Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler"

Transkript

1

2 2 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu çindekiler

3 3 Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl 2010 da Hedef 2,5 Milyar Dolar 12 Grup fiirketlerimiz, fltiraklerimiz, Ba l Ortakl klar m z 14 Limak Dönüm Noktalar 16 nflaat Grubu h zl bir y l olacak Rusya, Libya, Balkanlar En iyisini yapmak için Dünya rekoruna kofluyoruz stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman 26 Obruk Baraj ve Hidroelektrik Santrali 28 stanbul çme Suyu Ar tma Tesisi 30 Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik Çiftehan Kesimi 31 Bozüyük-Mekece Yolu (II. K s m) yilefltirme Projesi 32 Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere li Yolu 33 Ulus-Keçiören Metro Hatt 34 Piraziz-Espiye-Çarfl bafl (Giresun fiehir Geçifli Dahil) Yolu 35 Projeyi tamamladık Espiye-Çarfl bafl (Giresun fiehir Geçifli Dahil) Yolu 37 yidere-çayeli Yolu 38 Ankara-Sivas H zl Tren Projesi Yozgat-Yerköy-Sivas Kesimi 40 kizdere Baraj 41 Karacasu Baraj 42 Küresel hedeflere Ras Az Zawr-Riyad Su sale Sistemi, Suudi Arabistan 44 Koyali-Ratlam Petrol Boru Hatt, Hindistan 45 Hub-Uthal ICB-1 (N-25) Yolu, Pakistan 46 Muslim Bagh-Quila Saifullah ICA-3A (N-50 Yolu), Pakistan 47 Quila Saifullah-Zhob ICB-3B (N-50) Yolu Balochistan, Pakistan 48 Stres, dikkat, heyecan En yafll Limakl benim Tamamlanan Projeler ( )

4 54 Turizm Grubu 55 Kültürümüzü tanıtıyoruz 56 Limak Internatonal Hotels & Resorts 57 Otelimizi kendimiz yapar, kendimiz iflletiriz Ödüller 59 Kaliteden ödün vermedik Limak Akademi den sertifikal aflç lar den fazla ödül kazand k Tekrar tekrar tercih ediliyoruz Limra Hotel & Resort 64 Standartlarımızı yükselttik Arcadia Golf & Sport Resort 66 Kalitenin karesini veriyoruz Atlantis Hotel & Resort 68 Misafir sayımızı artırdık Limak Lara De Luxe Hotel & Resort 70 Özel olduklarını hissettiririz Limak Ambassadore Boutique Hotel 72 Merkezlerin kesiflim noktas Limak Kavac k Business Hotel 74 Limak Yalova Thermal Hotel 76 SG Airport Hotel 77 Limak Babylon Hotel & Resort Enerji Grubu Enerjide çeflitlili e ulaflmak... Enerjide büyüyece iz... Türkiye de özel sektörün yaptı ikinci en büyük baraj... Enerji stratejik öneme sahip... Alkumru Baraj ve Hidroelektrik Santrali Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali Pamuk Hidroelektrik Santrali Kargı Hidroelektrik Santrali Eriç Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Bayram Hidroelektrik Santrali Dereköy-Demirkapı Hidroelektrik Santrali Çal Hidroelektrik Santrali Çimento Grubu Türkiye nin en h zl büyüyen flirketleri aras nda Limak Çimento 21. S rada nsan Sevgisi Birinci S rada... Ödüller Limanlara Aç lmak...

5 5 104 Limak Kurtalan Çimento 106 Limak Ergani Çimento 108 Limak Gaziantep Çimento 110 Limak fianl urfa Çimento 112 Limak Bitlis Çimento 114 Limak Mardin Çimento 116 Yat r mlar Grubu 117 Yeni havaalanlar ve limanlar Önce bankac lar inand projeye stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman 122 G da Grubu 123 Pazar pay m z geniflletece iz Dünyan n 13 ülkesindeyiz Limkon Meyve Suyu Konsantre Tesisleri 126 Havac l k Grubu 127 Limak Havac l k Y l nın Önemli Geliflmeleri 129 Uluda Elektrik Enerjisi halesini Limak Enerji Kazand 129 Pakistan, Quila Safiullah - Zhob ICB-3B (N50) Karayolu Projesi Bafllad 129 Suudi Arabistan, Ras Az Zawr-Riyad Su sale Sistemi Projesi imzalandı 129 Limak, Frans z Ortakla Kosova Prifltina Havaalan halesini Ald 130 Finans Grubu 131 Kalite yap m zda var Kalite ön planda Omurgas çok sa lam Denetçi Raporu 136 Birlefltirilmifl Bilanço 137 Birlefltirilmifl Gelir Tablosu 138 nsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Kurulu Danıflmanlar 138 Rekabet üstünlü ü Teknolojiyi do ru kullanmak Kurumsallafl yoruz Vergi s ralamas nda 46nc y z Limak Makina ve kmal 143 Mayınlı yollarda Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 145 E itim, kültür sanat ve çevre Sosyal Sorumluluk Projelerimizden Baz lar 156 Sertifikalar m zdan Baz lar 158 Üyesi Oldu umuz Kurulufllardan Baz lar

6 6 Nihat Özdemir Limak fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Her fleyden önce itibar önemlidir... Her fleyden önce itibar çok önemlidir. tibar ne parayla gelir ne de parayla gider. Limakl lar söz verdikleri zaman, yerine getirmelidirler. Herkese karflı sözlerini tutmalıdırlar. Hiçbir zaman iliflkilerde, yaptıkları ifllerde de kaliteden ödün vermemeliler. Tek vazgeçmeyecekleri konu, iliflkilerde olsun, yapacakları üretimde olsun, kuracakları sistemde olsun kalite olmal d r. E er kalite ve disiplinden uzaklaflmazlarsa insanların baflarılı olamayaca ı hiçbir konu yoktur. Baflarılı olmak istiyorsanız e er, vazgeçmeyece iniz iki tane etken var, birincisi disiplin, ikincisi kalitedir.

7

8 8 Sezai Bacaks z Limak fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Küresel oyuncu olaca z... Gelecekte kurumsallaflmasını gelifltirmifl, büyümeye devam eden, baflarılı, daha iyi bir yere gelmifl Limak hayal ediyorum. Türkiye de iyi bir yere geldi imize, iyilerin arasında oldu umuza inanıyorum. Dünya piyasasında daha fazla rol almamız gerekti ine de inanıyorum. nflallah o da olacak, yurtdıflında daha fazla ifl yapabilece iz, tabii yurtdıflındaki ülkelerin riskleri zaman zaman artabiliyor ama bu konuda da dikkatli oluyoruz. Yurtdıflında yap-ifllet-devret projelerle ilgili çok teklif geliyor. Yani, bugüne kadar kazandıklarımızı riske atmadan akıllı yatırımlarla yurtdıflında da büyümeye devam edece iz.

9

10 10 SUNUfi 2010 da Hedef 2,5 Milyar Dolar 2008'in Eylül ay ndan itibaren dünyada bir kriz yaşand. Türkiye'nin de tabii bundan az da olsa nasibini almas bekleniyordu. Herkes krizin daha ağ r geçeceğini tahmin ederken, 2008'de başlayan ve 2009'da da devam eden bu global krizin Türkiye'ye tesiri diğer ülkelerdeki kadar büyük bir s k nt yaratmad. Bu krizin iki büyük sonucu oldu, bir tanesi yüzde 6.5 küçülme, ikincisi de yüzde 11 lerde seyreden işsizliğin bir anda yüzde 14'e ç kmas. Biz Limak olarak 2009'da b rak n işgücü azaltmay, daha çok çal şan ald k. Bunun için mutluyuz. Türkiye'nin en büyük sorunu olan işsizliğe neden olmad ğ m z gibi işsizliği azalt c yönde görev yapt k. ÇALIfiAN SAYIMIZ ARTTI Bunu nas l başard k? Bunun için faaliyette bulunduğumuz sektörlere bakmam z gerek. Öncelikle İnşaat sektöründe Sivas-Ankara h zl demiryolu inşaat n ald k. Özel sektörün baz santrallerini ald k. Dolay s yla inşaatta devam eden işlerimizin yan nda bu yeni işler vas tas yla da Limak yeni personel almaya başlad. Çimento sektörüne bakacak olursak bildiğiniz üzere Türkiye, çimentonun en çok kullan ld ğ yer olan konut sektöründe büyük bir oyuncu. İnşaat sektöründeki yüzde 19 küçülmeye rağmen, fabrikalar m z n konumunun Doğu ve Güneydoğu'da olmas ndan ve devletin altyap yat r mlar n n bu bölgede çok olmas ndan dolay biz çimento sektöründe de canl bir y l geçirdik. Dolay s yla inşaat sektörünün küçülmesini pek hissetmedik. Bunun yan nda Limak Çimento fabrikalar Irak ve Suriye'ye çok önemli miktarda ihracat yap yor. Hem Suriye hem de Irak pazar na, geçen y llara göre daha fazla sat ş yapt k. Fabrikalar m z 2008'e göre 700 bin ton civar nda fazla çimento ürettiler ve satt lar y l n n Nisan ay nda başlam ş olduğumuz Derik'teki çimento üretim tesisimiz Aral k ay n n baş nda devreye girdi. Buradan da ağ rl kla Irak'a ihracat yap yoruz. Hem çimento üretimimiz, hem de bu şekilde personelimiz artt. Kriz döneminde çal şan ç karacağ m za çal şan ald k. Turizm sektörümüze gelince; Antalya'da 5 bin yatak kapasiteli dört tane turizm tesisimiz var y l n yüzde 80'in üzerinde bir dolulukla kapatt k. Personel ç kartmad k. G da sektöründeki firmam z Limkon'da ise ayn personel say s yla devam ettik ama hem yurtiçi sat şlar m z, hem de ihracat m z artt. Bununla ilgili bize iş yapan taşeronlar da, bize hammadde sağlayan meyve üreticileri de bundan nasibini ald lar. Meyve suyu konsantre tesisimiz üretim kapasitesini, işleme kapasitesini art rd. Çünkü, 2008 y l nda açt ğ m zda emekleyen bu fabrika, 2009 y l nda kapasite kullan m oran n art rarak yola devam etti. Limak'in önemli yat r mlar ndan bir bölümü de hidroelektrik enerji yat r mlar. Burada da devam eden iki tane önemli yat r m m z vard. Bunlardan bir tanesi Tunceli s n rlar içerisinde bulunan Munzur Çay üzerinde kurmuş olduğumuz Uzunçay r Hidroelektrik Santrali idi y l nda çok h zl bir şekilde çal şt k ve Aral k ay nda bu tesiste enerji üretmeye başlad k. Bunun yan nda ikinci olarak devam eden Siirt te Botan Çay üzerinde kurmuş olduğumuz Alkumru Baraj nda ortalama 2000'e yak n kişi çal şt rd k. Buraya 467 milyon dolara varan bir yat r m yapt k. Bir de yüzde 40 ortakl ğ m z n olduğu Sabiha Gökçen Havaalan var. Yeni terminal binas n 500 milyon Avro yat r m yaparak 2009 Ekim ay na yetiştirdik. Dolay s yla 2009 y l bizim çok h zl çal şmam za neden oldu. Y l boyunca orada da 2 bin 200 civar nda personelimiz çal şt.

11 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu KR ZE RA MEN 2009 DA BÜYÜDÜK Biz 2009 y l n n baş nda hedeflediğimiz ana hedeflerin hepsini egale ettik. Havac l k sektöründe olsun, g da sektöründe olsun, turizm sektöründe olsun, çimento sektöründe olsun hepsinde 2009 y l için koymuş olduğumuz hedefleri aşarak 2009 y l n bitirdik. doğalgaza, güneşe, rüzgara dayal enerji üretimi yapmam z laz m. Bunun için araşt rmalar m z devam ediyor. Arkadaşlar m z çal şmalar n yap yorlar, bununla da ilgili bir yat r ma başlamak 2010 y l ana hedeflerimizden. Eğer doğru yeri bulabilirsek, doğru malzemeleri bulabilirsek bu konuda milyon dolar civar nda yat r m yapmay düşünürüz HEDEFLER M Z 2009 y l nda ürettiğimiz 3 milyon 800 bin ton çimentonun tamam n satt k ama klinkerimiz yetmedi. Dolay s yla 2009'un sonlar na doğru Ekim-Kas m aylar nda Urfa'daki çimento fabrikam z n klinker kapasitesini yüzde 120 art rma karar ald k. Turizme gelince, turizmdeki mevcut tesislerimize 2010 y l nda ilaveler geliyor. Sabiha Gökçen'in aç lmas ile birlikte havaalan nda 120 yatak kapasiteli otelimizi açt k Havaalan n n büyümesi ile birlikte bu da kendini büyütüyor. Şu anda, İstanbul Kavac k'ta yapm ş olduğumuz bir otel var: 400 yatak kapasiteli ve beş y ld zl olacak. Bunu da 2010 Ağustos ay na doğru açacağ m z tahmin ediyoruz. Ayr ca bu y l Yalova da bir termal otel devreye al yoruz. 50 odal 100 yatak kapasiteli gerçek bir butik otel, sağl k oteli. Onu da Ağustos ay nda devreye almay düşünüyoruz. Yalova'daki otelin maliyeti 20 milyon dolar bulacak. Kavac k'taki ise 50 milyon dolar civar nda olacak. Ayr ca K br s'ta da bir otel yat r m m z var yatakl. Babil'in Asma Bahçelerini and ran bir turizm tesisi olacak. Bize maliyeti 100 milyon dolar bulacak. Şu ana kadar 20 milyon dolar yat r m yapt k. Bunun yan nda hidrolik enerji yat r mlar m z devam ediyor y l n n baş nda Uludağ Elektrik Dağ t m ihalesini ald k. Y lda 12 milyar kilovatsaat enerji tüketiyor. Dolay s yla bizim yaln zca hidrolikten üreteceğimiz enerji buraya yetmez. Enerjiyi çeşitlendirip doğalgaza, kömüre dayal santraller, rüzgar ve güneşe dayal santraller de yapmam z laz m. Hatta, jeotermali dahi düşünmekteyiz. İmkan bulursak bunlar da yap p Uludağ'daki tüketim miktar na yak n enerji üretmemiz gerektiğine inan yoruz. Yat r mlar m z bu yönde devam edecektir. Mevcut sektörde kapasite art r mlar m z olacak. Dolay s yla yeni bir sektörü şu aşamada düşünmüyoruz. Ama havac l k sektöründe Türkiye içinde ve Türkiye d ş nda yeni imkanlar n peşindeyiz. Türkiye d ş nda Priştina, Medine ve Kahire'de terminal ihalelerine gireceğiz. 2009'daki konsolide olarak bütçemiz 1.2 milyar Dolar civar nda gerçekleşti DA HEDEFİMİZ 2.5 MİLYAR DOLAR. Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Bacaksız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bizim enerjimizi çeşitlendirmemiz laz m. Kömüre,

12 12 Grup fiirketleri fltiraklerimiz Ba l Ortakl klar m z Limak Holding A.fi. Limak International Inc. nflaat Grubu Limak nflaat Limak nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Limsan nflaat Limsan nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Yap san nflaat Yap san Turizm nflaat Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.fi. Turizm Grubu Limyra Turizm Limyra Turizm nflaat Sanayi ve Tic.A.fi. Sunter Turizm Sunter Turizm A.fi. Limtur Turizm Limtur Seyahat Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Yaz Turizm Yaz Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Arykanda Turizm Arykanda Turizm nflaat Sanayi ve Tic. A.fi. fiimflekler Turizm fiimflekler Teflebbüsler Ltd. fiti. Limmer Turizm Limmer Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Enerji Grubu Darenhes Darenhes Elektrik Üretim A.fi. Seyrantepe Hes Seyrantepe Hes Elektrik Üretim A.fi. Limak Enerji Holding A.fi. Limak Enerji Limak Enerji Üretim Da t m San. ve Tic. A.fi. Bess Bess Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Hidroelektrik Limak Hidroelektrik Santral Yat r mlar A.fi. Pamuk Hes Pamuk Hes Elektrik Üretim A.fi. Limgaz Limgaz Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. LNS LNS Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Karg Enerji Karg Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Erinç Enerji Erinç Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Baren Enerji Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Lider Enerji Lider Toptan Elektrik Sat fl A.fi.

13 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Çimento Grubu Gıda Grubu Limak Çimento Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Limçim Çimento Limçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Kurtalan Çimento Nakliye Kurtalan Çimento Nakliye A.fi. Yat r mlar Grubu Limak Yat r m Limak Yat r m flletme Hizmetleri ve nflaat A.fi. ISG stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve flletme A.fi. LGM stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı flletmeleri Ticaret ve Turizm A.fi. LGM LGM Güvenlik Hizmetleri A.fi. Havac l k Grubu Limak Havac l k Limak Havac l k letiflim E itim ve Ticaret A.fi. Limak- stafl Limak- stafl nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Limkon Limkon G da Sanayi ve Ticaret A.fi. fltiraklerimiz Ba l Ortakl klar m z ATY Turizm Hizmetleri A.fi. Belek Turizm A.fi. Betuyap A.fi. Çavundur Proje Gelifltirme nflaat fll. A.fi. Lara Yat r m Turizm nfl. San. A.fi. Limak International Ltd. Limyra International Ltd. Sunter International Investment Ltd. Bay nd r-limak Adi Ortakl Ekinciler-Limak- çtafl Adi Ortakl Limak-Gürsan Adi Ortakl Limak-Kolin Adi Ortakl Limak-Limsan Adi Ortakl Limak-Metifl-Kolin fl Ortakl Limak-OTV-Emit-Marubeni Adi Ort. Limak-Soma Adi Ortakl Türkerler-Limak Adi Ortakl Limak-Türkerler Adi Ortakl Limsan-Kazer Adi Ortakl Punj Lloyd-Limak Adi Ortakl Türkerler-Limak Adi Ortakl Limak-Gammon Adi Ortakl Limak-ZKB Adi Ortakl Limak-GMR Ortak Giriflimi Limak-Bay nd r Adi Ortakl Mersin-Tarsus Turizm Yat r mc lar O.G. A.fi. Tepe Kule Liman ve Depo flletmecili i A.fi. Alsancak Denizcilik Römarkaj ve Liman fll. A.fi. Rize nflaat Yat r m Sanayi ve Ticaret A.fi. CMBE-Cengiz-Limak-Mapa-Kolin fl Ortakl

14 14 Limak Dönüm Noktaları Limak Holding kuruldu. Limak Ambassadore Otel hizmete girdi. Limak, ilk yurt d fl iflini ald. fltirakimiz Pamuk HES Serbest Üretici olarak elektrik üretmeye bafllad. Limak Limra Tatil Köyü hizmete girdi. Enerji Sektörüne Girifl Limak Enerji kuruldu. Çimento Sektörüne Girifl Siirt Kurtalan Çimento sat n al nd. Özellefltirme: Limak, Nurol, Özalt n, Tütsab konsorsiyumu Tekel in alkollü içecekler bölümünü sat n ald. Mey çki Sanayi A.fi. kuruldu. Turizm Sektörüne Girifl Limak Arcadia Otel hizmete aç ld. Limsan nflaat kuruldu. Çal HES elektrik üretimine bafllad. Atlantis Otel Limak bünyesinde faaliyete geçti. Seyrantepe HES yat r m bafllad. Limak nflaat kuruldu

15 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Limak Lara Otel hizmete girdi. Mey çki Sanayi A.fi. deki hisselerin tamam TPG ye sat ld. Bitlis Çimento Tesisi hizmete girdi. stanbul Kavac k fiehir Oteli nflaat bafllad. Yalova Termal Butik Otel nflaat bafllad. Ergani Çimento Fabrikas sat n al nd. stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve flletme A.fi. kuruldu. Seyrantepe HES üretime bafllad. Mardin Çimento Fabrikas inflaat bafllad. Limak OGG Sabiha Gökçen Havaliman ihalesini kazand. Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri hizmete girdi. Havac l k Sektörüne Girifl Limak Havac l k kuruldu. Alkumru Baraj ve HES inflaat bafllad. Limak, Prifltina Havaliman ihalesini kazand. fianlıurfa Çimento Fabrikas sat n al nd. Limak, Uluda Elektrik Da t m ihalesini kazand. Limkon G da kuruldu. Gaziantep Çimento Fabrikas sat n al nd. Mardin Çimento Fabrikas üretime bafllad. stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman yeni dıfl hatlar terminali hizmete girdi

16 16 Limak nflaat Grubu

17 17 Ebru Özdemir Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi 2010 h zl bir y l olacak yılında hedefimiz Sabiha Gökçen Havalimanı nı bitirip operasyona açmak ve küresel krizi minimum hasarla atlatmaktı. Nitekim birçok projemiz aynen yürüdü, finansmanları sa landı. Alkumru Barajı nın kredi sözleflmesini 2008 de imzalamıfltık, 2009 da onu devam ettirdik. Dolayısıyla 2009 daha çok elimizdeki ifllere bir ivme kazand rıp, onları hızlandırmakla geçti. Ama asıl 2010 a çok hızlı baflladık. Uluda Elektrik Da ıtım ihalesi, enerji konusundaki yatırımlarımızın çeflitlendirilmesi ve bir noktaya gelmesi konusunda çok önemliydi. Aynı zamanda bizim flu anda amacımız olan altyapı yatırımlarında Türkiye ve bölgedeki büyüme konusunda hizmet edici birçok adım attık. Bunlardan bir tanesi de Prifltina havalimanına verdi imiz tekliftir. Bölgede birçok havalimanı ihalesinde yeterlilik aldık. Dolayısıyla 2010 yılı hızlı bir yıl olacak bizim açımızdan. Mısır, Suriye, Suudi Arabistan havalimanlarında ön yeterlilik baflvurularında bulunduk, aynı zamanda Hırvatistan da rüzgar enerjisi konusunu takip ediyoruz.

18 18 Limak nflaat Grubu

19 19 Serdar Bacaksız Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi Rusya, Libya, Balkanlar senesi inflaat açısından iyi bir sene oldu. Elimizdeki projelerle verimli imalat yaptık. Bir sözleflme imzaladık Suudi Arabistan la, 437 milyon dolarlık. Yine Pakistan da yeni bir ifl aldık. Onun da sözleflmesini imzaladık. O da yaklaflık 100 milyon dolarlık. O yüzden 2009 un bizim için fena geçmedi ini söyleyebilirim da yurtdıflında en az iki tane daha proje almayı, imzalamayı hedefliyoruz. Kısa vadede özellikle Libya da inflaat ifli almaya çalıflıyoruz 2010 senesinde. Orta ve uzun vadede Balkanlar ve Rusya da mutlaka ifl alma planımız var. Kosova da Prifltina havalimanı ihalesini kazand k. Bu yatırım projesi olacak; yani, finansmanını ve iflletmesini Limak Yat r m olarak yapaca ız ama inflaatını Limak nflaat yapacak.

20 20 Feyiz Genç Limak nflaat Grubu Üstyapılar Genel Müdürü En iyisini yapmak için... Belki yüzlerce projeye imza attık arkadafllarımla birlikte Limak ta. Bu bir ekip iflidir. Limak ın vizyonu, misyonu çok farklıdır. Kadrolarımız bir beyin birli i içerisinde ve bir hedef birli i içerisinde hareket eder. Bizim için baflarılmayacak hiçbir ifl yoktur. Yeter ki onu hedef olarak tanımlayalım. Onun nasıl yapılaca ını, planlamasını programlamasını mutlaka do ru analiz ederiz. Limak ın dinamizmi çok farklıdır. Bu dinamik yapı içerisinde inanılmaz bir baflarıya odaklı, kaliteli ifl anlayıflı ve kadroları vardır. Bütün bunlar baflarının arkasındaki asıl sebeptir. Çünkü biz her fleyin en iyisini yapmak üzere yola çıkmıfl bir firmayız. Onun için do ru insanlarla teçhiz edilmifl, do ru donanımla teçhiz edilmifl, do ru e itilmifl insanların bir araya geldi i müthifl bir dinamizme sahip bir firmadır. Burada çalıflmaktan çalıflanların gurur duyduklarını düflünmek istiyorum.

21 21 Mustafa Bafltürk Limak nflaat Grubu Altyapılar Genel Müdürü Dünya rekoruna kofluyoruz... Biz flu anda kendimizi yapamayaca ımız bir ifl yoktur diye görüyoruz. Çünkü, her konuda tecrübemiz oldu. Her türlü zorlukları, her türlü problemleri gördük, yafladık ve çözdük. Birikimimiz var. Tecrübemiz var. Bir de ekibimiz var. Biz bunlara çok güveniyoruz. Bugün herhalde 20 yılı aflkın bir süredir Limak ta çalıflan 25 den fazla mühendis var. Biz, hız konusunda çok iddialıyız. fiimdi Alkumru Barajı nı yapıyoruz. O bizim gözbebe imiz. lk kendi büyük baraj projemiz. Orada da herhalde dünya rekoru olacak gibi geliyor. Bilmiyorum biz, üç yılda anahtar teslimi elektrik enerjisi, bu sürede bu büyüklükte bir baraj inflas, dünyada ilk diye biliyoruz.

22 22 Limak nflaat Grubu stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Yeni D ş Hatlar Terminali ve Mütemmimleri Projesinin yap m Limak-GMR Adi Ortakl ğ taraf nca üstlenilmiş olup inşaat fiilen 1 May s 2008 tarihinde başlam ş ve ortakl k, ihaleye göre 30 ay olan yat r m süresini bu teknik ve sistemler özelliklerinde ve bu büyüklükte bir proje için rekor say labilecek bir süre olan 18 aya indirgeyerek son derece organize, h zl, en az dünyadaki en iyi örneklere eş kalitede ve güvenlikten ödün vermeden, güçlü bir ekip ile tamamlamay hedeflemiştir. Yaklaş k 500 milyon Avro tutar nda yat r mla tamamlanan tesis Türkiye nin Dünya ya aç lan yeni kap s olma amac ve slogan yla 31 Ekim 2009 da tamamlan p hizmet vermeye başlam şt r. Yap lan ilave yat r mlarla, 20 y l olan işletme süresi de 21 y l 300 güne ç km şt r. Sabiha Gökçen bir dünya rekorudur. Proje 36 ay yerine 18 ayda tamamlanmıfl, dünya rekoru kırılmıfl bir projedir. Aynı zamanda dünyanın en güvenli binasını yaptık. Hem ödüllerle anılan hem de gerçekten mükemmel bir projeye imza attık. Dolayısıyla hem kendi adıma hem firmam adına, gurur duydu umuz bir ifl oldu diyebiliriz. Feyiz Genç İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Yeni D ş Hatlar Terminali ve Mütemmimleri Projesinin Proje Müellifi Tekeli-Sisa Mimarl k Ortakl ğ olup şimdiye kadar birçok önemli projeye imza atm ş, kat ld ğ projelerde birçoğu birincilik olmak üzere say s z ödül alm ş, 94 te Mimarlar Odas n n büyük ödülü Sinan Ödülü ne lay k görülmüş ülkemizin en değerli mimarl k firmalar ndan biridir. Yat r m projesi kapsam ndaki en üst düzey uluslararas standartlara sahip, y ll k 25 milyon yolcu kapasiteli Yeni D ş Hatlar Terminali m 2 kapal alan içerisinde 5300 m 2 lik Avrupa n n en büyük duty free alan, 3000 m 2 CIP alan, 7500 m 2 yiyecek-içecek alan, 96 adet checkin masas, 30 adet self check-in, saatte 7500 valiz kapasiteli 6 adet bagaj konveyorü bulunmaktad r. Kalite ve güvenlikten ödün vermeyerek h zl bir ilerleme kaydetmek ve deprem yüklerini azaltmak amac yla proje, betonarmeden çelik konstrüksiyona dönüştürülmüş, yaklaş k ton çelik montaj yap lm şt r. Bina, mevcut zemini sağlamlaşt rmak için yap lan ve toplam 60 km yi bulan betonarme kaz klar üzerine oturmaktad r

23 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Dünyan n en büyük deprem zemin izolasyonlu binas olan ve daha önce Türkiye de teknoloji itibariyle benzeri bu büyüklükte yap da uygulanmam ş, depreme dayan kl l ğ n en üst seviyesi kabul edilen bir sistem ve teknoloji ile bodrum kat kolonlar n n üzerine deprem an nda oluşacak sismik yükün önemli bir k sm n absorbe ederek binan n taş y c sistemini ayakta tutacak toplam 292 adet sismik izolatör yerleştirilmiştir. Sabiha Gökçen çok büyük bir projeydi. Türkiye de biz Limak olarak çok büyük projelere imza attık. Ama Sabiha Gökçen, Türkiye nin de gündeminde olan büyük projelerden birisiydi. Di er projelerde de aynı heyecanı, aynı hazzı yafladık. Bitirmeyle ilgili bir yarıfl içerisinde olduk. Ama bu proje bafllangıcından sonucuna kadar çok farklıydı. Yüzümüz kara çıkmadı. Biz Baflbakanımıza vermifl oldu umuz sözü yerine getirmifl olduk. En büyük mutluluklarımızdan birisi bu. Bahattin Özdemir

24 24 Limak nflaat Grubu Türkiye de bir ilk olan, uçaklar n yanaşacağ çoklu köprü MARS sistemi ile ayn anda 16 uçak yanaşma kapasiteli 8 yolcu köprüsüne sahip terminal iskelesi tesis edilmiştir. Mevcut aprona ilave olarak yap lan, toplam m 2 lik apron ilavesi sayesinde sahip olunacak çiftli (dual) taksi yolu yine Türkiye de bir ilk olacakt r. Yat r m projesi kapsam nda bulunan m 2 lik, 3 kapal 1 aç k olmak üzere 4 katl otopark yaklaş k 5000 araç kapasitelidir. Bunun d ş nda proje; 128 odal bir Havaliman Oteli ve iki katl VIP bloğu, kargo apronuna da hizmet verebilecek özellikte yap lan Uçak Yak t Hidrant Hatt, kargo terminali için yeni güvenlik binas, altgeçit, yollar ve viyadüklerle uluslararas havalimanlar n n tüm özelliklerine haiz güvenli ve konforlu bir yap ya kavuşturulmaktad r. Tüm bu proje kapsam ndaki işlere

25 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu ilave olarak artan yolcu talebini karş lamak ve yeterli konforu sağlamak amac yla mevcut iç hatlar terminali yan nda geçici bir terminal yap lm ş ve böylelikle iç hatlardaki yolcu yükü giden ve gelen yolcu olarak ayr lm ş ve iç hatlar n işleyişi daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Yeni tesisler işletmeye al nana kadar geçecek sürede kullan lmak üzere daha da konforlu hizmet vermek amac yla mevcut terminallerde yeni düzenlemeler ve CIP-VIP binalar nda oturma alan ilaveleri yap lm şt r. Tüm tesislerin tasar m nda ve inşas nda Dünya n n en seçkin ekipleri ve dan şmanlar yla çal ş lm ş, Türkiye nin gururu ve Savunma Sanayi Müsteşarl ğ (SSM), HEAŞ ve ortakl ğ m z n gözbebeği olarak an lacak bu terminal ve havaliman kompleksinde Dünya n n en iyi markalar ve teknolojileri kullan lm şt r.

26 26 Limak nflaat Grubu Obruk Baraj ve Hidroelektrik Santrali Çorum iline bağl Dodurga ilçesinin yaklaş k 16 km güneyinde, K z l rmak üzerinde inşa edilen Obruk Baraj ve Hidroelektrik Santrali, enerji ve sulama amaçl bir barajd r. Proje, baraj göl alan içerisinde kalan Uğurludağ ilçesine ulaş m sağlayan 8670 metre uzunluğunda devlet yolu yap m n da kapsamaktad r. Baraj n gövdesi kil çekirdekli yar geçirimli dolgu olup, nehir yatağ ndan 67 metre, temelden 125 metre yüksekliktedir. Gövde hacmi 12,00 hm 3 ve maksimum göl alan 50,21 km 2 dir. Proje ile 33 km taş ma ve servis yolu, göl alan alt nda kalan yollar n yerine 20 km yol yap lm ş ve Çorum ilini, İskilip ilçesine bağlayan güzergah üzerinde yer alan ve baraj gölü kotu alt nda kalan köprünün yerine 1250 metre uzunluğunda K z l rmak Köprüsü yeniden inşa edilmiştir. Hidroelektrik santralin kurulu gücü 202,8 MW ve y ll k enerji üretimi 515 milyon kwh dir. Ülke elektrik üretiminin binde beşini karş layacak olan kapasitesiyle Obruk Baraj ve Hidroelektrik Santrali, Türkiye nin 18. büyük santrali olacakt r. Baraj inşaat tamamlanm ş olup, göl alan nda su tutma işlemi 19 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilmiş ve elektrik üretimine 2009 y l nda 4 ünitede başlanm şt r.

27 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Obruk Barajı nda 63 metre yerin altını kazdık. Temel kazısı yaptık. Suyu çekmede problemler olur diye, hakikaten çok korkuyorduk. Biz onu planladık projelendirdik. Danıflman bulduk. Biz arafltırırız. Kim ne yapmıfl, nasıl yapmıfl. Nihat Bey, bazı arkadaflları korkuttu Bu iflten baflarıyla çıkamazsanız, üç ayaklı sehpa hazır dedi. Ama baflard k. Ve dedi imiz tarihten daha önce... Hem kazısını, hem dolgusunu planladı ımız zamandan daha önce bitirdik. Mustafa Bafltürk

28 28 Limak nflaat Grubu stanbul Cumhuriyet çme Suyu Ar tma Tesisi Ülkemizin en büyük yat r mlar ndan Büyük İstanbul İçme Suyu II. Merhale Projesi - Melen Sistemi nin bir parças olan Cumhuriyet İçme Suyu Ar tma Tesisi, Büyük Melen Çay n n ham suyunu modern tekniklerle ar tarak İstanbul, Çerkezköy ve Gebze nin su aç ğ n kapatacak ve ülke ekonomisine de oldukça büyük katk larda bulunacakt r. İstanbul Boğaz n n yaklaş k 170 km doğusunda Büyük Melen Çay ndan al nan ham suyun, İstanbul un 30 km kuzeydoğusunda dört yüz dönümlük bir arazi üzerine kurulmakta olan Cumhuriyet İçme Suyu Ar tma Tesisinde ar t ld ktan sonra şehrin Avrupa yakas na iletilmesini ve ar t lm ş suyun şehre verilmesini kapsayan Türkiye nin mali ve fiziki aç lardan en büyük projelerinden birisidir m 3 /gün kapasitesi ile dünyan n say l büyük tesislerinden birisi olan Cumhuriyet İçme Suyu Ar tma Tesisi, Melen Projesi kapsam nda dört aşamal olarak tasarlanm ş olup, toplamda m 3 /gün kapasiteli ilk aşamas, lider firma Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve proses ortaklar EMIT (Ercole Marelli İmpianti Tecnologici) S.P.A., OTV (Omnium De Traitements Et De Valorisation) ve MARUBENİ Corporation dan oluşan Ortak Girişim Grubu nca yap lmaktad r.

29 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Ekim 2000 tarihinde DSİ ile imzalanan anahtar teslimi sözleşme neticesinde yap m na 12 Ocak 2001 tarihinde başlanan Cumhuriyet İçme Suyu Ar tma Tesisi projesi, Japonya Uluslararas İşbirliği Ajans (JICA) taraf ndan finanse edilmektedir. Proje kapsam nda tesisin projelendirilmesi, dizayn, birimlerinin yap lar n n detay projeleri, tüm imalat çizimlerinin haz rlanmas, inşaat, malzeme ve ekipman temini, montaj ve işletilmesi işleri yer almaktad r. Projenin 2010 y l içerisinde tamamlanmas hedeflenmektedir.

30 30 Limak nflaat Grubu Ankara-Pozantı Otoyolu Eminlik-Çiftehan Kesimi Limak-Kolin Ortak girişimi taraf ndan gerçekleştirilen Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik Çiftehan kesimi, 15 km uzunluğunda otoyol standartlar nda olup, toprak ve tesviye işleri, büyük ve küçük sanat yap lar, tünel üstyap, güvenlik ve trafik, peyzaj, müteferrikler ve ikincil işleri kapsamaktad r. Proje ile Türkiye nin özellikle tar m alanlar ndaki en büyük üretim merkezleri olan GAP ve Çukurova bölgelerinde üretilen pamuk, tah l, sebze, meyve ve narenciye ürünlerinin en k sa yoldan emniyetli bir şekilde iç ve d ş pazarlara ulaşt r lmas amaçlanmaktad r. Otoyol bünyesinde 2x2.869 metre uzunluğunda 15 adet viyadük, 67 metre uzunluğunda bir adet üst geçit, 2x3.807 metre uzunluğunda 6 adet tünel, metre uzunluğunda 19 adet muhtelif kesitli kutu menfez bulunmaktad r. Yap m çal şmalar 10 May s 2000 tarihinde başlat lm ş, 2009 y l sonuna kadar yolun 15 km lik kesimi aş nma seviyesinde tamamlanarak trafiğe aç lm şt r.

31 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu Bozüyük-Mekece Yolu (II. Kısım) yilefltirme Projesi Toplam 44,04 Km uzunluğunda BY standartlar ndaki yolda yap m çal şmalar 05 Mart 2003 tarihinde başlat larak, 37,04 km aş nma seviyesinde tamamlanm ş ve 7 km de binder seviyesinde trafiğe aç lm şt r. Bu kesimde 2 adet 2 x x 800 metre uzunluğunda 4 tüp tünel, 7 adet metre uzunluğunda köprü, 2 adet 61,20 metre uzunluğunda köprülü kavşak, 161 adet metre uzunluğunda kutu menfez bitirilmiştir Y l içinde 37,04 km lik kesimi aş nma seviyesinde tamamlanm ş diğer kesimlerde ise binder seviyesinde aç lm ş olup halen yap m çal şmalar devam etmektedir. Projenin bitiş tarihi 31 Aral k 2010 olarak planlanmaktad r.

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z. Limak Holding

Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z. Limak Holding çindekiler Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl tüm hedeflerimize ulaflt k 12 Grup fiirketlerimiz, fltiraklerimiz, Ba l Ortakl klar

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

TÜRKİYE NİN MÜHENDİS KIZLARI BİLGİ NOTU

TÜRKİYE NİN MÜHENDİS KIZLARI BİLGİ NOTU TÜRKİYE NİN MÜHENDİS KIZLARI BİLGİ NOTU 17 Nisan 2016 Türkiye nin Mühendis Kızları (TMK) Hakkında: Kadın katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan biri mühendislik olarak dikkat çekiyor. Limak,

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÇDA DEM R ÇEL K / B GA-ÇANAKKALE

ÇDA DEM R ÇEL K / B GA-ÇANAKKALE ÇDA DEM R ÇEL K / B GA-ÇANAKKALE Demir Çelik sektörünün lider kurulu lar ndan çda Demir Çelik Biga Tesisleri için, 2 x 6000 m 3 /gün Deniz Suyu Ar tma Tesisi, Aquamatch Türkiye taraf ndan anahtar teslim

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com 701 İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com GİRİŞ Ege Bölgesi doğal ve tarihi zenginliklerinin yan s ra tar mdan madenciliğe,

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD.

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD. ULAŞTIRMA DENİZYOLU ULAŞTIRMASI HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DHMİ GN.MD. 2008E020110 Çandarlı Limanı İzmir İnşaat 20082013 300.000 206.000 94.000 2012E020060 AB Projeleri

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark

Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark Proje Müeelifi dare Yüklenici Firma flletme Ana Tafleron Statik Proje Tesisat Projesi Elektrik Projesi

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

İcindekiler. Sunuş Bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir şirket olmak yolundayız Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz

İcindekiler. Sunuş Bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir şirket olmak yolundayız Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İcindekiler 6 12 14 15 Sunuş Bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir şirket olmak yolundayız Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz 16 İnşaat Grubu 18 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011 GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ Eylem SULAMA AG.1.1 İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Limak 40. Yıl Büyük Buluşması, 1-3 Nisan 2016, Antalya

Limak 40. Yıl Büyük Buluşması, 1-3 Nisan 2016, Antalya Limak 40. Yıl Büyük Buluşması, 1-3 Nisan 2016, Antalya Içindekiler İNŞAAT TURİZM ÇİMENTO 4 6 8 9 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz Içindekiler 4 6 8 9 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İnşaat Projeler Yurt İçi

Detaylı

GÖKÇELER BARAJI. GAZĠPAġA OVASI SULAMA PROJESĠ

GÖKÇELER BARAJI. GAZĠPAġA OVASI SULAMA PROJESĠ GÖKÇELER BARAJI ĠĢin Adı: Gökçeler Barajı İkmali Yüklenici Firma: HMP İletişim Enerji San.Tic.A.Ş.+BRJ İnş. San. ve Tic A.Ş. Ortak Girişimi Gövde hacmi: 1 854 900 mm3 Yükseklik (talvegden): 98 m Normal

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU

GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU 1- Yapı ruhsatları 2012 yılı içerisinde, 13 katılımcıya 37 adet yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 2- Yapı kullanma izin belgesi 2012 yılı içerisinde,

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ OYAK BETON HAKKINDA Çeyrek asra yakın bir süre OYAK Çimento Grubu fabrikalarının çatısı altında ikincil bir hizmet olarak sunulan hazır beton üretimi ve satışı, sektördeki hızlı gelişmelerin ve artan talebin

Detaylı

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel: İşbu şartname, 29 Ocak 1 Şubat 2015 tarihleri arasında Hindistan ın Jaipur şehrinde düzenlenecek olan

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

Proje Hakkında Genel Bilgi

Proje Hakkında Genel Bilgi www.tellus-group.ru Proje Hakkında Genel Bilgi Projesi, Kuzeybati Federal Bölgesi Sosyal Ekonomik Gelişme Stratejik Programı na göre Uluslararası Rus-Türk işbirliği programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket

1. SRO-Haramain Hızlı Tren Ağı (HHR): 1. Aşama: 1&2. Paket DEMİRYOLU PROJELERİ 1. SRO-Mekke Tek Hattı Suudi Demiryolları Organizasyonu (SRO), BAE de yapılmakta olan Dubai Metrosu benzeri olan Al Mashaaer Al Mugaddassah Metro Project olarak da bilinen tek hatlı

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

4Araştırma ve Tasarım

4Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ GRUP VE ŞİRKETLERİN YATIRIM PLANLARI S A Y I 4Araştırma ve Tasarım erol KaraBuLuT Dedeman Hotels 2023 yılında 42 otele ulaşacak 2015 2016 2017 15 > 5 SAYI 4 / Ocak 2023

Detaylı

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 393 İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ Alper KALAYCI Makina Mühendisleri Odas alper@alperkalayci.com Dr. Cenk SEVİM cenk.sevim@aerowind.com ÖZET Yenilenebilir enerji

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 İçindekiler 6 10 12 13 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İNŞAAT GRUBU 16 20 22 24 26

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SAMSUN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESİ UZM.DR UMUT MERT AKSOY Açıklama 2008 20092009 Araştırmacı: olmamıştır Danışman: olmamıştır Konuşmacı: olmamıştır TARİHÇE: Canik sancağı nda 1895 yılında alınan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi 2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi Muğla Yatırım Destek Ofisi-Uzman Mehmet SERT 23.03.2016 İçindekiler GİRİŞ... 2 GENEL BAKIŞ... 2 SEKTÖREL BAKIŞ... 4 BÖLGEMİZ İLÇELERİNE BAKIŞ...

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 6 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Orange Palace Öz Hotels Doğuş-Bilgili Ortaklığı Doğuş Holding Rubi Hotels Crown

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI Ayber M Ü H E N D İ S L İ K Ayber Mühendislik; Ülke ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve yapılar sunan, insanların yaşam kalitesini artıran ve kendini sürekli geliştiren, girişimci,

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU Toplam 99 km uzunluğundaki Elazığ Malatya Devlet yolunun tamamı asfalt sathi kaplama seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. 2008 yılında yolun 21 km nin (BSK) ihalesi yapılmış

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Garanti Anadolu Sohbetleri KAYSERİ. Ergun Özen Garanti Bankası Genel Müdürü

Garanti Anadolu Sohbetleri KAYSERİ. Ergun Özen Garanti Bankası Genel Müdürü Garanti Anadolu Sohbetleri KAYSERİ Ergun Özen Garanti Bankası Genel Müdürü 1 Kasım 2007 GARANTİ BANKASI Finansal Bilgiler 1 1 Ödüller ve ve Başarılar Aktifler Toplam Krediler 2 Mevduat Şubeler 3 57,5 milyar

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 8S A Y I. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 8S A Y I. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 8S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Delphin Hotels Akfen GYO FRHI Hotels & Resorts Ofton Grup Cle Group Hotels Köşdere

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD KARDEMİR A.Ş. 1 2 Dünya Ham Çelik Üretimi KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD 3 2014 Yılı Ürün Cinslerine Göre Ham Çelik Üretimi 2014 Yılı Proses Ham Çelik Üretimi DÜNYA DÜNYA TÜRKİYE TÜRKİYE KAYNAK : DÇÜD 4 Türkiye

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı