Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati"

Transkript

1 HĐDROKARBONLAR

2 SÜRE Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati Toplam süre s : 8 Ders saati

3 Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 1: Hidrokarbonları tanıyabilme DAVRANIŞLAR Hidrokarbonları sınıflandırır. r. Hidrokarbonları genel formülleriyle gösterir. g Hidrokarbonların n adlarını söyler, yazar. Hidrokarbonların n adlarını yazar. Alkil gruplarının n adlarını ve formüllerini yazar.

4 Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 2: alkanların n yapısını ve özelliklerini kavrayabilme DAVRANIŞLAR Alkanları IUPAC sistemine göre g adlandırır. r. Alkanların n yapı izomerliğini ini örnekle açıklar. a Alkanların n elde edilme yöntemlerini y açıklara Alkanların n fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar. a Alkanların n kullanım m alanlarını açıklar.

5 Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 3: 3 Alkenlerin yapısını ve özelliklerini kavrayabilme DAVRANIŞLAR Alkenleri IUPAC sistemine göre g adlandırır. r. Alkenlerin geometrik izomerliğini ini açıklar. a Alkenlerin elde edilme yöntemlerini y açıklar. a Alkenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar. a Alkenlerin endüstrideki kullanım m alanlarını açıklar.

6 Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 4: 4 Alkinlerin yapısını ve özelliklerini kavrayabilme DAVRANIŞLAR Alkinleri IUPAC sistemine göre g adlendırır. Alkinlerin elde edilme yöntemlerini y açıklar. a Alkinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar. Alkinlerin endüstrideki kullanım m alanlarını açıklar.

7 Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 5: Hidrokarbonlarla ilgili bilgileri uygulayabilme DAVRANIŞLAR Metanı deney yaparak elde eder. Alkanların n kimyasal özelliklerini deney yaparak açıklar. a Alkanlar, alkenler ve alkinler ile ilgili problem çözer.

8

9 HĐDROKARBONLAR Sadece karbon ve hidrojenden oluşan organik bileşiklere iklere hidrokarbonlar denir. Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. rlar.

10 HĐDROKARBONLAR Alifatik hidrokarbonlar ise karbonlar arasındaki bağlar ların yapısına göre g doymuş ve doymamış hidrokarbonlar olarak sınıflands flandırılırlar.doymuş hidrokarbonların n açık a zincirli olanlarına na parafin veya alkanlar denir.doymuş alifatik hidrokarbonların n halka yapısında olanlarına na siklo alkanlar denir.doymamış hidrokarbonlar molekülü meydana getiren karbon atomları arasındaki bağ sayısına göre çift bağlı ve üç bağlı doymamış hidrokarbonlar olarak sınıflans flanırlar. rlar.çift bağlı doymamış hidrokarbonlara olefinler veya alkenler denir.üç bağlı doymamış hidrokarbonlara ise alkinler denir.olefin sınıfına s na ait halka yapılı bileşiklere iklere sikloalkenler,alkinlerin alkinlerin halka yapılı olanlarına na ise sikloalkinler denir.

11 ALKANLAR Sadece karbon-karbon ve/veya karbon- hidrojen tekli bağ içeren hidrokarbonlara denir.alkanların n genel formülü CnH2n+2 dir.d.düz z zincirli veya dallanmış olabilirler.

12 HALKALI ALKANLAR Sikloalkan

13 ALKANLARIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ Genel formülü C n H 2n+2 dir. C atomları sp ³ hibritleşmesi yapar. C atomları arasındaki bütün b n bağlar tekli bağ.. Yani d (sigma( sigma) ) bağı ğıdır. Đsimlendirme yapılırken sonuna -an eki getirilir. Doymuştur. En küçük üçük üyesi 1 karbon atomludur.

14 ALKANLARIN ĐLK 10 ÜYESĐNĐN ADLANDIRILAMASI CH4 Metan C2H6 Etan METAN C3H8 Propan C4H10 Bütan C5H12 Pentan C6H14 Hegzan C7H16 Heptan C8H18 Oktan C9H20 Nonan C10H22 Dekan HEGZAN

15 ALKANLARIN FĐZĐKSEL F ÖZELLĐKLERĐ Đlk 4 üyesi gaz, karbonlular sıvıs 18 ve daha çok karbonlular katıdır. Suda çözünmezler. Renksiz, tatsız z ve kokusuzdurlar. Moleküller ller arası van der waals bağlar ları vardır. r. C atomları arttıkça a molekül l ağıa ğırlığı arttığı ığından van der waals çekimi artar. Molekül l dallandıkça van der waals etkileşimi imi azalır. Homolog sıra s oluştururlar. Yakılırlar, yanma ürünleri CO 2 ve H 2 O dur. Polimerleşmezler. mezler.

16 ALKANLARIN ELDESĐ 1. Wurtz Sentezi Alkil holojenürlerin (R X) alkoldeki çözeltisinin metalik sodyum ile reaksiyonundan alkanlar oluşur. ur. Wurtz sentezinin genel denklemi ; R X + R' X + 2Na R R' R' + 2Na X şeklindedir. Wurtz sentezine göre g metan elde edilemez. 2CH 3 Cl + 2Na H 3 C CH 3 + 2NaCl Metil klorür Etan 2C 2 H 5 Cl + 2Na C 4 H NaCl Etilklorür Bütan 2.Alken ve Alkenlerin doyurulması Alken ve alkinlerin hidrojen ile doyurulmasından elde edilir. C 2 H 4 + H 2 C 2 H 6 eten etan C 2 H 2 + 2H 2 C 2 H 6 etin etan

17 ALKANLARIN ELDESĐ 3. Grignard Bileşiklerinden iklerinden a.grignard bileşiklerinin iklerinin (R Mg Mg X) su ile hidrolizinden elde edilirler. R Mg X + H 2 O R H + Mg(OH) X CH 3 MgCl + H 2 O CH 4 + MgOHCl C 2 H 5 MgCl + H 2 O C 2 H 6 + MgOHCl b.grignard bileşiklerinin iklerinin asitlerle reaksiyonundan alkanlar elde edilir. Grignard Bileşiği i + Asit Alkan R Mg X +HX R H +MgX 2 CH 3 MgCl+HCl CH 4 + MgCl 2 4. Karboksilli asit Tuzlarından Karboksilli asitler ve karboksilat tuzları kuvvetli bazların n etkisiyle yüksek sıcakls caklıkta kta alkanları oluştururlar.

18

19 ALKANLARIN KULLANIM ALANLARI Doğal gaz, halk arasında gaz olarak da adlandırılır, ana bileşeni metan olan gaz halindeki bir fosil yakıttır.

20 Asfalt, viskoz (az akışkan) halden katı hale kadar değişkenlik gösteren siyah ve kahverengi organik bir maddedir

21 ALKANLARIN KULLANIM ALANLARI Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevi bileşimi yoktur. Oktan petrolde bulunan bir hidrokarbondur.

22 ALKĐLLER LLER ALKĐL: L: Alkanlardan bir hidrojen çıkarılması ile geri kalan köke k ke alkil denir. Genel formülü C n H 2n+1 dir. Đsimlendirme yapılırken an eki kaldırılarak larak il eki getirilir. CH 3 Metil C 2 H 5 Etil C 3 H 7 Propil C 4 H 9 Bütil gibi. Alkil grubu bir köktk ktür. Serbest olarak, yani tek başı şına bulunmaz. Mutlaka organik moleküldeki ldeki bir fonksiyonel gruba bağlı olarak bulunur.

23 ALKENLER Genel formülü CnH2n dir. C atomları arasında en az bir tane ikili bağ vardır. r. Đkili bağ yapan C atomları sp 2 hibritleşmesi yapar. Molekülde lde en az bir tane p bağı bulunur. Đsimlendirme yapılırken sonu na -en eki ya da -ilen eki getirilir. Doymamış ıştır. En küçük üçük üyesi 2 karbonludur.

24 C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14 C8H16 C9H18 C10H20 ALKENLERĐN ĐLK 10 ÜYESĐNĐN Eten (Etilen) Propen Büten 10 Penten 12 Hegzen 14 Hepten 16 Okten 18 Nonen 20 Deken ADLANDIRILAMASI ETEN

25 ALKENLERĐN N FĐZĐKSEL F ÖZELLĐKLERĐ Homolog sıra s oluştururlar. C atomu sayısı arttıkça van der waals etkileşimi imi artar. Dolayısıyla yla kaynama noktası artar. Yanarlar. Polimerleşirler. irler.

26 ALKENLERĐN N ELDESĐ 1. Alkollerden H2O H çekilmesiyle Mono alkollerden H2SOH SO4 katalizörl rlüğünde H2O çekilmesiyle alkenler elde edilir.

27 ALKENLERĐN N ELDESĐ 2. Alkanlardan H2H çekilmesi Doymuş hidrokarbonlardan hidrojen çekilmesiyle alkenler elde edilir.

28 ALKENLERĐN N ELDESĐ 3. Alkil halojenürlerden Alkil halojenürlerin derişik ik kuvvetli bazlarla ısıtılması sonucunda alkenler elde edilir.

29 ALKĐNLER Genel formülü CnH2n 2 dir. C atomları arasında en az bir tane 3 lü bağ vardır r ve bu bağı yapan karbon atomları sp hibritleşmesi yapar. Molekülde lde en az 2 tane p bağı vardır. r. Đsimlendirme yapılırken sonuna in eki getirilir. Doymamış ıştır. En küçük üçük üyesi 2 karbonludur.

30 C2H2 C3H4 C4H6 C5H8 C6H10 C7H12 C8H14 C9H16 C10H18 ALKĐNLER NLERĐN ĐLK 10 ÜYESĐNĐN ADLANDIRILMASI Etin (Asetilen) Propin Bütin Pentin 10 Hegzin 12 Heptin 14 Oktin 16 Nonin 18 Dekin

31 ALKĐNLER NLERĐN N FĐZĐKSEL F ÖZELLĐKLERĐ Homolog sıra s oluşturulur. C atomu sayısı arttıkça a kaynama noktası artar. Yanarlar. Polimerleşirler. irler.

32 ALKĐNLER NLERĐN N ELDESĐ 1.Alkil halojenürlerden Alkil dihalojenür bileşiklerinin iklerinin KOH çözeltisi ile ısıtılmasından alkinler elde edilir. R CHBr CH 2 Br+ 2KOH R C =CH + 2H 2 O + 2KBr 2.Asetilenin eldesi Teknikte kalsiyum karbürün (karpit) su ile reaksiyonundan asetilen elde edilir. Kireç taşı şından başlıyarak C2H2 yi elde denklemi : CaCO 3 CaO + CO 2 CaO + 3C CaC 2 + CO CaC 2 + 2H 2 O C 2 H 2 + Ca(OH) 2

33 ĐZOMERĐ Genel anlamda izomeri, farklı şekillerde isimlendirebileceğimiz imiz aynı kapalı formüle sahip bileşiklerdir. iklerdir. Molekül l formülleri aynı (Aynı cins ve sayıda bulunduran) fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı maddelere izomer maddeler denir. Đzomer maddelerin yapı formülü (moleküldeki ldeki ların dizilişi i ve yaptığı bağlar ları belirten formül) farklıdır. r. 1. Yapı Đzomerisi 2. Geometrik Đzomeri

34 YAPI ĐZOMERĐSĐ Moleküldeki ldeki atomların n yapı formülünü oluştururken, yerlerinin değişmesiyle oluşan izomeriye denir. a. Zincir ve Dallanma Đzomerisi n-bütan Đzobütan

35 Yapı izomerisi b. Halka - Zincir Đzomerisi Siklobütan 2-Büten

36 YAPI ĐZOMERĐSĐ c. Fonksiyonlu grubun, yerinin farklı olması

37 YAPI ĐZOMERĐSĐ d. Fonksiyonlu grup izomerisi Alkol Eter Aldehit Keton Karboksili asit Ester vb. Birbirlerinin izomeridir.

38 GEOMETRĐK ĐZOMERĐ Alkenlere ait bir izomeridir. Çift bağı ğın n bağlı olduğu u karbonlarından ndan her birine bağlı olan iki grup aynı olmaması halinde molekül cis- trans izomerisi gösterir.

39 GEOMETRĐK ĐZOMERĐ

40 HĐDROKARBONLARIN ADLANDIRILMASI Açık k yapılı hidrokarbonların isimlendirilmesinde ana iskelet şudur: Ön n ek + kök k k adı + son ek

41 HĐDROKARBONLARIN ADLANDIRILMASI 1-Moleküldeki ldeki en uzun C zinciri ve bu zincirdeki C sayısı esas alınır. Kök K k adı buna göre g belirlenir. 2-Uzun zincirdeki C larına numara verilir. Molekülde lde üçlü bağ varsa, üçlü bağı ğın n yakın olduğu u uçtan u numaralandırmaya rmaya başlan lanır. Üçlü bağ yoksa, ikili bağa a dikkat edilir. Đkili bağ da yoksa, uzun zincire bağlı olan grupların n yerleri mümkm mkün n olduğu u kadar küçük k sayılarla belirtilebilecek şekilde numara verilir. 3-Önce grubun bağlı olduğu u C numarası yazılır. ( )( ) işaretinden i sonra da grubun adı yazılır. 4-Molekülde lde benzer gruplar varsa, grupların n bağland landıkları karbonların n numaraları ayrı ayrı yazılır. Aynı alkil grupları,, aynı C u üzerinde iseler bu karbonunun numarası, grup sayısı kadar tekrarlanır. r. Ayrıca benzer grupların n sayısını belirtmek üzere di, tri, tetra... gibi ön n ekler kullanılır. 5-Gruplar alfabetik sıraya s göre g yazılmal lmalıdır.

42 HĐDROKARBONLARIN ADLANDIRILMASI 6-Zincir üzerindeki C sayısı esas alınarak kök k k adı söylenir. (Prop( Prop, büt, pent, hegz, hept... hecelerinden biri) 7-Đskelet üzerinde bir tane üçlü bağ varsa kökten k kten sonra in eki getirilir. Üçlü bağ uçta değilse hangi numaralı karbondan sonra geliyorsa o rakam kökten kten önce yazılır. Đskelette iki yerde üçlü bağ varsa hangi numaralı karbondan sonra geldikleri kökten k kten önce yazılır. Kökten K sonra ise di in son eki getirilir. 8-Karbon iskeletinde üçlü bağ yok, fakat çift bağ varsa, eğer e er bir yerde ise en veya ilen eki getirilir. Çift bağ başta değil ise, hangi numaralı karbondan sonra geliyorsa, o rakam kökten k kten önce yazılır. Đskelette birden fazla çift bağ varsa yerleri kökten k kten önce belirtilir. Kök K k heceden sonra ise di en, tri en... gibi uygun son ek getirilir. 9-Karbon iskeletinde üçlü bağ veya çift bağ yoksa, yani molekül l doymuş bir hidrokarbon Đse kök k k heceden sonra sadece an eki getirilir.

43 HĐDROKARBONLARIN ADLANDIRILMASI NOT-1 1 : Bileşik ik halkalı ise "SĐKLO" ön eki getirilir. NOT-2 : Alkan bileşiklerinde iklerinde 2'inci C unda yalnızca bir CH 3 dallanması varsa izo, 2 tane CH 3 bağlı ise neo ön n ekiyle isimlendirme yapılır

44 HĐDROKARBONLARIN ADLANDIRILMASI Đzo bütan Neo pentan Đzo pentan

45 HĐDROKARBONLARIN ADLANDIRILMASI

46 HĐDROKARBONLARIN ADLANDIRILMASI

47 HĐDROKARBONLARIN ADLANDIRILMASI

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek 3-2 - 3 Propan 2 =- 3 Propen

Detaylı

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL VE PETROL ÜRÜNLERĐ PETROL Petrol sözcs zcüğü, Latince de taş anlamına na gelen petra ile yağ anlamına na gelen oleum sözcüklerinden oluşmu muştur (Petra( oleum= Petrol). Petrol halk arasında, yalnız

Detaylı

ve deposudurlar. çözünen vitaminlerin nda önemli rolleri vardır.

ve deposudurlar. çözünen vitaminlerin nda önemli rolleri vardır. LĐPĐTLER Bitkisel veya hayvansal kaynaklıdır. Azot içermezler, i Çeşitli fizyolojik fonksiyonları vardır. r. Yüksek kaloriye sahiptirler. 9.3 kcal/g enerji verirler. Vücudun en önemli enerji kaynağı ve

Detaylı

KARBON- 13 C NMR. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini

KARBON- 13 C NMR. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 KARBN- 13 NMR Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini Konvensiyonal NMR spektroskopisi çok hassas değildir. Bunlarla mikrogram seviyelerinde madde

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014

TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014 KAMU PERSNEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 cak 01 TG 1 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi aaçla olursa olsun, testlerin taaının veya bir kısının İhtiyaç

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Giriş Karbonil (-=) and hidroksil (-H) on the same carbon is karboksil grubu. karboksil grubu is usually written -H. alifatik asitler -H a bağlı bir alkil içerir.

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

Yakıtların Kullanım Alanları

Yakıtların Kullanım Alanları YAKITLAR Yandığı zaman dışarıya ısı veren ve bu amaçla kullanılan maddelere yakıt denir. Yakıtlar üçe ayrılır: 1-) Katı yakıtlar ( odun, kömür ) 2-) Sıvı yakıtlar ( benzin, gazyağı, mazot ) 3-) Gaz yakıtlar

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler.

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. Her biri tek kovalent bağa sahip hidrokarbona, doymuş hidrokarbon denir ve mevcut bağlarından biri kopmadan yeni bir atom bağlanamaz.

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi 1 I ABSOBSİYON SPEKTOSKOPİSİ UYGULAMALA I teorisi, ihazlar, FTI Organik fonksiyonel grupların ( O,, gibi) I ışını absorbladıkları yaklaşık frekanslar, atomların kütleleri ve aralarındaki bağın sabiti ile

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KATYONİK ALKİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR SURFAKTANTLAR İLE C.I. REACTİVE ORANGE 16 ETKİLEŞİMİ TANZER TANER YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Halide

Detaylı

LİPİTLER. Lipitlerin Sınıflandırılması

LİPİTLER. Lipitlerin Sınıflandırılması LİPİTLER Lipitler polimer yapısında olmayan makromoleküllerdir. Hem yapısal hem de işlevsel olarak çok farklı moleküller ortak bir özellikleriyle lipit adı altında toplanmıştır: Bu özellik, apolar olmaları

Detaylı

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

KARIŞIMLAR. Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1 KARIŞIMLAR ÇÖZÜCÜLER ve ÇÖZELTĠLER Bir maddenin, başka bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, her yerinde aynı özelliği taşıyan karışım oluşturması olayına çözünme

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ADIYAMAN - 2011 ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ÇALIġMA VE UYGULAMA ESASLARI A) GENEL HUSUSLAR 1. Öğrenciler

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

MADDE BİLGİSİ. Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Element Kavramının Tarihsel Gelişimi MADDE BİLGİSİ 2 Kimyanın Gelişimi (Simyadan Kimyaya) Değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilme (felsefe taşını bulma), tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma

Detaylı