PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ"

Transkript

1 PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ

2 PETROL Petrol sözcs zcüğü, Latince de taş anlamına na gelen petra ile yağ anlamına na gelen oleum sözcüklerinden oluşmu muştur (Petra( oleum= Petrol). Petrol halk arasında, yalnız z belirli bir yakıtı (Benzin, Gazyağı ğı, Dizel - Motorin, Motor yağı ğı, Fuel oil) ) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına na gelmektedir. Petrol, hidrokarbonların karışı ışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevi bileşimi imi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu u memleketlere göre g değişen en bileşimler imler gösterir. g Örneğin; Amerika'da özellikle Pennsylvania bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon sınıfından ndan olan bileşikleri ikleri, Rusya petrolleri, kötük kokulu naften sınıfından ndan bileşikleri; ikleri; Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışı ışımını içerir. Çeşitli tipteki petrollerin spesifik ağıa ğırlıkları 0,80-0,96; 0,96; alevlenme noktaları oc ve ortalama ısıtma kuvvetleri 10,500 cal/kg'd kg'dır.. Ortalama elementel bileşimleri imleri ise; karbon %84, hidrojen %12, oksijen %1 olup çok az miktarda da kükürt bulunur. Teksas ve Kaliforniya petrollerinde kükürt k diğerlerine oranla fazladır.

3 Kimyasal oluşumu umu Oktan,, petrolde bulunan bir hidrokarbondur. Çizgiler kovalent bağ, siyah küreler k karbon ve beyaz küreler k hidrojendirler. Petrolün n kimyasal yapısı farklı uzunluklardaki hidrokarbon zincirlerinden oluşur. ur. Bu zincirler, petrolün n arıtım m sürecinde, s damıtma sayesinde ayrış ıştırılıp benzin, jet yakıtı, kerosen gibi ürünler elde edilir. Bu alkanların genel gösterimi g CnH2n+2 biçimindedir. imindedir. Örneğin benzinde yaygın n olarak bulunan 2,2,4-Trimetilpentan Trimetilpentanın ifadesi: C8H18 biçiminde iminde olup oksijen ile ısıveren tepkimesi şöyledir: C8H18(s) O2(g) 8CO2(g) + 9H2O(g) + ısı Petrolün n veya benzinin kısmk smı yanması karbon monoksit ve/veya nitrik asit gibi zehirli gazların n yayımına yol açar. a ar. C8H18(s) O2(g) + N2(g) 6CO2(g) + 2CO(g) + 2NO(g) + 9H2O(g) + ısı Petrol, yüksek y ısı ve/veya basınç ortamında, ısıalan tepkimeler sonucunda oluşur. ur. Örneğin kerojen farklı uzunluklardaki hidrokarbonlara bölünebilir: CH1.45 (k) + ısı.663ch1.6 (s) +.076CH2 (s) +.04CH2.6 (g) +.006CH4 (g) +.012CH2.6 (k) +.018CH4.0 (k) +.185CH.25 (k)

4 PETROL ÜRÜNLERĐ

5 BENZĐN 150 C a kadar ham benzin, C a kadar kerosin,, jet yakıtı, C a kadar dizel yakıtı, 350 C dan sonra da ağıa ğır r yağlar elde edilir. Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine ine bağlı olarak 120 den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu u doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4 den 4 12 ye kadar karbon ihtiva ederler. Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius un un metodu ile kömürden k elde etmek mümkündür. Bu metoda göre g kömür k r yüksek y basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvıs hidrokarbonlara dönüştürülür. d r. Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvıs hidrokarbon elde etmiştir. tir. Her iki metod ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın n bir gelecekte bu proseslerin ticari önemi olma ihtimali vardır. r.

6 Organik bileşenlerin enlerin parçalanmas alanması,, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün n motorlarının çoğu u için i in gerekli olan yüksek y performansı sağlar. Benzin en fazla içten i yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt t olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında nda büyük b ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmış ıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 C C ile 210 C C arasındad ndadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, i in, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir: 1. Değişik ik yük y k altında ve hızda h durmadan yanabilmeli; 2. Motorun kolay çalışması için in soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmal malı; 3. Sıcak S havalarda aşıa şırı derecede buharlaşarak arak tıkanmalara t sebep olmamalı; 4. Motorda kurum teşkiline yol açan a an kaynama noktası yüksek olan bileşikleri ikleri bertaraf etmeli; 5. Depo içinde i inde oksitlenmeye yol açmamala mamalı; 6. Buji tıkanmasını ve karbürat ratör buzlanmasını minimuma indirmelidir

7 HĐDROKARBON Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin iklerin genel adı. Örneğin metan,, bir karbon ve dört d hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbondur. Sadece karbon ve hidrojen atomları ihtiva eden organik bileşikler. ikler. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir. Birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir. Örneğin metan tabii gazların n temel maddesidir. Benzin hidrokarbonlar karışı ışımı olduğu u gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakımdan da önemlidir. Çünk nkü organik bileşiklerin iklerin birçok sınıfının n sistematik olarak adlandırılmas lmasında hidrokarbonların n adlandırılmas lması esastır.

8 Hidrokarbon Tipleri Hidrokarbonlar yapılar larına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler ikler olarak tasnif edilebilir. Alifatik ve alisiklik bileşikler ikler de doymuş ve doymamış olarak sınıfandırılır.. Doymuş hidrokarbon, mümkün n olan en çok hidrojen ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine bir elektron çiftinin meydana getirdiği i tek elektron bağı ile bağlıdırlar. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üç bağ ile bağlanm lanmışlardır. r. Alifatik hidrokarbonlar, hidrojen atomlarının n bağlı olduğu u düz d z veya dallanmış karbon zincirlerinden meydana gelmiştir.

9 Doymuş alifatik hidrokarbonlar Bunlara alkanlar veya parafinler de denir. Genel formülü CnH2n+2'dir (n: karbon sayısı). Alkanlar bir homolog seri meydana getirir ki bu seride birbirini takip eden bileşikler ikler arasında (CH2) kadar fark vardır.bu r.bu fark nedenıyle homolog(aynı)seri olustururlar.. Karbon sayısının Latincesinin sonuna (AN) eki getirilerek adlandırılır.bile r.bileşikler ikler birbirine yakın n benzerler gösterir Karbon sayısı birden ona kadar olan alkanlar metan, etan, propan, bütan, pentan, hekzan, heptan, oktan, nonan ve dekan şeklinde adlandırılır. r. Dört D karbonlu hidrokarbonlardan itibaren izomeri (kapalı formülü aynı,, açık a formülü farklı olma) olayı başlar. Alkanlar doymuş olduklarından sadce yer değiştirmesi tepkimesi verirler.yanarlar.genel yanma tepkimeleri; C2H2n+2+3n+1/2 O2>nCO2+(n+1)H2O dur.bu olay aynı zamanda alkanların yükseltgenmesi manasınada nada gelir. Doymamış hidrokarbonlar Alkenler Bu sınıfa s olefinler sınıfı da denir. Bu sınıfta s hiç olmazsa iki karbon arasında çift bağ vardır. r. Karbon sayısının latincesinin sonuna EN ve ĐLEN eki getirilerek adlandırılır. r. Çift bağı ğın n hangi karbonlar arasında olduğunu unu belirtmek için i in rakam kullanılır. Bu rakam çift bağı ğın n bağlı olduğu karbonlardan ilkine aittir.sp2 hibritleşmesi yaparlar.birbirini takip eden iki alkan molekülü arasında CH2kadar fark vardır.homolog r.homolog seri olusturular Alkenler oldukça a aktiftir. Doymamış karbonlara hidrojen, halojen ve diğer bazı bileşikler ikler katılır. Alkinler Doymamış diğer hidrokarbon grubudur. Karbonlardan bir çiftinin arasında üç bağ vardır. r. Karbon sayısının n Latincesinin sonuna ĐN N eki getirilerek adlandırılır: r: Alkinler kimyasal olarak alkenlere göre çok daha aktiftir

10 Aromatik hidrokarbonlar Aromatik hidrokarbonlar bir veya daha çok benzen halkası ihtiva ederler. Benzen halkasının yapısı çok çeşitli şekilde gösterilmig sterilmiştir. tir. Birinci formül l açık a k formül l olup bağlanma şekillerini, karbon ve hidrojen sayılar larını göstermektedir. 2 ve 3 numaralı formüller ise basitleştirilmi tirilmiş benzen formülüdür. r. Benzen halkasına çeşitli grupların n girdirilmesi ile çeşitli bileşikler ikler elde edilir. Toluen, ksilen,, naftalin gibi misaller vermek mümkm mkündür. Alisiklik hidrokarbonlar Alisiklik hidrokarbonlar üç veya daha fazla karbon bulunduran halkalı bileşiklerdir. iklerdir. Bu halkalar benzen halkalarından farklıdır

11 Gazyağı ğı, rafinerilerde benzinden sonra alınan bir üründür. Önceleri sadece aydınlatma amacıyla kullanılırken sonradan ısıtma, soğutma, traktör r yakıtı ve jet yakıtı olarak kullanılmaya lmaya da başlanm lanmıştır. Shell Oil arıtımevi, Kaliforniya. Arıtımevi (rafineri), ham petrolün işlenip, benzin ve dizel gibi daha kullanış ışlı petrol ürünlerine dönüştürüldüğü üretimliktir (fabrika). Arıtımevleri genelde büyük b k borular ile donatılm lmış geniş alan kaplayan yapılar görünümündedirler. g ndedirler.

12 Dizel Motoru, içten yanmalı bir motor tipidir. Daha özel bir tanımla, dizel motor oksijen içeren bir gazın n (genellikle bu atmosferik havadır) sıkışs ıştırılarak yüksek y basınç ve sıcakls caklığa ulaşmas ması ve silindir içine i ine püskp skürtülen yakıtın n bu sayede alev alması ve patlaması prensibi ile çalışan bir motordur. Bu yüzden benzinli motorlardan farklı olarak ateşleme için i in bujiye ve yakıt t oksijen karışı ışımını oluşturmak için i in karbürat ratöre re ihtiyaç yoktur. 1892'de Alman Mühendis M Rudolf Diesel tarafından bulunmuş ve daha sonra 23 Şubat 1893'te patenti alınm nmış bu süres reç dizel çevrimi olarak bilinir. Diesel,, motoru kömür k r tozu dahil çeşitli yakıtlar tların n kullanımına na yönelik y olarak tasarlamış ıştır. Motorun sunumunu 1900 deki Dünya Fuarı'nda, yakıt t olarak yer fıstf stığı yağı (Biodizel)) kullanarak yapmış ıştır. Đçten yanmalı motor

13 Türkiye'deki üretim Türkiye'nin ilk %100 Türk T Malı Dizel Motorunu, 1967 senesinde Yüksek Y Mühendis M Abdülkadir Özgür r seri olarak üretmiştir. tir. Đlk olarak 1 silindirli Su Soğutmal utmalı Direkt Enjeksiyonlu olarak üretilen bu motorlar, Motosan A.Ş. firması adı altında (http://www. sulama motopompları,, elektrik jeneratörleri, rleri, dizel deniz motorları, bahçe e traktörleri, rleri, uygulamalarında 40 yılıy aşkın n süredir s Avrupa, Asya ve Afrika kıtalark talarında hizmet vermektedir. Motosan firması 1,2 ve 3 silindirli dizel su soğutmal utmalı OHC ( Over Head Camshaft - Üstten Kam Milli ), Turbo Şarjlı ( Aşırı Doldurmalı ) Euro III emisyonlu Silindir Başı şına 4 Subaplı 120 HP gücüne g kadar motorlar üretmektedir

14 Çalışma prensipleri Gaz sıkıştırıldığında, sıcakls caklığı yükselir, dizel motoru bu özelliği kullanarak yakıtı ateşler. Hava, dizel motorunun silindiri içine i ine çekilir ve bir piston tarafından, kıvılck lcım m ateşlemeli (benzinli) motorlardakinden çok daha yüksek y (25 katı bulabilir) bir oranda sıkıştırılır. r. Hava sıcakls caklığı C'a ulaşı şır. Piston hareketinin en tepe noktasında, nda, dizel yakıt t yüksek y basınçla atomizer memeden geçerek erek yanma odasının n içine i ine püskp skürtülür, r, burada sıcak s ve yüksek y basınçlı hava ile karışı ışır. Bu karışı ışım m hızla h tutuşur ur ve yanar. HızlH zlı sıcaklık artışı ile yanma odası içindeki indeki gaz genleşir, artan basınç, pistonu aşağıa doğru hareket ettirir. Biyel (piston) kolu, krank mili çıkışına dönme d gücüg olarak iletilir. Motorun süpürmesinde, s egzoz gazını silindirin dışına atma ve taze hava çekme işlemi, i kapakçıklar klar (valf) veya giriş ve çıkışış kanalları aracılığı ığıyla yapılır. Dizel motorun kapasitesinin tam olarak kullanılabimesi labimesi için in içeriye i alınan havayı sıkıştırabilecek turboşarjer kullanılmas lması gerekir; turboşarjer ile havanın sıkıştırılmasından sonra bir artsoğutucu utucu/arasoğutucu ile içeri i alınan havanın soğutulmas utulması ayrıca verimi arttırılır. r. Çok soğuk havalarda, dizel yakıt t koyulaşı şır, viskozitesi artar, balmumu kristalleri oluşur ur veya jel haline dönüşür. d Yakıt enjektörü,, yakıtı silindirin içine i ine etkili bir şekilde itemez ve bu yüzden soğuk havalarda motorun çalıştırılmasını zorlaştırabilir. rabilir. Dizel teknolojisinde bu zorluğu u yenmek için i in çeşitli önlemler geliştirilmi tirilmiştir. tir. Sıkça S a kullanılan lan bir uygulama, yakıt t hattı ve yakıt filtresini elektrikle ısıtmaktır. Bazı motorlarda silindir içinde i inde bulunan kızdk zdırma bujileri denen küçük üçük k elektrikli ısıtıcılar, çalıştırmak için i in silindirleri önceden ısıtırlar.

15 Enjeksiyon tipleri Dizel motorlarda yakıt t enjeksiyonu, endirekt ve direkt olarak iki tiptir. Endirekt enjeksiyonda yakıt, dizel motorda yanma odası dışında, ön n oda olarak adlandırılan yere verilir. Yanma başlad ladığında yanma odasının n içine i ine yayılır. Bu tipte motordaki aşıa şırı gürültü ve titreşim im düşürülür, r, fakat ısı kaybı artar ve motor verimi düşük d k olur. Direkt enjeksiyon ise modern dizel motorlarda kullanılır. Burada motordaki yanma odasına yakıt t doğrudan püskp skürtülür. r. Emisyon Kontrolü Dizel motorlarının n en büyük b k sorunlarından ndan biri, yanma veriminin düşük d k olmasıdır. Bir başka deyişle; yanma odasına giren yakıt homojenize bir şekilde yanmaz. Bunun sonucunda ortama çok fazla sera etkisi yapacak gazlar verilir. Bunun kontrolü son yıllarda y Dizel motoru üreticilerinin en büyük b k sorunlarından ndan birisi haline gelmiştir. Avrupa Birliğinin inin almış olduğu u karara göre g Kasım 2008'de Euro V standartları Avrupa'da devreye giriyor. Emisyon değerlerini erlerini düşürmek d için i in ise araştırmalar rmalar hala devam etmekte. NADI konsepti diye tabir edilen bir uygulama ile emisyon değerleri erleri düşürülürken d rken performans artışı da kayda değer er bir şekilde artmaktadır. r. Bu uygulama ile enjeksiyon açılara ları düşürülerek küresel ısınmaya etkisi olacak gazların n oluşumu umu bir nebze olsun azaltılmaktad lmaktadır.

16 MAZOT Mazot, veya motorin dizel motorlarda kullanilan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. MOTOR YAĞI Motor yağı ğı,, motorlu taşı şıtlarda motorun çalışan parçalar aları arasında kaygan bir yağ tabakası oluşturarak sürts rtünen yüzeylerin y aşınmasını önler. Ayrıca motorun içinde i inde çalışan parçalar aları temizler.

17 LPG LPG yani sıvılas laştırılmış petrol gazı ham petrolun rafinelerde damıtılmas lması sırasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın n ayrış ıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılas laştırılan,renksiz,kokusuz lan,renksiz,kokusuz ve havadan ağıa ğır r ve yanıcı bir gazdır.bir sızınts ntı halinde gaz kaçağı ğının n hemen anlaşı şılması için in rafineri tarafından özel kokulandırılm lmıştır. r.ülkemizde kullanılan lan mix LPG nin bileşimi imi genelde %70 bütan,%30 b propandır.1 litre LPG gazlaştığı ığında normal şartlarda yaklaşı şık k 250 litre gaz hacmine ulaşı şır.lpg doğal gaz gibi uçucu u ucu olmayıp,dibe çöker. LPG kullanım şartlarına uyulduğunda,t unda,tüketicilerin güvenle g kullanabileceği i bir yakıtt ttır. LPG doğal gazın n sağlad ladığı bütün n faydaları sağlayan ve herhangi bir merkezi altyapı gerektirmeyen bir enerji türüdür. r. LPG basit kimyasal yapısından dolayı diğer enerji kaynaklarına göre g çevreci bir yakıtt ttır. LPG ambalajlanabilen ve taşı şınabilir bir enerji türüdür. t r. LPG ayrıca,diğer yakıt t türlerine t göre g ısı değeri eri yüksek y ve verimli bir yakıtt ttır LPG herhangi bir yaşam am biriminin yaklaşı şık k tüm t m enerji ihtiyacını karşı şılayabilmektedir.

18 Asfalt Asfalt, viskoz (az akış ışkan, lizüci ci) ) halden katı hale kadar değişkenlik gösteren g siyah ve kahverengi organik bir madde. Esas olarak bir hidrokarbon olan asfaltın, kimyasal bileşimi imi oldukça a karışı ışık k ve değişken olup, petrolün destilasyonundan veya tabii yataklardan elde edilir. Bugün n yaygın n olarak kullanılan lan asfalt, petrolün rafinasyonundan elde edilen yan üründür. Maden kömürününk damıtılmas lması esnasında nda elde edilen siyah madde zifttir. Asfalt; yolların, hava alanlarının n kaplanmasında, nda, çatı izolasyonunda,, su ile irtibatlı olan yapılarda su geçirmezlik sağlamada kullanılır. Yapış ışkan özelliği i vardır. r. Boya sanayiinde,, akü imalatında, su kanallarını kaplamada ve kil tuğlalar lalarını yapış ıştırmada kullanılır. Asfalt genellikle petrolün oksidasyonu neticesinde teşekk ekkül l etmiştir. tir. Yani petrol menşelidir. elidir. Çamur ve göl g l halinde (Bermudez( kara gölünde g ve Trinidad'daki kara gölde) g bulunduğu u gibi, yer altında kaya aralarında sert halde de bulunur. Sert haldekiler yer altından maden çıkarılır r gibi çıkarılır. r. Ayrıca kum taşlar larında ve killer arasında da bulunur

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL. Hazırlayan: G. Pınar Arslan 20338388

KĐMYA EĞĐTĐMĐ. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL. Hazırlayan: G. Pınar Arslan 20338388 KĐMYA EĞĐTĐMĐ Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Hazırlayan: G. Pınar Arslan 20338388 ARAÇLARDA YAKIT OLARAK HĐDROJEN KULLANILABĐLĐR MĐ? Günlük Yaşam ile Đlişkisi: Günümüzde araçlar yakıt olarak petrol

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR 1.BĠTKĠSEL YAKITLARLA ÇALIġAN MOTORLAR Dizel motorlarda yakıt olarak kullanılan ve yenilenebilir biyolojik maddelerden üretilen yakıtlar biodizel veya biomotorin olarak

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ PROJE SAHĠBĠ RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu PROJE YERĠ Yeşilyurt - Lefke RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ

YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER CELAL TOPRAKÇI KİMYA MÜHENDİSİ YANGIN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (A) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMENİ YANGIN İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ateş: Yanma olayının gözle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iv GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...2

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI 523EO0117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2014 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur. yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR 8 1.1. Soğutucu Akışkanlar 9 1.1.1 R11... 9 1.1.2 R12... 10 1.1.3 R123. 10 1.1.4 R134A.. 10 1.1.5 R401A.. 11 1.1.6 R402A.. 11 1.1.7

Detaylı

VURUNTU. Otto Motorlarında Vuruntu. Vuruntunun nedenleri

VURUNTU. Otto Motorlarında Vuruntu. Vuruntunun nedenleri VURUNTU Yakıtın motor silindiri içinde çok hızlı ve darbeli yanışı, Otto motorlarında açık bir çınlama ve dizel motorlarında ise vuruntu şeklindeki gürültü ile anlaşılır. Bu nedenle vuruntu halinde Otto

Detaylı

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU

YANGIN SAVUNMA DERS NOTU EOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SAVUNMA DERS NOTU 2012 1 ÖNSÖZ Yangın, her bireyin, her kurumun karşılaşabileceği bir durumdur.yangın çıktığı anda müdahale edilip söndürülemezse, arkasında çok büyük can ve

Detaylı

Benzinli Motor Yakıt Sistemleri

Benzinli Motor Yakıt Sistemleri Benzinli Motor Yakıt Sistemleri Benzinli Yakıt Sisteminin Görevleri : Enjeksiyon sürelerinin ayarlanması - Soğukta harekete geçmenin kontrolü - Hızlanma sırasında yakıt zenginliği kontrolü - Yavaşlama

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇİNDEKİLER 1 MOTORUN TANIMI... 2 2 MOTOR ÇEŞİTLERİ... 3 2.1 Zamanlarına Göre:... 3 2.1.1 Dört zamanlı

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

ARACINIZLA ĐLGĐLĐ BĐLMENĐZ GEREKENLER, YAŞANABĐLECEK OLASI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERĐ

ARACINIZLA ĐLGĐLĐ BĐLMENĐZ GEREKENLER, YAŞANABĐLECEK OLASI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERĐ ARACINIZLA ĐLGĐLĐ BĐLMENĐZ GEREKENLER, YAŞANABĐLECEK OLASI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERĐ SOĞUTMA SUYUNUN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ Radyatörün düzenli olarak temizlenmesi araç bakımının can alıcı bölümlerinden biridir.

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ

MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ ALTERNATĠF YAKITLI MOTORLAR Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:1, 214,15-26/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:1, 214,15-26 DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı