MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ"

Transkript

1 Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ From Mulla Jami the The Work Resources Not In: Ibrahim Ibn Hizir es-sirozî s Alâ im al-nubuwwah Erdem Can ÖZTÜRK * ÖZ Molla Abdurrahman-ı Câmî, Fars edebiyatının en önemli temsilcilerinden olup eserleriyle Osmanlı dönemi Türk edebiyatı üzerinde de etkili olmuştur. Câmî, pek çok eseri dilimize çevrilmiş büyük bir mutasavvıf, şâir ve nâsirdir. Kırk Hadis isimli eserinin tercümeleri, Yûsuf u Züleyhâ, Salamân u Absâl, Leylâ ve Mecnûn gibi mesnevilerinin yanı sıra; Nefehatü l-üns, Baharistân gibi mensur eserleri Osmanlı sahasında çok rağbet görmüştür. Molla Abdurrahman-ı Câmî nin Osmanlı coğrafyasında teveccüh edilen eserlerinden biri de Hz. Muhammed in peygamberliğinin delillerini anlatan Şevâhidü n-nübüvve dir. Bu eserin değişik mütercimler tarafından dilimize farklı çevirileri yapılmıştır. Bu çalışmada türlü yönleriyle üzerinde durularak incelemeye konu edilecek tercüme ise İbrahim İbn Hızır tarafından yapılan çeviri olacaktır. Alâ imü n-nübüvve, Molla Abdurrahman-ı Câmî nin Şevâhidü n-nübüvve sinin İbrahim İbn Hızır tarafından yapılan çevirisidir. Şevâhidü n-nübüvve, Hz. Peygamber in peygamberlik delillerinin farklı kaynaklardan toplandığı eserdir. Bu kaynaklar kutsal kitaplar, İslam tarihi, menkıbeler, siyer ve benzeridir. Bu eserin Lâmi î Çelebi, Senâ î ve Abdülhalim Ahî-zâde tarafından yapılan çevirileri bilinmekte ve kaynak- * Arş. Gör. Dr., Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. e-posta: Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11 15

2 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Erdem Can ÖZTÜRK larda zikredilmektedir. Ancak İbrahim İbn Hızır tarafından yapılan çeviriden konuyla alakalı kaynakların hiçbirinde bahsedilmemektedir. Bu çalışmayla Molla Câmî nin Şevâhidü n-nübüvve sinin şimdiye kadar kaynaklarda zikredilmemiş ve bilinmeyen bir çevirisi olan Alâ imü n-nübüvve isimli eser incelenecektir. Eserin mütercimi, tercüme tarihi, tercüme usûlü, dil ve üslup özellikleri ile eserin kaynakları incelenecektir. Ayrıca eserin mütercimi İbrahim İbn Hızır hakkında, Alâ imü n-nübüvve den hareketle çeşitli bilgilere ulaşılmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Molla Câmî, Şevâhidü n-nübüvve, Hz. Muhammed, Alâ imü n-nübüvve, İbrahim İbn Hızır. ABSTRACT Mulla Abdurrahman-ı Jami is one of most important representative of Persian literature and the works of the Ottoman Turkish literature on the impact has been. Jami, many of his works translated in our language, a great sufi, poet, and nazareth. Kirk Hadis of the translation of his book,yusuf u Zuleyhü, Salaman u Absal, Leyla and Mecnun as well as the mathnawi; Nefehat al-uns, Baharistan prose works, such as the Ottoman field has been very popular. Mulla Abdurrahman-i Jami s the Ottoman and the geography of one of his works are in demand Nefehat al-uns work on the complementary nature is said to be in Shawahid al-nubuwwah. This work is different by the translators in our language in different translations were made. This kind of study with emphasis on aspects of the review can be the subject of translation is Ibrahim Ibn Hizir by the translation will be. Alâ im al-nubuwwah, Ibrahim Ibn Hizir by the Mulla Abdurrahman-i Jami s Shawahid al-nubuwwah his book, translated from work. Shawahid al-nubuwwah, Hz. Mohammed of the prophecy of evidence from different sources, collected works. These resources are the holy books, the history of Islam, the story, sirah, and so on. This work Lâmi î Celebi, Senâ î and Abdulhalim Ahî-zâde translations made by known sources are mentioned in the. But Ibrahim Ibn Hizir made by the relevant translations in any of the sources mentioned. This work of Mulla Jami s, Shawahid al-nubuwwah, so far, the resources and the specific mention of the unknown is a translation of the Alâ im al-nubuvve on work will be examined. Work of the interpreters, the date of the translation, the translation procedures, the language and style of work and resources will be examined. Also interpreters of works of Ibrahim Ibn Hizir about, Alâ im al-nubuvve to a variety of information act will be achieved. Key Words: Mulla Jami, Shawahid al-nubuwwah, Hz. Mohammed, Alâ im alnubuvve, Ibrahim Ibn Hizir. 16 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11

3 Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si Giriş: Molla Nureddin Abdurrahman 1, ( ) Horasan ın Câm şehrinde doğmuş ve bu şehre nisbeten Câmî ünvanıyla şöhret bulmuştur. Devrin önemli kültür merkezlerinden Herat ta öğrenim görmüş, bu şehirde Nakşibendî tarikatı şehyi Kaşgarlı Şeyh Sadeddin le tanışıp ondan feyz almıştır. Devrin büyük ediblerinden Alî Şîr Nevâyî ve Hüseyin Baykara ile yakın alâka kurmuş, onların türlü yardımlarını görmüştür. Hatta Câmî nin Nefehatü l-üns, Şevâhidü n-nübüvve gibi mühim eserlerini Alî Şîr Nevâyî nin isteği üzerine yazdığı bilinmektedir. 2 Eserlerini Farsça yazan Molla Abdurrahman-ı Câmî, manzum ve mensur pek çok eser kaleme almıştır. Bunlar, daha Câmî hayattayken dilimize tercüme edilmeye başlanmıştır. Gerek manzum gerekse mensur eserlerinin tercümeleri, Abdurrahman-ı Câmî ye Osmanlı sahasında büyük bir şöhret kazandırmış, onun eserlerine yazılan nazire ve şerhler Osmanlı edebiyatını ciddi şekilde etkilemiştir. 3 Aynı kültür ortamında bulunan, aynı dönemde yaşayan Nevâyî ve Câmî nin eserlerinin tercümeleri, bunlara yazılan nazîreler, bu asırda gelişim aşamasında olduğu kabul edilen Osmanlı edebiyatı için önemli bir müessir olmuştur. Lâmi î Çelebi nin ( ), Abdurrahman-ı Câmî nin birkaç eserini Türkçeye tercüme etmesi sebebiyle Câmî-i Rûm olarak anılması, Câmî nin şöhretini göstermesi açısından dikkate şayandır. Abdurrahman-ı Câmî, manzum ve mensur 40 civarında eser kaleme almıştır. Bunların bir kısmı dilimize çevrilmiştir. Yûsuf u Züleyhâ, Absâl u Salamân, Leylâ ve Mecnûn gibi mesnevilerinin yanı sıra; Nefehatü l-üns, Baharistân, Şevâhidü n-nübüvve gibi mensur eserleri Osmanlı sahasında en çok rağbet görenlerdir. Câmî nin Kırk Hadis inin tercümesi de ilki Alî Şîr Nevâyî tarafından olmak üzere, pek çok kez dilimize tercüme edilmiş ve Osmanlı sahası edib ve mutasavvıfları arasında en çok rağbet gören kırk hadis kitaplarından olmuştur. 4 Bu çalışmanın esasını ise Câmî nin önemli mensur eserlerinden olan Şevâhidü n-nübüvve nin kaynaklarda zikredilmeyen bir tercümesi oluşturmaktadır. Tür olarak Şevâhidü n-nübüvve, Hz. Muhammed in hak peygamber olduğuna dair çeşitli delilleri nakleden eserlerin genel adıdır. Hem aklî hem de naklî delillerle nübüvvetin lüzumunun ve Hz. Muhammed in peygamberliğinin ispatı, bu 1 Hayatı ve eserleri ile ilgili aytırlıbı bilgi için Bkz. Ömer Okumuş, Câmî, Abdurrahman, DİA, C. 7, İstanbul 1993, s ; Ali Asgar Hikmet, Câmî Hayatı ve Eserleri, MEB Yayınları, İstanbul 1994; Asaf Hâlet Çelebi, Molla Câmî, Hece Yayınları, Ankara Ali Asgar Hikmet, Câmî Hayatı ve Eserleri, MEB Yayınları, İstanbul 1994, s Molla Câmî nin Türk edebiyatı üzerindeki tesirleri için bkz. Muhsin Macit, Molla Câmî nin Osmanlı Edebiyatına Tesiri-I, Erdem, C. VII, S. 20, Ocak 1991, s ; Muhsin Macit, Abdurrahmân Câmî ve Osmanlı Edebiyatı, Yedi İklim, Nisan 1992, s ; Ahmet Sevgi, Molla Câmî nin Besmele Şerhi ve Türk Edebiyatına Tesirleri, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 5, Konya 1999, s Abdülkadir Karahan, Câmî nin Erba in i ve Türkçe Tercümeleri, Osman Yalçın Matbaası, İstanbul Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11 17

4 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Erdem Can ÖZTÜRK türün önemli özelliklerindendir. 5 Taşköprîzâde bu tür eserleri emârâtü n-nübüvve adıyla ayrı bir tür olarak kabul etse de Kâtip Çelebi bu görüşe katılmamakta ve bu minval üzere yazılmış eserlerin kelam ilminin alt dallarından olduğunu söylemektedir. Genel kabul de bu yöndedir. 6 Abdurrahman-ı Câmî nin Şevâhidü n-nübüvve si de Hz. Peygamber in nübüvvet delillerini anlattığı kitabıdır. Eser, şevâhidü n-nübüvve, delâ ilü n-nübüvve, beşâ irü n-nübüvve gibi terimlerle karşılanan türün bir örneğidir. Molla Câmî, Hz. Peygamber in nübüvvet delillerini anlattığı eserine Şevâhidü n-nübüvve Li Takviyeti Yakîn Ehli l-fütüvve adını vermiştir. 7 Eser dilimize tercüme edilirken Lâmi î Çelebi, Senâ î ve Ahî-zâde tarafından kısaca Şevâhidü n-nübüvve adıyla tercüme edilmiş ve kaynaklarda da çoğunlukla bu şekilde zikredilmiştir. Bununla birlikte mütercimler tarafından çevirilerine yeni isimler vermenin yaygın olduğu malumdur. Bu çalışmanın esasını oluşturan ve kaynaklarda zikredilmeyen Şevâhidü n-nübüvve tercümesine mütercimi tarafından Alâ imü n-nübüvve isminin verildiğini de belirtmek gerekir. Şevâhidü n-nübüvve Tercümeleri: Abdurrahman-ı Câmî tarafından H. 885 (M.1480/1481) senesinde yazılan eserin Türkçeye çeşitli tercümeleri yapılmıştır. Kaynaklarda zikredilen Şevâhidü nnübüvve çevirileri Lâmi î Çelebi, Senâ î ve Ahî-zâde tarafından yapılan tercümelerdir. 8 Kütüphanelerde en çok nüshası bulunan Şevâhidü n-nübüvve tercümesi, Abdurrahman-ı Câmî den pek çok eser tercüme etmesi sebebiyle Câmî-i Rûm lakabıyla anılan Lâmi î Çelebi ye aittir. Yapılan kütüphane taramalarında bu eserin müellif hattı bir nüshasına ulaşılamamış olmakla birlikte 30 nüshası tespit edilmiştir. 9 5 Âdem Ceyhan, Lâmiî Çelebi nin Şevâhidü n-nübüvve Tercümesi Üzerine, Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi (Edt: Bilal Kemikli - Süleyman Eroğlu), Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011, s Yusuf Şevki Yavuz, Delâilü n-nübüvve, DİA, C. 9, İstanbul 1994, s Erdem Can Öztürk, Lâmi î Çelebi nin Şevâhidü n-nübüvve Tercümesi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Dr. Tezi), Manisa 2014, s DİA da yer alan Şevâhidü n-nübüvve maddesinde eserin ismi Şevâhidü n-nübüvve li-takviyeti Ehli l-fütüvve olarak geçmektedir. Bkz. Mustafa Öz, Şevâhidü n-nübüvve, DİA, C. 39, İstanbul 2010, s Söz konusu tercümeler için Bkz. Mustafa Öz, Şevâhidü n-nübüvve, DİA, C. 39, İstanbul 2010, s ; Yusuf Şevki Yavuz, Delâilü n-nübüvve, DİA, C. 9, İstanbul 1994, s ; Erdem Can Öztürk, agt, s ; Âdem Ceyhan, agm, s İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. Nu: 2442; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. Nu: 129; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. Nu: 7368; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. Nu: 7360; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa Nu: 724; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Pertev Paşa Nu: 312; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Reşid Efendi Nu: 1214; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi A. Tekelioğlu Nu: ; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Esad Efendi Nu: 2221; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Nuruosmaniye Nu: 3385; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Fatih Nu: 4276; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Şehit Ali Paşa Nu: 1857; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Nu: 4307; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Nu: 4387; Süleymaniye Yazma 18 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11

5 Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si Lâmi î Çelebi nin tercümesi en çok istinsah edilen ve rağbet gören Şevâhidü n-nübüvve çevirisi olup Senâ î ve Ahî-zâde tercümelerine göre sade ve külfetsiz bir dille yazılmıştır. Özellikle Ahî-zâde nin tercümesi, sanatlı ve özenli bir üslupla kaleme alınırken, Lâmi î Çelebi nin çevirisi Farsçadan kelime kelime tercüme edilip üzerinde üslup açısından pek fazla durulmamış bir tercüme görüntüsü arz etmektedir. 10 Kâtip Çelebi, bu tercüme usûlünü basit bulmuş olacak ki Ahî-zâde tercümesinin Lâmi î Çelebi nin çevirisinden metin ve uygulama itibarıyla daha başarılı olduğunu ifade etmiştir. 11 Bu çalışmaya konu olan İbrahim İbn Hızır ın çevirisi de tercüme usûlü, üslup ve dil açısından Lâmi î Çelebi nin tercümesine benzemektedir. Senâ î mahlaslı mütercime ait çevirinin 4 nüshası Millet Ktp. Ali Emîrî, Şer iyye Nu: 1032; Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. R (istinsah yılı H. 963, M. 1555) 12 ; Konya Yazma Eserler Kütüphanesi Nu: 5191 ve Chester Beatty Library, pp kütüphanelerinde kayıtlıdır. Kütüphane kataloglarına göre Senâ î tercümesini Hicrî 962 (M. 1554/1555) yılında yapmıştır. 13 Rumeli kazaskerliği yapmış âlimlerden olan Ahî-zâde Abdülhalîm Efendi (ö. H M. 1604) 14 de Şevâhidü n-nübüvve yi H (M. 1600/1601) de Türkçeye tercüme etmiştir. Çeşitli kütüphanelerimizde pek çok yazması bulunan bu tercümenin müellif hattı nüshası, Süleymaniye Ktp. Fatih 4275 numaradadır. 15 Ahî-zâde tarafından yapılan çeviri, Lâmi î Çelebi nin çevirisinden sonra en çok nüshası olan Eserler Kütüphanesi Hüdaî Efendi Nu: 1028; Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Yazma Bağışlar Nu: 6573; Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar III. Ahmed Kitaplığı Nu: 3067; Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar Emanet Hazinesi Nu: 1178; Ankara Millî Kütüphane Nu: Yz. A. 686; İzmir Millî Kütüphane Nu: 314; Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Nu: 42 Kon 3509; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kütüphanesi O. Ergin Yazmaları 1254/1; Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Siyer-i Türkî Talat Paşa Nu: 15; Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Siyer-i Türkî Talat Paşa Nu: 8; Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Siyeri Türkî Talat Paşa Nu: 9; Avusturya Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Mxt Nu: 152; Sataatsbibliothek, Berlin, Ms. or. fol. 3366; Sataatsbibliothek, Berlin, Ms. or. quart 1966; G. Flügel, Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften der kaiserlich- Königlichen Hofbibliothek zu Wien, Wien 1867, c. 3, s. 126, Nu: 1686; Rossi, Vatikan Kütüphanesi Turco, s Söz konusu tercümelerin geniş mukayeseleri için bkz. Erdem Can Öztürk, agt, s Kâtip Çelebi, Keşfü z-zünûn, (Çev. Rüştü Balcı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013, C. 3, s Bu nüshanın tavsifi için Bkz. Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, İstanbul 1961, C. 1, s , Nu: İstanbul Kütüphaneleri Tarih- Coğrafya Yazmaları Katalogları, İstanbul 1943, s Ayrıca bu nüshalardan üç tanesinden Lâmiî Çelebi nin Şevâhidü n-nübüvve Tercümesi Üzerine isimli bildiride Âdem Ceyhan tarafından bahsedilmiştir. Bkz. Âdem Ceyhan, Lâmiî Çelebi nin Şevâhidü n- Nübüvve Tercümesi Üzerine, Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi (Edt: Bilal Kemikli - Süleyman Eroğlu), Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011, s Hayatı ve eserleri hakkında bilgi için Bkz. Hasan Güleç, Ahîzâde Abdülhalim Efendi, DİA, İstanbul 1988, C. 1, s Âdem Ceyhan, Lâmiî Çelebi nin Şevâhidü n-nübüvve Tercümesi Üzerine, Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi (Edt: Bilal Kemikli - Süleyman Eroğlu), Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011, s Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11 19

6 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Erdem Can ÖZTÜRK tercümedir. Tarafımızdan yapılan katalog taramalarında 26 nüshası tespit edilmiştir. 16 Bu çalışmada üzerinde durularak detaylı olarak tanıtılacak olan tercüme, gerek kaynaklarda gerekse şevâhidü n-nübüvve, delâ ilü n-nübüvve, beşâ irü n-nübüvve gibi konuyla ilgili ilmî çalışmalarda zikredilmeyen; varlığından yakın zamana kadar haberdar olunmayan, müstakil bir Şevâhidü n-nübüvve tercümesi olan İbrahim İbn Hızır ın Alâ imü n-nübüvve isimli çevirisidir. 17 Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Mütercim ve Tercümesi: İbrahim İbn Hızır es-sirozî ve Alâ imü n-nübüvve Mütercimi tarafından Alâ imü n-nübüvve adı verilen çeviri, kütüphane kataloglarına Şevâhidü n-nübüvve adıyla kaydedilmiş, mütercimi İbrahim İbn Hızır ise eserin müstensihi zannedilmiştir. Bu sebeple diğer çevirilerin bir kopyası olduğu düşünülen eser, kaynaklarda münferid bir çeviri olarak yer almamıştır. Alâ imü n-nübüvve, Molla Câmî nin Şevâhidü n-nübüvve sinin ayrı ve müstakil bir tercümesidir:...kitäba úaläõimü n-nübüvve diyü ad virdüm. Lä-reyb oøuyup dièleyen müõminlere ifä a-i dìn ve ifäde-i yaøìn ä ıl olup øalblerini kesäfetden ve göèüllerini øa ävetden alä idüp däõim teveccüh-i mütemmim-i a ret ve hemìşe teõellüf-i müfì -i üns-i va det ola inşä Allähu teúälå. 18, bu kitäb-ı Şevähidü n-nübüvve yi buldum ki selef-i kümmel lisän-ı ekmel, lu ät-ı büle ä ve kelimät-ı fu a ä zebän-ı nebì ve beyän-ı úarabì üzerine cemú itmişler. Şey úabdu r-ra män-ı Cämì ra metu llähi úaleyh i ti är ecli içün úarabìden Färisìye terceme eylemişler. Bu faøìr da i diledüm ki bu feväõid-i 16 Edirne Selimiye Yazma Eserler Kütüphanesi Nu: 22 Sel 887; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel Yz K.1230; Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Nu: 4275; Süleymaniye Kütüphanesi Es ad Efendi, Nu: 922; Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa, Nu: 199/448; Süleymaniye Kütüphanesi Çelebi Abdullah, Nu: 253; Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu, Nu: 722; Süleymaniye Kütüphanesi Lâleli, Nu: 2023; Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye, Nu: 633; Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi, Nu: 4376; Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi, Nu: 286; Millet Kütüphanesi Ali Emîrî, Şer iyye, Nu: 1033; Millet Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa Nu: 723; Nuruosmaniye Kütüphanesi Nu: 3386; Beyazıt Devlet Kütüphanesi Zihni Efendi, Nu: 920; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Y. 1856; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi B. 254; Köprülü Kütüphanesi Nu: 1062; 06 Hk 2395/1, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Nu: 1730; Tokat İl Halk Kütüphanesi Nu: 60 Hk 179; Kahire Hidiv Kütüphanesi 8915; Mısır Millî Kütüphanesi Târîhu Türkî, Nu: 119; Leiden Üniversitesi Kütüphanesi Cod. Or Şevâhidü n-nübüvve üzerinde araştırma yaparken Süleymaniye kütüphanesinde Lâmi î Çelebi adına kayıtlı iki nüshanın aslında İbrahim İbn Hızır adında bir mütercime ait olduğunu tespit ettik. Asıl adı Alâ imü n-nübüvve olan bu çeviriden kaynak niteliğindeki Şakâyıku n-nu mâniyye ve Zeylleri, Tezkiretü ş-şu arâ, Vefeyat-nâme, Künhü l-ahbar, Keşfü z-zünûn gibi eserlerde bahsedilmemektedir. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda, eserin İbrahim İbn Hızır a ait olduğunun Sadık Yazar tarafından da tespit edildiğini gördük. Bkz. Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimlen Enstitüsü, (Yayımlanmamış Dr. Tezi), İstanbul 2011, s. 198, úaläõimü n-nübüvve, Hüsrev Paşa Nu: 421, vr. 2b. 20 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11

7 Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si mùcib-i úaøäõidüè cümle müõminìne ve käffe-i müstemiúìne nefú-i úäm ve fäõidesi tamäm yetişe. 19 İbrahim İbn Hızır hakkında, müracaat edilen biyografik kaynakların hiçbirinde bilgiye rastlanmamıştır. 20 Mütercimin kendini Bu faøìr ü akìr İbrähim İbn ~ı ır es-sirozì el-meşhùr İbrì `oca şeklinde tanıtmasından, Sirozlu ve İbrî Hoca nâmıyla meşhur olduğu anlaşılmaktadır. Bunun haricinde, mütercim hakkındaki bilgilere ancak tercümesinde yer alan bazı ipuçlarından yola çıkılarak ulaşılabilmektedir. İbrahim İbn Hızır, bu kitäbı kim terceme eyledüm bir ulunuè adına eyledüm ki Ál-i úo män a vezìr olanlaruè øırøıncı vezìr buèa väøıú olmışdur kim ä ib-i zamän, Á af-ı devrändur ve hem... yaúnì Mu afå Paşa ifadelerini tercümesinin giriş bölümünde kullanmaktadır. Aynı zamanda øarındaşum Şey Mu li u d-dìn üè himmetleriyle bu kitäb-ı şerìfi Türkì dili üzerine terceme eyledüm 21 ifadelerini kullanan mütercim bize iki ipucu vermektedir. Ancak ne Mustafa Paşa nın hangi tarihlerde vezirlik yapan Mustafa Paşa olduğu, ne de Şeyh Muslihuddin in kaynaklarda aynı adla geçen Şeyh Muslihuddin lerden hangisi olduğu âşikardır. Mustafa ismindeki Osmanlı sadrazamları ve görev süreleri şunlardır: Koca Mustafa Paşa ( ), Çoban Mustafa Paşa (1511), Lala Mustafa Paşa (1580), Lefkeli Mustafa Paşa (1622), Kemankeş Kara Mustafa Paşa ( ), İbşir Mustafa Paşa ( ), Zurnazen Mustafa Paşa (1656), Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ( ), Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa ( ), Köprülü Fazıl Mustafa Paşa ( ), Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa ( ), Daltaban Mustafa Paşa ( ), Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa ( ), Çelebi Mustafa Paşa ( ), Alemdar Mustafa Paşa (1808), Koca Mustafa Reşit Paşa ( ) (Farklı zamanlarda 6 kez bu görevde bulunmuştur.), Giritli Mustafa Naili Paşa ( , 1857). 22 Sadece Keşfü z-zünûn da ismi geçen Muslihuddin isimli şeyhler ise bir bu kadar fazladır. 23 İbrahim İbn Hızır tercümesi için tarih olmak üzere şu manzumeyi kaleme almıştır: Saèa çoø şükürler eyä ÿü l-celäl Ki bugün tamäm oldı işbu maøäl O vaøtin ki irdi el itmämına Ki اتممتها oldı tärì -i säl agy, vr. 1b-2a. 20 Şakâyıku n-nu mâniyye ve Zeylleri, Tezkiretü ş-şu arâ, Vefeyat-nâme, Künhü l-ahbar, Keşfü zzünûn gibi muteber biyografik kaynaklar taranmış ancak herhangi bir bilgi bulunamamıştır. 21 agy, vr. 2a. 22 Bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara Bkz. Kâtip Çelebi, Keşfü z-zünûn, (Çev. Rüştü Balcı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013, C. 5, s agy, vr. 356b. Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11 21

8 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Erdem Can ÖZTÜRK O vaøtin ki irdi ال itmämına / Ki اتممتها ( ) oldı tärì -i säl ifadesini kullanmıştır. اتممتها kelimesine tamiye olarak el kelimesi eklendiğinde H. 918 (M. 1512/1513) tarihine ulaşılmaktadır. Molla Câmî nin eserini H. 885 (M.1480/1481) tarihinde yazdığını düşündüğümüzde bu tarih makul görünmektedir. Bu tarihte Osmanlı vezirliğinde Koca Mustafa Paşa nın 25 bulunması, bu tarihin doğruluğu ihtimalini hayli güçlendirmektedir. Söz konusu Mustafa Paşa nın Koca Mustafa Paşa olduğu; eserin de Koca Mustafa Paşa adına tercüme edildiği buradan anlaşılmaktadır. Yine bu tarihlerden hareket edildiğinde, Alâ imü n-nübüvve nin giriş bölümünde zikredilen Şeyh Muslihuddin Efendi nin, Merkez Muslihuddin Efendi namıyla şöhret bulmuş Musa b. Mustafa b. Kılıç Bey b. Haydar olma ihtimali yüksektir. Merkez Muslihuddin Efendi nin doğum tarihi konusunda ihtilaflar olsa da takriben H. 868 (M ) tarihinde doğduğu tahmin edilmektedir. 26 Vefatı ise H. 959 (M.1551/1552) dir. Alâ imü n-nübüvve nin tercüme edildiği tarih olan H. 918 de, yaşlarında olan Merkez Efendi nin İbrahim İbn Hızır ile bir münasebeti olup olmadığı kaynaklardan tespit edilememiştir. Ancak Merkez Efendi ile İbrahim İbn Hızır ın çağdaş olmaları ve tespit edebildiğimiz kadarıyla Alâ imü nnübüvve nin tercüme tarihinde hayatta olan tek Şeyh Muslihuddin olması bizi bu düşünceye sevk etmiştir. Yine bu tarih bize, Şevâhidü n-nübüvve nin H. 915 teki Lâmi î tercümesinden sonraki ikinci çevirisinin, İbrahim İbn Hızır ın Alâ imü n-nübüvve si olduğunu göstermektedir. 27 Mütercimin mukaddime bölümüne yazdığı Aynı zamanda øarındaşum Şey Mu li u d-dìn üè himmetleriyle bu kitäb-ı şerìfi Türkì dili üzerine terceme eyledüm 28 cümlesi dikkat çekmektedir. Merkez Muslihuddin Efendi ye øarındaşum şeklinde hitap etmesi, İbrahim İbn Hızır ın yaş olarak Merkez Muslihuddin Efendi ile akran olduğunu göstermektedir. Bu durumda İbrahim İbn Hızır ın doğum tarihi de yaklaşık olarak H. 868 tarihi civarında olmalıdır. Ayrıca buradaki øarındaşum ibaresi- 25 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, age, C. 2, s Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Tahsin Yazıcı, Merkez Efendi, İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları, İstanbul tarihsiz, C. 7, s ; Ramazan Ekinci, Vefayât-ı Ayvansarâyî, Buhara Yayınları, İstanbul 2013, s. 80; Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, (haz. Mustafa Tatcı, Cemal Kurnaz), Ankara 2000, s. 160; Reşat Öngören, Merkez Efendi, DİA, Ankara 2004, C. 29, s Eserin tercüme tarihi Sadık Yazar tarafından 1482 (H. 887) olarak bildirilmiştir. Bunun sebebi, O vaøtin ki irdi el itmämına ibaresinin Yazar tarafından tamiyye kabul edilmemesi olmalıdır. Bu ifadenin tamiyye olup olmadığı tartışmaya açıktır. Çünkü tarih lafzen bildirilmemiş, der-kenarlara eserin tercüme tarihini gösteren bir not düşürülmemiştir. Buna karşın, tarafımızdan yapılan incelemede, tarihi tamiyyeli hesaplayarak elde edilen sonucun (ال) (اتممتها)] =918] daha doğru olduğu kanaati hasıl olmuştur. Tercüme için tamiyye usûlüyle düşürülen H. 918 tarihinde Koca Mustafa Paşa nın vezaret makamında bulunması ve Şeyh Merkez Muslihuddin Efendi nin hayatta olması, eserin tamiyyeli tarihinin doğruluğunu göstermektedir kanaatindeyiz. Bkz. Sadık Yazar, agt, s agy, vr. 2a. 22 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11

9 Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si nin gerçekten bir kardeşlik mi yoksa samimiyet mi ifade ettiği ayırt edilememektedir. Alâ imü n-nübüvve nin Nüshaları: İbrahim İbn Hızır ın şu an için elimizdeki tek eseri Alâ imü n-nübüvve dir. Bu tercümenin sadece iki nüshası tespit edilebilmiştir. Söz konusu iki nüsha da Süleymaniye Kütüphanesi ndedir. 1. Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi Nu: 188: Alâ imü n-nübüvve nin ilk nüshası Süleymaniye Kütüphanesi nde İbrahim Efendi Nu: 188 de kayıtlıdır. Bu nüsha 133 yaprak olup son kısmı eksiktir. Kütüphane kayıtlarına göre 201x142 mm., 149x98 mm. ölçülerindeki yazma nesih hatla kaleme alınmıştır. Ortalama satır sayısı 20 dir. Nüshada fazlaca kelime ve cümle eksiklerinin bulunması dikkat çekmektedir. 1. Süleymaniye Kütüphanesi Hüsrev Paşa Nu: 421: Alâ imü n-nübüvve nin daha hacimli olan, yapılan inceleme neticesinde daha sıhhatli ve diğer nüshaya oranla daha eksiksiz olduğu anlaşılan nüshası ise Süleymaniye Kütüphanesi Hüsrev Paşa Nu: 421 de kayıtlıdır. Nesih hatla yazılmış olan bu nüsha 356 yapraktır. Her bir varağında ortalama 19 satır metin bulunan yazma 287x117 mm., 220x130 mm. ölçülerindedir. Eserin ilk yaprağında Hüsrev Paşa nın mührü bulunmaktadır. 29 İbrahim İbn Hızır ın tercümesinin eldeki iki nüshasından İbrahim Efendi nüshasının müstensih hattı olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncenin oluşmasının sebebi, bu nüshanın bariz eksikliklerinin olmasıdır. İbrahim Efendi nüshası daha baştan itibaren oldukça eksik bir nüshadır. Mesela, Hüsrev Paşa nüshası ~amd ol Allähu teúälå a retine olsun kim insänı cümle ma lùøätdan mükerrem øıldı, øalb úärif-i i sän idügi sebebile ve ol øalbi kendü cemäline mirõät itdi. Anda kendü maúrifetine istiúdäd øodu ı väsı ayla cümlesiyle başlamaktadır. Bu cümlenin işaretli olan kısmı İbrahim Efendi nüshasında eksiktir. alät u seläm ol nebì-i kerìm ü kirämuè üzerine olsun kim ätem-i enbiyä ve ätem-i a fiyädur. Da i ol a äb u ezväc u evläd üzerlerine olsun kim işräø-ı envär-ı şevähid ü deläõil cebìnlerinde ve işräø-ı ä är-ı úaøäõid cebhelerinde ähirdür. 31 cümlesindeki işaretli bölümler, yine Hüsrev Paşa nüshasında bulunup İbrahim Efendi nüshasında eksik olan kısımlardır. Bu eksiklikler, müstensih hatası izlenimi oluşturmaktadır. Bir kaç cümle ileride, Hüsrev Paşa nüshasında mütercim adını Bu faøìr ü akìr İbrähìm İbn ~ı ır es-sirozì el-meşhùr 32 şeklinde bildirirken; İbrahim Efendi 29 Günay Kut-Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, KTB Yayınları, Ankara 1984, s agy, vr. 1b. 31 agy, vr. 1b. 32 agy, vr. 1b. Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11 23

10 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Erdem Can ÖZTÜRK nüshasında bu kısım Bu aøìr ki şeklinde kısaca geçiştirilmiştir. Bu da yine müstensihin yapacağı bir iş olarak görünmektedir. Bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte bu örnekler dahi İbrahim Efendi nüshasının müstensih hattı ve eksik bir nüsha olduğunu göstermek için yeterlidir. Bu tür kelime ve cümle eksiklikleri nüsha boyunca devam etmektedir. Ayrıca İbrahim Efendi nüshanın zahriyesindeki Bu aúìf ü na ìf-i kemter, ben bu kitäbı on oøuz günde yazdum. Eger bir näøı yiri buluna ümmìddür ki aún olunmaya. notu da bu iddiamızı destekler niteliktedir. Hüsrev Paşa nüshasının ise geriye kalan tek nüsha olması ve mütercim hattı olduğunu açıkça beyan eden bir bilginin bulunmaması sebebiyle, mütercim mi yoksa müstensih hattı mı olduğu konusunda kesin bilgiye ulaşmamız zor görünmektedir. Bununla birlikte, Hüsrev Paşa nüshasının giriş bölümünde yer alan Bu faøìr ü akìr İbrähìm İbn ~ı ır es-sirozì el-meşhùr İbrì `oca şeklindeki ibare, İbrahim Efendi nüshasında Bu aøìr ki ibaresiyle kısaca geçiştirilmiştir. Bu durum, diğer hususlarla birlikte düşünüldüğünde, Hüsrev Paşa nüshasının mütercim hattı ya da mütercim hattına daha yakın olma ihtimalini artırmaktadır. Hüsrev Paşa nüshası ister mütercim ister müstensih hattı olsun, elimizdeki tek muteber nüsha olarak durmaktadır. Dolayısıyla inceleme esnasında daha ziyade bu nüsha dikkate alınmıştır. Alâ imü n-nübüvve nin Muhtevası: Eserin 1a varağında Hüsrev Paşa nın mührü mevcuttur. Mührün altına eski harfli olarak eserin kütüphane kayıt nuraması olan 421 sayısı yazılmıştır. Eser, 1b varağında besmele ile başlamaktadır. Mütercim, klâsik tertibe uygun olarak besmele, hamdele, salvele gibi bölümlerle giriş yapmıştır: ~amd ol Allähu teúälå a retine olsun kim ; Da i alät u seläm ol nebì-i kerìm ü kirämuè üzerine olsun kim ätem-i enbiyä 34 ; Da i ol a äb u ezväc u evläd üzerlerine olsun kim vb. Dua bölümlerini, 2b numaralı varağa kadar kırmızı mürekkeple Emmä baúd yazılarak fark edilmesi sağlanmış bir bölüm takip eder. Burada mütercim kendinden, Şevâhidü n-nübüvve nin aslından, eseri hangi maksatla tercüme ettiğinden ve dolaylı olarak eserin çeviri zamanından bahsemektedir. Alâ imü n-nübüvve nin İbrähim İbn ~ı ır es-sirozì el-meşhùr İbrì `oca tarafından çevrildiğini de buradan öğreniyoruz. 2a da Şevâhidü n-nübüvve nin Câmî tarafından ihtisar edilerek Arapçadan Farsçaya çevrildiği bilgisi verilmiştir. İbrahim İbn Hızır ın tercüme amacı da aynı yerde bildirilmektedir: Bu faøìr da i diledüm ki bu feväõid mùcib-i úaøäõidüè cümle müõminìne ve käffe-i müstemiúìne nefú-i úäm ve fäõidesi tamäm yetişe. Färisì bil- 33 agy, vr. 1b. 34 agy, vr. 1b. 35 agy, vr. 1b. 24 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11

11 Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si meyen ve aèlamayan müõminler, øardeşlere şeføat-i u uvvetden Alläh sübhänehu ve teúälå celle ve úalä a retinden istiúänet ve a ret-i resùlinden isti äúat alla llähu teúälå úaleyhi ve sellem ve øarındaşum Şey Mu li u d-dìn üè himmetleriyle bu kitäb-ı şerìfi Türkì dili üzerine terceme eyledüm tä kim her müõmine oøumaø ve dièlemek äsän ola. Oøuyup dièledikce işräøät-ı envär muúcizät-ı nübüvvete ä är-ı äl-i Mu afavì ye úaleyhim ef alü - alät ve ekmelü t-ta iyyät avärıø-ı úädät ve bevärıø-ı saúädätdur ki bä ınlarına úaøìde ve ähirlerine dìde-i nem-näk fey idüp ümmìd-värum ki bu a øar-ı úibädı da i bir ayr duúäyıla yäd eyleyüp müste aø-ı ra met ve müstevcib-i reõfet olam. Alâ imü n-nübüvve, Osmanlı devletinin kırkıncı veziri Mustafa Paşa adına tercüme edilmiştir: bu kitäb kim terceme eyledüm bir ulunuè adına eyledüm ki Ál-i úo män a vezìr olanlaruè øırøıncı vezìr buèa väøıú olmışdur... yaúnì Mu afå Paşa Aynı yerin devamında eserin adı da zikredilmiştir: ve kitäba úaläõimü n-nübüvve diyü ad virdüm. Mütercim tarafından yazılan bu mukaddimenin ardından 2b de Câmî nin eserinin tercümesi İmdi bil ve ägäh ol ki müõmine evvel gerek olan rükn-i İsläm uè erkänından kelime-i şehädetle iørär eylemekdür cümlesiyle başlamaktadır. Burada tercümenin başladığına dair özel bir not ya da başlık bulunmamakta, doğrudan eserin tercümesine geçilmektedir. İslâm ın ilk şartının kelime-i şehâdet; ikinci şartının Hz. Muhammed in nübüvvetini ikrar ve tasdik etmek olduğu bu giriş bölümünde anlatılmaktadır. Alâ imü n-nübüvve, Molla Câmî nin eserine paralel olarak bir mukaddime, yedi rükn ve bir hâtime üzerine bina edilmiştir. Söz konusu bölümlerin konuları 5a ve 5b de şu şekilde belirtilmiştir: Muøaddime, Nebì kimdür ve Resùl kimdür ve Ulü l-úazm kimdür anı bildürür. Rükn-i evvel, Seyyidü l-enbiyä dünyäya gelmeden ähir olan şevähid-i nübüvvet ve deläõili bildürür. Rükn-i änì, ol a ret dünyäya gelüp nübüvvet gelinceye dek ähir olan şevähid ve deläõilü r-risäleti bildürür. Rükn-i äli, nübüvvet geldikden oèra Hicret idinceye degin ähir olanı bildürür. Rükn-i räbiú, Hicret itdükden oèra vefäta degin ähir olanı bildürür. Rükn-i ämis, vefätından oèra baú ı evøätda ähir olan şevähidü n-nübüvve ve deläõili bildürür. Rükn-i sädis, baú ı imämlaruè ve çihär yärlaruè ve a äbuè rı vänu llähi teúälå úaleyhim ecmaúìn zamänlarında väøıú olan şevähidi bildürür. Rükn-i säbiú, baú ı Täbiúìn ve Tebeú-i Täbiúìn zamänlarında väøıú olup uhùr bulan deläõili bildürür. 36 agy, vr. 2a. Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11 25

12 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Erdem Can ÖZTÜRK `ätime, úuøùbatı ki Räfi ìlere ve `äricìlere da i ehl-i ulùle ve ulm eyleyen älimlere väøıú olmışdur anı bildürür. Mukaddime bölümünde nebî ve resûl kavramlarıyla ulü l-azm hakkında bilgi verilmektedir. Nebî ve resûl kelimeleri benzer anlamları ifade etmekle birlikte, dinî literatürde aralarında mühim bir fark vardır. Hz. Peygamber in nübüvvet delillerinin anlatıldığı bu eserde öncelikle bu terimler üzerinde durulmuş, bu terimler tafsilatlı olarak açıklanmıştır. Burada nebînin kendine gelen şerî at ile Allah a ibadet etmekle mükellef kimse olduğu; resûlün ise kendine gelen bu şerî ati başkalarına da tebliğ etmekle mükellef kişi olduğu ifade edilmektedir. Ulü l-azm ın ise risâletin tebliğinin ardından, iman etmeyenlerle cihad etmekle mükellef kimseler olduğu söylenmiştir. Birinci rüknde Hz. Peygamber in doğumundan evvel zuhur eden mucizeler derc edilmiştir. Hz. Peygamber in doğumundan evvel anne ve babasının yaşadığı harikulade haller; doğumu gecesinde Mekke de, sâir memleketlerde ve evinde yaşanan hadiseler; doğumu ensnasında meydana gelen olağanüstü durumlar bu rüknde toplanmıştır. İkinci rüknde Hz. Peygamber in doğumundan peygamberlikle görevlendirildiği zamana kadarki mucizeler kaydedilmiştir. Süt anneye verilmesi ve bu süreçte yaşanan olağanüstülükler, bir bulut tarafından sürekli takip edilmesi, göğsünün yarılıp kalbinin yıkanması, çeşitli râhib ve ahbârın ondaki peygamberlik alametlerini fark etmesi gibi hadiseler bu bölümde anlatılan delillerdendir. Üçüncü rüknde Hz. Muhammed in peygamberliğinin başlamasından Hicret e kadarki zaman diliminde ortaya çıkan mucizeler nakledilmektedir. Çeşitli putların ve cin taifesinden bir kısmının Hz. Peygamber i tasdik etmesi, ona çeşitli suretlerde eziyet edenlerin uğradıkları feci akıbetler bu bölümdeki şâhitlerin bir kısmıdır. Dördüncü rüknde Hicret ten Hz. Peygamber in vefatı vaktine kadar geçen sürede zuhur eden mucizeler kaydedilmiştir. Bedir (624) ve Uhud (625) gazaları sırasında yaşanan harikulade haller bu bölümdeki peygamberlik delillerindendir. Beşinci rükn, Hz. Peygamber in vefatından sonra ortaya çıkan ve tarihi tam olarak belli olmayan mucizelerden mürekkeptir. Altıncı rüknde ashab-ı kiram ve dört halife zamanında ortaya çıkan kerametler toplanmıştır. Hz. Peygamber den sonra onun ehl-i beytinin, halifelerinin ve ashabından salih kimselerin de türlü harikulade haller göstermeleri, Hz. Peygamber in nübüvvetinin delillerinden kabul edilmiş ve bu bölümde kaydedilmiştir. Yedinci ve son rükn ise tâbi în ve tebe -i tâbi în zamanlarındaki harikulade hâllerden oluşmaktadır. Bir önceki bölümde olduğu gibi, Hz. Peygamber in getirdiği dine tâbi olanların olağanüstü hâlleri, Hz. Peygamber in hak peygamber olduğunun ispatı olarak bu bölüme derc edilmiştir. 26 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11

13 Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si Eserin hâtime bölümündeyse Râfizî ve Hâricî lerin; mülhid ve zındıkların; Hz. Peygamber in tebliğ ettiği dine düşmanlık edenlerin uğradıkları ceza ve musibetler anlatılmıştır. Bu itibarla Alâ imü n-nübüvve nin muhtevası, Molla Abdurrahman-ı Câmî nin Şevâhidü n-nübüvve sinin muhtevasıyla bir paralellik arz etmektedir. Mütercim tarafından muhtevada herhangi bir değişiklik yapılmamış; eserin ana tertip sırası değiştirilmemiştir. Ancak yapılan incelemede, eserin rivayetlerinin tertibinde tam bir düzen olmadığı tespit edilmiştir. Câmî, her rivayeti bir başlıkla bildirmiş ve fark edilmesini sağlamıştır. İbrahim İbn Hızır ın tercümesinin eldeki nüshalarında, bazı rivayetler kırmızı renkli başlıklarla yazılarak belirtilmiş ancak rivayetlerin hepsi için aynı özen gösterilmemiştir. Hatta bazıları için başlık kullanılmadığı da görülmektedir. Bu husus müstensih tasarrufu ve nüsha özelliği olmakla birlikte, tercümenin karakterini de yansıtmaktadır. Rivayetlerin tercümelerinde asıl metne tam olarak sadık kalınmadığı, bazı bölümlerin kısaltıldığı; bazı yerlerde de mütercim tarafından ilaveler yapıldığı görülmektedir. İbrahim İbn Hızır, hâtime bölümüne kısa bir manzume ve dua bölümü ekleyerek çevirisini tamamlamıştır. 356b varağındaki Tärì -i Terceme-i Kitäb başlıklı ve eserin tercüme tarihini ebced hesabıyla bildiren manzumeyi, en sonda yer alan Arapça dua bölümü takip etmektedir. Bu kısımda mütercim tarafından eklenmiş başka bir fasıl ya da özel bir not bulunmamaktadır. Bu son varak oldukça silik vaziyettedir. Alâ imü n-nübüvve nin Dil ve Üslup Özellikleri: Alâ imü n-nübüvve, sade bir Farsçayla kaleme alınmış olan Şevâhidü nnübüvve nin kimi zaman kelime kelime, kimi zaman da serbest bir tarzda tercüme edilmiş hâli görüntüsündedir. Mütercim bazen cümleleri aynen aktarmış, bazen de asıl eserdeki mânâyı, kendi cümleleriyle daha kısa ya da daha uzun olarak vermek yolunu seçmiştir. Ancak bunu yaparken eserin dilini değiştirmek dışında, edebîestetik bir üslup tesis etmek, seci ve terkiplerle çevirisini süslemek amacı taşımamıştır. İbrahim İbn Hızır, eserin baş kısmında yer alan Bu faøìr da i diledüm ki bu feväõid-i mùcib-i úaøäõidüè cümle müõminìne ve käffe-i müstemiúìne nefú-i úäm ve fäõidesi tamäm yetişe 37 ; bu kitäb-ı şerìfi Türkì dili üzerine terceme eyledüm tä kim her müõmine oøumaø ve dièlemek äsän ola 38 cümlelerinde ifade ettiği üzere edebî bir üslup tesisinden ziyade, fayda amacı gözetmiştir. Örnek olması açısından İbrahim İbn Hızır ın çevirisinden rastgele seçilmiş iki peygamberlik delili aşağıya alınmıştır: Ol cümleden biri da i budur kim Enes riväyet eyler, Ha ret-i Resùl alla llähu teúälå úaleyhi ve sellem bir kimseyi gördi kim namäz øılurdı. Secde øıldu ın vaøtin 37 agy, vr. 2a. 38 agy, vr. 2a. Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11 27

14 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Erdem Can ÖZTÜRK اللهم اقبح شعره buyurdı, 39 eliyle açın oèarurdı tä kim opraø bulaşmaya. úálem Fa ri Hemän ol kişinüè açı döküldi tamäm. 40 Ol cümleden biri da i budur kim æatäde bin Melcän Seyyid-i Enbiyä ya geldi alaväta llähi úaleyhim. úálem Fa ri æatäde nüè mübärek eliyle yüzin aşa ıdan yuøarudan tamäm sürdi. æatäde çoø yaş yaşadı, pìr oldı. Pìrlik ä ärı bedeninde ähir oldı. Rävì eyidür ki Cüneyd öèünde oturmışdum, bir úavret benüm ardumda oturmış. Ol úavretüè yüzinde gördüm, şol äyineden görür gibi. 41 İbrahim İbn Hızır ın tercümesi, cümle yapısı ve üslup açısından daha çok Lâmi î Çelebi ve Senâ î nin çevirilerini andırmaktadır. Ahî-zâde nin tercümesi, cümle yapısı açısından Türkçe cümle yapısına daha uygun görünmektedir. Ahî-zâde, Şevâhidü n-nübüvve yi tercüme ederken çevirisinin dilini Türk cümle yapısına uydurmuş; kısmen de olsa edebî bir üslup tesis etmeye çalışmıştır. Ancak Lâmi î Çelebi, Senâ î ve İbrahim İbn Hızır ın çevirileri, Farsçadan birebir çevrilmiş metinler görünümündedirler. Bu üç mütercim ki li cümleleri, ve bağlacını çok sık kullanmışlardır. Molla Câmî, eserini yazarken peygamberlik delilini anlatan her bir rivayetin başına tarafın- kalıp cümlesini koymuştur. Bu cümle Lâmi î Çelebi و از انجمله ا نست dan genel olarak Ve ol cümleden biri oldur ki ; Ahî-zâde tarafından Ve yine mervîdür ki ; Senâ î tarafından Rivâyet olunur ki, Mu cize ya da Menkıbe şeklinde çevrilmiştir. İbrahim İbn Hızır ise bu kalıbı genel olarak Ol cümleden biri dahi budur kim şeklinde çevirmiştir. Ancak diğer çeviriler arasında Alâ imü nnübüvve nin eldeki nüshaları, tertip ve rivayetlerin başlıklarla belirtilmesi açısından özensiz durmaktadır. Pekçok kez başlıklar yazılmamış ya da siyah renkli mürekkeple yazılarak karışıklığa sebep olunmuştur. Alâ imü n-nübüvve nin Kaynakları: Eserin kaynakları incelendiğinde, orijinal esere tercüme sırasında herhangi bir kaynak eklemesi yapılmamış, dolayısıyla Molla Câmî nin kaynakları dışına çıkılmamış olduğu görülmektedir. 42 Eser boyunca pek çok hadis ve ayete yer verilmiş, Kur ân-ı Kerîm, İncîl, Tevrât, Zebûr gibi kutsal kitaplardan çeşitli iktibaslarla nübüvvet ve Hz. Muhammed in peygamberliği ispat edilmeye çalışılmıştır. Hadisler için özellikle Buhârî nin Sahîh-i Buhârî si, Ebû Dâvud un Kitâbü s-sünen i ve Tirmizî nin Câmi ü l-kebîr i kaynak kullanılmıştır. Alâ imü n-nübüvve de en çok iktibasta bulunulan ve atıf yapılan eser, İmam Müstağfirî nin Delâ ilü n-nübüvve sidir. Bunların haricinde çeşitli atıf ve iktibaslar yapılan müellif ve eserler şunlardır: Buhârî, Târîh-i 39 Allah ım onun saçını çirkin eyle. 40 agy, vr. 225a. 41 agy, vr. 226a. 42 Eserin tam metni ilmî yöntemlerle ortaya koyulduğunda, bu konuda daha kesin hüküm verilebilir. Şu anki tespit, eserin Hüsrev Paşa 421 numaralı nüshasını eski harfli metinden okuyarak vardığımız kanaattir. 28 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11

15 Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si Kebîr, İbnü l-cevzî, Sıfatü s-safve, İbn Mende-i Isfahânî, Esmâ-i Sahâbî, Kayrevânî, Kûtu l-kulûb, Muhammed Pârsâ, Faslu l-hitâb, Muhyiddîn-i Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, Müstağfirî, Şerefü l-mustafâ, Şerh-i Taarruf, Zemahşerî, Rebî u l-ebrâr. Sonuç: Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz ki İbrahim İbn Hızır tarafından Molla Abdurrahman-ı Câmî nin Şevâhidü n-nübüvve sinden, Alâ imü n-nübüvve adıyla Türkçeye çevrilen eser, Câmî nin bu kitabının dilimize ikinci çevirisidir. Eserinden Sirozlu ve İbrî Hoca namıyla meşhur olduğunu öğrendiğimiz mütercim hakkında, biyografik kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak çevirisindeki bilgilerden hareketle ve tercümenin H. 918 tarihinde yapıldığını gözönünde bulundurduğumuzda, mütercimin 15. asrın sonuyla 16. asrın başında yaşadığını anlıyoruz. İbrahim İbn Hızır, Şevâhidü n-nübüvve yi Farsçadan tercüme etmenin yanı sıra metin içinde geçen bazı Arapça şiir ve ibarelerin tercümelerini de yapmıştır. Bu, her iki dile de hakim olduğunu göstermektedir. Şeyh Muslihuddin için karındaşım ibaresini kullanmasından; Arapça ve Farsça bilgisi olmasından hareketle, mütercimin bir medrese/tarikat çevresinde bulunduğunu tahmin ediyoruz. İbrahim İbn Hızır, eserini ebedî bir üslupla değil; sade, okuyanların ve dinleyenlerin rahatlıkla anlayabileceği bir tarzda, gayet açık ve külfetsiz olarak çevirmiştir. Alâ imü n-nübüvve nin şu anki bilgilerimize göre sadece iki nüshasının bulunması, bu çevirinin çok fazla rağbet görmediğini göstermektedir. Yine mütercimin biyografik kaynaklarda adının geçmemesi de İbrahim İbn Hızır ın meşhur bir zat olmadığını göstermektedir. KAYNAKÇA Asaf Hâlet Çelebi, Molla Câmî, Ankara: Hece Yayınları, AHATLI, Erdinç, Hasâisü n-nebî DİA, C. 16, İstanbul 1997, s AYDIN, Mehmet, Beşâ irü n-nübüvve, DİA, C. 5, İstanbul 1992, s Bursalı Mehmed Tahir (haz. Mustafa TATCI, Cemal KURNAZ), Osmanlı Müellifleri, Ankara: Bizim Büro Yayınları, CEYHAN, Âdem, Lâmiî Çelebi nin Şevâhidü n-nübüvve Tercümesi Üzerine, Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi (Edt: Bilal KEMİKLİ - Süleyman EROĞLU), Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011, s EKİNCİ, Ramazan, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, İstanbul: Buhara Yayınları, FLÜGEL, Gustav, Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften der Kaiserlich Königlichen Bibliothek zu Wien, I-III, Wien GÜLEÇ, Hasan, Ahîzâde Abdülhalim Efendi, DİA, İstanbul 1988, C. 1, s HİKMET, Ali Asgar, Câmî Hayatı ve Eserleri, İstanbul: MEB Yayınları, Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11 29

16 Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği Erdem Can ÖZTÜRK İstanbul Kütüphaneleri Tarih- Coğrafya Yazmaları Katalogları, İstanbul: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu, I-IV, İstanbul: KARAHAN, Abdülkadir, Câmî nin Erba in i ve Türkçe Tercümeleri, İstanbul: Osman Yalçın Matbaası, KARATAY, Fehmi Edhem, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, İstanbul: Kâtip Çelebi, Keşfü z-zünûn, (Çev. Rüştü BALCI), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, KUT, Günay, Lâmii Çelebi, DİA, C. 27, Ankara 2003, s KUT, Günay - BAYRAKTAR, Nimet, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, Ankara: KTB Yayınları, OKUMUŞ, Ömer, Câmî, Abdurrahman, DİA, C. 7, İstanbul 1993, s ÖNGÖREN, Reşat, Merkez Efendi, DİA, c. 29, Ankara 2004, s ÖZ, Mustafa, Şevâhidü n-nübüvve, DİA, C. 39, İstanbul 2010, s ÖZTÜRK, Erdem Can, Lâmi î Çelebi nin Şevâhidü n-nübüvve Tercümesi (İnceleme- Tenkitli Metin - Dizin), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Dr. Tezi), Manisa UNAT, Faik Reşit, Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1988, C. 2. YAKIT, İsmail, Türk-İslâm Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, İstanbul: Ötüken Yayınları, YAVUZ, Yusuf Şevki, Delâilü n-nübüvve, DİA, C. 9, İstanbul 1994, s YAZAR, Sadık, Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimlen Enstitüsü, (Yayımlanmamış Dr. Tezi), İstanbul YAZICI, Tahsin, Merkez Efendi, İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları, İstanbul tarihsiz, C. 7, s Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 11

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk-İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalı. 1

Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk-İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalı. 1 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 41 Volume: 8 Issue: 41 Aralık 2015 December 2015 www.sosyalarastirmalar.com ISSN: 1307-9581 FERÎDÜDDÎN-İ

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Gürol PEHLİVAN Yabancı Dil Danışmanları Prof. Dr. Metin EKİCİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları

Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları Mehmet Nuri Çınarcı Ankara 2016 Türkçe Şair Tezkirelerinin Kaynakları Yazar Mehmet Nuri Çınarcı ISBN: 978-605-9247-46-7 1. Baskı Aralık, 2016 / Ankara 100 Adet Yayınları

Detaylı

MEM Û ZÎN İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MEM Û ZÎN İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE Ayhan Tek MEM Û ZÎN İN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE Klasik şiirin geliştiği coğrafya olarak Doğu daki aşk hikâyelerinin mesnevi formunda yazılmasıyla edebiyatta sadece aşk ı amaç edinip hünerli söz söyleme

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

LÂMİ Î ÇELEBİ, SALÂMÂN VE ABSÂL, HAZ. ERDOĞAN ULUDAĞ, BÜYÜYEN AY YAYINLARI, İSTANBUL 2013

LÂMİ Î ÇELEBİ, SALÂMÂN VE ABSÂL, HAZ. ERDOĞAN ULUDAĞ, BÜYÜYEN AY YAYINLARI, İSTANBUL 2013 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 463-467 LÂMİ Î ÇELEBİ, SALÂMÂN VE ABSÂL, HAZ. ERDOĞAN ULUDAĞ, BÜYÜYEN AY YAYINLARI, İSTANBUL 2013 Yusuf BABÜR * Bugünlerde yayın

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası *

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, 13-24. Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * NİHAT ÖZTOPRAK ** KİTAPLAR 1. Fuzûlî ve Cevherler (Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi), İstanbul 1960, Türkiyat

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIV, sayı 1, 2012/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIV, sayı 1, 2012/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIV, sayı 1, 2012/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIV, SAYI: 1 2012/1 DİYARBAKIR / 2012 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ T.C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ DİNÎ TERCÜME ANLAYIŞI ve ŞİR ATÜ L-İSLÂM TERCÜMELERİ

OSMANLI DÖNEMİ DİNÎ TERCÜME ANLAYIŞI ve ŞİR ATÜ L-İSLÂM TERCÜMELERİ Cilt:6 Sayı:10 Şubat 2016 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com OSMANLI DÖNEMİ DİNÎ TERCÜME ANLAYIŞI ve ŞİR ATÜ L-İSLÂM TERCÜMELERİ THE UNDERSTANDING OF RELIGIOUS TRANSLATIONS IN OTTOMAN ERA

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2014, s. 44-52 NÂBÎ NİN SİYER-İ VEYSÎ YE YAZDIĞI İKİNCİ ZEYL

Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2014, s. 44-52 NÂBÎ NİN SİYER-İ VEYSÎ YE YAZDIĞI İKİNCİ ZEYL Abdulsamet ÖZMEN * NÂBÎ NİN SİYER-İ VEYSÎ YE YAZDIĞI İKİNCİ ZEYL Doktora tezi olarak hazırladığımız Nâbî nin Siyer-i Veysî ye Yazdığı Zeyil adlı eser tam bitim aşamasındayken kataloglarda Nâbî nin Siyer-i

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM İLKELERİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM İLKELERİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIM İLKELERİ 1., ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlamak suretiyle ilahiyat ve sosyal bilimler alanına katkı

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

TEFSIRU EBİ'l. leys TERCEMElERİ HAKKINDA KISA BİR ARAŞTIRMA

TEFSIRU EBİ'l. leys TERCEMElERİ HAKKINDA KISA BİR ARAŞTIRMA (Söz konusu bu lercemenin H. 1310 tarihli Mısır Bulak baskısına ait 16 sahifejik bir bölümü giinümüze kadar ulaştru. bulunmaktadır. Bkz. İstanbul Süleymaniye Kip. Hasib Ef. BI. nı. 33. Bu tercemenin diğer

Detaylı

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

İSLÂM YORUMLARI PROGRAM - DAVETİYE GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MAYIS 2016 Cuma Cumartesi TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA İSLÂM YORUMLARI TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 06-07 MAYIS 2016 Cuma Cumartesi KONEVÎ KÜLTÜR MERKEZİ MERAM KONYA TERTİP HEYETİ Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Dekanı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

DOI: /fsmia

DOI: /fsmia FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 8 Yıl/Year 2016 Güz/Autumn 2016 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO Genel Merkezi nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

SÜLEYMANİYE EL YAZMALARI KATALOĞU SÜLEYMANİYE KOLLEKSİYONU

SÜLEYMANİYE EL YAZMALARI KATALOĞU SÜLEYMANİYE KOLLEKSİYONU SAQİFAT AL-SAFA MÜESSESESİ SÜLEYMANİYE EL YAZMALARI KATALOĞU SÜLEYMANİYE KOLLEKSİYONU I HAZIRLAYANLAR DR. MAHMOUD EL-SAİED EL-DOĞHİM DR. MAHMUD SEYİTOĞLU GİRİŞ Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü MALEZYA SAQİFAT

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME. İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994.

KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME. İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME Hazırlayan: Serap ŞAH İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994. İslâm âleminde, çeşitli sahalarda temâyüz

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/ s , TÜRKİYE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/ s , TÜRKİYE PROF. DR. AYŞEGÜL SERTKAYA NIN TEZKİRE-İ EVLİYÂ NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÇEVİRİSİ: ARAP VE UYGUR HARFLİ YAZMALARIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Erdem UÇAR 1. Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA nın Öz

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı Eposta : yzkeskin@harran.edu.tr : yzkeskin@gmail.com Telefon (Cep) : 90 536 626 56 56 (Sabit): 90 414 318 34 98 ÖĞRENİM VE AKADEMİK

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı