ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ"

Transkript

1 I.Yönergenin Amacı ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönergenin amacı tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesinin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde işletilmesi ile ilgili esasları belirlemektir. II. Yönergenin Kapsamı Madde 2. Bu Yönerge yukarıda sözü edilen Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alacak girişimcilere sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar. III. Tanım ve Kısaltmalar Madde 3. Bu yönetmeliğin metninde aşağıdaki kısaltmalar ve tanımlar kullanılmıştır: TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu, KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını, ÇOMÜ: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini, Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim Ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü, Kanun: 6170 sayılı kanunla değişen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu, Yönetmelik: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğini, Bölge: Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesini (ÇTGB) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme, TİDEB: Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı FP: Avrupa Birliği Çerçeve Programı/ları TEKMER: Teknoloji Geliştirme Merkezleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge ve/veya Teknopark veya Park olarak da anılacaktır): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknoparkı, Yönetici ve İşletici Şirket (Yönetici Şirket olarak da anılacaktır): Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulmuş olan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi ni (ÇTGBAŞ), Yönetici Şirket olarak da anılacaktır. 1/15

2 Girişimci (Kiracı olarak da anılacaktır): Çanakkale Teknopark (ÇTGB) ında oluşturulmuş mevcut alanları kiralamak veya kendi alanını inşa etmek yoluyla bölgede yer alıp, Bölgedeki hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri, Bölge İşletme Yönergesi: Bölgede yer alacak girişimcilere (kiracılara) sağlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları içeren, Yönetici Şirket tarafından hazırlanan yönergeyi, Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarında yapılanmasını gerek insan gücü ve teknik donanım olarak tamamlamış, gerekse doktora öğrencisi seviyesinde yeterli araştırma elemanı olduğu Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan yüksek öğretim kurumlarını, Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü, İdare Binası: Yönetici Şirketin Bölgede vereceği hizmetleri yürütebilmesi amacıyla istihdam edeceği personel tarafından kullanılacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içinde kuluçka ofisleri ve girişimcilere Yönetici Şirketçe kiralanan bölümlerin yer alabileceği ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, Üretim Birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacına uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce kurulan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini, Yenilik: Bir fikri, satılabilir yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi, Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağı ile karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü, Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme): Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları, Ar-Ge Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı mekanları, Ar-Ge'ye Dayalı Üretim Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin tümünün bu Bölgede gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin Bölge içersinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini, Ar-Ge Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri kapsar. Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan, alanında uzman Araştırmacı Personel, Yazılımcı Personel ile nitelikli destek personeli ve Ar-Ge faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarının planlanıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeldir. Yazılımcı Personel: Yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp yazılım geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeli, Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik, fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri, 2/15

3 Araştırmacı Personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde/yüksek teknoloji enstitülerinde çalışan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan uzman personeli ifade eder. IV. İlgili Mevzuat Madde 4. Bu Yönerge, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 12 Mart 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca hazırlanmış ve 19 Ocak 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzeltilmiştir. V. Genel Hususlar Madde 5. Yönergenin bu maddesinde Çanakkale Teknoparkın vizyonu, amaçları ve Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu hakkında bilgi verilmiştir. 1. Teknoparkın Vizyonu: Şirketlerin, generasyonları aşan bilgi ve ürün üreterek insanlığın faydasına sunmasına yardımcı olmak en öncelikli vizyonudur. Üniversite ile sanayi kuruluşları arasındaki etkin bir işbirliği kurmak, üniversitenin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve alt yapı imkanlarının ekonomik değere dönüştürülmesi ve akademik bilginin ticarileştirilmesini sağlamak, işletmelere teknoloji transferi konusunda destek olmak, araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçilikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen teknoparklarının arasına girerek Dünya üzerinde AR-GE için bir çekim merkezi olmak Parkımızın vizyonu içinde yer almaktadır. ÇOMÜ mezunlarının Teknoparkta çalışabilmesi ve lisansüstü tezlerin endüstri sorunlarının çözümüne yönelik olarak hazırlanması öngörülmektedir. 2. Teknoparkın Amaçları: Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, tasarım kalitesini yükseltmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları oluşturmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı oluşturmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak, Ar-Ge yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede Ar- Ge yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmalarında yardımcı olmaktır. Bölge yatırımcılarına projeye dayalı yatırım fikirlerinde destek olmak, yapacakları projelerle ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarından nasıl faydalanacakları konusunda bilgilendirmek ayrıca Parkın amaçları arasında yer almaktadır. Çanakkale ili ve bölgesinin yüksek teknolojiye dayalı ürünler ve bilgi üretmeye başlaması bir başka amacıdır. VI. Bölgeye İlişkin Bilgiler Madde 6. Bu maddede bölge sınırları ve bölge imar planına ilişkin bilgiler verilmiştir. 1. Bölge Sınırları: Bölge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sarıcaeli Kampusu içerisinde mülkiyeti Hazineye, irtifak hakkı Teknoparka ait olan toplam ,27 m² lik alandır. 3/15

4 2. Bölge İmar Planı: Bölge içi imar planları ve imar planı değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bölgenin Yönetici Şirketince hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu uygulamalar Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yapılır. VII. Bölgeye Başvuru ve Kabul Madde 7. Teknoloji ve yazılım üreten/geliştiren, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için Ar-Ge çalışmaları yapan ve bu kapsamda projesi olan ve projeleri teknopark değerlendirme kriterlerine uygun görülen firmalar Teknoparkta yer almak üzere başvuruda bulunabilir. Başka bir kamu veya uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen projeler yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmayacak olup, başka bir Bölgede iken Ar-Ge faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesinin ardından Ar-Ge projesi ve süreci yönünden bu madde kapsamında yeniden incelenecektir. 1. Başvuru süreci: Başvuru süreci Teknopark internet sitesinde belirtilen başvuru ücretinin verilen hesap numarasına yatırılması ve yine internet sitesinden elde edilen Başvuru Formlarının firmalar tarafından doldurulmasıyla başlar. 2. Değerlendirme ve Karar süreci: Firmanın tamamlamış olduğu başvuru formları en az ikisi üniversite öğretim üyelerinden olmak üzere toplam üç hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerin en az ikisi tarafından onaylanan firma ile proje süresine uygun olarak sözleşme yapılarak ofis kiralanır. 3. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu: Başvuru formları ve ekleri eksiksiz, okunaklı ve gerçek bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır. Bilgilerin noksan ve/veya yanlış olduğu sözleşmeden sonra tespit edilmesi halinde Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetki ve hakkına sahiptir. Ayrıca girişimcilerin yasal yükümlülüklere uymaması, yapılan hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda da Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetki ve hakkına sahiptir. VIII. Teknolojik Ürün Proje Başvurusu ve Kabul Madde 8. Teknolojik ürün, toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü belirtmektedir. İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar- Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli olan yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla, Teknopark içerisinde yapabilirler. 1. Başvuru süreci: Başvuru süreci Teknopark internet sitesinde belirtilen başvuru ücretinin verilen hesap numarasına yatırılması ve yine internet sitesinden elde edilen Başvuru Formunun firma tarafından doldurulmasıyla başlar. Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için bu madde doğrultusunda oluşturulan komisyonun bu madde hükmü kapsamındaki inceleme kriterlerine göre Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, prosesin ve ürünün neden olabileceği çevre kirliliği ile çevre ve insan sağlığını korumak için alınacak tedbirleri, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, Pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte yazılı olarak yönetici şirkete müracaat eder. 4/15

5 2. Değerlendirme ve Karar süreci: Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Yatırım Fizibilite Raporu nun yönetici şirkete teslimini takiben, üçü öğretim elemanı ve ikisi sektörden olmak üzere, en az beş kişilik Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu yönetici şirket tarafından oluşturulur ve üç ay içerisinde bu komisyon tarafından yatırıma yönelik inceleme ve değerlendirme yapılır. Teknolojik ürünün yatırım talebinin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu, teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binanın da gösterildiği Bölge alanının tümünü kapsayan vaziyet planı ile aynı binaya ilişkin uygulama projeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici şirkete bildirir. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli üretim izin belgeleri Bölge yönetici şirketi aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.. 3. Belge ve Bilgilerin Doğruluğu: Başvuru formları ve ekleri eksiksiz, okunaklı ve gerçek bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır. Bilgilerin noksan ve/veya yanlış olduğu sözleşmeden sonra tespit edilmesi halinde Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetki ve hakkına sahiptir. Ayrıca girişimcilerin yasal yükümlülüklere uymaması, yapılan hatanın/eksikliğin düzeltilmemesi veya tekrar edilmesi durumunda da Yönetici Şirket sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetki ve hakkına sahiptir. IX. Firmaların Bölgedeki Faaliyet Süreci Madde 9. Bu maddede firmaların bölgeye taşınmadan önce, taşınırken ve bölgedeki faaliyetleri süresince ofis alanlarında, ortak alanlarda, ofise girer çıkarken uyması gereken kuralları kapsamaktadır. Ayrıca bölgede faaliyetlerin izlenmesi ile ilgili form ve belgeler bu maddede ele alınmıştır. 1. Bölgedeki Faaliyetlerde Uyulması Gereken Hususlar a. Firmaların bölgeye taşınmadan tamamlanması gereken işlemler 1. Girişimciler Kanun, Yönetmelik, Sözleşme, Bölge İşletme Yönergesi ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak tüm düzenlemelere, taleplere ve ÇOMU Kampus ile Teknopark Bölge kurallarına uymakla yükümlüdürler. Girişimciler başvurmaları ve kabul edilmeleri durumunda Yönetici şirket ile sözleşme (Kira Sözleşmesini) imzalayarak sözleşmede belirtilen şartları da kabul etmiş olurlar. Bu nedenle Girişimciler başvuru formunu doldurmadan önce Bölge, Bölgedeki faaliyetler ve bu faaliyetlerin yönetim ve denetimi ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeleri dikkatle okumalıdırlar. 2. Yönetici Şirketin Bölgeye kabul edilmesine karar verdiği girişimciler ile Yönetici Şirket arasında Teknopark Kira Sözleşmesi imzalanır. Ayrıca girişimci Yönetici Şirket tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeleri doğru, eksiksiz ve zamanında sunmasına dair Girişimci Taahhütname Formunu kira sözleşmesi yapılması esnasında imzalar. b. Firmaların bölgeye taşınırken uyması gereken hususlar 3. Bölgeye yeni taşınacak Girişimciler kendilerine Yönetici Şirketçe bildirilen taşınma ile ilgili kurallara uymakla yükümlüdürler. Teknoparka taşınma ve Teknoparktan taşınma işlemleri mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde ise Teknopark Yönetimi ile mutabakata varılan yönteme göre yapılır. Girişimciler, tır veya kamyon gibi aşırı yüklü ve riskli taşıma araçlarının Bölgeye girişi için Yönetici Şirketten önceden izin almak zorundadırlar. 5/15

6 c. Firmaların bölgedeki faaliyetleri süresince uyması gereken hususlar 4. Girişimciler, aylık dönem içerisinde; -Firma Bilgilerinde ve iştigal konusunda, -Başlıca Ar-Ge/Yazılım Projesi konularında -Yürütmekte olduğu Ar-Ge/Yazılım projelerinde -Girişimciler tarafından doldurulan belgeler ve eklerindeki bilgilerde ortaya çıkan değişiklikler ve yeni başlatılan Ar-Ge/Yazılım projesi faaliyetlerini, takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Yönetici Şirkete sunmak zorundadır. Yönetici Şirket, girişimcilerin, bu konudaki gecikmelerinden dolayı oluşacak hak kayıplarından sorumlu değildir. Ayrıca: Bölgeye kabul edilen tüm Girişimcilerin taşındıktan sonra 15 gün içerisinde, 6170 sayılı kanunla değişik 4691 sayılı yasanın getirdiği muafiyetlerden faydalanacak personel bilgi formlarını (özgeçmiş, görev tanımı, işe başlama tarihi, 4 aylık SSK bildirimlerinin bir kopyasını ve varsa daha önce 4691 sayılı kanundan faydalanarak çalıştığı toplam çalışma süresini içerecek şekilde tanzim edilmiş) Yönetici Şirkete vermeleri gerekmektedir. 5. Ar-Ge çalışması yapmasa da Teknoparktaki girişimcilere destek olacak faaliyetlerde bulunan destek şirketleri (banka, hukuk danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, kargo, kafeterya ve KOSGEB- TEKMER vb. özel ve kamu sektörü organizasyonları) Teknoparka kabul edilebilecektir. d. Ofis alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar 6. Girişimciler kiraladıkları alanda Yönetici Şirketin izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz ve kiraladıkları alanlar dışındaki alanları işgal edemezler. Girişimciler, kendilerine kiralanan alanda yapacakları her türlü dekorasyon ve tamirat çalışmalarındaki gürültülü imalatları çalışma saatleri dışında yapmak zorundadırlar. Ofis alanlarının iç dekorasyonu binanın ana taşıyıcı yapısına zarar vermemek şartı ile Girişimcilere ait olup bu işler için hazırlanacak gerekli projeler için Yönetici Şirketten onay alınmak zorundadır. Girişimciler kiraladıkları alan ve ortak kullanım alanlarında sebep oldukları hasarları gidermekle yükümlüdürler ve kiraladıkları alanın bakımından da kendileri sorumludur. 7. Yönetici şirketçe belirlenmiş format dışında herhangi bir tanıtım aracı (reklam, afiş, pano, tabela v.b.) kullanılması Yönetici Şirketin onayı ile mümkün olabilir. 8. Girişimciler çevre temizliği, çöp toplama, atık giderme ve tehlikeli atıkların kontrolü konusunda Yönetici Şirketçe belirlenmiş esaslara uymakla yükümlüdürler. 9. Girişimciler kendisine tahsis edilmiş alanlardaki tüm güvenlik önlemlerini almakla sorumludurlar. Ayrıca, Yönetici Şirket tarafından önerilen ek güvenlik sistemlerine de uymakla yükümlüdürler. 10. Girişimciler, güvenlikle ilgili yapılacak olan kontrol, arama veya denetleme çalışmalarına, kendi işleri ile ilgili gizlilik hakkı gözetilmek kaydıyla izin verirler ve yardımcı olurlar. 11. Girişimciler işyerlerinde araştırma amacı dışında tehlikeli madde bulunduramazlar. Bu tür malzeme ile çalışmak zorunda olan Girişimciler Yönetici Şirketten izin almak ve sonrasında ilgili her türlü emniyet tedbirini almak zorundadırlar. 12. Girişimciler kullandıkları alana ait kira, elektrik, su, telefon, ısıtma/soğutma, faks vb. giderlerini ödemekle yükümlüdürler. Girişimciler ayrıca ortak kullanım 6/15

7 alanlarının giderleri ile hizmet giderleri için kullandıkları alanın metrekaresine göre tespit edilmiş ücretleri öderler. e. Ortak alanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar 13. Girişimci personeli, kendi kontrolü altındaki alanlarda ve ortak kullanım alanlarında (özel olarak ayrılmış alanlar hariç) Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile getirilen kısıtlamalara tabidir. 14. Yönetici şirket, imkanlar dahilinde Girişimci personel için özel araç park yeri tahsis edebilir. f. Bölgeye giriş çıkışlar 15. Yönetici Şirketten izin alan ziyaretçiler hafta içi 8:00 19:00 saatleri arasında Girişimci Şirketi ziyaret edebilir. Bu günler ve saatler dışında, ziyaretçiler Girişimci Şirketten bir personelin refakatinde ve Yönetici Şirketten izin almak koşuluyla işyerlerine girebilirler. g. Bölgedeki faaliyetlerin izlenmesi a. Faaliyet izleme formu 16. Girişimcilerin, Ar-Ge ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için Yönetici Şirketten aldığı bir faaliyet onay belgesi ile Maliye Bakanlığı na ve/veya taşra teşkilatına (Vergi Dairesine) başvuruda bulunması gerekmektedir. 17. Girişimciler; Bakanlık, Genel Müdürlük ve Maliye Bakanlığına iletmek amacı ile kanunda belirtilen amaca uygun olarak faaliyet göstermek ve yürüttüğü faaliyetlere yönelik Yönetici Şirket tarafından talep edilen her türlü veri, istatistik ve belgeyi doğru, eksiksiz, istenilen formatta ve zamanında sunmakla ve bu yönde yapılacak her türlü izleme ve denetim faaliyetlerine destek vermekle yükümlüdür. Girişimci, kira sözleşmesi ve bu yönergede belirtilen raporları Yönetici Şirketin belirlediği süre içinde istenilen biçimde teslim etmek zorundadır. Girişimcilerin vermekle yükümlü olduğu formlar uygun olduğunda Internet üzerinden doldurulabilecektir. Ayrıca; Girişimciler kiraladığı alanda Bakanlık, Genel Müdürlük ve Yönetici Şirket tarafından yapılacak/yaptırılacak her türlü kontrol, inceleme ve denetlemeye izin vermek ve kolaylık sağlamakla yükümlüdür. 18. Bölgedeki faaliyetler Yönetici Şirket tarafından izlenecek, Yönetici Şirketin gerekli gördüğü durumlarda Bölgede yürütülen faaliyetlerin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun, Bölge oluşturulmasında işbirliği yapılmayan Üniversite, ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'a veya TÜBİTAK'ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi istenebilecektir. b. Çalışan personel bilgi formu 19. Girişimciler, Yönetici Şirket tarafından hazırlanan forma/formlara uygun olarak, ilgili Ar-Ge projesine ait bilgileri takip eden ayın her ayın ilk on günü içerisinde Yönetici Şirkete vermek zorundadırlar. 20. Girişimciler, Uygulama Yönetmeliğin 4. maddesindeki tanımlara uygun olarak Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden istisna edilebilmesi için, bu personelinin listesini, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini ve de Ar-Ge ve Ar-Ge harici çalıştıracağı personel listesini Yönetici Şirket tarafından hazırlanan forma uygun olarak bölgede faaliyet göstermeye başladığı ilk 10 gün 7/15

8 içerisinde ve faaliyete devam ettiği her ayın ilk 10 günü içerisinde doldurularak Yönetici Şirkete teslim edecek ve Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından onaylanmış bu listelerle Maliye Bakanlığı na beyanda bulunacaktır. 21. Girişimciler, Yönetici Şirket tarafından hazırlanan forma uygun olarak beyan ettiği Ar-Ge ve yazılım projelerinde çalıştırdığı personelin diploma fotokopilerini veya hala öğrenci konumunda olanların öğrenci belgesini bölgede faaliyet göstermeye başladığı ilk 10 gün içerisinde Yönetici Şirket e teslim etmekle yükümlüdür. Girişimciler, aylık olarak beyan edeceği personelde bir değişiklik olması durumunda ilgili aya dair değişikleri içeren diploma veya öğrenci belgesini takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde Yönetici Şirkete teslim edecektir. 22. Yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına uygun olarak istihdam edilmeyen personel Kanunun getirdiği muafiyetlerden faydalanamaz. c. SGK bilgi formu 23. Girişimciler, Yönetici Şirket tarafından hazırlanan forma uygun olarak beyan ettiği SSK ya tabi olarak çalıştırdığı personele ait Aylık SSK bildirgelerinin bir kopyasını Yönetici Şirket e teslim etmekle yükümlüdür. 24. Kabul edilen Girişimcilerin Kanun kapsamında faaliyet gösterebilmeleri ve Kanunda tanımlanan haklardan yararlanabilmeleri için Girişimcilerin Bölgedeki birimlerinin Vergi Usul Kanununun 156. Maddesinde tanımlandığı gibi işyeri niteliğinde olmalı ve Bölgede çalışacak muafiyet kapsamındaki tüm personelin SSK kayıtlarında işyeri olarak Bölgedeki birim gözükmelidir. 3. Firmaların bölgedeki faaliyetlerinin denetlenmesi Bakanlığın denetim yetkilerine ilişkin esaslar; a. Bakanlık, Yönetici Şirket tarafından elektronik ortamda iletilen güncelleştirilmiş faaliyet ve uygulamalar ile ilgili hazırlanan raporları inceleyerek veya gerekli gördüğü hallerde Yönetici Şirketin ve girişimcilerin faaliyet ve uygulamalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak denetler. b. Bakanlık, bölgede kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren Yönetici Şirketi ve üçüncü şahısları uyarır ve belirli bir süre vererek bölgenin istenen amaca uygun faaliyete geçirilmesini ister. c. Bu sürenin sonunda, Yönetici Şirketin, amacın gerçekleştirilmesinde yeterli olmayacağının anlaşılması durumunda Bakanlık, görevli mahkemeye başvurarak Yönetici Şirketin faaliyetinin durdurulmasını veya feshini isteyebilir. Yönetici Şirketin feshi halinde, şirket ve yöneticileri hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık, Yönetici Şirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve üzerindeki taşınmazları kamulaştırır ve Bölgenin yönetimini başka bir Yönetici Şirkete verebilir. d. Denetim sürecinde Yönetici Şirket ve Girişimciler her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına vermekle yükümlüdür. e. Mali Denetim: Kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanacak olan Yönetici Şirket, Girişimciler, araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli ile vergi indiriminden yararlanacak olan sponsor firmaların denetlenmesi Maliye Bakanlığınca yürütülür. X. Firmaların Bölgede Yer Alma Seçenekleri 8/15

9 Madde 10. Bu maddede firmaların ofis kiralayarak ve bina inşa etme yoluyla bölgede yer alma seçenekleri ele alınmıştır. 1. Ofis Alanı Kiralama Projesi kabul edilen firmalar, teknoparktaki boş ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır. Firmaların yer tahsisi yapılırken teknoparkta gerçekleştireceği projelerin yürütülmesine için gerekli koşullar da göz önünde bulundurulur. Ofis alanı kira ücretleri metrekare üzerinden hesaplanır. Metrekare ücreti 11 TL+ KDV (%18) olup her yıl yönetici şirket genel müdürü tarafından artış veya azalış yapılarak karara bağlanabilir. Ayrıca ofis büyüklüğüne bağlı ortak giderler firma tarafından üstlenilir. Ortak giderler, çevre düzenlemesi, ortak alan ısınması, elektrik, su, temizlik, bina güvenliği, bakım ve onarım gibi giderleri kapsamaktadır. 2. Bina İnşa Etme a) Teknopark firmalarının kendi binasını inşa etmesi Daha geniş ve/veya özellikli bir bina ve/veya alana ihtiyaç duyan girişimciler, yapkullan-devret modeline benzer bir yapı içerisinde Bölge içinde faaliyet yapacakları bina için gerekli araziyi kiralayarak, binasını kendileri inşa edip belli bir kullanım süresi sonunda devretmek şartıyla kullanabilirler. Yap-kullan-devret modeli çerçevesinde Bölgede yer almak isteyen Girişimciler Yönetici Şirket tarafından belirlenecek mimari esaslar dahilinde mimari projelerini hazırlatıp onay alarak binalarını inşa edeceklerdir. b) Yatırımcı Olarak Ar-Ge binası inşa edilmesi: 1.Yatırımcı firmalar sadece kendi kullanımları için bina yapabilecekleri gibi, bina yapıp Ar-Ge firmalarına kiraya verebilirler ve kira geliri elde edebilirler. Girişimci firma bina yapımı için kiraladığı arazinin toplam alanı veya kendi kullanacağı binanın toplam kapalı alanı karşılığında, hangisi büyükse onun için yönetici şirkete m 2 başına 1 TL +KDV aylık kullanım bedeli öder. Bu bedel, mevcut kiracılar için her yıl enflasyon oranında artacaktır. Yeni kiracılar için bu bedeller Yönetici şirket genel müdürü tarafından her yıl artış veya azalış yapılarak karara bağlanabilir. Yap-kullan-Devret Modeli sözleşmenin süresi maksimum 25 yıl dır. Bu sürenin ardından yapılan binanın mülkiyeti ve her türlü hakları yönetici şirkete geçer. Kiracı bina ile ilgili o zamana kadar olan borçları ödemek zorundadır. 2. Eğer üretilen binada girişimci firmanın ihtiyacından fazla alan varsa bu alanlar diğer Ar-Ge firmalarına bu yönergenin 7. maddesine uygun olarak kiralanabilir ve kiranın % 15'i Yönetici şirkete aktarılır. İhtiyaçtan fazla alan %50 veya daha az olmalıdır. 3. Eğer bir yatırımcı sadece kiraya verme amaçlı bina yapıyorsa üretilen binadaki Ar-Ge ofisleri Yönetici Şirket tarafından belirlenen bedel üzerinden diğer Ar-Ge firmalarına bu yönergenin 7. maddesine uygun olarak kiralanır ve kiranın % 35'i Yönetici şirkete aktarılır. c) Teknoparkta Arazi AR-GE çalışması yapılması Yatırımcı firmalar sadece kendi kullanımları ve tarım veya yer bilimleri gibi arazi çalışmaları gerektiren konular için yer kiralayarak AR-GE yapabilirler. Bu tür kiralamalarda arazinin tamamı kira ücretine dahildir. Girişimci firma kendi kullanacağı arazi karşılığında yönetici şirkete m 2 için 1 TL +KDV aylık kullanım bedeli öder. Bu tür kiralamalarda süre maksimum 25 yıldır. Bu bedel, mevcut kiracılar için her yıl enflasyon oranında artacaktır. Yeni kiracılar için bu bedeller Yönetici şirket genel müdürü tarafından 9/15

10 her yıl artış veya azalış yapılarak karara bağlanabilir. Arazinin içine, arazinin emsal olarak toplam metrekaresi %10 unu geçmeyecek büyüklükte AR-GE maksatlı laboratuar veya ofis yapılabilir. Kira sözleşmesinin iptal olması veya bitmesi ile binanın mülkiyeti ve her türlü hakları yönetici şirkete geçer. Kiracı bina ile ilgili o zamana kadar olan borçları ödemek zorundadır. XI. Üniversite ile olan işbirliği ve ilişkiler Madde 11. Bu maddede öğretim üyelerinin bölgede çalışması, üniversite ile eğitim, araştırma ve sosyal amaçlı işbirliklerinin kapsamı verilmiştir. 1. Öğretim Üyelerinin Bölgede Çalışması a. Yönetici Şirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. b. Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile tam zamanlı veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Bu kapsamdaki tüm uygulamalarda Kanun ve Yönetmeliğin belirlediği esaslar dikkate alınır. c. Öğretim Elemanlarının çalıştıkları kurumlardan izin alma esasları kurumlarca düzenlenir. Bölgede, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanlarının görevlendirilmeleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünün belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılır. d. Girişimcilerin kurum onayından sonra birlikte çalışacakları öğretim elemanı ile yapılacak işin tanımı, süresi, ödenecek ücret gibi hususları içeren bir sözleşme yapmaları ve sözleşmenin bir kopyasını Yönetici Şirkete iletmeleri gerekmektedir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden önce sona ermesi durumunda Yönetici Şirkete derhal yazılı bilgi vermelidirler. e. Girişimci ve öğretim elemanları arasında yapılan sözleşmeler tarafları bağlayıcı nitelikte olup doğabilecek sorunlarda kurum ve Yönetici Şirketin hak ve sorumluluğu yoktur. f. Kanun ile getirilen vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi için öğretim elemanlarına yapılan ödemelerin vergi usul ve iş kanunlarında tanımlandığı gibi ücret kapsamında olmalıdır ve sözleşme süresince öğretim elemanı Girişimci bordrosunda yer almalıdır, yapılacak tüm ödemeler bordroda gösterilmelidir. g. Girişimcilerin Bölge kapsamında istihdam edeceği her nevi personel nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluk girişimcilere aittir. Girişimci personeli Bölge dahilinde güvenlikle ilgili her türlü uyarıyla uyacaktır. Girişimci personelinin uygunsuz davranışlarından Girişimci de sorumlu tutulacaktır. 4. Eğitim İşbirliği Çanakkale Teknopark ortak proje ve tez çalışma konularında üniversite ve sanayi arasında işbirliğini sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirebilir ve teşvik etmek yönünde katkı sağlamaya çalışır. Teknopark aracılığı ile üniversite öğrencilerine staj imkanı, kısmi zamanlı çalışma imkanı ve mezuniyet sonrası kendi meslek alanlarında iş bulma kolaylığı sağlanabilir. 5. Araştırma İşbirliği 10/15

11 Ortak yürütülecek projelerde üniversiteye ait araştırma imkanları, laboratuarlar ve araştırma merkezlerinin kullanımı konusunda işbirliği sağlanır. 6. Sosyal Amaçlı İşbirlikleri Teknopark çeşitli konferans salonlarında Türkiye ve dünya genelinde uzman bilim adamlarının veya uzman personelin görüşlerini paylaşacağı konferans, kongre, panel ve çalıştaylar düzenleyebilir. Bunun yanında bünyesinde barındırdığı şirketlerin birbirleriyle ve üniversite öğretim elemanları ile işbirliği sağlamaları için tanışma ve bilgilendirme törenleri gerçekleştirebilir. Ayrıca Ar-Ge firmalarını yerinde ziyaretler ile ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapmaya çalışır. Misafirhane, açık spor alanları, cafe ve sosyal tesisler gibi düzenlemelerle şirketlerin bağlantı kurmalarını ve bağlantılarını güçlendirmelerini teşvik edebilir. XII. Hizmetler Madde 12. Bölgede sunulan hizmetler, Bölgenin amaçları ve Girişimcilerin talepleri doğrultusunda oluşturulur. Girişimciler tarafından Bölgede karşılanması beklenen taleplerin başında Ar-Ge çalışmalarının yürütülebileceği, fiziksel ve sosyal çevre gelmektedir. Bölgenin fiziksel ve sosyal yapısını ise burada sunulacak olan hizmetler belirleyecektir. Bölgede, Girişimciler tarafından yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra üretim sürecini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları da yürütülecektir. Girişimciler firma yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve yürütecekleri Ar-Ge çalışmaları açısından farklılıklar göstereceklerinden dolayı talepleri de farklı olacaktır. Bölgede Üniversitenin insan ve fiziki altyapısı kullanılarak sunulacak olan hizmetler/ürünler Girişimcilerin farklılıklarından doğan taleplere cevap verebilecek geniş bir yelpaze içerisinde belirlenmiştir. Ayrıca şirket kendisi tarafından verilmeyen fakat dışarıdan ihale yoluyla satın alınan hizmetlerin, Girişimcilerin taleplerini ve beklentilerini ne oranda karşıladığını izler ve sunulan hizmetlerin kalitesini bünyesinde oluşturacağı birimler aracılığıyla denetler. Yönetici şirket tarafından karşılanamayan ve dışarıdan ihale yoluyla satın alınan hizmetler için de denetim sorumluluğu Yönetici Şirkete aittir. 1. Arsa ve/veya Ofis gelişimi hizmetleri Yönetici Şirket, firma yapısı ve büyüklüğü, faaliyet alanı ve Ar-Ge çalışmaları açısından farklılıklar gösteren Girişimcilere farklı seçenekler sunarak, onların bu alandaki taleplerini karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca Bölge içinde seminer, konferans, panel, kongre, Ar-Ge fuarı ve yazılım pazarı gibi sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmesine imkan sağlayacak bina ve tesislerin inşa edilmesi ya da uygun başka binalardan kira yoluyla yararlanılması Yönetici şirketin görevleri arasındadır. 2. Bölgeyi canlandıracak, çekici kılacak bilimsel ve sosyal etkinlikler Bölgede düzenlenecek seminer, konferans, panel, kongre Ar-Ge fuarı ve yazılım pazarı gibi etkinlikler Bölgeyi canlandıracak ve çekici kılacaktır. Ayrıca yerleşke içerisinde düzenlenen sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler ile Girişimcilerin katılabilecekleri diğer Üniversite etkinlikleri de Bölgeyi cazip kılacak etkinliklerdir. 3. Danışmanlık Hizmetleri 11/15

12 Mali ve hukuk danışmanlıkları, Patent ve Marka Tescil ofisleri özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların gelişimleri açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla, Yönetici Şirket Bölgenin gelişmesine paralel olarak bünyesinde hukuk danışmanlığı ile mali danışmanlık birimleri Patent Bilgi Ofisi oluşturulacaktır. Girişimcilerin ihracat potansiyelini, dolayısıyla uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla birçok danışmanlık hizmetleri alınacaktır. Ayrıca yatırımcılar ulusal ve ulusları arası fonlardan faydalanabilmeleri için çeşitli projeler konusunda kuluçka merkezi ve proje ofisinden bilgi alabilecektir. 4. Altyapı Hizmetleri Altyapı hizmetleri; Başta internet ve telefon ağı gibi iletişim hizmetleri olmak üzere, su, elektrik, ısıtma/soğutma hizmetleri sunulması Yönetici Şirket tarafından karşılanır. Yönetici Şirket tarafından karşılanan bu hizmetlerin giderleri, rayiç bedel ya da tarife üzerinden kiracılardan tahsil edilir. Ayrıca, ortak alanların işletme ve hizmet giderleri de girişimcilerden kullandıkları alanla orantılı şekilde tahsil edilir. Ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek ısınma, elektrik ve su sistemindeki arızalar Yönetici Şirket tarafından istihdam edilecek personelle giderilir. Yönetici Şirket, talep üzerine ve ücret karşılığı bu konuda girişimcilere teknik destek sağlayabilir. 5. Bakım Onarım Hizmetleri Bölge binalarındaki ortak kullanım alanlarında meydana gelebilecek ısınma, elektrik ve su sistemindeki arızalar Yönetici Şirket tarafından istihdam edilecek personelle giderilir. İstendiğinde Yönetici Şirket, Girişimcilere ücreti karşılığı bu konularda teknik destek sağlayacaktır. 6. Çevre düzenleme Bölgede yeşil alan ve otopark olarak ayrılan alanların bakımı Yönetici Şirket tarafından yapılır. 7. Güvenlik Bölge binalarının dış güvenliği Yönetici Şirket tarafından sağlanır. 8. Temizlik Yönetici Şirket, Bölge binaları içerisinde yer alan ortak kullanım alanlarının temizliğinden sorumludur. Girişimciler ise kiraladıkları mekanların güvenliğinden ve temizliğinden sorumludurlar. Ayrıca, ortak alanların ve binanın temizliği ile çevre bakımı için yapılan giderlerle bina güvenliği için alınan önlemlere ilişkin giderlere, girişimcilerin alanı oranında belirlenecek aidatla katılırlar. 9. Kafeterya ve restoran işletmeciliği Bölgeyi canlandıracak sosyal hizmetlerin en önemlilerinden biri olan ve Bölgede Girişimci olma yönündeki taleplerin artmasında etkili olacak hizmetlerin başında gelen restoran ve kafeteryalar, belirlenen firma veya kişilere kiralanarak işletilecektir. Gerektiğinde bu ve benzeri sosyal alanlar yap işlet veya yap işlet devret sistemi ile yaptırılabilir. 10. Yangın alarm ve söndürme sistemi 12/15

13 Tüm Bölge arazi ve binalarında yangın alarm ve söndürme araç ve cihazları mimari projelerde belirtilen yerlere Yönetici Şirket tarafından temin edilerek yerleştirilir ve devamlı bakımları yaptırılır. 11. Sosyal ve kültürel hizmetler Girişimci çalışanları, Üniversitenin sağladığı ve kendi personeli ve öğrencilerine açık olan sosyal ve kültürel hizmetlerden talep üzerine Üniversite izni ve yönetimce belirlenecek ücret karşılığı yararlanabileceklerdir. 12. Girişimcilerin talepleri doğrultusunda sunulacak diğer hizmetler Girişimcilerin talepleri sonucu ve/veya zamanla ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaç ve hizmetler de, imkanlar ölçüsünde ve ücret karşılığı Yönetici Şirket tarafından karşılanır. XIII. Yönetici Şirket Yetki ve Görevleri Madde 13. Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu Yönetici Şirket, anonim şirket şeklinde kurulmuştur. Yönetici Şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Yönetici Şirket genel müdürlüğüne atanacaklarda, en az lisans derecesinde üniversite mezunu olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az doksan veya eşdeğeri bir puan alması şartı aranır. Sınavların geçerlik süreleri bulunmamaktadır. Yönetici Şirket, 6170 sayılı kanunla değişik 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca Kanun ve Yönetmelikle kendisine verilmiş olan aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür; a. Bölge arazisinin kamulaştırılmasının yapılması veya yaptırılması, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi ve denetlenmesi, b. Bölgenin yönetimi ve işletilmesi, c. Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması, d. Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması, e. Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi, f sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması, g. Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, 13/15

14 h. Bölgenin, Üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, Üniversite imkanları yetersiz ise, yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması, i. Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması, j. Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve Girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması, k. Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının Genel Müdürlüğe verilmesi, l. Bölgede yer alan Girişimcilerin Üniversite ve Ar-Ge merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması, m. Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya Ar-Ge projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK a veya TÜBİTAK ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi, n. Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge personelinin listesinin, Ar- Ge projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi, o. Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması, p. Teknoparkın daha iyi çalışabilmesi için gerekli altyapı projelendirme ve yerleşim planları değişiklikleri, eklemeleri için önerilerde bulunmak, Genel Müdürlükten onay alınan öneriler için gerekenlerin yapılması, q. Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması, r. Teknoparkın alt ve üstyapılarına zarar verenlerin tespit edilmesi ve bu zararların tazmininin sağlanması s. Bakanlık tarafından gerekli görülen denetimlerde her türlü bilgi ve belgeyi denetim elemanına verilmesi, t. Yönetici Şirket, bu Yönergedeki şartlara ilave olarak Girişimci ile yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen şartları da yerine getirmesi ile yükümlüdür. Ayrıca Yönetici Şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda Girişimcilere eğitim, inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin sağlanması ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji Laboratuarları ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve 14/15

15 ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde de bulunabilir. XIV. Genel Müdürlüğe Verilecek Bilgiler Madde 14. Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının ve kullanılan ödeneklere ilişkin iş programının ve termin planının, Bölge İşletme Yönergesinin bir kopyasının verilmesi ve her türlü yönerge değişikliğinin bildirilmesi, faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmalar, veri, bilgi ve istatistikler Genel Müdürlüğe verilecektir. XV sayılı Kanun Gereğince Firmalara Uygulanacak Muafiyet ve İstisnalar Madde 15. Firmalara 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince uygulanacak Muafiyet ve İstisnalar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde işletilecektir. XVI. Yönergenin Yürürlüğe Girmesi ve Değişiklikler Madde 16. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Prof. Dr. Sedat Laçiner Prof. Dr. Akın Pala Doç. Dr. Mehmet Akbulut Sefer Kaya Üzen Mustafa Hayreddin Dereli Serdar Susuz Çağdaş Yüksel Ramazan Güre /15

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kanun No. 4691 Kabul Tarihi : 26.6.2001 Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları

Detaylı

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı,

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı, 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞ İŞTİRME BÖLGESB LGESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. 2 yeni işletmelerin i kurulmasında girişimcilere imcilere ve özellikle teknik girişimcilere imcilere yardımc

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası 4691 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ I. GENEL HÜKÜMLER BÖLGENİN KİMLİĞİ Madde 1- Bölgenin adı, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'dir. 03/01/ 2013 tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/4085

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) destek ve muafiyet uygulamaları Nurettin Aktepe Hacettepe Teknokent A.Ş. Yasal Dayanaklar: a) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu:

Detaylı

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM Bölgenin Kimliği... 2 Amaç... 2 Kapsam... 2 Hukuki Dayanak... 2 Kısaltmalar ve Tanımlar... 2 Kısaltmalar ve Tanımlar... 3 Kısaltmalar ve Tanımlar... 4 İKİNCİ BÖLÜM Bölgenin

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Haziran 2006 - Istanbul INVESTCO Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Ajanda I. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) Yapısı II. TGB lerde Sağlanan Destek ve Muafiyetler

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Döküman Kodu: Y-0001 Yürürlük Tarihi: 15.08.2003 Revizyon No: 0 Sayfa: 1/16 İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ KISIM Amaç... 2 Kapsam...2 Hukuki Dayanak... 2 Kısaltmalar ve Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR: GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR: 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na ilişkin 12.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

TEKNOKENTLERDE TEŞVİK VE DESTEKLER 1. BÖLÜM

TEKNOKENTLERDE TEŞVİK VE DESTEKLER 1. BÖLÜM TEKNOKENTLERDE TEŞVİK VE DESTEKLER 1. BÖLÜM Bu makalemizin içeriği; 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun ve 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014 KONU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 12 Mart 2014 tarihli 28939

Detaylı

6170 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

6170 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6170 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6170 Kabul Tarihi : 02.03.2011 MADDE 1-26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/13 TARİH: 14.03.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/13 TARİH: 14.03.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/13 TARİH: 14.03.2011 KONU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlanmıştır. 12.03.2011 tarih 27872 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Sayı: 16 1 Şubat 2005

Sayı: 16 1 Şubat 2005 Sayı: 16 1 Şubat 2005 Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Ocak 2005 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Anayasanın

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Tanımlar. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Tanımlar. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Değişiklik Öncesi Madde Metni Tanımlar Madde 3 Bu Kanunun uygulamasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, o) Teknisyen:

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No. 4691 (6170 sayılı Kanun Ekli) Kabul Tarihi : 26.6.2001 Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin

Detaylı

KANUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Mart 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27872 KANUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6170 Kabul Tarihi: 2/3/2011 MADDE 1 26/6/2001 tarihli ve 4691

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

Vergi Kimlik Numarası Hakkında Kanun TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

Vergi Kimlik Numarası Hakkında Kanun TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Vergi Kimlik Numarası Hakkında Kanun 935 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 936 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 937 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Kırıkkale Üniversitesi Teknokent'e kimler başvurabilir? a- Türkiye nin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU Ömer AYDEMİR* 28 ÖZ Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM.

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz (İKBU) Üniversitesi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.03.2011 Sayı: 2011/73 Ref: 4/73

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.03.2011 Sayı: 2011/73 Ref: 4/73 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.03.2011 Sayı: 2011/73 Ref: 4/73 Konu: TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGELERĐ KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN YAYINLANMIŞTIR 13.03.2011 tarih ve 27873 sayılı Resmi Gazete de 6170

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası: 4691 Kabul Tarihi: 26/6/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 6/7/2001-24454

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası: 4691 Kabul Tarihi: 26/6/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 6/7/2001-24454 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası: 4691 Kabul Tarihi: 26/6/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 6/7/2001-24454 Güncelleme Tarihi: 12/03/2011 Amaç MADDE 1 - Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARISI TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARISI TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ 11.09.2008 TS/BTK/08-06 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARISI TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Kanun taslağı, özellikle yeni Ar-Ge Faaliyetleri

Detaylı

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU A) TANIMLAR; Araştırma ve geliştirme (AR-GE) Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/16 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ

İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ İ N Ö N Ü Ü N İ V E R S İ T E S İ M A L A T Y A T E K N O L O J İ G E L İ Ş T İ R M E B Ö L G E S İ İ Ş L E T M E Y Ö N E R G E S İ T a r i h 0 6. 10. 2 0 1 1 V e r s i y o n 2 0 1 1 / 0 0 1 Sayfa No:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı Teknokent Nedir? Teknokentler, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT. www.sakaryateknokent.com

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT. www.sakaryateknokent.com SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş. SAÜ-TEKNOKENT www.sakaryateknokent.com Teknokent Nedir? 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre tanım: Teknokent; 1. Yüksek/ileri

Detaylı

Bu sözleşmede kısaca Atek olarak adlandırılacaktır. Atek, Ar-Ge alanlarının 2. maddede tanımlanan bölümlerini tahsis eden tüzel kişidir.

Bu sözleşmede kısaca Atek olarak adlandırılacaktır. Atek, Ar-Ge alanlarının 2. maddede tanımlanan bölümlerini tahsis eden tüzel kişidir. AR-GE ALANI TAHSİS SÖZLEŞMESİ 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Tahsis Eden : ANTALYA TEKNOKENT YÖN.VE İŞL. A.Ş. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent Uluğbey Ar-ge Binası kat:2 Ofis:5 Kampus, ANTALYA 07058 Bu

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 2012 YILI FAALİYETLERİ 15 Adet tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 5 adet Ar- Ge

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna 5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna 5.12.2.1. Yasal düzenleme (6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 8.maddesiyle değişen bölüm )6170 sayılı Kanunun8 7 nci maddesi

Detaylı

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; 7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 1. Giriş Bu Tebliğin

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. )

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. ) Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 6.6.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam SERBEST BÖLGELER KANUNU - 3218 (15.6.1985 t. 18785 s. R.G. ) MADDE 1 Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE- 1 : Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu nda öğrenim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı Kavramsal Çerçeve 5746 Ar-Ge Merkezi Tasarım Merkezi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ... ANABİLİM DALI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI NA

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ... ANABİLİM DALI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI NA ...201 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ... ANABİLİM DALI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI NA Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde yapılması öngörülen, yürütücüsü olduğum... başlıklı ve detayları aşağıda

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ VE İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 2/42 5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 1 Tasarım Merkezleri nin Ar-Ge Merkezleri ne sağlanan destek

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; BOREN öncelikleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları dikkate alınarak, belirlenecek alanlarda

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ* Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim üyesi ve idari personelin özel sektör

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma

Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ DOKTORA SONRASI ARAġTIRMA PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĠ (FÜ-DOSAP) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma Programının uygulama

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı