Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir."

Transkript

1 MÜLKİYET ve SINIRLAR: Bugün üzerinde The Ritz-Carlton, İstanbul Otelinin bulunduğu arsa 1982 yılında Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Ülkemizdeki turizm tesislerinin neredeyse tamamı, devletçe tahsis edilen kamu mülkleri üzerine inşaa edilmiştir. Oysa The Ritz-Carlton, İstanbul, Dolmabahçe Turizm A.Ş. nin kendi özel mülkü olan arsa üzerine yapılmıştır. Arsa Şişli ilçesi sınırları içersindedir. Taşınmazın Beyoğlu ilçesi mülki sınırlarında mı, yoksa Şişli ilçesi sınırları içinde mi olduğu konusunda sürekli ihtilaflar çıkmakta ve kesin bir cevap alınamamaktaydı. çünkü; Belediye işlemleri yönünden Beyoğlu ilçe Belediyesi kendini yetkili saymakta iken emniyet, posta, vergi gibi konularda ise Şişli ilçesi birimleri kendilerini yetkili sayıyorlardı. Durumun aydınlanması için 10.Kasım.1997 tarihinde İstanbul Valiliği ne şirketimizce başvurulmuştur. Valilik, Şişli ve Beyoğlu Kaymakamlıkları ile Şişli ve Beyoğlu Belediye Başkanlıkları yetkililerinin katılımıyla, tapu ve kadastro uzmanlarına toprak üstü uygulaması yaptırmıştır. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan inceleme raporu doğrultusunda alınan İstanbul Valiliği nin 24.Mart.1998 tarihli kararıyla taşınmazın bulunduğu parselin Şişli ilçesi sınırları içinde kaldığı belirlenmiştir. Beyoğlu Belediye Başkanlığı nın bu işlemin iptali için İstanbul 2. İdare Mahkemesi nde dava açmıştır. Mahkemece seçilen bilirkişilerin tesbiti doğrultusunda taşınmazın Şişli ilçesinde kaldığına karar vererek davayı reddetmiştir. Danıştay 8. Dairesi tarafından onanmak suretiyle idari işlem kesinleşmiştir. Böylelikle taşınmazın Şişli ilçesi sınırları içerisinde olduğu Valiliğin karar ile hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde belirlenmiştir. TURİZM MERKEZİ ve İMAR PLANLARI : Bugün bir bölümü The Ritz-Carlton, İstanbul Oteli olarak hizmet veren Süzer Plaza binasının bulunduğu arsanın turizm merkezi olarak ilanı ve imar planlarının hazırlanışı: Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir. İstanbul Belediye Meclisi tarafından hazırlanan, bölgeyi Turizim Merkezi ve yerleşim alanı olarak planlayan 1/1000 ölçekli imar planı 28.Ekim.1983 tarihinde İmar ve İskan Bakanlığı tarafından tasdik edildi. Taşınmaz 13.Ağustos.1984 tarih ve 84/8198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla TAŞKIŞLA TURİZM MERKEZİ olarak ilan edildi. Beyoğlu Belediye Meclisi 29.Temmuz.1987 tarihinde parselin imar planını Turizm Merkezi ilan şartlarına uygun olarak tadil etti ve yeni yapılanma şartlarını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 22.Eylül.1987 tarihinde Beyoğlu Belediye Meclisi tarafından kabul edilen imar planını aynen kabul etti. İmar Planı 23.Ekim.1987 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onanarak yürürlüğe girdi. 1

2 Beyoğlu Belediyesi 13.Kasım.1987 tarihinde İnşaat Ruhsatını (Yapı İzin Belgesi) tasdik etti. O tarihteki mevzuata göre yürürlüğe giren imar planı Turizm Bakanlığı nın 18.Mayıs.1989 tarihinde yayınlandığı bir Genelge nedeniyle Bakanlık onayına sunuldu ve 26.Mayıs.1989 da Bakanlık tarafından onandı. Taşınmazı Turizm Merkezi olarak tesbit eden Bakanlar Kurulu Kararında yapılacak binanın taşıyacağı şartlarda belirlenmiştir yılında ilgili Belediyelerce hazırlanan ve 1989 yılında Turizm Bakanlığınca onaylanan imar planı ile ilgili olarak modern tasarımlı yüksek ancak kapladığı alan sınırlı yapılaşmanın bu bölge için en iyi alternatif olacağı kararlaştırılmıştır. Parsel e ince-uzun modern bir yapılaşma anlayışı ile yaklaşan Bakanlığın görüşü doğrultusunda, 1987 yılında Beyoğlu ve Büyükşehir Belediye Meclislerince kabul edilen ve Mayıs 1989 da Turizm Bakanlığı tarafından onanan imar planı da yüksek bir yapılanmayı öngörmüştür. Buna rağmen, 1989 yılında Belediye yönetiminin değişmesiyle birlikte 30.Haziran.1989 tarihinde Beyoğlu Belediye Meclisi, Turizm Bakanlığı nın tasdik ettiği imar planını değiştirerek, kısa, ancak çok geniş bir bina yapılmasını öngören imar planını kabul etmiştir. Beyoğlu Belediyesi nin yaptığı bu imar planın iptali için şirketimiz tarafından İstanbul 4. İdare Mahkemesinde açılan 1989/384 esas sayılı davada mahkeme Turizm merkezi olan taşınmazın imar planını yapma ve değiştirme yetkisi olmadığı gerekçesiyle, iptal etmiş, iptal kararı Danıştay 6. Dairesinin 1990/2461 esas sayılı dosyasında verilen kararla tarihinde onanarak kesinleşmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danıştay 6. Dairesinin kesinleşmiş kararını yok sayarak iptal edilmiş olan imar planını, 08.Haziran.1990 gün ve 515 sayılı, 04.Eylül.1990 gün ve 703 sayılı Belediye Meclisi Kararlarıyla kabul ederek 27.Ekim.1992 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na, 04.Kasım.1992 tarihinde Turizm Bakanlığı na onaylatarak yürürlüğe koymuştur. HUKUK MÜCADELESİ : İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kesinleşmiş yargı kararlarını, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerini yok sayarak, 27.Ekim.1992 tarihinde yürürlüğe koyduğu 1/5000 ölçekli, 04.Kasım.1992 tarihinde yürürlüğe koyduğu 1/1000 ölçekli imar planları, o zamana kadar kazanılmış olan hakları ve inşaatın devamına ilişkin yapılan hukuksal iş ve işlemleri yok sayarak inşaatın durmasına neden olmuştur tarihinden 1992 yılına kadar çoğu zaman yerel yönetimlerin istikrarsız tavırları nedeniyle ağır ağır da olsa yapılan inşaat 04.Kasım.1992 tarihinden itibaren tamamen durmuş ve Türk Hukuk tarihinde önemli bir yer alacak olan hukuk mücadelesine dönüşmüştür. 27.Ekim.1992 ve 04.Kasım.1992 onanlı imar planlarının iptali isteğiyle Dolmabahçe Turizm A.Ş. Danıştay 6. Dairesi nde dava açtı. 2

3 Danıştay 6. Dairesi 1994/3774 esas, 1995/2218 karar sayılı 06.Haziran.1995 tarihinde verdiği kararla; Turizm alan ve merkezlerinde imar planı yapma ve yaptırma konusunda Turizm Bakanlığı dışında yetkili olabilecek başka bir merciin kabulünün mümkün olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin yetkisiz olarak yaptığı imar planı iptal etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın temyiz etmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 21.Şubat.1997 tarihinde şirketimize ait parselin Taşkışla Turizm Merkezi olduğunu ve imar planı yapma yetkisinin münhasıran Turizm Bakanlığı na ait olduğunu ve Belediyelerin bu parselle ilgili imar planı yapma yetkilerinin bulunmadığı hususlarını 1996/576 esas ve 1997/189 karar sayılı kararıyla kesinleştirmiştir. KARAR: BELEDİYENİN YETKİSİ OLMADAN İMAR PLANI YAPTIĞININ VE TAŞKIŞLA TURİZM MERKEZİ OLAN TAŞINMAZI PLANLAMA YETKİSİNİN TURİZM BAKANLIĞI NA AİT OLDUĞUNUN DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU KARARIYLA KESİNLEŞMESİNDEN SONRA: Şirketimiz, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca taşınmazın imar planını yapma konusunda tek yetkili organ olan Turizm Bakanlığı na başvurarak; İdari Yargılama Usulü yasasının 28. maddesi uyarınca iptal olunan imar planı yerine geçerli imar planlarının yapılmasını talep etmiştir. Turizm Bakanlığı konuyu incelemiş ve 23.Ocak.1997 tarihinde 26.Mayıs.1989 tarihinde onayladığı planın yeniden yürürlüğe konulduğuna ilişkin işlemi tesis etmiş ve gereği yapılmak üzere Beyoğlu İlçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine göndermiştir. Turizm Bakanlığı nın bu işlemi üzerine, hukuksal sorunlarının bittiğine inanan ve nihayet inşaatını tamamlayabileceğini uman şirketimiz Beyoğlu Belediyesine başvurarak İnşaat Ruhsatının Yenilenmesi işleminin yapılmasını istemiştir. Ancak, gerek Büyükşehir Belediyesi nin gerekse Beyoğlu Belediyesi nin hukuk tanımaz tavırları uzun bir süre daha devam etmiştir. İnşaat ruhsatı yenilenmemiş şirketimiz dava açmış, İdare Mahkemesi ruhsat yenilememe işleminin yürütmesini durdurmuş, Beyoğlu Belediyesi itiraz etmiş Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetmiştir. İnşaata yargı kararıyla devam eden şirketimiz 14.Mart.1997 tarihinde Beyoğlu Belediyesi ne yeniden başvurarak Ruhsat Temdidi (süresinin uzatılması) isteğinde bulunmuş ancak, belediye işlem yapmadığı gibi dilekçeye cevap dahi vermeyerek talebi örtülü olarak reddetmiştir. Şirketimiz, bu zımni (örtülü) red işleminin iptali için dava açmış, İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması talebimizi kabul etmiştir. Beyoğlu Belediyesi nin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 01.Temmuz.1997 gün ve 1997/796 sayılı kararıyla reddedilmesi üzerine inşaata yeniden başlamıştır. Beyoğlu Belediyesi yargı kararlarını yok sayarak 10.Temmuz.1997 tarihinde Belediye Encümeni kanalıyla inşaatın yıkılmasına karar vermiştir. 3

4 Yıkım kararının iptali için şirketimizce yürütmenin durdurulması talepli dava açılmış İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 1997/983 esas sayılı dosyasıyla açılan davada yıkım kararının yürütülmesinin durdurulmasına 05.Ağustos.1997 tarihinde karar verilmiştir. Beyoğlu Belediyesinin yürütmenin durdurulması kararına karşı itirazı Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Ancak, Beyoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri Ağustos 1997 tarihinde yıkım kararını uygulamak için yürütmenin durdurulması kararına rağmen inşaata bir operasyon düzenlemişlerdir. Üzerimize silahların çekildiği bu eylemde bazı arkadaşlarımız yaralanmış ve inşaat malzemelerimizi tahrip etmişlerdir. Bu olay nedeniyle, Beyoğlu Belediyesinin bazı yetkililerinin tutuklu bazılarının tutuksuz olarak yargılandığı ceza davaları Bazı Suçlara Ait Cezaların Ertelenmesini Öngören Yasa nedeniyle işlemden kaldırılmıştır. Şirketimiz hukuka olan tüm inancıyla bütün hukuk dışı uygulamalara karşı adli ve idari yargı yerlerinde hakkını aramayı sürdürmüştür. İdari makamlara karşı açılan davalardan dolayı binanın kaba inşaatını 15 yılda ancak belli seviyeye getirebilmiştir. Belediyelerin Turizm Bakanlığı nın 26.Mayıs.1989 onanlı ve 1/1000 ölçekli imar planını yürürlüğe koyduğu 23.Ocak.1997 tarihli işlemi üzerine ruhsat işlemlerini yapmaması yukarıda çok kısa olarak örneklenen onlarca dava açılmasına neden olmuş ancak kazanılan davalara rağmen inşaatın fiili engellemelerle tamamlanamaması üzerine yeniden Turizm Bakanlığı na başvurularak Turizmi Teşvik Kanunun 7. maddesi ve Danıştay Kararları uyarınca yeni imar planlarının yapılması talebinde bulunulmuştur. Talebimiz Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Turizm Bakanlığı nca hazırlanmış, 14.Temmuz.1998 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onanarak yürürlüğe girmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı koşullarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ise 10.Eylül.1998 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İmar Planlarının yürürlük kazanmasından sonra Şişli Belediye Başkanlığı tarafından 01.Ekim.1998 tarihinde 98/5954 sayı ile TADİLAT RUHSAT verilmiştir. Son Davalar 1/5000 ölçekli plan ile ilgili olarak; - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 14.Temmuz.1998 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali talebiyle Danıştay 6. Dairesi nde 1998/4812 esas sayılı davayı açmıştır. - Danıştay 6. Dairesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı aleyhine açılan, Dolmabahçe Turizm A.Ş. nin müdahil olarak katıldığı bu davada; önce belediyenin yürütmenin durdurulması talebini sonrada davayı 07.Kasım.2001 tarihinde reddetmiştir. - Büyükşehir Belediyesinin temyiz talebi 27.Nisan.2001 ve karar düzeltme talebi ise 18.Ocak.2002 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından reddedilerek, karar kesinleşmiştir. 4

5 1/1000 ölçekli plan ile ilgili olarak; - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 14.Temmuz.1998 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın iptali talebiyle Turizm Bakanlığı aleyhine 1998/6966 esas sayılı davayı açmıştır. Davaya Dolmabahçe Turizm A.Ş. müdahil olarak katılmıştır. - Danıştay 6. Dairesi, imar planın şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olup olmadığının, incelenmesini sağlamak üzere 28.Mayıs.1999 tarihinde mahallinde keşif yapmış, Bilirkişi raporunun gelmesinden sonra 2 ye karşı 3 oyla imar planının yürütmesini durdurmuştur. Yürütmenin durdurulması kararına Turizm Bakanlığı ve Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından itiraz edilmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 03.Mart.2000 tarihinde 19 a karşı 2 muhalefet oyuyla yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştır. - Bu karar, bina inşaatının hukuksal anlamda özgürlüğüne kavuşmasını sağlamış, inşaat süratle ve hukuka uygun biçimde tamamlanmıştır. - İnşaatı yürürlükteki imar planlarına göre tamamlanan binaya ruhsatına uygun olarak 20.Ekim.2000 tarihinde Şişli Belediye Başkanlığı tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi) verilmiştir. - Bu arada Danıştay 07.Kasım.2000 tarihinde imar planının iptaline yine oy çokluğu ile karar vermiştir. Turizm Bakanlığı ile Dolmabahçe Turizm A.Ş. nin temyiz itirazları Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından kabul edilerek, 6. Dairenin iptal kararı lehimize bozulmuştur. - Belediyenin Karar Düzeltme isteği de yine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından 18.Ocak.2002 tarihinde reddedilmiştir. Halihazırda dosya bozma kararı üzerine yeniden karara bağlanması için inceleme sırası beklemektedir. 5

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı 9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı Şubat 2008 de Mecidiyeköy deki eski likör fabrikası arazisinin Toplu Konut İdaresi nin (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ S. Çoşgun 1,

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Yürütmenin Durdurulması istemlidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul Nöbetçi İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: DAVALI: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır

Detaylı

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP

ESIN ATTORNEY PARTNERSHIP Davacı Davalı Mahkeme Konusu ve Son Durum 1 Ortadoğu Serbest Bölge 3. Asliye Hukuk 2007/373 E tarafından Serbest Bölge ne karşı TMO Rıhtımı karşısındaki balıkçı basenine vaki müdahalenin men'i talepli

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili :

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2007/5262 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : Davalı : Kültür ve Turizm Bakanlığı - ANKARA Davalı İdare Yanında

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay Genel Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT ( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI Cemal İŞLEYİCİ Harita ve Kadastro Mühendisi Ankara Büyükşehir

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2009/7 Karar No : 2009/14 Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

10.11.2. Ek 2: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine. Sunulmak Üzere. TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı na

10.11.2. Ek 2: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine. Sunulmak Üzere. TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı na 10.11.2. Ek 2: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesine Sunulmak Üzere TC İstanbul 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı na Dosya Esas No: 2008/16 Yürütmenin Durdurulmaması Kararına

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013 / ADANA Grup Adı : 14. Daire Grup Konusu : Danıştay 14. Dairesinin Görev Konuları Grup Başkanı : Ahmet ARSLAN (Danıştay

Detaylı

TOPLU KONUT KANUNU (1)

TOPLU KONUT KANUNU (1) 6385 TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayfa : 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 53 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Ek 1. Protokol ün 1. maddesi mülkiyet

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Çevre Sorunları İnceleme Raporu 25/26/27 Nisan 2014 2 Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Çevre Sorunları İnceleme Raporu

Detaylı

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi BĐRĐNCĐ DAĐRE 2003 124 2003 109 23/09/2003 KARAR METNĐ KAMU TÜZEL KĐŞĐSĐ YA DA KURUMU OLMAYAN TÜRK KIZILAY DERNEĞĐNĐN MALĐK OLDUĞU TAŞINMAZLAR HAKKINDA,

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı