Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 þirketler grubu

2 Jeneratör üretimi ve enerji santralleri kurulumiþletim faaliyetleri ile sektörün lider firmalarýndan biri olan Kazancý Holding, enerji sektöründeki çalýþmalarýný 1984 yýlýndan beri sürdürmektedir. Son yýllarda doðal gaz daðýtým, turizm ve tarým sektörlerine de girerek yatýrýmlarýna devam eden Kazancý Holding, bünyesinde bulundurduðu þirketleriyle, Türkiye nin önde gelen holdingleri arasýnda yer almaktadýr. Aksa Þirketler Grubu, Jeneratör, Enerji Üretim, Kiralama, Satýþ ve Pazarlama, Servis ve Yedek Parça, Makina Sanayi, Turizm, Doðal Gaz Daðýtým ve Tarým þirketlerinden oluþmaktadýr. Ali Metin Kazancý Baþkan Aksa Jeneratör, 25 yýldan fazla bir süredir Türkiye'de pazarýn lideri olmayý sürdürmekte ve son 5 yýl içerisinde geniþleyen faaliyetleri ile toplam yýllýk satýþýnýn, yarýsýný yurt dýþýna ihraç ederek dünya pazarýnda da önemli bir baþarý elde etmektedir. Teknoloji yatýrýmlarýný sürekli artýran Aksa Jeneratör, Türkiye deki ilk doðal gazlý jeneratörü üreterek bir ilki daha gerçekleþtirmiþtir. Bunun yanýnda kojenerasyon projeleri de aðýrlýklý olarak devam etmektedir. ÖNCELÝKLERÝMÝZ Tüm faaliyetlerinde "insan" faktörüne her zaman öncelik vermek ve verimli hizmet anlayýþýna inanmak; kaliteye ve sisteme önem vererek tüm müþterilerimizin ve çalýþanlarýmýzýn dünyalarýný aydýnlatmaya devam etmek, jeneratör ve enerji sektöründe dünyanýn önde gelen kuruluþlarýndan biri olmaktýr. 1

3 Aksa Jeneratör, biri Ýngiltere de olmak üzere toplam 3 adet üretim tesisiyle dünyadaki önemli jeneratör üreticisi firmalarýn arasýnda yer almaktadýr. Uzun yýllardýr jeneratör pazarýnýn en güçlü firmasý olan Aksa Jeneratör, yaygýn satýþ ve servis aðýyla da müþterilerinin gereksinimlerini karþýlamaktadýr. AKSA GÜNEÞLÝ m 2 kapalý alan AKSA MAHMUTBEY m 2 kapalý alan AKSA ÝNGÝLTERE m 2 kapalý alan olmak üzere toplam m 2 alanda en ileri teknolojileri kullanarak üretim yapmaktadýr. Aksa Jeneratör, yurt dýþýnda 10 ofisi ve yurt içinde ise 20 APC (Aksa Power Center) ile müþterileriyle buluþmaktadýr. Türkiye deki tartýþmasýz üstünlüðünün yaný sýra, dünyanýn her noktasýna ihracat yaparak bulunduðu ülkelerde de liderliði hedefleyen Aksa Jeneratör ün yurt dýþý ofisleri: Cezayir Çin Dubai Irak Ýngiltere Ýran Kazakistan Kýrgýzistan Nijerya Singapur Aksa 2 Mahmutbey - Ýstanbul Dubai Ofisi Singapur Ofisi Kýrgýzistan Ofisi Ýngiltere Ofis ve Fabrikasý Kazakistan Ofisi Türkiye - Ankara Ofisi 2-3 JENERATÖR

4 Fabrikalarýnda kaliteli ekipmanla donatýlmýþ montaj hatlarýna, test imkanlarýna, tam otomatik sac metal üretimine ve boyama merkezlerine sahip olan Aksa, her tip kontrol ve güç daðýtým panolarýnýn dizayný ve üretimini yaparak müþteri taleplerine cevap vermektedir. Üretiminde, teknolojileri ve kaliteleri uluslararasý pazarlarda kanýtlanmýþ; marka motorlar ile ve alternatörler kullanýlmaktadýr. 4-5 JENERATÖR

5 jeneratör Portatif Jeneratörler Aydýnlatma Kulesi Dizel, Kabinli Jeneratörler Aksa jeneratör setleri, dünya genelindeki tüm coðrafi ve iklim þartlarýnda kanýtlanmýþ bir baþarýya sahiptir. Üretim yelpazesinde; 1) Benzinli taþýnabilir jeneratör setleri 2,2-11 kva 2) Dizel jeneratör setleri kva 3) Gazlý jeneratör setleri kw (CHP birimleri dahil) 4) Marine yardýmcý jeneratör setleri. Onan Marine jeneratör setleri 5) Mobil jeneratör setleri 6) Her tür jeneratör seti aksesuarlarý örneðin; Ses yalýtýmlý kabinler Konteynerler Senkronizasyon panolarý Römorklar...vb bulunmaktadýr. 6-7 JENERATÖR

6 jeneratör Dizel Jeneratörler Doðal gazlý Jeneratörler DOÐAL GAZLI JENERATÖRLER Yakýt taþýma ve depolama problemi bulunmayan, ekonomik yakýt maliyetiyle tasarruf saðlayan, düþük ses seviyesiyle konut ve hastane gibi yerlerde de rahatlýkla kullanýlabilen, düþük egzost emisyon deðerleriyle çevre dostu olan doðal gazlý jeneratörlerin Türkiye deki ilk üreticisi Aksa Jeneratör dür. KOJENERASYON Kojenerasyon sistemi, elektrik ve faydalý ýsý enerjisinin eþ zamanlý olarak tek yakýttan saðlanmasýdýr. Kojenerasyon teknolojisi; geleneksel jeneratör metotlarýnda atýlan ýsý enerjisini kullanarak %85-90 a varan çevrim verimi saðlar. Kojenerasyon sistemine sahip iþletmeler kendi elektrik enerjilerini üretmelerinin yanýnda, proseslerinde kullandýklarý buhar, sýcak su, soðutma gibi ýsý ihtiyaçlarýný da ayný sistemden elde edebilmektedirler. Aksa Jenerator Sanayi A.Þ. sahip olduðu tecrübe ve geniþ ürün portföyü sayesinde 100 KW dan 15 MW a kadar olan motor tipleriyle kojenerasyon sistemlerini, müþterilerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda üretmekte ve servis hizmetlerini yerine getirmektedir. 8-9 JENERATÖR

7 enerji 33 MW Mardin Enerji Santrali Aksa Enerji Üretim A.Þ. elektrik ve ýsý santralleri kurulmasý iþletilmesi ile enerji daðýtýmý ve satýþý konularýnda faaliyet göstermektedir. Aksa Enerji, güç üretim projelerinde; 24 MW Siirt Enerji Santrali - Proje geliþtirme ve dizayn - Mühendislik - Ekipman temini - Araþtýrma ve geliþtirme - Ýnþaat ve montaj - Ýþletme ve uygulama - Proje finansý - Servis ve yedek parça - Elektrik ve ýsý satýþý konularýnda kurulu santralleri, tecrübeli teknik kadrosu ile hizmet vermektedir E N E R J Ý

8 enerji 24 MW Hakkari Enerji Santrali Aksa Enerji Üretim A.Þ. Türkiye ve yurt dýþýnda kurmuþ ve iþletmekte olduðu toplam 369 MW güçteki 9 adet enerji santrali ile elektrik üretimi ve satýþýný gerçekleþtirmektedir. Doðal gaz ve petrol türevleri ile çalýþan Türkiye de 150 MW lýk yurt dýþýnda ise 95 MW lýk santral yatýrýmlarýna devam eden Aksa Enerji; yenilenebilir enerji kaynaklarý konusunda Türkiye nin deðiþik bölgelerinde rüzgar ve hidroelektrik santralleri kurulmasýna yönelik ölçüm ve fizibilite çalýþmalarýný da yürütmektedir. Rüzgar enerjisi konusunda 40 MW lýk 2 adet santral için üretim lisansý alarak yatýrýma geçmiþtir. 24 MW Ýdil Enerji Santrali E N E R J Ý

9 enerji 130 MW Samsun Enerji Santrali Hidroelektrik santralleri için 365 MW lýk 5 projede fizibilite ve proje çalýþmalarýna devam etmekte olup, toplam 77 MW lýk 3 adet santral için lisans almýþ ve yatýrýma geçmiþtir. Linyite dayalý elektrik santralleri konusunda proje çalýþmalarýna da devam eden Aksa Enerji, toptan ve perakende elektrik satýþý, elektrik daðýtýmý, elektrik enerjisi ithal ve ihracatý için gerekli lisanslarýný almýþ ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye de ve yurt dýþýnda 1995 yýlýndan beri müþterilerinin ekonomik ve güvenilir elektrik ve ýsý ihtiyaçlarýný karþýlayan Aksa Enerji, elektrik üretimi daðýtýmý ve satýþý konularýnda yatýrým ve faaliyetlerini arttýrarak sürdürmektedir. 87 MW Kýbrýs Enerji Santrali E N E R J Ý

10 servis ve yedek parça Aksa Servis ve Yedek Parça A.Þ. nin, Ýstanbul - Yenibosna da bulunan merkez ofisinin yaný sýra, müþteri potansiyeline göre oluþturulmuþ 7 adet bölge müdürlüðü bulunmaktadýr. Satýþ sonrasý hizmetleri de yurt çapýnda, bu müdürlüklere baðlý 110 adet yetkili servis ile yürütülmektedir. Þirket, 200 ün üzerinde gezici ekipleri ile bakým ve yedek parça satýþýný saðlamaktadýr. Þirkete gelen arýza talepleri internet üzerinden online olarak kullanýlan stratejik servis yazýlýmý ile yapýlmaktadýr. Bu sistem ile arýza ve bakýmlar anlýk takip edilip, arýza talepleri 24 saat boyunca anýnda deðerlendirilir ve servis araçlarýnda bulunan Araç Takip Sistemi (GPS) ile arýza talebine en yakýn ekip yönlendirilerek, arýza giderilir. Aksa Servis, deneyimli mühendis, teknisyen ve modern cihazlarla donatýlmýþ servis araçlarý ile teknik bilgi aktarýmý, arýza ýslahý, periyodik bakým, kontrol, ihtiyacýnýzýn belirlenmesi ve sisteminizle en uygun entegrasyonu, eski cihazlarýnýzýn modernizasyonu gibi konularda müþterilerine çözümler sunmaktadýr. Türkiye de John Deere Marine motorlarýnýn distribütörlüðünü yapan Aksa Servis, TSE EN- ISO 9000 belgesi sahibidir SERVÝS VE YEDEK PARÇA

11 kiralama Aksa kiralama, yurt içi ve yurt dýþý kiralýk jeneratör ihtiyaçlarýný, geniþ ürün yelpazesi, kiralama parký ve Türkiye geneline yayýlmýþ 8 hizmet noktasý ile karþýlamaktadýr. Aðýr þartlarda çalýþmaya uygun, ses izolasyon kabinli gruplar ile hizmet vermekte olan Aksa Kiralama, yaptýðý senkron gruplar ile istenilen her güçte enerji temini saðlayabilmektedir. Benzinli, dizel, doðal gaz / LPG yakýtlý, aydýnlatma kuleli, otomatik, manuel ve kabinli jeneratör setleri ile 5 kva kva arasý güçlerde müþteri taleplerini karþýlamaktadýr. Bütün Büyük Organizasyonlarda... Türkiye de gerçekleþtirilen tüm büyük organizasyonlara imzasýný atan Aksa Kiralama, Ýstanbul Nato 2004 Zirvesi, Eurovision 2004, UEFA Þampiyonlar Ligi Finali 2005 ve Universiade 2005 Ýzmir organizasyonlarýnda kesintisiz enerji temini saðlayarak gücünü kanýtlamýþtýr JENERATÖR KÝRALAMA

12 satýþ ve pazarlama Aksa, enerji üretimindeki faaliyetlerinin yaný sýra Aksa Satýþ ve Pazarlama A.Þ. firmasý ile; FUJI ELECTRIC markalý klimalarý Türkiye pazarýna ve CIS ülkelerine satýþ ve satýþ sonrasý desteði ile sunmaktadýr. Duvar, yer-tavan, tavan, kaset, kanallý tip cihazlarýnýn yaný sýra; 2003 yýlýnda sektörde bir ilk olarak, hem duvara hem de tavana montaj yapýlabilen duvar-tavan tipi cihazýný da pazara sunan AKSA, ürün çeþidini giderek geniþletmiþtir. Türkiye soðutma ve iklimlendirme pazarýnda 1990 yýlýndan beri faaliyet gösteren AKSA, 1994 yýlýnda Japon Fuji Electric cihazlarýný tüketicinin beðenisine sunmuþtur. AKSA Türkiye geneline yaygýn 120 yi aþkýn bayi ve 100 ü aþan yetkili teknik servisi ile müþterilerine Fuji Electric kalitesini en uygun fiyata sunmaktadýr. FUJI ELECTRIC split klima cihazlarý; düþük enerji sarfiyatý, kalitesi ve yüksek müþteri memnuniyet oranlarýyla kýsa sürede dikkat çekmiþtir. Fuji Electric klima cihazlarý uluslararasý kalitenin bir simgesi olarak "JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION " kuruluþunun verdiði "JQA-2005 sertifika numaralý Japon Kalite Güvence Belgesi" sahibidir SATI Þ VE PAZARLAMA

13 makina 1984 yýlýnda kurulan Aksa Makina Sanayi A.Þ. grup içerisindeki en eski þirketlerden biri olup, kamu kuruluþlarýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yönelik ticari faaliyetlerde bulunmaktadýr. Araç transmisyon sistemleri üretimi ve bu sistemlerin bakým ve servisini saðlamak için Alman Renk AG firmasýnýn ortaklýðý ile Renk Transmisyon San ve Tic. A.Þ. yi kuran Aksa Makina Sanayi faaliyetlerini artýrarak sürdürmektedir. Standart dýþý (özel) üretim Simülatör projeleri Araç transmisyon sistemleri Aksa Makina AQAP 120 ve ISO 9001 ile sertifikalarýna sahiptir M A K Ý N A

14 doðal gaz AKSA 2003 yýlýnýn sonlarýndan itibaren T.C. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu nun (E.P.D.K.) düzenlemeleri çerçevesinde lisans hakkýný elde ettiði bölgelerde çalýþmalarýna baþlamýþ ve öngörülen sürelerden önce gaz daðýtýmýna geçmiþtir. Grubumuzun sahip olduðu doðal gaz daðýtým lisanslarý ve sorumluluk bölgeleri; BALIKESÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. (BALGAZ) olarak Balýkesir þehrini; BÝLECÝK - BOLU DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. olarak Bolu, Bilecik, Bozüyük, Söðüt, Ýnönü, Çukurhisar, Pazaryeri þehirlerini; DÜZCE - EREÐLÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. (DERGAZ) olarak Düzce, Karadeniz Ereðli, Gülüç, Alaplý, Kaynaþlý ve Konuralp þehirlerini; MANÝSA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. (MANÝSAGAZ) olarak Manisa, Akhisar, Turgutlu þehirlerini kapsamaktadýr. Bu bölgelerin yaný sýra teknik iþbirliði içerisinde olduðumuz Sivas, Gemlik, Çatalca-Hadýmköy, Bandýrma bölgelerinde doðal gaz yatýrýmlarý büyük ölçüde tamamlanmýþ olup, tüketicinin kullanýmýna sunulmuþtur. Balýkesir DOGALGAZ

15 doðal gaz AKSA doðal gaz grubuna ait þirketlerimiz 2004 yýlý içerisinde yatýrýmlarýný hýzla tamamlayarak doðal gaz daðýtým aðýnýn plan, dizayn, inþa, geniþleme ve iþletme operasyonunu þartnamelerinde belirtilen sürelerinden çok önce tamamlamýþ ve sorumluluðunu taþýdýðýmýz þehirlerdeki halkýmýzýn doðal gazla tanýþmasýný saðlamýþtýr. Lisans bölgelerinde þebeke yatýrýmlarý hýzla sürdürülmektedir yýlý sonunda bölgeler toplamýnda, aboneye ulaþýlmasý hedeflenmektedir. Müþteri memnuniyetini doðal gaz sektöründe de öncelikli hedef olarak belirleyen AKSA, 26 yýllýk deneyimiyle güvenilir bir marka olarak, uzman teknik ekibiyle ekonomik gaz daðýtýmýný en son teknolojileri kullanarak gerçekleþtirmektedir DOGALGAZ

16 tarým Aksa Tarým, toplamlarý dönüme varan TÝGEM den (Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü) 30 yýllýðýna kiraladýðý Samsun-Gelemen ve Tekirdað-Ýnanlý çiftlikleri ile AB Standartlarýnda süt ve et üretimi tesisleri yatýrýmý yapmaktadýr yýlýnda özelleþtirmeye açýlan Ýnanlý Tarým Ýþletmesi (Tekirdað) ve Gelemen Tarým Ýþletmesi'ni (Samsun) kiralayan kuruluþumuz tarýmsal alandaki yatýrýmlarýna devam etmektedir. Toplam dönümlük bir arazide bulunan bu iþletmelerde ana projeler; baþlýk süt sýðýrcýlýðý tesisi baþlýk besicilik tesisi baþlýk koyunculuk dekar seracýlýk - 10 ton'luk yem fabrikasý tesisi Tekirdað - Ýnanlý kurulumu ile gerçekleþtirilmektedir. Modern ve teknolojik saðým sistemlerine sahip tümü bilgisayar entegreli tarým iþletmelerinde, hayvan hareketleri barkod sistemi ile izlenmektedir. Maksimum hijyen ortamý saðlanan bu tesisler ülkemizin önde gelen tarým ve hayvancýlýk kuruluþlarýndan biri haline gelmeyi hedeflemektedir. Bu projelerden sonra meyve fidancýlýðý, sebze tohumculuðu, sebzecilik gibi daha farklý tarýmsal faaliyetler de gerçekleþtirilecektir. Samsun - Gelemen T A R I M

17 turizm Turizm sektöründe en iyiyi hedefleyen Aksa Þirketler Grubu, Antalya nýn Kemer ilçesinin Göynük beldesinde Toros daðlarýnýn Akdeniz in masmavi sularý ile birleþtiði çam ormanlarý içinde yer alan Mirada Del Mar Oteli ile ilk turizm yatýrýmýný gerçekleþtirmiþtir. Sýra dýþý mimarisi ve çevre düzenlemesi ile dikkat çeken otel, tamamen restore edilip yenilenmiþ, yepyeni bir hizmet ve kalite anlayýþýyla sektörde yerini almýþtýr. Yaklaþýk m 2 alana sahip, yatak kapasiteli, 5 yýldýzlý ve çaðlar boyu birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ olan Kemer de misafirlerinin tüm ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir biçimde özel olarak tasarlanan Mirada Del Mar Oteli, 1990 yýlýndan bu yana, kusursuz doða güzelliði ile eþsiz konforu bir araya getirmektedir. Son olarak, Erciyes bölgesinde 650 yatak kapasiteli 3 yeni dað otelini de bünyesine katan grubun bu sektördeki hedefi, yatýrýmlarýna devam ederek, 2007 yýlýnýn sonunda 4000 yatak kapasitesine ulaþmaktýr. KONUMU: Denize sýfýr özel plaj, Kemer 9 km., Antalya Hava limaný 45 km. KONAKLAMA: 493 Standart Oda, 29 Quatro Triple Oda, 12 Suit, 8 Aile Odasý. ODA ÖZELLÝKLERÝ: Uydu yayýnlý TV, minibar, küvetli banyo, air-condition, merkezi ýsýtma, uluslararasý direkt telefon, müzik yayýný, saç kurutma makinesi, halý kaplý zemin, balkon ve kasa. SPOR: Çocuklar ve yetiþkinler için kapalý ve açýk yüzme havuzlarý, kaydýrak, her türlü su sporlarý. 6 Tenis kortu, bilardo, squash, bisiklet, masa tenisi, dart, mini futbol ve voleybol. RESTAURANTLAR: 1 Ana Restaurant, 3 A La Carte Restaurant (Kapalý alan 1064 kiþi, açýk alan 450 kiþi kapasiteli) SAÐLIK KLUBÜ: Sauna, Türk Hamamý, Masaj, Jakuzi ve Fitness Center. BAR: 6 Bar, Eðlence ve Disko SEMÝNER-TOPLANTI-KONGRE: 220 kiþi kapasiteli ve tam ekipmanlý toplantý salonu T U R Ý Z M

18 5. element! Hayatta öyle kavramlar vardýr ki onlar olmasaydý bildiðimiz yaþam da olmazdý. Bugün elektrik enerjisi de bunlardan biri. Ýþte bu bilinçle hareket eden Aksa Jeneratör, her güç ve tipteki ürünleri, satýþ sonrasý hizmet anlayýþý, yedek parça desteði ve kiralama hizmetleriyle yýllardýr hayata enerji veriyor. JENERATÖR 32

19 Genel Müdürlük Evren Mah. Gülbahar Cad. 1. Sokak Güneþli Ýstanbul - Türkiye Tel : Faks: Fabrika Taþocaðý Yolu No: 22 Mahmutbey Baðcýlar, Ýstanbul - Türkiye Tel : Faks: Aksa Servis ve Yedek Parça Basýn Express Yolu Cemal Ulusoy Cad. No: 33 Yenibosna, Ýstanbul - Türkiye Tel : pbx Faks : Cezayir Ofisi Aksa Algeria 20, Rue D'Anjou, Hydra, Alger Tel : Faks : Ýngiltere Ofisi Aksa International (UK) Ltd. Lister Petter Industrial Estate, Church Road, Cam, Dursley, Glos. GL11 5PY, United Kingdom Tel : Faks : Nijerya Ofisi Aksa Generators (W.A.) Ltd. 99, Oduduwa Crescent, Ikeja Gra, Lagos, Nigeria Tel : Faks : Çin Ofisi Aksa Çin (Suzhou) Zhongxin City, 128 Donghuan Road, Room 706 Suzhou,China P.R. China Tel : Faks : Ýran Ofisi Aksa Ýran Apartment 22, the 6th Floor Dasto Building, No:1421 Vali-e-Asr Ave. Tehran, Iran Tel : Faks : Singapur Ofisi Aksa Far East (Pte.) Ltd. 94 Tuas Avenue 11, Singapore Tel : Faks : Dubai, B.A.E Ofisi Aksa Ortadoðu Post Box No 18167,Warehouse LC07 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates. Tel : Faks : Kazakistan Ofisi Aksa Central Asia Kazakhstan Ltd. 111/48 Furmanova Str. Almaty, Kazakhstan Tel : / 41 Faks : Irak Ofisi Aksa Irak Sahed Al-Wathik, Al Wahda St. 909 Baghdad, Iraq Tel : Kýrgizistan Ofisi Aksa Central Asia Ltd. 40 Manas Str. Bishkek, Kyrghyz Republic Tel : Faks :

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı