EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik"

Transkript

1 l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik Sistemi l Alýþtýrma l II. Dereceden Denklemin Köklerinin Ýþaretinin Ýncelenmesi l Alýþtýrma 3 l Konu Testi 1 l Konu Testi l Konu Testi 3 l Cevap Anahtarlarý

2 Öðrenci Notlarý:

3 EÞÝTSÝZLÝKLER 1 I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Aralýk I. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik a ve b reel sayýlar, a < b olsun. a, b a ve b sayýlarý ile bu sayýlarýn arasýndaki tüm reel sayýlarý içine alan kümeye kapalý aralýk denir. biçimindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli eþitsizlik denir. R a b [a, b] kapalý aralýðýnýn uç noktalarýnýn ikisi de bu aralýktan çýkarýlýrsa elde edilen yeni aralýða açýk aralýk denir. (a, b) veya a < < b, Bu eþitsizliklerin çözüm kümesi bulunurken y = a + b denkleminin iþaret incelemesi aþaðýdaki gibi yapýlýr. R þeklinde gösterilir. b a + b = 0 ise = a R a b [a, b] kapalý aralýðýnýn uç noktalarýndan yalnýz biri çýkarýlýrsa elde edilen yeni aralýða yarý açýk aralýk denir. b noktasý çýkarýlýr ise, [a, b) veya a < b, R þeklinde gösterilir. R b a noktasý çýkarýlýr ise, (a, b] veya a < b, R þeklinde gösterilir. w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m a y = a + b a ile zýt iþaret b a + a ile ayný iþaret NOT: NOT: Bölümlerde iþaret incelemesi için eþitsizlikte kök olmayan sayýlar yazýlarak bölümlerin iþareti belirlenebilir. ÖR : f() = 5 10 fonksiyonunun iþaret tablosunu yapýnýz. R a a + b 0 a + b 0 a + b > 0 a + b < 0 R þeklinde gösterilir. [a, b] veya a b, R ve a 0 olmak üzere, b ÖR 1 : A = ( 4, 1], B = [0, 5], C = (, 7) A, B ve C kümelerine göre aþaðýdaki kümeleri bulunuz. ÖR 3 : 4 1 < 0 a) A B b) A C c) B C ÖR 4 : 16 0 d) A B e) B \ A f) A (B C) 1

4 Eþitsizlikler II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik a, b, c R ve a 0 olmak üzere, ÖR 7 : a + b + c > 0 a + b + c 0 a + b + c < 0 a + b + c 0 biçimindeki ifadelere ikinci dereceden bir bilinmeyenli eþitsizlik denir. y = a + b + c nin görüntü kümesinin iþareti, nin katsayýsý olan a ya ve Δ ya (diskriminanta) baðlýdýr. I. Δ > 0 durumunda birbirinden farklý iki reel kök vardýr. + 1 ÖR 8 : > 0 y = a + b + c a ile ayný iþaret a ile zýt iþaret a ile ayný iþaret II. Δ = 0 çakýþýk iki kök vardýr. (çift katlý kök) y = a + b + c 1 = = b a + a ile ayný iþaret III. Δ < 0 durumunda reel kök yoktur. y = a + b + c a ile ayný iþaret + a ile ayný iþaret ÖR 9 : < 0 ÖR 5 : f() = 5 6 fonksiyonunun iþaret tablosunu yapýnýz. ÖR 10 : > 4 ÖR 6 : 3 4 < 0 ÖR 11 : 4 4 1

5 EÞÝTSÝZLÝKLER Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik (a + b)(c + d) > 0 veya ÖR 3 : a + b >0 c + d eþitsizliðini saðlayan kaç tamsayý vardýr? gibi polinomlarýn çarpýmý veya bölümü þeklinde olan eþitsizliklerin tablosu yapýlýrken kökler bulunur ve küçükten büyüðe doðru (sayý doðrusunda gibi) tabloda sýralanýr. Polinomlarýn baþ katsayýlarýnýn iþaretleri çarpýlarak (veya bölünerek) tablonun en saðýna yazýlýr. Köklerde iþaret deðiþimi yapýlarak eþitsizliðin iþaret tablosu doldurulur. Ýþaret tablosu için deðer verme yöntemi de kullanýlabilir. NOT: NOT: ÖR 4 : Paydayý sýfýr yapan sayýlar ifadeyi tanýmsýz yaptýðýndan dolayý çözüm kümesine alýnmazlar. (Bu sayýlara kazýk kökler de denir.) eþitsizliðini saðlayan kaç doðal sayý vardýr? w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m ÖR 1 : ( )( + 4) < 0 ( 5)( 1 + 0) 0 9 NOT: NOT: Paydasýnda li ifade bulunan sorularda içler dýþlar çarpýmý yapýlamaz. (Eþitsizliðin yön deðiþtirip deðiþtirmediði bilinemediði için) Eþitsizliðin bir tarafýný sýfýr yapmak için terimler bir tarafta toplanýr. ÖR : 1 ÖR 5 : < 0 4 3

6 Eþitsizlikler ÖR 6 : ( + 5)(7 ) 16 0 ÖR 8 : ( )( 1) 8 < 0 eþitsizliðini saðlamayan kaç tamsayý vardýr? ÖR 7 : NOT: + 5, + + 1, gibi daima pozitif olduðu bilinen ifadeler (Δ < 0 olduðu için kökü yoktur ve baþ katsayýsý + olduðundan) tabloya alýnmayabilir eþitsizliðini saðlayan kaç tamsayý vardýr? ÖR 9 : NOT: , 1,... gibi daima negatif olduðu bilinen ifadeler (Δ < 0 ve baþ katsayý olduðundan) tabloya alýnmayacak ise baþ katsayý iþaretleri çarpýmýnda negatif baþ katsayýsýnýn olduðu unutulmamalýdýr. Bizce tabloda iþaret hatasýný önlemek için yazýlmasýnda fayda vardýr. (5 4)( ) 0 5 4

7 EÞÝTSÝZLÝKLER 3 Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerli Eþitsizlik ÖR 3 : ( )3 ( 36) 0 Çift Katlý Kök ( 3), ( + 5)4, ( 4)10, ( + 1) gibi çift kuvveti bulunan ifadelerin köklerine çift katlý kök denir. Bu köklerin saðýndaki ve solundaki deðerler parantezli çift kuvvetten dolayý pozitif olur. Bu yüzden çift katlý köklerde iþaret deðiþimi olmaz. ÖR 1 : ( 3) ÖR 4 : ( 8)( + 6) > 0 4 ÖR : w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m ÖR 5 : (15 ) 010 ( ) ( 6) 009 eþitsizliðini saðlayan tamsayýlarýn toplamý kaçtýr? Tek Katlý Kök ( )3, ( + )7, ( 4) gibi tek kuvveti bulunan ifadelerin köklerine tek katlý kök denir. Normal kökten hiçbir farký yoktur. Bir defa kökmüþ gibi iþleme devam edilir. 5

8 Eþitsizlikler ÖR 6 : NOT:, 10,... gibi daima pozitif olduðu bilinen ifadeler tabloya $ 1 % 4 yazýlmayabilir. 9 > 0, 9 gibi daima sýfýr veya pozitif olduðu bilinen ifadeler aþaðýdaki durumlarý soru bitiminde kontrol etme þartý ile tabloya yazýlmayabilir. Mutlak deðerli ifade pay kýsmýnda ise eþitliðin var olduðu durumlarda mutlak deðeri sýfýr yapan sayýlar çözüm kümesine dahil edilir. Mutlak deðerli ifade paydada ise mutlak deðeri sýfýr yapan sayýlar çözüm kümesine dahil edilmiþ ise çýkarýlýr. Bizce soru sonunda unutulma olasýlýðý yüksek olduðu için baþtan tabloya yazýlmasýnda fayda vardýr. Mutlak deðerli ifadelerin kökleri çift katlý kök kabul edilir. ÖR 8 : 9 <0 4 ÖR 7 : ( + +15) 16 < 0 eþitsizliðini saðlamayan kaç tamsayý vardýr? ÖR 9 : ÖR 8 : ( 8) 0 18 ÖR 10 : (3 ) 7 ( 10) 6 0 6

9 Alýþtýrma 1 EÞÝTSÝZLÝKLER. Aþaðýdaki eþitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz. Aþaðýdaki eþitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz. a) 3 4 a) 5 < 0 b) 6 >0 c) 6 >5 d) e) b) 3 0 c) + 5 < 0 w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m 1. d) > 0 e) 1 0 7

10 Eþitsizlikler 3. Aþaðýdaki eþitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz. a) ( 4) 0 4. Aþaðýdaki eþitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz. a) > b) 3 ( ) 5 > 0 b) c) ( 1).( ) ( +1) c) d) d) ( + 7) e) ( 4) 3 8 < 0 e) > 0 8

11 EÞÝTSÝZLÝKLER 4 Eþitsizlik Sistemi Eþitsizlik Sistemi ÖR 3 : Birden fazla eþitsizliðin bulunduðu ifadelere (sorulara) eþitsizlik sistemi denir Eþitsizlik sistemindeki her eþitsizliðin ayrý ayrý çözüm kümesi bulunur. Bu çözüm kümelerinin kesiþim kümesi eþitsizlik sisteminin çözüm kümesidir. eþitsizlik sistemini saðlayan tamsayýlarýn toplamý kaçtýr? ÖR 1 : < 0 w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m eþitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz. ÖR 4 : 6 1 eþitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz. ÖR : < 0 5 <0 eþitsizlik sistemini saðlayan kaç tamsayý vardýr? 9

12 Eþitsizlikler n çift sayma sayýsý ise, f() = n g() fonksiyonunun en geniþ taným aralýðý g() 0 eþitsizliðinin çözüm kümesidir. Ýçinde köklü ifade bulunan eþitsizliklerde kök içinin sýfýr veya pozitif (tanýmlý) olduðu aralýklarda çözüm aranýr. n tek sayma sayýsý ise, f() = n g() fonksiyonunun en geniþ taným aralýðý g() in taným aralýðý ile aynýdýr. f() = g() ise g() 0 þartýný saðlayan aralýk eþitsizlik sisteminin bir bölümüdür. Eþitsizlik sisteminin diðer bölüm veya bölümleri sorudan uygun þekilde seçilir. ÖR 5 : 3 +1 f() = fonksiyonunun en geniþ taným aralýðýný bulunuz. ÖR 9 : ÖR 6 : f()= fonksiyonunun en geniþ taným aralýðýný bulunuz. ÖR 7 : f() = ÖR 10 : 0 4 fonksiyonunun en geniþ taným aralýðýný bulunuz. ÖR 11 : + 5 < 5 ÖR 8 : 1 1 f() = + fonksiyonunun en geniþ taným aralýðýný bulunuz. 10

13 Alýþtýrma EÞÝTSÝZLÝKLER. Aþaðýdaki fonksiyonlarýn en geniþ taným kümelerini bulunuz. a) Aþaðýdaki eþitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulunuz. a) 0 f() = > 0 9 b) f() = c) f() = d) f() = ( 3 + )(9 ) b) 1 < w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m < +1 c) 3 < d) 11 1 <

14 Eþitsizlikler 3. Aþaðýdaki eþitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz. a) ( 4)( + 3) 3 ( 1) 5 ( + ) 6 < 0 4. Aþaðýdaki eþitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz. a) ( 4).( +5) < 0 ( + +1).5. b) ( 1) ( ) 9 8 ( +1) ( + ) 0 b) (3 ).(3 + ) 9 0 c) + 1 > c) d) > +7+6 d) > 1

15 EÞÝTSÝZLÝKLER 5 Kökler ve Katsayýlar Arasýndaki Ýliþkiler ÖR 3 : (k 3) 3k + 1 = 0 Ýkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Köklerinin Ýþareti denkleminin zýt iþaretli, negatif kökün mutlak deðerce pozitif kökten daha büyük olduðu iki kökünün olmasý için k nin deðer aralýðýný bulunuz. a + b + c = 0 denkleminin kökleri 1 ve olsun. Δ = b 4ac olmak üzere, bu denklemin çözüm kümesini bulmadan, köklerinin iþareti ile ilgili aþaðýdaki yorumlarý yapabiliriz. <0 Denklemin reel kökü yoktur. 1 + > 0 0 < 1 = Eþit iki pozitif kök vardýr. =0 Eþit iki kök 1 + = 0 1 = = 0 vardýr. 1 + < 0 1 = < 0 Eþit iki negatif kök vardýr. 1 + > 0 0 < 1 < Pozitif iki kök vardýr. Kökler ayný + < 0 1 < < 0 iþaretlidir. 1 Negatif iki kök vardýr. 1. = > 0 0 = 1 < >0 Küçük kök 0 dýr. Farklý iki Köklerden biri 1 + < 0 1 < = 0 kök vardýr. 0 dýr. Büyük kök 0 dýr. + > 0 1<0< ve 1 < 1. < 0 1 Kökler + = 0 <0< ve = zýt iþaretlidir. 1+ < 0 1<0< ve 1 > Her reel sayý için a + b + c > 0 veya w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m 1. > 0 ÖR 1 : 4 m + 3 = 0 denkleminin ayný iþaretli iki gerçel kökü olduðuna göre, m nin deðer aralýðýný bulunuz. a + b + c < 0 eþitsizliðinin saðlanmasý R için a + b + c > 0 eþitsizliðinin saðlanmasý için 1. Δ < 0 ve (Kök olmaz ise tabloda iþaret deðiþimi olmaz.). a > 0 olmalýdýr. (Tabloda iþaretin pozitif olmasý için) R için a + b + c < 0 eþitsizliðinin saðlanmasý için 1. Δ < 0 ve (Kök olmaz ise tabloda iþaret deðiþimi olmaz.). a < 0 olmalýdýr.(tabloda iþaretin negatif olmasý için) ÖR 4 : m + (m 3) + 1 > 0 eþitsizliði R için saðlanýyorsa m nin deðer aralýðýný bulunuz. ÖR : (m + 1) m 4 = 0 denkleminin ters iþaretli iki gerçel kökü olduðuna göre, m nin deðer aralýðýný bulunuz. 13

16 Eþitsizlikler ÖR 5 : f() = (k 1) (k 1) k 1 fonksiyonu daima negatif deðer aldýðýna göre k nýn deðer aralýðýný bulunuz. ÖR 7 : (p + ) + 4 = 0 denkleminin kökleri 1 ve dir. 1 < < 1 ise p nin deðer aralýðýný bulunuz. ÖR 8 : y 4 y = f() Ýkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerinin k R Sayýsý ile Karþýlaþtýrýlmasý 3 8 k R, f() = a + b + c olmak üzere, 1. k sayýsý kökler arasýnda ( 1 < k < ) ise a.f(k) < 0 olmalýdýr. Δ > 0 olmalýdýr.. k sayýsý her iki kökten küçük (k < 1 < ) ise Δ > 0 a.f(k) > 0 k < b a olmalýdýr. ÖR 9 : Þekilde y = f() fonksiyonunun grafiði verilmiþtir. Buna göre.f() 0 eþitsizliðini saðlayan kaç farklý tam sayý vardýr? y 3. k sayýsý her iki kökten büyük ( 1 < < k) ise Δ > a.f(k) > 0 k > b a olmalýdýr. ÖR 6 : m + m + 7 = 0 y = f() Þekilde y = f() fonksiyonunun grafiði verilmiþtir. Buna göre ( 16).f() 0 eþitsizliðini saðlayan tamsayý deðerlerinin toplamý kaçtýr? denkleminin kökleri 1 ve dir. 1 < < ise m hangi aralýkta olmalýdýr? 14

17 EÞÝTSÝZLÝKLER 1. (m + 1) + m + 4 = 0 Alýþtýrma 3 5. Aþaðýdaki eþitsizlikler her reel sayýsý için sað- denkleminin kökleri arasýnda landýðýna göre, 1 = < 0 baðýntýsý var ise m kaçtýr? m nin alabileceði deðer aralýklarýný bulunuz. a) 4 + m > 0. (m + 1) + (m 1) + m = 0 denkleminin ters iþaretli iki kökü var ise m nin deðer aralýðýný bulunuz. 3. (m ) = 0 denkleminin iki farklý pozitif reel kökü olduðuna göre, m nin en geniþ deðer aralýðýný bulunuz. w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m b) + (m 3) + 1 > 0 c) (m 1) + (m 1)+ 1 > 0 d) (m ) + (m + 1) 1 < 0 4. (m ) + (m + ) + m + 3 = 0 denkleminin iki farklý negatif reel kökü var olduðuna göre, m nin en geniþ deðer aralýðýný bulunuz. 15

18 II. Dereceden Denklemler 6. (m 1) + m + 1 = 0 denkleminin kökleri 1 ve dir. 1 < 0 < ve < 1 olduðuna göre, m nin deðer aralýðýný bulunuz y y = f() Yukarýda verilen y = f() fonksiyonunun grafiðine göre, a) f() = 0 denkleminin farklý reel köklerinin toplamý kaçtýr? 7. (m ) + (m + 1) 1 = 0 denkleminin kökleri 1 ve dir. 1 < 3 < þartýnýn saðlanmasý için m nin deðer aralýðýný bulunuz. b) Çift katlý köklerinin toplamý kaçtýr? c) Tek katlý köklerinin toplamý kaçtýr? y 8. (m 1) = 0 denkleminin kökleri 1 ve dir. < 1 < þartýnýn saðlanmasý için m nin deðer aralýðýný bulunuz. 3 y = f() Þekilde y = f() fonksiyonunun grafiði verilmiþtir. Buna göre.f() 0 eþitsizliðini saðlayan tamsayý deðerlerinin toplamý kaçtýr? 6 1. y y = f() 9. (m + 1) = 0 denkleminin kökleri 1 ve dir. 1 < < 4 þartýnýn saðlanmasý için m nin deðer aralýðýný bulunuz. Þekilde y = f() fonksiyonunun grafiði verilmiþtir..f() Buna göre eþitsizliðini saðlayan kaç +4 0 farklý tamsayý vardýr? 5 16

19 Konu Testi 1 EÞÝTSÝZLÝKLER 1. f() = ( 1)( 9)( + 6) 5. fonksiyonu veriliyor. f() = 0 denkleminin birbirinden farklý reel köklerinin toplamý kaçtýr? A) 0 B)1 C) 3 D) 11 E) eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? 17 A) R [6, 9] B) R (6, 9) D) [6, 9] 6.. R olmak üzere, f() = ( 9).(1 ) C) 1 D) 3 E) 9 ( 4).( 3 1) + B) + + D) 4. B) (, ] D) [ 1, ] 7. fonksiyonunun iþaret tablosu yapýldýðýnda soldan saða doðru iþaretler hangi þýkta doðru verilmiþtir? A) ( 4)11.(1 ) A) [1, ] w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m 3. f() = B) 3 E) R [6, 9) eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? fonksiyonunun çift katlý köklerinin çarpýmý kaçtýr? A) 9 C) [6, 9) 3.( 8) + 16 C) ( 1, ) E) [, 1] <0 eþitsizliðini saðlayan kaç tane pozitif tamsayý vardýr? C) + + E) + A) 1 ( 5) eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? B) C) 3 D) 4 E) 10 (4 ).( 1) >0 (4 ) eþitsizliðini saðlayan en küçük pozitif tamsayý kaçtýr? A) [ 5, 0] (3, 5] A) 1 B) [ 5, 5] {0, 3} C) R {0, 3} D) R {( 5, 0) [3, 5)} E) ( 5, 0) (3, 5) 17 B) C) 3 D) 4 E) 5

20 II. Dereceden Denklemler 9..( 6) eþitsizliðini saðlayan doðal sayýlarýnýn toplamý kaçtýr? A) 4 B) 9 C) 15 D) 1 E) (m + ) > 0 eþitsizliði R için saðlanýyorsa aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) m < 11 B) < m < 11 C) < m < 11 D) 11 < m < 17 E) 11 < m eþitsizliðini saðlayan kaç tamsayýsý vardýr? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 ( 3) 16 0 eþitsizliðini saðlamayan tamsayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 93 B) 1 C) 0 D) 1 E) > eþitsizlik sisteminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) < 3 B) 3 < 1 C) 1 < < 3 D) 3 < < 7 E) 7 < 1 1< <5 5 eþitsizlik sisteminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) < < 13 B) 13 < < C) 1 < < 3 D) < < 13 E) < a < eþitsizliði R için saðlandýðýna göre, a hangi aralýkta olmalýdýr? A) a < 3 B) 3 < a < 3 C) a < D) a < 3 E) 3 < a > 3 3 eþitsizliðini saðlayan kaç tamsayýsý vardýr? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 1. D.D 3.E 4.A 5.E 6.E 7.C 8.E 9.C 10.C 11.E 1.D 13.B 14.C 15.B 16.C 18

21 EÞÝTSÝZLÝKLER B) 14 C) 18 D) eþitsizliðini saðlayan en küçük pozitif tamsayýsý kaçtýr? eþitsizliðini saðlayan doðal sayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 1 Konu Testi E) 1 A) 1 ( 3) 3.( ) 4 0 ( ).(6 ) 6. C) 3 D) 4 E) > 6 eþitsizliðini saðlayan pozitif tamsayýlarýnýn toplamý kaçtýr? eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) 15 A) (7, ) B) 13 C) 10 D) 8 E) f() = ( +4).(6 ) + 15 fonksiyonu için aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m. B) B) [7, ) C) R {7} E) (13, ) D) [7, 13) 7. +(m 8) + n 1 = 0 B) in en büyük dereceli teriminin katsayýsý pozitiftir. denkleminde kökler mutlak deðerce eþit iþaretçe ters olduðuna göre, m.n nin en büyük tamsayý deðeri kaçtýr? C) en büyük deðerlerini alýrken f() negatiftir. A) 4 A) f(), = 5 ve = 3 deðerlerinde tanýmsýzdýr. B) 0 C) 1 D) 3 E) 4 D) in çift katlý kökleri toplamý olur. E) in tane tek katlý kökü vardýr < 99 eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? eþitsizliðini saðlayan tamsayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 14 0 A) 4, 7 0 D) 4, 7 0 B) 4, 7 C) 0 E) 4, 7 19 B) 9 C) 0 D) 9 E) 14

22 II. Dereceden Denklemler 9. y f() 13. a 6 + a = 0 denkleminin iki farklý reel kökü olduðuna göre, a nýn alabileceði kaç farklý tamsayý deðeri vardýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 yukarýda grafiði verilen f() fonksiyonunun çift katlý köklerinin toplamý kaçtýr? A) B) 3 C) 7 D) 9 E) a ve b pozitif tamsayýlar olmak üzere, 10. Bir kenarý ( + 4) br ve bu kenara ait yüksekliði ( 3) br olan üçgenin alaný 9 br den küçük olduðuna göre, in alabileceði deðerler kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) ( 5, 3) B) (3, 5) C) ( 6, 5) D) ( 3, 5) E) (3, 6) ( + 5) a.( ) b.(3 ) 5.(4 ) 8 = 0 denkleminin çift katlý köklerinin toplamý 6 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle çift sayýdýr? A)a b B)a+b C)b a D) 5a + b E) a b <0 eþitsizlik sistemini saðlayan kaç tamsayý vardýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) (m 1) (m 7) + m = 0 denkleminin kökleri 1 ve dir. 1 < 1 < olduðuna göre, m nin deðer aralýðý hangisidir? A) m < 3 B) 3 < m < 1 C) 3 < m < 1 D) 1 < m < 4 E) 1 < m 1. 1 eþitsizliðini saðlayan kaç farklý tamsayýsý vardýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) eþitsizliðini saðlayan kaç tam sayýsý vardýr? A) 0 B) 1 C) 3 D) 5 E) 7 1.C.B 3.C 4.D 5.C 6.E 7.D 8. C 9.D 10. B 11.C 1.A 13.B 14.C 15.C 16.D 0

23 Konu Testi 3 EÞÝTSÝZLÝKLER I + + II < 0 A) 1 >0 3 4 > 0 B) 1 <0 3 4 < 0 C) 1 <0 3 4 > 0 D) 1 >0 B) < < 1 C) 1 < < D) < < E) < < 6. (m + 3) + + m 1 = 0 denkleminin ters iþaretli iki kökü vardýr. 3 4 < 0 E) 1 0 (1 < ) a + b + c = 0 denkleminin kökleri 1 ve dir. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) 1 < < 0 B) 0 < 1 < 1 > olduðuna göre, m hangi aralýktadýr? w w w. b i l a l b i l i c i o g l u. c o m. a < 0 < b < c olmak üzere C) 1 < 0 < ve 1 < A) m < 1 B) 1 < m < 0 C) 0 < m < 1 D) 1 < m < 3 E) 3 < m < 1 7. sayý tabanýný göstermek üzere D) 1 < 0 < ve 1 > (11) < 49 eþitsizliðini saðlayan kaç tamsayý vardýr? E) 1 ve kökleri gerçel deðildir. A) <0 A) < < eþitsizliðinin çözüm aralýklarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir? Tabloya göre, çözüm kümesi (1, 4) aralýðý olan eþitsizlik sistemi aþaðýdakilerden hangisi olabilir? 1.( 1) B) 3 C) 4 D) 5 E) eþitsizliðini saðlayan farklý tamsayýlarýnýn toplamý kaçtýr? A) B) 1 C) 9 D) 9 E) 1 8. a 0 +b eþitsizliðinin çözüm kümesi [ 3, 3] [10, ] olduðuna göre, a + b toplamý kaçtýr? A) 13 eþitsizliðini saðlayan kaç farklý doðal sayý vardýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 1 B) 9 C) 1 D) 1 E) 10

24 II. Dereceden Denklemler 9..( 1) 1 < 0 ve < ( 3) 1 eþitsizlik sisteminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) (, 1) (0, 1) B) (0, ) C) ( 1, 0) (1, ) D) (1, 3) E) ( 1, 0) (1, 3) 13. b < 0 < a olduðuna göre, (b + a) ( a +b) 0 eþitsizliðinin çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? a b b b b a A), B), C), b a a a a b b a a b D), E), a b b a 14. a < 0 < b < c olmak üzere, (m ) + 8 =0 denkleminin kökleri 1 ve dir. 1 < < 1 olduðuna göre m nin deðer aralýðý hangisidir? A) (, ) B) (, 10) C) (, 10) D) (, ) E) (10, ) m < 0 olmak üzere, (m 1) + m = 0 denkleminin kökleri için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) Gerçel kökü yoktur. B) Ters iþaretli iki gerçel kökü vardýr. C) Birbirine eþit iki kökü vardýr. D) Sýfýrdan küçük iki gerçel kökü vardýr. E) Sýfýrdan büyük iki gerçel kökü vardýr. 1. f() = (m 1) + m + m + 1 fonksiyonu veriliyor. f() = 0 denkleminin kökleri 1 ve dir. 1 < < olmasý için m hangi aralýkta olmalýdýr? A) 1 < m < 3 B) 0 < m < 1 C) 3 < m < 0 D) < m < 1 E) 3 < m < + (b c).(a b) < 0 (a c) eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? b c c b A), B)R, a b a a c c b c C), D),, + a a a b c b c E),, a a b 15. (m 6) 3m = 0 denkleminin kökleri 1 ve dir >3 1 olduðuna göre, m için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) m < 6 11 C) 0 < m < 6 11 E) 6 11 < m B) m < 0 D) 6 11 < m < k = 0 denkleminin 4 farklý gerçel kökü olduðuna göre, k nýn alabileceði deðer aralýðý hangisidir? A) (0, 16) B) (0, + ) C) (16, + ) D) (, 16) E) (, 0) 1.A.C 3. B 4.C 5.B 6.A 7.B 8.C 9.D 10.E 11.D 1.A 13.D 14.E 15.C 16.A

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER MATEMATÝK 4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER Test(1-3) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Test(4) Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklemler KARTEZYEN egitim - yayinlari 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 7. ÜNİTE POLİNOMLAR Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler... 4 Polinom Kavramı... 4 9 Polinomlarda İşlemler... 9 Konu Testleri - - - 4-5... 6 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / 11

POLÝNOMLAR TEST / 11 POLÝNOMLAR TEST / 11 1. P(,y)=(+y 1) ( y+1) polinomu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 4(y 1) B) 4(y ) C) (y 1) D) (y ) E) (y 1) 5. Aþaðýdakilerden hangisi, P()= 3 +8 A) +4 B) 4 C) D) ++4 E) +4. P(,y)=

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ Limit iþlemini yaparken deðiþkenin yerine deðerini koyduðumuzda, Örnek + 4 Belirsizliklerin Giderilmesi belirsizliklerinden herhangi biri meydana geliyorsa aþaðýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK Soru ankasý ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF. Kümeler Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test - 8. Gerçek Sayýlar Test 9-8.. ereceden enklemler ve þitsizlik 0 Test 9-70. Üslü Sayýlar 6 Test 7-8 6. Köklü Sayýlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI ~ Türevin Tanýmý ~ Saðdan ve Soldan Türev ~ Türevin Süreklilikle Ýliþkisi ~ Türev Alma Kurallarý ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Türevi ~ Alýþtýrmalar ~ Test ~ Türevde Zincir

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

2. ARTAN VE AZALAN FONKSÝYONLAR

2. ARTAN VE AZALAN FONKSÝYONLAR Artan ve Azalan Fonksionlar. ARTAN VE AZALAN FONKSÝYONLAR ii) Teorem : f : (a, b) R, = f() fonksionu (a, b) için sürekli ve türevlenebilen bir fonksion olsun. ) (a, b) için f ý () > 0 f() fonksionu bu

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu ese oplam 50 soru vardýr.. Cevaplamaa isediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Maemaik Tesi için arýlan kýsmýna iþareleiniz.. Safalar

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

ORAN - ORANTI TEST / 1

ORAN - ORANTI TEST / 1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 4kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Þekildeki 9 balon sabit, 3 ok ise gösterilen doðrultuda hareket etmektedirler. Bir ok, balonu vurup patlattýktan sonra ayný yönde hareket etmeye devam etmektedir. Þekle göre oklarla

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - I MF TM LYS 30 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. Adý Soadý :... Bu kitapçýðýn

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 8 www.matematikportali.com Konu Özetleri İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri Birinci Dereceden İ ki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri İki Bilinmeyenli Denklemler (Doğrusal denklem sistemleri) a, b, c R ve

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULAR ve ÇÖZÜMLERİ _ i f: _-, A $ R, f() + - fonksionunun görüntü kümesini bularak grafiðini çiziniz - i _- i + _-i- ( - i -8- f _ i + - ( i + - b r - - - a - i _- i + _i - -- - + - _ + i - biçiminde azýlýrsa; TN_, - i olureksenleri

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular. Þekildeki takvim yapraðý bir ayý göstermektedir. Maalesef üzerine mürekkep dökülmüþtür ve günlerden çoðu görülmemektedir. Bu ayýn 7 si hangi güne denk gelir? P S Ç P C C P 3 4 5 6 7

Detaylı

Bölüm 6: Lojik Denklemlerin Sadeleþtirilmesi

Bölüm 6: Lojik Denklemlerin Sadeleþtirilmesi ölüm : Lojik Denklemlerin Sadeleþtirilmesi. Giriþ: Karnough (karno) haritalarý 9 yýlýnda M. Karnough tarafýndan dijital devrelerde kullanýlmak üzere ortaya konmuþtur. u yöntemle dijital devreleri en az

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

UĞUR DAN SİZE... Enver Yücel. Merhaba Gençler,

UĞUR DAN SİZE... Enver Yücel. Merhaba Gençler, UĞUR DAN SİZE... Merhaba Gençler, Gençliðinizin gerektirdiði olumlu etkinliklerin hiçbirinden uzak kalmadan; spordan, sanattan, kültürel etkinliklerden kendinizi mahrum etmeden çalýþýnýz. Böylece doðru

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı