Nisan 2008 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ & STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nisan 2008 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ & STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Nisan 2008 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ & STRATEJĐ GELĐŞTĐRME MÜDÜRLÜĞÜ

2 SUNUŞ Yalova da hayat güzeldir parolasıyla başladığımız hizmet yolculuğu dördüncü yılını doldurdu. 28 Mart 2004 tarihinde milletimizin sırtımıza yüklediği ağır sorumluluğun farkında olarak görevi devraldık. Amacımız Yalova yı daha yaşanabilir kılacak ve Türkiye nin en prestijli şehirlerinden biri yapacak aynı zamanda bu kentin sakinlerine daha müreffeh bir geleceği temin edecek hayallerimizi ve projelerimizi uygulamaya koymaktı. Bugüne kadar da Yalova da hayat daha güzel olsun diye var gücümüzle çalıştık. Aşama aşama uygulamaya koyduğumuz tüm projeler daha önce zihnimizde oluşturduğumuz bir resmin parçalarıydı. Parçalara tek tek bakanlar bazen bunların ne işe yaradığını dahi anlayamadılar. Ancak bugün karşısında durarak gururla izlediğimiz büyük Yalova resmi ana hatlarıyla tamamlanmak üzeredir. Alt yapı, üst yapı, eğitim, sağlık, kültür - sanat, sosyal destek, uluslararası ilişkiler, kent ekonomisi, çevre, temizlik, kadın, gençlik, ve benzeri bir çok alanda çeşitli projeleri ve yatırımları hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken Milletimizin koltuğunda oturduğumuzun, Milletimizin zamanını kullandığımızın ve Milletimizin parasını harcadığımızın bilincinde olduk. Meclisimizin bilgisine ve onayına sunulan 2007 Yılı Faaliyet Raporu nda geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve miz ile ilgili diğer bilgiler yer almaktadır. Saygılarımla... Barbaros H. BĐNĐCĐOĞLU Başkanı 1

3 ĐÇĐNDEKĐLER I- GENEL BĐLGĐLER 04 A- Misyon ve Vizyon Misyon Vizyon 05 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 05 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Đnsan Kaynakları Çalışanların Analizi Çalışanların Unvanı, Görev, Hiz. Yılı ve Eğ. Dur Hizmet Đçi Eğitim Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 66 II- AMAÇ ve HEDEFLER 67 A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri 68 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 69 III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER 70 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Gelir Bütçesi Uygulama Sonuçları Gider Bütçesi Uygulaması Ek Bütçe Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Gelir Bütçesi Gider Bütçesi Mali Tablolara ilişkin Değerlendirmeler Satın Alma ve Đhaleler Mali Denetim Sonuçları Sayıştay Denetimi Meclis Denetimi 153 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Fen Đşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Makine Đkmal Birimi Temizlik Đşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi Veteriner Đşleri Müdürlüğü Đtfaiye Müdürlüğü 184 2

4 1.5. Zabıta Müdürlüğü Đktisat Küşat Servisi Trafik Birimi Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü Đmar Servisi Planlama Servisi Emlak Đstimlak Servisi Sağlık Đşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon Kısım Şefliği Su Kısım Şefliği Su Tahakkuk Şefliği Diğer Hizmetler Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü Yazı Đşleri Müdürlüğü Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Memur Hizmetleri Şefliği Đşçi Hizmetleri Şefliği Eğitim Şefliği Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Servisi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Şefliği Bilgi Đşlem Servisi Ambar-Ayniyat Servisi Hukuk Đşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Đşletme ve Đştirakler Müdürlüğü Gelir- Emlak Servisi Tahsilat Şefliği Hal Şefliği Mezarlık Şefliği Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 283 IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTE 284 A- Üstünlükler 285 B- Zayıflıklar 285 C- Değerlendirme 285 V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER 286 A. Öneri ve Tedbirler 287 VI-EKLER 288 3

5 I- GENEL BĐLGĐLER 4

6 A- Misyon ve Vizyon 1- Misyon Yalova sinin Misyonu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yalova Halkının yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarını; en uygun yöntemlerle ve en uygun sürede kaliteli bir biçimde karşılamaktır. 2- Vizyon Yalova si nin vizyonu, kentlilik bilinci ile doğal zenginlikleri ve çevreyi koruyan, yapılaşmada çağdaş kentsel görünümü ön plana çıkaran, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla tüm sektörlerin önünü açan, sağlıklı ve eğitimli toplumu amaçlayan, kültürel mirasımıza sahip çıkan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim anlayışına sahip olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5393 Sayılı Kanunu hükümleri uyarınca Yalova si nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir: Yalova si, Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Yalova si, Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Yalova si, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmakla görevli ve sorumludur. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Yalova nin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Yalova si meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 5

7 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler o Fiziksel Yapı hizmetlerinin yürütüldüğü kapalı alanlar aşağıdaki gibidir BELEDĐYE GAYRĐMENKULLERĐ YÜZ ÖLÇÜMÜ GAYRIMENKULUN SIRA NO MAHALLESĐ SOKAĞI-MEVKĐĐ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO HEKTAR M² DM² VASFI TARĐHĐ HĐSSE GAYRĐ MENKULÜN KULLANMA TARZI ĐMAR PLANI 1 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Muhtarlık binası Resmi kurum 2 BAĞLARBAŞI Çayır Arsa /4 Yol + Konut 3 BAĞLARBAŞI Safran Yolu K.Su Dep Tam Konut 4 BAĞLARBAŞI Safran Yolu Çeşme Tam Yol 5 BAĞLARBAŞI Bursa Caddesi Ah.Ev Tarla /14542 Yol + Konut 6 BAĞLARBAŞI Çayır Arsa Tam Yol 7 BAĞLARBAŞI Bursa Caddesi Tarla Tam 8 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Konut 9 BAĞLARBAŞI Evi olan Tarla Tam Yol + Konut + Park 10 BAĞLARBAŞI Safran Yolu K.Su Dep Tam Yol 11 BAĞLARBAŞI G22c11a2c Arsa Tam Konut 12 BAĞLARBAŞI G22c11a2c Arsa Tam Konut 13 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Yol + Konut 14 BAĞLARBAŞI 45/ Arsa Tam Konut 15 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Hizmet Alanı 16 BAĞLARBAŞI Safran Yolu Bahçe Tam Đlköğretim Tesis Alanı 17 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc-d Arsa /2400 Konut 6

8 18 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 19 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /2400 Konut 20 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa Tam Konut 21 BAĞLARBAŞI G22c11a1b Arsa Tam Konut 22 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /32 Konut 23 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /32 Konut 24 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa Tam Konut 25 BAĞLARBAŞI Arsa Tam Konut 26 BAĞLARBAŞI Tarla Tam Bel. Hizmet Alanı Bel. Hizmet Alanı 27 BAĞLARBAŞI Arsa Tam 28 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa Tam Yol + Konut 29 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 30 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 31 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 32 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Tarla /2400 Konut 33 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Tarla /2400 Konut 34 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 35 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 36 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 37 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc K.Ev ve Tarla /2400 Konut 38 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 39 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 40 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 41 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 42 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 43 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 44 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 45 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bahçe /2400 Konut 46 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 47 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 48 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Bah.Kar.Ev /2400 Konut 49 BAĞLARBAŞI 30Ö IIIa Arsa Tam Trafo Trafo 50 BAĞLARBAŞI 30Ö Iıd-IIIa Arsa Tam Trafo Trafo 7

9 51 BAĞLARBAŞI 30P Id Arsa /600 Konut 52 BAĞLARBAŞI 30P Id Arsa /289 Konut 53 BAĞLARBAŞI 30Ö IIb Arsa Tam Konut 54 BAĞLARBAŞI 30Ö IIb Arsa /2400 Konut 55 BAĞLARBAŞI 30Ö IIb Arsa /2400 Konut 56 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 57 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 58 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 59 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 60 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 61 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 62 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 63 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 64 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 65 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 66 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 67 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 68 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 69 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 70 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 71 BAĞLARBAŞI G22c11a2a Arsa /10901 Bel. Hizmet Alanı Bel. Hizmet Alanı 72 BAĞLARBAŞI Kocaçayır 30Ö IIIa Arsa /1694 Kreş Kreş 73 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2399 Konut 74 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 75 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 76 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 77 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 78 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 79 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 80 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 81 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 82 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 83 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 8

10 84 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 85 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 86 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 87 BAĞLARBAŞI 30Ö IIc Arsa /2400 Konut 88 BAĞLARBAŞI 30Ö IIIc Arsa Tam Konut 89 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /400 Konut 90 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /2400 Konut 91 BAĞLARBAŞI G22c06c4d Arsa /400 Konut 92 BAĞLARBAŞI G22c11a2b Arsa /1200 Konut 93 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /2400 Konut 94 BAĞLARBAŞI G22c06d3c Arsa /300 Konut 95 BAĞLARBAŞI G22c11b1a Arsa /800 Konut 96 BAĞLARBAŞI G22c11b1a Arsa /600 Konut 97 BAHÇELĐEVLER Baltacı Çiftliği Arsa Tam Ç.A.K.A + Yol 98 BAHÇELĐEVLER Baltacı Çiftliği Arsa Tam Ç.A.K.A 99 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Hizmet Alanı 100 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Spor Tesis Alanı 101 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam K.Sığ.Evi Hizmet Alanı 102 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad B.K.Konak Tam Park 103 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad B.K.Gazino Tam Yeşil Alan Park 104 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad Plaj ve Bah Tam Yeşil Alan Park 105 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad Bah.K.Ev Tam Yeşil Alan Park 106 BAHÇELĐEVLER Gazipaşa Cad B.K.Ortaokul Tam Yeşil Alan Park 107 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa Tam Konut 108 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Yol Yol 109 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Yeşil Alan Park 110 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Hizmet Alanı 111 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı Arsa Tam Halk Eğitim Merkezi 112 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Yol 113 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Park 114 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Yeşil Alan Park 115 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Bahçe Tam Yeşil Alan Park 116 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Park 9

11 117 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Bahçe Tam Otapark Yol + Otopark 118 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Đlköğretim Tesis Alanı 119 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Bah.K.Ev Tam Yol 120 BAHÇELĐEVLER G22c06d3d Arsa Tam Ticaret 121 BAHÇELĐEVLER Spor Sahası 30Ö IIa Arsa /2982 Açık Pazar Alanı 122 BAHÇELĐEVLER Gebeçınar 30Ö IIa Arsa /589 Konut 123 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa Tam Hizmet Alanı 124 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa Tam Park + Resmi Kurum 125 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 126 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 127 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 128 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 129 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 130 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 131 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 132 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 133 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 134 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 135 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 136 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 137 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 138 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 139 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 140 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa Tam Konut + Resmi Kurum 141 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 142 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 143 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 144 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 145 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 146 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 147 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 148 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 149 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 10

12 150 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 151 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 152 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 153 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 154 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 155 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 156 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 157 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 158 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 159 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 160 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa /2400 Konut 161 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı G22c06c4c Arsa /2400 Konut 162 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Arb. Arboretum. 163 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Arb.Kütp. Kültür Tesis Alanı 164 BAHÇELĐEVLER Fatih Caddesi Arsa Tam Arb.Đlk. Đlköğretim Tesis Alanı 165 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 166 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 167 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 168 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa /2400 Konut 169 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 170 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 171 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 172 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa Tam Su Deposu 173 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 174 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 175 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 176 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa /84316 Konut Teknik Altyapı (su 177 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 30Ö Ib Arsa Tam deposu) 178 BAHÇELĐEVLER Emirbayırı 31Ö IVc Arsa Tam Sağ.Bak.Tahsisli Sağlık Tesis Alanı 179 BAHÇELĐEVLER 30O IIc Arsa Tam Trafo Trafo 180 BAHÇELĐEVLER 30Ö IIa Arsa Tam Trafo Trafo 181 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /480 Konut 11

13 182 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /2399 Konut 183 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /2400 Konut 184 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /51908 Konut 185 BAHÇELĐEVLER 30Ö Ib Arsa /24588 Konut 186 BAHÇELĐEVLER Hastane civarı 31Ö IIIc Arsa Tam Minübüs Terminal Al. 187 BAHÇELĐEVLER Arsa Tam Arıtma Alanı 188 BAHÇELĐEVLER 30Ö IIa Kargir bina / BAHÇELĐEVLER G22c06d3d Arsa /2400 Konut 190 BAHÇELĐEVLER G22c06d3d Arsa /80 B.H.A. Kültür Tes. Alanı 191 BAHÇELĐEVLER Spor sah.hast. G22c06d3d Arsa Tam B.H.A. Kültür Tes. Alanı 192 ÇĐFTLĐKKÖY Kuruçeşme Tarla Tam 193 ELMALIK Kocayalak G22-c12-d-1-a Arsa Tam Top.Konut Al. 194 ELMALIK Kocayalak G22-c12-d-1-a Arsa Tam Top.Konut Al. 195 ELMALIK Kocayalak G22-c12-d-1-a Arsa Tam Top.Konut Al. 196 FEVZĐÇAKMAK B.Kar.Ev Tam 197 FEVZĐÇAKMAK B.Kar.Ev Tam 198 FEVZĐÇAKMAK Kasap Arsa Tam Yol 199 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 31P IIId Arsa Tam 200 FEVZĐÇAKMAK Denizciler Sokak B.Kar.Ev Tam Yol Yol + Ticaret 201 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Konut 202 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Yol Yol + Konut 203 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Yol 204 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Yol 205 FEVZĐÇAKMAK Çamlık Tam Park 206 FEVZĐÇAKMAK Çamlık Tam Park + Hizmet Alanı 207 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Yol + Ticaret 208 FEVZĐÇAKMAK Tarla Tam Mezarlık Alanı Mezarlık Alanı 209 FEVZĐÇAKMAK Tarla Tam Mezarlık Alanı 210 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Tarla Tam Mezarlık Alanı 211 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Tarla /35880 Mezarlık Alanı 212 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Tarla Tam Mezarlık Alanı + Yol 213 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Yol Tam 214 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Yol Tam 12

14 215 FEVZĐÇAKMAK Kirazlı köyü yolu Tarla Tam Hizmet Alanı (Terminal Alan) B.H.A.Terminal 216 FEVZĐÇAKMAK Kirazlı köyü yolu Tarla Tam Hizmet Alanı (Terminal Alan) B.H.A.Terminal 217 FEVZĐÇAKMAK Bağlaraltı Arsa Tam Yol + Ticaret 218 FEVZĐÇAKMAK Bağlaraltı Arsa Tam Yol + Ticaret 219 FEVZĐÇAKMAK 31P IVc Arsa /2300 Ticaret 220 FEVZĐÇAKMAK 31P IVc Arsa /75 Ticaret 221 FEVZĐÇAKMAK Yıldız-Kar.Cad Yol Tam Yol 222 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam 223 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam 224 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Park 225 FEVZĐÇAKMAK Arsa /2399 Konut 226 FEVZĐÇAKMAK Bağlaraltı Mezarlık Tam Spor Tesis Alanı 227 FEVZĐÇAKMAK Arsa Tam Đlköğretim Tesis Alanı 228 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa Tam Mezarlık Alanı Mezarlık Alanı 229 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı Arsa Tam Hizmet Alanı 230 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Ticaret 231 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 232 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 233 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 234 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 235 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 236 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 237 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 238 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 239 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa Tam Cami Alanı 240 FEVZĐÇAKMAK 31P IVc Arsa /2400 Konut 241 FEVZĐÇAKMAK 31P IVc Arsa Tam Okul Alanı Đköğretim Alanı 242 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 243 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 244 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 245 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 246 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 247 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2399 Konut 13

15 248 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 249 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 250 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 251 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa / FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /1000 Konut 253 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 254 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 255 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 256 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 257 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2399 Konut 258 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 259 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Arsa /2399 Konut 260 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Arsa /2400 Konut 261 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 262 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 263 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 264 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Arsa /2400 Konut 265 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 266 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 267 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 268 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 269 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 270 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 271 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 272 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 273 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 274 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 275 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 276 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 277 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 278 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 279 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 280 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 14

16 281 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 282 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa Tam Binalı Ticaret 283 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa Tam Binalı Ticaret 284 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa Tam Binalı Ticaret 285 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa Tam Binalı Ticaret 286 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 287 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 288 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 289 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 290 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 291 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 292 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 293 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Arsa /2400 Konut 294 FEVZĐÇAKMAK 30P Ib Arsa /2400 Konut 295 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Yol Tam Enerji Nakil Hattı 296 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ib Yol Tam Enerji Nakil Hattı 297 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 298 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 299 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 300 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 301 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 302 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 303 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 304 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 305 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 306 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 307 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 308 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Arsa Tam Su Deposu 309 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 310 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 311 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 312 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 313 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 15

17 314 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 315 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 316 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 317 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 318 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /600 Konut 319 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /800 Konut 320 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2399 Konut 321 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 322 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2337 Konut 323 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /800 Konut 324 FEVZĐÇAKMAK Bursa Asfaltı 30P Ia Arsa /800 Konut 325 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /1200 Konut 326 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 327 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 328 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /96 Konut 329 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 330 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa Tam Konut 331 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 332 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 333 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 334 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /150 Konut 335 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 336 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 337 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /240 Konut 338 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 339 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 340 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 341 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 342 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 343 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 344 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /1200 Konut 345 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /96 Konut 346 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /600 Konut 16

18 347 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /48 Konut 348 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 349 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 350 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 351 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /300 Konut 352 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /1200 Konut 353 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /61 Konut 354 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2000 Konut 355 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2000 Konut 356 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /600 Konut 357 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /300 Konut 358 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 359 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /480 Konut 360 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /800 Konut 361 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /1201 Konut 362 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 363 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 364 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Arsa /2400 Konut 365 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 366 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 367 FEVZĐÇAKMAK 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 368 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa /2400 Konut 369 FEVZĐÇAKMAK Eski Radar yolu 30P Id Arsa /2400 Konut 370 FEVZĐÇAKMAK Eski Radar yolu 30P Id Arsa /2400 Konut 371 FEVZĐÇAKMAK Eski Radar yolu 30P Id Arsa /2400 Konut 372 FEVZĐÇAKMAK Eski Radar yolu 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 373 FEVZĐÇAKMAK Eski Radar yolu 30P Ia Yol Tam Enerji Nakil Hattı 374 FEVZĐÇAKMAK Eski Radar yolu 30P Ia Arsa /2400 Konut 375 FEVZĐÇAKMAK Eski Radar yolu 30P Ia-d Arsa /2400 Konut 376 FEVZĐÇAKMAK Eski Radar yolu 30P Id Yol Tam Enerji Nakil Hattı 377 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa /2400 Konut 378 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa /2400 Konut 379 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa /2400 Konut 17

19 380 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa /2400 Konut 381 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa /2400 Konut 382 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa /2400 Konut 383 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa /2400 Konut 384 FEVZĐÇAKMAK 30P Id Arsa /2400 Konut 385 FEVZĐÇAKMAK Arsa /2400 Konut 386 FEVZĐÇAKMAK Karamürsel Cad B.Kar.Ev /2400 Konut 387 FEVZĐÇAKMAK Karamürsel Cad B.Kar.Ev /2400 Konut 388 FEVZĐÇAKMAK Karamürsel Cad B.Kar.Ev /2400 Konut 389 FEVZĐÇAKMAK Eski Radar yolu 30P Id Arsa Tam Park + Konut 390 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 391 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2399 Konut 392 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 393 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 394 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Yol Tam Enerji Nakil Hattı 395 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Yol Tam Enerji Nakil Hattı 396 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Yol Tam Enerji Nakil Hattı 397 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Yol Tam Enerji Nakil Hattı 398 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa Tam Yeşil Alan Yeşil Alan 399 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa Tam Yeşil Alan Yeşil Alan 400 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 401 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 402 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 403 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 404 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 405 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2399 Konut 406 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 407 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2399 Konut 408 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 409 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 410 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 411 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 412 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Ticaret 18

20 413 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 414 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 415 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 416 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 417 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 418 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 419 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 420 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 421 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 422 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 423 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Ticaret 424 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 425 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 426 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 427 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 428 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 429 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 430 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 431 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2397 Konut 432 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 433 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 434 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2399 Konut 435 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd B.Kar.Ev /2400 Konut 436 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 437 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 438 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 439 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 440 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 441 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 442 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd B.Kar.Ev /2400 Konut 443 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 444 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd B.Kar.Ev /2400 Konut 445 FEVZĐÇAKMAK 31P IVd Arsa /2400 Konut 19

2009 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2009 YAZI ĐŞLERĐ SUNUŞ Yalova da hayat güzeldir parolasıyla başladığımız hizmet yolculuğu dördüncü yılını doldurdu. 28 Mart 2004 tarihinde milletimizin sırtımıza yüklediği ağır sorumluluğun farkında

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2015 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1)

237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2015 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1) 01 BİNEK OTOMOBİL 2 GENEL SEKRETERLİK 02 BİNEK OTOMOBİL 3 ÖZEL KALEM 03 BİNEK OTOMOBİL 2 İNSAN KAYNAKLARI 04 BİNEK OTOMOBİL 2 BİLGİ İŞLEM 05 BİNEK OTOMOBİL 1 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE 06 BİNEK OTOMOBİL

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. DÜZİÇİ İLÇESİ Yarbaşı Belediye Başkanlığı 2013 YILI FAALİYET RAPORU ( 01.01.2013 31.12.2013 ) ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU T.C. YARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MALATYA BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

I. GENEL C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR. BiLGiLER. C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar. 1) İnsan Kaynakları

I. GENEL C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR. BiLGiLER. C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar. 1) İnsan Kaynakları I. GENEL BiLGiLER C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar 1) İnsan Kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlardan

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

"BELEDİYE" İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BELEDİYE İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ www.mahalliidarelerdergisi.org "BELEDİYE" İBARESİNİN SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TÜZEL KİŞİLİK ADLARINDA KULLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Levent ATALI / Kocaeli Üniversitesi / Beden Eğitimi

Detaylı

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü

Güzin TÜRE Bilgi Đşlem Müdürlüğü BĐLGĐ ĐŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Bilgi Đşlem Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Belediyelere verdiği

Detaylı

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve

1-GENEL BĐLG A- Misyon Ve Vizyon Misyonumuz; Spor alanlarını Mersin halkının ve gençliğin hizmetine sunmak, ülke sporuna faydalı olmak, ulusal ve MERSĐN BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ MACĐT ÖZCAN SPOR KOMPLEKSĐ VE SOSYAL TESĐSLER ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILLIK FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit ÖZCAN Spor Kompleksi

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2008 Ayı toplantısının 2. OTURUMUNU 07 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 13.30 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 02.06.2008 Pazartesi günü Saat 18.00 de Đzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. DÜZİÇİ İLÇESİ Yarbaşı Belediye Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.12.2010 1 ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 3 4 MECLİS ÜYELERİMİZ MUSTAFA ÇAPAR ÖMER LÜTFİ ÇİLOĞULLARI DURSUN ÇOMALAK

Detaylı

, , , , , , , , , , , , ,00 20.

, , , , , , , , , , , , ,00 20. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 159.388,70 161.351,49 284.740,00 137.766,53 371.440,00 387.520,00 406.380,00 3.000,00 2.915,00 8.600,00 7.248,07 18.500,00 19.300,00 20.100,00 159.307,10 128.733,66 277.900,00 76.189,37

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

OTOPARK POLİTİKALARI

OTOPARK POLİTİKALARI TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ DENİZLİ BULUŞMASI OTURUM: SAĞLIKLI KENTLERDE ULAŞIM POLİTİKALARI OTOPARK POLİTİKALARI Konuşmacı: Mustafa DÜNDAR OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OTOPARK POLİTİKALARI Sağlık,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 07 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 07 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 07 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 06/06/2016 tarihli oturumunda komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/1-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığının 27/12/2011 tarih ve 390 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisi, her

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

KARAR. Gündem maddelerine geçmeden önce, gündem ilanından sonra meclise intikal eden;

KARAR. Gündem maddelerine geçmeden önce, gündem ilanından sonra meclise intikal eden; Sayısı: 20582433-301.05-19 Yoklama, gündeme ilaveler ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ramazan YAKICI Başkanlığında, Mehmet KARAMAN, Mehmet GÜNER, Mehmet

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. DÜZİÇİ İLÇESİ Yarbaşı Belediye Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU ( 01.01.2014 31.12.2014 ) ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU T.C. YARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2008 TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkan Vekili Sayın Şemsettin DEMİR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 Sayılı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2014/11-1 (110) Karar Tarihi : 04/11/2014

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2014/11-1 (110) Karar Tarihi : 04/11/2014 Karar No : 2014/11-1 (110) Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 31/10/2014 tarih ve 30165 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Birleşmiş Kentler ve yerel Yönetimler Teşkilatı nın (UCLG)

Detaylı

MİL-KENT ARNAVUTKÖY KONUTLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ AİDAT DAĞITIM ANAHTARI

MİL-KENT ARNAVUTKÖY KONUTLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ AİDAT DAĞITIM ANAHTARI S. MİL-KENT ARNAVUTKÖY KONUTLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ AİDAT DAĞITIM ANAHTARI Tablo 1 BAĞIMSIZ BÖLÜM TİPİ PAY PAYDA Toplam Arsa Payı Katsayı Eşit Paylı Bütçe Eşit Paylı Yıllık

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU. Kale Belediyesi nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır:

2011 YILI FAALİYET RAPORU. Kale Belediyesi nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır: 2011 YILI FAALİYET RAPORU Kale Belediyesi nin 2011 yılında yapmış olduğu faaliyetleri aşağıdadır: YAZI İŞLERİ: Personel Durumu: -2010 yılında Belediyemizde 12 adet memur, 12 adet işçi, 3 adet sözleşmeli

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Nisan Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/04/2015-13.00 1-Açılış ve Yoklama. 2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

URLA BELEDİYESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI TASARISI

URLA BELEDİYESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI TASARISI URLA BELEDİYESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI TASARISI Ekim 2015 Urla Belediyesi 2016 Yılı Yatırım Programı 1. Sunuş 1 İlk yatırım programımız belediyemizin kurumsallaşması açısından oldukça önem taşımaktadır.

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON Misyonumuz, tüm çalışanları ile birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı,

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/7-1 (49) Gündem maddesi gereğince; Kalite Yönetim Merkezi nin 30/05/2011 tarih ve 41 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 06/04/2007 tarihli M.K.4-1(14) sayılı Belediye Meclis Kararı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/4-1 (23) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 01/03/2011 tarih ve 325 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. Rapor No:

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. Rapor No: Rapor No:01 15.01.2016 Komisyonumuza 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Meclis lerinin 04.01.2016 tarihli vermiş oldukları önergedeki hususlar üzerinde; Geçmişte İlçemizde köy

Detaylı

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU:

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 sayılı

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015-2019 Stratejik Plan 2015 Programı Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz. 5 2015-2019 Stratejik Programı Plan 6 BAŞKANIN

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Belediye yönetimince, 01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ait 2009 yılı Faaliyet Raporu, 17.03.2006 tarih

Detaylı

A: Misyon ve Vizyon: I-GENEL BĐLGĐLER

A: Misyon ve Vizyon: I-GENEL BĐLGĐLER MAKĐNA ĐKMAL BAKIM VE ONARIM DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Makine Đkmal Daire Başkanlığı olarak hizmetlerimizi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI ve LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı BİRİMLERİN ARAÇ-MAKİNE TALEPLERİNİN KARŞILANMASI - Araçların sevk ve idaresi - İhtiyaç halinde Kiralama Hizmetleri (Vinç, iş makinesi

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 167 168 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 07.12.2015 Karar Numarası : 161

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 07.12.2015 Karar Numarası : 161 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :541 KARAR 541: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katılan Meclis Başkanı ve üyelerine

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.07.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Ağustos Ayı Karar Özetleri Karar Sayısı: 219 1- Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 185 sayılı kararı ile gündeme alınarak, Đmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen;

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 03/05/2013 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 03/05/2013 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 07/ 05 / 2013 Salı Saat:18.00 03/05/2013 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI 1-Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (49/2013-)-İzmir 2. İdare Mahkemesi nin 31/01/2013 tarih ve 2013/80 sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :283 KARAR 283 : Ahmet Bahri YALAZ, Mehmet BİLGİN, Bülent ONAT ve Zeki ALDI nın mazeretlerinin kabulüne işaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No :284 KARAR 284 : İlçenin Barbaros

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 25.08.2015 tarih ve 47383680-01/10162 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM

KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM 1 BELEDİYE SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ Devam Ediyor. 2 CEVATPAŞA SAHİL BANDI YENİLEME Devam Ediyor 3 KARACAÖREN KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ/ a) İmar Uygulamaları b) Teknik Altyapı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/10/2010 tarih ve 328 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2011 (2012 2013) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı