fiubemizden haber ve duyurular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubemizden haber ve duyurular"

Transkript

1 fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik TMMOB stanbul Kent Sempozyumu kapsam nda gerçekleflti. YTÜ Oditoryumu nda gerçekleflen etkinlik fiube baflkan m z Cemal GÖKÇE nin aç l fl konuflmas yla bafllad. Gökçe; Afet Yönetimi konusunun gelifltirilmesi gerekti ine iflaret etti i konuflmas nda, Yap Denetim Kanunu na de inerek, 81 ile yay lmas beklenen pilot il uygulamas n n 19 pilot ilde s n rl kalmas na dikkat çekti. Gökçe; stanbul Deprem Master Plan n n önemli bir çal flma oldu unu fakat sayfal k bir metin olmaktan öteye geçemedi ini belirtti i konuflmas nda 2004 y l nda yap lan Deprem fiuras n n sonuç bildirgesinin de hayata geçirilemedi inin alt n çizdi. Gökçe konuflmas nda, 1991 y l nda düzenlenmifl olan stanbul ve Deprem Sempozyumu nda söylenenleri hat rlatt : Endüstri tesislerinin büyük bir k sm n n Kuzey Anadolu fay n n Marmara ya uzanan k sm nda bulundu u dikkatle de erlendirilmelidir. stanbul, de er biçilmeyecek bir hazineye sahiptir, tarihi bir kenttir. Naz m plan günümüz koflullar na göre revize edilmeli, yo unluklar azalt lmal, geliflme alanlar yeniden düzenlenmelidir. stanbul un bir naz m plan var m? stanbul un naz m plan yok. Tarihi ve dini yap - lar n çevresi aç lmal, yeflil alanlar oluflturulmal d r. Yol genifllikleri standartlaflt r lmal, belirli geniflli e sahip olmayan yollara park yasa mutlak suretle getirilmelidir. tfaiye ve di er yard m araçlar n n geçiflleri garantiye al nmal d r. Al nan otopark harçlar yla bölge otoparklar yap lmal, yol boyunca araçlar n park etmeleri engellenmelidir. Deprem sonras gerekli hizmetlerin aksamadan yap labilmesi için, ulafl m yap lar, haberleflme merkezleri, itfaiye binalar, hastaneler, okullar depreme dayan kl hale getirilmelidir. stanbul un depreme haz rlanmas için rantsal dönüflüm de il, kentsel dönüflüm yap lmal d r diyen Gökçe; deprem ve do al afet konular n n mevcut siyasi parti programlar nda yer almad n ve bu konuda halk n da bir beklentisinin olmad n belirterek, bilim insanlar n n, araflt rmac lar n, sivil toplum kurulufllar n n ve meslek odalar n n kiflisel ve kurumsal beklentilerini bir yana b rakarak, halk n bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konular na yönelerek, güçlü bir politik bask unsuru olmaya yo- unlaflmak zorunday z sözleriyle konuflmas n sonland rd. Prof. Dr. Gülay ALTAY (BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Müdürü) Depreme Haz rl kta Kritik Konular konulu sunumuyla yer ald. Altay, yap lm fl düzenlemelerin ve haz rl klar n yan nda, acil olarak koordinasyona gereksinim oldu unu belirtti. Tekrarlar önlemek ve kaynaklar n verimli kullan m n sa lamak için, deprem için yap land r lm fl kurumlar n çal fl- 31

2 flubemizden malar n n koordinasyonunun h zla ad mlar atmas n n flart oldu unu anlat rken, afet risk yönetimi politikas n n gelifltirilmesi gerekti ini vurgulad. Deprem fiuras kararlar n n da önemine de inen Altay, üniversitelerin akademik e itim programlar na ça dafl afet yönetimi uzmanl k programlar n n yerlefltirilmesi ve aktif olarak programa ö renci kat l m n teflvik edici giriflimler yap lmas n n gerekti ini belirtti. Altay, Acil Durum Yöneticisi/Afet yöneticisi/deprem Mühendisli i uzmanl k alan ndaki programlara ifl dünyas nda ve idari yetkililer aras nda ihtiyaç ve destek oldu unu ve halk n zarar azaltma bilincine eriflebilmesi için bilgilendirilmesi ve e itilmesi gerekti ini dile getirdi. Prof. Dr. Mustafa ERD K (BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Deprem Mühendisli i Bölümü) stanbul da Deprem Riski ve Azalt m sunumuyla etkinli imizde yer ald. Erdik, stanbul Deprem Master Plan nda; deprem riskinin azalt lmas na, stanbul un yeniden yap land r lmas amac na ve tüm bu uygulamalarla ilgili hukuki, teknik, mali, sosyal ve idari düzenlemelere, e itim çal flmalar, sosyal faaliyetler, risk ve afet yönetimi düzenlemelerine yer verildi ini dile getirdi. stanbul un; deprem tehlikesi konusunda yap lan bir araflt rmaya 32 (Parsons ve di erleri, 2000) göre önümüzdeki 30 y l içerisinde 7 ve daha büyük bir deprem oluflma olas l n %65 olarak (ortalama yinelenme periyodu yaklafl k 45 y l) belirlendi ini, stanbul Deprem Senaryosu gelifltirilmesi kapsam nda yap lan çal flmalarda da Ana Marmara Fay nda 7.5 büyüklü ünde bir depremin meydana gelme olas l n n önümüzdeki 50 y l içerisinde yaklafl k %50 olarak belirlendi ini vurgulayan Erdik, yap lan araflt rmalara göre stanbul Senaryo Depremine göre 7.5 büyüklü ünde bir depremde; Çok A r Hasarl - Y k k 45,000 Bina (%5) (Bu binalar n 4,500 adedi tamamen göçük), binan n a r hasarl, binan n orta hasarl, civar nda acil bar nma ihtiyac olan aile, ortalama civar nda ölü (%0.4) ve hastane ihtiyac olan yaral olaca n belirtti. Sadece bina hasar ndan kaynaklanan mali kayb n 11 Milyar ABD Dolar, toplam mali kayb n (Yap sal + Yap sal Olmayan + sosyoekonomik) 40 Milyar ABD Dolar oldu unu belirten Erdik, stanbul a benzer deprem tehlikesine maruz di er iki büyük kent olan San Francisco ve Tokyo ile yapt klar karfl laflt rmalara da de indi. Prof. Dr. Atilla ANSAL (BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Deprem Mühendisli i Bölümü) stanbul çin Deprem Senaryolar bafll kl sunumuyla yer ald. stanbul genelinde hasar da l mlar KRDAE olas l ksal tehlike senaryosu ve INGV deterministik tehlike senaryolar kullan larak yapt klar araflt rmalar anlatan Ansal, y k laca tahmin edilen bütün betonarme binalar n güçlendirilebilece i varsay larak, bir parametrik de erlendirme yap ld nda, sonuçlar n, güçlendirmenin, bina hasar n ve can kayb n düflürdü ünü gösterdi ini; ilk aflamada KRDAE olas l ksal deprem tehlikesi modeli için y k laca tahmin edilen betonarme çerçeve bina say s n n (4.1%) iken güçlendirme sonras bu say n n (0.26%) oldu unu ve can kayb n n ise kifliden kifliye düfltü- ünü dile getirdi. Zeytinburnu için hasar da l m ve can kayb hesaplamalar nda, deprem tehlikesi, envanter ve hasar görebilirlik girdilerini kullanan co rafi bilgi sistemleri ile verilerin ifllenmesi ve sonuçlar n sunulabilmesi için gelifltirilen KoeriLossV2 (Ansal vd., 2007) program kullan ld n belirten Ansal, a r hasarl ve y k laca tahmin edilen bütün binalar n güçlendirilece i varsay larak olas l ksal ve deterministik tehlike senaryolar n n baz lar için bir parametrik de- erlendirme yap ld nda, hasar ve can kayb seviyelerinde çok belirgin azalmalar gözlendi ini, en fazla y k m ve can kayb sonucu veren INGV 212 tehlike senaryosunda güçlendirilme öncesi a r hasar görece i ve y k laca tahmin edilen

3 betonarme bina say s (16%) iken güçlendirme sonras bu say n n 0, can kayb ise 484 kifliden 0 kifliye düfltü ünü dile getirdi. kinci oturum Murat GÖKDEM R (TMMOB stanbul Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi) taraf ndan yönetildi. Bu oturumda Prof. Dr. Naci GÖRÜR ( TÜ Maden Fakültesi Ö retim Üyesi) Beklenen Marmara Depremi nde Son Geliflmeler bafll kl bir sunumunu gerçeklefltirdi. Görür, depreme karfl yerel ve merkezi yönetimlerin duyars z davrand n belirterek bafllad konuflmas nda, Marmara Denizi nde 12 May s-12 Haziran 2007 tarihleri aras nda Frans z L atalanta gemisiyle bir araflt rma yapt klar n, Nautile adl denizalt ile bilim adamlar n n deniz taban na 17 yerde dal fl yapt klar n ve her dal flta en az 7 saat kalarak, stanbul u tehdit eden fay hatt n incelediklerini dile getirdi. Görür, 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinin stanbul u büyük risk alt nda b rakt n, bu depremlerle Marmara n n alt ndaki kabu un 240 senede birikmesi gereken enerji ve stresi yüklendi ini, bu yükü Marmara n n kald ramayaca n belirtti ve en fazla 2029 a kadar bu enerjinin aç a ç kaca n n alt n çizdi. Bu çal flmalar ve denizalt gözlem istasyonu kurulmas gereklili ini stanbul Valisi ve belediyeye aktard klar n belirten Görür, Hiç olmazsa bir deneme istasyonu kural m. Bu istasyon için talyanlar paras z verelim, sensör paralar n siz verin dediler. Ne kadar dedik, 350 bin... Say n Vali ye, Belediye Baflkan na dedik ki, 350 bini siz verin. Bunlar 450 milyon dolar harcayan insanlar. Görüfltükten sonra 2 ay geçti, ses yok. Ben art k pes ettim. Bir bilim adam olarak teslim bayra n çekiyorum diye konufltu. Prof. Dr. Murat BALAM R (ODTÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö retim Üyesi) Afetler Politikas nda Uluslararas ve Ulusal Güncel Yaklafl mlar ve Türkiye konulu sunumunda; afetler politikas nda uluslararas geliflmelere de inerek, Türkiye deki geliflme engellerini; mevcut yönetsel yap lanman n yeni yaklafl mla tutars zl ; yönetimlerin yeni politika konusunda bilgi sahibi olmay fl ; mevzuat n da n kl (Özendirme de il, kararlar merkezden empoze etme gelene i); konvansiyonel disipliner kavray fl n ve s n rlar n zorluk yaratmas ve güncel araflt rma ve projeler k smi ve yeni politikaya hizmet etmemesi olarak s ralad. Balamir stanbul da gözlenen yanl fllar, planlama çal flmalar nda deprem konusunun yer almad n ve öncelik verilmedi ini, yetkinli i tart flmal taraflarca ba ms z projelerin yürütüldü ünü, tekil yap güçlendirme ve yeni alanlar n imara aç lmas (toplu yenileme de il), meslekler aras ve meslekiçi anlay fl birli inin bulunmamas ve yönetimlerde, yerel topluluklar harekete geçirme iste- inin bulunmamas olarak belirtti dan bugüne risklerin azalmad n dile getiren Balamir, Türkiye - de; acil durum çal flmalar ile sak - n m çal flmalar n n fark ve sak - n m n önceli inin gözetilmedi ini, Türkiye Tehlike Haritas n n varoldu- unu, ancak bunlar n bölgesel, yerel, kentsel ölçeklilerinin bulunmad n belirtti. Balamir, risk belirleme/giderme (sak n m) ifllemlerinin kurumlaflt r lamad n, sak n m amaçl sürdürülebilir kaynaklardan 33

4 flubemizden yoksun kal nd n, yerleflim alanlar na iliflkin risklerin yap risklerinden ibaret olmad anlay fl n n gelifltirilemedi ini, risk belirleme ve yönetiminde disiplinlerin farkl yaklafl m ve katk lar oldu unun kavranamad n dile getirdi. Prof. Dr. Betül fiengezer (YTÜ Mimarl k Fak. fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö retim Üyesi) Deprem Riski ve Kentsel Dönüflüm konulu sunumunda deprem riski nedenlerine de indi. fiengezer, planlama sorunlar, kentleflme sorunlar ve popülist yaklafl mlar ve politikalar n, uzun soluklu hatalar zinciri olarak de erlendirirken, stanbul da meydana gelmesi olas depremin y k c etkilerini azaltmak için neler yap ld na de indi. fiengezer, imar yasa taslaklar, kentsel dönüflüm yasa tasar s ve çeflitli yasalar n haz rlanmas, 1/ ölçekli stanbul Strateji Plan n n onaylanmas ve çeflitli kentsel dönüflüm projelerinin gündeme gelmesine ra men planlamada kaos yarat ld n belirtirken; kentsel dönüflüm alan saptama kriterlerine yer verdi. Kentsel dönüflümdeki problemleri, güvensizlik, adaletsizlik ve eflitlik problemi, bireysel haklar n zedelenmesi, bütüncül bak fl aç s ndan yoksunluk, kritersizlik ve denetimsizlik olarak s ralayan fiengezer; toplum gelifltirilmedikçe kentsel dönüflümün olumlu yönde sürdürülebilirli inin mümkün olmad n n alt n çizdi. stanbul u daha zengin, daha yaflanabilir bir kent yapmak için nitelikli ve kaliteli tasar m örneklerine ihtiyaç oldu unu belirten fiengezer, dolgu alanlar üzerinde yap laflman n deprem tehlikesi aç s ndan riskli oldu unu da sözlerine ekledi. ngiltere de bir konut projesini örnekleyerek, yurt d fl ndaki mimari kaliteye de inen fiengezer; stanbul daki bugünkü gelir da l m n n, sosyal ve mekansal koruman n ayn anda yap lmas n n güç oldu unun göstergesi oldu una iflaret etti. fiengezer, çözüm olarak; karma alternatifleri aramak (-sosyal ayr flmay azalt r, kaynaflmay sa lar), sosyal yap n n statü ve gelirinin art r labilece i toplumsal kalk nma araçlar n kullanmak (örgün e itim, yayg n e itim, yaflam boyu e itim ve istihdam n artt r lmas ) gerekti ini ve süreç içinde stratejilerin bu do rultuda gelifltirilmesi, mekansal ve toplumsal dönüflüm projelerinin birlikte ele al nmas gerekti ini dile getirdi. Av. Ayflegül fienol (Düzce Depremzedeler Derne i Baflkan ) 17 A ustos ve 12 Kas m Depremleri Sonras Yaflan lanlar sunumuyla yer ald. fienol, derne in çal flmalar na de inerek, deprem sonras acil ihtiyaçlar n karfl lanmas nda en önemli ihtiyaçlardan birinin hukuki yard m oldu unu belirtti. fienol, deprem sonras nda hasar tespitinin do ru yap lmamas yla ortaya ç kan sorunlara de inirken, depremde y k lan binalar n tüm sorumlulu unun mimar ve müteahhitlere kesilmesinin yanl fl oldu unu, bu konuda gerçek sorumlular ; yerel ve merkezî yönetimler, planlarda konut alanlar için yanl fl yerler seçenler, her seçim döneminde fluursuzca imar aff na gidenler, yap denetimi yapmayan belediyeler, binalara fütursuzca kat ç k fl izni verenler ve son olarak da malzemeden çalanlar olarak an lan mimar ve müteahhitler olarak s ralad. 34

5 BASINDA 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM Birgün, 17 A ustos 2007 Evrensel, 16 A ustos 2007 Radikal, 16 A ustos 2007 Evrensel, 17 A ustos 2007 Vatan, 16 A ustos

6 flubemizden HARB YE KONGRE VAD S stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl nca Harbiye Kongre Vadisi alan nda kalan bölgenin 2009 Dünya Bankas Para Fonu toplant lar n n stanbul da yap lmas gerekçesiyle Harbiye Kongre Vadisi Özel Proje Alan na al nmas na dair 21 Ocak 2007 tarihinde onanan 26 fiubat 2007 de ask ya ç kar lan 1/5.000 ölçekli Naz m mar Plan de iflikli inin iptaline yönelik olarak fiubemiz taraf ndan yürütmenin durdurulmas istemli dava aç ld. stanbul Büyükflehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Baflkanl n n gün, 2874 say l yaz s ile 2009 Dünya Bankas Para Fonu toplant lar n n stanbul da yap lmas gerekçesiyle tarih ve 70 say l baflkanl k makam oluru ile haz rlat lan ve dünya miras stanbul un eflsiz do al ve topografik yap s n n en önemli de erlerinden birisi olan bu alana hiçbir imar plan ile öngörülmeyen ve görülemeyecek ölçüde yap laflma olana getiren Harbiye Kongre Vadisi Kentsel Tasar m Projesi nin uygulanmas na imkan yaratmak üzere plan nda ad geçen parseller plan bütünselli inden kopart larak 1/5.000 ölçekli tasdik tarihli fiiflli Merkez Revizyon Naz m mar Plan nda yap lan tasdik tarihli tadilat ile Harbiye Kongre Vadisi Özel Proje Alan na al nm flt r. Özellikle bütün bölgenin topografyas, peyzaj yap s, trafik, altyap, yap laflma sorunlar n son derece ciddi bir biçimde etkileyecek olan kararlar mevcut trafik yükünün yaratt sorunlar çözebilmek ad na devreye ve uygulamaya konulan ulafl m projeleriyle bile iliflki kurulmadan plan tadili notlar nda yap labilir, al nabilir gibi kesinlik tafl mayan ifadeler ile uygulama sürecine b rak lm flt r. stanbul un gözbebe i olan bir co rafya ve kent parças n bir daha geri kazan lamayacak flekilde ortadan kald ran ve bu alanda yer alan di er do al, kültürel ve tarihi de erlerin yok edilmesine de emsal teflkil edecek bir de ifliklikte yüksek kamu yarar kavram na uygunlukta bulunmamaktad r. Ayn zamanda fiube yönetim kurulumuz yukar da belirtmeye çal flt m z gerekçelerini kuvvetlendirmek anlam nda bölgenin ulafl m yo unlu una iliflkin fiubemizin Ulaflt rma Çal flma Grubu taraf ndan bir rapor haz rlanmas na da karar vermifltir. TÜ nflaat Fakültesi Ö retim Üyelerinden Prof. Dr. Güngör EVREN, Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU ve YTÜ nflaat Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. smail fiah N den oluflan çal flma grubunun haz rlam fl oldu u raporu aynen yay nl yoruz. Konu: stanbul Büyükflehir Belediyesi, Ulafl m Daire Baflkanl, Ulafl m ve Trafik Düzenleme Komisyonu karar ile fiiflli ilçesinde yap lmas düflünülen Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri Projesi nin ulaflt rma ve trafik aç s ndan etkilerinin de erlendirilerek sonucun belirlenmesi. Kaynaklar: 1. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Ulafl m Koordinasyon Müdürlü ü, Ulafl m ve Trafik Düzenleme Komisyonu nun 18/05/2007 tarih ve UTK2007/13-40 say l karar. 2. AR MA M MARLIK LTD. fit nin Lütfi K rdar Kongre Merkezi ve Muhsin Ertu rul Sahnesi Mimari Öneri Projesi adl raporu ve Proje Paftalar. De erlendirmelere dayanak oluflturacak inceleme sonucu saptamalar: 1. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl, Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri Projesi ad alt nda, Harbiye Muhsin Ertu rul Tiyatrosu nun bulundu u alanda, yerin alt nda 1200 araç kapasiteli katl bir otopark infla etmek istemektedir [1, 2]. 2. Otopark inflas na gerekçe olarak, Uluslararas Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankas n n Ekim 2009 da stanbul da gerçeklefltirmek istedi i toplant için 400 araçl k bir otopark istemesi gösterilmektedir [2]. 3. Yer alt ndaki katlardan biri birkaç gün sürecek toplant boyunca yaklafl k 400 araçl k otopark olarak kullan lacakt r [2]. 4. Yer alt ndaki katlardan ikisinde toplant süresince sökülebilir komite odalar, çal flma salonlar ve çal flma ofisleri bulunacak, toplant n n ard ndan, bu mekanlar sökülerek, katlar sürekli kullan m için otoparka dönüfltürülecektir. Böylece, toplant boyunca 400 araca hizmet veren otopark, toplant n n ard ndan iki kat, yani 800 araçl k kapasite ilavesiyle 3 katta toplam 1200 araç kapasiteli bir otoparka dönüfltürülecektir [2]. 5. Toplant için gerekli mekansal ihtiyaçlar ve oda/ofis say s hakk nda bir bilgi bulunmamaktad r. Toplant süresince Lütfi K rdar Kongre Merkezi nden faydalan l p faydalan lmayaca ya da Lütfi K rdar Kongre Merkezi nin oda/ofis kapasitesinin söz konusu toplant için yeterli olup olmad konusunda da herhangi bir aç klamaya yer verilmemektedir. Ayr ca, Lütfi K rdar Kongre Merkezi nin mevcut otopark kullan m ndan da söz edilmemektedir. Oldukça yeni bir yap say labilecek Lütfi K rdar 36

7 Kongre Merkezi nin, söz konusu toplant için oda/ofis ve otopark yeterlili i öncelikli olarak ele al nmal d r. 6. Kat l mc lar n Yeni Kongre Merkezine otellerden otobüsler ile tafl nmas planlanmaktad r. Otobüslerin bekleme alan olarak Befliktafl nönü Stadyumu nun aç k otopark alan önerilmektedir. Kat l mc lar n bir bölümünün de Kongre Merkezine yaya olarak gelece i öngörülmektedir [2]. 7. [2] no lu kaynakta da belirtildi i gibi, toplant kat l mc lar (özellikle yurt d fl ndan gelenler), Kongre Merkezine yürüme mesafesindeki otelleri tercih etmektedirler. 8. Projelendirilmifl otopark tasar m ve güvenlik sorunlar içermektedir. [2] no lu kaynakta, otoparka araç girifl-ç k fl n n kotunda ve projelendirilen Taflk flla Caddesi tüneli içinde gerçekleflece i belirtilmektedir. Yani, 1200 araçl k otopark için sadece bir adet girifl-ç k fl tasarlanm fl, üstelik bu girifl-ç k fl kap lar tünel içinde b rak larak, güvenlik aç s ndan son derece riskli bir tasar m gerçeklefltirilmifltir. Bir kongre merkezi otopark için sadece bir girifl-ç k fl önerilmesi hatal d r, çünkü kat l mc lar n büyük bölümü kongre bafllama saatinden hemen önce merkeze gelme e iliminde olduklar ndan, tünel içindeki tek girifl kap s önünde uzun araç kuyru u oluflmas beklenmelidir. Bu durum da, tünel içindeki tafl t ve hava sirkülasyonu bak m ndan güvenlik riskleri yaratacakt r. De erlendirmeler: 1. Konunun özü: Yukar daki aç klamalar n fl nda, iki uluslararas toplant dolay s yla öngörülen ulafl m plan nda, kongre merkezine, esas olarak, otobüslerle yaklafl laca ve yayal n a rl kl olarak de erlendirilece i anlafl lmaktad r. Bu durumda, kongre süresince yararlan lmak üzere öngörülen 400 araç kapasiteli otopark n gereklili i bile tart flmal duruma gelirken, daha sonraki dönüflümle oluflturulacak 800 araç kapasiteli otopark için de belirli bir plan ve talep olmad halde kendili inden ortaya ç km fl olmas gibi tuhaf bir durum söz konusu olmaktad r. Daha aç k anlat m yla, önerilen otopark toplant süresince a rl kl olarak yerli kat l mc lara, toplant sonras nda ise kentlilere hizmet verecektir; sonradan eklenecek 800 kapasiteli otopark ise aç kça ifade edilmeden, yapay bir gerekçeyle oluflturulmufl bir otopark olarak de erlendirilecektir. 2. Önerinin bölgedeki ulaflt rma aç s ndan durumu: Harbiye mevkii, kent merkezinde bulunmaktad r. Dünyan n büyük metropollerinde kabul gören ulaflt rma planlamas yaklafl m, Merkezi fl Alanlar na (M A) otomobil ile yolculu u özendirmemek, hatta al nan tedbirlerle potansiyel yolculuklar cayd rmakt r. Bunu gerçeklefltirmenin en önemli araçlar ndan biri, ifl merkezlerindeki otoparklar n yayg nlaflmas n önlemektir; böylece, çal flanlar n iflyeri bölgelerine otomobilleriyle de il, yaya olarak ya da toplu tafl ma sistemlerini kullanarak eriflmeleri özendirilmektedir. Harbiye mevkii çal flma saatlerinde trafik yo unlu u bulunan bir merkezdedir. Halbuki, merkeze gelenler otomobil kullanmaya özendirildiklerinde, kent merkezindeki yol ve otopark kapasiteleri her koflulda yetersiz kalmakta (halihaz r durumda oldu u gibi), bunun da sosyal ve ekonomik maliyetleri (örne in, gecikmelerden dolay zaman kay plar, hava ve gürültü kirlili i, kent merkezlerinin betonlaflmas, yüksek tesis yat r m maliyetleri) toplumun kald ramayaca boyutlara eriflmektedir. Günümüz büyük kent merkezlerinde yaflanan trafik s k fl kl n n en temel nedenlerinden biri, kent ulaflt rma planlamas ndaki bu anlay fl eksikli idir. Olanak sa lad kça, otomobil sahipleri bu olanaklardan yararlanmakta, ancak kendilerinin de katk koyduklar trafik s k fl kl ndan flikayet etmeyi sürdürüp, karar vericilerden trafik t kan kl sorununa çözüm bulmalar n istemektedirler. Yöneticiler de, bu talepleri karfl lamak üzere, Harbiye örne inde oldu u gibi, birkaç gün sürecek bir toplant y bahane ederek kent merkezine yeni yüksek kapasiteli otopark kazand rmay (!) çözüm önerisi olarak öne sürmekte, böylece önümüzdeki döneme bölgeyle ilgili önemli trafik sorunlar n miras olarak b rakmaktad rlar. 3. Sürdürülebilir ulaflt rma ve sürdürülebilir geliflme aç s ndan de erlendirme: Gelecek kuflaklara yaflanabilir bir kent b rakman n yollar ndan biri, sürdürülebilir kent yaflam gere ince, önerilen yüksek kapasiteli otoparklar kent merkezinde infla etmek de il, park et-bin çözümü ba lam nda kent merkezi d fl ndaki toplu tafl ma ba lant l özel alanlarda konumland rmakt r. Bu flekilde, isteyen otomobiliyle kent merkezi d fl ndaki park alan na gelip otomobilini burada park edip, toplu tafl ma araçlar yla kent merkezindeki iflyerlerine eriflebilecektir. Burada anlat lanlar, kent ölçe indeki uzun vadeli ulaflt rma planlar nda ele al nmas gereken konulard r; aksi halde, günü kurtarmak için yap lan hatalar n (Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri özelindeki otopark örne inde oldu u gibi) toplumsal maliyeti çok yüksek olmaktad r. Sonuç: 1. K sa süreli iki uluslararas toplant, stanbul un önemli bir merkezi bölgesinde kabul edilemez etkiler yaratacak, 1200 araç kapasiteli otopark yap m baflta olmak üzere kapsaml, projeleri uygulamaya geçirmenin gerekçesi olamaz. Kald ki, elde edilen bilgiler, öngörülen Harbiye Kongre Vadisi Projesi nin, belirtilen iki uluslararas toplant gerekçesine dayand r lamayaca n göstermektedir. 2. Otoparklar ulaflt rma politikalar n n yönlendirilmesinde kullan lan araçlar n bafll calar ndan biridir. Etkileri çok kapsaml d r.yani yaln zca talep oldu u gerekçesiyle kent merkezlerinde otopark yap m düflünülebilecek geçerli ve tutarl bir çözüm de ildir. 3. Önerilen kapsamdaki bir projenin ancak stanbul un sürdürülmekte olan Ulaflt rma Ana Plan kapsam nda gelifltirilmesi mümkündür. Ne var ki, stanbul un ulaflt rma stratejilerine ve ilkelerine ayk r bir nitelik tafl mayan bu proje bir oldu bittiye getirilmeye çal fl lmaktad r. 4. Önerilen projenin, teknik ayr nt lar bak m ndan da gere ince etüt edilmemifl olmas ndan kaynaklanan ciddi riskleri bulunmaktad r. 5. Yukar daki görüfllerin fl nda, Harbiye Kongre Vadisi için önerilern tesisler bölge ulaflt rmas ve genelde stanbul un ulaflt rmas aç s ndan sak ncal bulunmaktad r. Bilimsel temele dayal ve do ru sonuçlar n elde edilece i bir de erlendirme ancak Ulaflt rma Ana Plan kapsam nda gerçeklefltirilebilir. 37

8 flubemizden STANBUL MAR YÖNETMEL NE NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes OLARAK PTAL DAVASI AÇTIK stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi nce 15 Haziran 2007 tarihinde kabul edilerek, onaylanan 23 Haziran 2007 tarihinde Bizim Gazete'de yay nlanarak yürürlü e giren stanbul mar Yönetmeli i nin baz maddelerine iptal davas açmak üzere Mimarlar Odas, Makine Mühendisleri Odas, Elektrik Mühendisleri Odas stanbul fiubesi yetkilileri ile 30 Temmuz 2007 tarihinde fiubemizde bir toplant yap ld. Toplant da, iptal davas na yönelik her meslek odas yönetmelikteki kendi alanlar na yönelik itirazlar n tespit edip, yönetmeli in iptaline yönelik dava sürecinin bafllat lmas uygun görüldü. Bu toplant ya fiubemizden sekreter üye Rezan BULUT, sayman üye Nusret SUNA ve yönetim kurulu üyemiz Nergiz VASFIO LU kat ld lar. Ayr ca konu ile ilgili fiubemizin görüflleri stanbul Büyükflehir Belediye baflkanl na yaz l olarak iletilmifl olup, görüfllerimizi içeren metni aynen yay nl yoruz. Yönetmeli in zemin inceleme raporlar na iliflkin bölümündeki elefltiri ve görüfllerimizin haz rlanma sürecinde BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Deprem Mühendisli i Bölümü nden Prof. Dr. Atilla ANSAL ve YTÜ nflaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN dan da katk ve destek al narak kendileri yaz l görüfllerini fiubemize iletmifllerdir. Yedinci Bölüm nflaat Ruhsat na (Uygulamaya) Yönelik Haz rlanacak Zemin nceleme Raporlar n n Genel Format Genel Elefltiriler 1. Türkiye de nflaat Mühendisli i alt nda Zemin Mekani i ve Temel nflaat uygulamalar bütün üniversitelerde Geoteknik ad alt nda toplanm flt r. Di er yandan ve nflaat Mühendisli i htisas Dallar aras nda bu dal n ad gene Geoteknik olarak tan mlanmaktad r. Yasal durum böyle iken inflaat ruhsatlar na yönelik stanbul mar Yönetmeli i içinde Zemin nceleme raporlar n n tan mland k s mlarda sürekli Jeoteknik kelimesinin kullan lmas yanl flt r. Yasal olarak bu tür ifllerini sorumlulu u inflaat mühendislerine ait olmas nedeniyle ve inflaat mühendisli i içinde de bütün yasal belgeler de Jeoteknik yerine Geoteknik kelimesinin kullan lm fl olmas nedeniyle Jeoteknik yerine Geoteknik kelimesinin kullan lmas hukuki aç dan zorunludur. 2. Yap lmas planlanan bir yap n n temeli ile ilgili sorunlar ve çözümler tamamen inflaat mühendisli i alan içindedir. Bu nedenle Jeoloji Mühendislerinin bu konuda karar vermeleri yanl flt r. Türkiye de Jeoloji Mühendisli i Fakülte ve bölümlerinde Zemin Mekani i dersleri verilmektedir ama Temel nflaat ile bir ders bulunmamaktad r. Kald ki bir bina ile ilgili bütün mühendislik ve tasar m bilgileri olmadan temel tipi de önerilemez. Bu nedenle farkl kategorilere göre s n flanm fl (Tip A, B, C, D, E) Zemin nceleme Raporlar n n hiç birinde temel tipi ve zemin incelemesinin yeterli olup olmad ve bina inflaat nda nas l kullan lmas gerekti i konusunda Jeoloji Mühendisi karar VERMEMEL D R. Bu karar Geoteknik Dal nda uzmanlaflm fl bir nflaat Mühendisine ait olmal d r. 3. Bu bölümde bafll ile uyuflmayan bir flekilde jeoloji, jeofizik ve depremsellik çal flmalar öne ç kar lmakta ve yap laflmaya yönelik olarak parsel baz nda etüdün ana unsuru olan geoteknik (jeoteknik de il) araflt rma ve de erlendirme çal flmalar ikinci plana itilmektedir. Yönetmelikte bu ba lamda yap lmas öngörülen çal flmalar bile aç klanmam flt r. Yanl fl olan bu yaklafl m kesinlikle de ifltirilmelidir. Konuya iliflkin di er de erlendirmeler afla da sunulmufltur. a) Yerleflime Uygunluk Haritalar olmayan bölgelerde yap lacak uygulamaya iliflkin aç kl k yok, bir aç klama gereklidir. b) nflaat alan n n yerleflime uygunluk derecesi, bina önem katsay s ve deprem bölgesi derecesi göz önüne al narak, zemin incelemesi kategorileri ve her kategoride yap lacak ifllemler tan mlanm flt r. Bütün kategoriler için yap lmas istenilen depremsellik çal flmas ve afet durumu çal flmalar gereksiz görülmektedir. Binalar n tasar m nda Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk ndaki Yönetmelik hükümleri ve orada verilen depremsellik tan mlar geçerlidir. Onun d fl nda yap lacak depremsellik de erlendirmelerinin uygulanabilirli i yoktur. Yerleflime uygun alanlarda afet durumu çal flmalar da gereksiz olup sadece yerleflime uygun olduklar n n belirtilmesi yeterlidir. c) T P E kategorisi d fl ndaki kategorilerde sondajlar ve yerinde yap lacak arazi deneyleri hakk nda herhangi bir aç klama verilmemifltir. T P E için ise say lan alt adet arazi deneyinin hepsinin her durumda gerekti i gibi bir anlam ç kmaktad r. Bu deneylerden plaka yükleme deneyi ç kar lmal, yanl fl anlamaya meydan vermemek için di er deneylerden arazi zemin koflullar na uygun olanlar n n yap lmas gibi bir ifade daha do ru olur. Metin Üzerinden Elefltiriler: Tip A, Tip B: T P A ve T P B olarak nitelendirilen kategorilerde jeofizik çal flmalar zorunlu tutulurken zemin araflt rma sondajlar zorunlu tutulmam flt r. Bu kategorilerde sondajlar yerel zemin koflullar na göre (ana kaya derinli inin yap yüklerinden etkilenecek derinlikten daha fazla olmas durumunda) zorunlu olmal, jeofizik çal flmalar ise zorunlu olmamal d r. 1. Muayene çukuru aç larak, laboratuvar deneyleri ile desteklenen jeoloji çal flmalar n 1. Bu madde yetersiz bir tan m getirmektedir. Muayene çukuru en az ndan temel seviyesinin alt na inmelidir ibaresi eklenmelidir. 2. Di er bir mu lakl k ise laboratuvar deneyleri ile desteklenen ifadesinde yer almaktad r. Laboratuvar deneyleri olarak en az ndan indeks özellikleri veya daha kapsaml olarak su muhtevas, elek analizi, k vam limitleri deneyleri ve hatta e er mümkünse örselenmemifl bir numune al narak serbest bas nç deneyi yap lmal d r denmelidir. 3. Muayene kuyusu aç ld nda el penetrometresi ve/veya el veyni ile yerinde kayma mukavemeti bulunmal d r. 4. Bu tür yap larda yüzeyden yap labilen ve el ile uygulanabilen penetrasyon deneyleri (örne in; dinamik penetrasyon deneyi) uygulanarak kayma mukavemetinin derinlikle de iflimi belirlenmelidir. 5. Yap lan çal flmalar jeolojik çal flmalar OLMAYIP, geoteknik ve mühendislik jeolojisi çal flmalar d r. Burada amaç en k sa yoldan temel alt nda kalacak zemin tabakalar n n mühendislik özelliklerini kabaca belirlemek ve buna uygun bir 38

9 temel tipi önermektir. Bu da bir inflaat mühendisli i gerektiren bir durumdur ve karar bir inflaat mühendisi vermelidir. Tip C: 1. Mekanik temel araflt rma sondajlar, yerinde ve laboratuvarda yap lacak deneylerle desteklenen jeoloji çal flmalar n 2. Jeoteknik çal flmalar 1. Bu madde yetersiz bir tan m getirmektedir. Temel araflt rma sondajlar, temel alt seviyesinden e er daha s bir derinlikte A (Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik) tipi tabaka ile karfl lafl lmamas durumunda en az temel geniflli inin iki kat kadar derinli e inmelidir ibaresi eklenmelidir 2. Di er bir mu lakl k ise laboratuvar deneyleri ile desteklenen ifadesinde yer almaktad r. Laboratuvar deneyleri olarak indeks ve mühendislik özellikleri veya daha kapsaml olarak su muhtevas, elek analizi, k vam limitleri örselenmemifl numune al narak serbest bas nç, kesme kutusu deneyleri yap lmal d r denmelidir. 3. Sondaj yap lmakta oldu una göre kesinlikle SPT deneyleri uygulanarak kayma mukavemetinin derinlikle de iflimi belirlenmelidir. 4. Yap lan çal flmalar jeolojik ve jeoteknik çal flmalar OLMAYIP, geoteknik ve mühendislik jeolojisi çal flmalar d r. Burada amaç en k sa yoldan temel alt nda kalacak zemin tabakalar n n mühendislik özelliklerini kabaca belirlemek ve buna uygun bir temel tipi önermektir. Bu da bir inflaat mühendisli i gerektiren bir durumdur. Tip D ve E: 1. Mekanik temel araflt rma sondajlar, yerinde ve labotatuvarda yap lacak deneylerle desteklenen ayr nt l jeoloji çal flmalar n 2. Ayr nt l jeoteknik çal flmalar 1. Bu madde yetersiz bir tan m getirmektedir. Temel araflt rma sondajlar, temel alt seviyesinden e er daha s bir derinlikte A (Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik) tipi tabaka ile karfl lafl lmamas durumunda en az temel geniflli inin iki kat kadar derinli e inmelidir ibaresi eklenmelidir 2. Di er bir mu lakl k ise laboratuvar deneyleri ile desteklenen ifadesinde yer almaktad r. Laboratuvar deneyleri olarak indeks ve mühendislik özellikleri veya daha kapsaml olarak su muhtevas, elek analizi, k vam limitleri örselenmemifl numune al narak serbest bas nç, odometre, kesme kutusu deneyleri yap lmal d r denmelidir. 3. Yerinde yap lan deneyler olarak en az ndan SPT deneyleri uygulanarak kayma mukavemetinin derinlikle de iflimi belirlenmelidir ibaresi kullan lmal d r. 4. Yap lan çal flmalar jeolojik ve jeoteknik çal flmalar OLMAYIP, geoteknik ve mühendislik jeolojisi çal flmalar d r. Burada amaç en k sa yoldan temel alt nda kalacak zemin tabakalar n n mühendislik özelliklerini kabaca belirlemek ve buna uygun bir temel tipi önermektir. Bu da bir inflaat mühendisli i gerektiren bir durumdur. Yedinci Bölüm / Madde Bu maddede sözü edilen Yan parseldeki yap lar ve toprak kaymalar ile ilgili önlemlerin al nmas gerekmektedir ifadesine aç kl k getirilmesi yararl olacakt r. Özellikle, al nacak baz iksa önlemlerinin (örne in ankrajlar n ) komflu parseller alt nda teflkiline imkan verecek bir düzenleme uygulamada karfl lafl lan sorunlar n çözümünde yararl olacakt r. Onalt nc Bölüm / Madde 16 Burada verilen Proje Sorumluluk Beyan Tablosunda Proje Türü kolonunda son s rada gösterilen Jeolojik Rapor yerine Zemin nceleme Raporu ifadesi konulmal d r. Ondokuzuncu Bölüm / Madde a) de sözü edilen sismolojik çal flmalar ç kar lmal d r. b) de sözü edilen zemin raporunda bulunacak bilgiler listesinin afla daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilir: Arazi durumu ve jeolojik yap Arazi zemin profili ve yeralt suyu durumu Arazi zemin modeli ve zemin özellikleri S v laflma ve tafl ma gücü kayb olas l na iliflkin de erlendirmeler Gerekiyorsa zemin iyilefltirme yöntemlerine iliflkin öneriler nfla olunacak yap n n özellikleri Temel sistemine iliflkin öneriler Temellerin tafl ma gücüne iliflkin öneriler Temeller alt nda meydana gelecek toplam ve farkl oturmalara iliflkin öngörüler Temellerin tasar m için gerekli zemin özellikleri Kaz kl temeller gerekmesi durumunda kaz k tafl ma gücü, yerleflimi ve tasar m na iliflkin öneriler Temel kaz s s ras nda al nmas gereken önlemler ve gerekmesi durumunda iksa sistemine iliflkin öneriler Civar yap lar üzerinde olas olumsuz etkiler ve al nabilecek önlemler Yerel Zemin S n f ve karakteristik peryot de erleri Bina çevresi ve temellerinde al nacak drenaj önlemleri ve su yal t m na iliflkin öneriler Yeralt suyu ve zeminin olas zararl özellikleri ve kirlilik derecesi hakk nda bilgiler ve al nabilecek önlemlere iliflkin öneriler Kaz dan ç kacak malzemenin geri dolgularda kullan labilirli i ve yap lacak dolgu/geri dolgu ifllemlerine iliflkin öneriler. 39

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı