Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek"

Transkript

1 Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, Devlet Bakan ve Bafl Müzakereci Egemen Ba fl ile RTÜK Baflkan Davut Dursun un da kat ld gecede, korsana karfl ortak ses yükseldi. Birbirinden yarat c eserlere imza atan gençler, ödüllerine kavufltu. F NAL sayfa te 2004 TEN 2010 A B R BAKIfiTA RATEM sayfa 3 te MAYIS 2010 YIL:1 SAYI:2 6 MAYIS RADYO GÜNÜ KUTLU OLSUN RATEM DE GÖREV DE fi M sayfa 15 te BÜLENT ARINÇ MERAK ED LENLER YANITLADI Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek DEVLET Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent ARINÇ, Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay n Hizmetleri Hakk ndaki Kanun Tasar s n, canl yay n a de erlendirdi. Ar nç, S ralama ihalesine iliflkin deneyim flart aranmamas n n, yerel yay nc - lar olumsuz etkileyece i görüflüne iliflkin flöyle konufltu: haleye sadece deneyimli olanlar n girmesi haks z rekabet olarak de erlendirildi. Ama mevcut yay nc lar ma dur olmayacak. sayfa 8-9 da LET fi MC LER BU PANELDE BULUfiTU Uzmanlar yasa tasar s tasla n masaya yat rd Radyo dünyas n neler bekliyor? Mehmet ATALAY Yusuf GÜRSOY RATEM kamuoyunu ve sektörü ayd nlatmaya devam ediyor. RATEM taraf ndan düzenlenen Radyo ve Televizyon Yay nc l m zda Neler De ifliyor adl panel, iletiflim dünyas n, akademisyenleri, yay nc lar ve ö rencileri bir araya getirdi. sayfa 2 de Ferman KARAÇAM ATALAY: BU HAKSIZLIK B TECEK RATEM N Bas n ve lan Kurumu ilanlar ndan radyo ve televizyonlar n da yararlanmas talebine destek ç gibi. Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay RATEM in konunun takipçisi olmas n n önemine de inerek, Bu haks zl k giderilecek. Umar m somut ad mlar at lacak dedi. RATEM N ÖNER LER sayfa 4-5 te RTÜK üyesi Taha Yücel, tasar n n radyo dünyas n nas l etkileyece ini de erlendirdi, radyo yay nc l - nda yeni teknolojileri anlatt. sayfa 6 da

2 MAYIS Baflkandan Merhaba Canl Yay n m z n ikinci say s yla karfl n zday z... Radyo Televizyon yay nc l m z n gelece i için çok önemli günlerin içinden, de iflim ve dönüflümü yaflayarak geçiyoruz. RATEM olarak Yeni Radyo Televizyon Yasa Tasar Tasla ile ilgili yo un çal flma tempomuza devam ediyoruz. 28 Nisan da Bahçeflehir Üniversitesi ile birlikte düzenledi imiz panelde bir kez daha konunun ilgili çevrelerini bir araya getirdik. Yasa Tasar Tasla n n yay nc l m za neler getirece inin konufluldu u panelimizde, ilgili kamuoyunda duyarl l klar yüksek tutmaya çal flt k... Bu say m zda, Tasar Tasla ile ilgili son geliflmelerin yan nda Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç n radyo televizyon yay nc l m z ve Yeni Yasa Tasar Tasla ile ilgili görüfllerini ifade etti i genifl bir söyleflimiz var. Bunun yan nda RTÜK Üyesi Taha Yücel in radyo yay nc l k teknolojilerinde gelinen son durum ve önümüzdeki dönem ülkemiz radyo yay nc l n bekleyen önemli geliflmeleri paylaflt bir bölüm olacak. Uzun süredir üzerinde çal flt - m z radyo televizyon yay nc l k dünyam z için önemi zaman geçtikçe daha iyi anlafl lacak Bas n lan Kurumu Teflkiline Dair Kanun da de ifliklik yap lmas - na dair RATEM in haz rlad yasa de ifliklik önerisi ve bu yönde yapt m z çal flmalar m z, bu y l ikincisini baflar yla tamamlad m z Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmam z n ödül töreni yer al yor. Pefllerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalar gerçek olabilir RATEM i kurmakta, üye bulmakta zorland m z günlerden, bugün sekiz yüzleri aflan üye yap s yla radyo televizyon yay nc l n n en büyük sektör örgütü haline getirmeyi baflard k. Bugün Meslek Birli imizin sayg n bir yeri, kucaklay c ve kapsay c kurumsal bir yap s varsa sizlerin çabas güveni destek ve katk lar n zlad r. 19 Nisan da yap lan Yönetim Kurulu toplant m zda, 2004 Ocak tan itibaren sürdürdü üm RATEM Yönetim Kurulu Baflkanl ndan ayr ld m. Benim için de oldukça uzun say labilecek bir süre. Bu karar ald m her an sürpriz say lacakt. Öyle de oldu ancak bilinir ki ayr lmak kaç n lmazd r ve olmal d r. Çok yo un bir tempoda 7 y la yak n bir zaman sürdürdü üm bu görevi onurla ve yürek ferahl yla b rak yorum. Bundan böyle Yönetim Kurulu üyesi olarak katk lar m sürdürmeye devam edece im. Bize düflen yeni Baflkan Dursun Güleryüz etraf nda kenetlenerek RATEM i sektörün de il ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluflu haline getirmektir. Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay a, Bakanl k Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürü Say n Abdurrahman Çelik e, bugüne de in son derece uygar iliflkiler içerisinde radyo televizyon yay nc l n gelifltirmek, evrensel ça dafl yay nc l k standartlar na yükseltmek için yak n ilgisi ile RTÜK Baflkan Say n Prof. Dr. Davut Dursun ve flahs nda tüm RTÜK üyelerine, daire baflkanl klar na, bölge müdürlerine ve uzmanlar ile çal flanlar na teflekkür ederim. BTK Baflkan ve Baflkan yard mc lar na, stanbul Bölge Müdürü ve çal flanlar na da ayr ca teflekkürlerimi iletirim. Baflkanl a seçildi im 2004 y l ndan beri, genel kurullar m zda yüksek güvenle bana ve önerdi im Yönetim Kurulu üyelerini RATEM i yönetmeye Yusuf Gürsoy Yönetim Kurulu Üyesi lay k gören tüm üyelerimize, her dönem birlikte çal flt m yönetim kurulumuz ile Bilim-Teknik, Denetleme, Haysiyet kurullar m za, Yay n kurullar m za, temsilcilerimize sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Meslek Birli imize katk lar m z artan biçimde sürdürmeliyiz. Her kademeden üyemizin üzerine düflen sorumlulu u ve katk y sürdürece ine inanc m tamd r y l nda kurulurken bir rüyam z n gerçekleflmesini sa layan, bizi yüreklendiren, cesaret veren tüm radyo televizyon yay nc lar na flükran borçluyum. Yolunuz aç k olsun. En derin sayg lar mla, Hoflçakal n Yeni kanun rekabeti art racak DEVLET Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç ile RTÜK Baflkan Prof. Dr. Davut Dursun Dolmabahçe'deki Baflbakanl k Ofisi nde sektörün gelece ine yön verecek Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay n Hizmetleri Hakk nda Kanun Tasar Tasla na iliflkin bilgi verdi. Ar nç, sektörle ilgili düzenlemeler yap l rken, radyo ve televizyon kurulufllar yla çok say da ortak toplant yap ld n, taslak tamamland ktan sonra da ilgili kamu kurumlar n n, radyo ve televizyon kurulufllar n n, üniversitelerin, sivil toplum kurulufllar n n görüflüne sunuldu unu bildirdi. ÇÖZÜM ÖNER YORUZ Gelen görüfller çerçevesinde son kez gözden geçirilen tasla n daha sonra RTÜK'ün web sitesine yerlefltirildi ini ve bir ay boyunca gelen görüfllerin de erlendirilerek tasla a son fleklinin verildi ini anlatan Bülent Ar nç, Geçici olan maddeler hariç 52 maddeden oluflan Kanun Tasar s Tasla, sektörün sorunlar - na çözümler içeren, düzenleme konusundaki yetki karmaflas n ortadan kald - ran, yay n denetimi konusunda RTÜK'ü daha etkin k lan, yay nc l k sektöründe rekabeti art ran bir içeri e sahiptir dedi. Bülent Ar nç, sözlerini flöyle sürdürdü: Dünya ile paralel flekilde say sal yay nc - l a geçiflin hukuksal altyap s n n oluflturulmas n n da amaçland taslak, uzun y llard r gerçeklefltirilemeyen karasal frekanslar n tahsisi konusuna da çözüm getirmektedir. B R SENEDE HALE RTÜK Baflkan Davut Dursun, tasla n en önemli kazan m n n karasal frekanslardaki karmaflan n sona ermesi ve say sal yay nc l - a geçebilmek için altyap n n oluflturulmas oldu unu söyledi. Dursun, Bu tasla m z n kanunlaflmas ndan sonra art k analog da de- il, say sal yay nc l k ve karasal frekanslar n tahsisini gerçeklefltirmek üzere bir sene içerisinde ihaleyi öngörüyoruz'' diye konufltu. Analog yay nlar n belli bir süre paralel olarak devam etmesini öngördüklerini söyleyen Dursun, yasa haz rl s ras nda bunun 3 sene olarak öngörüldü ünü, ancak yay nc larla görüflmelerde bunun k salt labilece inin kendilerine iletildi ini anlatt. Dursun, iste e ba l yay nc l kta seyircinin istedi i program seyredebilme imkân elde etti ini belirterek, buna iliflkin düzenlemeleri tasla a eklediklerini söyledi. Yeni TV teknolojilerinin altyap s n n oluflturuldu unu anlatan Dursun, koruyucu sembol sistemi ni yasaya ald klar n, izleyici temsilcili i denilen öz denetim mekanizmas na yasal çerçeve getirmeye çal flt klar n dile getirdi. Dolmabahçe deki Baflbakanl k Ofisi nde düzenlenen toplant ya RATEM ad na Yusuf Gürsoy ile M. Yusuf Kulaks z, Dursun Güleryüz, Ahmet At lm fl ve Yusuf Tezcan kat ld. RATEM in görüflleri tasla a yans d TOPLANTIDA söz alan RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gürsoy, tasla n oluflturulmas nda izlenen metodun çok olumlu oldu unu belirterek, Pek çok sefer RATEM görüflüne baflvuruldu. Kas m ay nda haz rlanan ve yay nlanan taslak sonras, bölgesel toplant lar ard ndan oluflturulan RATEM görüflleri tasla a büyük ölçüde yans d. Fakat hâlâ taslak üzerinde de ifltirilmesi gereken maddeler var. Bunu da her platformda ilgililerin dikkatine sunuyoruz ve sunmaya da devam edece iz diye konufltu.

3 4 MAYIS 2010 RESM LANLARIN RADYO VE TELEV ZYON KURULUfiLARINCA DA YAYINLANMASI KAÇINILMAZ! RATEM, Bas n lan Kurumu ilanlar n n radyo ve televizyonlara da verilmesi konusundaki takibini sürdürüyor. RATEM in, Bas n lan Kurumu Teflkiline Dair Kanun da, 2. maddenin 1 No lu bendinde yap lmas n önerdi i de- ifliklik ( Resmi ilanlar n mevkutelerde yay nlanmas nda arac olmak yerine mevkutelerde ve radyo ve televizyon kurulufllar nca yay nlanmas nda arac olmak) uygun görüldü. Bu de ifliklik Kanun un devam eden hükümlerinde, radyo ve televizyon yay nc l na iliflkin belirli de ifliklikler yap lmas n da gerektiriyor. RATEM in mevkutelere ait olanlarla ayn çerçevede olan de ifliklik önerileri afla da yer al yor. (Teklifler bölümünde, koyu k s mlar ilgili maddeye, bende eklenilmesi önerilen de ifliklikleri gösteriyor. Koyu ve italik yaz lm fl olan bölümler ise ilgili maddede yap lmas gereken de iflikliklerin genel çerçevesini belirtmekte, uygun görülen de iflikliklerin bu genel çerçeve içerisinde yap lmas önerilmektedir.) MEVCUT MADDELER MADDE 2 (1): Resmî ilânlar n mevkûtelerde yay nlanmas nda arac olmak, MADDE 2 (2): Kurumun idaresince ifltirak eden mevkûtelere, bas n dernek ve sendikalar na en çok befl y l vâde ile kredi açmak. MADDE 2 (3): Yönetmelikte tespit edilecek bas nda fikren veya bedenen çal flanlar gibi bas n mensuplar na, vâdesi iki y l geçmemek üzere borç para vermek, MADDE 2 (4): Bas n n her türlü ihtiyaçlar n temin etmek (makine, kâ t, mürekkep gibi). MADDE 2 (5): Yönetmelikte tespit edilecek bas n mensuplar ile bunlardan çal flamaz durumda olanlardan yard ma muhtaç bulunanlara ve ölenlerin ailelerine yard m etmek, MADDE 5: a) Kurumun idaresine kat lmay kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi aralar nda seçecekleri; sat fl 100 binin üzerinde olanlardan 2, sat fl bin aras nda olanlardan 1, sat fl bin aras nda olanlardan 1, sat fl 10 binin alt nda olanlardan 1, stanbul, Ankara, zmir d fl nda kalan Anadolu gazete sahiplerinden 1, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikas ndan 3, stanbul, Ankara ve zmir'deki en fazla sar bas n kartl üyeye sahip gazeteci derneklerinden 1'er olmak üzere toplam olarak 12 temsilci; b) Cumhurbaflkan nca görevlendirilecek 1, Hükûmetçe görevlendirilecek: Baflbakanl k 2, Adalet Bakanl 1, Millî Savunma Bakanl 1, çiflleri Bakanl 1, Maliye ve Gümrük Bakanl 1, Bay nd rl k ve skân Bakanl 1, Sanayi ve Ticaret Bakanl 1, Kültür ve Turizm Bakanl 1, Bas n Yay n Genel Müdürlü ünden 1, olmak üzere 11 temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kâ t Fabrikalar flletmesi Genel Müdürlü ünden (SEKA) 1, temsilci olmak üzere toplam olarak 12 temsilci, c) stanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1'er, stanbul, Ankara ve Ege Üniversitelerinden Bas n Yay nla ilgili e itim yapan yüksekokul ya da enstitülerden 1'er ö retim üyesi, ticaret siciline kay tl ilân prodüktörlerinden 1, Türkiye Ticaret Odalar, Sanayi Odalar ve Ticaret Borsalar Birli inden 1, Türkiye Barolar Birli inden 1, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ünden (TRT) 1, Anadolu Ajans T.A.O.'dan 1, olmak üzere toplam olarak 12 temsilci, Böylece 36 üyeden oluflur. MADDE 8 (4): Kurumun y ll k sâfi kazanc n n % 5'inden az olmamak flartiyle, bas nda fikren veya bedenen çal flanlar n sendikalar na ve derneklerine yard mda bulunmak, MADDE 15: Bu flehirlerde yay nlanan gazete ve dergi sahibi olan gerçek ve tüzel kifliler de onar bin lira vererek sermayeye ve bu Kanun hükümleri dairesinde idaresine ifltirak edebilirler. MADDE 16: Gazete veya dergi sahipleri alt ay önce Kuruma ihbar etmek flart yla paylar n her zaman geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortakl klar n n paralar n geri alabilmeleri, Genel kurulun karar vermesine ve Baflbakan n tasdikine ba l d r. MADDE 24: Sahipleri, Kurumun idaresine ifltirak eden gazetelerden al nacak % 15 komisyon ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler, Genel Kurulun teklifi ve Baflbakan n onay ile de ifltirilebilir. MADDE 31: Mevkûteler ald klar resmî ilânlar zaman nda yay nlarlar. Hakl bir sebep olmad kça bu ilânlar almaktan imtina edemezler. MADDE 32: Resmî ilânlar, fikir ve içtihat fark aranmaks z n 34'ncü madde mucibince vas flar tesbit edilecek olan mevkûtelere Bas n- lân Kurumu Genel Kurulunun tespit edece i esaslar dahilinde da t l r. Yani madde önerileridir MADDE 36: Da tma esaslar, mevkûtelerin vas flar ve bunlara 35'inci madde mucibince yükletilecek ödevler hakk nda Kurum Genel Kurulunca verilecek kararlar, Resmî Gazete'de ilân edilir. MADDE 37: Kurum Genel Müdürlü ü ve Valilikler, her ay n sonunda resmî ilân verilebilecek olan mevkûtelerin isimlerini ve vas flar n ihtiva eden birer listeyi, Hükûmet ve Kurum flubeleri ile di er ilgililere gönderirler. MADDE 38: Genel Kurulun 36'nc madde mucibince ilân edilecek kararlar n n uygulanmas ndan dolay Valilikler ve Kurum Genel Müdürlü ü ile mevkûteler veya verenler aras nda ç kacak ihtilâflar n hal mercii, Kurum Yönetim Kuruludur. MADDE 40: Resmî ilân say lmayan ve gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan gazete ve dergilerde yay nlanmak üzere verilip de reklâm mahiyetinde bulunmayan ilânlar, hususî ilân say l r. Sat fl art rmak gibi ticarî gayelerle veya bir fleye veya bir fikre ra bet sa lamak gibi maddî veya manevî bir menfaat temini maksadiyle gazete ve dergilerde yaz, resim veya çizgilerle yap lan ilânlar, reklâm say l r. PEK NEDEN? RATEM N Bas n lan Kurumu taraf ndan verilen ilanlar n, özel radyo ve televizyonlara da verilmesi talebine ç gibi destek geldi. Günümüzde kitlesel iletiflimde televizyon ve radyolar art k en az gazeteler kadar önemli. Bas n lan Kurumu 1961 de kuruldu unda ne bir özel radyo ne de bir özel televizyon kanal vard. O dönemin flartlar na göre yap lanan Bas n lan Kurumu gazetelere verdi i ilanlar n, geçen y llar ve de iflen flartlara karfl n de ifltirmemifl ve ilanlar n özel radyo ve tv kanallar na halen vermemektedir. 49 YILDIR DE fi KL K YOK: 49 y ll k süreçte iletiflim mecralar nda birçok de ifliklik oldu. Bas n lan Kurumu nun da ilan verme sistemi ve ilan verdi i mecralarda de ifliklik yapmas yerel-ulusal tüm bas n kurulufllar n n ortak dile idir. Bas n lan Kurumu ilanlar n özel radyo ve tv kanallar na da verirse yay nc lar n ekonomik olarak özgürlü ü artacak ve bir çok kuruluflun ayakta kalmas sa lanacakt r. Bir çok yerel radyo kanal, reklam pastas ndan yeteri kadar pay alam yor, ço u zaman yak n çevreden ald klar desteklerle ayakta duruyor. Ama bu sürdürülebilir bir durum de il... ÖNER M Z NED R?: RATEM in talebi Bas n lan Kurumu nun, kurulufl amac olan özel bas n n ekonomik olarak desteklenmesi maddesinin, özel bas n n, özel radyo ve televizyon kanallar n n ekonomik olarak desteklenmesi olarak yeniden düzenlenmesidir. Yerel medya kurulufllar n n ekonomik olarak desteklenmesi yerel medya kurulufllar n n geliflimi için çok önemlidir. Yerel medya kurulufllar n n oluflturdu u istihdam da incelendi inde bu deste in önemi bir kez daha anlafl lacakt r. Umuyoruz ki hakl talebimiz sonuçsuz kalmayacakt r ve Bas n lan Kurumu özel radyo ve televizyon kanallar n da kapsayacak flekilde bir de iflikli e gidecektir.

4 MAYIS fite TEKL F M Z BU HAKSIZLI A SON VERECE Z RATEM Baflkan Yusuf Gürsoy ile Yönetim Kurulu Üyesi Ferman Karaçam Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ziyaret etti. Gürsoy ve Karaçam, Atalay'a Bas n lan Kurumu Teflkiline Dair Kanun da de ifliklik yap lmas na dair RATEM in haz rlad kanun de ifliklik önerisini sundu. Talepleri inceleyen Atalay, RATEM önerilerine kat ld n ifade ederek, 1961 y l nda ç kan kanunun art k güncelli ini yitirdi ini, yaln zca yaz l bas n n oldu u dönemde ç kan kanunun günümüze uyarlanmas, radyo televizyon yay nc l n da kapsayacak flekilde yeniden düzenlenmesi gerekti ini belirtti. SOMUT ADIMLAR ATACA IZ Gürsoy, yasalaflmas beklenen taslakla radyo ve televizyonlar n kamu ilan ve duyurular n yapma zorunlulu unun ortadan kalkt n bu nedenle kamunun ilan tan t m ve duyurular n n Bas n lan Kurumu arac l yla yap lmas n n zorunluluk haline geldi- ini ifade etti. Bu haks zl a son verece iz diyen Atalay konunun taraflar nezdinde çal flmalar n sürdürülece ini, k sa sürede bu konuda somut ad mlar n at laca na inanc n n tam oldu unu söyledi. MADDE 2 (1): Resmi ilanlar n mevkutelerde ve radyo ve televizyon kurulufllar nca yay nlanmas nda arac olmak MADDE 2 (2): Kurumun idaresince ifltirak eden mevkûtelere ve radyo ve televizyon kurulufllar na, bas n dernek ve sendikalar na ve radyo ve televizyon meslek birliklerine en çok befl y l vâde ile kredi açmak. MADDE 2 (3): Yönetmelikte tespit edilecek bas nda, radyo ve televizyon kurulufllar nda fikren veya bedenen çal flanlar gibi bas n mensuplar na ve radyo ve televizyon kurulufllar çal flanlar na, vâdesi iki y l geçmemek üzere borç para vermek, MADDE 2 (4): Bas n n ve radyo ve televizyon kurulufllar n n her türlü ihtiyaçlar n temin etmek (makine, kâ t, mürekkep, radyo ve televizyon kurumlar na ait di er ihtiyaçlar gibi). MADDE 2 (5): Yönetmelikte tespit edilecek bas n mensuplar, radyo ve televizyon kurulufllar çal flanlar ile bunlardan çal flamaz durumda olanlardan yard ma muhtaç bulunanlara ve ölenlerin ailelerine yard m etmek, MADDE 5: a) Kurumun idaresine kat lmay kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi aralar nda seçecekleri; sat fl 100 binin üzerinde olanlardan 2, sat fl bin aras nda olanlardan 1, sat fl bin aras nda olanlardan 1, sat fl 10 binin alt nda olanlardan 1, stanbul, Ankara, zmir d fl nda kalan Anadolu gazete sahiplerinden 1, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikas ndan 3, stanbul, Ankara ve zmir'deki en fazla sar bas n kartl üyeye sahip gazeteci derneklerinden 1'er olmak üzere toplam olarak 12 temsilci; b) Cumhurbaflkan nca görevlendirilecek 1, Hükûmetçe görevlendirilecek: Baflbakanl k 2, Adalet Bakanl 1, Millî Savunma Bakanl 1, çiflleri Bakanl 1, Maliye ve Gümrük Bakanl 1, Bay nd rl k ve skân Bakanl 1, Sanayi ve Ticaret Bakanl 1, Kültür ve Turizm Bakanl 1, Bas n Yay n Genel Müdürlü ünden 1, olmak üzere 11 temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kâ t Fabrikalar flletmesi Genel Müdürlü ünden (SEKA) 1, temsilci olmak üzere toplam olarak 12 temsilci, c) stanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1'er, stanbul, Ankara ve Ege Üniversitelerinden Bas n Yay nla ilgili e itim yapan yüksekokul ya da enstitülerden 1'er ö retim üyesi, ticaret siciline kay tl ilân prodüktörlerinden 1, Türkiye Ticaret Odalar, Sanayi Odalar ve Ticaret Borsalar Birli inden 1, Türkiye Barolar Birli inden 1, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ünden (TRT) 1, Anadolu Ajans T.A.O.'dan 1, olmak üzere toplam olarak 12 temsilci, d) Ulusal radyo ve ulusal televizyon yöneticilerinden 2 fler, bölgesel radyo ve bölgesel televizyon yöneticilerinden 1 er, yerel radyo ve yerel televizyon yöneticilerinden 2 fler, en yüksek üyeye sahip meslek birli i yöneticilerinden 2 olmak üzere toplam 12 temsilci, Böylece 48 üyeden oluflur. MADDE 8 (4): Kurumun y ll k sâfi kazanc n n % 5'inden az olmamak flartiyle, bas nda, radyo ve televizyon kurumlar nda fikren veya bedenen çal flanlar n sendikalar na ve derneklerine yard mda bulunmak, MADDE 15: Bu flehirlerde yay nlanan gazete, dergi, radyo veya televizyon kurumu sahibi olan gerçek ve tüzel kifliler de onar bin lira vererek sermayeye ve bu Kanun hükümleri dairesinde idaresine ifltirak edebilirler. MADDE 16: Gazete, dergi, radyo veya televizyon kurumu sahipleri alt ay önce Kuruma ihbar etmek flart yla paylar n her zaman geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortakl klar n n paralar n geri alabilmeleri, Genel kurulun karar vermesine ve Baflbakan n tasdikine ba l d r. MADDE 24: Sahipleri, Kurumun idaresine ifltirak eden gazeteler ile radyo ve televizyon kurumlar ndan al nacak % 15 komisyon ücretini % 10'a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. Bu nispetler, Genel Kurulun teklifi ve Baflbakan n onay ile de ifltirilebilir. MADDE 31: Mevkûteler ve radyo ve televizyon kurumlar ald klar resmî ilânlar zaman nda yay nlarlar. Hakl bir sebep olmad kça bu ilânlar almaktan imtina edemezler. MADDE 32: Resmî ilânlar, fikir ve içtihat fark aranmaks z n 34'ncü madde mucibince vas flar tesbit edilecek olan mevkûtelere ve radyo ve televizyon kurumlar na Bas n- lân Kurumu Genel Kurulunun tespit edece i esaslar dahilinde da t l r. Kanun un 34 üncü maddesi Gazetelerin Vas flar, 35 inci maddesi ise Gazetelerin Ödevleri bafll n tafl maktad r. 34 üncü madde, Bas n lân Kurumu Genel Kurulu nun, mevkûteleri münderecat, sayfa say s ve ölçüsü, kadro, fiili sat fl ve en az yay n hayat süresi gibi gazetelere has vas flar aç s ndan inceleyece ini belirtmektedir. 35 inci madde ise gazetelere özel ödevler düzenlemektedir. Bu nedenlerle, Kanun a, Radyo ve Televizyon Kurumlar n n Vas flar ve Radyo ve Televizyon Kurumlar n n Ödevleri isimli iki yeni madde eklenmesi ve bu iki yeni maddenin radyo ve televizyon kurulufllar na özel bir biçimde düzenlenmesi önerilmektedir. MADDE 36: Da tma ve yay n esaslar, mevkûtelerin ve radyo ve televizyon kurumlar n n vas flar ve bunlara 35'inci (ve radyo ve televizyon kurumlar n n ödevlerini düzenleyen di er madde) maddeler mucibince yükletilecek ödevler hakk nda Kurum Genel Kurulunca verilecek kararlar, Resmî Gazete'de ilân edilir. MADDE 37: Kurum Genel Müdürlü ü ve Valilikler, her ay n sonunda resmî ilân verilebilecek olan mevkûtelerin ve radyo ve televizyon kurumlar n n isimlerini ve vas flar n ihtiva eden birer listeyi, Hükûmet ve Kurum flubeleri ile di er ilgililere gönderirler. MADDE 38: Genel Kurulun 36'nc madde mucibince ilân edilecek kararlar n n uygulanmas ndan dolay Valilikler ve Kurum Genel Müdürlü ü ile mevkûteler ve radyo ve televizyon kurulufllar veya verenler aras nda ç kacak ihtilâflar n hal mercii, Kurum Yönetim Kuruludur. MADDE 40: Resmî ilân say lmayan ve gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan gazetelerde, dergilerde, radyolarda ve televizyonlarda yay nlanmak üzere verilip de reklâm mahiyetinde bulunmayan ilânlar, hususî ilân say l r. Sat fl art rmak gibi ticarî gayelerle veya bir fleye veya bir fikre ra bet sa lamak gibi maddî veya manevî bir menfaat temini maksadiyle gazetelerde, dergilerde, radyolarda ve televizyonlarda yap lan ilânlar, reklâm say l r. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nden destek GAZETEC LER Cemiyeti nden RATEM e destek. Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erinç, RATEM in haz rlad tasla yönetim kuruluna sundu. Öneriyi tart fl l r bulduklar n belirten Orhan Erinç, flöyle devam etti: Öngörülen madde de iflikliklerinin uygulanabilirli inin, Bas n lan Kurumu nun teknolojik yap lanmas da dahil, artacak maliyetlere karfl n radyo ve televizyonlara verilecek resmi ilanlardan al nacak komisyonun olas tutar ndan sa layaca gelirle verilmesi, öngörülen görevi sürdürüp sürdürmeyece inin de irdelenmesi gerekti i görüflüne var ld. Tasla a iliflkin önerilerini s ralayan Erinç, sözlerini Yönetim Kurulumuz, girifliminize olas katk lar n sürdürmeyi de kararlaflt rm flt r diye bitirdi.

5 6 MAYIS 2010 ABD DE HIZLA YAYGINLAfiIYOR Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel, RATEM in sorular n yan tlad Amerika da uygulanan yeni radyo teknolojisine iliflkin bilgiler veren Taha Yücel, yeni yasa tasla n n radyo yay nc l na nas l bir yön verece ini de canl yay n için de erlendirdi Yay nc l kta yeni ç r aç l yor RADYO ve Televizyon Üst Kurul Üyesi Taha Yücel, RATEM in sorular n yan tlad, Amerika da uygulanan yeni radyo teknolojisine iliflkin bilgiler verdi. canl yay n n sorular ve Yücel in yan tlar flöyle: Televizyon yay nlar n n say sala dönüflümü gündemde. Radyo yay nlar için de böyle bir dönüflüm söz konusu mu? Televizyon yay nlar n n yan s ra kablo ve uydu üzerinden iletilen radyo yay nlar da say sala dönüflmüfl durumda. Karasal radyo yay nlar n n say sala dönüflümü ise karasal say sal televizyon yay nlar ndan (DVB-T) önce bafllad. T-DAB (karasal say sal ses yay nc l ) teknolojisi Avrupa'da FM yay nlar na alternatif olarak bafllat ld ancak yayg nlaflamad. T-DAB teknolojisi daha sonra T-DMB (karasal say sal multimedya yay nc l ) teknolojisine dönüfltü. T-DAB NEDEN TUTMADI? T-DAB teknolojisinin yayg nlaflamama nedenleri sizce nelerdir? Öncelikle T-DAB gibi teknolojiler FM band d fl nda yeni bir frekans band nda (L band ve VHF 3. band) uygulanmaya çal fl ld. Analog FM yay nlar n n ses kalitesinin yüksekli i ve milyonlarca arabada FM radyo al c s bulunmas yeni bir frekans band ndaki T-DAB al c lar n n tercih edilmemesi sonucunu do urdu. Ayr ca Avrupa da FM frekans band n n Türkiye deki kadar yo un kullan lmamas da yeni bir banda ihtiyac azaltt. T-DMB d fl nda radyolarla ilgili öne ç kan bir karasal say sal radyo teknolojisi var m? Analog radyo yay nlar içinde kullan lan FM band içinde HDradio teknolojisi ile karasal say sal radyo yay nlar ABD'de h zla yayg nlaflmaktad r. HDradio teknolojisi hakk nda biraz daha detayl bilgi verir misiniz? FM band içinde analog FM tafl y c lar n n aras ndaki kullan lmayan boflluklara say sal tafl y c yerlefltirilerek yap lan bu karasal yay n ile her bir tafl y c dan üç say sal radyo yay n, analog FM e nazaran daha kaliteli olarak ve ekranlara trafik, albüm bilgisi gibi ilave görüntüler iletilerek yap labilmektedir. ABD de yaklafl k 2000 istasyondan HD Radio yay nlar iletilmektedir y l ndan itibaren 15 otomotiv firmas 80 civar nda modelinde say sal radyo seçene ini sunmaya bafllam flt r. Tüketici yönünden analog al c cihazlar n mevcut oldu u her alanda say sal radyo cihazlar da geliflmifl durumdad r. Ayr ca dinlenilen yay n n durdurulup daha sonra kalan yerden dinlenmeye devam edilebilmesi yay nlar n say sal olmas nedeniyle kolayl kla yap labilmektedir. Bu teknolojinin Avrupada da standardize edilmesi gündemdedir. Standardlar al nd ktan sonra ülkemizde Çeneme yay nlar söz konusu olacakt r. RATEM N TAK B ÇOK ÖNEML Karasal say sal radyo yay nlar n n ülkemizde de bafllamas konusunda de erlendirmeniz nedir? Özellikle FM band nda s k fl kl n yafland büyük illerimizde frekans tahsisleri ile birlikte bant içi say sal karasal radyo teknolojisinin kullan lmaya bafllanmas, sektörle birlikte tart fl lmal d r. Yeni taslak yasalaflt nda öncelikle karasal televizyon yay nlar için s ralama ihalesi yap lacak ve analog-say sal paralel yay n dönemi bafllayacakt r. Bu paralel dönemin sonunda analog televizyon yay nlar kapat ld ktan sonra radyo yay nlar için de ihale sürecine geçilecektir. Karasal radyo yay nlar için ihale aflamas na gelindi inde karasal say sal radyo teknolojisinin uygulanabilir olmas na bak larak televizyonda oldu u gibi radyolarda da analog-say sal paralel yay n dönemi düflünülebilir. Bu nedenle radyo yay n sektörünün RATEM öncülü ünde teknolojik geliflmeleri yak ndan takip ederek düzenlemelere katk sa lamas, ülkemizin do ru zamanda uygun teknolojilerle donat lmas aç s ndan çok önemlidir.

6 MAYIS Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanun olarak bilinen 3984 say l yasa bir kez daha baz maddeleriyle de iflime u rayacak. Bununla ilgili tasar tasla haz rland. Kanun bilindi i üzere, radyo ve televizyon yay nlar n n düzenlenmesine ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nun kurulufl, görev, yetki ve sorumluluklar na iliflkin esas ve usulleri belirlemektir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 1994 öncesinde fiili olarak yay na geçmifl bulunan özel radyo ve televizyonlar n denetimi amac yla oluflturulmufl ve o zamanlarda da geçici bir görev yapaca anlafl lan Radyo ve Televizyon RTÜK, sektör ekonomisine önem vermeli Yüksek Kurulu nun yerine geçen bir kuruldur. Kurul un oluflumu esnas nda dönemin toplumsal ve siyasi atmosferinin etkisi alt nda yasal düzenleme gerçeklefltirilmifl, radyo ve televiz- yon yay nc l k alan nda faaliyet gösterecek Yeditepe Üniversitesi letiflim Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Can Bilgili yay n kurulufllar n n gerek izin ve gerekse yay nc l k ilkelerinin belirlenmesinde devlet organlar ile özel yay nc l k piyasas n n kurulufllar taraf olarak tan mlanm fl, Kurul un görevleri taraflar aras iliflkinin düzenlenmesi yönüyle ele al nm fl, maalesef Üst Kurul un da sektörün bir parças oldu u gerçe i unutulmufltur. Yasan n ruhuna bak ld nda, Kurul un, gözetleyici, denetleyici ve cezaland r c nitelikte olanaklarla donat ld buna karfl l k yay nc l k piyasas n n ekonomik ve niteliksel olarak geliflimi için görev ve sorumluluklar n n çok s n rl ya da mu lak düzenlendi i rahatl kla görülebilir. Yine bilindi i üzere yasayla tan mlanm fl olan Kurul üyeleri, TBMM de grubu bulunan partilerin TBMM deki temsil oran na dayal olarak, yine siyasi partilerin gösterdi i adaylar içinden seçilir. Üyelerin mesleki deneyimlerine iliflkin belli flekil ve flartlar yasada ayr ca tan ml d r. Kurul üyelerinin sektörün ekonomik boyutuna katk getirme gibi yükümlülükleri bulunmamaktad r. Ne yasan n mevcut halindeki 8. maddesi ne de yeni halinde RTÜK ün görev ve yetkileri içinde bu konuya yönelik bir madde bulunmamaktad r. Zaten aç k söylemek gerekirse, ekonomik sorunlarla bo uflan sektörden de RTÜK ten bu yönde ad mlar atmas n bekleyenini bulmak zor görünüyor. Herkes RTÜK ün bu haline al flm fl... Asl nda durum de erlendirildi inde mevcut haliyle RTÜK ün neden bu flekilde yap land r ld n ve sektörün ekonomik geliflimine yönelik bir vizyona sahip olmad n, dahas radyo ve televizyonlar yak ndan ilgilendiren yasa ve ç kar lan yönetmeliklerin hiçbirinin, sektörün ekonomik de erini büyütme hedefi tafl mad n anlamak gayet kolay görünüyor. Yay nc lardan beyannameleri her ay toplayan ve % 5 reklam pay ödentisini kesen RTÜK e sorsan z flu anda yerel, bölgesel ve ulusal anlamda televizyon ve radyolara verilen reklamlar n ortalama saniye fiyat n dahi bileni ç kmayacakt r. Oysa geliflmifl Bat l ülkelere bakt n zda oradaki RTÜK benzeri kurulufllar, sektörün ekonomik gidiflat n devaml olarak takip ediyor. Y ll k yay nlar haz rl yor, yay nc kurulufllarla paylafl yorlar. Zaten AB üyesi olan ngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin y ll k reklam cirolar 20 milyar dolar seviyesinde ya da üzerinde. Olur olmaz herkese yay n izni verilmemifl ve hatta yay nc say s s n rl tutularak, yay nlar n kalitesine odaklan lm fl. Bizde ise 2.5 milyar dolar seviyesindeki reklam cirosunun yar s n 250 nin üzerinde televizyon ile bin 90 civar ndaki radyo paylaflmaya çal fl yor. Yerel ve bölgesel yay nlar n hali zaten karamsar. Geliflmifl Bat da herkes sektörde çal flamaz. Ya alanla ilgili e itimli ve diploma sahibi ya da sertifikal olmal s n z. Bizim sektöre bir bak n, elini kolunu sallayan yay nc l k yapabiliyor. Onca yasa, yönetmelik konufluluyor, çal flanlar n niteli ine ve çal flma hayat na iliflkin kimse bir öneride bulunmuyor. Yeni yasa de ifliklikleri yap ld ancak yine her zamanki gibi sektörün ekonomisi ve niteli i üzerinde durulmad. Umar z bir gün sektör ve RTÜK üzerinde etkisi olanlar, neler yapt klar n n fark na var rlar, sektörün içinde bulundu u durumu do ru anlarlar. Baflbakan Erdo an, radyo yay nc lar n a rlad BAfiBAKAN Recep Tayyip Erdo an, aç l m toplant lar kapsam nda radyocular da a rlad. Konuflmas na, Sesiniz ülke semalar ndan hiç eksilmesin, baki kals n diye bafllayan Erdo an, radyolar n demokrasi mücadelesinde çok önemli oldu unu söyledi. DEMOKRAS YERELDE BAfiLAR Erdo an, 6 May s Radyo Günü nde de yerel radyo yay nc lar ile bir araya gelecek. Sesiniz ülke semalar ndan eksilmesin Erdo an, kanallar n ço almas ve internet kullan m n n yo unlaflmas ile radyolar n taht n n sars laca n düflünenlerin yan ld n, radyolar n geçmifle oranla daha güçlü, daha tercih edilir ve daha etkin bir medya oldu unu vurgulad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an toplant da demokrasinin yerelde bafllad n vurgulayarak yerel radyolar n demokratikleflme çabalar nda kilit bir noktada oldu unu belirtti. Erdo an Türkiye'de her bölgeye, her flehre, her köye ulaflabilmek için yerel radyo kanallar ndan desteklerini de istedi. Konuflmas n n devam nda etnik unsurlar, alt kimlik, T.C. vatandafll üst kimlik, karfl olduklar bölgesel milliyetçilik ile ilgili konulara de inen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an fiark lar, türküler bizim binlerce y ll k kardeflli imizin adeta bir sembolü diyerek radyolar n ve özellikle yerel radyolar n önemine iflaret etti. EKONOM K SORUNLAR AfiILMALI TOPLANTIDA RATEM'in görüfllerini ileten Yusuf Gürsoy, Anadolu nun ticari hayat n n geliflmesinde radyolar n kilit rolü oldu unu belirtti, radyocular n en önemli sorununun ekonomik oldu unu vurgulayarak flu önerileri dile getirdi: Özellikle yerel yay nc l m z ülkenin reklam harcamalar ndan ölçülebilecek ölçüde pay alamamaktad r. Ço u yay n kuruluflu varl klar n çok zor flartlarda sürdürmektedir. Ekonomik s k nt lardan dolay teknik altyap s n ve personel kalitesini yükseltememekte, bu da kaliteyi s n rlamaktad r. Ekonomik sorunlar n afl labilmesi için öncelikli olarak; Tasla n bir an önce yasalaflmas, (belirsizlikler yat - r m yapmay zorlaflt r yor) Bedelsiz kamu duyurusu uygulamas ndan vazgeçilmesi, Bas n lan Kurumu Kanunu'nda de ifliklik yap larak, radyo ve televizyonlara reklam verilmesinin sa lanmas, Belediye Gelirleri Kanunu nda yap lacak de ifliklikle, ilan, reklam vergilerinden yerel medyaya pay aktar lmas, Kalk nmada öncelikli illerimizde yay n yapan yerel yay nc lar m - z n çal flanlar n n SGK primlerinde destek sa lanmas, Yerel yay nc l teflvik için, reklam verene, reklam yat r mlar n n bir k sm - n, üretim ve merkezlerinin bulundu u bölgelerindeki yerel yay nc kurulufllara ay rmas yükümlülü ü getirilmesi sa lanmal d r.. Radyo ve televizyon yay nc l sektörünün içinde bulundu u ekonomik sorunlar tespit etmek, ayn zamanda istihdama, üretime ve tüketime sa layaca yarar ile önemli bir pazarlama dinami i olan yay nc l m z n önündeki engelleri belirlemek, çözüm önerileri üretmek amac yla, kamu ve reel sektör temsilcilerinin, RTÜK bünyesinde bir kurul oluflturmas n n gerekli ve yararl olaca kanaatindeyiz. Özellikle sektörün ekonomik niteli inin araflt r ld, ekonomisinin geliflmesine yönelik önerilerin üretildi i ve tüm sektör paydafllar yla paylafl ld bir dan flma biriminin, sorunlara k sa vadede çözüm üretmesinin yan s ra, kat - l mc bir anlay fl da teflvik edece i görülmektedir.

7 8 MAYIS SORUDA SEKTÖRÜN GE Deneyim flart haks z rekabet olurdu Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, canl yay n'a konufltu, radyo ve televizyonlar n gelece ini çizecek kanun tasar s ile ilgili merak edilenleri yan tlad. flte sorular m z ve Bülent Ar nç n cevaplar : ARINÇ TAN A ÖZEL Say l Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay n Hizmetleri Hakk nda Kanun Tasar Tasla- nda yer alan yenilikler nelerdir? RTÜK ün görevleri ve yay n ilkeleri ile Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilen maddeler kapsam ndaki konular, iptal gerekçelerine uygun olarak yeniden düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesi nin iptal etti i y ll k izlenme oran na ba l sahiplik yerine; sektörel toplam ticari iletiflim geliri aç s ndan % 25, karasal frekans tahsisi aç s ndan en fazla 3 kanal s n r getirilmektedir. Taslak ile yay n kurulufllar n n karasal yay n lisans na sahip olmalar, lisans ücretlerinin, kanal ve frekans kullan m ücretlerinin tahsil edilmesi sa lanmas amaçlanmaktad r. ESK S C LLER S L NECEK Elektronik Haberleflme Kanunu ile yeniden RTÜK'e verilen frekans plan yapma ve uygulama yetkisi de, yeni taslakla düzenlenmektedir. Ayr ca, dünya ile paralel olarak karasal say sal yay nc l a sorunsuz geçilmesi mümkün k l nmaktad r. Taslak, frekans kullan m n n y ll k bedele ba lanmas n, vericilerin tek bir flirkette toplanarak anten kirlili inin bitirilmesini, bir y l içinde karasal say sal yay n için frekans ihalesi yap lmas n, ihaleyi kazanan mevcut yay nc lardan bir k sm na say - sal yay n n yan s ra analog yay n sürdürme imkân verilmesini, üç y l analog ve say sal paralel yay n yap ld ktan sonra, analog televizyon yay nlar na son verilmesini, analog televizyon yay nlar n n kapat lmas ndan sonra radyo ihaleleri yap lmas n öngörmektedir. Medya sahipli i konusu yeniden ele al narak düzenlenmifltir. Bu konuda radyo ve televizyon sahibi olmayla ilgili s n rlamalar daralt larak netlefltirilmifl, tekelleflmeyi engellemek üzere tahsis edilecek frekans kapasitesi ve elde edilen sektörel gelir bazl bir düzenleme getirilmifltir. Yay n kurulufllar nda yabanc sermaye oran %25 ten %50 ye yükseltilmifltir. Ayr ca, bir yabanc gerçek veya tüzel kifli iki yay n kurulufluna do rudan ortak olabilecektir. Dolayl ortakl kta ise oransal s n r konmamaktad r. Medya sahipli iyle ilgili düzenlemeler kapsam nda, üretim, yat r m, ihracat, ithalat, pazarlama ve finans kurum ve kurulufllar n n yay nc flirketlere ortak olabilmelerine imkan sa lanmaktad r. Ortakl kta sektörel gelir ve frekans tahsisi yönünden s n r getirilmektedir. (En fazla dört kanal ve sektörel gelirin yüzde yirmi befli geçilemiyor) fiirketlerin halka aç lmas kolaylaflt r lmaktad r. Haz rlanan taslakta, Elektronik Haberleflme Kanunu nun ilgili hükümleri esas al narak radyo ve televizyon frekans planlar n yapma yetkisinin Üst Kurul a ait olmas öngörülmektedir. Yeni yay n teknolojileri ile ilgili belirsizlikleri ortadan kald racak aç l mlar getirilmektedir. Bu çerçevede, yay nc l k alan nda yeni bir uygulama olarak karfl m za ç - kan iste e ba l hizmetlere taslakta yer verilmifltir. Mevcut yasan n aksayan müeyyide sistemi, taslakla yeniden düzenlenmektedir. Müeyyide sisteminin etkin hale getirilmesi için uyar olmaks z n do rudan program durdurma, tekrar halinde 3 kez gelire dayal idari para cezas, bir y l içinde 3 kez tekrar halinde iki kat para cezas aflamalar getirilmektedir. Tasla n yasalaflmas yla birlikte müeyyide sistemi de iflece inden eski siciller silinecektir. TRT'Y DE RTÜK DENETLEYECEK Ayr ca TRT'nin de yeniden RTÜK taraf ndan denetlenmesi öngörülmektedir. Üst Kurul un bu dönemde hayata geçirdi i Ak ll flaretler Koruyucu Sembol Sistemi, Say sal Kay t, Arfliv ve Analiz Sistemi, zleyici Temsilcili i, Görsel flitsel Medya Etik lkeleri gibi uygulamalar hukuki alt yap ya kavuflturulmaktad r. Bu çerçevede flu anda kontrolsüz bir flekilde yürütülen reyting ölçümleri, bu ölçümleri yapacak flirketlerin Üst Kuruldan izin almas ve bu flirketlerin ölçümlerinin denetlenmesi de öngörülmektedir. Taslakla getirilen yeni düzenlemeler kapsam nda spor, film, dizi ve e lence programlar nda ürün yerlefltirmeye izin verilebilece i öngörülmüfltür. Taslak nas l haz rland? Nelere dikkat edildi? Neler hedeflendi? 2 Taslak, sektörün sorunlar na çözümler içeren, düzenleme konusundaki yetki karmaflas - n ortadan kald ran, yay n denetiminde RTÜK'ü daha etkin k lan, yay nc l k sektöründe rekabeti art ran bir içeri e sahip. Y llard r gerçeklefltirilemeyen karasal frekanslar n tahsisi konusuna da çözüm getirmektedir. Taslakla tan mlar sadelefltirilmekte ve anlam bütünlü ü sa lanmaktad r. Yürütülen çal flmalar çerçevesinde mevcut kanun, öncelikle AB müktesebat na uyum kapsam nda gözden geçirilmifltir. RTÜK'ün gerçeklefltirdi i yay n denetiminin temel dayana olan yay n ilkeleri de taslakla, ça dafl normlara dönüfltürülmektedir. Belirtilmesi gereken en önemli husus, radyo ve televizyon yay nlar ile iste e ba l hizmetlere uygulanacak yay n ilkelerinin ayr olarak düzenlenmifl olmas d r. REKABET KURULU NUN GÖRÜfiÜNE SUNDUK Yasa yürürlü e girdikten sonra, karasal yay n 3yapan televizyonlar için s ralama ihalesi yap - lacak ve say sal karasal TV yay n n bafllat lacak. Bilindi i gibi radyo televizyon yay nc l kamusal bir hizmet ve hassasiyet, tecrübe gerekmekte. Tasar haz rlan rken, RATEM mevcut yay n-

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı