fiubemizden haber ve duyurular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubemizden haber ve duyurular"

Transkript

1 fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik TMMOB stanbul Kent Sempozyumu kapsam nda gerçekleflti. YTÜ Oditoryumu nda gerçekleflen etkinlik fiube baflkan m z Cemal GÖKÇE nin aç l fl konuflmas yla bafllad. Gökçe; Afet Yönetimi konusunun gelifltirilmesi gerekti ine iflaret etti i konuflmas nda, Yap Denetim Kanunu na de inerek, 81 ile yay lmas beklenen pilot il uygulamas n n 19 pilot ilde s n rl kalmas na dikkat çekti. Gökçe; stanbul Deprem Master Plan n n önemli bir çal flma oldu unu fakat sayfal k bir metin olmaktan öteye geçemedi ini belirtti i konuflmas nda 2004 y l nda yap lan Deprem fiuras n n sonuç bildirgesinin de hayata geçirilemedi inin alt n çizdi. Gökçe konuflmas nda, 1991 y l nda düzenlenmifl olan stanbul ve Deprem Sempozyumu nda söylenenleri hat rlatt : Endüstri tesislerinin büyük bir k sm n n Kuzey Anadolu fay n n Marmara ya uzanan k sm nda bulundu u dikkatle de erlendirilmelidir. stanbul, de er biçilmeyecek bir hazineye sahiptir, tarihi bir kenttir. Naz m plan günümüz koflullar na göre revize edilmeli, yo unluklar azalt lmal, geliflme alanlar yeniden düzenlenmelidir. stanbul un bir naz m plan var m? stanbul un naz m plan yok. Tarihi ve dini yap - lar n çevresi aç lmal, yeflil alanlar oluflturulmal d r. Yol genifllikleri standartlaflt r lmal, belirli geniflli e sahip olmayan yollara park yasa mutlak suretle getirilmelidir. tfaiye ve di er yard m araçlar n n geçiflleri garantiye al nmal d r. Al nan otopark harçlar yla bölge otoparklar yap lmal, yol boyunca araçlar n park etmeleri engellenmelidir. Deprem sonras gerekli hizmetlerin aksamadan yap labilmesi için, ulafl m yap lar, haberleflme merkezleri, itfaiye binalar, hastaneler, okullar depreme dayan kl hale getirilmelidir. stanbul un depreme haz rlanmas için rantsal dönüflüm de il, kentsel dönüflüm yap lmal d r diyen Gökçe; deprem ve do al afet konular n n mevcut siyasi parti programlar nda yer almad n ve bu konuda halk n da bir beklentisinin olmad n belirterek, bilim insanlar n n, araflt rmac lar n, sivil toplum kurulufllar n n ve meslek odalar n n kiflisel ve kurumsal beklentilerini bir yana b rakarak, halk n bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konular na yönelerek, güçlü bir politik bask unsuru olmaya yo- unlaflmak zorunday z sözleriyle konuflmas n sonland rd. Prof. Dr. Gülay ALTAY (BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Müdürü) Depreme Haz rl kta Kritik Konular konulu sunumuyla yer ald. Altay, yap lm fl düzenlemelerin ve haz rl klar n yan nda, acil olarak koordinasyona gereksinim oldu unu belirtti. Tekrarlar önlemek ve kaynaklar n verimli kullan m n sa lamak için, deprem için yap land r lm fl kurumlar n çal fl- 31

2 flubemizden malar n n koordinasyonunun h zla ad mlar atmas n n flart oldu unu anlat rken, afet risk yönetimi politikas n n gelifltirilmesi gerekti ini vurgulad. Deprem fiuras kararlar n n da önemine de inen Altay, üniversitelerin akademik e itim programlar na ça dafl afet yönetimi uzmanl k programlar n n yerlefltirilmesi ve aktif olarak programa ö renci kat l m n teflvik edici giriflimler yap lmas n n gerekti ini belirtti. Altay, Acil Durum Yöneticisi/Afet yöneticisi/deprem Mühendisli i uzmanl k alan ndaki programlara ifl dünyas nda ve idari yetkililer aras nda ihtiyaç ve destek oldu unu ve halk n zarar azaltma bilincine eriflebilmesi için bilgilendirilmesi ve e itilmesi gerekti ini dile getirdi. Prof. Dr. Mustafa ERD K (BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Deprem Mühendisli i Bölümü) stanbul da Deprem Riski ve Azalt m sunumuyla etkinli imizde yer ald. Erdik, stanbul Deprem Master Plan nda; deprem riskinin azalt lmas na, stanbul un yeniden yap land r lmas amac na ve tüm bu uygulamalarla ilgili hukuki, teknik, mali, sosyal ve idari düzenlemelere, e itim çal flmalar, sosyal faaliyetler, risk ve afet yönetimi düzenlemelerine yer verildi ini dile getirdi. stanbul un; deprem tehlikesi konusunda yap lan bir araflt rmaya 32 (Parsons ve di erleri, 2000) göre önümüzdeki 30 y l içerisinde 7 ve daha büyük bir deprem oluflma olas l n %65 olarak (ortalama yinelenme periyodu yaklafl k 45 y l) belirlendi ini, stanbul Deprem Senaryosu gelifltirilmesi kapsam nda yap lan çal flmalarda da Ana Marmara Fay nda 7.5 büyüklü ünde bir depremin meydana gelme olas l n n önümüzdeki 50 y l içerisinde yaklafl k %50 olarak belirlendi ini vurgulayan Erdik, yap lan araflt rmalara göre stanbul Senaryo Depremine göre 7.5 büyüklü ünde bir depremde; Çok A r Hasarl - Y k k 45,000 Bina (%5) (Bu binalar n 4,500 adedi tamamen göçük), binan n a r hasarl, binan n orta hasarl, civar nda acil bar nma ihtiyac olan aile, ortalama civar nda ölü (%0.4) ve hastane ihtiyac olan yaral olaca n belirtti. Sadece bina hasar ndan kaynaklanan mali kayb n 11 Milyar ABD Dolar, toplam mali kayb n (Yap sal + Yap sal Olmayan + sosyoekonomik) 40 Milyar ABD Dolar oldu unu belirten Erdik, stanbul a benzer deprem tehlikesine maruz di er iki büyük kent olan San Francisco ve Tokyo ile yapt klar karfl laflt rmalara da de indi. Prof. Dr. Atilla ANSAL (BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Deprem Mühendisli i Bölümü) stanbul çin Deprem Senaryolar bafll kl sunumuyla yer ald. stanbul genelinde hasar da l mlar KRDAE olas l ksal tehlike senaryosu ve INGV deterministik tehlike senaryolar kullan larak yapt klar araflt rmalar anlatan Ansal, y k laca tahmin edilen bütün betonarme binalar n güçlendirilebilece i varsay larak, bir parametrik de erlendirme yap ld nda, sonuçlar n, güçlendirmenin, bina hasar n ve can kayb n düflürdü ünü gösterdi ini; ilk aflamada KRDAE olas l ksal deprem tehlikesi modeli için y k laca tahmin edilen betonarme çerçeve bina say s n n (4.1%) iken güçlendirme sonras bu say n n (0.26%) oldu unu ve can kayb n n ise kifliden kifliye düfltü- ünü dile getirdi. Zeytinburnu için hasar da l m ve can kayb hesaplamalar nda, deprem tehlikesi, envanter ve hasar görebilirlik girdilerini kullanan co rafi bilgi sistemleri ile verilerin ifllenmesi ve sonuçlar n sunulabilmesi için gelifltirilen KoeriLossV2 (Ansal vd., 2007) program kullan ld n belirten Ansal, a r hasarl ve y k laca tahmin edilen bütün binalar n güçlendirilece i varsay larak olas l ksal ve deterministik tehlike senaryolar n n baz lar için bir parametrik de- erlendirme yap ld nda, hasar ve can kayb seviyelerinde çok belirgin azalmalar gözlendi ini, en fazla y k m ve can kayb sonucu veren INGV 212 tehlike senaryosunda güçlendirilme öncesi a r hasar görece i ve y k laca tahmin edilen

3 betonarme bina say s (16%) iken güçlendirme sonras bu say n n 0, can kayb ise 484 kifliden 0 kifliye düfltü ünü dile getirdi. kinci oturum Murat GÖKDEM R (TMMOB stanbul Kent Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi) taraf ndan yönetildi. Bu oturumda Prof. Dr. Naci GÖRÜR ( TÜ Maden Fakültesi Ö retim Üyesi) Beklenen Marmara Depremi nde Son Geliflmeler bafll kl bir sunumunu gerçeklefltirdi. Görür, depreme karfl yerel ve merkezi yönetimlerin duyars z davrand n belirterek bafllad konuflmas nda, Marmara Denizi nde 12 May s-12 Haziran 2007 tarihleri aras nda Frans z L atalanta gemisiyle bir araflt rma yapt klar n, Nautile adl denizalt ile bilim adamlar n n deniz taban na 17 yerde dal fl yapt klar n ve her dal flta en az 7 saat kalarak, stanbul u tehdit eden fay hatt n incelediklerini dile getirdi. Görür, 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinin stanbul u büyük risk alt nda b rakt n, bu depremlerle Marmara n n alt ndaki kabu un 240 senede birikmesi gereken enerji ve stresi yüklendi ini, bu yükü Marmara n n kald ramayaca n belirtti ve en fazla 2029 a kadar bu enerjinin aç a ç kaca n n alt n çizdi. Bu çal flmalar ve denizalt gözlem istasyonu kurulmas gereklili ini stanbul Valisi ve belediyeye aktard klar n belirten Görür, Hiç olmazsa bir deneme istasyonu kural m. Bu istasyon için talyanlar paras z verelim, sensör paralar n siz verin dediler. Ne kadar dedik, 350 bin... Say n Vali ye, Belediye Baflkan na dedik ki, 350 bini siz verin. Bunlar 450 milyon dolar harcayan insanlar. Görüfltükten sonra 2 ay geçti, ses yok. Ben art k pes ettim. Bir bilim adam olarak teslim bayra n çekiyorum diye konufltu. Prof. Dr. Murat BALAM R (ODTÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö retim Üyesi) Afetler Politikas nda Uluslararas ve Ulusal Güncel Yaklafl mlar ve Türkiye konulu sunumunda; afetler politikas nda uluslararas geliflmelere de inerek, Türkiye deki geliflme engellerini; mevcut yönetsel yap lanman n yeni yaklafl mla tutars zl ; yönetimlerin yeni politika konusunda bilgi sahibi olmay fl ; mevzuat n da n kl (Özendirme de il, kararlar merkezden empoze etme gelene i); konvansiyonel disipliner kavray fl n ve s n rlar n zorluk yaratmas ve güncel araflt rma ve projeler k smi ve yeni politikaya hizmet etmemesi olarak s ralad. Balamir stanbul da gözlenen yanl fllar, planlama çal flmalar nda deprem konusunun yer almad n ve öncelik verilmedi ini, yetkinli i tart flmal taraflarca ba ms z projelerin yürütüldü ünü, tekil yap güçlendirme ve yeni alanlar n imara aç lmas (toplu yenileme de il), meslekler aras ve meslekiçi anlay fl birli inin bulunmamas ve yönetimlerde, yerel topluluklar harekete geçirme iste- inin bulunmamas olarak belirtti dan bugüne risklerin azalmad n dile getiren Balamir, Türkiye - de; acil durum çal flmalar ile sak - n m çal flmalar n n fark ve sak - n m n önceli inin gözetilmedi ini, Türkiye Tehlike Haritas n n varoldu- unu, ancak bunlar n bölgesel, yerel, kentsel ölçeklilerinin bulunmad n belirtti. Balamir, risk belirleme/giderme (sak n m) ifllemlerinin kurumlaflt r lamad n, sak n m amaçl sürdürülebilir kaynaklardan 33

4 flubemizden yoksun kal nd n, yerleflim alanlar na iliflkin risklerin yap risklerinden ibaret olmad anlay fl n n gelifltirilemedi ini, risk belirleme ve yönetiminde disiplinlerin farkl yaklafl m ve katk lar oldu unun kavranamad n dile getirdi. Prof. Dr. Betül fiengezer (YTÜ Mimarl k Fak. fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö retim Üyesi) Deprem Riski ve Kentsel Dönüflüm konulu sunumunda deprem riski nedenlerine de indi. fiengezer, planlama sorunlar, kentleflme sorunlar ve popülist yaklafl mlar ve politikalar n, uzun soluklu hatalar zinciri olarak de erlendirirken, stanbul da meydana gelmesi olas depremin y k c etkilerini azaltmak için neler yap ld na de indi. fiengezer, imar yasa taslaklar, kentsel dönüflüm yasa tasar s ve çeflitli yasalar n haz rlanmas, 1/ ölçekli stanbul Strateji Plan n n onaylanmas ve çeflitli kentsel dönüflüm projelerinin gündeme gelmesine ra men planlamada kaos yarat ld n belirtirken; kentsel dönüflüm alan saptama kriterlerine yer verdi. Kentsel dönüflümdeki problemleri, güvensizlik, adaletsizlik ve eflitlik problemi, bireysel haklar n zedelenmesi, bütüncül bak fl aç s ndan yoksunluk, kritersizlik ve denetimsizlik olarak s ralayan fiengezer; toplum gelifltirilmedikçe kentsel dönüflümün olumlu yönde sürdürülebilirli inin mümkün olmad n n alt n çizdi. stanbul u daha zengin, daha yaflanabilir bir kent yapmak için nitelikli ve kaliteli tasar m örneklerine ihtiyaç oldu unu belirten fiengezer, dolgu alanlar üzerinde yap laflman n deprem tehlikesi aç s ndan riskli oldu unu da sözlerine ekledi. ngiltere de bir konut projesini örnekleyerek, yurt d fl ndaki mimari kaliteye de inen fiengezer; stanbul daki bugünkü gelir da l m n n, sosyal ve mekansal koruman n ayn anda yap lmas n n güç oldu unun göstergesi oldu una iflaret etti. fiengezer, çözüm olarak; karma alternatifleri aramak (-sosyal ayr flmay azalt r, kaynaflmay sa lar), sosyal yap n n statü ve gelirinin art r labilece i toplumsal kalk nma araçlar n kullanmak (örgün e itim, yayg n e itim, yaflam boyu e itim ve istihdam n artt r lmas ) gerekti ini ve süreç içinde stratejilerin bu do rultuda gelifltirilmesi, mekansal ve toplumsal dönüflüm projelerinin birlikte ele al nmas gerekti ini dile getirdi. Av. Ayflegül fienol (Düzce Depremzedeler Derne i Baflkan ) 17 A ustos ve 12 Kas m Depremleri Sonras Yaflan lanlar sunumuyla yer ald. fienol, derne in çal flmalar na de inerek, deprem sonras acil ihtiyaçlar n karfl lanmas nda en önemli ihtiyaçlardan birinin hukuki yard m oldu unu belirtti. fienol, deprem sonras nda hasar tespitinin do ru yap lmamas yla ortaya ç kan sorunlara de inirken, depremde y k lan binalar n tüm sorumlulu unun mimar ve müteahhitlere kesilmesinin yanl fl oldu unu, bu konuda gerçek sorumlular ; yerel ve merkezî yönetimler, planlarda konut alanlar için yanl fl yerler seçenler, her seçim döneminde fluursuzca imar aff na gidenler, yap denetimi yapmayan belediyeler, binalara fütursuzca kat ç k fl izni verenler ve son olarak da malzemeden çalanlar olarak an lan mimar ve müteahhitler olarak s ralad. 34

5 BASINDA 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM Birgün, 17 A ustos 2007 Evrensel, 16 A ustos 2007 Radikal, 16 A ustos 2007 Evrensel, 17 A ustos 2007 Vatan, 16 A ustos

6 flubemizden HARB YE KONGRE VAD S stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl nca Harbiye Kongre Vadisi alan nda kalan bölgenin 2009 Dünya Bankas Para Fonu toplant lar n n stanbul da yap lmas gerekçesiyle Harbiye Kongre Vadisi Özel Proje Alan na al nmas na dair 21 Ocak 2007 tarihinde onanan 26 fiubat 2007 de ask ya ç kar lan 1/5.000 ölçekli Naz m mar Plan de iflikli inin iptaline yönelik olarak fiubemiz taraf ndan yürütmenin durdurulmas istemli dava aç ld. stanbul Büyükflehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Baflkanl n n gün, 2874 say l yaz s ile 2009 Dünya Bankas Para Fonu toplant lar n n stanbul da yap lmas gerekçesiyle tarih ve 70 say l baflkanl k makam oluru ile haz rlat lan ve dünya miras stanbul un eflsiz do al ve topografik yap s n n en önemli de erlerinden birisi olan bu alana hiçbir imar plan ile öngörülmeyen ve görülemeyecek ölçüde yap laflma olana getiren Harbiye Kongre Vadisi Kentsel Tasar m Projesi nin uygulanmas na imkan yaratmak üzere plan nda ad geçen parseller plan bütünselli inden kopart larak 1/5.000 ölçekli tasdik tarihli fiiflli Merkez Revizyon Naz m mar Plan nda yap lan tasdik tarihli tadilat ile Harbiye Kongre Vadisi Özel Proje Alan na al nm flt r. Özellikle bütün bölgenin topografyas, peyzaj yap s, trafik, altyap, yap laflma sorunlar n son derece ciddi bir biçimde etkileyecek olan kararlar mevcut trafik yükünün yaratt sorunlar çözebilmek ad na devreye ve uygulamaya konulan ulafl m projeleriyle bile iliflki kurulmadan plan tadili notlar nda yap labilir, al nabilir gibi kesinlik tafl mayan ifadeler ile uygulama sürecine b rak lm flt r. stanbul un gözbebe i olan bir co rafya ve kent parças n bir daha geri kazan lamayacak flekilde ortadan kald ran ve bu alanda yer alan di er do al, kültürel ve tarihi de erlerin yok edilmesine de emsal teflkil edecek bir de ifliklikte yüksek kamu yarar kavram na uygunlukta bulunmamaktad r. Ayn zamanda fiube yönetim kurulumuz yukar da belirtmeye çal flt m z gerekçelerini kuvvetlendirmek anlam nda bölgenin ulafl m yo unlu una iliflkin fiubemizin Ulaflt rma Çal flma Grubu taraf ndan bir rapor haz rlanmas na da karar vermifltir. TÜ nflaat Fakültesi Ö retim Üyelerinden Prof. Dr. Güngör EVREN, Prof. Dr. Ergun GED ZL O LU ve YTÜ nflaat Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. smail fiah N den oluflan çal flma grubunun haz rlam fl oldu u raporu aynen yay nl yoruz. Konu: stanbul Büyükflehir Belediyesi, Ulafl m Daire Baflkanl, Ulafl m ve Trafik Düzenleme Komisyonu karar ile fiiflli ilçesinde yap lmas düflünülen Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri Projesi nin ulaflt rma ve trafik aç s ndan etkilerinin de erlendirilerek sonucun belirlenmesi. Kaynaklar: 1. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Ulafl m Koordinasyon Müdürlü ü, Ulafl m ve Trafik Düzenleme Komisyonu nun 18/05/2007 tarih ve UTK2007/13-40 say l karar. 2. AR MA M MARLIK LTD. fit nin Lütfi K rdar Kongre Merkezi ve Muhsin Ertu rul Sahnesi Mimari Öneri Projesi adl raporu ve Proje Paftalar. De erlendirmelere dayanak oluflturacak inceleme sonucu saptamalar: 1. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl, Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri Projesi ad alt nda, Harbiye Muhsin Ertu rul Tiyatrosu nun bulundu u alanda, yerin alt nda 1200 araç kapasiteli katl bir otopark infla etmek istemektedir [1, 2]. 2. Otopark inflas na gerekçe olarak, Uluslararas Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankas n n Ekim 2009 da stanbul da gerçeklefltirmek istedi i toplant için 400 araçl k bir otopark istemesi gösterilmektedir [2]. 3. Yer alt ndaki katlardan biri birkaç gün sürecek toplant boyunca yaklafl k 400 araçl k otopark olarak kullan lacakt r [2]. 4. Yer alt ndaki katlardan ikisinde toplant süresince sökülebilir komite odalar, çal flma salonlar ve çal flma ofisleri bulunacak, toplant n n ard ndan, bu mekanlar sökülerek, katlar sürekli kullan m için otoparka dönüfltürülecektir. Böylece, toplant boyunca 400 araca hizmet veren otopark, toplant n n ard ndan iki kat, yani 800 araçl k kapasite ilavesiyle 3 katta toplam 1200 araç kapasiteli bir otoparka dönüfltürülecektir [2]. 5. Toplant için gerekli mekansal ihtiyaçlar ve oda/ofis say s hakk nda bir bilgi bulunmamaktad r. Toplant süresince Lütfi K rdar Kongre Merkezi nden faydalan l p faydalan lmayaca ya da Lütfi K rdar Kongre Merkezi nin oda/ofis kapasitesinin söz konusu toplant için yeterli olup olmad konusunda da herhangi bir aç klamaya yer verilmemektedir. Ayr ca, Lütfi K rdar Kongre Merkezi nin mevcut otopark kullan m ndan da söz edilmemektedir. Oldukça yeni bir yap say labilecek Lütfi K rdar 36

7 Kongre Merkezi nin, söz konusu toplant için oda/ofis ve otopark yeterlili i öncelikli olarak ele al nmal d r. 6. Kat l mc lar n Yeni Kongre Merkezine otellerden otobüsler ile tafl nmas planlanmaktad r. Otobüslerin bekleme alan olarak Befliktafl nönü Stadyumu nun aç k otopark alan önerilmektedir. Kat l mc lar n bir bölümünün de Kongre Merkezine yaya olarak gelece i öngörülmektedir [2]. 7. [2] no lu kaynakta da belirtildi i gibi, toplant kat l mc lar (özellikle yurt d fl ndan gelenler), Kongre Merkezine yürüme mesafesindeki otelleri tercih etmektedirler. 8. Projelendirilmifl otopark tasar m ve güvenlik sorunlar içermektedir. [2] no lu kaynakta, otoparka araç girifl-ç k fl n n kotunda ve projelendirilen Taflk flla Caddesi tüneli içinde gerçekleflece i belirtilmektedir. Yani, 1200 araçl k otopark için sadece bir adet girifl-ç k fl tasarlanm fl, üstelik bu girifl-ç k fl kap lar tünel içinde b rak larak, güvenlik aç s ndan son derece riskli bir tasar m gerçeklefltirilmifltir. Bir kongre merkezi otopark için sadece bir girifl-ç k fl önerilmesi hatal d r, çünkü kat l mc lar n büyük bölümü kongre bafllama saatinden hemen önce merkeze gelme e iliminde olduklar ndan, tünel içindeki tek girifl kap s önünde uzun araç kuyru u oluflmas beklenmelidir. Bu durum da, tünel içindeki tafl t ve hava sirkülasyonu bak m ndan güvenlik riskleri yaratacakt r. De erlendirmeler: 1. Konunun özü: Yukar daki aç klamalar n fl nda, iki uluslararas toplant dolay s yla öngörülen ulafl m plan nda, kongre merkezine, esas olarak, otobüslerle yaklafl laca ve yayal n a rl kl olarak de erlendirilece i anlafl lmaktad r. Bu durumda, kongre süresince yararlan lmak üzere öngörülen 400 araç kapasiteli otopark n gereklili i bile tart flmal duruma gelirken, daha sonraki dönüflümle oluflturulacak 800 araç kapasiteli otopark için de belirli bir plan ve talep olmad halde kendili inden ortaya ç km fl olmas gibi tuhaf bir durum söz konusu olmaktad r. Daha aç k anlat m yla, önerilen otopark toplant süresince a rl kl olarak yerli kat l mc lara, toplant sonras nda ise kentlilere hizmet verecektir; sonradan eklenecek 800 kapasiteli otopark ise aç kça ifade edilmeden, yapay bir gerekçeyle oluflturulmufl bir otopark olarak de erlendirilecektir. 2. Önerinin bölgedeki ulaflt rma aç s ndan durumu: Harbiye mevkii, kent merkezinde bulunmaktad r. Dünyan n büyük metropollerinde kabul gören ulaflt rma planlamas yaklafl m, Merkezi fl Alanlar na (M A) otomobil ile yolculu u özendirmemek, hatta al nan tedbirlerle potansiyel yolculuklar cayd rmakt r. Bunu gerçeklefltirmenin en önemli araçlar ndan biri, ifl merkezlerindeki otoparklar n yayg nlaflmas n önlemektir; böylece, çal flanlar n iflyeri bölgelerine otomobilleriyle de il, yaya olarak ya da toplu tafl ma sistemlerini kullanarak eriflmeleri özendirilmektedir. Harbiye mevkii çal flma saatlerinde trafik yo unlu u bulunan bir merkezdedir. Halbuki, merkeze gelenler otomobil kullanmaya özendirildiklerinde, kent merkezindeki yol ve otopark kapasiteleri her koflulda yetersiz kalmakta (halihaz r durumda oldu u gibi), bunun da sosyal ve ekonomik maliyetleri (örne in, gecikmelerden dolay zaman kay plar, hava ve gürültü kirlili i, kent merkezlerinin betonlaflmas, yüksek tesis yat r m maliyetleri) toplumun kald ramayaca boyutlara eriflmektedir. Günümüz büyük kent merkezlerinde yaflanan trafik s k fl kl n n en temel nedenlerinden biri, kent ulaflt rma planlamas ndaki bu anlay fl eksikli idir. Olanak sa lad kça, otomobil sahipleri bu olanaklardan yararlanmakta, ancak kendilerinin de katk koyduklar trafik s k fl kl ndan flikayet etmeyi sürdürüp, karar vericilerden trafik t kan kl sorununa çözüm bulmalar n istemektedirler. Yöneticiler de, bu talepleri karfl lamak üzere, Harbiye örne inde oldu u gibi, birkaç gün sürecek bir toplant y bahane ederek kent merkezine yeni yüksek kapasiteli otopark kazand rmay (!) çözüm önerisi olarak öne sürmekte, böylece önümüzdeki döneme bölgeyle ilgili önemli trafik sorunlar n miras olarak b rakmaktad rlar. 3. Sürdürülebilir ulaflt rma ve sürdürülebilir geliflme aç s ndan de erlendirme: Gelecek kuflaklara yaflanabilir bir kent b rakman n yollar ndan biri, sürdürülebilir kent yaflam gere ince, önerilen yüksek kapasiteli otoparklar kent merkezinde infla etmek de il, park et-bin çözümü ba lam nda kent merkezi d fl ndaki toplu tafl ma ba lant l özel alanlarda konumland rmakt r. Bu flekilde, isteyen otomobiliyle kent merkezi d fl ndaki park alan na gelip otomobilini burada park edip, toplu tafl ma araçlar yla kent merkezindeki iflyerlerine eriflebilecektir. Burada anlat lanlar, kent ölçe indeki uzun vadeli ulaflt rma planlar nda ele al nmas gereken konulard r; aksi halde, günü kurtarmak için yap lan hatalar n (Harbiye Kongre Vadisi Tesisleri özelindeki otopark örne inde oldu u gibi) toplumsal maliyeti çok yüksek olmaktad r. Sonuç: 1. K sa süreli iki uluslararas toplant, stanbul un önemli bir merkezi bölgesinde kabul edilemez etkiler yaratacak, 1200 araç kapasiteli otopark yap m baflta olmak üzere kapsaml, projeleri uygulamaya geçirmenin gerekçesi olamaz. Kald ki, elde edilen bilgiler, öngörülen Harbiye Kongre Vadisi Projesi nin, belirtilen iki uluslararas toplant gerekçesine dayand r lamayaca n göstermektedir. 2. Otoparklar ulaflt rma politikalar n n yönlendirilmesinde kullan lan araçlar n bafll calar ndan biridir. Etkileri çok kapsaml d r.yani yaln zca talep oldu u gerekçesiyle kent merkezlerinde otopark yap m düflünülebilecek geçerli ve tutarl bir çözüm de ildir. 3. Önerilen kapsamdaki bir projenin ancak stanbul un sürdürülmekte olan Ulaflt rma Ana Plan kapsam nda gelifltirilmesi mümkündür. Ne var ki, stanbul un ulaflt rma stratejilerine ve ilkelerine ayk r bir nitelik tafl mayan bu proje bir oldu bittiye getirilmeye çal fl lmaktad r. 4. Önerilen projenin, teknik ayr nt lar bak m ndan da gere ince etüt edilmemifl olmas ndan kaynaklanan ciddi riskleri bulunmaktad r. 5. Yukar daki görüfllerin fl nda, Harbiye Kongre Vadisi için önerilern tesisler bölge ulaflt rmas ve genelde stanbul un ulaflt rmas aç s ndan sak ncal bulunmaktad r. Bilimsel temele dayal ve do ru sonuçlar n elde edilece i bir de erlendirme ancak Ulaflt rma Ana Plan kapsam nda gerçeklefltirilebilir. 37

8 flubemizden STANBUL MAR YÖNETMEL NE NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes OLARAK PTAL DAVASI AÇTIK stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi nce 15 Haziran 2007 tarihinde kabul edilerek, onaylanan 23 Haziran 2007 tarihinde Bizim Gazete'de yay nlanarak yürürlü e giren stanbul mar Yönetmeli i nin baz maddelerine iptal davas açmak üzere Mimarlar Odas, Makine Mühendisleri Odas, Elektrik Mühendisleri Odas stanbul fiubesi yetkilileri ile 30 Temmuz 2007 tarihinde fiubemizde bir toplant yap ld. Toplant da, iptal davas na yönelik her meslek odas yönetmelikteki kendi alanlar na yönelik itirazlar n tespit edip, yönetmeli in iptaline yönelik dava sürecinin bafllat lmas uygun görüldü. Bu toplant ya fiubemizden sekreter üye Rezan BULUT, sayman üye Nusret SUNA ve yönetim kurulu üyemiz Nergiz VASFIO LU kat ld lar. Ayr ca konu ile ilgili fiubemizin görüflleri stanbul Büyükflehir Belediye baflkanl na yaz l olarak iletilmifl olup, görüfllerimizi içeren metni aynen yay nl yoruz. Yönetmeli in zemin inceleme raporlar na iliflkin bölümündeki elefltiri ve görüfllerimizin haz rlanma sürecinde BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü Deprem Mühendisli i Bölümü nden Prof. Dr. Atilla ANSAL ve YTÜ nflaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN dan da katk ve destek al narak kendileri yaz l görüfllerini fiubemize iletmifllerdir. Yedinci Bölüm nflaat Ruhsat na (Uygulamaya) Yönelik Haz rlanacak Zemin nceleme Raporlar n n Genel Format Genel Elefltiriler 1. Türkiye de nflaat Mühendisli i alt nda Zemin Mekani i ve Temel nflaat uygulamalar bütün üniversitelerde Geoteknik ad alt nda toplanm flt r. Di er yandan ve nflaat Mühendisli i htisas Dallar aras nda bu dal n ad gene Geoteknik olarak tan mlanmaktad r. Yasal durum böyle iken inflaat ruhsatlar na yönelik stanbul mar Yönetmeli i içinde Zemin nceleme raporlar n n tan mland k s mlarda sürekli Jeoteknik kelimesinin kullan lmas yanl flt r. Yasal olarak bu tür ifllerini sorumlulu u inflaat mühendislerine ait olmas nedeniyle ve inflaat mühendisli i içinde de bütün yasal belgeler de Jeoteknik yerine Geoteknik kelimesinin kullan lm fl olmas nedeniyle Jeoteknik yerine Geoteknik kelimesinin kullan lmas hukuki aç dan zorunludur. 2. Yap lmas planlanan bir yap n n temeli ile ilgili sorunlar ve çözümler tamamen inflaat mühendisli i alan içindedir. Bu nedenle Jeoloji Mühendislerinin bu konuda karar vermeleri yanl flt r. Türkiye de Jeoloji Mühendisli i Fakülte ve bölümlerinde Zemin Mekani i dersleri verilmektedir ama Temel nflaat ile bir ders bulunmamaktad r. Kald ki bir bina ile ilgili bütün mühendislik ve tasar m bilgileri olmadan temel tipi de önerilemez. Bu nedenle farkl kategorilere göre s n flanm fl (Tip A, B, C, D, E) Zemin nceleme Raporlar n n hiç birinde temel tipi ve zemin incelemesinin yeterli olup olmad ve bina inflaat nda nas l kullan lmas gerekti i konusunda Jeoloji Mühendisi karar VERMEMEL D R. Bu karar Geoteknik Dal nda uzmanlaflm fl bir nflaat Mühendisine ait olmal d r. 3. Bu bölümde bafll ile uyuflmayan bir flekilde jeoloji, jeofizik ve depremsellik çal flmalar öne ç kar lmakta ve yap laflmaya yönelik olarak parsel baz nda etüdün ana unsuru olan geoteknik (jeoteknik de il) araflt rma ve de erlendirme çal flmalar ikinci plana itilmektedir. Yönetmelikte bu ba lamda yap lmas öngörülen çal flmalar bile aç klanmam flt r. Yanl fl olan bu yaklafl m kesinlikle de ifltirilmelidir. Konuya iliflkin di er de erlendirmeler afla da sunulmufltur. a) Yerleflime Uygunluk Haritalar olmayan bölgelerde yap lacak uygulamaya iliflkin aç kl k yok, bir aç klama gereklidir. b) nflaat alan n n yerleflime uygunluk derecesi, bina önem katsay s ve deprem bölgesi derecesi göz önüne al narak, zemin incelemesi kategorileri ve her kategoride yap lacak ifllemler tan mlanm flt r. Bütün kategoriler için yap lmas istenilen depremsellik çal flmas ve afet durumu çal flmalar gereksiz görülmektedir. Binalar n tasar m nda Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk ndaki Yönetmelik hükümleri ve orada verilen depremsellik tan mlar geçerlidir. Onun d fl nda yap lacak depremsellik de erlendirmelerinin uygulanabilirli i yoktur. Yerleflime uygun alanlarda afet durumu çal flmalar da gereksiz olup sadece yerleflime uygun olduklar n n belirtilmesi yeterlidir. c) T P E kategorisi d fl ndaki kategorilerde sondajlar ve yerinde yap lacak arazi deneyleri hakk nda herhangi bir aç klama verilmemifltir. T P E için ise say lan alt adet arazi deneyinin hepsinin her durumda gerekti i gibi bir anlam ç kmaktad r. Bu deneylerden plaka yükleme deneyi ç kar lmal, yanl fl anlamaya meydan vermemek için di er deneylerden arazi zemin koflullar na uygun olanlar n n yap lmas gibi bir ifade daha do ru olur. Metin Üzerinden Elefltiriler: Tip A, Tip B: T P A ve T P B olarak nitelendirilen kategorilerde jeofizik çal flmalar zorunlu tutulurken zemin araflt rma sondajlar zorunlu tutulmam flt r. Bu kategorilerde sondajlar yerel zemin koflullar na göre (ana kaya derinli inin yap yüklerinden etkilenecek derinlikten daha fazla olmas durumunda) zorunlu olmal, jeofizik çal flmalar ise zorunlu olmamal d r. 1. Muayene çukuru aç larak, laboratuvar deneyleri ile desteklenen jeoloji çal flmalar n 1. Bu madde yetersiz bir tan m getirmektedir. Muayene çukuru en az ndan temel seviyesinin alt na inmelidir ibaresi eklenmelidir. 2. Di er bir mu lakl k ise laboratuvar deneyleri ile desteklenen ifadesinde yer almaktad r. Laboratuvar deneyleri olarak en az ndan indeks özellikleri veya daha kapsaml olarak su muhtevas, elek analizi, k vam limitleri deneyleri ve hatta e er mümkünse örselenmemifl bir numune al narak serbest bas nç deneyi yap lmal d r denmelidir. 3. Muayene kuyusu aç ld nda el penetrometresi ve/veya el veyni ile yerinde kayma mukavemeti bulunmal d r. 4. Bu tür yap larda yüzeyden yap labilen ve el ile uygulanabilen penetrasyon deneyleri (örne in; dinamik penetrasyon deneyi) uygulanarak kayma mukavemetinin derinlikle de iflimi belirlenmelidir. 5. Yap lan çal flmalar jeolojik çal flmalar OLMAYIP, geoteknik ve mühendislik jeolojisi çal flmalar d r. Burada amaç en k sa yoldan temel alt nda kalacak zemin tabakalar n n mühendislik özelliklerini kabaca belirlemek ve buna uygun bir 38

9 temel tipi önermektir. Bu da bir inflaat mühendisli i gerektiren bir durumdur ve karar bir inflaat mühendisi vermelidir. Tip C: 1. Mekanik temel araflt rma sondajlar, yerinde ve laboratuvarda yap lacak deneylerle desteklenen jeoloji çal flmalar n 2. Jeoteknik çal flmalar 1. Bu madde yetersiz bir tan m getirmektedir. Temel araflt rma sondajlar, temel alt seviyesinden e er daha s bir derinlikte A (Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik) tipi tabaka ile karfl lafl lmamas durumunda en az temel geniflli inin iki kat kadar derinli e inmelidir ibaresi eklenmelidir 2. Di er bir mu lakl k ise laboratuvar deneyleri ile desteklenen ifadesinde yer almaktad r. Laboratuvar deneyleri olarak indeks ve mühendislik özellikleri veya daha kapsaml olarak su muhtevas, elek analizi, k vam limitleri örselenmemifl numune al narak serbest bas nç, kesme kutusu deneyleri yap lmal d r denmelidir. 3. Sondaj yap lmakta oldu una göre kesinlikle SPT deneyleri uygulanarak kayma mukavemetinin derinlikle de iflimi belirlenmelidir. 4. Yap lan çal flmalar jeolojik ve jeoteknik çal flmalar OLMAYIP, geoteknik ve mühendislik jeolojisi çal flmalar d r. Burada amaç en k sa yoldan temel alt nda kalacak zemin tabakalar n n mühendislik özelliklerini kabaca belirlemek ve buna uygun bir temel tipi önermektir. Bu da bir inflaat mühendisli i gerektiren bir durumdur. Tip D ve E: 1. Mekanik temel araflt rma sondajlar, yerinde ve labotatuvarda yap lacak deneylerle desteklenen ayr nt l jeoloji çal flmalar n 2. Ayr nt l jeoteknik çal flmalar 1. Bu madde yetersiz bir tan m getirmektedir. Temel araflt rma sondajlar, temel alt seviyesinden e er daha s bir derinlikte A (Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik) tipi tabaka ile karfl lafl lmamas durumunda en az temel geniflli inin iki kat kadar derinli e inmelidir ibaresi eklenmelidir 2. Di er bir mu lakl k ise laboratuvar deneyleri ile desteklenen ifadesinde yer almaktad r. Laboratuvar deneyleri olarak indeks ve mühendislik özellikleri veya daha kapsaml olarak su muhtevas, elek analizi, k vam limitleri örselenmemifl numune al narak serbest bas nç, odometre, kesme kutusu deneyleri yap lmal d r denmelidir. 3. Yerinde yap lan deneyler olarak en az ndan SPT deneyleri uygulanarak kayma mukavemetinin derinlikle de iflimi belirlenmelidir ibaresi kullan lmal d r. 4. Yap lan çal flmalar jeolojik ve jeoteknik çal flmalar OLMAYIP, geoteknik ve mühendislik jeolojisi çal flmalar d r. Burada amaç en k sa yoldan temel alt nda kalacak zemin tabakalar n n mühendislik özelliklerini kabaca belirlemek ve buna uygun bir temel tipi önermektir. Bu da bir inflaat mühendisli i gerektiren bir durumdur. Yedinci Bölüm / Madde Bu maddede sözü edilen Yan parseldeki yap lar ve toprak kaymalar ile ilgili önlemlerin al nmas gerekmektedir ifadesine aç kl k getirilmesi yararl olacakt r. Özellikle, al nacak baz iksa önlemlerinin (örne in ankrajlar n ) komflu parseller alt nda teflkiline imkan verecek bir düzenleme uygulamada karfl lafl lan sorunlar n çözümünde yararl olacakt r. Onalt nc Bölüm / Madde 16 Burada verilen Proje Sorumluluk Beyan Tablosunda Proje Türü kolonunda son s rada gösterilen Jeolojik Rapor yerine Zemin nceleme Raporu ifadesi konulmal d r. Ondokuzuncu Bölüm / Madde a) de sözü edilen sismolojik çal flmalar ç kar lmal d r. b) de sözü edilen zemin raporunda bulunacak bilgiler listesinin afla daki flekilde yeniden düzenlenmesi önerilir: Arazi durumu ve jeolojik yap Arazi zemin profili ve yeralt suyu durumu Arazi zemin modeli ve zemin özellikleri S v laflma ve tafl ma gücü kayb olas l na iliflkin de erlendirmeler Gerekiyorsa zemin iyilefltirme yöntemlerine iliflkin öneriler nfla olunacak yap n n özellikleri Temel sistemine iliflkin öneriler Temellerin tafl ma gücüne iliflkin öneriler Temeller alt nda meydana gelecek toplam ve farkl oturmalara iliflkin öngörüler Temellerin tasar m için gerekli zemin özellikleri Kaz kl temeller gerekmesi durumunda kaz k tafl ma gücü, yerleflimi ve tasar m na iliflkin öneriler Temel kaz s s ras nda al nmas gereken önlemler ve gerekmesi durumunda iksa sistemine iliflkin öneriler Civar yap lar üzerinde olas olumsuz etkiler ve al nabilecek önlemler Yerel Zemin S n f ve karakteristik peryot de erleri Bina çevresi ve temellerinde al nacak drenaj önlemleri ve su yal t m na iliflkin öneriler Yeralt suyu ve zeminin olas zararl özellikleri ve kirlilik derecesi hakk nda bilgiler ve al nabilecek önlemlere iliflkin öneriler Kaz dan ç kacak malzemenin geri dolgularda kullan labilirli i ve yap lacak dolgu/geri dolgu ifllemlerine iliflkin öneriler. 39

10 flubemizden 6. ULUSAL DEPREM MÜHEND SL KONFERANSI - Prof. Dr. R fat YARAR An s na / Ekim 2007 TÜ SÜLEYMAN DEM REL KÜLTÜR MERKEZ PROGRAM TASLA I Sal 16 Ekim 10:00-12:00 Aç l fl Oturumu 10:00-11:00 Davetli Konuflmalar 11:00-12:00 Prof.Dr.R fat Yarar Konuflmas : M. Nuray Ayd no lu Deprem Katsay s ndan Performansa Göre Tasar ma: Bir Mühendisin Bak fl Aç s ndan Deprem Mühendisli inin 40 Y l 12:00-13:30 Ö le Yeme i 13:30-15:15 Prof.Dr.R fat Yarar Oturumu 13:30-14:00 Semih Tezcan Prof. Dr. Rifat Yarar ve Deprem Mühendisli i 14:00-14:30 Masanori Hamada Do al ve Yapay Çevredeki Global De iflimlerin Etkisi Alt nda Afet Zararlar n Azaltma Politikalar ve Uygulamalar Policies and Measures for Disaster Mitigation under Global Changes of Natural and Built Environments 14:30-14:45 Mehmet Rahmi Bilge TÜ ve Prof.Dr.R fat Yarar 14:45-15:00 Dimitre Nenov Balkanlarda Deprem Riskinin Azalt lmas -Unesco Projeleri 15:00-15:15 Faruk Karado an Jica Projeleri 15:15-15:45 Çay ve Kahve Molas 15:45-17:15 1. Teknik Oturum 15:45-16:15 Michael Fardis Do rusal Analize ve Amprik Te et Kirifl Aç s Ba nt s Yard m ile fiekilde ifltirme Kontroluna Dayanan Eurocode 8 - K s m 3 Yönteminin Pratik Uygulamas 16:15-16:45 Mustafa Erdik Binalarda Deprem Yal t m ve Ülkemizdeki Uygulamalar 16:45-17:15 George Gazetas 1999 da Adapazar ndaki Yap lar n Devrilmelerinin Nedenleri 17:30-20:00 Aç l fl Kokteyli Çarflamba 17 Ekim 9:30-11:00 2. Teknik Oturum 09:30-10:00 Michele Calvi Yap lar n Yerde ifltirmeye Göre Tasar m 10:00-10:30 Dimitri Beskos Çelik Yap lar n Spektral Analiz ve Eflde er Sönüm Yöntemi ile Do rusal Olmayan Deprem Tasar m 10:30-11:00 Atilla Ansal Yer Sars nt s fiiddetine Göre Mikrobölgeleme ve Deprem Tehlike Senaryolar 11:00-11:30 Çay ve Kahve Molas 11:30-13:00 3. Teknik Oturum 11:30 12:00 Polat Gülkan Deprem Hareketine Maruz Perde Duvarl Yap lar n De erlendirilmesi 12:00-13:00 Sözlü bildiri sunumlar 13:00-14:00 Ö le Yeme i 11:30-13:00 4. Teknik Oturum 14:00-14:30 Erdal fiafak Yap Titreflimlerinin zlenmesi: Nedir, Neden Yap l r, Nas l Yap labilir, ve Ne Elde Edilir? 14:30-15:30 Sözlü bildiri sunumlar 15:30-16:30 Poster oturumu (Çay ve Kahve) 16:30-18:00 5. Teknik Oturum 16:30-18:00 6. Teknik Oturum 16:30-18:00 Sözlü bildiri sunumlar [2 paralel oturum] Perflembe 18 Ekim 9:30-11:00 7. Teknik Oturum 9:30-10:00 Haluk Sucuo lu Kentsel Yap Stoklar nda Deprem Risklerinin Sokaktan Tarama Yöntemi le Belirlenmesi 10:00-11:00 4 Sözlü sunum 11:00-11:30 Çay ve Kahve Molas 11:30-13:00 8. Teknik Oturum 11:30 12:00 Zekai Celep Betonarme Tafl y c S stemlerde Do rusal Olmayan Davran fl, Plastik Mafsal Kabulü ve Çözümleme 12:00-13:00 Sözlü bildiri sunumlar 13:00-14:00 Ö le Yeme i 14:00-15:30 9. Teknik Oturum 14:00-14:30 Kutay Özayd n Zeminlerde S v laflma 14:30-15:30 Sözlü bildiri sunumlar 15:30-16:30 Poster oturumu (Çay ve Kahve) 16:30-18: Teknik Oturum 16:30-18: Teknik Oturum 16:30-18:00 Sözlü bildiri sunumlar [2 paralel oturum] 19:00-23:00 Konferans Yeme i Cuma 19 Ekim 9:30-11: Teknik Oturum 9:30 10:00 Prof. Ezio Faccioli Altyap Sistemleri çin Gelifltirilen Hasar Senaryolar n n Kapsam 10:00-10:30 Peter Fajfar Dolgu Duvarl Betonarme Çerçevelerin Deprem Performans Analizi 10:30-11:00 U ur Ersoy Betonarme Yap lar n Onar m ve Güçlendirilmesi - Uygulama ve Araflt rmalar 11:00-11:30 Çay ve Kahve Molas 11:30-13: Teknik Oturum 11:30 12:00 Hasan Boduro lu Mevcut Binalar n De erlendirilmesinde bir Tarama Yöntemi 12:00-13:00 Sözlü bildiri sunumlar 13:00-14:00 Ö le Yeme i 14:00-15: Teknik Oturum 14:00-14:30 Erkan Özer Kapasite Tasar m lkesi ve Türk Deprem Yönetmeli i 14:30-15:30 Sözlü bildiri sunumlar 15:30-16:30 Poster oturumu (Çay ve Kahve) 16:30-18: Teknik Oturum 16:30-18: Teknik Oturum 16:30-18:15 Sözlü bildiri sunumlar [2 paralel oturum] Cumartesi 20 Ekim 10:30 13:00 stanbul Oturumu 10:30-11:00 Kaz m Gökhan Ergin stanbul Sismik Riskin Azalt lmas ve Acil Durum Haz rl k Projesi 11:00-11:30 Ersin Ar o lu Beklenen stanbul Depremi ve Al nmas Gerekli Önlemlerin Siyasi rade ile liflkisi 11:30-12:00 Fumio Kaneko stanbul un Avrupa Yakas nda Detayl Mikrobölgeleme Çal flmalar 12:00-12:30 Nurdan Apayd n stanbul da Köprülerde Yap lan Güçlendirmeler 12:30-13:00 Hüseyin Belkaya Marmaray Projesi Mühendislik Özellikleri 13:00-13:15 Kapan fl 40

11 Konferans Kay t Ücreti: Konferansa kayd n yapt rmak isteyen kat l mc lar için: 250.-YTL, Ö renciler için: 100.-YTL Kay t ücretinin flbankas Pangalt fiubesi No lu hesaba yat r larak, afla daki konferans kat l m formunun, dekont ile birlikte TMMOB nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi 6 UDMK kodunu yazarak (0212) ye fakslanmas gerekmektedir. Konferans kay t ücreti; 5 günlük, çay-kahve ve ö le yeme i, bildiriler kitab, CD, kongre çantas ve konferans aç l fl kokteylini kapsamaktad r. KONFERANS KATILIM FORMU Ad -Soyad :... Mesle i :... Oda Sicil No :... Tel :... E-Posta :... Yaz flma Adresi :... Konaklama: CARTOON OTEL Tek kiflilik oda ücreti : 65 Dolar Çift kiflilik oda ücreti : 75 Dolar letiflim Bilgileri: Tel: Faks : Adres: Tarlabafl Bulvar No:36-38 Taksim/ stanbul Resmi Gazeteden... Tarih Say Karayollar Trafik Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanununda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun (Kanun No: 5663 Kabul Tarihi: ) Yap Malzemeleri Yönetmeli i (89/106/Eec) Kapsam nda, Uygulanacak Teknik fiartnamelerin Yay mlanmas Hakk nda Tebli in De ifltirilmesine Dair Tebli (Tebli No: Yig-15/ ) Yap flleri nflaat, Makine ve Elektrik Tesisat Genel Teknik fiartnamelerine Dair Tebli (Tebli No: YFK-2007/1) Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik Yanan ve Y k lan Yap lar Formu Kullan lmas na liflkin Mecburi Standart Tebli i K y Tesisi Yap m Taleplerinin De erlendirilmesine Dair Tebli (Tebli No: 2007/3) K y ve Liman Yap lar, Demiryollar, Havameydanlar nflaatlar na liflkin Deprem Teknik Yönetmeli i Proje ve Kontrolluk fllerinde Uygulanacak Fiyat Art fl Oranlar Hakk nda Tebli Yap Malzemeleri Yönetmeli i (89/106/EEC Kapsam nda Olup CE flareti Tafl mas Mecburi Olmayan Yap Malzemelerinin Tâbi Olacaklar Ulusal Düzenlemeler Hakk nda Tebli de De ifliklik Yap lmas na Dair Tebli (Tebli No: Y G/ Yönetmelik Kanun Tebli Tebli Yönetmelik Tebli Tebli Yönetmelik Tebli Tebli Ayr nt l Bilgi: düzelti say m z n 38. sayfas nda yer alan Türkiye Deprem Vakf Mütevelli Heyeti Ola an Toplant s na ait tarih 2007 yerine sehven 2006 yaz lm flt r. Düzeltiriz. 41

12 flubemizden KAMULAfiTIRMA B L RK fi L YAPACAK ÜYELER M ZE YÖNEL K MESLEK Ç E T M KURSU 2492 Say l Kamulaflt rma Kanunu nun15. maddesi gere ince TMMOB a ba l meslek odalar taraf ndan belirlenen bilirkifli listelerine yönelik TMMOB'den görüfl al nmak suretiyle Kamulaflt rma Davalar nda Bilirkifli Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve Çal flma Esaslar na liflkin Yönetmelik Maliye Bakanl taraf ndan 24 Kas m 2006 tarih ve Say l Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Ad geçen yönetmeli in 12-(1) bendi gere i, TMMOB'a ba l ihtisas odalar ile il ve ilçe idare kurullar nca haz rlanacak listelerde yer almak isteyen mühendis, mimar ve flehir planc lar bilirkifli yetki belgesi almak için Birli in gözetiminde ihtisas odalar nca düzenlenen bilirkifli meslekiçi e itim kurslar na kat lma zorunlulu u getirilmifltir. Bu kapsamda fiubemiz taraf ndan Ekim 2007 tarihinde TÜ Maçka Sosyal Tesisleri Konferans Salonu nda kurs düzenlenecektir. Kurs Bafllang ç Tarihi : 5 Ekim 2007 Cuma Kurs Bitifl Tarihi : 7 Ekim 2007 Pazar Kurs Günleri : Cuma-Cumartesi-Pazar Kurs Süresi : 18 Saat (Toplam) Kurs Ücreti : 220 YTL Kurs Yeri : TÜ Maçka Sosyal Tesisleri Konferans Salonu Maçka- stanbul Kurs E itmeni : Mehmet fienol, Yarg tay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Önemli Konular: Kursa kat l m ücreti ile ilgili fiubemizin fl Bankas Pangalt fiubesi nolu banka hesab na yat r ld gibi, fiubemize de bizzat baflvuru yap larak ödeme yap labilmektedir. Banka kanal ile yap lan ödemelerde Kurs Ad, Kat l mc n n Ad, Soyad, Oda Sicil No nun yaz l oldu u dekontun MO stanbul fiubesi nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir. Kursa kat l mda Odam z üyesi olma flart aranacakt r. Kurslar sonunda s navda baflar l say lan meslektafllar m za verilecek Bilirkifli Yetki Belgesi 5 y l geçerlidir. Kursa kat l m ile ilgili ulafl m, konaklama vb. giderler kursiyerlerin kendilerince, ö len yemekleri giderleri fiubemizce karfl lanacakt r. Kurs son baflvuru tarihi 02 Ekim 2007 Sal günü mesai bitimine kadard r. Kursla ilgili Ayr nt l Bilgi için 05 Ekim 2007 Cuma SABAH 09:00-09:50 1. Ders 09:50-10:00 Ara 10:00-10:50 2. Ders 10:50-11:00 Ara 11:00-11:50 3. Ders 12:00-13:30 Yemek Aras ÖGLE 13:30-14:20 4. Ders 14:20-14:30 Ara 14:30-15:20 5. Ders 15:20-15:30 Ara 15:30-16:20 6. Ders KURS E T M SAATLER 06 Ekim 2007 Cumartesi SABAH 09:00-09:50 7. Ders 09:50-10:00 Ara 10:00-10:50 8. Ders 10:50-11:00 Ara 11:00-11:50 9. Ders 12:00-13:30 Yemek Aras ÖGLE 13:30-14: Ders 14:20-14:30 Ara 14:30-15: Ders 15:20-15:30 Ara 15:30-16: Ders 07 Ekim 2007 Pazar SABAH 09:00-09: Ders 09:50-10:00 Ara 10:00-10: Ders 10:50-11:00 Ara 11:00-11: Ders 12:00-13:30 Yemek Aras ÖGLE 13:30-14: Ders 14:20-14:30 Ara 14:30-15: Ders 15:20-15:30 Ara 15:30-16: Ders 16:30 S nav stanbul Sanayi Odas 6. Grup nflaat ve Prefabrik Yap elemanlar Sanayi Meslek Komitesi nin talebi üzerine 19 Temmuz 2007 tarihinde, stanbul Sanayi Odas nda bir toplant gerçeklefltirilmifltir. Toplant da sektörün geliflimi ve öneminden söz edilerek e itimli kalifiye elemana ihtiyaç duyuldu u vurgulanm fl ve BETON VE HAZIR BETON Beton ve Haz r Beton konusunun Mesleki E itim Alan ve Dallar içindeki nflaat Teknolojisi alan nda yeni bir dal olarak aç lmas hususu ele al nm flt r. Bu toplant ya flubemizden yönetim kurulu üyemiz Nergiz VASFIO LU kat lm flt r. 42

13 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZ NE YÖNEL K TOPLANTI - 24 A ustos 2007 Cumhuriyet döneminin siyasal yap lar ndan olan ve Odam z taraf ndan düzenlenen 50 Y lda 50 Eser Projesi ne giren Atatürk Kültür Merkezi, 1999 y l nda Kültür Bakanl stanbul 1 No lu Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu taraf ndan kültür varl olarak tescil edilmesine ra men; statik, elektrik ve tesisat aç s ndan sorunlar oldu u ve güvenli ve ihtiyac karfl lamad gerekçeleri ile y k l p, yerine yenisi yap lmas fikri ile tescilin kald r lmas na yönelik Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan yap lan giriflimlere müdahale etmek amac yla fiube Yönetim Kurulumuz bu konuyu gündemine al p, Sekreter Üye Rezan BULUT, Sayman Üye Nusret SUNA, yönetim kurulu üyemiz Nergiz VASFIO LU, Oda Sicil No lu üyemiz Gülsun PARLAR dan oluflan bir komisyon kurmufltur. Bu komisyon mevcut yap n n statik durumu ile ilgili bir rapor haz rlama giriflimlerine bafllam fl olup, konuya yönelik Atatürk Kültür Merkezi nin statik proje müelliflerinden üyemiz TÜ nflaat Fakültesi emekli ö retim üyelerinden Prof. Dr. smet AKA y komisyon toplant s na davet ederek, kendisi taraf ndan yap ile ilgili sözlü bilgilendirmeler al nm flt r. Çal flmalar devam edip, bu çal flmam z üyelerimize, kamuoyuna ve bas na, ilgili kurum ve kurulufllara, sivil toplum örgütlerine yönetim kurulumuz taraf ndan iletilecektir. HRANT D NK C NAYET ZANLILARININ DURUfiMASI PROTESTOLARLA BAfiLADI stanbul'da 19 Ocak'ta öldürülen Agos Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Hrant Dink'in cinayet zanl lar n n 2 Temmuz 2007 tarihinde yap lan ilk duruflmas nda, aralar nda TMMOB temsilcilerinin de bulundu u iki bin kiflilik bir grup Befliktafl Adliyesi önünde sloganlarla bir araya gelerek, bir bas n aç klamas yapt. PROF. DR. FERRUH MÜFTÜO LU NU SON YOLCULU UNA U URLADIK 4881 sicil numaral üyemiz, TÜ nfl. Fak. Hidrolik Anabilim Dal ö retim üyesi Prof. Dr. Ferruh MÜFTÜO LU, de Fatih Camii nde k l nan ö le namaz n n ard ndan Topkap -Çaml k mezarl nda topra a verildi senesinde Akseki de do an Müftüo lu, 1965 de TÜ nflaat Fakültesi nden mezun olarak, ayn fakültenin Su Yap lar Kürsüsü nde asistan olmufl, y llar nda Londra Üniversitesi Chelsea College de Sibernetik Modeller alan nda doktora yapm flt da doçent, 1991 de de profesör olan Müftüo lu, kendi üniversitesinden emekli olmufltu. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak ailesine, arkadafllar na ve tüm yak nlar na baflsa l dileriz. fiaban ORMANLAR TOPRA A VER LD TMMOB Mimarlar Odas n n ve 20. dönem ( ) Genel Baflkan fiaban ORMANLAR, 17 Temmuz 2007 tarihinde Bostanc Kulo lu Camii nde k l nan ö le namaz n n ard ndan Kurtköy Mezarl 'nda topra a verildi. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak ailesine, arkadafllar na ve tüm yak nlar na baflsa l dileriz. KESK, D SK ve çeflitli demokratik kitle örgütlerinin de destek verdi i eyleme TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan Hüseyin Yeflil ile TMMOB'ye ba l odalar n stanbul birimlerinden çok say da temsilci kat ld. Adliye önünde yap lan bas n aç klamas TMMOB stanbul KK Sekreteri Tores Dinçöz taraf ndan okundu. Nikah fiube üyelerimizden sicil numaral Ceylan DEM REL, Erdem ÖZKUL la 21 Temmuz 2007 de; fiube üyelerimizden Hüseyin DO AN n o lu Deniz DO AN 27 Temmuz 2007 de Müjde KURTULAN ile evlenmifltir. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak mutluluklar dileriz. VEFAT sicil numaral üyemiz Erdo an YILMAZ 26 Temmuz 2007 de; 2881 sicil numaral üyemiz Ali D Z O LU 22 Temmuz 2007 de; 5368 sicil numaral üyemiz Erda ÖZTÜRK 18 Temmuz 2007 de; 3884 sicil numaral üyemiz Mehmet U ur TABAR 9 Temmuz 2007 de; 4197 sicil numaral üyemiz zzet Bingül BAKIRCI 3 Temmuz 2007 de; sicil numaral üyemiz Ersin DÜZCE 14 Temmuz 2007 de aram zdan ayr lm flt r. nflaat Mühendisleri Odas stanbul fiubesi olarak ailelerine, arkadafllar na ve tüm yak nlar na baflsa l dileriz. 43

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular STANBUL BÜLTEN flubemizden fiubemizden haber ve duyurular fiubeler Aras Ortak Toplant 13 Ekim 2006 13 Ekim 2006 tarihinde fiubeler Aras Ortak Toplant yap ld. 55 flube yöneticisi, 7 konuk ve 8 merkez yöneticisi

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı