Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI"

Transkript

1 DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri TÜRK DĠLĠ-1 Ü I Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 30 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 nin geliģimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencilere bilgi vererek nin ne kadar zengin bir dil olduğunu göstermek ve ulusal bir dil bilinci kazandırmak, yi doğru bir Ģekilde konuģup yazabilme yeterliliğini sağlamak. 1. Dil ve kültür kavramlarının açılımını öğrenir.2. Türk dilinin özelliklerini ve inceliklerini tanır.3. Yazı dilindeki imla ve noktalama kurallarını uygulamayı öğrenir.4. yi yazılı ve sözlü anlatımda etkili ve güzel kullanır.5. Sorgulayıcı, yorumlayıcı ve yaratıcı düģünme becerisini geliģtirir. Hafta Modüller/Ġçerik/Konular (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür iliģkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin geliģimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ağız, Ģive, lehçe bilgisi, nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, nin yapım ve çekim ekleri, imla kurallarının ve noktalama iģaretlerinin uygulanması. 1

2 . sahip öğretim elemanı 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yay. Ġstanbul, Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları Ġstanbul, Editör Ceyhun Vedat Uygur, YaĢar Öztürk, ġerif Kutludağ, ġenel ÇalıĢkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler Ġçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, Ġstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler Ġçin Örnekli- Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin YaĢar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, ÇağdaĢ Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, Ġsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ-1 Ü I Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 30 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Dersin amacı; Ġnkılabın tanımı yapılarak Türk Ġnkılabı'nı hazırlayan etmenlerin neler olduğunun öğrenciye ifade edilmesi ve bu süreç sonrasında Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve yerine kururlan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde gerçekleģen hadiselerin 2

3 öğrencilere aktarılmasıdır. "Türk inkılabını hazırlayan sebeplerin kavranması ve sonucunda yakın tarihimizi ilgilendiren Osmanlı Devleti'nin yıkılıģı, I. Dünya SavaĢı, Sevr AntlaĢması, KurtuluĢ savaģı ve sonucunda Lozan AnlaĢması gibi tarihi konulara vakıf olunması. " Hafta Modüller/Ġçerik/Konular (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) Ġnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram bilgisi, Türkiye'deki Ġnkılap hareketlerinin tarihçesi, Osmanlı Devleti'ni kurtarma yolunda ortaya çıkan akımlar, I. Dünya SavaĢı, Sevr AnlaĢması, Osmanlı Devleti nin yıkılıģı, Milli Mücadele Dönemi, Kongreler, Milli Mücadele döneminde yapılan savaģlar, Batılı devletlerle iliģkiler ve yapılan anlaģmalar, Lozan BarıĢ AnlaĢması.. sahip öğretim elemanı Atatürk, M. Kemal; Nutuk, C. I-II, Kamer Yay. Ġst Yılmaz, Faruk- Öztürk, Ġbrahim; Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Özlem Kitabevi, Niğde Berkes, Niyazi; Türkiye de ÇağdaĢlaĢma, Yapı Kredi yay. Ġstanbul Shaw, Stanford J- Shaw, Ezel Kural; Osmanlı Ġmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, Çev. Mehmet Harmancı, Ġstanbul Lewis, Bernard; Modern Türkiye nin DoğuĢu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ankara Taneri, Aydın; Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün, MEB yay. Ġstanbul Gönlübol, Mehmet- Sar, Cem; Tatürk ve Türkiye nin DıĢ Politikası, Atatürk AraĢtırma Mrk. Yay. Ankara Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. 3

4 DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE YABANCI DĠL-1 Ü I Ġngilizce Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 3 45 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 BaĢlangıç seviyesindeki temel kuralları öğretmek. 1. Öğrenciler, olma fiili,sayılar,günler,aylarla ilgili düz cümle kurabilirler.2. Okudukları bir parçadan olumlu,olumsuz,soru cümlelerini ayırt edebilirler.3. ġimdiki zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.4. GeniĢ zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.5. Must ve haveto'nun arasındaki farka istinaden cümlelerde kullanabilirler. Hafta Modüller/Ġçerik/Konular (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) Özne zamirler,mülkiyetsıfatları,isimler ve çoğul yapıları,iģaret sıfatları ve bazı zarflar,geniģzaman,olma fiili ve bu zamanın olumlu,olumsuz ve soru yapıları.bağlaçlar,iģaretzamirleri,belgili ve belgisiz harfi tarif,isim fiiller ve nesne zamirler.çekimsiz yardımcı fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı. 4

5 . sahip öğretim elemanı Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ SÜRE VE (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) MATEMATĠK Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 7 Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini iģine uygulayabilme yeterliği kazandırmak. 1. SAYILAR VE KÜMELER ĠLE ĠLGĠLĠ ĠġLEMLERĠ MESLEĞĠNDE UYGULAMAK. 2. MESLEĞĠNDE DĠZĠLER ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR YAPMAK. 3. MESLEĞĠNDE FONKSĠYONLARLA ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR YAPMAK. Hafta Modüller/Ġçerik/Konular 1 Kümeler ve sayılar 2 Sayılarla ilgili iģlemler ve sayı sistemleri 3 Diziler ve sayı dizilerinde dört iģlemler 4 Aritmet,k ve geometrik diziler 5 Fonksiyonlarda temel iģlemler 6 Fonksiyon çeģitleri ve grafikler 7 Üstel fonksiyonlar 8 Logaritma 9 Ġistatistik ve kavramlar 10 Ġistatistik ve kavramlar 11 Denklem kavramı 5

6 12 EĢitsizlik kavramı 13 Türev 14 Fonksiyon grafikleri Matematik alanında en az yüksek lisans mezunu ve mesleki alan bilgisine sahip öğretim elemanı olmalıdır. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ SÜRE VE LAMA TEMELLERĠ 1. Dönem Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) Bu ders ile öğrencinin, programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Programcılığa giriģ yapmak 2. Kodlama öncesi program akıģını tasarlamak 3. Kontrol deyimlerini kullanmak 4. Dizi iģlemleri yapmak 5. Alt programlarla çalıģmak 6. Dosyalama iģlemleri yapmak Hafta Modüller/Ġçerik/Konular 6 6

7 (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) 1 Algoritma 2 AkıĢ Diyagramı 3 Programlama Araçları, DeğiĢkenler ve Sabit 4 GiriĢ-ÇıkıĢ ĠĢlemleri, Operatörler 5 Karar Yapıları 6 Döngü Kontrolleri 7 Döngü Kontrolleri 8 Tek Boyutlu Diziler 9 Çok Boyutlu Diziler 10 Değer Döndürmeyen Alt Programlar 11 Değer Döndüren Alt Programlar 12 Değer Döndüren Alt Programlar 13 Sıralı Dosyalar 14 Rastgele EriĢimli Dosyalar Yöntem Laboratuar Dönem Sonu Sınavı Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK Çevrede bulunan kamu veya özel iģletmeler 7

8 DERSĠN ADI DÖNEMĠ SÜRE VE (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Hafta (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 4 5 Modüller/Ġçerik/Konular Bilgisayar donanım parçalarını tanıma, PC mimarisi donanım konfigürasyonu bilme, temel iģletim sistemini anlama, ana temel çözüm teknikleri PC`leri upgrade etme, Windows temel bilgileri ve uygulamaları. Windows ortamında temel dosya ve kütük yapıları. Kelime-iĢlemci (Microsoft Word) uygulamalarının kullanımı. Doküman tasarımı, görünüm düzeni, sayfa düzeni. Microsoft Powerpoint paket programının genel yapısı, Sunu OluĢturmak, Slaytla çalıģmak, Ana hatlarla çalıģmak, Slayt metniyle çalıģmak, Tasarım ġablonu uygulamak ve değiģtirmek. Microsoft Ecel paket programının genel yapısı, hücre yapısı, formül giriģleri ve düzeltilmesi, Hazır fonksiyonlar, Grafik oluģturma, Veri Süzme, makro uygulamaları yapmak. 8

9 . sahip öğretim elemanı Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ SÜRE VE DOKU VE KATMAN BĠLGĠSĠ Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 4 4 Hafta Modüller/Ġçerik/Konular 9

10 (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) Bu derste öğrenciler, doku ile çalıģma, doku oluģturma, alfa ve siyah-beyaz kavramı, doku kaplama, dokularla materyal oluģturma, katman mantığı, çalıģmalarını katmanlara ayırma ve dijital fotoğraf ve piksel mantığı öğretilecektir. Bu kavramlar öğrencilere photoshop programında uygulamalı olarak öğretilecektir.. sahip öğretim elemanı Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ SÜRE VE ÇĠZĠM TEKNĠĞĠ Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) 10

11 Hafta (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 4 5 Modüller/Ġçerik/Konular (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) Bu dersin amacı öğrenciye, kağıt üzerinde ve dijital ortamda, 2B ve 3B programlarda temel çizim mantığını, perspektif bilgisini, derinlik, gölgeleme teknikleri öğretmektir. Amaç, öğrenciye geleneksel ve dijital bütün çizim teknikleri ve mantığını tanıtarak öğrenciyi ileriki seviye modelleme ve tasarım derslerine hazırlamaktır.. sahip öğretim elemanı Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır. DERSĠN ADI 2. DÖNEM DERSLERĠ TÜRK DĠLĠ-2 11

12 DÖNEMĠ 2 SÜRE VE Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 28 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek, yazılı ve sözlü anlatım türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak, dil yanlıģlarının farkına varabilmek ve bunları düzeltebilmek, bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kuralları bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve dünya edebiyatından ve düģünce tarihinden seçilmiģ metinlere dayanarak öğrencinin doğru ve güzel konuģma ve yazma yeteneğini geliģtirmek. 1. yi kurallarına uygun Ģekilde kullanır.2. Yazılı ve sözlü olarak duygu ve düģüncelerini en güzel biçimde anlatır.3. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanan yöntemleri kullanır.4. Kurulan bir cümleyi özelliklerine göre sınıflandırır.5. Anlatım tekniklerini kavrar ve uygular. Hafta Modüller/Ġçerik/Konular (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düģünceyi geliģtirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar. 12

13 . sahip öğretim elemanı 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler Ġçin Türk Dili, Bayrak Yay. Ġstanbul, Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN, VII. Baskı Dergah Yayınları Ġstanbul, Editör Ceyhun Vedat Uygur, YaĢar Öztürk, ġerif Kutludağ, ġenel ÇalıĢkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler Ġçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, Ġstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler Ġçin Örnekli- Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin YaĢar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, ÇağdaĢ Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, Ġsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ -2 DÖNEMĠ 2 SÜRE VE Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 28 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Dersin amacı; Ġnkılabın tanımı yapılarak Türk Ġnkılabı'nı hazırlayan etmenlerin neler olduğunun öğrenciye ifade edilmesi ve bu süreç sonrasında Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve yerine kururlan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde gerçekleģen hadiselerin öğrencilere aktarılmasıdır. 13

14 "Türk inkılabını hazırlayan sebeplerin kavranması ve sonucunda yakın tarihimizi ilgilendiren Osmanlı Devleti'nin yıkılıģı, I. Dünya SavaĢı, Sevr AntlaĢması, KurtuluĢ savaģı ve sonucunda Lozan AnlaĢması gibi tarihi konulara vakıf olunması. " Hafta Modüller/Ġçerik/Konular (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) Ġnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram bilgisi, Türkiye'deki Ġnkılap hareketlerinin tarihçesi, Osmanlı Devleti'ni kurtarma yolunda ortaya çıkan akımlar, I. Dünya SavaĢı, Sevr AnlaĢması, Osmanlı Devleti nin yıkılıģı, Milli Mücadele Dönemi, Kongreler, Milli Mücadele döneminde yapılan savaģlar, Batılı devletlerle iliģkiler ve yapılan anlaģmalar, Lozan BarıĢ AnlaĢması.. sahip öğretim elemanı Atatürk, M. Kemal; Nutuk, C. I-II, Kamer Yay. Ġst Yılmaz, Faruk- Öztürk, Ġbrahim; Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Özlem Kitabevi, Niğde Berkes, Niyazi; Türkiye de ÇağdaĢlaĢma, Yapı Kredi yay. Ġstanbul Shaw, Stanford J- Shaw, Ezel Kural; Osmanlı Ġmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, Çev. Mehmet Harmancı, Ġstanbul Lewis, Bernard; Modern Türkiye nin DoğuĢu, Çev. Metin Kıratlı, TTK yay. Ankara Taneri, Aydın; Türk Devlet Geleneği Dün-Bugün, MEB yay. Ġstanbul Gönlübol, Mehmet- Sar, Cem; Tatürk ve Türkiye nin DıĢ Politikası, Atatürk AraĢtırma Mrk. Yay. Ankara Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. 14

15 DERSĠN ADI DÖNEMĠ 2 SÜRE VE YABANCI DĠL-2 Ġngilizce Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 28 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 Öğrenciye,zamanları yerinde kullanabilmeyi,okuduğu bir parçayı anlayabilmeyi ve zaman içeren cümleler kurabilmeyi öğretmek. 1. Öğrenciler,sayılabilen ve sayılamayan isismleri doğru kullanmayı öğrenir.2. Tekil veya çoğul isimlere soru sorup cümle kurabilir.3. GeçmiĢ zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.4. Gelecek zamanlı bir parçayı anlayıp soruları yanıtlayabilirler.5. Herhangi bir zamanda okuduğu parçayı anlayabilir,soruları cevaplayabilir ve kendisi hikaye yazabilir. Hafta Modüller/Ġçerik/Konular (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) Sayılabilen ve sayılamayan isimler ve bu isimlerin sorulduğu soru kelimeleri,sahip olma fiili,belirleyiciler,sıklıkzarfları,birģeyin ne sıklıkta yapıldığını sormak,ünlemifadeleri,bunlarla ilgili metin çalıģmaları,olmak fiili di'li geçmiģ zaman,hareket bildiren fiillerle di'li geçmiģ zaman,düzenli ve düzensiz fiiller,geçmiģ zaman zarfları,çekimsiz yardımcı fiil "would". 15

16 . sahip öğretim elemanı English Builder (Necdet KeleĢoğlu,SalimKılıç,UfukGüneĢ,BettyandKeithRowbothom) Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM-1 DÖNEMĠ 2 SÜRE VE Haftalık Okul Eğitimi Süresi (Proje, Ödev, Ders Saati Süresi AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 5 Autocad programının tanıtımı, autocad te yüzeysel 2B eğitiminden sonra, detaylı olarak 3B modellemenin uygulaması ve subraction iģlemleri öğretilecektir. Ayrıca autocad programında hazırlanmıģ proje dosyalarının okunması, bu dosyaların sadeleģtirilerek 3B programa ihraç edilmesi ve modelleme için taslak olarak kullanılması iģlenecektir. 16

17 Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI ANĠMASYON TEKNĠKLERĠ-1 DÖNEMĠ 2 SÜRE VE Haftalık Okul Eğitimi Süresi (Proje, Ödev, Ders Saati Süresi AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 4 17

18 Temel ve klasik animasyon prensiplerinin verileceği bu derste, stop motion, key frame, anahtar kareler yöntemi gibi animasyon teknikleri anlatılacaktır. Temel animasyon bilgilerinin verilmesinden sonra bilgisayarda etkileģimi ve iģleyiģ süreci iģlenecektir. Ayrıca zaman efektlerinin iliģkisi, hareket, görsel etkileģim ve mekânda animasyon konuları verilecektir. Matematik alanında en az yüksek lisans mezunu ve mesleki alan bilgisine sahip öğretim elemanı olmalıdır. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI TEMEL TASARIM-1 DÖNEMĠ 2 SÜRE VE Haftalık Okul Eğitimi Süresi (Proje, Ödev, Ders Saati Süresi AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 4 18

19 Bir görsel çalıģma oluģturulurken yararlanılan kurallar, ilkeler ve amaçlar. Biçimlendirme araçlarının öğrencilere tanıtılması. Bir görsellik içinde yer alan ve algılayabildiğimiz tüm fiziksel elemanlar olan; çizgi, leke, doku, renk, hacim, ıģık-gölge, perspektif, siyah-beyazın Kompozisyon; Bir görsel içinde yer alan fiziksel elemanların düzenlenme kuralları olan; uygunluk, birlik, egemenlik, zıtlık, denge, tekrar, yön, ölçü, aralık, değer, hareket, hiyerarģinin öğrencilere anlatılması. Matematik alanında en az yüksek lisans mezunu ve mesleki alan bilgisine sahip öğretim elemanı olmalıdır. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI DÖNEMĠ 2 SÜRE VE AĞ TEKNOLOJĠLERĠNE GĠRĠġ Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) 19

20 (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) Bu derste ağ iģlemlerinin yapılması ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Ağ yapısını hazırlamak 2. Ağ bağlantılarını yapılandırmak Hafta 1 Bilgisayar Ağları 2 Bilgisayar Ağları 3 Bilgisayar Ağları 4 Ağ Kabloları 5 Ağ Kabloları 6 Ağ Kabloları 7 Ağ Adresleme 8 Ağ Adresleme 9 Ağ Adresleme 10 PaylaĢım ve Güvenlik 11 PaylaĢım ve Güvenlik 12 PaylaĢım ve Güvenlik 13 Ağ Çevre Birimleri 14 Ağ Çevre Birimleri Ġçerik/Konular Ortam Donanım ĠĢ Yeri Yöntem Dönem Sonu Sınavı Uygulanan yöntem 2 Yüzde (%) Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK Çevrede bulunan kamu kurumları veya özel iģletmeler 20

21 DERSĠN ADI ĠNTERNET CILIĞI - I DÖNEMĠ 2 Zorunlu Seçmeli Meslek Dersi Ders Ders SÜRE VE (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 5 Bu ders ile öğrenci; Ġnternet ortamında çalıģabilen açık kaynak kodlu programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır. 1. Açık kaynak kod tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek 2. Açık kaynak kodlu programlama dilinin temel komutları ile WEB sayfası hazırlamak 3. Açık kaynak kodlu programlama dili ile fonksiyon ve nesneleri kullanarak WEB sayfası hazırlamak 4. Açık kaynak kodlu programlama dili ile form uygulamaları yapmak 5. Web servislerini açık kaynak kod tabanlı program içinde kullanmak Hafta Modüller/Ġçerik/Konular 1 Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi 2 DeğiĢkenler ve Sabitler, Operatörler 3 Karar Kontrol Yapıları 4 Döngü Kontrol Yapıları 5 Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar 6 Hazır Fonksiyonlar 7 Diziler ve Nesneler 8 Dosyalama ĠĢlemleri 9 WEB Form Uygulamaları 10 Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri 11 Veritabanı ĠĢlemleri-1 12 Veritabanı ĠĢlemleri-2 13 ML ve WEB servisleri ML ve WEB servisleri Ortam Donanım ĠĢ Yeri 21

22 Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) 20 Dönem Sonu Sınavı Çevrede bulunan kamu veya özel iģletmeler DERSĠN ADI DÖNEMĠ 2 SÜRE VE (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) BĠLGĠSAYAR DONANIMI Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢ Yeri Eğitimi) (1kredi=25 30 saat) (1modül=1 kredi) Bu ders ile öğrenci; donanım kurma iģlemleri ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. 1. Donanım elemanlarının denetimini yapmak 2. Donanım elemanlarının montajını yapmak 3. BIOS yapılandırılmasını yapmak Hafta Modüller/Ġçerik/Konular 1 Statik (Durgun) Elektriğe KarĢı Önlemler 2 Donanım Malzemelerinin Özellikleri 3 Donanım Malzemelerinin Özellikleri Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi 4 Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi 5 Anakart, ĠĢlemci ve Bellek Birimleri 3 22

23 6 Anakart, ĠĢlemci ve Bellek Birimleri 7 Disk Sürücüleri 8 Disk Sürücüleri 9 Donanım Kartları 10 Donanım Kartları Çevre Birimleri 11 Çevre Birimleri 12 BIOS 13 BIOS Hata Mesajları 14 Hata Mesajları Ortam Donanım ĠĢ Yeri Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILACAK DERSĠN ADI ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠ DÖNEMĠ 2 SÜRE VE Haftalık Okul Eğitimi Süresi (Proje, Ödev, Ders Saati Süresi AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 4 23

24 ĠĢletim sistemlerine giriģ, iģlem yönetimi, kritik bölgeler, semaforlar, kritik IPC sorunları, süreç planlaması, kilitlenmeler, kaynak yönetimi, bellek yönetimi, getir-götür ve sayfalama, iģlemler, kütük sistemleri, standart kelime iģlemciler. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI WEB PROJESĠ YÖNETĠMĠ DÖNEMĠ 2 Haftalık SÜRE VE Eğitimi) Ders Okul Eğitimi Süresi (Proje, Ödev, Saati Süresi AraĢtırma, ĠĢyeri 24

25 (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE ) (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3 Bu ders ile öğrenci; yapılacak projenin analizini yapıp, sürecini yöneterek güvenlik yönetimlerini yapabilecektir. 1. Konsept ve Site Taslak ġeması OluĢturma modülü ile web projesinin analizini yapmak, 2. Yayın Süreci modülü ile yayın sürecini yönetmek, 3. Güvenlik Yönetimi modülü ile güvenlik yönetimini yapmak. Hafta Modüller/Ġçerik/Konular 1 WEB sitesinin ihtiyaçları 2 WEB sitesinin ihtiyaçları 3 WEB sitesi tasarlama 4 WEB sitesi tasarlama 5 WEB sitesi yayına hazırlık iģlemleri 6 WEB sitesi yayına hazırlık iģlemleri 7 WEB sitesi yayınlama iģlemleri 8 WEB sitesi yayınlama iģlemleri 9 WEB sitesi güvenlik ayarları 10 WEB sitesi güvenlik ayarları 11 WEB sitesini yedekleme iģlemleri 12 WEB sitesini yedekleme iģlemleri 13 WEB sitesini bakım iģlemleri 14 WEB sitesini bakım iģlemleri Çevrede bulunan kamu veya özel iģletmeler DERSĠN ADI PAKET LAR-1 DÖNEMĠ 2 25

26 SÜRE VE Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 5 1.Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme. 2.Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme. 3.Bilgisayar ortamında Finansal Tabloları düzenleyebilme 4. Muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme. 1. Muhasebe ile ilgili temel kavramları açıklar. 2. Hesap açma, hesabın kalan vermesi ve hesabın kapanması iģlemlerini yapar. 3. Muhasebe kayıt sistemini uygular. 4. Muhasebede kullanılan defter ve belgelerden belli baģlılarını düzenler. 5. Bilançoda yer alan hesapların özelliklerini ve iģleyiģini açıklar ve uygular. 6. Gelir ve gider hesapları ile maliyet hesaplarının iģleyiģini açıklar ve uygular. 7. Paket program kullanmanın iģ hayatındaki önemini anlar. 8. Hesapların açılması ve kodlama iģlemlerini bilgisayar ortamında yapar. 9. Muhasebede kullanılan fiģleri bilgisayar ortamında düzenler. 10. Bilgisayar ortamında gelir tablosu düzenler. 11. Muhasebede kullanılan defter, rapor ve tablolara ait dökümleri alır. 12. Dönem kapama ve dosya bakım iģlemlerini yapar. Muhasebe Bilgi Sistemi,Muhasebe Paket Programlarının tanıtımı, ETA Muhasebe Paket Programına giriģ Muhasebede kullanılan fatura ve benzeri evrakların tanıtımı Muhasebede kullanılan fatura ve benzeri evrakların tanıtımı ETA, iģletme hesabına göre defter tutma, Ģirket açma, Ģirket bilgilerini tanımlama, default Ģirket ETA,Gelir ve gider iģlem kodlarının tanımlanması, ETA,Gelir ve gider iģlem kodlarının tanımlanması, Hatalı iģlem kodlarının iptali ve değiģtirilmesi ETA, FiĢ türleri(gelir ve gider) ETA, Örnek faturaların fiģlere kaydı Ara Sınav ETA, Örnek faturaların fiģlere kaydı ve pratik kullanım tuģları ve hatalı fiģlerin iptali ve düzeltilmesi Fatura Modülü ve muhasebe ile entegrasyonu SGK Modülü, iģçi takipi ve bordro hazırlama 26

27 ETA ve diğer programlarda örnek fatura ve belge kayıtları Finansal Tabloların Hazırlanması Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM-2 DÖNEMĠ 3 SÜRE VE Haftalık Okul Eğitimi Süresi (Proje, Ödev, Ders Saati Süresi AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 4 27

28 CAD çizim tekniğinin devamı Ģeklinde tasarlanan bu derste, iki boyutlu çizimleri üçüncü boyuta taģıma, etrude ve kalınlık verme, AutoCAD yazılımının Ġki Boyutlu (2D) Üç boyutlu (3D) çalıģma prensipleri, 3D mantığı, 3D görüntü ekranı, 3D yazılımlardan dosya alıģveriģleri ve dönüģtürmeleri. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI TEMEL TASARIM-2 DÖNEMĠ 3 SÜRE VE Haftalık Okul Eğitimi Süresi (Proje, Ödev, Ders Saati Süresi AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) 28

29 (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 4 Bu ders ile öğrenciye tasarımın temel ilkeleri Temel Tasarım I dersinin devamı Ģeklinde verilecek, uygun programlarla desteklenerek karakter yaratma yeteneği geliģtirilecektir. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI ANĠMASYON TEKNĠKLERĠ-2 DÖNEMĠ 3 29

30 SÜRE VE Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 4 Animasyon programlarında, kullanıcıyla etkileģimli (kullanıcının faresini, klavyesini kullanması, objeleri hareket ettirmesi ya da formlara not yazması gibi) animasyonları, ActionScript kullanarak oluģturulan eylemleri butonlara, moviecliplere ve framelere atayarak hareket verme yeteneği geliģtirilecektir Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI MODELLEME VE TEKNĠKLERĠ DÖNEMĠ 3 30

31 SÜRE VE Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 4 Üç boyutlu katı ve organik modelleme tekniklerinden polygon modelleme ve spline modelleme teknikleri öğretilecektir. Bu modelleme araçlarında bulunan verte, edge, border, polygon, element, segment ve spline araçlarının tanıtılması, segment oluģturma ve segmentlerin modellemede kullanılması dersin detaylarıdır. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. DERSĠN ADI GÖRSELLEġTĠRME-1 31

32 DÖNEMĠ 3 SÜRE VE Haftalık Okul Eğitimi Süresi (Proje, Ödev, Ders Saati Süresi AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 5 Proje okuma bilgisinin yanında projeyi Ģablon olarak kullanarak modellenmesi, kaplama koordinatlarının ayarlanması, hazırladıkları dokuların atanması, kamera ve ıģık ayarları yapılarak küçük ve orta ölçekli projeleri sunum aģamasına getirmeyi öğreneceklerdir. ÇalıĢmalar proje bazlı yapılacak, temel mimari ve mühendislik uygulamalarından da bahsedilecektir. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletiģim, araģtırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan iģletmeler, özel kamu kurum ve kuruluģlardır. 32

33 DERSĠN ADI ÜÇ BOYUTLU HAREKETLENDĠRME DÖNEMĠ 3 SÜRE VE Haftalık Okul Eğitimi Süresi (Proje, Ödev, Ders Saati Süresi AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) (1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi) 5 Üç boyutlu programlarda; Keyframe mantığı, zamanlama, tepkime gibi temel animasyon prensipleri ile grafik editörler içerisinden animasyonların kontrol edilmesi, reaktörler ve parçacık sistemleri bu dersin ağırlıklı konuları olacaktır. 33

I. YARI YIL DERSİN ADI:

I. YARI YIL DERSİN ADI: T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI KISA DERS İÇERİKLERİ (2015-2016 GÜZ DEN İTİBAREN GEÇERLİ) I. YARI YIL DERSİN ADI: AĠT-191

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ:

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 BLP13101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 4+0 4 6 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları, C Programlama

Detaylı

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT)

GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) GRAFİK TASARIMI İKMEP ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Program Kodu: GT) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER GT 103 GRAFİK SANATI TARİHİ 2 (2+0+0) AKTS 2 Tarih öncesi devirlerde insanlar ve toplulukları arasında

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ

DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Matematik -I DERSİN KODU 101 SÜRE VE ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi *Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. *Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL EK-2 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL TEMEL TASARIM I (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriģ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk,

Detaylı