KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ DETERMINING CARBON STOCK: A CASE STUDY FROM TÜRKOĞLU PLANNING UNIT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ DETERMINING CARBON STOCK: A CASE STUDY FROM TÜRKOĞLU PLANNING UNIT"

Transkript

1 Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, ISSN: EISSN: KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ Fatih SİVRİKAYA 1*, Nuri BOZALİ 1 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Kahramanmaraş ÖZET Orman ekosistemi karasal ekosistemdeki organik karbonun %76-78 ini tutması bakımından en önemli bir karbon havuzudur ve küresel ısınmanın olumsuz etkisinin azaltılmasına ve bölgesel hatta global düzeyde iklim istikrarının korunmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Orman ekosistemindeki karbon bütçesinin ortaya konması amenajman planlarının yapımında karar verme sürecinin daha etkin ve doğru gerçekleşmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, orman ekosisteminin karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi konusu araştırmacıların ve politikacıların özel ilgisini çekmektedir. Bu çalışmada, Türkoğlu planlama biriminin 1991 ve 2002 yıllarındaki toprak üstü ve toprak altı biyokütleye bağlı karbon depolama kapasitesinin zamansal ve konumsal değişimi ArcGIS 9.3 TM yazılımı ile belirlenmiş ve karbon depolama haritası oluşturulmuştur ve 2002 yılları arasında biyokütle miktarının yaklaşık m 3 ve karbon miktarının ise ton (%19.5) arttığı tespit edilmiştir. Biyokütle ve karbon miktarının artmasının temel sebebi ise ormanlık alanın artması ve bozuk ormanların verimli ormanlara dönüşmesidir. Anahtar Kelimeler: Karbon, Coğrafi Bilgi Sistemi, Biyokütle, Orman Ekosistemi DETERMINING CARBON STOCK: A CASE STUDY FROM TÜRKOĞLU PLANNING UNIT ABSTRACT Forest ecosystem is considered as an important carbon sink, in which 76% 78% of the organic carbon of terrestrial ecosystems is stored and has a significant contribution in reducing the impact of the global CO2 emissions and maintaining regional or even global climate stability. Forest ecosystem carbon budgets are helpful for improving our understanding of the terrestrial carbon cycle and for supporting the decision-making process in forest management process. Therefore, determining carbon sequestration in forest ecosystem is of particular interest to researchers and policy makers. In this study, temporal and spatial change in carbon storage (aboveground plus belowground) was determined using ArcGIS 9.3TM in Türkoğlu planning unit for 1991 and 2002 and carbon storage map was produced. Biomass increased m 3 and carbon storages also increased (%19.5) tons during a 11-year period from 1991 to The main reason for the increase in the amount of biomass and carbon storage is to increase of total forest areas and transition from degraded forest to productive forest. Keywords: Carbon, Geographical Information System, Biomass, Forest Ecosystem * Yazışma yapılacak yazar: Makale metni tarihinde dergiye ulaşmış, tarihinde basım kararı alınmıştır.

2 F.SİVRİKAYA,N.BOZALİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi GİRİŞ Dünyadaki hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşmenin sonucu olarak doğal kaynaklara olan talepler çeşitlenerek hızlı bir artış göstermiştir. Çeşitlenen ve artan talebin karşılanması sırasında orman ekosistemlerinin tahrip edilmesi, iklim değişikliği, çölleşme, kirlilik ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan biri olan küresel iklim değişikliği, insanoğlunun son yüzyılda karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerin başında gelmektedir. İklim değişikliği kapsamında küresel ısınmanın sebebi olarak sanayileşme ve arazi kullanım değişiklikleri sonucu atmosfere salınan CO 2 miktarının artması gösterilmektedir. Çünkü sanayi devrimiyle birlikte endüstride, araçlarda ve ısınmada enerji kaynağı olarak fosil yakıtların kullanılması, insanların tarım ve şehirleşme için orman ekosistemini tahrip ederek yeni yerleşim yerleri açması ve yakacak odun ihtiyacı için ormanları tahrip etmesi sonucu atmosferdeki sera gazları ve özellikle de CO 2 miktarı artmıştır. Son yıllarda küresel ısınma önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. Orman ekosistemi karasal ekosistemdeki organik karbonun % ini tutması bakımından en önemli karbon havuzudur. Diğer bir ifadeyle, orman ekosistemi karasal ekosistemdeki karbonun yaklaşık olarak 2/3 nü tutmaktadır. Bu bakımdan, orman ekosisteminin küresel ısınmanın olumsuz etkisini azaltmada ve bölgesel, hatta küresel iklim istikrarının korunmasında önemli bir katkısı bulunmaktadır (Woodwell vd., 1978; Hashimotio vd., 2000; Haripriya vd., 2002). Ormanlık alan miktarının artırılması karbon (C) depolama kapasitesini arttırmak, atmosferdeki karbondioksit (CO 2 ) konsantrasyonlarını azaltmak için basit ve etkili bir yöntem olarak önerilmekte ve böylece küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunmaktadır (Kurz vd., 1996; Cairns vd., 1997). Orman ekosistemindeki karbon bütçesinin ortaya konması, karasal karbon döngüsünü daha iyi anlamamız ve amenajman planlarının yapımında karar verme sürecinin daha etkin ve doğru gerçekleşmesi açısından önem taşımaktadır (Liu vd., 2006). Bu nedenle, orman ekosisteminin karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi konusu araştırmacıların ve politikacıların özel ilgisini çekmiştir. Atmosferdeki karbondioksit birikiminin artması nedeniyle ortaya çıkan endişeler, orman ekosistemleri tarafından atmosferde tutulan karbon değerinin de amenajman planlarında dikkate alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Orman ekosistemleri, karbon havuzunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ormanlarda tutulan karbon miktarının doğru ve tutarlı bir şekilde ölçülmesi ve amenajman planlarına yansıtılması son zamanlarda önem kazanmıştır (Asan vd., 2002; Keleş ve Başkent, 2006; Sivrikaya vd., 2007a; Sivrikaya vd., 2008). Orman ekosisteminin karbon depolama kapasitesinin belirlenebilmesi için öncelikle ekosistemdeki mevcut biyokütlenin belirlenmesi gerekmektedir. Biyokütle, orman yapısındaki değişikliklerin değerlendirilmesinde ve orman ekosistemlerinin yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin karşılaştırılmasında ve karbon depolama kapasitesinin belirlenmesinde kullanılabilecek önemli bir parametredir (Backéus vd., 2005; Brown vd., 1996). Biyokütleyi belirlerken kullanılabilecek en pratik ve en iyi yaklaşım ise envanter verilerinin kullanımıdır. Çünkü, bu veriler genellikle ulusal ölçekteki orman ekosistemlerinden istatistiksel olarak doğru şekilde belirlenmektedir (Brown vd., 1999; Brown, 2002). Öncelikle envanter verileri esas alınarak hesaplanan meşcere serveti kullanılarak (Birdsey, 1992; Kurz ve Apps, 1993; Krankina vd., 1996) servete bağlı dönüştürme katsayısı veya çapa bağlı geliştirilen denklemlerle (Brown, 1997; Yolasığmaz, 2004; Keleş ve Başkent, 2006; Sivrikaya vd., 2007a) biyokütle (toprak üstü ve toprak altı) hesaplanmakta daha sonra ise biyokütle dönüşüm katsayısı yardımıyla karbon depolama kapasitesi hesaplanmaktadır. Bu çalışmada, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Türkoğlu Orman İşletme şefliğinin toprak üstü ve toprak altı biyokütleye bağlı karbon depolama kapasitesinin zamansal ve konumsal değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, her bir meşcere tipine ilişkin toprak altı ve toprak üstü biyokütlenin hesaplanmasında, literatürden elde edilen katsayılardan faydalanılmıştır. Hesaplanan karbon depolama kapasitesi ArcGIS 9.3 TM ortamında haritalandırılmış ve karbon depolama kapasitesinin zamansal ve konumsal değişimi arazi kullanım değişimi dikkate alınarak açıklanmıştır. 70

3 KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ MATERYAL VE YÖNTEM Çalışma Alanı Kahramanmaraş il merkezine yaklaşık 20 km mesafede olan Türkoğlu Orman İşletme şefliği çalışma alanı olarak seçilmiştir. Planlama birimi, UTM koordinat sistemine göre ED 50 datum 37. zone doğu boylamları ve kuzey enlemleridir (Şekil 1). Çalışma alanının toplamı hektar olup, alanındaki hakim ağaç türleri Pinus brutia Ten, Pinus nigra Arn., Abies cilicica Carr., Cedrus libani A.Rich., Quercus sp., ve Fagus orientalis Lipsky dir. Çalışma alanının 1991 yılından sonra şeflik sınırlarında değişiklikler olduğundan dolayı bu çalışmada 1991 yılındaki şeflik sınırları esas alınmıştır. Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu MATERYAL Bu çalışmada, Türkoğlu planlama birimine ilişkin 1991 ve 2002 yıllarına ait meşcere haritası ve 1/ ölçekli Standart Topografik Harita kullanılmıştır. Ayrıca, toprak üstü ve toprak altı biyokütle miktarını ve buna bağlı olarak biyokütlenin içerdiği karbon miktarının belirlenebilmesi için 1991 ve 2002 yıllarına ait orman amenajman planlarındaki meşcere tiplerinin servet değerleri kullanılmıştır. YÖNTEM Biyokütle ve Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi Planlama biriminin karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi için öncelikle toprak üstü ve toprak altı biyokütlenin hesaplanması, sonrada bu biyokütlelerin karbona çevrilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda meşcere tipleri, ibreli-yapraklı ve verimli-bozuk kategorilerine ayrılmış ve meşcere tiplerine ait servet değerleri bu 71

4 F.SİVRİKAYA,N.BOZALİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi kategorilere göre Fırın Kurusu Ağırlıklar (FKA) ve Biyokütle Çevirme Faktörleri (BÇF) ile çarpılarak biyokütle değerleri hesaplanmıştır. Biyokütle değerleri, karbon dönüşüm katsayıları ile çarpılarak planlama biriminin karbon depolama miktarı belirlenmiştir. Toprak üstü ve toprak altı biyokütlede tutulan karbon miktarları ayrı ayrı hesaplanmış daha sonra toprak üstü ve toprak altı biyokütle değerleri toplanarak toplam biyokütlede tutulan karbon miktarı bulunmuştur. Bu makalede karbon depolama kapasitesinin belirlenmesi için Asan a atfen FRA 2010 klavuzunda (Anonim 2010) belirlenen katsayılar kullanılmıştır. Yapraklı ve ibreli ağaç türlerinin taze toprak üstü orman biyokütlesinin hesaplanmasında dikili serveti taze ağırlıktaki biyokütleye dönüştüren sırasıyla 1.24 ve 1.22 katsayıları kullanmıştır. Taze ağırlıktaki biyokütle miktarlarını fırın kurusu ağırlığa dönüştürmek için yapraklı ağaç türleri için ve ibreli ağaçlar için katsayıları dikkate alınmıştır. Toprakaltı biyokütle ise, toprak üstü biyokütle değerlerinin belirli dönüşüm faktörleri ile çarpılmasıyla elde edilmiştir. Bu katsayılar verimli yapraklılar için 0.24, bozuk yapraklılar için 0.46, verimli ibreliler için 0.29 ve bozuk ibreliler için 0.40 olarak belirlenmiştir. Son olarak, toplam fırın kurusu ağırlıktaki biyokütle yapraklılar için 0.48 ve ibreliler için 0.51 katsayıları ile çarpılarak biyokütlede depolanan karbon miktarı hesaplanmıştır (Tablo 1). Toprak Üstü Biyokütle (TÜB) Toprak Altı Biyokütle (TAB) Tablo 1:Plan ünitesindeki canlı biyokütlenin hesaplanması Kategoriler Verimli Orman Bozuk Orman Biyokütle (Ton) Biyokütle (Ton) İbreli AS*FKA*BÇF V 1 *0,496*1,22 AS*FKA*BÇF V 3 *0,496*1,22 Yapraklı V 2 *0,638*1,24 V 4 *0,638*1,24 Toplam TÜB İbreli TÜB*0,29 TÜB*0,40 Yapraklı TÜB*0,24 TÜB*0,46 Toplam TAB Toprak Üstü Karbon (TÜK) İbreli TÜB*0,51 TÜB*0,51 Yapraklı TÜB*0,48 TÜB*0,48 Toplam TÜK Toprak Altı Karbon İbreli TAB*0,51 TAB*0,51 (TAK) Yapraklı TAB*0,48 TAB*0,48 Toplam TAK Karbon Depolama Kapasitesinin Haritalandırılması Türkoğlu planlama biriminin karbon depolama kapasitenin belirlenmesi ve haritalandırılmasında 1991 ve 2002 tarihli meşcere haritalarından yararlanılmıştır tarihli meşcere haritası Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden sayısal ortamda temin edilmiştir. Bu meşcere haritasına ilişkin meşcere tiplerinin servet değerleri ilgili amenajman planından alınarak veri tabanına aktarılmıştır tarihli meşcere haritası ise ozalit fotokopileri üzerinden 600 dpi çözünürlükte A0 tarayıcıda *tiff formatında taranmış, 1/ ölçekli Standart Topografik Harita kullanılarak ArcGIS 9.3 TM yazılımında RMS (Root Mean Square) hatası 3 metreden az olacak şekilde koordinatlandırılmıştır. Elde edilen görüntü üzerinde 1/3000 1/5000 ölçek hassasiyetinde çalışılarak bilgisayar ekranında alana ait meşcere haritası sayısal ortamda oluşturulmuştur. Meşcere haritasına ait öznitelik veri tablosuna, karbon depolama kapasitesini belirleyebilmek için bölme numarası, meşcere tipi, kapalılık, gelişim çağı, hektardaki servet miktarları girilmiştir. Meşcere tiplerinin servet değerleri, biyokütle ve karbon dönüşüm katsayıları kullanılarak planlama biriminin 1991 ve 2002 yılları için toprak üstü ve toprak altı biyokütle ve karbon depolama kapasiteleri ArcGIS 9.3 TM yazılımı kullanılarak hesaplanmış ve karbon depolama kapasite haritaları oluşturulmuştur. 72

5 KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ BULGULAR VE TARTIŞMA Türkoğlu planlama biriminin 1991 ve 2002 yıllarına ait sayısal meşcere haritaları incelendiğinde, planlama biriminin alanı ha olarak bulunmuştur ve 2002 yılları arasındaki 11 yıllık bir sürede ormanlık alan miktarı ha (ormanlık alanın %12.4 ü) artmış, bozuk orman alanı %3.5 (671.8 ha) azalmış, verimli orman alanının (kapalılığı %10 un üstünde) %85.4 ( ha) arttığı, orman toprağı alanının ise ha (% 47.6) azaldığı belirlenmiştir. 11 yıllık dönemde verimli orman alanlarında ve orman toprağında gözle görülür bir değişimin olduğu belirlenmiştir yılı envanter verilerine göre ülkemiz orman varlığının % 51 i verimli orman iken %49 u bozuk orman karakterindedir (Anonim, 2009). Ulusal ormancılık politikalarına göre ormanlık alanların korunması, artırılması ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü belirlediği politikalar çerçevesinde ormanlık alanların artırılması için ağaçlandırma çalışmalarına hız vermiştir. Planlama biriminde de yapılan ağaçlandırma çalışmaları ormanlık alanın artmasının temel sebeplerinden bir tanesidir. Meşcere haritalarında detaylı inceleme yapıldığında, 1991 yılı meşcere haritasında a gelişim çağındaki (d 1.30 çapı < 8 cm) meşcerelerin alanının toplamı ha iken 2002 yılında ise bu değer ha olarak tespit edilmiştir. Bu durum da yapılan ağaçlandırma çalışmalarının etkisini ortaya koymaktadır. Ancak, bu farklılığın tek nedeni ağaçlandırma çalışmaları değildir. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bozuk meşcerelerin genç (a gelişim çağında) verimli meşcerelere dönüşmesi ve doğal gençleştirme çalışmaları sonucunda oluşan genç meşcereler de 2002 yılında a gelişim çağındaki meşcerelerin alanlarının artmasına katkıda bulunmuştur. Ülkemizde sanayileşmeyle başlayıp son yıllarda had safhaya ulaşan büyük şehirlere göçlerden planlama birimindeki yöre de nasibini almış ve azalan nüfus sonrası insan baskısının azalmasıyla ormanlar üzerindeki insanların oluşturduğu olumsuz etki de azalmıştır. Bu durum ormanlık alanların nicelik (ormanlık alan miktarı) ve nitelik (verimli orman alanı) olarak artmasına katkıda bulunmuştur. Ülkemizde arazi kullanım değişimleri ile ilgili yapılan çalışmalar da bu sonucu destekler durumdadır. Çakır vd., (2008) tarafından yapılan çalışmada yılları arasında Maçka Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarının %55.8 den % 59.7 e yükseldiği bulunmuştur. Ayrıca, Sivrikaya vd., (2007b) tarafından Camili planlama birimi için yapılan çalışmada ise, yılları arasında orman alanlarının ha dan (tüm alanın %78.6 sı) ha a (tüm alanın %81.9 u) arttığı ve aynı zamanda tarım ve iskan alanlarının azaldığı tespit edilmiştir. Verimli orman alanının ha artmasının temel sebebi ise ormanlık alanlarda yapılan rehabilitasyon (iyileştirme) ve ağaçlandırma çalışmalarıdır ve 2002 yıllarındaki meşcere haritalarından oluşturulan geçiş tabloları detaylı incelendiğinde bozuk meşcerelerin verimli meşcerelere, orman toprağının (OT) ise ormanlık alana dönüştüğü görülmüştür. Orman toprağının azalmasının temel sebebi ise bu alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıdır yılına ait planlama biriminde verimli ormanlardaki biyokütle miktarı m 3 ve bozuk ormanlardaki biyokütle miktarı m 3 olmak üzere toplam biyokütle miktarı m 3 olarak bulunmuştur yılında ise toplam biyokütle miktarı m 3 olup verimli ormanlardaki biyokütle miktarı m 3 ve bozuk ormanlardaki biyokütle miktarı ise m 3 olarak hesaplanmıştır. Planlama biriminin 1991 yılı için toplam karbon miktarı ton olarak hesaplanmıştır. Tespit edilen karbon miktarının ton u toprak üstü karbon miktarı, ton u ise toprak altı karbon miktarı olarak tespit edilmiştir yılında ise ton u toprak üstü karbon ve ton u toprak altı karbon miktarı olmak üzere toplam karbon miktarı ton olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, 1991 ve 2002 yılları arasındaki 11 yıllık dönemde planlama biriminde karbon miktarında ton (%19.5) artış meydana gelmiştir. Verimli ormanlarda toplam karbon miktarı ton ve bozuk ormanlarda ise ton artmış olduğu belirlenmiştir. Planlama biriminin 1991 ve 2002 yıllarındaki karbon depolama miktarları Şekil 2 de gösterilmiştir. Sivrikaya vd., (2007a) tarafından yapılan çalışma, yıları arasında Artvin planlama biriminin karbon miktarının 250,181.3 ton dan 355,627.7 ton a çıktığını ortaya koymuştur. Diğer bir ifade ile, otuz yıllık bir dönemde karbon miktarının yaklaşık 105,446 ton arttığını tespit etmişlerdir. Karbon miktarının artma sebebini ise; bozuk ormanların verimli ormanlara dönüşmesi, maksimum odun üretim amacının terk edilerek ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama yaklaşımına geçilmesi ve özellikle son yıllarda ılımlı silvikültürel müdahalelerin yapılmasına dayandırmışlardır. 73

6 F.SİVRİKAYA,N.BOZALİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi a b Şekil 2. Planlama biriminin a)1991 ve b)2002 yıllarındaki karbon depolama miktarları Türkoğlu planlama biriminin 1991 ve 2002 yıllarını kapsayan 11 yıllık sürede toplam biyokütle ve karbon miktarının artmasının sebebi arazi kullanımındaki değişimlerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Toplam ormanlık alan miktarı ha ve verimli orman alanı ha artarken, bozuk orman alanı ha ve orman toprağı alanı ise ha azalmıştır. Bu değişimler planlama birimindeki karbon miktarının artmasına katkı sağlamıştır. Şekil 3 de görüldüğü gibi 2002 yılında servet değeri bakımından yüksek değere sahip alanların miktarı 1991 yılındakinden daha fazladır. Bu nedenle, 2002 yılındaki toplam karbon depolama miktarı 1991 yılındaki miktardan fazla bulunmuştur ile 2002 yılları için planlama birimleri kıyaslandığında bozuk meşcerelerde alansal bir azalma olmasına rağmen toplam karbon miktarında artma (1991 yılında bozuk meşcerelerin karbon miktarı ton iken 2002 yılında ton dur) meydana gelmiştir. Bunun temel sebebi; amenajman planlarındaki aynı meşcere tipleri için 2002 yılında verilen servet değerinin 1991 yılındaki servet değerinden fazla olmasıdır (Şekil 3). 74

7 KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ Şekil 3. Planlama biriminin 1991 ve 2002 yıllarındaki hektardaki servet-alan dağılışı SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada, Türkoğlu planlama biriminin 1991 ve 2002 yıllarındaki toprak üstü ve toprak altı biyokütleye bağlı karbon depolama kapasitesinin zamansal ve konumsal değişimi ArcGIS 9.3 TM yazılımı ile belirlenmiş ve karbon depolama haritası oluşturulmuştur ve 2002 yılları arasında ormanlık alan miktarı ha ve verimli orman alanı ise ha artmış, bozuk orman alanı ha, orman toprağı alanı ise ha azalmıştır. Bu dönemde biyokütle miktarı yaklaşık m 3 ve karbon miktarı ise ton (%19.5) artmıştır. Planlama biriminin biyokütle miktarı belirlenirken meşcere servetlerinin Fırın Kurusu Ağırlıkları (FKA) ve Biyokütle Çevirme Faktörleri (BÇF) ile çarpılarak elde edilen biyokütle değeri yerine her bir ağaç türü için biyokütle denklemleri geliştirilmeli ve bu geliştirilen denklemler yardımıyla biyokütle hesaplanmalıdır. Ayrıca, her bir ağaç türü için karbon dönüşüm katsayısı geliştirilmeli ve ibreli-yapraklı türler için kullanılan katsayılar yerine her ağaç türü için geliştirilen katsayılar kullanılmalıdır. Ormanların karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesi, karbon depolama kapasitesinin zamansal ve konumsal değişiminin nasıl olduğu, bu değişimi etkileyen faktörlerin neler olduğu, yapılan silvikültürel müdahalelerin ve rehabilitasyon çalışmalarının karbon depolama kapasitesini nasıl etkilediğini ortaya koyan çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. KAYNAKLAR Anonim, Ormancılık istatistikleri, Çevre ve Orman Bakanlığı Resmi İstatistik Programı Yayını, Ankara Anonim, Altıparmak Ve Yusufeli Orman Amenajman Planları: Asan Ü. Karbon birikimi ve yıllık stok değişiminin belirlenmesi, Ankara Asan, Ü., Destan, S., Özkan, U.Y İstanbul korularının karbon depolama, oksijen üretimi ve toz tutma kapasitesinin kestirilmesi. Orman Amenajamanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İstanbul, Backéus, S., Wikström, P., Lämås, T A model for regional analysis of carbon sequestration and timber production. Forest Ecology and Management, 216, Birdsey, R.A Carbon storage and accumulation in United States forest ecosystems. United States Department of Agriculture Forest Service GTR WO-59 Brown, S Estimating biomass and biomass change in tropical forests: A primer. FAO Forestry Paper 134. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization Brown, S., Schroeder, P., Kern, J Spatial distribution of biomass in forests of the eastern USA. Forest Ecology and Management, 123,

8 F.SİVRİKAYA,N.BOZALİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi Brown, S Measuring carbon in forests: current status and future challenges. Environmental Pollution 116, Brown, S., Sathaye, J., Cannell, M., Kauppi, P.E Management of forests for mitigation of greenhouse gas emissions. In R. T. Watson M C, Zinyowera R H Moss (Eds.), Climate change 1995: Impacts, adaptations and mitigation of climate change: Scientific analyses. Contribu- tion of working group II to the second assessment report of the intergovernmental panel on climate change (pp ). Cambridge, UK: Cambridge University Press Cairns, M.A., Brown, S., Helmer, E.H., Baumgardner, G.A Root biomass allocation in the world s upland forests. Oecologia, 111, 1 11 Çakır, G., Sivrikaya, F., Keleş, S Forest Cover Change and Fragmentation Using Landsat Data in Maçka State Forest Enterprise in Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 137:51-66 Haripriya, G.S Biomass carbon of truncated diameter classes in Indian forests. For Ecol Manage, 168: 1 13 Hashimotio, T., Kojima, K., Tange, T., Sasaki, S Changes in carbon storage in fallow forests in the tropical lowlands of Borneo. For Ecol Manage, 126: Liu, J., Liu, S., Loveland, T.R Temporal evolution of carbon budgets of the Appalachian forests in the U.S. from 1972 to Forest Ecology and Management, 222, Keleş, S., Başkent, E.Z Orman Ekosistemlerindeki Karbon Değişiminin Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması: Kavramsal Çerçeve ve Bir Örnek Uygulama (1. Bölüm), Orman ve Av Dergisi, 83, 2, Krankina, O.N., Harmon, M.E., Winjum, J.K Carbon storage and sequestration in the Russian forest sector. Ambio, 25, Kurz, W.A., Beukema, S.J., Apps, M.J Estimation of root biomass and dynamics for the carbon budget model of the Canadian forest sector. Can. J. Forest Res. 26, Kurz, W.A., Apps, M.J Contribution of northern forests to the global carbon cycle: Canada as a case study. Water, Air and Soil Pollution, 70, Sivrikaya, F., Keleş, S., Çakır, G. 2007a. Spatial distribution and temporal change of carbon storage in timber biomass of two different forest management units. Environmental Monitoring and Assessment, 132: Sivrikaya, F., Çakır, G., Kadıoğulları, A.İ, Keleş, S., Başkent, E.Z., Terzioğlu, S. 2007b. Evaluating land use/land cover changes and fragmentation in the Camili forest planning unit of Northeastern Turkey from 1972 to Land Degradation & Development, 18: Sivrikaya, F Türkiye de orman amenajman planlama model yazılımının geliştirilmesi, Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 167 p Woodwell, G.M., Whittaker, R.H., Reiners, W.A., Likens, G.E., Delwiche, C.C., Botkin, D.B The biota and the world carbon budge. Science, 199: Yolasığmaz, H.A Orman Ekosistem Amenajmanı Kavramı ve Türkiye de Uygulaması, Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon 76

Ormanlardaki karbon birikiminin konumsal ve zamansal değişiminin incelenmesi: Daday planlama birimi örneği

Ormanlardaki karbon birikiminin konumsal ve zamansal değişiminin incelenmesi: Daday planlama birimi örneği Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:2, Sayfa:177-187

Detaylı

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark.

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark. SPOT-4 Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi; Devrez Planlama Birimi Örneği Hüseyin Cihad ANLAR¹, *Alkan GÜNLܲ, Sedat

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LULUCF KAPSAMINDA SERAGAZI ENVANTERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LULUCF KAPSAMINDA SERAGAZI ENVANTERİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LULUCF KAPSAMINDA SERAGAZI ENVANTERİ Yücel FIRAT Emine ATAŞ, Sami BAYÇELEBİ, Dr.Işık TAŞKIRAN İklim Değişikliği ve Biyoenerji Çalışma Grubu Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü

Detaylı

AYDOĞAN ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL VE KONUMSAL DEĞĠġĠMĠN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA ORTAYA KONMASI

AYDOĞAN ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL VE KONUMSAL DEĞĠġĠMĠN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA ORTAYA KONMASI AYDOĞAN ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL VE KONUMSAL DEĞĠġĠMĠN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA ORTAYA KONMASI K. Kanja a, U. Karahalil b a Karadeniz Technical University,

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

Orman Amenajman Planlarının Simülasyon Tabanlı Planlanması: ETÇAPSimülasyon

Orman Amenajman Planlarının Simülasyon Tabanlı Planlanması: ETÇAPSimülasyon Orman Amenajman Planlarının Simülasyon Tabanlı Planlanması: ETÇAPSimülasyon *Sedat KELEŞ 1, Emin Zeki BAŞKENT 2, Ali İhsan KADIOĞULLARI 2, Özkan BİNGÖL 3 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

AĞAÇ TÜRÜ, GELĠġĠM ÇAĞI VE KAPALILIKTA MEYDANA GELEN 40 YILLIK DEĞĠġĠMĠN ĠNCELENMESĠ: OVACIK ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ ÖRNEĞĠ

AĞAÇ TÜRÜ, GELĠġĠM ÇAĞI VE KAPALILIKTA MEYDANA GELEN 40 YILLIK DEĞĠġĠMĠN ĠNCELENMESĠ: OVACIK ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ ÖRNEĞĠ AĞAÇ TÜRÜ, GELĠġĠM ÇAĞI VE KAPALILIKTA MEYDANA GELEN 40 YILLIK DEĞĠġĠMĠN ĠNCELENMESĠ: OVACIK ORMAN ĠġLETME ġeflġğġ ÖRNEĞĠ B. Kılıç a,, U. Karahalil b a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 61080

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlker ERCANLI Doğum Tarihi: 6 Eylül 1977 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

BARTIN YÖRESİ KARIŞIK MEŞCERELERİNİN BİYOKÜTLE STOK DEĞİŞİMLERİNİN İRDELENMESİ

BARTIN YÖRESİ KARIŞIK MEŞCERELERİNİN BİYOKÜTLE STOK DEĞİŞİMLERİNİN İRDELENMESİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 21, 28-36 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 BARTIN YÖRESİ KARIŞIK MEŞCERELERİNİN BİYOKÜTLE STOK DEĞİŞİMLERİNİN İRDELENMESİ Birsen DURKAYA 1, Ali DURKAYA

Detaylı

Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması

Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması 173 Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması Ali İhsan KADIOĞULLARI1*, Özkan BİNGÖL2, Rüstem KIRIŞ3, Mehmet Ali SAYIN4, Durmuş Ali

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç servetinin; a) ağaç türleri b) yaş sınıfları ya da çap sınıfları, ve c) gövde kalite sınıfları

Detaylı

Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi

Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesi Mehmet MISIR 1, Nuray MISIR 2, Alper BULUT 3 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, 61080-Trabzon

Detaylı

İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Ormancılıkta Kullanılabilecek Sürdürülebilir Orman İşletmeciliği Ölçüt ve Göstergeleri

İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Ormancılıkta Kullanılabilecek Sürdürülebilir Orman İşletmeciliği Ölçüt ve Göstergeleri İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Ormancılıkta Kullanılabilecek Sürdürülebilir Orman İşletmeciliği Ölçüt ve Göstergeleri Unal ASAN-İbrahim ÖZDEMİR-Ramazan ÖZÇELİK GENEL BAKIŞ Doğal denge ve Doğal çevrenin

Detaylı

SAF VE KARIŞIK SARIÇAM MEŞCERELERİNDE KALIN KÖK KÜTLESİ MİKTARI VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER ÖZET ABSTRACT

SAF VE KARIŞIK SARIÇAM MEŞCERELERİNDE KALIN KÖK KÜTLESİ MİKTARI VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER ÖZET ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 2-22 Mayıs 21 Cilt: III Sayfa: 138-144 SAF VE KARIŞIK SARIÇAM MEŞCERELERİNDE KALIN KÖK KÜTLESİ MİKTARI VE BUNU ETKİLEYEN ETMENLER Aydın TÜFEKÇİOĞLU 1, Mehmet KÜÇÜK

Detaylı

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ ETÇAP MODELİNE GÖRE DÜZENLENMESİ: ÖRNEK SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON MODELERİ VE ÇÖZÜMLERİ ÖZET

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ ETÇAP MODELİNE GÖRE DÜZENLENMESİ: ÖRNEK SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON MODELERİ VE ÇÖZÜMLERİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 314-325 ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ ETÇAP MODELİNE GÖRE DÜZENLENMESİ: ÖRNEK SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON MODELERİ VE ÇÖZÜMLERİ Sedat

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Orman Amenajman Planlarının ETÇAPKlasik Programı İle Hazırlanması: Akseki-İbradı Planlama Birimi Örneği

Orman Amenajman Planlarının ETÇAPKlasik Programı İle Hazırlanması: Akseki-İbradı Planlama Birimi Örneği 166 Orman Amenajman Planlarının ETÇAPKlasik Programı İle Hazırlanması: Akseki-İbradı Planlama Birimi Örneği Fatih SİVRİKAYA1*, Derya M. KÜÇÜKER2, Oktay DEMİR3 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi

Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 6-8 Ekim 11, Kahramanmaraş KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, 1 KSU J. Nat. Sci., Special Issue, 1 Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi Nuray MISIR 1, Mehmet

Detaylı

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:115-120 TOMRUK HACMİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN CENTROID METOD VE DÖRT STANDART FORMÜLÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Ballıbucak Serisi nin Konumsal Ve Zamansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İncelenmesi son yıllarda gittikçe artan

Köprülü Kanyon Milli Parkı Ballıbucak Serisi nin Konumsal Ve Zamansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İncelenmesi son yıllarda gittikçe artan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

Eski Tarihli Meşcere Haritası ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Yardımıyla Taslak Meşcere Haritası Üretilmesi

Eski Tarihli Meşcere Haritası ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Yardımıyla Taslak Meşcere Haritası Üretilmesi Eski Tarihli Meşcere Haritası ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Yardımıyla Taslak Meşcere Haritası Üretilmesi Günay ÇAKIR Gümüşhane Üniv., Fen Bilimleri Ens. Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD 29100

Detaylı

Orman Kaynaklarının Konumsal ve Zamansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle İncelenmesi: İnayet ve Yenice Örneği

Orman Kaynaklarının Konumsal ve Zamansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle İncelenmesi: İnayet ve Yenice Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),378-390 Orman Kaynaklarının Konumsal ve Zamansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle İncelenmesi:

Detaylı

Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği

Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698 Yıl: 2015, Cilt: 16, Sayı:1, Sayfa:

Detaylı

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA OTOMASYON ÖZET

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA OTOMASYON ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 279-291 ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA OTOMASYON Fatih SİVRİKAYA 1, Selahattin KÖSE 2, Ali İhsan KADIOĞULLARI 2 1

Detaylı

Artvin Balcı Planlama Birimi Ağaç Serveti ve Artımının Konum ve Zamana Bağlı Olarak Değişimi

Artvin Balcı Planlama Birimi Ağaç Serveti ve Artımının Konum ve Zamana Bağlı Olarak Değişimi Artvin Balcı Planlama Birimi Ağaç i ve ının Konum ve Zamana Bağlı Olarak Değişimi * H. Ahmet YOLASIĞMAZ 1, Sedat KELEŞ 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Müh. Bölümü, Artvin/Turkey 2

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

ÜLKE ORMAN AMENAJMAN FELSEFESİNDEKİ DEĞİŞİM: 1972 DEN GÜNÜMÜZE ARTVİN PLANLAMA BİRİMİ

ÜLKE ORMAN AMENAJMAN FELSEFESİNDEKİ DEĞİŞİM: 1972 DEN GÜNÜMÜZE ARTVİN PLANLAMA BİRİMİ Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi 7(1), 10-27 (2006) ÜLKE ORMAN AMENAJMAN FELSEFESİNDEKİ DEĞİŞİM: 1972 DEN GÜNÜMÜZE ARTVİN PLANLAMA BİRİMİ Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ KAÜ Artvin Orman Fakültesi,

Detaylı

Bartın Kent Ormanının Karbon Tutma, Oksijen Üretimi ve Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi

Bartın Kent Ormanının Karbon Tutma, Oksijen Üretimi ve Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi Bartın Kent Ormanının Karbon Tutma, Oksijen Üretimi ve Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi Birsen DURKAYA 1, *Banu BEKCİ 2, Tuğrul VAROL 1 1 Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

SAF SARIÇAM MEŞCERELERİNDE KÖK KÜTLESİ, KÖK ÜRETİMİ VE KÖK KARBON DEPOLAMA MİKTARLARININ YAŞ SINIFLARINA GÖRE DEĞİŞİMİ ÖZET

SAF SARIÇAM MEŞCERELERİNDE KÖK KÜTLESİ, KÖK ÜRETİMİ VE KÖK KARBON DEPOLAMA MİKTARLARININ YAŞ SINIFLARINA GÖRE DEĞİŞİMİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: III Sayfa: 1030-1037 SAF SARIÇAM MEŞCERELERİNDE KÖK KÜTLESİ, KÖK ÜRETİMİ VE KÖK KARBON DEPOLAMA MİKTARLARININ YAŞ SINIFLARINA GÖRE DEĞİŞİMİ

Detaylı

Hava Kirliliğinin Önlenmesinde Orman Biyokütlesi

Hava Kirliliğinin Önlenmesinde Orman Biyokütlesi ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey Hava Kirliliğinin Önlenmesinde Orman Biyokütlesi Doç. Dr. Birsen DURKAYA *1 Doç. Dr. Ali DURKAYA 1 1*

Detaylı

Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model *Sinan BULUT¹, Sedat KELE޹, Alkan GÜNLܹ Özet Anahtar Kelimeler

Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model *Sinan BULUT¹, Sedat KELE޹, Alkan GÜNLܹ Özet Anahtar Kelimeler Değişikyaşlı Orman Amenajman Planlamasında Bilgisayar Destekli Model *Sinan BULUT¹, Sedat KELE޹, Alkan GÜNLܹ ¹Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Çankırı *Sorumlu

Detaylı

Türkiye deki Bitkisel Kütle Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Türkiye deki Bitkisel Kütle Çalışmalarının Değerlendirilmesi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Türkiye deki Bitkisel Kütle Çalışmalarının Değerlendirilmesi Servet

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No. : 115 Envanter Serisi No.

Detaylı

EKONOMİK, EKOLOJİK VE SOSYAL İŞLEVLERİYLE ARTVİN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMANLARI ÖZET

EKONOMİK, EKOLOJİK VE SOSYAL İŞLEVLERİYLE ARTVİN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMANLARI ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 348-357 EKONOMİK, EKOLOJİK VE SOSYAL İŞLEVLERİYLE ARTVİN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMANLARI H. Ahmet YOLASIĞMAZ 1, Abdurrahman ŞAHİN

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ AYVALI BARAJ HAVZASINDA KARBON EMİSYONU VE EKONOMİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

KAHRAMANMARAŞ AYVALI BARAJ HAVZASINDA KARBON EMİSYONU VE EKONOMİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR KAHRAMANMARAŞ AYVALI BARAJ HAVZASINDA KARBON EMİSYONU VE EKONOMİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Özden GÖRÜCÜ 1 Ömer EKER 2 1 Prof.Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Detaylı

Küresel Isınmada Ormanların Karbon Tutulumuna Etkisi (Tarsus-Karabucak Örneği)

Küresel Isınmada Ormanların Karbon Tutulumuna Etkisi (Tarsus-Karabucak Örneği) I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 313 Küresel Isınmada Ormanların Karbon Tutulumuna Etkisi (Tarsus-Karabucak Örneği) Osman POLAT 1, Sevda POLAT 1, Erhan AKÇA 2

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERAGAZI EMİSYONU İklim değişikliği, nedeni olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Ormanların yağışlardan yararlanmayı artırma, su ekonomisini düzenleme ve sürekliliğini sağlama, su taşkınlarını önleme, dere, nehir, bent, baraj, su kanalı ve benzeri

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SEDİMENT MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE PROF. DR. GÜNAY ERPUL - Ağustos 2011 - İÇERİK Sayısal

Detaylı

Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Görünürlük Analizi İle Değerlendirilmesi

Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Görünürlük Analizi İle Değerlendirilmesi I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2, Kahramanmaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 22 226 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 22 Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının

Detaylı

Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi

Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2012) 13(1):1-12 http://edergi.artvin.edu.tr ISSN:2146-1880 (basılı) 2146-698X (elektronik) Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI II. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ayrı Değerlendirme Ortak Değerlendirme Ödev Değerlendirmesi ÖDEV KONUSU: YAZILI ÖDEV İÇERİĞİ 1. Öğrenci 2. Öğrenci Sunumun Belirlenen Haftada

Detaylı

TÜRKİYE DE ORMANSIZLAŞMA İLE KAYBEDİLEN KARBON MİKTARLARI

TÜRKİYE DE ORMANSIZLAŞMA İLE KAYBEDİLEN KARBON MİKTARLARI TÜRKİYE DE ORMANSIZLAŞMA İLE KAYBEDİLEN KARBON MİKTARLARI Doğanay TOLUNAY (*) İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Bahçeköy, Sarıyer-İstanbul, ÖZET Ormansızlaşma Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( )

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( ) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) (19.10.2016) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz)

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi 2. Korunan Alanlarda

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ TURKISH WATER FOUNDATION CLIMATE CHANGE FACULTY. Aralık (December) 2016 İstanbul - Türkiye.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ TURKISH WATER FOUNDATION CLIMATE CHANGE FACULTY. Aralık (December) 2016 İstanbul - Türkiye. Sayı (Number): 1 Atmosferdeki CO 2 Seviyesi 400 ppm i Aştı Ahmet ÖZTOPAL Aralık (December) 2016 İstanbul - Türkiye İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ TURKISH WATER FOUNDATION CLIMATE CHANGE FACULTY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

The Use of Geomatic Technologies with the Purpose of Estimating Terrestrial Carbon Storage Capacity at a Level of Forest

The Use of Geomatic Technologies with the Purpose of Estimating Terrestrial Carbon Storage Capacity at a Level of Forest Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: x, No: x, 201x (xx-xx) Electronic Journal of Map Technologies Vol: x, No: x, 201x (xx-xx) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com www.hartek.makalesistemi.com

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 28-34 YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Ömer KÜÇÜK Sabri ÜNAL Gazi Üniversitesi, Kastamonu

Detaylı

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler (Emre ÖZDEMİR, Fatih AKARSU, Osman KICI) Altındere

Detaylı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:2, Sayfa:163-176 http://edergi.artvin.edu.tr Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

MONITORING THE CHANGES OF FOREST AREAS USING LANDSAT SATELLITE IMAGES IN ARMUTLU FOREST DISTRICT

MONITORING THE CHANGES OF FOREST AREAS USING LANDSAT SATELLITE IMAGES IN ARMUTLU FOREST DISTRICT Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 55-66 ARMUTLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDEKİ ORMAN ALANLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Detaylı

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN

Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULUDAĞ GÖKNARI-SARIÇAM-DOĞU KAYINI KARIŞIK MEŞCERELERİNİN VERİM GÜCÜ İLE BAZI FİZYOGRAFİK VE EDAFİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLER Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA ZKÜ

Detaylı

YUKARI SEYHAN HAVZASI NDA UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN SINIFLANDIRILMASI VE BAZI ORMAN MEŞCERELERİNDE VERİMLİLİĞİN MODELLENMESİ *

YUKARI SEYHAN HAVZASI NDA UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN SINIFLANDIRILMASI VE BAZI ORMAN MEŞCERELERİNDE VERİMLİLİĞİN MODELLENMESİ * YUKARI SEYHAN HAVZASI NDA UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN SINIFLANDIRILMASI VE BAZI ORMAN MEŞCERELERİNDE VERİMLİLİĞİN MODELLENMESİ * Land Cover Classification And Modelling The Productivitiy

Detaylı

TURKISH JOURNAL OF FORESTRY TÜRKİYE ORMANCILIK DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF FORESTRY TÜRKİYE ORMANCILIK DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF FORESTRY TÜRKİYE ORMANCILIK DERGİSİ ISSN: 2149-2174 e-issn: 2149-3898 A peer reviewed journal, published biannually (February & September) Published by Süleyman Demirel University Faculty

Detaylı

CONTRIBUTIONS AND FACILITIES OF THE STAND MAPS INTEGRATED WITH TOPOGRAPHIC MAPS

CONTRIBUTIONS AND FACILITIES OF THE STAND MAPS INTEGRATED WITH TOPOGRAPHIC MAPS Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2004, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 73-82 TOPOGRAFİK HARİTALARA OTURTULMUŞ MEŞCERE HARİTALARININ ARAZİ ORYANTASYONUNDA SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Detaylı

Landsat TM Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi

Landsat TM Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi Landsat TM Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi Alkan GÜNLÜ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

Antalya Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tablosunun Düzenlenmesi ve Mevcut Tablolar ile Kıyaslanması

Antalya Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tablosunun Düzenlenmesi ve Mevcut Tablolar ile Kıyaslanması II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Antalya Korkuteli Yöresi Kızılçam Ağaçlandırmaları İçin Tek ve Çift

Detaylı

AMENAJMANININ TEMEL ESASLARI ( Güz Yarıyılı)

AMENAJMANININ TEMEL ESASLARI ( Güz Yarıyılı) AMENAJMANININ TEMEL ESASLARI (2016-2017 Güz Yarıyılı) Dersi Veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Selahattin KÖSE Prof. Dr. Mehmet MISIR Doktora: Orman İşletmelerinin Planlanmasında Yöneylem Araştırması Tekniklerinden

Detaylı

Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 22, 53-60 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ercan

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU AYLAR HAFTALAR EYLEM VE ETKİNLİKLER 2 Okullarda Orman projesini

Detaylı

KURTKEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE ORMAN TRANSPORT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

KURTKEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE ORMAN TRANSPORT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:3, 2009

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN a, Semra ÖZTÜRK b a Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ 18 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ Günay ÇAKIR 1, Selahattin KÖSE 2 1 Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü; gunaycakir@duzce.edu.tr

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (36-42)

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (36-42) Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2001) : 1 (36-42) ARTVİN- KAFKASÖR YÖRESİNDEKİ BİR DOĞU LADİNİ (Picea orientalis L. Link)-DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana Spach. subsp. nordmanniana)

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI İSTANBUL İLİ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI İSTANBUL İLİ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI İSTANBUL İLİ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Bu Plan; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt irketi (BTC) Çevresel Yat m Program n n finansman ile Türkiye Ormanc k Kooperatifleri Merkez Birli i (OR-KOOP)

Bu Plan; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt irketi (BTC) Çevresel Yat m Program n n finansman ile Türkiye Ormanc k Kooperatifleri Merkez Birli i (OR-KOOP) Bu Plan; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt irketi (BTC) Çevresel Yatm Program n n finansman ile Türkiye Ormanck Kooperatifleri Merkez Birli i (OR-KOOP) nin liderli inde yürütülen Ardahan Yaln zçam Ormanlarn

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ Kenan AKYÜZ İşletme ve Pazarlama D. Başkanı kenanakyuz@ogm.gov.tr AHŞAP NEDİR? AHŞAP; ağaçtan üretilmiş

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Aktüel Kuruluşun Belirlenmesi Orman ekosistem envanteri Hiyerarşik yapı (planlama birimi, işletme sınıfı,

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

Prof. Dr. Altay Uğur Gül

Prof. Dr. Altay Uğur Gül Prof. Dr. Altay Uğur Gül 20 Ocak 2015 tarihinde oluşturuldu Öğrenim Bilgileri Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm Derece Yıl Türkiye Karadeniz Teknik Fen Bilimleri Orman Mühendisliği Doktora 1995 Türkiye

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

Türkiye Ormanlarındaki Yıllık Karbon Stok Değişimi Trendinin İrdelenmesi ve 2023 Yılındaki Durumun Kestirilmesi

Türkiye Ormanlarındaki Yıllık Karbon Stok Değişimi Trendinin İrdelenmesi ve 2023 Yılındaki Durumun Kestirilmesi 109 Türkiye Ormanlarındaki Yıllık Karbon Stok Değişimi Trendinin İrdelenmesi 2023 Yılındaki Durumun Kestirilmesi Ünal ASAN İ.Ü.Orman Fakültesi 34473 Bahçeköy, İstanbul ÖZET: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Detaylı

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON Sunuş 1.Ormanların havza bazında ekosistem tabanlı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ. ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖDEV RAPORU YAZIM KURALLARI Örnek Rapor Kapağı ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 YAZ OKULU ORMAN KORUMA DERSİ ÖDEV RAPORU ORMAN KORUMA Ödev Konu Başlığı 1. 0904000????

Detaylı

T.C. ARTVĐN ÇORUH ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. ARTVĐN ÇORUH ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI T.C. ARTVĐN ÇORUH ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI SARIKAMIŞ ORMAN ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ALANLARININ ZAMANSAL DEĞĐŞĐMĐNĐN ĐNCELEMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatih DEMĐRCĐ

Detaylı

Rio Zirvesi. Bölgesel Süreçler

Rio Zirvesi. Bölgesel Süreçler Rio Zirvesi Bölgesel Süreçler PAN AVRUPA SÜRECİ (Helsinki) MONTREAL SÜRECİ (Kuzey Amerika ) TARAPATO SÜRECİ (Amazon İşbirliği) LAPERATİQUE SÜRECİ(Orta Amerika ) FAO UNEP (Kurak Afrika ) SÜRECİ FAO UNEP

Detaylı

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Rukiye Çakır 1 ve Özlem Karadeniz 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir;

Detaylı