2009 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

2 Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

3 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

4 İSKENDERUN 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

5 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VE VĠZYON TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları Belediyenin Yetkileri Ve Ġmtiyazları ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler: ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ ULAġIM MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim ve iç kontrol sistemi AMAÇ VE HEDEFLER ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları: PERFORMANS BĠLGĠLERĠ KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

6 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

7 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1. MĠSYON VE VĠZYON MİSYONUMUZ SOSYAL YÖNETİM ANLAYIŞI İLE KENT HALKININ ORTAK İHTİYAÇLARINI KATILIMCI, ŞEFFAF, ÇAĞDAŞ BİR ŞEKİLDE KARŞILAYARAK, SAHİP OLDUĞUMUZ KAYNAKLARI PLANLI, ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK, YAŞANABİLİR BİR ÇEVREDE İNSANIMIZI TARİHİ, EKONOMİK, VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLİKLERİNİ KORUYARAK, KALİTELİ YAŞAM DÜZEYİ SUNMAK VİZYONUMUZ YAŞANABİLİR BİR ÇEVREYE SAHİP, TURİZM, TİCARET VE KÜLTÜR ALANLARINDA ÖRNEK DÜNYA KENTİ OLMAK Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

8 1.2. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ Halk Odaklılık Halkımızın beklentilerini yerinde ve zamanında tespit ederek, beklentilerinin de üzerinde halkımızın memnuniyetini sağlamayı taahhüt ederiz. Eğitim Sosyal belediyecilik anlayıģımızla vatandaģlarımıza kiģisel beceri ve mesleki eğitimler sağlamak; personelimize de kaliteli hizmet sunabilmeleri için görevlerine uygun eğitimleri sağlamak temel ilkelerimizdendir. ĠyileĢtirme Ülkemizdeki ve dünyadaki yerel yönetim alanındaki geliģmeleri takip ederek,sürekli yatırımlar yaparak, önleyici yaklaģımlar geliģtirerek sürekli iyileģmeyi hedefler. Hedef ve Verilerle Yönetim Kurumumuzun vizyon ve hedefleri doğrultusunda oluģturduğumuz ġehrin Stratejik Amaçlarına uygun çalıģmalarımızı dönemler halinde ölçmeyi hedefleriz. Performans Stratejik Plan ve Performans Programına göre kurumun, birimin ve personelin performansları ölçülerek ve gerekli motivasyon çalıģmaları yapılarak ekonomik, etkin ve verimli hizmet üretmeyi amaçlarız. Ġstihdam Eğitim durumlarına ve yaģlarına göre kaliteli hizmet verebilecek düzeydeki kiģileri istihdam etmeyi ve istihdam alanları oluģturabilecek giriģimcilere destek sağlamayı amaçlarız. Yönetim Sinerjik Yönetim anlayıģıyla; Ģehrin kaynaklarını etkin ve verimli bir Ģekilde kullanarak çağın ötesinde örnek bir Ġskenderun u amaçlıyoruz. Saydamlık Hizmet süreçlerimizi ve sonuçlarını, performans değerlendirmelerimizi vatandaģlarımızla paylaģmayı amaçlarız. Katılımcılık VatandaĢın yapılan hizmetlere kendileri yapmıģçasına sahip çıkması, çalıģanların da bu hizmetleri yaparken gönlünü katarak yapmasını hedefleriz Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

9 Çevre Doğal güzelliklerin canlı ve cansız varlıkların korunmasını ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını ve sürekli geliģtirilmesini amaç edinir YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları Belediye, mahalli müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır Belediyenin Yetkileri Ve Ġmtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

10 hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahalli müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhi iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

11 aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75. inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Belediyemizin ana hizmet binası Ģehrimizin SavaĢ Mahallesi sınırları içerisinde MareĢal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde açık alanlarıyla birlikte toplam m 2 lik bir alanda 1 bodrum,1 zemin, normal 4 kat olmak üzere toplam 6 katlı bir binada hizmet vermektedir. UlaĢım Müdürlüğü Temizlik, Ġtfaiye müdürlükleri ve ġehirler arası otogar ve Kamu UlaĢım birimleri dıģındaki tüm müdürlük ve birimler bu binada hizmet vermektedir. Tablo 1. Ġskenderun Belediyesi TaĢınmazlarının dağılımı Adı Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m 2 Toplam ) (m 2 ) Belediye Hazine Belediye Sarayı Ġtfaiye Hizmet Binası Temizlik Hiz. Binası Makine Bakım Müd Mezbahane ġehirlerarası Otogar ġehiriçi DolmuĢ Garajı Kamyon Garajı Atıksu Arıtma Tesisi Hal Deniz Feneri Asri Mezarlık Çankaya Mezarlığı Fransız Askeri Mezar Katlı Otopark Lojman 32 adet 32 Adet TOPLAM Ġtfaiye binamız PınarbaĢı Mahallesi PınarbaĢı Caddesi üzerinde mülkiyeti belediyemize ait m 2 lik parsel üzerindeki 2 katlı bir binada hizmet vermektedir Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

12 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Ġnönü meydanı E-91 yolu üzerinde mülkiyeti belediyemize ait m 2 yüzölçümüne sahip bir parsel üzerindeki tek katlı bir binada hizmet vermektedir. UlaĢım Müdürlüğümüz; Numune Mahallesi sınırları içerisinde, Dr.Sadık Ahmet Caddesi üzerinde mülkiyeti belediyemize ait m 2 yüzölçümüne sahip bir arazi üzerinde ve içerisinde beton santrali, akaryakıt istasyonu, tamir atölyeleri tek katlı birkaç tane binası olan bir alanda hizmet vermektedir. Mezbahane hizmetleri, mücavir alanımız sınırları içerisinde kalan Müftüler köyüne yakın mülkiyeti belediyemize ait m 2 yüzölçümündeki bir arazi üzerinde m 2 lik kapalı alana sahip hizmet binasında hizmet vermektedir. ġehirlerarası otobüs terminalimiz Dumlupınar Mahallesi sınırları içerisinde küçük sanayi sitesinde mülkiyeti belediyemize ait m 2 alan üzerinde hizmet vermektedir. ġehirler arası dolmuģ garajı da yine Dumlupınar Mahallesi E-91 karayoluna yakın m 2 yüzölçümündeki bir alanda hizmet vermektedir. Buranın mülkiyeti de belediyemize aittir. ġehir içi dolmuģ garajı hizmetlerimiz Çay Mahallesinde 4711,63 m 2 si belediyemize ait olmak üzere m 2 lik bir alanda, hizmet vermektedir. Kamyon garajımız sanayi sitesinde m 2 lik alanda hizmet vermekte olup belediyemiz personeli tarafından iģletilmektedir. Evsel Atıksu Arıtma tesisimiz meydan mahallesi sınırları içerisinde sahil kısmında mülkiyeti belediyemize ait m 2 yüzölçümündeki bir arazi üzerinde ihale yoluyla özel Ģirketler kanalıyla hizmet vermektedir. Toptancı sebze hali, PınarbaĢı mahallemizde mülkiyeti belediyemize ait m 2 yüzölçümlü arazi üzeride kurulu tek katlı iģyerlerinin kiraya verilmek suretiyle hizmet vermektedir. Kontrolü belediyemiz ekiplerince yapılmaktadır. Yeni sebze hali Güzelçay mahallesinde belediyemize ait m 2 lik bir alanda yapımına baģlanmıģtır Deniz Feneri, eski deniz feneri Ġnönü caddesi sonunda deniz kenarında askeri kıģla yanında bulunmaktadır.yeni deniz feneri kullanıldığından bu fener kullanılmamaktadır. Fakat eski ve belediye parseli üzerinde olması sebebiyle bakımı belediyemiz tararından yapılmaktadır. Asri Mezarlık: Karaağaç mevkiinde olup hemen hemen tamamı dolmuģ durumdadır. Mülkiyeti tamamen belediyemize aittir. Toplam alanı m 2 yüzölçümündedir. Ġçerisinde ġehitlik ve gayri müslimlere ayrılmıģ mezarlık ta bulunmaktadır. Çankaya ġehir Mezarlığı yeni mezarlığımız olup toplam alanı m 2 dir. Mülkiyetin tamamı belediyemize aittir. YaklaĢık adet mezar yeri olarak planlanmıģtır. Fransız Askeri Mezarlığı Numune Mahallesinde m 2 lik bir alanda bulunmaktadır. Mezar yerinin mülkiyeti belediyemize aittir. Lojmanlarımız: BaĢkanlık konutunun bulunduğu ana lojman YeniĢehir Mahallesinde sahile yakın yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Bunun dıģında Ġnönü Caddesi mevkii Park Apartmanında 9, TEDAġ karģısında 2, Pirireis Mahallesi Kaymakamlık konutu karģısında da 2 adet olmak üzere toplam 32 adet lojmanımız bulunmaktadır. Katlı Otopark SavaĢ Mahallesi ġehit Pamir Caddesi ile Namık Kemal Caddesinin kesiģtiği noktada zemin katları iģyeri, 5 katlı otoparkımız mevcut olup kiraya verilerek hizmete devam etmektedir. Bunun yanında 10 adet açık otoparkımız mevcut olup, 5 tanesi kiraya verilmiģtir. ĠĢyerlerimiz: Numune mahallesinde perakende semt pazarında 105 adet dükkan, numune parkı içinde 1 adet büfe, Çay mahallesinde balık halinde 22 adet dükkan, peynirciler Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

13 pasajında 18 adet dükkan, sahilde 3 adet kafeterya SavaĢ mahallesi 2 nolu belediye iģ hanında 8 adet büro, Belediye Sarayı altında 5 adet dükkan, ulucami cad üzerinde 12 adet dükkan, sahilde 1 adet kafeterya Dumlupınar mahallesinde terminalinde 20 adet dükkan, yine aynı mahallede sanayi sitesinde 11 adet dükkan, minibüs garajında 8 adet dükkan PınarbaĢı mahallesinde ki sebze halinde 107 adet dükkan, 1 adet büfe, Süleymaniye mahallesinde 1 adet kafeterya, Yunus Emre mahallesinde 1 adet büfe, olarak 324 adet iģyerimiz mevcuttur. Bunların tamamı özel sektöre kiralanmaktadır. Tablo 2. Ġskenderun Belediyesi gayrimenkullerinin listesi Gayrı menkul türü Sayısı Perakende Semt Pazarı (dükkan ) 105 Balık Hali (dükkan ) 22 Peynirciler Pasajı (dükkan ) 18 Belediye Terminali (dükkan ) 15 Yeni Toptancılar Hali (dükkan ) 13 Ulucami Caddesi (dükkan ) 12 Sanayi Sitesi (dükkan ) 11 2 No lu ĠĢhanı ( büro ) 8 Minibüs Garajı (dükkan ) 8 Pac Meydanı (dükkan ) 6 Belediye Otogarı (dükkan ) 5 Belediye Sarayı (dükkan ) 5 Otopark 5 WC 5 Büfe 4 Atatürk Bulvarı Kafeteryalar 8 Depo 3 Diğer 3 Halı Saha 1 Sahil 1 Taksi durağı 1 TOPLAM 259 adet GecekondulaĢma: Belediye mülkiyetlerimizin dönümlük bir kısmı Barbaros, Cumhuriyet, Numune, BarıĢtepe, Kocatepe, Yıldırımtepe, Buluttepe, Gültepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerindeki gecekonduların iģgalinde bulunmaktadır. Bunların % 90 ına yakın kısmının ıslah imar planları tamamlanmıģ, parselasyonları yapılmıģ gecekondu kanununa ve imar affı yasalarına göre tapuları verilmektedir. Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan ve ihale yolu ile kiralanmıģ olan (Zabıta Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Su ĠĢleri Müdürlüğü, Su ve Kanal ĠĢleri Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, UlaĢım Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü) emrinde bulunan binek araçlarımız Belediyemiz hizmetlerinde, Belediyemiz iģlerinin takip ve kontrollerinde kullanılmaktadır Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

14 Otobüslerimiz cenazelerde, Cuma günlerinde ve dini bayramlarda vatandaģların mezarlıkları ziyaret etmelerinde, okulların, spor kulüpleri ile bedensel ve iģitme engellilerin yapacakları spor müsabakalarında öğrenci ve sporcuların ulaģımını sağlamak ve taģıma hizmetlerinde kullanılmaktadır. Sahil Ģeridindeki Atatürk Parkı yaklaģık olarak m 2 lik bir alanı kapsamaktadır. Parkın içerisinde Spor kondüsyon aletleri, basketbol, voleybol, tenis kortu gibi spor sahaları, bisiklet yolu, çocuk parkları, belediye çay bahçeleri, ahģap cafeler ve bir adet de balık lokantası bulunmaktadır. Numune Mahallesinde de bir adet parkımız bulunmaktadır. Minibüslerimiz; Belediyemiz (Ġtfaiye, Zabıta Müdürlüğü ile Mezbahane ve Gelirler Birimi) hizmetlerinde kullanılmaktadır. Cenaze TaĢıma Araçlarımız; Belediyemiz UlaĢım Müdürlüğü emrinde Ģehrimizde meydana gelen cenazelerin mezarlıklara nakli, Ģehir dıģına götürme, adli savcılık hizmetlerinde kullanılmaktadır. Cenaze Yıkama Araçlarımız; Belediyemiz UlaĢım Müdürlüğü emrinde Ģehrimizde meydana gelen cenazelerin yıkanması hizmetlerinde kullanılmaktadır. Damperli Kamyonlarımız; Fen ĠĢleri ve Su ĠĢleri Müdürlükleri emrinde dolgu, kum, çakıl vb. taģıma hizmetlerinde kullanılmaktadır. Su Tankerlerimiz; Park Bahçe Müdürlüğü emrinde Ģehrimizde bulunan çiçek, ağaç ve yeģillik alanlar ile refüj içerisini sulama hizmetlerinde kullanılmaktadır. Pikaplarımız; Belediyemiz (Su ĠĢleri, Zabıta, Park-Bahçe ve UlaĢım Müdürlüğü) hizmetlerinde malzeme ve iģçi taģıma hizmetlerinde kullanılmaktadır. Vidanjörlerimiz; Sular ĠĢleri Müdürlüğü emrinde su baskınlarında meydana gelen suların tahliye edilmesi ve vatandaģların fosseptik kuyularını alınan Meclis Kararı gereği Belediyemiz veznesine yatırılan makbuz mukabili tahliye edilmesi hizmetlerinde kullanılmaktadır. Ġtfaiye Araçlarımız; Ġtfaiye Müdürlüğü emrinde her türlü yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılmaktadır. ĠĢ makinelerimiz; tabloda da belirtildiği üzere 15 adet iģ makinesi bulunmaktadır. Bu makineler, Belediyemiz Fen ĠĢleri ile Su ĠĢleri Müdürlüğü emrinde yol açma, yol düzenleme, kanal temizleme, alt yapıda meydana gelen arızaların kazı-kırma ve yükleme hizmetlerinde kullanılmaktadır. Kiralık Araçlar; Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan binek araçlarımızın çok eski olması ve bakım-onarımlarının yüksek maliyet oluģturması, günün Ģartlarına cevap vermemesi nedeniyle hizmetlerin aksamaması için kiralanan araçlar Zabıta, Su ĠĢleri, Fen ĠĢleri Müdürlüğü ile BaĢkan Yardımcılarının emrinde Belediyemiz iģlerinin yürütülmesi hizmetlerinde kullanılmaktadır. Ambulanslarımız; Ġtfaiye Müdürlüğü emrinde hasta ve yaralı taģıma hizmetlerinde kullanılmaktadır. Traktörlerimiz; Sular ĠĢleri Müdürlüğü emrinde alt yapıda meydana gelen su patlakların da ihtiyaç duyulan kum, çimento boru vb. malzemelerin taģınması hizmetlerinde kullanılmaktadır. Kılavuz Aracı; Sular ĠĢleri Müdürlüğü emrinde Ģehrimizde bulunan ve tıkanmıģ olan fosseptik parsel bacası ve kanallar ile tıkalı ev bağlantılarının açılması hizmetlerinde kullanılmaktadır. Et TaĢıma Araçlarımız; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Mezbahana birimi emrinde kesimi yapılan küçük ve büyük baģ hayvanların etlerinin sağlık bir ortamda taģınması ve dağıtılması hizmetlerinde kullanılmaktadır Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

15 Mikserlerimiz; Fen ĠĢleri Müdürlüğü emrinde bağlı bulunan Beton santralinde üretilen hazır betonu Ģehrimizde bulunan yol, kaldırım ve durakların montaj iģlerinde kullanılmaktadır. Silobas; Fen ĠĢleri Müdürlüğü emrinde bağlı bulunan beton santraline beton yapılması için gerekli olan toz çimentonun nakliye iģlerinde kullanılmaktadır. Beton Pompa Aracı; Fen ĠĢleri Müdürlüğü emrinde bağlı bulunan beton santralinde üretilen ve mikserlerle taģınan betonların mikser araçlarından alınıp yüksek yerlere tahliye edilmesi iģlerinde kullanılmaktadır. Tablo 3. Ġskenderun Belediyesi araç ve iģ makineleri Araç ve ĠĢ makineleri 1. Binek Araç (Taksi) Otobüs (31+1) 5 3. Minibüs 4 4. Cenaze yıkama aracı 2 5. Cenaze taģıma aracı 5 6. Taziye çadır arabası 1 7. Kamyon (Damperli) Motosiklet 5 9. ĠĢ makinelerimiz Et taģıma aracı Tanker (Su) Pikap Vidanjör Ġtfaiye aracı Binek (Kiralık) Ambulans Traktör Tır Kılavuz Makinesi Mikser Silobas Beton Pompası Yol süpürme aracı Kompresör 2 Akaryakıt Ġstasyonu; Müdürlüğümüz sahasında bulunan akaryakıt istasyonunda Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan araç ve iģ makinelerinin, mezbahane, arıtma tesisi, Fen ĠĢlerine bağlı asfalt ġantiyesi ve 6 adet yükseltme istasyonu ile Kültür Sarayı, Belediye Sosyal Tesisi ve Belediyemiz ana binasında bulunan jeneratörlerin yakıtları ile Temizlik Müdürlüğü, Park-Bahçe Müdürlüğü ve Mezarlıklar biriminde bulunan çim biçme makinelerinin yakıtlarının ikmali yapılmaktadır. Torna Atölyesi; Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan araçlar ile sabit tesislerin torna ve tesviye iģlerinin yapımı Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

16 Kaynak Atölyesi; Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan araç, iģ makineleri ve sabit tesislerde meydana gelen kaynak iģleri ile Ģehrimizde bulunan park bahçe ve çocuk parklarında meydana gelen kaynak iģlerinin yapımı. Tamir Atölyesi; Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan araç ve iģ makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının yapımı. Egzoz ve Radyatör Atölyesi; Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan araçların yıpranan ve eskiyen egzoz ile radyatörlerin tamir ve bakım iģleri. Yıkama ve Yağlama Atölyesi; Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan araç, iģ makineleri, diğer ünitelerde bulunan jeneratör ile Fen ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt ġantiyesinin yağ değiģimi ve servis iģlerinin yapımı. Marangoz Atölyesi; Belediyemize bağlı Müdürlüklerin her türlü doğrama iģleri, Park- Bahçe Müdürlüğüne bağlı fide ve çiçekler için çıta yapımı, Belediyemiz lojmanlarının kapı, pencere doğrama iģlerinin tamir-bakımı, Belediyemiz meclis salonu ile Kültür Sarayında bulunan koltukların tamir-bakımı ile 5 Temmuz festivalinde sahne yerinin kurumu. Lastik Atölyesi; Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan araç ve iģ makinesi lastiklerinin tamiri ile tamiri mümkün olmayanların yerine yenilerinin takılması. Kaporta ve Boya Atölyesi; Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan araç ve iģ makinelerin kaportalarında meydana gelen hasarların düzeltilmesi, çürüklerin tamiri ile boyalarının yapılması. Elektrik Atölyesi; Belediyemiz demirbaģına kayıtlı bulunan araç ve iģ makinelerinin her türlü elektrik aksamlarının tamir, bakım ve onarım iģlerinin yapımı. Taziye Çadırı; Müdürlüğümüz, ġehrimizde meydana gelen cenazeler de vatandaģların kıģın yağmur ve rüzgardan, yazın ise sıcak ve güneģten korunması için daha iyi bir ortamda gelen taziyeleri kabul etmeleri için, Ramazan aylarında Ģehrimizin muhtelif yerlerine iftar yemeği için, dilekçe karģılığı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların kermes etkinliklerine ve briç turnuvaları düzenlendiğinde Taziye Çadırı Kurum hizmeti yapmaktadır. Belediyemiz 1995 yılında kurulan UNĠX tabanlı eski bir teknoloji kullanılmaktaydı. Yeni teknoloji ve yeni bilgisayar sistemi 2008 yılı itibari ile kullanılmaya baģlanmıģtır. Belediyenin Web sayfasının hosting hizmeti Superonline tarafından alınmaktadır. Ziyaretçi sayısı 2009 itibari ile e yaklaģmıģtır.. Belediye hizmet birimlerinde UNĠX sistemine bağlı 42 bilgisayar bulunmaktadır. Son yıllarda PC ihtiyacı çerçevesinde alımlar yapılmıģ ve 110 adet bilgisayara ulaģılmıģtır. Normal seviye belediye sistemi üzerinden ihale haberler duyurular ilanlar Bilgi ĠĢlem Personeli tarafından yapılmaktadır Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

17 Örgüt Yapısı 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak çıkarılan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemizin norm kadrosu düzenlenmiģ olup, Belediye Meclisinin tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanmıģtır. Belediyemiz Yönetmelik ekinde yer alan cetvellerde D-15 grubunda yer almasına nedeniyle alınan kararda 259 memur ve 129 iģçi olmak üzere toplam 388 personel kadrosu öngörülmüģtür. Belediyemizde 2 baģkan yardımcısı yönetiminde 19 adet müdürlükle hizmetlerini yürütmektedir. ġema 1. Ġskenderun Belediyesi organizasyon Ģeması ( 30/09/2009 ) Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Su İşleri Müdürlüğü Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler müdürlüğü Ulaşım Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

18 MÜDÜRLÜKLER 1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 3. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 4. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 5. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 6. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 7. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 8. ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 9. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 10. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 11. PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ 12. ULAġIM MÜDÜRLÜĞÜ 13. SU VE KANAL ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 14. SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 15. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 16. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17. GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ 18. STRATEJĠ GELĠġME MÜDÜRLÜĞÜ 19. ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

19 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz 1995 yılında kurulan UNĠX tabanlı eski bir teknoloji kullanılmaktaydı. Yeni teknoloji ve yeni bilgisayar sistemi 2008 yılı itibari ile kullanılmaya baģlanmıģtır. Belediyenin Web sayfasının hosting hizmeti Superonline tarafından alınmaktadır. Ziyaretçi sayısı 2009 itibari ile e yaklaģmıģtır. Belediye hizmet birimlerinde UNĠX sistemine bağlı 42 bilgisayar bulunmaktadır. Son yıllarda PC ihtiyacı çerçevesinde alımlar yapılmıģ ve 110 adet bilgisayara ulaģılmıģtır. Normal seviye belediye sistemi üzerinden ihale haberler duyurular ilanlar Bilgi ĠĢlem Personeli tarafından yapılmaktadır. Tablo 4. Ġskenderun belediyesi teknolojik donanımı Bilgisayar PC 110 Yazıcı Lazer 50 Yazıcı Renkli 10 Tarayıcı 6 Fax 5 Fotokopi 5 Endeks Okuma Bilgisayarı 10 Güç Kaynağı Ġnsan Kaynakları Belediyemiz hizmetlerini 196 memur,111 iģçi, 13 geçici iģçi ve 2 sözleģmeli memur ile sürdürmektedir. Memur kadrolarının yüzde 76 sı genel idare hizmetleri, yüzde 11 i teknik hizmetler sınıfı, yüzde 11 i yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmaktadır. ĠĢçi kadrolarının yüzde 34 ü geçici iģçi, yüzde 66 sı sürekli iģçi kadrosundadır. Belediye memur kadrolarının yüzde 80 i ve iģçi kadrolarının ise yüzde 82 i doludur. Belediye personelinin % 8,8 i 51 yaģ ve üzeri, % 27 si yaģ arası, % 33,1 i yaģ arası, % 13,6 sı yaģ arası,% 10,7 si yaģ arası ve % 6,8 i yaģ arasındadır. Tablo 5. ÇalıĢan Personelin Statülerinin Norm Kadroya Göre Dağılımı Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

20 Tablo 6. Ġskenderun Belediyesi personelinin yaģ itibariyle dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde % 6,8 % 10,7 % 13,6 % 33,1 % 27 % 8,8 Belediyemiz personelin hizmet sürelerine göre dağılımına bakılacak olursa büyük bir kısmı (% 66) 16 yıl ve üzeri hizmet süresine sahiptir. Yüzde 13 ü i yılları arası, yüzde 2,9 u 7-10 yıl arası ve yüzde 14,9 u 1-3 yıl arası hizmet süresine sahiptir. Tablo 7. Ġskenderun Belediyesi personelinin hizmet süresi 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde % 14,9 % 3,2 % 2,9 % 13 % 36 % 30 Öğrenim durumlarına göre belediyemizin personel dağılımına bakılacak olursa yarıya yakını lise mezunudur. Ġlköğretim mezunları yüzde 26, ön lisans mezunu yüzde 12,3 ve lisans mezunu yüzde 20,2 dir. Tablo 8. Ġskenderun Belediyesi personelinin eğitim durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde % 26 % 40,5 % 12,3 % 20,2 % 1 Tablo 9. ÇalıĢtıkları pozisyonlara göre Ġskenderun Belediyesi iģçileri Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz ĠĢçiler (3 aylık) Toplam Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

21 Sunulan Hizmetler: Çöp toplama faaliyeti: Mahalle aralarından ve Konutların önlerinden alınan evsel katı atıklarının çöp kamyonlarıyla günlük olarak çöp transfer istasyonuna veya Ģehir çöplüğüne götürülmesi faaliyetidir. Cadde ve sokak temizleme faaliyeti: Bölgemizde bulunan cadde, sokak ve kaldırımların gerekli araç ve ekipmanlara sahip (süpürge, faraģ, tekerlekli çöp arabası, vs) süpürme elemanları ve yol süpürme araçları ile günlük olarak temizlenip, halkımızın kullanımına hazır hale getirilme faaliyetidir. Vidanjör ve motopomp faaliyeti: Kanal bağlantısı olmayan konutlardan dilekçe ile baģvuru alınarak vidanjörlerle burulardan çekilen atık suların, Ģehir kanalizasyonlarına taģınması faaliyetidir. Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti: Bölgemizde bulunan yağmur suyu ızgaralarının toprak, çamur ve çeģitli atıklarla tıkanması sonucu, iģçilerimiz tarafından temizliği yapılarak çalıģır duruma getirilmesi faaliyetidir. Pazar yerleri temizlik faaliyeti: Semt Pazarlarında Pazarcı esnafının dağılmasına takiben, süpürme elemanları ve yol süpürme araçlarıyla temizliğinin yapılması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetidir. Projelendirme faaliyeti: Bu faaliyet belediyemiz bünyesinde bulunan mimar, inģaat ve makine mühendislerinin ortak çalıģması sonucu müdürlüğümüz talepleri ile vatandaģın ve bölgenin ihtiyacına en uygun projenin yapılmasıdır. Uygulamanın takibi ve bir kısmının yapımı müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleģir. Mesela gerekli olan alanlara basket sahası talep edilirken yanlıģ bir alanda bu sahanın projelendirilmesi ve yapılması vatandaģın gürültü Ģikayetine sebep olmaktadır. Veya yakınlarda kamuya ait bir tuvaletin olmaması sonucu bölgede yapılacak bir parkın içerisine konulmayacak bir tuvaletin vereceği sıkıntı önceden çözülmektedir. Direkt projelendirme faaliyeti içerisinde bulunulmasa da dolaylı olarak bulunulur. Çocuk oyun grupları, fitnes alanları gibi ekipmanların kurulumunda tedarikçi firmaya yardımcı olunurken denetim faaliyeti tarafımızdan yapılır. Ġhtiyaç olunan ekipman konusunda bank, aydınlatma direği, sondaj, su malzemesi vs konularda araģtırma ve bilgilendirme faaliyetleri yapılır. Park bakım ve onarım faaliyeti: Bu faaliyeti müdürlüğümüz bünyesinde çalıģan ekipler yapar. Bünyemizde bulunan ekipleri saydığımız zaman kimin hangi bakım ve onarım faaliyetini yaptığı daha iyi anlaģılmıģ olur. Park görevlileri mevcut parkların sulama, temizlik, koruma, bakım iģlemlerini gerçekleģtirir. Elektrik ve su ekibi orta refüjler dahil tüm yeģil alanlar, idare binaları ve belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet yerlerinin bakım ve onarımını yapar. DıĢ ve iç mekan aydınlatmaları, yeģil alan sulama sistemleri, sondaj, su motorları ve havuzlar, tuvalet, çeģme pis ve temiz suları, ısıtma sistemleri, güneģ enerji ısıtmaları vs tüm iģlemleri gerçekleģtirir. Bahçıvan ekibi bitki üretimi, bakımı ve dikimini gerçekleģtirir. Aynı zamanda park görevlilerinin eğitim ve kontrolünü yapar. Budama ve ilaçlama ekibi ağaçların sağlıklı geliģimi için budanması ve haģerelere karģı tüm bitkilerin Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

22 ilaçlanmasını sağlar. Boyacı, sıvacı, fayansçı, kaynakçı, parkeci ekibi ihtiyaç olan alanlarda bakım ve onarım faaliyetini gerçekleģtirir. Çim biçme ve ekme ekibi tüm yeģil alanlarda çim biçme iģlemini yaparken sezonlarında ekim iģlemlerini gerçekleģtirir ve Ģehrimizi bakımlı bir yeģile kavuģturur. Montaj ekibi tüm alanlardaki bank, masa, kamelya, oyun grubu, fitnes grubu vs alet ve ekipmanların bakımı onarımı ve montajını gerçekleģtirir. Çözemediği bakım ve onarımlarda atölyeden yardım alır. Park yapım ve donatım faaliyeti: Tüm yeģil alanlardaki elektrik ve su tesisatının çekilmesi, aydınlatma direklerinin ve sulama ekipmanlarının sprink, fıskiye, vana vs montajı ekeltik ve su ekibi tarafından yapılır. Ġdare binası, çeģme, havuz vs aksesuarlar ile icap eden yerlere parke yol, kaldırım müdürlüğümüzce yapılır. Bu iģler Fen iģleri müdürlüğümüzün yaptırmıģ olduğu ihaleler dıģında ek, tadilat kapsamında düģünülmesi gereken küçük çaplı ihale süreci gerektirmeyen iģlerdir. Montaj ekibi tedarikçilerden temin edilen ekipmanların montajını yapar. Ağaçlandırma faaliyeti: Ağaçlandırma faaliyeti ile direkt ilgili olan ekip bahçıvan ekibidir. Ağaçların bir kısmı fidanlığımızda tohumdan ekme ve çeliklenme metotları ile üretilirken bir kısmı tedarikçilerden temin edilir. Muhafaza edilen ve yetiģtirilen ağaçlar gerekli görülen yerlere park görevlilerinin yardımı ile diktirilir ve bakımının yapılması sağlanır. Kırılan ve kuruyan ağaçlar yenileri ile değiģtirilir. Budama ekibi gerekli görülen ağaçların sağlıklı geliģimi için sezonlarında budama yaparken ilaçlama ekibi de haģaratla mücadele eder. Ayrıca ağaçlandırma faaliyetinde ağaçların büyüdüğünde çevreye zarar vermeyecek yerlere dikilmesi, gölgesinden ve görüntüsünden faydalanılacak uygun yerlerin seçilmesi, park Ģeffaflığını bütünlüğünü ve aydınlığını bozmayacak Ģekilde budanması gerekmektedir. Planlı ve programlı dikim yapılması Ģarttır. Fidancılık ve seracılık faaliyeti: Fidanlık belediyemiz atölyesinde bulunan içerisinde sera olarak bilinen kapalı alan ile tava olarak adlandırılan açık alanların bulunduğu yerdir. Fidanların bir kısmı tohumundan bir kısmı çeliklenme ile üretilir. Bir kısım fidanlar tedarikçilerden temin edilir. Serada ise daha çok çiçek ve süs bitkileri üretilir. Sera kıģlık ve yazlık çiçeklerin üretimine uygun hava koģullarını sağlar. Çiçek üretimimizin tamamını serada üretiriz ve tedarik etme yoluna gitmeyiz. Fidancılık ve seracılık faaliyeti üretimin yanı sıra bakım ve koruma faaliyetlerini de kapsar. Alınan ve üretilen bitkilerin bakımı, sulaması, ilaçlaması yapılır. Bina yapım ve onarım faaliyeti: Parklarımızda bulunan idare binalarına ilave bina yapılması, motor evi, sondaj hidrofor odası, ilave tuvalet yapılması gibi iģlemlerle icap eden yerlere havuz, süs köprü kule çeģme yapılması iģlerini kapsar. Belediyemiz bünyesindeki her hizmet yerleri, idare binaları, tuvaletler vs yerlerin küçük çaplı veya acilen yapılması gereken sıva, alçı, boya, onarım, tamir, tadilat iģlemleri müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleģtirilir. Büyük çaplı ve ihale kapsamındaki iģler fen iģleri müdürlüğümüz tarafından yaptırılır. Denetim faaliyeti: Denetim faaliyeti müdürlüklerimiz faaliyet alanındaki iģlemlerin amacına uygun yapılıp yapılmadığının uygun yere konulup konulmadığının kontrolüdür. Mesela bir sondaj kuyusunun vurulabileceği, tuvaletin yapılabileceği uygun yer ile tedarikçi tarafından kurulacak çocuk oyun grubunun uygun yere uygun Ģartlarda kurulup Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

23 kurulmadığının kontrolüdür. Ġhale ile alınan elektrik su malzemelerinin, donatım malzemelerinin vs Ģartnameye uygun teslim edilip edilmediğinin kontrolü tarafımızdan yapılır. Uygulama imar planının hazırlanması (1/1000): 3194 sayılı Ġmar Kanunu kapsamında, Uygulama Ġmar Planı; Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu iģlenmiģ olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeģitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır Ģeklinde tanımlanmaktadır. 03/07/2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5393 sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerinde, imar faaliyetlerinin belediyece yapılarak meclislerince onaylanması hükme bağlanmıģtır. Ġfraz ve tevhid haritasının hazırlanması: Ġfraz (ayırma), tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taģınmazın teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rıza en (yargı yoluyla veya anlaģarak) belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi iģlemidir. Serbest mühendislerce düzenlenmiģ ifraz iģlemini gösterir krokili beyannamenin Kadastro Müdürlüğüne ibrazı, Kadastro Müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onaması, iģlemin Belediye Encümeni ve Ġl Ġdare Kurulunca tasdiki, Kadastro Müdürlüğünce evrakın Tapu Sicil Müdürlüğüne sevki, Tapu Sicil Müdürlüğünce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde, tapu harçlarının tahsili suretiyle iģlemin ikmal edilip, tescilinin yapılması ifraz iģlemi yapılabilir. Tevhit (birleģtirme) BirleĢtirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitiģik birden fazla taģınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır. TaĢınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı, Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmıģ üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) birleģtirme dosyası, Tescil bildirimi ve kontrol raporu, Taraf/tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası, ĠĢlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile iliģkin belge. Ġmar durum belgesinin verilmesi: Ġmar çapı; inģaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan mimari projeye altlık olmak üzere imar durumuna uygun olarak hazırlanan parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösterir krokidir. Ruhsatlandırma faaliyeti: Yapı sahibi dilekçe ile müracaat ederek yapı ruhsatı baģvurusunda bulunur. Ġstenilen belgeler: Tapu, Ġmar durum belgesi, Mimari, Statik, Elektrik, Tesisat projeleri, Harita, ġantiye Ģefi taahhütnamesi ve diğer mühendislerin teknik uygulama sorumluluk belgesi, Zemin emniyet raporu ve Sürveyan taahhütnamesi alınarak yapı ruhsatı verilir. Yapı tamamlandığında teknik elemanlarımızca kontrolü yapılarak projesine uygun yapılıp yapılmadığı tespit edilerek,projesine uygun yapılmıģsa yapı kullanma izin belgesi verilir. Böylece yapı tamamlanmıģ, konut ve ticari olarak iskan edilmesinde herhangi bir mahsur kalmamıģtır. ĠĢyeri Ruhsatları ile ilgili vatandaģ dilekçe ile müracaat ederek ne iģ Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

24 yapacağını belirtir. Teknik elemanlarımız tarafından iģ yerinde yapılan incelemede yapı kullanma izin belgesinin alınmıģ olup olmadığını,projesine göre uygun yapılıp yapılmadığı, fenni yönden kullanıma bir sakınca görülmediği bulunmadığı tespit edilerek ruhsatı verecek birimi havale edilir. KamulaĢtırma faaliyeti: Belediyelerce yapılması gereken yol yeģil alan gibi kamu alanlarının belediye eline geçmesi gerekli yol çalıģmalarını ve yeģil alan çalıģmalarının yapılabilmesi için kamulaģtırma yapılmaktadır. KamulaĢtırma kanununun emrettiği Ģekilde önce encümen kararı alınmakta sonra kamulaģtırılacak alan kıymet takdir komisyonu marifeti ile bedeli tespit edilmekte daha sonra uzlaģma komisyonunca mal sahibi ile uzlaģılmaya çalıģılmakta eğer uzlaģma komisyonu bedel üzerinde uzlaģma sağlayamazsa konu hukuk iģleri müdürlüğüne bildirilerek kamulaģtırma davası açılması talep edilmektedir. Arsa satıģ ve tahsis faaliyeti: Belediyemizce üretilen ve Ģehirde arsa ihtiyacını ve arsa fiyatlarında dengeyi sağlamak için zaman zaman arsa satıģları yapılmaktadır. Yapı denetim faaliyetleri: Yapı denetimi gerek ruhsatsız yapılaģmayı sürekli takip eden kaçak inģaat ekipleri ile ve gerekse ruhsatlı yapılarda ruhsat eklerine uygun yapılıp yapılmadığını denetleyen mühendis kadromuzca yapılmaktadır. Kalıp ve demir montajı bitince inģaat mühendisi imalatların projesine uygun olup olmadığını denetledikten sonra beton dökümüne izin verilmektedir. Isı tecrit iģlerinin TS standartlarına uygun olup olmadığı Makine mühendislerimizce denetlenmektedir. Bunun gibi ruhsat alırken belediyemizce onaylanan projelere uygun imalat yapılaması sağlanmaktadır. Ayrıca esas sorumlu olan fenni mesul ve TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veren mühendisler yapıların projelerine uygun yapılamasını sağlamakla mükelleftirler. Hayvansal ürün denetim faaliyeti: Hayvansal ürün satıģı yapılan yerlerde Tarım Ġl Müdürlüğü elemanları ve Zabıta Müdürlüğü elemanlarıyla birlikte, hijyen kurullarına uyulup uyulmadığı, etlerin kaçak olup olmadığı, uygun koģullarda saklanıp saklanmadığı ve çalıģan elemanların portör muayenelerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı vb. konuların denetimini yapar. Kaçak kesim sonucu yakalanan etlerin muayenesini yapar ve rapor düzenlenme faaliyetini yürütür. Ġlaçlama faaliyeti: Hastalık taģıyabilme yeteneğine sahip haģere ve kemirgenlerle mücadele ilaçlama faaliyetinin ana nedenini oluģturur. Bu mücadele kapsamında Karasinek ve Sivrisinek baģta olmak üzere, hamam böceği, tahta kurusu, karınca, bit, pire, kene gibi haģereler ve fare gibi kemirgenler yer alır. Karasinek ve Sivrisinek ile mücadelede bunların üreme alanları tespit edilerek sinek haritası yapılmıģ ve bu üreme merkezleri bahar ve yaz ayları boyunca uygun insektisit 10 ar günlük periyotlarla ilaçlanmıģtır. Erginlerinin aktif oldukları sabah ve akģam saatlerinde, araç üstü ULV makinası ile ilaçlamaları yapılmıģtır. Diğer haģereler meskenlere adapte olduğundan konut sahiplerinin müracaatı sonucu ücretli olarak ilaçlamaları sağlanmıģtır. Bu tür ilaçlama iģçilerinin sırt pompasına uygun insektisiti yeteri kadar koyarak, mesken içinde tespit edilen yerlerin ilaçlanması ile yapılmaktadır. BaĢıboĢ hayvanların toplanması faaliyeti: Mahalle aralarında sahipsiz olarak dolaģan sokak köpeklerinin toplanması faaliyetidir. Toplanan bu hayvanlar araç üzerine Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

25 monte edilen tel kafeslere konularak Belediye köpek barınma evine götürülmektedir. Bu hayvanların kısırlaģtırılması, aģılanması ve paraziten hastalıklar yönünden tedavisi bu merkezde yapılmaktadır. Köpek barınma evinden alındıkları ortama yeniden bırakılması da bu merkezden takip edilmektedir. Köpek yakalama faaliyetinde 1 Ģoför, 2 iģçi çalıģmaktadır. Araç üstüne monte edilen tel kafesli bir pikapla, yapılan Ģikâyet durumuna göre haftada 2-3 gün köpek toplama faaliyetini yapmaktadırlar. Ellerinde bulunan köpek yakalama aparatları ve köpek yakalama filesi ile köpekler yakalanmakta veya uyuģturuculu tabanca ile uyutulan köpekler araçlardaki kafeslere konularak, köpek barınma evine götürülmektedir. Salgın hastalıklarla mücadele faaliyeti: 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliğine göre; Belediyeler salgın hastalıklarla mücadele için gerekli tedbirleri almak ve bütçelerine yeteri kadar ödenek koymak zorundadırlar. Hastalık çıktığı andan itibaren Tarım Ġlçe Müdürlüğü ile irtibata geçer ve bir mücadele programı baģlatılır. Bu faaliyet için personelleri arasından bir ekip oluģturur. Gerekli olan adet, ekipman ve ilaçları temin eder. BaĢlatılan program dahilinde motorize olan personelle birlikte salgın hastalığın veya zoonoz hastalığın (hayvanlardan insanlara geçen hastalık) özelliğine göre faaliyet yürütülür (Kuduz, KuĢ Gribi, Kırım Kongo kanamalı ateģi kene mücadelesi gibi) Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

26 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri aģağıdaki gibidir; 1. Belediye BaĢkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleģme, temsil, yurtiçi ve yurtdıģı seyahat giderlerinin gerekli yazıģmalarını ve tahakkuk iģlemlerini yürütmek. 2. Belediye BaĢkanının her türlü telefon görüģmesini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek. 3. Belediye BaĢkanının protokolle ve vatandaģla olan tüm görüģmelerini bir program içerisinde sağlamak. Belediye BaĢkanına gelen randevu taleplerini bir liste halinde baģkana iletmek. Belediye BaĢkanlığına gelen vatandaģların sorunlarını çözümlenmesi için ilgili birim ve kuruluģlarla gerekli koordineyi sağlamak. Belediye BaĢkanının katılması gerekli olan ve katılmayı düģündüğü açılıģ tören ve toplantıları programa alıp, günü gününe Belediye BaĢkanına hatırlatmak ve katılımını sağlamak. Belediye BaĢkanının her türlü tebrik ve kutlama mesajlarının ilgililere ulaģması hizmetini yerine getirmek. 4. Belediyenin tüm birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görüntülü basın-yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, bunun için basın toplantıları düzenlemek; afiģ, haber bülteni, gazete, dergi hazırlayıp yayınlamak, duyurular yapmak, belediyemiz birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine iliģkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin takibini ve tespitini yapmak, bu haberlerin kupür, fotoğraf, slayt ve kasetlerini temin edip cins ve konularına göre sınıflayarak arģivlenmesini yapmak, 5. Festival, konferans, spor müsabakaları, panel gibi kültürel etkinlikler hazırlamak ve hazırlatmak. 6. BaĢkanlık Makamı ile daire müdürleri arasında koordinasyonu sağlamak 7. Medeni Kanunun verdiği yetki ile belediye baģkanı adına evlendirme hizmetini yapmak. 8. BaĢkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapar veya yaptırır. 9. Özel kalem müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrollüğünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. Kültür Sitesi 10. Kültür Merkezi ve hizmet binasında: a) konferanslar b) Paneller c) Açık oturumlar d) seminerler e) Sergiler f) Mültivizyon ve Dia gösterileri g) çeģitli konser ve gösteriler h) Halk müziği ve halk oyunları kursları ı) Türk sanat müziği kursları düzenlemek ve duyurmak. i) ÇeĢitli kurumlara ait gösteri ve tiyatroları bir program dahilinde organize ederek bedellerini tahsis etmek veya ettirmek. Halkla ĠliĢkiler 11. Belediyede, halkla iliģkilerin kurulup, geliģtirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak bu amaçla toplantı, anket, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, iģ takibi, ziyaret ve benzeri sebeplerle gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli her türlü düzenlemeleri, görevlendirmeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak, Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

27 1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ No Yapılan Faaliyetin Adı Miktarı 01 Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Gelen Ziyaretçi Sayısı Protokol Uygulaması Tüm Bayram Ve Festivallerde, Resmi Ziyaretlerde Uygulanır 05 Gelen ġikâyet Sayısı Gönderilen Bayram Tebriği Sayısı Yabancı Heyet GörüĢmesi Tiyatro Tiyatro ÇalıĢmaları Yapılıyor 10 Kutlamalar Bayram Ve Festival Kutlamaları 11 Park AçılıĢları 2 12 Eğitim Seminerleri 2 13 Kurs Kayıtları Folklör Kursu 14 Okullarda Yapılan Etkinlikler Gezi Ve Sanatsal Etkinlikler Ġçin Otobüs Tahsisi YapılmıĢ Ve Okullarda Giyim, Gıda Ve Kırtasiye Yardımı YapılmıĢtır. 15 Müzik Faaliyetleri TSM, THM ÇalıĢmaları Ve Konserler 16 Ramazan Etkinlikleri Tüm Mahallelere Yönelik Çocuk ġenlikleri Ve Gıda Yardımı YapılmıĢtır. (5000 Adet) 17 Kıyılan Nikah Sayısı Düzenlenen Sportif Sportif Kum Futbolu Turnuvası, Voleybol Ve Basketbol Turnuvaları Organizasyon 20 Sosyal Yardımlar Gıda, Giyim Ve Kırtasiye 18 AçılıĢ Sayısı 6 19 Gazetelerde Yayınlanan Haber

28 Fotoğraf 1. Ramazan yardım paketleri 23

29 Fotoğraf 2. Ġskenderun Belediyesi Briç Klübü 24

30 Fotoğraf 3. Ramazan Etkinlikleri 25

31 Fotoğraf 4. Sportif Faaliyetler 26

32 AÇIKLAMA 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Eklenen(+) Aktarmayla Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden ÖZEL KALEM 3,396, , , ,396, ,290, ,105, GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3,396, , , ,396, ,290, ,105, Yasama ve Yürütme Organlari 3,396, , , ,396, ,290, ,105, Yasama ve yürütme organlari hizmetleri 3,396, , , ,396, ,290, ,105, MAHALLĠ ĠDARELER 3,396, , , ,396, ,290, ,105, PERSONEL GIDERLERI 385, , , , MEMURLAR 181, , , , DIGER PERSONEL 204, , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 10, , , , , MEMURLAR 10, , , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 3,000, , ,990, , ,001, TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1,550, ,550, , , YOLLUKLAR 85, , , , GOREV GIDERLERI HIZMET ALIMLARI 395, , , , Temsil ve Tanıtma Giderleri 800, , , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAK. VE ONAR. GĠDE 70, , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 100, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRI MADDI HAK ALIMLARI DüĢülen(-) 27

33 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ Belediyenin yazı iģleri ile ilgili fonksiyonunu yürüten bu birim; 1. BaĢkanlıktan gerek Belediye Meclisine gerekse Belediye Encümenine gönderilen evrakların kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve kararlar ıģığında iģlem görmesini sağlamak. 2. Belediyeye gelen bütün dilekçe ve yazıları ana kayıt defterine uygun kaydetmek sureti ile en kısa sürede bu dilekçe ve yazıları gereği yapılmak üzere ilgili ünitesine ulaģmasını sağlamak. 3. Belediyemizce kiģi ve kuruluģlara gönderilen yazıları ana kayıt defterine kaydederek, gerek posta vasıtası ile gerekse dağıtım görevlisi marifeti ile bu yazıların dağıtımını yapmak. 4. BaĢkanlıkça Belediye Meclisinde görüģülüp karara bağlanan evrakların süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini temin etmek. 5. Belediye BaĢkanı tarafından belirlenen Belediye Meclisi toplantı gündemlerini BaĢkanın emirlerine göre hazırlatıp, gündemin zamanında Meclis Üyelerine dağıtılmasını sağlamak. 6. BaĢkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak veya yaptırmak. 7. Yazı iģleri müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrollüğünü yapmak. HakediĢlerini düzenlemek, kabullerini yaparak, sonuçlandırmak. 2. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ Belediye Meclisince Alınan Karar Sayısı 22 Toplantı 101 Karar Belediye Encümenince Alınan Karar Sayısı 96 Toplantı 905 Karar Memur Disiplin Kurulunca Alınan Karar Sayısı - Resmi Gazetede Ve Basın Ġlan Kurumunca Yapılan - Ġlan Sayısı Gelen Evrak Sayısı 7818 Giden Evrak Sayısı 1623 Gizli Defter 5 Dilekçe Kayıt BaĢkanlık Defteri Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

34 Fotoğraf 5. Belediye Meclis toplantısı 29

35 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Eklenen(+) YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 3,396, , , ,396, ,290, ,105, GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3,396, , , ,396, ,290, ,105, Genel Hizmetler 3,396, , , ,396, ,290, ,105, Diğer Genel Hizmetler 3,396, , , ,396, ,290, ,105, MAHALLĠ ĠDARELER 3,396, , , ,396, ,290, ,105, PERSONEL GIDERLERI 385, , , , MEMURLAR 181, , , , SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMI GĠDERLERĠ 204, , , , MEMURLAR 10, , , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 10, , , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3,000, , ,990, , ,001, YOLLUKLAR 1,550, ,550, , , HIZMET ALIMLARI 85, , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GIDERLERĠ TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 395, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 800, , , , , MAMUL MAL ALIMLARI 70, , , , Aktarmayla DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 30

36 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Akıllı Kent Otomasyonu ve Kent Bilgi Sistemi içerisinde kullanılan verilerin güncel tutulması ile ilgili olarak; saha taraması, kamu kurum, kuruluģları ile veri alıģ veriģi ve koordinasyonu, müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması, mal ve hizmetlerin satın alınması ile ilgili tüm iģlemleri gerçekleģtirmek. 2. Belediye hizmetleriyle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yıllık raporlar düzenlemek, BaĢkanlık Makamına Belediye çalıģmaları ile ilgili diğer konularda aylık izleme raporları hazırlamak. 3. Belediyenin tüm birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunmak amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan yazılımları ve donanımları temin etme, gerekli sistemi kurma ve iģleyiģini sağlama, araģtırma ve geliģtirme faaliyetlerini yürütmek. Bu kapsamda; 2.1. Belediye binasında bulunan bilgisayar ağının sağlıklı bir Ģekilde çalıģmasının temin edilmesi, bu amaçla, Belediye bünyesindeki tüm birimlerde kullanılan bilgisayar ve yardımcı makinelerin tamir ve bakımını yapmak, 2.2. Belediye birimlerinde kullanılan PC ve çevre aygıtlarının temini, düzenli çalıģmasının sağlanması için gerekli bakımlarını yapmak ve sorunlarını gidermek, bilgisayar sistem ağının güvenliği için oluģturulan güvenlik sistemlerinin sürekliliğini sağlanmak, 2.3. Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımları geliģtirilmek veya temin etmek, birimlerce kullanılan yazılımları ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleģtirmek, Programlarda çıkan eksiklikleri gidermak, gerekli uyarlamaları yapmak, 2.4. Belediyenin internet sayfası ile ilgili düzenleme ve güncellemeleri yapmak, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere internet desteği sağlamak ve söz konusu birimlerden gelen Web sayfalarının tasarımını ve güncellemelerini yapmak, 2.5. Belediyeye ait verileri düzenli olarak yedeklemek ve güvenliğini sağlamak, tüm iģlemleri ve bilgileri dijital ortama aktarmak ve geliģtirilmesinin sağlanması konusunda çalıģmalar yapmak, 2.6. Gerek görülen belediye personelinin bilgisayar ve çevre birimleri ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bilgisayar sarf malzemesi talepleri ile ilgili teknik Ģartnameler hazırlayarak temin edilmesine iliģkin iģ ve iģlemleri yapmak. 4. ÇağdaĢ BT (Bilgi Teknolojilerinin), IT (ĠletiĢim Teknolojilerinin) ve her türlü teknik geliģmeleri inceleyerek belediyede kullanımlarının teģvik ve temininin sağlanması hususunda çalıģmalar yapmak Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

37 5. E-devlet ve E-belediye alt yapılarının kurulması için; gerekli CBS, KBS, harita ve arģivlerin sayısallaģtırılması, bölge araģtırmalarının yapılması ve bölgenin vektörel-sayısal kayıtlarının tutulması, yazılım ve analizlerinin çıkartılması ve hazırlanması konularında gerekli her türlü çalıģmayı yapmak, yaptırmak veya katkıda bulunmak. 6. ĠletiĢim ve biliģim teknolojisinin gerektirdiği tüm hizmetleri, malzeme araç, gereç, yazılım ve donanımlarını temin etmek, tamir-bakımını yapmak veya yaptırmak sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulama yönetmeliğine göre Ġskenderun Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından hizmete girmiģ olan Bilgi Edinme Birimi, açıldığı tarihten itibaren Bilgi Edinme baģvurularına cevap vermeye devam etmektedir. BaĢvuru sahipleri sayfasında bulunan bilgi edinme baģvuru formunu doldurarak birimimize istediği ortamdan e-posta yoluyla rahatlıkla bilgi iletebildiği gibi, faks, posta yolu ve Ģahsen de müracaatta bulunup, Ġskenderun Belediyesinin yapmıģ olduğu çalıģmalar hakkında çeģitli sorular yönelterek Bilgi Edinme Hakkını kullanmaktadır. VatandaĢların istemiģ olduğu bilgilere cevabi yazı; elektronik ortamda, faks posta ve yerinde inceleme Ģeklinde isteğe göre cevap verilmektedir Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

38 3- BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET BĠRĠM 01 Kent Bilgi sistemi güncelleme çalıģmaları Peryodik 02 Tek sicil uygulamasında T.C. kimlik numarasına geçiģ uygulamasına hız - verildi. 03 T-belediye (Telefon belediyeciliği) sisteminin aktif durumda Peryodik tutulabilmesi için bilgi güncellemeleri ve sistem desteği 04 E-belediye sistemi üzerinde güncelleme çalıģmaları Peryodik 05 Web sayfası güncelleme çalıģamaları Peryodik 06 Endeks okuma bilgisayarlarının çalıģır durumda tutulabilmesi teknik Peryodik servis desteği verilmesi 07 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan yazıcı, tarayıcı, fax ve fotokopi Peryodik makinelerinin çalıģır durumda tutulabilmesi teknik servis desteği verilmesi 08 Yazılım güncellemeleri yapılarak, personelimize güncellemeler ile ilgili Peryodik eğitimler verilmesi 09 Antivirüs ve firewall yazılımlarının güncellemeleri yapılarak, internet Peryodik güvenliğinin sağlanması 10 Birimler arası iletiģimin hızlandırılması için lerin açılması Ġhtiyaca binaen 11 Belediye bilgisayar kullanım talimatnamesi hazırlanarak, müdürlüklere - gönderilmiģtir. 12 Kurulan resepsiyon servisinin bilgisayar sisteminin kurulması, yazılımın ve personeline yazılım ve yazılımın kullanılabilmesi için eğeitim hizmeti verildi Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

39 Fotoğraf 6. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 34

40 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Eklenen(+) Aktarmayla Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 946, , , , GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 946, , , , Genel Hizmetler 946, , , , Diğer Genel Hizmetler 946, , , , MAHALLĠ ĠDARELER 946, , , , PERSONEL GIDERLERI 48, , , , MEMURLAR 48, , , , SOS. GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRĠM.GĠDER. 7, , , , MEMURLAR 7, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 540, , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 80, , , , YOLLUKLAR 3, , , HIZMET ALIMLARI 67, , , , MEN. MAL GAYRIMADDI HAK.BAK. VE ONAR. GĠDER. 382, , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 6, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 350, , , , MAMUL MAL ALIMLARI 350, , , , DüĢülen(-) 35

41 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Belediyenin Ġnsan gücü planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalıģmaları yapmak, personel sisteminin geliģtirilmesi, iģ gücü verimliliğinin arttırılması ile ilgili çalıģmaları yapmak. Belediye personel politikasının Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Esaslara uygun olarak oluģmasını sağlamak. 2. Belediye memurlarının ve iģçilerinin atama, görevde yükselme, sicil, disiplin, özlük ve emeklilikleriyle ilgili iģlemleri, ĠĢ Kanununa tabi iģçilerin iģ akdi, iģ akdi fesh, Toplu ĠĢ SözleĢmesi, sendikal iliģkiler, özlük ve emeklilikleriyle ilgili iģlemleri, Belediye Kanununun 49.maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre çalıģtırılacak sözleģmeli personelin sözleģmelerini yapmak, yenilemek ve iptal etmek, özlük ve emeklilikleriyle ilgili iģlemleri yapmak, 3. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak. 4. Belediye personelinin eğitim planını yapmak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. 5. BaĢkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 6. Ġnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrollüğünü yapmak. Hak ediģlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak. Ġdari Amirlik 7. Merkez bina ve eklentilerinin tamamının temizlik hizmetlerini sağlamak. Belediyemize bağlı birimlerin genel haberleģme ve santral hizmetlerini sağlamak. Tüm birimlerin genel ihtiyaçlarını karģılamak. Ana binalarımızda her türlü güvenlik tedbirlerini alarak güvenliği sağlamak. Kadrosunda bulunan personelin özlük iģlerini takip ve kontrol etmek, BaĢkanlıkça verilen görevleri ifa etmek. Yukarıda sayılan tüm hizmetlerin yerindeliğini denetlemek Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

42 4-ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET BĠRĠM 01 Naklen Atanan Memur Sayısı - 02 Açıktan Atanan Memur Sayısı - 03 Nakil Giden Memur Sayısı 2 04 Emekli Olan Memur Sayısı 9 05 Ġstifa Eden Memur Sayısı - 06 Müstafi Sayılan Memur Sayısı - 07 Vefat Eden Memur Sayısı - 08 Derece Terfisi Yapılan Memur Sayısı Kademe Terfisi Yapılan Memur Sayısı Disiplin Cezası Verilen Memur Sayısı Ücretsiz Ġzin Kullanan Memur Sayısı - 12 Memur Disiplin Kuruluna Gelen Evrak Sayısı - 13 Memur Disiplin Kurulunca Verilen Ceza Veya Kaldırılan Ceza Sayısı - 14 Yüksek Disiplin Kurulunca Memuriyetten Çıkarılan Memur Sayısı - 15 ĠĢçi Disiplin Kuruluna Gelen Evrak Sayısı 9 16 ĠĢçilere Verilen Ġhtar Cezası Sayısı 4 17 ĠĢçilere Verilen 1 Günlük Yevmiye Cezası Sayısı 5 18 ĠĢçilere Verilen 2 Günlük Yevmiye Cezası Sayısı - 19 ĠĢçilere Verilen 3 Günlük Yevmiye Cezası Sayısı 2 20 ĠĢ Akdi Fesh Edilen ĠĢçi Sayısı ĠĢ Akdini Fesh Eden ĠĢçi Sayısı 5 22 Yapılan Toplu ĠĢ SözleĢmesi Sayısı - 23 ĠĢçi Disiplin Kurulunca Verilen Ġhraç Cezası Sayısı - 24 Memur Personele Verilen Eğitim Miktarı 2 25 ĠĢçi Personele Verilen Eğitim Miktarı - 26 Memur ve iģçi sayısı ÇalıĢanların eğitim durumu (ortalama) Lise 28 ÇalıĢanların yaģ ortalaması Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

43 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Eklenen(+) Aktarmayla Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 453, , , , , , GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 453, , , , , , Genel Hizmetler 453, , , , , , Genel Personel Hizmetleri 453, , , , , , MAHALLĠ ĠDARELER 453, , , , , , PERSONEL GIDERLERI 71, , , , , MEMURLAR 71, , , , , SOS. GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRĠM.GĠDER. 11, , , , MEMURLAR 11, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 370, , , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 25, , , , YOLLUKLAR 11, , , , HIZMET ALIMLARI 293, , , , , MEN. MAL GAYRIMADDI HAK.BAK. VE ONAR. GĠDER. 23, , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 18, , , , DüĢülen(-) 38

44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri 1. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluģunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 3. Belediye karar organları tarafından alınmıģ kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taģıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5. Cumhuriyet Bayramında iģ yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuģ olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli iģlemleri yapmak. 8. 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalıģan iģyerlerini kapatarak çalıģmalarına engel olmak ve haklarında kanuni iģlemleri yapmak. 9. BulunmuĢ eģya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve iģlemlerine göre korumak; sahipleri anlaģıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eģya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak /4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeģmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında iģlem yapmak, Ģehir içme suyuna baģka suyun karıģtırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni iģlemleri yapmak /4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak /2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıģtan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satıģlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan iģleri tespit etmek, bunların yapılmasında, iģletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni iģlem yapmak /6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları ĠnĢası KarĢılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araģtırması yapmak /5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin iģgaline engel olmak, iģgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak /8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, /9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti Ġdaresi Hakkında Kanun, Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

45 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı YaĢ Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiģ bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dıģında toptan satıģlara mani olmak /5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak /1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satıģ yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamıģ hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli iģlemleri yapmak /6/1989 tarihli ve 3572 sayılı ĠĢyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri gereğince, iģyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen iģyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken iģlemleri yapmak /12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taģıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satıģına izin vermemek ve satıģına teģebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek /7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak /3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. 24. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 25. Mülki idare amiri, belediye baģkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. 26. Zabıta müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrolünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. 27. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. Ġmar ile ilgili görevleri 1. Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal iģlemleri yerine getirmek. 2. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dıģına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boģalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inģaatları tespit etmek ve derhal inģaatı durdurarak belediyenin fen kuruluģlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni iģlem yapmak /7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaģmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak /7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

46 Sağlık ile ilgili görevleri 1. 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulü hakkında kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 2. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak iģletilen iģyerleriyle ilgili olarak ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine göre iģlem yapmak. 3. Ġlgili kuruluģlarla iģbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 4. Ev, apartman ve her türlü iģyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eģelenmesini önlemek. 5. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık Ģartlarına aykırı olarak satıģ yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 6. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya piģirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıģtırıldıklarından Ģüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teģkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 7. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dıģında kurban kesilmesini önlemek. 8. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kiģilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak Ģekilde gürültü yapan fabrika, iģyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 9. 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde imhasını yaptırmak sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menģe Ģahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dıģı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni iģlemler yapmak /6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 12. Ġlgili kuruluģlar ile iģbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık Ģartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluģların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni iģlemleri yapmak. Trafikle ilgili görevleri 1. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 2. Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

47 3. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iģ ve iģlemleri yapmak. 4. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye baģkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 5. Belediyelerce yapılan alt yapı çalıģmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 6. Belediyelerce dikilen trafik iģaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 7. ġehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. Yardım görevleri 1. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2. SavaĢ ve savaģa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaģlıları ve yardıma muhtaç kiģileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 5-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ NO YAPILAN FAALĠYET BĠRĠM 01 VatandaĢ Tarafından Yapılan ġikâyet Seyyar Satıcı Hakkında Yapılan ĠĢlem ( ġehrimizde bulunan 28 Mahalle 55 devamlı devriye gezilerek semt pazarları dıģında seyyar satıcılık yapanlara mani olunmaktadır. Malzemelerine el konulan seyyar satıcılar 03 Pazarcı Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem (ġehrimizde muhtelif mahallelerde Adet Pazar kurulmaktadır. Tahminen 9 PazarX52 hafta= 468 Adet denetim yapılmaktadır.) 04 Kasap Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem 9 05 Lokantacı Kebapçı ve Dönerci Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem Pastaneci Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem KuruyemiĢçi Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem 3 08 Tuhafiye ve Konfeksiyoncu Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem Kuaför Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem 9 10 Berber Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem Kahvehaneci Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem Manav Esnafı Hakkında Yapılan ĠĢlem ĠnĢaatlarla ilgili Ģikâyet ĠnĢaatlarla ilgili yapılan iģlem (Belediye Encümenimizce belirlenen beton 450 dökme saatlerine uyulması Ģartı ile 450 Adet dilekçe sahibine beton dökme izni verilmiģtir.) 15 Internet kafelerle ilgili yapılan iģlem Balıkçılarla ilgili yapılan iģlemler 7 17 Unlu mamuller üreten yerler ile ilgili iģlemler Süt ürünleri üreten iģyerleri ile ilgili iģlemler 2 19 Okul kantini ile ilgili yapılan iģlemler 20 Düğün Salonları ile ilgili yapılan iģlemler 1 21 Otellerle ilgili yapılan iģlemler 1 22 ġeker imal eden iģyerleri ile ilgili yapılan iģlemler 23 Fırıncılarla ilgili yapılan iģlemler Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

48 26 Diğer iģyerleri ile ilgili yapılan iģlemler Belediyenin karar organları tarafından alınan kararların tebliği iģlemlerine 2500 iliģkin faaliyetler (Tahminen) 29 Resmi ve dini bayramlarda yapılan törenlere iliģkin iģlemler (Dini 8 Bayramlarda hizmet aksatılmadan Belediye muhalefetlerine mani olunmaktadır. Resmi Bayramlarda tören alanında önlem almak Belediye çelengini koymak için zabıta memuru görevlendirilmekte, sahipsiz çelenkleri kaldırmakta ve esnafa bayrak asması için uyarılarda bulunmaktadır.) 31 BulunmuĢ eģya ve malzemelerle ilgili iģlemler 5 34 Kaçak olarak yapılan iģlere iliģkin iģlemler (Kaçak kesim yapan kasaplar) 3 35 Asker ailelerinin muhtaçlık araģtırmalarına iliģkin iģlemler ĠĢgaliye ile ilgili iģlemler (Kaldırımı iģgal eden esnaflara yapılan iģlemler) Toptancı hal mevzuatına göre yapılan iģlemler (Sebze halinde düzeni sağlamak amacı ile sebze halinin açık olduğu günlerde zabıta memuru görevlendirilmektedir.) Sebze halinin açık olduğu her gün 38 Ölçü ve ayar iģlemleri (Ölçü ayar için ölçü ayar memuru ile birlikte zabıta 60 Gün memuru görevlendirilmektedir.) 39 ĠĢyeri ruhsatlarına iliģkin iģlemler Protokol hizmetlerine iliģkin iģlemler (Resmi bayramlarda ve 5 Temmuz törenlerinde önlem almak ve belediye çelengini koymak için 2 Adet memur 7 görevlendirilmesi yapılmaktadır.) 47 Sağlık hizmetlerine iliģkin faaliyetler (Sağlığı doğrudan etkileyen lokanta,fırın, unlu mamüller, kasaplar, hastaneler, sütçüler ve kahvehaneler 127 periyodik olarak denetlenmiģtir.) 48 Temizlik iģlerine iliģkin önleyici faaliyetler (Çöp atanlar, çevreye kurum 7 saçarak kirletenler ve pis su akıtanlar) 51 Trafik görevleri ile ilgili iģlemler (ġehrimizde trafik yoğunluğu E-91 Karayolu ile Sahil arasında olması dolayısı ile araçların caddelerde rastgele durup park etmeleri yolun trafiğe kapanmasına neden olduğundan trafik ile ilgili sorunlar yaģanmaktadır.emniyet trafiğinin bu konuya duyarlı olmaması dolayısı ile sorunu zabıta olarak biz çözmek durumunda kalmaktayız. Zabıta Müdürlüğümüze ait 5 Adet araç ile önemli caddeler ile 35 Adet parkomat makinasının takıldığı ġ.pamir Cad., Ulucami Cad. ve Atatürk Bulvarında devamlı denetim yapılmaktadır.tahminen 12 Adet Caddede 150 Denetim yapıldığına göre yılda Adet denetim yapılmaktadır.) 53 Ruhsat Ġptal Sayısı 3 55 Market, Gıda Pazarı, Bakkal ve Büfe esnafı hakkında yapılan iģlemler Tüp satıģı yapan esnaflar ile ilgili iģlemler 8 57 Sanayi esnafı hakkında yapılan iģlemler 7 58 DolmuĢ-Minibüs, Halk Otobüsü ve Firma otobüslerine yapılan iģlemler Cafelerle ilgili iģlemler Barlarla iģletmecisi hakkında yapılan iģlemler-birahaneler Gelen Evrak Giden Evrak Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

49 Fotoğraf 7. Zabıta ekipleri fırın teftiģleri 44

50 AÇIKLAMA 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1,473, , , ,473, , , KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 1,473, , , ,473, , , Güvenlik Hizmetleri 1,473, , , ,473, , , Genel güvenlik hizmetleri 1,473, , , ,473, , , MAHALLĠ ĠDARELER 1,473, , , ,473, , , PERSONEL GIDERLERI 705, , , , MEMURLAR 705, , , , SOZLESMELI PERSONEL ISCILER SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 163, , , , MEMURLAR 163, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 521, , , , , , URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 34, , , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 101, , , , YOLLUKLAR 13, , , , GOREV GIDERLERI , , , , HIZMET ALIMLARI 42, , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 60, , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 269, , , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 82, , , , MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 20, , , GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 62, , , ,

51 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin c bendi uyarınca Belediye BaĢkanı tarafından verilen vekalete istinaden ve 1136 sayılı Avukatlık kanunun hükümleri çerçevesinde, Ġskenderun Belediyesine karģı adli ve idari yargı yerlerinde açılan dava ve icra takipleriyle, Ġskenderun Belediyesi tarafından davalılara karģı adli ve idari yargı yerlerinde açılan dava ve icra takiplerini sonuçlandırmakla ve resmi kurumlar nezdinde Ġskenderun Belediyesi tüzel kiģiliğini temsil etmekle görevlidir. 2. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, ortaya çıkabilecek sorunları hukuki ihtilaflara dönüģmeden çözmek. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü eliyle takip edilmekte olan hukuki ihtilaflara iliģkin dava dosyalarının sayısında azalma sağlayacak iģlemleri yapmak veya yaptırmak. 3. BaĢkanlık makamının talimatları uyarınca, çeģitli kurum, kuruluģ gerçek veya tüzel kiģilere iliģkin prtokoller, sözleģmeler hazırlamak ve bunların yürütülmesini kontrol etmek/ ettirmek 4. Ġskenderun Belediyesi bünyesinde yer alan müdürlüklerin görev alanlarında ortaya çıkan hukuki sorunların çözümüne yönelik olarak hukuksal görüģ vermek. 5. Belediye encümeni tarafından istenilmesi halinde Encümene teklif olunan hususa iliģkin dosya incelemek, takdir ve gereği encümene ait olmak üzere görüģ bildirmek. 6. Resmi gazete, mesleki dergiler, bilgisayar programları ve internet ortamında mevzuatı ve içtihadı takip etmek 7. DuruĢma tutanaklarının alınması, sonuçlanan davaların kararlarının tebliğe çıkarılması, mahkeme masrafları, keģif ve bilirkiģi ücretlerinin mahkeme veznesine yatırılması ile ilgili iģlemleri yapmak/yaptırmak. 8. Müdürlük demirbaģ malzemelerinin sayımı ve kayıtlarının tutulması 9. Gelen ve giden evrak kayıtlarının yapılması, zimmet defterini tutmak. 10. BaĢkanlık makamınca talep olunan ve Hukuk iģleri Müdürlüğünün görev alanına giren diğer iģ ve iģlemleri yapmak veya yaptırmak. Ġcra Birimi sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanun gereğince ; yasal takip gerektiren iģlemleri yerine getirmek. 12. Ġskenderun Belediyesinin yasal takibe intikal eden alacaklarıyla ilgili olarak, gelen evrakları kayıt altına almak, deftere iģlemek ve dosya tutulmasını sağlamak. 13. Ġlgili müdürlük tarafından tespit edilen, vadesi gelip ödenmemiģ olan alacakları takibe almak / aldırmak. 14. Borçlulara ait haciz varakası düzenleyerek, tebliği, icra iģlemleri ve diğer takip iģlemlerini yapmak/ yaptırmak. 15. Alacağın tahsili için tapu, trafik, banka, nufüs müdürlüğü gibi resmi kuruluģlara yazı yazarak tahsili çabuklaģtırmak. 16. Haczedilen malların tespitini ve satıģını yapmak/ yaptırmak. 17. Yasal mevzuat uyarınca amirlerinin verdiği yetki çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

52 6-HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.No Yapılan ĠĢ Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 01 Asliye Hukuk Sulh Hukuk Ġdare Mahkemesi ĠĢ Mahkemesi Ġcra Müdürlüğü Ağır Ceza Mahkemesi 07 Vergi Mahkemesi Biten Ceza Dosyaları 09 Biten Dava Dosyaları 10 Ġcra Tetkik Hâkimliği 11 Asliye Ceza Sulh Ceza Yapılan icra iģlem sayısı Toplam

53 7-HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI DOSYA ĠġLEM HACMĠ YIL BELEDĠYENĠN DAVACI YA DA ALACAKLI SIFATIYLA AÇMIġ OLDUĞU DOSYA BELEDĠYE ALEYHĠNE AÇILAN (DAVALI YADA BORÇLU SIFATINI TAġIDIĞI) DOSYALAR HĠTAM OLAN DOSYA SAYISI DAVA ĠCRA DAVA ĠCRA DAVA ĠCRA MÜDÜRLÜKLERE VERĠLEN MÜTALA SAYISI TOPLAM Yılı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK TOPLAM

54 7-HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ġcra Birimi 2009 YILI DOSYA ĠġLEM HACMĠ YIL BELEDĠYENĠN DAVACI YA DA ALACAKLI SIFATIYLA AÇMIġ OLDUĞU DOSYA BELEDĠYE ALEYHĠNE AÇILAN (DAVALI YADA BORÇLU SIFATINI TAġIDIĞI) DOSYALAR HĠTAM OLAN DOSYA SAYISI DAVA ĠCRA DAVA ĠCRA DAVA ĠCRA MÜDÜRLÜKLERE VERĠLEN MÜTALA SAYISI TOPLAM Yılı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK TOPLAM

55 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 557, , , , , , GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 557, , , , , , Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden Genel Hizmetler 557, , , , , , Diğer Genel Hizmetler 557, , , , , , MAHALLĠ ĠDARELER 557, , , , , , PERSONEL GIDERLERI 142, , , , , MEMURLAR 142, , , , , SÖZLEġMELĠ PERSONEL SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMI GĠDERLERĠ 7, , , , , MEMURLAR 7, , , , , DĠĞER PERSONEL MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 407, , , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 39, , , YOLLUKLAR 40, , , , GOREV GIDERLERI 250, , , , , HIZMET ALIMLARI 8, , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 70, , , ,

56 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. BaĢkanlık Makamının emri ve onayı üzerine, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 3194 sayılı imar Kanununun, 775 sayılı Gecekondu Kanununun, 5393 sayılı Belediye Kanununun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, sayılı kanunların ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediye sınırları içerisinde Ġmar planları uygulama etaplarını belirlemek, imar uygulamalarını yaptırmak. 2. Planlanan alanlarda plan amacına uygun yapılaģmayı sağlamak denetlemek, planlı bölgelerde yapılacak binaların mimari, statik ve tesisat projelerini inceleyerek onaylanmasını sağlamak ve projelerde değiģiklikleri incelemek ve onamak. 3.Yapılacak inģaatlarda yapı iznini (ruhsat) vermek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binaların kullanma iznini vermek,temel üstü vizesi vermek, kat mülkiyetine geçiģle ilgili projeleri incelemek ve onamak, ĠnĢaat Kontrol ġefliği vasıtası ile, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetlemek. ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapıların tespitini yaparak gerekli yasal iģlemleri yürütmek Sayılı Ġmar Affı Yasaları uyarınca gecekondu bölgelerinde ve gecekondu tehdidi altında kalan bölgelerde ıslah Ġmar Planları yaparak, bunları Belediye Meclisi nce onanmasını sağlamak 5. Her türlü imar planı ( Koruma GeliĢtirme, Kentsel DönüĢüm, Kentsel Yenileme vb.), plan değiģiklikleri, avan mimari proje, analiz çalıģmaları iģlerinin yapılması, kontrolü ve denetimini sağlamak. 6. BaĢkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 7. Gecekondu yapımını engellemek üzere gerekli önlemleri almak, kaçak yapılara ait tutanakları Encümene sevk etmek, tehlike arz eden gecekondulara ait gerekli araģtırma ve incelemeleri yaparak söz konusu yapılara tamirat tadilat izni vermek ve kontrolünü yapmak gecekondu yıkım çalıģmalarını yürütmek sayılı yasa ile değiģik 3290/3366 sayılı yasaların uygulaması ve bu yasaya uygun olarak hazırlanması imar ıslah planlarına göre Maliye Hazinesi ve Belediye arsaları üzerindeki gecekondulara tapu verilmesi hizmetini yürütmek 9. Islah ve Ġmar Planı ÇalıĢmalarının tamamlandığı alanlarda, tespit ve ölçüm yapıp 2981 sayılı yasaya göre hak sahiplerine tapu vermek. 10. Yol, sosyal tesisler ve park alanlarındaki taģınmazların kamulaģtırılmasını yapmak. 11. Hali hazır haritaların yenilenme iģlemini yaptırmak. 12. Ġmar ve ġehircilik müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü malhizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrolünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

57 7-ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET BĠRĠM 01 Ġmar planı değiģikliği Ġmar durumu (çap) iģlemi Ġmar durumu sorgulama (resmi kurum ve vatandaģ dilekçe) Tevhid-ifraz iģlemleri Yola terk iģlemleri Yoldan ihdas iģlemleri Kamuya terk iģlemleri Ruhsata aykırı yerlerin yıkımı 5 09 KamulaĢtırma yıkımı Tamirat- tadilat Ģikayet dilekçe sayısı Kaçak yapı (durdurma emri) tutanak Ġmar planına esas jeolojik zemin etüt raporları incelenen Ġmar planına esas jeolojik zemin etüt raporları imzalanan Ġmar planlarına esas jeololojik etüt dilekçe sayısı Ġmar planına esas jeolojik zemin etüt arazi kontrol sayısı Temel vize iģlemi Yapı kullanma izin belgesi (iskan) iģlemi Kat irtifakı projesi Ruhsat iģlemi Mimari proje Statik proje Tesisat proje Yol, sosyal tesisler ve park alanlarındaki taģınmazların kamulaģtırılması 14 iģlemleri 24 Kıymet takdir iģlemleri 6 25 Ġstimlak miktarı m Belediyemiz arsalarının m 2 si Gelen dilekçe sayısı Resmi giden evrak sayısı Resmi gelen evrak sayısı Encümene gönderilen dosya sayısı Meclise gönderilen dosya sayısı Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

58 Fotoğraf 8. PAC Meydanı Servis yolu çalıģmaları 53

59 1/01/ /12/2008 TARĠHLERĠ ARASI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2,892, , , ,892, ,645, , ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ 2,892, , , ,892, ,645, , Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden Ġskan ĠĢleri ve Hizmetleri 2,892, , , ,892, ,645, , iskan iģleri ve hizmetleri 2,892, , , ,892, ,645, , MAHALLĠ ĠDARELER 2,892, , , ,892, ,645, , PERSONEL GIDERLERI 189, , , , MEMURLAR 189, , , , SOS GUV KURUMLARINA DEVLET PRIMI GID 29, , , , MEMURLAR 29, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 170, , , , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 27, , , , YOLLUKLAR 5, , , , GOREV GIDERLERI 22, , , , , HIZMET ALIMLARI 108, , , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 8, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 2,502, ,502, ,357, , GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 2, , , GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI 2,500, ,500, ,357, ,

60 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Ġtfaiye teģkilatının yönetmeliğinde belirtilen tüm hususları yerine getirmek 2. Ġtfaiye Müdürlüğünün kısa, orta ve uzun vadeli yangına ulaģım planlarını yapmak, mevcut planları geliģtirmek. 3. Ġtfaiye Müdürlüğünün yıllık bütçesinin hazırlanmasında özellikle; araç ve ana malzemelerin alınması, bina ve tesislerin inģası hususunda hazırlanan kısa, uzun ve orta vadeli planlara uygun direktiflerini vermek. 4. Ġskenderun un nüfus artıģı ve yayılma alanlarının geniģlemesini dikkate alarak; itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği itfaiye araçları ve personel tedariki ile yeni grup ve müfreze binalarının yapımı için gerekli çalıģmaları baģlatmak. 5. Personel arasında birlik ve beraberliği sağlamak, moral değerleri yüksek tutmak, motivasyonu sağlamak. 6. Ġtfaiye Müdürlüğüne gönderilen her türlü projelerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak. 7. Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak. 8. Ġtfaiye araç, gereç ve haberleģme malzemelerinin her zaman göreve hazır olmasını sağlayacak tedbirler almak. 9. Yangın istatistiklerinin hazırlanmasını sağlamak 10. Personel sicil iģlemlerini düzenlemek. 11. Her ast görevdeki personelin bir üst görevdeki personel yerine yetiģtirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. 12. Ġskenderun da mevcut Kamu Kurum ve KuruluĢlarının yardım ve taleplerini yerine getirmek. 13. BaĢkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak veya yaptırmak. 14.Belediye sınırları içinde kalan ve gerekli görülen yerlere su tankerleri ile su taģımak 15. Ġlçe dahilinde yeni yapılan özel ve resmi yüksek binaların yangın merdivenlerin standartlara uygun olarak yaptırılmasını ve kontrolünü yapmak 16. Personele düzenli olarak haftalık eğitim vermek. 17. Her yıl Milli eğitime bağlı okullarda yangın tatbikatları düzenlemek. 18. ġehrin belli noktalarına yangın hidrantları monte etmek veya ettirmek. 19. Ġtfaiye müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrollüğünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

61 8-ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET BĠRĠM 01 Ev Yangını Araç Yangını 9 03 Baca Yangını 1 04 Oto Yangını 8 05 Çatı Yangını 2 06 ĠĢyeri Yangını Trafik Kazası Kömürlük Yangını 1 09 Trafo Yangını 3 10 Kalorifer Kazanı Yangını 1 11 Orman Yangını 8 12 Lpg Yangını 2 13 Depo Yangını 1 14 Köy Yangını 1 15 Fuel Oil Tank Yangını 2 16 Çöp Yangını 4 17 Ot Yangını Bodrum Yangını 3 19 Ġntihar Olayı 5 20 Su Baskını 4 21 Kurtarma - 22 VatandaĢ talepleri 1 23 Tatbikat sayısı 4 24 Okullara verilen eğitim sayısı 6 25 Yangın önlemleri yüzünden kontrol edilen resmi kurumlar 5 26 Yangın önlemleri yüzünden kontrol edilen resmi iģyerleri Baca kontrolleri yapılan iģyerleri 7 28 Baca kontrolü ve temizliği yaptırılan kurumlar Resmi kurumların kendi haftalarını anma gününe ait bez afiģlerin asılma görevi, itfaiye merdivenli aracı asılarak görev yapılmıģtır. 30 Merdivenli araç ile ağaçların budama görevi yapıldı 31 Ġlçemizde susuzluk olan mahalle ve iģyerlerine arazöz ile su dağıtımı yapıldı. 32 Gelen evrak Giden evrak Diğer (itfaiye raporları.) Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

62 Fotoğraf 9. Ġtfaiye müdürlüğü araçları 57

63 AÇIKLAMA 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 2,656, , , ,656, ,265, ,390, KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 2,656, , , ,656, ,265, ,390, Yangından Korunma Hizmetleri 2,656, , , ,656, ,265, ,390, Yangından korunma hizmetleri 2,656, , , ,656, ,265, ,390, MAHALLĠ ĠDARELER 2,656, , , ,656, ,265, ,390, PERSONEL GIDERLERI 680, , , , , MEMURLAR 680, , , , , SÖZLESMELI PERSONEL SOS. GUV. KURUML. DEVLET PRIMI GIDERLERI 110, , , , MEMURLAR 110, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 260, , , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 76, , , , YOLLUKLAR 2, , , , , GOREV GIDERLERI 30, , , , HIZMET ALIMLARI 9, , , , MEN. MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAK. ONAR. GĠD. 90, , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 52, , , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 1,604, , ,539, , ,270, MAMUL MAL ALIMLARI 750, , , , , GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI 850, , , GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 4, , , Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 58

64 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Ġlçe bütününde tüm sokak, cadde ve meydanların genel temizliğinin yapılması, atık çöplerin toplanması, söz konusu bölgelerin yıkanması ve dezenfeksiyonu. 2. Konut, iģyerleri, Kamu-Kurum ve KuruluĢları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin), toplanması, taģınması. 3. Ġlçe genelinde geliģi güzel, kontrolsüz olarak atılmıģ inģaat ve yıkıntı atıklarının uygun araçlarla toplanmasının sağlanması ve yasal iģlem yapılması. 4. Ġlçe bütününde faaliyet gösteren hastaneler ve klinikler, Sağlık Merkezleri, Tıp Merkezleri, Dispanserler, Diyaliz Merkezleri, Acil Yardım ve Ġlkyardım Merkezleri, Hayvan Hastaneleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Tıbbi ve Biyomedikal Laboratuarlar, Bakım evleri ve Huzur evleri, Veteriner Muayenehaneleri, Güzellik Merkezleri, Eczaneler, doktor muayenehaneleri, DiĢ ve Ağız Sağlığı Muayenehaneleri vb. sağlık hizmeti veren diğer ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taģınması sağlamak tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre bertarafını yapmak/yaptırmak. 5. Belediye sınırları içinde kalan bölgede çevreye muhalif olan vatandaģlara cezai iģlem yapmak. 6. Düzenli olarak Ģehrin tüm mahalleleri, mücavir alan kanalizasyon ve çöp sahasın da sinekle mücadele için motorize ve insan eli ile ilaçlamanın yapılması 7. Katı atıkların bertarafı yönetmeliğine uygun olarak, ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğine uygun olarak katı atıkların toplanmasını sağlamak. 8. Temizlik iģleri müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrollüğünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. 9. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

65 9-TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET BĠRĠM 01 Cadde Ve Sokak Süpürme Faaliyeti 2 vardiya,her vardiya 8 saat, toplam 16 saat 28 mah.,5000 sokak, 1000 cadde süpürülmüģtür. 02 Katı Atık TaĢıma Faaliyeti 2 vardiya,her vardiya 8 saat, toplam 16 saat,28 Mah.,5000 sokak,1000 Günde ortalama kg/ton katı atık toplanmıģtır.yıllık kg/ton cadde.günde 4 defa toplama iģi yapılmaktadır. 03 Cadde Ve Sokak Yıkama Faaliyeti Doğal afetlerde,resmi bayramlarda cadde ve sokak yıkama faaliyeti yapılmıģtır. 04 Pazaryeri Çöp Temizleme ve TaĢıma Faaliyeti 13 tane pazar yeri Pazar bitimi sonunda temizlik personeli tarafından süpürülüp katı atıkları alınmaktadır. 05 Pazaryeri Yıkama Faaliyeti 13 tane Pazar yerinden betonarme olan pazarlar süpürülüp yıkanmaktadır. 06 Tıbbi Atık Toplama ĠĢi Tüm sağlık kurumlarından program dahilinde haftanın 6 günü tıbbi atıklar alınıp gömülerek imha edilmektedir. 07 Ġlçede, kanalizasyon ve çöp sahasında sinekle mücadele için ilaçlama faaliyeti Sivrisinek biyolojik larvasit (Bacillus thurungengiensis var.israilensis, 300 kg) Sivrisinek kimyasal larvasit (Temephos 1200 lt) Ergin sivrisinek ve karasinek mücadelesinde soğuk sisleme (ulv) kullanım amaçlı sıvı insaktisit(deltamethrin, 7400 lt) Yürüyen haģere ve kene mücadelesinde kullanılacak insektisit (Permethrin, 550 lt) Kalıcı (rezidüel) kullanım amaçlı insektisit (Etofenprox, 500 lt) 08 Konteynır Haftada 1 defa tazyikli ilaçlı su ile dezenfeksiyon edilip, mekanik bakımları yapılmıģtır. 09 Gelen Evrak Giden Evrak Mahalle Ortalama 1 Pazar yerinden 3 ton atık çıkmıģtır m 2 (1 Pazar yeri) * 7 * 52 = m 2 Günlük tıbbi atık miktarı ortalama 750 kg, yıllık kg/ton tıbbi atık çıkmıģtır. Ġskenderun belediyesi 28 mahalle, çöplük sahası, mezarlıklar ve yazlık sitelerde, feyezan kanalı ve bataklık yerlerde toplam 300kg katı ve 9650 lt sıvı ilaç kullanmıģtır adet konteynır 60

66 Fotoğraf 10. E-91 yolunun temizlik çalıģmaları 61

67 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 10,324, , , ,324, ,105, ,219, ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ 10,324, , , ,324, ,105, ,219, Atik Yöetimi Hizmetleri 10,324, , , ,324, ,105, ,219, Kati atik yönetimi hizmetleri 10,324, , , ,324, ,105, ,219, MAHALLĠ ĠDARELER 10,324, , , ,324, ,105, ,219, PERSONEL GIDERLERI 61, , , , , MEMURLAR 61, , , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 9, , , , MEMURLAR 9, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 10,053, , , ,031, ,016, ,015, URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 620, , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 791, , , , , YOLLUKLAR 2, , , GOREV GIDERLERI , , , , HIZMET ALIMLARI 8,584, , ,984, ,797, , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 40, , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 14, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 200, , , MAMUL MAL ALIMLARI 200, , ,

68 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Kendi hizmet alanı içine giren iģlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Belediye BaĢkanı'nın onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri kendi teģkilatı ile yürütmek, yürüttürmek. 2. Ġskenderun Belediyesinin yetki alanındaki imar planına uygun yeni yolları açmak, bordürlerin döģemesini, kaldırımların yapılmasını sağlamak, kırma taģ ve stabilize serilmesi, sıkıģtırılması, stabilize ve mevcut yolların bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak. 3. BaĢkanlığın bilgisi dahilinde imar planına uygun olarak yeni imar yollarını açmak, kaldırım, bordür ve altyapının hazırlanmasına müteakip asfalt, beton, parkesini yapmak, yaptırmak ve etüt proje müdürlüğü tarafından hazırlanan etüt ve projelerin keģiflerini hazırlamak. 4. Fen iģleri Müdürlüğü programına alınan her türlü yapım iģine ait iģlerin ihalesini yapmak 5. Yapılan yol, kaldırım,asfalt, beton, sabit tesislerin, belediye hizmet binalarının bakım, onarım, korunmalarını sağlamak. 6. Fen iģleri müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrolünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. 7. Kat karģılığı ve Yap-ĠĢlet-Devret metodu ile yaptırılan iģlerin kontrollüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün iģlemleri yerine getirmek 8. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

69 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (MALZEMELĠ YOL BAKIMI) NO MAHALLESĠ CADDE VEYA SOKAK MĠKTARI (m 2 ) MALĠYETĠ 01 Ziya Gökalp Caddesi 30 ton 168 m ,00 TL 02 SavaĢ Mahallesi ġehit Pamir Caddesi 70 ton 420 m ,00 TL 03 ġehit Oğuz Yener Caddesi 55 ton 330 m ,00 TL 04 KurtuluĢ Mahallesi Namık Kemal Caddesi 40 ton 240 m ,00 TL 05 Ġsmet Ġnönü Caddesi 20 ton 120 m ,00 TL 06 Çay Mahallesi Ulucami Caddesi 100 ton 600 m ,00 TL 07 Raif PaĢa Caddesi 70 ton 420 m ,00 TL 08 Süleymaniye Mahallesi MareĢal Çakmak Caddesi 168 ton 1008 m ,00 TL FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (BORDÜR TRETUVAR TAMĠRATI ) NO MAHALLESĠ CADDE VEYA SOKAK BORDÜR (m) TRETUVAR MALĠYETĠ (m 2 ) 01 PINARBAġI MAHALLESĠ 326 SOKAK ,00 TL 02 PINARBAġI MAHALLESĠ 181 SOKAK ,00 TL 64

70 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (BORDÜR TRETUVAR DÖġENMESĠ ) NO MAHALLESĠ CADDE VEYA SOKAK BORDÜR (m) TRETUVAR MALĠYETĠ (m 2 ) 01 DR. SADIK AHMET CADDESĠ ,00 02 GÜRSEL MAHALLESĠ EYÜP SULTAN CADDESĠ ,00 03 ĠSK. CUMHURĠYET 102,20-817,60 ANADOLU LĠSESĠ 04 ULUCAMĠ CADDESĠ ĠLE PAC 1350 MT ,00 MEYDANI ARASINA 05 SELAHATTĠN ALANYA ĠLKÖĞRETĠM OKULU 317 MT ,00 65

71 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (ASFALT SERĠMĠ S.NO: MAHALLESĠ CADDE VEYA SOKAK MĠKTARI (m 2 ) MALĠYETĠ (Ton) /1 Sokak 210 ton 1260 m ,00 TL /2 Sokak 220 ton 1320 m ,00 TL Sokak 800 ton 4800 m ,00 TL /1 Sokak 500 ton 3000 m ,00 TL Sokak 400 ton 2400 m ,00 TL /1 Sokak 350 ton 2100 m ,00 TL Sokak 400 ton 2400 m ,00 TL /1 Sokak 300 ton 1800 m ,00 TL MEYDAN MAHALLESĠ /2 Sokak 250 ton 1500 m ,00 TL /3 Sokak 230 ton 1380 m ,00 TL Sokak 500 ton 3000 m ,00 TL Sokak 1000 ton 6000 m ,00 TL Sokak 800 ton 4800 m ,00 TL Sokak 850 ton 5100 m ,00 TL Sokak 950 ton 5700 m ,00 TL Sokak 670 ton 4020 m ,00 TL Sokak 300 ton 1800 m ,00 TL Sokak 350 ton 2100 m ,00 TL Sokak 350 ton 2100 m ,00 TL Sokak 270 ton 1620 m ,00 TL Sokak 300 ton 1800 m ,00 TL 22 ESENTEPE MAHALLESĠ 343 Sokak 828 ton 4968 m ,00 TL 23 Süleyman ġah Caddesi 1056 ton 6336 m ,00 TL Sokak 832 ton 4992 m ,00 TL 25 BULUTTEPE MAHALLESĠ 390 Sokak 1352 ton 8112 m ,00 TL 26 E-91 KARAYOLU 912 ton 5472 m ,00 TL 27 BARBOROS MAHALLESĠ 135 Sokak 312 ton 1872 m ,00 TL 28 YENĠġEHĠR MAHALLESĠ 287 Sokak 356 ton 2136 m ,00 TL 66

72 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (GERÇEKLEġME ORANLARI) ĠġĠN ADI HEDEF % GERÇEKLEġME AÇIKLAMA ORANI PEN ASFALT ALIMI m 2 YOL AÇIMI(STABLĠZE) 840 mt stabilize yol açılmıģtır. MALZEMELĠ YOL BAKIMI m 2 malzemeli yol bakımı yapılmıģtır. (Asfalt yama+kaplama) BORDÜR YAPIMI 2424,20 mt bordür taģı döģenmiģtir. ANDEZĠT YAPIMI, BAKIM VE ONARIMI 1476 m 2 Andezit TaĢı Bakım Onarımı, 314 Mt Andezit Bordür DöĢenmesi, 40 Adet mantar Bariyer DöĢenmiĢtir. KARO YAPIMI, BAKIM VE ONARIMI 1790 m 2 Karo Tamiratı TapılmıĢtır ,93 m 2 Parke Yapımı, Bakım ve PARKE YAPIMI, BAKIM VE ONARIMI Onarımı 67

73 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (KAT KARġILIĞI YAPILAN ĠġLER) S.NO: ĠġĠN ADI YAPIM ġeklġ SÜRECĠ 01 Konarlı Mıntıkası 299/4 ada 5 nolu parselde kat karģılığı inģaat yapımı sayılı D.Ġ.K.43. Maddesine göre ĠnĢaatı tamamlanmıģtır. Yapı Kullanım izin belgesi verilmiģtir. 02 Konarlı Mıntıkası 279/2 Ada 3 Nolu Parsel Kat KarĢılığı inģaat 2886 sayılı D.Ġ.K.43. Maddesine göre Kaba inģaatı tamamlanmıģtır. Duvarları örülmüģtür. Ġç ve dıģ sıva yapılmaktadır. yapımı. 03 I. Mıntıka 1952 Nolu Parselde kat karģılığı inģaat yapımı sayılı D.Ġ.K.43. Maddesine göre Karkası tamamlanmıģtır yer döģemeleri bitmiģtir. Kapı ve pencereleri takılmaktadır. 04 II. Mıntıka 1708 Nolu parselde kat 2886 sayılı D.Ġ.K.43. ĠnĢaatı tamamlanmıģtır. karģılığı inģaat yapımı. Maddesine göre 05 ġevre Mıntıkası 5097 nolu parselde 2886 sayılı D.Ġ.K Blokdan oluģmaktadır. Karkası 6. kattadır. kat karģılığı inģaat yapımı. 06 ġevre Mıntıkası 5098 nolu parselde kat karģılığı inģaat yapımı. Maddesine göre 2886 sayılı D.Ġ.K.43. Maddesine göre 4 blok dan oluģmaktadır.1 bloğun 3 katta karkas inģaat halindedir. 2. ve 3. blokların temel inģaatı devam etmektedir. 4. bloğun zemin katın karkası yapılmaktadır. 68

74 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (KARO TAMĠR VE TADĠLATI) S.NO: MAHALLESĠ CADDE VEYA SOKAK MĠKTARI (m 2 ) 01 ULUCAMĠ CADDESĠ 02 NAMIK KEMAL CADDESĠ 03 KANATLI CADDESĠ 04 5 TEMMUZ CADDESĠ 650 m 2 05 ATATÜRK BULVARI 06 SAVAġ MAHALLESĠ 47 SOKAK 07 PĠRĠ REĠS MAHALLESĠ 165 SOKAK 53 m 2 08 YENĠġAHĠR MAHALLESĠ HARUN KILIÇ CADDESĠ 147 m 2 09 FENER CADDESĠ 121 m 2 10 SÜLEYMANĠYE MAHALLESĠ 4 SOKAK 61m 2 11 SÜLEYMANĠYE MAHALLESĠ 8 SOKAK 19 m 2 12 CEVDET ÇĠFTÇĠ CADDESĠ 48 m 2 13 SÜLEYMANĠYE MAHALLESĠ 10 SOKAK 27 m 2 14 SÜLEYMANĠYE MAHALLESĠ 7 VE 10 SOKAK 13 m 2 15 ÇAY MAHALLESĠ DÖNMEZ DURAK ARKASI 21 m 2 16 ANADOLU TEKNĠK LĠSE VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ 630 m 2 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009YILI FAALĠYETLERĠ (YOL AÇIMI) NO MAHALLESĠ CADDE VEYA SOKAK ENĠ (Metre) UZUNLUĞU(Metre) MALĠYETĠ 01 E-91 (Sun Oteli Önü) 8 m 220 m * 02 E-91 (Ontur Oteli Önü) 8 m 220 m * 03 E-91 (Galericiler önü) 8 m 400 m * 69

75 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (ANDEZĠT TAġI VE ANDEZĠT BORDÜR DÖġENMESĠ, TAMĠR VE TADĠLATI) NO MAHALLESĠ CADDE VEYA SOKAK MĠKTARI (m 2, MT VE ADET) 01 YeniĢehir Mahallesi (Andezit TaĢı) 19 Sokak Mithat PaĢa Cad. Ġle Ziya Gökalp 476 M 2 Cad. 02 YeniĢehir Mahallesi (Bordür TaĢı) 19 Sokak Mithat PaĢa Cad. Ġle Ziya Gökalp 179 Mt Cad. 03 Andezit DöĢenmesi Ulucami Caddesi Ġle Pac Meydanı Arasına M 2 04 Andezit Bordür DöĢenmesi Ulucami Caddesi Ġle Pac Meydanı Arasına 135 Mt 05 Mantar Bariyer Monte Edilmesi Ulucami Caddesi Ġle Pac Meydanı Arasına 40 Adet FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009YILI FAALĠYETLERĠ (BETON YOL YAPILMASI) NO MAHALLESĠ CADDE VEYA SOKAK MĠKTARI (m 2 VE m 3 ) 01 KOCATEPE MAHALLESĠ 392/1 SOKAK 610 m 2 02 YILDIRIMTEPE MAHALLESĠ 376 SOKAK 200 m 3 03 YILDIRIM TEPE MAHALLESĠ 381 SOKAK 180 m 3 70

76 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009YILI FAALĠYETLERĠ (PARKE TAġI DÖġENMESĠ) NO MAHALLESĠ CADDE VEYA SOKAK MĠKTARI (m 2 ) 01 DR. SADIK AHMET CADDESĠ 600 m 2 02 GÜRSEL MAHALLESĠ EYÜP SULTAN CADDESĠ 800 m 2 03 GÜLTEPE MAHALLESĠ 404/1 SOKAK 830 m 2 04 SAVAġ MAHALLESĠ 26. SOKAK 982 m 2 05 ĠSKENDERUN CUMHURĠYET 714,93 m 2 ANADOLU LĠSESĠ 06 SELAHATTĠN ALANYA 500,00 m 2 ĠLKÖĞRETĠM OKULU 07 TEPE MAHALLERDE PARKE TAġI DÖġENMESĠ (ĠHALE KAPSAMINDA) m 2 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009YILI FAALĠYETLERĠ (PARKE TAġI BAKIM ONARIMI) S.NO: MAHALLE CADDE VEYA SOKAK MĠKTARI (m 2 ) 01 Muradiye Mahallesi 226 Sokak 35 m 2 02 Muradiye Mahallesi 222 Sokak 30 m 2 03 Muradiye Mahallesi 223 Sokak 33 m 2 04 Muradiye Mahallesi 225 Sokak 33 m 2 05 Muradiye Mahallesi 226 Sokak 35 m 2 06 Muradiye Mahallesi 227 Sokak 50 m 2 07 Muradiye Mahallesi 228 Sokak 25 m 2 08 Muradiye Mahallesi 231 Sokak 35 m 2 71

77 09 Muradiye Mahallesi 232 Sokak 36 m 2 10 Muradiye Mahallesi 233 Sokak 40 m 2 11 Muradiye Mahallesi 234 Sokak 24 m 2 12 Muradiye Mahallesi 237 Sokak 80 m 2 13 Muradiye Mahallesi 239 Sokak 50 m 2 14 Muradiye Mahallesi 245 Sokak 70 m 2 15 Muradiye Mahallesi 287 Sokak 20 m 2 16 Dumlupınar Mahallesi 221 Sokak 40 m 2 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (TEL ÇĠT ÇEKĠLMESĠ) NO MAHALLE ADI CADDE VEYA SOKAK MĠKTARI (METRE) 01 Sakarya Mahallesi (Ziraat Bahçesi) m FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (OKULLARIN ĠÇ VE DIġ CEPHESĠNE BOYA YAPILMASI) NO OKULUN ADI CADDE VEYA MĠKTARI (m 2 ) SOKAK 01 ġükrü KANATLI ĠLKÖĞRETĠM OKULU 1780 m 2 02 KURTULUġ ĠLÖĞRETĠM OKULU 1920 m 2 03 ĠSTĠKLAL MAKZUME ANADOLU LĠSESĠ 1353 m 2 04 SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ 1025 m

78 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (OKULLARA ĠHATA DUVARI VE TEL ÇĠT ÇEKĠLMESĠ) NO OKULUN ADI CADDE VEYA MĠKTARI (m ve m 2 ) SOKAK 01 DR. GANĠ BAHADIRLI 75. ANAOKULU 16 m 02 KARAHÜSEYĠNLĠ ĠLKÖĞRETĠM KULU 30 m 03 EMĠNE SAADET ÇARMIKLI ĠLKÖĞRETĠM OKULU 350 m 2 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (OKULLARA YAPILAN MUHTELĠF ĠġLER) NO OKULUN ADI YAPILAN ĠġĠN ADI MĠKTARI (ADET) 1 Namık Kemal Ġlköğretim Okulu Lavaboların tamir ve tadilatı 2 ADET 2 Gazi Ġlköğretim Okulu ÇeĢme yapımı 1 ADET 3 MKÜ Turz. ĠĢlt. Otel. Yük. Okulu Okul bahçesinin aydınlatılması 1 ADET 4 Pirinçlik Meslek Yüksek Okulu Atölye binası yapılması 73

79 Fotoğraf 11. Kaldırım döģeme çalıģmaları 74

80 Fotoğraf 12. Asfalt serim çalıģmaları 75

81 Fotoğraf 13. Servis yolu çalıģmaları 76

82 Fotoğraf 14. Aydınlatma direklerinin çalıģmaları 77

83 Fotoğraf 15. Parke taģı döģeme çalıģması 78

84 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Eklenen(+) Aktarmayla DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 3,563, ,783, , , ,346, ,126, ,220, EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 3,563, ,783, , , ,346, ,126, ,220, Madencilik, Ġmalat ve ĠnĢaat ĠĢleri 3,563, ,783, , , ,346, ,126, ,220, ĠNġAAT ĠġLERĠ HĠZMETLERĠ 3,563, ,783, , , ,346, ,126, ,220, MAHALLĠ ĠDARELER 3,563, ,783, , , ,346, ,126, ,220, PERSONEL GIDERLERI 2,875, , ,905, ,442, , MEMURLAR 256, , , , SOZLESMELI PERSONEL 23, , , , , ISCILER 2,595, ,595, ,253, , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 403, , , , , MEMURLAR 35, , , , SÖZLEġMELĠ PERSONEL 5, , , , , ĠġÇĠLER 363, , , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2,947, , ,997, ,073, , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 439, , , , YOLLUKLAR 44, , , , GOREV GIDERLERI 86, , , , , HIZMET ALIMLARI 440, , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 368, , , , Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 1,530, ,530, ,197, , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 38, , , ,

85 SERMAYE GĠDERLERĠ 3,563, ,557, , , ,980, ,209, ,771, MAMUL MAL ALIMLARI 277, , , MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 200, , , GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI 120, , , GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 3,563, ,310, , ,732, ,208, ,523, MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI , ,

86 PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile 3030 belediyeler ile ilgili kanunlarla imar planında yeģil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut alanların temizlik, bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir. Kentlerin kötü görünümlerini yeģil alanların ve onların baskın elemanları olan ağaçların sürekli geliģen Ģekil değiģtiren estetik öz yapıları ile iklimi iyileģtirme, gölgeleme, toz süzme, gürültü etkisini azaltma, dinlenme olanağı sağlama ve kültürel etkileriyle kent halkının fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerine önemli ölçüde yanıt verdikleri artık kabul edilmektedir. Bu nedenlerle Park Bahçe Müdürlüğü kiģi baģına düģen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümü için, dünya standartları seviyesine ulaģtırmak amacıyla park ve bahçe, Piknik alanları çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeģil alan tesis edilecek yerleri tespit etmek, iliģki kurmak, mülkiyeti belediyeye ve hazineye ait alanların Etüt proje müdürlüğü tarafından hazırlanan projeleri yapmak veya yaptırmak için çalıģır. 2. KuruluĢ için gerekli olan bitkisel materyali temin için fidanlıklar, seralar kurmak/kurdurmak. Park bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı tanzimlerinde kullanılan oyun grupları, oturma grupları, spor aletleri ve diğer kent mobilyalarının atölyede üretimini sağlar veya ihtiyaç halinde satın alma yolu ile temin eder. 3. Mevcut yeģil alanların bakım-onarımını ve gerekirse modernizasyonunu yapar. 4. Ayrıca yapı bölgesi tanzim eder ve Ģehrin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) uygular/uygulatır. 5. ġehrimizde bulunan tüm kaldırım ve refüjlerde bitkilendirme ve ağaç dikme faaliyetleri yapar/ yaptırır. 6. Park-Bahçeler müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrolünü yapar. HakediĢlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. 7. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. Mezarlıklar 8. Bakanlar kurulu 3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı mezarlıklar nizamnamesinde belirtilen görevleri yerine getirir. 9. Mezarlıklar Müdürlüğü; Belediye tabiplikleri, hastane ve diğer sağlık kuruluģları tarafından gömme izin kağıdı düzenlenerek sevk edilen veya vatandaģlar tarafından gömme izin kağıdı ile baģvurusu yapılan cenazelerin, Belediye Meclisinde her yıl tespit edilen ücret tarifesi üzerinden kaldırılması görevini ifa eder. 10. Ġskenderun Belediyesi hudutları içerisinde bulunan halkımıza cenaze defin hizmetini ücretsiz vermek, Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altı inģaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, Ģehirlerarası cenaze nakillerini yapmak, yeni mezarlık alanları tahsis ederek hizmete açmak, özel mezarlıkların açılmasını yasalar çerçevesinde teģvik etmek, Mezarlıklar Müdürlüğünün baģlıca görevleri dir Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

87 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (SPOR VE YÜRÜYÜġ YOLLARI) S.NO ĠġĠN ADI MAHALLESĠ YAPIM ġeklġ ALANI (m 2 ) 01 Spor Alanları Sahil (Kaymakamlık Lojmanı KarĢısı) Mal Alımı (Ġhale) ĠĢçilik (Park Bahçe Elemanı) 02 Spor Alanları Sahil (Doğumevi KarĢısı) Mal Alımı (Ġhale) ĠĢçilik (Park Bahçe Elemanı) 03 Spor Alanları Mustafa Kemal Mahallesi Mal Alımı (Ġhale) ĠĢçilik (Park Bahçe Elemanı) 04 Spor Alanları Gürsel Mahallesi Mal Alımı (Ġhale) ĠĢçilik (Park Bahçe Elemanı) PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (REVĠZE YAPILAN PARK VE ÇOCUK OYUN ALANLARI) S.NO ĠġĠN ADI MAHALLESĠ YAPIM ġeklġ ALANI m 2 /ADET MALĠYETĠ Çocuk Parkı Mustafa Kemal Mahallesi Ġhale 1200 m 2 01 Park Bahçe Elemanı 02 Park Park Bahçe Elemanı 600 m 2 03 Çocuk Parkları ġehirdeki Tüm Parklar Park Bahçe Elemanı (ĠĢçilik) Doğrudan Temin (Yedek ġehrimizdeki Tüm Parklar Onarılıp Bakımı Yapılarak 04 YeĢil Alanlar ġehrin Muhtelif Yerlerinde Parça Alımı) Revize EdilmiĢtir. Park Bahçe Elemanı (ĠĢçilik) YeĢil Alanların Bakımı Yapılarak Gerekli Yerlere Mevsimlik Çiçek, Ağaç Ve Çalılar DikilmiĢtir. 82

88 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ (YEġĠL ALAN ÇALIġMALARI) S.NO ĠġĠN ADI MAHALLESĠ YAPIM ġeklġ ALANI (m 2 ) Oturma Bankı Alımı (1000 adet) ġehrimizdeki Tüm Park Ve Okullarda Ġhale 01 Kullanılmak Üzere AlınmıĢtır. 02 Budama ġehrimizin Parklarında, Refüjlerinde Ve Kaldırımlarında Bulunan Ağaç Ve Çalılar Ġhale Ve Park Bahçe ĠĢçileri Ġle (YaklaĢık 4500 adet bitki) Toplam YeĢil Alan Miktarı Tüm ġehir m KiĢi BaĢına DüĢen YeĢil Alan Miktarı KiĢi BaĢına 7,6 m 2 83

89 Fotoğraf 16. Ağaç budama çalıģmaları 84

90 Fotoğraf 17. Park Bahçe çalıģması 85

91 Fotoğraf 18. Sahil ağaçlandırma çalıģmaları 86

92 MEZARLIKLAR BĠRĠMĠ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET MĠKTARI 01 Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Belediye tabiplikleri, hastane ve 5 diğer sağlık kuruluģları tarafından gömme izin kağıdı düzenlenerek sevk edilen cenaze sayısı 04 Düzenlenen gömme izin kağıdı 88 sayısı 05 Ücretsiz verilen defin hizmeti Tahsis edilen mezar yeri sayısı ġehirler arası nakil edilen cenaze 5 sayısı 08 Tahsis edilen yeni mezarlık alanı - 09 Ġzin verilen özel mezarlık sayısı - 87

93 AÇIKLAMA 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden PARK BAHÇE MÜDRÜLÜĞÜ 1,000, ,869, ,869, ,417, ,452, EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 1,000, ,869, ,869, ,417, ,452, Tarim, Ormancilik, Balikçilik ve Avcilik Hiz. 1,000, ,869, ,869, ,417, ,452, Tarim Hizmetleri 1,000, ,869, ,869, ,417, ,452, MAHALLĠ ĠDARELER 1,000, ,869, ,869, ,417, ,452, PERSONEL GIDERLERI 509, , , , MEMURLAR 138, , , , ISCILER 370, , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 87, , , , MEMURLAR 31, , , , ĠġÇĠLER 55, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2,267, ,267, , ,489, TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 610, , , , YOLLUKLAR 12, , , GOREV GIDERLERI HIZMET ALIMLARI 1,100, ,100, , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 150, , , , Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 200, , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 195, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 1,000, ,005, ,005, , ,733, MAMUL MAL ALIMLARI 505, , , GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 200, , , GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 800, , , , GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI 1,000, , ,500, ,500,

94 ULAġIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Belediyeye ait tüm araç gereç ve iģ makinalarının tamir, bakım, onarım, boya ve kaporta iģlerini yapmak, bu amaçla ihtiyaç duyulan yedek parçaları temin etmek/edilmesini sağlamak ve ihtiyaç duyulan madde ve malzemeleri temin etmek, kullanan müdürlük ve birimlere zimmeti olarak teslimini yapmak. 2. Belediyeye ait tüm araç ve iģ makinalarının akaryakıt, madeni yağ ve antifriz ihtiyacını karģılamak üzere gerekli iģ ve iģlemleri yapmak, ikmallerini yapmak, bunlarla ilgili giriģ-çıkıģ kayıtlarını tutarak kartlara iģlemek ve takibini yapmak. 3. Belediyeye alınacak araç, gereç, iģ makinası, yedek parça, akaryakıt, madeni yağ ve bu iģi yapacak iģçilerin taleplerini ilgili müdürlüklerden almak ve bunlarla ilgili teknik Ģartnameleri hazırlayarak ilgili mercilere göndermek, sonuçlandırmak. 4. Belediyenin imkanları dahilinde bölge kamu kurumlarının (Okul, Ana Sağlık Merkezi, Park, Pazar Yeri, Köprü, Merdiven, Korkuluk Demiri ve benzeri) tüm kaynak iģ ve iģlemlerini yapmak. 5. Belediyeye ait araç ve iģ makinelerinin hasar-arıza tespitlerini yaparak, sonuçlandırmak. 6. Belediyeye ait tesislerde bulunan mekanik ekipman-enstrümanların bakım onarımlarını yapmak. 7. Otobüs durakları, banklar, reklâm panoları ve Trafik tanzim levhalarının imal etmek, düzenli olarak bakım onarımlarını yapmak. 8. BaĢkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak veya yaptırmak 9. UlaĢım müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrollüğünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. 10. Cenaze nakil aracı, cenaze yıkama aracı, otobüs ve taziye çadırı kurum iģlemi için ekipleri yönlendirmek Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

95 12-ULAġIM MÜDÜRLÜĞÜ YILI HĠZMETLERĠNE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER No ĠĢin Adı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Birim Toplam 01 ĠĢ Makinesi Adet Dizel Adet Benzinli Adet Radyatör Adet Oto Elektrik Adet Lastik Adet Kaporta-Boya Adet Kaynak Adet Motorin Litre Benzin Litre Madeni Yağ Litre OtobüsTahsisi Adet CenazeYıkama Adet Cenaze TaĢıma Adet Çadır Kurumu Adet Gelen Evrak Adet Giden Evrak Adet

96 12-ULAġIM MÜDÜRLÜĞÜ YILI HĠZMETLERĠNE ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER-2 S.NO YAPILAN FAALĠYET MĠKTARI 01 ĠĢ Makinesi tamiri 107 adet 02 Dizel 186 adet 03 Benzinli 49 adet 04 Radyatör 18 adet 05 Oto Elektrik 128 adet 06 Lastik 176 adet 07 Kaporta - Boya 34 adet 08 Kaynak 76 adet 09 Motorin lt. 10 Benzin lt. 11 Madeni Yağ lt. 12 (Okul, Ana Sağlık Merkezi, Park, Pazar Yeri, Köprü, Merdiven, Korkuluk Demiri ve benzeri) kaynak iģ iģlemleri 13 Otobüs durakları, banklar, reklâm panoları ve Trafik tanzim levhalarının imali faaliyeti 14 Otobüs durakları, banklar, reklâm panoları ve Trafik tanzim levhalarının bakım faaliyeti 15 Mekanik ekipman-enstrümanların bakım onarım faaliyeti 16 Otobüs Tahsisi 534 adet 17 Cenaze Yıkama Aracı Tahsisi 130 adet 18 Cenaze TaĢıma Aracı Tahsisi 774 adet 19 Taziye Çadırı Kurumu 691 adet 20 Gelen Evrak 447 adet 21 Giden Evrak 683 adet 22 Diğer Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

97 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI ULAġIM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Eklenen(+) Aktarmayla DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden MAKĠNE ĠKMAL(ULAġIM)MÜDÜRLÜĞÜ 6,992, , , ,992, ,696, ,045, , GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 6,992, , , ,992, ,696, ,045, , Genel Hizmetler 6,992, , , ,992, ,696, ,045, , Diğer genel hizmetler 6,992, , , ,992, ,696, ,045, , MAHALLĠ ĠDARELER 6,992, , , ,992, ,696, ,045, , PERSONEL GIDERLERI 825, , ,025, , , MEMURLAR 88, , , , SOZLESMELI PERSONEL ISCILER 737, , , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 117, , , , , MEMURLAR 15, , , , SÖZLEġMELĠ PERSONEL 3, , , ĠġÇĠLER 99, , , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 5,762, , , ,512, ,556, , URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 270, , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2,226, , ,951, ,439, , YOLLUKLAR 5, , , , , GOREV GIDERLERI 15, , , , , HIZMET ALIMLARI 2,585, , ,685, ,617, , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 650, , , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 10, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 286, , , , MAMUL MAL ALIMLARI 286, , , ,

98 SU VE KANAL ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. KullanılmıĢ sularla yağmur sularının toplanması, yerleģim bölgelerinden uzaklaģtırılması ve zararsız biçimde boģaltma yerine ulaģtırılması ya da bu sulardan yararlanılması için, gerekli her türlü tesisin etüd ve projesini hazırlamak veya hazırlatmak. 2. Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmıģ sularla ve sanayi atıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına ya da azalmasına yol açacak faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konularda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak. 3. Yeni binalara kanalizasyon bağlantılarını yapmak 4. Mevcut kanalizasyon Ģebekesinin bakım onarımını yapmak 5. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu hususlarda her türlü yetkiyi kullanmak. 6. Su ve Kanal ĠĢleri Müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü malhizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrollüğünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. 7. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. Arıtma Hizmetleri 8. Kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksuların, atıksu arıtma tesisinde arıtılarak yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak deģarjını sağlamak için tesisin en iyi Ģekilde iģletilmesini temin etmek, 9. Kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelerde, foseptiklerde biriktilen evsel ve endüstriyel atıksuların vidanjörler ile taģınıp Su ve Kanal ĠĢleri Müdürlüğünün belirleyeceği noktalardan kanalizasyon sistemine boģaltılmasını denetlemek görevleri ni yerine getirmektedir Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

99 13-SU VE KANAL ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET SAYI 01 Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları temizliği 100 km 02 Açık kanal temizliği 290 adet 03 Atık suların, atık su arıtma tesisinde arıtılması, arıtılan suyun m 3 /gün deģarjını sağlamak için tesisin iģletilmesine iliģkin faaliyetler 04 Logar temizliği Resmi daire kanal aboneliği - 06 Ġsim değiģikliği iģlemleri - 07 Terk abone iģlemleri - 08 Ġptal abone iģlemleri - 09 Kanal abone iģlemleri yıllara sari 10 Yeni binalara kanalizasyon bağlantı faaliyeti Muayene bacası tamir bakım onarımı yapılmıģ ve baca kapağı 167 kapak değiģimi değiģtirilmiģtir. 12 Muayene bacası tamir bakım onarımı 430 adet 13 Kılavuz aracı ile muayene bacası, parsel bacası ve kanal temizliği 2235 adet hat 14 Vidanjör aracı ile foseptik temizliği 608 adet 15 Muhtelif ebatlarda beton parsel baca kapağı 430 adet 16 Logar kapağı imalatı 100 adet 17 Atık suların, atık su arıtma tesisinde arıtılması, arıtılan suyun deģarjını sağlamak için tesisin iģletilmesine iliģkin faaliyetler 1. Yıllık arıtılan giriģ suyu debisi 2. Yıllık tüketilen elektrik enerjisi 3. Yıllık çıkan çamur miktarı 4. Toplam harcanan polielektrolit 18 Gelen Evrak Giden Evrak m 3 /yıl ,34 TL ,30 m 3 /yıl Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

100 Fotoğraf 19. Liman B çalıģması 95

101 Fotoğraf 20. Menfez çalıģmaları 96

102 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI SU VE KANAL ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden SU VE KANAL ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 10,132, ,826, , , ,958, ,363, ,944, ,651, ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ 10,132, ,826, , , ,958, ,363, ,944, ,651, Atik Su Yönetimi Hizmetleri 10,132, ,826, , , ,958, ,363, ,944, ,651, Atik su yönetimi hizmetleri 10,132, ,826, , , ,958, ,363, ,944, ,651, MAHALLĠ ĠDARELER 10,132, ,826, , , ,958, ,363, ,944, ,651, PERSONEL GIDERLERI 113, , , , MEMURLAR 113, , , , SOZLESMELI PERSONEL SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 18, , , , MEMURLAR 18, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 2,441, ,279, , , ,720, ,508, ,212, TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1,231, , ,431, ,365, , YOLLUKLAR 3, , , GOREV GIDERLERI 1, , , HIZMET ALIMLARI 2,441, ,538, , ,479, ,410, ,068, MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 437, , , , , Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 65, , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 4, , , , , FAIZ GIDERLERI 500, , , DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI 500, , , SERMAYE GĠDERLERĠ 7,691, ,915, ,606, ,731, ,223, ,651,

103 SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Ġçme ve kullanma suyunun her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, kaynaklardan aboneye ulaģıncaya kadar her türlü tesisin, etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları devralıp iģletmek, bakım ve onarımlarını yapmak. 2. Ġçme ve kullanma suyunun her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için su kuyularının açılması, terfi istasyonlarının, Ģebeke depolarının, isale Ģebeke hatlarının, abone Ģube bağlantılarının etüt ve projelerini yapmak veya yaptırmak. Bu etüt ve projelere uygun olarak bu tesisleri kurmak veya kurdurmak. ĠĢletmeye almak, iģletme sonunda bakım ve onarım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 3. ġube bağlantıları ile su abonelik iģlemlerini yapıp abonelerin tahakkuk ve tahsilat iģlemlerini yapmak 4. Tüm bu hizmetleri yapar iken gerekli bakım onarım iģlemlerini yapmak. 5. Diğer müdürlüklerle gerekli koordinasyonu oluģturarak belediye baģkanının talimatları doğrultusundaki iģlemleri yerine getirmek. 6. Su iģleri müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrolünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. 7. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

104 14-SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET SAYI 01 Açılan yeni kuyu sayısı - 02 Klor tüplerinin dolumu ve bakımı ġehrin muhtelif yerlerinde ana boru tamiratları ġehrin muhtelif yerlerinde abone borusu tamiratı Yeni su bağlantıları Hatları çürümüģ ve suları akmayan abonelere yeni hat çekilmesi ve 47 aktarmalar yapılması 07 Suları akmayan az akan abonelerin hattına hava basınç uygulanarak 6 sorunları giderilmesi 08 Abonelik hizmetlerine iliģkin faaliyetler; Sayaç okuma iģlemlerimiz 2 Ģer aylık dönemler halinde yapılmaktadır. 2 Ayda 09 Mesken aboneliği ĠĢyeri aboneliği ĠnĢaat aboneliği Resmi Daire aboneliği 3 13 Ġsim DeğiĢiklikleri ĠĢlemleri Terk Abone ĠĢlemleri Ġptal Abone ĠĢlemleri Akıllı Sayaç Takma Su kuyusu motor tamiri Pompa tamiri ġebeke vana tamiri 6 20 ġebeke vana değiģikliği ġebekeye yeni çekvalf ġebeke çekvalf tamiri 3 23 Terfi istasyonunda yatay milli motor kademesi tamir ve bakımı Mevcut Kuyu sayısı Üretilen su miktarı m 3 26 Halkla ĠliĢkiler Birimine gelen Ģikayet miktarı - 27 Cevap verilen Ģikayet miktarı Toplam Abone sayısı Toplam su borusu uzunluğu 350 km 30 Tüketilen su miktarı m 3 31 Ġçme suyunu Ģebekeden alan nüfus oranı % KiĢi baģına düģen su miktarı 110 lt 33 Borcundan dolayı kesilen abone sayısı Bozuk sayaç sayısı Gelen evrak Giden evrak Diğer Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

105 Fotoğraf 21. Kazım Karabekir su boruları yenileme çalıģması 100

106 Fotoğraf 22. Muradiye Mahallesi çalıģmaları 101

107 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 13,561, ,428, , , ,989, ,577, ,411, ,000, ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ 13,561, ,428, , , ,989, ,577, ,411, ,000, Su Temini ĠĢleri ve Hizmetleri 13,561, ,428, , , ,989, ,577, ,411, ,000, Su temini iģleri ve hizmetleri 13,561, ,428, , , ,989, ,577, ,411, ,000, MAHALLĠ ĠDARELER 13,561, ,428, , , ,989, ,577, ,411, ,000, PERSONEL GIDERLERI 1,075, , ,208, ,147, , MEMURLAR 268, , , , , SOZLESMELI PERSONEL ISCILER 807, , , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 182, , , , , MEMURLAR 45, , , , ĠġÇĠLER 137, , , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 7,103, , , ,855, ,101, , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3,597, , ,539, ,450, , YOLLUKLAR 7, , , , GOREV GIDERLERI 4, , , , , HIZMET ALIMLARI 3,154, , ,694, ,114, , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 235, , , , , Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 75, , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 30, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 13,561, ,067, , ,708, , ,586, ,000, MAMUL MAL ALIMLARI 65, , , , , GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI 13,561, ,002, ,563, ,563, ,000,

108 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunun çerçevesinde çıkan yönetmelikler (Katı Atıkların Kontrolü, ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği, tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, Gürültü Kontrolü, Hava Kalitesini Koruma, Su Kir1iliği Kontrolü) ve diğer mevzuatların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirir ve kanuni yetkileri kullanır, diye ifadesini bulan hükümler, Müdürlüğümüzün görevlerinin tanımına açıklık getirmektedir. Ġnsanların ortak varlığı olan, çevrenin korunması, iyileģtirilmesi, su, toprak ve hava kirliliği' nin önlenmesi görevlerini diğer ilgili kurum ve kuruluģlarla eģgüdüm içinde ve dayanıģma bilinci ile yerine getirmekle yükümlüdür. Çevre Birimi 1. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileģtirilmesi için prensipleri tespit etmek, programlar hazırlamak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almak, 2. Belediye sınırları içinde kalan alanda çevre denetlemesi yapmak için komisyon oluģturmak. 3. Gürültü denetimi ve gürültü kontrol izin belgesi vermek. 4. Ġktisat birimi, ve Zabıta müdürlükleri ile GSM denetimlerine katılmak. 5.BaĢkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak veya yaptırmak. 6. Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal-hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrollüğünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. Veterinerlik Hizmetleri 8. Hayvansal gıdaların ve genel gıda güvenliğinin temini amacı ile yapılan denetim hizmetleri. 9. Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri. 10. Sahipli hayvanlara yönelik poliklinik ve gömü hizmetleri. 11. Hayvan veya hayvansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, iģlendiği ve satıldığı iģ yerlerinin ruhsatlandırma iģlemlerinde komisyonda bulunmak ve teknik görüģ bildirmek. 12. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. Sağlık ĠĢleri 13. ġüpheli ölümlerde Cumhuriyet Savcılığına sevk 14. Defin belgesi ve yol belgesi onaylanması 15.Diğer cenaze iģlemleri 16. Hasta Sevki 17. Hasta Muayenesi 18. Sağlık raporu onaylanması 19. Diğer poliklinik hizmetleri 20. Yapılan müracaatların, yerine gidilerek uygun yada uygun değil raporunun onaylanması 21. Ġktisat, ve Zabıta müdürlükleri ile ekip denetimlerine katılmak. 22. Diğer insan sağlığını ilgilendiren denetimlere katılmak 23. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

109 Mezbaha 24. Küçük ve büyük baģ hayvanların veteriner kontrolünde kesimini yaparak esnafa dağıtımını yapmak. 25. Kesim için getirilen hayvanların kayıtlarını yaparak Tarım Bakanlığını aylık olarak bilgilendirmek 26. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. 15-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET SAYI 01 Katı Atıkların Kontrolü faaliyetleri - 02 Ambalaj atıklarının kontrolü faaliyetleri - 03 Tehlikeli atıkların kontrolü faaliyetleri - 04 Gürültü Kontrolü faaliyetleri - 05 Hava Kalitesini Koruma faaliyetleri 3 06 Su Kir1iliği Kontrolü faaliyetleri Su, Toprak Ve Hava Kirliliği faaliyetleri - 08 Ġlgili kurumlarla eģ güdüm çalıģması - 09 Çevrenin iyileģtirilmesi faaliyetleri - 10 Çevre denetlemesi faaliyetleri Katı atık birliğinin sekretarya hizmetleri - 12 Gürültü denetimi ve gürültü kontrol izin belgesi - 13 Hayvansal gıdaların ve genel gıda güvenliğinin temini amacı ile 320 yapılan denetim hizmetleri 14 Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri Sahipli hayvanlara yönelik poliklinik ve gömü hizmetleri Hayvan veya hayvansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, iģlendiği ve - satıldığı iģ yerlerinin ruhsatlandırma faaliyetleri 17 Sağlık hizmeti olarak ġüpheli ölümlerde Cumhuriyet Savcılığına sevk - 18 Defin belgesi ve yol belgesi onaylanması - 19 Diğer cenaze iģlemleri (ölüm belgesi) Hasta Sevki Hasta Muayenesi Sağlık raporu onaylanması - 23 Diğer poliklinik hizmetleri - 24 Yapılan müracaatların, yerine gidilerek uygun ya da uygun değil - raporunun onaylanması 25 Ekip denetim faaliyeti - 26 Ġnsan sağlığını ilgilendiren diğer denetimlere katılma faaliyeti - 27 Küçük ve büyük baģ hayvanların veteriner kontrolünde kesimini yapma ve dağıtımı iģlemi yapma faaliyetleri 28 Kesim için getirilen hayvanların kayıtlarının yaparak Tarım Bakanlığını aylık olarak bilgilendirme faaliyeti Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

110 29 Muayene ve Tedavi Edilen Hayvan - 30 Ġç Hastalıklar (hayvan) - 31 DıĢ Hastalıklar (hayvan) - 32 Göz Hastalıkları - 33 Doğum-Jinekolojik Hastalıklar - 34 Paraziter Hastalıklar KısırlaĢtırma Operasyonu Fakültelere Sevk - 37 Ġthal Karma AĢı - 38 Ġthal Kuduz AĢı Yerli Kuduz AĢı - 40 Kayıt Tescili Yapılan Hayvan MüĢahedeye Alınan - 42 Laboratuara Gönderilen - 43 Esnaf Denetimi KüĢat Uygun Raporu - 45 KüĢat Ruhsat BaĢvurusu Reddedilen - 46 KüĢat BaĢvurusuna Süre Verilen - 47 Balık Kontrol Sayısı - 48 Köpek barınağında bakılan köpek ve kedi sayısı Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Diğer Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

111 VETERĠNERLĠK BĠRĠMĠ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.No Faaliyetin Adı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Biri Toplam 01 Muayene ve Tedavi Edilen Hayvan 02 Ġç Hastalıklar 03 DıĢ Hastalıklar 04 Göz Hastalıkları 05 Doğum-Jinekolojik Hastalıklar 06 Paraziter Hastalıklar KısırlaĢtırma Operasyonu 08 Fakültelere Sevk 09 Ġthal Karma AĢı 10 Ġthal Kuduz AĢı Yerli Kuduz AĢı 12 Kayıt Tescili Yapılan Hayvan MüĢahedeye Alınan 14 Laboratuara Gönderilen 15 Esnaf Denetimi KüĢat Uygun Raporu 17 KüĢat Ruhsat BaĢvurusu Reddedilen 18 KüĢat BaĢvurusuna Süre Verilen 19 Balık Kontrol Sayısı 20 Gelen Evrak Giden Evrak

112 Fotoğraf 23. Ġskenderun Belediyesi hayvan barınağı 107

113 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1,704, , , ,704, , ,064, ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ 1,704, , , ,704, , ,064, Kirliliğin Azaltilmasi Hizmetleri 1,704, , , ,704, , ,064, Kirliliğin azaltilmasi hizmetleri 1,704, , , ,704, , ,064, MAHALLĠ ĠDARELER 1,704, , , ,704, , ,064, PERSONEL GIDERLERI 275, , , , MEMURLAR 275, , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 30, , , , MEMURLAR 30, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 1,041, , , ,041, , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 197, , , , YOLLUKLAR 3, , , , GOREV GIDERLERI 80, , , , HIZMET ALIMLARI 330, , , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 316, , , , , Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 110, , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 4, , , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 356, , , , MAMUL MAL ALIMLARI 356, , , ,

114 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak, 4. Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını SayıĢtay BaĢkanlığına göndermek, 5. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, 6. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsilât iģlemlerini yürütmek, 7. Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapmak, 8. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi iģlemlerini yapmak, 9. Tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini yapmak, 10. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek, 11. Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemlerini yürütmek, 12. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, 13. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, 14. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak, 15. Muhasebe hizmetlerini yürütmek. 16. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak, 17. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından ihale yolu ile gerçekleģtirilen her türlü mal- hizmet alımı ve yapımı iģlerinin kontrolünü yapar. Hak ediģlerini düzenler, kabullerini yaparak sonuçlandırır. 18. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak. Gelirler Birimi 19. Belediyemizin gelirlerini yasaların tanımıģ olduğu olanaklar ölçüsünde tahakkuk eden vergilerini yasal süre içinde tahsiline çalıģarak tahsilatı çabuklaģtırmak, 20. GeliĢen teknolojiye uygun olarak ilan reklam ve eğlence vergilerini düzenlemek, 21. Ġskenderun Belediyesi adına kayıtlı gayrimenkullerin kiraya verilmesini, arsa alım ve satımını, devir iģlemlerini, otoparkları, taģınmazların bakım ve onarımlarının takibi ile söz konusu yerlerin her türlü hukuki iģlemlerini yürütmek Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

115 22. Diğer Müdürlüklere ait para cezalarının ve encümenden çıkan para cezalarının tahsilatını yapmak Ġktisat ĠĢleri 23. Ölçü ve Tartı aletlerinin standart belirtilen ölçülere uygunluğu noktasında muayene ve damgalama iģlemlerini ilgili yasaya göre yapmak ve yaptırılmasını sağlamak. 24. Belediye gelirlerini artırmak, gelir kaybını önlemek için belediye vergi ve harçlarını ödemeyen esnaflar ikaz ederek, yasalara uymayanlar hakkında kanuni iģlem yaparak Encümene sevk etmek. 25. Hafta tatili ruhsatına tabi olan iģyerlerinin denetimlerinin yapılarak hafta tatili ruhsatı almalarını sağlamak. 26. ÇeĢitli kuruluģlarca talep edilen fiyat tarifeleri ve muhammen bedel araģtırma raporları hazırlamak, fiyat ve tarife belirleme kapsamında hazırlanan raporları Belediye Encümenine sunmak. 27. Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek. 28. Belediye mücavir alanları içerisinde belde sakinlerini ilgilendiren Ġktisadi ve belediye ile ilgili konularda belediyeye yetki veren kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve talimatnameler ile Belediye Meclis ve Encümeninin kararlarını tatbik etmek bu mevzuat çerçevesinde belde halkının iktisadi ve sosyal yönden kalkınmasını, refah seviyesinin yükselmesi için plan ve programların hazırlanması, yapılan denetimlerde aksaklık ve noksanlıkların giderilmesi konusunda ilgili birimlerce icra olunacak Ģekilde raporlar düzenleyerek sunmak ve mevzuata uygun olarak denetlenmesi suretiyle gerektiğinde adli ve idari mercilere intikal ettirmek. KüĢat ĠĢlemleri sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3572 sayılı ĠĢyeri Açma Ruhsatlarına iliģkin Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ve diğer Kanunlar ile Tüzük ve Yönetmeliklere Belediye Meclisi ve Encümeni kararlarına, BaĢkanlık emirlerine uygun olarak; a. Sıhhi ve Sair ĠĢletmelere ruhsat vermek. b. 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi iģletmelere ruhsat vermek. c. Sıhhi ve Gayri Sıhhi iģletmelerin yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre sınıf tespitini yapmak, gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak 30. Yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren iģyerlerinin ruhsat iptali ve kapatılması hususunda mevcut mevzuat hükümlerine göre gerekli gördüğünde, iģyerini faaliyetten men etmek üzere gerekli çalıģmaları yapmak. 31. Mükelleflerden gelen Ģikayetleri hızlı bir Ģekilde değerlendirerek, gerekli iģlemleri yapar ve sonuçlandırır. 32.ĠĢyerlerinde çalıģtırılanların 3308 sayılı yasa kapsamındaki belgelerinin takibini yapmak. 33. Belediye demirbaģlarının sayımı, ambar kayıtlarını yapmak Hal Birimi 34. Belediyemiz sınırları içerisinde vuku bulan yaģ sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarının uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

116 üretici ve tüketiciler ile yaģ sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını korumak, toptancı hallerini modern ve çağdaģ bir alt yapı sistemine kavuģturmaktır. 35. Hale giriģ çıkıģ yapan araçların ücretlerinin tahsili ve denetimlerinin yapılması sayılı yasanın 1. maddesi gereğince iģlem yapmak. Otogar Birimi 37. Otogarın denetimini ve koordinasyonunu yapmak ve yaptırmak. 38. Yolcuların güvenle yolculuklarına baģlayabilmesi gerekli tedbirleri almak 39. Otogara giriģ ve çıkıģ yapan Otobüslerin ücretlerinin tahsilini ve denetimini yapmak. 40. Kamyon, tır garajı ve minibüs garajı denetimini yapmak ve yaptırmak. 41. Kamyon tır garajı ve minibüs garajı ücret tahsili ve denetimini yapmak ve yaptırmak Kamu UlaĢım Birimi 42. Çevre beldelerden gelen ve iskenderun a ait minibüs ve otobüslerin kontrolünü yapmak. 16-MALĠ HAZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET SAYI 01 Belediye gelirlerini tahakkuk sayısı Belediye giderlerinden hak sahiplerine yapılan ödeme sayısı Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, 4288 saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi iģlemleri 04 Mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemleri Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemleri Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst 5 yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak üzere verilen eğitim faaliyetleri 07 Ön mali kontrol faaliyeti Muhasebe hizmetleri Belediye Meclisine gönderilen talep sayısı 5 10 Belediye Encümenine gönderilen talep sayısı - 11 Mükellef sayısı Mükellef dosyalarının dijitalleģtirilmesi faaliyeti 13 Dijital program sayısı 14 Yapılan ihale sayısı 15 Doğrudan alım sayısı TaĢınmazlara iliģkin iģ ve iģlemler (Kiraya verilen mülkler dahil olmak üzere) 17 Tahsilât iģlem sayısı Ölçü ve Tartı aletlerinin standartlara göre uygunluğu noktasında 354 muayene ve damgalama iģlemleri sayısı 19 Vergi ve harçlarını ödemeyen esnaflar hakkında yapılan iģlem sayısı Hafta tatili ruhsatına tabi olan iģyerlerine verilen hafta tatili ruhsat sayısı Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

117 21 ÇeĢitli kuruluģlarca talep edilen fiyat tarifeleri ve muhammen bedel araģtırma raporları, fiyat ve tarife belirleme kapsamında hazırlanan rapor sayısı 22 Gayri sıhhi müesseseler ile umama açık istirahat ve eğlence yerlerine yapılan denetim sayısı - Denetimler zabıta müdürlüğü tarafından yapılmaktadır 23 Ġktisadi iģlemlere iliģkin adli makamlara intikal ettirilen iģlem sayısı 24 Sıhhi ve Sair ĠĢletmelere verilen ruhsat sayısı ve 3. sınıf gayri sıhhi iģletmelere verilen ruhsat sayısı Diğer küģat iģlemleri 27 Toptancı hali ile ilgili hizmetler 4 28 Otogarla ilgili verilen hizmetler 7 29 UlaĢım birimi ile ilgili hizmetler (1 yılda giren-çıkan araç sayısı) Bu listede sayılmayan diğer hizmetler 31 TaĢınmazların (belediye) miktarı 32 Otogara giriģ ve çıkıģ yapan otobüs sayısı Yıllık vergi mükellef sayısı Parkometre sayısı (kaç sokakta, kaç adet) Spor tesisleri sayısı (kiraya verilen) 2 36 Otopark sayısı (kiraya verilen) 6 37 Personele verilen yemek (günlük ) KiĢi sayısı Gelen Evrak Giden Evrak Diğer Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

118 GELĠRLER BĠRĠMĠ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ S.NO YAPILAN FAALĠYET MĠKTARI 01 Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Belediye Meclisine gönderilen talep sayısı - 04 Belediye Encümenine gönderilen talep sayısı - 05 Ölçü ve Tartı aletlerinin standartlara göre uygunluğu noktasında muayene ve damgalama iģlemleri sayısı 354 Ölçü ve Tartı Aleti damgalandı. 06 Hafta tatili ruhsatına tabi olan iģyerlerine verilen 600 hafta tatili ruhsat sayısı 07 Sıhhi ve Sair ĠĢletmelere verilen ruhsat sayısı ve 3. sınıf gayri sıhhi iģletmelere verilen ruhsat 49 sayısı 09 Diğer küģat iģlemleri - 10 KüĢadiye komisyon raporu KüĢat Ruhsat BaĢvurusu Reddedilen Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

119 Fotoğraf 24. Ġskenderun Otogarı 114

120 AÇIKLAMA 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Eklenen(+) Aktarmayla DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden HESAP ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ(MALĠ ĠġLER) 10,432, ,266, ,309, ,389, ,544, ,605, , GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 10,432, ,266, ,309, ,389, ,544, ,605, , Yasama ve Yürütme Organlari 10,432, ,266, ,309, ,389, ,544, ,605, , Finansal ve Mali ĠĢler 10,432, ,266, ,309, ,389, ,544, ,605, , MAHALLĠ ĠDARELER 10,432, ,266, ,309, ,389, ,544, ,605, , PERSONEL GIDERLERI 647, , , , , MEMURLAR 647, , , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 104, , , , MEMURLAR 104, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 1,230, , , ,138, ,830, , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 417, , , , , YOLLUKLAR 20, , , , GOREV GIDERLERI 120, , , , , , HIZMET ALIMLARI 512, , , , , MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI 50, , , , Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 10, , , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 101, , , , , FAIZ GIDERLERI 100, , DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI 100, , CARI TRANSFERLER 2,120, , , ,122, ,863, , , GOREV ZARARLARI 260, , , ,

121 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER 20, , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 240, , , GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 1,600, , ,782, ,781, SERMAYE GĠDERLERĠ 80, , , , MAMUL MAL ALIMLARI 80, , , , SERMAYE TRANSFERLERI 150, , , , YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI (Tesekkullere Yapilan 150, , , , YEDEK ÖDENEKLER 6,000, , ,205, ,205, PERSONEL YEDEK ODENEGI 1,500, , ,377, ,377, ONGORULEMEYEN GIDERLER ODENEGI 1,500, , ,060, ,060, YEDEK ODENEK 3,000, , ,768, ,768,

122 GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Mülkiyet sorunu yaģayan gece kondulara kamulaģtırma ve imar uygulamaları yolu ile çözüm getirmek. 2. Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması, 3. Ġmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı olarak inģa edilmiģ veya inģa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak iģlemleri düzenlemek ve bu iģlemlerle ilgili müracaat, tesbit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususların belirlenmesi, 4. Islah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri gibi kamu hizmet ve tesislerinin Ġskenderun Belediyesi nce onanan projelerine göre yapılması ve onarılması, 5. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

123 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden Ek Aktarmayla AÇIKLAMA Eklenen(+) DüĢülen(-) GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ 158, , , , , , ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ 158, , , , , , Ġskan ĠĢleri ve Hizmetleri 158, , , , , , iskan iģleri ve hizmetleri 158, , , , , , MAHALLĠ ĠDARELER 158, , , , , , PERSONEL GIDERLERI 113, , , , MEMURLAR 113, , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 18, , , , MEMURLAR 18, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 17, , , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5, , , YOLLUKLAR 2, , , GOREV GIDERLERI HIZMET ALIMLARI MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI , , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 10, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ 10, , , , GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 10, , , ,

124 STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Gerekli olan araģtırma konularını belirleyip bu konularda araģtırma yapmak veya aptırmak, 2. Uzun, orta ve kısa vadeli projeler hazırlamak veya hazırlatmak, 3. Belediyenin Müdürlükleri ve bağlı kuruluģları ile kurumun iliģkide bulunduğu kiģi, kurum, kuruluģ ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak, 4. BaĢkanlık Makamınca istenen araģtırma çalıģmalarını yapmak, 5. Belediyenin, DPT ve Vilayet ile iliģkilerinde koordinasyonu sağlamak, 6. Toplanan istatistiki bilgileri bilgisayar ortamında değerlendirerek devamlı kullanılabilir hale getirmek, 7. Belediye çalıģanlarının ve halkın Belediye performansı hakkındaki kanaatini araģtırmak vb. anketleri yapmak veya yaptırmak, 8. Yatırımları izlemek ve rapor haline getirerek iç ve dıģ birimlerin (Vilayet, DPT...) hizmetine sunmak. 9. Maliye bakanlığı Strateji geliģtirme birim yönetmeliğinin ilgili maddelerini yürütür. 10. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

125 18-STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYETLERĠ TARĠH OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS FAALĠYET 2008 yılı faaliyet raporu çalıģmaları baģlamıģtır. Kalite yönetim sistemi eğitimleri devam etmektedir. Kalite yönetim sistemi eğitimleri devam etmektedir yılı faaliyet raporu hazırlıkları devam etmektedir kamu Mali yönetimi ve Kontrolü kanunu 55. maddesi gereğince Kamu Ġç Standartları çalıģması devam etmektedir yılına ait faaliyet raporu hazırlanarak meclise sunulmuģtur.(03/04/2009) Kamu Ġç Standartlarının hazırlık çalıģmaları devam etmektedir sayılı Belediye Kanunu 41. maddesi gereğince stratejik planın yenilenmesi amacı ile meclise yazı yazılmıģtır. ( 18/05/2009 ) 5018 kamu Mali yönetimi ve Kontrolü kanunu 9. maddesi gereğince 2010 yılı performans programı için çalıģmalar baģlamıģtır. ( 24/06/2009 ) 5018 kamu Mali yönetimi ve Kontrolü kanunu 55. maddesi gereğince Kamu Ġç Standartları oluģturularak Maliye Bakanlığına gönderilmiģtir. (30/06/2009) Stratejik planın çalıģma ekibi oluģturularak çalıģmalara baģlanmıģtır. (29/06/2009) Stratejik Planlama ÇalıĢmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. (15/07/2009) Stratejik Planlama ÇalıĢmaları kapsamında DıĢ PaydaĢ ve Ġç PaydaĢlarımıza anketler gönderilmiģtir. ( 27/07/2009) 2010 yılı Performans programı, yılı Stratejik Planı çalıģmaları devam etmektedir. EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK 2010 yılı Performans programı tamamlanarak encümene gönderilmiģtir. (16/09/2009) yılı Stratejik Planı tamamlanarak encümene havale edilmiģtir. (19/10/2009 ) 2010 yılı Performans programı (26/10/2009), yılı Stratejik Planı meclise havale edilmiģtir. (23/10/2009) yılı Stratejik Planı mecliste görüģülerek kabul edilmiģ olup, PDF formatına çevrilerek Ġç ĠĢleri Bakanlığına GönderilmiĢtir. Gelen evrak : 17 Giden evrak : Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

126 AÇIKLAMA 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden STRATEJĠ GELĠTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 89, , , , , , GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 89, , , , , , Yasama ve Yürütme Organlari 89, , , , , , Finansal ve Mali ĠĢler 89, , , , , , MAHALLĠ ĠDARELER 89, , , , , , PERSONEL GIDERLERI 31, , , , MEMURLAR 31, , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 5, , , , MEMURLAR 5, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 53, , , , , , YOLLUKLAR 3, , , HIZMET ALIMLARI 20, , , , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 30, , , ,

127 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ 1. Ġskenderun Belediyesinin çalıģmalarını, gelen talepleri, yatırımlarını, nazım plan ilke ve kararlarına göre düzenli yürütülmesini sağlamak. Ġskenderun a yönelik vizyon projeleri geliģtirmek. Belediyenin diğer birimlerince yapılan çalıģmaları, projeleri yürürlükteki mevzuata, fen ve sanat kaidelerine göre tetkik ederek onaylamak, uygulanmasını sağlamak. 2. Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda Ġskenderun Belediyesi nin yatırımlarını plan altlıklarını, zemin etütlerini yatırım projelerini hazırlamak ve bu projelerin ihale dosyalarını oluģturmak. Yatırım Projelerin kat karģılığı Yap-ĠĢlet dahil Belediye adına her türlü kontrollük iģlemlerini yapmak. 3. Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araģtırmasını, veri imar durumunun tespitini gerekirse imar planına veri teģkil edecek proje ve kentsel tasarım önerilerinin hazırlanmasını, ilgili birimlerde takibini, mülkiyet, kadastral, halihazır ve istimlak durumlarının incelemesini yapmak, yaptırmak. 4. Doğal Sit Alanı ilan edilen bölgeler, yönler, milli parklar veya Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge kurumlarınca Sit Alanları ilan edilen bölgelerde koruma amaçlı rekreatif amaçlı plan altlıkları ve önerileri ile proje ve uygulamalar yapmak veya yaptırmak. Ayrıca, fikir düzeyinde yada ön avan, kesin ve tatbikat projelerini yapmak, yaptırmak yada onaylamak. 5. BaĢkan tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

128 AÇIKLAMA 01/01/ /12/2009 TARĠHLERĠ ARASI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GĠDER KESĠN HESAP CETVELĠ Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen(+) DüĢülen(-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama Ġptal Edilen Sonraki Yıla Devreden ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 216, , , , ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZMETLERĠ 216, , , , Ġskan ĠĢleri ve Hizmetleri 216, , , , iskan iģleri ve hizmetleri 216, , , , MAHALLĠ ĠDARELER 216, , , , PERSONEL GIDERLERI 159, , , , MEMURLAR 159, , , , SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 19, , , , MEMURLAR 19, , , , MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 37, , , , TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5, , , HIZMET ALIMLARI TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 32, , , , SERMAYE GĠDERLERĠ GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 216, , , ,

129 Yönetim ve iç kontrol sistemi Belediye teģkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı iģleri, mali hizmetler, fen iģleri ve zabıta birimlerinden oluģur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile geliģme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk iģleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluģturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleģtirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Ġskenderun Belediye BaĢkanlığı; 32 üyeden oluģan Belediye Meclisi, 7 üyeden oluģan Belediye Encümeni, Belediye BaĢkanı, 2 BaĢkan Yardımcısı, 13 Müdürlükten oluģan teģkilat yapısına sahiptir. Belediye Meclisi Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiģ üyelerden oluģur. Meclisin görev ve yetkileri Belediye meclisinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüģmek ve onaylamak, büyükģehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) ġartlı bağıģları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iģletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yapiģlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. k) Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

130 m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahri hemģerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Ġmar plânlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek. Belediye Encümeni Belediye encümeni, belediye baģkanının baģkanlığında; a) Ġl belediyelerinde ve nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beģ kiģiden, oluģur. Belediye baģkanının katılamadığı toplantılarda, belediye baģkanının görevlendireceği baģkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene baģkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baģkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüģleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümenin görev ve yetkileri Belediye encümeninin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. b) Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

131 Belediye baģkanının görev ve yetkileri Belediye baģkanının görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene baģkanlık etmek. e) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. l) ġartsız bağıģları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Ġç Kontrol: Ġdarenin amaçlarını, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü, ifade eder. Belediyelerin denetimi; faaliyet ve iģlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalıģanların ve belediye teģkilâtının geliģmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiģ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karģılaģtırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. Denetimin kapsamı ve türleri Belediyelerde iç ve dıģ denetim yapılır. Denetim, iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. Ġç ve dıģ denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

132 Ayrıca, belediyenin mali iģlemler dıģında kalan diğer idari iģlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluģ ve iģletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime iliģkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. Denetim komisyonu Ġl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara iliģkin hesap kayıt ve iģlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beģten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluģturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluģur. Komisyon, belediye baģkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalıģır ve çalıģmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kiģilerden yararlanabilir. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluģlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalıģmasını kırk beģ iģgünü içinde tamamlar ve buna iliģkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis baģkanlığına sunar. Konusu suç teģkil eden hususlarla ilgili olarak meclis baģkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüģme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis baģkanlığına önerge vererek belediye iģleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye baģkanı veya görevlendireceği kiģi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis baģkanlığına istekte bulunarak, belediyenin iģleriyle ilgili bir konuda genel görüģme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Belediye baģkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüģmeleri kapsayan tutanak, meclis baģkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüģüyle birlikte DanıĢtaya gönderir. Yetersizlik kararı, DanıĢtayca uygun görüldüğü takdirde belediye baģkanı, baģkanlıktan düģer. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye baģkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüģülemez. Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre iģlem yapılır Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

133 2. AMAÇ VE HEDEFLER 2.1. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ Ġskenderun Belediyesi durum analiz raporları ve kanunda tanımlanan görevleri kapsamında 12 alanda belediye çalıģmalarının yoğunlaģtırılmasına karar verilmiģtir. 12 stratejik alanda orta ve uzun vadede ulaģılması hedeflenen amaçları ve bu amaçlara ulaģmak için izlenecek politikaları belirlemiģ olup, bu politikalara yönelik hedefler belirlenerek, hedeflere ulaģabilmemiz için gerçekleģtirmemiz gereken faaliyetler ortaya konulmuģtur. 1.KURUMSAL YAPI 2.MALĠ YAPI 3.ĠÇME SUYU VE ALT YAPI 4.BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 5.DOĞAL AFETLER 6.ÇEVRE-SAĞLIK 7.HALKLA ĠLĠġKĠLER 8.ĠMAR PLANLAMA 9.TRAFĠK VE ULAġIM 10.PARK-BAHÇE 11.SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALĠYETLER 12.DENETĠM FAALĠYETLERĠ 2.2. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının da yerel yönetimler için aģağıda yer alan hedefler öngörülmüģtür. Enerji ve UlaĢtırma Altyapısının GeliĢtirilmesi: DıĢ finansman sağlanması düģünülen kentiçi ulaģım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dıģ finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması Ģartı aranacaktır. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının GeliĢtirilmesi: Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleģtirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danıģmanlık hizmetleri etkinleģtirilecektir. Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve iģletilmesine iliģkin belediyelerin kapasiteleri geliģtirilecektir. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması: Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer geliģme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleģim birimlerine öncelik verilmek Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

134 suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaģtırılacaktır. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların RasyonelleĢtirilmesi: Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleģim yerleri belediye olarak kabul edilecektir. Kültürün Korunması, GeliĢtirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi: Kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaģtırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör iģbirliğinin geliģtirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalıģmaları baģlatılmıģtır. Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereği ortaya çıkmıģtır. Yoğun göç ve çarpık kentleģmenin oluģturduğu uyum sorunları terör ve asayiģ baģta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliģtirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK larla diyaloğun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Yerel Dinamiklere ve Ġçsel Potansiyele Dayalı GeliĢmenin Sağlanması, Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması: VIII. Plan döneminde yürürlüğe giren Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, BüyükĢehir Belediye Kanunu ve Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıģtır. Bu geliģme ile, baģta az geliģmiģ bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliģtirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacı daha da önem kazanmıģtır. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların RasyonelleĢtirilmesi: Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaģımı ve hizmet iliģkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleģtirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaģmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacı sürmektedir. Politika OluĢturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması: Bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir Ģekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıģtır. Son yıllarda yerel yönetimlere iliģkin gerçekleģtirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı Kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıģtır. Enerji ve UlaĢtırma Altyapısının GeliĢtirilmesi: Bölgesel hava taģımacılığının geliģtirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluģlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu Ģirketleri küçük (STOL) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluģturmaları için yönlendirilecektir. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının GeliĢtirilmesi: Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve iģletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

135 yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki iģbirliği ve eģgüdüm geliģtirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması desteklenecektir. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına GeçiĢin Sağlanması: Turizm hareketlerinin yoğunlaģtığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacaktır. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması: Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluģlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir. Kültürün Korunması ve GeliĢtirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK ların etkin katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay eriģimi sağlanacaktır. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması: BaĢta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluģların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır. BaĢta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların RasyonelleĢtirilmesi: Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacaktır. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacaktır. e-devlet Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması ve EtkinleĢtirilmesi: e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalıģabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetiģim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluģmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e- devlet oluģumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir. Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliģtirilecek, bunlara iliģkin standartlar oluģturulacak ve veri paylaģımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletiģim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların RasyonelleĢtirilmesi: Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaģımı ve hizmet iliģkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleģtirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

136 ulaģmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacı sürmektedir. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının GeliĢtirilmesi: Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve iģletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki iģbirliği ve eģgüdüm geliģtirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması desteklenecektir. Eğitim Sisteminin GeliĢtirilmesi: Eğitimin yaygınlaģtırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluģlar ve özel sektörün katkısı artırılacaktır. Gelir Dağılımının ĠyileĢtirilmesi, Sosyal Ġçerme ve Yoksullukla Mücadele: Yoksulluk ve sosyal dıģlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluģları baģta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir Ģekilde çalıģması sağlanacaktır Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu

137 3. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 3.1. MALĠ BĠLGĠLER Bütçe Uygulama Sonuçları 132

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi KARAR 108 : Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi 2013 / 108 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 108 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

BURSA ĠL BAġKANLIĞI. Belediye nin Gıda ve Veterinerlik Hizmetleri Sağlıklı Kent-Sağlıklı Kentli

BURSA ĠL BAġKANLIĞI. Belediye nin Gıda ve Veterinerlik Hizmetleri Sağlıklı Kent-Sağlıklı Kentli BURSA ĠL BAġKANLIĞI 29 Mart 2009 Yerel Seçimler Belediye BaĢkan Adaylarına Yönelik Akademik Bilgilendirme Programı 8 Konu : Belediye nin Gıda ve Veterinerlik Hizmetleri Sağlıklı Kent-Sağlıklı Kentli Doç.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı