis edilmiþ poligon noktalarý koordinat deðerlerine göre ve ayrýca kadastro durumu da usulüne uygun olarak kesik hatlarla tersim edilir. Kadastro haritasýnýn ölçeði parselasyon plân ölçeðine uygun ve kadastro paftasý da boyut deðiþtirmeyen cinsten ise, tersimat kopya usulü ile; ölçeklerin deðiþik olmasý veya kadastro paftasýnýn boyut deðiþtiren bir kaðýda çizilmiþ bulunmasý halinde, tersimat kadastro ölçü krokilerindeki deðerlere göre yapýlýr. Kadastro haritasý ölçeði, parselasyon plâný ölçeðinden büyük ise, kadastro haritalarý hassas pantoðraf veya fotomekanik usullerle küçültülebilir. Küçük ölçekli kadastro haritalarýndan büyültülerek istifadee edilemez. Bu durumda kadastro sýnýrlarý, parselasyon planýna ve ölçü krokilerine göre yeniden tersim edilir. Kadastro haritasý ile parselasyon planý arasýnda koordinat birliði yoksa, arazide gerekli ölçü yapýlarak kadastro koordinatý parselasyon planý koordinatýna dönüþtürülür. Parselasyon planlarýna, varsa sokak ve cadde isim ve numaralarý veya meydan isimleri yazýlýr. Düzenleme sahasýna giren kadastro paftalarýnýn, koordine veya ölçü deðerlerine göre, halihazýr haritalara aktarýlmamasý halinde; 2859

9 sayýlý Tapu ve Kadastro Paftalarýný Yenileme Kanunu ile Tapu ve Kadastro Paftalarýný Yenileme Yönetmeliðinin inci maddelerine göre iþlem yapýlýr. Parsel Alanýnda Farkýn Giderilmesi Madde 27 - Parselasyon plânýna aktarýlan bütün kadastro parsellerinin yüzölçümleri bulunarak, senet yüzölçümleri ile karþýlaþtýrýlýr. Ýki yüzölçüm arasýndaki fark, aþaðýdaki formülün verdiði farktan az ise tapu miktarý esas alýnýr; fazla fark bulunmasý halinde, mahalli tapu ve kadastro teþkilatý ile iþbirliði yapýlarak parsel alanýndaki farkýn giderilmesi saðlanýr. df=0,00042 M F df= Hata sýnýrý (M2 cinsinden) M = Parselasyon plâný ölçeðinin paydasý F= Yüzölçümü (M2 cinsinden) dir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Düzünleme Ýþleri Kadastro Ayýrma Çapý Madde 28 - Bir kýsmý düzenleme sahasýnda kalan parseller için "Kadastro Ayýrma Çapý" düzenlenir. Çap üzerinde, parselin tapu senet yüzölçümü ile düzenleme sahasýna giren ve girmeyen kýsýmlarýnýn yüzölçümü gösterilir. Düzenleme sýnýrý içinde kalan kýsým için parsel numarasý verilmeyip, imar planý numarasý belirtmekle yetinilir. Düzenleme sýnýrý dýþýnda kalan kýsým veya kýsýmlara, o kadastro adasýnýn son parsel numarasýný izleyen numaralar verilir. Parselin sýnýr dýþýnda kalan parçalarý birden fazla ise, her bir parça için ayrý bir ayýrma çapýna gerek olmayýp, bütün parçalar ayný ayýrma çapýnda gösterilir. Düzenlenen kadastro ayýrma çaplarý, parselasyon planýyla beraber belediye encümenince onaylanýr. Tapu Kayýtlarýna Belirtme Yapýlmasý

10 Madde 29 - Düzenlemeye alýnan taþýnmaz mallarýn ada ve parsel numaralarý ve beledieye encümen kararý örneði bir yazý ile birlikte mahalli tapu ve kadastro idaresine gönderilerek, kayýtlarýnda "9mar Düzenlenmesine" alýndýðýnýn belirtilmesi istenir. Tapu sicil müdürlüðünce, düzenleme alanýna tamamen veya kýsmen giren bütün parsellerin sicillerinde, bunlarýn düzenlemeye tabi olduðuna dair gerekli belirtme yapýldýktan sonra, ilgili idarece her türlü ifraz ve tevhitlerine izin verilmez. Umumi hizmete yönelik düzenlemeler öncelikle ve acilen sonuçlandýrýlýr. Düzenlemede Umumi Hizmetlere Ayrýlacak Payýn Hesabý Madde 30 - Düzenleme alanýna giren kadastro parselleri ile varsa imar parsellerinin yüzölçümleri toplamýndan, imar adalarýnýn imar parsellerine ayrýlan kýsmlarýnýn yüzölçümleri toplamý çýkarýlarak "umumi hizmetlere ayrýlan miktar" bulunarak bir hesap cetveli düzenlenir. Baðýþlanan arazi parçalarýnýn bulunmasý veya kamulaþtýrýlmasý gereken miktar yerine belediye mülkiyetindeki parsellerin tahsisi halinde, kadastro parselleri ile varsa imar parsellerinin ilgili olanlarýndan bu miktarlar düþüldükten sonra bulunan toplam alan, umumi hizmetlere ayrýlan miktarýn hesaplanmasýna esas olur. Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný ve Kamulaþtýrýlacak Alanýn Hesabý Madde 31 - Düzenleme ortaklýk payý oraný ve kamulaþtýrýlacak alan tutarý þu þekilde hesaplanýr. Düzenleme ortaklýk payý oraný, umumi hizmetlere ayrýlan miktarýn, düzenleme ortaklýk payý alýnacak parsellerin, düzenlemeye giren miktarlarý toplamýna bölünmek suretiyle bulunur. Düzenlemeye giren miktar, bu parsellerin tapu senedi alanýndan düzenlemeye girmeyen ve baðýþlanan alanlarýn çýkarýlmasý ile bulunur. Bu oran % 35'ten fazla çýktýðý takdirde; kamulaþtýrýlmasý gereken alan, umumi hizmetlere ayrýlan alandan, düzenlemeye giren parsel alanlarý toplamýnýn % 35'inin çýkarýlmasý ile bulunan farkýn 100 ile çarpýlýp 65'e bölünmesiyle bulunur. Düzenleme Ortaklýk Payýndan Fazla Çýkan Miktarýn Saðlanmasý Madde 32 - Düzenleme sahasýnda umumi hizmetlere ayrýlan miktarýn düzenlemeye giren alan toplamýnýn % 35 'inden daha fazla çýkmasý halinde, bu miktarýn % 35'e düþürülmesi için önce, varsa bu düzenleme sahasýndaki belediyeye ait arsalar, bu iþe tahsis edilir. Bunlar yetmediði takdirde, bu sahada, belediyeye devri mümkün hazine veya özel idare mülkiyetindeki parsellerden; meydan, yol, park, yeþil saha, otopark, toplu taþým istasyon ve terminal gibi umumi hizmetlere rastlayan kýsýmlarýn belediyeye devirleri saðlandýktan sonra ayný maksada tahsis edilirler.

11 Bunlar da yetmediði takdirde, aþaðýdaki sýraya göre kamulaþtýrma yapýlýr. a) Kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük olanýndan baþlamak üzere, müstakil imar parselleri verildikten sonra arta kalan miktarlarý, b) Alanlarý en küçük bir imar parseli alanýnýn dörtte birinden daha küçük olan kadastro ve varsa imar parsellerinin en küçüðünden baþlanarak yeteri kadarý, c) Tamamý yol, meydan, park, yeþil saha, genel otopark, cami, karakol gibi umumi tesislere isabet eden kadastro ve varsa imar parsellerinin yeteri kadarý kamulaþtýrýlýr. Düzenleme Ortaklýk Payý Oraný Madde 33 - Düzenleme ortaklýk paylarý, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarýn düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin % 35'ini geçemez. Düzenleme ortaklýk payý, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarýn düzenlemeye giren kýsýmlarýnýn yüzölçümleri ile orantýlý olarak alýnýr. Düzenleme ortaklýk payý oran ile, düzenlemeye giren her bir kadastro parselinin veya evvelce bir pay alýnmamýþ bir imar parseli varsa, bunlarýn baðýþ veya düzenleme sebebiyle bulunacak yüzölçümü ile çarpýlýr esas yüzölçümünden çýkarýlmak suretiyle maliklerin düzenlemeden sonra sahip olmasý gereken parsel yüzölçümleri elde edilir. Özet Cetvelleri Madde 34 - Düzenleme sahasýna giren beher parsele ait düzenleme ortaklýk payýnýn, varsa kamulaþtýrma veya baðýþ miktarý ile imar parseli olarak tahsisi gereken miktarý göstermek üzere özet cetvelleri düzenlenir. Ýmar Parsellerinin Teþkili Madde 35 - Ýmar adalarý, imar planý ve yönetmeliðindeki yapý nizamý ile diðer ilgili hükümler dikkate alýnmak suretiyle önce geçici parsellere ayrýlýr. Düzenlenen imar adalarýnýn parsellere ayrýlan kýsmýnýn yüzölçümü ile her ada içerisine rastlayan kadastro ve varsa imar parsellerinin yeni yüzölçümleri toplamý karþýlaþtýrýlarak, kadastro ve varsa imar parselleri karþýlýðý olarak hangi imar adasý içinde imar parselleri tahsis edilebileceði tesbit edilir ve bu amaçla bir "Tahsis Cetveli" düzenlenir.

12 Ýmar adalarý içerisinde yerleþtirilen parsel sayýsý ve her parselin yüzölçümü ile hangi kadastro ve varsa imar parselleri karþýlýk olarak verildiði, düzenlenecek "Ada Daðýtma Cetvelleri" üzerinde gösterlir. Ýmar Adalarýnýn Parsellenmesi Madde 36 - Ýmar adalarý, imar plâný ve yönetmeliði hükümlerindeki þartlara uygun olarak parsellere ayrýlýr. Alan belirlendikten sonra, parseli, hisseli durumda býrakmamak için sýnýrlarý, plân ve yönetmeliðine aykýrý olmamak kaydýyla az miktarda kaydýrýlarak kesinleþtirilir. Meskun sahalarda teþkil edilecek parsele, birden fazla mevcut bina girmesini önlemek ve müstakil hale getirebilmek için, düzgün imar parseli teþkil yerine, mevzuata uygun bina yapýlabilecek parsellerde kadastro parsel sýnýrlarý, imar parseli sýnýrý olarak alýnabilir. Parsel Numarasý Verilmesi Madde 37 - Düzenlenen imar parsellerine, her ada için birden ve kuzey batýdan baþlanarak, parsel numarasý verilir. Gerektiðinde birden fazla binanýn ve tesisin yapýlmasýný saðlamak amacý ile bir imar adasý bir parsel olarak düzenlenebilir. Kadastro Yapýlmayan Yerlerdeki Düzenleme Ýþleri Madde 38 - Kadastrosu yapýlmayan yerlerde arazi ve arsa düzenleme iþleri: a) Halihazýr haritanýn yapýmý veya revizyonunda, mülkiyet sýnýrlarý da beraber ölçülerek imar parselasyon planýna iþlenir. Halihazýr haritalar kadastro haritasý teknik niteliðini taþýr. b) Tapu kaydýna dayalý mülkiyet sýnýrlarýnda anlaþmazlýk ve bu sýnýrlarýn çevrelediði alan ile tapu kaydý arasýnda yanýlmasý sýnýrýný aþan farklar yoksa, mal sahiplerinin kabulü halinde, mevcut sýnýrlar kadastro durumu gibi kabul edilerek tapu haritasý yapýlabilir ve bu haritalar imar uygulamasý için kullanýlýr. c) Ýmar plânýnda belirtilen ve umuma ayrýlan yerlerin içinde kalan taþýnmaz mallarýn yüzölçümünün, tapu sicilinde (zabýt defteri) yazýlý miktara kadar veya daha az çýkmasý halinde (miktarý yazýlý olmayanlar dahil) sýnýrlarda anlaþmazlýk yoksa, 2644 sayýlý Tapu Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri gereðince, bu yere ait halihazýr haritalardan da yararlanýlarak ve mahalli kadastro müdürlüklerince öncelikle bu taþýnmaz mallar tapu haritasýna baðlanarak arazi ve varsa düzenlemesi yapýlabilir. Bu yer içindeki hazine, belediye ve diðer kamu kuruluþlarýna ait taþýnmaz mallar tapuda kayýtlý olsun veya olmasýn, talep halinde,

13 yukarýdaki esaslara göre tapu haritasýna baðla-nabilir. d) Mahkeme ilamý ile yapýlan tesciller haritaya baðlanmýþ ise, bu haritalardan yararlanýlabilir. Parselasyon Planlarýnýn Onayý Madde 39 - Parselasyon plânlarý, düzenleme iþlerine ait belgelerle beraber belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dýþýnda ise il idare kurulunun onayýndan sonra yürürlüðe girer. Bu plânlar bir ay müddetle ilgili idarede asýlýr. Ayrýca, mutat vasýtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda plânlar kesinleþir. Kesinleþen parselasyon plânlarýnýn tescili için, mahalli tapu ve kadastro teþkilatýna aþaðýdaki bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekir. a)parselasyon plânýnýn onaylandýðý ve ilan edilerek kesinleþtiðini bildiren ve tapuya tescilini isteyen yazý. b) Parselasyonunun dayandýðý (ilgili idarece onaylý) ve halen yürürlükteki imar plânýnýn onay tarihi ve numarasý ile pafta numarasý veya numaralarý, c) Parselasyon plânýnýn onaylandýðýna dair belediye encümeni veya il idare kurulu kararý örneði, d) Kadastro standartlarýna göre düzenlenmiþ parselasyon plânýnýn boyut deðiþtirmeyen þeffaf altlýða çizilmiþ aslý ile üç kopyasý, e) Nirengi ve poligon koordinat deðerleri, kanavalarý, röper krokileri, ölçü krokileri, daðýtým ve yüzölçüm hesaplarý ile cetvellerden ikiþer onaylý örnek. Perselasyon Planlarýnýn Kontrolü Madde 40 - Ýmar parselasyon plânlarý ve eklerinin kadastro tekniðine uygunluðu, bu konudaki yönetmelik ve izahnamelere göre mahalli kadastro müdürlüklerince kontrol edildikten sonra, mahalli tapu sicil müdürlüklerine gönderilir. Tapu Siciline Beyan ve Tescil Madde 41 - Tescil iþlemi için tapu sicil müdürlüklerine gönderilen daðýtým cetvelleri, kadastro veya imar parsellerinin bulunduðu tapu kütüðünün beyanlar hanesine kaydedilir ve sonra sýrayla imar parsellerinin tescili yapýlýr. Hisse Hesabý Madde 42 - Muhtelif parsellerden hisselendirme suretiyle teþekkül eden imar parseli-nin tescili yapýlýrken, hissenin umumi paydasýnda ve çok

14 2400 rakamý esas alýnýr. Paydanýn paya tam bölünemediði durumlarda bölümden elde edilen rakamda, virgülden sonra gelen ilk üç basamak esas alýnýr. Bilahare yapýlan hesaplamalarda çýkan fark hissedarlar arasýnda hisseleri oranýnda daðýtýlýr. Ýmar Parselasyon Planlarýnýn Hukuki Geçerliliði Madde 43 - Ýmar parselasyon plânlarý, tescilden sonra Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüðünde belirtilen plân yerine geçer ve mülkiyete iliþkin sýnýr gösterme iþlemleri mahalli tapu ve kadastro teþkilatýnca bu plânlara göre yapýlýr. BEÞÝNCÝ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 44 - Bu Yönetmelik 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ile birlikte yürürlüðe girer. Yürütme Madde 45 - Bu Yönetmeliði Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný yürü

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Kanuni Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Uygulama Esasları...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Kanuni Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Uygulama Esasları... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Kanuni Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Uygulama Esasları... 3 Düzenleme Sahalarının Tesbiti Esasları... 3 Düzenleme

Detaylı

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD)

Kentsel Toprak Düzenleme (KTD) Sayısallaştırılmış ve yol dengelemeleri yapılmış uygulama imar planı (Düzenleme sınırı taslak olarak yol orta eksenlerinden geçirilmiş) Tapu planı (kadastro paftası) Uygulama paftası (Düzenleme sınırı

Detaylı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu yönetmelik metnindeki %35 lik DOPO 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişikliğe göre

Detaylı

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler:

İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI. İçindekiler: İMAR KANUNU VE UYGULAMALARI İçindekiler: 1- İmar ve Parselasyon planına ilişkin tanımlar 2- Parselasyon planı onama yetkisi olan kurumlar 3- Parselasyon planına ilişkin yasal düzenlemeler 4-3194 Sayılı

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU)

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 Tarih: 03.05.1985 R.G.T:09.05.1985 R.G.S:18749 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç 1 - Kanun, yerleþme yerleri ile bu yerlerdeki yapýlaþmalarýn; plan, fen, saðlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi NEDEN ÇŞB? 29.06.2011

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II

Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Ýmar Hukukunda Ýfraz ve Tevhid Yöntemi ve Karþýlaþýlan Sorunlar II Halil KALABALIK * II- Ýmar Hukukunda Tevhit (Birleþtirme) A. Taným Ýmar hukukunda imar planlarýnýn uygulanmasýnda kullanýlan yöntemlerden

Detaylı

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir

güncelliğin değişikliklerin 2. Cins değişikliği, 3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir Konu: İfraz-tevhid Kadastroda güncelliğin sağlanması için kadastro sonrasında hukuki ve teknik yönde oluşacak değişikliklerin anında izlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler; 1. Hukuki değişiklikler,

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNU'NUN 18. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde 1- Yönetmeliğin amacı; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1- ŞEHİR NEDİR?... 1 1.1.1- Yönetsel Tanım... 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım... 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım... 4 1.2- ŞEHİRCİLİK... 5 1.3- TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI...

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 331 B091TKG1500100 150010000 Plan Örneği verilmesi işlemi Parselin tescilli haritasından aynen alınan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ

3 TÜRKİYE'NİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA A ÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1 -ŞEHİR NEDİR? 1 1.1.1- Yönetsel Tanı m 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım 4 1.2- ŞEHİRCİLİK 4 1.3- TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI 6 1.3.1-

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Bu önemli iþtir. Kanun böyle emrediyorsa, yaptýðý iþin güven duygusuna muhtaç her vatandaþ gibi ben de tapu dairesine gidebilirim.

Bu önemli iþtir. Kanun böyle emrediyorsa, yaptýðý iþin güven duygusuna muhtaç her vatandaþ gibi ben de tapu dairesine gidebilirim. Bu önemli iþtir. Kanun böyle emrediyorsa, yaptýðý iþin güven duygusuna muhtaç her vatandaþ gibi ben de tapu dairesine gidebilirim. Mustafa Kemal ATATÜRKA TÜRK 11 Mayýs 1938 2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

DEVLET MALZEME OFÝSÝ MAL ALIMLARI DENETÝM, MUAYENE VE TESELLÜM YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 22 Kasým 2008

DEVLET MALZEME OFÝSÝ MAL ALIMLARI DENETÝM, MUAYENE VE TESELLÜM YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 22 Kasým 2008 DEVLET MALZEME OFÝSÝ MAL ALIMLARI DENETÝM, MUAYENE VE TESELLÜM YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 22 Kasým 2008 14 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27054 YÖNETMELÝK Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüðünden: Taþpýnar

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU NUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILAN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR Cafer ERGEN

3194 SAYILI İMAR KANUNU NUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILAN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR Cafer ERGEN GİRİŞ 3194 SAYILI İMAR KANUNU NUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILAN Bugün itibariyle arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında tam bir birlik sağlanamamıştır. Bunun da gerçek nedeni belediyelerin imar uygulamalarında

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

HARİTA-TAPU-KADASTRO PARSELASYON VE SINIRLANDIRMA HARİTALARININ KONTROLÜ

HARİTA-TAPU-KADASTRO PARSELASYON VE SINIRLANDIRMA HARİTALARININ KONTROLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HARİTA-TAPU-KADASTRO PARSELASYON VE SINIRLANDIRMA HARİTALARININ KONTROLÜ 581MSP134 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 www.hkmo.org.tr Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye nin toplam alanýnýn (201 992.96 km 2 )

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ Limit iþlemini yaparken deðiþkenin yerine deðerini koyduðumuzda, Örnek + 4 Belirsizliklerin Giderilmesi belirsizliklerinden herhangi biri meydana geliyorsa aþaðýda

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KAYITLARI 1. Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli personel kimdir? TAŞINMAZ KAYIT LARI Harcama yetkilisi tarafından idarenin

Detaylı

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU)

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621 TARÝHÝ :04/04/1990 Konu:Kýyý Kanunu Resmi Gazete Tarihi:17/04/1990 Resmi Gazete Sayýsý:20495 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci Maddesi Gereğince Yapılan Parselasyon ile İlgili Genel Müdürlük Muktezaları

3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci Maddesi Gereğince Yapılan Parselasyon ile İlgili Genel Müdürlük Muktezaları 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci Maddesi Gereğince Yapılan Parselasyon ile İlgili Genel Müdürlük Muktezaları Hazırlayan: Hüseyin KOÇAK TKGM Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının 05.01.1998 tarih,

Detaylı

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR I. ULUSLARARASI (KENT- D 2013): MÜLKİYET..! İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR 1 GİRİŞ İmar uygulamalarının gerçek amacı mevcut mülkiyetin imar planında tanımlanan arazi

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝMAR PLANI UYGULAMALARI PANELÝ 5 Kasým 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýmar Planý Uygulamalarý Paneli ISBN: 978-9944-89-874-4

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Arsa Düzenlemeleri Ýçin Önemli Bir Araç: Ýmar Programý Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye de, imar planý uygulamalarý, harita mühendislik

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

KADASTRO TEKNİK STANDARTLARI

KADASTRO TEKNİK STANDARTLARI KADASTRO TEKNİK STANDARTLARI İlhan YAL V AÇ* İmar Kanunu'nun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 4/K maddesinde: Parselasyon planı "İmar

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA HİSSE ÇÖZÜMÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN KONTROL YETKİSİ

İMAR UYGULAMALARINDA HİSSE ÇÖZÜMÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN KONTROL YETKİSİ İMAR UYGULAMALARINDA HİSSE ÇÖZÜMÜ VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN KONTROL YETKİSİ 1- İmar Uygulamalarında Hisse Çözümü Nevzat İ. SARI / Tapu ve Kadastro Müfettişi 15 Nisan 2012 Pazar 3194 sayılı İmar Kanunu

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Planlama ve İmar Oturum Konuları

Planlama ve İmar Oturum Konuları KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici Planlama

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA 24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26356 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı