Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok"

Transkript

1 ISSN Nisan 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu u gibi Türkiye ile ABD aras nda yine 24 Nisan s k nt s yaflan yor. ABD Baflkan Obama n n yay nlayaca mesajda kullanaca kelimeler bile sorun oluyor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile görüflmesinde, 1915 olaylar na iliflkin Ermeni iddialar konusunda Türkiye'nin hassasiyetine dikkati çekerek "söz konusu meselenin ikili iliflkileri olumsuz etkilemesine müsaade edilmemesi" gerekti- ini belirtti. Bursa da yüksek yüksek rekolte Yurt genelinde kurakl k nedeniyle bu day rekoltesinde düflüfl endiflesi bulunurken Bursa'daki Karacabey, Yeniflehir ve Mustafakemalpafla ovalar nda ekim alanlar ndaki daralmaya karfl yüksek rekolte umuluyor. 6. SAYFADA Araflt rma flirketlerinin yerel seçim görüflleri Bir genel seçim havas nda geliflen ve sonuçlanan yerel seçimler araflt rma flirketleri aç s ndan da heyecanl geçti sonuçlara nas l bak yorlar? HABER 13. SAYFADA Fehmi Koru Cumhurbaflkanl konusunda bilinenler ve bilinmeyenler 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Fatih Gümüfl Sat fl-pazarlama 6. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada Ukrayna daki geliflmeler BM, ABD, AB, Rusya ve TÜRK YE nin önemli bir gündem maddesi Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok Ukrayna'n n do usundaki geliflmeler, olas bir savafl nedeni olarak Türkiye ve dünyan n gündeminde. www. D fliflleri Bakanl, Ukrayna'n n güney ve do- usundaki bölgelerde meydana gelen olaylar n derin bir kayg yla izlendi i belirtirken; Baflbakan Erdo an, K r m Tatar Türklerinin durumunun dikkatle izlendi ini söyledi. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin'in telefon diplomasisi de sürüyor. Putin, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Almanya Baflbakan Angela Merkel ve srail Baflbakan Binyamin Netenyahu ile görüfltü. Telefon görüflmelerinde Ukrayna daki geliflmeler ele al nd. Bu arada, ABD de yak n takipte. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Ukrayna ordusunun ülkenin do usundaki baz binalar iflgal eden Rusya yanl s silahl gruplara yönelik operasyon bafllatmas yla ilgili olarak, "Ukrayna hükümetinin, kanunlar ve düzeni sa lama sorumlulu u bulunuyor. Ukrayna'n n do usundaki bu provokasyonlar Ukrayna hükümetinin yan t vermesini zorunlu k lan bir durum yarat yor" dedi. Geliflmelerin bafl ndan beri devrede olan NA- TO nun Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de, Ukrayna'daki durumdan derin endifle duydu- unu belirterek, "Rusya sorunun bir parças olmay b - rak p çözümün parças olmaya bafllamal " dedi. Ancak, Putin in bu ça r lara ald rd yok. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi BEKL YORLAR BYEGM Ankara rtibat Birimi kuruldu Bas n Yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ü bünyesinde Ankara rtibat Birimi oluflturuldu. Ankara rtibat Birimi Müdürü Mehmet Kahraman Akseki, beraberinde uzman Metin Tosun ve birim flefleri Nurten Görgülü, Y ld z Uzun Özdemir ve Ergülü Tursunbek oldu u halde gazetemiz ziyaret etti ve Sorrumlu Yaz flleri Müdürümüz Ahmet Tekefl e birimin çal flmalar konusunda bilgi verdi. K r mo lu, bu Niflan hak etti Akseki, Ankara rtibat Birimi nin bas n kartlar beyannameleri konusunda yeni bir uygulama getirdi ini, bütün bas n mensuplar n n bilgilerinin bilgisayar ortam na aktar ld n ve beyannamelerin art k internet üzerinden verilece- ini belirtti. Bas n mensuplar veri taban ile adeta bir arfliv oluflturuldu unu belirten Akseki ve beraberindeki heyet gazetemiz çal flanlar ile tan flt ve baflar lar diledi. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Cumhurbaflkan Abdullah Gül, K r m Tatar Meclisi eski Baflkan ve Ukrayna Meclisi Milletvekili Mustafa Abdülcemil K r mo lu'na Cumhuriyet Niflan tevcih etti. K r mo lu'nun hayat n, "K r m halk n n çekti i çilelerin k sa bir özeti" olarak niteleyen Gül, "Davas kutlu, azmi sabit olunca elbette çekilen çileler karfl l ks z kalmam flt r. Böylece K r m Tatarlar anavatanlar ndan sökülüp at lamayacaklar n tüm dünyaya da ispatlam fllard r. Say n K r mo lu'nun liderli indeki bu özgürlük mücadelesi, tarihe alt n harflerle kaz nm flt r" dedi. K r m Tatar Meclisi eski Baflkan ve Ukrayna Meclisi Milletvekili K r mo lu, Niflan, Ukrayna devletine daha bir manevi destek olarak kabul ediyorum dedi. KUfiATTILAR Ukrayna'n n do usundaki Donetsk iline ba l Slavyansk ilçesinin etraf - n n Ukrayna ordusunu taraf ndan sar ld - bildirildi. Ukrayna ordusu, Rusya yanl - s silahl gruplarca baz kamu binalar iflgal edilen ilçenin üç taraf n çevirdi ve girifl-ç k fl için yaln zca bir ana yol b rakt. AA muhabirinin aktard klar na göre, baz yerel polislerin de deste ini alan silahl kiflilerin teslim olmay kabul etmedi i ifade edildi. Siyasi krizin yafland Ukrayna'n n do usunda Donetsk'te geçen hafta Rusya yanl s ayr l kç lar n iflgal etti i hükümet binas ndaki bekleyifl devam ediyor. Silahlar verilmiyor Rusya Savunma Bakan Yard mc s Anatoliy Antonov, Ukrayna ordusunun, tek tarafl olarak Rusya'ya ba lanma karar alan K r m'daki silahlar n iadesini durdurdu unu bildirdi. Antonov, Ukrayna ordusunun K - r m'daki silahlar n, Ukrayna'n n do usunda eylemler düzenleyen sivil halka karfl kullanma ihtimali üzerine iade etmeyece ini aç klad. Yaz lasti i zaman TfiOF Baflkan Apayd n, "Bu dönemde k fl lasti i kullanmaya devam etmek, arac n daha fazla yak t tüketmesine yol açacakt r" dedi. HABER 12. SAYFADA flçiler aras nda ayr m kalkacak HABER 6. SAYFADA 16 Nisan 2014 Resmi Gazete 6530 Uluslararas Deniz Trafi inin Kolaylaflt r lmas Sözleflmesine Kat lmam z n Uygun Bulundu una Dair Kanun Gemi Balast Suyu ve Sedimanlar n n Kontrolü ve Yönetimi Hakk nda Uluslararas Sözleflmeye Kat lmam z n Uygun Bulundu una Dair Kanun

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 17 Nisan 2014 Perşembe Meltem Ekiz Düğün Dernek tahtını Recep İvedik 4 e kaptırdı İSTANBUL - Recep İvedik 4, en çok izlenen film rekorunu 'Düğün Dernek'ten devraldı. Şubat ayında gösterime giren ve ilk hafta sonu seyirci rekoru kıran 'Recep İvedik 4', 6 milyon 912 bin 803 izleyiciyle en çok izlenen film rekorunu 'Düğün Dernek'ten devraldı. Şahan Gökbakar'ın başrolünü üstlendiği ve kardeşi Togan Gökbakar'ın yönettiği 'Recep İvedik 4', daha önce yayınlanan ilk 3 filmin başarısının üzerine çıktı. AA muhabirinin 'Box Office Türkiye' sitesinden derlediği bilgilere göre, gösterime girdiği 21 Şubat'tan itibaren rekorlar kıran film, ilk hafta sonu 1 milyon 641 bin kişi tarafından izlendi ve ilk hafta sonu izlenme rekorunu ele geçirdi. İkinci hafta sonu 1 milyon 161 bin, üçüncü hafta sonu ise 662 bin kişiyi sinemalara çeken film, ikinci ve üçüncü hafta sonu izlenme rekorunu da kaptırmadı. 7 haftadır sinemalarda izleyicisiyle buluşan film, gösterime girdiği tarihten bugüne kadar 6 milyon 912 bin 803 kişi tarafından izlenerek daha önce en çok izlenen film rekorunu 6 milyon 880 bin 917 izleyiciyle elinde bulunduran 'Düğün Dernek' filminin rekorunu elinden aldı. İlk hafta sonu 17 milyon 530 bin 953 lira hasılat elde eden film, 7 haftada 68 milyon 420 bin 442 liralık hasılatıyla 68 milyon 32 bin 508 lira gişe elde eden 'Düğün Dernek'in gişe rekorunu da elde etmiş oldu. 'Düğün Dernek'in 18 haftada elde ettiği seyirci sayısını 7 haftada egale eden filmin, yıl sonuna kadar 2 milyon izleyici rakamını geçeceği tahmin ediliyor. 21:30 AV PARTİSİ 19:50 KURŞUNLAR ARASINDA Orijinal Adı : The Hunting Party Yönetmen : Richard Shepard Oyuncular : Terrence Howard, Richard Gere, Godana Vunkres, James Brolin, Sanela Seferagic. Yapım : 2007 Macera-Savaş Yıllar boyunca bir savaştan diğerine koşturarak savaş muhabirliği yapmakta olan gazeteci Simon Hunt, Bosna savaşı sırasında yaptığı bir canlı yayın esnasında kendisini kaybeder. Bundan sonra kariyeri tepe taklak gitmeye başlarken, uzan zamandır kameramanlığını yapmakta olan Duck ın durumu ise tersine işlemeye başlar. Ancak Duck, yıllar sonra Bosna ya geri döndüğünde eskiden yaptığı atılgan savaş kameramanlığını hatırlar. Sizin için seçtiklerimiz Orijinal İsmi: Exit Wounds (+7 Şiddet) Yönetmen: Andrzej Bartkowiak Oyuncular: Steven Seagal, Dmx, Isaiah Washington, Anthony Anderson, Michael Jai White, Bill Duke Orin Boyd, kuralları kendine pek dert edinmeyen, hep kendi kanununu uygulamayı yeğleyen sert bir polis memurudur. Yine aldığı emirlerin hepsini ihlal ettiği bir operasyonun ardından üstelik her zaman olduğu gibi başarı da kazanmış olmasına karşın şehrin en kötü bölgelerinden birine gönderilir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Hayat Sana Güzel" Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar." "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti. "Rio-2" Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı. Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu. "Hızlı ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı. "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. 20 yaşında kız gibi DIŞ HABERLER- Şarkıcı Jennifer Lopez, 15 yıl önce giydiklerinin benzerlerini giyiyor. Ancak 44 yaşındaki şarkıcı, o zamankinden çok daha güvenli ve seksi görünüyor. Jennifer Lopez'in 'I Luh Ya Papi' isimli şarkısına çektiği klibi izleyip de 44 yaşındaki şarkıcının vücuduna ve tarzına hayran olmamak imkansız. Hele klipte, 2000 yılında Grammy Ödül Töreni'nde giydiği ve bir efsane haline gelen Versace elbiseyi andıran bir takım giyince Amerikan basını da Lopez'in 15 yıl önce giydiği kıyafetlerle şimdikileri karşılaştırdı. Hâlâ neredeyse 20'li yaşlarında giydiği kıyafetlere benzer kıyafetler giyen ve o zamanlardan daha seksi görünen Lopez de bu durumun farkında. "20'li yaşlarımda kendime tam olarak güvenmiyordum. Oysa şimdi 40'ları yarılamış bir kadın olarak kendime olan güvenim daha fazla" diyor.

3 GÜNCEL Gözde Kişin 3 17 Nisan 2014 Perşembe MamakBelediyesi 2013 Faaliyet Raporu onaylandı HABER MERKEZİ - Mamak Belediye Meclisi nin yeni dönem ikinci toplantısı Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ün yönetiminde gerçekleşti. Akgül ün 2013 yılında Mamak ta yapılan hizmetleri anlatmasının ardından Meclisin ikinci birleşiminde 2013 yılı faaliyet raporu meclis üyeleri tarafından değerlendirilerek oylandı. Faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni dönemin yeniliklerin dönemi olacağını kaydeden Akgül, mali disiplini sağlayarak, gelir-gider dengesi bozulmayan güçlü bir mali sistemle hizmet hamlesi gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Akgül, Göreve başladığım 2009 yılında 130 Hüseyin Çelik ten, Başkan Duruay a hayırlı olsun ziyareti milyon TL ile devraldığım belediye bütçesini, 2013 yılında 262,4 milyon TL ye, 2014 yılında da 270 milyon TL ye yükselttik. Gerçekleşen bütçeyle hem geçmiş yılların borcunu ödedik, hem de yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Daha nice başarılara adım atmayı diliyorum dedi. Göreve geldiklerinde en temel problemin algı meselesi olduğunu kaydeden Akgül, Mamak ı fark edilen bir ilçe haline getirdiklerini belirterek, Bugün Mamak ı Ankara nın en çok konuşulan ilçelerinden biri haline getirdik. Mamak ın sorunlarının çözülebileceğini gösterdik. Mamak ı bir taraftan dönüşüm çalışmaları, diğer taraftan da HABER MERKEZİ - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ı makamında ziyaret ederek, başkanlık görevinde başarılar diledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik tarafından makamında ziyaret edildi. Mazbatasını alıp göreve başladığı günden bu yana makamında tebrikleri kabul eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ı son olarak Hüseyin Çelik ziyaret etti. Başkan Fatih Duruay ın başkanlık görevini çiçek vererek kutlayan Hüseyin Çelik, Başkan Duruay a Gölbaşı için yapacağı hizmetlerde de başarılar diledi. Hüseyin Çelik in kendisini makamında ziyaret edip, tebrik etmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Fatih Duruay, ziyaretinden dolayı Çelik e teşekkür edip, şunları söyledi; Sayın Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Çelik in ziyareti bizi çok mutlu etti. Onların varlıklarıyla bize destek olmaları, Gölbaşımız için yapacağımız çalışmalara yansıyacaktır. Sayın Çelik e Gölbaşımıza verdiği değer ve yapmış oldukları ziyaret için çok teşekkür ediyorum. yaşam kalitesi ve eğitim, kültür, sanat, ulaşım, spor altyapısı ve çevresiyle bir marka haline getireceğiz dedi. Beş yıl öncesine kadar Mamak taki iskanlı yapı sayısının tüm yapılara oranının yüzde 45 olduğunu ve bu oranın 2014 yılında yüzde 65 e çıktığını belirten Akgül, Mamak ta beş yılda 3803 iskan, 3552 yapı ruhsatı vererek, Mamaklılar için nitelikli yaşam alanları ürettik dedi. Kentsel dönüşüm projelerinin hızla devam edeceğini kaydeden Akgül, Sadece depreme dayanıklı konutlar yapmakla kalmayacağız, yeşil alanı, parkı, otoparkı ve sosyal tesisleri olan modern yaşam alanları oluşturacağız diye konuştu. Çankaya da toplu iş sözleşmesi imzalandı Çankaya Belediyesi kamu personelinin sosyal denge tazminatı hakkı kazandığı Toplu İş Sözleşmesi, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Tüm Bel Sen Genel Başkanı Ömer Salih Erol un katıldığı törenle imza altına alınarak yenilendi yılında öncü bir uygulama olarak başlayan ve 2 yılda bir yenilenen Toplu İş Sözleşmesi imza törenine çalışanların yanı sıra CHPÇankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin de katıldı. Sözleşme kamu personeline yılını kapsayacak sosyal ve ekonomik haklar getiriyor. Sözleşme ile Çankaya Belediyesi memur çalışanlarına aylık 732 lira brüt ek ücret ödenecek. Sözleşmede dikkat çeken bir madde ise kadınları korumaya yönelik. Bu maddeye göre eşine şiddet uygulayan üyelerin sözleşmeden doğan ekonomik hakları, beyanları halinde eşlerine ödenecek. Elmadağ da yağmur duası HABER MERKEZİ - Mevsimin yağmurlu ve bereketli geçmesi için Yeşildere mahallesi eski köy mevkide düzenlenen yağmur duası programına; Belediye Başkanı Gazi Şahin, İlçe Müftüsü Faruk Turhal, İmamlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan öğle namazının ardından İlçe Müftüsü Faruk Turhan tarafından yapılan duaya hep birlikte amin denildi. Duanın kabul olması için birbirlerine kırgın olanların barışmaları gerektiğini belirten Müftü Turhal; Dualarımız kabul olsun. Mevsim bol yağışlı ve bereketli geçsin inşallah dedi. Başkan Şahin; Mevsimin yağışlı ve bereketli geçmesine vesile olsun inşallah Büyüklerimizden duyduğumuz çok güzel ve anlamlı bir söz vardır diyerek birlik ve beraberliğe vurgu yapan Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin; Birliğin, dirliğin, beraberliğin ve kaynaşmanın en güzel yollarından biriside kırgınlıkların ortadan kaldırılmasıdır. Aramızda kırgın olanlar, küs olanlar varsa, bu birlik ve beraberliğimiz, ettiğimiz dualarımız, onların barışmalarına ve mevsimin yağışlı ve bereketli geçmesine vesile olsun inşallah dedi. Yapılan duaların ardından yağmur dualarının geleneksel yemeği olan, etli bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yukarıda adı soyadı/ünvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Mükellefleri adına düzenlenen vergi ve ceza türleri yazılı ihbarnameler 213 sayılı V.U.K. Hükümlerine göre mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103, 104, 105 ve 106 ncı maddeleri gereğince ilan listesinde yer alan mükelleflerin ilan tarihlerinden başlayarak bir ay içinde Dışkapı Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliği yapılmış sayılacağı hususları ihtar olunur. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ) Yukarıda adı ve soyadı yazılı mükelleflerin adlarına düzenlenen Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir. Bu nedenle ;213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun tebliğle ilgili 103 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan Listesinde adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde Dikimevi Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde, Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; Aksi taktirde ilan tarihinden itibaren 1(bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar

4 417 Nisan 2014 Perşembe ANKARA Gözde Kişin Kazanlı işçilere sağlık taraması Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, Şentepe Avcılar Mahallesi nde tek katlı bir gecekondu içerisinde kaçak kesim yapan tavukçulara baskın düzenledi. Gölbaşı nda ilk meclis toplantısı yapıldı Yıl: Nisan 2014 Perşembe Sayı: Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBULTel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. HABER MERKEZİ - Kazan Belediyesi, çalışanlarını sağlık taramasından geçiriyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından işçilerin yoğun olarak bulunduğu Fen İşleri Müdürlüğünde oluşturulan sağlık merkezinde tansiyonları ölçülen işçilere kan ve idrar testi yapılıyor. Sağlık taramasında işçilerin akciğer filmleri çekiliyor, nefes ölçümleri yapılıyor. İşitme testi de yapılan işçilerden alınan kan ve idrar örnekleri tahlil edilmek üzere merkez laboratuvara götürülüyor. Çıkacak tahlil sonuçlarına göre uzman hekimler tarafından sağlık raporları tanzim edilecek. Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk işçilerin sağlığını çok önemsediklerini belirterek, yaz-kış demeden, yağmur kar demeden gece gündüz Kazan a en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalışıyor, ilçemizi yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Halkımız kadar bu hizmetlerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışanlarımızı da düşünüyoruz. İnsan sağlığı ihmale gelmez. Çalışanlarımızın sağlıklı olmaları ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürmeleri bizim için çok önemli Sayılı İş kanunun hükümleri gereğince işçilerimizi sağlık taramasından geçiriyoruz. Her yıl tekrarladığımız bu uygulamamızla işçilerimizin sağlığını da kontrol ederek, daha iyi ve güvenli şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlıyoruz. şeklinde konuştu. Kazan Belediyesi belli aralıklarla yaptığı halka yönelik sağlık taraması uygulamasını 4857 Sayılı İş Kanunu nun hükümleri gereği genişleterek, işçilere de yaygınlaştırmış oluyor. Her yıl tekrarlanan sağlık taraması uygulaması işçilerde oluşabilecek herhangi bir hastalığın erken teşhis edilmesi bakımından da büyük önem taşıyor. Keçiören e bahar geldi ISSN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ HABER MERKEZİ - Keçiören Belediyesi nin diktiği binlerce lale, nergis ve sümbül vatandaşlara bahar coşkusunu aşıladı. Baharın gelişiyle birlikte çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına hız veren Keçiören Belediyesi, ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanları çiçeklerle donattı. Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri 350 bin lale, 150 bin menekşe, 25 bin nergis ve 50 bin sümbülün dikimini gerçekleştirdi. Başta Atatürk Botanik Parkı olmak üzere birçok parkı süsleyen rengarenk çiçekler muhteşem görünüşleriyle Keçiörenlilerin kent içerisinde doğal yaşam özlemlerini giderdi. Keçiören'deki yeşil alan ve çevre düzenlemelerinin hızla devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Rengarenk çiçeklerin açtığı parklarda ortaya çıkan görüntü, vatandaşlarımız tarafından çok beğeniliyor. Aileleriyle birlikte parklara gelenler günün her saatinde renkli bir seyir keyfi yaşıyor. Yemyeşil bir Keçiören için çalışıyor. Yaşadığımız alandan keyif alıp Keçiören e baktığımızda içimiz açılsın istiyoruz. Rengarenk çiçeklerle donatılan parkların ve yeşil alanlarda mevsim itibariyle yıl sonuna kadar çiçeklendirme çalışmalarına aralıksız devam edilecek" dedi. Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veren Keçiören Belediyesi, Türkiye nin en kalabalık ilçesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını kısa sürede 2.2 metrekareden 5.5 metrekareye çıkardı. Başkan Mustafa Ak, yeni hizmet döneminde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 10 metrekareye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. HABER MERKEZİ - Gölbaşı nın AK Partili yeni Belediye Başkanı Fatih Duruay ın göreve başlamasının ardından Gölbaşı nda yeni dönem başladı. Gölbaşı Belediyesi birinci dönem ilk toplantısı, Gölbaşı Belediye Meclis Salonu nda yapıldı. Meclis başkanlığını Başkan Fatih Duruay ın yaptığı meclis toplantısına, yeni dönem meclis üyeleri, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dönemin ilk meclis toplantısını izlemeye gelen Gölbaşılı vatandaşların ilgisinden dolayı, meclis salonu doldu taştı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasıyla başlayan yeni dönem ilk meclis toplantısının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Fatih Duruay yaptı. Başkan Vekili, İkinci Başkan Vekili, Katip Üye, Encümen Üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimlerinin yapıldığı il meclis toplantısında konuşan Başkan Duruay, Amacımız Gölbaşı nın menfaati olacaktır dedi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşma yapan Gölbaşı Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Fatih Duruay, Öncelikle yeni dönemde görev yapacak olan tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Önceki dönemde büyük bir başarı ile görevlerini tamamlayan arkadaşlarımıza da gösterdikleri uyum, Gölbaşı adına yaptıkları güzel çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Buraya seçilirken hepimiz birer siyasi partinin üyesi olarak seçildik. Ama artık rozetleri çıkarma zamanı. Hepimiz parti rozetlerimiz çıkararak, Gölbaşı nın menfaatleri için çalışmalıyız. Sizlerin de aynı duygu ve düşünceler ile Gölbaşı için çalışacağınızdan eminim. Yeniden hepinize Belediye Meclis üyeliğinizde başarılar diliyor, yeni Meclisimizin ve çalışmalarımızın Gölbaşımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Gölbaşı Belediyesi birinci dönem, birinci toplantısı, Başkan Duruay ın açılış konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesi ile devam etti. Meclis toplantısı, yeni dönemde hizmet verecek olan Başkan Vekili, ikinci Başkan Vekili, Katip Üye, Encümen Üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimlerinin ardından sona erdi. Kapalı oylamanın yapıldığı mecliste; Murat Bey Balta Birinci Meclis Başkan Vekili; İbrahim Gülhan İkinci Meclis Başkan Vekili; Aydoğan Can ve Ayşe Bahçecik Katip üyesi; Elif Özer, Serdal Namalan Yedek Katip üyesi; Mehmet Aktay, İbrahim Gülhan ve Hasan Çakır da encümen üyesi olarak seçildi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 17 Nisan 2014 Perflembe ANTALYA- HAT CE ÖZDEM R - Piflirilebilir kil ve toprak kar fl m ndan yap lan çömlek, testi, çanak gibi ürünlerle bir döneme damga vuran çömlekçilik, teknolojinin geliflmesi, alternatif ürünlerin ço almas yla kaybolan meslekler aras na girdi. Çömlekçili i canland rmak isteyen sektör temsilcileri, baz tekniklerle farkl modeller üzerinde üretim yapmaya bafllad. Böylece son y llarda topraktan yap lan yap lan vazo, biblo, havuz, köpek kulübesi, heykel, pano fleklindeki yap lar, lüks otelleri süslüyor. Topra sanata dönüfltüren çömlek ustas Ahmet Taflhomcu, AA muhabirine yapt aç klamada, insanlarda çömlekçili in bitti ine yönelik bir alg oldu- unu ancak insano lu var oldu u sürece bu mesle in mutlaka yaflayaca n ifade etti.çömlek tekni iyle daha önce testi, çanak, tabak gibi ürünler yap ld n ancak bunlar n günümüzde pek tercih edilmedi ini dile getiren Taflhomcu, bu nedenle ço u çömlek ustas n n mesle ini b rakmak zorunda kald n belirtti. Baz sektör temsilcilerinin ise ça a uyum sa lad n anlatan Taflhomcu, "Çömlek denilince eski küpler, testiler akla geliyordu. Bugün ise çömlek tekni- iyle birçok fley yapabiliyoruz. Topra iflleyip farkl eserler ortaya koyuyoruz. Üzerine de farkl motifler, desenler iflliyoruz. Ço u zaman insanlar gördükleri vazonun, elma fleklindeki köpek kulübesinin çömlek tekni iyle yap ld na inanm yor" dedi. Lüks otellerin dekorasyonlar nda çömlek tekni ini kulland klar na iflaret eden Taflhomcu, turizmin baflkenti Antalya'da da otellerin taleplerine göre Bir dönem evlerin vazgeçilmezleri aras nda yer alan topraktan eflyalar yapan çömlek ustalar, günümüzde daha çok süs eflyas fleklinde yap lar ortaya koyuyor. Çömlekçili i yaflat yor Aksaray'da biri bebek iki çocu un öldü ü, 3 kiflinin de yaraland müstakil evde ç kan yang n n alt ndan dram ç kt. Çocuklar n day s Serdar Do an, olayla ilgili aç klama yapt. Küçük Bilal'in son sözü "anne" oldu AKSARAY - MET N BOLAT / ADEM KOÇAK - Aksaray'da müstakil evde ç kan yang nda, biri bebek iki çocu un öldü ü, 3 kiflinin yaraland olay n alt ndan aile dram ç kt. Olay n ard ndan Tarhan ailesinin yak nlar yaflad klar na hala inanam yor. Yanan evden geriye ise hiçbir fley kalmad. Çocuklar n day s Serdar Do an, (36), AA muhabirine yapt aç klamada, yang n n oldu u dakikalarda 5 yafl ndaki ye eninin koflarak yan na geldi ini ve evlerinin yand n söyleyince koflarak olay yerine gitti ini söyledi. Ne yapaca n bilemedi ini hemen penceredeki korkuluklar ç kartmaya çal flt n dile getiren Do an, "Olay yerine gitti imde alevlerden içeriye girmem imkans zd. Pencereye yaklaflt - mda ye enim Bilal'in yalvar rcas na 'anne' diye sürekli ba rd n iflittim ama çaresizce onun ölümünü izledik" dedi. ÇOCUKLARI Ç N D D N P DURDU K z kardefli su doldurmaya gitti i için ikiz çocuklarla a abeylerinin evde yaln z kald n, bu s rada yang n n ç kt n anlatan Do an, flunlar kaydetti: "Çok ac çekiyoruz. ki ye enim öldü. Yaral lardan durumu a r olanlar da var. Çocuklar, k z kardeflimin dünyas n renklendirmiflti. Hele ikizlerin dünyaya gelmesi ekonomik olarak onlar zorlasa da mutluluk kayna olmufltu. Ayl k 100 liraya iki odal evde oturuyorlard. 5 çocu unun geçimini sa lamak için k z kardeflimin efli stanbul'da ka t topluyordu. Kimseye muhtaç olmamak için ç rp n p duruyordu. Olay oldu unda da zaten ekmek paras için stanbul'dayd. Ye enlerimin do ru düzgün ne oyuncaklar ne elbiseleri oldu. Hep yokluk içinde büyüdüler ama babalar onlar üzülmesin diye hep didindi durdu." (AA) ürünler ortaya koyduklar n söyledi. Çömlek tekni iyle istenilen flekli yapabildiklerini vurgulayan Taflhomcu, otellerin konseptine göre flelale, vitrin, a aç heykeller yapt klar n kaydetti. Taflhomcu, çömle e ilgi duyan özel müflterileri de bulundu unu, özel siparifllerini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi. (AA) Abant Gölü'nde kerevit tehdidi BOLU - MEHMET EM N GÜRBÜZ - Do al güzellikleriyle ünlü Abant Gölü'nde alabal k yavrular ve yumurtalar n yiyen kerevitler için Bolu Orman ve Su flleri Müdürlü ü ekiplerince çal flma bafllat ld. Abant Tabiat Park 'ndaki gölde yap lan araflt rmada, suya b rak lan yüz binlerce alabal k yavrusuna ra men popülasyonun artmad belirlendi. Detayl incelemede alabal k yavrular ve yumurtalar n kerevitlerin yedi i belirlendi. Ekipler, çok fazla say daki kerevitlerle mücadele için göle a atarak av bafllatt. Orman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Erdem Karaa aç, AA muhabirine, Abant Gölü'ne geçen y l çok say da alabal k yavrusu b rakt klar n belirterek, "Bu bal klar n takibini yapt k ve gölde bal k elde edemedi imizi gördük. Gölde bulunan kerevitlerin alabal klar n yavru ve yumurtalar yla beslendi ini ö rendik" fleklinde konufltu.karaa aç, kerevit popülasyonunun artt na dikkati çekerek, "Kerevitlerle ilgili ilk etapta 'paraya dönüfltürebilir miyiz' diye düflündük ve bu konuyla ilgili flirketlerle görüflme yapt k. fiirket yetkilileri, kerevitlerin üreme döneminde oldu unu, para etmeyece ini söyledi ve toplama ifllemi yapmad. Biz de ekiplerimizle çal flma yapmaya karar verdik. Göle a lar m z sal yoruz, iki ya da üç gün bekledikten sonra topluyoruz, ç kan kerevitleri imha ediyoruz" diye konufltu.(aa) DUMANLI BELDE Murat DUMAN DEPRESYON A IR B R HASTALIKTIR Sema Uçkan, Yozgat Sar kaya Alembey köyü nüfusuna kay tl. Anadolu ünüverstesi felsefe Bölümü 4. s n f ö rencisi. Kendisi, ye enim Mehmet Uçkan n k z d r. Hayat n güzelliklerini dolu dolu yaflamak ve insanl a yard mc olup barda n dolu taraf ndan görmeye çal flan çiçe i burnunda bir k z m z. Hayat n hem okuyup hem de çal flarak kazanmaya çal flan k zlar m zdan sadece bir tanesi o. Kendini insanl n geliflmesine adayan k z m z, bak n insanl a nas l bir aç dan bakan gözle mesaj vermekte. Kendi kaleminden insanl a sundu u yaz s n hep beraber okuyal m: Depresyondan Nas l Kurtuluruz? Günlük yaflamda bazen öyle zamanlar m z oluyor ki acaba ben depresyonda m y m? diye düflünebiliyoruz. Uzun süreli olmayan bu duruma depresif bir ruh hâli diyebiliriz. Bu durumda ben depresyonday m demek çok da do ru de ildir. Bu ruh hâlinin geçici oldu unu düflünmemiz gerek. Yoksa bu duygu hâlinde iken depresyona girmek içten bile de ildir. Telkin: Kendimize daima olumlu duygu ve düflünceleri telkin etmemiz çok önemli. Hatta telkin, depresyonun tedavisinde kullan lan önemli bir tedavi yöntemdir. Varoluflsal Destek: Depresif bir ruh hâli içinde olan insan n varoluflsal olarak kendini desteklemesi çok önemlidir. nsan n mutlak bir güce teslim olmas ve onun deste ini almas çok önemlidir. Allah a inanan bir insan n onun yüceli ini dualar nda hayk rmas, insan n duygular n kontrol etmesinde etkili olacakt r. Sosyal Faaliyet: Depresif ruh hâli, insan yaln zl a iter. Ama bu duygular n çözümlenmesi ruhsal dinlemeden geçer. nsan n zihinsel olarak bir fleylerle u raflmas ruhsal dinlenmeyi sa layacakt r. Kültürel Faaliyet: Bireyin duygusal, bedensel ve zihinsel olarak yine yaln zl n giderecektir. Olumsuz düflünce ve duygular n yerini, daha yeni ve güzel duygular alacakt r. Yaln zl k De il Sosyallik: Tüm bu faaliyetler, bireysel olarak yap lmamal d r. nsanlar n içinde bulunulmal d r. Çünkü onlar n olumlu ve olumsuz yanlar bize katk sa layacakt r. Beraber bulundu umuz insanlar n olumlu duygular bize yans yacakt r. Yard ma Muhtaç Olana Yard m: Yard mc olmak, yard mlaflmak ve insanlara faydal olmak en önemli insanî de erlerdendir. Bu yard mlar sonucu oluflan bir gülümseme dahi insana pozitif enerji verecektir. Hâlbuki bizler flimdiye kadar hep karfl taraf aç s ndan düflünmüflüzdür. Maddi durumu iyi olmayan bir insana yard m etmek, bizim de duygular m z harekete geçirecektir. Duygusal olarak kendimizi çok güçlü hissetmemizi sa layacakt r. Çünkü böyle bir durumda biz, o insandan çok daha iyi oldu umuzu düflünürüz. Mutlu ve Baflar l Olmaya Odaklanmak: Daha önce yaflanan güzel ve mutlu fleylere odaklanmak, insana olumlu enerji verecektir. Güzel anlar yaflamak olumlu etki olufltururken, olumsuzluklar da bizi içine alacakt r. Depresif ruh hâline neden olan olay ve durumlardan uzak durmak önemli olacakt r. Uzaklaflam - yorsak, o durum ve olay n zihinsel olarak bize olan yans mas n de ifltirmemiz gerekecektir. Düflüncelerimiz Gerçekten Do ru mu?: Depresif bir ruh hâlinde olan insan, normal zamanlardan daha farkl ve olumsuz düflünecektir. Örne in; Afl r genelleme yap yorsan z Meli-mal ile biten kelimeleriniz fazla ise Ya hep ya hiç düflünce flekli (kutuplaflma) Keflke li cümleler Bunlar daha da somutlaflt racak olursak Ben bunu hak etmiyorum Hayatta hep istedi im olmal Bütün belalar beni bulur Mutlaka ben ön planda olmal y m Keflke bu ifle hiç bafllamasayd m vb. birçok cümleyi buna katabiliriz. Müzik ruhun g das d r: nsan n ruhunu okflayan her türlü t n insana olumlu gelmifltir. Bu nedenle müzik vb. sesleri (ney sesi, su sesi, Kur an Kerim vb.) dinlemek bizi rahatlatacakt r. Tabi bu konuda seçici olmak çok önemlidir. Kastetti imiz müzik insan kötü ve melankolilik bir ruh hâline itmeyecek ve olumsuz ça r fl mlar içermeyecektir. Bofl Zaman B rakmay n: Zaman bir plan ve program dâhilinde yaflamak, hem hayat m za tat katacak hem de bizi boflluktan kurtaracakt r. Hobileriniz Olsun: nsan n ifl olarak görmedi i ve yapmaktan hoflland faaliyetlerin olmas ruhumuzu dinlendirecektir (Örne in; spor, maket yapmak, bahçe iflleri vb.). Böylece zevk ald m z ifllerle u raflmak bizi dinlendirecektir. Son Olarak Bir Uzmandan Yard m Al n: Yukar da belirtti imiz semptomlar, iki hafta gibi bir süre içerisinde, a r olarak yaflan yorsa bir uzmana baflvurun. Bu konuda uzmanlaflm fl, psikiyatri, psikolog ve psikolojik dan flmanlardan yard m alabilirsiniz. Güzel vatan m za böyle gönül vermifl evlatlar m z n yetifltirilmesi elzem olsa gerek. Üniversite y llar nda kendini e lencelere kapt rm fl güzel k zlar m z n Sema Uçkan dan ö renece i çok fleyler ö renece i, uygulayaca muhakkak oldu u inanc n tafl - yarak kendisini kutluyor, gelecekte daha nice baflar lara imza atmas n Yüce Yaradan dan niyaz ederek k z m z gözlerinden öpüyorum.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 17 Nisan 2014 Perflembe flçiler aras ayr m kalkacak fianliurfa - RAUF MALTAfi - MEH- MET AK F PARLAK - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, "As l iflçi hangi flartlarda çal fl yorsa tafleron iflçi de benzer haklardan yararlanacak" dedi. Çelik, AA muhabirine, tafleron iflçilere yönelik haz rlanan "alt iflverenlikte tan m ve kapsam", "y ll k izin", "k dem tazminat " ve "ihale süresi" ile ilgili yasal düzenleme tasla na iliflkin de erlendirmede bulundu. Düzenlemeyi, sosyal taraflarla çal flarak Baflbakanl a gönderdiklerini an msatan Çelik, tafleron iflçilerden hizmet al m noktas nda net kararlar n al nmas na çal fl ld n ifade etti. Her alanda hizmet al nmayaca n vurgulayan Çelik, "Tafleron iflçi, hizmet al nmas gereken alanlarda çal flacak. Hizmet al m olmayan yerlerde ise as l iflçi çal flt r lacak. Sorunun çözümüne yönelik düzenlemenin en önemli maddesi bu" diye konufltu. Faizde indirim iste i ANKARA- ERDAL ÇEL KEL - ASO Baflkan Nurettin Özdebir ve TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken faiz indirimi istedi. Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, "Orta Vadeli Program hedeflerini tutturabilmemiz için tatland r c lara ihtiyac m z var. Bu tatland r c lardan en önemlilerinden bir tanesi Merkez Bankas n n faiz oranlar n indirmesi, buna ba l olarak da kredi maliyetlerinin afla çekilmesi" dedi. Özdebir, AA muhabirine yapt aç klamada, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n "Merkez Bankas n n faiz oranlar n indirmesi gerekti ine" iliflkin sözlerini de erlendirdi. Sanayiciler olarak Merkez Bankas n n para politikas ndan ve afl r de erli TL'den daha önce de flikayetçi olduklar n belirten Özdebir, ASO olarak Bankan n son faiz karar ndan önce de faizlerin art r lmamas yönünde görüfl bildirdiklerini dile getirdi. "Merkez Bankas Para Politikas Kurulunun (PPK) faizleri indirmesinde fayda var" ifadesini kullanan Özdebir, seçimlerin ard ndan ülkede siyasi istikrar ortam n n olufltu unu ve ülkeye para giriflinin bafllad n kaydetti. Son dönemde KOB 'lerin kulland kredilerin maliyetinin yüzde 20'lere kadar yükseldi ine iflaret eden Özdebir, "Bu kar marjlar ile yat r m yap labilmesi çok zor. Hem TL'nin afl r de erlenmemesi hem de yat r m fikrinin tekrar heyecanland r lmas için Merkez Bankas n n faiz karar n gözden geçirmesi laz m. Merkez Bankas n n da çok farkl düflündü ünü zannetmiyorum" diye konufltu. TESK GENEL BAfiKANI PALANDÖKEN Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken de, yapt yaz l aç klamada, Palandöken, faizlerin düflürülmesi yönünde at lacak ad mlar olumlu karfl lad klar n belirtti. Palandöken, faizlerin indirilmesiyle esnaf ve sanatkar kesiminde büyük rahatlama olaca n ve ekonomik anlamda belirsizli in ortadan kalkaca n kaydetti. Faizlerin düflürülmesiyle üretim ve istihdam n artaca na dikkati çeken Palandöken, "Uluslararas piyasalarda ülkemizin ekonomik anlamda istikrar yükselece i için yabanc sermaye girifli artacakt r. Türkiye yeniden istikrarl günlerine geri dönecektir. Faizlerin düflürülmesi yönünde at lacak ad mlar olumlu karfl l yoruz" ifadelerini kulland. Türkiye'nin 2014'te yüzde 4-5 büyüyebilece ini ifade eden Palandöken, bunun önündeki en büyük engelin faiz oranlar oldu unu kaydetti. Merkez Bankas 'n n faizlerin düflürülmesi çal flmalar n h zland rmas gerekti ini savunan Palandöken, flu de erlendirmelerde bulundu: "Mevcut faiz oranlar yla Türkiye'nin büyüyebilece ini hiç sanm yorum. Faizlerin düflürülmesiyle istikrar sürecektir. Çünkü art k seçimler bitti ve ekonomik istikrar n devam edece i beklentisi olufltu. Merkez Bankas n n Para Politikas Kurulunu toplayarak faizi düflürebilece i görülmektedir." (AA) Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Çelik, "As l iflçi hangi flartlarda çal fl yorsa tafleron iflçi de benzer haklardan yararlanacak Kamuda çal flan tafleron iflçilerin k dem tazminatlar n kamu güvencesi alt na alan bir düzenlemeyi getirmifl oluyoruz Düzenlemeyi inflallah bu ay Meclis'e gönderece iz dedi. Düzenlemedeki ihale süresinde en az 3 y l zorunlulu u getirildi ini hat rlatan Çelik, bu sürenin 4-5 y la ç kar lmas n n da mümkün oldu unu dile getirdi. flçilerin çal flma koflullar ile yaflad klar sorunlar n çözümüne yönelik çal flma yapt klar na dikkat çeken Çelik, flunlar kaydetti: " flçi iflçidir, 'as l iflçisi tafleron iflçi' diye bir fley olmaz. As l iflçi hangi flartlarda çal fl yorsa tafleron iflçi de benzer haklardan yararlanacak. Y ll k izinler de ayn flekilde kullan lacak. En önemli maddelerden biri de k dem tazminat. Birço u bundan yoksun, baz lar bunu yarg yoluyla almaya çal fl yor. Bunu da ortadan kald ran bir düzenleme getiriyoruz. Kamunun güvencesine al yoruz. Kamuda çal flan tafleron iflçilerin k dem tazminatlar n kamu güvencesi alt na alan bir düzenlemeyi getirmifl oluyoruz. nflallah tafleron iflçi düzenlemesiyle çal flanlar aras ayr m kald r lacak. En önemlisi alt iflverenle as l ifli net olarak ay rmaya çal flt k." Çal flmay k sa sürede tamamlama gayretinde olduklar n vurgulayan Çelik, "Düzenlemeyi inflallah bu ay Meclis'e gönderece iz. Orada tart fl lacak. Önemli katk lar sunulabilir. Bakanlar Kurulu'nda önemli katk lar gelece i inanc nday m. Bu yasama döneminde bu ifli noktalamak istiyoruz, kararl y z'' diye konufltu. Kamu fiirket Personelleri E itim, Kültür, Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i Genel Baflkan Hakan Ayd n ise ifl hayat n n rahatlat lmas gerekti ini söyledi. Yasan n Meclis'ten ç kmas n beklediklerini vurgulayan Ayd n, "1 milyon 100 bin çal - flan n gözü yolda. Hükümetimizin çal flmalar - na ve bakanl m z n samimiyetine güveniyoruz. Nisan ay son tarih olarak verilmiflti. Yasan n bu ay geçmesi sevindirici olacakt r" dedi. (AA) Bursa'n n ovalar nda bu dayda yüksek rekolte beklentisi BURSA - HALUK YÜKSEL - Türkiye genelinde bu y l hemen tüm bölgelerde kurakl k yüzünden bu day rekoltesinde düflüfl tahminleri yap l rken Bursa'n n Karacabey, Yeniflehir ve Mustafakemalpafla ovalar nda ekim alanlar daralmas na ra men yüksek rekolte bekleniyor. Karacabey Ziraat Odas Meclis Baflkan Nuri Karaca, AA muhabirine yapt - aç klamada, "Türkiye Ziraat Odalar Birli i Tar msal Üretim Dönemi Kurakl k Risk Tahmin Raporu"na göre, bu day rekoltesinde ya fl yetersizli i nedeniyle özellikle Akdeniz ve ç Anadolu bölgelerinde ciddi düflüfller beklendi ini, bu durumun, Marmara d - fl nda hemen hemen tüm bölgeler için geçerli oldu unu söyledi. Söz konusu tahminlerin, flubat ay sonuna kadar olan dönemi kapsad na iflaret eden Karaca, mart ay n n ya fllar bak m ndan kötü olmad n, nisan ve may sta da ilkbahar ya murlar n n etkili olmas halinde Marmara Bölgesi'nde kay p de il, yüksek rekolte beklenebilece- ini vurgulad. Karaca, Karacabey Ovas 'nda geçen y l 150 bin dekar olan bu day ekim alan n n, çiftçinin para kazanamamas nedeniyle bu y l 120 bin dekara geriledi ini anlatarak, "Kurakl ktan özellikle ç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri çok etkilendi. Türkiye genelinde bu dayda düflük dekolte beklentisi var ama Bursa'da ekim alanlar daralmas na ra men en az geçen y l n rekoltesini yakalayaca m z hatta aflaca m z tahmin ediyoruz. Bölgemizde ya fl s k nt m z yok" dedi. Türkiye genelinde düflük rekolte beklentisi ve döviz kurlar ndaki art fl n bu day fiyatlar n yukar çekmesinin tahmin edildi ine de inen Karaca, bu y l bu day n kilogram fiyat n n 1 liradan afla - da olmayaca n düflündüklerini bildirdi. En büyük s k nt lar n n, akaryak t ve gübre gibi girdi maliyetlerinde dövize ba l art fllar oldu una de inen Karaca, geçen y l bu day rekoltesinin 60 bin tonu buldu u Karacabey Ovas 'nda ekim alan daralmas na karfl bu sene de en az 60 bin ton, belki daha fazla rekolte beklediklerini aktard. Yeniflehir Ziraat Odas Baflkan Sadi Aktafl da Yeniflehir Ovas 'nda 80 bin dekar alanda bu day ekimi yap ld n belirterek, 2013'te 40 bin ton olan bu day rekoltesinin, bu sene de bin ton aral nda olmas n beklediklerini dile getirdi. Aktafl, bu ay son ya fllar n ürün için yararl oldu unu ancak nisan ve may sta kurak geçmemesinin önemli oldu unu vurgulad. Mustafakemalpafla Ziraat Odas Baflkan Mehmet Aydemir ise 150 bin dekar alanda ekim yap ld n ve 80 bin ton civar nda bir rekolte beklediklerini kaydetti. (AA) THY den Tunus'a kargo seferleri TUNUS - "Turkish Cargo" çat s alt nda toplanan Türk Hava Yollar (THY) Kargo Bölümü'nün, yeni kargo uçufl noktas olarak belirledi i Tunus seferlerini bafllatt bildirildi. THY, baflkent Tunus'taki Uluslararas Kartaca Havaalan nda düzenledi i aç l fl resepsiyonuyla Türkiye-Tunus kargo seferlerini bafllatt n ilan etti. THY, stanbul-trablus-tunus- stanbul kargo seferlerini haftada 1 frekans olarak planlad n aç klad. Aç l fla Türk Hava Yollar Kargo Baflkan Ali Türk, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Gücük, Ticari Atafle Yinal Ya an, THY Tunus Ofisi Müdürü Metin Gözüaç k, Tunus Havayollar yetkilileri, Uluslararas Kartaca Havaalan Müdürü Abdulkafi, Tunus Sivil Havac l k Genel Müdür Yard mc s Bin fiaban' n aralar nda bulundu u çok say da Türk ve Tunuslu yetkili kat ld. Resepsiyonda AA muhabirine konuflan THY Kargo Baflkan Ali Türk, "THY sadece yolcu tafl mas nda de il, kargo tafl mas nda da h zl bir flekilde büyümeye devam ediyor. Özellikle son 3 y lda yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme trendi içerisindeyiz. Dolay s yla bu büyüme trendini inflallah devam ettirmeyi planl yoruz. Toplamda 65'in üzerinde kargo uça yla yapt m z frekans m z mevcut. Ancak THY'nin kargo tafl mac l n sadece kargo uçaklar yla tan mlamak do ru de il. Çünkü biz tafl malar m z n sadece yüzde 30'unu kargo uçaklar yla gerçeklefltiriyoruz. As l büyük yüzde 70'lik k sm n yolcu uçaklar n n altlar nda kargo kompartmanlar nda gerçeklefltiriyoruz" dedi. Tunus- stanbul aras flimdilik tek kargo seferi olaca n ve bunun 310 tipi kargo uçaklar yla yap laca n ifade eden Türk, "310 tipi kargo uçaklar n n kapasitesi sefer baz nda 35 ton. Bu seferler tek yön 35 ton olarak planland. Pazardan alaca m z reaksiyon, feedback ve ç kt lara göre buradaki frekans art rma imkan m z var" diye konufltu. Türk, sözlerini flöyle sürdürdü: "Biz THY olarak flunu gördük: Gerek yolcu uça kapasitesi gerekse kargo uça kapasitesi nerede art yorsa orada Türkiye'nin ihracat art yor ve büyüyor. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde 5 milyar dolarl k ihracat rakam na ulaflma noktas nda THY'nin önemli misyonlar oldu unu düflünüyoruz. Bu ba lamda üzerimize düflen çal flmalar yapma gayreti içerisindeyiz. Bunu destekleyecek altyap çal flmalar na ciddi anlamda önem veriyoruz. Geçen sene Atatürk Havaliman içerisinde 10 bin 500 metrekarelik ilave kargo tesisini hayata geçirdik. Bu sene inflallah a ustos ay sonuna kadar da 45 bin metrekarelik büyük bir tesisimiz devreye girmifl olacak. Dolay s yla operasyonel mükemmeliyeti sa lama noktas nda tesis sorununu çözmüfl olaca z. Bilgi ifllem altyap s ve entegrasyon altyap s na da önem veriyoruz ve bu noktada sistemlerimizi gelifltiriyoruz. Dolay s yla THY'nin ve ülkemizin önü aç k. Ben tekrar iki ülke aras ndaki iliflkilerin her alanda büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum." Türk Hava Yollar Tunus Ofisi Müdürü Metin Gözüaç k da THY olarak Tunus'a 1989'dan bu yana sefer düzenlediklerini belirterek, flimdilik Tunus'a iki seferlerinin bulundu unu ve doluluk oran n n yüzde 75 civar nda oldu unu söyledi. Türkiye'den Tunus'a, Tunus'tan Türkiye'ye evlilik yapanlar n Türkiye'yi, özellikle de stanbul'u balay için tercih etti ini ifade eden Gözüaç k, Tunus'la Türkiye aras ndaki iliflkilerin geliflmesine paralel olarak stanbul'a giden yolcu say s nda ciddi art fl gözlemlendi ini vurgulad. THY'nin bugün bafllatt kargo seferlerinin, iki ülke aras ndaki iliflkilerin geliflmesinde önemli rol oynayaca n düflündü ünü dile getiren Gözüaç k, seferlerin hay rl olmas n diledi. Türk Havayollar 'n n Kargo Bölümü Turkish Cargo, 105'den fazla ülkedeki, 49'u kargo noktas olmak üzere 250'den fazla uçufl noktas na, 9 kargo uça n n yan nda Türk Hava Yollar 'n n 232 yolcu uça n n kargo kapasitesini de kullanarak hizmet veriyor. Uçufl a n n genifllemesi aç s ndan önemli kargo havayollar ndan biri olan Turkish Cargo, Afrika'da toplam 36 noktaya hizmet ulaflt r yor. Afrika'da geniflleme planlar n sürdüren THY'nin Tunus kargo seferleri, k tadaki 11'inci kargo servis noktas olma özelli ini tafl yor. (AA) AB de iflsizlik alarm BRÜKSEL - AB Komisyonu Baflkan Barroso, gençler aras ndaki iflsizli in alarm verici düzeyde oldu unu söyledi. Avrupa Birli i (AB) Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso, Avrupa'da gençlerin iflsizlik oran n n alt ndan kalk lamayacak düzeyde alarm verici boyutlara ulaflt n belirtti. Gençlerin istihdam na yönelik olarak düzenlenen bir konferansta konuflan Barroso, gençlerin, önceliklerinin oda nda yer ald n kaydederek, "Yetenekleri, becerileri ve yarat c l klar Avrupa'n n büyümesini ve rekabet edebilirli ini güvence alt na almak aç s ndan gerekli. Gerçek flu ki, insan kayna ve yeteneklerin bofla harcanmas anlam na gelen genç iflsizli i, Avrupa'n n alt ndan kalkamayaca düzeyde alarm verici düzeylere ulaflt " ifadelerini kulland. Büyümenin, yavafl ancak emin flekilde sürdü ünü dile getiren Barroso, bunun acilen ifl f rsatlar na dönüflmesi gerekti ini söyledi. (AA)

7 EKONOMI 17 Nisan 2014 Perflembe 7 Otomotive yönelik 2 milyon dolarl k silikon hortum hatt BURSA- Kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal boru parçalar üreten, kapasitesinin yüzde 40' n Avrupa ülkelerine ihraç eden Bursa'daki bir iflletmenin, 2 milyon dolarl k yat r mla, otomotiv sektörüne yönelik, silikon hortum üretim hatt hizmete aç ld. Kayapa Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada düzenlenen törende konuflan flirketin yönetim kurulu baflkan Ayhan Korgavufl, babas n n tornac l k, kal pc l k ve oto sanayi üzerine çal flt n, vefat ettikten sonra kardefliyle genç yaflta kendilerini çal flma hayat n n içinde bulduklar n söyledi. Korgavufl, 1979'dan 2014'e uzanan hikayesini anlatarak, flunlar kaydetti: "Hem kauçuk hem metal hem plastik boru konusunda, dünyadaki nadir firmalardan biriyiz. 'Neden silikon hortum' diye soracak olursak, art k motorlar n hacimleri gittikçe küçülmeye bafllad. Tam ters oranda da motorlar n gücü artmaya bafllad. Bu, yüksek bas nç ve yüksek s demektir. Bunu karfl layacak olan ancak silikon hortumdur. Bu yüzden bu yat r m yapmak istedik ve geç kalmadan gerçeklefltirmifl olduk. Hem makine, hem de el iflçili i ile bir kombinasyon yoluyla üretiliyor." Volvo, Ford, Wolkswagen, Ferrari ve Porsche gibi otomobillere parça üretmenin mutlulu unu yaflad klar n dile getiren Korgavufl, "2013'te dünyan n en büyük otomobil üreticilerinden Wolkswagen'e ürün sevk yat na bafllad k. Yine ayn grup bünyesindeki prestijli markalardan Porsche'a ürün göndermeye bafllad k. Y lda 9 milyon adet hortum imal ediyoruz. Ürünlerimizin yüzde 40' n Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" dedi. Uluda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Sabuncu da flirketin 35. y l n kutlad n, otomotiv sektöründe 2023 y l nda 75 milyar dolar ihracat hedeflerinin oldu unu belirterek, ''Sizin gibi firmalar n say s n n artmas, katma de eri fazla ürünler üretilmesi bizi bu hedefe do ru daha çok yaklaflt racakt r" diye konufltu. (AA) Otomotivin yüzünü AB pazar güldürdü Yabanc n n konutta tercihi Antalya, stanbul ve Ayd n STANBUL- SEMRA ORKAN - TSKB Gayrimenkul De erleme Afi Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, TÜ K verilerine göre, 2013 y l itibar ile toplam 1 milyon 157 bin 190 adet konut sat fl n n 12 bin 181 adedinin yabanc lara yap ld n belirterek, "Yabanc ya sat flta Antalya bafl çekiyor, Antalya'y stanbul ve Ayd n takip ediyor" dedi. AA muhabirine mütekabiliyet sonras yabanc ya sat fl rakamlar n de erlendiren Maya, TÜ K verilerine göre, 2013 y l itibar ile toplam 1 milyon 157 bin 190 adet konut sat fl n n 12 bin 181 adedinin yabanc lara sat ld - n vurgulayarak, bu rakamlar içinde inflaat devam eden ve henüz tapuya dönüflmeyen sat fllar n dahil edilmedi ini söyledi. Maya, toplam konut sat fl n n içinde yabanc sat fllar n n yaklafl k yüzde 1 gibi oldukça küçük bir hacim yaratt n n görüldü ünü, bu sat fllar içinde önceki y llarda oldu u gibi Antalya'n n bafl çekti ini, stanbul'un ikinci s rada, Ayd n' n ise üçüncü s rada yer ald - n dile getirerek, yabanc lar n halen ikincil konut ve emekli evleri kapsam nda Güney ve Ege illerini tercih etti ini, stanbul'un ise mevcut potansiyeli nedeniyle ikinci s rada yer ald n dile getirdi. Gayrimenkul sektörünün bu noktadaki hedefinin Ege ve Güney bölgeleri d fl nda stanbul, Ankara gibi büyük metropollerde yap lan yeni konut projelerinde yabanc al c portföyüne de hitap etmek oldu unu belirten Maya, yurt d fl ndaki emlak komisyoncular ile yap lan anlaflmalar, temsilcilikler, yurt d fl fuarlara kat l m gibi göstergelerin bu noktada pazar n olufltu unu gösterdi ini dile getirdi.maya, bireysel yat r mc lar nezdinde y llard r Güney bölgesindeki ikincil konut yat r m ile ilgili yabanc lar n ilgisinin devam etti ine iflaret ederek, temiz hava, güzel iklim, ucuz ülke ve etkili do a güzellikleri ile yabanc lar n bu anlamdaki güney bölgelerine etkisinin devam etti ini vurgulad. Markal konut projeleri ve Mütekabiliyet yasas ile birlikte art k stanbul, zmir, Ankara gibi büyük flehirlerde projelerden daire alan bireysel yat r mc say s nda da bir art fldan bahsedilebilece ini anlatan Maya, flunlar ifade etti: "Geçti imiz 2 y ll k dönemde stanbul'daki markal konut projelerinde yabanc lara yap lan sat fl n yaklafl k projelerin yüzde 10' una tekabul etti ini söylemek yanl fl olmayacakt r. Bu flekildeki bireysel al mlarda daha çok yabanc lar n belli bir dönem ikamet edip di er zamanlarda uzun dönemli kiralama yaparak ayn zamanda gelir elde edebilecekleri konut al mlar n tercih ettiklerini görüyoruz y l içinde iç pazarda sat lan konutlar n d fl nda, gelifltirme firmalar ve müteahhitler yurtd fl nda kat ld klar fuarlar ve anlaflt klar pazarlama firmalar n kullanarak bu anlamda sat fl hacimlerini art rmay baflard lar." (AA) BURSA - HALUK YÜKSEL - Türk otomotiv sektörü, y l n ilk çeyre inde, iç pazar n yüzde 24,46 daralmas yüzünden s k nt l bir dönemden geçerken Avrupa Birli i (AB) pazar na sektör ortalamas n n üzerinde ihracat art fl gerçeklefltirdi. Sektörün 3 ayl k dönemdeki toplam ihracat yüzde 8,1; AB ülkelerine yapt d fl sat m ise yüzde 12,90'l k art fl h z na ulaflt. Otomotiv sektörünün bu dönemde toplam 5 milyar 546 milyon dolar bulan ihracat n n yüzde 73,14'ü (4 milyar 56 milyon 351 bin dolar), AB ülkelerine yap lan d fl sat mdan sa land. Avrupa'da bir süre öncesine kadar daralan pazar n geri dönmeye bafllamas sayesinde y l n ilk fianliurfa - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yard mc s Halil Etyemez, inflaat sektörünün istihdam ve katma de er aç s ndan önemli oldu unu söyledi. Etyemez, eski flehir stad n n bulundu u alanda düzenlenen "Yap nflaat ve Dekorasyon Fuar "n n aç l fl nda, Türkiye'nin son 12 y lda ekonomik anlamda ciddi bir büyüme potansiyeli yakalad n söyledi. hracat n her geçen gün artt n belirten Etyemez, büyüme ve geliflmenin s k bir flekilde uygulanan mali disiplinle sa land n ifade etti. Etyemez, asgari ücretin AK Parti iktidar döneminde 164 TL'den 846 TL'ye ç kar ld n vurgulad. Sektörün istihdamdaki pay n n giderek artt n an msatan Etyemez, flunlar kaydetti: " nflaat sektörü istihdam ve katma de er aç s ndan önemlidir. Dolay s yla bu alanda da mesleki e itimi yayg nlaflt rmaya ve mesleki standartlar n oluflturmaya azami önem verdik. Bu sektörü sadece ekonomik aç dan de il yap ve inflaat tekniklerini kadim medeniyetimizi günümüze tafl yacak önemli araç olarak de erlendiriyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki insan yaflad çevreyi etkileyen ve yaflad çevreden etkilenen bir varl kt r." Tüm Sanayici ve fl Adamlar Derne i (TÜMS AD) Genel Baflkan Hasan Sert de fuarlar n kent ekonomisi ve ihracat na ciddi katk sundu unu söyledi. fl adamlar n n potansiyellerini iyi de erlendirmesi gerekti ine dikkati çeken Sert, ihracat ve üretimin temellerinin fuarlarda at ld n aktard. Dünyada y lda 31 bin fuar organizasyonu düzenlendi ini an msatan Sert, flöyle konufltu: "Ticari dengelerin yüzde 80'i fuarlarda olufluyor. Türkiye sadece 308 civar nda uluslararas fuar tertip edebiliyor. nflallah bu fuar da gelecek y l uluslararas boyuta tafl nacak. Burada Ortado u, Balkan ve Kafkaslar'dan gelen ifl adamlar n görece iz. Geçen y lki Kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal boru parçalar üreten, kapasitesinin yüzde 40' n Avrupa ülkelerine ihraç eden Bursa'daki bir iflletmenin, 2 milyon dolarl k yat r mla, otomotiv sektörüne yönelik, silikon hortum üretim hatt hizmete aç ld çeyre inde 27 AB ülkesinden 22'sinde ihracat artt. AA muhabirinin Türkiye hracatç lar Meclisinin (T M) kay tlar ndan derledi i bilgilere göre, otomotiv sektörü, ocak-mart döneminde geliflmifl Bat ülkeleri baflta olmak üzere 5 k tada toplam 155 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat yapt. (AA) nflaat sektörü, istihdam ve katma de er için önemli potansiyel gelecek için bize fl k tutuyor. Bütün dünya ülkeleri özellikle Çin, Almanya, ABD, talya ve Rusya fuarlardan çok önemli gelir elde ediyor. Fuar sektörünün yüzde 80'lik dilimini de bu ülkeler kap yor. Biz bu pastadaki pay m z yüzde 1'lerden yüzde 3'lere ç kartaca z. Hedefi olan bir ülkeyiz ve bu fuarlar ifl adamlar m z olgunlaflt racakt r." (AA) SATIfi-PAZARLAMA Fatih GÜMÜfi POTANS YEL MÜfiTER Bir giriflimci herhangi bir iflletme kurarken genellikle dünya nüfusu kadar potansiyel müflterisinin olaca n hesap eder. Tatl hayallerdir bunlar. Bu hesaba göre k sa zamanda zengin olunur. Ancak ifl kuruldu unda hemen hemen hiçbir zaman düfllendi i gibi gitmez. Yedi milyar potansiyel müflteri bir anda toz olur, ya da giriflimciye öyle gelir. Potansiyel müflteri ad üstünde net olmayan ama olabilirli i ihtimal dahilinde olan müflteridir. Reklamc lar n çok iyi bildi i bir fley vard r. Bir ürünün mutlaka daralt lm fl bir hedef kitlesinin olmas gerekir. Bu kitle d fl nda kalanlar potansiyel müflteri olarak adland r l r. Potansiyel müflteriler iyi de erlendirildi inde ve kazan lmalar için çal flmalar yap ld - nda bir art gelir oluflturabilir ancak daha bafltan onlara garanti müflteri gözüyle bakmak çölde serap görmek anlam na gelir. Bundan dolay sa l kl bir ifl plan nda müflteri durumu hesaplan rken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, hiç flüphesiz potansiyel müflterilerin iflletme varl n n temeline oturtulmamas gerekti idir. Aksi takdirde Amerikal ünlü statistikçi William Edwards Deming in hatal bafllang çlar dedi i, ilk baflta insana müthifl bir fikirmifl gibi görünen fleylerin asl nda sonun bafllang c oldu unu söyledi i durumun bafla gelmesi kaç - n lmaz olur. Sat fl ve pazarlama sektöründe potansiyel müflteri tan mlamas hakk nda son zamanlarda küçükte olsa baz farkl nitelemeler ve alg lamalar oldu u görülüyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise, potansiyel müflterinin, sat fla sunulan ürün veya hizmetin hitap etti i as l hedef kitlenin ürün veya hizmeti bir kez deneyimledikten sonra ayn ürün veya hizmet için tekrar sat n alma davran fl nda bulunma olas l oldu udur. Yani potansiyel müflteri ayn müflterinin tekrar sat n alma davran fl nda bulunma ihtimali olarak tan mlan yor. Bu yaklafl m, yeni bir müflteri kazanman n, kazan lm fl olan müflteriyi elde tutmaktan en az dört kat daha masrafl oldu u gerçe i karfl s nda kendi içinde tutarl gibi görülüyor. Ancak hem ürün, hem de müflteri üzerindeki iç ve d fl faktör etkileri düflünüldü ünde söz konusu yaklafl m n s n rl bir do ruluk pay oldu u ortaya ç k yor. Potansiyel müflteri tan mlamas nda bir di er farkl yaklafl m ise iç müflteriden bafllayan ve d fla do ru dalga dalga yay lmas beklenen kiflisel ba lant lar üzerine temellendirilen iliflki yöntemidir. Bu yöntem, devre mülk, kozmetik, küçük ev aletleri gibi do rudan pazarlama yapan sektörlerin nerdeyse tek tercihidir. Yöntemin en dikkate de er taraf a zdan a za pazarlama avantaj na sahip olmas d r. Sat fl elemanlar n n, satacaklar ürün veya hizmeti önce kendileri almak ve kullanmak durumunda olmalar ndan dolay, sat c taraf ndan deneyimlenmifl bir ürünü satman n kolayl da art bir avantaj oluflturmaktad r. Bu yönetimin en büyük handikab ise tüm tan d klar n potansiyel müflteri olarak görülmesidir. Oysa sat lan ürün veya hizmet belli ihtiyaçlara cevap verdi inden, tüm tan d klar n potansiyel müflteri olamayaca çok aç kt r. Son zamanlarda bu engelin fark nda olan sat fl yöneticileri iliflkisel sat fl yönteminin yan s ra baflka sat fl stratejilerini de ifle koflmaya bafllam fllard r. Potansiyel müflterinin nas l alg land ve tan mland na iliflkin birkaç örnek daha verilebilir. Ancak temel olan, bu alg lar n do ru yönetilmedi inde baflar s zl n bafl mimarlar olacaklar kesinli idir. Bir ifle bafllarken insan zihni genellikle iflin riskli taraf - n bilinçli bir flekilde göz ard eder. Olumlu yanlar ise oldu undan daha abart l flekilde vurgular ve sahiplenir. Bu durum bilinçli olarak göz ard edilen risklerin bafl nda gelen potansiyel müflteri gibi alg yan lmas sonucu oluflan tehlikelerin y k m h z ve gücünü art r r. Böyle bir tehlike ile karfl laflmamak için sat fla sunaca m z ürün veya hizmetlerin as l hedef kitlesini gerçek ve geçerli veriler üzerinden tespit etmemiz gerekir. Aksi takdirde bafllamadan bitecek bir ifl için hem maddi, hem de manevi kay plar kaç n lmaz olur.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 17 Nisan 2014 Perflembe Aylin DEM RHAN lahi aflk köprüsü SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Toroslar n kavalc s, 102 y ll k kaval yla 50 y ld r dertlefliyor ANTALYA - Toroslar n kavalc s Ali Ararat, büyükbabalar ndan kalma kaval çalma gelene ini 50 y ld r sürdürüyor. Antalya'n n Alanya ilçesine ba l Karamanlar köyünde yaflayan Ali Ararat, kaval çalmay 7 yafl nda babas ndan ö rendi ini söyledi. Ararat, evinde, yar m as rd r saklad Yarenim ismini verdi i kaval n 102 y ll k oldu unu, dededen babaya, babadan toruna geçti ini kaydetti. Y l n 12 ay n n 6 ay n Gündo mufl'un yaylalar nda koyun güderek geçirdi ini anlatan Ararat, repertuar nda 30'un üzerinde yöresel türkü ve uzun hava bulundu unu söyledi. Kaval çalmay babas ndan ö rendi ini, babas n n da dedesinden ö rendi i bilgisini veren Ararat, 35 y ll k hayat arkadafl Emine Han m' n da kaval çalmas na hayran kald için kendisiyle evlendi ini ifade etti. Ararat, "7 yafl ndan bu yana kaval çal yorum. Kaval çalma bende 50 y ld r bir tutku. Dertlerimi, s k nt lar m kaval çalarak at yorum. Evimize kim misafir gelirse gelsin 102 y ll k kaval ç kar r kahve içimi sonras çalar m. Dedemden kalma Yarenim 50 y l bana yarenlik etti. 35 y ll k hayat arkadafl mla evlenmeme de as rl k kavaldan ç kan yan k sesin etkisi oldu." dedi. Alanya'n n Karamanl lar köyü muhtar Mustafa Arslan, Ali Ararat' n Toroslar'da yaflayan son kavalc lardan biri oldu unu söyledi. Kolombiya'ya uzand KONYA (AA) UMV, Konya Büyükflehir Belediyesi, Türkiye'nin Bogota Büyükelçili i ve Kolombiya'n n en sayg n özel üniversitelerinden Universidad de los Andes'in katk lar yla Mart tarihlerinde üç flehirde, yedi ayr program halinde "Hz. Mevlana ve Sema Günleri" düzenledi. lk dört program baflkent Bogota'daki Universidad de los Andes'in kampüsünde gerçeklefltirildi. Ö renci ve ö retim üyelerinin yo un ilgi gösterdi i program izlemek için 5 bini aflk n müracaat yap ld. Ancak program, salonun kapasitesi nedeniyle ancak 2 bin 500 kifli izleyebildi. Mevlana'n n 22. kuflaktan torunu ve UMV Baflkan Faruk Hemdem Çelebi, yapt konuflmada, Kolombiya'da ilk kez gerçeklefltirilen etkinlik münasebetiyle Mevlana ve Türkiye ad na önemli bir tan t m yap ld n, bu hizmetten dolay mutlu olduklar n söyledi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Engin Yürür'e ve Uluslararas Mevlana Vakf (UMV), Kolombiya'n n Bogota, Medellin ve Bucaramanga kentlerinde Mevlana'y ve Mevlevili i anlatt, Mukabele-i fierif (sema ayini) icra etti. Kolombiyal Mevleviler ad na Mustafa Gustavo Martinez'e teflekkür eden Faruk Hemdem Çelebi, "Hazreti Pir'in ve ö retilerinin ülkemizden çok uzak bölgelerde dahi okunmas ve anlafl lmaya çal fl lmas, ülkemiz ve dinimiz ad na tarihi bir olayd r. Buna vesile oldu umuz için gururluyuz" dedi. Mevlana'n n 22. kuflaktan torunu ve vakf n baflkan vekili Esin Çelebi Bayru da sema ayini öncesi Mevlana, Mevlevilik ve sema hakk nda bilgi verdi. Büyükelçi Yürür ise "Bu etkinliklere Kolombiyal devlet adamlar ile Bogota'da bulunan di er ülke büyükelçilerini de davet ettik. Birço u davetimize icabet ederek, insan derinden, gönülden etkileyen semadan büyük lezzet ald lar ve yüzy llard r devam edegelen bu kültüre hayran kald lar" diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Sultan 3. Selim taraf ndan bestelenen suzidilara Ayin-i fierifi eflli inde, Postniflin Nadir Karn büyükler baflta olmak üzere 15 kiflilik sema ve mutr p heyetince sema ayini gerçeklefltirildi. Heyette bulunan Selçuk Üniversitesi Mevlana Araflt rmalar Enstitüsü Müdürü ve UMV Mütevellisi Doç. Dr. Nuri fiimflekler ile Mevlana Müzesi Müdür Yard mc s Dr. Naci Bak rc da Mevlana, Mevlevilik tarihi, Mevlana Dergah -Müzesi ve Konya hakk nda detayl bilgi verdi. Ayn etkinlikler daha sonraki günlerde Medellin ve Bucaramanga flehirlerinde yine yo un kat l mla gerçeklefltirildi. Mevlana ve Sema Günleri, nisan ay sonuna kadar ABD'nin Miami, New York ve San Francisco flehirlerinde devam edecek. Gsm: ( ) Selim fiavin in duygular ndan Adana ilimiz merkezinde yaflayan, sanat ve edebiyat m z n usta kalemlerinden, bilgilerini dostlar yla çevresindekilerle paylaflmaktan mutlu olan, heyecan duyan Mansur Ekmekçi arac l yla gelen fliirlerin flairlerinden Selim fiavin, yeni duydu- umuz isim ve imzalardan. Mansur Ekmekçi nin keflfetti i gelece in de erlerinden biri Selim fiavin. Oku ve Her fley zaman nda güzel adl iki fliiri var masamda Selim fiavin in. 8 ve 7 dörtlüklerle okurlar n n karfl s na ç kar lm fl bu fliirler. man aray fl n n tek adresinin, Mevlam z n yazd, bize ulaflt rd - sözlerde sakl oldu u hareket noktas yap l yor Oku adl fliirde. Bu fliirden iki dörtlük nakledelim: Bu hayat bir okul, bizler ö renci, Kimisi krald r, kimisi dilenci, Olmak istiyorsan e er birinci, Zihninin sezdi i hisleri oku. Zannetme zevklerin, bedenine hofl, En zengin olsan da yaflad n bofl, Bu hayat çok k sa, o dünyaya kofl, Ac y, kederi, yaslar oku. Polis Memuru olarak görev yapan, 220 sayfal k bir fliir kitab yay nlayan, Mansur Ekmekçi nin yetifltirdi i usta kalemlerden biri olan Selim fiavin, Her fley zaman nda güzel adl fliiriyle duygular n nakletmeye devam ediyor. Yedi ayr dörtlükten oluflan an lan fliirde, çam n yeflilli i alt ndan, gökyüzündeki güneflin görünüflünün güzelli i noktas ndan hareket ediliyor. Mahsullerin tarladaki görüntüsü, çiçeklerin bahardaki mis kokusu Selim fiavin duygular içindeki yerinden bizlerle selamlafl yor. Sözkonusu fliirin iki dörtlü- üyle noktam z koyal m: Ay çok muhteflemdir flavkt r miras, Y ld zlar parlakt r, gece yar s, Görülme e de er, tan a armas, Her fley zaman nda öyle güzel ki. Yafl kemale erer, yanar s caktan, Gitmeyi istersin sen bu bucaktan, Göçersin düflmeden elden, ayaktan, Her fley zaman nda öyle güzel ki. T.C. GEL R DARES BAfiKANLI I ANKARA VERG DA RES BAfiKANLI I (ET MESGUT VERG DA RES MÜDÜRLÜ Ü) Vergi Vergi Ceza Vergi K.N. Mükellef Ad Soyad (Unvan ) hbarname Fifl No V.Dönemi Türü Tutar Ceza Türü Tutar Adres Y lmaz POLAT /10 KDV 12, Vergi Ziya C. 12, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /12 KDV 10, Vergi Ziya C. 10, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /10-12 GGV 3, Vergi Ziya C. 3, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /1-12 YGV 5, Vergi Ziya C. 5, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /1-12 YGV 13, Vergi Ziya C. 13, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /1-3 GGV 2, Vergi Ziya C. 2, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /1 KDV 2, Vergi Ziya C. 2, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /2 KDV 5, Vergi Ziya C. 5, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /3 KDV 8, Vergi Ziya C. 8, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /4 KDV 23, Vergi Ziya C. 23, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Y lmaz POLAT /8 KDV 8, Vergi Ziya C. 8, Ahimesut Mah Sok. Damla Apt. No:32/10 Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /01-12 KV ,87 Vergi Ziya C ,61 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd. fiti /08 KDV 1.131,97 Vergi Ziya C ,91 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd. fiti /09 KDV 2.633,63 Vergi Ziya C ,89 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /11 KDV 2.498,80 Vergi Ziya C ,40 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /12 KDV 4.570,25 Vergi Ziya C ,75 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /07-09 KGV 6.034,31 Vergi Ziya C ,93 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /10-12 KGV ,00 Vergi Ziya C ,00 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /01-12 KV ,06 Vergi Ziya C ,27 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /04 KDV 758,09 Vergi Ziya C ,41 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /05 KDV 1.604,41 Vergi Ziya C ,85 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /07 KDV 613,63 Vergi Ziya C ,34 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /09 KDV 1.727,40 Vergi Ziya C ,30 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /11 KDV 569,89 Vergi Ziya C ,51 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /12 KDV 2.413,87 Vergi Ziya C ,42 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /01-03 KGV 1.159,38 Vergi Ziya C ,21 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /04-06 KGV 6.176,85 Vergi Ziya C ,83 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /07-09 KGV ,42 Vergi Ziya C ,37 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /10-12 KGV ,68 Vergi Ziya C ,56 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /01-12 KV 928,34 Vergi Ziya C ,53 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /07 KDV 414,89 Vergi Ziya C ,01 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Koç Pehlivan Tesisat nfl.eml.tic.ltd.fiti /07-09 KGV 773,85 Vergi Ziya C ,33 Topçu Mh.538. Sk.No:1/D Etimesgut/ANKARA Etimesgut Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukar da ad,soyad ve ünvan yaz l mükellefin ad na sal nan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler,bilinen adreslerinde bulunamamalar nedeniyle tebli edilemedi inden 213 Say l V.U.K.'nun maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden bafllayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmalar veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla aç k adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kay tl tebli yap laca bir ay n sonunda müracaatta bulunmayan veya aç k adreslerini bildirmeyenler hakk nda iflbu ilan n neflri tarihinden itibaren bir ay n sonunda tebli yap lm fl say laca ilan olunur." (BASIN-5064(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

9 BULMACA 17 Nisan 2014 Perflembe 9 Bat bize ilkin ad m z n Cuma olaca n ö retti. Yani ad m z n Müslüman Türk de il de modern, ça dafl, ilerici, asrî, liberal, dünya vatandafl, komünist, sa c, solcu, global, muhafazakâr demokrat, ileri demokrat vs. olaca n ö retti. Bu tür ucube adlar bugün de ö retmeye devam ediyor. Emperyalist Bat, t pk bunun gibi, bize kendisine Efendi dememizi de ö retti, bunun da onun ad oldu unu anlatt. Tanzimat tan beri Bat, bize kendisini efendi olarak ö retmeye devam ediyor. Diyor ki, ben medeniyim, ileriyim; sen ilkelsin ve gerisin. Ben bilim, teknoloji, silah ve para sahibiyim; senin hiçbir fleyin yok. Ben kültür ve medeniyet sahibiyim; sen ise barbars n. O hâlde ben senin efendinim. Ben uygar dünyay m; sen gericisin, ben demokrat m sen militaristsin, faflistsin. Ben dünyan n jandarmas ve kabaday s y m; sen ise zavall bir böceksin. Ben senin siyasetine, parana, topra na, madenine, kültürüne her fleyine hükmederim; çünkü ben efendiyim, sen ise bir hiçsin. Ben senin ülkende paran n, iflin patronuyum, bütün fabrikalar n, iflletmelerin, bankalar n, sigorta flirketlerinin, limanlar n; her fleyin sahibi benim. Sen ise sadece iflçi, güvenlik görevlisi, asker ve küçük memursun. Ben efendiyim, sen beni efendi olarak kutsamak zorunda olan bir hiçsin, zavall bir kölesin. Senin siyasetini ben belirlerim. Senin anayasan n nas l olaca na, hangi kanunlar n ç k p hangilerinin ç kmayaca na, Avrupa Birli ine nas l girece ine, girip girmeyece ine ben karar veririm. Sen ise benim siyasi dayatmalar ma boyun e en zavall bir kölesin. Bu böyle bilinecek. Yani beni efendi bilmeye mahkûmsun. Çünkü dayatt m e itim sistemiyle, eline tutuflturdu um gazetelerle, önüne kaya gibi koyup al sana kaya, nerene dayarsan daya dedi im televizyonlarla sana hep beni efendi olarak bilmeni ö rettim. Seni mankurtlaflt rarak, sürekli propagandalarla seni ruhsuz bir köle hâline getirdim. Dinini ve milliyetini kaybettin, art k beni efendi bilmekten baflka flans n kalmad. TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin EMPERYAL ST ORYANTAL ZM N KILAVUZU B R ROMAN: ROB NSON CRUSOE-5 Robinson un torunlar olan emperyalist Bat, bugün de b kmadan usanmadan hâlâ bizim kendisini efendi olarak kutsamam z için sinemas yla, edebiyat yla, müzi iyle, bas n yla yay n yla, siyasetiyle, ekonomisiyle, kültür emperyalizmine, zihinsel emperyalizme devam ediyor. Efendi, Cuma ya yeni bir kimlik verir. Ona kendi deli gömle ini giydirir yani kendi kültürünü dayat r: Nitekim Robinson flöyle der: Böylece flimdilik oldukça güzel giyinmifl say l rd, kendisini t pk efendisi gibi giyinmifl görmekten de pek hofllan yordu. (s.230) Bugün ülkemizde emperyalist Bat taraf ndan mankurtlaflt r lm fl bir k s m insan, bat l fikirlerle donanm fl, bat n n duyma, düflünme ve davranma biçimlerinden oluflan elbiseyi giyinmifl olmay ayr cal kl üst bir konum olarak görmekte ve iflte flimdi bat l oldum diye gönenip k vanmaktad r. Bu mankurtlaflm fl bat c iflbirlikçiler, Bat l lar n elbisesini yani ruhunu, felsefesini, ideolojisini, bak fl aç s n kuflanm fl olmay memnuniyet verici bir durum olarak görmektedirler. Oryantalist Bat n n bak fl aç s yla bakan, Bat l gibi düflünen, Bat l gibi yerli, millî ve slamî de erlerimize yabanc laflm fl olan karanl k ayd nlar, böylece bat l laflt klar n vehmedip mutlu ve hoflnut görünmektedirler. Emperyalist Bat da bat c laflarak bat llaflm fl bu yerli oryantalistlere, milliyetini ve dinini inkâr ederek efendisine benzeyen bu zavall lara bak p oldukça güzel giyindiklerini söylüyor ve onlar taltif ediyor. Paralar, fonlar, ödüller, makamlar mans plar vererek, aferin lan ne güzel giyinmifl, tam bize benzemiflsin. Aferin iflte böyle devam et, diye müstehziyane bir bak flla, alayl bir söylemle kölelerini güya taltif ediyor. (Bitti) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: "...Eve gelirken on paket sigarayla bir deste kibrit ald. Odas n n fl n yakt. Elindekileri karyolan n alt na, bofl bavula koydu. Çevresine bakt, yoktu. Oturma odas n da arad, orada da yoktu. Bunca lüzumsuz eflya vard da neden en gereken, bir sigara küllü ü yoktu. Kad nlar da böyleydi. Dünya'da gere inden çok kad n vard ama; yaln z bir teki yoktu..." (Aylak Adam) Yusuf At lgan Irma n sandal tafl d gibi; yüre imizde, hayalleri tafl r; yalç n kayalar etraf ndan dolaflarak, köpüklü dalgalarla bo uflup k y ya ulaflt rmaya u rafl r... YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Aylak Adam Yüre in; kulaklar okflayarak, s cak nefesiyle söyledi ini duymay sa layan yaln zl kt r; inad, dayanmay ve gelece i kurgulamay ö retir... Kendisine ve yüre ine inanmayan duyamaz ve göremez yan nda çömelmifl yaln zl k ve difl g c rt s eflli inde; kederden sa r ve so uk ac ile özlem ile a larken... Görmek, duymak için dikkatini kendi üstünden çekip, etrafa yöneltmek tasal, tozlu ruhlara bakmak baflka yaflamlar izlemek ve dinlemek flartt r... Kalplerinde dayan kl l k ve afl r cesaret bulunanlar kendilerinden d flar ç karlar; baflka yaflamlar keflfetmeye bakarlar ötekiler korkakt r do ufltan yorgun ve rahat düflkünü... Ancak arayanlar bulurlar kad nda kad nl ve erkekte erkekli i, güveni ve mutlulu uyla taflk n okyanusun en derininden ç kan en yüksek da... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Halk taraf ndan tutulan, herkesçe tan nan. Kabaca evet. 2. Duyuru. Köstebek. 3. Afrika da bir rmak. Anlam, meal. 4. Deniz yosunlar ndan ç kar lan bir tür jelâtin fiubat 2008 tarihinde tek tarafl olarak ba ms zl n ilan etmifl Balkanlar da bir bölge. Güzel sanat. 6. Kal n sicim. Uzakl k anlat r. Halk n afla tabakas. 7. Yumurta biçiminde yap lan ve sekiz deli i bulunan, üflemeli bir çalg. 8. Keli in boynundaki siyah halka. Müstahkem mevki. Taneli bir meyve. 9. Burun iltihab. Sodyumun simgesi. 10. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. Bir ilimiz. 11. Laka ile cilalanm fl olan. Çorum ilinin bir ilçesi. 12. Avfla adas n n flarapl k siyah üzümü. 13. Dahil. Dört tekerlekli, üstü kapal ve yayl bir tür at arabas. 14. Tayin. Tembel hayvan. 15. fiapka. 16. skambilde birli. Üzerine yat lan yer. 17. Rahip. Bir cetvel türü. 18. Bir ilimiz. Yank, eko. 19. Ar t lm fl, inceltilmifl. Gösterifl, çal m, caka. 20. Bir renk. lgi eki. Küçük ifllerde kullan lan el arac. Yukar dan afla ya: 1. Bir tür iskambil oyunu. Bir pamuk türü. K ta. 2. Az say da sat c n n çok say da al c ile karfl karfl ya geldi i piyasa. Güneflte veya hafif alevde kurutulmufl et. Ok k l f. 3. Lüks otel. Eflek. Sergen. 4. fiöhret, flan. Gemi ya da uçaklar n izledi i yol. Difli s r. Ani dehflet duygusu, ürkü. 5. Atatürk ün yat. Cüretkâr. Kurucu. 6. Notada durak iflareti. Galyumun simgesi. Taneleri iri, çekirdekli ve siyah renkli bir tür üzüm. Avuç içi. 7. Avrupa da bir baflkent. Lahza. Edirne ilinin bir ilçesi. 8. otomobilin arkas na tak lan, insan tafl maya yarayan, tekerlekli, üstü kapal araç. Bir kimsenin ölümünden sonra yap lmas n istedi i fley. Söz, lak rd, laf. 9. Eski bir Türk imparatorlu u. Arjantin in plaka iflareti. Annelere sevgiyle yaklafl ld n belirten bir söz. fiaka. 10. Pirinç ve flekerkam fl ndan elde edilen bir tür rak. Y lan bal na benzeyen, gö üs yüzgeci olmayan y rt c bir bal k. Çizgilerin, yüzeylerin ve kat cisimlerin birbirlerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 17 Nisan 2014 Perflembe - SAGLIK Burcu KER M Kalp sa l n z için egzersiz ve diyeti önemseyin! T.C. ULAfiTIRMA, DEN ZC L K VE HABERLEfiME BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü 4. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü TAfiINMAZ SATIfi LANI L LÇES MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MAR DURUMU DARE H SSES MUHAMMEN BEDEL GEÇ C TEM NAT HALE TAR H HALE SAAT ANKARA Elmada Kayadibi ,00 m2 mars z Tam 146, TL 6, TL 06/05/ :30 ANKARA Bala fientepe ,32 m2 marl Tam 53, TL 2, TL 06/05/ :00 ANKARA Çankaya Balgat m2 marl 54/ , TL 15, TL 06/05/ :30 1. Mülkiyeti Karayollar Genel Müdürlü üne ait yukar da tapu kayd yaz l tafl nmazlar n sat fl 2886 Say l Devlet hale Kanununun 45. maddesi uyar nca Aç k Teklif Usulü ile yap lacakt r 2. haleler yukar da belirtilen gün ve saatlerde Karayollar 4. Bölge Müdürlü ü Etlik Caddesi No:39 D flkap /ANKARA adresinde hale Salonunda hale Komisyonunca yap lacakt r. 3. halelere ait sat fl flartnamesi ve di er evraklar Karayollar 4. Bölge Müdürlü ü haleler Baflmühendisli i Etlik Caddesi No:39 D flkap /ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 4. Aç k Teklif Usulü ile yap lacak ihalelere kat lacak gerçek ve tüzel kiflilerin, teklif verecekleri her ihale için ayr ayr olmak üzere; a) Geçici teminat n yat r ld na dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun flekli ve içeri inin 2886 say l Devlet hale Kanununun 27. maddesinde belirtilen flartlar tafl mas gerekir. ) b) Gerçek kifli olmas durumunda noter tasdikli imza beyan, T.C. kimlik numaras n bildirir Nüfus Cüzdan ve kametgah Belgesi c) Tüzel kiflilerin siciline kay tl oldu u odas ndan ihale y l içinde al nm fl Oda Kay t Belgesi, noter tasdikli mza Sirküleri ve vergi kimlik numaras n bildirir belge d) Vekaleten kat lacaklar n noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyan 5. Posta ile yap lacak müracaatlarda teklifin 2886 say l Devlet hale Kanununun 38. maddesine uygun olarak haz rlanmas ve ihale saatinden önce komisyona ulaflmas flartt r. Postadaki gecikmeler dikkate al nmaz. 6. Sat fl bedeli üzerinden ilgili mevzuat gere ince ödenecek her türlü vergi ( KDV dahil), resim, harç ile ulafl m giderleri al c ya aittir. 7. haleye ait flartname ve di er evraklar Karayollar 4. Bölge Müdürlü ü haleler Baflmühendisli i Etlik Caddesi No:39 D flkap /ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve flartname bedeli olan 125,00 TL. (YüzYirmiBefl TL.) nin Karayollar 4. Bölge Müdürlü ü Muhasebe fiubesi Müdürlü üne yat r lmas suretiyle al nabilir. haleye kat lacak olanlar n flartname almalar ve flartname al nd makbuzunun teklif zarf n n içerisine konulmas zorunludur. 8. Tafl nmaz mallar n sat fl ihalelerine ait ilan giderleri, sat fl yap lan tafl nmaz mallar n al c lar ndan tahsil edilecektir. 9. Ortak giriflim olmas halinde, ortak giriflimi oluflturan gerçek veya tüzel kiflilerin her birinin yukar daki esaslara göre temin edecekleri belge ile flartnameye uygun ortak giriflim beyannamesini vermesi, ( hale üzerinde kald takdirde noter tasdikli ortakl k sözleflmesi verilir.) 10. haleye kat labilme flart olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarf n üzerine isteklinin ad, soyad veya ticaret unvan, tebligata esas aç k adresi, teklifin hangi ifle ait oldu u ve ihaleyi yapan idarenin aç k adresi yaz l r. Zarf n yap flt r lan yeri istekli taraf ndan imzalan r ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayollar 4. Bölge Müdürlü ü Etlik Caddesi No:39 D flkap /ANKARA adresine hale Komisyon Baflkanl na teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarflar veya her hangi bir nedenle oluflacak gecikmeler dikkate al nmaz. 11. haleye teklif verecek al c larca belgelerin tamam n n asl n veya asl na uygunlu u noterce onaylanm fl örneklerinin verilmesi zorunludur. stenen belgelerin asl yerine ihale tarihinden önce dare taraf ndan "asl idarece görülmüfltür" veya bu anlama gelecek flekilde flerh düflülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 12. hale komisyonu ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. lan olunur. Bas n-4749(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar STANBUL -Kardiyoloji Uzman Dr. Fatih Gümüfler, kalp sa l - n n korunmas için günlük egzersiz ve diyetin önemli oldu unu söyledi. Gümüfler, "Egzersizi hayat n za dahil edin. Günlük aerobik egzersizler kolesterol ve kan bas nc n z düzenler, fleker hastal ndan korur, kalp krizi riskini düflürür. Sa l kl bir kalp için sebze, meyve gibi potasyumdan zengin g dalar ve tah l, kuru baklagil tüketiminizi art r n." dedi. Hisar Intercontinental Hospital Kardiyoloji Uzman Dr. Fatih Gümüfler, 'Dünya Kalp Sa l Haftas nda kalp sa l n koruma hakk nda bilgiler verdi. Kalp için egzersiz ve diyetin önemli oldu unu belirten Gümüfler, "Egzersizi hayat n za dahil edin. Günlük aerobik egzersizler kolesterol ve kan bas nc n z düzenler, fleker hastal ndan korur, kalp krizi riskini düflürür. (CHA) KA IT TEM ZL K ÜRÜNLER ALIMI DESTEK H ZMETLER BAfiKANLI I TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S GENEL SEKRETERL K KA IT TEM ZL K ÜRÜNLER ALIMI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar-çankaya/ankara b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 3 Kalem Ka t Temizlik Ürünleri Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S c) Teslim tarihi : Mal n/ flin teslim süresi 20 takvim günüdür. Sözleflmenin imzalanmas n takip eden 20 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçeklefltirecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar-çankaya/ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz. Resmi lanlar Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Standarda iliflkin belgeler: 1.S radaki Malzeme için TS belgesi 2.S radaki Malzeme için TS belgesi 3.S radaki Malzeme için TESK belgesi Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: haleye kat lan istekliler; her malzeme için en az birer numunelerini ( marka, model...v.b. belirterek) son teklif saatine kadar ilgili idare yetkilisine tutanakla teslim edeceklerdir. Numuneler firmalar n ad n aç kça belirten kutu içerisinde dizi pusulas haz rlanarak teslim edilecektir. Dizi pusulas ndaki malzemelerin s ralamas ihale malzeme s ra numaralar n takip eder flekilde olacakt r. Numune de erlendirilmesinde Teknik fiartname kriterleri esas al nacakt r. Yap lan demo inceleme ve de erlendirme sonucunda uygun bulunmaya ürünler de erlendirmeye al nmayacakt r 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l TBMM Baflkanl - Personel Binas 1.Kat Bakanl klar( Doküman bedeli, Ziraat Bankas TBMM fiubesi Hs:No. TR nolu hesaba yat r lacakt r.)-çankaya/ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar-çankaya/ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-4924(www.bik.gov.tr) ÇÖP POfiET SATIN ALINACAKTIR DESTEK H ZMETLER BAfiKANLI I TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S GENEL SEKRETERL K ÇÖP POfiET ALIMI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar-çankaya/ankara b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 3 Kalem Çöp Pofleti Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri: TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S c) Teslim tarihi : Mal n/ flin teslim süresi 15 takvim günüdür. Sözleflmenin imzalanmas n takip eden 15 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçeklefltirecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar-çankaya/ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Standarda iliflkin belgeler: TS Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: haleye kat lan istekliler; Çöp pofleti numunelerini her biri için en az 1 paketini son teklif saatine kadar ilgili idare yetkilisine tutanakla teslim edeceklerdir. Numuneler firmalar n ad n aç kça belirten kutu içerisinde dizi pusulas haz rlanarak teslim edilecektir. Dizi pusulas ndaki malzemelerin s ralamas ihale malzeme s ra numaralar n takip eder flekilde olacakt r. Numune de erlendirilmesinde Teknik fiartname kriterleri esas al nacakt r. Yap lan inceleme ve de erlendirme sonucunda uygun bulunmaya ürünler de erlendirmeye al nmayacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar( Doküman bedeli, Ziraat Bankas TBMM fiubesi Hs:No. TR nolu hesaba yat r lacakt r.)-çankaya/ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TBMM Baflkanl Personel Binas 1.Kat Bakanl klar- Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-4928(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Ç filer BAKANLI I MÜSTEfiARLIK DAR VE MAL filer DA RES BAfiKANLI I Y l çiflleri Bakanl htiyac Olan lt Kurflunsuz 95 Oktan Katk s z Benzin (Di er), lt Kurflunsuz 95 Oktan Katk s z Benzin ve lt Motorin (Di er) Al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : nönü Bulvar No:4 Bakanl klar ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : lt Kurflunsuz 95 Oktan Katk s z Benzin (Di er), lt Kurflunsuz 95 Oktan Katk s z Benzin ve lt Motorin (Di er) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri : Araçlar için al nacak akaryak t, isteklinin akaryak t pompa istasyonundan yap lacakt r. Jenaratörler için al nacak akaryak t, jenaratörlerin bulundu u yerlere yüklenici taraf ndan ikmal edilecektir. Jenaratörlerin bulundu u adresler Bakanl k Merkez bina ( nönü Bulvar No:4 Bakanl klar ANKARA, Tunus Cd. No:41 Bakanl klar ANKARA), E itim Dairesi Baflkanl (Çaml ca Mah. 1. cadde Lalegül Demetevler ANKARA) c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas na müteakip 01/07/2014 tarihinden itibaren Kurflunsuz Benzin ve Motorin 30/06/2015 tarihine kadar yüklenici akaryak t istasyonu pompa bafl nda idare araçlar na ihtiyaç kadar teslim edilecektir. Teslim yerinde belirtilen Jenaratörler için ise yükleniciye bildirimden itibaren ihtiyaç kadar teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : çiflleri Bakanl dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Levaz m fiube Müdürlü ü nönü Bulvar No:4 Bakanl klar/an- KARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: stekliler akaryak t bayii ise; 5015 Say l Petrol Piyasas Kanunu hükümleri çerçevesinde al nm fl "Bayii Lisans" belgesi teklif kapsam nda sunulacakt r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Yetkili kurum ve kurulufllara kay tla ilgili belgeler: Türkiye genelinde en az 400(dörtyüz) ve Ankara il merkezinde en az 10(on) akaryak t istasyonunda Tafl t Tan ma Sistemi ile akaryak t verebilece ini gösterir listeyi teklif kapsam nda sunacakt r. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l çiflleri Bakanl dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Levaz m Müdürlü ü nönü Bulvar No:4 Bakanl klar /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : çiflleri Bakanl dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl nönü Bulvar No:4 Bakanl klar/anka- RA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-5067) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ÇEVRE VE fieh RC L K BAKANLI I TAB AT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü GÖLBAfiI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGES YÖNET M PLANINI HAZIRLAMA VE UYGULAMA PROJES Gölbafl Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Plan n Haz rlama ve Uygulama Projesi hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi Eskiflehir Devlet Yolu (Dumlup nar Bulvar ) 9. km. (Tepe Prime Yan ) ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Gölbafl ÖÇK Bölgesinin do al, tarihi, kültürel de erleri ve sosyo-ekonomik yap s n bütünleflik alan yönetimi yaklafl m ile sürdürülebilirlik anlay fl na uygun flekilde planlayarak korumak ve yönetmek üzere 585 takvim günü süreli hizmet al m ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Gölbafl Özel Çevre Koruma Bölgesi /Ankara c) Süresi : fle bafllama tarihinden itibaren 585(beflyüzseksenbefl) gündür 3- halenin a) Yap laca yer : Tabiat Varl klar n Koruma Genel Müdürlü ü Mustafa Kemal Mahallesi Eskiflehir Devlet Yolu (Dumlup nar Bulvar ) 9. km. (Tepe Prime Yan ) Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu ve özel sektörde; Korunan alan yönetim plan haz rlama ve uygulama çal flmas yapm fl olmak; paydafl toplant lar nda bire bir görev alm fl olmak, toplant larda kolaylaflt r c l k yapm fl olmak, korunan alan yönetim plan süreçlerinin (haz rlama ve uygulama) tamam n yapm fl olmak, 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras )karfl l hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l (Çevre ve fiehircilik Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ü Tunus Cad. No:33 K z lay/ankara (T.C Merkez Bankas Ankara fiubesi nezdindeki TR no.lu hesab na hale doküman bedeli yat r lacakt r.) Makbuz karfl l nda Tabiat Varl klar n Koruma Genel Müdürlü ü Yönetim Hizmetleri Dairesi Baflkanl hale ve Sat nalma fiube Müdürlü ü Mustafa Kemal Mahallesi Eskiflehir Devlet Yolu (Dumlup nar Bulvar ) 9. km. (Tepe Prime Yan ) Çankaya/ANKARA adresinden sat n al nabilir adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tabiat Varl klar n Koruma Genel Müdürlü ü Yönetim Hizmetleri Dairesi Baflkanl hale ve Sat nalma fiube Müdürlü ü (255 Nolu Oda) Mustafa Kemal Mahallesi Eskiflehir Devlet Yolu (Dumlup nar Bulvar ) 9. km. (Tepe Prime Yan ) Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, ihale üzerine b rak lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-5066) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar 17 Nisan 2014 Perflembe 11 Rohingya Müslümanlar, açl k tehlikesiyle karfl karfl ya YANGON - Birleflmifl Milletler nsan Haklar Raportörü Tomas Ojea Quintana, Myanmar n bat s ndaki Rakhine eyaletinde görev yapan yard m görevlilerinin tahliyesinin, bölgede yaflayan Rohingya Müslümanlar için a r sonuçlar do uraca na iflaret etti. Quintana, eyalet baflkenti Sittwe deki yard m görevlilerinin geçen ay bölgeden ayr lmaya zorlanmas n n ard ndan ortaya ç kan yiyecek, içilebilir su ve ilaç s k nt s n n Rohingya Müslümanlar n n uzun süredir maruz kald zulmün ve ayr mc l n bir parças oldu unu söyledi. Baz yard m yetkililerinin geri dönmeye çal flt n ancak hükümet taraf ndan engellendiklerini belirten Quintana, Rohingya Müslümanlar n n açl k tehlikesi ile karfl karfl ya b rak lmas n insanl k karfl t suç olarak niteledi. Rohingya Müslümanlar n n yaflad kamplardan baz lar nda su miktar n n tehlikeli derecede azald na dikkati çeken Quintana, kamplardaki 140 bin kifli ile kamplar d fl nda yaflam n sürdürmeye çal flan 700 bin kiflinin sa l k hizmetlerinden yararlanamad n da kaydetti. Sittwe de geçen ay kalabal k bir grup Budist, Malteser Uluslararas Yard m Örgütü binas önünde as l Budist bayra n n kald r ld na iliflkin haberlerin ard ndan uluslararas yard m kurulufllar n n ofislerine tafllarla sald rm flt. Olaylar n ard ndan Sittwe deki yard m görevlileri tahliye edilmiflti. Yerel yönetim, yard m görevlilerinin dönmesine birkaç hafta sonra izin verilece ini aç klam fl ancak ayr nt vermemiflti. Myanmar da y llar sonra ilk kez yap lan ve etnik gerilimi t rmand rmas ndan endifle edilen nüfus say s nda ise Rohingha n n etnik isim olarak kullan lmas yasaklanm flt. Quintana, Müslümanlar n kendilerini Rohingya ad yla tan mlamas na izin verilmemesini insan haklar ihlali olarak tan mlad. Raportör Quintana, nsanlar n etnik kategorilere ayr lmas, sadece Rakhine eyaleti için söz konusu de il. Kaçin BULMACANIN ÇÖZÜMÜ eyaletindeki çeflitli topluluklara yapt m ziyaretler, hükümetin nüfus say m n toplumun tüm kesimleri ile yeterince ve anlaml bir biçimde görüflmeden düzenledi ini apaç k ortaya koyuyor dedi. Bu arada nüfus say m için Myanmar a maddi yard mda bulunan ülkelerden ngiltere nin D fliflleri Bakanl, Myanmar büyükelçisini ça rarak son geliflmelerden duydu u endifleyi dile getirdi. nsan haklar örgütleri ise maddi yard mda bulunan ülkelerin Myanmar hükümetine nüfus say m için verdikleri siyasi ve ekonomik desteklerini çekmeleri ça r s nda bulundu. Myanmar hükümetince Bangladefl ten gelen göçmenler olarak görülen Rohingya Müslümanlar, 1982 de kabul edilen yasa ile vatandafll k haklar n kaybetmiflti. Birleflmifl Milletler taraf ndan eziyet gören dini az nl k olarak kabul edilen yaklafl k 1 milyon 300 bin Rohingya Müslüman, ülkenin bat s ndaki Rakhine (Arakan) eyaletinde derme çatma kamplarda yafl yor. Geçen y l eyalette Budistler taraf ndan düzenlenen sald r larda ço u Müslüman yaklafl k 280 kifli yaflam n yitirmiflti. Yüzlerce ev ve ifl yerinin atefle verildi i çat flmalar yüzünden 250 bin kifli bölgeyi terk etmek zorunda kalm flt. Her y l binlerce Rohingya, Arakan dan kaç p teknelerle di er ülkelere gitmeye çal fl yor. nsan haklar örgütleri, Rohingya Müslümanlar n n, hem fliddet olaylar na hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayr mc l a maruz kald na dikkati çekiyor. (AA) P O P Ü L E R H A L A N S O K U R N L S M A N A A G A R A G A R K K O S O V A A R P T A A V A M O K A R N A U A L A O R N A R K R N T N A A K A N A K V A N L A K E A L A C A A D A K A R A S I Ç T A L K A A T A M A A Y A R N N K A P E L A A S P Y A T A K K A R A B A T E A D A N A A K S R A F N E A F A K K A L E T

12 12 HABER 17 Nisan 2014 Perflembe brahim ARKLAN GTO, KOB leri dünyaya açacak GAZ ANTEP (AA) - ADEM YILMAZ - Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmeleri (KOB ), dünyaya açmay planlayan Gaziantep Ticaret Odas (GTO), yurt d fl nda irtibat ofisleri kurmaya bafllad. Çal flmalar na Türkiye'nin en fazla ihracat yapt ülkelerden Irak'la bafllayan GTO, Erbil'in hemen ard ndan Rusya'ya da irtibat ofisi açmaya haz rlan yor. Erbil'de 9 Nisan'da hizmete bafllayacak ofis, KOB 'lere Irak'ta yol haritas çizecek. GTO Baflkan Eyüp Bart k, AA muhabirine yapt aç klamada, farkl ülkelere kurulacak irtibat ofisleriyle KOB 'leri dünyaya açacaklar n söyledi. hracat olmazsa olmazlar n bafl nda gördüklerini belirten Bart k, ihracat olmayan ülkenin kalk namayaca n ifade etti. hracat daha da art rmak gerekti ine iflaret eden Bart k, bunun için de irtibat ofisleri açmaya karar verdiklerini kaydetti. lk irtibat ofisini Erbil'de açt klar n vurgulayan Bart k, flöyle devam etti: "Gaziantep en fazla ihracat Uçak ve yolcu trafi i artt ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanlar flletmesi (DHM ) Genel Müdürlü ü, geçen ay itibariyle iç hat yolcu trafi inin yüzde 17,7'lik art flla 6 milyon 544 bin 735'e, d fl hat yolcu trafi inin ise yüzde 5,7'lik art flla 4 milyon 449 bin 27'e ulaflt n aç klad. DHM Genel Müdürlü ü mart ay uçak ve yolcu istatistiklerini aç klad. Buna göre, iç hatlarda havalimanlar na inifl kalk fl yapan uçak say s geçen y l n ayn ay na göre yüzde 12,6 art flla 57 bin 860, d fl hatlarda ise yüzde 9,4 art flla 36 bin 552'ye yükseldi. Martta 23 bin 114 üstgeçifl (overflight) trafi iyle toplamda 117 bin 526 uça a hizmet verildi. Mart 2014 itibariyle iç hat yolcu trafi i yüzde 17,7'lik art flla 6 milyon 544 bin 735, d fl hat yolcu trafi i ise yüzde 5,7'lik art flla 4 milyon 449 bin 27 olarak gerçekleflti. Direkt transit yolcuyla birlikte toplam yolcu say s 10 milyon 993 bin 762'ye ulaflt ve geçen y l n mart ay na göre yüzde 12,5'lik art fl kaydedildi. ç hat yolcuda en çok art fl n yafland ilk üç havaliman ise s ras yla; Tekirda -Çorlu ( yüzde 379 ), Antalya Gazipafla (yüzde 176) ve Ad yaman ( yüzde 87 ) havalimanlar oldu. stanbul Atatürk, Sabiha Gökçen, Ankara Esenbo a ve zmir Adnan Menderes havalimanlar n n hizmet verdi i yolcu say s, geçen y l martta 6,8 milyon iken bu y l n ayn ay nda toplamda 7,7 milyona ulaflt. Mart ay itibariyle yolcu ve uçak trafi indeki art fllara paralel olarak yük tafl mac l (kargo+posta+bagaj), yüzde 13,4 art flla 200 bin 943 ton olarak gerçekleflti y l ilk üç ayl k gerçekleflmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafi i (üstgeçifller dahil) yüzde 11,5 art flla 328 bin 272'ye, toplam yolcu trafi i (direkt transit dahil) yüzde 17 art flla 31 milyon 164 bin 853'e, yük (kargo+posta+bagaj) trafi i ise yüzde 17,5 art flla 559 bin 160 tona ulaflt. Irak'a yap yor. Ülkemizin de en fazla ihracat yapt ülkelerden biri Irak. Hiç gitmeden bu kadar sat fl yapt m z ülkeye acaba gidersek ne olur. Küresel ligde oynayabilece imiz penye ve konfeksiyon gibi sektörlerimiz var. Bu konuda Gaziantep çok iyi ama iyi markalar oluflturamad. hracat da direkt yapam yor. Triko üretiminde iyiyiz ancak iflletmeler kendini gelifltiremedi. Bunlar n ufkunun aç lmas gerekiyor. Ayakkab sektöründe de iyi bir noktaday z. Otomobilinize yaz lastiklerini takt r n ANKARA (AA) - Türkiye fioförler ve Otomobilciler Federasyonu (TfiOF) Baflkan Fevzi Apayd n, performans, güvenlik ve yak t tüketimi aç s ndan mevsimine uygun lastik kullan m n n önemine iflaret ederek, "Bu dönemde k fl lasti i kullanmaya devam etmek, arac n daha fazla yak t tüketmesine yol açacakt r" ifadesini kulland. Apayd n, yapt yaz l aç klamada, 1 Nisan itibariyle k fl lasti i takma zorunlulu unun kalkt n ve yazl k lasti in tak lmas n n araç sahiplerinin menfaatine oldu unu belirtti. Apayd n, flöyle devam etti: "Sürücüler, güvenlik, performans ve yak t tüketimi gibi nedenlerle mevsimine uygun WASHINGTON (AA) - Uluslararas Para Fonu (IMF), dünya ekonomisi toparlanma sürecine girmesine karfl n afla yönlü risklerin devam etti ini belirtti. IMF'nin y lda iki defa yay nlanan Dünya Ekonomik Görünümü (World Economic Outlook - WEO) raporunun Nisan 2014 say s Washington'da yap lan bas n toplant s nda kamuoyuyla paylafl ld. Dünya ekonomisindeki toparlanman n daha çok geliflmifl ülkelerde gözlemlenen talep art fl üzerinden gerçekleflti i vurgulanan raporda, büyümenin döneminde de devam edece i dile getirildi. Raporda, geliflmifl ülkelerdeki enflasyonun beklentilerin alt nda kalmas n n potansiyel alt geliflmeye iflaret etti i vurguland. Büyümenin yeniden bafllamas na karfl n küresel ekonomide afla yönlü risklerin geçen y la göre azalmakla beraber devam etti inin alt çizilen raporda, geliflmekte olan piyasa ekonomilerinin toplam riskinin art fl, beklenenden Dünyada ayakkab çok pahal, biz o lige girmek zorunday z. Buna da yine Erbil'den bafllayaca z." Ofisler arac l yla KOB 'lere yol göstereceklerini dile getiren Bart k, "Küçük ve orta büyüklükteki iflletmeleri ihracata al flt rmak istiyoruz. Y llardan beri Irak'a ihracat yap yoruz ama gitmemifliz. Gitmemiz gerekiyor. Büyükler zaten ihracat yap yor, biz küçükleri büyütme peflindeyiz. Bunu da ihracatla yapabiliriz" dedi. Üyelerinin yapt ifle göre Irak lastikler kullanmal d r. K fl n k fl lasti i kulland ysan z güvenlik düflük enflasyon ortam ve jeopolitik sorunlar n "su üstüne ç k fl " bafll ca risk unsurlar olarak say ld. Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Rusya gibi büyük geliflmekte olan ülkelerde gerek politik zay fl klar gerekse s k laflan iç ve d fl finansman olanaklar veya yat r m ve tedarik k s tlar yüzünden büyüme h zlar nda düflüfl beklendi i kaydedilen raporda, 2015 y l nda özellikle geliflmekte olan Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de Gayr Safi Yurtiçi Has las n n (GSYH) mütevazi ölçülerde yeniden artaca bilgisine yer verildi. Avrupa'n n geliflmekte olan piyasa ülkelerinde 2013 y l nda gerçekleflen büyümenin büyük ölçüde artan d fl talep sayesinde oldu una dikkat çekilen raporda, Türkiye ve Balt k ülkelerinin GSYH art fl n n ise iç talep kaynakl oldu u belirtildi. Büyümeye ba l olarak iflgücü piyasalar nda hafif bir canlanma gözlemlendi i ifade edilen raporda, geçen y l n ikinci yar s nda bu gruptaki pek çok ülkenin karfl laflt sermaye ç k fl n n Türkiye'de pazar hakk nda bilgi alaca na dikkati çeken Bart k, eylül ay nda ifl adamlar n Irak'a götürerek, orada önemli ifller gerçeklefltireceklerini savundu. Bart k, yurt d fl irtibat ofisinin Erbil'le s n rl kalmayaca n, ard ndan Rusya'ya da ofis açacaklar n söyledi. Rusya ile görüflme yapt klar n belirten Bart k, flöyle devam etti: "Rusya, 200 milyon civar nda insan n yaflad, yaln zca yeralt kaynaklar yla zenginleflen, hiçbir fley üretemeyen ülke. Türkiye, her fley üretiyor ama petrolümüz yok. Bir ba rma mesafesi kadar yak n z. Rusya'da özellikle alt yap da ciddi ihtiyaç var. Bütün yollar n yeniden elden geçmesi gerekiyor. Bunu bizim inflaat firmalar m z yapacak. Orada tüketim fazla, biz üretimde çok h zl y z." ran' n da Türkiye için iyi bir pazar olaca n inand n ifade eden Bart k, Tahran'a da ofis açmay planlad klar n kaydetti. Avrupa'da alt yap n n sa lam, rekabetin ise zor oldu unu vurgulayan Bart k, "Bu bölgelerde rekabete al fl p ondan sonra Avrupa'ya aç lmak istiyoruz" diye konufltu. ve performansta kazan lan olumlu geliflmeler yaz lasti ini zaman nda takmakla devam edecektir. Bu dönemde k fl lasti i kullanmaya devam etmek, arac n daha fazla yak t tüketmesine yol açacakt r." Lastiklerin binek otomobillerde yak t tüketimini yüzde 20 etkiledi ini belirten Apayd n, "Yaz lastiklerinin dönme direncinin k fl lastiklerine oranla daha düflük olmas, daha az yak t anlam na geliyor. Kontrollü h zlanma ve ani frenleme sürüfl güvenli i kadar yak t tüketimi için de çok önemli" ifadesini kulland. Apayd n, yaz lastiklerinin 7 derecenin üzerindeki s cak hava koflullar nda, kuru ve slak zeminde daha k sa fren mesafesi sa lad n kaydetti. IMF den risk uyar s yaflanmad vurguland. Raporda, Türk ekonomisin makro ekonomik döngülerden bölgedeki di er ülkelere göre daha fazla etkilendi i dile getirildi. Raporda ayr ca aralar nda Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya'n n da bulundu u kimi geliflmekte olan piyasa ülkelerinde para politikalar ndaki s k laflt rma ve politika faizlerinde art fl n etkisiyle kredi genifllemesinde yavafllama gözlemlendi i kaydedildi. Raporun öngörüler bölümünde ise 2013 y l nda GSYH's yüzde 4,3 artan Türkiye'nin 2014 ve 2015 y llar nda s ras yla yüzde 2,3 ve yüzde 3,1 büyüyece i tahminine yer verildi. Türkiye'nin net ihracat nda art fl beklenmesine karfl n al nan makro ihtiyati tedbirlere ba l olarak, özel tüketimdeki sert düflüfl, döviz kurundaki s çrama ve faizlerdeki yükselifl, büyüme h z n afla çeken unsurlar olarak s raland. Raporda kamu yat r mlar n n 2014 bütçe hedefleriyle uyumlu seyredece i görüflü de paylafl ld. Fehmi KORU Cumhurbaflkanl konusunda bilinenler ve bilinmeyenler Biliyorum merak ediyorsunuz; ben müthifl merak ediyorum çünkü... lk kez halk taraf ndan seçilecek cumhurbaflkanl için Ak Parti nin kimi aday gösterece i merak edilmez mi hiç? fiunun fluras nda seçime dört aydan k sa süre kald ve hepimiz meraktay z... Rakip aday ç karmas gerekecek siyasi partiler de merakta... Asl nda Ak Parti nin aday n n Abdullah Gül ve Tayyip Erdo an dan biri olaca n biliyoruz. Hatta bir fleyi daha biliyoruz: Tayyip Erdo an aday olmak istedi inde Abdullah Gül ün buna itiraz etmeyece ini... Tayyip Erdo an n çevresinden gelen mesajlarla kendi baz sözleri de aday olabilece i yolunda iflaret say - labilir... O halde? Bir önceki cumhurbaflkanl seçiminde de benzer bir durum vard : steseydi, alt y l süren baflbakanl n, 2007 y l nda, cumhurbaflkanl yla taçland rabilirdi Tayyip Erdo an; ancak flimdilerde de yap laca n bildi- imiz istiflare mekanizmas sonucunda, Aday m z kardeflim Abdullah Gül aç klamas ondan geldi. Fena da olmad n hep birlikte izledik: Çankaya da Gül, baflbakanl kta Erdo an formülü tarihimizin en baflar l siyasi iflbirli ine dönüfltü: Gül ün flahs nda ülkemiz uluslararas itibar gören bir devlet adam kazand ; halktaki Erdo an sevgisi daha da büyüdü ve Ak Parti oylar yüzde 50 leri buldu... Ülkemiz için de yararl oldu una formülün, iyi niyetliler flehadet edecektir... Tayyip Erdo an ve konuyu kendileriyle istiflare etmeye de er bulaca partili yol arkadafllar n n bir befl y l daha Çankaya da Abdullah Gül le devama karar vermeleri, bu sebeple, flafl rt c karfl lanmamal. Yedi y l önce flafl rm fl olsan z da, bu defa flafl rmamal s n z... Tayyip Erdo an n siyasi yasakl oldu u dönemde üstlendi i baflbakanl, Abdullah Gül ün, hem de yolunu açmak için ola anüstü çaba sarf ederek, alt ay sonra terk edebilmesi de flafl rtm flt ; Tayyip Erdo- an n kendisi de Çankaya ya ç kabilecekken cumhurbaflkanl n kardeflim dedi i yol arkadafl na b rakmas da... Siyasete farkl bakan bir kadro oldu unu Ak Parti yönetim kadrosunun, art k biliyoruz... Bu sebeple, Aday m z Tayyip Erdo an denildi inde de, bunu, çoktan hak etmifl bir lidere vefa olarak de il, ortak ak l taraf ndan üretilmifl, sadece kifliler ve parti bak - m ndan de il ülke aç s ndan da öylesi hay rl oldu u için al nm fl bir karar olarak görmeliyiz... Kim aday olursa olsun di eri bu geliflmeden rahats zl k duymayacakt r... Esas dikkat edilmesi gereken, flu aflamada, aday belirleme sürecine sa dan soldan yap lacak müdahalelerdir... Siyaset yandafll k do uran bir u rafl alan d r ve yandafll k da afl - r l a kaymaya müsaittir. Taraflardan biri için ortaya at lacak ve bunu di erini rencide edebilecek söz ve tav rlara dökecek olanlar, iyilik yapay m derken süreci zedeleyebilirler de... Demokratik süreçte halk n oyu kimsenin cebinde de ildir. ki önemli siyasi figürden biri lehine olaca düflünülen di erini rahats z edici sözler, belki muhatab ndan çok, ikili tabloyu önemseyen oyverenleri rencide edebilir... Kafl yapay m derken göz ç kartmak buna denir iflte... Merak m z kimin aday olaca ama, bana sorarsan z, sürecin s k nt - s z geçmesi daha önemli N SAN 2014 STAR

13 HABER Sevgi ACAR 17 Nisan 2014 Perflembe13 GENAR Yönetim Kurulu Baflkan hsan Aktafl A&G Araflt rma Baflkan Adil Gür Andy-Ar Genel Müdürü Faruk Acar Araflt rma flirketleri seçimi de erlendirdi STANBUL - GENAR Yönetim Kurulu Baflkan hsan Aktafl, 30 Mart yerel seçimlerinde vatandafllar n tercihlerini hizmetten yana kulland klar n belirterek, " ktidar partisi elindeki oyu tutmufltur. Yerel seçime göre bakt n zda oylar n yaklafl k 7-8 art rm fl, genel seçime göre bakt n zda 4-5 puan oy kaybetmifltir. CHP, AK Parti'yi yolsuzluklarla suçlayarak, tapeler üzerinden bir siyaset yapt. Bence bu bir siyasetsizlik getirdi. CHP bir siyasetsizlik tuza n n içine düfltü. MHP, Ankara'da ve zmir'de 1 milyona yak n oyunu CHP'ye kapt rm flt r. MHP bu oylarla band nda olabilirdi. AK Parti'den sonra ikinci baflar l partisi MHP'dir diyebiliriz" de erlendirmesinde bulundu. Yerel seçim sonuçlar n AA muhabirine de erlendiren Aktafl, Türkiye'nin seçim sürecine 17 Aral k operasyonuyla girdi ini, Hükümet'in bunu görerek bir strateji izledi ini ifade ederek, "Belki strateji aç s ndan do ru da yapt - her ne kadar bütün tart flmalar 17 Aral k darbe giriflimi gibi konularda geçse de iktidar partisi temel atmay, yapt hizmetlerin aç l fl n yapmay ve hizmetlerini anlatmay ihmal etmedi. Halk zaten çok da o flamatalara bakmaz. Kendi gelece ini, çoluk çocu unun gelece ini, e itimini, sa l n düflünür. Bunlar düflünerek karar verir" dedi. Aktafl, sonucun AK Parti aç s ndan baflar l oldu unu anlatarak, "AK Parti, bugüne kadarki bütün siyasi partilerden farkl bir flekilde elde etti i oyu kaybetmeyen bir parti. Dolay s yla iktidar partisi elindeki oyu tutmufltur. Yerel seçime göre bakt n zda oylar n yaklafl k 7-8 art rm fl, genel seçime göre bakt n zda 4-5 puan oy kaybetmifltir. AK Parti yerel seçime göre yar fl olarak de erlendiriyor ve kendi aç s ndan baflar l d r. Bir iktidar partisinin bütün seçimlerde tekrar tekrar oyunu elde tutmas zordur" ifadelerini kulland. MUHALEFET YANLIfiA DÜfiTÜ GENAR Yönetim Kurulu Baflkan Aktafl, muhalefet partilerinin yanl fl bir strateji izledi ine inand n da savunarak, flöyle devam etti: "Bu seçim için, seçim sonuçlar n de erlendirirken cemaati hesaba katmadan do ru bir de erlendirme olmaz. Cemaat bir tak m iddialar ortaya att. Yolsuzluk, ses kay tlar gibi... CHP özellikle bu tuza a düfltü. Normalde halk, bir siyasi partiden flunu bekler, yerel seçim oldu unu varsayarsak, stanbul'da 10 y ld r Kadir bey iflin bafl nda, iyi yapt klar vard r, yapamad klar vard r, baflar s z oldu u fleyler vard r. Bir parti gelir mevcudun bir elefltirisini yapar, kendi yapaca iflleri teklif olarak halk n önüne koyar. Buna da hizmet siyaseti deniyor. CHP, eski seçimlerde laiklik, ülke bölünecek, kürtler istila edecek gibi varsay mlar üzerinden siyaset yürütüyordu. Bu seçimde de gelene ine uygun davrand. AK Parti'yi yolsuzluklarla suçlayarak, tapeler üzerinden bir siyaset yapt. Bence bu bir siyasetsizlik getirdi. Seçmen flunu bekler: 'Bu parti bana ne söyledi? stanbul'- da hayat m ne kadar kolaylaflt racak? Türkiye'de ne kadar kolaylaflt racak? Ülkeyi ne kadar büyütecek?' Bir teklif bekler... CHP bir siyasetsizlik tuza n n içine düfltü. Vatandafl n da bunu gördü ünü düflünüyorum." Yay nlanan ses kay tlar n n da toplumda bir tepkiye neden oldu unu anlatan Aktafl, "Suçlu olsun olmas n, problemli olsun olmas n, gizli hayat n bu kadar deflifre edilmesi soka rahats z etti. Hele o ülke güvenli iyle alakal tapelerin yay nlanmas afl r bir tedirginlik oluflturdu.vatandafl bu yeni giriflimlerden tutumdan tedirgin oldu ve iktidara olan güvenini korumaya devam etti" dedi. MHP DAHA SA LIKLI B R TUTUM SERG LED hsan Aktafl, yay mlanan ses kay tlar na iliflkin MHP'nin daha sa l kl bir tutum sergiledi ini de savunarak, flöyle dedi: "MHP daha sa l kl bir tutum sergiledi. Do rudan 'Cemaatin' haz rlam fl oldu u tuza a düflmedi. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi, baflka ülke meselelerinde, Gezi'de de ayn tutumu tak nd. Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine bir hamlenin d flar dan geldi ini hissetti i zaman MHP duruflu daha yerli ve daha milli. Dolay s yla tart flmalar n biraz daha uza nda. Kendi seçmenine seslenen bir kampanya yürüttü. Kendi içinde MHP baflar l d r. Yaln zca bir hatas olmufltur. stanbul'da, Ankara'da ve zmir'de 1 milyona yak n oyunu CHP'ye kapt rm flt r. MHP bu oylarla band nda olabilirdi. Kaybettirdi i oylardan dolay 15 band nda kald. Seçimin AK Parti'den sonra ikinci baflar l partisi MHP'dir diyebiliriz." GENER BAfiARILI OLDU hsan Aktafl, GENAR' n bütün seçimlerde gerçe e çok yak n sonuçlara ulaflt n, seçimlerde ciddi sapma diye nitelendirebilecekleri bir sonuç yay nlamad klar n savundu. Aktafl, seçimden önceki tahmin sonuçlar yla ilgili, "Bizim AK Parti için 46,8 CHP için 28,5 ve MHP için 14,5 sonuçlar m zda sadece 1,2 gibi bir AK Parti'de sapmam z var. Bindelik rakamda da CHP ve MHP'de sapmam z var. Toplamda bakt n z zaman en iyi bilen firmalar grubunday z. Zaten sonuçta bire bir virgül tutturmak da zaten tesadüfen olabilir. Hata pay çerçevesinde baflar l y z" de erlendirmesini yapt. -Adil Gür A&G Araflt rma Baflkan Adil Gür de Türkiye'de 30 Mart'ta yap lan yerel seçimlerin, "referandum havas nda" geçti inin söylendi ini ancak kendisinin buna kat lmad n aktard. Gür, flöyle konufltu: "Yap lan yerel seçimlerin, ne tam anlam yla bir genel seçim, ne tam anlam yla bir referandum ne de tam anlam yla bir yerel seçim havas nda geçti i kanaatinde de ilim. Bence bu seçimde pek çok etkin olmakla birlikte bu seçimin en önemli 3 tane dinami i vard. Bir kutuplaflma nedeniyle parti aidiyeti nedeniyle bu seçimin bir yerel seçim olup olmad na bakmaks z n oy veren bir seçmen vard. Bunun toplam n n ben yüzde 40'lar civar nda oldu unu düflünüyorum. Ancak toplamda bu seçimi bir referandum bir genel seçim havas nda de erlendirenlerin ben yüzde 50'nin alt nda oldu unu düflünüyorum. kinci bir kitle var ki yine bunun da yüzde civar nda oldu unu düflünüyorum, bu seçimi de erlendirirken yine bir referanduma dönüfltürmeksizin gündelik yaflam na bakarak, ekonomiye bakarak karar veren bir seçmen kitlesi oldu unu görüyorum." "Kazanan aday etraf nda birleflen" ya da "Kazanmas n istemedi i aday n karfl s nda birleflenler" olarak iki grubun daha oldu unu kaydeden Gür, flöyle devam etti: "Türkiye'de çok partili hayat boyunca yap lan tüm seçimlerdeki ana teman n gündelik yaflamdan memnuniyet, gidiflattan memnuniyet daha do rusu insanlar n cebiyle vicdan aras ndaki bir iliflkiye ba l yorum. Böyle olmasayd, 2009 yerel seçimlerinde de k smen de olsa kutuplaflma vard hatta o zaman say n Baflbakan Davos'ta 'One minute' demiflti. Sadece Türkiye'de de il tüm slam alemi heyecanlanm flt bu ç k fltan. Belki o hafta sonu bir seçim olsayd AK Parti yüzde oy alacakt ama ne oldu? AK Parti, 2009'da yüzde 40' n alt na düfltü. Niye? Çünkü Türkiye ile belki çok da ilgisi olmayan küresel bir kriz vard. Te et geçti desek de Türkiye'de ekonomi etkilenmiflti, iflsizlik rakamlar yüzde 15'lere ç km flt." Gezi Park olaylar ve 17 Aral k ile devam eden sürecin seçmen davran fllar n etkiledi ine inanmad n savunan Gür, "Kutuplaflma nedeniyle oy veren seçmenler flayet iktidar partisine oy veriyorsa 'Ç kan herfleye külliyen yalan' dedi. Bir muhalefet partisine oy veriyorsa 'Ç kan herfley do ru' dedi. Objektif olarak de erlendirmediler, tart flmad lar. Parti aidiyetiyle karar verdiler" diye konufltu. Sonuçlar n AK Parti aç s ndan baflar l oldu unu kaydeden Gür, MHP'nin ve BDP'nin de baflar l sonuçlar elde etti ini söyledi. CHP'nin ise oylar n art rmas na karfl n, Hatay' kazanmas na ra men Mersin ve Antalya gibi yerlere bak ld nda ise "seçimin kaybedeni" oldu unu ifade etti. SÜRPR Z OLMADI Adil Gür, seçim sonuçlar n n daha önce yapt klar araflt rmalar do rular nitelikte oldu unu ve kendisi aç s ndan sonuncun sürpriz olmad n ifade etti. Gür, "5-6 ay boyunca söylediklerimizden farkl bir fley ç kmad. Hiçbir sürpriz ç kmad. Belki iller baz nda sürprizler vard. Örne in Ankara'da CHP'nin Say n Mansur Yavafl' aday göstermesiyle oylar n n yüzde 43-44'lere ç kt n gördük. Belki bu bir süprizdi. Gösterdi i adayla Hatay' kazanmas sürprizdi veya yani il baz nda sürprizler oldu ama Türkiye genelinde oy oran itibar yla bakt m zda partiler aç s ndan sürpriz yoktu" diye konufltu. KONDA: TARHAN ERDEM KONDA Yönetim Kurulu Baflkan Tarhan Erdem, yerel seçim sonuçlar n, "Sonuçlar itibar yla ürkiye'nin siyasi oy e ilimi tablosunda çok önemli bir de ifliklik yok. AK Parti birinci, CHP ikinci, MHP üçüncü. BDP seçime, BDP ve bat da HDP olarak girdi. Az ama bence fena bir oy de il. Baz bölgelerde artma var" fleklinde de erlendirdi. Erdem, AA muhabirinin sorular n yan tlarken, kutuplaflman n oldukça sert oldu u bir dönemde 30 Mart'ta yap lan yerel seçimlerde iyi sonuçlar al nd n, toplumda rahats zl k olmad n ve s k nt yaflanmad n dile getirdi. Seçim sonuçlar na birçok itirazlar yap ld n ve do ru veya yanl fl söz konusu itirazlar n da yavafl yavafl bitti ini belirten Erdem, seçim sonuçlar n flöyle de erlendirdi: "Sonuçlar itibar yla Türkiye'nin siyasi oy e ilimi tablosunda çok önemli bir de ifliklik yok. AK Parti birinci, CHP ikinci, MHP üçüncü. BDP seçime, BDP ve bat da HDP olarak girdi. Az ama bence fena bir oy de il. Baz bölgelerde artma var. Büyükflehirlerde Kürtlerin kazanamayaca n bildiklerinden, seçilmesi muhtemel olan seçilmesini kolaylaflt racak baz partilere oy verdiler bir çok yerde; görünmüyor BDP'nin ilerlemesi ama daha yak ndan, ilçe baz nda bakt m zda görünüyor. O bak mdan bence bu seçimle bundan önceki 2011 seçimleri aras nda çok büyük fark yok, oy da l m bak m ndan. AK Parti'de yüzde 5 oran nda bir azalma var. Bu da de erlendirilmesi gereken bir sonuç. Maalesef siyaset adamlar, liderler, kendi istedikleri gibi kendilerine uygun flekilde yorumluyorlar. Bunun daha ba ms z kurumlar n do ru yorumlamas laz m." Erdem, gerek illerde gerek ilçelerde baz yerlerde dikkat çekici de ifliklikler oldu unu belirterek, "Mesela Ankara'da çok baflabafl geldi. Bunun tesiri CHP ile MHP'nin önemli bir k sm n n CHP'ye oy vermesinden ileri geliyor. Bu eflitlik, bir parti eflitli inden daha çok kutuplaflman n yaratt bir eflitlik. stanbul'da önemli bir fark yok gördü üm kadar yla" dedi. Tarhan Erdem, KONDA'n n seçim araflt rmas sonucunda AK Parti'nin yüzde 46, CHP'nin yüzde 27 ve MHP'nin yüzde 15 oranlar n n ç kt na de inerek, "Seçime ba l olarak biz büyükflehirlerde büyükflehir belediye baflkan na verilen oyu, di er yerlerde il genel meclisinin oyunu toplayarak bir sonuç al yoruz. Öyle bak ld nda AK Parti yüzde 45,5, CHP yüzde 27,7, MHP yüzde 15 ç k yor. Hemen hemen bizimki hata pay içerisinde tuttu gibi görünüyor. Bir defa daha görüldü ki seçim araflt rmalar -de iflik flekilde kullananlar olabilir ama- bir manipülasyon amac yla yap lm yor, ciddi olarak halka, kamuoyuna veya kendi abonelerine bilgi vermek amac yla yap l yor ve do ru sonuçlar al n yor" diye konufltu. Seçimlerde iptallerin de olabilece ine ancak bunlar n kurullar, kurallar oldu una iflaret eden Erdem, flöyle devam etti: "Sand k ifllemlerine karfl sand k kuruluna, seçim günü ve ertesi gün akflam 17.00'ye kadar itiraz edilebilir. lçe Seçim Kuruluna itiraz edilir ve lçe Seçim Kurulunun karar da kesindir. E er bunu sand k ifllemleri hakk ndaki itiraz l Seçim Kuruluna götürmek isteyen varsa o zaman hepsi için söylemek laz m. 'Sand k kurulu ifllemlerine ait sand a, ilçeye ve ile itiraz edilir' demek laz m. lçe seçimleriyle ilgili itiraz önce lçe Seçim Kuruluna, sonra l Seçim Kuruluna yap l r. E er deniyorsa ki l Seçim Kuruluyla itirazlar n hepsi Yüksek Seçim Kurulu'na gider, bunun sorumlulu unu da siyasi partilerin almas laz m. O zaman bu, Türkiye'deki seçimlerin 3 ay sonuçlanmamas demek." KONDA Yönetim Kurulu Baflkan Erdem, Türkiye'de yarg nezaretinde, denetiminde ve kararlar yla seçim yap lmas usulünün büyük mücadelelerin sonucunda elde edildi ini vurgulayarak, flunlar söyledi: "Kimsenin bunu tahrip etmeye hakk yok. Ama onun alt nda beraber hepimiz kal r z, seçim yapamaz hale gelir bu memleket. Bunu kimsenin o günkü menfaatiyle, durumla ilgili olarak y kmaya çal flmas n anlam yorum. Hukuk mücadesi do rudur ve hepimizin hakk d r. Bunun KONDA Yönetim Kurulu Baflkan Tarhan Erdem kural var. Siz bir fley söyleyecekseniz 'Ben sand k kuruluna gittim, flunu talep ettim' demesi ve sand k kurulunun da ne cevap verdi ini dürüst olarak söylemesi laz m. Yüksek Seçim Kurulu da son zamanlarda yanl fl bir tutuma girdi, kararlar n Resmi Gazete'de yay mlam yor. Kararlar n Resmi Gazete'de yay mlanmas ve yay mland ktan sonra tebli edilmesi laz m. YSK, Resmi Gazete'de kararlar yay mlamad için herkes kendine göre yorum yap yor. tiraz eden kifli itiraz n ve verilen cevab söylemek zorunda. Birincisi, YSK'n n kararlar n, karfl tarafa itiraz hakk nda verdi i karar, Resmi Gazete'de yay mlamadan ve yay mlamayarak, bildirmesi çok önemli bir hata. kincisi, bu kararlar karfl s nda ilgililerin eksik bilgi vermeleri hata. Üçüncüsü, bunu genellefltirerek 'flaibe' olarak söylemeleri önemli bir hata." FARUK ACAR Andy-Ar Genel Müdürü Faruk Acar ise Türkiye'de muhalefetin yerel seçim kampanyas n genel seçim havas nda yürütmeyi isteyen bir tutum tak nd n söyledi. Gezi Park olaylar ve 17 Aral k sürecinin bunda etkili oldu unu dile getiren Acar, flöyle devam etti: "Recep Tayyip Erdo an' n kal c m yoksa gidici mi olaca n n belirleyecek bir strateji üzerinden çal flt muhalefet. Baflbakan da bu siyaseti seven bir lider. Bunu daha önceki seçimlerde de görmüfltük. Gezi olaylar nda özellikle bunu tecrübe edinmiflti. Karfl taraf n konsolide olmas ayn zamanda AK Parti'nin de konsolide olmas n sa layan bir ortam oldu u için dolay s yla Baflbakan' n da ifline geldi. Gerilim siyasetini iyi bilen ve iyi yönetebilen bir lider oldu u için bu süreç ayn zamanda AK Parti'nin lehine geliflmifl oldu. Muhalefet partileri bundan çok mutlu olduklar kanaatinde de ilim. Çünkü amaçlar en az ndan stanbul ve Ankara ölçe inde belediyeleri de ifltirmekle bafllayacak olan ve Türkiye geneli oy oran n yüzde 38'in alt na gerileme noktas nda olaca n n amac n tafl yordu. Fakat gördük ki böyle bir durum söz konusu de il. Muhalefet partileri bir önceki seçime göre özellikle CHP, oylar nda bir iki puanl k bir art fl sa lad, fakat MHP'nin biraz daha baflar l oldu u söylenebilir MHP için belediye say s n n artmas bir anlamda bir baflar kriteri olarak de erlendirilebilir ama çok da memnun olunan bir sonuçla karfl karfl ya kal nmad n bugün itibar yla görmüfl durumday z." Acar, Türkiye geneli oy oranlar n n nas l hesaplanaca konusunun çokça tart fl ld na de inerek, flunlar söyledi: "Nereden bakarsan z bak n AK Parti'nin önemli olan yüzde 40' n alt ndaki o psikolojik s n r n alt na düflmemesiydi. Oradan da ele alsan z buradan da ele alsan z oy oran yüzde 40' n üzerinde olan bir oran. Yüzde 40 ile 45 aras nda bir de er. Yüzde 43 gibi bir de erin oluflmufl olmas Çankaya seçimleri için önemli bir anlam ifade edecektir. Nitekim bu oran sa lanm fl görünüyor. Biz araflt rma flirketleri için bu seçimde Türkiye geneli sonucu yerine stanbul, Ankara ve zmir gibi 3 büyük flehirde ve baz kritik illerde sonucun nas l flekillenece ine dair yapt m z aç klamalar ve sand kla ne kadar örtüfltü ünü görmek bir baflar standard oluflturmam z gerekiyordu. Nitekim Andy-Ar olarak stanbul, Ankara ve zmir'de hata pay s n rlar içinde sonuçlara yaklaflt m z söyleyebilirim." Türkiye'deki di er araflt rma kurulufllar n n da afla yukar seçimler öncesinde benzer sonuçlara ulaflt n ifade eden Acar, araflt rma kurulufllar aras ndaki rekabetin de bunda etkili oldu unu ifade etti. Faruk Acar, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve AK Parti'nin kamuoyu araflt rmalar na verdi i önemin de sektörün hareketlenmesinde etkili oldu unu belirterek, "Di er partiler de bu seçimlerde özellikle araflt rma flirketlerinin ald bulgular neticesinde stratejilerini gelifltirmeye dönük çal flmalar yapt. Bu da sektörün baflar s noktas nda bir ilerleme kaydedilmesine vesile oldu diyebiliriz" diye konufltu.

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 17 Nisan 2014 Perşembe Körfez efsanesi DİBE VURDU Müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan ve Süper Lig'de mücadele ettiği sezonlarda "dört büyükler"in korkulu rüyası olan Kocaelispor'un, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta tutunamayıp sezonun bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi, camiayı üzdü. KOCAELİ - Kulübün, futbolda tarihinin en parlak dönemini yaşadığı sezonlarda başkanlık yapan Sefa Sirmen, AA muhabirine, Kocaelispor'da ilk kez 1986 yılında yönetici olarak görev aldığını ve belediye başkanı seçildikten sonra 1989'da başkanlığa getirildiğini söyledi. Başkanlığı sırasında, o dönem adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonları olan 'te ilk yarıyı en yakın rakiplerinden 4 puan önde tamamlamalarına rağmen ikinci devrede yaşadıkları talihsizlikler sonucu şampiyonluğu kaçırdıklarını belirten Sirmen, 1993'te UEFA Kupası'nda mücadele ettiklerini hatırlattı. Daha sonra iki kez Türkiye Kupası'nı kazandıklarını dile getiren Sirmen, "Beşiktaş ve Trabzon'la final oynamış ve kazanmıştık. 10 yılda iki kez kupa kazandık. 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremine kadar çok başarılı bir dönem geçirdik. O güne kadar hem bütçe hem de takım yapısı olarak güçlü bir takımdık fakat depremden sonra takımı ligden çekmedik. Depremde halkın Kocaelispor'a ihtiyacı vardı. Bu dönemde zor günler yaşadık" dedi. Milletvekilliğine seçilmesinden dolayı 2002'de başkanlığı bıraktığını anımsatan Sirmen, kendi döneminde başlayan gerileme sürecinin daha sonra devam ettiğini bildirdi. Sirmen, verilen desteklerin yerinde kullanılmadığı iddiasıyla belediye yönetimlerinin Kocaelispor'a katkıda bulunmadığını öne sürerek, şöyle devam etti: "Yönetimin kendi olanaklarıyla bu işi götürmesi mümkün olmadığı için her sene bir alt lige düşerek bugünkü noktaya geldi. Bugün de matematiksel olarak amatör kümeye düşmüş oldu. Kocaelispor'un düşme haberini alınca çok üzüldüm. Kocaelispor bunu hak etmedi. Burası, Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden biri. Aslında bana göre esas temel çöküş, parlamentoda çıkan, belediye başkanlarının kulüp başkanı olmasını engelleyen yasayla oldu. Belediye başkanları, kulüp başkanı olamadıkları için takip edemediler ve kaynakların istenildiği gibi kullanılmadığı için destek çekildi. Belediye, desteğini çektiği zaman kulübün yaşama şansı yok. Destek olmayınca transfer açılamadı. Genç oyuncularla ligleri götürmeye çalıştı, bu da yetmedi ve bugün son noktaya gelindi. Kocaelispor, bana göre Türkiye'nin 5'inci büyük takımıydı. Kocaeli halkı ve taraftarı bu düşüşü hak etmedi." Kocaelispor'un hala bir marka olduğuna değinen Sirmen, belediyelerin, kenti yönetenlerin kulübe sahip çıkması halinde küllerinden doğabileceğini sözlerine ekledi. Yeşil-siyahlıların, iki Türkiye Kupası kazandığı dönem kadroda yer alan ve başarılarda büyük pay sahiplerinden olan Kaan Dobra ise kulübe 1994'te transfer olduğunu anlattı. O yıllarda Kocaelispor'un, varlıklı ve güçlü ekipler arasında bulunduğunu vurgulayan Dobra, tesisleri, taraftarı ve imkanları düşünüldüğünde Polonya'da böyle bir kulüp bulunmadığını dile getirdi. Süper bir kadroya sahip olduklarını belirten Dobra, şunları kaydetti: "Büyük takımlar bizden korkuyordu. Büyük takımda oynayamayan futbolcu, Kocaelispor'da oynuyordu. Gerçekten süper bir dönem yaşadım. Kocaelispor, son dönemde zor günler yaşıyordu ve ne yazık ki Bölgesel Amatör Ligi'ne düştü. İki kere Türkiye Kupası'nı kazandım. İlk kupada takım varlıklıydı. İkinci kupada ise maddi anlamda eksiklik vardı ama müthiş bir kadro ve yetenekli futbolcular vardı. Güzel bir başarı elde ettik, o yıl hem ligde kaldık hem de kupa kazandık. Finalde Beşiktaş'ı 4-0 yendik. Sanki her şey düzeliyordu ama maalesef kötü dönem başladı. Kocaelispor'da futbolcular arasında her zaman iyi bir arkadaşlık olmuştur. Düşünüyorum, 'bu nasıl oldu,' 'nasıl takım bu kadar düştü', hala inanamıyorum ve çok üzülüyorum." Kocaelispor'un teknik direktörü Emre Numan Bayraktaroğlu da geçen hafta sonu İstanbulspor'a mağlup olunca ligden düşmelerinin kesinleştiğini bildirdi. "Bir çınar devrilmiş oldu" diyen Bayraktar, iki Türkiye Kupası sahibi, Avrupa'da top koşturmuş bir takımın bu duruma düşmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Bu sezon bazı maçlardan sonraki konuşmaların, takımın düşmesini isteyenler olduğunu belirttiğini hatırlatan Bayraktaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Düşmede bizim de suçumuz var ama durumlar belli. Arkamızda da durulmadığı için ligde kalmayı başaramadık. Düşmeyle ilgili bir istek de vardı; 'Çok borç var' deniyordu. Kolay yol seçildi. Hiçbir şey, Kocaelispor'un yerini tutmaz. Zor şartlarda takımın başında durduk ve kulübü yalnız bırakmadık. Takımı bırakmak bize yakışmazdı. Bir söz verdik, 'Ligde kalmayı başaracağız' dedik ama olmadı. Son 3-4 haftadır talihsiz maçlar veriyoruz. Hakem hatalarıyla da bu oluyordu. Sahipsiz olduğumuz için dinlenmiyor, sadece maça gelenler mücadelemizi görüyor. Ligde takımı bırakıp devam etmek isterdik ama olmadı. Zor şartlarda denedik. Takımı bırakıp gitmek de bize yakışmaz. Gitmek gibi niyetim de asla olmadı. 'Yaşayacaksak beraber yaşayalım' dedik. Kalan 4 maç var. Bunlardan en az 8-9 puan alacağız ama tabii bir işe yaramayacak. En azından bu takımın neden düştüğü belli olsun." Baçspor, İzmit Gençlik ve Doğanspor takımlarının birleşmesiyle 1966'da kurulan Kocaelispor, 'de Türkiye 2. Ligi'nde mücadele etmeye başladı. Bu ligde sezonu sonunda 83 puan toplayıp en yakın takipçisi Zeytinburnuspor'a 23 puan fark atarak kırılması güç bir rekorla şampiyon olan Kocaelispor, Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki en büyük başarısını ise sezonun ilk yarısını lider tamamladığı 'te elde etti. Yeşil-siyahlılar, sezonu 4'üncülükte tamamlayarak Inter Toto Kupası'na katılma hakkını elde etti. (AA) Sessizce dereceye girmeyi hedefliyorlar BİLECİK- Samsun'da 4-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek U21 Dünya İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası'na katılacak Türkiye İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye İşitme Engelliler U21 Erkekler Basketbol Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Ali İhsan İlci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Spor Salonu'nda çift antrenmanla dünya şampiyonasına hazırlandıklarını bildirdi. Samsun'da düzenlenecek "Dünya İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası"nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan İlci, şöyle konuştu: "Çocuklarımız, çok istekli. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Kampımız çok iyi ve verimli geçiyor. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımda daha önce A Milli Takım'da çalışan sporcularımız var. 2011'de İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dünya 7'ncisi olduk yılında Konya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 4'üncüsü olduk. Bu sefer gençlerle başarmak istiyoruz. Zamanımız çok kısıtlı, o yüzden dikkatli çalışıyoruz. Şampiyonaya kadar hazır olmaya çalışacağız. Buradaki kampımız 11 gün sürecek." İlci, işitme engelli sporcularla işaret diliyle anlaştıklarını ancak bazen iletişimde zorluklar da yaşadıklarını anlattı. Kendisinin yaklaşık 14 yıldır işitme engelliler okulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını dile getiren İlci, şöyle devam etti: "Duyma oranları çok az olup da biraz konuşabilen sporcularımız da var. Onlar bizim için büyük avantaj. Duymayan sporcularımız da var, onlarla birlikte güzel bir ekip olduk. İnşallah, Dünya Şampiyonası'nda güzel sonuçlar elde edeceğiz. İşitme engeli olup da kendini ifade edemeyen ve çocuklarını saklayan aileler var. Çocuklarınızı sporla tedavi, rehabilite edebilirsiniz. Onların kendilerinin bir şeyler yapabildiğini ispat edebilecekleri en iyi imkan ve yer spordur. Aileler çocuklarını saklamasınlar. Spora teşvik etsinler. Sporla bir şeyler ifade edebildikleri zaman, onlar da mutlu olacaktır. Aile de rahat edebilecektir. Toplumun içerisinde de kendilerine bir yer edindikleri zaman her şey çok daha güzel olacaktır. Ailelere, çocukların sporla kendilerini ifade edebilmesinin daha kolay olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunda da yüzde 90 oranında başarılı oluyoruz." Londra'da maraton heyecanı LONDRA - Uluslararası Londra Maratonu, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu yılından bu yana düzenlenen 42 kilometrelik maratonda, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler 5 bin ve 10 bin metre yarışlarında altın madalya kazanan Somali asıllı İngiliz atlet Muhammed Farah ve geçen yıl Berlin Maratonu'nunda 2:03:23'lük derecesiyle dünya rekoru kıran Kenyalı Wilson Kipsang da mücadele edecek. 32 yaşındaki Kipsang, 2 yıl önce 2:04:44'lük derecesiyle birinci olmuştu. 10 bin metrede 2011 yılının dünya şampiyonu Etiyopyalı İbrahim Jeilan, Ugandalı dünya ve olimpiyat şampiyonu Stephen Kiprotich, son Londra Maratonu şampiyonu Etiyopyalı Tsegaye Kebede, Londra Maratonu'nda yarış rekorunu elinde bulunduran Kenyalı Emmanuel Mutai, 2011 Boston Maratonu şampiyonu ve tüm zamanların en hızlı maratoncusu Kenyalı Geoffrey Mutai, Paris Maratonu'nun eski yarış rekortmeni Kenyalı Stanley Biwott ile kadınlar 5000 metre dünya rekortmenliğinin yanı sıra hem 5000 ve hem de 10 bin metrede olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Etiyopyalı Tirunesh Dibaba da maratonda boy gösterecek diğer başarılı isimler olarak öne çıkıyor. Dibaba için bu yarış, kariyerinin ilk maratonu olduğu için büyük önem taşıyor. Londra-2012'de maratonda gümüş madalya kazanan, son Londra Maratonu şampiyonu Kenyalı Priscah Jeptoo, Londra-2012'de olimpiyat rekoru kıran altın madalyalı ismi, geçen yılki maratonun ikincisi Etiyopyalı Tiki Gelana, kadınlar yarı maratonda dünya rekortmeni Kenyalı Florence Kiplagat ve 2011 ve 2013 Dünya Atletizm Şampiyonalarında maratonda altın madalya kazanan Kenyalı Edna Kiplagat da yarın parkura çıkacak diğer önde gelen kadın maratoncular arasında bulunuyor. Toplam 313 bin dolar para ödülünün dağıtıldığı maratonda, elit kategoride birinci olan erkek ve kadın atletler 55 bin dolar para ödülünün sahibi olacak. Rekor kırma başarısını gösteren atlete ise 125 bin dolar ekstra ödül verilecek. Bugüne kadar toplam 888 bin 552 kişinin finiş çizgisini gördüğü Londra Maratonu'na en çok katılımcı 2012 yılında 37 bin 227 sporcuyla sağlandı. Bu yıl maratonda koşmak için yaklaşık 50 bin kişinin başvurusu kabul edilirken, 36 bin katılımcının start çizgisindeki yerini alması bekleniyor. Londra Maratonu'nda, geçen yıl erkeklerde Etiyopyalı Tsegaye Kebede, kadınlarda ise Kenyalı Priscah Jeptoo finiş çizgisini ilk sırada geçmişti. Kebede, 2:06:04'lük derecesiyle birinci olurken, Kenyalı Emmanuel Mutai 2:06:33 ile ikinci, Etiyopyalı Ayele Abshero 2:06:57 ile üçüncü sırada yer almıştı. Kadınlarda ise Kenyalı Priscah Jeptoo, 2:20:15'lik derecesiyle birinciliği elde ederken, 2:21:32 ile vatandaşı Edna Kiplagat ikinci, 2:24:43 ile de Japon Yukiko Akaba üçüncü olmuştu. (AA)

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 17 Nisan 2014 Perşembe15 Hafize Şahin'in hedefi olimpiyatlar Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'de bir ilke imza atan Hafize Şahin, 2016 Riode JaneiroOlimpiyatları'na hazırlanıyor. EDİRNE - Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylülde Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için çalıştığını, şampiyonaya katıldıktan sonra her sporcunun hayali olan olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi. Geçen hafta yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa Türkiye'ye gümüş madalya kazandırarak bir ilke imza attığını hatırlatan Şahin, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin temsil edildiği dünya çapındaki yarışmalarda bayanlar kategorisinde gümüş madalya elde edilmemişti. Tabii ki ilk olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu bizim için güzel bir sonuç oldu. Bundan sonraki müsabakalarda altın madalya almak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarıma devam ediyorum. Hedefim, her sporcunun hayali olan 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları'nda ülkemi temsil etmek.'' Hafize Şahin, bir kadın için güreş sporunun zor olduğunu fakat mindere çıktığında Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasında olduğunu bilmenin kendisine ayrı bir huzur verdiğini söyledi. Şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yaptığını aktaran Şahin, ''En güzel duygu madalya kazandıktan sonra Türk bayrağını dalgalandırmak'' diye konuştu. Türkiye'de profesyonel anlamda bayan güreşinin 1998 yılında başladığını belirten Şahin, o günden bu yana uluslararası şampiyonalarda sadece üç bronz madalya kazanılabildiğini belirtti. Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa finale çıkarak büyük bir başarı elde ettiğini ifade eden Hafize Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Daha önce Türkiye adına bayanlar kategorisinde finale kalan bir sporcu olmamıştı. Bu yıl finale çıkarak tarihte bir ilki başardım. Merdivenin basamaklarını yavaş yavaş çıkıyoruz. Bundan sonraki senelerde de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Artık omuzlarımızda daha çok yük var. Türk milletinin, antrenörlerimizin bizden beklentisi yüksek. Artık mindere çıkarken daha sağlam adımlarla basıyoruz.'' Trakya Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gördüğünü ifade eden Hafize Şahin, Trakya Birlik sporcusu olarak çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Trakya Birlik Başantrenörü Habil Kara ise sporcusu Şahin'in Türkiye'yi en iyi şekilde temedirne - sil edeceğine inandığını söyledi. Yıldız güreşçilerin hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonluğu OSMANİYE - ursa'da düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda, 46 kiloda altın madalya kazanan Halil Baytekin ile üçüncülük elde eden Ramazan Sarı, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Osmaniye Sporcu Eğitim Merkezi'nde, antrenör Ahmet Celalettin Doğan gözetiminde çalışan güreşçiler, milli mayoyla uluslararası başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Halil Baytekin, AA muhabirine, en büyük hayalinin Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi. Merkezde 2010'dan beri çalıştığını belirten Baytekin, şöyle konuştu: "2012'de Çorum'daki turnuvada minikler kategorisinde Türkiye ikincisi oldum. Geçen yıl Kırıkkale'de düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncülüğünü elde ettim. Bursa'daki şampiyonada ise altın madalya kazandım. Sporcu Eğitim Merkezi'nde aldığım eğitim, başarımda büyük pay sahibi oldu. Daha büyük başarılar elde edeceğime inanıyorum." Yıldız Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda 85 kiloda üçüncü olan Ramazan Sarı da mili mayoyu giymeyi arzuladığını söyledi. Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenmanlara başladıktan sonra Türkiye derecesi elde edeceğine inandığını dile getiren Sarı, "Hocamın ve arkadaşlarımın desteğiyle inandım, çalıştım ve başardım. Sakarya'da düzenlenen okullar arası şampiyonada üçüncü oldum. Bursa'da da aynı dereceyi elde ettim. Milli mayoyla Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum" diye konuştu. Antrenör Ahmet Celalettin Doğan ise gençlere imkan sunulduğunda başarı elde edilebileceğini belirterek, bunun en somut örneğinin Ramazan ve Halil'de görüldüğünü söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de sporcu eğitim merkezinin, atletizm ve güreşde 9 yıldır hizmet verdiğini anlattı. Kentten, güreş branşında 10'dan fazla Türkiye şampiyonu çıkardıklarını, milli takıma sporcu kazandırdıklarını vurgulayan Demir, imkan dahilinde sporculara en iyi eğitimi vermeye çalıştıklarını belirtti. Demir, Halil Baytekin ve Ramazan Sarı'nın, 6-11 Mayıs'ta Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na, Temmuz'da Slovakya'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını sözlerine ekledi. (AA) Engelleri "sessizce" birer birer aştı BİLECİK - Doğuştan işitme engelli olan ve ailesinin desteğiyle U21 İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı'na seçilen 19 yaşındaki Cem Karaoğlan, spora tutunarak, engelleri aşıyor. Samsun'da 4-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek U21 Dünya İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını Bilecik'in Söğüt ilçesinde sürdüren Türkiye İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı oyuncularından Antalya Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Karaoğlan, engelinin kendisi için sorun olmadığını söyledi. Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yaşında konuşamadığını ve duyamadığını fark ettiğini bildirerek, "Ailem konuşmam ve duymam için çok uğraştı. 4 yaşında ilk cihazı taktıklarında ağlamıştım. Sesin ne olduğunu bilmiyordum, korkmuştum sesten. Büyürken yavaş yavaş öğrendim ve 7 yaşında konuşmaya başladım" dedi. Küçük yaşta futbolu sevdiği için futbol oynadığını daha sonra boyunun uzun olması nedeniyle ailesinin ve hocalarının tavsiyesi üzerine basketbol oynamaya başladığını anlatan Karaoğlan, şöyle konuştu: "Buraya gelmemin en büyük sebebi ailemin bana olan sevgisi ve desteği, hocalarımın da desteği. Unutmasınlar ki, 'Hiçbir şey engel değildir. Siz istedikten sonra her şeyi yapabiliyorsunuz'. Üniversite sınavı barajını geçtim. İnşallah seneye üniversiteye başlayacağım. Üniversiteye girmemde basketbolun çok büyük etkisi oldu. Milli basketbolcu olmasaydım belki üniversiteye girmekte zorlanabilirdim. 15 yaşında milli takıma seçildim. İşitme engellilere en büyük tavsiyem, 'Hiç bırakmasınlar, sürekli çalışsınlar. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Hiçbir şey imkansız değildir ve çıktıkları yolun zor olduğunu düşünmesinler. Hayatta her şey zordur ama kendileri istedikten sonra kolay oluyor'. Cihazım olmadığı zaman duyamıyorum ve cevap veremiyorum insanlara ama daha önceden eğitim aldığım için ağız okuma yeteneğim var. Cihazım olmadığı zamanlar insanlarla böyle anlaşabiliyorum. Sadece hayal ederseniz olmaz, isteyeceksiniz. İstediğinizi göstereceksiniz insanlara. 'Hayaller hayaldir' gerçekleştirmek için istediğinizi göstereceksiniz." Karaoğlan, Samsun'da düzenlenecek Dünya İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ve ilk üçe girmeyi hedeflediklerini kaydetti. Takım arkadaşlarına güvendiğini, hepsinin yetenekli olduğunu ve istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini ifade eden Karaoğlan, şöyle devam etti: "Daha önce A Milli takımda oynadım. Bunu başarmak benim için büyük bir gurur yılında milli takımın olduğunu bilmiyordum daha sonra öğrendim. İlk geldiğimde çok sorun yaşadım. İşitme engellilerle anlaşamıyordum, nasıl olduklarını bilmediğim için. Normal insanlarla konuştuğum için, yavaş yavaş engelleri aştım yılında sorunlar yaşadığım için Dünya Şampiyonası'na gidemedim ama ertesi yıl 2012'de Avrupa Şampiyonası'na gittim. Orada başarılı olduk ve ilk dörde girdik. 2013'de de Olimpiyatlar'a gittim. Bu sene de Dünya Şampiyonası var, inşallah güzel şeyler olacak. Hedefimiz madalya almak." (AA)

16 Mariliyn Monroe nun küpesi Nisan 2014 Perflembe Yasemin AYDO DU Caz tat veriyor, hip hop ifltah kapat yor ANKARA - Caz müzi in, yiyeceklerin tad n n daha iyi gelmesini sa lad belirlendi. ABD deki Arkansas Üniversitesi nden bilim adamlar n n araflt rmas, müzik türünün yiyecekten al nan tad etkileyebildi ini dolay s yla daha fazla ya da az yenmesine neden olabilece ini gösterdi. Bilim adamlar kat l mc lara yemek yedikleri s rada klasik, caz, hip hop ve rock müzik dinletti. Kat l mc lar, caz müzik dinlediklerinde yiyeceklerin tad ndan daha fazla, hip hop dinlerken daha az memnun kald. Klasik ve rock müzi in ise yiyeceklerin tad n de ifltirmedi i belirtildi. Caz ve hip hopun ifltah üzerindeki etkilerinin nedeni henüz bilinmiyor. (AA) AÇKEN bin dolara sat ld LOS ANGELES - Ünlü oyuncu Marilyn Monroe nun The Rose Tattoo filminin galas nda takt küpe 185 bin dolara sat ld. Los Angeles taki Julien Müzayede Evi taraf ndan yap lan aç klamada, Monroe nun, Tennessee Williams takma ad yla bilinen Thomas Lanier Williams n oyunlar ndan uyarlanan 1955 yap m filmin galas nda takt imitasyon elmas küpeyi yurt d fl nda yaflayan birinin ald bildirildi. Müzayede yetkilileri, küpeyi 185 bin dolara sat n alan kiflinin ismini aç klamad. (AA) kavga etmeyin!.. Stres ö renmeyi art r yor KONYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi E itim Fakültesi ö retim üyesi Doç. Dr. Selahattin Avflaro lu, güdüleyici özelli i nedeniyle stresin kifliyi, ö renmeye ve yenileri araflt rmaya yöneltti ini söyledi. Avflaro lu, AA muhabirine yapt aç klamada, üniversite ö rencileri üzerinde yapt klar stres konulu araflt rmada, hep zararlar oldu u belirtilen stresin kifliye sa lad faydalar n ortaya ç kt n ifade etti. Stresin bazen kiflinin hedefe ulaflmas na yard mc olabildi ini dile getiren Avflaro lu, Güçlükler, insan yenileri aramaya yönlendiriyor. Bu flekilde düflünüldü ünde stres, kifliyi ileriye götürücü bir rol oynuyor diye konufltu. Güdüleyici özelli i nedeniyle stres; kifliyi, ö renmeye, yenileri araflt rmaya yöneltiyor diyen Avflaro lu, çeflitli kültürlerde zorlamalar n insan hayat na getirdiklerini anlatan, Ö renmek için stres gereklidir gibi özdeyifller bile bulundu unu hat rlatt. Avflaro lu, bafl etme ve uyum becerisi gösterildi inde zarar ndan çok faydas n n görülebilece i stresin, uzmanlardan al nacak destekle kontrol alt na al nabilece ine iflaret etti. (AA) ANKARA - Açl n, çiftler aras ndaki gerilimi art rabilece i belirlendi. ABD deki Ohio Üniversitesi nden Brad Bushman ve ekibinin araflt rmas kandaki glikoz oran n n çiftler aras ndaki gerginli in düzeyini gösterebilece ini ortaya koydu. Evli 107 çiftin kat ld araflt rma, gün sonunda kandaki glikoz seviyesinin ölçülmesiyle çiftler aras ndaki öfke düzeyinin belirlenebilece ini gösterdi. Öfke düzeyini belirlemek için araflt rmac lar kat l mc lara efllerini temsil eden vudu bebek ve 51 toplu i ne verdi. Gün sonunda kat l mc lardan efllerine ne kadar öfke duyuyorlarsa o kadar i neyi vudu bebe e saplamalar istendi. Çiftlerin kahvalt dan ve yata a gitmeden önce kanlar ndaki glikoz seviyesi de ölçüldü. Kan seviyesi ne kadar düflükse vudu bebe e saplanan i ne say s n n o kadar fazla oldu u belirlendi. Foto raf n Dili 21 günün sonunda kat l mc lar ikinci bir teste tabi tutuldu. Kat l mc lardan bilgisayar ekran nda k rm z iflaret göründü ünde mümkün oldu unca çabuk bir butona basmalar istendi. Çiftlerden kazanan taraf eflini, düzeyine ve süresine kendisinin karar verece i yüksek sese maruz b rakma zevkini yaflad. Sonuçlar, glikoz seviyesi düflük olanlar n eflini daha yüksek ve uzun süre gürültüye maruz b rakt n gösterdi. Glikozun beynin en önemli besleyicisi oldu unu belirten Bushman, öfkenin ve sald rganl n kontrol alt na al nmas için öz denetimin fazla enerji gerektirdi ini vurgulad. Bushman, a rl k olarak vücudun yüzde 2 sini olufltursa da beynin yüzde 20 oran nda kalori tüketti ini belirterek, çiftlere zor bir tart flmaya girmeden önce kar nlar n doyurma tavsiyesinde bulundu. Araflt rman n sonuçlar PNAS dergisinde yay mland. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı