YAQLXLAR PUSULASX TÜRKISCH SENIORENKOMPASS ÖNSÖZ. Saygxlarxmla Marion Wedell Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover e.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAQLXLAR PUSULASX TÜRKISCH SENIORENKOMPASS ÖNSÖZ. Saygxlarxmla Marion Wedell Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover e.v."

Transkript

1 TÜRKISCH SENIORENKOMPASS YAQLXLAR PUSULASX ÖNSÖZ Almanya `daki yaqlx göwmenlerin sayxsx; son yxllarda sürekli artxq göstermektedir. Bu göwmenlerin woäu, ömürlerinin geri kalan kxsxmlarxnx da, Almanya da gewireceäi kesinlik kazanmxqtxr. Yaqlxlar pusulasx, bu belirtilen woäunluäun ve yakxnlarxnxn günlük hayatta karqxlaqtxklarx sorunlarx wözümlemelerinde yardxmcx kaynak olarak hazxrlanmxqtxr. Son beq yxlda duyulan büyük talep ve deäiqen kanunlar nedeniyle ; Yaqlxlar ve Göwmenler Grubu, yeniden düzenlenmiq bir pusulanxn hazxrlanmasxna ve beq ayrx dilde yayxnlanmasxna karar vermiqtir. Birinci sayxnxn ortak yayxncxsx olarak, böyle bir walxqmanxn hazxrlanmasxnda katkxsx bulunan ve bu walxqmaya destek veren herkese teqekkür ediyor; ileride de bu rehberin faydalx proje ve hizmetlere vesile olacaäxnx ümit ediyorum. Bu Yaqlxlar Pusulasx nxn severek okunmasxnx, günlük ve özel meselelerde ise yardxmcx bir rehber olmasxnx temenni ediyorum. Saygxlarxmla Marion Wedell Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Hannover e.v.

2 SENIORENKOMPASS TÜRKISCH 1 Dönmek veya Gidip - Gelmek: Geri dönmek, burada kalmak veya gidip gelmek? Acaba benim iwin neresi daha uygun?. Bu soruyu göwmenlerin woäunluäu emekli olduäu zaman kendisine sormaktadxr. Bir karar verilmeden önce, ekonomik ve oturum hakkx meselelerinin wözümlenmiq olmasx gerekmektedir. Bunun iwin qu noktalara dikkat etmek gerekir: 1.1 Emeklilik Hakkxnxn Korunmasx Temelli dönmeye karar verildiäi takdirde, emekli maaqxnxn deäiqip deäiqmeyeceäi sorgulanmalxdxr. Prensip olarak elde edilmiq emeklilik hakkx, ülke dxqxndada devam eder.. Bunun yanxnda iqwi kendi ödediäi pirimlerin toplu bir qekilde ödenmesini, baälx bulunduäu emeklilik sandxäxndan talep edebilir. Böyle bir durumda ise, emeklilik haklarxnx tamamen terk etmiq olur. Detaylx bilgileri aqaäxdaki emeklilik sandxäxndan alabilirsiniz. Landesversicherungsanstalt, Lange Weihe 2-4, Laatzen Tel.: 0511/ Landesversicherungsanstalt Bayreuth Wittelsbacherring 11, 9544 Bayreuth Tel.: 0921/ Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Bahnhofstraße 8, Hannover, Tel.: 0511/ Sozialverband Hannover e.v, Herrschelstraße 31, Hannover, Tel.: 0511/ Woäu sefer kiqinin ek emeklilik hakkx veya memleketinde de emeklilik hakkx olabilir. Detaylx bilgiler Walxqma Ateqeleri nden alxnabilr. 1.2 Uzun Süre Ülke Dxqxnda Kalxnmasx Halinde Oturum Müsadesinin Durumu Uzun bir süre ülke dxqxnda kalxnmasx halinde qu hususlara dikkat edilmelidir. Oturum izninin (weqidi ne olursa olsun) direk iptal edildiäi durumlar: Almanya da Anmeldung olarak ifade edilen belediye veya muhtarlxk kaydxnxn iptal edilmiq olmasx veya böyle bir kaydxn hiwbir yerde bulunmamasx, Veya; Altx aydan fazla ülke dxqxnda bulunulmasx (Yabancxlar Dairesi bazx durumlarda altx aydan fazla kalxnmasxna da müsade edebilir.) Oturum izninin iptal edilmediäi durumlar: Yerleqme iznine sahip olunmasx ve en azxndan 15 yxldxr Almanya da ikamet edilmiq olunmasx, Kiqinin, sosyal yardxma muhtaw olmadan kendinin ve ailesinin gewimini temin edebilecek miktarda emekli maaqxnxn veya gelirinin bulunmasx, Ülke dxqxnda da gewerli olan hastalxk sigortasxnxn bulunmasx, Yabancxlar dairesinden yurtdı ında kalmak için izin belgesi almak gerekir. 1.3 Hastalxk Sigortasx Kiqi, her seyahate gidiqinde muhakkak kendi baälx bulunduäu kanuni hastalxk sigortasxna gidip ülke dxqx sigorta kaäxdxnxn (Auslandskrankenschein) gerekli olup olmadxäxnx sormalxdxr. Ayrxca, özel ülke dxqx hastalxk sigortasx (Auslandskrankenversicherung) yaptxrxlabilir. Bu sigorta hastalxk anxnda daha geniq imkanlar saäladxäx gibi, Almanya ya geri getirme masraflarxnx da üstlenmektedir. 1.4 Kesin Dönüq Kiqi, temelli dönme kararxnx vermeden önce bu kararxnxn, kendisini ve ilerdeki hayatxnx nasxl etkileyeceäi hususunda cok iyi bilgilenmelidir. 1.5 Tekrar Geri Dönme Imkanx Eäer Almanya dxqxnda 6 aydan fazla bulunmuq veya yabancxlar dairesinin verdiäi süreyi aqmxq iseniz, sxnxrda Almanya ya giriqiniz engellenir. Tekrar oturum müsadesi alabilmeniz iwin, aqaäxdaki qartlarxn yerine getirilmesi gerekmektedir. Eäer Almanya daki bir kurumdan emekli (emekli geliriniz sosyal yardxma ihtiyacxnxz olmayacak miktarda) ve Almanya da en azxndan 8 yıl resmi olarak kalmxq iseniz oturum alabilirsiniz. Oturma müsadesini ülkenizde sadece baälx bulunduäunuz Alman Konsolosluäu na müracaat ederek alabilirsiniz. 20

3 TÜRKISCH SENIORENKOMPASS 1.6 Farklx uygulamalar Alman kökenli göwmenler sxnxrdan giriq yaparken, Alman vatandaqlxäxnx alabilir ve Almanlarla eqit konuma gelebilirler. Yahudi göwmenler iwin de (Kontingentflüchtlinge) yabancxlar ve göwmenler kanunu gewerlidir. Avrupa birliäi vatandadaqlari serbest dolaqxm ve ikamet hususunda tamamen serbesttirler. Eäer Almanya da resmi olarak beq yxl ikamet etmiq iseler o zaman Almanya da kalmalarına herhangi bir engel yoktur. Bilgi ve danxqmanlxk iwin yabancx ve sosyal hizmet merkezlerine baqvurabilirsiniz. Adresler iwin (Bkz.2.3). 2 Yaqlxlxkta Ikamet ve Bakxm 2.1 Yaqlxlxkta Ikamet Imkanlarx Kendi Evlerinde Kalabilme Genellikle yaqlxlardaki bedensel problemler, onlarxn kendi baqxna evlerinde kalmasxnx engellemektedir. Bu durumda ailesinden birilerinin bakxmx üstlenmesi arzu edilir. Bazx durumlarda ise, bu maalesef mümkün deäil veya yetersizdir. Bu nedenle bakxm servisleri ve diäer qirketler yardxmlarxnx sunmaktadxrlar. (Ayrxntxlx bilgi iwin günlük hizmetler ve yardxm bölümüne bakabilirsiniz). Yemek servislerinden yararlanxlabilir. (Özellikle perhiz yapxlmasx gereken veya yemek piqirilmesi zor olan durumlarda). Ev imdat sistemleri (yani, acil durumlarda evde bulunan düämeye basarak yardxm istenir) sipariq edilebilir, ev imdat sistemlerinin masraflarxnxn bir kxsmxnx sosyal yardxm kurumu (Sozialamt), belediye veya bakxm sigortasx üstlenebilir. Ev Imdat Sistemlerinin Daäxtxcxlarx: Arbeiter-Samariter Bund, Tel.: Deutsches Rotes Kreuz, Tel.: Johanniter, Tel.: Malteser Hilfsdienst, Tel.: Notfunkdienst Niedersachsen, Tel.: Yardxmcx arawlar faydalx olmaktadxr. Bu yardxmcx arawlar yürüme arabasx veya tekerlekli sandalye olabilir ve bunlar bir odadan öbür odaya gewiqi, dxqarx wxkxqx veya tuvalate gidiq yollarxnx kolaylaqtxrmaktadxrlar. Pflegebett denilen bakxm yataäx bakxma muhtaw kiqiye bakxmxn kolaylaqmasxnx saälamaktadxr. Eäer bakxma muhtaw kiqiye, bakxm sigortasx tarafxndan Pflegestufe denilen bir bakxm derecesi verilmiq veya böyle bir hak tanxnmxq ise, o zaman müracat edildiäi takdirde bakxm sigortasx bu yardxmcx aletlerin masraflarxnxn bir kxsmxnx üstlenmektedir. Müracat iwin, ev doktorlarx veya bakxm servisleri yardxmcx ve destek olmaktadxrlar. Her yardxmcx alet iwin en fazla 10 Euro ödenmesi gerekmektedir. Eäer bir bakxm derecesi verilmemiq ise Hastalxk Sigortasx ve Sozialamt (Sosyal Yardxm Dairesi) bu masraflarxn bir kxsmxnx üstlenebilmektedir. Ayrxca bu yardxmcx arawlarxn, istendiäi takdirde kiqi tarafxndan satxn alxnmasx da mümkündür. Kapx eqikleri veya basamaklar yaqlx kiqilerin yürümelerini engelleyebilmektedir. Bu tür durumlarda Handläufe veya Haltegriffe denilen ve elle tutunmaya yardxmcx olan aletler faydalx olmaktadxr. Ayrxca kapxlarxn, tekerlekli sandalye ile gewmek isteyenler iwin daha fazla awxlmasx gerekmektedir. Yine ayrxca banyo ve tuvaletler iwin, bir tutunma imkanx saälanmasx veya tuvaletlerin biraz daha yüksek yapxlmasx ve banyolarda kiqinin kalkmasxnx kolaylaqtxracak bir sistemin bulunmasx, bu bakxma muhtaw kiqilerin iqlerini kolaylaqtxracaäxndan, onlarxn kendi evlerinde kalmalarxnx tercih etmelerine sebep olacaktxr. Bu bahsettiäimiz konular, yaqlxlarxn evlerinde tek baqxna kaldxklarx durumlarda önlerine wxkan bazx engellerdir. Bu problemlerin var olmasx veya giderilmemesi, yaqlx bir kiqiyi Ben evimde mi yaqamaya devam etmeliyim veya bir bakxm evine mi yerleqmeliyim? sorusu ile karqx karqxya bxrakabilir. Evde yapxlan bu tür deäiqiklikler, yaqlx kiqilere evlerinde kalmalarxnx tercih ettirip, hayatlarxnx güven ve huzur iwinde yine kendi evlerinde gewirmelerini saälayabilecektir. Eäer bakxm sigortasx tarafxndan kiqiye Pflegestufe denilen bakxm derecesi tanxnmxq ise, o zaman bakxm sigortasx evin deäiqiklik masraflarxnxn bir kxsmxnx üstlenmekte olup, en fazla 2557 Euro ya kadar olan masraflarxn ödemesini yapmaktadxr. Detaylx bilgiyi bakxm sigortanxzdan alabilirsiniz. Deäiqik barxnma qekil ve yöntemleri ileride awxklanacaktxr. Sonotel, Tel.:

4 SENIORENKOMPASS TÜRKISCH Yaqlxlar Evi veya Daireleri Bu tür daireler özellikle yaqlxlar iwin hazxrlanmxqtxr. Bu evlerin hazxrlanmasxndaki amaw ise, kendi ihtiyawlarxnx giderebilen yaqlxlarxn bu tür ortamlarda kalabilmesi ve kimseye muhtaw olmadan hayatlarxnx gewirebilmeleridir. Bu evler genellikle Wohnungsbaugesellschaft (Yapxm Kooperati), Wohlfahrtsverband e (Yardxm Kuruluqu) veya Stadt Hannover e baälxdxr. Bu kurumlarla kira anlaqmalarx yapxlmakta ve bu qekilde evlerde ikamet mümkün olabilmektedir Bakxmlx Yaqamak Bu tür evler, yukarxda izah edildiäi gibi yaqlxlar iwin hazxrlanmxq evlerdir ve bu evlerde yaqlx, hayat arkadaqx ile de kalabilir. Bu evlerin sahibi yine Wohlfahrtsverband (Yardxm Kuruluqu), kiliseler vs. kurumlardxr. Bu evlerin yukarxda izah edilen evlerden farkx, kira anlaqmasxnxn yanxnda bakxm anlaqmalarxnxn da yapxlmasxdxr. Qöyle ki; getir götür yani posta servisleri, temizlik servisi, boq vakit deäerlendirme veya gezdirme servisi ve ulaqxm hizmetlerinin mevcudiyetidir. Ayrxca bu evlerin ihtiyawlarxnx takip eden yakxn bir kapxcx olmasx ve 24 saat hazxr bulunan Hausnotrufdienst denilen acil alarm sisteminin mevcudiyeti temel servis imkanlarxdxr ve bu evlerin temel özelliäidir. Bu evler iwin yapxlan anlaqma maddeleri iwerisinde, kiqi iwin özel bakxm (hastalxk veya ihtiyaw halinde) servisi yoktur. Böyle bir durum sözkonusu ise, kiqi qahsi ihtiyacxnx göremediäi durumlarda dxqarxdan gelip giden bir bakxm servisi ile anlaqmalx ve ihtiyacxnx bu qekilde gidermelidir. Bu tür evlerde bakxma muhtaw yatalak hastalarxn bakxmx bu qekilde giderilmekle beraber, hastanxn yüksek miktarda bakxma ihtiyacx sözkonusu ise, hasta daha uygun bir yere transfer edilebilmektedir Evde Bakxm Hizmeti Bu tür servislerden yararlanxlabilmesi iwin,öncelikle bakxm sigortasxna bir dilekwe ile müracat edilmesi gerekmektedir. (Detaylx bilgi iwin bkz.2.2.2). Müracatxn kabul edilmesi iwin, en azxndan altx ay veya altx aydan fazla bakxma muhtaw olduäu tesbit edilmelidir. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen (MdK) yani hastalxk sigortasxnxn saälxk servisi, bir rapor hazxrlamak iwin kiqiyi evinde ziyaret eder ve böylece kiqinin ne kadar bakxma muhtaw olduäunu rapor eder. Kiqi bu rapor neticesinde üw dereceden oluqan bakxm derecelerinden bir tanesi ile derecelendirilir. Bu dereceler qu qekildedir. Birinci derece ile derecelendirilen kiqilerin, günde en az 90 dakika bakxma muhtaw olmasx gerekmektedir. Bunun 45 dakikadan fazlasx kiqisel temel ihtiyawlar iwin sözkonusu olmalxdxr. Kiqi kendisine bir bakxm derecesi verildiäi takdirde, bakxm servislerinden yararlanabilir veya bakxm parasx alabilir. Pflegegeld denilen bakxm parasx, bakxma muhtaw kiqinin bakxmxnx üstlenen kiqiye veya yakxnxna verilmektedir. Kiqisel temel bakxm ihtiyawlarxnxn yanxsxra ev iqlerinin organizesi ile ilgili de yardxm talep edilebilir. Bakxm servisleri ve bakxm sigortalarxnxn danxqmanlxk bölümlerinden bu konuyla ilgili detaylx bilgi alabilirsiniz Günlük Bakxm Günlük bakxm programxna katxlan yaqlxlara, gündüzleri bakxm merkezlerinde, akqamlarx ise kendi evlerinde bakxlmaktadxr. Kiqiye bir bakxm derecesi verilmiq ise, bu bakxm masraflarxnxn bir kxsmxnx Pflegekasse denilen bakxm sigortasx üstlenmektedir Kxsa Dönem Bakxm Yxlda en fazla 28 gün bir bakxm merkezinde kalxnmasx ve masraflarxn en fazla 1432 Euro olduäu durumlarda, masraflar bakxm sigortasx tarafxndan karqxlanmaktadxr. Kxsa dönem bakxm programxndan hastahaneden yeni wxkmxq veya zayxf düqmüq kiqiler tamamen iyileqip kendi evlerinde kalabilecek duruma gelene kadar yararlanxrlar. Bu qekilde belirli bir müddet hastahsnede kalmxq kiqiler, buralarda tamamen iyileqme imkanx bulurlar ve evlerine döndüklerinde kendi ihtiyawlarxnx karqxlayabilecek hale gelebilirler. Ayrxca bakxmx yakxnlarx tarafxndan görülen kiqilerin, buralara kxsa dönem olarak gelmesi, yakxnlarxna bir dinlenme fxrsatx saälamaktadxr Yaqlxlar ve Bakxm Yurdu, Huzur Evleri Yaqlxlar ve bakxm yurtlarxna, bakxmlarx kendi evlerinde yakxnlarx veya bakxm servisleri tarafxndan yapxlmasx mümkün veya yeterli olmayan kiqiler yerleqirler. Masraflarxn miktarx yurttan yurda deäiqmekte olup, kiqinin bakxm derecesine de baälxdxr. Bakxm sigortasx aylxk qu an; bakxm derecesi X e 1023 Euro, bakxm derecesi XX ye 1279 ve bakxm derecesi XXX e 1432 Euro ödemektedir. Bu ödeme özel durumlarda 1688 Euro ya kadar yükseltilebilir. Yurt masraflarxnx karqxlama hususunda yurt idaresinden veya baälx bulunduäunuz sosyal yardxm dairesinden (Sozialamt) bilgi alabilirsiniz Psikiyatrik Bakxm Yerleri Kendi evlerinde kalamayacak derecede psikiyatrik hastalxäx bulunan, kendini veya wevresini zaman zaman tanxmayan, kendine, wevresine veya baqkalarxna zarar verme ihtimali bulunan yaqlxlar, bu kurumlarda kalabilirler. 22

5 TÜRKISCH SENIORENKOMPASS Hospiz Tedavisi mümkün olmayan bir hastalxäa yakalanmxq, ömrünün son anlarxnx yaqayan ve herhangi bir sebepten dolayx bakxmx kendi evlerinde mümkün olmayan kiqiler, bu kurumlarda kalmaktadxr. Bu kurumda bulunanlarxn woäu genw hastalar olup, onlara fiziki, psikolojik, sosyal ve txbbi bakxm uygulanmaktadxr. Ayrxca kendi evinde bulunup ömrünün son anxnx yaqayan aäxr hastalara da dxqarxdan gelinip gidilerek yukarxda belirtilen hizmetlerin sunulmasx mümkündür. Hospiz Luise, Brakerstr. 2d, Hannover, Tel.: Uhlhorn Hospiz, Gehägestr. 8, Hannover, Tel.: Sozialzentrum Misburg, Dietger-Ederhof-Weg 4, Hannover, Tel.: Ambulanter Palliattivdienst des Hospiz Luise, Tel.: Ambulanter Palliattiv Hospizdienst, Tel.: Palliattivdienst Friederikenstift. Tel.: Sosyal ve Kanuni Qartlar Özel ve Kanuni Hastalxk Sigortasx Özel saälxk sigortasx anlaqmasxnx, aylxk brüt geliri 3840 Euro dan fazla olanlar yapabilmektedir. Diäerleri Kanuni Hastalxk Sigortalarx (Örneäin AOK, BKK, KKH, vs) arasxndan birini tercih etmek zorundadxr. Kanuni saälxk sigortasxnda bulunanlar 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren, tedavi masraflarxnda da aqaäxda belirtilmiq katkx paylarxnx (Zuzahlung) ödemek zorundadxrlar. Kiqi doktora, diq doktoruna veya psikoloäa gittiäinde her üw ayda bir, muayene ücreti olan 10 Euro yu bir kereye mahsus ödemelidir. Ayrxca tedavi iwin gerekli ilaw ve maddelerin masraflarxnxn % 10 unu ödemelidir (Bu miktar en az 5, en fazla da 10 Euro dur). Ilaw bedeli 5 Euro dan az ise belirlenen katkx payx yerine ilacxn gerwek fiyatx ödenmelidir. Tekerlekli sandalyeler veya kaldxrxcxlar gibi yardxmcx aletler iwin yukarxdaki uygulamalar gewerlidir. Sadece tüketim iwin ayrxlmxq ve tüketilen yardxmcx aletlerin katkx paylarx her rewete iwin genel olarak %10 dur. Hastalara özel jimnastik veya evde bakxm gibi tedaviler iwin uygulama baqx ödenmesi gereken miktar 10 Euro olup, geri kalan masraflarxn %10 u ödenmelidir. Ev bakxmxnda bu uygulama yxlda 28 gün iwin gewerlidir. Yirmi sekizinci günden sonra katkx payx ödenmez. Hastahanede tedavi görülen her gün iwin, 10 Euro ödeme yapxlmalxdxr. Bu uygulama yxlda 28 gün iwin gewerlidir. Yirmi sekizinci günden sonra katkx payx ödenmez. Katkx Payx Ödeme Sxnxrx Genel olarak bütün kanuni hastalxk sigortalarxna üye olan kiqilerin yukarxda belirtilen katkx paylarxnx ödemeleri gerekmektedir. Ancak bir yxl iwinde ödenen katkx paylarx yxllxk brüt gelirin % 2 sini gewmemelidir. Kronik hasta olanlar iwin bu sxnxr %1 olarak belirlenmiqtir. Kronik hasta, veya Her 3 ayda bir doktora gitme zorunda kalanlar ve bakxm derecesi 2, 3 veya %60 özürlü olanlar düzenli olarak ilaw almadxäx takdirde hayati tehlikesi bulunanlar qeklinde tarif edilir Kanuni Bakxm Sigortasx Günlük hayatlarxnda sürekli baqkalarxnxn yardxmxna ihtiyaw duyan kiqiler bakxm sigortasxna müracaat ederek verilen imkanlardan yararlanabilirler. Kiqinin bakxm sigortasxna 5 yxldan fazla üye olmasx ve en azxndan 6 aydan fazla bakxma muhtaw olacaäx tesbit edilmesi durumunda, kiqi bakxm sigortasxnxn verdiäi imkanlardan yararlanma hakkxna sahiptir. Kanuni hastalxk sigortasxna baälx bulunan ve saälxk kontrol ünitesi olarak adlandxrxlan Medizinischer Dienst der Krankenkassen (MdK), müracaat edenleri teste tabii tutarak raporlandxrmaktadxr. Verilen rapora göre, kiqi üw bakxm derecesinden biriyle derecelendirilir. Birinci derece iwin, kiqinin günlük hayatta 90 dakika ve qu alanlarda yardxma ihtiyaw olduäu tesbit edilmelidir. Alanlar yeme iwme, hareket ve kiqisel bakxm olarak belirlenmiqtir. Belirlenen bu sürenin 45 dakikadan fazlasx kiqisel bakxm iwindir. Verilen bakxm derecesine göre kiqi, bakxm servislerinin hizmetlerinden yararlanabileceäi gibi; bakxm parasxda talep edebilir. Bakxm sigortalarx ve bakxm servislerinin danxqmanlxk hizmetlerine bu konuyla ilgili baqvurulabilir. Kiqiler bakxm servislerinin hizmetlerinden yararlanmak ile bakxm parasx almakta serbesttirler. Bakxm parasx tercih edildiäinde, bakxmx üstlenen bir kiqi bildirilmek zorundadxr. Bildirilen kiqinin emeklilik sigortasxnxn taksitleri bakxm sigortasx tarafxndan ödenir. Yukarxda belirtilen iki imkanx birleqtirme imkanx da mevcuttur. Bakxmdan sorumlu kiqi yxlda bir sefer izine gittiäinde, bakxm sigortasx bakxm servislerinin hizmetlerinin 1432 Euro ya kadar olan miktarxnx ödemektedir. 23

6 SENIORENKOMPASS TÜRKISCH Bakxmx kolaylaqtxran evdeki deäiqikliklerin ise, 2557 Euro kadar olan inqaat masraflarxnx bakxm sigortasx ödemektdir. Daha detaylx sorularxnxz iwin bakxm sigortalarxnxn veya bakxm hizmet servislerinin danxqmanlxklarxna müracaat etmenizi tavsiye ederiz SGB (Sozialgesetzbuch) XII Imkanlarx Temel Gewim Güvencesi 41 SGB XII ff 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren Temel Gewim Güvence Kanunu nun (Grundsicherungsgesetz) yürülüäe girmesi ile beraber 65 yaqx üzeri olanlar veya 18 yaqxn üzerinde olup da iqgücünü devamlx olarak kaybetmiq olanlar; dilekwe vererek saälanan imkanlardan yararlanabilirler. Temel Gewim Güvencesi aynen sosyal yardxm gibi muhtaw olanlara verilir. Ihtiyacx belirlemek iwin sadece kiqinin kendisinin ve eqinin gelir, mülk ve sermayeleri deäerlendirilmektedir. Kiqinin, wocuklarxnxn ve velilerinin gelirleri yxlda Euro yu gewmiyorsa temel gewim yardxmxndan yararlanabilir. Temel Gewim Güvence Kanunu kiqiye yakxnlarx ile beraber kaldxäx halde, kiqinin onlardan maddi olarak baäxmsxz gewinebilme imkanxnx hedeflemektedir Bakxm Iwin Yardxm 61 SGB XII ff Bakxm yardxmxna, geliri belli sxnxrlar iwinde bulunanlar ve bakxm sigortasxndan bakxm derecesi verilmemiq olanlar baqvurabilir. Bakxm yardxmx evde yakxnlarx tarafxndan görülen bakxmx, bakxm merkezlerinde günlük veya yatxlx bakxmx ve yardxmcx aletler masrafxnx kapsamaktadxr Ev iqleri yardxmx 70 SGB XII Kendi evlerinde evin ihtiyacxnx ne kendisi nede evde bulunan diger fertlerin görme imkanx bulunmayanlar bu yardxma baqvurabilirler. Eäer ihtiyaw olduäu tesbit edilirse müracaat olumlu cevaplanxr asd Körlük Parasx ve Yardxmx Nidersachsen Eyaleti nde bulunan görme özürlüler, müracat ettikleri takdirde,gelirine bakxlmaksxzxn her ay 502 Euro Blindengeld denilen körlük parasx alabilirler. Görme özürlü kiqi, gelir durumunun düqük olduäu durumlarda ek olarak Federal Sosyal Kanunu na göre Blindenhilfe denilen körlük yardxmx da alabilmektedir Özürlüler Kanunu na Göre Yardxm Bedensel, zihinsel veya ruhsal özürleri bulunan kiqiler Versorgungsamt denilen bakxm dairesine baqvurarak, özürlerinin derecelendirilmesini isteyebilirler. Özür derecesine göre verilen imkanlar farklxlxk arz etmektedir. Özür derecesi % 50 den fazla olanlarxn özürü aäxr olarak derecelendirilmekte ve aäxr özürlü olduäuna dair bir kimlik verilmektedir. Kimlikte bulunan deäiqik iqaretler, kiqinin özürünü awxklamakta olup kendisine weqitli kolaylxklar saälamaktadxr. Vergi indirimi, ücretsiz olarak toplu taqxma vasxtalarxndan yararlanma, park yeri kolaylxäx, sosyal yardxmda ek ödenekler bu kolaylxklara örnek olarak gösterilebilir. Daha detaylx bilgileri Versorgungsamt tan alabilirsiniz. Versorgungsamt Hannover Gustav-Brantke Allee 2, Hannover Tel: 0511/ (Santral ve Bilgilendirme) 2.3 Merkezi Danxqmanlxklar Wok deäiqik kalma yerlerinin, bakxm yardxmlarxnxn ve sosyal kanuni haklarxn karxqxk olmasx nedeniyle kiqi bir danxqma merkezine ihtiyaw duymaktadxr. Önemli danxqmanlxk merkezleri ile ilgili bilgiler aqaäxda belirtilmektedir. Kommunale Seniorenservice Hannover (KSH), Hannover Belediyesi nin yaqlxlarla ilgili hizmetlerini organize eden kurumdur. KSH nin yaqlxlara verdikleri hizmet, yaqlxlar yardxmxndan baqlayarak kültür, eäitim ve saälxk alanlarxnx da kapsamaktadxr. KSH nin merkezi Herschelstrasse 30, Hannover adresinde bulunmakla beraber, bütün semtlerde de qubeleri vardxr. KSH nin deäiqik hizmetlerinin bir tanesinden bahsetmek istiyoruz: Yaqlxlar iwin danxqmanlxk ve bilgi hattx: Tel: 0511/ Bu telefon hattxndan, yaqlxlxkla ilgili (örneäin konut, bakxm, bakxm servisleri vs.) bilgi alxnabilir. Telefon hattxnxn dxqxnda ayrxca,www.seniorenberetung- Hannover.de adresinden bilgi alxnmasx da mümkündür. Mali yardxmlarla ilgili aqaäxda belirtilen adreslere baqvurulabilir. 1. Sachgebiet Grundsicherung im Fachbereich Senioren, Spichernstr. 11, Hannover, Santral Telefon Numarasx 0511/ Sachgebiet Wirtschaftliche Hilfen in Heimen im Fachbereich Senioren Hamburger Allee 12 16, Hannover, Santral Telefon Numarasx 0511/ Federal Sosyal Kanunu nun bakxm yardxmx ile ilgili soru ve sorunlarxnxz iwin KSD ye (Kommunaler Sozial Dienst) baqvurabilirsiniz. KSD deäiqik qubelerinde veya evlerde, danxqmanlxk hizmeti sunmaktadxr. 24

7 TÜRKISCH SENIORENKOMPASS Merkezi danxqmanlxk telefonundan (0511/ ) adresinizi vererek, size en yakxn qubeye ulaqabilirsiniz. Region Hannover de ikamet edenler qu telefonlardan bilgi alabilirler: 1. Bakxm Bilgileri Iwin,Tel: , ve Adres: Region Hannover, Fachbereich Soziales, Hildesheimer Str.20, Hannover Burasx merkezi bilgilendirme yeridir. Yani kimin ne tür haklardan yararlanacaäx, hangi kuruma baqvurmasx gerektiäi gibi bilgiler bu merkezden alxnabilir. Telefonla randevu alxnxp daha detaylx bilgi alxnmasx da mümkündür. 2. Yaqlxlar Iwin Konut Danxqmanlxäx Tel.: 0511/ , Region Hannover, Team Wohnen Hildesheimer Str. 20, Hannover Ücretsiz sunulan danxqmanlxäxn hedefi; yaqlxlara kendi evlerinde kalmanxn yollarxnx göstermektir. Evde hangi deäiqiklik yapxlarak ev, yaqlxlarxn ve özürlülerin ihtiyacxnx görecek hale gelebelir, Nerelerden mali destek saälanabilir, Iqleri hangi qirketler veya kurumlar yapabilir tarzxndaki sorulara cevap verilmektedir. Istenildiäi takdirde sizi evinizde ziyaret edebilirler. Diäer Yardxm ve Danxqmanlxk Kurumlarx: Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.v. Yaqlxlar iwin kültürler arasx buluqma ve danxqmanlxk merkezinden Türkwe, Boqnakwa, Hxrvatwa ve Sxrpwa bilgi alxnabilir. Heisenstr. 6B, Hannover, Tel.: 0511/ Sahlkamp da bulunan Göwmenler Danxqmanlxk Merkezi nde Ruswa ve Almanca bilgi verilmektedir. Elmstr. 15, Hannover, Tel.: 0511/ Caritas Verband Hannover e.v. Göw, Uyum, Yabancxlara Danxqmanlxk (Italyanca, Hxrvatwa, Ispanyolca, Ruswa ve Lehwe) Engelbosteler Damm 72, Hannover, Tel.: 0511/ Deutsches Rotes Kreuz Sonradan doäu bloku ülkelerinden göwmüs olan Alman kökenli olanlara sosyal danxqmanlxk ve rehberlik sunulmaktadxr. Zeißstr. 8, Hannover, Tel.: 0511/ Diakonisches Werk Yunanlxlar Iwin Sosyal Danxqmanlxk, Ebhardstr. 3A, Hannover, Tel.: 0511 / Sozialdienst für Aussiedler (Alman Kökenli Göcmenler iwin Sosyal Servis) Burgstr. 8 10, Hannover, Tel.: 0511 / Jüdische Gemeinde Hannover Hannover yahudi Cematiinde yaqlxlar iwin Ruswa bilgi verilmektedir. Adresi: Haeckelstr. 10, Hannover, Tel.: 0511/ Arkadas- Verein für multikulturelle Gesellschaft Yaqlxlar iwin buluqma ve danxqma (türkwe) merkezi. Adresi: Stiftstr. 13, Hannover, Tel.: Günlük Hayatta Yardxmlar Günlük hayatta yardxm programxnxn hedefi, yaqlx kiqilere istediäi qekilde, istediäi gibi, kendi evinde kalmasx iwin sunulan hizmetlerdir. Bunlardan bir kxsmx (Essen auf Rädern Eve Yemek Servisi, Mobile Hilfsdienste Mobil Yardxm Hizmetleri, Haus-Notruf- Systeme Ev-Alarm-Sistemleri qeklinde olup bu konular önceki bölümlerde awxklanmxqtxr. Yaqlxlar Gruplarx (Seniorengruppen) Boq vaktinde kendi akranlarx ile beraber olmak isteyenler veya yaqlxlar iwin Ben de bir qeyler yapmak istiyorum diyenler, deäiqik yaqlxlar gruplarx ile irtibata gewebilirler. Özel vakxflara veya belediyeye ait olan gruplar, genellikle her semtte bulunmaktadxr ve herkese awxktxr. Eäer belli bir program yoksa way iwilir, muhabbet edilir veya oyunlar oynanxr. Yaqlx yabancxlara ait özel gruplarxn olduäunu özellikle belirtmek isteriz. Danxqmanlxk merkezlerinden bu gruplarxn adreslerini öärenebilirsiniz. Göw ve uyum sorunlarx iwin Arbeiterwohlfahrt tarafxndan Heisenstr. 6B, Hannover adresinde kurulmuq olan danxqmanlxk merkezinde Türkwe, Boqnakwa, Hxrvatwa, ve Sxrpwa, bilgi alxnabilindiäi gibi buluqma noktalarx olarakda kullanxlabilinir. Bunun dxqxnda Hannoverin weqitli semtlerinde yaqlxlxlar gruplarx mevcuttur. Detaylx bilgileri alacaäxnxz adres: Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.v. Göw ve Uyum Danxqma Merkezi Kültürler Arasx Yaqlxlar Hizmeti, Deisterstr. 85A, Hannover Tel.: 0511/

8 SENIORENKOMPASS TÜRKISCH Dost Ziyaret Ekipleri (Partnerbesuchsdienste) Kendi evlerinin dxqxna wxkma imkanx olmayan kiqileri, gönüllü insanlar (yaqlx veya genw) evlerinde ziyaret edip, onlarxn günlerine renk katmaya walxqxrlar. Bu konuyla ilgili Arbeiterwohlfahrt x arayxp bilgi alabilirsiniz. Hannover Yaqlxlar Heyeti (Seniorenbeirat Hannover) Tamamen dini, siyasi ve milli olarak baäxmsxz olan "Hannover Yaqlxlar Heyeti, Hannover Belediyesi nin tanxdxäx, yaqlxlarxn resmi temsilciliäidir. Heyet, belediyeyi, semt meclislerini, genel meclisi ve walxqma gruplarxnx yaqlxlarla ilgili konularda bilgilendirmekte ve genel olarak fikir beyan etmektedir. Ayrxca özel veya belediyeye ait bakxm hizmet qirketleri, yurtlar ve hastahaneler ile sürekli temaslarda bulunmakta, yaqlxlara hizmetleri artxrmak ve onlarxn durumlarxnx düzeltmek iwin danxqmanlxk hizmetleri sunmaktadxr. Bütün yaqlxlar bu heyete müracaat edebilirler. Adresi: Geschäftsstelle des Seniorenbeirats der Landeshaupstadt Hannover, Osterstr. 3, Hannover, Tel.: 0511/ Görüqme saatleri warqamba günleri 10:00 ile 12:30 arasxdxr. Günlük hayatta karqxlaqtxäxnxz sorunlar ve daha detaylx bilgiler iwin Herschelstr. 30, Hannover adresinde bulunan Kommunaler Seniorenservice Hannover (KSH) e aqaäxdaki telefonlardan ulaqabilirsiniz. 1. Yaqlxlar Iwin Bilgi ve Irtibat Hattx: Tel.: 0511/ ( Yaqlxlxkla ilgili tüm soru ve sorunlar, sunulan eäitim ve kültür programx, ziyaret programlarx, gönüllü walxqma imkanlarx, önemli adresler, irtibat noktalarx, vs.) 2. Boq Vakit Deäerlendirme Programx: Senede üw kere KSH ile özel vakxflar, wxkardxklarx dergide yaqlxlar iwin düzenlenen tatil, gezi, günlük seyahat, bilgilendirme ve tartxqma programlarxnx duyurmaktadxrlar. Irtibat: Offene Altenhilfe Hannover, Tel.: 0511/ Semtlerde Buluqma ve Danxqma Merkezleri: KSH ye ait Hannover in her semtinde buluqma ve danxqma yerleri bulunmaktadxr. Qubelerin programx veya görüqme saatleri hakkxnda bilgi almak iwin Tel.: 0511/ i arayabilirsiniz. 4 Rehberlik Kanunu (Betreuungsrecht) 1992 yxlxnda wxkan BGB nin 1896 yeni kanunuyla, yetiqkin kiqilerin sorumsuz hale getirilmesi durumu iptal edilerek, hukuki rehberlik getirilmiqtir. Eäer yetiqkin bir kiqi, ruhi, bedensel veya psikolojik bir sebepten dolayx kendi kararlarxnx kendisi veremiyorsa veya kendini ifade edemiyorsa, doktor raporlarxna 26 dayanxlararak mahkeme kararx ile kiqiye bir rehber tayin edilir. Mahkeme heyeti, doktor raporunda kiqinin hastalxäx ve özürü hakkxnda detaylx bilgi ister ve bu konuyla ilgili karara ne derece ihtiyaw olunduäunu tesbit eder. Aynx anda rehberlik alanlarx (saälxk, mal mülk, resmi iqler, mektup yetkisi ve oturum takibi) tesbit edilir. Rehber ancak kendisine tayin edilen alanda kiqinin menfaatine göre hareket edebilir. Normal qartlarda rehberlik süresi 3 ay ile 5 sene arasxndadxr ve süre bitiminde kiqinin durumu tekrar gözden gewirilerek gerekirse süre uzatxlxr. Rehber olarak aile fertleri, kiqinin arkadaqlarx, gönüllü rehberler, rehberlik dernekleri, profesyönel rehberler veya rehberlik dairesi tayin edilebilir. Rehberler, bazx konularda (Banka hesabxnx kapatma, kiqinin evini kapatma, yüksek miktarda para wekme veya kiqiyi mecburi olarak bakxm yurtlarxna yerleqtirme, vs.) mahkemeden izin almak qartxyla weqitli yetkilere sahiptirler. Rehberlik Vasiyeti Kiqiler, istedikleri takdirde, saälxk durumlarx iyi iken, kendilerine bir tane rehber isteyebilir veya vasiyet edebilirler. Kiqi ileride quurunu kaybettiäi zaman, mahkeme heyeti vasiyet edilen kiqiyi rehber olarak sewer ve denetler. Rehberlik vasiyeti verilirken yetki alanlarxna da dikkat edilmelidir. Rehberlik Yetkisi Rehberlik vasiyetinin eäer Almanca ise, noter tasdikli; kiqinin ana dilinde ise, konsolosluk tasdikli olmasx gerekmektedir. Ayrxca kiqinin saälxklx olunduäuna dair doktor raporu da vasiyete eklenmelidir. Vasiyetin iwine yukarxda belirtilmiq olan rehberlik alanlarx yazxlmalx ve yetki verilen kiqinin güvenilir olmalxdxr. Mahkemeler kiqinin sewtiäi qahxslarx kabul etmek zorunda deäil. Mahkemeler, Rehberlik Daireleri, Rehberlik Dernekleri bu konuda bilgiler ve danxqmanlxk hizmetleri sunmaktadxrlar. Hastalxk Yetkisi Kiqi quur sahibi iken, belli hastalxklara yakalandxäx zaman, hangi uygulamalarxn yapxlacaäxna veya yapxlmayacaäxna dair talimatlar verebilir. Bu talimatlara doktorlar ve diäer yetkili kiqiler uymak zorundadxrlar.

9 Hastalxk yetkisi de aynen diäer yetkiler gibi noter tasdikli olmalxdxr. Kiqi,yakxnlarxna bu hususta bilgi vermeli ve bu yetki belgesini yanxnda bulundurmalxdxr. Genel olarak: Bütün verilen yetkiler her 2 3 senede tekrar gözden gewirilmeli ve gerekirse düzeltilmelidir. Bu kanun ile, kiqiye mümkün olduäu derecede hayatxnx istediäi qekilde devam ettirebilme hakkx ve imkanx verilmektedir.

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hannover Eyalet Başkenti Ocak 2017 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü - 01.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hanımefendiler ve

Detaylı

Darmstadt daki yeni AWO»Johannesviertel«huzur evinde. Yan yana yılları paylaşalım

Darmstadt daki yeni AWO»Johannesviertel«huzur evinde. Yan yana yılları paylaşalım Darmstadt daki yeni AWO»Johannesviertel«huzur evinde Yan yana yılları paylaşalım »Burada her zaman benimle ilgilenen birileri var. Bu da kendimi iyi hissetmemi sağlıyor« Sayın Bayanlar ve Baylar, 2012

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması.

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. 10.BELEDİYE TABİPLİĞİ A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. A1.H1: Belediye tabipliği tarafından engelli bireyler için ücretsiz fizyoterapi hizmetinin verilmesi; böylece

Detaylı

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü Anw sigortası

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü Anw sigortası Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü Anw sigortası İçindekiler Neden gönüllü sigorta yaptırmalısınız 2 Gönüllü sigorta kimler içindir? 2 Gönüllü sigortaya en fazla ne kadar

Detaylı

Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü

Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü Eyalet Başkenti Hannover Tarih: Ağustos 2008 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü Ebeveyn katkı payının hesaplanması ile ilgili bildiri Sayın Bay/Bayan! Sevgili Ebeveynler! Çocuğunuzun Hannover şehrine

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 12.04.2016 Sayı: 2016/075 Ref: 4/075 Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR Hatırlanacağı üzere 27.1.2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6661

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 29 İstanbul,11.04.2016 KONU : Mali Tatil kapsamında ve Mali Tatilde yer alan sürelerde değişiklikler yapılmıştır. 10/04/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete de; Mali Tatil Uygulaması

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye ye sığındım. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz

Detaylı

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 01.01.2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası dir. (61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

Uyum. Landkreis Roth ta. Göçmenlere Danışmalık Hizmetleri Uyum Kursları

Uyum. Landkreis Roth ta. Göçmenlere Danışmalık Hizmetleri Uyum Kursları Göçmenlere Danışmalık Hizmetleri Uyum Kursları Landkreis Roth ta Uyum Yabancı hemşehrilerimiz için danışma yerleri ve uyum kursları hakkında bilgiler Değerli hemşehrilerim, Landkreis Roth yeni memleketiniz

Detaylı

Eğitim ve Katılım. SGB II (II. Sosyal Kanun Kitab ı) ödemeleri al ım ında

Eğitim ve Katılım. SGB II (II. Sosyal Kanun Kitab ı) ödemeleri al ım ında Eğitim ve Katılım SGB II (II. Sosyal Kanun Kitab ı) ödemeleri al ım ında Eğitim ve Kat ıl ım E ğitim ve kat ıl ım paketine dahil olanlar: Şahsi okul ihtiyac ına sahip donan ım Ö ğrenci ta şıman ın gerekli

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. 2017 Yılı

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04

KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04 KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04 ÖZET Kürdistan Özerk Bölgesi nde yabancı bir şirketin şubesini açmak mümkün. Şirket ya da şubeye karar verilirken vergisel

Detaylı

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi

Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi Kayseri 1.Asliye Ceza Hâkimi 12 13.Haziran 2008 ANKARA 1 l- GENEL OLARAK A-Kavram: B-Edimin Türleri: 1-Olumlu/Olumsuz edim: 2-Ani /Dönemsel/Sürekli edim: 3-Bölünebilen/Bölünmez edim: 4- C- ll- KISMEN A-

Detaylı

komşular Konut özel konut usüllü konut sosyal konut konut kiralama sosyal emlakçılık kira depozitosu

komşular Konut özel konut usüllü konut sosyal konut konut kiralama sosyal emlakçılık kira depozitosu usüllü konut sosyal konut sosyal emlakçılık kira depozitosu komşular özel konut konut kiralama Konut Konaklama şekilleri nelerdir? Kiralık iki çeşit konut vardır : özel konut ve sosyal konut. Sosyal konutta,

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir?

Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir? Yolcu Beraberi Taşıtlar Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir? Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ile

Detaylı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı VATANDAŞLARIMIZA YURTDIŞINDAN DA BORÇLANMA HAKKI YURTDIŞI BORÇLANMASI ŞİMDİ DAHA KOLAY

Detaylı

Saint-Joseph liler Derneği Burs Yönetmeliği

Saint-Joseph liler Derneği Burs Yönetmeliği Saint-Joseph liler Derneği Burs Yönetmeliği Madde 1- AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, Saint-Joseph liler Derneği (SJD) tarafından Özel İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi nde (SJ Lisesi) okumakta olan veya

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Interkultureller Sozialdienst Evde Hasta ve Ya lı Bakımı

Interkultureller Sozialdienst Evde Hasta ve Ya lı Bakımı Interkultureller Sozialdienst Evde Hasta ve Ya lı Bakımı 1 Biz insana bakıyoruz Hoş Geldiniz! De erli okuyucular, Bu broşür, bakım hizmetlerimiz hakkında fikir edinmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Detaylı

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARI. I. Kimler Yabancı Plakalı Taşıtı ile Türkiye'ye Giriş Yapabilir?

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARI. I. Kimler Yabancı Plakalı Taşıtı ile Türkiye'ye Giriş Yapabilir? GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARI I. Kimler Yabancı Plakalı Taşıtı ile Türkiye'ye Giriş Yapabilir? Yurtdışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet

Detaylı

Ülkemizde ikamet izni başvuru sürecini öncelikli olarak https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başlatabilirsiniz.

Ülkemizde ikamet izni başvuru sürecini öncelikli olarak https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başlatabilirsiniz. Uluslararası öğrenciler Türkiye ye gelmeden önce kabul edildikleri üniversiteden aldıkları kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki en yakın Türk Konsolosluğu na giderek geçerli bir öğrenci vizesi edinmelidir.

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta SAĞLIK SİGORTASI Temel Sigorta İsviçre de ikamet eden tüm kişiler hastalık ve kazaya karşı sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bu temel sigorta yaş, köken ve ikamet statüsü ne olursa olsun, herkes için zorunludur.

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü AOW sigortası

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü AOW sigortası Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü AOW sigortası İçindekiler AOW nedir? 2 Gönüllü sigorta neden gerekebilir 2 Gönüllü sigorta kimler içindir 2 Gönüllü sigortaya en fazla ne

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ. İkamet Çalışma Grup Başkanlığı İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ İkamet Çalışma Grup Başkanlığı SUNUM AKIŞI 환영 HOŞGELDİNİZ İkamet çalışma grup başkanlığı 2 1 - Ülkenizden bir seyahat belgesi(pasaport) ile ayrıldığınıza emin olun 2 Kore

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

BAKIM PARASI ÖNEMLI SORULARA CEVAPLAR. AK Bilgi Servisi

BAKIM PARASI ÖNEMLI SORULARA CEVAPLAR. AK Bilgi Servisi BAKIM PARASI ÖNEMLI SORULARA CEVAPLAR AK Bilgi Servisi 1 Sayın Bayanlar ve Baylar! Toplumumuzda Bakıma muhtaç kişiler ve onların yakınlarının korunması merkezi bir konu. Bakım ve refakat hizmetleri, bakım

Detaylı

RG Sayı: Aralık 1991

RG Sayı: Aralık 1991 RG Sayı: 114 5 Aralık 1991 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Kasım, 1991 tarihli birleşiminde kabul olunan Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Yasası, Anayasa nın

Detaylı

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 24 AĞUSTOS 2014 TK417 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 08:30 DA MOSKOVA YA HAREKET VARIŞ : 12:20 29 AĞUSTOS 2014 TK414 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 13:30 DA İSTANBUL A HAREKET VARIŞ:

Detaylı

ELGİNKAN VAKFI BURSU DUYURUSU

ELGİNKAN VAKFI BURSU DUYURUSU ELGİNKAN VAKFI BURSU DUYURUSU SON BAŞVURU TARİHİ : 9 EKİM 2017 PAZARTESİ BAŞVURU KOŞULLARI 1-BAŞKA YERDEN BURS ALMIYOR OLMAK 2-YENİ KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN 2016 LYS YERLEŞTİRME PUANI SIRALAMASINDA ÖNDE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

Yardımların şekil ve kapsamı Türk mevzuatına göre, yardımın süresi ve yardımlardan yararlanacak kişiler Alman mevzuatına göre tayin edilir.

Yardımların şekil ve kapsamı Türk mevzuatına göre, yardımın süresi ve yardımlardan yararlanacak kişiler Alman mevzuatına göre tayin edilir. IV- SÖZLEŞMELERİN SAĞLIK SİGORTASINA İLİŞKİN İŞLEMLERİ Türkiye de bulunma veya ikamet 1) Almanya a) Bulunmalar (1) Sigortalılar ve aylık sahipleri ile yanlarında ikamet eden aile fertlerinin ülkemizde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

İSMMMO ÜYELERİNE ÖZEL DENTAL TEDAVİLERDE UYGULANMAK ÜZERE İNDİRİM TEKLİFİ

İSMMMO ÜYELERİNE ÖZEL DENTAL TEDAVİLERDE UYGULANMAK ÜZERE İNDİRİM TEKLİFİ İSMMMO ÜYELERİNE ÖZEL DENTAL TEDAVİLERDE UYGULANMAK ÜZERE İNDİRİM TEKLİFİ 14.10.2011 Değerli İSMMMO Üyeleri ne; İSMMMO üyeleri ve birinci derece aile yakınları için yapılacak her türlü dental tedaviyi

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Yaşlılar irtibat Merkezleri

Yaşlılar irtibat Merkezleri Yaşlılar irtibat Merkezleri Sosyal hizmetler bölümü I Yaşlılık ve Bakım Winterthur şehri evde bakım merkezi (Spiteks) Spiteks, Winterthur şehrimizin bir hizmetidir. Çeşitli yaş grubundan isanlara hastalık

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

Ebeveynler için bilgi

Ebeveynler için bilgi Ebeveynler için bilgi Sevgili Ebeveynler, Burada yer alan bilgilerle sizleri, Oldenburglu çocuklar için sunulan bakım hizmetleri ve bu hizmetlerin kuralları hakkında genel olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Detaylı

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca Bağlı Asgari Güvence (BMS),maddi anlamda zor duruma düşen ve kendi yaşam geçimini kendi imkanlarıyla (gelir, mal varlığı) sağlayamayan

Detaylı

18 yaşında veya üstünde isen Akşam Okulu na (Abendschule) gidebilirsin. Hauptschule mezuniyetimi nasıl daha iyi gerçekleştirebilirim?

18 yaşında veya üstünde isen Akşam Okulu na (Abendschule) gidebilirsin. Hauptschule mezuniyetimi nasıl daha iyi gerçekleştirebilirim? FAQ- Sorulara ve Cevaplara Genel Bakış Okul Eğitim, Öğrenim ve Meslek Danışmanlık ve Yardım OKUL 9. sınıftan sonra hangi okula gidebilirim? Genel Eğitim Okulu nda 10. zorunlu öğretim yılını tamamlıyabilirsin.

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

Deutsche Bank Bankamız Konut Tasarrufu. Kendi evinize hoş geldiniz.

Deutsche Bank Bankamız Konut Tasarrufu. Kendi evinize hoş geldiniz. Deutsche Bank Bankamız Konut Tasarrufu Kendi evinize hoş geldiniz. Önce biriktirin, sonra karar verin. Hayatımızda okulu bitirmek, meslek sahibi olmak ve bir aile kurmak gibi büyük hedeflerimiz vardır.

Detaylı

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖZEL YURTİÇİ ve YURTDIŞI I SAĞLIK SİGORTALARININ S ÖNEM NEMİ www.saglikturizmi.org.tr Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı SAĞLIK TURİZM ZMİ Medikal Turizm

Detaylı

TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları

TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları TOKİ Alt gelir grubu projelerine başvurmak için alt gelir grubu şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir. Pekiyi bu alt gelir grubuna dahil misiniz değil misiniz Kimler

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Cenaze Defin İşlemleri

Cenaze Defin İşlemleri Cenaze Defin İşlemleri Cenaze işlemleri sırasında yapılması gerekenler ve ölüm sırasında-sonrasında uygulanması gerekenler burada bahsadilmiştir. Evde Vefaat Durumları İçin Hastanede Vefaat Durumları İçin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım.

Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. .../.../20 BARO BAŞKANLIĞI... Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. ( ) Staj Kredi Yönetmeliği, kredi sözleşmesi hükümleri doğrultusunda

Detaylı

Göçmenler İçin BilGiler

Göçmenler İçin BilGiler KANUNİ MÜŞAVİRLİK Tedbir vekâletnamesine ilişkin açıklamalarla Rheinallee 97 101 55118 Mainz Telefon 06131 967-260 www.lsjv.rlp.de TÜRKISCH Veren kurum Göçmenler İçin BilGiler DeğeRLI okuyucular, redaktion

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 8. DÖVİZLE ASKERLİK TAKSİT ÖDEME BAŞVURUSU Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Genel Bilgiler: Gerekli evrakların Başkonsolosluğumuza ulaşmasının akabinde

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 1 YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 1 YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı 1 YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 14. ADRES BEYANI T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2016 Vatandaşlarımızın ikamet adreslerine taşındıkları tarihten itibaren 20 iş günü içinde adres beyanında bulunmaları zorunludur. Öte yandan, ülkemizde yapılacak

Detaylı

Bilgilendirme Broşürü

Bilgilendirme Broşürü Bilgilendirme Broşürü No. 36 Ayakta Tedavi Ücretleri 2013 (Bakıma ilişkin Berlin hizmet kompleksleri - azami değerler) No Hizmet kompleksi (LK) Tanımlama LK başına giderler 0,04347 puan değerinde 1 Genişletilmiş

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

SIKÇA SORULANLAR: KISA DÖNEM ER VE ERBAÞLAR:

SIKÇA SORULANLAR: KISA DÖNEM ER VE ERBAÞLAR: SIKÇA SORULANLAR: KISA DÖNEM ER VE ERBAÞLAR: 2 yýllýk yüksekokul mezunlarýnýn askerlik hizmet sürelerinin kýsaltýlmasý ile ilgili bir çalýþma yapýlýyor/var mýdýr? Dört yýl ve daha fazla süreli yüksek okul

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Özet 20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kesinleşmiş

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Niğde Merkez Hıdırlık Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 3065 SAYILI KDV KANUNU NUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN İ BENDİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı