TUR ST K YERLER N POPÜLAR TES N N BEL RLENMES : STANBUL ÖRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUR ST K YERLER N POPÜLAR TES N N BEL RLENMES : STANBUL ÖRNE"

Transkript

1 TUR ST K YERLER N POPÜLAR TES N N BEL RLENMES : STANBUL ÖRNE Onur Önay stanbul Üniversitesi letme Fakültesi Say sal Yöntemler Anabilim Dal. Eyüp Çetin stanbul Üniversitesi letme Fakültesi Say sal Yöntemler Anabilim Dal. ÖZET stanbul; tarih boyunca, dünya tarihinde önemli yerlere sahip devletlere ba kentlik yapm veya bu devletlerin önemli bir ehri olmu tur. Günümüzde de ekonomik ve kültürel de erini korumaktad r. nsanl k tarihinin bu kültür alüvyonlu ehri, her bir kö esinde tarihin verimli hasad n vermektedir y l nda Avrupa Kültür Ba kenti olan stanbul, gerek i alan ndan gerekse sosyal alanlardan, dünyan n de i ik yerlerinden insanlar kendisine çekmektedir. Bu çal mada stanbul ilindeki öne ç kan turistik yerler popülaritelerine göre çok kriterli bir karar ikliminde s ralanm t r. Bu kapsamda 40 önemli turistik yer TOPSIS ve MOORA yöntemleriyle s ralanm ve potansiyel bir gezi listesi önerilmi tir. Anahtar Kelimeler: stanbul, letme Fakültesi, Turistik Gezi, TOPSIS, MOORA ABSTRACT DETERMINING THE POPULARITY OF TOURIST DESTINATIONS: ISTANBUL CASE Istanbul has been capital city of very important states in the history of the World. Today, it preserves its economical and cultural value. The city of Istanbul was European Capital of Culture in Istanbul attracts people in both business and social environments. In this effort, the most famous selected 40 tourist destinations in Istanbul are ranked on popularity basis using TOPSIS and MOORA in a multi-criteria decision environment. The resulted ranking may be employed as a potential travel list. Keywords: Istanbul, School of Business Administration, Touristic Travel, TOPSIS, MOORA 90

2 G R stanbul; tarih boyunca, dünya tarihinde önemli yerlere sahip devletlere ba kentlik yapm veya bu devletlerin önemli bir ehri olmu tur. Dolay s yla as rlar boyu ticaret ve kültürün önemli bir noktas olmu tur. Günümüzde de ekonomik ve kültürel de erini korumaktad r. Hem deniz ehri olmas, hem de kara ula m nda Avrupa ve Asya k talar n birle tiren bir ehir olmas, stanbulu; farkl dini inan ve farkl ananeden gelen insanlar n bulu tu u, dünyada e i bulunmaz bir yer haline getirmektedir. nsanl k tarihinin bu kültür alüvyonlu ehri, her bir kö esinde tarihin verimli hasad n vermektedir y l nda Avrupa Kültür Ba kenti olan stanbul 1, gerek i alan ndan gerekse sosyal alandan, dünyan n de i ik yerlerinden insanlar kendisine çekmektedir. Günümüz rekabet artlar alt nda, i letmeler için mü teri memnuniyeti çok önemli bir yer tutmaktad r. Ticari ili kilerin yan nda sosyal ili kilerle daha çok ileti im kurularak daha kârl i ler gerçekle tirilebilmektedir. Bu çal mada, stanbul ili s n rlar içerisinde yer alan turistik yerlerin popülerliklerine göre s ralanmas çok amaçl karar araçlar ndan TOPSIS ve MOORA yöntemleriyle gerçekle tirilmi tir. Bu çal mada elde edilen sonuçlar -co rafi uzakl klar n ba lang ç noktas olarak stanbul Üniversitesi letme Fakültesi ele al nd ndan- Fakülteye gelen misafir ö retim üyeleri veya ö renciler için bir gezi listesi olarak hizmet edebilir. Bu çal mada, stanbul da gezilip görülmek istenen en popüler 40 yer seçilmi tir. Bu yerlerin seçimine ve popülaritesine karar verilirken; internetteki gezi siteleri, internet forumlar, turistik rehberler, ilanlar, çe itli reklamlardan en çok kar la lan yerler olarak seçilmesine dikkat edilmi tir. Ayr ca bu yerler belirlenirken, stanbul Kültür ve Turizm l Müdürlü ü, TBMM Milli Saraylar Daire Ba kanl resmi internet sitelerinde bulunan yerlerden bir k sm (kar la lan popülerliklerine göre) seçilmi tir. 40 yer için öncelik tercihi olu turabilmek için 5 kriter belirlenmi tir. Kriterlerin a rl klar n n belirlenebilmesi için 203 ki iye anket uygulanm t r. Anket sonuçlar na göre a rl klar belirlenmi tir. Daha sora bu kriterlere göre TOPSIS ve MOORA Yöntemleriyle 40 alternatif (yer) s ralanm t r. Yöntemi uygularken gerekli i lemler MS Excel kullan larak yap lm t r. TOPSIS Yöntemi, çok kriterli karar verme yöntemlerindendir. Farkl sektörlerde ve problemlerde yayg n olarak uygulanmaktad r. Bu uygulamalardan baz lar ; TOPSIS yönteminin ba ka bir yöntemle kar la t r ld bir çal ma 2, Türk g da irketlerinin finansal performans n n çok amaçl karar verme yöntemleriyle de erlendirilmesi üzerine bir çal ma 3 (Bülbül,Köse) ve baz di er çal malar; tedarikçi seçimi problemi üzerine yap lm bir çal ma (Jadidi, Hong, Firouzi, Yusuff, Zulkifli 2008), Türk otomotiv firmalar n n performans ölçümü ve analizine yönelik bir çal ma (Yurdakul, ç 2003), MKBde i lem gören çimento irketlerinin mali performanslar n n de erlendirilmesi 1 Tanitim/Pages/2010_Avrupa_Kultur_Baskenti_Istanbul.aspx (Eri im: 24/02/2012) 2 (Eri im Tarihi: 08/05/2011) 3 (Eri im Tarihi: 08/05/2011) 91

3 (Dumano lu 2010), trafik kazalar n n nedenleri ve sonuçlar aras ndaki ili kinin analizi ve de erlendirilmesi üzerine bir çal ma (Alp, Engin 2011) olarak belirtilebilir. MOORA Yöntemi, 2006 y l nda W. K. M. Brauers, E. K. Zavadskas taraf ndan yap lan çal mada tan t lm t r(ersöz, Atav 2011; Brauers, Zavadskas 2006). Literatürde MOORA Yöntemini içeren baz çal malar; geçi ekonomisinde özelle tirme(brauers, Zavadskas 2006), yol tasar m alternatiflerinin çok amaçl optimizasyonu (Brauers, Zavadskas, Peldschus, Turskis 2008), müteahhitlerin çok amaçl s ralanmas (Brauers, Zavadskas, Turskis, Vilutiene 2008), iç havaland rman n çok kriterli de erlendirmesi(kalibatas, Turskis 2008), bölgesel geli im çal malar nda kuvvetlilik Litvanya örne i(brauers, Ginevicius 2009), Belçika bölgelerinin ekonomilerinin multimoora ile testi(brauers, Ginevicius 2010), Litvanyadaki bölgesel geli imi MOORA metoduyla çok amaçl dü ünme(brauers, Ginevicius, Podvezko 2010), ö ütme i leminin parametrik optimizasyonu için MOORA metodunun uygulanmas (Gadakh 2011), eklinde yaz labilir. Bunlar n yan nda Türkiye de 2011 y l nda Ersöz ve Atav taraf ndan MOORA metodu üzerine bir bilimsel bildiri yay nlanm t r(ersöz, Atav 2011). 1. TOPSIS VE MOORA YÖNTEMLER Bu bölümde TOPSIS ve MOORA Yöntemleri hakk nda teorik olarak bilgi verilmi tir TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) Yöntemi: TOPSIS Yöntemi, çok nitelikli karar verme yöntemlerinden birisidir. TOPSIS yönteminin uygulamas a a daki ad mlar n s ras yla tamamlanmas ndan olu maktad r. 1. Ad m: Karar matrisinin olu turulmas. Karar matrisi, sat rlar nda s ralanmas istenen alternatifler, sütunlar nda s ralama i leminin yap lmas nda kullan lacak olan kriterler olacak ekilde yaz lan matristir. Karar matrisini A ile gösterildi ini kabul edersek a a daki ekilde ifade edebiliriz. m tane alternatif, n tane kriterden olu an matris a a daki gibi ifade edilebilir (Alp, Engin 2011, s:69). Kriterler Alternatifler 2. Ad m: Normalizasyon i lemi. A matrisinin elemanlar a a daki formül yard m yla normalize edilerek matris tekrar yaz l r (Yurdakul, ç 2003, s:12; Bülbül, Köse 4, s:7). ( ) 4 (Eri im Tarihi: 08/05/2011) 92

4 Normalize edilerek yaz lm matris B ile gösterilsin. 3. Ad m: A rl kland r lm normalizasyon matrisinin olu turulmas. Normalize edilmi A matrisi (yani B matrisi) kriterlerin a rl klar yla çarp larak, a rl kland r lm normalize matris olu turulur (Dumano lu 2010, s:331; HHO 5 )., j- inci kriterin a rl olmak üzere, eklinde a rl klarla çarp m i lemi yap l r. A rl kland r lm normalize matris L ile gösterilsin. 4. Ad m: Pozitif ideal ve negatif ideal çözümlerin bulunmas. A rl kland r lm normalize matristen pozitif ideal çözüm (A*) ve negatif ideal çözüm ( ) belirlenir. Bu de erler belirlenirken a rl kland r lm normalize matristeki (L matrisi) sütunlardaki maksimum ve minimum de erler al n r (Yurdakul, ç 2003, s:12). maksimum de erler minimum de erler 5. Ad m: deal çözüme olan uzakl klar n hesaplanmas (Alp, Engin 2011, s:71). Alternatiflerin pozitif ideal çözüme olan uzakl klar, formülüyle hesaplan r. ( ) Alternatiflerin negatif ideal çözüme olan uzakl klar, formülüyle hesaplan r. ( ) 5 (Eri im Tarihi: 08/05/2011) 93

5 6. Ad m: Pozitif ideal çözüme benzerli in hesaplan p s ralaman n yap lmas (Jadidi, Hong, Firouzi, Yusuff, Zulkifli 2008, s:765). formülüyle benzerlik hesaplan r. Maksimumdan minimuma olacak ekilde s ralama yap l r MOORA (Multi-Objective Optimization on basis of Ratio Analysis) Yöntemi: Giri bölümünde detaylar verildi i üzere MOORA Yöntemiyle yap lm birçok çal ma mevcuttur. MOORA Yönteminin, uygulanmas a a daki gibidir. Yöntem iki bölümden olu maktad r 6. Bu bölümler; - Oran metodu - Referans nokta yakla m Baz kaynaklarda iki yöntem de kullan lmakta, baz kaynaklarda ise sadece tek bir yöntemin kullan larak s ralama elde edildi i görülmektedir. Yöntem alternatiflerin ve kriterlerin (amaçlar n) olu turdu u verinin matris eklinde yaz lmas yla ba lar. zleyen ad mlar a a da yer almaktad r Oran Metodu: Her bir alternatifin karelerinin toplam n n karekökü ile kriterler bölünerek normalizasyon i lemi yap l r (Brauers, Zavadskas, Tursk s, Vilutiene 2008, s:248; Brauers, Zavadskas, Peldschus, Tursk s 2008, s:543; Ersöz, Atav 2011, s:80). Bu i lem, formülüyle gerçekle tirilir. Burada alternatifin say s, kriter (amaç) say s d r. dir. Baz durumlarda olabilmektedir. ; alternatifin, amaçtaki (kriterdeki) de erinin normalle tirilmi halidir. Bu normalizasyon i leminden sonra haz rlanan tabloda amaçlar n maksimum veya minimum amaçlar olmas na göre belirlenir ve toplan rlar. Toplanan maksimum amaçlar de erlerinden toplanan minimum amaçlar de eri ç kart l r (Brauers, Ginevicius 2009, s:123; Gadakh 2011, s:744). 6 Ersöz ve Atav (2011, s:79), literatürde MOORA-Oran metodu, MOORA-Referans nokta yakla m, MOORA-Önem Katsay s, MOORA-Tam Çarp m Formu, MULTI-MOORA olacak ekilde çe itli MOORA yöntemleri oldu unu belirtmektedir. 94

6 Bu formülde, maksimize edilecek amaçlar, minimize edilecek amaçlard r. ; alternatifinin tüm amaçlara göre normalle tirilmi de erlendirilmesidir. lerin s ralanmas yla i lem tamamlanm olur Referans Nokta Yakla m Referans noktas yakla m nda, oran metoduna ek olarak her amaç için maksimal amaç referans noktalar ( ler) belirlenir (Brauers, Ginevicius 2010, s:188). Bu referans noktalar amaç maksimizasyon ise maksimum noktalar, amaç minimizasyon ise minimum noktalard r. Belirlenen bu noktalara her lerle olan uzakl klar bulunur(ersöz, Atav 2011, s:81). Yani; i lemi yap l r ve matris olarak yaz l r. Burada; alternatiflerin say s n, amaçlar n (kriterlerin) say s n, alternatifin amaçtaki (kriterdeki) normalle tirilmi de erini, amac n (kriterin) referans noktas n, göstermektedir. Olu turulan yeni matris, Tchebycheff Min-Maks Metrik i lemi; uygulan r (Brauers, Ginevicius 2010, s:188). Böylece s ralama yap l r. Örne in minimizasyon i leminde nin den büyük olmas yla, mutlak de er kullan lmas na gerek duyulur Önemlili i Verilmi Amaç Durumunda Baz durumlarda bir amaç (kriter) bir di erinden daha çok öneme sahiptir. Bu durumda bir amaca daha fazla önem vermek için bir alternatifin normalize edilmi de eri önem katsay s yla çarp l r (Brauers, Ginevicius, Podvezko 2010, s:618). 95

7 Bu formülde, maksimize edilecek amaçlar, minimize edilecek amaçlard r. ; alternatifinin önem katsay s yla tüm amaçlara göre normalle tirilmi de erlendirilmesidir. amac n önem katsay s d r. 2. STANBUL DAK TUR ST K YERLER N SIRALANMASI Bu çal mada stanbul ilinden seçilen ziyaret edilmesi en çok tavsiye edilen yerler aras ndan 40 yer seçilmi tir. Bu yerlerin seçiminde popülerlikleri dikkate al nm t r. Turistik yerlerin popülerliklerine karar verilirken; internetteki gezi siteleri, internet forumlar, turistik rehberler, ilanlar, çe itli reklamlarda en çok kar la lan yerler olmas na dikkat edilmi tir. Yerlerin belirlenmesinde, stanbul Kültür ve Turizm l Müdürlü ü, TBMM Milli Saraylar Daire Ba kanl resmi internet sitelerinde bulunan yerlerden ve verilerden bir k sm (kar la lan popülerliklerine göre) kullan lm t r. Yöntemler uygulan rken; 40 yer (alternatif) için öncelik s ras olu turulurken, 5 kriter belirlenmi tir. S ralama yapmak için kullan lan kriterler; 1- Gidilen Yere Ödenecek Ücret: Bu kriterle, gidilen bir yere giri ücreti veya ziyaret etmek için ödenebilecek herhangi bir ücret olup olmad belirlenmi tir. 2- Hareket Noktas na Uzakl k: Bu çal mada hareket noktam z stanbul Üniversitesi Avc lar Kampüsü olarak al nm t r. Dolay s yla gidilecek her bir noktan n stanbul Üniversitesi Avc lar Kampüsünden ne kadar uzakta oldu u belirlenmi tir. Bu de erler maps.google.com adresinden al nm, yöntemlerin uygulamas nda kullan labilir yakla k uzakl klard r. Trafik yo unlu u, yol çal mas vb. faktörlerin etkileri ihmal edilmi tir. 3- Kültürel Tarihi Yerler: Ele al nan veri setinde bir k s m yerler tarihi ve kültürel özellik göstermektedir. Örne in Topkap Saray Müzesi kültürel tarihi yerler aras na girmektedir. 4- Gezi Al veri Yeri: Ele al nan veri setinde bir k s m yerler gezilebilecek veya al veri yap labilecek yer özelli i göstermektedir. Gezilecek yer ve al veri yap labilecek yer olma özelli ini ayr ayr veya beraber gösteren yerler, ayr m ndaki güçlük nedeniyle beraber ele al nm t r. ki özellikten birini veya ikisini de gösteren yer bu kriterde de erlendirilmi tir. Örne in; Taksim Meydan gezilecek yerler aras ndad r, M s r Çar s hem gezilecek hem de al veri yap lacak yerler aras ndad r. 5- Dinlenme E lence Yeri: Ele al nan veri setinde bir k s m yerler dinlenebilecek veya e lenilebilecek yer özelli i göstermektedir. Dinlenilecek ve e lenilecek yer olma özelli ini ayr ayr veya beraber gösteren yerler, ayr m ndaki güçlük nedeniyle beraber ele al nm t r. ki özellikten birini veya ikisini de gösteren yer bu kriterde de erlendirilmi tir. Örne in; Emirgan Korusu bu kriterle de erlendirilebilecek yerler aras ndad r. 96

8 Alternatifler aras ndaki yerler, s ralanan bu kriterlerden bir veya bir kaç na ayn anda uymaktad r. Örne in, Gülhane Park, kültürel - tarihi ve gezilip dinlenilecek bir yerdir. Bu nedenle 3., 4. ve 5. kriterlerle ayn anda de erlendirilebilir. Birinci ve ikinci kriterler maliyet kriteri olduklar için bu kriterlere ait olarak al nm t r. de erleri 2.1. TOPSIS Yönteminin Uygulanmas Veri seti 40 alternatif ve 5 kriterle olu turularak bir tablo halinde haz rlanm t r. Böylece karar matrisi olu turulmu tur 7. Daha sonra karar matrisindeki veriler normalize edilerek normalize karar matrisi elde edilmi tir. Normalize etmek için; formülü tüm verilere uygulanm t r. Bulunan de erler TABLO 1 de gösterilmi tir. Kriterlerin a rl klar n n belirlenebilmesi için 203 ki iye anket uygulanm t r. Yukar da detaylar verilen be kriter; anket uygulananlardan, kendileri için en önemli kritere 5 puan, en az önemli kritere 1 puan verecek ekilde kriterleri s ralamalar istenmi tir. Anketleri dolduranlar n %53,69 u erkek, % 46,31 i bayand r. Ayr ca %10,34 ünün geliri 1000TL nin alt nda, %29,56 s n n geliri TL aras nda, %19,70 inin geliri TL aras nda, %8,87 sinin geliri 3000TL nin üstünde olup, %31,53 ünün düzenli bir geliri yoktur. Anket sonuçlar na göre a rl klar belirlenmi tir. Anket sonuçlar na göre a rl klar; 1. kriter için 2. kriter için 3. kriter için 4. kriter için 5. kriter için olarak belirlenmi tir. Her kriter de eri kendi a rl yla çarp larak a rl kland r lm normalize matris olu turulmu tur. A rl kland rma için; formülü kullan lm t r. Bulunan de erler TABLO 2 de gösterilmi tir. 7 Tablo, büyüklü ü nedeniyle tamam n her ad mda yaz lmas güçlü ü do maktad r. Bu nedenle i lem ad mlar anlat ld ktan sonra tablonun bir bölümünü yap lan i leme örnek olarak EK bölümünde gösterilmi tir. Sonuçlar gösteren tablolar n tamam verilmi tir. 97

9 Pozitif ideal ve negatif ideal çözümler bulunur. maksimum de erler minimum de erler MAKS: 0,0382 0,0561 0,0237 0,0635 0,1556 M N: 0,0000 0,0095 0,0000 0,0000 0,0000 Alternatiflerin ideal çözüme olan uzakl klar n hesaplan r. Alternatiflerin pozitif ideal çözüme olan uzakl klar, formülüyle hesaplan r. Alternatiflerin negatif ideal çözüme olan uzakl klar, formülüyle hesaplan r. Bulunan de erler TABLO 3 de gösterilmi tir. Pozitif ideal çözüme benzerlik, formülüyle hesaplan r ve en büyükten en küçü e s ralama yap l nca sonuç a a daki TABLO 4 deki gibi bulunmaktad r: 98

10 TABLO 4: TOPSIS Yöntemi Sonuç Tablosu. S ra Yerler 1 Gülhane Park 0, Galata Kulesi 0, K z Kulesi 0, Taksim Meydan 0, Kad köy Bo a Heykeli 0, Kad köy Ba dat Caddesi 0, Emirgan Korusu 0, Pierre Lotti Tepesi 0, Kapal Çar 0, M s r Çar s 0, Tünel 0, Haydarpa a Liman 0, Buz Müzesi 0, Florya Atatürk Deniz Kö kü 0, Aynal kavak Kasr 0, Havac l k Müzesi 0, Rumeli Hisar Müzesi 0, Sak p Sabanc Müzesi 0, Anadolu Hisar Müzesi 0, Deniz Müzesi 0, Küçük Su Kasr 0, Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi 0, Miniatürk Park 0, Yerebatan Sarn c 0, slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi 0, Galata Mevlevihanesi Müzesi 0, Y ld z Saray Müzesi 0, Türk ve slam Eserleri Müzesi 0, stanbul Arkeoloji Müzeleri 0, stanbul Oyuncak Müzesi 0, Pera Müzesi 0, Kariye Müzesi 0, stanbul Modern Sanat Müzesi 0, Beylerbeyi Saray 0, Rahmi M. Koç Sanayii Müzesi 0, Ayasofya 0, Eyüp Sultan Camii 0, Sultan Ahmet Camii 0, Dolmabahçe Saray Müzesi 0, Topkap Saray Müzesi 0,

11 Böylece seçilen 40 yer belirli kriterlere göre s ralanm t r. Bu s ralama yap lan ankete göre belirlenen a rl klara göre olu turulmu tur. Bu a rl klar n de i mesi s ralamay da de i tirecektir MOORA Yönteminin Uygulanmas lk olarak MOORA Oran Metodu uygulamas yap lacakt r. Bu çal mada kullan lan verilerde bir a rl kland rma uygulanm t r. Yukar da da belirti i üzere a rl klar anket yard m yla belirlenmi tir. Dolay s yla, formülü kullan larak normalizasyon i lemi yap l r (TABLO 5) ve elde edilen de erler önem katsay lar yla çarp l r (TABLO 6). S radaki ad mda, amaçlardan (kriterlerden) maksimizasyon ve minimizasyon yap lacaklar belirlenip, i lemi ile de erler elde edip s ralama yap lacakt r. Bulunan de erler TABLO 7 de gösterilmi tir 40 yer için MOORA Oran Metodu uygulanarak, tablo haz rlanm ve gerekli i lemler yap l p büyükten küçü e s ralanm t r. Sonuçlar a a daki TABLO 8 da verilmi tir. 100

12 TABLO 8: MOORA Oran Metodu uygulanarak bulunan sonuç. S ra MOORA Oran Metodu (a rl kl s ralama) 1 K z Kulesi 0, Galata Kulesi 0, Gülhane Park 0, Emirgan Korusu 0, Kad köy Ba dat Caddesi 0, Kad köy Bo a Heykeli 0, Taksim Meydan 0, Pierre Lotti Tepesi 0, Haydarpa a Liman 0, Tünel 0, M s r Çar s 0, Kapal Çar 0, Buz Müzesi 0, Sultan Ahmet Camii 0, Eyüp Sultan Camii 0, Topkap Saray Müzesi 0, Dolmabahçe Saray Müzesi 0, Beylerbeyi Saray 0, Ayasofya 0, Rahmi M. Koç Sanayii Müzesi 0, stanbul Oyuncak Müzesi 0, stanbul Modern Sanat Müzesi 0, Kariye Müzesi 0, Pera Müzesi 0, stanbul Arkeoloji Müzeleri 0, Türk ve slam Eserleri Müzesi -0, Y ld z Saray Müzesi -0, Küçük Su Kasr -0, Galata Mevlevihanesi Müzesi -0, slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi -0, Yerebatan Sarn c -0, Miniatürk Park -0, Deniz Müzesi -0, Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi -0, Anadolu Hisar Müzesi -0, Sak p Sabanc Müzesi -0, Rumeli Hisar Müzesi -0, Aynal kavak Kasr -0, Havac l k Müzesi -0, Florya Atatürk Deniz Kö kü -0,

13 Referans noktas yakla m yla çözüm yap ld nda ise bir çok kriter (amaç) için referans noktas ndan farklar ayn de er ç km t r. Referans noktas yakla m nda, küçükten büyü e s ralama yap lacak de erlerin birço u ayn de ere sahip bulunmu tur. Bu nedenle Referans Noktas Yakla m kullan lmam t r. Dolay s yla bu çal mada sadece MOORA Oran Metodu kullan lm t r. TABLO 9: Sonuç Tablolar n Kar la t r lmas. TOPSIS Yönt. S ra Yerler MOORA Oran Yönt. S ra 1 Gülhane Park 3 2 Galata Kulesi 2 3 K z Kulesi 1 4 Taksim Meydan 7 5 Kad köy Bo a Heykeli 6 6 Kad köy Ba dat Caddesi 5 7 Emirgan Korusu 4 8 Pierre Lotti Tepesi 8 9 Kapal Çar M s r Çar s Tünel Haydarpa a Liman 9 13 Buz Müzesi Florya Atatürk Deniz Kö kü Aynal kavak Kasr Havac l k Müzesi Rumeli Hisar Müzesi Sak p Sabanc Müzesi Anadolu Hisar Müzesi Deniz Müzesi Küçük Su Kasr Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi Miniatürk Park Yerebatan Sarn c slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Galata Mevlevihanesi Müzesi Y ld z Saray Müzesi Türk ve slam Eserleri Müzesi stanbul Arkeoloji Müzeleri stanbul Oyuncak Müzesi Pera Müzesi Kariye Müzesi stanbul Modern Sanat Müzesi Beylerbeyi Saray Rahmi M. Koç Sanayii Müzesi Ayasofya Eyüp Sultan Camii Sultan Ahmet Camii Dolmabahçe Saray Müzesi Topkap Saray Müzesi

14 3. KR TER A IRLIKLARININ E T OLMASI DURUMUNDA SIRALAMA Anket sonucuna göre a rl klar n 1. kriter için ; 2. kriter için ; 3. kriter için ; 4. kriter için ; 5. kriter için olarak bulunmu tur. Fakat a rl klar n; 1. kriter için 2. kriter için 3. kriter için 4. kriter için 5. kriter için eklinde olduklar, yani karar verici için; her bir kriterin e it öneme sahip oldu u kabul edilirse yeni s ralama TABLO 10 daki ekilde olacakt r. TABLO 10: Kriter A rl klar n E it Olmas Durumunda S ralama. TOPSIS Yönt. S ra Yerler MOORA Oran Yönt. S ra 1 Florya Atatürk Deniz Kö kü 40 2 Gülhane Park 3 3 Galata Kulesi 2 4 K z Kulesi 1 5 Havac l k Müzesi 39 6 Aynal kavak Kasr 38 7 Taksim Meydan 7 8 Kad köy Bo a Heykeli 6 9 Kad köy Ba dat Caddesi 5 10 Emirgan Korusu 4 11 Pierre Lotti Tepesi 8 12 Rumeli Hisar Müzesi Sak p Sabanc Müzesi Anadolu Hisar Müzesi Kapal Çar M s r Çar s Tünel Haydarpa a Liman 9 19 Buz Müzesi Deniz Müzesi Küçük Su Kasr Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi Miniatürk Park Yerebatan Sarn c slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

15 26 Galata Mevlevihanesi Müzesi Y ld z Saray Müzesi Türk ve slam Eserleri Müzesi stanbul Arkeoloji Müzeleri stanbul Oyuncak Müzesi Pera Müzesi Kariye Müzesi stanbul Modern Sanat Müzesi Beylerbeyi Saray Rahmi M. Koç Sanayii Müzesi Ayasofya Dolmabahçe Saray Müzesi Eyüp Sultan Camii Topkap Saray Müzesi Sultan Ahmet Camii 14 A rl klar n de i mesiyle s ralaman n de i ti i görülmektedir. Karar verici için önemine göre kriterlere a rl klar verilerek s ralamalar elde edilebilir. SONUÇ Bu çal mada, stanbul ili s n rlar içerisinde yer alan turistik yerlerin popülerliklerine göre s ralanmas yap lm t r. Çal mada; yerli turizm ve hedef kitle olarak yerli turistler dü ünülmü tür. Böylece k s tl zaman ve kaynaklar bulunan ki iler için çok amaçl (kriterli) bir gezi listesi önerilmi tir. Söz konusu s ralaman n çok amaçl karar verme ortam nda yap labilmesi için veriler toplanm, anket düzenlenmi, gerekli a rl klar belirlenmi, TOPSIS ve MOORA Oran Metodu uygulanm t r. ki farkl yöntemin uygulanmas yla ula lan sonuçlara tablolarda yer verilmi tir. Karar verici kendisi için uygun olan listeyi kullanarak gezi program n düzenleyerek say sal karar verme yöntemlerinden yararlanm olacakt r. Seçilen yerlerin s ralamalar ; uygulanan a rl klara, belirlenen kriterlere (amaçlar) göre de i iklik gösterebilir. Belirlenecek yeni a rl klara ve kriterlere göre karar vericiye farkl listeler sunulabilir. Her kurum kendisi için belirleyece i kriterler (amaçlar) ve bu kriterlerin (amaçlar n) a rl klar na göre bir s ralama olu turarak karar vermekte kullanabilir. 104

16 EK 1 TOPSIS Yönteminin uygulanmas yla elde edilen tablolar: TABLO 1: Normalize edilmi veri. Yerler Giri Ücreti (TL) Hareket Noktas na Uzakl k (km) Kültürel- Tarihi Yer Gezi-Al veri Yeri Dinlenme- E lence Yeri 1 Topkap Saray Müzesi 0,0242 0,1333 0,1690 0,0000 0, Sultan Ahmet Camii 0,0000 0,1401 0,1690 0,0000 0, Ayasofya 0,0424 0,1406 0,1690 0,0000 0, Yerebatan Sarn c 0,1696 0,1412 0,1690 0,0000 0, Gülhane Park 0,0000 0,1406 0,1690 0,2887 0, Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi 0,1696 0,1709 0,1690 0,0000 0,0000 TABLO 2: Normalize edilmi verinin a rl klarla çarp lmas. Yerler Giri Ücreti (TL) Hareket Noktas na Uzakl k (km) Kültürel- Tarihi Yer Gezi-Al veri Yeri Dinlenme- E lence Yeri 1 Topkap Saray Müzesi 0,0022 0,0147 0, ,0000 0, Sultan Ahmet Camii 0,0000 0,0154 0, ,0000 0, Ayasofya 0,0038 0,0155 0, ,0000 0, Yerebatan Sarn c 0,0153 0,0155 0, ,0000 0, Gülhane Park 0,0000 0,0155 0, ,0635 0, Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi 0,0153 0,0188 0,0237 0,0000 0,0000 TABLO 3: Alternatiflerin ideal çözümlere olan uzakl klar. Yerler S* S- 1 Topkap Saray Müzesi 0,1768 0, Sultan Ahmet Camii 0,1771 0, Ayasofya 0,1763 0, Yerebatan Sarn c 0,1744 0, Gülhane Park 0,0558 0, Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi 0,1736 0,

17 EK 2 MOORA Oran Yönteminin uygulanmas yla elde edilen tablolar: TABLO 5: Verilerin normalize edilmesi. Yerler Giri Ücreti (TL) Hareket Noktas na Uzakl k (km) Kültürel- Tarihi Yer Gezi-Al veri Yeri Dinlenme- E lence Yeri 1 Topkap Saray Müzesi 0,0242 0,1333 0,1690 0,0000 0, Sultan Ahmet Camii 0,0000 0,1401 0,1690 0,0000 0, Ayasofya 0,0424 0,1406 0,1690 0,0000 0, Yerebatan Sarn c 0,1696 0,1412 0,1690 0,0000 0, Gülhane Park 0,0000 0,1406 0,1690 0,2887 0, Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi 0,1696 0,1709 0,1690 0,0000 0,0000 TABLO 6: Veriler önem katsay lar (a rl klar yla) çarp ld ktan sonra elde edilen tablo. Yerler Giri Ücreti (TL) Hareket Noktas na Uzakl k (km) Kültürel- Tarihi Yer Gezi-Al veri Yeri Dinlenme- E lence Yeri 1 Topkap Saray Müzesi 0,0022 0,0147 0, ,0000 0, Sultan Ahmet Camii 0,0000 0,0154 0, ,0000 0, Ayasofya 0,0038 0,0155 0, ,0000 0, Yerebatan Sarn c 0,0153 0,0155 0, ,0000 0, Gülhane Park 0,0000 0,0155 0, ,0635 0, Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi 0,0153 0,0188 0,0237 0,0000 0,

18 TABLO 7: nin bulunmas. 1 2 min min maks maks maks Yerler Hareket Giri Kültürel Gezi- Dinlenme- Noktas na Ücreti -Tarihi Al veri E lence Uzakl k (TL) Yer Yeri Yeri (km) Topkap Saray Müzesi 0,0022 0,0147 0, ,0000 0,0000 0, ,0168 0,00682 Sultan Ahmet Camii 0,0000 0,0154 0, ,0000 0,0000 0, ,0154 0, Ayasofya 0,0038 0,0155 0, ,0000 0,0000 0, ,0193 0, Yerebatan Sarn c 0,0153 0,0155 0, ,0000 0,0000 0, ,0308-0, Gülhane Park 0,0000 0,0155 0, ,0635 0,1556 0, ,0155 0, Panoroma stanbul 1453 Tarih Müzesi 0,0153 0,0188 0,0237 0,0000 0,0000 0, ,0341-0,01040 KAYNAKÇA ALP S., ENG N T., Bahar 2011, Trafik Kazalar n n Nedenleri Ve Sonuçlar Aras ndaki li kinin TOPSIS Ve AHP Yöntemleri Kullan larak Analizi Ve De erlendirilmesi, stanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Y l:10 Say 19 s BRAUERS W. K. M., ZAVADSKAS E. K., 2006, The MOORA Method And Its Application To Privatization In A Transition Economy, Control and Cybernetics, vol. 35 No. 2 s: BRAUERS W. K. M., ZAVADSKAS E. K., PELDSCHUS F., TURSKIS Z., June 26-29, 2008, Multi-Objective Optimization Of Road Design Alternatives With An Application Of The Moora Method, The International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC-2008,Institute of Internet and Intelligent Technologies Vilnius Gediminas Technical University. BRAUERS W. K. M., ZAVADSKAS E. K., TURSKIS Z., VILUTIENE T., 2008, Multi- Objective Contractor s Ranking By Applying The Moora Method, Journal of Business Economics and Management, 9(4): s: BRAUERS W. K. M., GINEVICIUS R., 2009, Robustness In Regional Development Studies. The case of Lithuania, Journal of Business Economics and Management, 10(2): s: BRAUERS W. K. M., GINEVICIUS R., 2010, The Economy Of The Belgian Regions Tested With Multimoora, Journal of Business Economics and Management, 11(2): s: BRAUERS W. K. M., GINEVICIUS R., PODVEZKO V., 2010, Regional Development In Lithuania Considering Multiple Objectives By The Moora Method, Technological And Economic Development Of Economy, 16(4): s:

19 BÜLBÜL S., A. KÖSE, Türk G da irketlerinin Finansal Performans n n Çok Amaçl Karar Verme Yöntemleriyle De erlendirilmesi, (Eri im Tarihi: 08/05/2011) Çok Amaçl Karar Verme Yöntemlerinden TOPSIS(Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution) ve ELECTRE(Elimination Et Choix Traduisant La Realite) Yöntemlerinin Kar la t r lmas. WORD%5D.pdf (Eri im Tarihi: 08/05/2011) DUMANO LU S., 2010, MKB de lem Gören Çimento irketlerinin Mali Performans n n TOPSIS Yöntemi ile De erlendirilmesi, Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi, Cilt XXIX, Say II, s: ERSÖZ F., ATAV A., Temmuz 2011, Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Moora Yöntemi, YAEM2011 Yöneylem Ara t rmas ve Endüstri Mühendisli i 31.Ulusal Kongresi, Sakarya Üniversitesi. GADAKH V. S., 2011, Application of MOORA Method For Parametric Optimization Of Milling Process, Research Article ISSN , International Journal Of Applied Engineering Research Dindigul, Copyright 2010 All rights reserved Integrated Publishing Association, Volume 1, No 4, s: stanbul Büyük ehir Belediyesi, 2010 Avrupa Kültür Ba kenti stanbul, Tanitim/Pages/2010_Avrupa_Kultur_Baskenti_Istanbul.aspx (Eri im Tarihi: 24/02/2012) stanbul Kültür ve Turizm l Müdürlü ü, (Eri im Tarihi: 06/08/2011) stanbul Kültür ve Turizm l Müdürlü ü, Genelkurmay Ba kanl na Ba l Müzeler, (Eri im Tarihi: 06/08/2011) stanbul Kültür ve Turizm l Müdürlü ü, Kültür ve Turizm Bakanl na Ba l Müzeler, (Eri im Tarihi: 06/08/2011) stanbul Kültür ve Turizm l Müdürlü ü, Milli Saraylar Daire Ba kanl na Ba l Müzeler, (Eri im Tarihi: 06/08/2011) 108

20 stanbul Kültür ve Turizm l Müdürlü ü, Özel Müzeler, (Eri im Tarihi: 06/08/2011) JADIDI O., HONG T.S., FIROUZI F., YUSUFF R.M., ZULKIFLI N., December 2008, TOPSIS and Fuzzy multi-objective model integration for supplier selection problem, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, VOLUME 31, ISSUE 2, s: KALIBATAS D., TURSKIS Z., 2008, Multicriteria Evaluation Of Inner Climate By Using Moora Method, ISSN X Information Technology And Control, Vol.37, No.1, s: (Eri im Tarihi: /08/2011) Milli Saraylar Ziyaret Bilgileri, (Eri im Tarihi: 06/08/2011) Miniatürk Minyatür Türkiye Park Ücret Tarifesi, category.php?id=4 (Eri im Tarihi: 12/08/2011) Panorama 1453 Tarih Müzesi leti im, (Eri im Tarihi: 15/08/2011) Yerebatan Sarn c Ziyaret Bilgileri, (Eri im Tarihi: 15/08/2011) YURDAKUL M., Ç Y. T., 2003, Türk Otomotiv Firmalar n n Performans Ölçümü Ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çal ma, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 18, No 1, s:

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

BIST DE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

BIST DE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Yıl: 1, Sayı: 2, Mart 2016, s. 64-75 Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, nuriomurbek@sdu.edu.tr Aslı ÖZCAN Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD YL., aslozcn09@gmail.com

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR

2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR 2013-2014 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR Başvuruyla ilgili önemli hususlar: 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz. 2. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Çizelgeleme. Üretim Planlama ve Kontrol 2 Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Üretim Planlama ve Kontrol 2

Çizelgeleme. Üretim Planlama ve Kontrol 2 Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Üretim Planlama ve Kontrol 2 Çizelgeleme Üretim Planlama ve Kontrol 2 Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Üretim Planlama ve Kontrol 2 Yukarıdaki terimler arasında geçen; S i çoğunlukla P i içinde düşünülür (Yâni

Detaylı

BELGE SAYI SĐSTEMĐ II. BELGE SAYI FORMATI

BELGE SAYI SĐSTEMĐ II. BELGE SAYI FORMATI BELGE SAYI SĐSTEMĐ I. GĐRĐŞ Kurum ve Kuruluşlarda yazılı iletişimin çağa uygun olarak geliştirilmesi için arşivlerde kullanılan giden ve gelen evrak takiplerindeki genel esaslar değerlendirilmiştir. Bu

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme. Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - ÇİFT FOT. DEĞ. Analog ve Analitik Stereodeğerlendirme BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ BİLGİ KİTAPÇIĞI Amaç Bu bilgi kitapçığının amacı İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde yürütmekte olduğunuz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV

15.01.2016 SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 1)TABAN PUAN İLANI Haziran 2016 2). ÖN KAYIT DÖNEMİ Haziran 2016 Temmuz 2016 Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı