Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde m2 alanda hizmet vermektedir yýlýnda faaliyete geçmiþ olan ULUTEK Teknopark'ýn amacý üniversiteler, araþtýrma kurum ve kuruluþlarý ile üretim sektörlerinin iþbirliðinin saðlanarak katma deðer yaratýcý nitelikte yeni ve ileri teknolojilerin geliþtirilmesinin ve üretilmesinin desteklenmesi ve ülkemizin uluslararasý rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapýya kavuþturulmasýdýr. MÝSYON Ülkemizde, Üniversite-Sanayi iþbirliðini geliþtirerek üniversitelerdeki akademik birikimin ve araþtýrma sonuçlarýnýn ekonomik deðere dönüþmesini saðlamak, Ýleri teknoloji kullanan veya üreten þirketlerin oluþumunu ve büyümesini desteklemek, mevcut kaynaklarýný daha verimli kullanmalarýný saðlamak veya yeni kaynak yaratýlmasý amacýyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazýlým geliþtirme alanlarýnda faaliyet gösterecek þirketlere AR-GE çalýþmalarýný yürütebilecekleri ortam ve destek saðlamak, Ýleri teknoloji alanýnda çalýþan yerli ve uluslararasý þirketleri bir araya getirerek aralarýnda ve üniversitelerle sinerji yaratmalarýný saðlayan mekanizmalar kurmak, Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararasý rekabet gücünün artýrýlmasýna katkýda bulunmak, VÝZYON Daha etkin bir üniversite-sanayi iþbirliði, Üniversitelerin sahip olduðu geliþmiþ insan gücünün ve altyapý olanaklarýnýn ekonomik deðer yaratýlmasýnda kullanýlmasý ve akademik bilginin ticarileþtirilmesi, Yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdýþýna pazarlanmasý ve bu alanda yabancý sermayenin ülkemize çekilmesi, Ýþletmelerin teknoloji transferi konusunda gereksinimlerini karþýlamak ve know-how alanýnda uluslararasý destek saðlamak,

2 KISA TARÝHÇE 2003 Nisan ayýnda bölge kuruluþu için çalýþma grubu oluþturulan ve 2005 yýlýnda açýlýþý yapýlan ULUTEK Teknopark, ilk binasýnda m2 kapalý alanda yaklaþýk 100 yerli ve yabancý personel ile toplam 13 AR-GE firmasý ile hizmet vermeye baþlamýþ ve firmalardan gelen yoðun talepler sonucu Ocak 2007'de inþaatýna baþlanan ve 14 Haziran 2008'de açýlýþý yapýlan m2 kapalý alana sahip yeni ve modern binasý ile hizmet vermeye devam etmektedir. ORTAKLIK YAPISI Bölgenin yönetimi ve iþletmesinden sorumlu Yönetici Þirket, " ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ %51 " BURSA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI %42 " BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ %6.5 " BURSA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ %0.3 " T.C.BAÞBAKANLIK DIÞ TÝCARET MÜSTEÞARLIÐI ULUDAÐ ÝHRACATÇI BÝRLÝKLERÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ %0.2 ortaklýðý ile kurulmuþtur. Þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlhan PARSEKER, Eþbaþkan Prof. Dr. Kamil DÝLEK olup, Yönetim Kurulu üyeleri ise; Prof. Dr. Mehmet GENÇ, Prof. Dr. Erdal EMEL, Prof. Dr. Recep YAMANKARADENÝZ, Prof. Dr. Aslý HOCKENBERGER, Celal EÐRETLÝ, Nihat BALKAN, Sedat ÇAÐLAR, Adnan KAYIK ve Dr. Mustafa UYSAL'dýr. Þirket Genel Müdürü görevini Uludað Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Agah UÐUZ yürütmektedir.

3

4 ULUTEK TEKNOPARK HÝZMETLERÝ ULUTEK Teknopark, altyapýsý, diðer büyük illerimize olan yakýnlýðý, Uludað Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alýyor olmasý ile Bursa ve tüm illerdeki yenilikçi ve ileri teknoloji üreten firmalarýn tercihi haline gelmektedir. Ulutek Araþtýrma Binasý, 140 kiþilik konferans salonu, 400 kiþilik yemek salonu ve kafeteryasý, seminer ve sergi salonlarý, ofisler ve laboratuvar haline getirilebilecek alanlarý ile yaklaþýk 100 firmaya ve 750 kiþiye hizmet verme kapasitesine sahiptir. ULUTEK Teknopark'a kabul edilen firmalara tüm iletiþim, internet ve elektrik altyapýsý tamamlanmýþ, faaliyete hazýr ofisler tahsis edilir ve günlük çalýþmalarýn aksamadan sürdürebilmesi için gerekli alt yapý hizmetleri kesintisiz olarak temin edilir. Fiber optik data hatlarý, metroethernet hattý, merkezi iklimlendirme sistemi, 2 adet jeneratör, kartlý giriþ-çýkýþ sistemi, açýk otopark, konferans, toplantý ve seminer salonlarý, 24 saat güvenlik, temizlik, bakým, onarým, yeþil alan düzenleme ve bakýmý vb. hizmetler sunulmaktadýr. Ayrýca firmalar, Uludað Üniversitesi'nin kendi personelinin kullanýmýna açýk olan akademik ve sosyal hizmetlerinden (sosyal ve sportif tesisler, kütüphane, kurs ve seminerler, vb) talepleri karþýlýðý faydalanabilmektedirler. Dört dönüm yeþil alaný ve açýk hava oturma yerleriyle sakin, sessiz ve huzurlu bir ortam sunulmaktadýr.

5

6 ULUTEK TEKNOPARK'TA YER ALMA KOÞULLARI 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu'ndan faydalanarak bölgede AR-GE faaliyetlerini yürütmek üzere yer almak isteyen giriþimciler ve öðretim elemanlarý baþta olmak üzere, yönetici þirketin bölgenin ihtiyaçlarý doðrultusunda uygun bulduðu diðer kurum ve kuruluþlar da ULUTEK Teknopark'ta yer alabilmektedir. Bölgede AR-GE faaliyetlerini yürütmek için yer almak isteyen firmalar, yönetici þirkete baþvurarak gerek bölgenin gerekse ilgili kanunun getirdiði avantajlardan faydalanarak faaliyet göstermektedir. ULUTEK Teknopark'ta 2012 yýlý baþý itibari ile 53 firma bulunmaktadýr. Baþvuru Süreci: Baþvuru Formlarýnýn doldurulmasý ve Yönetici Þirket'e teslimi Baþvuru ücreti ödenmesi Baþvurularýn hakemlerce deðerlendirilmesi Yönetim Kurulu kararý ile bölgeye kabul Kira Sözleþmesi ile bölgeye giriþ Kapalý Alan Kiralama Bedelleri: Kira bedeli: 7 Euro+KDV (m2/aylýk) Ýþletme Gideri bedeli: 8 Euro+KDV (m2/aylýk) Ayrýca bölgede yer alacak firmalar, yönetici þirketçe belirlenen kriterlere uygun olarak yapýlacak binalarda uygun koþullarda yer alarak bölgede üretim için yatýrým yapabilmektedirler.

7

8 ULUTEK TEKNOPARK'TA DESTEK VE MUAFÝYETLER Bölgede yer alan giriþimci firmalar ülkemizde yürütülen araþtýrma geliþtirme faaliyetlerini ve Üniversite- Sanayi Ýþbirliði'ni teþvik etmek amacýyla 2001 yýlýnda yürürlüðe giren 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda uygulanan destek ve muafiyetlerden faydalanabilmektedirler. Bölgede faaliyet gösteren firmalarýn bölgedeki yazýlým ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarý gelir ve kurumlar vergisinden, Bölgede çalýþan AR-GE ve Destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden, Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iþ uygulamalarý, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazýlýmý þeklindeki teslim ve hizmetler KDV'den, tarihine kadar muaf olup, Bölgede çalýþan AR-GE personelinin, bölgede yürüttüðü görevle ilgili olarak yönetici þirketin onayý ile bölge dýþýnda geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kýsmý gelir vergisi kapsamý dýþýnda tutulmaktadýr, Bölgede faaliyet gösteren firmalar, bölgede baþlatýp sonuçlandýrdýklarý AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatýrýmý, yönetici þirketin uygun bulmasý ve Bakanlýðýn izin vermesi þartýyla bölge içerisinde yapabilmektedirler, 5746 Sayýlý Araþtýrma ve Geliþtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkýnda kanun ile de Sigorta primi desteði getirilmiþ ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalýþmalarý karþýlýðýnda elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi iþveren hissesinin yarýsý her bir çalýþan için beþ yýl süreyle Maliye Bakanlýðý bütçesine konulacak ödenekten karþýlanmaktadýr. Ayrýca, Öðretim elemanlarý Üniversite Yönetim Kurulunun izniyle, yaptýklarý araþtýrmalarýn sonuçlarýný ticarileþtirmek amacýyla, Ulutek Teknopark'ta þirket kurabilir, Kurulu bir þirkete ortak olabilir, Kurulu bir þirketin yönetiminde görev alabilirler.

9

10 REKABET EDEBÝLÝRLÝK VE YENÝLÝK ÇERÇEVE PROGRAMI COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME (CIP) ULUTEK Teknopark, kanun kapsamýnda sürdürdüðü çalýþmalar çerçevesinde bölgede ve bünyesinde yer alan iþletmelere ortak fayda saðlamak adýna çeþitli kurum ve kuruluþlar ile iþbirliði içinde çalýþmalar yürütmektedir. Bunlardan biri de kýsaca CIP olarak bilinen programa dâhil olmasýdýr. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programý, Avrupa Komisyonu'nun Lizbon Hedefleri ile uyumlu, yýllarý için öngörülen büyüme ve istihdam hedeflerine ulaþýlmasý için geliþtirmiþ olduðu KOBÝ Destek programýdýr. Büyüme ve istihdam hedeflerine ulaþýlmasý için geliþtirilmiþ bir uygulama aracý olarak hazýrlanan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programý (CIP) kapsamýnda oluþturulmuþ olan Avrupa Ýþletmeler Aðý (Enterprise Europe Network)'nýn Türkiye genelinde oluþturulan 7 Konsorsiyumundan biri olan Doðu Marmara Avrupa Ýþletmeler Aðýnýn ortaklarýndan biri de ULUTEK Teknoparktýr. Doðu Marmara Avrupa Ýþletmeler Aðý, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odasý, KOSGEB Bursa ÝGEM, Kocaeli Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi, KOSGEB Gebze Tekmer ve ULUTEK A.Þ. ortaklýðý ile yürütülmektedir. Avrupa Ýþletmeler Aðý (AÝA), Avrupa Birliði üyesi 27 ülkeye ek olarak, Türkiye dahil toplam 41 ülkede, 4000'e yakýn uzman kadrosu ile KOBÝ'lere hizmet vermektedir. Programýn temel amacý; iþletmelerin ve özellikle KOBÝ'lerin rekabet edebilirliðini arttýrmak, Eko-Yenilik de dahil olmak üzere yenilikleri desteklemek, rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve kapsamlý bir bilgi toplumunun geliþimine hýz vermek, ulaþým da dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný teþvik etmektir. Avrupa Ýþletmeler Aðý Projesi kapsamýnda ULUTEK, KOBÝ'lerin ücretsiz olarak katýlým saðlayabileceði; ulusal ve uluslararasý Ar-Ge projeleri hazýrlama eðitimleri, hibe destekleri hakkýnda bilgilendirme seminerleri ve grup çalýþmalarý, marka, patent, faydalý model kavramlarýna açýklýk getiren teknoloji, inovasyon çalýþmalarý ve patent stratejileri seminerleri, üniversite ve sanayi iþbirliðini güçlendirme amaçlý Ar-Ge projeleri günleri ve KOBÝ'leri teknoloji-inovasyon konularýnda bilgilendirmek üzere çeþitli etkinlikler düzenlemektedir.

11

12 ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ YÖNETÝCÝ A.Þ.

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre ASD Üyeleri ÝZAYDAÞ taydý Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýzaydaþ ýn bu yýl sanayi ile daha yakýn temasta olmak için ASD gibi önemli

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı