Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler"

Transkript

1

2 2 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu çindekiler

3 3 Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl 2010 da Hedef 2,5 Milyar Dolar 12 Grup fiirketlerimiz, fltiraklerimiz, Ba l Ortakl klar m z 14 Limak Dönüm Noktalar 16 nflaat Grubu h zl bir y l olacak Rusya, Libya, Balkanlar En iyisini yapmak için Dünya rekoruna kofluyoruz stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman 26 Obruk Baraj ve Hidroelektrik Santrali 28 stanbul çme Suyu Ar tma Tesisi 30 Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik Çiftehan Kesimi 31 Bozüyük-Mekece Yolu (II. K s m) yilefltirme Projesi 32 Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere li Yolu 33 Ulus-Keçiören Metro Hatt 34 Piraziz-Espiye-Çarfl bafl (Giresun fiehir Geçifli Dahil) Yolu 35 Projeyi tamamladık Espiye-Çarfl bafl (Giresun fiehir Geçifli Dahil) Yolu 37 yidere-çayeli Yolu 38 Ankara-Sivas H zl Tren Projesi Yozgat-Yerköy-Sivas Kesimi 40 kizdere Baraj 41 Karacasu Baraj 42 Küresel hedeflere Ras Az Zawr-Riyad Su sale Sistemi, Suudi Arabistan 44 Koyali-Ratlam Petrol Boru Hatt, Hindistan 45 Hub-Uthal ICB-1 (N-25) Yolu, Pakistan 46 Muslim Bagh-Quila Saifullah ICA-3A (N-50 Yolu), Pakistan 47 Quila Saifullah-Zhob ICB-3B (N-50) Yolu Balochistan, Pakistan 48 Stres, dikkat, heyecan En yafll Limakl benim Tamamlanan Projeler ( )

4 54 Turizm Grubu 55 Kültürümüzü tanıtıyoruz 56 Limak Internatonal Hotels & Resorts 57 Otelimizi kendimiz yapar, kendimiz iflletiriz Ödüller 59 Kaliteden ödün vermedik Limak Akademi den sertifikal aflç lar den fazla ödül kazand k Tekrar tekrar tercih ediliyoruz Limra Hotel & Resort 64 Standartlarımızı yükselttik Arcadia Golf & Sport Resort 66 Kalitenin karesini veriyoruz Atlantis Hotel & Resort 68 Misafir sayımızı artırdık Limak Lara De Luxe Hotel & Resort 70 Özel olduklarını hissettiririz Limak Ambassadore Boutique Hotel 72 Merkezlerin kesiflim noktas Limak Kavac k Business Hotel 74 Limak Yalova Thermal Hotel 76 SG Airport Hotel 77 Limak Babylon Hotel & Resort Enerji Grubu Enerjide çeflitlili e ulaflmak... Enerjide büyüyece iz... Türkiye de özel sektörün yaptı ikinci en büyük baraj... Enerji stratejik öneme sahip... Alkumru Baraj ve Hidroelektrik Santrali Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali Pamuk Hidroelektrik Santrali Kargı Hidroelektrik Santrali Eriç Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Bayram Hidroelektrik Santrali Dereköy-Demirkapı Hidroelektrik Santrali Çal Hidroelektrik Santrali Çimento Grubu Türkiye nin en h zl büyüyen flirketleri aras nda Limak Çimento 21. S rada nsan Sevgisi Birinci S rada... Ödüller Limanlara Aç lmak...

5 5 104 Limak Kurtalan Çimento 106 Limak Ergani Çimento 108 Limak Gaziantep Çimento 110 Limak fianl urfa Çimento 112 Limak Bitlis Çimento 114 Limak Mardin Çimento 116 Yat r mlar Grubu 117 Yeni havaalanlar ve limanlar Önce bankac lar inand projeye stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman 122 G da Grubu 123 Pazar pay m z geniflletece iz Dünyan n 13 ülkesindeyiz Limkon Meyve Suyu Konsantre Tesisleri 126 Havac l k Grubu 127 Limak Havac l k Y l nın Önemli Geliflmeleri 129 Uluda Elektrik Enerjisi halesini Limak Enerji Kazand 129 Pakistan, Quila Safiullah - Zhob ICB-3B (N50) Karayolu Projesi Bafllad 129 Suudi Arabistan, Ras Az Zawr-Riyad Su sale Sistemi Projesi imzalandı 129 Limak, Frans z Ortakla Kosova Prifltina Havaalan halesini Ald 130 Finans Grubu 131 Kalite yap m zda var Kalite ön planda Omurgas çok sa lam Denetçi Raporu 136 Birlefltirilmifl Bilanço 137 Birlefltirilmifl Gelir Tablosu 138 nsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Kurulu Danıflmanlar 138 Rekabet üstünlü ü Teknolojiyi do ru kullanmak Kurumsallafl yoruz Vergi s ralamas nda 46nc y z Limak Makina ve kmal 143 Mayınlı yollarda Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 145 E itim, kültür sanat ve çevre Sosyal Sorumluluk Projelerimizden Baz lar 156 Sertifikalar m zdan Baz lar 158 Üyesi Oldu umuz Kurulufllardan Baz lar

6 6 Nihat Özdemir Limak fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Her fleyden önce itibar önemlidir... Her fleyden önce itibar çok önemlidir. tibar ne parayla gelir ne de parayla gider. Limakl lar söz verdikleri zaman, yerine getirmelidirler. Herkese karflı sözlerini tutmalıdırlar. Hiçbir zaman iliflkilerde, yaptıkları ifllerde de kaliteden ödün vermemeliler. Tek vazgeçmeyecekleri konu, iliflkilerde olsun, yapacakları üretimde olsun, kuracakları sistemde olsun kalite olmal d r. E er kalite ve disiplinden uzaklaflmazlarsa insanların baflarılı olamayaca ı hiçbir konu yoktur. Baflarılı olmak istiyorsanız e er, vazgeçmeyece iniz iki tane etken var, birincisi disiplin, ikincisi kalitedir.

7

8 8 Sezai Bacaks z Limak fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Küresel oyuncu olaca z... Gelecekte kurumsallaflmasını gelifltirmifl, büyümeye devam eden, baflarılı, daha iyi bir yere gelmifl Limak hayal ediyorum. Türkiye de iyi bir yere geldi imize, iyilerin arasında oldu umuza inanıyorum. Dünya piyasasında daha fazla rol almamız gerekti ine de inanıyorum. nflallah o da olacak, yurtdıflında daha fazla ifl yapabilece iz, tabii yurtdıflındaki ülkelerin riskleri zaman zaman artabiliyor ama bu konuda da dikkatli oluyoruz. Yurtdıflında yap-ifllet-devret projelerle ilgili çok teklif geliyor. Yani, bugüne kadar kazandıklarımızı riske atmadan akıllı yatırımlarla yurtdıflında da büyümeye devam edece iz.

9

10 10 SUNUfi 2010 da Hedef 2,5 Milyar Dolar 2008'in Eylül ay ndan itibaren dünyada bir kriz yaşand. Türkiye'nin de tabii bundan az da olsa nasibini almas bekleniyordu. Herkes krizin daha ağ r geçeceğini tahmin ederken, 2008'de başlayan ve 2009'da da devam eden bu global krizin Türkiye'ye tesiri diğer ülkelerdeki kadar büyük bir s k nt yaratmad. Bu krizin iki büyük sonucu oldu, bir tanesi yüzde 6.5 küçülme, ikincisi de yüzde 11 lerde seyreden işsizliğin bir anda yüzde 14'e ç kmas. Biz Limak olarak 2009'da b rak n işgücü azaltmay, daha çok çal şan ald k. Bunun için mutluyuz. Türkiye'nin en büyük sorunu olan işsizliğe neden olmad ğ m z gibi işsizliği azalt c yönde görev yapt k. ÇALIfiAN SAYIMIZ ARTTI Bunu nas l başard k? Bunun için faaliyette bulunduğumuz sektörlere bakmam z gerek. Öncelikle İnşaat sektöründe Sivas-Ankara h zl demiryolu inşaat n ald k. Özel sektörün baz santrallerini ald k. Dolay s yla inşaatta devam eden işlerimizin yan nda bu yeni işler vas tas yla da Limak yeni personel almaya başlad. Çimento sektörüne bakacak olursak bildiğiniz üzere Türkiye, çimentonun en çok kullan ld ğ yer olan konut sektöründe büyük bir oyuncu. İnşaat sektöründeki yüzde 19 küçülmeye rağmen, fabrikalar m z n konumunun Doğu ve Güneydoğu'da olmas ndan ve devletin altyap yat r mlar n n bu bölgede çok olmas ndan dolay biz çimento sektöründe de canl bir y l geçirdik. Dolay s yla inşaat sektörünün küçülmesini pek hissetmedik. Bunun yan nda Limak Çimento fabrikalar Irak ve Suriye'ye çok önemli miktarda ihracat yap yor. Hem Suriye hem de Irak pazar na, geçen y llara göre daha fazla sat ş yapt k. Fabrikalar m z 2008'e göre 700 bin ton civar nda fazla çimento ürettiler ve satt lar y l n n Nisan ay nda başlam ş olduğumuz Derik'teki çimento üretim tesisimiz Aral k ay n n baş nda devreye girdi. Buradan da ağ rl kla Irak'a ihracat yap yoruz. Hem çimento üretimimiz, hem de bu şekilde personelimiz artt. Kriz döneminde çal şan ç karacağ m za çal şan ald k. Turizm sektörümüze gelince; Antalya'da 5 bin yatak kapasiteli dört tane turizm tesisimiz var y l n yüzde 80'in üzerinde bir dolulukla kapatt k. Personel ç kartmad k. G da sektöründeki firmam z Limkon'da ise ayn personel say s yla devam ettik ama hem yurtiçi sat şlar m z, hem de ihracat m z artt. Bununla ilgili bize iş yapan taşeronlar da, bize hammadde sağlayan meyve üreticileri de bundan nasibini ald lar. Meyve suyu konsantre tesisimiz üretim kapasitesini, işleme kapasitesini art rd. Çünkü, 2008 y l nda açt ğ m zda emekleyen bu fabrika, 2009 y l nda kapasite kullan m oran n art rarak yola devam etti. Limak'in önemli yat r mlar ndan bir bölümü de hidroelektrik enerji yat r mlar. Burada da devam eden iki tane önemli yat r m m z vard. Bunlardan bir tanesi Tunceli s n rlar içerisinde bulunan Munzur Çay üzerinde kurmuş olduğumuz Uzunçay r Hidroelektrik Santrali idi y l nda çok h zl bir şekilde çal şt k ve Aral k ay nda bu tesiste enerji üretmeye başlad k. Bunun yan nda ikinci olarak devam eden Siirt te Botan Çay üzerinde kurmuş olduğumuz Alkumru Baraj nda ortalama 2000'e yak n kişi çal şt rd k. Buraya 467 milyon dolara varan bir yat r m yapt k. Bir de yüzde 40 ortakl ğ m z n olduğu Sabiha Gökçen Havaalan var. Yeni terminal binas n 500 milyon Avro yat r m yaparak 2009 Ekim ay na yetiştirdik. Dolay s yla 2009 y l bizim çok h zl çal şmam za neden oldu. Y l boyunca orada da 2 bin 200 civar nda personelimiz çal şt.

11 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu KR ZE RA MEN 2009 DA BÜYÜDÜK Biz 2009 y l n n baş nda hedeflediğimiz ana hedeflerin hepsini egale ettik. Havac l k sektöründe olsun, g da sektöründe olsun, turizm sektöründe olsun, çimento sektöründe olsun hepsinde 2009 y l için koymuş olduğumuz hedefleri aşarak 2009 y l n bitirdik. doğalgaza, güneşe, rüzgara dayal enerji üretimi yapmam z laz m. Bunun için araşt rmalar m z devam ediyor. Arkadaşlar m z çal şmalar n yap yorlar, bununla da ilgili bir yat r ma başlamak 2010 y l ana hedeflerimizden. Eğer doğru yeri bulabilirsek, doğru malzemeleri bulabilirsek bu konuda milyon dolar civar nda yat r m yapmay düşünürüz HEDEFLER M Z 2009 y l nda ürettiğimiz 3 milyon 800 bin ton çimentonun tamam n satt k ama klinkerimiz yetmedi. Dolay s yla 2009'un sonlar na doğru Ekim-Kas m aylar nda Urfa'daki çimento fabrikam z n klinker kapasitesini yüzde 120 art rma karar ald k. Turizme gelince, turizmdeki mevcut tesislerimize 2010 y l nda ilaveler geliyor. Sabiha Gökçen'in aç lmas ile birlikte havaalan nda 120 yatak kapasiteli otelimizi açt k Havaalan n n büyümesi ile birlikte bu da kendini büyütüyor. Şu anda, İstanbul Kavac k'ta yapm ş olduğumuz bir otel var: 400 yatak kapasiteli ve beş y ld zl olacak. Bunu da 2010 Ağustos ay na doğru açacağ m z tahmin ediyoruz. Ayr ca bu y l Yalova da bir termal otel devreye al yoruz. 50 odal 100 yatak kapasiteli gerçek bir butik otel, sağl k oteli. Onu da Ağustos ay nda devreye almay düşünüyoruz. Yalova'daki otelin maliyeti 20 milyon dolar bulacak. Kavac k'taki ise 50 milyon dolar civar nda olacak. Ayr ca K br s'ta da bir otel yat r m m z var yatakl. Babil'in Asma Bahçelerini and ran bir turizm tesisi olacak. Bize maliyeti 100 milyon dolar bulacak. Şu ana kadar 20 milyon dolar yat r m yapt k. Bunun yan nda hidrolik enerji yat r mlar m z devam ediyor y l n n baş nda Uludağ Elektrik Dağ t m ihalesini ald k. Y lda 12 milyar kilovatsaat enerji tüketiyor. Dolay s yla bizim yaln zca hidrolikten üreteceğimiz enerji buraya yetmez. Enerjiyi çeşitlendirip doğalgaza, kömüre dayal santraller, rüzgar ve güneşe dayal santraller de yapmam z laz m. Hatta, jeotermali dahi düşünmekteyiz. İmkan bulursak bunlar da yap p Uludağ'daki tüketim miktar na yak n enerji üretmemiz gerektiğine inan yoruz. Yat r mlar m z bu yönde devam edecektir. Mevcut sektörde kapasite art r mlar m z olacak. Dolay s yla yeni bir sektörü şu aşamada düşünmüyoruz. Ama havac l k sektöründe Türkiye içinde ve Türkiye d ş nda yeni imkanlar n peşindeyiz. Türkiye d ş nda Priştina, Medine ve Kahire'de terminal ihalelerine gireceğiz. 2009'daki konsolide olarak bütçemiz 1.2 milyar Dolar civar nda gerçekleşti DA HEDEFİMİZ 2.5 MİLYAR DOLAR. Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Bacaksız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bizim enerjimizi çeşitlendirmemiz laz m. Kömüre,

12 12 Grup fiirketleri fltiraklerimiz Ba l Ortakl klar m z Limak Holding A.fi. Limak International Inc. nflaat Grubu Limak nflaat Limak nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Limsan nflaat Limsan nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Yap san nflaat Yap san Turizm nflaat Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.fi. Turizm Grubu Limyra Turizm Limyra Turizm nflaat Sanayi ve Tic.A.fi. Sunter Turizm Sunter Turizm A.fi. Limtur Turizm Limtur Seyahat Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Yaz Turizm Yaz Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Arykanda Turizm Arykanda Turizm nflaat Sanayi ve Tic. A.fi. fiimflekler Turizm fiimflekler Teflebbüsler Ltd. fiti. Limmer Turizm Limmer Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Enerji Grubu Darenhes Darenhes Elektrik Üretim A.fi. Seyrantepe Hes Seyrantepe Hes Elektrik Üretim A.fi. Limak Enerji Holding A.fi. Limak Enerji Limak Enerji Üretim Da t m San. ve Tic. A.fi. Bess Bess Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Hidroelektrik Limak Hidroelektrik Santral Yat r mlar A.fi. Pamuk Hes Pamuk Hes Elektrik Üretim A.fi. Limgaz Limgaz Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. LNS LNS Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Karg Enerji Karg Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Erinç Enerji Erinç Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Baren Enerji Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Lider Enerji Lider Toptan Elektrik Sat fl A.fi.

13 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Çimento Grubu Gıda Grubu Limak Çimento Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Limçim Çimento Limçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Kurtalan Çimento Nakliye Kurtalan Çimento Nakliye A.fi. Yat r mlar Grubu Limak Yat r m Limak Yat r m flletme Hizmetleri ve nflaat A.fi. ISG stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve flletme A.fi. LGM stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı flletmeleri Ticaret ve Turizm A.fi. LGM LGM Güvenlik Hizmetleri A.fi. Havac l k Grubu Limak Havac l k Limak Havac l k letiflim E itim ve Ticaret A.fi. Limak- stafl Limak- stafl nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Limkon Limkon G da Sanayi ve Ticaret A.fi. fltiraklerimiz Ba l Ortakl klar m z ATY Turizm Hizmetleri A.fi. Belek Turizm A.fi. Betuyap A.fi. Çavundur Proje Gelifltirme nflaat fll. A.fi. Lara Yat r m Turizm nfl. San. A.fi. Limak International Ltd. Limyra International Ltd. Sunter International Investment Ltd. Bay nd r-limak Adi Ortakl Ekinciler-Limak- çtafl Adi Ortakl Limak-Gürsan Adi Ortakl Limak-Kolin Adi Ortakl Limak-Limsan Adi Ortakl Limak-Metifl-Kolin fl Ortakl Limak-OTV-Emit-Marubeni Adi Ort. Limak-Soma Adi Ortakl Türkerler-Limak Adi Ortakl Limak-Türkerler Adi Ortakl Limsan-Kazer Adi Ortakl Punj Lloyd-Limak Adi Ortakl Türkerler-Limak Adi Ortakl Limak-Gammon Adi Ortakl Limak-ZKB Adi Ortakl Limak-GMR Ortak Giriflimi Limak-Bay nd r Adi Ortakl Mersin-Tarsus Turizm Yat r mc lar O.G. A.fi. Tepe Kule Liman ve Depo flletmecili i A.fi. Alsancak Denizcilik Römarkaj ve Liman fll. A.fi. Rize nflaat Yat r m Sanayi ve Ticaret A.fi. CMBE-Cengiz-Limak-Mapa-Kolin fl Ortakl

14 14 Limak Dönüm Noktaları Limak Holding kuruldu. Limak Ambassadore Otel hizmete girdi. Limak, ilk yurt d fl iflini ald. fltirakimiz Pamuk HES Serbest Üretici olarak elektrik üretmeye bafllad. Limak Limra Tatil Köyü hizmete girdi. Enerji Sektörüne Girifl Limak Enerji kuruldu. Çimento Sektörüne Girifl Siirt Kurtalan Çimento sat n al nd. Özellefltirme: Limak, Nurol, Özalt n, Tütsab konsorsiyumu Tekel in alkollü içecekler bölümünü sat n ald. Mey çki Sanayi A.fi. kuruldu. Turizm Sektörüne Girifl Limak Arcadia Otel hizmete aç ld. Limsan nflaat kuruldu. Çal HES elektrik üretimine bafllad. Atlantis Otel Limak bünyesinde faaliyete geçti. Seyrantepe HES yat r m bafllad. Limak nflaat kuruldu

15 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Limak Lara Otel hizmete girdi. Mey çki Sanayi A.fi. deki hisselerin tamam TPG ye sat ld. Bitlis Çimento Tesisi hizmete girdi. stanbul Kavac k fiehir Oteli nflaat bafllad. Yalova Termal Butik Otel nflaat bafllad. Ergani Çimento Fabrikas sat n al nd. stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve flletme A.fi. kuruldu. Seyrantepe HES üretime bafllad. Mardin Çimento Fabrikas inflaat bafllad. Limak OGG Sabiha Gökçen Havaliman ihalesini kazand. Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri hizmete girdi. Havac l k Sektörüne Girifl Limak Havac l k kuruldu. Alkumru Baraj ve HES inflaat bafllad. Limak, Prifltina Havaliman ihalesini kazand. fianlıurfa Çimento Fabrikas sat n al nd. Limak, Uluda Elektrik Da t m ihalesini kazand. Limkon G da kuruldu. Gaziantep Çimento Fabrikas sat n al nd. Mardin Çimento Fabrikas üretime bafllad. stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman yeni dıfl hatlar terminali hizmete girdi

16 16 Limak nflaat Grubu

17 17 Ebru Özdemir Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi 2010 h zl bir y l olacak yılında hedefimiz Sabiha Gökçen Havalimanı nı bitirip operasyona açmak ve küresel krizi minimum hasarla atlatmaktı. Nitekim birçok projemiz aynen yürüdü, finansmanları sa landı. Alkumru Barajı nın kredi sözleflmesini 2008 de imzalamıfltık, 2009 da onu devam ettirdik. Dolayısıyla 2009 daha çok elimizdeki ifllere bir ivme kazand rıp, onları hızlandırmakla geçti. Ama asıl 2010 a çok hızlı baflladık. Uluda Elektrik Da ıtım ihalesi, enerji konusundaki yatırımlarımızın çeflitlendirilmesi ve bir noktaya gelmesi konusunda çok önemliydi. Aynı zamanda bizim flu anda amacımız olan altyapı yatırımlarında Türkiye ve bölgedeki büyüme konusunda hizmet edici birçok adım attık. Bunlardan bir tanesi de Prifltina havalimanına verdi imiz tekliftir. Bölgede birçok havalimanı ihalesinde yeterlilik aldık. Dolayısıyla 2010 yılı hızlı bir yıl olacak bizim açımızdan. Mısır, Suriye, Suudi Arabistan havalimanlarında ön yeterlilik baflvurularında bulunduk, aynı zamanda Hırvatistan da rüzgar enerjisi konusunu takip ediyoruz.

18 18 Limak nflaat Grubu

19 19 Serdar Bacaksız Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi Rusya, Libya, Balkanlar senesi inflaat açısından iyi bir sene oldu. Elimizdeki projelerle verimli imalat yaptık. Bir sözleflme imzaladık Suudi Arabistan la, 437 milyon dolarlık. Yine Pakistan da yeni bir ifl aldık. Onun da sözleflmesini imzaladık. O da yaklaflık 100 milyon dolarlık. O yüzden 2009 un bizim için fena geçmedi ini söyleyebilirim da yurtdıflında en az iki tane daha proje almayı, imzalamayı hedefliyoruz. Kısa vadede özellikle Libya da inflaat ifli almaya çalıflıyoruz 2010 senesinde. Orta ve uzun vadede Balkanlar ve Rusya da mutlaka ifl alma planımız var. Kosova da Prifltina havalimanı ihalesini kazand k. Bu yatırım projesi olacak; yani, finansmanını ve iflletmesini Limak Yat r m olarak yapaca ız ama inflaatını Limak nflaat yapacak.

20 20 Feyiz Genç Limak nflaat Grubu Üstyapılar Genel Müdürü En iyisini yapmak için... Belki yüzlerce projeye imza attık arkadafllarımla birlikte Limak ta. Bu bir ekip iflidir. Limak ın vizyonu, misyonu çok farklıdır. Kadrolarımız bir beyin birli i içerisinde ve bir hedef birli i içerisinde hareket eder. Bizim için baflarılmayacak hiçbir ifl yoktur. Yeter ki onu hedef olarak tanımlayalım. Onun nasıl yapılaca ını, planlamasını programlamasını mutlaka do ru analiz ederiz. Limak ın dinamizmi çok farklıdır. Bu dinamik yapı içerisinde inanılmaz bir baflarıya odaklı, kaliteli ifl anlayıflı ve kadroları vardır. Bütün bunlar baflarının arkasındaki asıl sebeptir. Çünkü biz her fleyin en iyisini yapmak üzere yola çıkmıfl bir firmayız. Onun için do ru insanlarla teçhiz edilmifl, do ru donanımla teçhiz edilmifl, do ru e itilmifl insanların bir araya geldi i müthifl bir dinamizme sahip bir firmadır. Burada çalıflmaktan çalıflanların gurur duyduklarını düflünmek istiyorum.

21 21 Mustafa Bafltürk Limak nflaat Grubu Altyapılar Genel Müdürü Dünya rekoruna kofluyoruz... Biz flu anda kendimizi yapamayaca ımız bir ifl yoktur diye görüyoruz. Çünkü, her konuda tecrübemiz oldu. Her türlü zorlukları, her türlü problemleri gördük, yafladık ve çözdük. Birikimimiz var. Tecrübemiz var. Bir de ekibimiz var. Biz bunlara çok güveniyoruz. Bugün herhalde 20 yılı aflkın bir süredir Limak ta çalıflan 25 den fazla mühendis var. Biz, hız konusunda çok iddialıyız. fiimdi Alkumru Barajı nı yapıyoruz. O bizim gözbebe imiz. lk kendi büyük baraj projemiz. Orada da herhalde dünya rekoru olacak gibi geliyor. Bilmiyorum biz, üç yılda anahtar teslimi elektrik enerjisi, bu sürede bu büyüklükte bir baraj inflas, dünyada ilk diye biliyoruz.

22 22 Limak nflaat Grubu stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Yeni D ş Hatlar Terminali ve Mütemmimleri Projesinin yap m Limak-GMR Adi Ortakl ğ taraf nca üstlenilmiş olup inşaat fiilen 1 May s 2008 tarihinde başlam ş ve ortakl k, ihaleye göre 30 ay olan yat r m süresini bu teknik ve sistemler özelliklerinde ve bu büyüklükte bir proje için rekor say labilecek bir süre olan 18 aya indirgeyerek son derece organize, h zl, en az dünyadaki en iyi örneklere eş kalitede ve güvenlikten ödün vermeden, güçlü bir ekip ile tamamlamay hedeflemiştir. Yaklaş k 500 milyon Avro tutar nda yat r mla tamamlanan tesis Türkiye nin Dünya ya aç lan yeni kap s olma amac ve slogan yla 31 Ekim 2009 da tamamlan p hizmet vermeye başlam şt r. Yap lan ilave yat r mlarla, 20 y l olan işletme süresi de 21 y l 300 güne ç km şt r. Sabiha Gökçen bir dünya rekorudur. Proje 36 ay yerine 18 ayda tamamlanmıfl, dünya rekoru kırılmıfl bir projedir. Aynı zamanda dünyanın en güvenli binasını yaptık. Hem ödüllerle anılan hem de gerçekten mükemmel bir projeye imza attık. Dolayısıyla hem kendi adıma hem firmam adına, gurur duydu umuz bir ifl oldu diyebiliriz. Feyiz Genç İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Yeni D ş Hatlar Terminali ve Mütemmimleri Projesinin Proje Müellifi Tekeli-Sisa Mimarl k Ortakl ğ olup şimdiye kadar birçok önemli projeye imza atm ş, kat ld ğ projelerde birçoğu birincilik olmak üzere say s z ödül alm ş, 94 te Mimarlar Odas n n büyük ödülü Sinan Ödülü ne lay k görülmüş ülkemizin en değerli mimarl k firmalar ndan biridir. Yat r m projesi kapsam ndaki en üst düzey uluslararas standartlara sahip, y ll k 25 milyon yolcu kapasiteli Yeni D ş Hatlar Terminali m 2 kapal alan içerisinde 5300 m 2 lik Avrupa n n en büyük duty free alan, 3000 m 2 CIP alan, 7500 m 2 yiyecek-içecek alan, 96 adet checkin masas, 30 adet self check-in, saatte 7500 valiz kapasiteli 6 adet bagaj konveyorü bulunmaktad r. Kalite ve güvenlikten ödün vermeyerek h zl bir ilerleme kaydetmek ve deprem yüklerini azaltmak amac yla proje, betonarmeden çelik konstrüksiyona dönüştürülmüş, yaklaş k ton çelik montaj yap lm şt r. Bina, mevcut zemini sağlamlaşt rmak için yap lan ve toplam 60 km yi bulan betonarme kaz klar üzerine oturmaktad r

23 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Dünyan n en büyük deprem zemin izolasyonlu binas olan ve daha önce Türkiye de teknoloji itibariyle benzeri bu büyüklükte yap da uygulanmam ş, depreme dayan kl l ğ n en üst seviyesi kabul edilen bir sistem ve teknoloji ile bodrum kat kolonlar n n üzerine deprem an nda oluşacak sismik yükün önemli bir k sm n absorbe ederek binan n taş y c sistemini ayakta tutacak toplam 292 adet sismik izolatör yerleştirilmiştir. Sabiha Gökçen çok büyük bir projeydi. Türkiye de biz Limak olarak çok büyük projelere imza attık. Ama Sabiha Gökçen, Türkiye nin de gündeminde olan büyük projelerden birisiydi. Di er projelerde de aynı heyecanı, aynı hazzı yafladık. Bitirmeyle ilgili bir yarıfl içerisinde olduk. Ama bu proje bafllangıcından sonucuna kadar çok farklıydı. Yüzümüz kara çıkmadı. Biz Baflbakanımıza vermifl oldu umuz sözü yerine getirmifl olduk. En büyük mutluluklarımızdan birisi bu. Bahattin Özdemir

24 24 Limak nflaat Grubu Türkiye de bir ilk olan, uçaklar n yanaşacağ çoklu köprü MARS sistemi ile ayn anda 16 uçak yanaşma kapasiteli 8 yolcu köprüsüne sahip terminal iskelesi tesis edilmiştir. Mevcut aprona ilave olarak yap lan, toplam m 2 lik apron ilavesi sayesinde sahip olunacak çiftli (dual) taksi yolu yine Türkiye de bir ilk olacakt r. Yat r m projesi kapsam nda bulunan m 2 lik, 3 kapal 1 aç k olmak üzere 4 katl otopark yaklaş k 5000 araç kapasitelidir. Bunun d ş nda proje; 128 odal bir Havaliman Oteli ve iki katl VIP bloğu, kargo apronuna da hizmet verebilecek özellikte yap lan Uçak Yak t Hidrant Hatt, kargo terminali için yeni güvenlik binas, altgeçit, yollar ve viyadüklerle uluslararas havalimanlar n n tüm özelliklerine haiz güvenli ve konforlu bir yap ya kavuşturulmaktad r. Tüm bu proje kapsam ndaki işlere

25 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu ilave olarak artan yolcu talebini karş lamak ve yeterli konforu sağlamak amac yla mevcut iç hatlar terminali yan nda geçici bir terminal yap lm ş ve böylelikle iç hatlardaki yolcu yükü giden ve gelen yolcu olarak ayr lm ş ve iç hatlar n işleyişi daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Yeni tesisler işletmeye al nana kadar geçecek sürede kullan lmak üzere daha da konforlu hizmet vermek amac yla mevcut terminallerde yeni düzenlemeler ve CIP-VIP binalar nda oturma alan ilaveleri yap lm şt r. Tüm tesislerin tasar m nda ve inşas nda Dünya n n en seçkin ekipleri ve dan şmanlar yla çal ş lm ş, Türkiye nin gururu ve Savunma Sanayi Müsteşarl ğ (SSM), HEAŞ ve ortakl ğ m z n gözbebeği olarak an lacak bu terminal ve havaliman kompleksinde Dünya n n en iyi markalar ve teknolojileri kullan lm şt r.

26 26 Limak nflaat Grubu Obruk Baraj ve Hidroelektrik Santrali Çorum iline bağl Dodurga ilçesinin yaklaş k 16 km güneyinde, K z l rmak üzerinde inşa edilen Obruk Baraj ve Hidroelektrik Santrali, enerji ve sulama amaçl bir barajd r. Proje, baraj göl alan içerisinde kalan Uğurludağ ilçesine ulaş m sağlayan 8670 metre uzunluğunda devlet yolu yap m n da kapsamaktad r. Baraj n gövdesi kil çekirdekli yar geçirimli dolgu olup, nehir yatağ ndan 67 metre, temelden 125 metre yüksekliktedir. Gövde hacmi 12,00 hm 3 ve maksimum göl alan 50,21 km 2 dir. Proje ile 33 km taş ma ve servis yolu, göl alan alt nda kalan yollar n yerine 20 km yol yap lm ş ve Çorum ilini, İskilip ilçesine bağlayan güzergah üzerinde yer alan ve baraj gölü kotu alt nda kalan köprünün yerine 1250 metre uzunluğunda K z l rmak Köprüsü yeniden inşa edilmiştir. Hidroelektrik santralin kurulu gücü 202,8 MW ve y ll k enerji üretimi 515 milyon kwh dir. Ülke elektrik üretiminin binde beşini karş layacak olan kapasitesiyle Obruk Baraj ve Hidroelektrik Santrali, Türkiye nin 18. büyük santrali olacakt r. Baraj inşaat tamamlanm ş olup, göl alan nda su tutma işlemi 19 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilmiş ve elektrik üretimine 2009 y l nda 4 ünitede başlanm şt r.

27 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Obruk Barajı nda 63 metre yerin altını kazdık. Temel kazısı yaptık. Suyu çekmede problemler olur diye, hakikaten çok korkuyorduk. Biz onu planladık projelendirdik. Danıflman bulduk. Biz arafltırırız. Kim ne yapmıfl, nasıl yapmıfl. Nihat Bey, bazı arkadaflları korkuttu Bu iflten baflarıyla çıkamazsanız, üç ayaklı sehpa hazır dedi. Ama baflard k. Ve dedi imiz tarihten daha önce... Hem kazısını, hem dolgusunu planladı ımız zamandan daha önce bitirdik. Mustafa Bafltürk

28 28 Limak nflaat Grubu stanbul Cumhuriyet çme Suyu Ar tma Tesisi Ülkemizin en büyük yat r mlar ndan Büyük İstanbul İçme Suyu II. Merhale Projesi - Melen Sistemi nin bir parças olan Cumhuriyet İçme Suyu Ar tma Tesisi, Büyük Melen Çay n n ham suyunu modern tekniklerle ar tarak İstanbul, Çerkezköy ve Gebze nin su aç ğ n kapatacak ve ülke ekonomisine de oldukça büyük katk larda bulunacakt r. İstanbul Boğaz n n yaklaş k 170 km doğusunda Büyük Melen Çay ndan al nan ham suyun, İstanbul un 30 km kuzeydoğusunda dört yüz dönümlük bir arazi üzerine kurulmakta olan Cumhuriyet İçme Suyu Ar tma Tesisinde ar t ld ktan sonra şehrin Avrupa yakas na iletilmesini ve ar t lm ş suyun şehre verilmesini kapsayan Türkiye nin mali ve fiziki aç lardan en büyük projelerinden birisidir m 3 /gün kapasitesi ile dünyan n say l büyük tesislerinden birisi olan Cumhuriyet İçme Suyu Ar tma Tesisi, Melen Projesi kapsam nda dört aşamal olarak tasarlanm ş olup, toplamda m 3 /gün kapasiteli ilk aşamas, lider firma Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve proses ortaklar EMIT (Ercole Marelli İmpianti Tecnologici) S.P.A., OTV (Omnium De Traitements Et De Valorisation) ve MARUBENİ Corporation dan oluşan Ortak Girişim Grubu nca yap lmaktad r.

29 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Ekim 2000 tarihinde DSİ ile imzalanan anahtar teslimi sözleşme neticesinde yap m na 12 Ocak 2001 tarihinde başlanan Cumhuriyet İçme Suyu Ar tma Tesisi projesi, Japonya Uluslararas İşbirliği Ajans (JICA) taraf ndan finanse edilmektedir. Proje kapsam nda tesisin projelendirilmesi, dizayn, birimlerinin yap lar n n detay projeleri, tüm imalat çizimlerinin haz rlanmas, inşaat, malzeme ve ekipman temini, montaj ve işletilmesi işleri yer almaktad r. Projenin 2010 y l içerisinde tamamlanmas hedeflenmektedir.

30 30 Limak nflaat Grubu Ankara-Pozantı Otoyolu Eminlik-Çiftehan Kesimi Limak-Kolin Ortak girişimi taraf ndan gerçekleştirilen Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik Çiftehan kesimi, 15 km uzunluğunda otoyol standartlar nda olup, toprak ve tesviye işleri, büyük ve küçük sanat yap lar, tünel üstyap, güvenlik ve trafik, peyzaj, müteferrikler ve ikincil işleri kapsamaktad r. Proje ile Türkiye nin özellikle tar m alanlar ndaki en büyük üretim merkezleri olan GAP ve Çukurova bölgelerinde üretilen pamuk, tah l, sebze, meyve ve narenciye ürünlerinin en k sa yoldan emniyetli bir şekilde iç ve d ş pazarlara ulaşt r lmas amaçlanmaktad r. Otoyol bünyesinde 2x2.869 metre uzunluğunda 15 adet viyadük, 67 metre uzunluğunda bir adet üst geçit, 2x3.807 metre uzunluğunda 6 adet tünel, metre uzunluğunda 19 adet muhtelif kesitli kutu menfez bulunmaktad r. Yap m çal şmalar 10 May s 2000 tarihinde başlat lm ş, 2009 y l sonuna kadar yolun 15 km lik kesimi aş nma seviyesinde tamamlanarak trafiğe aç lm şt r.

31 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Bozüyük-Mekece Yolu (II. Kısım) yilefltirme Projesi Toplam 44,04 Km uzunluğunda BY standartlar ndaki yolda yap m çal şmalar 05 Mart 2003 tarihinde başlat larak, 37,04 km aş nma seviyesinde tamamlanm ş ve 7 km de binder seviyesinde trafiğe aç lm şt r. Bu kesimde 2 adet 2 x x 800 metre uzunluğunda 4 tüp tünel, 7 adet metre uzunluğunda köprü, 2 adet 61,20 metre uzunluğunda köprülü kavşak, 161 adet metre uzunluğunda kutu menfez bitirilmiştir Y l içinde 37,04 km lik kesimi aş nma seviyesinde tamamlanm ş diğer kesimlerde ise binder seviyesinde aç lm ş olup halen yap m çal şmalar devam etmektedir. Projenin bitiş tarihi 31 Aral k 2010 olarak planlanmaktad r.

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz Içindekiler 4 6 8 9 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İnşaat Projeler Yurt İçi

Detaylı

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 İçindekiler 6 10 12 13 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İNŞAAT GRUBU 16 20 22 24 26

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. ŞİRKETLER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 1 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. ŞİRKETLER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

HAMSİLERİMİZİ BALAST SUYU MU YOK EDİYOR?

HAMSİLERİMİZİ BALAST SUYU MU YOK EDİYOR? noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 KASIM 2009 S:10 HAB B SOLUK: Ağlayan gözlerim rahmetli babama bakıyor ama ayaklarım okula koşuyordu Artık operatörler abonelerin istemediği düzenlemeyi

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı