Baflkanlar n y ldönümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkanlar n y ldönümü"

Transkript

1 SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve y l içinde nelerin yaflanabilece ini anlatt. Atalay, Türkiye'de s cakl k art fl n n etkisinin de en erken y l sonra görülebilece ini ifade etti. Atalay, ''Söz konusu trend devam ederse bugünkü Suriye Çölü Güneydo u Anadolu'ya dayanacak. Mut Havzas 'nda çölleflme etkileri hissedilecek. Buna karfl l k Türkiye'de ya fl artacak'' dedi. 2 de Baflkanlar n y ldönümü 40 Kr. Güdük Necmi nin gözyafllar HALUK Ifl k' n yazd -, yönetmenli ini Halit Akçatepe'nin, süpervizörlü ünü ise Zeki Alasya'n n yapt Haraflo Hayatlar isimli oyunun Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterimi yo un ilgi gördü. Oyunun be eniyle izlenmesi karfl s nda duygulanan ünlü tiyatrocu Halit Akçatepe gözyafllar na hakim olamad. 11 de N SAN 2011 Belediyeye tafleron bask n UZUN süredir eylem yapan Konak Belediyesi tafleron iflçileri, geçti imiz gün belediye binas na yan binadan geçip pankart ast. Bask n nedeniyle belediyede ifller bir süre aksad. Polis, pankart açan 13 iflçiyi gözalt na ald. Baflkan Tartan da, baz provokatörlerin, iflçileri kulland klar n vurgulayarak bu nedenle 40 gündür, belediyeye çok geç saatlerde gidiyorum, ya da baflka yerlerde çal flmaya özen gösteriyorum dedi. 6 da zmirli belediye baflkanlar, peflpefle düzenledikleri bas n ve bilgilendirme toplant lar yla, icraatlar n, gelece e yönelik vizyon ve hedeflerini anlatt ZM R Büyükflehir Belediye Baflkan ve metropol ilçe belediye baflkanlar, göreve geldikleri 29 Mart 2009 tarihinden itibaren gerçeklefltirdikleri yat r m ve projeleri, kamuoyuyla paylaflt Bilgilendirme toplant lar nda gelece e yönelik vizyon ve hedeflerini de aç klayan baflkanlar, ç kt klar bu yolda çok önemli mesafe kaydettiklerini dile getirdi CHP zmir de oylama krizi CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r ile Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm aras nda diploma kavgas n n ard ndan bu kez de oylama krizi yafland. Bir televizyon kanal nda canl yay na ç kan Bay r, il baflkanl nda yap lan son toplant ya kat lmayan Kürüm ü, Genel Merkez e giderek aday kulisi yapmakla elefltirdi. 12 DE Kocao lu Yar n n zmir i ni anlatt GÖREVDEK 7 y l n tamamlayan Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, bas n toplant s yla Yar n n zmir i ni anlatt Baflkan Kocao lu, y llar n kapsayan 7 y ll k görev süresince Büyükflehir Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen yat r m ve projeler ile gelece- e yönelik vizyon ve hedeflerini tek tek aç klad. 5 te Çi li zmir in y ld z olacak Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, düzenledi i de erlendirme toplant s nda yap lan ve yap lacak projelerle, Çi li nin gelece in y ld z olaca- Baflkan Durak hesap verdi Karfl yaka da yedi y ll k hizmet dönemini geride b rakan Baflkan Cevat Durak, yeni tamamlad Opera Binas nda gerçeklefltirdi i toplant da sadece yapt klar n anlatt e kadar buraday m diyen Durak, söz verdi i herfleyi yapt n n alt n çizdi. 8-9 da n söyledi. Baflkan Solak toplam 27 mahalle ve 180 bin nüfusa kaliteli ve eflit hizmet götürmeye büyük özen gösterdiklerini vurgulad. 10 da Geçilen de il, gelinen yer Bayrakl hedefi... Belediyeyi sokaktan yönettirmem KONAK Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, ikinci hizmet y l n de erlendirdi i bas n toplant nda tafleron iflçi sorununa iliflkin bir soruyu böyle yan tlad. 6 da KENTSEL dönüflümdeki srar ve halkç yaklafl m ile dikkat çeken, Deprem Etüt Merkezi, K z Ö renci Konuk Evi gibi örnek projeleri hayata geçiren Bayrakl Belediyesi; hedefini s n rlar nda bulunan Smyrna Antik kenti, liman arkas projeleri ve insan unsurlar yla tarih, turizm ve ticaret kenti olmak olarak belirledi. 7 de Esin Y lmaz Coflkun Yolgörmez Yolgörmez ve Y lmaz kaybettik GEÇT M Z hafta zmir iki ac kay pla sars ld 2 gün arayla, tedavi olduklar hastanelerde yaflamlar n yitiren ünlü modac Esin Y lmaz ile genç ifladam Coflkun Yolgörmez, kenti yasa bo du Y lmaz ile Yolgörmez, gözyafllar eflli inde son yolculuklar na u urland lar 3 te Petkim 46 yafl nda Temelleri 1965 tarihinde at lan Petkim, 46. yafl n flirket bünyesindeki Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle kutlad TÖRENDE, Petkim'in Özel Ödülleri de sahiplerini buldu. "Y l n Bürokrat " dal nda EPDK Baflkan Hasan Köktafl, "Y l n Gazetecisi" dal nda Ekonomi Gazetecileri Derne i Baflkan Celal Toprak, "Y l n Sivil Toplum Kuruluflu" dal nda ise ZS AD ödüle lay k görüldü. 14 te ZSU dan radikal çözüm YO UN ya fll mevsimlerde, cadde ve sokaklarda biriken ya mursuyunu k sa sürede denize veya derelere ulaflt rmak için ya mursuyu kanallar döfleyen ZSU Genel Müdürlü ü, birleflik sistem çal flan at ksu ve ya mursuyu hatlar n ay rmak için oldukça kapsaml bir projeyi hayata geçirmeye haz rlan yor. 14 TE flsizler Orkestras ifle kavufluyor KONSERVATUVARI bitirdikten sonra ifl bulamayan gençlerin oluflturduklar zmir Gençlik Senfoni Orkestras veya kamuoyunda ön plana ç kan ad yla flsizler Orkestras na zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu sahip ç kt. 4 te ZBAN örnek oldu ZM R Büyükflehir Belediyesi nin TCDD iflbirli i ile hayata geçirdi i 80 kilometrelik Alia a-menderes banliyö sistemi, di er illere de örnek oldu. Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan smail Karaosmano lu ve belediye bürokratlar Baflkan Kocao lu nu ziyaret ederek Alia a- Menderes banliyö sistemi hakk nda bilgi ald. 4 te

2 SAYFA 02 Nisan DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve y l içinde nelerin yaflanabilece ini anlatt DEU den korkutan tablo Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, yapt aç klamada, iklim de iflmelerinde iki iklim tipini esas ald klar n, bunlardan birinin ''s cak ve nemli'', di erinin ise ''so uk ve kurak'' oldu unu, milyonlarca y ldan bu yana iklim de iflikliklerinin bu iki tipte görüldü ünü belirtti. Dünyan n dörtte üçünün deniz oldu unu ve s cak havayla birlikte buharlaflman n artaca n, bunun da ya fl getirece ini anlatan brahim Atalay, sanayi devriminden önce Türkiye'de havadaki karbondioksit miktar n n 10 binde 27 PPM oldu unu, bugün ise bu oran n 40 PPM'e yükseldi ini söyledi. Son 100 y lda dünyadaki s cakl k art fl n n ise 0,6 derece oldu unu, baz yerlerde bu oran n biraz yüksek seyretti ini anlatan Prof. Dr. Atalay, bunun da çok yüksek bir s nma olmad n söyledi. Küresel s nma konusunda ''trenin istasyona geldi ini, ancak henüz kalkmad n '' dile getiren Atalay, ''Tren düdük çal yor, uyar veriyor. Karbondioksit emisyonu bu flekilde devam ederse s cakl k artacak'' dedi. Karla kapl bölgelerde s nma oldu unu, deniz seviyesinde de yükselme yafland n ifade eden Atalay, bu göstergelerin dünyan n küresel s nma trendine girdi ini anlatt n söyledi. Türkiye'de s cakl k art fl n n etkisinin en erken y l sonra görülebilece ini ifade eden brahim Atalay, ''Söz konusu trend devam ederse bugünkü Suriye Çölü Güneydo u Anadolu'ya dayanacak. Mut Havzas 'nda çölleflme etkileri hissedilecek. Buna karfl l k Türkiye'de ya- fl artacak'' diye konufltu. Ya fl n fliddetinin de artaca n söyleyen Prof. Dr. Atalay, Akdeniz, Karadeniz ve stanbul bölgesinde çok fliddetli taflk nlar n yaflanabilece ini aç klad. ''Hava ne kadar buhar tafl rsa o kadar istikrars z olur'' fleklinde konuflan Atalay, Do u Anadolu Bölgesi'nin de bugüne göre daha fazla ya fl alaca n, ancak bölgedeki tar m n da artabilece ini söyledi. F rat ve Dicle nehirlerinin suyla daha çok beslenece ini, iddia edilenin aksine barajlarda çekilme olmayaca n anlatan brahim Atalay, ''Dolay s yla küresel s nmaya ba l olarak Türkiye'de s cakl k art fl olsa bile bu ülkenin tar msal faaliyetlerini etkilemeyecek'' fleklinde konufltu. fiiddetli ya fllardan en çok etkilenecek bölgenin de Karadeniz olaca n ifade eden Atalay, tüm bu geliflmelerin ''bugünden yar na'' olamayaca n, tüm geliflmelerin en erken y llar nda yaflanabilece ini, 2050 y l nda hava s cakl n n bugüne göre 2 derece art fl gösterece ini de söyledi. Is nmayla birlikte bitki örtüsünün de de iflece ini ifade eden Atalay, denizin 2050'li y llarda 76 santimetre yükselece ini dile getirdi.atalay, kamuoyunda tart fl - lan küresel s nman n köklü olarak iklim de iflikli i meydana getiremeyece ine de iflaret etti. Tepeli Pelikan a Frans z ziyaretçi Karfl yaka Belediyesi nin turizm amaçl maskot olarak belirledi i tepeli pelikanlar n yaflamlar n izlemek üzere Fransa dan do aseverler Karfl yaka ya geldi. Merkezi stanbul da bulunan Do a Derne i organizasyonu ile zmir e gelip Karfl - yaka, zmir Kufl Cenneti ve Gediz deltas nda kufllar n yaflamlar n inceleyen do aseverler 5 günlük çal flman n ard ndan Karfl yaka Belediyesi ni ziyaret etti. Do a Derne i Genel Müdürü Engin Y lmaz, zmir sorumlusu Esra Kartal, önemli do a alanlar sorumlusu Can Yeniyurt ile Fransa da Do a Koruma Derne i (Tour Du Valat) temsilcileri Lisa Erneul, yönetim planlama uzman Marc Thibault ve bas n-haberleflme sorumlusu Caralie Hermeloup Gediz Deltas üzerinde do al yaflam olanaklar ile kufllar üzerine befl gün süren incelemelerde bulunda. Frans z do aseverler, Ege Üniversitesi Tarih Uygulama ve Araflt rma Merkezi üyesi Dr. Ortaç Onmufl un da kat ld toplant da izlenimlerini aktard ve Do a yok olmadan onu korumas n ö renmeliyiz. dedi. Efes e büyük onur Efes Antik Kenti nin alan yönetim plan n n haz rlanmas için Kültür ve Turizm Bakanl ile imzalanan protokol çerçevesinde çal flmalar sürdürdüklerini Selçuk Belediye Baflkan Vefa Ülgür, Bakanl k ile anlaflmay üç ay önce yapm flt k. Plan n haz rlanmas için belediye olarak ihalemizi yapt k. 15 Eylül e kadar plan taraf m za teslim edilecek. Biz projeyi bitirdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanl arac l yla UNESCO ya baflvuraca z. UNESCO plan m z uygun bulursa Efes i listeye alacak. Efes in Dünya Kültür Miras listesine girmesiyle buran n yönetimi sivil insiyatife geçecek. Efes 2012 y l nda UNESCO taraf ndan kültür miras listesine al n rsa bu ülke turizmi için çok olumlu olacakt r. dedi. Haz rlanan yönetim plan nda Selçuk Belediyesi olarak gerekli yeri alacaklar n da belirten Baflkan Ülgür Bu yönetim plan içersinde Selçuk Ticaret Odas, Esnaf Odas yöneticileri ve bakanl k yetkilileri de olmal diye düflünüyoruz. En az üyeli bir meclis kurulmal. ki ay sonra alan yönetim plan yla ilgili Selçuklularla toplant lar düzenleyecek ve onlar n görüfllerini alaca z dedi Yerli Dolly Oyal do urdu Ülkemizin ilk kopya koyunu Oyal, 30 Mart 2011 tarihi nde, stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi nde ilk do umunu yapt. Oyal, baflar l geçen sezaryen operasyonu ile 4 kg a rl nda, sa l kl bir difli kuzu dünyaya getirdi. Sezaryenle dünyaya gelen kuzuya Bahar ad verildi. TÜB TAK ve Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan desteklenen proje, stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Sema Birler yönetimindeki uzman bir ekip taraf ndan hayata geçirildi. Kas m 2010 tarihinde yap lan suni tohumlama uygulamas sonucu normal yollardan gebe kalan Oyal sa l kl bir yavru dünyaya getirdi. Bu do- um, klon canl lar n klonlanan canl lara sadece genetik anlamda de il, di er aç lardan da benzediklerinin ve tüm normal fonksiyonlar n yerine getirebildiklerinin gösterilmesi aç s ndan büyük önem tafl makta.

3 SAYFA 03 Nisan Coflkun Yolgörmez e gözyafllar yla veda Genç yaflta hastal a yenik düflen zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu nun sevilen üyesi Yolgörmez, dostlar taraf ndan son yolculu una u urland TO da düzenlenen ilk töreni Çoflkun Yolgörmez'in ailesi, Vali Cahit K raç, TO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, TO Meclis Baflkan Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar, zmir Esnaf Sanatkar Odalar Birli i Baflkan Zekeriya Mutlu, TO eski Meclis Baflkan Necip Kalkan ve ifl dünyas temsilcileri kat ld. zmir Valisi Cahit K raç, zmir için düflünen, çal flan ve renkli bir kiflili e sahip Yolgörmez'in k sa ömrü ile bu dünyadan rüzgar gibi geçti ini ifade ederek, Genç ölümü kabullenmek zor. Umar m zmir, onun gibi de erli evlad n yerine koymakta zorlanmaz dedi. Gözyafllar n tutmakta zorlan Ekrem Demirtafl, Baba Yolgörmez taraf ndan bana emanet edilmiflti. Hastal n ö rendi imizde çok çaba gösterdik. Ancak kurtaramad k. Çok ac ve erken bir kay p dedi. Selami Özpoyraz ise, renkli bir kiflili e sahip Yolgörmez'in ani vefat ndan derin üzüntü duyduklar n ifade etti. EBSO Baflkan Ender Yorganc lar, "Genç yafl nda kaybettik. Çok sevdi im, can s k ld nda birlikte çay içti imiz, dertleflti imiz bir kardeflimdi. Buraya yak flmada, genç yaflta ölüm ona yak flmad " dedi. ESOB Baflkan Zekeriya Mutlu da gözyafllar içinde güçlükle konuflarak Çok de erli bir arkadafl m z yitirdik" ifadelerini kulland. Çoflkun Yolgörmez'in cemiyet hayat n n sevilen bir kimli i oldu unu belirten Necip Kalkan, "Ölüm hiçbir insana yak flm yor. Hele genç insanlara hiç yak flm yor. Coflkun'a hiç yak flmad " diye konufltu. Gözyafllar n n sel olup akt tören sonras nda Yolgörmez in nafl cenaze arabas na kadar omuzlarda tafl nd. Coflkun Yolgörmez, Alsancak Hocazade Camii nde ö le namaz na müteakip k l nan cenaze namaz n n ard ndan Kemalpafla Mezarl nda topra a verildi. Esin Y lmaz, kendi fliiriyle u urland Bir süredir tedavi gördü ü Ege Üniversitesi Tülay Aktafl Onkoloji Hastanesi'nde hayat n kaybeden zmir'in usta modac - s Esin Y maz, gözafllar aras nda topra a verildi Beykoz Akbaba Köyü nde do an ancak 15 yafl ndan beri zmir de yaflayan ünlü modac Esin Y lmaz, bir süredir tedavi gördü ü Ege Üniversitesi Tülay Aktafl Onkoloji Hastanesi nde hayat n kaybetti. Vefat yla zmir i a latan Y lmaz, son yolculu una alk fllarla u urland. Alsancak Hocazade Camii'nde ö le namaz n n ard ndan düzenlenen cenaze töreninde kad n ve erkekler birlikte saf tutarken sevilen modac n n vasiyeti üzerine siyah giyilmedi. Cenaze namaz n k ld ran Alsancak Hocazade Camii mam Kaz m Korucu, Esin Y lmaz'a ait, "Sessiz Kalmak" adl fliiri okudu. mam Korucu, "Esin han m hay rseverdi. Yüzlerce genç k za gelinlik dikti. Güzel izler b - rakarak göç etti ine inan yoruz" diye konufltu. Y lmaz' n cenazesine zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve efli Türkegül Kocao lu, eski Devlet Bakan Ifl lay Sayg n, eski Konak Belediye Baflkan Muzaffer Tunça, ünlü modac lar Zuhal Yorganc o lu, Ertan Kay tken ve Zeynep Acar' n yan s ra, moda ve sanat camias ndan çok say da isim kat ld. Y lmaz için caminin girifline bir masa kurularak an defteri kondu. Törene kat lanlar, ünlü modac ile ilgili hislerini yazd. Y lmaz cenaze namaz n n ard ndan Güzelbahçe Mezarl 'nda topra a verildi.

4 SAYFA 4 Nisan Iflsizler Orkestras ifle kavufluyor Kamuoyunda flsizler Orkestras olarak bilinen zmir Gençlik Senfoni Orkestras konserini izleyen zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, kurmay planlad klar senfoni orkestras için haz rl klar n tamamland n ve iflsiz konservatuvar mezunlar ndan 25 gencin burada kadroya al naca n aç klad. Konservatuvar bitirdikten sonra ifl bulamayan gençlerin oluflturduklar zmir Gençlik Senfoni Orkestras veya kamuoyunda ön plana ç kan ad yla flsizler Orkestras na zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu sahip ç kt. Herhangi bir kurum veya üniversiteye ba l olmadan kurulan ve Türkiye nin ilk ba ms z gençlik senfoni orkestras olan zmir Gençlik Senfoni Orkestras n n Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ndeki konseri öncesinde davetlilere hitaben bir konuflma yapan Baflkan Kocao lu, sanatç gençlere unutamayacaklar bir sürpriz yapt. zmir Gençlik Senfoni Orkestras n n çal flmalar ndan övgü ile söz eden Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu, bir y l aflk n süredir haz rl klar n sürdürdükleri zmir Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkestras n n kurulufl aflamas na geldiklerini aç klad. zmir Gençlik Senfoni Orkestras nda görev alan iflsiz gençlerden 25 inin burada çal flabilece ini söyleyen Baflkan Kocao lu nun verdi i müjdeli haber hem sanatç - lar hem de ailelerini mutlulu a bo du. zmir Banliyösü Türkiye ye örnek oldu Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan smail Karaosmano lu ve belediye bürokratlar Baflkan Kocao lu nu ziyaret ederek Alia a-menderes banliyö sistemi hakk nda bilgi ald. zmir Büyükflehir Belediyesi nin TCDD iflbirli i ile hayata geçirdi i 80 kilometrelik Alia a-menderes banliyö sistemi, di er illere de örnek oldu. Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan brahim Karaosmano lu, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yaz c ve Genel Sekreter Yard mc s Dr. Tahir Büyükak n, Ulafl m Daire Baflkan Abdulmuttalip Demirel, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nu ziyaret ederek baflta Alia a-menderes Banliyö Sistemi olmak üzere, kentte yap lan yat - r m ve projelerle ilgili bilgi ald. Heyette Bay nd r Kaymakam Alaattin Aktafl, Bay nd r Belediye Baflkan Mehmet Kertifl ve TCDD 3. Bölge Müdürü Sebahattin Erifl de yer ald. Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan brahim Karaosmano lu, kentlerinde bugün sorun olmasa da, gelecekte ulafl mla ilgili s k nt lara karfl proje üretmek istediklerini ve bu yüzden zmir deki sisteminin kendileri için bir nimet oldu unu söyledi. Beceriksiz Korsanlar Armutlu dan geçti 29. zmir Tiyatro Günleri, bu y l sadece sanatseverler için de- il, henüz tiyatro ile tan flma f rsat bulamayan çocuklar için de birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan flehir merkezinin d fl ndaki küçük yerleflim yerlerinde infla edilen çok amaçl salonlar, spora hizmet etmenin yan s ra bölge halk - n n kültürel yaflam na da büyük katk sa l yor. Bu y l bir ilke imza atan zmir Tiyatro Günleri Düzenleme Komitesi, flehir merkezindeki salonlarda sahnelenen oyunlarla yetinmedi; tiyatroyu flehir merkezi d fl nda yaflayanlar n aya - na götürme karar ald. lk uygulama ise Yukar K z lca, Ba yurdu, Ulucak, Helvac, Canl, Asarl k, Armutlu, Görece, Yelki, Ç rp, Ayranc lar ve Ören deki çok amaçl salonlarda bafllad. 29. zmir Tiyatro Günleri kapsam nda haz rlanan Beceriksiz Korsanlar adl çocuk oyunu Armutlu Çok Amaçl Salonu nda sahnelendi. Tiyatro Bilge taraf ndan sahneye konulan ve gerçek dostlu u, sevgiyi, paylaflmay masal kahramanlar n n dilinden anlatan oyunu, çocuklar ilgi ile izledi. Ücretsiz olarak sahnelenen oyundaki birbirinden renkli dekorlar, ilginç kostümler, müzik ve dans eflli inde tiyatronun büyülü dünyas yla tan flan çocuklar, uzun süre unutamayacaklar bir gün yaflad.

5 SAYFA 5 Nisan Kocao lu, 7 y l n de erlendirdi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, görevdeki 7'nci y l n doldurmas nedeniyle bas n n karfl s na ç kt, Yar n n zmir i ni anlatt zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, y llar n kapsayan 7 y ll k görev süresince Büyükflehir Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen yat - r m ve projeler ile gelece e yönelik vizyon ve hedeflerini aç klad. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan restore edilen Varyant taki tarihi Konukevi nde gerçeklefltirilen de erlendirme toplant s na yaz l ve görsel bas - n n temsilcileri kat ld. Finans yap s sa lam belediye zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, ilk olarak belediyenin finansman dengesi ile ilgili durumu aç klayarak, göreve geldikten sonra finans yap - s n sa lamlaflt rmak üzere ç kt klar yolda çok önemli mesafeler ald klar n söyledi. zmir Büyükflehir Belediyesi nin Hazine ye sadece 288 milyon lira borcu kald - n belirten Baflkan Kocao lu, Bu borç 1 milyar 354 milyon lirayd. 1 milyar aflk n k sm ödenmifl oldu. Göreve geldi imizden bu yana vadesi geçmifl bir kurufl borcumuz yok. Ödeme yap s sa lam bir kurum haline geldik. Bu sayede istedi imizde uzun vadeli kredi bulabiliyoruz. Sadece yerli de- il, uluslararas finans kurulufllar n da kredi bulabiliyoruz. fiu anda belediyeler içinde, belli bafll devlet kurumlar içinde finans yap s sa lam kurumlar n bafl nda geliyoruz diye konufltu. Önümüzdeki günlerde yeni Körfez gemilerinin sat n al nmas na yönelik olarak yabanc kurulufllarla kredi görüflmeleri yap laca n da vurgulayan Baflkan Aziz Kocao lu, en uygun flartlar teklif eden kuruluflla protokol imzalay p Körfez vapurlar - n n ihalesine ç kacaklar n söyledi. Büyükflehir Belediye Baflkan Baflkan Kocao lu, metro ve rayl sistem yat r mlar n kredi ile gerçeklefltirdiklerini, bu iflletmelerin sundu u finans yap s yla kredi ile al nan bedelin hem anaparas n hem de faizini ödeme imkan yakalad klar n, geri dönmeyecek yat r mlar ise özkaynaklar ile yapt klar n dile getirdi. Baflkan Kocao lu, Geri dönmeyecek yat r mlar borçlanarak yapsayd k, belediyeyi kentin önünü t kayacak bir finans yap s na sokmufl olurduk dedi. Ak ll sinyalizasyon zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, trafi in bütün büyük kentlerde problem olarak ortaya ç kt n, bu sorunun çözümüne yönelik önemli çal flmalar yapt klar n söyledi. Üzerinde çal flt klar otomatik kavflak projesine de inen Baflkan Aziz Kocao lu, 1000 kavflak kapasiteli trafik yönetim sistemi oluflturaca- z. Lambalar n yolu okuyarak trafik ak fl - n otomatik olarak ayarlayaca, araç trafi- Dü ümü keser, yolumda yürürüm ine göre süreyi otomatik olarak ayarlayacak bir sisteme geçiyoruz. Bunun yat r mlar n yap yoruz diye konufltu Akdeniz in çekim merkezi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, kentte bir Akdeniz Akademisi kuracaklar n da aç klad. Daha önce düzenledikleri Kültür Sanat Çal fltay nda, Akdeniz in gücünü arkas na almadan zmir in marka kent olma yoluna ç kamayaca konusunda fikir birli i olufltu unu hat rlatan Baflkan Kocao lu, zmir in, Akdeniz in kültür-sanat kenti olabilece ini düflünüyoruz. Kentin Akdeniz de bilinirli- ini, tan n rl n artt rmak istiyoruz. Akdeniz in kültür, bilim, co rafya, ticari iliflkiler aç s ndan, tarihten bugüne araflt r lmas zmir çekim merkezi olmas için çal flma bafllat yoruz. Bunu üniversitelerimiz ve Prof. Dr lhan Tekeli nin rehberli inde bafllat yoruz. zmir i bir tasar m kenti yapmay hedefliyoruz, tasar m bir s çrama tahtas olarak görüyoruz diye konufltu. Yeni yollar yap lacak zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, y llard r tart flmalar süren Basmane deki Dünya Ticaret Merkezi inflaat ile ilgili de dikkat çeken aç klamalarda bulundu. Konunun art k y lan hikâyesine döndü ünü dile getiren Baflkan Kocao lu, EGS ve Güçbirli i, Dan fltay daki dava sonucunun beklenmesinden yana, onu bekliyorlar. Aç k söyleyeyim, kafamdan oras için pek çok fley geçiyor. Güçbirli i de EGS de zmir in kurulufllar Geçmiflte her ikisini de izliyordum. EGS nin zmir ekonomisine büyük katk s olmufltur. E er bu bir de erse, söz verilmiflse, akit imzalanm flsa, bunun sürdürülmesi gerekir. Biz ifli yazboz tahtas na çevirmeye gelmedik. O arazinin verildi i dönemde ben olsayd m verir miydim vermez miydim, o ayr bir konu. Ama bakt m olmuyor, t pk Afl k Veysel Rekreasyon Alan nda oldu u gibi dü ümü keser yolumda yürürüm diye konufltu. Kocao lu, trafi i rahatlatacak çal flmalar kapsam nda yeni yollar açmay sürdürdüklerini, metro çal flmalar nedeniyle kapanan nönü Caddesi ni düzenlediklerini ve yeniden açmaya haz rland klar n vurgulayarak, Düzenleme ihalesine ç kt k. Süreci takip ediyoruz dedi. Dostluk Bulvar olarak adland r lan Hatay Karaba lar a ba layacak 6,5 kilometrelik yolda kamulaflt rmalar n sonuna gelindi ini belirten Kocao lu, trafik aç s ndan en s k nt l bölgeler aras nda yer alan Buca için de çal flmalar n sürdü ünü kaydetti. Baflkan Kocao lu, Buca trafi inin bir tek önemli çözüm yolu oldu unu vurgulayarak Uçan yol diye tarif edilen Yeflildere den fiirinyer e kadar gidecek planlanm fl bir yol var. Belirli bir k s m araziyi kamulaflt rd k. Bir parça Askeriye nin arazisinden geçiyoruz. O konuda da anlaflma sa land. Bununla ilgili protokol imzalayaca- z. Burada hemen inflaata bafllayarak, Buca y rahatlatacak 35 metrelik bir ana arteri açm fl olaca z diye konufltu. Yüzbafl brahim Hakk Caddesi ni Alt nyol a ba layarak, deniz k y s na ulaflt rmak için çal flma yapt klar n aç klayan Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Bu yol da Ankara Caddesi ne ciddi bir alternatif olacak dedi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, planlama süreci tamamlanmak üzere olan Evka-5 ve Ulukent altgeçitleriyle Anadolu Caddesi nde kesintisiz ulafl m n devam edece ini dile getirdi. Metro çal flmalar n n da art k son aflamaya geldi ini ifade eden Baflkan Kocao lu, Ege Üniversitesi Hastanesi-Evka 3 hatt yla, Üçyol-Üçkuyular hatt nda iflin büyük ölçüde tamamland n söyleyerek Sizleri ans z n, bu istasyonlara do ru trenle gitmek üzere davet edebiliriz. Biraz daha sab r diye konufltu. Yeni vapurlarla h zl yolculuk 2 adet 32 knot h z nda (59 km/h) katamaran tipinde vapur ve 2 adet arabal vapur almay planlad klar n da sözlerine ekleyen Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu, yüksek h z yapabilen vapurlar sayesinde s k s k talep edilen Mordo an, Karaburun ve Foça gibi yerleflim bölgelerine seferlerin bafllat labilece ini söyledi. Baflkan Kocao lu, Alia a-menderes Banliyö Sistemi nin Baflbakan ve Ana Muhalefet Partisi Genel Baflkan n n da kat ld zmir e yak flan bir törenle aç ld n belirterek, bu tören uzlafl n n bir sembolü oldu diye konufltu. Hatt n devam niteli- indeki Torbal Tepeköy aks nda da çal flmalara bafllad klar n belirten Baflkan Kocao lu, Protokolü imzalad k. Önümüzdeki günlerde çal flmalar devam edecek. Z- BAN belli bir süre sona kendi finansman - n sa layan, kendi yat r mlar n yapan bir kurum haline gelecek dedi. Toplant dan sat r bafllar Yeni fuar için bu ay içinde ihaleye ç k yoruz. Buca fiirinyer Park ndaki 81 dönümlük alan, Buca n n çekim merkezi yapmak istiyoruz. Dile imiz iflbilir, h zl çal flacak bir müteahhite düflmemiz. Fuarc l kta yapt m z çal flmalar ve Bununla ilgili çal flmalar m z devam ediyor. sübvansiyonlarla belirli bir noktaya geldik. EXPO için çal flmalar m z devam ediyor. Organik tar m n ve organik tekstilin yayg nlaflt r lmas, zmir i organik tekstil merkezi yapmir dir. Ankara ile zmir i de erlendirdi imizde Türkiye 2020 ye aday olacak, bunun adresi zmak üzere çal flmalar m z var. oluflan foto raf zmir i göstermektedir. Ben alt n aranmas na karfl de ilim. Ama bu Kent dönüflümü y k binay, yap katl faaliyetin getirece i faydayla birlikte zararlar n binay demek de ildir. Kent dönüflümünde mimarlarla da çal flacaks n, sosyologla da, psiko- da teraziye koymak zorunday z. Efemçukuru nda alt n madenine bilimsel raporlara göre zmir in su havzas nda problem yarataca için sosyal donat alanlar yla nerede yap labilece i logla da, ekonomistle de Biz yo unlu uyla, karfl y z. Karfl yaka daki konuyu da araflt r yorum. Bilim zarar var derse sonuna kadar karnüyor. Gecekondular y k p katl binalar ile ilgili çal fl yoruz. Gecekondular çirkin görüfl s nda dururum. yapsak daha m güzel görünecek? Benim hayalim, konut alanlar nda daha fazla yeflil alanlar Bornova da Gaziemir deki gibi bir semt garaj yapaca z. Bornova Belediyesi ile birlikte b rakarak yap laflmak. 21 dönüm arazinin kamulaflt rmas n yapt k, 22 Kent dönüflümünü sadece görüntü olarak demilyon lira ödedik. erlendirmiyoruz. Sa l ks z yap lardan kurtulmak esast r. Bunu yaparken, rahatl k sosyal do- Özdere de ar tma tesisinin inflaat na bafllanmas için ufak bir sorun vard. Onu çözüyoruz. nat alanlar, yeflil alanlar da gerekmektedir. Ürkmez-Do anbey Ar tma tesisinin ihalesine 4 y ld r Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ve Ege Üniver- ç kt k, Yeni Foça ar tmas için iki vatandafl n gayrimenkulü vard. Uzlaflmaya yanaflmad lar. sitesi Su Ürünleri Fakültesi ile çal flmalar m z Yarg sürecinin sonucunu bekliyoruz. sürdürüyoruz. Körfez konusunda elimizde ciddi Kat at k teknoloji konusunda kafam z net. 4- bir altl m z var. Geçen hafta yine DEÜ ile bir 5 senedir çal fl yoruz. Taflkesik te yer problemiz protokol imzalad k. 4 ay içinde iç körfezin sirkülasyonu dahil tüm verilerini bize teslim edecekler. var. O da halloldu unda kendi gücümüzle yapabilece iz. Kum ve kül hariç (onlar da tafl ocaklar na dökece iz), hiçbir kat at k sorunu kalma- aç labilmesi, iflin ekonomik boyutu aç s ndan, zmir Liman n n üçüncü nesil büyük gemilere yacak bir proje üzerinde çal fl yoruz. kentte ticaretin geliflmesi aç s ndan çok önemli. Tafleron konusunu bitirdik. Son dönemde Di er taraftan körfeze akan 16 derenin beraberinde getirdi i malzeme körfezi dolduruyor. Körfe- gündeme geldi ama 6300 olan say s 2500 indirmifltik. Tafleron konusu zor bir konu. Türkiye de zin sürdürülebilirli i çok önemli. Geriye dönük grevli toplu sözleflmeli döneme geçildi inde bu olarak 10 y ll k hava foto raflar na bak ld nda yana hiç yap lmayan bir ek sözleflme yapt k. bu bariz bir flekilde görülebiliyor. Aziz Kocao lu nun 7 y l üzerine Sabah, Varyant a do ru yenilenen fiato ya giderken zaman n nas l ak p geçti ini soruyordum kendime, kimbilir kaç nedenle, kimbilir kaç nc kez Minnet ve özlemle and m z Pirifltina n n vefat ndan sonra zmir Büyükflehir in koltu una oturan Aziz Kocao lu nun 7 nci y l n devirmifl olmas yd bana bir kez daha zaman hat rlatan. 7 y l boyunca yapt klar n ve yapacaklar n anlatacakt medyaya Aziz Baflkan; eh, belki biraz da yapamad klar n zmir bas n neredeyse tam tekmil, fiato nun bahçesindeki kahvalt fasl n tamamlay p bas n toplant s için salondaki yerlerini alm flt gitti imde. Ve Baflkan konufluyordu. Gecikti im bölümde bir fley kaç rmam fl oldu umu ö rendikten sonra, ilgim kimi zaman da lsa da Aziz Bey in anlatt klar n yeni ne duyabilirim iste iyle dinledim. Yeni olan üç konu vard Baflkan n anlatt klar aras nda. Akdeniz in gücünü arkas na almadan zmir in marka kent olma yoluna ç kamayaca ndan hareketle, kentte Akdeniz Akademisi kurulaca n, zmir i bir tasar m kenti yapmay hedefledi ini söylemesiydi birincisi. Bir di er ilk, 4 sendika ile yapt klar anlaflmayd. Belediye kadrolar nda zaman içinde oluflmufl ücret dengesizli ini gidermek için bir ek sözleflme yapt klar n (ki bunun ayr nt s haberlerde var) aç klad Aziz Bey. Üçüncü dikkat çekici aç klama ise bir meslektafl n Basmane deki ay p çukurdan ne zaman/nas l kurtulaca m z sorusuna verdi i yan tla geldi. Yüksel Çakmur un kulaklar n ç nlatan(!) Aziz Kocao lu, EGS ve Güçbirli i, Dan fltay daki dava sonucunun beklenmesinden yana, onu bekliyorlar. Aç k söyleyeyim, kafamdan oras için pek çok fley geçiyor. Bakt m olmuyor, t pk Afl k Veysel Rekreasyon Alan nda oldu u gibi dü ümü keser yolumda yürürüm dedi. Bas n toplant s ndan sonra srarla o dü üm nas l kesilecek diye sormama ra men, daha fazla renk vermedi. Ama Aziz Bey, çukurla ilgili ilk kez bu kadar sert/net/kararl görünüyordu; hepimizin yorumu böyle oldu. Bas n toplant lar n n bana göre en sahici/samimi k sm na, toplant bittikten sonra baflkanla oturup karfl l kl sigara tüttürülen anlara gelirsek Gülerek, karfl l kl i neleyerek sorulan ve cevaplananlar aras nda bir meslektafl n seçimlere yönelik sorusuna, ben de flu soruyla katk da bulundum: Siz bana birkaç ay önce, seçimlerde zmir de CHP nin alaca yüzde 50 ve üzerinin baflar, yüzde 50 alt n n ise baflar s zl k olaca n söylemifltiniz. Bu rakamda srarl m s n z? Gerek Gürsel Tekin in, gerekse Süheyl Batum un baflar ç tas n yükseltip yüzde lerden bahsetmesini nas l de erlendiriyorsunuz? Aziz Baflkan n cevab, Sallamak/atmak serbest, isteyen istedi ini söyler oldu. CHP nin zmir de baflar s z olmas halinde fatura kime ç kar sizce? nin yan t ise, günün en anlaml yan t yd. Aynen flöyle dedi: E er CHP, zmir de baflar s z olursa, bunun sorumlusu ben olurum. Baflar l olursa onu üstlenmede bana s ra gelmez nas l olsa! Beni en sevindiren, daha do rusu umutland ran aç klamalar ndan birini, kiçeflmelik le ilgili sorum üzerine verdi Aziz Baflkan. Kent merkezin tart flmas z en çirkin/ucube yeri olan kiçeflmelik le ilgili projenin bafllay p sonuçlanmas n n çok uzun zaman alaca ndan yola ç karak, spotçular n oradan hemen uzaklaflt r lmas n n, neredeyse ana caddeye de birkaç koltuk-masa atacak denli fütursuzlaflan bu esnaf n öncelikle kald r lmas n n mümkün olup olmad n sordum ve cevaptan kesinlikle mutlu oldum. Önümüzdeki hafta buradaki esnafla toplant yap laca n ve bu yönde haz rl k oldu unu söyledi Kocao lu. Toplant sonras bürokratlar yla birlikte kiçeflmelik ten Agora ya kadar yürüdü ünü ve spotçular n iflgallerine bir kez daha sinirlendi ini, baz acil talimatlar verdi ini ö renmek, do rusu o çirkin güzergah maalesef her gün kat etmek zorunda kalan milyonlarca insandan biri olarak, beni kesinlikle mutlu etti. Gerek bas n toplant s, gerekse bir grup meslektaflla fiato nun bahçesinde sigaralar m z tüttürürken yapt m z sohbette, hep flu soruyu sorarken buldum kendimi. Baflkan n anlatt klar, elimizdeki 7 y lda neler de iflti sorular n n uzun yan tlar na/hizmetlere ra men, neden Kocao lu alg s onu efsane yapmaya yetmiyordu? Önündeki 3 y lda neler yaparsa bu alg y de ifltirebilirdi? Yapabilir miydi? Efsane olabilir miydi? Talatpafla Bulvar No: 68 (Tanflafl karfl s ) M. Rag p Apt. Alsancak / ZM R Tel: SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 47 Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ Müdürü UFUK AKÇA Reklam Koordinatörü BÜLENT KARATOSUN Görsel Yönetmen HAKAN ER fien BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL : BASKI TAR H : 8 N SAN 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı