Nisan 2008 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ & STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nisan 2008 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ & STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Nisan 2008 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ & STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ

2 SUNUŞ Yalova da hayat güzeldir parolasıyla başladığımız hizmet yolculuğu dördüncü yılını doldurdu. 28 Mart 2004 tarihinde milletimizin sırtımıza yüklediği ağır sorumluluğun farkında olarak görevi devraldık. Amacımız Yalova yı daha yaşanabilir kılacak ve Türkiye nin en prestijli şehirlerinden biri yapacak aynı zamanda bu kentin sakinlerine daha müreffeh bir geleceği temin edecek hayallerimizi ve projelerimizi uygulamaya koymaktı. Bugüne kadar da Yalova da hayat daha güzel olsun diye var gücümüzle çalıştık. Aşama aşama uygulamaya koyduğumuz tüm projeler daha önce zihnimizde oluşturduğumuz bir resmin parçalarıydı. Parçalara tek tek bakanlar bazen bunların ne işe yaradığını dahi anlayamadılar. Ancak bugün karşısında durarak gururla izlediğimiz büyük Yalova resmi ana hatlarıyla tamamlanmak üzeredir. Alt yapı, üst yapı, eğitim, sağlık, kültür - sanat, sosyal destek, uluslararası ilişkiler, kent ekonomisi, çevre, temizlik, kadın, gençlik, ve benzeri bir çok alanda çeşitli projeleri ve yatırımları hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken Milletimizin koltuğunda oturduğumuzun, Milletimizin zamanını kullandığımızın ve Milletimizin parasını harcadığımızın bilincinde olduk. Meclisimizin bilgisine ve onayına sunulan 2007 Yılı Faaliyet Raporu nda geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve miz ile ilgili diğer bilgiler yer almaktadır. Saygılarımla... Barbaros H. BĐNĐCĐOĞLU Başkanı 1

3 ĐÇĐNDEKĐLER I- GENEL BĐLGĐLER 04 A- Misyon ve Vizyon Misyon Vizyon 05 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 05 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Đnsan Kaynakları Çalışanların Analizi Çalışanların Unvanı, Görev, Hiz. Yılı ve Eğ. Dur Hizmet Đçi Eğitim Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 66 II- AMAÇ ve HEDEFLER 67 A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri 68 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 69 III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER 70 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Gelir Bütçesi Uygulama Sonuçları Gider Bütçesi Uygulaması Ek Bütçe Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Gelir Bütçesi Gider Bütçesi Mali Tablolara ilişkin Değerlendirmeler Satın Alma ve Đhaleler Mali Denetim Sonuçları Sayıştay Denetimi Meclis Denetimi 153 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Fen Đşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Makine Đkmal Birimi Temizlik Đşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi Veteriner Đşleri Müdürlüğü Đtfaiye Müdürlüğü 184 2

4 1.5. Zabıta Müdürlüğü Đktisat Küşat Servisi Trafik Birimi Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü Đmar Servisi Planlama Servisi Emlak Đstimlak Servisi Sağlık Đşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon Kısım Şefliği Su Kısım Şefliği Su Tahakkuk Şefliği Diğer Hizmetler Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü Yazı Đşleri Müdürlüğü Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Memur Hizmetleri Şefliği Đşçi Hizmetleri Şefliği Eğitim Şefliği Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Servisi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Şefliği Bilgi Đşlem Servisi Ambar-Ayniyat Servisi Hukuk Đşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Đşletme ve Đştirakler Müdürlüğü Gelir- Emlak Servisi Tahsilat Şefliği Hal Şefliği Mezarlık Şefliği Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 283 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTE 284 A- Üstünlükler 285 B- Zayıflıklar 285 C- Değerlendirme 285 V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 286 A. Öneri ve Tedbirler 287 VI-EKLER 288 3

5 I- GENEL BĐLGĐLER 4

6 A- Misyon ve Vizyon 1- Misyon Yalova sinin Misyonu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yalova Halkının yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarını; en uygun yöntemlerle ve en uygun sürede kaliteli bir biçimde karşılamaktır. 2- Vizyon Yalova si nin vizyonu, kentlilik bilinci ile doğal zenginlikleri ve çevreyi koruyan, yapılaşmada çağdaş kentsel görünümü ön plana çıkaran, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla tüm sektörlerin önünü açan, sağlıklı ve eğitimli toplumu amaçlayan, kültürel mirasımıza sahip çıkan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim anlayışına sahip olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 Sayılı Kanunu hükümleri uyarınca Yalova si nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Yalova si, Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Yalova si, Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Yalova si, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmakla görevli ve sorumludur. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Yalova nin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Yalova si meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 5

7 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler o Fiziksel Yapı hizmetlerinin yürütüldüğü kapalı alanlar aşağıdaki gibidir BELEDĐYE GAYRĐMENKULLERĐ YÜZ ÖLÇÜMÜ GAYRIMENKULUN SIRA NO MAHALLESĐ SOKAĞI-MEVKĐĐ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO HEKTAR M² DM² VASFI TARĐHĐ HĐSSE GAYRĐ MENKULÜN KULLANMA TARZI ĐMAR PLANI 1 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Muhtarlık binası Resmi kurum 2 BAĞLARBAŞI Çayır Arsa /4 Yol + Konut 3 BAĞLARBAŞI Safran Yolu K.Su Dep Tam Konut 4 BAĞLARBAŞI Safran Yolu Çeşme Tam Yol 5 BAĞLARBAŞI Bursa Caddesi Ah.Ev Tarla /14542 Yol + Konut 6 BAĞLARBAŞI Çayır Arsa Tam Yol 7 BAĞLARBAŞI Bursa Caddesi Tarla Tam 8 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Konut 9 BAĞLARBAŞI Evi olan Tarla Tam Yol + Konut + Park 10 BAĞLARBAŞI Safran Yolu K.Su Dep Tam Yol 11 BAĞLARBAŞI G22c11a2c Arsa Tam Konut 12 BAĞLARBAŞI G22c11a2c Arsa Tam Konut 13 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Yol + Konut 14 BAĞLARBAŞI 45/ Arsa Tam Konut 15 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Hizmet Alanı 16 BAĞLARBAŞI Safran Yolu Bahçe Tam Đlköğretim Tesis Alanı 17 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc-d Arsa /2400 Konut 6

8 18 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 19 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 20 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa Tam Konut 21 BAĞLARBAŞI G22c11a1b Arsa Tam Konut 22 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /32 Konut 23 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /32 Konut 24 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa Tam Konut 25 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Konut 26 BAĞLARBAŞI Tarla Tam Bel. Hizmet Alanı Bel. Hizmet Alanı 27 BAĞLARBAŞI Arsa Tam 28 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa Tam Yol + Konut 29 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 30 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 31 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 32 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Tarla /2400 Konut 33 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Tarla /2400 Konut 34 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 35 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 36 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 37 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 38 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 39 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 40 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 41 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 42 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 43 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 44 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 45 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bahçe /2400 Konut 46 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 47 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 48 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 49 BAĞLARBAŞI 30Ö IIIa Arsa Tam Trafo Trafo 50 BAĞLARBAŞI 30Ö Iıd-IIIa Arsa Tam Trafo Trafo 7

9 51 BAĞLARBAŞI 30P Id Arsa /600 Konut 52 BAĞLARBAŞI 30P Id Arsa /289 Konut 53 BAĞLARBAŞI 30Ö IIb Arsa Tam Konut 54 BAĞLARBAŞI 30Ö IIb Arsa /2400 Konut 55 BAĞLARBAŞI 30Ö IIb Arsa /2400 Konut 56 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 57 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 58 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 59 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 60 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 61 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 62 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 63 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 64 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 65 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 66 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 67 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 68 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 69 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 70 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 71 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /10901 Bel. Hizmet Alanı Bel. Hizmet Alanı 72 BAĞLARBAŞI Kocaçayır 30Ö IIIa Arsa /1694 Kreş Kreş 73 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2399 Konut 74 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 75 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 76 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 77 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 78 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 79 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 80 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 81 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 82 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 83 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 8

10 84 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 85 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 86 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 87 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 88 BAĞLARBAŞI 30Ö IIIc Arsa Tam Konut 89 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /400 Konut 90 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /2400 Konut 91 BAĞLARBAŞI G22c06c4d Arsa /400 Konut 92 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /1200 Konut 93 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /2400 Konut 94 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /300 Konut 95 BAĞLARBAŞI G22c11b1a Arsa /800 Konut 96 BAĞLARBAŞI G22c11b1a Arsa /600 Konut 97 BAHÇELĐEVLER Baltacı Çiftliği Arsa Tam Ç.A.K.A + Yol 98 BAHÇELĐEVLER Baltacı Çiftliği Arsa Tam Ç.A.K.A 99 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Hizmet Alanı 100 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Spor Tesis Alanı 101 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam K.Sığ.Evi Hizmet Alanı 102 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad B.K.Konak Tam Park 103 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad B.K.Gazino Tam Yeşil Alan Park 104 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad Plaj ve Bah Tam Yeşil Alan Park 105 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad Bah.K.Ev Tam Yeşil Alan Park 106 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad B.K.Ortaokul Tam Yeşil Alan Park 107 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa Tam Konut 108 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Yol Yol 109 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Yeşil Alan Park 110 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Hizmet Alanı 111 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Halk Eğitim Merkezi 112 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Yol 113 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Park 114 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Yeşil Alan Park 115 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Bahçe Tam Yeşil Alan Park 116 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Park 9

11 117 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Bahçe Tam Otapark Yol + Otopark 118 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Đlköğretim Tesis Alanı 119 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Bah.K.Ev Tam Yol 120 BAHÇELĐEVLER G22c06d3d Arsa Tam Ticaret 121 BAHÇELĐEVLER Spor Sahası 30Ö IIa Arsa /2982 Açık Pazar Alanı 122 BAHÇELĐEVLER Gebeçınar 30Ö IIa Arsa /589 Konut 123 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa Tam Hizmet Alanı 124 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa Tam Park + Resmi Kurum 125 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 126 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 127 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 128 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 129 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 130 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 131 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 132 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 133 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 134 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 135 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 136 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 137 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 138 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 139 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 140 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa Tam Konut + Resmi Kurum 141 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 142 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 143 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 144 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 145 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 146 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 147 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 148 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 149 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 10

12 150 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 151 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 152 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 153 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 154 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 155 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 156 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 157 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 158 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 159 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 160 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa /2400 Konut 161 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa /2400 Konut 162 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Arb. Arboretum. 163 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Arb.Kütp. Kültür Tesis Alanı 164 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Arb.Đlk. Đlköğretim Tesis Alanı 165 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 166 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 167 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 168 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 169 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 170 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 171 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 172 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa Tam Su Deposu 173 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 174 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 175 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 176 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /84316 Konut Teknik Altyapı (su 177 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa Tam deposu) 178 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa Tam Sağ.Bak.Tahsisli Sağlık Tesis Alanı 179 BAHÇELĐEVLER 30O IIc Arsa Tam Trafo Trafo 180 BAHÇELĐEVLER 30Ö IIa Arsa Tam Trafo Trafo 181 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /480 Konut 11

13 182 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /2399 Konut 183 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 184 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /51908 Konut 185 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /24588 Konut 186 BAHÇELĐEVLER Hastane civarı 31Ö IIIc Arsa Tam Minübüs Terminal Al. 187 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Arıtma Alanı 188 BAHÇELĐEVLER 30Ö IIa Kargir bina / BAHÇELĐEVLER G22c06d3d Arsa /2400 Konut 190 BAHÇELĐEVLER G22c06d3d Arsa /80 B.H.A. Kültür Tes. Alanı 191 BAHÇELĐEVLER Spor sah.hast. G22c06d3d Arsa Tam B.H.A. Kültür Tes. Alanı 192 ÇĐFTLĐKKÖY Kuruçeşme Tarla Tam 193 ELMALIK Kocayalak G22-c12-d-1-a Arsa Tam Top.Konut Al. 194 ELMALIK Kocayalak G22-c12-d-1-a Arsa Tam Top.Konut Al. 195 ELMALIK Kocayalak G22-c12-d-1-a Arsa Tam Top.Konut Al. 196 FEVZĐÇAKMAK B.Kar.Ev Tam 197 FEVZĐÇAKMAK B.Kar.Ev Tam 198 FEVZĐÇAKMAK Kasap Arsa Tam Yol 199 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 31P IIId Arsa Tam 200 FEVZĐÇAKMAK Denizciler Sokak B.Kar.Ev Tam Yol Yol + Ticaret 201 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Konut 202 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Yol Yol + Konut 203 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Yol 204 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Yol 205 FEVZĐÇAKMAK Çamlık Tam Park 206 FEVZĐÇAKMAK Çamlık Tam Park + Hizmet Alanı 207 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Yol + Ticaret 208 FEVZĐÇAKMAK Tarla Tam Mezarlık Alanı Mezarlık Alanı 209 FEVZĐÇAKMAK Tarla Tam Mezarlık Alanı 210 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Tarla Tam Mezarlık Alanı 211 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Tarla /35880 Mezarlık Alanı 212 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Tarla Tam Mezarlık Alanı + Yol 213 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Yol Tam 214 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Yol Tam 12

14 215 FEVZĐÇAKMAK Kirazlı köyü yolu Tarla Tam Hizmet Alanı (Terminal Alan) B.H.A.Terminal 216 FEVZĐÇAKMAK Kirazlı köyü yolu Tarla Tam Hizmet Alanı (Terminal Alan) B.H.A.Terminal 217 FEVZĐÇAKMAK Bağlaraltı Arsa Tam Yol + Ticaret 218 FEVZĐÇAKMAK Bağlaraltı Arsa Tam Yol + Ticaret 219 FEVZĐÇAKMAK 31P IVc Arsa /2300 Ticaret 220 FEVZĐÇAKMAK 31P IVc Arsa /75 Ticaret 221 FEVZĐÇAKMAK Yıldız-Kar.Cad Yol Tam Yol 222 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam 223 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam 224 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Park 225 FEVZĐÇAKMAK Arsa /2399 Konut 226 FEVZĐÇAKMAK Bağlaraltı Mezarlık Tam Spor Tesis Alanı 227 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Đlköğretim Tesis Alanı 228 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa Tam Mezarlık Alanı Mezarlık Alanı 229 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Arsa Tam Hizmet Alanı 230 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Ticaret 231 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 232 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 233 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 234 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 235 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 236 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 237 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 238 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 239 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa Tam Cami Alanı 240 FEVZĐÇAKMAK 31P IVc Arsa /2400 Konut 241 FEVZĐÇAKMAK 31P IVc Arsa Tam Okul Alanı Đköğretim Alanı 242 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 243 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 244 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 245 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 246 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 247 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2399 Konut 13

15 248 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 249 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 250 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 251 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa / FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /1000 Konut 253 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 254 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 255 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 256 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 257 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2399 Konut 258 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 259 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Arsa /2399 Konut 260 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Arsa /2400 Konut 261 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 262 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 263 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 264 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Arsa /2400 Konut 265 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 266 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 267 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 268 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 269 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 270 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 271 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 272 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 273 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 274 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 275 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 276 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 277 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 278 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 279 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 280 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 14

16 281 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 282 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa Tam Binalı Ticaret 283 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa Tam Binalı Ticaret 284 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa Tam Binalı Ticaret 285 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa Tam Binalı Ticaret 286 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 287 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 288 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 289 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 290 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 291 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 292 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 293 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 294 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 295 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Yol Tam Enerji Nakil Hattı 296 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Yol Tam Enerji Nakil Hattı 297 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 298 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 299 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 300 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 301 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 302 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 303 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 304 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 305 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 306 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 307 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 308 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Arsa Tam Su Deposu 309 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 310 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 311 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 312 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 313 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 15

2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Başkanın Sunuşu Ölçülebileni ölç, ölçülenmeyeni ölçülebilir yap. Doğanın kitabı matematiksel bir dille yapılmıştır. Galileo Elinizde tuttuğunuz Yalova Belediyesi Faaliyet

Detaylı

Soma Belediyesi HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU

Soma Belediyesi HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK OLAN SOMA VE HALKIMIZ İÇİN HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR. ÜST YÖNETİCİNİN SUNUMU Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Sisteminin daha etkin yürütülmesi amacıyla hazırlanan 5018

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER ABCDE- II- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR TEŞKİLAT YAPISI FİZİKSEL KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI DİĞER HUSUSLAR PERFORMANS BİLGİLERİ ABCDE- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2015 2014 MALİ YILI İDARE FALİYET RAPORU Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Düz Mah. Kültür Cad. No:14 52100 -ORDU Tel: +90 452 225 01 04-225 01 12

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle yükselmesiyle düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör milletin iktisadiyatıdır.

Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle yükselmesiyle düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör milletin iktisadiyatıdır. Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle yükselmesiyle düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör milletin iktisadiyatıdır. İçindekiler SUNUŞ 5 I - GENEL BİLGİLER A - Misyon - Vizyon 12 B - Yetki Görev

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yönetici Sunuşu DEĞERLĐ HEMŞEHRĐLERĐMĐZ! Belediyeler, hazırladıkları 5 yıllık stratejik planlarını yıllık performans programlarına dönüştürmek

Detaylı

PERFORMANS ESASLI BÜTÇE

PERFORMANS ESASLI BÜTÇE İDARE PERFORMANS ROĞRAMI PERFORMANS ESASLI BÜTÇE STRATEJİK PLAN İDARE FAALİYET RAPORU 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ Düz

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri; SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediyesi Başkanı 3 BAŞKAN IN SUNUŞU Tarihi, kültürü, sporu ve sanatı ile gurur duyan, katılımcı

Detaylı

Başkandan. Değerli Meclis Üyelerimiz, Sevgili Hemşehrilerim

Başkandan. Değerli Meclis Üyelerimiz, Sevgili Hemşehrilerim Başkandan Değerli Meclis Üyelerimiz, Sevgili Hemşehrilerim Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi nda da çok sayıda büyük projeleri hayata geçirdik, Melikgazi mize sosyal, kültürel ve ekonomik alanda dinamizm

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde O düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Teşkilat

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 S a y f a SUNUŞ Göreve geldiğimiz günden itibaren hayata geçirdiğimiz Üretken Belediyecilik Misyonumuz doğrultusunda 2014 yılında hizmet üretmeye başladık. Halkın sorun, görüş

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı