EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EAL EAL-G12. Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i. Avrupa birli i. Referans Yayın"

Transkript

1 EAL Laboratuarların EAL-G12 ÖLÇÜM Akreditasyonu ZLENEB L RL için Avrupa birli i Referans Yayın EAL-G12 Ölçme ve Test Cihazlarının Ulusal Standartlara zlenebilirli i AMAÇ Kalite sistemleri için ISO 9000 standart serilerinin ve test laboratuarlarının çalı tırılması için EN standardının gereksinimlerini kar ılayabilmek için ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve bakımı hakkında rehberlik etmek. BASKI 1 KASIM 1995 SAYFA 1/16

2 Kaynak Bu yayın EAL in 2. komitesi tarafından yazılmı tır. Resmi dil Bu metin gerekti inde di er dillere çevrilebilir. ngilizce çeviri eksiksiz çeviri olarak kalır. Yayın hakkı Bu metnin yayın hakkı EAL de bulunmaktadır. Bu metin satı için ço altılamaz. Ek bilgi Bu yayın hakkında ek bilgi için, a a ıda telefon ve faks numaraları verilen kendi Ulusal EAL üyenize ba vurunuz: Ulusal Kalib. Üyesi Ulusal Test Üyesi Ulusal Kalib. Üyesi Ulusal Test Üyesi Avusturya BMwA Tel: BMwA Tel: Fax: talya SIT Tel: Fax: SINAL Tel: Fax: Belçika BKO/OBE Tel: Fax: BELTEST Tel: Fax: Hollanda RvA Tel: Fax: RvA Tel: Fax: Danimarka DANAK Tel: Fax: DANAK Tel: Fax: Norveç NA Tel: Fax: NA Tel: Fax: Finlandiya FINAS Tel: Fax: FINAS Tel: Fax: Portekiz IPQ Tel: Fax: IPQ Tel: Fax: Fransa COFRAC Tel: Fax: COFRAC Tel: Fax: spanya ENAC Tel: Fax: ENAC Tel: Fax: Almanya DKD Tel: Fax: DAR Tel: Fax: sveç SWEDAC Tel: Fax: SWEDAC Tel: Fax: Yunanistan Ticaret Bakanlı ı Tel: Fax: ELOT Tel: Fax: sviçre SAS Tel: Fax: SAS Tel: Fax: zlanda ISAC Tel: Fax: ISAC Tel: Fax: Britanya Krallı ı UKAS Tel: Fax: UKAS Tel: Fax: rlanda NAB Tel: Fax: NAB Tel: Fax: SAYFA 2 / 16 BASKI 1 KASIM 1995

3 çindekiler Bölüm Sayfa 0 Giri 4 1 Kapsam ve uygulama sahası 4 2 Üretim ve test laboratuarlarındaki ölçme ve test cihazları 4 3 Kalibrasyon, izlenebilirlik 5 4 Kalibrasyon ve izlenebilirlik neden gereklidir? 6 5 zlenebilirlik maddeleri 6 6 Kalibrasyon hiyerar isi 7 7 Standartlar hiyerar inde terminoloji 11 Ek A Ölçüm ve test cihazının kalibrasyon ve izlenebilirli inin denetlenmesi 13 için kontrol listesi BASKI 1 KASIM 1995 SAYFA 3/16

4 0 Giri 0.1 Ürün ve hizmet kalitesi güvenli ölçümlere ba lıdır. Ölçümlerin bu önemi ilgili standarttaki Ulusal ve Uluslar arası standartlara izlenebilirlik gereksiniminden kaynaklanır. zlenebilirlik teriminin standartlarda ve literatürde farklı manalara yol açacak tanım ve açıklamaları bulunur. 0.2 zlenebilirlik için yazılı dokümanda gösterilenden daha fazlası vardır ve bu rehber yayının hedefi izlenebilirlik prensiplerinin daha açık ifade edilmesi ve nasıl uygulanaca ının gösterilmesi ile ilgilidir. 1 Kapsam ve uygulama sahası 1.1 Bu yayın ilgili standartlardaki, EN ISO 9000 ve EN serisi gibi, izlenebilirlik gereksinimlerinin organizasyonlara nasıl uygulanaca ı hakkında yardım sa lar. Ölçüm ve test cihazlarının denetiminin kalite güvencenin önemli bir parçası olan bütün organizasyonlar için geçerlidir. Endüstriyel üretim prosesleri (tasarım, üretim, montaj ve son kontrol) ile ilgili organizasyonlar ve kalibrasyon ve test laboratuarları tarafından kullanılabilir. 1.2 Bu yayın test laboratuarları ve denetleme kurumları denetleyicileri ve ölçümler yapan organizasyonların kalite sistemlerinin denetleyicileri tarafından da kullanılabilir. 1.3 Ek A, ç kalite tetkikçileri veya denetleyiciler tarafından kullanılabilecek bir kontrol listesidir. 2 Üretim ve test laboratuarlarındaki ölçme ve test cihazları 2.1 Mü terilerin artan beklentilerini kar ılamak amacı ile, özellikle Avrupa iç piyasasında ekonomik pozisyon sa lamak veya düzeltmek ihtiyacında olan her firma için ürün kalite güvencesinin önemi artmaktadır. 2.2 Bir ürün için yüksek kalite gereksinimleri, yeterli bir kalite sistemi olması gerekti i anlamına gelir. Kalite sistemleri için gereksinimler, örne in, ISO 9000,Avrupa standartlarında ise EN-ISO 9000 olarak geçen standart serilerinde verilmi tir. Ölçüm ve test cihazlarının kontrol, kalibrasyon ve bakımı bu standartların içeri inin önemli bir parçasıdır ve ölçümlerin üretim prosesleri boyunca düzgünce yapılmasını güvence altına alır. Yani tüm ölçüm sonuçları ulusal standartlara izlenebilir olmalıdır. 2.3 Ölçüm ve test cihazlarının kontrol, kalibrasyon ve bakımını ve bunun pratikte ne demek oldu unu anlatan EAL-G12, kalite sistemi olu turan organizasyonlara yardımcıdır. Yani endüstride kaliteden sorumlu ki ilere hitap eder. SAYFA 4 / 16 BASKI 1 KASIM 1995

5 2.4 Bununla birlikte ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve ölçümlerin ulusal standartlara izlenebilirli i, kalibrasyon ve test laboratuarlarının çalı ması ile ilgili önemli bir gereksinimdir ve EN serisi ve buna denk uluslar arası yayınlara uygun akreditasyonları için gereklidir. Yani EAL- G12 kalibrasyon ve test laboratuarları i leten ve onları akreditasyon prosedürünün bir parçası olarak denetleyen ki ilere de hitap eder. 3 Kalibrasyon, izlenebilirlik 3.1 Kalibrasyon, bir ölçüm cihazının gösterdi i de erin (yada bir madde ölçümünün verilen de erinin), ölçütün konvansiyonel gerçek de erinden sapmasının belirlenmesi ve dokümante edilmesidir. 3.2 zlenebilirlik, ölçüm cihazında okunan de erin ( veya bir madde ölçümünün ), bir veya daha fazla kademede bir ulusal standart ile kar ıla tırılması i lemidir. 3.3 Bu kademelerin her birinde kalibrasyon, metrolojik kalitesi daha yüksek standartta olan bir standart ile yapılır. Öyleyse ekil 1 de gösterildi i gibi bir kalibrasyon hiyerar isi vardır. Bu ekil firma içinde yapılan kalibrasyon sisteminin ( eklin sa tarafı) var olan metrolojik yapı ile ba lantısını gösterir. 3.4 Kalibrasyon ve izlenebilirlik tanımları Uluslar arası Metrolojide Kullanılan Temel ve Genel Terimler Sözlü ünde verilmi tir (VIM 1993). Ul. Metr. Enstitüsü Ulusal Standartlar Akredite Kalibrasyon Laboratuarı Referans standartlar Kalibrasyon merkezi irketin referans standartları Yerinde kalibrasyon Çalı ma standartları yada fabrika standartları irketlerin ölçme ekipmanları Üretimde kullanılan cihazlar ekil 1 BASKI 1 KASIM 1995 SAYFA 5/16

6 4 Kalibrasyon ve izlenebilirlik neden gereklidir? 4.1 Ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyon yardımıyla ulusal standartlara izlenebilirli i u ulusal ve uluslar arası iste in yerine getirilmesi için gereklidir; Üretilen parçalar birbiriyle de i tirilebilir olmalı yani üretim yapan firmalar ve bu parçaların montajını yapan mü teriler aynı ölçüyü ölçmelidir. 4.2 Ölçümün izlenebilirli inin teknik oldu u kadar yasal sonuçları da vardır. Ürünün üreticisi ile yapılan anla madaki artlar (Ürün kalitesinin garantisi) ve düzgün kullanıldı ında güvenli i kusurlarından dolayı etkilenmeyen ürünleri piyasaya sürme, uygun kanunlar ve yasal düzenlemeler ile uyumlu olmak zorunlulu undadır. Not: E er ölçüm ve test cihazının do rulu u için ba layıcı gereksinimler sa lanmamı ise garanti edilmi kalitenin yerine getirilmedi i kabul edilir. 4.3 Sorumlulu u ispatlamak gerekli olur ise üretici sistematik ve dokümante edilmi bir sistemle uygun ölçüm ve test ekipmanı kullanılarak ürün kontrolü yaptı ını gösterebilmelidir. 4.4 Kalibrasyon ve test laboratuarlarının neden anlatılan ekilde ölçüm ve test cihazlarının kontrolünü yapması gerekti ini anlatan benzer teknik ve yasal sebepler vardır. 5 zlenebilirlik maddeleri 5.1 zlenebilirlik birkaç temel madde ile karakterize edilir: (a) Genellikle ulusal veya uluslar arası bir standarda dayanan Kesintisiz kar ıla tırma zinciri; (b) Ölçüm belirsizli i; kabul edilen metotlara göre izlenebilirlik zincirinin her kademesinde hesaplanmalı ve tüm zincir için bir genel belirsizlik hesaplanabilecek ekilde gösterilmeli; (c) Dokümantasyon; zincirdeki her kademe dokümante edilmi ve genel olarak onaylanmı prosedürlere göre gerçekle tirilmeli aynı ekilde sonuçlar dokümante edilmelidir; (d) Rekabet; zincirdeki bir veya birkaç kademeyi olu turan laboratuarlar veya kurumlar teknik olarak rekabet edebilirliklerini gösteren bir ispat sa lamalıdır, örne in akredite olduklarını belgeleyerek; (e) Referansın SI birimine ba lılı ı; kar ıla tırma zinciri SI birimlerinin gerçekle tirilmesi için primer standartlarda sonlanmalıdır. (f) Re-kalibrasyon; kalibrasyonlar uygun aralıklarla tekrar edilmeli, bu aralıkların uzunlu u birkaç de i kene ba lıdır. Örne in gereken belirsizlik, kullanım sıklı ı, kullanım ekli,cihazın stabilitesi. SAYFA 6 / 16 BASKI 1 KASIM 1995

7 5.2 Bir çok alanda referans maddeler fiziksel referans standartların yerini alır. Böyle referans maddelerin ilgili SI birimlerine izlenebilirli i de aynı derecede önemlidir. Referans maddelerin sertifikasyonu SI birimlerine izlenebilirli i göstermek için sık kullanılan bir metottur. 6 Kalibrasyon hiyerar isi 6.1 Uluslar arası seviye Uluslar arası seviyede uluslar arası Birim sistemi (SI) ve primer standartların gerçekle tirilmesi ile ilgili kararlar Ölçüler ve a ırlıklar genel konferansı (CGPM) tarafından alınır. Uluslar arası A ırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) primer standartların geli tirilmesi ve bakımı ve en üst seviyedeki kar ıla tırmaları organize eder. 6.2 Ulusal Metroloji Enstitüleri Ulusal Metroloji Enstitüleri neredeyse tüm ülkelerde metroloji için en yüksek otoritedir. Genelde o ülkedeki fiziksel büyüklükler için izlenebilirlik kayna ı olan ulusal standartları bulundururlar. E er Ulusal Metroloji Enstitüsünün ölçüm ile ilgili SI birimini (SI birimi bütün türetilmi birimleri kapsar) gerçekle tirebilecek imkanları varsa ulusal standart birimi gerçekle tiren primer standarta direk olarak izlenebilirdir. E er enstitünün bu imkanı yoksa ölçümlerin di er bir ülkede bulunan bir primer standarda izlenebilirli ini sa lamalıdır. Ulusal Metroloji Enstitüleri, primer standartların kendisinin uluslar arası kar ıla tırılabilir oldu unu sa lar. Bu Ulusal Metroloji Enstitüleri ölçüm birimlerini kullanıcılara, bilim adamlarına, halk otoritelerine, laboratuarlar veya endüstriyel te ebbüslere yaymakla sorumludurlar. Yani bir ülkedeki kalibrasyon hiyerar isinin en üstündedirler. Batı Avrupa Ulusal Metroloji Enstitüleri, EUROMET adı altında i birli i yapmı lardır. 6.3 Akredite kalibrasyon laboratuarları Kalibrasyon Laboratuarı Akreditasyon Kurumları belirlenmi kriterlere göre endüstrideki kalibrasyon laboratuarlarını ve di er organizasyonları akredite eder. Batı Avrupa için bu kriterler EN de ortaya konmu tur. Uluslar arası olarak ISO/IEC Guide 25 kriteri sıklıkla kullanılır. Yayınlar tümüyle benzerdir. Bazı ba lıklar için EAL uygulama yayınları geli tirmi tir. Akreditasyon genellikle belirlenmi ölçütler için ve ilgili kalibrasyon laboratuarında bulunan uygun ölçüm cihazları tarafından sa lanan en küçük ölçüm belirsizlikleri için verilir (en iyi ölçüm kapasitesi) Akredite laboratuarlar genellikle bir firmanın iç kalibrasyon hiyerar isinde en üsttedir.görevleri, çalı ma standartlarını (fabrika standartlarını) uygun aralıklarda Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından veya uygun ölçüm kapasitesine sahip akredite laboratuar tarafından kalibre edilmi referans standartlarla kar ıla tırmaktır. BASKI 1 KASIM 1995 SAYFA 7/16

8 6.3.3 Bir çok akredite laboratuar üçüncü ahısların iste i üzerine kalibrasyon yapar, örne in uygun cihazlarla kalibrasyon ve ölçüm imkanları olmayan firmalar için ve ürün sertifikasyonu alanında faaliyet gösteren özel test laboratuarları için. Not: E er bir akredite laboratuarın belirli bir kalibrasyon yapması istenirse, kullanıcı elde edilen ölçüm belirsizli inin kalibre edilmi cihazın istenen kullanımına uygun oldu unu sa lamalıdır Kalibrasyon sonuçları bir kalibrasyon sertifikasında dokümante edilmelidir Avrupa Kalibrasyon Laboratuarı Akreditasyon Kurumları EAL altında i birli ine girmi lerdir. EAL in bir temel hedefi herhangi bir akredite laboratuarın verdi i kalibrasyon sertifikalarının di er ülkelerde kabul edilmesini sa lamaktır. Bu, laboratuarların ve Akreditasyon Kurumlarının uyumlu bir ekilde çalı malarını ifade eder. Akreditasyon Kurumlarının de erlendirmesi ve laboratuar kar ıla tırmalarının sonuçları, EAL in kalibrasyon sertifikalarının kar ılıklı kabulü hakkındaki çok uluslu kararında yer almı tır. Bu demektir ki çok uluslu kararda imzası olan bir akredite kalibrasyon laboratuarı tarafından verilen resmi kalibrasyon sertifikaları (akreditasyon kurumunun logosunu ta ıyan), di er imzası olan akredite laboratuarlar tarafından verilen sertifikalara e de erdir. 6.4 Dahili kalibrasyon (fabrikada kalibrasyon ) Bir dahili kalibrasyon sistemi firmada kullanılan tüm ölçüm ve test cihazlarının düzenli olarak kendi referans standartlarına kar ı kalibre edilmesini sa lar. Firma referans standartları, ölçüm izlenebilirli ini akredite bir kalibrasyon laboratuarından veya Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kalibre edilerek sa lamalıdır. Dahili kalibrasyon bir fabrika kalibrasyon sertifikası, bir kalibrasyon etiketi veya bazı di er metotlar ile ispatlamalıdır. Kalibrasyon bilgileri daha önceden belirlenmi bir zaman süresince saklanmalıdır Dahili kalibrasyonun metrolojik kontrol kapsamı, ilgili firmanın kendi yetkisindedir.bu kapsam, ölçüm ve test cihazından elde edilen sonuçların yeterince do ru ve güvenilir olmasını sa layacak belirli uygulamalara dayandırılmalıdır. Dahili kalibrasyon yapan organizasyonların iç amaçlar için uygulanan EN ISO 9000 serisi standartların gereksinimlerini sa layacak ekilde akreditasyonu gerekli de ildir. Bununla birlikte bir dı kurum tarafından izlenebilirlik ispatı olarak kullanılacak dahili kalibrasyon sertifikasının kullanımı, bu sertifikayı yayınlayan organizasyon yeterlili ini göstermesini gerektirir Standart hiyerar isi ve irketin ulusal standartlara dayanan ölçüm ve test sonuçlarının izlenebilirli ini anlatan metrolojik organizasyon yapısı ekil 2-5 te gösterilmi tir. Standart veya ölçüm ve test cihazının kullanıcısı, hiyerar inin her seviyesi için yapıdaki fonksiyonları ve metrolojik temeli ve yaptı ı i in sonucu (dokümantasyon) ile gösterilmi tir. SAYFA 8 / 16 BASKI 1 KASIM 1995

9 Standart (Ölçüm cihazı) Sorumlu Görevler Kalibrasyon veya ölçüm temelleri Kalibrasyon veya ölçümün dokümantasyonu Ulusal Standart Ulusal Metroloji Enstitüsü Ulusal standartları bulundurmak SI birimlerini temsil etmek ve uluslar arası kar ıla tırmayı sa lamak Referans standart için kalibrasyon sertifikası Referans standart Akredite kalibrasyon Laboratuarları Bir ülkenin metrolojik yapısını korumak Ulusal Met. Enstitüsü veya di er akredite laboratuardan kalibrasyon sertifikası Çalı ma standardı veya fabrika standardı için kalibrasyon sertifikası Çalı ma standardı Fabrika standardı Yerinde kalibrasyon bölümü Firma içi kullanılan test cihazlarının denetlenmesi Ulusal Met. Enstitüsü veya di er akredite laboratuardan kalibrasyon sertifikası Fabrika kalibrasyon sertifikası, kalibrasyon i areti veya benzeri ölçüm cihazı için Ölçme cihazı ekil 2 Bir firmanın tüm kısımları Kalite güvence ölçümlerinin bir parçası olan testler ve ölçümler Fabrika kalibrasyon sertifikası, kalibrasyon i areti veya benzeri Kalibrasyon i areti veya benzeri Dalgaboyu standardı Ulusal Standart Kesi im komparatörü Referans standart Lazer interferometre Blok mastar komparatörü -fark ölçümü- Çalı ma standardı Fabrika standardı ölçü aletleri / mikrometreler test cihazları blok mastar 0/1 do rulukta Ölçme cihazı ölçü aleti mikrometre uzunluk ölçüm probu; elektriksel, optik, pnömatik ekil 3 BASKI 1 KASIM 1995 SAYFA 9/16

10 Ulusal Standart Josephson voltaj standardı Referans standart Elektriksel voltaj standartları 1V/1,018V/10V Banyoda bulundurulan standart dirençler Hassas ölçü aletleri -dc gerilim standardı -dijital voltmetre -gerilim bölücü Çalı ma standardı Fabrika standardı dc gerilim kalibratörü hassas dijital multimetre Ölçme cihazı dc voltmetre dc gerilim bölücü dc gerilim kayna ı ekil 4 Ulusal Standart standart sıvı su sütunu standart piston manometre kar ıla tırma tezgahı Referans standart piston manometre Çalı ma standardı Fabrika standardı kar ıla tırma tezgahı referans basınç ölçerler (hissediciler) hassas manometreler Ölçme cihazı çalı ma basıncı sensörü endüstriyel manometre ekil 5 SAYFA 10 / 16 BASKI 1 KASIM 1995

11 7 Standartlar hiyerar isinde terminoloji 7.1 A a ıdaki tanımlar standartlar hiyerar isi için geçerlidir ( Uluslar arası Metrolojide Kullanılan Temel ve Genel Terimler Sözlü ünden (VIM) alınmı tır, BIPM in 1993 yayını.) Primer standart: En yüksek metrolojik özelli e sahip olarak bilinen veya bu ekilde tasarlanan ve de eri, aynı büyüklü ün di er standartlarına izlenebilirlik olmaksızın kabul edilmi standart. Uluslar arası standart: Uluslar arası seviyede ilgili büyüklü ün di er standartlarına de er aktarmak için uluslar arası bir anla mayla temel olarak kullanılan standart. Ulusal standart: Bir ülkede, ilgili büyüklü ün di er standartlarına de er aktarmak için ulusal bir kararla temel olarak kullanılan standart. Referans standart: Belirli bir yerde veya organizasyonda bulunan genelde en yüksek metrolojik özelli e sahip, yapılan ölçümlerin kendisinden türetildi i standart. Transfer standardı: Standartları kar ıla tırmak için aracı olarak kullanılan standart. Seyahat standardı: De i ik yerler arasında ta ıma amacıyla kullanılan, bazen özel bir yapıya sahip standart. Çalı ma standardı: Bir referans standartla kalibrasyonu yapılmı, rutin olarak madde ölçülerinin, ölçü aletlerinin veya referans maddelerin kalibrasyonunun veya kontrolünün kendisiyle yapıldı ı standart.çalı ma standartları, aynı zamanda referans standartlar da olabilir. Bu durum, çalı ma standartlarının kalibrasyonunun direk olarak bir ulusal metroloji enstitüsünün standartları tarafından yapılmasıyla olur. Sertifikalı referans malzeme (SRM):Bir ya da birkaç özellik de eri bir prosedürle sertifika edilmi, özellik de erlerinin belirtildi i birimin tam bir realizasyonuna izlenebilirli i ortaya koyan bir sertifikası olan ve her sertifikalı de erin belirtilmi bir güvenilirlik seviyesinde bir belirsizlikle verildi i referans madde. Notlar: 1 Genellikle SRM ler, özellik de erleri aynı partiden alınan numuneler üzerinde,belirtilmi belirsizlik limitlerinde yapılan ölçümlerle belirlenen partiler halinde hazırlanır. 2 Sertifikalı referans maddelerin sertifikalandırılmı özellikleri, bazen madde özel olarak imal edilmi bir cihaza dahil edildi inde uygun ve güvenilir olarak realize edilir, örne in bir transmisyon filtresinin içine optik yo unlu u bilinen bir madde, bir mikroskop lamı üzerine yerle tirilen düzgün tanecik küreleri. Böyle maddeler de SRM olarak kabul edilebilir. 3 Bütün SRMler, Uluslar arası temel ve genel metrolojik terimler sözlü ünde(vim) verilen ölçüm standardı veya etalon tanımına girer. BASKI 1 KASIM 1995 SAYFA 11/16

12 4 Bazı SRM ler ve RM ler(a a ıya bakınız), belirli bir kimyasal yapıyla ili kilendirilemediklerinden veya di er sebeplerden dolayı, tam olarak tanımlanmı fiziksel ve kimyasal ölçüm metodlarıyla belirlenemezler. Bu tür maddeler, Dünya Sa lık Örgütü(WHO) tarafından uluslar arası bir birim tayin edilmi a ı maddesi gibi kesin biyolojik maddeler içerir. Referans malzeme (RM): Bir ya da birkaç özellik de erleri yeterince homojen olan ve bir cihazın kalibrasyonu, bir ölçme metodunun de erlendirilmesi veya maddelere de er atamak için tayin edilen malzeme veya madde. Not: Bir RM, saf veya karı ık gaz, sıvı veya katı halde olabilir. Örnek olarak; viskozimetrelerin kalibrasyonu için kullanılan su, kalorimetride ısı kapasite kalibratörü olarak kullanılan safir ve kimyasal analizde yapılan kalibrasyonlarda kullanılan çözeltiler verilebilir. Genel Not: Herhangi bir standardın de erinin bir belirsizli i vardır. Kalibrasyon hiyerar isinde standardın seviyesi yükseldikçe belirsizli i azalır. Yani her bir alt seviye, ölçüm belirsizli inde artı anlamına gelir. SAYFA 12 / 16 BASKI 1 KASIM 1995

13 Ek A EAL-G12 ÖLÇÜM ZLENEB L RL Ölçüm ve test cihazının kalibrasyon ve izlenebilirli inin denetlenmesi için kontrol listesi (UYARI: olumsuz cevaplar daha ba ka sorular gerektirebilir.) A0 Genel uyarılar A0.1 ölçüm cihazının denetcisi metroloji ve kalibrasyon alanında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. A0.2 Denetim sadece laboratuarın akredite oldu u test faaliyetleri için uygulanır; daha önceden ba ka bir kurum tarafından akredite edilmi sadece kalibrasyon yapan bir laboratuarların çalı masına uygulanmaz. A1 Ölçüm cihazının uygun kalibrasyonu A1.1 Tüm ölçüm cihazları için kalibrasyon düzeni var mıdır: (a) Ölçüm cihazının ölçüm belirsizli i ile uygun; (b) Ölçülen büyüklü ün test sonucu üzerindeki etkisi ile ilgili uygunluk; A1.2 Do al sabitlere (örne in tanımlanmı dalga boyları) dayalı ölçüm cihazları için belirlenmi uygun fonksiyonel test belirlenmi mi? A2 Ölçüm cihazı kalibrasyonu yapan kurumlar A2.1 Kalibrasyon, genellikle kalibrasyon için sorumlu veya akredite veya bu amaç için kabul edilmi bir dı kurum tarafından mı yapılıyor? (a) Bir Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından mı? (b) Bir akredite kalibrasyon laboratuarı tarafından mı? A2.2 Kalibrasyon, A2.1 (a) ve A2.1 (b) de bahsedilen kategorilere girmeyen bir iç veya dı laboratuar tarafından mı yapılıyor? (a) Test laboratuarını i leten enstitünün yeterli bir iç kurumu? (b) Test laboratuarındaki yeterli bir ki i veya grup tarafından mı? (c) Ölçü cihazının kullanıcısı tarafından mı? (d) Yeterlili i bir denetimle belirlenmi bir dı kurum tarafından mı? BASKI 1 KASIM 1995 SAYFA 13/16

14 A3 Kalibrasyon faaliyetleri (A3 sadece A2.2 deki soruların birinin cevabı evet ise uygulanır.) A3.1 Tüm ölçüm ve test cihazları için, iç referans standartlar ve uygun ise çalı ma standartları ve ölçüm ve test sonuçları ile ilgili ölçülmü büyüklükler mevcut mu? A3.2 Referans standartlar direk veya en direk olarak ulusal standartlara kesintisiz bir zincir ile ba lanarak sertifikalandırılmı mı ve bir kalibrasyon etiketi ile etiketlendirilmi mi? A3.3 Bütün kalibrasyon cihazları tam olarak tanımlanmı mı? A3.4 Her kalibrasyon bir prosedürde, örne in akı emaları veya geçi diyagramları, anlatılmı mı? A3.5 Kalibrasyon prosedürü adım adım anlatılmı mı? A3.6 Tanımlanmı çevresel artlar kalibrasyonlar esnasında sa lanmı mı? A3.7 lgili çevre ko ulları kalibrasyonlar esnasında kayıt altına alınmı mı? A3.8 Kalibrasyon cihazının ölçüm belirsizli i hesabı için prosedürler belirlenmi mi ve takip edilmi mi? A3.9 Re-kalibrasyon aralıkları cihazın özellikleri ve ilgili kullanıma ba lı olarak sabitlenmi mi ve düzenli re-kalibrasyonlar için programlar var mı? A4 Sonuçların dokümantasyonu ve de erlendirilmesi A4.1 Kalibrasyon sonuçları ve ilgili belirsizlikler dökümante edilmi mi? A4.2 Belirli re-kalibrasyon aralıklarının gözlemlenmesi denetlenmi mi? A4.3 Her ölçümden önce kalibrasyonlar nerede yaptırılmalı, bu gibi durumlar açıkça belirtilmi mi? Ölçüm cihazları uygun olarak etiketlendirilmi mi? A4.4 Kalibrasyonların sonuçları(çevre artları da, e er uygulanabiliyorsa) dökümante edilmi ve dosyalanmı mı? Bu dökümanlar ölçüm cihazının kullanıcısına açık mı? A4.5 Ölçüm cihazı için ortaya konulan do rulama sisteminin görünür belirtisi olarak bir kalibrasyon etiketi kullanılmı mı? A4.6 Kalibrasyon etiketi bir kalibrasyon sertifikasıyla desteklenmi mi ve sertifika numarası etikette belirtilmi mi? A4.7 Kalibrasyon ve ayar için, kullanıcı tarafından ayarlanmaması gereken kontroller mühürlenmi mi? SAYFA 14 / 16 BASKI 1 KASIM 1995

15 A5 Belirlenmi kalibrasyon prosedürleri A5.1 Ölçüm cihazı otomatik kalibrasyon (self-calibration) yapabilen bir cihaz mı? (a) ç referans kalibreli mi? (b) otomatik kalibrasyon i lemi kontrol edilmi mi? A5.2 Ölçüm cihazı bir iç referans yardımıyla daha az stabil bir bile enin iç kalibrasyonunu içeriyor mu? (a) ç referans kalibreli mi? (b) ç kalibrasyon prosedürü kontrol edilmi mi? (c) ç kalibrasyon düzenli olarak yapılmı mı, örne in ölçüm cihazının her kullanımından önce? A5.3 Tüm ölçüm sistemi bir bütün olarak kalibre edilmi mi? (a) Ölçüm sisteminin bile enleri özellikle sıfır ayarına ba lı olarak tek tek ayarlanmı mı? (b) Tüm ölçüm sistemi için etiketleme nasıl yapılmı? A5.4 Bir ölçüm sisteminin elemanları tek tek kalibre edilmi mi? (a) Tüm ölçüm sistemi için kalibrasyon parametreleri, tek tek bile enlerin de erlerinden mi belirlenmi? A5.5 Ayrı ayrı kalibre edilemeyen ölçüm cihazları için (gergi ölçü transdüserleri gibi) ne yapılmı? (a) Örnekler kalibre edilmi mi? Devamlı örnek testi uygulanmı mı? (b) Örnek testini hangi kurum yapıyor? (c) A5.5(b) de bahsedilen kurum EN veya ISO/IEC Guide 25 in gereksinimlerini sa lıyor mu? (d) Kurum EN veya ISO/IEC Guide 25 e göre akredite edilmi mi? A5.6 Kalibrasyon için referans maddeler kullanılmı mı? (a) Referans maddeler sertifikalı mı? A5.7 Kalibrasyonlar bilgisayar destekli mi? (a) Yazılım geçerli bir yazılım mı? (b) Hangi metodla yapılmı? BASKI 1 KASIM 1995 SAYFA 15/16

16 A6 Sorumluluklar; ölçüm cihazının kalibrasyonunun yönetimsel kısmı A6.1 Ölçüm cihazının her kullanıcısı, kendi cihazının kalibrasyon durumundan sorumlu olmasından haberdar mı? A6.2 Her yeni ölçüm cihazı kullanımdan önce kalibre edilmi mi? A6.3 Ölçüm cihazları kalibrasyon geçerlilik süreleri doldu unda bir do rulama sistemiyle re-kalibrasyona gönderiliyor mu? A6.4 Çalı ma standartları, iç referans standartlar ve izlenebilir kalibrasyonları için sorumluluklar açıkça belirtilmi mi? A6.5 Kalibrasyon yazılımının güvenilirli i için sorumluluk açıkça belirtilmi mi? SAYFA 16 / 16 BASKI 1 KASIM 1995

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 1 OTOMATİK TARTI ALETLERİNİN KALİBRASYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER Burcu BİLİR ESİT Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti. Nişantepe Mah. Handegül Sk. No:6 Alemdağ Çekmeköy/İSTANBUL Tel: 0216 585

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde No: 6 16140 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0224 243 80 00 Faks : 0224 243 83 21 E-Posta : bursakalibrasyon@tse.org.tr

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI KALİBRASYON LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU Soner KARATAŞ Laboratuvar Akreditasyon Başkan V. 13.02.2013 TÜBİTAK UME 1 AKREDİTASYON Akreditasyon

Detaylı

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ

1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDĠTASYONU VE GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU VE SERGĠSĠ 16-18 Mayıs 2013 KALĠBRASYON (5N+1K) İbrahim AKDAĞ E-Posta: ibrahim@uzmanakreditasyon.com Web: http: // www.uzmanakreditasyon.com Konusunda

Detaylı

İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI. Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü

İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI. Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU İ.T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü 80626 Maslak - İstanbul Ulusal Düzeyde Standartlar Uluslararası Pazardaki Spesifikasyonlar GIDA KALİTESİ Tüketici

Detaylı

METROLOJİ NEDİR? Metrolojinin Temel Amacı Nedir?

METROLOJİ NEDİR? Metrolojinin Temel Amacı Nedir? METROLOJİ NEDİR? Diğer bütün bilim alanları ile ilişkisi olan "Metroloji", ölçme sistemleri ve birimlerle ilgili ölçme bilimidir. Metroloji üç ana başlıkta incelenebilir; 1. Bilimsel Metroloji: Uluslararası

Detaylı

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00 DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2 Şubat 2016 Rev.00 Bureau Veritas Gozetim Hizmetleri Ltd. Sti. Centrum İş Merkezi Aydinevler Sanayi Cad. No: 3 34854 Küçükyalı

Detaylı

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ.

HAZIRLAYAN. KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. HAZIRLAYAN ISO 9001 KAMİL GÜRSEL / Fizik Mühendisi ELİMKO LTD. ŞTİ. OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... 1 KALİTE SİSTEMLERİ Günümüzde tüm işletme ve firmalarda belli bir kalite anlayışı ile buna bağlı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Adresi :Kurtuluş Mah. 64015 sk. No:4/B Seyhan 01120 ADANA / TÜRKİYE Tel : 0322 454 70 77 Faks : 0322 454 70 63 E-Posta : info@anadolukalibrasyon.com.tr

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

www.izmir.mmo.org.tr ASANSÖR KONTROL MERKEZİ MMO Asansör Kontrol Merkezi, CE işaretlemesi kapsamında yer alan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine uygun olarak Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin

Detaylı

TEST VE ÖLÇÜ CİHAZLARININ KALİBRASYONU VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ

TEST VE ÖLÇÜ CİHAZLARININ KALİBRASYONU VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ _ 761 TEST VE ÖLÇÜ CİHAZLARININ KALİBRASYONU VE KALİBRASYONUN ÖNEMİ Selman ÖLMEZ ÖZET Bu çalışmada test ve ölçü cihazlarının kalibrasyon konusu ele alınarak sektörümüzde kalibrasyonun önemi açıklanmaya

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Yeşilbağlar Mah. Çınar Sok. No:8/1A 34893 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 389 22 72 Faks : 0 216 389 23 37 E-Posta : info@ayerkalibrasyon.com.tr

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Uluönder Mah.Baksan San. Sitesi Blok 114 No:3 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE Tel : 0 222 340 25 99 Faks

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi :251. sokak No: 33/1-2 Bayraklı 35030 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 348 40 50 Faks : 0232 348 63 98 E-Posta : kalmem@mmo.org.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Ve Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret. A. Ş. Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :İbrahimağa Mah. Zaviye Sok. No:12/3 Koşuyolu Kadıköy 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Adresi : Sancak Mh. Taçmahal Cd. A Blok 33/B Selçuklu 42250 KONYA/TÜRKİYE Tel : 0332 233 55 42 Faks : 0332 233 77 42 E-Posta : info@mirada.com Website

Detaylı

Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine ilişkin ILAC Politikası ILAC P10:01/2013

Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine ilişkin ILAC Politikası ILAC P10:01/2013 Ölçüm Sonuçlarının İzlenebilirliğine ilişkin ILAC Politikası ILAC P10:01/2013 1 / 10 Bu doküman ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) tarafından yayımlanmış olan uluslararası dokümanın

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Laboratuvarı Adresi : Orta Mah. latife hanım Sokak No: 12/1 Pendik 34896 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 598 12 12 Faks : 0 216 598 12 14 E-Posta :

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Serhat GÖK Akreditasyon Uzmanı Akreditasyon Denetimlerinde Sık Tespit Edilen Uygunsuzluklar ve Avrupa da Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu 3 Kasım 2016 SİVAS Sunum İçeriği

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre

Kalite verimlilikle buluştu. DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite verimlilikle buluştu DR6000 UV-VIS Spektrofotometre Kalite ve uygun maliyetin birleşimi Yeni DR6000 UV-VIS spektrofotometre, laboratuvardaki rutin analizler ve zorlu fotometrik uygulamalar için

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 5 İçindekiler ÖNSÖZ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI KALİBRASYON GRUP BAŞKANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 0 1 - GENEL METROLOJİ EĞİTİMİ 2 - ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ 3 - SICAKLIK KALİBRASYONU EĞİTİMİ

Detaylı

DENEY 1 Direnç Ölçümü

DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY 1 Direnç Ölçümü DENEY N AMACI 1. Ohmmetrenin temel yap s n ö renmek. 2. Ohmmetre kullanarak nas l direnç ölçülece ini ö renmek. GENEL B LG LER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik ak m ak na kar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Arpaçeşme Mah. Şehit Oktay Kaya Cad. No: 91 / A Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 643 06 44 Faks : 0262 643 06 44 E-Posta

Detaylı

BACAGAZI SÜREKLĠ EMĠSYON ÖLÇÜM SĠSTEMLERĠ TEBLĠĞ TASLAĞI

BACAGAZI SÜREKLĠ EMĠSYON ÖLÇÜM SĠSTEMLERĠ TEBLĠĞ TASLAĞI BACAGAZI SÜREKLĠ EMĠSYON ÖLÇÜM SĠSTEMLERĠ TEBLĠĞ TASLAĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve izin Dairesi BaĢkanlığı Dinçer KARADAVUT Kimya Mühendisi MEVCUT DURUM-1 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Dicle Sk. Cengiz Ölmez Apt. 10/9 Yenişehir 21100 DİYARBAKIR / TÜRKİYE Tel : 0412 224 41 42 Faks : 0412 224 41 42 E-Posta : info@mnv.com.tr

Detaylı

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri Akreditasyon Danışmanlık Konusunda 25 yıllık bilgi ve deneyimini sizinle paylaşmak için! ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri İbrahim AKDAĞ Kimya Mühendisi ATAKENT 3.ETAP B.32 Blok D.14

Detaylı

ANTALYA Kalibrasyon Merkezi

ANTALYA Kalibrasyon Merkezi TÜRKAY KALİBRASYON MEHMET ÇOLAK ANTALYA Kalibrasyon Merkezi LABORATUVAR SORUMLUSU ! Terimler ve Kavramlar? Standart Sapma Metroloji Kalibrasyon Ölçüm Belirsizliği İzlenebilirlik Ölçme Doğrulu Tolerans

Detaylı

Referans Malzemelerin Üretimi ve Sertifikalandırılması

Referans Malzemelerin Üretimi ve Sertifikalandırılması Referans Malzemelerin Üretimi ve Sertifikalandırılması Referans Malzemeler Laboratuvarı Gebze Yerleşkesi, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Gebze, KOCAELİ ume.g3rm@tubitak.gov.tr Referans Malzemeler Referans

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

R Ölçümlerin İzlenebilirliği Rehberi. Revizyon No : 03 Yürürlük Tarihi :

R Ölçümlerin İzlenebilirliği Rehberi. Revizyon No : 03 Yürürlük Tarihi : R10.12 Revizyon No : 03 Yürürlük Tarihi : 25.12. 2015 Ölçümlerin İzlenebilirliği Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: M. Saim SOYSAL Soner KARATAŞ Dr. Halil İbrahim ÇETİN Ahmet GÖZÜKÜÇÜK ÖNSÖZ Kaliteli ürün

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Arpaçeşme Mah. Şehit Oktay Kaya Cad. No: 91 / A Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0262 643 06 44 Faks : 0262 643 06 44 E-Posta

Detaylı

+90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg."

+90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg. +90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg." Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adres: Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0

Detaylı

2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar.

2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar. Sayfa No : 1 /5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Onkoloji Enstitüsü nde bulunan tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü Biyomedikal Bölümü

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği Belgelendirme faaliyetlerimizle 5 ana alan grubunda yer alan yüzlerce ürünün kalitesini; Ortak Kriterler Belgesi (TSE-OKBS) (TS

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB0018K AB0018K Adresi : Dumlupınar Mahallesi Cemal Gürsel Cad. Altuncu İş Merkezi No: 51/7A Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) TEKNOLOJİK Ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ve Dış Laboratuvarı Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Endüstriyel Metrolojinin Fizik mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri Aynur DAVUT 1 Ölçülemeyen hiçbir olgu kontrol edilemez. ANKARA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Tekstilkent Ticaret Merkezi A5 Blok No:51 Esenler 34235 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 438 19 22 Faks : 0 212

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Adresi : Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii Marshall Boya Fabrika İçi Dilovası 41455 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 754 76 67 Faks : 0262 754 76 69 E-Posta : mcm@mcmkalibrasyon.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 416 66 50 Faks : 0 312 416 64 18 E-Posta : metrolojikal@tse.org.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Laboratuvarı Adresi : 5748 SOK. NO:39/1-2-3 ÇAMDİBİ BORNOVA 35090 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0232 4310040 Faks : 0232 4310016 E-Posta : info@batimet.com.tr Website :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Laboratuvarı Adresi : Melih Gökçek Blv. 1476 Sokak No:8/10 İvedik-OSB Yenimahalle 06378 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 395 42 25 Faks : 0 312 395 42 35 E-Posta : info@anka.com.tr

Detaylı

w w w. a s m k a l i b r a s y o n. c o m. t r ASM Kalibrasyon ve Ölçüm Laboratuvarı Kalibrasyon Hizmet Kapsamı

w w w. a s m k a l i b r a s y o n. c o m. t r ASM Kalibrasyon ve Ölçüm Laboratuvarı Kalibrasyon Hizmet Kapsamı BASINÇ KALİBRASYONU KALİBRASYON HİZMETİ Manometre / Vakummetre (Kl.1-4) Manometre / Vakummetre (Kl.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/24) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Aydıntepe Mahallesi Tayfun Sokak Gülşah Apartmanı No : 13 Tuzla 34763 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4469929 Faks : 0216 4464022

Detaylı

ETRANS-T Sıcaklık Transmitterleri PT100. Genel bilgi. Seçim. Özellikler

ETRANS-T Sıcaklık Transmitterleri PT100. Genel bilgi. Seçim. Özellikler u yıl 37. kuruluş yılını kutlayan Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii nonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 22 yıldır Dilovası Organize

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 24. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Laboratuvarlarının Akreditasyonu Recep YEŞİLÖZ Başdenetçi Akreditasyon Uzmanı Mayıs 2015 Ankara 1 TASLAK

Detaylı

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure.

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure. Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm Answers for infrastructure. En zorlu kalite gerekliliklerini karşılar ve en uygun maliyetli kullanımı sağlar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİK BÖLÜMÜ Metroloji Ve Adresi : Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Cad. Fizik Bölümü Prof.Dr.Ahmet İNCE 34755 İSTANBUL/TÜRKİYE

Detaylı

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine ait tüm tıbbi amaçlı kullanılan ölçüm cihazlarının (teşhis, tedavi, ölçme ve deney

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Sahilyolu Bulvarı Güzelyalı Mahallesi Gümüşsu Sokak No:5 Güzelyalı Pendik 34903 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 593 27 40 41 Faks

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta : ukm@ukm.com.tr

Detaylı

www.neoenerji.com Fotovoltaik Performans Testleri ve İzlenebilirlik

www.neoenerji.com Fotovoltaik Performans Testleri ve İzlenebilirlik Fotovoltaik Performans Testleri ve İzlenebilirlik Okan YILMAZ TÜBİTAK UME, Gebze Fotovoltaik Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 12 Mart 2010 İçerik FV Ürünler ve IEC standartları Kalibrasyon Yöntemleri

Detaylı

ETRANS-T Sıcaklık Transmitterleri PT100. Genel bilgi. Seçim. Özellikler

ETRANS-T Sıcaklık Transmitterleri PT100. Genel bilgi. Seçim. Özellikler u yıl 37. kuruluş yılını kutlayan Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii nonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 22 yıldır Dilovası Organize

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312 386 25 87 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Nilüfer Ticaret Merkezi 2.kısım 635 sokak Otomasyon plaza No:7 Nilüfer 16120 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0 224 441 55 77 Faks : 0 224

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.09 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: -Ocak2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu

Detaylı

Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar)

Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar) GIDA ÜRETĐM YERLERĐNĐN HĐJYEN DENETĐMLERĐ NASIL OLMALI - 7? Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar) "Sağlık her şey değildir, ama sağlık olmadan her şey bir hiç" Arthur Schopenhauer 1 Bilindiği

Detaylı

Eğitim Adı Eğitim Yeri Eğitim Tarihi Eğitim Bedeli Eğitmen Kalibrasyon

Eğitim Adı Eğitim Yeri Eğitim Tarihi Eğitim Bedeli Eğitmen Kalibrasyon Eğitim Adı Eğitim Yeri Eğitim Tarihi Eğitim Bedeli Eğitmen Kalibrasyon MATİL 20 OCAK 2017 ÇİB Üye: 200+KDV Reha UYGUN Cuma Diğer: 250+KDV Sertifikalarının Değerlendirilmesi Eğitimi KALİBRASYON SERTİFİKALARININ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Çavuşoğlu Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:16 KARTAL 81430 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 374 99 24 Faks : 0 216 374 99 28 E-Posta : metkal@metkal.com.tr

Detaylı

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6

DOKÜMAN KODU BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI YAYIN TARİHİ 01.04.2013 REVİZYON NO 00 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ - TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 TIBBİ CİHAZ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemizde bulunan tıbbi cihazların etkin ve verimli olarak çalışmasını sağlamak üzere belirlenen şart ve periyotlarda bakım ve kalibrasyon işlemlerinin kendi bünyesinde

Detaylı

ANTALYA Kalibrasyon Merkezi

ANTALYA Kalibrasyon Merkezi TÜRKAY KALİBRASYON MEHMET ÇOLAK ANTALYA Kalibrasyon Merkezi LABORATUVAR SORUMLUSU ! Metroloji ve Kalibrasyon Neden Gerekli ve Önemli? Yanlış Ölçen Cihaz Yanlış Teşhis Yanlış Tedavi Sonuç ! Metroloji ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) TRK-TÜRKKAL İç Ve Dış Ticaret Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Laboratuvarı Adresi : Kemeraltı Mah. Çifteönü Cad. Somtaş Konağı Apt. No:10/ B Melikgazi 38040 KAYSERİ /

Detaylı

ÖLÇÜ ALETİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN VE ÖLÇME PROSESİNİN ÖLÇÜ TOLERANSINA UYGUNLUĞU

ÖLÇÜ ALETİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN VE ÖLÇME PROSESİNİN ÖLÇÜ TOLERANSINA UYGUNLUĞU 1 ÖLÇÜ ALETİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN VE ÖLÇME PROSESİNİN ÖLÇÜ TOLERANSINA UYGUNLUĞU Derya TURGAY SİMKAL Kalibrasyon ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yakacık Caddesi No: 111 Kartal 34870 İstanbul

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Adresi : Girne Mah. Girne Cad. No:125-127 Maltepe 34852 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0216 518 02 02 Faks : 0216 338 38 34 E-Posta : calibration@sqmart.com

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

KAYNAKLI İMALAT BELGELENDİRME PROGRAMI TS EN ISO 3834

KAYNAKLI İMALAT BELGELENDİRME PROGRAMI TS EN ISO 3834 KAYNAKLI İMALAT BELGELENDİRME PROGRAMI TS EN ISO 3834 Şubat 2016 Rev.00 Bureau Veritas Gozetim Hizmetleri Ltd. Sti. Centrum İş Merkezi Aydinevler Sanayi Cad. No: 3 34854 Küçükyalı - Maltepe Istanbul Telefon:

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Tekstilkent Ticaret Merkezi A5 Blok No:51 Esenler 34235 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 438 19 22 Faks : 0 212 438 08 03 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Yenidoğan mah. Abdi İpekçi Cad. Kızılay Sok. No:3/A Bayrampaşa 34030 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0212 5659150 Faks : 0212 5655129

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312

Detaylı

UME DE AC AKIM ÖLÇÜMLERİ

UME DE AC AKIM ÖLÇÜMLERİ VII. UUSA ÖÇÜMBİİM KONGRESİ 543 UME DE AC AKIM ÖÇÜMERİ Mehedin ARİFOVİÇ Naylan KANATOĞU ayrettin ÇINAR ÖZET Günümüzde kullanılan yüksek doğruluklu çok fonksiyonlu kalibratör ve multimetrelerin AC akım

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/75) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/75) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/75) Uluslar Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Anonim Şirketi Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Adalet Mah. 2131/12 Sk. Kesim Đş Tel : 0 232 461 91 00 Merkezi No:2 Kat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Uzmanlar Merkezi Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : ÇİLEK MAH. 63125 SOK. NO : 14 / A AKDENİZ / MERSİN 33020 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0324 361 07 05 Faks : 0324 361 07 65 E-Posta : info@kalmer.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Laboratuvarı Adresi : Güzelyalı Mah. Süleyman Demirel Bulvarı, 81215 Sok. Maşuk Apt. Asma Kat No: 43 Çukurova 01100 Tel : 0322 247 07 43 Faks : 0322 247 07 44 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Laboratuvarı Adresi : Necatibey Caddesi Gümrük Sk. No:4 Karaköy 34425 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 243 17 06 Faks : 0 212 243 63 41 E-Posta : info@pentaotomasyon.com.tr

Detaylı

OTOMATİK OLMAYAN TERAZİ KALİBRASYONU MEHMET ÇOLAK

OTOMATİK OLMAYAN TERAZİ KALİBRASYONU MEHMET ÇOLAK OTOMATİK OLMAYAN TERAZİ KALİBRASYONU MEHMET ÇOLAK 2 KÜTLE M k (kiloram) Uluslararası kiloram prototipinin kütlesine eşittir. Türkiye nin Tubitak-UME de bulunan prototipin numarası 54 tür. 39 mm İridyum

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ SARIGÖL SOKAK NO:6/8 ÇERKEZKÖY 59500 TEKİRDAĞ/TÜRKİYE Tel :

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARI Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalibrasyon Laboratuvarı, Başkent Üniversitesi Hastanesi başta

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87 81 Faks : 0 212 660

Detaylı

Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No:4 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 321 17 48 Faks : 0 352 321 19 19 E-Posta: kalibrasyon@tse-sjt.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Yenidoğan mah. Abdi İpekçi Cad. Kızılay Sok. No:3/A Bayrampaşa 34030 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 5659150 Faks : 0212 5655129

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) MÜMESSİLLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Dumlupınar Mahallesi Cemal Gürsel Cad. Altuncu İş Merkezi No: 51/7A

Detaylı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı Programın Amacı İşletmelerin, Kalite Yönetimi Sistemi (Muayene, Test, Kalibrasyon, Doğrulama, Dokümantasyon) vb. birimlerinde çalışanlara metroloji ve kalibrasyon/doğrulama ile ilgili temel kavram ve bilgilerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Sırrıpaşa Mahallesi, Çavdar Caddesi, No: 10/B Derince 41900 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 02622233526 Faks : 02622233523

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Hamide Z Şenyuva 8 9 Ekim 2008, İzmir İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite Kontrol

Detaylı