Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek"

Transkript

1 Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, Devlet Bakan ve Bafl Müzakereci Egemen Ba fl ile RTÜK Baflkan Davut Dursun un da kat ld gecede, korsana karfl ortak ses yükseldi. Birbirinden yarat c eserlere imza atan gençler, ödüllerine kavufltu. F NAL sayfa te 2004 TEN 2010 A B R BAKIfiTA RATEM sayfa 3 te MAYIS 2010 YIL:1 SAYI:2 6 MAYIS RADYO GÜNÜ KUTLU OLSUN RATEM DE GÖREV DE fi M sayfa 15 te BÜLENT ARINÇ MERAK ED LENLER YANITLADI Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek DEVLET Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent ARINÇ, Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay n Hizmetleri Hakk ndaki Kanun Tasar s n, canl yay n a de erlendirdi. Ar nç, S ralama ihalesine iliflkin deneyim flart aranmamas n n, yerel yay nc - lar olumsuz etkileyece i görüflüne iliflkin flöyle konufltu: haleye sadece deneyimli olanlar n girmesi haks z rekabet olarak de erlendirildi. Ama mevcut yay nc lar ma dur olmayacak. sayfa 8-9 da LET fi MC LER BU PANELDE BULUfiTU Uzmanlar yasa tasar s tasla n masaya yat rd Radyo dünyas n neler bekliyor? Mehmet ATALAY Yusuf GÜRSOY RATEM kamuoyunu ve sektörü ayd nlatmaya devam ediyor. RATEM taraf ndan düzenlenen Radyo ve Televizyon Yay nc l m zda Neler De ifliyor adl panel, iletiflim dünyas n, akademisyenleri, yay nc lar ve ö rencileri bir araya getirdi. sayfa 2 de Ferman KARAÇAM ATALAY: BU HAKSIZLIK B TECEK RATEM N Bas n ve lan Kurumu ilanlar ndan radyo ve televizyonlar n da yararlanmas talebine destek ç gibi. Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay RATEM in konunun takipçisi olmas n n önemine de inerek, Bu haks zl k giderilecek. Umar m somut ad mlar at lacak dedi. RATEM N ÖNER LER sayfa 4-5 te RTÜK üyesi Taha Yücel, tasar n n radyo dünyas n nas l etkileyece ini de erlendirdi, radyo yay nc l - nda yeni teknolojileri anlatt. sayfa 6 da

2 MAYIS Baflkandan Merhaba Canl Yay n m z n ikinci say s yla karfl n zday z... Radyo Televizyon yay nc l m z n gelece i için çok önemli günlerin içinden, de iflim ve dönüflümü yaflayarak geçiyoruz. RATEM olarak Yeni Radyo Televizyon Yasa Tasar Tasla ile ilgili yo un çal flma tempomuza devam ediyoruz. 28 Nisan da Bahçeflehir Üniversitesi ile birlikte düzenledi imiz panelde bir kez daha konunun ilgili çevrelerini bir araya getirdik. Yasa Tasar Tasla n n yay nc l m za neler getirece inin konufluldu u panelimizde, ilgili kamuoyunda duyarl l klar yüksek tutmaya çal flt k... Bu say m zda, Tasar Tasla ile ilgili son geliflmelerin yan nda Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç n radyo televizyon yay nc l m z ve Yeni Yasa Tasar Tasla ile ilgili görüfllerini ifade etti i genifl bir söyleflimiz var. Bunun yan nda RTÜK Üyesi Taha Yücel in radyo yay nc l k teknolojilerinde gelinen son durum ve önümüzdeki dönem ülkemiz radyo yay nc l n bekleyen önemli geliflmeleri paylaflt bir bölüm olacak. Uzun süredir üzerinde çal flt - m z radyo televizyon yay nc l k dünyam z için önemi zaman geçtikçe daha iyi anlafl lacak Bas n lan Kurumu Teflkiline Dair Kanun da de ifliklik yap lmas - na dair RATEM in haz rlad yasa de ifliklik önerisi ve bu yönde yapt m z çal flmalar m z, bu y l ikincisini baflar yla tamamlad m z Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmam z n ödül töreni yer al yor. Pefllerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalar gerçek olabilir RATEM i kurmakta, üye bulmakta zorland m z günlerden, bugün sekiz yüzleri aflan üye yap s yla radyo televizyon yay nc l n n en büyük sektör örgütü haline getirmeyi baflard k. Bugün Meslek Birli imizin sayg n bir yeri, kucaklay c ve kapsay c kurumsal bir yap s varsa sizlerin çabas güveni destek ve katk lar n zlad r. 19 Nisan da yap lan Yönetim Kurulu toplant m zda, 2004 Ocak tan itibaren sürdürdü üm RATEM Yönetim Kurulu Baflkanl ndan ayr ld m. Benim için de oldukça uzun say labilecek bir süre. Bu karar ald m her an sürpriz say lacakt. Öyle de oldu ancak bilinir ki ayr lmak kaç n lmazd r ve olmal d r. Çok yo un bir tempoda 7 y la yak n bir zaman sürdürdü üm bu görevi onurla ve yürek ferahl yla b rak yorum. Bundan böyle Yönetim Kurulu üyesi olarak katk lar m sürdürmeye devam edece im. Bize düflen yeni Baflkan Dursun Güleryüz etraf nda kenetlenerek RATEM i sektörün de il ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluflu haline getirmektir. Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay a, Bakanl k Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürü Say n Abdurrahman Çelik e, bugüne de in son derece uygar iliflkiler içerisinde radyo televizyon yay nc l n gelifltirmek, evrensel ça dafl yay nc l k standartlar na yükseltmek için yak n ilgisi ile RTÜK Baflkan Say n Prof. Dr. Davut Dursun ve flahs nda tüm RTÜK üyelerine, daire baflkanl klar na, bölge müdürlerine ve uzmanlar ile çal flanlar na teflekkür ederim. BTK Baflkan ve Baflkan yard mc lar na, stanbul Bölge Müdürü ve çal flanlar na da ayr ca teflekkürlerimi iletirim. Baflkanl a seçildi im 2004 y l ndan beri, genel kurullar m zda yüksek güvenle bana ve önerdi im Yönetim Kurulu üyelerini RATEM i yönetmeye Yusuf Gürsoy Yönetim Kurulu Üyesi lay k gören tüm üyelerimize, her dönem birlikte çal flt m yönetim kurulumuz ile Bilim-Teknik, Denetleme, Haysiyet kurullar m za, Yay n kurullar m za, temsilcilerimize sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Meslek Birli imize katk lar m z artan biçimde sürdürmeliyiz. Her kademeden üyemizin üzerine düflen sorumlulu u ve katk y sürdürece ine inanc m tamd r y l nda kurulurken bir rüyam z n gerçekleflmesini sa layan, bizi yüreklendiren, cesaret veren tüm radyo televizyon yay nc lar na flükran borçluyum. Yolunuz aç k olsun. En derin sayg lar mla, Hoflçakal n Yeni kanun rekabeti art racak DEVLET Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç ile RTÜK Baflkan Prof. Dr. Davut Dursun Dolmabahçe'deki Baflbakanl k Ofisi nde sektörün gelece ine yön verecek Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay n Hizmetleri Hakk nda Kanun Tasar Tasla na iliflkin bilgi verdi. Ar nç, sektörle ilgili düzenlemeler yap l rken, radyo ve televizyon kurulufllar yla çok say da ortak toplant yap ld n, taslak tamamland ktan sonra da ilgili kamu kurumlar n n, radyo ve televizyon kurulufllar n n, üniversitelerin, sivil toplum kurulufllar n n görüflüne sunuldu unu bildirdi. ÇÖZÜM ÖNER YORUZ Gelen görüfller çerçevesinde son kez gözden geçirilen tasla n daha sonra RTÜK'ün web sitesine yerlefltirildi ini ve bir ay boyunca gelen görüfllerin de erlendirilerek tasla a son fleklinin verildi ini anlatan Bülent Ar nç, Geçici olan maddeler hariç 52 maddeden oluflan Kanun Tasar s Tasla, sektörün sorunlar - na çözümler içeren, düzenleme konusundaki yetki karmaflas n ortadan kald - ran, yay n denetimi konusunda RTÜK'ü daha etkin k lan, yay nc l k sektöründe rekabeti art ran bir içeri e sahiptir dedi. Bülent Ar nç, sözlerini flöyle sürdürdü: Dünya ile paralel flekilde say sal yay nc - l a geçiflin hukuksal altyap s n n oluflturulmas n n da amaçland taslak, uzun y llard r gerçeklefltirilemeyen karasal frekanslar n tahsisi konusuna da çözüm getirmektedir. B R SENEDE HALE RTÜK Baflkan Davut Dursun, tasla n en önemli kazan m n n karasal frekanslardaki karmaflan n sona ermesi ve say sal yay nc l - a geçebilmek için altyap n n oluflturulmas oldu unu söyledi. Dursun, Bu tasla m z n kanunlaflmas ndan sonra art k analog da de- il, say sal yay nc l k ve karasal frekanslar n tahsisini gerçeklefltirmek üzere bir sene içerisinde ihaleyi öngörüyoruz'' diye konufltu. Analog yay nlar n belli bir süre paralel olarak devam etmesini öngördüklerini söyleyen Dursun, yasa haz rl s ras nda bunun 3 sene olarak öngörüldü ünü, ancak yay nc larla görüflmelerde bunun k salt labilece inin kendilerine iletildi ini anlatt. Dursun, iste e ba l yay nc l kta seyircinin istedi i program seyredebilme imkân elde etti ini belirterek, buna iliflkin düzenlemeleri tasla a eklediklerini söyledi. Yeni TV teknolojilerinin altyap s n n oluflturuldu unu anlatan Dursun, koruyucu sembol sistemi ni yasaya ald klar n, izleyici temsilcili i denilen öz denetim mekanizmas na yasal çerçeve getirmeye çal flt klar n dile getirdi. Dolmabahçe deki Baflbakanl k Ofisi nde düzenlenen toplant ya RATEM ad na Yusuf Gürsoy ile M. Yusuf Kulaks z, Dursun Güleryüz, Ahmet At lm fl ve Yusuf Tezcan kat ld. RATEM in görüflleri tasla a yans d TOPLANTIDA söz alan RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gürsoy, tasla n oluflturulmas nda izlenen metodun çok olumlu oldu unu belirterek, Pek çok sefer RATEM görüflüne baflvuruldu. Kas m ay nda haz rlanan ve yay nlanan taslak sonras, bölgesel toplant lar ard ndan oluflturulan RATEM görüflleri tasla a büyük ölçüde yans d. Fakat hâlâ taslak üzerinde de ifltirilmesi gereken maddeler var. Bunu da her platformda ilgililerin dikkatine sunuyoruz ve sunmaya da devam edece iz diye konufltu.

3 4 MAYIS 2010 RESM LANLARIN RADYO VE TELEV ZYON KURULUfiLARINCA DA YAYINLANMASI KAÇINILMAZ! RATEM, Bas n lan Kurumu ilanlar n n radyo ve televizyonlara da verilmesi konusundaki takibini sürdürüyor. RATEM in, Bas n lan Kurumu Teflkiline Dair Kanun da, 2. maddenin 1 No lu bendinde yap lmas n önerdi i de- ifliklik ( Resmi ilanlar n mevkutelerde yay nlanmas nda arac olmak yerine mevkutelerde ve radyo ve televizyon kurulufllar nca yay nlanmas nda arac olmak) uygun görüldü. Bu de ifliklik Kanun un devam eden hükümlerinde, radyo ve televizyon yay nc l na iliflkin belirli de ifliklikler yap lmas n da gerektiriyor. RATEM in mevkutelere ait olanlarla ayn çerçevede olan de ifliklik önerileri afla da yer al yor. (Teklifler bölümünde, koyu k s mlar ilgili maddeye, bende eklenilmesi önerilen de ifliklikleri gösteriyor. Koyu ve italik yaz lm fl olan bölümler ise ilgili maddede yap lmas gereken de iflikliklerin genel çerçevesini belirtmekte, uygun görülen de iflikliklerin bu genel çerçeve içerisinde yap lmas önerilmektedir.) MEVCUT MADDELER MADDE 2 (1): Resmî ilânlar n mevkûtelerde yay nlanmas nda arac olmak, MADDE 2 (2): Kurumun idaresince ifltirak eden mevkûtelere, bas n dernek ve sendikalar na en çok befl y l vâde ile kredi açmak. MADDE 2 (3): Yönetmelikte tespit edilecek bas nda fikren veya bedenen çal flanlar gibi bas n mensuplar na, vâdesi iki y l geçmemek üzere borç para vermek, MADDE 2 (4): Bas n n her türlü ihtiyaçlar n temin etmek (makine, kâ t, mürekkep gibi). MADDE 2 (5): Yönetmelikte tespit edilecek bas n mensuplar ile bunlardan çal flamaz durumda olanlardan yard ma muhtaç bulunanlara ve ölenlerin ailelerine yard m etmek, MADDE 5: a) Kurumun idaresine kat lmay kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi aralar nda seçecekleri; sat fl 100 binin üzerinde olanlardan 2, sat fl bin aras nda olanlardan 1, sat fl bin aras nda olanlardan 1, sat fl 10 binin alt nda olanlardan 1, stanbul, Ankara, zmir d fl nda kalan Anadolu gazete sahiplerinden 1, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikas ndan 3, stanbul, Ankara ve zmir'deki en fazla sar bas n kartl üyeye sahip gazeteci derneklerinden 1'er olmak üzere toplam olarak 12 temsilci; b) Cumhurbaflkan nca görevlendirilecek 1, Hükûmetçe görevlendirilecek: Baflbakanl k 2, Adalet Bakanl 1, Millî Savunma Bakanl 1, çiflleri Bakanl 1, Maliye ve Gümrük Bakanl 1, Bay nd rl k ve skân Bakanl 1, Sanayi ve Ticaret Bakanl 1, Kültür ve Turizm Bakanl 1, Bas n Yay n Genel Müdürlü ünden 1, olmak üzere 11 temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kâ t Fabrikalar flletmesi Genel Müdürlü ünden (SEKA) 1, temsilci olmak üzere toplam olarak 12 temsilci, c) stanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1'er, stanbul, Ankara ve Ege Üniversitelerinden Bas n Yay nla ilgili e itim yapan yüksekokul ya da enstitülerden 1'er ö retim üyesi, ticaret siciline kay tl ilân prodüktörlerinden 1, Türkiye Ticaret Odalar, Sanayi Odalar ve Ticaret Borsalar Birli inden 1, Türkiye Barolar Birli inden 1, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ünden (TRT) 1, Anadolu Ajans T.A.O.'dan 1, olmak üzere toplam olarak 12 temsilci, Böylece 36 üyeden oluflur. MADDE 8 (4): Kurumun y ll k sâfi kazanc n n % 5'inden az olmamak flartiyle, bas nda fikren veya bedenen çal flanlar n sendikalar na ve derneklerine yard mda bulunmak, MADDE 15: Bu flehirlerde yay nlanan gazete ve dergi sahibi olan gerçek ve tüzel kifliler de onar bin lira vererek sermayeye ve bu Kanun hükümleri dairesinde idaresine ifltirak edebilirler. MADDE 16: Gazete veya dergi sahipleri alt ay önce Kuruma ihbar etmek flart yla paylar n her zaman geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortakl klar n n paralar n geri alabilmeleri, Genel kurulun karar vermesine ve Baflbakan n tasdikine ba l d r. MADDE 24: Sahipleri, Kurumun idaresine ifltirak eden gazetelerden al nacak % 15 komisyon ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler, Genel Kurulun teklifi ve Baflbakan n onay ile de ifltirilebilir. MADDE 31: Mevkûteler ald klar resmî ilânlar zaman nda yay nlarlar. Hakl bir sebep olmad kça bu ilânlar almaktan imtina edemezler. MADDE 32: Resmî ilânlar, fikir ve içtihat fark aranmaks z n 34'ncü madde mucibince vas flar tesbit edilecek olan mevkûtelere Bas n- lân Kurumu Genel Kurulunun tespit edece i esaslar dahilinde da t l r. Yani madde önerileridir MADDE 36: Da tma esaslar, mevkûtelerin vas flar ve bunlara 35'inci madde mucibince yükletilecek ödevler hakk nda Kurum Genel Kurulunca verilecek kararlar, Resmî Gazete'de ilân edilir. MADDE 37: Kurum Genel Müdürlü ü ve Valilikler, her ay n sonunda resmî ilân verilebilecek olan mevkûtelerin isimlerini ve vas flar n ihtiva eden birer listeyi, Hükûmet ve Kurum flubeleri ile di er ilgililere gönderirler. MADDE 38: Genel Kurulun 36'nc madde mucibince ilân edilecek kararlar n n uygulanmas ndan dolay Valilikler ve Kurum Genel Müdürlü ü ile mevkûteler veya verenler aras nda ç kacak ihtilâflar n hal mercii, Kurum Yönetim Kuruludur. MADDE 40: Resmî ilân say lmayan ve gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan gazete ve dergilerde yay nlanmak üzere verilip de reklâm mahiyetinde bulunmayan ilânlar, hususî ilân say l r. Sat fl art rmak gibi ticarî gayelerle veya bir fleye veya bir fikre ra bet sa lamak gibi maddî veya manevî bir menfaat temini maksadiyle gazete ve dergilerde yaz, resim veya çizgilerle yap lan ilânlar, reklâm say l r. PEK NEDEN? RATEM N Bas n lan Kurumu taraf ndan verilen ilanlar n, özel radyo ve televizyonlara da verilmesi talebine ç gibi destek geldi. Günümüzde kitlesel iletiflimde televizyon ve radyolar art k en az gazeteler kadar önemli. Bas n lan Kurumu 1961 de kuruldu unda ne bir özel radyo ne de bir özel televizyon kanal vard. O dönemin flartlar na göre yap lanan Bas n lan Kurumu gazetelere verdi i ilanlar n, geçen y llar ve de iflen flartlara karfl n de ifltirmemifl ve ilanlar n özel radyo ve tv kanallar na halen vermemektedir. 49 YILDIR DE fi KL K YOK: 49 y ll k süreçte iletiflim mecralar nda birçok de ifliklik oldu. Bas n lan Kurumu nun da ilan verme sistemi ve ilan verdi i mecralarda de ifliklik yapmas yerel-ulusal tüm bas n kurulufllar n n ortak dile idir. Bas n lan Kurumu ilanlar n özel radyo ve tv kanallar na da verirse yay nc lar n ekonomik olarak özgürlü ü artacak ve bir çok kuruluflun ayakta kalmas sa lanacakt r. Bir çok yerel radyo kanal, reklam pastas ndan yeteri kadar pay alam yor, ço u zaman yak n çevreden ald klar desteklerle ayakta duruyor. Ama bu sürdürülebilir bir durum de il... ÖNER M Z NED R?: RATEM in talebi Bas n lan Kurumu nun, kurulufl amac olan özel bas n n ekonomik olarak desteklenmesi maddesinin, özel bas n n, özel radyo ve televizyon kanallar n n ekonomik olarak desteklenmesi olarak yeniden düzenlenmesidir. Yerel medya kurulufllar n n ekonomik olarak desteklenmesi yerel medya kurulufllar n n geliflimi için çok önemlidir. Yerel medya kurulufllar n n oluflturdu u istihdam da incelendi inde bu deste in önemi bir kez daha anlafl lacakt r. Umuyoruz ki hakl talebimiz sonuçsuz kalmayacakt r ve Bas n lan Kurumu özel radyo ve televizyon kanallar n da kapsayacak flekilde bir de iflikli e gidecektir.

4 MAYIS fite TEKL F M Z BU HAKSIZLI A SON VERECE Z RATEM Baflkan Yusuf Gürsoy ile Yönetim Kurulu Üyesi Ferman Karaçam Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ziyaret etti. Gürsoy ve Karaçam, Atalay'a Bas n lan Kurumu Teflkiline Dair Kanun da de ifliklik yap lmas na dair RATEM in haz rlad kanun de ifliklik önerisini sundu. Talepleri inceleyen Atalay, RATEM önerilerine kat ld n ifade ederek, 1961 y l nda ç kan kanunun art k güncelli ini yitirdi ini, yaln zca yaz l bas n n oldu u dönemde ç kan kanunun günümüze uyarlanmas, radyo televizyon yay nc l n da kapsayacak flekilde yeniden düzenlenmesi gerekti ini belirtti. SOMUT ADIMLAR ATACA IZ Gürsoy, yasalaflmas beklenen taslakla radyo ve televizyonlar n kamu ilan ve duyurular n yapma zorunlulu unun ortadan kalkt n bu nedenle kamunun ilan tan t m ve duyurular n n Bas n lan Kurumu arac l yla yap lmas n n zorunluluk haline geldi- ini ifade etti. Bu haks zl a son verece iz diyen Atalay konunun taraflar nezdinde çal flmalar n sürdürülece ini, k sa sürede bu konuda somut ad mlar n at laca na inanc n n tam oldu unu söyledi. MADDE 2 (1): Resmi ilanlar n mevkutelerde ve radyo ve televizyon kurulufllar nca yay nlanmas nda arac olmak MADDE 2 (2): Kurumun idaresince ifltirak eden mevkûtelere ve radyo ve televizyon kurulufllar na, bas n dernek ve sendikalar na ve radyo ve televizyon meslek birliklerine en çok befl y l vâde ile kredi açmak. MADDE 2 (3): Yönetmelikte tespit edilecek bas nda, radyo ve televizyon kurulufllar nda fikren veya bedenen çal flanlar gibi bas n mensuplar na ve radyo ve televizyon kurulufllar çal flanlar na, vâdesi iki y l geçmemek üzere borç para vermek, MADDE 2 (4): Bas n n ve radyo ve televizyon kurulufllar n n her türlü ihtiyaçlar n temin etmek (makine, kâ t, mürekkep, radyo ve televizyon kurumlar na ait di er ihtiyaçlar gibi). MADDE 2 (5): Yönetmelikte tespit edilecek bas n mensuplar, radyo ve televizyon kurulufllar çal flanlar ile bunlardan çal flamaz durumda olanlardan yard ma muhtaç bulunanlara ve ölenlerin ailelerine yard m etmek, MADDE 5: a) Kurumun idaresine kat lmay kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi aralar nda seçecekleri; sat fl 100 binin üzerinde olanlardan 2, sat fl bin aras nda olanlardan 1, sat fl bin aras nda olanlardan 1, sat fl 10 binin alt nda olanlardan 1, stanbul, Ankara, zmir d fl nda kalan Anadolu gazete sahiplerinden 1, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikas ndan 3, stanbul, Ankara ve zmir'deki en fazla sar bas n kartl üyeye sahip gazeteci derneklerinden 1'er olmak üzere toplam olarak 12 temsilci; b) Cumhurbaflkan nca görevlendirilecek 1, Hükûmetçe görevlendirilecek: Baflbakanl k 2, Adalet Bakanl 1, Millî Savunma Bakanl 1, çiflleri Bakanl 1, Maliye ve Gümrük Bakanl 1, Bay nd rl k ve skân Bakanl 1, Sanayi ve Ticaret Bakanl 1, Kültür ve Turizm Bakanl 1, Bas n Yay n Genel Müdürlü ünden 1, olmak üzere 11 temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kâ t Fabrikalar flletmesi Genel Müdürlü ünden (SEKA) 1, temsilci olmak üzere toplam olarak 12 temsilci, c) stanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1'er, stanbul, Ankara ve Ege Üniversitelerinden Bas n Yay nla ilgili e itim yapan yüksekokul ya da enstitülerden 1'er ö retim üyesi, ticaret siciline kay tl ilân prodüktörlerinden 1, Türkiye Ticaret Odalar, Sanayi Odalar ve Ticaret Borsalar Birli inden 1, Türkiye Barolar Birli inden 1, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ünden (TRT) 1, Anadolu Ajans T.A.O.'dan 1, olmak üzere toplam olarak 12 temsilci, d) Ulusal radyo ve ulusal televizyon yöneticilerinden 2 fler, bölgesel radyo ve bölgesel televizyon yöneticilerinden 1 er, yerel radyo ve yerel televizyon yöneticilerinden 2 fler, en yüksek üyeye sahip meslek birli i yöneticilerinden 2 olmak üzere toplam 12 temsilci, Böylece 48 üyeden oluflur. MADDE 8 (4): Kurumun y ll k sâfi kazanc n n % 5'inden az olmamak flartiyle, bas nda, radyo ve televizyon kurumlar nda fikren veya bedenen çal flanlar n sendikalar na ve derneklerine yard mda bulunmak, MADDE 15: Bu flehirlerde yay nlanan gazete, dergi, radyo veya televizyon kurumu sahibi olan gerçek ve tüzel kifliler de onar bin lira vererek sermayeye ve bu Kanun hükümleri dairesinde idaresine ifltirak edebilirler. MADDE 16: Gazete, dergi, radyo veya televizyon kurumu sahipleri alt ay önce Kuruma ihbar etmek flart yla paylar n her zaman geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortakl klar n n paralar n geri alabilmeleri, Genel kurulun karar vermesine ve Baflbakan n tasdikine ba l d r. MADDE 24: Sahipleri, Kurumun idaresine ifltirak eden gazeteler ile radyo ve televizyon kurumlar ndan al nacak % 15 komisyon ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler, Genel Kurulun teklifi ve Baflbakan n onay ile de ifltirilebilir. MADDE 31: Mevkûteler ve radyo ve televizyon kurumlar ald klar resmî ilânlar zaman nda yay nlarlar. Hakl bir sebep olmad kça bu ilânlar almaktan imtina edemezler. MADDE 32: Resmî ilânlar, fikir ve içtihat fark aranmaks z n 34'ncü madde mucibince vas flar tesbit edilecek olan mevkûtelere ve radyo ve televizyon kurumlar na Bas n- lân Kurumu Genel Kurulunun tespit edece i esaslar dahilinde da t l r. Kanun un 34 üncü maddesi Gazetelerin Vas flar, 35 inci maddesi ise Gazetelerin Ödevleri bafll n tafl maktad r. 34 üncü madde, Bas n lân Kurumu Genel Kurulu nun, mevkûteleri münderecat, sayfa say s ve ölçüsü, kadro, fiili sat fl ve en az yay n hayat süresi gibi gazetelere has vas flar aç s ndan inceleyece ini belirtmektedir. 35 inci madde ise gazetelere özel ödevler düzenlemektedir. Bu nedenlerle, Kanun a, Radyo ve Televizyon Kurumlar n n Vas flar ve Radyo ve Televizyon Kurumlar n n Ödevleri isimli iki yeni madde eklenmesi ve bu iki yeni maddenin radyo ve televizyon kurulufllar na özel bir biçimde düzenlenmesi önerilmektedir. MADDE 36: Da tma ve yay n esaslar, mevkûtelerin ve radyo ve televizyon kurumlar n n vas flar ve bunlara 35'inci (ve radyo ve televizyon kurumlar n n ödevlerini düzenleyen di er madde) maddeler mucibince yükletilecek ödevler hakk nda Kurum Genel Kurulunca verilecek kararlar, Resmî Gazete'de ilân edilir. MADDE 37: Kurum Genel Müdürlü ü ve Valilikler, her ay n sonunda resmî ilân verilebilecek olan mevkûtelerin ve radyo ve televizyon kurumlar n n isimlerini ve vas flar n ihtiva eden birer listeyi, Hükûmet ve Kurum flubeleri ile di er ilgililere gönderirler. MADDE 38: Genel Kurulun 36'nc madde mucibince ilân edilecek kararlar n n uygulanmas ndan dolay Valilikler ve Kurum Genel Müdürlü ü ile mevkûteler ve radyo ve televizyon kurulufllar veya verenler aras nda ç kacak ihtilâflar n hal mercii, Kurum Yönetim Kuruludur. MADDE 40: Resmî ilân say lmayan ve gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan gazetelerde, dergilerde, radyolarda ve televizyonlarda yay nlanmak üzere verilip de reklâm mahiyetinde bulunmayan ilânlar, hususî ilân say l r. Sat fl art rmak gibi ticarî gayelerle veya bir fleye veya bir fikre ra bet sa lamak gibi maddî veya manevî bir menfaat temini maksadiyle gazetelerde, dergilerde, radyolarda ve televizyonlarda yap lan ilânlar, reklâm say l r. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nden destek GAZETEC LER Cemiyeti nden RATEM e destek. Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erinç, RATEM in haz rlad tasla yönetim kuruluna sundu. Öneriyi tart fl l r bulduklar n belirten Orhan Erinç, flöyle devam etti: Öngörülen madde de iflikliklerinin uygulanabilirli inin, Bas n lan Kurumu nun teknolojik yap lanmas da dahil, artacak maliyetlere karfl n radyo ve televizyonlara verilecek resmi ilanlardan al nacak komisyonun olas tutar ndan sa layaca gelirle verilmesi, öngörülen görevi sürdürüp sürdürmeyece inin de irdelenmesi gerekti i görüflüne var ld. Tasla a iliflkin önerilerini s ralayan Erinç, sözlerini Yönetim Kurulumuz, girifliminize olas katk lar n sürdürmeyi de kararlaflt rm flt r diye bitirdi.

5 6 MAYIS 2010 ABD DE HIZLA YAYGINLAfiIYOR Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel, RATEM in sorular n yan tlad Amerika da uygulanan yeni radyo teknolojisine iliflkin bilgiler veren Taha Yücel, yeni yasa tasla n n radyo yay nc l na nas l bir yön verece ini de canl yay n için de erlendirdi Yay nc l kta yeni ç r aç l yor RADYO ve Televizyon Üst Kurul Üyesi Taha Yücel, RATEM in sorular n yan tlad, Amerika da uygulanan yeni radyo teknolojisine iliflkin bilgiler verdi. canl yay n n sorular ve Yücel in yan tlar flöyle: Televizyon yay nlar n n say sala dönüflümü gündemde. Radyo yay nlar için de böyle bir dönüflüm söz konusu mu? Televizyon yay nlar n n yan s ra kablo ve uydu üzerinden iletilen radyo yay nlar da say sala dönüflmüfl durumda. Karasal radyo yay nlar n n say sala dönüflümü ise karasal say sal televizyon yay nlar ndan (DVB-T) önce bafllad. T-DAB (karasal say sal ses yay nc l ) teknolojisi Avrupa'da FM yay nlar na alternatif olarak bafllat ld ancak yayg nlaflamad. T-DAB teknolojisi daha sonra T-DMB (karasal say sal multimedya yay nc l ) teknolojisine dönüfltü. T-DAB NEDEN TUTMADI? T-DAB teknolojisinin yayg nlaflamama nedenleri sizce nelerdir? Öncelikle T-DAB gibi teknolojiler FM band d fl nda yeni bir frekans band nda (L band ve VHF 3. band) uygulanmaya çal fl ld. Analog FM yay nlar n n ses kalitesinin yüksekli i ve milyonlarca arabada FM radyo al c s bulunmas yeni bir frekans band ndaki T-DAB al c lar n n tercih edilmemesi sonucunu do urdu. Ayr ca Avrupa da FM frekans band n n Türkiye deki kadar yo un kullan lmamas da yeni bir banda ihtiyac azaltt. T-DMB d fl nda radyolarla ilgili öne ç kan bir karasal say sal radyo teknolojisi var m? Analog radyo yay nlar içinde kullan lan FM band içinde HDradio teknolojisi ile karasal say sal radyo yay nlar ABD'de h zla yayg nlaflmaktad r. HDradio teknolojisi hakk nda biraz daha detayl bilgi verir misiniz? FM band içinde analog FM tafl y c lar n n aras ndaki kullan lmayan boflluklara say sal tafl y c yerlefltirilerek yap lan bu karasal yay n ile her bir tafl y c dan üç say sal radyo yay n, analog FM e nazaran daha kaliteli olarak ve ekranlara trafik, albüm bilgisi gibi ilave görüntüler iletilerek yap labilmektedir. ABD de yaklafl k 2000 istasyondan HD Radio yay nlar iletilmektedir y l ndan itibaren 15 otomotiv firmas 80 civar nda modelinde say sal radyo seçene ini sunmaya bafllam flt r. Tüketici yönünden analog al c cihazlar n mevcut oldu u her alanda say sal radyo cihazlar da geliflmifl durumdad r. Ayr ca dinlenilen yay n n durdurulup daha sonra kalan yerden dinlenmeye devam edilebilmesi yay nlar n say sal olmas nedeniyle kolayl kla yap labilmektedir. Bu teknolojinin Avrupada da standardize edilmesi gündemdedir. Standardlar al nd ktan sonra ülkemizde Çeneme yay nlar söz konusu olacakt r. RATEM N TAK B ÇOK ÖNEML Karasal say sal radyo yay nlar n n ülkemizde de bafllamas konusunda de erlendirmeniz nedir? Özellikle FM band nda s k fl kl n yafland büyük illerimizde frekans tahsisleri ile birlikte bant içi say sal karasal radyo teknolojisinin kullan lmaya bafllanmas, sektörle birlikte tart fl lmal d r. Yeni taslak yasalaflt nda öncelikle karasal televizyon yay nlar için s ralama ihalesi yap lacak ve analog-say sal paralel yay n dönemi bafllayacakt r. Bu paralel dönemin sonunda analog televizyon yay nlar kapat ld ktan sonra radyo yay nlar için de ihale sürecine geçilecektir. Karasal radyo yay nlar için ihale aflamas na gelindi inde karasal say sal radyo teknolojisinin uygulanabilir olmas na bak larak televizyonda oldu u gibi radyolarda da analog-say sal paralel yay n dönemi düflünülebilir. Bu nedenle radyo yay n sektörünün RATEM öncülü ünde teknolojik geliflmeleri yak ndan takip ederek düzenlemelere katk sa lamas, ülkemizin do ru zamanda uygun teknolojilerle donat lmas aç s ndan çok önemlidir.

6 MAYIS Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanun olarak bilinen 3984 say l yasa bir kez daha baz maddeleriyle de iflime u rayacak. Bununla ilgili tasar tasla haz rland. Kanun bilindi i üzere, radyo ve televizyon yay nlar n n düzenlenmesine ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nun kurulufl, görev, yetki ve sorumluluklar na iliflkin esas ve usulleri belirlemektir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 1994 öncesinde fiili olarak yay na geçmifl bulunan özel radyo ve televizyonlar n denetimi amac yla oluflturulmufl ve o zamanlarda da geçici bir görev yapaca anlafl lan Radyo ve Televizyon RTÜK, sektör ekonomisine önem vermeli Yüksek Kurulu nun yerine geçen bir kuruldur. Kurul un oluflumu esnas nda dönemin toplumsal ve siyasi atmosferinin etkisi alt nda yasal düzenleme gerçeklefltirilmifl, radyo ve televiz- yon yay nc l k alan nda faaliyet gösterecek Yeditepe Üniversitesi letiflim Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Can Bilgili yay n kurulufllar n n gerek izin ve gerekse yay nc l k ilkelerinin belirlenmesinde devlet organlar ile özel yay nc l k piyasas n n kurulufllar taraf olarak tan mlanm fl, Kurul un görevleri taraflar aras iliflkinin düzenlenmesi yönüyle ele al nm fl, maalesef Üst Kurul un da sektörün bir parças oldu u gerçe i unutulmufltur. Yasan n ruhuna bak ld nda, Kurul un, gözetleyici, denetleyici ve cezaland r c nitelikte olanaklarla donat ld buna karfl l k yay nc l k piyasas n n ekonomik ve niteliksel olarak geliflimi için görev ve sorumluluklar n n çok s n rl ya da mu lak düzenlendi i rahatl kla görülebilir. Yine bilindi i üzere yasayla tan mlanm fl olan Kurul üyeleri, TBMM de grubu bulunan partilerin TBMM deki temsil oran na dayal olarak, yine siyasi partilerin gösterdi i adaylar içinden seçilir. Üyelerin mesleki deneyimlerine iliflkin belli flekil ve flartlar yasada ayr ca tan ml d r. Kurul üyelerinin sektörün ekonomik boyutuna katk getirme gibi yükümlülükleri bulunmamaktad r. Ne yasan n mevcut halindeki 8. maddesi ne de yeni halinde RTÜK ün görev ve yetkileri içinde bu konuya yönelik bir madde bulunmamaktad r. Zaten aç k söylemek gerekirse, ekonomik sorunlarla bo uflan sektörden de RTÜK ten bu yönde ad mlar atmas n bekleyenini bulmak zor görünüyor. Herkes RTÜK ün bu haline al flm fl... Asl nda durum de erlendirildi inde mevcut haliyle RTÜK ün neden bu flekilde yap land r ld n ve sektörün ekonomik geliflimine yönelik bir vizyona sahip olmad n, dahas radyo ve televizyonlar yak ndan ilgilendiren yasa ve ç kar lan yönetmeliklerin hiçbirinin, sektörün ekonomik de erini büyütme hedefi tafl mad n anlamak gayet kolay görünüyor. Yay nc lardan beyannameleri her ay toplayan ve % 5 reklam pay ödentisini kesen RTÜK e sorsan z flu anda yerel, bölgesel ve ulusal anlamda televizyon ve radyolara verilen reklamlar n ortalama saniye fiyat n dahi bileni ç kmayacakt r. Oysa geliflmifl Bat l ülkelere bakt n zda oradaki RTÜK benzeri kurulufllar, sektörün ekonomik gidiflat n devaml olarak takip ediyor. Y ll k yay nlar haz rl yor, yay nc kurulufllarla paylafl yorlar. Zaten AB üyesi olan ngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin y ll k reklam cirolar 20 milyar dolar seviyesinde ya da üzerinde. Olur olmaz herkese yay n izni verilmemifl ve hatta yay nc say s s n rl tutularak, yay nlar n kalitesine odaklan lm fl. Bizde ise 2.5 milyar dolar seviyesindeki reklam cirosunun yar s n 250 nin üzerinde televizyon ile bin 90 civar ndaki radyo paylaflmaya çal fl yor. Yerel ve bölgesel yay nlar n hali zaten karamsar. Geliflmifl Bat da herkes sektörde çal flamaz. Ya alanla ilgili e itimli ve diploma sahibi ya da sertifikal olmal s n z. Bizim sektöre bir bak n, elini kolunu sallayan yay nc l k yapabiliyor. Onca yasa, yönetmelik konufluluyor, çal flanlar n niteli ine ve çal flma hayat na iliflkin kimse bir öneride bulunmuyor. Yeni yasa de ifliklikleri yap ld ancak yine her zamanki gibi sektörün ekonomisi ve niteli i üzerinde durulmad. Umar z bir gün sektör ve RTÜK üzerinde etkisi olanlar, neler yapt klar n n fark na var rlar, sektörün içinde bulundu u durumu do ru anlarlar. Baflbakan Erdo an, radyo yay nc lar n a rlad BAfiBAKAN Recep Tayyip Erdo an, aç l m toplant lar kapsam nda radyocular da a rlad. Konuflmas na, Sesiniz ülke semalar ndan hiç eksilmesin, baki kals n diye bafllayan Erdo an, radyolar n demokrasi mücadelesinde çok önemli oldu unu söyledi. DEMOKRAS YERELDE BAfiLAR Erdo an, 6 May s Radyo Günü nde de yerel radyo yay nc lar ile bir araya gelecek. Sesiniz ülke semalar ndan eksilmesin Erdo an, kanallar n ço almas ve internet kullan m n n yo unlaflmas ile radyolar n taht n n sars laca n düflünenlerin yan ld n, radyolar n geçmifle oranla daha güçlü, daha tercih edilir ve daha etkin bir medya oldu unu vurgulad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an toplant da demokrasinin yerelde bafllad n vurgulayarak yerel radyolar n demokratikleflme çabalar nda kilit bir noktada oldu unu belirtti. Erdo an Türkiye'de her bölgeye, her flehre, her köye ulaflabilmek için yerel radyo kanallar ndan desteklerini de istedi. Konuflmas n n devam nda etnik unsurlar, alt kimlik, T.C. vatandafll üst kimlik, karfl olduklar bölgesel milliyetçilik ile ilgili konulara de inen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an fiark lar, türküler bizim binlerce y ll k kardeflli imizin adeta bir sembolü diyerek radyolar n ve özellikle yerel radyolar n önemine iflaret etti. EKONOM K SORUNLAR AfiILMALI TOPLANTIDA RATEM'in görüfllerini ileten Yusuf Gürsoy, Anadolu nun ticari hayat n n geliflmesinde radyolar n kilit rolü oldu unu belirtti, radyocular n en önemli sorununun ekonomik oldu unu vurgulayarak flu önerileri dile getirdi: Özellikle yerel yay nc l m z ülkenin reklam harcamalar ndan ölçülebilecek ölçüde pay alamamaktad r. Ço u yay n kuruluflu varl klar n çok zor flartlarda sürdürmektedir. Ekonomik s k nt lardan dolay teknik altyap s n ve personel kalitesini yükseltememekte, bu da kaliteyi s n rlamaktad r. Ekonomik sorunlar n afl labilmesi için öncelikli olarak; Tasla n bir an önce yasalaflmas, (belirsizlikler yat - r m yapmay zorlaflt r yor) Bedelsiz kamu duyurusu uygulamas ndan vazgeçilmesi, Bas n lan Kurumu Kanunu'nda de ifliklik yap larak, radyo ve televizyonlara reklam verilmesinin sa lanmas, Belediye Gelirleri Kanunu nda yap lacak de ifliklikle, ilan, reklam vergilerinden yerel medyaya pay aktar lmas, Kalk nmada öncelikli illerimizde yay n yapan yerel yay nc lar m - z n çal flanlar n n SGK primlerinde destek sa lanmas, Yerel yay nc l teflvik için, reklam verene, reklam yat r mlar n n bir k sm - n, üretim ve merkezlerinin bulundu u bölgelerindeki yerel yay nc kurulufllara ay rmas yükümlülü ü getirilmesi sa lanmal d r.. Radyo ve televizyon yay nc l sektörünün içinde bulundu u ekonomik sorunlar tespit etmek, ayn zamanda istihdama, üretime ve tüketime sa layaca yarar ile önemli bir pazarlama dinami i olan yay nc l m z n önündeki engelleri belirlemek, çözüm önerileri üretmek amac yla, kamu ve reel sektör temsilcilerinin, RTÜK bünyesinde bir kurul oluflturmas n n gerekli ve yararl olaca kanaatindeyiz. Özellikle sektörün ekonomik niteli inin araflt r ld, ekonomisinin geliflmesine yönelik önerilerin üretildi i ve tüm sektör paydafllar yla paylafl ld bir dan flma biriminin, sorunlara k sa vadede çözüm üretmesinin yan s ra, kat - l mc bir anlay fl da teflvik edece i görülmektedir.

7 8 MAYIS SORUDA SEKTÖRÜN GE Deneyim flart haks z rekabet olurdu Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, canl yay n'a konufltu, radyo ve televizyonlar n gelece ini çizecek kanun tasar s ile ilgili merak edilenleri yan tlad. flte sorular m z ve Bülent Ar nç n cevaplar : ARINÇ TAN A ÖZEL Say l Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay n Hizmetleri Hakk nda Kanun Tasar Tasla- nda yer alan yenilikler nelerdir? RTÜK ün görevleri ve yay n ilkeleri ile Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilen maddeler kapsam ndaki konular, iptal gerekçelerine uygun olarak yeniden düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesi nin iptal etti i y ll k izlenme oran na ba l sahiplik yerine; sektörel toplam ticari iletiflim geliri aç s ndan % 25, karasal frekans tahsisi aç s ndan en fazla 3 kanal s n r getirilmektedir. Taslak ile yay n kurulufllar n n karasal yay n lisans na sahip olmalar, lisans ücretlerinin, kanal ve frekans kullan m ücretlerinin tahsil edilmesi sa lanmas amaçlanmaktad r. ESK S C LLER S L NECEK Elektronik Haberleflme Kanunu ile yeniden RTÜK'e verilen frekans plan yapma ve uygulama yetkisi de, yeni taslakla düzenlenmektedir. Ayr ca, dünya ile paralel olarak karasal say sal yay nc l a sorunsuz geçilmesi mümkün k l nmaktad r. Taslak, frekans kullan m n n y ll k bedele ba lanmas n, vericilerin tek bir flirkette toplanarak anten kirlili inin bitirilmesini, bir y l içinde karasal say sal yay n için frekans ihalesi yap lmas n, ihaleyi kazanan mevcut yay nc lardan bir k sm na say - sal yay n n yan s ra analog yay n sürdürme imkân verilmesini, üç y l analog ve say sal paralel yay n yap ld ktan sonra, analog televizyon yay nlar na son verilmesini, analog televizyon yay nlar n n kapat lmas ndan sonra radyo ihaleleri yap lmas n öngörmektedir. Medya sahipli i konusu yeniden ele al narak düzenlenmifltir. Bu konuda radyo ve televizyon sahibi olmayla ilgili s n rlamalar daralt larak netlefltirilmifl, tekelleflmeyi engellemek üzere tahsis edilecek frekans kapasitesi ve elde edilen sektörel gelir bazl bir düzenleme getirilmifltir. Yay n kurulufllar nda yabanc sermaye oran %25 ten %50 ye yükseltilmifltir. Ayr ca, bir yabanc gerçek veya tüzel kifli iki yay n kurulufluna do rudan ortak olabilecektir. Dolayl ortakl kta ise oransal s n r konmamaktad r. Medya sahipli iyle ilgili düzenlemeler kapsam nda, üretim, yat r m, ihracat, ithalat, pazarlama ve finans kurum ve kurulufllar n n yay nc flirketlere ortak olabilmelerine imkan sa lanmaktad r. Ortakl kta sektörel gelir ve frekans tahsisi yönünden s n r getirilmektedir. (En fazla dört kanal ve sektörel gelirin yüzde yirmi befli geçilemiyor) fiirketlerin halka aç lmas kolaylaflt r lmaktad r. Haz rlanan taslakta, Elektronik Haberleflme Kanunu nun ilgili hükümleri esas al narak radyo ve televizyon frekans planlar n yapma yetkisinin Üst Kurul a ait olmas öngörülmektedir. Yeni yay n teknolojileri ile ilgili belirsizlikleri ortadan kald racak aç l mlar getirilmektedir. Bu çerçevede, yay nc l k alan nda yeni bir uygulama olarak karfl m za ç - kan iste e ba l hizmetlere taslakta yer verilmifltir. Mevcut yasan n aksayan müeyyide sistemi, taslakla yeniden düzenlenmektedir. Müeyyide sisteminin etkin hale getirilmesi için uyar olmaks z n do rudan program durdurma, tekrar halinde 3 kez gelire dayal idari para cezas, bir y l içinde 3 kez tekrar halinde iki kat para cezas aflamalar getirilmektedir. Tasla n yasalaflmas yla birlikte müeyyide sistemi de iflece inden eski siciller silinecektir. TRT'Y DE RTÜK DENETLEYECEK Ayr ca TRT'nin de yeniden RTÜK taraf ndan denetlenmesi öngörülmektedir. Üst Kurul un bu dönemde hayata geçirdi i Ak ll flaretler Koruyucu Sembol Sistemi, Say sal Kay t, Arfliv ve Analiz Sistemi, zleyici Temsilcili i, Görsel flitsel Medya Etik lkeleri gibi uygulamalar hukuki alt yap ya kavuflturulmaktad r. Bu çerçevede flu anda kontrolsüz bir flekilde yürütülen reyting ölçümleri, bu ölçümleri yapacak flirketlerin Üst Kuruldan izin almas ve bu flirketlerin ölçümlerinin denetlenmesi de öngörülmektedir. Taslakla getirilen yeni düzenlemeler kapsam nda spor, film, dizi ve e lence programlar nda ürün yerlefltirmeye izin verilebilece i öngörülmüfltür. Taslak nas l haz rland? Nelere dikkat edildi? Neler hedeflendi? 2 Taslak, sektörün sorunlar na çözümler içeren, düzenleme konusundaki yetki karmaflas - n ortadan kald ran, yay n denetiminde RTÜK'ü daha etkin k lan, yay nc l k sektöründe rekabeti art ran bir içeri e sahip. Y llard r gerçeklefltirilemeyen karasal frekanslar n tahsisi konusuna da çözüm getirmektedir. Taslakla tan mlar sadelefltirilmekte ve anlam bütünlü ü sa lanmaktad r. Yürütülen çal flmalar çerçevesinde mevcut kanun, öncelikle AB müktesebat na uyum kapsam nda gözden geçirilmifltir. RTÜK'ün gerçeklefltirdi i yay n denetiminin temel dayana olan yay n ilkeleri de taslakla, ça dafl normlara dönüfltürülmektedir. Belirtilmesi gereken en önemli husus, radyo ve televizyon yay nlar ile iste e ba l hizmetlere uygulanacak yay n ilkelerinin ayr olarak düzenlenmifl olmas d r. REKABET KURULU NUN GÖRÜfiÜNE SUNDUK Yasa yürürlü e girdikten sonra, karasal yay n 3yapan televizyonlar için s ralama ihalesi yap - lacak ve say sal karasal TV yay n n bafllat lacak. Bilindi i gibi radyo televizyon yay nc l kamusal bir hizmet ve hassasiyet, tecrübe gerekmekte. Tasar haz rlan rken, RATEM mevcut yay n-

8 MAYIS LECE c lar n korunabilmesi amac ile sektörde üç y ll k deneyimi olanlar n s ralama ihalesine girebilmesi önerisinde bulunmufltu. Tasar tasla nda bir y la indirilen deneyim koflulunun da kald r ld n görüyoruz. Böylece, 15 y ld r hizmet üretip kazanmayan özellikle de yerel radyo ve televizyon yay nc lar n n olumsuz etkilenmesi söz konusu. Bu konuda RATEM 'in en az ndan bir lisans dönemi mevcut yay nc larla bu süreç tamamlans n önerisini nas l de erlendirirsiniz? Yasa tasla pek çok kurulufl taraf ndan incelenmifl ve görüfl bildirilmifltir. Rekabet Kurumu'nun da görüflüne sunulmufltur. Sahipli i s n rlay c kurallar rekabetin tesisi aç s ndan önemli görülmüfl hem tüketici haklar n ve ço ulculu u garanti eden hem de yat r m ve yenilikleri teflvik eden rekabetçi piyasa yap lanmas n sa layabilecek bir düzenleyici çerçeve oluflturulmas ihtiyac vurgulanm flt r. Dolay s yla ihaleye sadece deneyimli kurulufllar n girmesinin deneyimsiz olan ve ihaleyi bekleyen kurulufllar aç s ndan haks z rekabete yol açaca de erlendirilmektedir. Kald ki, daha önce, sadece 1995'te lisans baflvurusunda bulunan kurulufllar n girebilece i bir ihale süreci de ayn nedenle Dan fltay karar yla iptal edilmifltir. MEVCUT YAYINCI MA DUR OLMAYACAK Öte yandan, karasal ortamda radyo ve televizyon yay nlar 3984 say l yasan n geçici 6. Maddesi kapsam nda yap lmaktad r ve kullan - lan kanal ve frekanslar müktesep hak teflkil etmemektedir. Taslakta ihaleye girecek kurulufllar için deneyim flart öngörülmesi durumunda, bu kurulufllar n kulland klar kanal ve frekanslar müktesep hak haline gelmektedir. Yeni yasa tasla nda da bu nedenle müktesep hak anlam na gelebilecek bir düzenlemeye yer verilmemifltir. Öte yandan, hali haz rdaki analog yay nlar ileride say - sal olaca ndan, ihale s ras nda mevcut yay nc lar aleyhine bir durum ortaya ç kmayacakt r. Radyo yay n kurulufllar için ise analog televizyon yay nlar n n kapat lmas ndan itibaren üç ay içinde ihale yap laca ndan dolay radyo kurulufllar kanunun yürürlü e girdi inden dört y l sonra ihaleyle karfl karfl ya kalacaklard r. Bu süreç içinde mevcut radyo yay n kurulufllar frekans kullan m bedeli ödeyerek yay nlar n sürdürecek, herhangi bir ma duriyet olmayacakt r. RAKAM VERMEK fiu AN MÜMKÜN DE L Taslak ile birlikte Ulusal 4 Frekans Planlamas da güncelleniyor. Her ilde kaç televizyonun yay n yapaca, kaç n n ulusal, kaç - n n yerel olaca hangi kriterlerle belirlenecek? Türkiye radyo ve televizyon frekans planlamas ayn zamanda yay n yap lacak olan ulusal, bölgesel ve yerel a lar n da haz rlanmas demektir. Bu da ancak RTÜK kanunundaki tan mlar çerçevesinde belirlenecek. Burada dikkat edilecek husus, tekelleflmeye imkân vermemek ve çok seslili i koruyacak bir planlama yapmakt r. Henüz plan çal flmalar sürdü ü için rakamsal bilgi vermek flu aflamada mümkün de il. Say sal yay nc l n sonucu olarak radyo ve televizyon yay n kurulufllar n n say s n n artmas ve insanlara daha çok seçenek sunulmas çok seslili in korunmas aç s ndan faydal olacakt r. BU YASAMA DÖNEM NDE YASALAfiMASINI ST YORUZ Bilindi i gibi yerel radyo ve televizyon kurulufllar, yaln zca karasal yay n yapmakta 5 uydu lisans alamamaktad r. Ülkemizde de konutlarda çanak anten kullan m %70 leri aflt ndan özellikle yerel televizyonlar izleyici bulamamakta çözümü ikiz flirketler kurup, ikiz içeriklerle uydu yay n yapmakta buluyorlar ancak bu kez de ortaya yüksek maliyetler ç k yor. Karasal say sal yay n bafllayana kadar yerel radyo ve televizyonlara geçici bir düzenleme yap lamaz m? Karasal yay n yapan ulusal ve bölgesel kurulufllara uydu yay n lisans verilmektedir. Ancak yerel kurulufllar bulunduklar il ve ilçeye yönelik yay n yapmak üzere yetkilendirildikleri için yerellere uydu lisans verilmemektedir. Yeni yasa tasla n n Yeni kanunla, yay n kurulufllar ndan gereksiz yere fazla kesinti yap lmas n n önüne geçilecek yasalaflmas n n ard ndan karasal say sal yay nc l a geçifl çal flmalar h zla bafllat lacak olup, k sa bir süre içerisinde karasal say sal yay nc l a geçiflin tamamlanmas planlanmaktad r. 6 Yay nc lar n kanal frekans tahsisi d fl nda s kl kla dile getirilen sorunlar var. Bas n lan Kurumu Teflkiline Dair Kanun'da yap lacak de ifliklikle radyo televizyon kurulufllar n n da kamu ilan ve duyurular ndan yararlanmalar.' 1961 y l nda ç kan Bas n lan Kurumu Kanunu'nun günün koflullar na da uymad göz önünde bulundurularak radyo televizyon yasas ile birlikte ele al narak de ifltirilmesi sa lanamaz m? RTÜK yasa tasla nda bu konuda herhangi bir düzenleme mevcut de il. Bu husus ayr bir mevzuatla düzenlenmifltir. Bununla birlikte dünyan n içinde bulundu u ekonomik kriz ve yay n kurulufllar n n beklentileri göz önüne al narak, yüzde befl olan Üst Kurul reklam pay - n n yüzde üçe düflürülmesi öngörülmüfltür. RTÜK'ün gelirlerini yay n kurulufllar n n reklam gelirlerinden ayr lan bu paylar oluflturmaktad r. Üst Kurul bu gelirlerle ihtiyaçlar n karfl lamakta, artan miktar hazineye devredilmekte idi. Dolay s yla gelir fazlas söz konusu idi. Bu bak mdan, yeni haz rlanan taslakla reklam pay yüzde beflten yüzde üçe indirilmesi öngörülmüfl, böylece yay n kurulufllar ndan gereksiz yere fazla kesinti yap lman n önüne geçilmesi hedeflenmifltir. 7Yeni Radyo Televizyon Yasa Tasar s 'n n yasallaflma takvimi konusunu paylafl r m s n z? RTÜK yasa tasla n n bu yasama döneminde yasalaflmas n arzu ediyoruz. 8 Taslakta, tek bir verici tesis ve iflletim flirketince kurulacak, verici tesis ve iflletimi sadece ulusal yay nc lar n ortak olabilece- ini belirtiliyor. Böylelikle bu olufluma yerellerin kat l m engellenmifl oluyor. Bu flirkette yerellerinde hisse sahibi olabilmeleri hakk nda neler düflünüyorsunuz? Tek bir verici iflletme sistemi Türkiye genelinde çok say da alt yap kuraca ndan tek bir yerde yay n yapan yerel kurulufllar n böylesine büyük bir yap ya ortak olmalar yerel yay nc lar n s rt na a r bir yük getirecektir. Bu nedenle ulusal kurulufllar n böyle bir yükün alt na girmesi düflünüldü. Ancak bu flirket tarafs zl k ve hakkaniyet ölçülerinde tüm yerel, bölgesel ve ulusal yay n kurulufllar na hizmet verecek ve tarifeleri Üst Kurulca onaylanarak uygulanacak. Böylece yerel yay nc lar n haks z bir uygulamaya maruz kalmalar n n önüne geçilmifl olacak. 9 Taslakta çal flma hayat na iliflkin herhangi bir düzenleme öngörülmemektedir. Yay n kurulufllar nda çal flanlar n e itim süreçleri ve sertifikal olmalar n nas l de erlendiriyorsunuz. Yay n hizmetleri ile ilgili geliflmeleri takip etmek, sektöre iliflkin genel stratejileri ve ortak denetim, özdenetim ile ortak düzenleme mekanizmalar n belirlemek, yay n hizmetlerinin ülkemizde geliflmesini sa layacak çal flmalarda bulunmak, medya hizmet sa lay c lar n çal flanlar na yönelik e itim ve sertifika programlar düzenlemek ve sertifika vermek, taslakla Üst Kurul a verilen görevler aras nda say lm flt r. Ayr ca, medya hizmet sa lay c lar n haber birimlerinde çal flt r lacak bas n kartl personelin asgari say s n n Üst Kurul ca belirlenece i ve bu personelin 5953 say l Bas n Mesle inde Çal flanlarla Çal flt ranlar Aras ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk nda Kanun a tabii olacaklar taslakla öngörülmektedir.

9 10 MAYIS 2010 Seçici Kurul'a teflekkür plaketlerini Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay verdi. AKLIMA B R F K R GELD... Ödül Töreni KORSANA KARfiI muhteflem gece Korsanla mücadeleyi destekleyenler, Akl ma Bir Fikir Geldi yar flmas n n ödül töreninde bulufltu. Manga n n da flark lar yla renk katt gece, kat l mc lardan tam destek ald RATEM taraf ndan bu y l ikincisi düzenlenen üniversiteler aras iletiflim fikirleri yar flmas Akl ma Bir Fikir Geldi nin ödül töreni Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay ile Devlet Bakan ve Bafl Müzakereci Egemen Ba- fl' n yan s ra RTÜK Baflkan Prof. Dr. Davut Dursun'un kat l m yla 2 Nisan Cuma günü stanbul Kongre ve Sergi Merkezi'nde yap ld. Gecede sanatç lar, akademisyenler, kamu ve özel kurum yetkilileri, ifl ve medya dünyas, binlerce üniversite ö rencisi Korsanla Mücadele için bir araya geldi. Gecede, stanbul Devlet Modern Folk Müzik Toplulu u ve 2010 Eurovision fiark Yar flmas 'nda Türkiye'yi temsil edecek Manga grubu sahne ald. Törende Bakan Ertu rul Günay ve Yusuf Gürsoy la yan yana oturan Egemen Ba fl, böyle anlaml bir gecede yer almaktan büyük mutluluk duydu unu dile getirdi. Ba fl, ödül kazanan baflar l gençleri de tebrik etti. Kültür ve Turizm Bakan Günay, Devlet Bakan ve Bafl Müzakereci Ba fl, TBMM nsan Haklar Komisyonu Paflkan Prof. Dr. Zafer Üskül, televizyon dal nda birincili e ulaflan eserin sahibi Bilge Kürflat Duman a ödülünü birlikte verdi.

10 MAYIS 2010 flte korsan bitirecek yarat c fikirler Seçici Kurul çok zorland PROF. Dr. Aysel Aziz'in baflkanl n yapt Akl ma Bir Fikir Geldi yar flmas n n seçici kurulu, RATEM Yön. Kurulu Baflkan Yusuf Gürsoy, Baflkan Yard mc s M. Ayd n fierbetcio lu, Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Güleryüz, RATEM üyesi lhan Uzundurukan Yeditepe Üniversitesi letiflim Fakültesi Ö retim Üyesi ve GSF Sanat Yönetimi Bölüm Baflkan Doç. Dr. Can Bilgili, TRT Televizyon Dairesi Baflkan Dr. Nimet Ersin, Milliyet Gazetesi Yazar ve TV yap mc s Abbas Güçlü, TV 8 cra Kurulu Üyesi Gökmen H.Karada, Kültür ve Turizm Bakanl Telif Haklar ve Sinema Genel Müdür Yard mc s Günay Kirac, Yazar Ayfle Kulin, Senarist ve Yönetmen S rr Süreyya Önder ile RTÜK Baflkan Vekili Prof. Dr. lhan Yerlikaya dan olufltu. Radyo 3 üncüsü Nuran pek Çeliker, Kendime güvenim artt diye konufltu. GAZETE DERG DALI 1. Melek Küçükkuzun (BAHÇEfiEH R ÜN VERS TES ) Rumuz:KIZIL KORSANA KARfiI, EME E SAYGI Korsan piyasas n n fikri üretim sektörlerine olumsuz etkisinin vurguland gazete ve dergi tasar m çal flmas nda, grafik uygulama kadar mesaj n etkisi ve aktar m öne ç k yor. Çal flmada eme in hakk n ne zaman verece iz sorusu ortaya konularak, toplum eme e sayg ya davet ediliyor. 2. Ceren Güngör (HACETTEPE ÜN VERS TES ) Rumuz: SAKLAMBAÇ TÜM HAKLARI SAKLANACAK YER ARIYOR Tescilli eserlerin, korsan piyasas nedeniyle içinde bulundu u zor durumu aktaran tasar m çal flmas, tüm haklar kavram yla tescilli eserleri kiflilefltirmifl ve içinde bulundu u zor koflullar güçlü bir grafik uygulamayla aktarm flt r. 3. sa Alagöz (GAZ ANTEP ÜN VERS TES ) Rumuz:Pastel Boya KORSAN ALMAYIN EMEKLER M Z ÇALMAYIN Papatya fal olarak bilinen bir uygulama üzerinden mesaj n aktar ld tasar m çal flmas nda, papatya sanatç olarak yorumlanm fl ve her korsan ürün alman n sanatç dan bir yapra koparmak ve onu yok etmek anlam na geldi i vurgulanm flt r. GAZETE-DERG GAZETE-DERG Yar flmada dereceye giren eserler adresinden incelenebilir. GAZETE-DERG TELEV ZYON TELEV ZYON TELEV ZYON 13 TELEV ZYON DALI 1. Bilge Kürflat Duman (TRAKYA ÜN VER- S TES ) Rumuz: ÖNERL EME M YOK ED L YOR BU KÖTÜLÜ E ORTAK OLMA Korsan yoluyla emek h rs zl n n sade ve güçlü bir dille aktar ld çal flmada, sanatç - n n içinde bulundu u koflullara vurgu yap l - yor ve topluma güçlü bir ça r da bulunuluyor. Mesaj n aktar m nda görsel unsurlar kadar kurgunun da nitelikli olarak ortaya ç kt görülüyor. 2.Emir skender ve Eray Temiz (ANKARA ÜN VERS TES ) Rumuz: Ç M ADAMLAR KORSAN Ç RK N ASLI GÜZELD R Asl ile Kerem, Ferhat ile fiirin gibi günümüze kadar gelen halk hikâyelerinden esinlenerek haz rlanm fl olan yap mda, mesaj mizah yoluyla baflar l bir flekilde veriliyor. 3. Veysel Cihan ve Bilgi Diren Günefl (KÜLTÜR ÜN VERS TES ) Rumuz: TARANTA BABU KEND N YER NE KORSAN ANLARSIN Korsan eser üretme ve yayman n, korsan yazar ve korsan imza günlerine kadar gidebilece ini ortaya koyan yap mda, kurgu ve içeri- in aktar m gücü dikkate de er görüldü. RADYO DALI 1. Sümeyra Yar fl (MARMARA ÜN VERS TE- S ) Rumuz: KIRK K ND B ZLER ÇALARSAK ONLAR ÇALAMAYACAK Korsan yöntemlerle müzik eserleri çal n rsa radyo, bizim için neyi çalabilir? Çal flmada radyonun müzikle bütünleflen güçlü yan de- erlendirilerek, etkili mesaj veriliyor. 2. Faruk Akgül (ANADOLU ÜN VERS TES ) Rumuz: SANDIK KEND N Z KANDIRMAYIN, BAHANELERE SI INMAYIN Günlük hayat m zda korsan eser kullanma davran fl m z destekleyecek o kadar çok bahane yaratabiliriz ki! Bahanelere s n lmamas gerekti ini ortaya koyan eser, ç karlar için korsana ra bet edilmemesini istiyor. 3.Nuran pek Çeliker ve Onur Kam fl ( ZM R EKONOM - ATILIM ÜN VERS TES ) Rumuz: YAPBOZ KORSANA HAYIR DEY N, SANAT ORMA- NINI YOK ETMEY N Hafta sonu radyonuzu aç yorsunuz ve bir sunucu elinde kalan parçalardan biriyle program n aç l fl n yap yor. Ama dinleyecek müzik yok! Korsana hay r denmedi i takdirde, yar - n n müziksiz kalaca etkili bir dille veriliyor. ÖZEL ÖDÜLLER Cem Saral (YILDIZ TEKN K ÜN VERS - TES ) - KORSAN ALMAYIN KORSANA ORTAK OLMAYIN Ebru Yüksel-Sinan Kavak (AREL ÜN VERS TES ) - KAHRAMANLAR- INIZ S ZLERLE HAYAT BULUR Okan Saygun-Mehmet Çetinkon (MAR- MARA ÜN VERS TES ) - B R SES SANATÇISI, KORSAN YÜZÜNDEN ALBÜM YAPAMAZSA NE OLUR? Tu ba Ulusoy-Y ld ray Y ld r m (SEL- ÇUK ÜN VERS TES ) - SESS Z KALIRSANIZ, KARANLIKTA KALIRSINIZ Emre Rüya-Cüneyt Öztürk (KOCAEL ÜN VERS TES ) - SONA ORTAK OLMA H. Dilek Özcan-Habibe Lenger-Songül Özcan-Ahmet Tevfik Yüksel-Fatih Bafl-Sezgin Göçmen-M. Burak Yücesoy (ERC YES ÜN VERS TES ) - KORSAN LE KAYBETT K- LER N N FARKINDA MISIN?

11 14 MAYIS 2010 Yazar Ayfle Kulin, dizilerde Türkçe nin katledilmesinden dertli. RTÜK e seslenen Kulin in flikâyeti flöyle: Anne o luna anne der mi? RADYO TELEV ZYON ÜST KURULU NA MARUZATIMDIR KONUK YAZAR Ayfle KUL N De erli Üst Kurul Üyeleri, Bir yazar n çok önem verdi i, üzerine titredi i en k ymetli de eri, kuflkusuz anadilidir. Bir annenin çocu una, bir tüccar n sermayesine, bir ressam n çizimine gösterece i özeni, yazar diline gösterir. Tam da bu nedenle, ben televizyonda haberleri dinlerken, programlar, dizileri izlerken kullan lan Türkçe ye dikkat kesilirim. Hatta beki biraz da abartarak! Y llar önce, art k yay nlanmayan bir günlük gazeteyi severek okudu um halde, o gazetede Türkçe imlay bozarak kullanan bir köfle yazar n protesto etmek için almaktan vazgeçmifltim. D Z LER ZLEMEY BIRAKTIM Bu günlerde de yine çok severek izlemeye bafllad m bir diziyi, Türkçe yi bozarak kullanmakta srar etti i için izleyemez oldum. Onun yerine bir baflka diziye dadand m. Ayn yanl fl görünce, o diziden de ayr l p bir baflkas na geçtim. Evet, onda da yine ayn gereksiz, çirkin hatta sap k ablac m/ anneci im muhabbeti! Say n Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, fark nda m s n z acaba, erkek çocuklar na ablalar taraf ndan ablac m, anneleri taraf ndan anneci im k z çocuklar na da babalar ve a abeyleri taraf ndan abi, baba denmesi yayg n bir flekilde kullan l r oldu! Böyle bir hitap flekli, alt yedi y l öncesine kadar yoktu. Belki bir iki bölgede, yöresel olarak kullan l rd (ben hiç duymam fl m) ama özellikle flehirlerde kimse o luna anne, erkek kardefline abla diye hitap etmezdi. Hiçbir baba k z n baba, hiçbir a abey k z kardeflini abi diye ça rmazd. S cak, sevecen bir hitap flekli için dilimizde gere inden fazla sözcük mevcut: can m, ci erim, yavrum, flekerim, bir tanem, kuflum, bebe im, v.s. Hal böyleyken, yaklafl k befl y l önce bir dizi, ablam/ annem/abim/ babam deyiflini bafllatt ve bu deyifl giderek dilimize yerleflti. Bütün dizilerdeki bütün erkek çocuklar abla ya da anne, k z çocuklar da abi ya da baba oluverdiler! Neden böyle oldu? Neden biz giderek fluursuz, ölçüsüz, bilinçsiz hatta flizofrenik bir topluma dönüflürken, dilimizi de çeflitli acayipliklere açt k? Dizilerden sari hastal k gibi geçerek konuflma dilimize musallat olan bu abla/ abi söylemini bir yabanc ya nas l aç klayabiliriz diye hiç düflündünüz mü? Küçük o lan çocuklar n abla/ anne, k z çocuklar n abi/ baba diye ça r yor olmam z, Türkçe bilmeyen birine nas l anlat r z? Hangi mant a s d r r z? AfiK-I MEMNU DAN A IR Kendilerini abla zannederek büyüyecek erkek çocuklar ileri yafllarda k z gibi davran rlarsa, onlar han m bakan m z n tavsiye etti i gibi tedavi için doktorlara tevdi edece imize, insanlar cinsel seçimlerinde rahat b raksak; ama kiflilik alg lar n küçük yaflta, aptalca dil oyunlar yla yönlendirmesek daha ak ll ca olmaz m? De erli Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeleri, inan n bana, Türkçe nin bu flekilde sapt r larak kullan lmas n n insan ruhu üzerindeki tahribat, sizi endiflelendirdi ini duydu um Aflk- Memnu nun Türk aile yap s n tahribat ndan çok daha a r ve etkili olur. Aflk- Memnu bir roman uyarlamas d r. Romanlar insan yaflamlar n anlat rlar ki, hayatta aldatmak da aldat lmak da çok yayg nd r. Kald ki söz konusu romanda, suç iflleyenler, suçlular n telafl ve huzursuzlu u içindeler. Vicdan azab çekiyor, bir türlü mutlu olam yorlar. Buna edebiyatta dolayl anlat m denir. Yap lmas gerekeni ahlâk kitaplar ndaki gibi do rudan de il, bir roman (dizi) oldu u için dolayl olarak anlat yor, yanl fl yaparsan z kötü sonuçlara katlan rs - n z demek istiyor. Yani, yanl fla özendirmiyor, tam tersine ibret al nmas n sa l yor. Kald ki dizi bir gün biter, unutulur gider. Ama dizilerden dilimize yap fl p kalan çarp k a zlar dizi bittikten sonra da bizimle kal r, dilimize yap fl r, Türkçemizi abuk sabuk, mant ks z, mesnetsiz bir dil haline getirir. Sizlere maruzat md r; lütfen televizyon dizilerinde, ablalar n erkek kardefllerine ablac m, a abeylerin k zkardefllerine abi ; annelerin o ullar na anneci im, babalar n k zlar na babac m demelerini teflvik etmeyin. Bu deyifller sadece dilimizi bozmakla kalmaz, uzun vadede kifliliklerimizi de etkileyebilir ve inan n bana, Aflk- Memnu nun bir öpücü ünden daha fazla tahribata sebep olur. Sayg lar mla. NAB Show a Avatar etkisi HER y l Amerika Ulusal Yay nc lar Birli i taraf ndan düzenlenen NAB Show fuar, bu y l Nisan aras nda Las Vegas'ta düzenlendi. Dijital medya endüstrisinin en büyük firmalar n n bir araya geldi i organizasyonda, bu y la 3D ürünler damgas n vurdu. Dünyan n önde gelen kamera, ekran ve kurgu setleri üreticilerinin stantlar nda üç boyutlu yap m ürünleri dikkat çekti. Özellikle Avatar filminin estirdi i rüzgar n ard ndan, ziyaretçiler 3D ürünlere büyük ilgi gösterdi. Fuarda, yeni ürünlerini tan tan Telestream, canl yay nlarda kullan labilecek yeni teknolojiler üzerine yapt klar çal flmalar anlatt. Autodesk, medya ve e lence sektörünü yak ndan ilgilendirecek yeniliklerden bahsetti. Wohler Tecnologies, piyasaya yeni sürecekleri ürünlerin tan t m n yapt. Panasonic, Avid, Snell, Telos, Omnia, Axia, Linear Acoustic ve Ericsson gibi önemli firmalar da bas n toplant lar düzenledi. NAB Show 2010 isim aç l m bak m ndan ulusal yay nc lar birli i fuar olsa da asl nda dijital medya endüstrisinin en büyük firmalar n n bir araya geldi i bir etkinlik. Fuar n ziyaretçisi veya kat l mc s oldu unuzda e lence ve iletiflim dünyas n n profesyonelleri ile bir arada olabilir, fikir al flverifli yapabilirsiniz.

12 MAYIS MÜZ KTE TEL F MASAYA YATIRILDI RATEM üyeleri için telif sorun de il TRT taraf ndan Yay nc l kta Türk Müzi i Sempozyumu gerçeklefltirildi. Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, RTÜK Üyesi Taha Yücel, TRT Genel Müdürü brahim fiahin'in de kat ld sempozyumda RATEM Baflkan Yusuf Gürsoy Yay nc l kta Telif Haklar Sorunlar, RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Güleryüz, Yay nc lar n Türk Müzi ine Bak fl ve Sorumlulu u bafll kl oturumlarda konuflmac olarak yer ald lar. Sempozyumda 3 ana bafll k ele al nd : Yay nc lar n Türk Müzi ine Bak fl ve Sorumlu u, Popüler Kültürün Türk Müzi ine Etkisi ve Yay nc l kta Telif Haklar Sorunlar. Konuflmas nda telif haklar na de inen Yusuf Gürsoy, 2001 y l nda RATEM kuruldu undan beri yapt m z çal flmalarda önemli mesainin harcand telif haklar sorunu 2 Haziran 2006 ve 22 Ekim 2008 de imza alt na ald m z RATEM, MESAM, MSG, MÜ-YAP, MÜYORB R Telif Haklar Protokolü ile üyemiz radyo televizyon kurulufllar aç s ndan çözülmüfl oldu. Yürüttü ümüz çal flmalarla, yay n kurulufllar n n yüksek bedeller nedeniyle ödeyemedikleri lisanslama bedelleri, RATEM üyelerine yap lan özel indirimlerle ödenebilir seviyelere çekilmifl oldu. Art k üyemiz 850 yay n kuruluflu için telif bir sorun de il dedi. DUMANSIZ hava sahas ile ilgili reklam kampanyas nda kullan lan radyo spotlar Sigaran da beni de yakma II, III, IV isimli spotlarla yenilendi. Dumans z hava sahas ile ilgili bilgilendirme amaçl reklam kampanyalar n n yay nlanmas zorunlu. RADYOCULAR D KKAT YAYINLAMAK ZORUNLU Bu zorunlulu un kanun maddesi ve aç l - m flöyle: 4207 Say l Kanunun 4. maddesinin 7. bendinde Türkiye Radyo ve Televizyon DUMANSIZ HAVA DA SPOTLAR YEN LEND Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yay n yapan özel televizyon kurulufllar ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sa l - a zararl di er al flkanl klar n zararlar konusunda uyar c, e itici mahiyette yay nlar yapmak zorundad r. Bu yay nlar, asgari 30 dakikas 17:00-22:00 saatleri aras nda olmak üzere 08:00-22:00 saatleri aras nda yap l r ve yay nlar n kopyalar her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu na teslim edilir. Bu saatler d fl nda yap lan yay nlar, ayl k 90 dakikal k süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu taraf ndan denetlenir. Bu programlar, Sa l k Bakanl, Milli E itim Bakanl, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü çkiler Piyasas Düzenleme Kurumu, bilimsel kurulufllar ve sivil toplum örgütleri taraf ndan haz rlan r veya haz rlatt r l r. Haz rlanan programlar, Sa l k Bakanl n n olumlu görüflü al nd ktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu taraf ndan yay nlanmas sa lan r. Bu hükme ba l olarak, söz konusu ilanlar n tüm bas n yay n kurulufllar nca yay nlanmas gereklidir. RATEM de görev de iflikli i RATEM Yönetim Kurulu nun, tarihinde yapt toplant da, Yönetim Kurulunda görev de ifliklikleri gerçekleflti. Yönetim Kurul Baflkanl ndan ayr lan Yusuf GÜRSOY, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürecek. Toplant da, Yönetim Kurulu Baflkanl na Dursun GÜLER- YÜZ ün seçilmesine oy birli i ile karar verildi. Güleryüz den boflalan Genel Saymanl a ise Yüksel KI- LINÇ seçildi. May s 2010 Y l: 1 Say : 2 RATEM ad na sahibi Yusuf GÜRSOY Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ERDEM TÜRKEKUL Yay n Kurulu dris TAfi, Yüksel ESER Özgür Savafl DEM R Halkla liflkiler E. Didem fien, Kadriye YILDIRIM Katk da Bulunanlar Cengiz KAHRAMAN, lhami DAVUTO LU Bask T Medya Yat r m Sanayi ve Ticaret A.fi Tel: RADYO TELEV ZYON YAYINCILARI MESLEK B RL - Ç nar Sk. Emlak Bankas Apt. No:1 Kat:1 Daire:1 4. Levent/ stanbul Baflkan: Dursun GÜLERYÜZ-Power FM Baflkan Yard mc s : Zeynel KOÇ - TRT Baflkan Yard mc s : M. Yusuf KULAKSIZ Samanyolu Yay n Grubu Baflkan Yard mc s : M. Ayd n fierbetc O LU Kolej FM/Kayseri Baflkan Yard mc s : A. Acar F L Z - Kanal A/Adana Genel Sayman: Yüksel KILINÇ - Yön Radyo/ stanbul Üye: Yusuf GÜRSOY - Lig Radyo Adana (Bölge): A. Acar Filiz Ankara (Bölge): Harun Ekinci Antalya: dris Tafl Alanya: Servet Sipahio lu Bursa: Cihat Özkan Çanakkale: smet Ak nc Elaz : Yüksel Eser Eskiflehir (Bölge): Yusuf Tezcan Gaziantep (Bölge): AhmetAt lm fl zmir: Ali Dönmez YÖNET M KURULU RATEM TEMS LC LER Kahramanmarafl: Aslan Deveboynu Kayseri (Bölge): M. Ayd n fierbetcio lu K rklareli: Aytaç Öztürk Konya: M. Öztürk fller Mersin (Bölge): Necmi Ayd n Tarsus: Ayfle fiahin Mu la: Hayati Nizamo lu Bodrum: Güler Caner Nevflehir: M. Melih Tarlac Üye: Serdar SARI - Kanal D Üye: Ferman KARAÇAM - Kanal 7 Üye: Necmi AYDIN - Radyo Metropol/Mersin Üye: Ahmet ATILMIfi - Radyo fiirinnar/gaziantep Üye: Bülent ÖZGÜR - Çorlu FM Üye: Yusuf TEZCAN - Yunus FM/Eskiflehir Üye: Zafer BEYAZ - Dost FM/Bursa Üye: Zafer BÜYÜ - Radyo Mega/Sakarya Ordu: Taner Aksoy Rize: Mehmet Ç rako lu Sakarya (Bölge): Zafer Büyü Samsun: Ercument Mutlu fianl urfa: Mehmet Mahmuto lu Sivas: Hamit Yap l Trakya: Bülent Özgür Trabzon: Faruk Tando an Van: Yavuz Selim Görentafl Zonguldak: Coflkun Ataman

13 AKLIMA B R F K R GELD LET fi M F K RLER YARIfiMASI II Gazete-Dergi Dal Birincilik Ödülü Melek KÜÇÜKUZUN BAHÇEfiEH R ÜN VERS TES

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YEN DÖNEM DE DENET M MESLE NE HAZIRMIYIZ?

YEN DÖNEM DE DENET M MESLE NE HAZIRMIYIZ? YEN DÖNEM DE DENET M MESLE NE HAZIRMIYIZ? Yahya ARIKAN* Günümüzde; finansal anlamda ülkeleraras s n r n ortadan kalkmas, teknolojinin geliflimi ve bilgi toplumunun s n rs z imkânlar ile zaman ve mekân

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTLÜLÜ ÜMÜZDE 20 YILI GER DE BIRAKIRKEN

MESLEK ÖRGÜTLÜLÜ ÜMÜZDE 20 YILI GER DE BIRAKIRKEN MESLEK ÖRGÜTLÜLÜ ÜMÜZDE 20 YILI GER DE BIRAKIRKEN Yahya ARIKAN* Meslek yasam z n 20. y l n geride b rak rken,yeniliklerle dolu bir süreci yaflamaktay z. Toplumsal yaflamda ve meslek yaflam m zda sosyal

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

1 Ekim 2008 sabah tüm sabah kamuoyunda ad na Sosyal Güvenlik Reformu

1 Ekim 2008 sabah tüm sabah kamuoyunda ad na Sosyal Güvenlik Reformu mali ÇÖZÜM 177 GENEL SA LIK S GORTASI LE HAYATIMIZDA NELER DE fiecek? Ali TEZEL* 1-G R fi 1 Ekim 2008 sabah tüm sabah kamuoyunda ad na Sosyal Güvenlik Reformu ad verilen 5510 say l Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

G elir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince yap lan ba fl ve yard mlarla ilgili

G elir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince yap lan ba fl ve yard mlarla ilgili 262 mali ÇÖZÜM GEL R, KURUMLAR VE KATMA DE ER VERG S AÇISINDAN BA Ifi VE YARDIMLARIN ND R M Bora YARGIÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir 1. G R fi G elir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince yap lan ba

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMSALLAfiMA PROJES F Z B L TE VE YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMSALLAfiMA PROJES F Z B L TE VE YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMSALLAfiMA PROJES F Z B L TE VE YOL HAR TASI Haz rlayanlar: Filiz BÜLBÜL Serbest Muhasebeci Mali Müflavir H d r ÖZDEN Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Filiz KUMAN Serbest Muhasebeci

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ders 13: DO RULAMA KAYNAKLARI

Ders 13: DO RULAMA KAYNAKLARI Do rulama kaynaklar nedir? Do rulama kaynaklar, göstergelerde belirtilen bilginin bulunabilece i kayna a iflaret eder. Bu bilgi kaynaklar ayn zamanda projenin belgelenmesinin bir parças n oluflturur. Göstergede

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

XI/3 ESASLAR 1. MADDE 3- (1)Bu Esaslarda geçen; a) TÜB TAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, b) Baflkanl k : TÜB TAK Baflkanl n,

XI/3 ESASLAR 1. MADDE 3- (1)Bu Esaslarda geçen; a) TÜB TAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, b) Baflkanl k : TÜB TAK Baflkanl n, PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K UYARINCA DESTEKLENEN PROJELERDE UYGULANACAK F KR HAKLAR ESASLARI (*) B R NC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Esaslar n

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM VERG NCELEMELER NDE YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi Son y llarda ekonomide meydana gelen olumlu geliflmelerle gayrimenkul piyasas

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı