ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r"

Transkript

1 T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK Temmuz 2005 Sayı : A N K A R A T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r SAYI: TEMMUZ 2005 İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşı İstanbul - Türkiye [T] [F] [E] Ankara İran Caddesi No: 39/4 Gaziosmanpaşa Ankara Türkiye [T] [F] [E] Avrupa Birliğ i 13, Avenue des Gaulois, 1040 Brussels Belgium [T] [F] [E] Washington D.C th Street, Washington D.C US [T] [F] [E] Berlin Maerkisches Ufer Berlin-Mitte - Deutschland [T] [F] [E] Paris TUSIAD (C/O Groupe Teker) 12 Rue Godot de Mauroy Paris - France [T] [F] [E] Ankara Bülteni ile ilgili görüş ve önerileriniz için : İ Ç İ NDEKİ LER I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME II. YASAMA SÜRECİ A. Geçtiğimiz Dönemde Çıkan Önemli Kanunlar B. Yeni Kanun Tasarıları C. TBMM İhtisas Komisyonları D. TBMM Genel Kurulu E. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi III. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI A. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) B. Reform İzleme Grubu (RİG) C. Avrupa Birliği İletişim Grubu (ABİG) D. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) E. Ekonomik Sosyal Konsey (ESK) IV. TÜSİAD ANKARA TEMSİLCİLİĞİ NİN TEMAS VE KATILIMLARI V. AB MÜKTESEBATINA UYUM VE İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VI. MAKRO EKONOMİK UYUM PROGRAMINA İLİŞKİN GELİŞMELER TÜSİ AD, tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarı nca kamu yararı na çalı ş an dernek statüsündedir. TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i, katılımcı demokrasi bağ lamı nda ve Türkiye nin Avrupa Birliğ i ne üyelik perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİ AD adı na takip etmekte, TÜSİ AD ı n tüzüğ ü, amaçları ve ilkeleri çerçevesinde, TÜSİ AD ı n karar süreçlerine etkili katılımını sağ lamaya yardımcı olmaktadı r.

2 I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME AB üyelik sürecinde çok somut bir adım: Müzakere Çerçeve Belgesi TBMM İç Tüzüğü bir kez daha alelacele Temel Kanun imkanı için değiştirildi IMF I. gözden geçirme süreci tamamlanmak üzere AB Müzakere Modeli çalışmaları somutlaşıyor 2005 I. Çeyrek verileri yumuşak inişin işaretini taşıyor, ancak Önemli Kanununlar ve TBMM Gündemi Taslak Müzakere Belgesi Aralık 2004 ve Haziran 2005 Zirve kararlarını teyit eden ve 3 Ekim müzakere başlama sürecini somutlaştıran bir yapıda oluştu. Böylelikle 1999 Helsinki süreci ile başlayan AB üyelik sürecinin en somut aşaması için önemli bir dönemeç dönüldü. Öte yandan, komisyonun titizlikle hazırladığı ve Türkiye nin bu süreçte elde ettiği alanları sağlamlaştıran taslağın analitik yapısı, Konsey değerlendirmesinin de sınırlarını büyük ölçüde belirlemiş gözüküyor. Bu belge ile ilgili Ankara Temsilciliği teknik notu Bültenin (V.) AB Müktesebatına Uyum ve İdari Kapasitenin Geliştirilmesi bölümünde yer almaktadır. Yapılan değişikliğe göre, TBMM Genel Kurulu nda bazı tasarı veya teklifler temel yasa olarak bölümler halinde görüşülebilecek. IMF nin ilk gözden geçirme sürecinin tamamlanabilmesi için gerekli Bankacılık ve Sosyal Güvenlik düzenlemeleri henüz TBMM de ve meclis tatil olmadan çıkarılması gerekiyor; bu açıdan ilgili İçtüzük değişikliği kritik öneme sahip. TBMM İçtüzüğü değişikliğine bağlı olarak Bankacılık ve Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık kanun tasarıları hızla kanunlaşabilecek gözüküyor; Niyet Mektubu bağlamında Kamu Bankalarının yeniden yapılandırılması amacıyla hazırlanan strateji belgesinin tamamlanması ve kamuoyu ile paylaşılması suretiyle ilk gözden geçirme süreci tamamlanacaktır. İlk dilim fonun ise Temmuzun 3. haftasında toplanacak olan IMF İcra Direktörleri Kurulu toplantısı ile serbest bırakılacağı beklenmektedir. Sayın Babacan ın Baş Müzakereci olarak belirlenmesi sonrasında, müzakere modeli çalışmaları hızlandı. Sayın Babacan çeşitli kurumlardan süratle bilgi alarak yeni modeli şekillendirme çabası içinde. Ayrıca AB müzakere modeli için birçok kurumun önerileri de mevcut. Ancak ortaya çıkacak modelin yeni üye ve aday ülke modellerine yakınsamasından ziyade, Türk idari yapısını ve kamu-sivil toplum ilişkilerini gözeten esnek bir yapıda oluşması bekleniyor. Beklentilerin yaklaşık 1.0 puan altında oluşan büyüme oranı (% 4.8 GSYİH Artışı), toplam talebin kontrolü açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir, ancak tarım sektöründeki 0 büyümenin, 2., 3. ve 4. çeyreklerdeki önemli düzeylerde artıya dönüşmesiyle yine yüzde 5 düzeyinde bir büyümeyi yakalamak mümkün. Ayrıca önemli bir süredir, mutedil hareket eden inşaat sektöründe, spekülasyonu yapılan faaliyet artışı, I. Dönemde çok belirgin bir şekilde teyit edilmiş gözüküyor. Bu nedenlerle yumuşak iniş tespiti için henüz erken olduğu iddia edilebilir. TBMM Yasama sürecine yönelik öngörüler, TBMM gündemi ve kanunlaşması beklenen yasama çalışılmalarına ilişkin kapsamlı bilgi yasama süreci bölümünde yer almaktadır. Sayfa 1 / 29 Sayı : Temmuz 2005

3 II. YASAMA SÜRECİ TBMM Genel Kurulu nun ve tarihli 121. ve 122. birleşimlerinde alınan kararlar doğrultusunda TBMM nin yasama tatili öncesinde bugün ( ) dahil sadece 3 gün çalışma süresi kalmıştır. Öte yandan, yasama tatili öncesinde kanunlaşması istenen pek çok kanun tasarısı ve teklifi bulunmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle kanunlaşması beklenen yasama çalışmalarına ilişkin bir liste aşağıda yer almaktadır. Listenin uzunluğu göz önüne alındığında, TBMM nin 3 Temmuz 2005 Pazar günü yasama tatiline girmesi durumunda bu çalışmaların önemli bir kısmının kanunlaşmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, TBMM de gözlemlenen yorgunluk ve özellikle son günlerde artan gerginlik, yasama çalışmalarının bir süre daha uzatılmasına uygun bir atmosfer bulunmadığına işaret etmektedir. Buna karşın belirli kanun tasarıları, 59. Hükümetin öncelikleri ve uluslararası taahhütler doğrultusunda ayrı bir öneme mazhar olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımla, yerel idare çalışmaları açısından büyük önem arz eden ve oylama sırasında yaşanan usulsüzlük sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Belediye Kanunu Tasarısı öncelikle ele alınmaktadır. Yine öncelikler doğrultusunda süratle ele alınması beklenen iki kanun tasarısı ise makro uyum programı doğrultusunda Türkiye nin taahhütlerine ilişkindir. IMF ile yapılan son Stand-By Anlaşmasına ilişkin Niyet Mektubundaki taahhütlerde yer alan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı ile Bankacılık Kanunu Tasarısı nın yasama tatili öncesinde kanunlaşması için çalışmalar devam etmektedir. Öte yandan gerek Belediyeler Kanunu Tasarısı nın, gerek anılan diğer iki öncelikli mevzuat çalışmasının madde sayılarının çokluğu sebebiyle, bu tasarıların 3 günlük çalışma süresi içerisinde kanunlaşması fiziken imkansızlaşmıştır. Bu noktada yaklaşık bir yıldır gerçekleştirilmesi beklenen bir İçtüzük değişikliğine gidilerek çalışmaların hızlandırılması mümkün kılınmıştır. Son iki gündür yaşanan yoğun tartışmaların odak noktasında bulunan bu İçtüzük değişikliği ile kanun tasarılarının maddeleri, en çok 30 madde içerecek bloklar şeklinde görüşülerek oylanabilmektedir. Böylelikle olağan şartlar altında görüşmeleri birden çok hafta sürmesi beklenen bu 3 kanun tasarısının çok hızlı bir biçimde kanunlaşması mümkün hale gelmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iki kez iptal edilen ve İçtüzük Madde 91 de gerçekleştirilen değişiklikle kurulan Temel Kanun düzenlemesine ilişkin ayrıntılı bir bilgi notu ekte sunulmaktadır. Bu yeni düzenlemeye karşın, IMF gözden geçirmesinin tamamlanabilmesi ve IMF Anlaşmasına ilişkin 10 milyar dolarlık Stand-By kredisinin 812 milyon dolarlık ilk dilimi serbest bırakılması için kanunlaşması bir ön şart olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı konusunda bir aksama göze çarpmaktadır. Cari şartlarda en geç Pazar günü kanunlaşması gereken tasarının gecikmesi durumunda Temmuz ya da Ağustos ayı içerisinde TBMM nin olağanüstü toplanma kararı alması kuvvetle ihtimali muhtemel görünmektedir. Sayfa 2 / 29 Sayı : Temmuz 2005

4 Daha geniş bir liste (E) Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi bölümünde sunulmakla birlikte yasama tatili öncesinde kanunlaşması muhtemel kanun tasarıları şunlardır: Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve ilgili kanun teklifleri Belediye Kanunu Tasarısı ve ilgili kanun teklifleri Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri (2/543, 2/562) Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve KHK lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/503) Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/436) İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/546) Bankacılık Kanunu Tasarısı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı Son olarak, Aralık ayından bu yana değişmeye devam eden siyasi aidiyetlerine göre milletvekili dağılımı tablosu şu şekildedir: Parti Adı Türkiye Büyük Millet Meclisi 22.Dönem Milletvekilleri Dağılımı Üye Sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi AKP 356 Cumhuriyet Halk Partisi CHP 158 Anavatan Partisi ANAP 14 Sosyal Demokrat Halk Partisi - SHP 4 Doğru Yol Partisi DYP 4 Halkın Yükselişi Partisi HYP 1 Bağımsız Milletvekili 10 Boş 3 Toplam 547 Sayfa 3 / 29 Sayı : Temmuz 2005

5 A. Geçtiğimiz Dönemde Çıkan Önemli Kanunlar 2005 yılı Haziran ayında toplam 19 adet kanun tasarısı ve teklifi görüşülerek kabul edilmiştir. Haziran ayında kabul edilen bütün 1 kanunlar aşağıdaki tabloda tarih sırasına göre tasnif edilmiştir: 2 Kanunun Adı Haziran 2005 Kabul Tarihi Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun No Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 3 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uluslararası belgelerin uygun bulunması ve onaylanmasına ilişkin kanunlar tablolarda gösterilmemektedir. 2 Kanunun metnine ulaşabileceğiniz TBMM resmi web sitesi adresleri şu şekildedir: sayısı).html Örnek: 5181 sayılı kanunun metnine ulaşmak için TBMM resmi web sitesi adresi şeklindedir. 3 Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik in Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/538) Sayfa 4 / 29 Sayı : Temmuz 2005

6 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve Milli Savunma Bakanlığı İle Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Tarım Sigortaları Kanunu Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova Kültür, Gençlik Ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova'daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayfa 5 / 29 Sayı : Temmuz 2005

7 B. Yeni Kanun Tasarıları Yaklaşık olarak son bir ay içerisinde TBMM kayıtlarına giren ve TÜSİAD İhtisas Komisyonları tarafından izlemeye alınan veya alınma potansiyeli bulunan tasarılar, TBMM (Esas) İhtisas Komisyonları na göre aşağıdaki tabloda sıralanmıştır: Kanun Tasarısının Başlığı TBMM ye Geliş Tarihi Son Durum Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti ile Güney Afrika C. Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Dışişleri Komisyonu (Henüz sevk edilmemiştir) T.C. ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı T.C. Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Dışişleri Komisyonu T.C. Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Dışişleri Komisyonu Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Dışişleri Komisyonu Sayfa 6 / 29 Sayı : Temmuz 2005

8 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Ankara Mv. Salih Kapusuz imzalı 2/539 Esas Numaralı kanun teklifi.) Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu Milli Savunma Komisyonu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Dışişleri Komisyonu Sayfa 7 / 29 Sayı : Temmuz 2005

9 C. TBMM İhtisas Komisyonları TÜSİAD İhtisas Komisyonları tarafından izlemeye alınan veya alınma potansiyeli bulunan kanun tasarıları, TBMM (Esas) İhtisas Komisyonları na göre aşağıdaki tabloda tasnif edilmiştir: TBMM İhtisas Komisyonları nda Görüşülen Kanun Tasarıları İlgili Komisyon Tasarının İsmi Son Durum Adalet Çevre Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Plan ve Bütçe Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Tarım, Orman ve Köyişleri Vakıflar Kanunu Tasarısı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5 Bankacılık Kanunu Tasarısı 1: Alt komisyondadır. 2: Öncelikli olarak ele alınması kararlaştırılmıştır. 3: TÜSİAD Görüşü sunulmuştur. --- Gündemde (2), (3) --- (3) Komisyonda Kabul Edildi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı (3) Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Gündemde Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı (3) Şeker Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı --- Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (Sıra Sayısı: 931) Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Sıra Sayısı: 932) Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Gündemde Kanunlaştı 5367 Gündemde (3) Petrol Kanunu Tasarısı --- (3) Tarım Kanunu Tasarısı (3) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı Tohumculuk Kanunu Tasarısı Gündemde Gündemde 4 Kopenhag Kriterleri bağlamında değerlendirilen mezkur tasarının bu ay içerisinde kanunlaşması beklenmektedir. 5 Yükseköğretimlerde katsayılara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun tasarısının Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi. 6 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu nda Alt Komisyon görüşmeleri tamamlanmıştır. 7 Alt komisyon görüşmeleri tamamlanmıştır. Sayfa 8 / 29 Sayı : Temmuz 2005

10 D. TBMM Genel Kurulu TBMM Danışma Kurulu Önerisi 8 ile belirlenen çalışma programına uygun bir biçimde çalışmalarını sürdürecek olan TBMM Genel Kurulu nun tarihinde gerçekleştirilecek ve 22. Dönem 3. Yasam Yılının sondan 3. birleşimi olması beklenen 123. Birleşim için hazırlanan TBMM Genel Kurulu Gündemi nin Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler bölümü 304 gündem maddesinden oluşmaktadır. Son 15 gün içerisinde TBMM Genel Kurulu Gündemi ne eklenen önemli kanun çalışmalarından bazıları aşağıda yer almaktadır: Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri (2/480, 2/483) Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve ilgili kanun teklifleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/461) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri (2/543, 2/562) Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilen TBMM Danışma Kurulu Önerisi uyarınca: (TBMM) Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret Oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılmasının (TBMM) Genel Kurulun oyuna sunulması, (TBMM) Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. Bu öneri doğrultusunda benimsenen TBMM Genel Kurulu çalışma programı, 1 Ekim 2004 tarihinde başlayan 22. Dönem 3. Yasama Yılında da uygulanmaktadır. Sayfa 9 / 29 Sayı : Temmuz 2005

11 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/540) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/546) Tarihli ve 5357 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/538) Sayfa 10 / 29 Sayı : Temmuz 2005

12 E. Önümüzdeki Dönemde TBMM Genel Kurulu Gündemi Önümüzdeki dönemde TBMM Genel Kurulu nda görüşülmesi beklenen ve TÜSİAD İhtisas Komisyonları tarafından izlemeye alınan veya alınma potansiyeli bulunan bazı kanun tasarıları aşağıda sıralanmıştır. 9 (TBMM Genel Kurulu nda yapılacak görüşmelere ilişkin vade klasifikasyonu tamamen cari durumdaki beklentilere dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede, tasarıların görüşülme sırasının TBMM Danışma Kurulu kararı ile değiştirilebileceği ve gerek taslak metinlerin, gerek tasarıların yasama sürecinde ilerleme hızının Hükümetin iradesindeki değişiklikler doğrultusunda gerçekleşeceği dikkate alınmalıdır.) Kısa Vade klasifikasyonu kapsamında belirtilen mevzuat geliştirme çalışmaları; kısa vade içerisinde kanunlaşması yönünde siyasi irade bulunan kanun tasarılarını (TBMM ye sevk edilmiş metinleri) içermektedir. Orta Vade klasifikasyonu kapsamında belirtilen mevzuat geliştirme çalışmaları; yasama sürecinde olağan prosedür çerçevesinde ilerlemesi beklenen kanun tasarılarını (TBMM ye sevk edilmiş metinleri) içermektedir. Uzun Vade klasifikasyonu kapsamında belirtilen mevzuat geliştirme çalışmaları; TÜSİAD İhtisas Komisyonları tarafından izlemeye alınan veya alınma potansiyeli bulunan, ilgili bakanlık, kamu kurum ya da kuruluşu uhdesinde sürdürülen bazı ön yasama çalışmalarını (kanun tasarısı taslaklarını) içermektedir. Kısa Vade Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve ilgili kanun teklifleri Belediye Kanunu Tasarısı ve ilgili kanun teklifleri Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri (2/543, 2/562) Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 9 Uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarıları tablolarda gösterilmemektedir. Sayfa 11 / 29 Sayı : Temmuz 2005

13 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/503) Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/436) İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/500) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/546) Türkiye İstatistik Kanunu Tasarısı ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı Bankacılık Kanunu Tasarısı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı Orta Vade Kamu kesiminde müzakere modeline yönelik yeniden yapılanmaya ilişkin olası kanun tasarısı taslağı Çevre Kanunu Tasarısı Tarım Kanunu Tasarısı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tasarısı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Tohumculuk Kanunu Tasarısı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Sayfa 12 / 29 Sayı : Temmuz 2005

14 Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Uzun Vade İlgili bakanlık, kamu kurum ya da kuruluşu uhdesinde bulunan ve çalışmalara ilişkin ön bilgi aktarımında fayda görülen bazı önemli mevzuat geliştirme çalışmaları şu şekildedir: Uzun Vadeli Konut Finansman Sistemine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Taslağı Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kanunu Tasarısı Taslağı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarı Taslağı Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı Patent ve Faydalı Model Kanun Tasarısı Taslağı Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Elektrik Piyasası Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklikler öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı Taslağı Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı Taslağı İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı Taslağı Sendika Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı (Yeniden Yapılandırma Çalışmaları) Sayfa 13 / 29 Sayı : Temmuz 2005

15 Tarım Havzaları Kanunu Tasarısı Taslağı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Ulusal Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı Taslağı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Kamu Personelinde Ayrıcalıkların Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Borçlar Kanunu Tasarısı Taslağı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Kamuda Personel Reformuna İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Ticari Sırlar ve Devlet Sırları Kanunu Tasarısı Taslağı Devlet Yardımlarını İzleme Otoritesine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Bilirkişilik Kanunu Tasarısı Taslağı Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı Yargı Reformuna İlişkin Taslak Çalışmalar Seçim Kanunu İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Siyasi Partiler Kanununa İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Anayasa Değişiklikleri Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı Taslağı Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu Tasarısı Taslağı Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sayfa 14 / 29 Sayı : Temmuz 2005

16 III. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI A- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu YOİKK Geçtiğimiz ay içerisinde YOİKK de gündem oluşturulmasını ve faaliyet takibini yapmak amacıyla YOİKK Yönlendirme Komitesi adı altında yeni bir yapı oluşturulmuştur. Yönlendirme Komitesi nin 21 Haziran 2005 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin not aşağıda sunulmaktadır. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi (YK) Toplantı Notu YK toplantısı Sayın İbrahim H.Çanakcı başkanlığında 21 Haziran 2005 tarihinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır: 1) YOİKK in yeniden yapılandırılmasına ilişkin gelişmeler hakkında Teknik Komite Başkanlarının bilgilendirilmesi, 2) Yabancıların Çalışma İzinlerindeki Sorunların Ortadan Kaldırılması, 3) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 41 ve 43 ncü Maddelerinin Gözden Geçirilmesi. Sayın Çanakcı toplantının açılış konuşmasında, 9 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirilen YOİKK toplantısında, sivil toplum kuruluşlarınca YOİKK in yeniden yapılandırılarak çalışma esas ve usullerinin belirlenmesi, YOİKK kararları ile Teknik Komitelerin çalışmalarını takip ve koordine edecek bir Yönlendirme Komitesi nin kurulmasının önerildiğini, söz konusu öneriler çerçevesinde gündeme gelen hususların ele alındığı ve TOBB, TÜSİAD, YASED ve TİM temsilcilerinin de hazır bulunduğu 17 Mayıs 2005 tarihli toplantıda, Yönlendirme Komitesi nin kurulması ve çalışma esas ve usulleri üzerinde uzlaşmaya varıldığını ifade etmiştir. Sayın Çanakcı bugünkü toplantının ilk bölümünde, gündemin birinci sırasında yer aldığı üzere Teknik Komite başkanlarına yeni yapı hakkında bilgi verileceğini ve üzerinde uzlaşılan yapının nihai hale gelmesini teminen karşılıklı görüş alış verişinde bulunacağını söyleyerek Yabancı Sermaye Genel Müdür Vekili Sayın Berrin Bingöl e yeni yapı hakkında sunum yapmak üzere söz vermiştir. Sayın Bingöl, üzerinde uzlaşılan yapıya ilişkin olarak katılımcılara bir sunum yapmıştır. Sunumun ardından, ana hatlarıyla, Komite Başkanları ve YK da yer alacak üyeler; 1) YK nın görevleri, çalışma esas ve usullerinin net bir şekilde tanımlanması, 2) Yeni çalışmaların yapılması konusunda Teknik Komite başkanlarına sorulup sorulmayacağı, yoksa doğrudan YK nın yeni çalışmaları belirleyeceği hususunun açıklığa kavuşturulması, 3) Teknik Komitelerin çalışma konularının YK da Teknik Komite başkanları ile istişare edilerek belirlenmesi, 4) Komitelerde yapılan çalışmaların gerektiğinde YK ya getirilmesi ve tıkanan konuların YOİKK e taşınması, Sayfa 15 / 29 Sayı : Temmuz 2005

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 SAYI: 2015 04-A 15 Nisan 2015 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı