Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 þirketler grubu

2 Jeneratör üretimi ve enerji santralleri kurulumiþletim faaliyetleri ile sektörün lider firmalarýndan biri olan Kazancý Holding, enerji sektöründeki çalýþmalarýný 1984 yýlýndan beri sürdürmektedir. Son yýllarda doðal gaz daðýtým, turizm ve tarým sektörlerine de girerek yatýrýmlarýna devam eden Kazancý Holding, bünyesinde bulundurduðu þirketleriyle, Türkiye nin önde gelen holdingleri arasýnda yer almaktadýr. Aksa Þirketler Grubu, Jeneratör, Enerji Üretim, Kiralama, Satýþ ve Pazarlama, Servis ve Yedek Parça, Makina Sanayi, Turizm, Doðal Gaz Daðýtým ve Tarým þirketlerinden oluþmaktadýr. Ali Metin Kazancý Baþkan Aksa Jeneratör, 25 yýldan fazla bir süredir Türkiye'de pazarýn lideri olmayý sürdürmekte ve son 5 yýl içerisinde geniþleyen faaliyetleri ile toplam yýllýk satýþýnýn, yarýsýný yurt dýþýna ihraç ederek dünya pazarýnda da önemli bir baþarý elde etmektedir. Teknoloji yatýrýmlarýný sürekli artýran Aksa Jeneratör, Türkiye deki ilk doðal gazlý jeneratörü üreterek bir ilki daha gerçekleþtirmiþtir. Bunun yanýnda kojenerasyon projeleri de aðýrlýklý olarak devam etmektedir. ÖNCELÝKLERÝMÝZ Tüm faaliyetlerinde "insan" faktörüne her zaman öncelik vermek ve verimli hizmet anlayýþýna inanmak; kaliteye ve sisteme önem vererek tüm müþterilerimizin ve çalýþanlarýmýzýn dünyalarýný aydýnlatmaya devam etmek, jeneratör ve enerji sektöründe dünyanýn önde gelen kuruluþlarýndan biri olmaktýr. 1

3 Aksa Jeneratör, biri Ýngiltere de olmak üzere toplam 3 adet üretim tesisiyle dünyadaki önemli jeneratör üreticisi firmalarýn arasýnda yer almaktadýr. Uzun yýllardýr jeneratör pazarýnýn en güçlü firmasý olan Aksa Jeneratör, yaygýn satýþ ve servis aðýyla da müþterilerinin gereksinimlerini karþýlamaktadýr. AKSA GÜNEÞLÝ m 2 kapalý alan AKSA MAHMUTBEY m 2 kapalý alan AKSA ÝNGÝLTERE m 2 kapalý alan olmak üzere toplam m 2 alanda en ileri teknolojileri kullanarak üretim yapmaktadýr. Aksa Jeneratör, yurt dýþýnda 10 ofisi ve yurt içinde ise 20 APC (Aksa Power Center) ile müþterileriyle buluþmaktadýr. Türkiye deki tartýþmasýz üstünlüðünün yaný sýra, dünyanýn her noktasýna ihracat yaparak bulunduðu ülkelerde de liderliði hedefleyen Aksa Jeneratör ün yurt dýþý ofisleri: Cezayir Çin Dubai Irak Ýngiltere Ýran Kazakistan Kýrgýzistan Nijerya Singapur Aksa 2 Mahmutbey - Ýstanbul Dubai Ofisi Singapur Ofisi Kýrgýzistan Ofisi Ýngiltere Ofis ve Fabrikasý Kazakistan Ofisi Türkiye - Ankara Ofisi 2-3 JENERATÖR

4 Fabrikalarýnda kaliteli ekipmanla donatýlmýþ montaj hatlarýna, test imkanlarýna, tam otomatik sac metal üretimine ve boyama merkezlerine sahip olan Aksa, her tip kontrol ve güç daðýtým panolarýnýn dizayný ve üretimini yaparak müþteri taleplerine cevap vermektedir. Üretiminde, teknolojileri ve kaliteleri uluslararasý pazarlarda kanýtlanmýþ; marka motorlar ile ve alternatörler kullanýlmaktadýr. 4-5 JENERATÖR

5 jeneratör Portatif Jeneratörler Aydýnlatma Kulesi Dizel, Kabinli Jeneratörler Aksa jeneratör setleri, dünya genelindeki tüm coðrafi ve iklim þartlarýnda kanýtlanmýþ bir baþarýya sahiptir. Üretim yelpazesinde; 1) Benzinli taþýnabilir jeneratör setleri 2,2-11 kva 2) Dizel jeneratör setleri kva 3) Gazlý jeneratör setleri kw (CHP birimleri dahil) 4) Marine yardýmcý jeneratör setleri. Onan Marine jeneratör setleri 5) Mobil jeneratör setleri 6) Her tür jeneratör seti aksesuarlarý örneðin; Ses yalýtýmlý kabinler Konteynerler Senkronizasyon panolarý Römorklar...vb bulunmaktadýr. 6-7 JENERATÖR

6 jeneratör Dizel Jeneratörler Doðal gazlý Jeneratörler DOÐAL GAZLI JENERATÖRLER Yakýt taþýma ve depolama problemi bulunmayan, ekonomik yakýt maliyetiyle tasarruf saðlayan, düþük ses seviyesiyle konut ve hastane gibi yerlerde de rahatlýkla kullanýlabilen, düþük egzost emisyon deðerleriyle çevre dostu olan doðal gazlý jeneratörlerin Türkiye deki ilk üreticisi Aksa Jeneratör dür. KOJENERASYON Kojenerasyon sistemi, elektrik ve faydalý ýsý enerjisinin eþ zamanlý olarak tek yakýttan saðlanmasýdýr. Kojenerasyon teknolojisi; geleneksel jeneratör metotlarýnda atýlan ýsý enerjisini kullanarak %85-90 a varan çevrim verimi saðlar. Kojenerasyon sistemine sahip iþletmeler kendi elektrik enerjilerini üretmelerinin yanýnda, proseslerinde kullandýklarý buhar, sýcak su, soðutma gibi ýsý ihtiyaçlarýný da ayný sistemden elde edebilmektedirler. Aksa Jenerator Sanayi A.Þ. sahip olduðu tecrübe ve geniþ ürün portföyü sayesinde 100 KW dan 15 MW a kadar olan motor tipleriyle kojenerasyon sistemlerini, müþterilerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda üretmekte ve servis hizmetlerini yerine getirmektedir. 8-9 JENERATÖR

7 enerji 33 MW Mardin Enerji Santrali Aksa Enerji Üretim A.Þ. elektrik ve ýsý santralleri kurulmasý iþletilmesi ile enerji daðýtýmý ve satýþý konularýnda faaliyet göstermektedir. Aksa Enerji, güç üretim projelerinde; 24 MW Siirt Enerji Santrali - Proje geliþtirme ve dizayn - Mühendislik - Ekipman temini - Araþtýrma ve geliþtirme - Ýnþaat ve montaj - Ýþletme ve uygulama - Proje finansý - Servis ve yedek parça - Elektrik ve ýsý satýþý konularýnda kurulu santralleri, tecrübeli teknik kadrosu ile hizmet vermektedir E N E R J Ý

8 enerji 24 MW Hakkari Enerji Santrali Aksa Enerji Üretim A.Þ. Türkiye ve yurt dýþýnda kurmuþ ve iþletmekte olduðu toplam 369 MW güçteki 9 adet enerji santrali ile elektrik üretimi ve satýþýný gerçekleþtirmektedir. Doðal gaz ve petrol türevleri ile çalýþan Türkiye de 150 MW lýk yurt dýþýnda ise 95 MW lýk santral yatýrýmlarýna devam eden Aksa Enerji; yenilenebilir enerji kaynaklarý konusunda Türkiye nin deðiþik bölgelerinde rüzgar ve hidroelektrik santralleri kurulmasýna yönelik ölçüm ve fizibilite çalýþmalarýný da yürütmektedir. Rüzgar enerjisi konusunda 40 MW lýk 2 adet santral için üretim lisansý alarak yatýrýma geçmiþtir. 24 MW Ýdil Enerji Santrali E N E R J Ý

9 enerji 130 MW Samsun Enerji Santrali Hidroelektrik santralleri için 365 MW lýk 5 projede fizibilite ve proje çalýþmalarýna devam etmekte olup, toplam 77 MW lýk 3 adet santral için lisans almýþ ve yatýrýma geçmiþtir. Linyite dayalý elektrik santralleri konusunda proje çalýþmalarýna da devam eden Aksa Enerji, toptan ve perakende elektrik satýþý, elektrik daðýtýmý, elektrik enerjisi ithal ve ihracatý için gerekli lisanslarýný almýþ ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye de ve yurt dýþýnda 1995 yýlýndan beri müþterilerinin ekonomik ve güvenilir elektrik ve ýsý ihtiyaçlarýný karþýlayan Aksa Enerji, elektrik üretimi daðýtýmý ve satýþý konularýnda yatýrým ve faaliyetlerini arttýrarak sürdürmektedir. 87 MW Kýbrýs Enerji Santrali E N E R J Ý

10 servis ve yedek parça Aksa Servis ve Yedek Parça A.Þ. nin, Ýstanbul - Yenibosna da bulunan merkez ofisinin yaný sýra, müþteri potansiyeline göre oluþturulmuþ 7 adet bölge müdürlüðü bulunmaktadýr. Satýþ sonrasý hizmetleri de yurt çapýnda, bu müdürlüklere baðlý 110 adet yetkili servis ile yürütülmektedir. Þirket, 200 ün üzerinde gezici ekipleri ile bakým ve yedek parça satýþýný saðlamaktadýr. Þirkete gelen arýza talepleri internet üzerinden online olarak kullanýlan stratejik servis yazýlýmý ile yapýlmaktadýr. Bu sistem ile arýza ve bakýmlar anlýk takip edilip, arýza talepleri 24 saat boyunca anýnda deðerlendirilir ve servis araçlarýnda bulunan Araç Takip Sistemi (GPS) ile arýza talebine en yakýn ekip yönlendirilerek, arýza giderilir. Aksa Servis, deneyimli mühendis, teknisyen ve modern cihazlarla donatýlmýþ servis araçlarý ile teknik bilgi aktarýmý, arýza ýslahý, periyodik bakým, kontrol, ihtiyacýnýzýn belirlenmesi ve sisteminizle en uygun entegrasyonu, eski cihazlarýnýzýn modernizasyonu gibi konularda müþterilerine çözümler sunmaktadýr. Türkiye de John Deere Marine motorlarýnýn distribütörlüðünü yapan Aksa Servis, TSE EN- ISO 9000 belgesi sahibidir SERVÝS VE YEDEK PARÇA

11 kiralama Aksa kiralama, yurt içi ve yurt dýþý kiralýk jeneratör ihtiyaçlarýný, geniþ ürün yelpazesi, kiralama parký ve Türkiye geneline yayýlmýþ 8 hizmet noktasý ile karþýlamaktadýr. Aðýr þartlarda çalýþmaya uygun, ses izolasyon kabinli gruplar ile hizmet vermekte olan Aksa Kiralama, yaptýðý senkron gruplar ile istenilen her güçte enerji temini saðlayabilmektedir. Benzinli, dizel, doðal gaz / LPG yakýtlý, aydýnlatma kuleli, otomatik, manuel ve kabinli jeneratör setleri ile 5 kva kva arasý güçlerde müþteri taleplerini karþýlamaktadýr. Bütün Büyük Organizasyonlarda... Türkiye de gerçekleþtirilen tüm büyük organizasyonlara imzasýný atan Aksa Kiralama, Ýstanbul Nato 2004 Zirvesi, Eurovision 2004, UEFA Þampiyonlar Ligi Finali 2005 ve Universiade 2005 Ýzmir organizasyonlarýnda kesintisiz enerji temini saðlayarak gücünü kanýtlamýþtýr JENERATÖR KÝRALAMA

12 satýþ ve pazarlama Aksa, enerji üretimindeki faaliyetlerinin yaný sýra Aksa Satýþ ve Pazarlama A.Þ. firmasý ile; FUJI ELECTRIC markalý klimalarý Türkiye pazarýna ve CIS ülkelerine satýþ ve satýþ sonrasý desteði ile sunmaktadýr. Duvar, yer-tavan, tavan, kaset, kanallý tip cihazlarýnýn yaný sýra; 2003 yýlýnda sektörde bir ilk olarak, hem duvara hem de tavana montaj yapýlabilen duvar-tavan tipi cihazýný da pazara sunan AKSA, ürün çeþidini giderek geniþletmiþtir. Türkiye soðutma ve iklimlendirme pazarýnda 1990 yýlýndan beri faaliyet gösteren AKSA, 1994 yýlýnda Japon Fuji Electric cihazlarýný tüketicinin beðenisine sunmuþtur. AKSA Türkiye geneline yaygýn 120 yi aþkýn bayi ve 100 ü aþan yetkili teknik servisi ile müþterilerine Fuji Electric kalitesini en uygun fiyata sunmaktadýr. FUJI ELECTRIC split klima cihazlarý; düþük enerji sarfiyatý, kalitesi ve yüksek müþteri memnuniyet oranlarýyla kýsa sürede dikkat çekmiþtir. Fuji Electric klima cihazlarý uluslararasý kalitenin bir simgesi olarak "JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION " kuruluþunun verdiði "JQA-2005 sertifika numaralý Japon Kalite Güvence Belgesi" sahibidir SATI Þ VE PAZARLAMA

13 makina 1984 yýlýnda kurulan Aksa Makina Sanayi A.Þ. grup içerisindeki en eski þirketlerden biri olup, kamu kuruluþlarýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yönelik ticari faaliyetlerde bulunmaktadýr. Araç transmisyon sistemleri üretimi ve bu sistemlerin bakým ve servisini saðlamak için Alman Renk AG firmasýnýn ortaklýðý ile Renk Transmisyon San ve Tic. A.Þ. yi kuran Aksa Makina Sanayi faaliyetlerini artýrarak sürdürmektedir. Standart dýþý (özel) üretim Simülatör projeleri Araç transmisyon sistemleri Aksa Makina AQAP 120 ve ISO 9001 ile sertifikalarýna sahiptir M A K Ý N A

14 doðal gaz AKSA 2003 yýlýnýn sonlarýndan itibaren T.C. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu nun (E.P.D.K.) düzenlemeleri çerçevesinde lisans hakkýný elde ettiði bölgelerde çalýþmalarýna baþlamýþ ve öngörülen sürelerden önce gaz daðýtýmýna geçmiþtir. Grubumuzun sahip olduðu doðal gaz daðýtým lisanslarý ve sorumluluk bölgeleri; BALIKESÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. (BALGAZ) olarak Balýkesir þehrini; BÝLECÝK - BOLU DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. olarak Bolu, Bilecik, Bozüyük, Söðüt, Ýnönü, Çukurhisar, Pazaryeri þehirlerini; DÜZCE - EREÐLÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. (DERGAZ) olarak Düzce, Karadeniz Ereðli, Gülüç, Alaplý, Kaynaþlý ve Konuralp þehirlerini; MANÝSA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. (MANÝSAGAZ) olarak Manisa, Akhisar, Turgutlu þehirlerini kapsamaktadýr. Bu bölgelerin yaný sýra teknik iþbirliði içerisinde olduðumuz Sivas, Gemlik, Çatalca-Hadýmköy, Bandýrma bölgelerinde doðal gaz yatýrýmlarý büyük ölçüde tamamlanmýþ olup, tüketicinin kullanýmýna sunulmuþtur. Balýkesir DOGALGAZ

15 doðal gaz AKSA doðal gaz grubuna ait þirketlerimiz 2004 yýlý içerisinde yatýrýmlarýný hýzla tamamlayarak doðal gaz daðýtým aðýnýn plan, dizayn, inþa, geniþleme ve iþletme operasyonunu þartnamelerinde belirtilen sürelerinden çok önce tamamlamýþ ve sorumluluðunu taþýdýðýmýz þehirlerdeki halkýmýzýn doðal gazla tanýþmasýný saðlamýþtýr. Lisans bölgelerinde þebeke yatýrýmlarý hýzla sürdürülmektedir yýlý sonunda bölgeler toplamýnda, aboneye ulaþýlmasý hedeflenmektedir. Müþteri memnuniyetini doðal gaz sektöründe de öncelikli hedef olarak belirleyen AKSA, 26 yýllýk deneyimiyle güvenilir bir marka olarak, uzman teknik ekibiyle ekonomik gaz daðýtýmýný en son teknolojileri kullanarak gerçekleþtirmektedir DOGALGAZ

16 tarým Aksa Tarým, toplamlarý dönüme varan TÝGEM den (Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü) 30 yýllýðýna kiraladýðý Samsun-Gelemen ve Tekirdað-Ýnanlý çiftlikleri ile AB Standartlarýnda süt ve et üretimi tesisleri yatýrýmý yapmaktadýr yýlýnda özelleþtirmeye açýlan Ýnanlý Tarým Ýþletmesi (Tekirdað) ve Gelemen Tarým Ýþletmesi'ni (Samsun) kiralayan kuruluþumuz tarýmsal alandaki yatýrýmlarýna devam etmektedir. Toplam dönümlük bir arazide bulunan bu iþletmelerde ana projeler; baþlýk süt sýðýrcýlýðý tesisi baþlýk besicilik tesisi baþlýk koyunculuk dekar seracýlýk - 10 ton'luk yem fabrikasý tesisi Tekirdað - Ýnanlý kurulumu ile gerçekleþtirilmektedir. Modern ve teknolojik saðým sistemlerine sahip tümü bilgisayar entegreli tarým iþletmelerinde, hayvan hareketleri barkod sistemi ile izlenmektedir. Maksimum hijyen ortamý saðlanan bu tesisler ülkemizin önde gelen tarým ve hayvancýlýk kuruluþlarýndan biri haline gelmeyi hedeflemektedir. Bu projelerden sonra meyve fidancýlýðý, sebze tohumculuðu, sebzecilik gibi daha farklý tarýmsal faaliyetler de gerçekleþtirilecektir. Samsun - Gelemen T A R I M

17 turizm Turizm sektöründe en iyiyi hedefleyen Aksa Þirketler Grubu, Antalya nýn Kemer ilçesinin Göynük beldesinde Toros daðlarýnýn Akdeniz in masmavi sularý ile birleþtiði çam ormanlarý içinde yer alan Mirada Del Mar Oteli ile ilk turizm yatýrýmýný gerçekleþtirmiþtir. Sýra dýþý mimarisi ve çevre düzenlemesi ile dikkat çeken otel, tamamen restore edilip yenilenmiþ, yepyeni bir hizmet ve kalite anlayýþýyla sektörde yerini almýþtýr. Yaklaþýk m 2 alana sahip, yatak kapasiteli, 5 yýldýzlý ve çaðlar boyu birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ olan Kemer de misafirlerinin tüm ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir biçimde özel olarak tasarlanan Mirada Del Mar Oteli, 1990 yýlýndan bu yana, kusursuz doða güzelliði ile eþsiz konforu bir araya getirmektedir. Son olarak, Erciyes bölgesinde 650 yatak kapasiteli 3 yeni dað otelini de bünyesine katan grubun bu sektördeki hedefi, yatýrýmlarýna devam ederek, 2007 yýlýnýn sonunda 4000 yatak kapasitesine ulaþmaktýr. KONUMU: Denize sýfýr özel plaj, Kemer 9 km., Antalya Hava limaný 45 km. KONAKLAMA: 493 Standart Oda, 29 Quatro Triple Oda, 12 Suit, 8 Aile Odasý. ODA ÖZELLÝKLERÝ: Uydu yayýnlý TV, minibar, küvetli banyo, air-condition, merkezi ýsýtma, uluslararasý direkt telefon, müzik yayýný, saç kurutma makinesi, halý kaplý zemin, balkon ve kasa. SPOR: Çocuklar ve yetiþkinler için kapalý ve açýk yüzme havuzlarý, kaydýrak, her türlü su sporlarý. 6 Tenis kortu, bilardo, squash, bisiklet, masa tenisi, dart, mini futbol ve voleybol. RESTAURANTLAR: 1 Ana Restaurant, 3 A La Carte Restaurant (Kapalý alan 1064 kiþi, açýk alan 450 kiþi kapasiteli) SAÐLIK KLUBÜ: Sauna, Türk Hamamý, Masaj, Jakuzi ve Fitness Center. BAR: 6 Bar, Eðlence ve Disko SEMÝNER-TOPLANTI-KONGRE: 220 kiþi kapasiteli ve tam ekipmanlý toplantý salonu T U R Ý Z M

18 5. element! Hayatta öyle kavramlar vardýr ki onlar olmasaydý bildiðimiz yaþam da olmazdý. Bugün elektrik enerjisi de bunlardan biri. Ýþte bu bilinçle hareket eden Aksa Jeneratör, her güç ve tipteki ürünleri, satýþ sonrasý hizmet anlayýþý, yedek parça desteði ve kiralama hizmetleriyle yýllardýr hayata enerji veriyor. JENERATÖR 32

19 Genel Müdürlük Evren Mah. Gülbahar Cad. 1. Sokak Güneþli Ýstanbul - Türkiye Tel : Faks: Fabrika Taþocaðý Yolu No: 22 Mahmutbey Baðcýlar, Ýstanbul - Türkiye Tel : Faks: Aksa Servis ve Yedek Parça Basýn Express Yolu Cemal Ulusoy Cad. No: 33 Yenibosna, Ýstanbul - Türkiye Tel : pbx Faks : Cezayir Ofisi Aksa Algeria 20, Rue D'Anjou, Hydra, Alger Tel : Faks : Ýngiltere Ofisi Aksa International (UK) Ltd. Lister Petter Industrial Estate, Church Road, Cam, Dursley, Glos. GL11 5PY, United Kingdom Tel : Faks : Nijerya Ofisi Aksa Generators (W.A.) Ltd. 99, Oduduwa Crescent, Ikeja Gra, Lagos, Nigeria Tel : Faks : Çin Ofisi Aksa Çin (Suzhou) Zhongxin City, 128 Donghuan Road, Room 706 Suzhou,China P.R. China Tel : Faks : Ýran Ofisi Aksa Ýran Apartment 22, the 6th Floor Dasto Building, No:1421 Vali-e-Asr Ave. Tehran, Iran Tel : Faks : Singapur Ofisi Aksa Far East (Pte.) Ltd. 94 Tuas Avenue 11, Singapore Tel : Faks : Dubai, B.A.E Ofisi Aksa Ortadoðu Post Box No 18167,Warehouse LC07 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates. Tel : Faks : Kazakistan Ofisi Aksa Central Asia Kazakhstan Ltd. 111/48 Furmanova Str. Almaty, Kazakhstan Tel : / 41 Faks : Irak Ofisi Aksa Irak Sahed Al-Wathik, Al Wahda St. 909 Baghdad, Iraq Tel : Kýrgizistan Ofisi Aksa Central Asia Ltd. 40 Manas Str. Bishkek, Kyrghyz Republic Tel : Faks :

DÜNYA, AKSA JENERATÖR İLE HAYATA DEVAM EDİYOR. Benzin, Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri

DÜNYA, AKSA JENERATÖR İLE HAYATA DEVAM EDİYOR. Benzin, Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri DÜNYA, İLE HAYATA DEVAM EDİYOR., Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri DİZEL SETLERİ 50 Hz., / 2 V. GÜÇ cos φ:0,8 kva GÜÇ MOTOR Marka RPM AJD 28 22,4 26,4 29 D AJD

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Otel Bilgisi Sherwood Breezes Resort Sherwood Breezes Resort; Lara Kundu mevkiinde denize sıfır konumda bulunmaktadır. Tesis, 499 odası ile misafirlerine konforlu hizmet sağlamaktadır. Tesis; ana restoran,

Detaylı

DÜNYA, AKSA JENERATÖR İLE HAYATA DEVAM EDİYOR. Benzin, Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri

DÜNYA, AKSA JENERATÖR İLE HAYATA DEVAM EDİYOR. Benzin, Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri DÜNYA, İLE HAYATA DEVAM EDİYOR., Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri DİZEL SETLERİ 50 Hz., 0 / 230 V. GÜÇ cos φ:0,8 kva GÜÇ MOTOR Marka RPM AJD 33 28 33 22,4 26,4

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Adres : WOW Airport Hotel stanbul Dünya Ticaret Merkezi 34149 Yeþilköy - stanbul / Türkiye Tel : 00 90 212 468 30 00 Faks : 00 90 212 468 30 40 Web Adresi : www.wowhotelsistanbul.com E-mail : info@wowhotelsistanbul.com

Detaylı

Otel Bilgisi. Taksim International Abant Palace

Otel Bilgisi. Taksim International Abant Palace Otel Bilgisi Taksim International Abant Palace Doğanın tam ortasında, huzurla ve konforun birleştiği bir yer düşünün, işte orası Abant Palace Hotel'dir... Şehirden uzaktan 4 mevsimin güzelliğini yaşamak

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

VAKFIMIZ SİZ DEĞERLİ PERSONELİMİZ İÇİN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİNE AİT OLAN GALAXY BEACH OTEL İLE ANLAŞMA YAPMIŞTIR.

VAKFIMIZ SİZ DEĞERLİ PERSONELİMİZ İÇİN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİNE AİT OLAN GALAXY BEACH OTEL İLE ANLAŞMA YAPMIŞTIR. VAKFIMIZ SİZ DEĞERLİ PERSONELİMİZ İÇİN DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİNE AİT OLAN GALAXY BEACH OTEL İLE ANLAŞMA YAPMIŞTIR. km, Antalya havaalanına 135 km mesafededir. Galaxy Beach Hotel, Akdeniz'in incisi

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 FACT SHEET PGS ROSE RESIDENCE BEACH HOTEL 5* HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 Adres: Atatürk Bulvarı, Yenimahalle 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel: (+90)242 814 56 00 Fax: (+90)242 814 55 52 E-Mail: Web: info@rosehotels.com.tr

Detaylı

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2012 YAZ LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel & 1. Sınıf Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya /

Detaylı

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel Otel Bilgisi Büyük Abant Oteli Büyük Abant Oteli Abant Gölü Milli Parkı mevkiinde, tertemiz havası ve büyüleyici güzelliği ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamaktadır. A'la carte restoranı ve barıyla

Detaylı

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 KONUM Muğla Dalaman Ölüdeniz Kuruluş Tarihi 1995 Renovasyon Tarihi 2014 Toplam Arazi Toplam 11652 m² Posta Adresi Belceğiz Mah. 226 Sk. No:10 48340 Ölüdeniz-Fethiye-Muğla/Türkiye

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel Otel Bilgisi Limak Arcadia Golf Resort Otel Etkileyici bir Akdeniz manzarasına karşı, plajın hemen yanında yer alan Limak Arcadia Golf Resort, etkileyici mimarisi ile palmiye ağaçları arasında görkemli

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Bu modern aile oteli, 2 ayrı bölümden ve 4 bloktan oluşuyor. Otelin özel plajı ve 2 aquaparkı var. Modern bir dekorasyona

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KONSEPT 2012 YAZ CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KATEGORİ : Club & Hotel Letoonia/ 5 Yıldızlı Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : Paçarız Burnu Mevkii - P.O. Box 63 48300 Fethiye Muğla

Detaylı

1960 lı yıllardan bu yana, Kazancı Holding olarak, her zaman kaliteli ürün ve güvenilir hizmet sunmak için çalıştık.

1960 lı yıllardan bu yana, Kazancı Holding olarak, her zaman kaliteli ürün ve güvenilir hizmet sunmak için çalıştık. 1960 lı yıllardan bu yana, Kazancı Holding olarak, her zaman kaliteli ürün ve güvenilir hizmet sunmak için çalıştık. Kurumsal çatı altındaki tüm şirketlerimiz de, bu bilinçle müşteri memnuniyeti odaklı

Detaylı

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 Sayın Feyzullah DEMİRKALE; Öncelikle Oruçoğlu Termal Resort a göstermiş olduğunuz nazik

Detaylı

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir.

: Toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve Ölüdeniz e 2,5 km mesafededir. Adı : Montana Pine Resort Açılış Tarihi : 1993 Kategori Pansiyon Adres Havaalanı Ölüdeniz : 4 Yıldız : Yarım Pansiyon : Hisarönü, Ölüdeniz, 49304 Fethiye-Muğla, Turkey : 65 km (Dalaman Havalimanı) : 2,5

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

Akreditasyon, Avrupa Akreditasyon Birliðinin (EA), Uluslararasý Akreditasyon Forumunun (IAF) ve Uluslararasý Laboratuvar Akreditasyonu Birliðinin (ILAC) gibi uluslararasý akreditasyon birliklerine üye

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT UZAKLIK TESİSİN AÇILIŞ YILI 01.05.2002 KONUM KONYAALTI RENOVASYON HAVALİMANINA UZAKLIK 20 KM SINIF ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 6 KM SEZON ADRES Akdeniz Bulv.1.Sokak

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA 2015 YAZ SEZONU FACTSHEET OTEL ADI ADRESİ : KARMIR RESORT & SPA : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA TELEFON : 444 58 70 FAX : +90 242 815 20 61 WEB ADRESİ E-MAİL KATEGORİ PANSİYON

Detaylı

AKSA MAKĠNA SANAYĠĠ A.ġ. AKSA TEKNOLOJĠ A.ġ. 1. ORGANĠZASYON YAPISI :

AKSA MAKĠNA SANAYĠĠ A.ġ. AKSA TEKNOLOJĠ A.ġ. 1. ORGANĠZASYON YAPISI : AKSA MAKĠNA SANAYĠĠ A.ġ. AKSA TEKNOLOJĠ A.ġ. 1. ORGANĠZASYON YAPISI : 1 AKSA MAKĠNA SANAYĠĠ A.ġ. AKSA TEKNOLOJĠ A.ġ. 2. ĠġTĠRAKLER/ORTAKLIK YAPISI : ĠġTĠRAKLER : AKSA TEKNOLOJĠ A.ġ (%90) ORTAKLAR : KAZANCI

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. Otel Bilgisi Mukarnas Spa Resort İsmini bir bezeme deseni türünden alan ve mimarisine de bunu yansıtan Mukarnas Spa Resort, sizin için bir otelden daha fazlası... Mimarisini Selçuklu döneminden esinlenen,

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. 1948 Garanti Koza 1948 1952 1976 1983 1987 1990 2000 2004 2005 1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 11. - 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. Gayrimenkul Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Göynük - Antalya - Türkiye Telefon : +90 242 815 17 50 (Pbx) Faks : +90 242 815 17 60 Web : www.majesty.com.tr E-Mail : info.lamerart@majesty.com.tr

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort

Otel Bilgisi. Limak Lara De Luxe Otel Resort Otel Bilgisi Limak Lara De Luxe Otel Resort Şehrin merkezine yakın ve denize sıfır şekilde konumlanmış olan Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, bölgenin en özel tesislerinden biridir. Uzak Doğu konseptiyle

Detaylı

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir.

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir. Şirket Profili Antak Enerji, Akdeniz Bölgesinde Fotovoltaik Modül üretim tesislerini kuran ve üretime başlayan ilk Türk firmasıyız. Firmamız Fotovoltaik modül üretim sektöründe 2010 yılından beri sürdürmektedir.

Detaylı

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ ADRES : GÖYNÜK- KEMER-ANTALYA KATEGORİ : 5 STARS HOLIDAY VILLAGE (Licence nr.3188) ALAN : 42.700M2 ISO 9001:2008 Qua.Mng.System ISO 22000:2005 Food Saf.Mng.System TELEFON : +90 242 815 14 50 MAVİ BAYRAK

Detaylı

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 1 GENEL BİLGİLER Açılış Tarihi 1996 LOKASYON Son Yenileme 2016 Kategori 5* Toplam Alan 48.000 m² Konsept Ultra Her şey Dahil / UHD (18.05.2016-02.10.2016)

Detaylı

ADENYA RESORT HOTELS & SPA

ADENYA RESORT HOTELS & SPA KONUM Adı Açılış Tarihi 10 Haziran 2012 Kategori 5* / De Lux Hotel Adres Türkler Mahallesi, Gölcük Cad. No:19, 07400 Alanya, Antalya, Türkiye Yüz ölçümü 15,000 m 2 Bina saysı 1 Yüz ölçümü 2 Blok 6 Kat

Detaylı

DÜNYA, AKSA JENERATÖR İLE HAYATA DEVAM EDİYOR. Benzin, Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri

DÜNYA, AKSA JENERATÖR İLE HAYATA DEVAM EDİYOR. Benzin, Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri DÜNYA, İLE HAYATA DEVAM EDİYOR., Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri DİZEL SETLERİ 50 Hz., 0 / 230 V. GÜÇ cos φ:0,8 kva GÜÇ MOTOR Marka RPM AJD 33 28 33 22,4 26,4

Detaylı

LARA ODALAR ADET BÜYÜKLÜĞÜ

LARA ODALAR ADET BÜYÜKLÜĞÜ HİZMETLERİMİZ BAYİ TOPLANTILARI SEMİNERLER SENDİKA, VAKIF, DERNEK TOPLANTILARI YURTDIŞI TURLARI YURT İÇİ TURLARI GRUPLAR İÇİN GÜNLÜK GEZİ AKTİVİTELERİ TAKIM ÇALIŞMASI İÇERİKLİ EĞLENCE ORGANİZASYONLARI

Detaylı

2016 YAZ FACT SHEET. Kuruluş yılı 2010 Rönovasyon 2014

2016 YAZ FACT SHEET. Kuruluş yılı 2010 Rönovasyon 2014 2016 YAZ FACT SHEET Otelin adı Onkel Resort Beldibi Kuruluş yılı 2010 Rönovasyon 2014 Yüz ölçümü 8000 m2 Adres Göynük Mah. Başkomutan Atatürk cad.no: 171 Beldibi /Antalya Telefon +90 242 824 9292 Fax.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

SĠDE CROWN SUNSHINE YAZ SEZONU HER ġey DAHĠL KONSEPT

SĠDE CROWN SUNSHINE YAZ SEZONU HER ġey DAHĠL KONSEPT SĠDE CROWN SUNSHINE 2018 YAZ SEZONU HER ġey DAHĠL KONSEPT Gündoğdu turizm merkezinde kurulan tesisimiz, Manavgat a 15 km, Antalya Havalimanı na 55 km ve Side Antik Kentine 12 km uzaklıktadır. 10.000 m2

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side Antalya

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir.

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir. KATEGORİ: 5 Yıldızlı bir oteldir.( ULTRA ALL INCLUSIVE ) ADRES: Bahçelievler Cad.No 119 Turgutreis / TELEFON : +90 252 /3820000 FAX:+90 252/3820101 WEB SİTESİ:www.lablanchehotel.com E.MAİL: info@lablanchehotel.com

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2

FACTSHEET. Toplam kapalı alan : 15.000 m 2. : Oda Kahvaltı-Yarım Pansiyon Toplam açık alan : 80.000 m 2 1 FACTSHEET GENEL BİLGİLER - İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MESAFELER Otel sahibi : Doğan Jeotermal Gruop Sezon : 12 ay Kategori : Özel Belgeli Tesis Toplam kapalı alan : 15.000 m 2 Pansiyon durumu : Oda Kahvaltı-Yarım

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİNDE ESCO MODELİ KONFERANS VE ÇALIŞTAYI

ENERJİ ÜRETİMİNDE ESCO MODELİ KONFERANS VE ÇALIŞTAYI Organize edenler Tasarlayan Destekleyen Uygulayan ENERJİ ÜRETİMİNDE ESCO MODELİ KONFERANS VE ÇALIŞTAYI 1 Nisan 2016, Conrad Bosphorus Hotel, Istanbul Ana sponsor Altın sponsorlar Gümüş sponsor Harun AKÇINAR

Detaylı

2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015

2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015 2015 FACTSHEET 01/05/2015-31/10/2015 Kuşadası tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve gece hayatı ile Ege nin en gözde tatil beldelerinden bir tanesi... İzmir Adnan Menderes Havaalanına 75 Km, Efes e 18

Detaylı

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club

Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club Konaklama Yiyecek & İçecek Aktiviteler Mini Club GENEL BİLGİLER Adres : Göynük - Antalya - Türkiye Telefon : +90 242 815 15 38 (Pbx) Faks : +90 242 815 15 37 Web : www.majesty.com.tr E-Mail : info.lamer@majesty.com.tr

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side

Detaylı

2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015

2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015 2015 FACTSHEET 01/04/2015-31/10/2015 Kuşadası tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve gece hayatı ile Ege nin en gözde tatil beldelerinden bir tanesi... İzmir Adnan Menderes Havaalanına 75 Km, Efes e 18

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

50 yılı aşkın tecrübeyle farklı sektörlerde aynı

50 yılı aşkın tecrübeyle farklı sektörlerde aynı 50 yılı aşkın tecrübeyle farklı sektörlerde aynı güven 1960 lı yıllardan bu yana, Kazancı Holding olarak, her zaman kaliteli ürün ve güvenilir hizmet sunmak için çalıştık. Kurumsal çatı altındaki tüm

Detaylı

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 World of TUI CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 GENEL BİLGİ Kategori Konsept Açılış Yılı : 2014 Yenilenme Yılı : - : 5 Yıldız : Ultra Herşey Dahil Oda Sayısı : 774 Kredi Kartı : Visa,

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention Otel Bilgisi NG Afyon Wellness & Convention Afyonkarahisar'da hizmet vermete olan NG Afyon Wellness & Convention tam donanımlı bir termal ve SPA tesisidir. Güne zengin açık büfe kahvaltı ile başlayacağınız

Detaylı

HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 2018

HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 2018 HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 208 TUR OPERATÖRÜ : OTELİN ADI OTELİN KATEGORİSİ (YILDIZ) PANSİYON OTELİN AÇILIŞ TARİHİ SON RENOVASYON TARİHİ TESİSİN KURULDUĞU ALAN TELEFON NUMARASI FAKS NUMARASI E-MAIL ADRESI WEB

Detaylı

maksimum konfor, maksimum deneyim...

maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... Genel Bilgi Koşulsuz misafir memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin başarıyı getirdiğine inanan

Detaylı

Ýçindekiler Genel Müdür ün Mesajý...3 Anadolu Grubu...4 Anadolu Isuzu nun Tarihçesi...6 Ürünler...8 Þampiyon Fabrikasý...12 Finansal Göstergeler...13

Ýçindekiler Genel Müdür ün Mesajý...3 Anadolu Grubu...4 Anadolu Isuzu nun Tarihçesi...6 Ürünler...8 Þampiyon Fabrikasý...12 Finansal Göstergeler...13 Ýçindekiler Genel Müdür ün Mesajý...3 Anadolu Grubu...4 Anadolu Isuzu nun Tarihçesi...6 Ürünler...8 Þampiyon Fabrikasý...12 Finansal Göstergeler...13 2 Saygýdeðer ortaklarýmýz; 2003 yýlýný geride býrakýrken,

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. NG Afyon Wellness & Convention Otel Bilgisi NG Afyon Wellness & Convention Afyonkarahisar'da hizmet vermete olan NG Afyon Wellness & Convention tam donanımlı bir termal ve SPA tesisidir. Güne zengin açık büfe kahvaltı ile başlayacağınız

Detaylı

G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ. Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi

G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ. Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi G R U P F İ Y A T T E K L İ F İ Termalle gelen sağlık, huzur, mutluluk ve keyifli toplantıların adresi Kime : Mahmut AKÜLKE Acente / Şirket : TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU Tel : 0 542 278 04 99 E-mail

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 ISO 50001:2011 standardının amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 Erat Makina 1994 yýlýnda Malatya Özsan Sanayi Sitesinde þahýs firmasý olarak kurulmuþtur. Trafo sektörüne yönelik alçak gerilim, yüksek gerilim ve trafo aksesuarý yapmakta

Detaylı

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Telefax : +90 0 242 744

Detaylı

Ýçindekiler Ýçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajý 3 Anadolu Grubu 4 Dünden Bugüne Anadolu Isuzu 6 Ürünler 8 Þampiyon Fabrikasý 14 Mali Veriler 15 Faaliyet Raporu 2004 2 Genel Müdür ün Mesajý Saygýdeðer Ortaklarýmýz,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Vinç Klima Cihazları

Vinç Klima Cihazları Vinç Klima Cihazları VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Adres : WOW Istanbul Hotel stanbul Dünya Ticaret Merkezi 34149 Yeþilköy / stanbul Tel : 00 90 212 468 50 00 Faks : 00 90 212 468 50 40 Web Adresi : www.wowhotelsistanbul.com E-mail : info@wowhotelsistanbul.com

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel Otel Bilgisi Marigold Thermal & Spa Otel Marigold Thermal & SPA Hotel; Çekirge mevkiinde 120 oda ve 246 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Tesiste verilen açık büfe sabah kahvaltısı ile güne güzel

Detaylı

www.can-grup.net Doğalgaz Toptan Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. www.or-can.com Doğalgaz İletim Ltd. Şti. www.ak-can.com

www.can-grup.net Doğalgaz Toptan Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. www.or-can.com Doğalgaz İletim Ltd. Şti. www.ak-can.com www.can-grup.net Doğalgaz Toptan Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. www.or-can.com Doğalgaz İletim Ltd. Şti. www.ak-can.com Cryocan Basınçlı Kaplar, Endüstriyel Tesisler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. www.cryocan.com

Detaylı

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu Konum Botanik Hotel, benzersiz bir doğaya, tarihi zenginliklere sahip bölgemizde 90.000 m² lik yeşil bir alana kurulu, 617 odadan oluşmaktadır. Havalimanı na 90 km, Side ye 30 km, Alanya ya 32 km, mesafededir.

Detaylı

OTEL GENEL BİLGİLERİ

OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Adresi : Aurum Moon Holiday Resort : Yeşilkent pk. 09270 Didim/Aydın Grup Telefon : 444 7603 Grup Web Adresi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

: PHASELIS HILL RESORT

: PHASELIS HILL RESORT 2013 YAZ FACT SHEET GENEL BİLGİLER Otelin Adı : PHASELIS HILL RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Hotel Adres : P.K. 5 07980 Kemer - Antalya - TÜRKİYE Telefon :+ 90 242 815 16 31 Pbx Telefax :+ 90 242 815 16 37

Detaylı

SARAL GAYRİMENKUL'DEN MEYDAN'DA ULTRA LÜX SATILIK OTEL Trabzon / Ortahisar

SARAL GAYRİMENKUL'DEN MEYDAN'DA ULTRA LÜX SATILIK OTEL Trabzon / Ortahisar SARAL GAYRİMENKUL'DEN MEYDAN'DA ULTRA LÜX SATILIK OTEL Trabzon / Ortahisar Satılık - Otel 5,000,000 TL 420 m2 Trabzon / Ortahisar Oda Sayısı : 43 Bina Kat Sayısı : 5 İnşa Yılı : 2015 Krediye Uygun : Evet

Detaylı