Baflkanlar n y ldönümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baflkanlar n y ldönümü"

Transkript

1 SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve y l içinde nelerin yaflanabilece ini anlatt. Atalay, Türkiye'de s cakl k art fl n n etkisinin de en erken y l sonra görülebilece ini ifade etti. Atalay, ''Söz konusu trend devam ederse bugünkü Suriye Çölü Güneydo u Anadolu'ya dayanacak. Mut Havzas 'nda çölleflme etkileri hissedilecek. Buna karfl l k Türkiye'de ya fl artacak'' dedi. 2 de Baflkanlar n y ldönümü 40 Kr. Güdük Necmi nin gözyafllar HALUK Ifl k' n yazd -, yönetmenli ini Halit Akçatepe'nin, süpervizörlü ünü ise Zeki Alasya'n n yapt Haraflo Hayatlar isimli oyunun Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterimi yo un ilgi gördü. Oyunun be eniyle izlenmesi karfl s nda duygulanan ünlü tiyatrocu Halit Akçatepe gözyafllar na hakim olamad. 11 de N SAN 2011 Belediyeye tafleron bask n UZUN süredir eylem yapan Konak Belediyesi tafleron iflçileri, geçti imiz gün belediye binas na yan binadan geçip pankart ast. Bask n nedeniyle belediyede ifller bir süre aksad. Polis, pankart açan 13 iflçiyi gözalt na ald. Baflkan Tartan da, baz provokatörlerin, iflçileri kulland klar n vurgulayarak bu nedenle 40 gündür, belediyeye çok geç saatlerde gidiyorum, ya da baflka yerlerde çal flmaya özen gösteriyorum dedi. 6 da zmirli belediye baflkanlar, peflpefle düzenledikleri bas n ve bilgilendirme toplant lar yla, icraatlar n, gelece e yönelik vizyon ve hedeflerini anlatt ZM R Büyükflehir Belediye Baflkan ve metropol ilçe belediye baflkanlar, göreve geldikleri 29 Mart 2009 tarihinden itibaren gerçeklefltirdikleri yat r m ve projeleri, kamuoyuyla paylaflt Bilgilendirme toplant lar nda gelece e yönelik vizyon ve hedeflerini de aç klayan baflkanlar, ç kt klar bu yolda çok önemli mesafe kaydettiklerini dile getirdi CHP zmir de oylama krizi CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r ile Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm aras nda diploma kavgas n n ard ndan bu kez de oylama krizi yafland. Bir televizyon kanal nda canl yay na ç kan Bay r, il baflkanl nda yap lan son toplant ya kat lmayan Kürüm ü, Genel Merkez e giderek aday kulisi yapmakla elefltirdi. 12 DE Kocao lu Yar n n zmir i ni anlatt GÖREVDEK 7 y l n tamamlayan Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, bas n toplant s yla Yar n n zmir i ni anlatt Baflkan Kocao lu, y llar n kapsayan 7 y ll k görev süresince Büyükflehir Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen yat r m ve projeler ile gelece- e yönelik vizyon ve hedeflerini tek tek aç klad. 5 te Çi li zmir in y ld z olacak Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, düzenledi i de erlendirme toplant s nda yap lan ve yap lacak projelerle, Çi li nin gelece in y ld z olaca- Baflkan Durak hesap verdi Karfl yaka da yedi y ll k hizmet dönemini geride b rakan Baflkan Cevat Durak, yeni tamamlad Opera Binas nda gerçeklefltirdi i toplant da sadece yapt klar n anlatt e kadar buraday m diyen Durak, söz verdi i herfleyi yapt n n alt n çizdi. 8-9 da n söyledi. Baflkan Solak toplam 27 mahalle ve 180 bin nüfusa kaliteli ve eflit hizmet götürmeye büyük özen gösterdiklerini vurgulad. 10 da Geçilen de il, gelinen yer Bayrakl hedefi... Belediyeyi sokaktan yönettirmem KONAK Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, ikinci hizmet y l n de erlendirdi i bas n toplant nda tafleron iflçi sorununa iliflkin bir soruyu böyle yan tlad. 6 da KENTSEL dönüflümdeki srar ve halkç yaklafl m ile dikkat çeken, Deprem Etüt Merkezi, K z Ö renci Konuk Evi gibi örnek projeleri hayata geçiren Bayrakl Belediyesi; hedefini s n rlar nda bulunan Smyrna Antik kenti, liman arkas projeleri ve insan unsurlar yla tarih, turizm ve ticaret kenti olmak olarak belirledi. 7 de Esin Y lmaz Coflkun Yolgörmez Yolgörmez ve Y lmaz kaybettik GEÇT M Z hafta zmir iki ac kay pla sars ld 2 gün arayla, tedavi olduklar hastanelerde yaflamlar n yitiren ünlü modac Esin Y lmaz ile genç ifladam Coflkun Yolgörmez, kenti yasa bo du Y lmaz ile Yolgörmez, gözyafllar eflli inde son yolculuklar na u urland lar 3 te Petkim 46 yafl nda Temelleri 1965 tarihinde at lan Petkim, 46. yafl n flirket bünyesindeki Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle kutlad TÖRENDE, Petkim'in Özel Ödülleri de sahiplerini buldu. "Y l n Bürokrat " dal nda EPDK Baflkan Hasan Köktafl, "Y l n Gazetecisi" dal nda Ekonomi Gazetecileri Derne i Baflkan Celal Toprak, "Y l n Sivil Toplum Kuruluflu" dal nda ise ZS AD ödüle lay k görüldü. 14 te ZSU dan radikal çözüm YO UN ya fll mevsimlerde, cadde ve sokaklarda biriken ya mursuyunu k sa sürede denize veya derelere ulaflt rmak için ya mursuyu kanallar döfleyen ZSU Genel Müdürlü ü, birleflik sistem çal flan at ksu ve ya mursuyu hatlar n ay rmak için oldukça kapsaml bir projeyi hayata geçirmeye haz rlan yor. 14 TE flsizler Orkestras ifle kavufluyor KONSERVATUVARI bitirdikten sonra ifl bulamayan gençlerin oluflturduklar zmir Gençlik Senfoni Orkestras veya kamuoyunda ön plana ç kan ad yla flsizler Orkestras na zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu sahip ç kt. 4 te ZBAN örnek oldu ZM R Büyükflehir Belediyesi nin TCDD iflbirli i ile hayata geçirdi i 80 kilometrelik Alia a-menderes banliyö sistemi, di er illere de örnek oldu. Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan smail Karaosmano lu ve belediye bürokratlar Baflkan Kocao lu nu ziyaret ederek Alia a- Menderes banliyö sistemi hakk nda bilgi ald. 4 te

2 SAYFA 02 Nisan DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve y l içinde nelerin yaflanabilece ini anlatt DEU den korkutan tablo Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, yapt aç klamada, iklim de iflmelerinde iki iklim tipini esas ald klar n, bunlardan birinin ''s cak ve nemli'', di erinin ise ''so uk ve kurak'' oldu unu, milyonlarca y ldan bu yana iklim de iflikliklerinin bu iki tipte görüldü ünü belirtti. Dünyan n dörtte üçünün deniz oldu unu ve s cak havayla birlikte buharlaflman n artaca n, bunun da ya fl getirece ini anlatan brahim Atalay, sanayi devriminden önce Türkiye'de havadaki karbondioksit miktar n n 10 binde 27 PPM oldu unu, bugün ise bu oran n 40 PPM'e yükseldi ini söyledi. Son 100 y lda dünyadaki s cakl k art fl n n ise 0,6 derece oldu unu, baz yerlerde bu oran n biraz yüksek seyretti ini anlatan Prof. Dr. Atalay, bunun da çok yüksek bir s nma olmad n söyledi. Küresel s nma konusunda ''trenin istasyona geldi ini, ancak henüz kalkmad n '' dile getiren Atalay, ''Tren düdük çal yor, uyar veriyor. Karbondioksit emisyonu bu flekilde devam ederse s cakl k artacak'' dedi. Karla kapl bölgelerde s nma oldu unu, deniz seviyesinde de yükselme yafland n ifade eden Atalay, bu göstergelerin dünyan n küresel s nma trendine girdi ini anlatt n söyledi. Türkiye'de s cakl k art fl n n etkisinin en erken y l sonra görülebilece ini ifade eden brahim Atalay, ''Söz konusu trend devam ederse bugünkü Suriye Çölü Güneydo u Anadolu'ya dayanacak. Mut Havzas 'nda çölleflme etkileri hissedilecek. Buna karfl l k Türkiye'de ya- fl artacak'' diye konufltu. Ya fl n fliddetinin de artaca n söyleyen Prof. Dr. Atalay, Akdeniz, Karadeniz ve stanbul bölgesinde çok fliddetli taflk nlar n yaflanabilece ini aç klad. ''Hava ne kadar buhar tafl rsa o kadar istikrars z olur'' fleklinde konuflan Atalay, Do u Anadolu Bölgesi'nin de bugüne göre daha fazla ya fl alaca n, ancak bölgedeki tar m n da artabilece ini söyledi. F rat ve Dicle nehirlerinin suyla daha çok beslenece ini, iddia edilenin aksine barajlarda çekilme olmayaca n anlatan brahim Atalay, ''Dolay s yla küresel s nmaya ba l olarak Türkiye'de s cakl k art fl olsa bile bu ülkenin tar msal faaliyetlerini etkilemeyecek'' fleklinde konufltu. fiiddetli ya fllardan en çok etkilenecek bölgenin de Karadeniz olaca n ifade eden Atalay, tüm bu geliflmelerin ''bugünden yar na'' olamayaca n, tüm geliflmelerin en erken y llar nda yaflanabilece ini, 2050 y l nda hava s cakl n n bugüne göre 2 derece art fl gösterece ini de söyledi. Is nmayla birlikte bitki örtüsünün de de iflece ini ifade eden Atalay, denizin 2050'li y llarda 76 santimetre yükselece ini dile getirdi.atalay, kamuoyunda tart fl - lan küresel s nman n köklü olarak iklim de iflikli i meydana getiremeyece ine de iflaret etti. Tepeli Pelikan a Frans z ziyaretçi Karfl yaka Belediyesi nin turizm amaçl maskot olarak belirledi i tepeli pelikanlar n yaflamlar n izlemek üzere Fransa dan do aseverler Karfl yaka ya geldi. Merkezi stanbul da bulunan Do a Derne i organizasyonu ile zmir e gelip Karfl - yaka, zmir Kufl Cenneti ve Gediz deltas nda kufllar n yaflamlar n inceleyen do aseverler 5 günlük çal flman n ard ndan Karfl yaka Belediyesi ni ziyaret etti. Do a Derne i Genel Müdürü Engin Y lmaz, zmir sorumlusu Esra Kartal, önemli do a alanlar sorumlusu Can Yeniyurt ile Fransa da Do a Koruma Derne i (Tour Du Valat) temsilcileri Lisa Erneul, yönetim planlama uzman Marc Thibault ve bas n-haberleflme sorumlusu Caralie Hermeloup Gediz Deltas üzerinde do al yaflam olanaklar ile kufllar üzerine befl gün süren incelemelerde bulunda. Frans z do aseverler, Ege Üniversitesi Tarih Uygulama ve Araflt rma Merkezi üyesi Dr. Ortaç Onmufl un da kat ld toplant da izlenimlerini aktard ve Do a yok olmadan onu korumas n ö renmeliyiz. dedi. Efes e büyük onur Efes Antik Kenti nin alan yönetim plan n n haz rlanmas için Kültür ve Turizm Bakanl ile imzalanan protokol çerçevesinde çal flmalar sürdürdüklerini Selçuk Belediye Baflkan Vefa Ülgür, Bakanl k ile anlaflmay üç ay önce yapm flt k. Plan n haz rlanmas için belediye olarak ihalemizi yapt k. 15 Eylül e kadar plan taraf m za teslim edilecek. Biz projeyi bitirdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanl arac l yla UNESCO ya baflvuraca z. UNESCO plan m z uygun bulursa Efes i listeye alacak. Efes in Dünya Kültür Miras listesine girmesiyle buran n yönetimi sivil insiyatife geçecek. Efes 2012 y l nda UNESCO taraf ndan kültür miras listesine al n rsa bu ülke turizmi için çok olumlu olacakt r. dedi. Haz rlanan yönetim plan nda Selçuk Belediyesi olarak gerekli yeri alacaklar n da belirten Baflkan Ülgür Bu yönetim plan içersinde Selçuk Ticaret Odas, Esnaf Odas yöneticileri ve bakanl k yetkilileri de olmal diye düflünüyoruz. En az üyeli bir meclis kurulmal. ki ay sonra alan yönetim plan yla ilgili Selçuklularla toplant lar düzenleyecek ve onlar n görüfllerini alaca z dedi Yerli Dolly Oyal do urdu Ülkemizin ilk kopya koyunu Oyal, 30 Mart 2011 tarihi nde, stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi nde ilk do umunu yapt. Oyal, baflar l geçen sezaryen operasyonu ile 4 kg a rl nda, sa l kl bir difli kuzu dünyaya getirdi. Sezaryenle dünyaya gelen kuzuya Bahar ad verildi. TÜB TAK ve Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan desteklenen proje, stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Sema Birler yönetimindeki uzman bir ekip taraf ndan hayata geçirildi. Kas m 2010 tarihinde yap lan suni tohumlama uygulamas sonucu normal yollardan gebe kalan Oyal sa l kl bir yavru dünyaya getirdi. Bu do- um, klon canl lar n klonlanan canl lara sadece genetik anlamda de il, di er aç lardan da benzediklerinin ve tüm normal fonksiyonlar n yerine getirebildiklerinin gösterilmesi aç s ndan büyük önem tafl makta.

3 SAYFA 03 Nisan Coflkun Yolgörmez e gözyafllar yla veda Genç yaflta hastal a yenik düflen zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu nun sevilen üyesi Yolgörmez, dostlar taraf ndan son yolculu una u urland TO da düzenlenen ilk töreni Çoflkun Yolgörmez'in ailesi, Vali Cahit K raç, TO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, TO Meclis Baflkan Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar, zmir Esnaf Sanatkar Odalar Birli i Baflkan Zekeriya Mutlu, TO eski Meclis Baflkan Necip Kalkan ve ifl dünyas temsilcileri kat ld. zmir Valisi Cahit K raç, zmir için düflünen, çal flan ve renkli bir kiflili e sahip Yolgörmez'in k sa ömrü ile bu dünyadan rüzgar gibi geçti ini ifade ederek, Genç ölümü kabullenmek zor. Umar m zmir, onun gibi de erli evlad n yerine koymakta zorlanmaz dedi. Gözyafllar n tutmakta zorlan Ekrem Demirtafl, Baba Yolgörmez taraf ndan bana emanet edilmiflti. Hastal n ö rendi imizde çok çaba gösterdik. Ancak kurtaramad k. Çok ac ve erken bir kay p dedi. Selami Özpoyraz ise, renkli bir kiflili e sahip Yolgörmez'in ani vefat ndan derin üzüntü duyduklar n ifade etti. EBSO Baflkan Ender Yorganc lar, "Genç yafl nda kaybettik. Çok sevdi im, can s k ld nda birlikte çay içti imiz, dertleflti imiz bir kardeflimdi. Buraya yak flmada, genç yaflta ölüm ona yak flmad " dedi. ESOB Baflkan Zekeriya Mutlu da gözyafllar içinde güçlükle konuflarak Çok de erli bir arkadafl m z yitirdik" ifadelerini kulland. Çoflkun Yolgörmez'in cemiyet hayat n n sevilen bir kimli i oldu unu belirten Necip Kalkan, "Ölüm hiçbir insana yak flm yor. Hele genç insanlara hiç yak flm yor. Coflkun'a hiç yak flmad " diye konufltu. Gözyafllar n n sel olup akt tören sonras nda Yolgörmez in nafl cenaze arabas na kadar omuzlarda tafl nd. Coflkun Yolgörmez, Alsancak Hocazade Camii nde ö le namaz na müteakip k l nan cenaze namaz n n ard ndan Kemalpafla Mezarl nda topra a verildi. Esin Y lmaz, kendi fliiriyle u urland Bir süredir tedavi gördü ü Ege Üniversitesi Tülay Aktafl Onkoloji Hastanesi'nde hayat n kaybeden zmir'in usta modac - s Esin Y maz, gözafllar aras nda topra a verildi Beykoz Akbaba Köyü nde do an ancak 15 yafl ndan beri zmir de yaflayan ünlü modac Esin Y lmaz, bir süredir tedavi gördü ü Ege Üniversitesi Tülay Aktafl Onkoloji Hastanesi nde hayat n kaybetti. Vefat yla zmir i a latan Y lmaz, son yolculu una alk fllarla u urland. Alsancak Hocazade Camii'nde ö le namaz n n ard ndan düzenlenen cenaze töreninde kad n ve erkekler birlikte saf tutarken sevilen modac n n vasiyeti üzerine siyah giyilmedi. Cenaze namaz n k ld ran Alsancak Hocazade Camii mam Kaz m Korucu, Esin Y lmaz'a ait, "Sessiz Kalmak" adl fliiri okudu. mam Korucu, "Esin han m hay rseverdi. Yüzlerce genç k za gelinlik dikti. Güzel izler b - rakarak göç etti ine inan yoruz" diye konufltu. Y lmaz' n cenazesine zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve efli Türkegül Kocao lu, eski Devlet Bakan Ifl lay Sayg n, eski Konak Belediye Baflkan Muzaffer Tunça, ünlü modac lar Zuhal Yorganc o lu, Ertan Kay tken ve Zeynep Acar' n yan s ra, moda ve sanat camias ndan çok say da isim kat ld. Y lmaz için caminin girifline bir masa kurularak an defteri kondu. Törene kat lanlar, ünlü modac ile ilgili hislerini yazd. Y lmaz cenaze namaz n n ard ndan Güzelbahçe Mezarl 'nda topra a verildi.

4 SAYFA 4 Nisan Iflsizler Orkestras ifle kavufluyor Kamuoyunda flsizler Orkestras olarak bilinen zmir Gençlik Senfoni Orkestras konserini izleyen zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, kurmay planlad klar senfoni orkestras için haz rl klar n tamamland n ve iflsiz konservatuvar mezunlar ndan 25 gencin burada kadroya al naca n aç klad. Konservatuvar bitirdikten sonra ifl bulamayan gençlerin oluflturduklar zmir Gençlik Senfoni Orkestras veya kamuoyunda ön plana ç kan ad yla flsizler Orkestras na zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu sahip ç kt. Herhangi bir kurum veya üniversiteye ba l olmadan kurulan ve Türkiye nin ilk ba ms z gençlik senfoni orkestras olan zmir Gençlik Senfoni Orkestras n n Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ndeki konseri öncesinde davetlilere hitaben bir konuflma yapan Baflkan Kocao lu, sanatç gençlere unutamayacaklar bir sürpriz yapt. zmir Gençlik Senfoni Orkestras n n çal flmalar ndan övgü ile söz eden Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu, bir y l aflk n süredir haz rl klar n sürdürdükleri zmir Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkestras n n kurulufl aflamas na geldiklerini aç klad. zmir Gençlik Senfoni Orkestras nda görev alan iflsiz gençlerden 25 inin burada çal flabilece ini söyleyen Baflkan Kocao lu nun verdi i müjdeli haber hem sanatç - lar hem de ailelerini mutlulu a bo du. zmir Banliyösü Türkiye ye örnek oldu Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan smail Karaosmano lu ve belediye bürokratlar Baflkan Kocao lu nu ziyaret ederek Alia a-menderes banliyö sistemi hakk nda bilgi ald. zmir Büyükflehir Belediyesi nin TCDD iflbirli i ile hayata geçirdi i 80 kilometrelik Alia a-menderes banliyö sistemi, di er illere de örnek oldu. Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan brahim Karaosmano lu, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yaz c ve Genel Sekreter Yard mc s Dr. Tahir Büyükak n, Ulafl m Daire Baflkan Abdulmuttalip Demirel, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nu ziyaret ederek baflta Alia a-menderes Banliyö Sistemi olmak üzere, kentte yap lan yat - r m ve projelerle ilgili bilgi ald. Heyette Bay nd r Kaymakam Alaattin Aktafl, Bay nd r Belediye Baflkan Mehmet Kertifl ve TCDD 3. Bölge Müdürü Sebahattin Erifl de yer ald. Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan brahim Karaosmano lu, kentlerinde bugün sorun olmasa da, gelecekte ulafl mla ilgili s k nt lara karfl proje üretmek istediklerini ve bu yüzden zmir deki sisteminin kendileri için bir nimet oldu unu söyledi. Beceriksiz Korsanlar Armutlu dan geçti 29. zmir Tiyatro Günleri, bu y l sadece sanatseverler için de- il, henüz tiyatro ile tan flma f rsat bulamayan çocuklar için de birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan flehir merkezinin d fl ndaki küçük yerleflim yerlerinde infla edilen çok amaçl salonlar, spora hizmet etmenin yan s ra bölge halk - n n kültürel yaflam na da büyük katk sa l yor. Bu y l bir ilke imza atan zmir Tiyatro Günleri Düzenleme Komitesi, flehir merkezindeki salonlarda sahnelenen oyunlarla yetinmedi; tiyatroyu flehir merkezi d fl nda yaflayanlar n aya - na götürme karar ald. lk uygulama ise Yukar K z lca, Ba yurdu, Ulucak, Helvac, Canl, Asarl k, Armutlu, Görece, Yelki, Ç rp, Ayranc lar ve Ören deki çok amaçl salonlarda bafllad. 29. zmir Tiyatro Günleri kapsam nda haz rlanan Beceriksiz Korsanlar adl çocuk oyunu Armutlu Çok Amaçl Salonu nda sahnelendi. Tiyatro Bilge taraf ndan sahneye konulan ve gerçek dostlu u, sevgiyi, paylaflmay masal kahramanlar n n dilinden anlatan oyunu, çocuklar ilgi ile izledi. Ücretsiz olarak sahnelenen oyundaki birbirinden renkli dekorlar, ilginç kostümler, müzik ve dans eflli inde tiyatronun büyülü dünyas yla tan flan çocuklar, uzun süre unutamayacaklar bir gün yaflad.

5 SAYFA 5 Nisan Kocao lu, 7 y l n de erlendirdi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, görevdeki 7'nci y l n doldurmas nedeniyle bas n n karfl s na ç kt, Yar n n zmir i ni anlatt zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, y llar n kapsayan 7 y ll k görev süresince Büyükflehir Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen yat - r m ve projeler ile gelece e yönelik vizyon ve hedeflerini aç klad. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan restore edilen Varyant taki tarihi Konukevi nde gerçeklefltirilen de erlendirme toplant s na yaz l ve görsel bas - n n temsilcileri kat ld. Finans yap s sa lam belediye zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, ilk olarak belediyenin finansman dengesi ile ilgili durumu aç klayarak, göreve geldikten sonra finans yap - s n sa lamlaflt rmak üzere ç kt klar yolda çok önemli mesafeler ald klar n söyledi. zmir Büyükflehir Belediyesi nin Hazine ye sadece 288 milyon lira borcu kald - n belirten Baflkan Kocao lu, Bu borç 1 milyar 354 milyon lirayd. 1 milyar aflk n k sm ödenmifl oldu. Göreve geldi imizden bu yana vadesi geçmifl bir kurufl borcumuz yok. Ödeme yap s sa lam bir kurum haline geldik. Bu sayede istedi imizde uzun vadeli kredi bulabiliyoruz. Sadece yerli de- il, uluslararas finans kurulufllar n da kredi bulabiliyoruz. fiu anda belediyeler içinde, belli bafll devlet kurumlar içinde finans yap s sa lam kurumlar n bafl nda geliyoruz diye konufltu. Önümüzdeki günlerde yeni Körfez gemilerinin sat n al nmas na yönelik olarak yabanc kurulufllarla kredi görüflmeleri yap laca n da vurgulayan Baflkan Aziz Kocao lu, en uygun flartlar teklif eden kuruluflla protokol imzalay p Körfez vapurlar - n n ihalesine ç kacaklar n söyledi. Büyükflehir Belediye Baflkan Baflkan Kocao lu, metro ve rayl sistem yat r mlar n kredi ile gerçeklefltirdiklerini, bu iflletmelerin sundu u finans yap s yla kredi ile al nan bedelin hem anaparas n hem de faizini ödeme imkan yakalad klar n, geri dönmeyecek yat r mlar ise özkaynaklar ile yapt klar n dile getirdi. Baflkan Kocao lu, Geri dönmeyecek yat r mlar borçlanarak yapsayd k, belediyeyi kentin önünü t kayacak bir finans yap s na sokmufl olurduk dedi. Ak ll sinyalizasyon zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, trafi in bütün büyük kentlerde problem olarak ortaya ç kt n, bu sorunun çözümüne yönelik önemli çal flmalar yapt klar n söyledi. Üzerinde çal flt klar otomatik kavflak projesine de inen Baflkan Aziz Kocao lu, 1000 kavflak kapasiteli trafik yönetim sistemi oluflturaca- z. Lambalar n yolu okuyarak trafik ak fl - n otomatik olarak ayarlayaca, araç trafi- Dü ümü keser, yolumda yürürüm ine göre süreyi otomatik olarak ayarlayacak bir sisteme geçiyoruz. Bunun yat r mlar n yap yoruz diye konufltu Akdeniz in çekim merkezi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, kentte bir Akdeniz Akademisi kuracaklar n da aç klad. Daha önce düzenledikleri Kültür Sanat Çal fltay nda, Akdeniz in gücünü arkas na almadan zmir in marka kent olma yoluna ç kamayaca konusunda fikir birli i olufltu unu hat rlatan Baflkan Kocao lu, zmir in, Akdeniz in kültür-sanat kenti olabilece ini düflünüyoruz. Kentin Akdeniz de bilinirli- ini, tan n rl n artt rmak istiyoruz. Akdeniz in kültür, bilim, co rafya, ticari iliflkiler aç s ndan, tarihten bugüne araflt r lmas zmir çekim merkezi olmas için çal flma bafllat yoruz. Bunu üniversitelerimiz ve Prof. Dr lhan Tekeli nin rehberli inde bafllat yoruz. zmir i bir tasar m kenti yapmay hedefliyoruz, tasar m bir s çrama tahtas olarak görüyoruz diye konufltu. Yeni yollar yap lacak zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, y llard r tart flmalar süren Basmane deki Dünya Ticaret Merkezi inflaat ile ilgili de dikkat çeken aç klamalarda bulundu. Konunun art k y lan hikâyesine döndü ünü dile getiren Baflkan Kocao lu, EGS ve Güçbirli i, Dan fltay daki dava sonucunun beklenmesinden yana, onu bekliyorlar. Aç k söyleyeyim, kafamdan oras için pek çok fley geçiyor. Güçbirli i de EGS de zmir in kurulufllar Geçmiflte her ikisini de izliyordum. EGS nin zmir ekonomisine büyük katk s olmufltur. E er bu bir de erse, söz verilmiflse, akit imzalanm flsa, bunun sürdürülmesi gerekir. Biz ifli yazboz tahtas na çevirmeye gelmedik. O arazinin verildi i dönemde ben olsayd m verir miydim vermez miydim, o ayr bir konu. Ama bakt m olmuyor, t pk Afl k Veysel Rekreasyon Alan nda oldu u gibi dü ümü keser yolumda yürürüm diye konufltu. Kocao lu, trafi i rahatlatacak çal flmalar kapsam nda yeni yollar açmay sürdürdüklerini, metro çal flmalar nedeniyle kapanan nönü Caddesi ni düzenlediklerini ve yeniden açmaya haz rland klar n vurgulayarak, Düzenleme ihalesine ç kt k. Süreci takip ediyoruz dedi. Dostluk Bulvar olarak adland r lan Hatay Karaba lar a ba layacak 6,5 kilometrelik yolda kamulaflt rmalar n sonuna gelindi ini belirten Kocao lu, trafik aç s ndan en s k nt l bölgeler aras nda yer alan Buca için de çal flmalar n sürdü ünü kaydetti. Baflkan Kocao lu, Buca trafi inin bir tek önemli çözüm yolu oldu unu vurgulayarak Uçan yol diye tarif edilen Yeflildere den fiirinyer e kadar gidecek planlanm fl bir yol var. Belirli bir k s m araziyi kamulaflt rd k. Bir parça Askeriye nin arazisinden geçiyoruz. O konuda da anlaflma sa land. Bununla ilgili protokol imzalayaca- z. Burada hemen inflaata bafllayarak, Buca y rahatlatacak 35 metrelik bir ana arteri açm fl olaca z diye konufltu. Yüzbafl brahim Hakk Caddesi ni Alt nyol a ba layarak, deniz k y s na ulaflt rmak için çal flma yapt klar n aç klayan Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Bu yol da Ankara Caddesi ne ciddi bir alternatif olacak dedi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, planlama süreci tamamlanmak üzere olan Evka-5 ve Ulukent altgeçitleriyle Anadolu Caddesi nde kesintisiz ulafl m n devam edece ini dile getirdi. Metro çal flmalar n n da art k son aflamaya geldi ini ifade eden Baflkan Kocao lu, Ege Üniversitesi Hastanesi-Evka 3 hatt yla, Üçyol-Üçkuyular hatt nda iflin büyük ölçüde tamamland n söyleyerek Sizleri ans z n, bu istasyonlara do ru trenle gitmek üzere davet edebiliriz. Biraz daha sab r diye konufltu. Yeni vapurlarla h zl yolculuk 2 adet 32 knot h z nda (59 km/h) katamaran tipinde vapur ve 2 adet arabal vapur almay planlad klar n da sözlerine ekleyen Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu, yüksek h z yapabilen vapurlar sayesinde s k s k talep edilen Mordo an, Karaburun ve Foça gibi yerleflim bölgelerine seferlerin bafllat labilece ini söyledi. Baflkan Kocao lu, Alia a-menderes Banliyö Sistemi nin Baflbakan ve Ana Muhalefet Partisi Genel Baflkan n n da kat ld zmir e yak flan bir törenle aç ld n belirterek, bu tören uzlafl n n bir sembolü oldu diye konufltu. Hatt n devam niteli- indeki Torbal Tepeköy aks nda da çal flmalara bafllad klar n belirten Baflkan Kocao lu, Protokolü imzalad k. Önümüzdeki günlerde çal flmalar devam edecek. Z- BAN belli bir süre sona kendi finansman - n sa layan, kendi yat r mlar n yapan bir kurum haline gelecek dedi. Toplant dan sat r bafllar Yeni fuar için bu ay içinde ihaleye ç k yoruz. Buca fiirinyer Park ndaki 81 dönümlük alan, Buca n n çekim merkezi yapmak istiyoruz. Dile imiz iflbilir, h zl çal flacak bir müteahhite düflmemiz. Fuarc l kta yapt m z çal flmalar ve Bununla ilgili çal flmalar m z devam ediyor. sübvansiyonlarla belirli bir noktaya geldik. EXPO için çal flmalar m z devam ediyor. Organik tar m n ve organik tekstilin yayg nlaflt r lmas, zmir i organik tekstil merkezi yapmir dir. Ankara ile zmir i de erlendirdi imizde Türkiye 2020 ye aday olacak, bunun adresi zmak üzere çal flmalar m z var. oluflan foto raf zmir i göstermektedir. Ben alt n aranmas na karfl de ilim. Ama bu Kent dönüflümü y k binay, yap katl faaliyetin getirece i faydayla birlikte zararlar n binay demek de ildir. Kent dönüflümünde mimarlarla da çal flacaks n, sosyologla da, psiko- da teraziye koymak zorunday z. Efemçukuru nda alt n madenine bilimsel raporlara göre zmir in su havzas nda problem yarataca için sosyal donat alanlar yla nerede yap labilece i logla da, ekonomistle de Biz yo unlu uyla, karfl y z. Karfl yaka daki konuyu da araflt r yorum. Bilim zarar var derse sonuna kadar karnüyor. Gecekondular y k p katl binalar ile ilgili çal fl yoruz. Gecekondular çirkin görüfl s nda dururum. yapsak daha m güzel görünecek? Benim hayalim, konut alanlar nda daha fazla yeflil alanlar Bornova da Gaziemir deki gibi bir semt garaj yapaca z. Bornova Belediyesi ile birlikte b rakarak yap laflmak. 21 dönüm arazinin kamulaflt rmas n yapt k, 22 Kent dönüflümünü sadece görüntü olarak demilyon lira ödedik. erlendirmiyoruz. Sa l ks z yap lardan kurtulmak esast r. Bunu yaparken, rahatl k sosyal do- Özdere de ar tma tesisinin inflaat na bafllanmas için ufak bir sorun vard. Onu çözüyoruz. nat alanlar, yeflil alanlar da gerekmektedir. Ürkmez-Do anbey Ar tma tesisinin ihalesine 4 y ld r Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ve Ege Üniver- ç kt k, Yeni Foça ar tmas için iki vatandafl n gayrimenkulü vard. Uzlaflmaya yanaflmad lar. sitesi Su Ürünleri Fakültesi ile çal flmalar m z Yarg sürecinin sonucunu bekliyoruz. sürdürüyoruz. Körfez konusunda elimizde ciddi Kat at k teknoloji konusunda kafam z net. 4- bir altl m z var. Geçen hafta yine DEÜ ile bir 5 senedir çal fl yoruz. Taflkesik te yer problemiz protokol imzalad k. 4 ay içinde iç körfezin sirkülasyonu dahil tüm verilerini bize teslim edecekler. var. O da halloldu unda kendi gücümüzle yapabilece iz. Kum ve kül hariç (onlar da tafl ocaklar na dökece iz), hiçbir kat at k sorunu kalma- aç labilmesi, iflin ekonomik boyutu aç s ndan, zmir Liman n n üçüncü nesil büyük gemilere yacak bir proje üzerinde çal fl yoruz. kentte ticaretin geliflmesi aç s ndan çok önemli. Tafleron konusunu bitirdik. Son dönemde Di er taraftan körfeze akan 16 derenin beraberinde getirdi i malzeme körfezi dolduruyor. Körfe- gündeme geldi ama 6300 olan say s 2500 indirmifltik. Tafleron konusu zor bir konu. Türkiye de zin sürdürülebilirli i çok önemli. Geriye dönük grevli toplu sözleflmeli döneme geçildi inde bu olarak 10 y ll k hava foto raflar na bak ld nda yana hiç yap lmayan bir ek sözleflme yapt k. bu bariz bir flekilde görülebiliyor. Aziz Kocao lu nun 7 y l üzerine Sabah, Varyant a do ru yenilenen fiato ya giderken zaman n nas l ak p geçti ini soruyordum kendime, kimbilir kaç nedenle, kimbilir kaç nc kez Minnet ve özlemle and m z Pirifltina n n vefat ndan sonra zmir Büyükflehir in koltu una oturan Aziz Kocao lu nun 7 nci y l n devirmifl olmas yd bana bir kez daha zaman hat rlatan. 7 y l boyunca yapt klar n ve yapacaklar n anlatacakt medyaya Aziz Baflkan; eh, belki biraz da yapamad klar n zmir bas n neredeyse tam tekmil, fiato nun bahçesindeki kahvalt fasl n tamamlay p bas n toplant s için salondaki yerlerini alm flt gitti imde. Ve Baflkan konufluyordu. Gecikti im bölümde bir fley kaç rmam fl oldu umu ö rendikten sonra, ilgim kimi zaman da lsa da Aziz Bey in anlatt klar n yeni ne duyabilirim iste iyle dinledim. Yeni olan üç konu vard Baflkan n anlatt klar aras nda. Akdeniz in gücünü arkas na almadan zmir in marka kent olma yoluna ç kamayaca ndan hareketle, kentte Akdeniz Akademisi kurulaca n, zmir i bir tasar m kenti yapmay hedefledi ini söylemesiydi birincisi. Bir di er ilk, 4 sendika ile yapt klar anlaflmayd. Belediye kadrolar nda zaman içinde oluflmufl ücret dengesizli ini gidermek için bir ek sözleflme yapt klar n (ki bunun ayr nt s haberlerde var) aç klad Aziz Bey. Üçüncü dikkat çekici aç klama ise bir meslektafl n Basmane deki ay p çukurdan ne zaman/nas l kurtulaca m z sorusuna verdi i yan tla geldi. Yüksel Çakmur un kulaklar n ç nlatan(!) Aziz Kocao lu, EGS ve Güçbirli i, Dan fltay daki dava sonucunun beklenmesinden yana, onu bekliyorlar. Aç k söyleyeyim, kafamdan oras için pek çok fley geçiyor. Bakt m olmuyor, t pk Afl k Veysel Rekreasyon Alan nda oldu u gibi dü ümü keser yolumda yürürüm dedi. Bas n toplant s ndan sonra srarla o dü üm nas l kesilecek diye sormama ra men, daha fazla renk vermedi. Ama Aziz Bey, çukurla ilgili ilk kez bu kadar sert/net/kararl görünüyordu; hepimizin yorumu böyle oldu. Bas n toplant lar n n bana göre en sahici/samimi k sm na, toplant bittikten sonra baflkanla oturup karfl l kl sigara tüttürülen anlara gelirsek Gülerek, karfl l kl i neleyerek sorulan ve cevaplananlar aras nda bir meslektafl n seçimlere yönelik sorusuna, ben de flu soruyla katk da bulundum: Siz bana birkaç ay önce, seçimlerde zmir de CHP nin alaca yüzde 50 ve üzerinin baflar, yüzde 50 alt n n ise baflar s zl k olaca n söylemifltiniz. Bu rakamda srarl m s n z? Gerek Gürsel Tekin in, gerekse Süheyl Batum un baflar ç tas n yükseltip yüzde lerden bahsetmesini nas l de erlendiriyorsunuz? Aziz Baflkan n cevab, Sallamak/atmak serbest, isteyen istedi ini söyler oldu. CHP nin zmir de baflar s z olmas halinde fatura kime ç kar sizce? nin yan t ise, günün en anlaml yan t yd. Aynen flöyle dedi: E er CHP, zmir de baflar s z olursa, bunun sorumlusu ben olurum. Baflar l olursa onu üstlenmede bana s ra gelmez nas l olsa! Beni en sevindiren, daha do rusu umutland ran aç klamalar ndan birini, kiçeflmelik le ilgili sorum üzerine verdi Aziz Baflkan. Kent merkezin tart flmas z en çirkin/ucube yeri olan kiçeflmelik le ilgili projenin bafllay p sonuçlanmas n n çok uzun zaman alaca ndan yola ç karak, spotçular n oradan hemen uzaklaflt r lmas n n, neredeyse ana caddeye de birkaç koltuk-masa atacak denli fütursuzlaflan bu esnaf n öncelikle kald r lmas n n mümkün olup olmad n sordum ve cevaptan kesinlikle mutlu oldum. Önümüzdeki hafta buradaki esnafla toplant yap laca n ve bu yönde haz rl k oldu unu söyledi Kocao lu. Toplant sonras bürokratlar yla birlikte kiçeflmelik ten Agora ya kadar yürüdü ünü ve spotçular n iflgallerine bir kez daha sinirlendi ini, baz acil talimatlar verdi ini ö renmek, do rusu o çirkin güzergah maalesef her gün kat etmek zorunda kalan milyonlarca insandan biri olarak, beni kesinlikle mutlu etti. Gerek bas n toplant s, gerekse bir grup meslektaflla fiato nun bahçesinde sigaralar m z tüttürürken yapt m z sohbette, hep flu soruyu sorarken buldum kendimi. Baflkan n anlatt klar, elimizdeki 7 y lda neler de iflti sorular n n uzun yan tlar na/hizmetlere ra men, neden Kocao lu alg s onu efsane yapmaya yetmiyordu? Önündeki 3 y lda neler yaparsa bu alg y de ifltirebilirdi? Yapabilir miydi? Efsane olabilir miydi? Talatpafla Bulvar No: 68 (Tanflafl karfl s ) M. Rag p Apt. Alsancak / ZM R Tel: SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 47 Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ Müdürü UFUK AKÇA Reklam Koordinatörü BÜLENT KARATOSUN Görsel Yönetmen HAKAN ER fien BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL : BASKI TAR H : 8 N SAN 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

6 SAYFA 6 Nisan Konak tan insana yat r m Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, iki y ll k görev süresinde gerçeklefltirdiklerini ve hayata geçirece i planlar n düzenledi i bas n toplant s ile tan tt. Farkl alanlarda geçti imiz bir y lda hayata geçirilen çal flmalar hakk nda bilgi veren Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, resmi belediyecilik anlay fl ndan ayr larak kentte dostluk a kurduklar n belirterek sosyal belediyecilik anlay - fl n yaflama geçirdiklerini söyledi. Göreve geldi i gün dost baflkan olarak vatandafllar ile s cak iliflkiler içinde olaca n anlatan ve iki y l içinde bu anlay fl yaflama geçirdiklerini dile getiren Baflkan Tartan, Kad n dostu, genç dostu, çocuk dostu, tarih dostu, çevre dostu, hayvan dostu, iyi gün kötü gün dostu, insan dostu, engelli dostu, esnaf dostu, kültür dostu, spor dostu ve sanat dostu kimlikleriyle vatandafllara s n rs z hizmet götürdük dedi. 70 bin metre kare yeni alan yarat ld Bir y l içinde düzenlenen tiyatro etkinliklerinde sanatseverlerin ücretsiz oyun izledi ini, oyunlar n okullarda ö rencilerin aya na kadar götürüldü ünü ve bu rakam n da 250 bin kifliye ulaflt n belirten Tartan, artan nüfusun, geliflen yap laflman n önünü açmak ve kente nefes ald rmak amac yla bir y ll k çal flmalar n sonucunda kente 70 bin metre karelik yeni imar alanlar kazand r ld - n söyledi. Tarihi imza ile y llar içinde zmir in çehresinin de iflece- ini vurgulayan Baflkan Tartan, zmir büyük yat r mlarla buluflmas n beklediklerini söyledi Okullara 5 milyon Gaziemir de balkonlar çiçek açt Bugüne kadar okullara 5 milyon liran n üstünde katk sa lad klar n da dile getiren Baflkan Tartan, Milli E itim in yapmas gereken ama yetmedi i noktalarda okullar n yan nda olduklar n ifade ederek, En son Ç narl Endüstri Meslek Lisesi ne spor alan kazand rd k. Engelli çocuklar m z için okullar na rampalar yapt rd k. Baz okullara bilgisayar dersli i, kütüphane kazand rd k. çd fl tadilatlar n yapt rd k dedi. Sosyal belediyecilik anlay fl n n en önemli unsuru Konak Halk Üniversitesi ile 38 dalda 65 farkl branflta düzenlenen kurslarda 7 den 70 e tüm Konakl lara, okuma, yazma, istihdam ve kazanç sa layan bir gelecek sunduklar na de inen Tartan, yaflam n her alan nda kad nlar n yan nda yer ald klar n söyledi. Tartan, bu düflünce çerçevesinde Ayla Ökmen Kad n dan flma merkezinin kap lar n kad nlara açt klar n ve baflvuruda bulunan kad nlara hukuk ve psikolojik dan flmanl k hizmeti verdiklerini söyledi. Halka, 3 bin saks da t ld Temas çevre ve sa l k olan 14. Gaziemir Uluslararas Çocuk fienli i nin gerçekleflece i festival alan na giden güzergâhlarda 3 bin saks da t ld. Bu y l 14. sü gerçekleflecek Gaziemir Uluslararas Çocuk fienli i kapsam nda düzenlenen En Güzel Balkon ve Bahçe Yar flmas n teflvik amac yla halka 3 bin saks da t ld. çinde çeflitli mevsim çiçekleri olan saks lar, flenli in yap laca festival alan na giden güzergâhlardaki evlerin balkonlar n süslemeye bafllad. Temas çevre ve sa l k olan flenlik kapsam nda düzenlenen yar flmaya kat lmak isteyenlerin 13 Nisan 2011 gününe kadar baflvuru yapmalar gerekti ini söyleyen Belediye Baflkan Halil brahim fienol, Amac - m z h zla geliflen kentimizin esteti ine katk da bulunmak diye konufltu. lçenin yüzde 65 inin orman olmas na karfl n göreve geldi i günden bu yana 20 bin fidan dikilmesini sa lad n belirten fienol, Tüm Gaziemirlileri bu yar flmaya kat lmaya ça r - yorum dedi. fienol, yar mayla ilgili de flu bilgileri verdi: ki aflamal yar flmada, önce foto raflardan ön eleme yap lacak ard ndan jüri balkon ve bahçeleri adreslerinde de erlendirecek. Yar flmada dereceye girenlere, bahçe mobilyalar ndan ekolojik saks lara kadar çeflitli ödüller verilecek. Kad n erkek demeden Gaziemir de yaflayan herkesin kat labilece i yar flman n çok çekiflmeli geçmesini bekliyoruz. Bornova Belediyesi Meclisi nin son toplant s nda 2010 y l faaliyet raporu görüflüldü. Toplant Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r n meclis üyelerine geçen y l n faaliyetleri ile ilgili bir sunum ve slayt gösterisi yapmas ile bafllad. AKP ve CHP li meclis grup baflkan vekilleri ile meclis üyelerinin konuflmalar ndan sonra oylamaya geçildi. Bornova Belediyesi nin 2010 y l faaliyet raporu CHP li Meclis üyeleri ile AKP li Ekrem Telli nin olumlu oylar yla kabul edildi. Toplant da ayr ca 2010 Mali Y l Gider ile bunlara iliflkin hesap kay t ve ifllemleriyle ilgili denetim komisyonunun olumlu raporu da oylanarak kabul edildi. Yat r m rekoru k rd k Geçen y l önemli hizmetlerin hayata geçirildi ini hat rlatan Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Konak n bafl tafleronla dertte Aylard r süren tafleron iflçi eylemleriyle zor günler geçiren Konak Belediyesi nde sorun bir türlü çözülmüyor. Geçti imiz y l Karfl yaka ve Buca n n bafl n a r tan tafleron firma iflçileri, son dönemde baflta Konak olmak üzere Bayrakl Belediyesi nin kronik sorunu olarak gündemdeki yerini konuyor. CHP zmir il baflkanl n n önüne çad r kuran, her gün farkl eylemlerle gündemden düflmeyen Konak Belediyesi nin 30 a yak n tafleron firma iflçisinin son eymeli belediye binas n iflgal etmek oldu. Basmane Dokuz Eylül Meydan 'ndaki Konak Belediyesinin önünde 43 gündür eylem yapan iflçilerden bir bölümü, bir ifl han n n çat s ndan belediye çat s na geçerek pankart açt. Polis ekipleri, çat ya ç karak pankart açan 13 iflçiyi gözalt na ald. Ayn günün akflam nda iflini yapan Konak Belediyesi iflçilerine sald ran iflçilere yine emniyet güçleri müdahale etti. Belediyeyi sokaktan yönettirmem Konak Belediye Baflkan Dr.Hakan Tartan, y ldönümü toplant s nda tafleron iflçilere yönelik soruyu yan tlarken, 40 gündür makam odas na giremedi ini söyledi. Tafleron meselesinin farkl kesimlerin kullad bir sorun oldu unu söyleyen Tartan, Soka n sesini dinlerim. Ancak Konak Belediyesi ni sokaktan yönettirmem diye konufltu. Meclis ten 2010 y l faaliyetlerine onay Bornova Belediye Meclisi nin son toplant s nda, 2010 y l faaliyet raporu onayland. Toplant da 2010 Mali Y l Gider ile bunlara iliflkin denetim komisyonunun olumlu raporu da kabul edildi Okyay S nd r, Bornova Belediyesi nde; baflta meclis üyelerimiz olmak üzere iflçisinden memuruna ve baflkan yard mc lar m za kadar eme- i geçen herkese çok teflekkür ediyorum. Yeflilova Höyü ü nde yap - lan kaz lara göre en az 8500 y ld r yerleflik yaflam n oldu u bir ilçede yafl yoruz. lçemizdeki yaflam standartlar n yükseltmek için de elimizden geleni yap yoruz y l nda 20 milyon liral k yat r mla rekor k rd k y l nda da 25 milyon liral k yat r mla Bornoval lara hizmet edece iz dedi. Türkiye de genel bütçeden yerel yönetimlere ayr lan pay n sadece yüzde 5 oldu unu hat rlatan S nd r, bu oran n n Avrupa ortalamas nda yüzde 17, sveç gibi ülkelerde ise yüzde 80 oldu unu hat rlatt. Baflkan S nd r, ülkemizde de yerel yönetimlere ayr lan paylar n yükselmesi gerekti ine dikkat çekti. Pazarlar Buca ya lay k olacak Buca Pazarc lar Derne i Baflkan Yard mc s Kurtulufl Dinçer ve Yönetim Kurulu Üyelerini makam nda misafir eden Belediye Baflkan Ercan Tat, yak nda aç lacak olan Betontafl Kapal Pazaryeri hakk nda aç klamalarda bulunurken, pazarc esnaf ndan gelen sorular da yan tlad. Buca Belediyesi nin pazarc esnaf n n beklentilerine yönelik yo un çaba ve çal flmalar n yak ndan takip ettiklerini söyleyen dernek baflkan yard mc s Kurtulufl Dinçer, fiirinyer Pazaryeri ile ilgili projeyi de beklediklerini söyledi. Dinçer, bu pazarlarda esnafa sat fl alanlar verilirken dikkatli çal flmalar gerçeklefltirilece ine inand klar n belirtti, Pazarc n n hakk n n korunaca na yürekten inan yoruz dedi. fiirinyer Pazaryeri nin yaklafl k 86 bin metrekare oldu- una dikkat çeken Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Büyükflehir Belediyesi ile birlikte ortak çal flmalar yla bu alan bafltan yaratacaklar söyledi. Buca y ayakta tutan n küçük esnaf oldu una inand n da kaydeden Baflkan Tat, Betontafl Kapal Pazaryeri aç l fl - n n ard ndan birçok bölgede de pazaryeri aç l fllar - n n gerçekleflece ini söyleyerek, flim gere i birçok ülkeyi gezdim. Gördüklerimden yola ç karak en iyisini ve en ucuzunu Buca ya yap yorum. Eski hallerine bakt n zda Fildifli nde, M s r da, Tunus ta görmeye al flt n z pazaryerlerinin ayn s Buca da yer al yordu. Benim halk m Afrika da de il, Buca da yafl yor. Benim halk m nas l böyle yerlere lay k de ilse, benim esnaf m da böyle yerlerde hizmet vermeye lay k de ildir. Buca ya lay k modern kapal pazaryerleri gerçeklefltiriyoruz diye konufltu. Bol ithalli bir liste Ne CHP de, ne MHP de de ne de AKP de kimse hiçbir fley bilmiyor. Genel Baflkanlar d fl nda tabi ki... K l çdaro lu, Erdo an ve Bahçeli nin iki duda aras ndan ç kacak sihirli cümlelerin ka da dökülece i sonra da YSK ya bildirilece i güne kadar fazla söze gerek yok. Kulislerdeki CHP zmir listelerine gelince... Tuncelili Sinan Yerlikaya dan Bingöl l Baflkan Mustafa Kurban a kadar pek çok ithal isim zmir e baflvurmufl durumda. Hadi Yerlikaya n n zmir e yerleflmifl akrabalar (Seher Yerlikaya ve Ednan Arslan gibi) hatta Gümüldür de yazl var diyelim. Bingöl Eski l Baflkan ve PM Üyesi Mustafa Kurban anlam fl de ilim. zmir in Bingöl eski il baflkan na ihtiyac olsa her daim aday m z kap gibi (Fako) Fahrettin Demir imiz var zaten. Listedeki isimlerin yüzde 50 sini hiç tan mam fl/görmemifl olsam da iki kad n benim için de sürpriz oldu. Ayflem Kalyoncu ve Serpil Y ld z. Demokrat Partili Kalyoncu nun Hüsamettin Cindoruk üzerinden K l çdaro lu na önerildi i söyleniyor. Eski DSP li, AK Parti Milletvekili Serpil Y ld z n son partisi Erkan Mumcu nun ANAP yd. Kalyoncu ve Y ld z bilemem ama merkez sa kökenli, DP Eski Genel Baflkan Yard mc s Aytun Ç ray n listedeki yerinin garanti oldu u konufluluyor mesela. Sa l k Bakanl müsteflarl yapt dönemde K l çdaro lu ile aras n n iyi oldu u biliniyor Ç ray n. Zaten Ödemifl mitinginde sadece ona rozet tak lm fl olmas da tüm bu yorumlar destekliyor. Asl nda resmi listelerin aç klanmas na günler kala, merak edilen fley K l çdaro lu nun hangi modeli uygulayaca? Neyi temel alacak K l çdaro lu? Örgütün taleplerini mi kamuoyundan yükselen de iflim taleplerini mi yoksa son kurultayda kurgulad Yeni CHP kadrosunun selametini mi? Örgütün sesini dinlerse denge listesi yapacak demektir. Kamuoyunun taleplerini dinlerse listelere ünlü isimleri görebiliriz listelerde. Yeni CHP nin selametinden hareket ederse liste afla yukar belli demektir. Hangi modeli uygularsa uygulas n zmir e 4 ten az olmamak kofluluyla ithal isim gönderece i kesin gibi. 29 ilde ön seçim yapan K l çdaro lu nun TBMM ye tafl mak zorunda oldu u 20 nin üzerinde kadrosu var. Ve bu isimlerin en az 4 ü zmir den aday gösterilecek. Bu art k görünen köy kadar yak n bir gerçek. Tabi ki bu isimlerin bir k sm sevimli ithallerden oluflacak. Ya Yerlikaya gibi kentte akrabalar Gümüldür de, Çeflme de yazl olacak ya da Bingül Ayman Güler gibi Bergama da akrabal k ba lar Hatta Levent Eyipifliren gibi bir dönem zmir de okumas bile yeterli görülecek. Erzincan Savc s olarak nam yapan lhan Cihaner in birinci tercihi zmir. YARSAV Baflkan Emine Ülker Tarhan n gönlünden geçen illerin bafl nda da zmir geliyor. Mersin ihtimali güçlü olmakla birlikte Tarhan n da ithaller listesinden zmir milletvekili olmas olas Denge listesi yapmas halinde Kemal Anadol, Güldal Mumcu hatta A.Rezzak Erten gibi isimlere yer vermesi mümkün. Ama her halükarda Alaattin Yüksel, Hülya Güven ikilisinin listede yer bulmas garanti. Bence bir garanti isim de Gazeteciler Federasyonu Baflkan Atilla Sertel. O uz Oyan, Selçuk Ayhan, Ahmet Ersin gibi isimlerin de beklentisi yüksek. Mehmet Ali Susam a kesin gözüyle bak l yor. Eski l Baflkan R fat Nalbanto lu ve DPT Uzman Rahmi Aflk n Türeli nin de listelerde olmas yüksek ihtimal. Aday aday listesinin en tecrübelisi 80 ine basan Ekrem Bulgun Onun da beklentisi var gençlerin aday Hüseyin Sezer in de Ali Engin, Erdal Aksünger, Mehmet Y ld r m, Muhsin Kurt, Ali Kemal Elitafl gibi isimler de Yeni CHP modelinin selameti aç s ndan beklenti sahibi. Genel seçimin siyasi sorumlulu unu üzerine alm fl görünen Aziz Kocao lu nun cebinde en az 20 kiflilik liste var. Dahas siyasi gelece ini Kocao lu na ba lam fl simalar Bir k sm dan flmanlar, bürokratlar, siyasette uzun dönem yol arkadafllar Nevzat Kavalar dan, Ebru Okay a, Güler Tunçoku ndan, Bilgin Erünal a kadar uzanan genifl bir liste Ama Kocao lu nun elinde baflka isimler de var. Siyaseten onunla bu kadar entegre olmam fl dostlar listesi. Aç kças ben daha çok o listeden bekliyorum isimleri. Merhum Baflkan n o lu Levent Pirifltina n n soyad üzerinden ZFAfi Eski Genel Müdürü Dilara Ersözlü nün bölgesel dengeler üzerinden etkili olabilece i konufluluyor. Rumeli Göçmenleri Muharrem Toprak ve Ömür fianl da diretiyor. Saffet Baflaran ve Suat Ça layan K l çdaro lu ile eski iliflkilerine güveniyor. Hakk Ülkü yak n siyaset arkadafl Yüksel e dayansa da Abdullah C st r ve Özcan Purcu romanl klar na güveniyor. Ömer Gökalp ve Alaattin Epözdemir ise Do u/güneydo u derneklerine Öner Osmano ullar n n güvencesi belli. Hemflerisi Gürsel Tekin. Hilmi De irmenci siyasi geçmifli kadar yak n akrabas, eski orta Tacettin Bay r dan da medet bekliyor. Eski DSP li, Genç Partili Gönül Saray han m n umudu yakas na rozet takan K l çdaro lu lçe Baflkan Yüksel Demirsoy un umudu ise bafl na Ecevit kasketi takt Genel Baflkan Merih fian, Burak O uz gibi etkili kampanya yönetmifl simalar n umudu fark edilmifl olmalar Ertürk Çap n, Kemal Karatafl, Songül Gök hatta Sedat Uzunbay, Bülent Baratal gibi simalar Baykal n referans na, Ester Bulut merhum eflinin hat r na muhtaç flu anda. Gönüllülerin baflkan, gönüllerin il baflkan Mustafa Moro lu da kaderine raz Bedri Serter den, Ülkümen Rodoplu ya, Ulvi Pu dan, Kaz m Umdular, Rahmi Sezgin, Mehmet Süne ye, Murat Haluk Öncel den, zmir in deneyimli disiplin kurulu üyesi Kemal Cengizo lu na, Ertam Özen den dris Yücel Özen e, dris Yavuzy lmaz a var ncaya kadar onlarca ismin rüyas listelerde olmak. Engin Önen, P nar Susmufl, Hatice Tatl, Mustafa Kaymakç, Sefa Taflk n, Erdal Karademir, Y lmaz Kaya, Mehmet Çümen, Halil Çulhao lu, Engin Demir, Berrin Dilekçi, Okan Yüksel Hepsinin rüyas Ankara K l çdaro lu nun da bu denklemde ifli zor. Önseçim ya da fleffaf bir e ilim yoklamas yapmad için 270 aday n tamam Pazartesi sabah na kadar vekillik rüyas görecek. Bakal m kimin/kimlerin rüyas gerçekleflecek. Rüyan z hayrolsun!

7 SAYFA 7 Nisan Geçilen de il gelinen yer Bayrakl ki y l önce kurulan Bayrakl Belediyesi nde pek çok temel konuda önemli at l mlar gerçeklefltiren Baflkan Karaba, gelinen noktadaki hedefini bu sözlerle aç klad Kentsel dönüflümdeki srar ve halkç yaklafl m ile dikkat çeken, Deprem Etüt Merkezi, K z Ö renci Konuk Evi gibi örnek projeleri hayata geçiren Bayrakl Belediyesi; hedefini s n rlar nda bulunan Smyrna Antik kenti, liman arkas projeleri ve insan unsurlar yla tarih, turizm ve ticaret kenti olmak olarak belirledi. Halktan ald n yine halk na aktaran Bayrakl Belediyesi, ilk etapta 7 gün 24 saat hizmet verebilmek için araç filosuna 46 yeni arac dâhil etti. Temizlik ifllerinde, Bayrakl l çal flanlar yla elde etti i verimde örnek oluflturan Bayrakl Belediyesi, iki y lda toplam 1470 konteyn r, çöp varili ald. Kad n elinin de de di i temizlik iflleri baflar s n k sa sürede tescilledi. Tüm ekipmanlar n tamir ve bak m n kendi bünyesinde yapan Temizlik flleri Müdürlü ü, flimdi 100 noktada çöp konteyn rlar n yeralt na alma haz rl nda. Temizlik ekipleri ayr ca yanan evlerin temizlik ve bak m n da yap yor. Okul, Cami, Cem Evi ve kiliselerde temizli e ISO Belgesi Dini tesisler ve okullarda bafllatt periyodik temizlik çal flmalar yla zmir e örnek olan Bayrakl Belediyesi, Temizlik flleri Müdürlü- ü nün baflar l çal flmalar yla zmir de bir ilki gerçeklefltirerek, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikas ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikas almaya hak kazand. Çevre ve temizlik konusunda toplumda da bilinç yaratmak ve temizlik baflar s na ortak etmek üzere En Temiz Sokak Yar flmas düzenlenmeye baflland. Periyodik zamanlarda düzenlenen yar flma, tutarl ve verimli bir flekilde devam ediyor. Bayrakl, sokaklar n süpüren kad n iflçileri ve yaflayanlar, 24 saat hizmet veren özverili ekibiyle örnek bir çal flma sergiliyor. Kad na verilen sözler unutuldu Dev tesisler tamamland Önemli projeleri iki y lda hayata geçirmeyi baflaran Bayrakl Belediyesi, ilçenin ilk UEFA ölçülerinde futbol sahas n fiehit Ümit Boz Tesisleri ad yla hizmete ald. Ayn zamanda Gümüflpala Mahallesi nde çok amaçl bir kompleksi de hizmete alan Bayrakl Belediyesi, zemin kat nda modern pazaryeri, üzerinde suni çim saha olan tesisi de hizmete almay baflard. Kentsel dönüflüm için zmir de en ciddi ad mlar atan, pilot bölge olarak bir mahallesini tespit eden Bayrakl, pazaryerlerini modernize etmek için de kollar s vad. Geçti imiz aylarda Alparslan Mahallesi nde temeli at lan modern Pazaryeri projesi, halen sokak pazar olarak hizmet veren di er pazarlar n da modernize edilmesi için çal flmalar n sürdürüyor. Deprem kufla ndaki zmir de Deprem de il, bina öldürür diyerek kentin ilk Deprem Etüd Merkezi ni hizmete alan Bayrakl Belediyesi, flu ana kadar bin 100 dairenin depreme dayan kl l n test etti. Okul, cami ve derneklerdeki deprem e itimleri aral ks z sürerken s rada deprem konteyn rlar projesi var. Bornova ve Karfl yaka dan devral - nan tesisleri modernize eden Baflkan Karaba, ilçesini her alanda hizmete bo du. fiimdiye kadar 100 ü aflk n soka a kilit tafl/parke döfleyen Bayrakl Belediyesi, çok say da park ve bahçe çal flmas n sürdürüyor. Dev projeleri k sa sürede hayata geçiren Karaba n flimdiki hedefi kente modern bir belediye hizmet binas kazand rmak. Projesi tamamlanan modern tesisin Bayrakl daki evlendirme dairesinin bulundu u arsaya yap lmas için çal flmalar bafllad. Bayrakl Belediyesi, kad n üretim zincirinin bir halkas yapmak üzere ilk aylar nda Kad n n Emek Dünyas n hayata geçirdi. Bayrakl da el emeklerini üreten ev kad nlar na yönelik olarak sürdürülen proje; 150 kad n n yararland, Sevgi Yolu ve Manavkuyu da oluflturulan çarfl ve stantlarda giderek büyüyor. Örnek proje; kooperatifleflme aflamas nda. Kad nlar n yan s ra engellilerin de yan nda olan Bayrakl, engellileri kay t alt na alarak, baflta ulafl m olmak üzere ihtiyaçlar n gidermek için çal flmalar n sürdürüyor. htiyaç sahibi ailelere g da yard m için g da bankas projesini hayata geçiren Bayrakl Belediyesi, ilçesindeki istihdam sorununu çözmek için de fikur ile ortak bir çal flma bafllatt. 50 bine yak n iflsizi kay t alt na alan Bayrakl Belediyesi, bünyesinde oldu u kadar özel flirketlerle de entegre flekilde istihdam sorununu çözmeye çal fl yor. Belediyeden e itime yüzde 100 destek qsosyal belediyecili i her alanda gösteren, yapt kültür/sanat etkinlikleriyle de ad ndan söz ettiren Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, e itime verdi i s n rs z destekle dikkat çekti. Okullar n bak m, onar m ve temizli inin yap lmas n üstlenen, çok say da e itim kurumunu elden geçiren Baflkan Karaba, yoksul ö rencilere f rsat eflitli i sa lamak için binlerce ö renciye e itim bursu sa lad. Sadece geçti imiz y l 3 bin aileye e itim deste i sa layan Karaba, Postac lar Mahallesi'ndeki hizmet binas n ö rencilerin ücretsiz e itim alaca Gençlik ve E itim Merkezi ne çevirdi e itim ö retim döneminde merkezden 220 ö renci faydalan yor. 190 ö renci ise Lisans Yerlefltirme S nav için Dershaneye gönderiliyor. Ücretsiz LYS kurslar önümüzdeki y l BAY-GEM bünyesinde verilecek. E itimi ilkokul ve lise düzeyinde destekleyen Karaba, üniversite ö rencilerini de unutmad. Üniversite ö renimi için zmir e gelen k z ö rencilerin bar nmas için konuk evi projesinin hayata geçiren Karaba, Manavkuyu da tamamlanmak üzere olan Konuk Evi nde 108 ö renciye bar nma imkân sunmufl olacak. Gençli in yan nda politikalar n spor yat r mlar yla da ortaya koyan Bayrakl Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmakla birlikte bünyesindeki bin 600 ü aflk n sporcu kadrosuyla, gençleri kötü al flkanl klardan uzak tutup, sa l kl geliflmelerine olanak sa l yor.

8 8 9 Nisan 2011 Sadece yapt klar n anlatt Karfl yaka da üst üste iki kez seçilen tek Sadece tamamlanan projelerini ve Belediye Baflkan olan Cevat Durak, 7. yapt klar n anlatan Baflkan Durak, hizmet y l n n sonunda medyan n karfl s na önümüdeki üç y la iliflkin projelerini geçti. Karfl yaka halk na hesap verdi. önümüzdeki günlerde aç klayaca n söyledi. Yaflamdan alacakl 2 TEMMUZ ANITI KÖY ENST TÜLER ANITI son yüz gülene dek 808 KONUT HUZUREV Göz kamaflt ran an tlar, heykeller ZÜBEYDE HANIM IN KABR HOMEROS HEYKEL Her fley daha ça dafl bir Karfl yaka için KARGEM Yedi y ll k hizmetlerini de erlendirdi i toplant da baz projelerden örnekler de veren Baflkan Durak, sözlerini flöyle sürdürdü: Karfl yaka ya, hiçbir dönemde yap lamayan hizmeti yapt k. Bir yandan, kent dönüflüm projesinde, tamamlanan 808 konut ile gecekondulaflmaya savafl açarken, KARGEM ile gençlerimize, Kad n S nma Evi ve Dan flma Merkezimizle, fliddete u ram fl ma dur kad nlar m za, di er yandan Bilge Ç narlar Kulübü, 25 y ld r inflaat halinde bekleyen, Huzur Evi ni tamamlayarak, yafll lar m za sahip ç kt k. Sadece Karfl yaka ya de il, Türkiye ye miras olan, Büyük Önder Atatürk ün annesi Zübeyde Han m n, son nefesini verdi i Latife Han m Köflkü ve An Evi nin kamulaflt - r lmas ve restorasyonunu tamamlad k. Yine; ilçemizde bulunan, Zübeyde Han m n kabrini ve park n, Ata m z n annesine yak - fl r hale getirdik. Yeni imar planlar yla, gecekondulaflman n önüne geçtik. Mahallelere, yapt rd m z aç k spor alanlar yla, kitle sporunun, önünü açt k. Amatör spor kulüplerine, deste i sürekli hale getirdik. Yer alt çöp depolama sistemiyle, Daha Ça dafl Karfl yaka söyleminin içini doldurduk. Ö rencilerimize, ücretsiz kurslar düzenleyip, e itim yard mlar n sürekli hale getirdik. Dar gelirli ailelerin ö renci çocuklar için, yurt yapt k. De erli büyüklerimizin ad n tafl yan kültür merkezleriyle sosyal belediyecili e dönük çal flmalar yapt k. Karfl yaka Spor Salonunu hizmete sokarak, salon sporlar n ilçemize tafl d k. Mevcutlar iyilefltirmenin yan s ra, ihtiyaç duyulan bölgelere; yeni, modern, hijyen Kapal Pazar yerleri infla ettik. Yeni 1/1000 lik imar haritalar n, h zla oluflturduk. Bu planlarda, Karfl yaka ya çok modern bir stat yeri, marina ile üniversite alan kazand rd k. Bu iki dev proje ile ilgili çal flmalar, devletin ilgili birimleriyle, en üst düzeyde devam etmektedir. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, 7. hizmet y l n, yeni tamamlad Opera Binas nda düzenlenen toplant yla medya mensuplar - na anlatt. Sadece yapt klar n anlatan Baflkan Durak, hedefini yola ilk ç kt günlerde ortaya koydu u Yaflamdan alacakl son yüz gülene kadar çal flmaya devam sözleriyle aç klad. Modern hizmet binas ndan, kentin tüm ihtiyaçlar n gideren flantiye tesislerine, 808 konutluk kentsel dönüflüm çal flmalar ndan, kültür/sanat merkezlerine, modern pazaryerlerine kadar onlarca tamamlanm fl projesini aktaran Baflkan Durak, e itim, sa l k ve sosyal belediyecilik alan nda yapt klar n da özetledi. Atakent te henüz aç l fl yap lmayan Karfl yaka Belediyesi Opera Binas nda gerçeklefltirilen bas n toplant s ndan önce zmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatç s tenor MODERN H ZMET B NASI LKÖ RET M OKULU Karfl yaka Belediyes ilkö retim okulunun yan s ra kendi ad n tafl yan bir liseyi de Zübeyde Han m Mahellesi nde hizmete soktu fiant YE B NASI Ayd n Ufltuk, piyano sanatç s Özgen Akçagün eflli inde Karfl yaka flark lar pek Siyah mantolu ve Karfl yaka da zmir in Gülü ile iki arya söyledi. Yedi y ld r yapt klar n anlatan Baflkan Durak Ne vaat ettimse hepsini tamamlad m. Yedi y l içerisinde çok hizmet ürettik. Ancak Karfl yaka n n eksikleri çok, yeni projeler haz rlay p onlar da tamamlayaca z. Yar m hiçbir yat r m b - rakmad m. Geçmiflten gelen eksiklikleri de tamamlayarak hizmete geçirdim dedi. Hesap veriyoruz Durak konuflmas na bafllarken, bu toplant n n bir anlamda 7 y ll k hizmet süresinin hesab olarak alg lanmas n istedi. Baflkan Durak flöyle devam etti: Birinci dönemde tamamlad m z, befl y l n ard ndan, ikinci dönemde geldi imiz, ikinci y l n sonunda da, bir kez daha birlikteyiz. Bu gün yapt klar m z, yapamad klar m z, nedenlerini sizlerle, yani kamuoyu ile paylaflaca z. Bir anlamda hesap verece iz. Bunu yaparken, iflin, mütevaz l k boyutunu çok düflünmeden, reel verilerden hareket edece iz. Gündemimizde, sadece flu anda hizmet vermeye bafllayan, yat r m ve eserleri tutaca z. Her anlatt m z somut, net, elle tutulur, gözle görülür yat r mlard r. Gelifltirilen projeler ve önümüzdeki günlerde yap m na bafllanacak olanlardan bugün söz bahsetmeyece iz Halk n karnesi önemli A açta bu kadar meyve olunca, san r m tafllanmakta, onun bir parças haline geliyor. Biz bel alt ndan vurulmad sürece, eksikliklerimizi bize gösterecek, yap c elefltirilere, her zaman aç k olduk. Bu tür elefltirileri, Karfl yaka ya katk olarak de erlendirdik. Yap c elefltirilerin, ben ve çal flma arkadafllar m, gelifltirece ini düflündük. Ancak; Karfl yaka ya bizden önce yap lan ve günümüze ulaflan eserler ile yedi y lda bizim kazand rd klar m z sayamayanlar n, bizim tüm ifllerimizi, bir metropol ilçe belediyesi bütçesiyle yapmaya çal flt m z, göz ard edenlerin, haks z ve bozuk üslup kullananlar n, elefltirilerini de, Karfl yakal hemflerilerime havale ediyorum. Gerek ilk göreve geldi imiz befl y l, gerekse Karfl yakal lar n takdiriyle, güven tazeleyerek devam etti imiz ikinci y lsonunda, ben ve çal flma arkadafllar m, gecelerini gündüzlerine kat p, büyük özverilerde bulundular. Buradan, hepsine bir kez daha teflekkür ediyorum. Karfl yaka n n, belediye oluflundan, günümüze de- in geçen sürede, ikinci kez seçilebilen ilk belediye baflkan olabilmeyi de çok önemsiyorum. Bana bu onunu yaflatan Karfl yakal hemflerilerime teflekkür ediyor, flükranlar m sunuyorum Yapt klar n anlatt toplant öncesi görsel bir sunum da yapan Baflkan Durak, Dünya Bar fl An t n n yan s ra ilçenin dört köflesine kazand rd an t, heykel ve büstleri de unutmad. Sivas Katliam nda hayat n kaybeden ayd nlar an s na 2 Temmuz An t n tamamlayan Durak, iflçiler ve emekçiler an s na 1 May s Emek An t, Köy Enstitüleri An t, fiehit Diplomatlar An t, nsan Haklar An t gibi anlam yüklü onlarca an t ilçesinin farkl semtlerinde hayata geçirdi. Kentin antik tarihine gönderme yapan Homeros ve Amazon heykellerinin yan s ra Çarfl girifline yerlefltirilen modern kad n figürleriyle de dikkat çeken Karfl yaka da, Zübeyde Han m An t Mezar ve restore edilip ziyarete aç lan Latife Han m An Evi ndeki bal mumu heykeller de yedi y l n dikkat çeken hizmetleri aras nda yerini ald. DÜNYA BARIfi ANITI Festivaller kenti KARfiIYAKA Yedi y l boyunca kentin de dünya çap nda organizasyona ev sahipli i yapman n altyap sorununu çözen, rekor miktarda yeflil alan, park hakl gururunu yaflad. Karfl yaka Festivali nde Türki- kazand rarak yeflil Karfl yaka için önemli ad mlar atan ye nin en ünlü sanatç lar n Baflkan Durak n sosyal belediyecilik alan nda oldu u kinliklerle donat lan ve adeta a rlayan Durak, renkli et- kadar kültür ve sanat alan nda da önemli baflar lara imza nüflen festivalle de ilçe hal- kültür-sanat bayram na dö- att. Karfl yaka Festivali ni k na doyumsuz anlar yaflatt. gelifltirerek, flölene dönüfltüren Baflkan Durak, uluslar tirerek binlerce Kentin spor altyas n gelifl- aras dans festivali ve 23 Nisan Uluslar aras çocuk flenkan tan yan, gence spor imli ini organize ederek kentin amatör kulüpleri destekle- sanat hayat n da renklendiren ad mlar att. Her y l yen ve ilçenin 100 e yak n ülkeden bini aflk n çocu u ilçesinde a rla- destek veren Durak, kad nla- gururu KSK ya s n rs z bir yan ve Karfl yaka n n uluslar ra ve gençlere dönük kurslarla da binlerce kifliyi aras alanda tan nmas n sa layan Durak, ikincisini gerçeklefltirdi i dans festivaliyle bi yapmay meslek ya da hobi sahi- baflard. LAT FE HANIM ANI EV SAYFA 8-9 SAYFA 8-9

9 SAYFA 10

10 SAYFA 11 Nisan Iflimiz Balçova, gücümüz Balçova Baflkan Mehmet Ali Çalkaya: Bu kentte bir aile bile çocu una okul k yafeti alamazsa ben kentin sokaklar nda belediye baflkan y m diye dolaflamam Balçova Belediyesi 2010 Faaliyet Raporu meclis salonunda yap lan oylama ile kabul edildi. Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya n n çal flmalar n anlatt oturumda, AK Parti Grubu üyeleri faaliyet raporuna ret oyu verirken CHP li üyeler kabul oyu verdi. Meclis Baflkan Vekili fierif Sürücü nün yönetti i oturumda belediyenin 2010 y l nda yapt çal flmalar n gösterildi i video gösterisinin ard ndan ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baflkanvekili Ercan Ç - narl söz ald. Balçova Belediyesi nin yat - r mlar n ve zmir e örnek olan sosyal belediyecilik uygulamalar n n gurur verici oldu- unu ifade etti AK Parti ad na konuflma yapan Grup Baflkan Vekili Oktay Duru ise 7 y ld r Balçova için yap lan tüm iyi hizmetleri alk fllad klar n yap lmayanlar ise milletin temsilcisi olarak dile getirdiklerini ifade etti ve 2009 y l nda belirlemifl oldu umuz eksikliklerin ve Balçova n n genel problemlerinin çözülmemesinden dolay 2010 faaliyet raporuna ret oyu veriyoruz diye konufltu. Yap lan elefltirileri tek tek not alan Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya konuflmas nda konuflma elefltirileri cevaplayarak bafllad. Elefltirileri cevaplad ktan sonra belediyenin yapt hizmetleri anlatan Baflkan Çalkaya, 2010 y l nda bütçenin % 40 n Fen flleri Müdürlü ü nün kulland n vurgulad. Baflkan Çalkaya Biz Balçova n n hizmet gitmeyen bölgelerine belediyeyi götürdük. Bütçemizin kalan n ise sosyal politikalar m z için kulland k. Bizim dünya görüflümüz herkesin kamu hizmetinden eflit bir flekilde faydalanmas n emrediyor. Dünya görüflümüz emretti i için binlerce çocu umuzun kendilerinin haberi bile olmadan! k yafetlerini al yoruz, yüzlerce ailenin reçete bedellerini ödüyoruz. Bir aile bile çocu- una okul k yafeti alam yorsa, anneler-babalar çocuklar n n cenazelerini hastanede rehin b rakmak zorunda kal yorsa ben bu ilçenin sokaklar nda belediye baflkan diye dolaflamam. dedi. Baflkan Çalkaya, meclis oturumunda yap lan elefltirileri tek tek cevaplad. SPANYA da 12 Eylül rüzgar esecek Narl dere 12 Eylül lkö retim Okulu Halk oyunlar ekibi, Okul Müdürü Coflkun Aktafl, Koordinatör ö retmen Selda Çirifl ve Okul Aile Birli i Baflkan Funda Kubur, Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur u makam nda ziyaret ettiler. spanya n n Barselona kentinde düzenlenecek olan uluslararas Allegria Halk oyunlar festi- Kurtulufl mücadelesi bu parkta Bir devin gözyafllar valinde Türkiye yi temsil edecek olan Narl dere 12 Eylül lkö retim Okulu Halk Oyunlar ekibi 17 gün boyunca; Sak z Adas, Atina, Venedik, Genova, San Remo, Nice, Cannes, Barselona, Madrid, Floransa, Roma ve Napoli de sahne alacaklar. Baflkan taraf ndan motive edilen gençler, destek için Batur a teflekkür etti. Baflkan Batur E itimde oldu u kadar sanat ve sporda da gençlerimizin yan nda olup, onlar n daha ileri ve baflar l yerlere gelmesine destek olmak benim en büyük arzumdur.bunun gerçekleflmesi için de Narl dere Belediyesi olarak genç ö rencilerimizin her zaman yan nda olaca z diye konufltu. Ad m Tiyatrosu nun, 'Haraflo Hayatlar' isimli oyununu, Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi nde sahneledi. Haluk Ifl k n yazd, yönetmenli ini Halit Akçatepe'nin, süpervizörlü ünü Zeki Alasya n n yapt oyun tam anlam yla bir kahkaha tufan estirdi. Sinema ve tiyatro dünyas n n ünlü simalar ndan Sinan Bengier, Ayberk Atilla, Tuncay Gürel, Birgül Ulusoy, Ebru Karaman, Ender Gülçiçek, Muzaffer Özdemir ve Yusuf Gölet in rol ald klar oyun büyük be- eni toplad. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nde sergilenen oyun s ras nda seyircinin gösterdi i reaksiyon ve oyun bitiminde dakikalarca devam eden alk fl oyuncularla, Ad m Tiyatrosu nun sahibi Metin Karaman n flaflk na çevirdi. Ben böyle seyirci görmedim diyen Karaman, Geçen y l Dünya Tiyatrolar Günü nde Almanya n n Köln kentindeydik. Bugün Gaziemir de oynad k. Ali Poyrazo lu, iyi bir oyunun yüzde 50 sinin seyirci oldu- unu söyler. Ama burada siz yüzde 50 nin de üzerine ç kt n z. Gaziemir çoktan bir Avrupa kenti olmufl. En k sa sürede yine buraya gelmek benim için emir oldu diye konufltu. Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol u sahneye davet eden Karaman, sözlerini flöyle sürdürdü: Belediye kurslar nda Hababam S n f n n Güdük Necmi si, Gaziemir de gösterilen ilgiden duyguland 500 den fazla kursiyerin tiyatro e itimi ald n, son 2 ayda 5 binden fazla kifliye belediyenin ücretsiz tiyatro izlettirdi ini ö renince de çok flafl rd m. Böyle bir baflkan n z oldu u için çok flansl s n z. Hababam S n f n n ünlü Güdük Necmi si Halit Akçatepe, Baflkan fienol un daveti ve seyircinin yo- un alk fl yla sahneye ç kt. 72 yafl nda oldu unu, 67 y ld r sahnede oldu unu söyleyen Akçatepe de seyircilere övgü ya d rd. Güçlükle ç kt sahnede duygulan p gözyafllar n tutamayan Akçatepe, Befl yafl nda bir filmle mesle e ad m att m. O gün sahne tozunu yutan S tk n n 5 yafl ndaki o o lu hala sahnede diye konufltu. Güzelbahça Maltepe mahallesindeki Tabao lu meydan, yeni bir yüze kavufltu. Güzelbahçe Belediyesi, meydanda yapt düzenlemeyle rölyeflerle Kurtulufl Savafl destan n n anlat ld bir park oluflturdu. 3.5 metre yüksekli indeki Atatürk heykelinin etraf na yap lan 6 adet rölyefin 4 ünde ulusal kurtulufl mücadelesi yer al yor. ki rölyefte ise zmir ve Güzelbahçe nin simgeleri bulunuyor. Kurtulufl Savafl n n izlerini tafl yan Tabao lu Park n n bu anlamda zmir de bir ilk olma özelli i tafl d n belirten Belediye Baflkan Mustafa nce, Güzelbahçe, geçmifli gelece i tafl yan aç k müze olma yolunda h zla ilerliyor. Bunun ilk örne i Tabao lu park d r. Biz bu park yaparken, büyük bir heyecan duyduk. Çünkü 19 May s ruhuyla Güzelbahçe ruhunu görselli e döktük. Park içinde kurulan rölyeflerle ulusal mücadelemizin de erlerini ilçemizi ziyarete gelenlere anlatmak istedik. diye konufltu. Baflkan nce, park n aç l fl n 19 may s kutlamalar yla beraber yapacaklar n sözlerine ekledi. Bornova da Kursiyer Oyunlar Festivali bafllad Genç yetenekler hünerlerini sergiliyor Bornova Belediyesi fiehir Tiyatrosu her y l yüzlerce kursiyeri tiyatroya kazand r yor. Sahneledi i oyunlar n yan s ra açt kurslarla da gelece in tiyatrocular n yetifltiren Bornova Belediyesi fiehir Tiyatrosu, önemli bir etkinli e ev sahipli i yap yor. Her y l 5 yeni oyunu sahneye koyarak sanat dünyas na ciddi katk larda bulunan Bornova Belediyesi fiehir Tiyatrosu, önemli bir etkinli e daha imza at yor. Bornova Belediyesi fiehir Tiyatrosu kursiyer oyunlar festivali düzenliyor.yetiflkin, genç ve çocuk kurslar yla gelece in tiyatrocular yetifltilirilirken, kursiyerler festival boyunca oyunlar yla Bornova seyircisi karfl s na ç kacak. 6 Nisan-12 Haziran tarihleri aras nda devam edecek festivalin aç l fl George Orwell'in yazd Hakan Taner Y ld - r m' n yönetti i, Hayvan Çiftli i oyunuyla yap ld. Festival kapsam nda Bornova Sevda fiener Sahnesi, Çamdibi Y ld z Kenter Sahnesi ile Mevlana Toplum ve Bilim Merkezin'de toplam 17 ayr oyun sahnelenecek. Tiyatrocu fabrikas Bornova Belediyesi fiehir Tiyatrosu kursiyer oyunlar festivaline tüm tiyatroseverleri davet eden Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Bornova Belediyesi olarak Türkiyedeki 3 flehir tiyatrosundan birine sahibiz. Bornova Belediyesi fiehir Tiyatromuz her y l bu ulusa yeni tiyatrocular yetifltiriyor. Profesyonel ekibiyle oynad oyunlarla izlenme rekorlar k r yor. 6 Nisan'da aç lan kursiyer oyunlar festivaline tüm tiyatroseverlerimiz davetlidir. Herkesi bu oyunlar izlemeye bekliyorum diye konufltu. Konak tan kültür turlar Konak Belediyesi, kent kültürünü gelifltirme yönünde e itim amaçl, Yaflar Aksoy rehberli- inde halka dönük ücretsiz zmir Kültür Turlar n bafllat yor. Nisan ve May s aylar nda dört turda gerçekleflecek gezilerde zmir in tarihi yerleri ve mekanlar ziyaret edilecek. zmir de tarih ve kültür turlar n bundan 25 y l önce ilk kez bafllatan usta gazeteci-yazar Yaflar Aksoy un rehberli i ile tam bir kültür ve tarih yolculu u yaflanacak. Konak Belediyesi Kültür Müdürlü ü gözetiminde 13 Nisan da gerçekleflecek ilk tur zmir Kültür Turu-Alsancak bafll alt nda Alsancak ta bulunan camiler, kiliseler, sinagoglar, müzeler, an tlar, tarihi okullar ve sanat galerilerini ile ilginç simgeleri kapsayacak. 27 Nisan da yap lacak zmir Kültür Turu-Antik Ça Güzergah turunda ise Bayrakl Symirna Ören Yeri, Roma Agoras, Helenistik Dönem Kadifekalesi, Arkeoloji Müzesi, Kültürpark Sanat ve Tarih Müzesi gezilecek. zmir Kültür Turlar n n May s ay nda gerçekleflecek Kemeralt Turu ve Atatürk Turu ile zmir Kültür Turlar tamamlanacak. zmir i tarihiyle, dokusuyla, ruhuyla tan - mak ve kentle bütünleflmek için kaç r lmaz bir f rsat olan Konak Belediyesi zmir Kültür Turlar na kat l m için numaral telefonu aray p isim yazd rmak yeterli olacak. Kat l mc - lar 13 Nisan Perflembe günü saat da Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu nda bafllang ç sunumunu dinledikten sonra tura bafllayacaklar.

11 SAYFA 12 Nisan MHP den zmir ç karmas Ses ver Türkiye slogan yla seçim çal flmalar na bafllayan MHP nin zmir deki milletvekili aday adaylar kamuoyuna tan t ld. Törende Ankara dan gelen 25 Kiflilik Genel Merkez ekibi de haz r bulundu Ak Parti de 13 milletvekili kritik s n rda MHP Genel Baflkan Yard mc s smet Büyükataman n baflkanl nda 25 kiflilik Genel Merkez ekibi üç günlük özel seçim çal flmas kapsam nda zmir e geldi. Büyükatman ve beraberindeki Genel Baflkan Yard mc lar ve MYK üyeleri ilk olarak milletvekili aday adaylar n n tan t m toplant - s na kat ld. 45 aday aday n n tan t ld toplant - da konuflan Büyükataman, 12 Haziran da Türk halk n n demokratik yollarla AK Parti iktidar n alafla edece ini söyledi. Büyükataman, Türkiye de siyasi iktidar n yenilenmesine ve milletin yeni bir bafllang ca ihtiyac vard r. AKP ile daha fazla gidilmesi telafisi mümkün olmayacak sorunlara neden olabilecek ve dönüflü olmayan bir yola girmemize neden olacakt r. Baflbakan Erdo- an ve partisinin dinlenmesi ve seçim sand ile kenara çekilmesi mecburi bir hal alm flt r. Kars tan Edirne ye tüm vatandafllar m z AKP hükümetinin demokratik yöntemlerle yakas ndan tutacak ve alafla edecektir dedi. Ses ver Türkiye MHP olarak Türkiye yi aya kald rmak için tek bafl na iktidara talip olduklar n ifade eden Büyükataman, Ses ver Türkiye slogan yla geri dönülmez bir yola ç kt klar n söyledi. Büyükataman, Tam yol ileri parolas yla geri dönülmez bir yola girmifltir. Ses ver Türkiye diyerek yollara düflmüfltür. Dere tepe gidece iz, engelleri aflaca- z. MHP iktidar n mutlaka kuraca z. Lider ülke Türkiye özlemini yüreklerinde tafl yanlarla kutlu yolculu umuzu sürdürece iz. Her türlü entrika ve dayatmalara inat iktidara ulaflaca z. Türkiye çaresiz de ildir, çare MHP dir diye konufltu. Kimse vazgeçilmez de il MHP den baflvuru yapanlar n isimleri flöyle > B R NC BÖLGE Füsun Koro lu Çorakç o lu, Arma an Elçi, Süleyman Hakan Irg t, R fat Emekçi, Dursun Müsavat Derviflo lu, Serap Özöktem, Rahmi fien, Ebubekir S dd k Korkmaz, Emine Atefl, Figen Tosunor, Hasan Y ld z, Hasan Zerek, Mehmet Üste, Mevlüt Taga, Mustafa Gürbüz, Mustafa Sepil, Nurettin Tanr verdi, Oktay Vural, Selahattin fiahin, fienol Bal, Turan Gündo- an, Tülay Üste, Ümit Akkufl, Neslihan Çelik > K NC BÖLGE Ahmet Katmerci, Ahmet Kenan Tanr kulu, Cengiz Bulut, Özgür Çakmak, Figen A rbafll, Hatice Bölük, Hayati Evcil, inanç bilgi, Kamil Erdal Sipahi, Kenan Yalavaç Lütfü K l nç, Mehmet Topbafl, Muhammed Demir, Mustafa Basmac, Emre Ery ld ran, Mutlu Acar, Neriman Tansel Akda, Ramazan Kartal, Sedat Demirel, Sündüz Uzun, Yalç n Koçyi it. Demokratik sistemlerde kimsenin vazgeçilmez olmad n dile getiren Büyükataman, Demokratik bir sistemde hiç kimse vazgeçilmez de ildir. Dokunulmaz, ulafl lmaz, yenilmez, afl lmaz, sorgulanmaz de ildir. Alternatifsiz, rakipsiz eflsiz ve yeri doldurulamaz da de ildir. Üstelik kendisine verilen millet iradesini iyi kullanamayan, istismarla geçinen, kavgay yayg nlaflt ran, öfkeyi hakim k lan, çözülmeyi, teflvik eden iktidarlar n daha fazla yol alabilmeleri mümkün de ildir. Demokrasi en iyi karar mercidir. Demokrasi çaredir, ç k flt r ve ortak bir zeminde buluflmakt r. Diyalogdur, sayg d r, özveridir, yaklaflmakt r. Farkl - l klar hat rlatmak de il, benzerlikleri art rmakt r dedi. Konuflmalar n ard ndan MHP nin zmir deki 45 milletvekili aday aday tan t ld. Ege de piyango kime vuracak? Partide genifl çapl bir revizyona gitmeye haz rlanan Baflbakan Erdo an, eski yol arkadafllar n bu seçim döneminde liste d fl b rakacak Baflbakan Erdo an n kimse dar lmas n diyerek iki dönemdir milletvekilli i yapan partililerin 12 Haziran öncesi umutlar n k rmas Ak Parti de büyük heyecan yaratt. Ege de de gözler iki dönem milletvekilli i yapan vekillere döndü. Ege deki 13 milletvekili ise Genel Baflkan n karar na sayg l y z dedi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n TBMM de üçüncü dönemine girecek vekillere kusura bakmay n diyerek revizyon sinyalini vermesi, adayl garanti gören isimlerde bile endifleli bekleyifle yol açt. Baflbakan n üçüncü dönemi olanlar n hiçbirine vize vermemesi halinde Ege de 32 Ak Partili milletvekilinden 13 ü meclise giremeyecek. Bu isimler aras nda Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Kültür ve Turizm eski Bakan Atilla Koç, Genel Baflkan Yard mc lar Nükhet Hotar, Ahmet Edip U ur ve Hüseyin Tanr verdi gibi partinin önde gelen isimleri yer al yor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n sözleri üzerine Ege de piyangonun kimlere vuraca merak edilmeye bafllad. AK Parti zmir l Baflkan isyan etti: CHP de oylama krizi büyüdü Tacettin Bay r ile S tk Kürüm aras nda diploma kavgas n n ard ndan bir de oylama krizi yafland. Bay r, Kürüm ü, Genel Merkez e giderek aday kulisi yapmakla elefltirdi Ak Parti ye mahalle bask s yap l yor l Baflkan Ömer Cihad Akay, zmir de partilerine yönelik mahalle bask s oldu unu ifade ederek, Ak Parti ye karfl bir korku tüneli oluflturuldu unu söyledi AK Parti l Baflkan Ömer Cihad Akay, parti il Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) yu ziyaret etti. Akay ve beraberindekiler, EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar ve EBSO Meclis Baflkan Mehmet Tiryaki yi ziyaret etti. Ender Yorganc lar ziyaretinde konuflan Akay, zmir de AK Parti ye karfl mahalle bask s n n oldu- unu ileri sürdü. zmir de kendilerine karfl oluflturan korku tüneli alg s n y kmak için çal flt klar n anlatan Akay, flunlar söyledi: Bu alg n n y k lmamas nda demek ki bizim de eksi imiz var. Biz bunun y k lmas için sonuna kadar çal flaca z. Baflar l olmak için gayret edece iz. Biz tabandan siyaset yap yoruz. zmir de çalmad k kap, girilmedik ev b rakmak istemiyoruz seçimleri çok farkl olacak. zmir de özel hayatlara müdahale olaca endiflesinin bulundu unu ifade eden Akay, Ben AK Parti ye oy verirsem benim özel hayat ma, içkime kar fl r, akflam rak bal ma kar fl r diyor. Böyle bir fley yok. Ayr ca AK Parti ye oy verirsem benim bafl m kapat r. fieriatla yönetir. Türkiye ran olur diye düflünülüyor. 9 y ll k iktidar döneminde nerede oldu? Yok böyle bir fley. nsanlar flartland r l yorlar. Sanal bask var. Bize karfl mahalle bask s var zmir de. Muhalefet partileri de oy kazanmak için bunlar sürekli gündeme getiriyor. Biz hükümetimizin hizmetlerini daha çok zmirlilere anlataca z. Sivil toplum örgütlerinin de AK Parti yi desteklemesi laz m. Sizin de içinizde farkl görüflten insanlar olabilir ama kurum olarak deste inizi arkam zda görmek isteriz diye konufltu. EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar ise, zmir de korku tüneli oldu unu tahmin etmedi ini söyledi. zmirlilerin sadece tercihi oldu unu düflündü ünü ifade eden Yorganc lar, zmirlilerin tercihi bu yönde. zmirliler korkmaz çünkü. zmirli bildi ini yapan, demokrat yap s ve çizgisi belli olan toplum buras. Bask ile karar n de ifltiren bir yer de il. Bask oldu unu düflünmüyorum ama farkl alg l yorlar. Onlar n kendi içlerindeki bir alg bu. zmirli her zaman zaten bask lar tepki gösteriyor fleklinde konufltu. Ömer Cihad Akay ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonrada EBSO Meclis Baflkan Mehmet Tiryaki yi ziyaret etti. CHP Genel Baflkan Yard mc s Alaattin Yüksel in il baflkanl binas nda gerçeklefltirdi i mini oylamaya yeni bir krize daha neden oldu. EGE TV de yay nlanan Ana bültenine kat lan CHP l Baflkan Tacettin Bay r a, oylamaya kat lmayan belediye baflkanlar ndan Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm ün, Ege de Sonsöz e verdi i demeçte dile getirdi i sert sözler soruldu. Canl yay nlanan programda Kürüm ün aç klamalar na çok sert yan t veren Bay r, Baflkan Kürüm ü parti hiyerarflisine uymamakla suçlad. Oylamaya kat lmayan Kürüm ün, yap lan oylamay elefltirmesini do ru bulmayan ve aç klamalar - n yersiz oldu unu dile getiren Bay r, Say n Belediye Baflkan toplant ya kat lmayarak Ankara ya gitmifl. San r m kendisinin aday olmas n istedi i kiflilerle ilgili kulis çal flmalar var. Toplant ya kat lmadan bu tür aç klamalar yapmas do ru de il diyerek sert ç kt. Kendisini elefltiren Bay r n sözlerini televizyondan takip eden Belediye Baflkan Kürüm den yan t ise gecikmedi. l Baflkan Bay r n Genel Merkez e gitmesini elefltirme hakk - n n olmad n belirten Kürüm, Ben belediye baflkan olarak destek verdi- im kiflilerin olmas kadar normal bir fley olamaz. Karaba lar da kiminle seçimi kazanaca m benden iyi bilemez. 400 bin den fazla nüfusu olan bir ilçenin belediye baflkan y m. Bir milletvekili daha kazanmak için, kimlerle oy kazanacaksam onlar destekliyorum dedi. Diploma krizi yaflanm flt Tacettin Bay r ile Baflkan Kürüm aras nda daha öncede diploma krizi yaflanm flt yerel seçimlerinde Karaba lar dan il genel meclis üyesi aday olan Bay r n, baflvuru dosyas nda diplomas olmad için 5. s - radaki adayl düflmüfl, yerine 6. S - radan aday gösterilen Sabahat fiaho lu meclis üyesi seçilmiflti. l Baflkan zmir l Genel Meclisi nde ço- unlu u elde bulunduran CHP de Meclis Baflkan adayl için grup içinde seçim yap ld. 93 meclis üyesinin oy kulland grup seçimlerinde mevcut l Genel Meclis Baflkan Serdar De irmenci ile Konak Meclis Üyesi lhan Bora yar flt. CHP l Baflkan Tacettin Bay r n grup baflkan olarak kat ld seçimler saat de bafllad. Oylaman n sonunda mevcut Meclis Baflkan Serdar De irmenci CHP nin 93 meclis üyesinden 66 s n n oyunu alarak yeniden Meclis Baflkanl na aday oldu. atanmas n n ard ndan seçilememe olay n n gündeme gelmesinin ard ndan aç klama yapan Bay r, düflürülmesi olay nda kendisine haber verilmedi ini iddia etmiflti. Bunun üzerine aç klama yapan Baflkan Kürüm, Bay r n 5. s ray be enmedi ini iddia ederek, diplomas n getirmedi ini söylemiflti. Bu aç klama üzerine aras aç lan ikili, yan yana gelmekten kaç - n r hale gelmiflti. CHP grubu De irmenci dedi De irmenci ye karfl aday ç kan Bora ise 25 meclis üyesinin oyunu ald. Mecliste ço unlu u elinde bulunduran CHP nin grup içinde yapt aday seçiminin ard ndan Nisan ay nda yap lacak Meclis Baflkanl seçimlerinde De irmenci partisinin aday olarak seçimlere kat lacak. 93 meclis üyesi bulunan CHP nin aday De irmenci nin yeniden baflkan seçilmesi de böylece kesinleflmifl oldu. CHP grubunda meclis baflkan adayl n n d fl nda grup baflkan vekilli i ve encümen üyeli i ile ilgili de seçimler yap l yor.

12 SAYFA 13 Nisan CHP aday adaylar tan t ld B R NC BÖLGE ADAY ADAYLARI CHP den zmir milletvekili olmak için baflvuruda bulunan 300 ü aflk n aday aday düzenlenen tan t m toplant s nda kamuoyuna tan t ld CHP den zmir milletvekili aday adayl baflvurusu yapanlar, düzenlenen kokteylle tan t ld. Büyükflehir Belediyesi ne ait Ahmet Pirifltina Kent Arflivi Müzesi nde düzenlenen tan t m toplant - s na aday adaylar ak n etti. Tan t m toplant s nda konuflan CHP Genel Baflkan Yard mc s Alattin Yüksel, yurtd fl merkezli bir kamuoyu araflt rma flirketine yapt rd klar son seçim anketine göre seçimde kat l m n yüzde 80 lerin üzerine ç kmas durumunda CHP tek bafl na iktidara gelece ini söyledi. Yüksel, AKP kamuoyu yoklamalar nda manipulasyon yap yor. Dün ald - m z ve yurtd fl kaynakl araflt rmaya göre seçimlerde kat l m yüzde 80 lerin üzerine ç karsa, CHP tek bafl na iktidar olacak. AKP yüzde 37 lerin alt na inmifl durumda diye konufltu örne i CHP olarak iktidar hedefine kilitlendiklerini ifade eden Yüksel, aday listelerinde s ralar nas l olursa olsun tüm aday adaylar - n n birlikte ve omuz omuza çal flmas gerekti ini söyledi. Türkiye de yeniden demokrasi, özgürlükleri getirece iz diyen Yüksel, zmir de seçim sonuçlar yla tarih yazacaklar n söyledi. Yüksel, zmir de yeni bir rekora imza ataca z y l nda nas l iki kat milletvekili ç kard ysak, bugünde yine iki kat hatta daha fazlas n ç karaca z dedi. Aday gibi çal flacaklar CHP l Baflkan Tacettin Bay r ise, tüm aday adaylar n n partinin baflar s na katk da bulunmak için tüm gücüyle çal flmaya davet etti. Bay r, Genel Baflkan m z n dedi i gibi zmir in da n, tafl - n, deresini, tepesini, köyünü, beldesini gezerek, ziyaret ederek, halka inip, halkla kucaklafl p onlar n dertlerini dinleyecekler fleklinde konufltu. Aday listesine ancak 26 kiflinin yaz laca n hat rlatan Bay r, halk n milli tak m n oluflturacaklar n belirterek, Halk ve milletvekillerimizi kucaklaflt raca z. Bu kadrolar Türkiye Millet Meclisi nde zmir halk - n n, köylünün, yoksulun, ö rencinin, emeklinin, esnaf n, iflçinin, memurun Meclisteki gözü, kula, sesi olacaklar dedi. 12 Haziran da Türkiye nin üzerine güneflin do aca n ifade eden Bay r, tüm aday adaylar n n sanki aday gösterilmifl gibi 11 Nisan dan sonra da çal flmas yönünde ça r da bulundu. Bu arada toplant da kad n aday adaylar n n çoklu- u dikkat çekti Ak n Kapuba l, Akif Kundakç, Ali K l nç, O uzhan Altay, Muhsin Kurt, Mahmut fl k, Mehrigül Kelefl, Abdullah C st r, lhan Uysal, Ferudun Gökhan, Mehmet Sö ütçü, fiirince Sözek,Tülay Özüerman, Turgay Bozo lu, fiehri Tu cular, Levent Eyipiriflen, Mustafa Moro lu, Mustafa Kurban, Hayrettin fiat ro lu, Pelin Erda, Devrim Soydan, Azmi Kumova, Ramazan Abay, Hüseyin Mutlu Akp nar, Hüseyin Sayg l, Kaz m Umdular, Nilay Ermin Kökk l ç, Adnan Erdil, Ömer Gökhal, Semih Yeniflar, Hüseyin Durdu, Mehmet Fatih Do an, Yüksel Ad belli, Meziyet Gündüz, Mehmet Nuri Avcu, Salih Day o lu, Dilara Ersözlü, Elifin Tataro lu, Nebi Yaflar, Ayten Karada, R fat Nalbanto lu, Fahrettin Demir, Cengiz Kuçhan, Bülent fiermet, Aynur Aç kgöz, Timur Demir, Yüksel Demirsoy, Ali Karaibrahimo lu, Kemal Karatafl, Onur Temiz, Hakan fien, Necla Özdemir, Musa Cam, Ömür fianl, Güven Çelik Rezay Özay, Berrin Gürçay Dilekçi, Bilgin Erünal, smail lhan diz, Zeyhen Nehir A art, Cenap Börühan, Ender Coflkun, Canan Can, fiadiye Akgül, Ülkümen Rodoplu, smail Hakk Özçelik, Saadettin Öztürk, Ülkü Caner, Zafer Yap c, Özlem Ayten Ulus, Engin Demir, Burak O uz, S d ka Vangöl, Rahmi Sezgin, Hakk Toros, Melike Yaman Yurdagül, Engin Önen, Ayd n Özcan, Murat Haluk Öncel, Erdal Karademir, Hacer Girgin, Hilmi De irmenci, Erdal Aksünger. K NC BÖLGE ADAY ADAYLARI Hüseyin Sezer, Gürbüz Bal, Mustafa Sevifl, Nihat Morkoç, Haki Bilgehan, Bilal Aktafl, Orhan Ak nc, Ulviye Öztürk, Özer Ünsal, Nevzat Kavalar, Murat Kahriman, Özcan Türko lu, Behçet Ö men, fierif Avc, Halil Özlük, Sevim Giraylar, Serpil Giray, Fatma Tunç Köprülü, Cemal Ba, Bahar Gürsul, Ebru Okay, Tülay Özüerman, Ertürk Çap n, Ali Engin, Necmiye Ertem, Hülya Güven, Kadriye Altunsever, Nurgül Uçar, Dicle Ero ul, Hüseyin Ünal, Harun Raflit Uysa, R za Onur, P nar Susmufl, fiad man fienbalkan, Ekrem Bulgun, Hatice Tatl, Yakup Öztürk, Ayfle Hülya Dinçel, Efsun Bingöl, Hakk Ülkü, Alaattin Hepözdemir, Yalç n Erdo an, Bar fl Kanan, Zeynep Tekin, Erden Üçüncüo lu, Mehmet Çümen, dris Yavuz Y lmaz, Ulvi Pu, Coflkun Çiftlik, Cemal Erdem, Sedat Uzunbay, Hakk Ülkü, Erdal Duman, Hikmet Kaymaz, Hüseyin Yurttafl, Derya Ertem, Ertam Özen, Okan Günel,Rahmi Aflk n Türeli, Mehmet Y ld r m, Metin Erten, Meliha Yaman, Turabi De erli, Selahattin Turhal, fiener Akdemir, Mehmet fiakir Örs, Recai Acar, Mehmet Erifl, Hidayet Petin, Nam k Ayd n, Erdal Aksünger, Hilmi De irmenci, Leman Yenice, Yücel Özen, Ester Bulut, Selahattin Balta, Azimet Gürbüz, Mustafa Kaymakç. Burak O uz dan aday adaylar na örnek ça r CHP zmir aday aday Burak O uz, listelerin aç klanmas na günler kala kendisi d fl nda kalan 269 aday aday na ça r da bulundu, kendi ad na da sonuna kadar mücadele için söz verdi Seçim sürecinde son düzlü e girilirken, CHP den aday aday olarak örnek bir kampanya süreci yöneten Mali Müflavir Burak O uz, parti içi rakiplerine örnek bir ça r da bulunup kendi ad na da ayn nitelikte bir söz verdi. Sürdürdü ü seçim politikas yla tarafl tarafs z herkesin takdirini kazanan, CHP zmir 1.Bölge Milletvekili Aday Aday Burak O uz, aç klamas nda dikkatleri kritik 12 Haziran tarihine çekip, listelerin aç klanaca 11 Nisan n önemsiz oldu unu vurgulad. Kendi ad ma söz veriyorum Türkiye nin sigortas olarak gördü ü CHP için, aday gösterilmese de çal flaca n taahhütname niteli inde bir aç klama ile ortaya koyan O uz, parti içindeki rakiplerine de ayn ça r y yaparak, örnek bir durufl sergiledi. 12 Haziran Genel seçimlerinin Türkiye nin kaderini etkileyece ini kaydeden O uz, Tek bir oyun bile önemli oldu u bu seçimde biz aday adaylar 11 Nisan a de il 12 Haziran a kilitlenmeliyiz. Yani 11 Nisan da listelerde kendimizi göremezsek pes etmemeli, küskünlük, k rg nl k yaflamamal y z. Tek bir oyun bile önemli oldu u bu kritik dönemeçte kendi ad ma listelerde yer alacak arkadafllar m n yan nda çal flaca ma söz veriyorum flte aday aday O uz un manifestosu: Atatürk ün kurdu u, Türkiye Cumhuriyeti ni kuran parti olan CHP den aday aday olmak bile flereftir. Bu flerefi kalbimizin en derinlerinde yaflayal m. S ralamada olal m, olmayal m; pes etmeyelim, küsmeyelim, da lmayal m, CHP Genel Merkezi nin takdirine sayg duyal m. S ralamada kendimizi göremezsek tercih edilen partili arkadafllar m z n emrinde çal flal m, onlarla birlikte partimizin baflar s için 12 Haziran a kadar ter dökelim. Kiflisel beklenti için de il, uzun bir aradan sonra ilk kez iktidara bu kadar yak n olan partimiz için sözde de il özde bir mücadele sergileyelim. Bu mücadelede herkese, bir tek oya bile ihtiyac m z oldu unu akl m zdan ç karmayal m. Bizleri kavgada, iç çekiflmede görmek isteyen rakiplerimize ortaya koyaca m z birlik ve beraberlik foto raf yla öyle bir ders verelim ki heveslerini kursaklar nda b rakal m. zmir in demokrat kimli ini, ça dafl, laik, Atatürkçü düflüncesini sand a yans tmak için tüm gücümüzle, enerjimizle, kan m z n son damlas na kadar omuz omuza çal flal m, çal flal m

13 SAYFA 14 Nisan y l özel ödülleri sahiplerini buldu Petkim'in Özel Ödülleri sahiplerini buldu. "Y l n Bürokrat " dal nda EPDK Baflkan Hasan Köktafl, "Y l n Gazetecisi" dal nda Ekonomi Gazetecileri Derne i Baflkan Celal Toprak, "Y l n Sivil Toplum Kuruluflu" dal nda ise ( ZS AD) ödüle lay k görüldü. Petkim 46. yafl n kutlad Temelleri 3 Nisan 1965 tarihinde dönemin Baflbakan Süleyman Demirel taraf ndan at lan Petkim, 46. yafl n flirket bünyesindeki Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle kutlad zmir ve Alia a ifl dünyas temsilcilerinin yo un kat l m gösterdi i törene ev sahipli i yapan Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, 46 y l süren zorlu yolculukta yakalanan baflar da, flirketin kurumsal kültürü, sa lam yap s, çal flanlar ve ifl ortaklar n n çok önemli rol oynad n söyledi. Küresel krizin etkilerinin silinmeye bafllad 2010 y l nda Petkim in 46 y ll k geçmiflinde en yüksek kapasite kullan m oran, ciro, brüt üretim, kârl l k ve ihracat rakamlar na ulaflt n hat rlatan Öztürk, 2011 y l n n Petkim için çok büyük önem tafl yan yat r mlar n bafllang ç y l olaca n vurgulad. Hayati Öztürk, Petkim bünyesinde bu y l 130 milyon dolarl k yat r m öngördüklerini, Alia a Kompleksi içinde kablo sektörünün temel hammaddesi Çapraz Ba lanabilir Polietilen, kauçuk sektörünün temel hammaddesi Bütadien Ekstraksiyon ve PET fabrikalar n n yat - r mlar na bafllayacaklar n n müjdesini verdi. SOCAR & TURCAS Grup fiirketleri Baflkan ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ise, Petkim'in sahip oldu u en önemli varl n deneyimli ve aidiyet duygusu yüksek çal flanlar oldu unu belirterek, Grup olarak 2040 y l na kadar uzanan vizyonla hareket ettiklerini belirtti. Dünyada yaflanan son olaylarla, istikrarl büyümesini sürdüren Türkiye'nin, dünyan n y ld z olmaya devam etti inin görüldü ünü kaydeden Kenan Yavuz, flöyle devam etti: "Son y llarda büyük ölçekli yat r mlar Ortado u'ya ve Kuzey Afrika'ya kaym flt. Ancak dünya flunu çok iyi gördü ki, yat r m yapman n en önemli girdisi ucuz hammadde de il demokrasidir. Yaflananlar, yat r mc lar n gerçek güvencesinin, ifl yapt ülkenin demokratik standartlar oldu unu bizlere gösterdi. Türkiye, demokrasisi, genç nüfusu ve büyüyen pazar yla yat r mlar n cazibe alan olmaya devam edecek ve bu ivmesini artarak sürdürecek." Turcas Grubu Baflkan ve Petkim Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Erdal Aksoy ise, Petkim in, SOCAR & TURCAS Grubu nun yönetiminde üç y l geride b rakt n, flirketin bir dünya y ld z olmas için ellerinden gelen tüm çabay harcad klar n belirtti. Petkim'in geleneksel hâle getirdi i ve üç dalda verilen Özel Ödüller sahiplerini buldu. "Y l n Bürokrat " dal nda Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu (EPDK) Baflkan Hasan Köktafl, "Y l n Gazetecisi" dal nda Bugün Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Ekonomi Gazetecileri Derne i (EGD) Baflkan Celal Toprak, "Y l n Sivil Toplum Kuruluflu" dal nda ise zmir Sanayici ve fladamlar Derne i ( Z- S AD) ödüle lay k görüldü. RAKAMLARLA PETK M 3 Nisan 1965 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) öncülü ünde kuruldu. Kocaeli'deki Yar mca Kompleksi'nde 1970 y l nda, önce 5 fabrikay iflletmeye açt. Daha sonra di er fabrikalar bunu takip etti. Petkim'in ikinci kompleksi, en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak 1985 y l nda zmir-alia- a'da iflletmeye aç ld. Petkim Petrokimya Holding A.fi'nin sermayesindeki yüzde 51 oran ndaki kamu hissesi; blok sat fl yöntemiyle özellefltirilmesine iliflkin ihale süreci sonucunda, 30 May s 2008 tarihinde 2 milyar 40 milyon dolar bedelle SOCAR & TURCAS Petrokimya A.fi'ye geçti. 50'yi aflan petrokimyasal ürün yelpazesiyle Türkiye sanayisinin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumunda olan Petkim'in üretti i petrokimyasal ürünler; inflaat, tar m, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin önemli girdileri aras nda bulunuyor. Petkim, ayr ca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi kolu için girdi üretiyor. Petkim 2010 y l nda net kâr n yüzde 14 art rarak 130 milyon TL ye ç - kard. fiirket bir önceki y l 114 milyon TL kar aç klam flt. Geçen y l üretim yüzde 10 art flla 3 milyon 240 bin ton; net sat fllar yüzde 41 art flla 2 milyar 909 milyon TL oldu. Kapasite Kullan m Oran 2010 y - l nda yüzde 99 seviyesine ulaflt. Bu rakam bir önceki y l % 91 düzeyindeydi.. Petkim halen stanbul Sanayi Odas 'n n " lk 500 Büyük Sanayi Kuruluflu" s ralamas nda 14'üncü; Türkiye hracatç lar Meclisi'nin "En Çok hracat Yapan 1000 Firma" s ralamas nda 14'üncü; Ege Bölgesi Sanayi Odas taraf ndan aç klanan "Ege'nin En Büyük 100 Sanayi Kuruluflu" s ralamas nda ise 4'üncü s rada yer al yor. ZSU dan radikal çözüm TEDAfi, Dünya Bankas ile ters mi düfltü? zmir Büyükflehir Belediyesi, bugüne kadar birleflik sistem olarak çal flan at ksu ve ya mursuyu hatlar n birbirinden ay racak. Önce Buca ve Çamdibi nde uygulanacak proje, yo un ya fllarda kanallar n ve ar tma tesislerinin yükünü azaltacak Yo un ya fll mevsimlerde, cadde ve sokaklarda biriken ya mursuyunu k sa sürede denize veya derelere ulaflt rmak için ya mursuyu kanallar döfleyen ZSU Genel Müdürlü ü, birleflik sistem çal flan at ksu ve ya mursuyu hatlar n ay rmak için oldukça kapsaml bir projeyi hayata geçirmeye haz rlan yor. K fl aylar nda ya fllar n artmas yla birlikte Çi li ve Güneybat At ksu Ar tma Tesisleri ne ulaflan kanal hatlar n n ve ar tma tesislerinin yükünü azaltacak ya mursuyu ayr flt rma projesi için çal flmalara bafllayan ZSU Genel Müdürlü ü, projeyi ilk etapta Buca bölgesinin tamam nda ve Bornova-Çamdibi bölgesinde uygulamaya haz rlan yor. Ya mursuyu Ayr flt rma Projesi kapsam nda, Buca bölgesinin birleflik sistem çal flan at ksu ve ya mursuyu hatlar ayr k sistem olarak projelendirilecek hektarl k alan içine alan proje kapsam nda, zaman içinde yap laflma nedeniyle kaybolan Armutlu ve Dicle Deresi yataklar da aç larak taflk nlara sebep olan olumsuzluklar ortadan kald r lacak. Proje kapsam nda 1.5 kilometre uzunlu unda dere yata düzenlemesi, 50 kilometre uzunlu unda at ksu flebekesi ve 40 kilometre uzunlu unda da ya mursuyu kanal imalat yap lmas öngörülüyor. ZSU, uygulama projelerini elde edebilmek için ihaleye ç kt. hale sürecinin tamamlanmas n n ard ndan bafllayacak proje çal flmalar 480 günde tamamlanacak. Ya mur sular en yak n dereye ulaflacak Bornova Çamdibi Bölgesi Ya mursuyu Ayr flt rma Projesi ise Manda Çay, Fatih Caddesi, Kemalpafla Caddesi ve Çevre Yolu ile s n rlanan 540 hektarl k alanda uygulanacak. Bu kapsamda 6 kilometre uzunlu unda dere yata düzenlenecek; ilk kademede 16.5 kilometre at ksu flebekesi, 12 kilometre uzunlu unda at ksu toplay c hatt ve 18.5 kilometre uzunlu unda ya mursuyu kanal yap lacak. Çal flmalarda mevcut kanal sistemine ya mursuyunun kar flmas n önlemek amac yla, ya mursuyu hatlar n n kanala olan ba lant s da kapat lacak. Oluflturulacak ya mursuyu flebekesi ile ya mursular n n en yak n dereye ulaflmas sa lanacak. Çamdibi bölgesinde uygulanacak projeyle ayr ca Arap Deresi nin kapal olan kesitlerinde dere yata geniflletilerek ak fl rahatlat lacak. Çileye devam TEDAfi Genel Müdürlü ü nün Dünya Bankas ile ortak yapt ; Türkiye Elektrik Da t m fiebekesi yilefltirme Projesi 2. Safha 3. Gurup ihalesi bir türlü sonuçlanmad. halenin 4 ay içersinde tamamlanmas gerekirken, TE- DAfi Genel Müdürlü ü taraf ndan ihaleye kat lan firmalara bir yaz gönderilerek 2 ay ek süre istendi. halenin iptal edilece i izlenimi do uran yaz, yat r mlar n yap laca yerleflim birimlerinin CHP li belediyeler olmas nedeniyle de dikkat çekti. haleye giren firmalardan 2 ay ek süre isteyen TEDAfi Genel Müdürlü ü, l Müdürlükleri arac l yla geçici çözüm üretme yoluna giderken, 4 ay boyunca ihaleye kat lan firmalara bilgi verilmemesi tepki çekti. TEDAfi n 2 y l önce yat r m program na ald ihale, Dünya Bankas halesi flartlar nda haz rland için K K e ba l de il. 2 y l önce yat r m n yap laca belediyelere; Kald r m ve yol çal flmas yap lmamas konusunda TEDAfi yetkililerince uyar geldi i ve yap lacak çal flmalar n mevcut yollar n kaz lmas n gerektirece inin bilgisinin verildi i ö renildi. Uyar üzerine 2 y ld r çal flma yap lacak bölgelerde belediyelerin yol çal flmas yapmamas ve ihalenin iptal edilme noktas na gelmesi CHP li belediyelerin cezaland r ld iddialar n gündeme getirdi. TEDAfi' n Dünya Bankas kredisiyle Türkiye genelinde yapt flebeke iyilefltirmeleri projesi ihalesinin bir türlü tamamlanmas n n ard nda, Dünya Bankas yetkilileriyle ç kan bir anlaflmazl n neden oldu u da iddialar aras nda yer al rken, EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar taraf ndan konuyla ilgili bir dosyan n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a iletildi i ö renildi. Dünya Bankas 'ndan kullan - lan 205 milyon Euro'luk flebeke yenileme ifllemleri 7 paket olarak ele al nd. Bu paketlerden bir tanesi de Menderes, O lananas, Alia a ve Menemen'in içinde bulundu u zmir paketi. GED Z V adl zmir Paketinde yer alan sözleflmelerin yerine gelmesiyle bu bölgelerde enerji altyap lar yla ilgili sorun kalmayacak. Proje kapsam nda Menderes te 36, O lananas nda 29, Alia a da 58 ve Menemen de 34 adet olmak üzere toplam 157 adet yeni beton trafo binas yap larak enerji hatlar yeralt na al nacak.

14 SAYFA 15 Nisan Bizim park art k Avrupal oldu Kocao lu da Dünyaevi ne girdi zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, EGE-KOOP DÜNYAEV AVM ile ZFAfi n güçlerini birlefltirmesinin zmir için önemine de indi Ege-Koop Dünyaevi AVM yi ziyaret eden zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, AVM esnaf yla teker teker görüflüp hay rl olsun dileklerini iletti, program ndaki yo unluktan dolay 5 Mart ta yap lan büyük aç l fla kat lamamaktan duydu u üzüntüyü dile getirdi. zmir e ve Ege ye kazand rd bu baflar l yat r m ve hayata geçirdi i projeler nedeniyle Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan da tebrik eden Aziz Kocao lu, önümüzdeki günlerde efliyle birlikte al flverifl yapmak üzere yeniden ziyarete gelece ini de sözlerine ekledi. Ege-Koop Dünyaevi AVM nin, ilk ihtisas al flverifl merkezi olmas bak m ndan zmir in de erine de er kataca n kaydeden Aziz Kocao lu, zmir Büyükflehir Belediyesi olarak her konuda destek vermeye haz r olduklar n ifade etti, böylesine önemli bir projenin herkes taraf ndan sahiplenilmesi gerekti inin alt n çizdi. Ege-Koop Dünyaevi AVM ile ZFAfi n iflbirli iyle gelifltirilecek ortak bir projeyle zmir de gelinlik ve abiye üzerine moda günleri gibi de iflik aktivitelerin düzenlenebilece ini de söyleyen Kocao lu, kentin bu tür organizasyonlarla ad n duyurarak marka haline gelece ini, bu konuda da oldukça iddial olduklar n belirtti. ki kurumun iflbirli iyle zmir in gelinli in baflkenti olaca n da sözlerine ekleyen zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, gelinlik ve abiye ihracat n n art r lmas konusunda neler yap labilece i ve Büyükflehir Belediyesi olarak nas l destek verilebilecekleriyle ilgili Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan dan bilgi istedi. Türkiye deki gelinlik damatl k pazar n, zmirli firmalar n yönlendirdi ini söyleyen Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan, Kaliteli üretim ve pazarlamada iyi bir konumday z. Tasar m konusunda da gençlerin önemli bir at l m oldu unu görüyoruz. Art k zmir i bu sektörde sadece üretimin de il, modan n da merkezi yapaca z. Bunu da Ege-Koop Dünyaevi AVM ile ZFAfi n iflbirli iyle baflaraca m za inan yorum dedi. ZFAfi la yap lacak ortak çal flmalarla zmir i, gelinlik ve abiyede bir marka haline getireceklerini de sözlerine ekleyen Aslan, kalite, tasar m, dizayn ve modaya fazlas yla önem vererek, zmir i di erlerinden farkl laflt rmak gerekti ini vurgulad. Aslan, '' Gelifltirilecek yeni projeler ve organizasyonlarla zmir, birçok konuda yapt ilk olma özelli ini ciddi flekilde muhafaza edecek, bunu da Ege Koop Dünyaevi AVM ve ZFAfi la birlikte zirveye tafl yacak'' dedi. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kente kazand r lan, 425 bin metrekare alan üzerinde hayvanlar n tutsakl k duygusunu hissetmeden özgürce yaflabildikleri zmir Do al Yaflam Park art k resmen Avrupal oldu. zmir Büyükflehir Belediyesi Meclisi nin 11 Ocak 2010 tarihinde oybirli iyle ald karar do rultusunda Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli i ne (EAZA) yap lan adayl k baflvurusuna olumlu yan t geldi y l n n Aral k ay nda aç lan ve o günden bu yana Türkiye çap nda büyük ilgi gören zmir Do al Yaflam Park, gelen heyetlerin inceleme ve de erlendirmelerinin sonucunda EAZA üyesi olmaya hak kazand. Üyelikle ilgili resmi protokolün önümüzdeki günlerde gerçeklefltirilece i belirtildi. Uzmanlardan tam not zmir Do al Yaflam Park, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birli i ne üyelik sürecinin gerçekleflmesi konusunda en önemli s navlardan birini geçti imiz Ocak ay nda vermiflti. Kente gelen EAZA temsilcileri iki gün boyunca parkta inceleme yapm flt. ngiltere, Macaristan ve Hollanda dan gelen uzmanlar bar naklar, aç k alanlar ve ziyaretçilerin kullan m alanlar n incelemifl, gördüklerini foto raflarla belgelemiflti. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile görüflme olana da bulduklar n söyleyen Uluslararas Müfettifl ve ngiltere Whipsnade Hayvanat Bahçesi sorumlusu Nick Lindsay, zmir Do al Yaflam Park n n kendilerini çok heyecanland rd n söylemiflti. Üyelik avantajlar büyük Birlik üyeli inin zmir Do al Yaflam Park na ve zmir Büyükflehir Belediyesi ne prestij sa lama, park n dünya ölçe inde tan nmas na yard mc olma gibi katk lar n n yan s ra, hayvan temini ve de iflimi ile hayvanat bahçelerinin hayvan bilgilerine ulaflmada kolayl k sa layaca belirtiliyor. EAZA üyesi 35 ülkeden 300 ü aflk n hayvanat bahçesi ve akvaryumla ortak internet a ile iletiflim kurulabilecek. Birlik üyeleri ile kurulan iletiflim, yönetimden ve uzman personelden bak c ya kadar her bireyin geliflimini ve deneyimlerini art racak. Yerli ve yabanc ziyaretçiler için daha etkin bir tan t m yap lmas sa lanacak.

15 SAYFA 16 N SAN 2011 Hem yaramaz hem çok ifltahl zmir Do al Yaflam Park n n en minik üyesi, bebek fil zmir, h zla büyüyor. Gün geçtikçe hareketlenen zmir, küçük yaramazl klar yla park n nefle kayna oldu. Art k annesinin sütüyle doymayan sevimli file günde iki kez biberonla mama verilmeye baflland. Türkiye de do an ilk fil olarak literatüre geçen ve ilk günler annesinin ayaklar n n dibinden ayr lmayan zmir, flimdi yerinde duram yor. Oyuncaklar yla oynuyor, bak c lar n peflinden kofluyor, hatta kendisini görüntüleyen kameralarla bile oynamaya çal fl yor. Yaramazl klar yla park n nefle kayna olan zmir, bak c lar n ise bir hayli yoruyor. Her geçen gün büyüyen bebek fil, art k ek g dalarla da besleniyor. Bak c lar, bir hayli ifltahl oldu unu belirtikleri yavru filin anne sütü d fl nda günde 3 litre mama yedi ini söylüyor. Bak c s Serkan Öztanman, maman n önce s s n kontrol ediyor, sonra tad n. Sevimli fil de, annesi gibi güvendi i bak c s n n elinden biberona doldurulan mamay büyük bir keyifle emiyor. zmir Do al Yaflam Park Müdürü Hakan Öztürk, geliflimini sa l kl bir flekilde sürdüren zmir in annesinden ald sütün yan s ra gerek mineral gerek vitamin yönünden takviye edilmesi gerekti ini belirterek günde en az iki kez mama ile beslendi ini söylüyor. Esra Libya gönüllüsü Libya dan yaral tafl yan ve insani yard m amaçl Ankara Feribotu nun üçüncü kaptanl n 25 yafl ndaki Esra Konak yap yor Yük gemilerinde kaptanl k yapan ve yaklafl k 2 y ld r 19 ülkeye sefer gerçeklefltiren 25 yafl ndaki Esra Konak, tatilini yar da keserek Libya'ya insani yard m götüren Ankara Feribotu'nda gönüllü olarak görev ald. Antalya'da tatil yapt s rada Libya'ya insani yard m götürecek Ankara Feribotu'nda gönüllü olarak yer almas teklif edilen Esra Konak, hiç tereddüt etmeden ''Evet'' cevab n verdi. nsani yard m götürdü ü Libya'dan yaral ve refakatçilerle Çeflme'ye dönen Ankara Feribotu'nun 3. kaptan olan Esra Konak, ''Y ll k iznimde Antalya'da tatil yaparken beni arad lar ve Libya'ya insani yard m götürecek Ankara Feribotu'nda kaptanl k yapmam teklif ettiler. Hiç tereddütsüz kabul edip, tatilimi yar - da b rakarak Çeflme'ye geldim. Savaflta yaralananlar n, çat flma bölgesinden al n p güvenli bir ülke olan Türkiye'ye getirilmesine katk m oldu u için çok mutluyum.'' Isparta'da do du unu, Antalya'da büyüdü ünü anlatan Konak, çocuklu unun ''denizle iç içe ve bar fl k'' geçti- ini belirtti. Denize olan tutkusunun küçük yafllarda bafllad n dile getiren Esra Konak, flöyle devam etti: ''Antalya'da 8 yafl ndayken, büyüklerin bile korktu u falezlerden denize girerdim. Çocuklu umda denizle ilgili bir mesle i seçmeyi kafama koymufltum. Üniversite s nav nda TÜ Denizcilik Fakültesini tek tercih olarak yaz p kazand m. Amac m birinci kaptanl a kadar yükselmek.'' Kad n kaptanlara karfl insanlar n ön yarg lar n n bulundu unu belirten Esra Konak, ''Ancak kad n kaptanlar n da baflar l olduklar n görünce sektörde bizi kabullendiler''dedi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı