ESKATOLOJİK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKATOLOJİK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ*"

Transkript

1 EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 6 Sayı: 10 (Kış 2002) ESKATOLOJİK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ* ;ı. Thomas J. O 'shaughnessy S.J. (**) (Çev.: Ömer KARA)(***) ÖZET Bu makale, Thomas O'shaughnessy'nin 'cennet, cehennem, göklerin yarılması, Allah'a yabancılaşma, kıyamet günü, arş' gibi eskatalojik konuları inceleyen "Eshatological Themesin the Qur'an" adlı eserinin ikinci kısmını oluşturmaktadır. Makale, arş kavramının Kur'an merkezli olarak etiniolajik ve semantik tahlilini sunmakta; arşın Kur'an'daki ana muhtevası dikkate alınarak arşı taşıyanlar, arşın rabbi, arşın maliki, arşa oturan şeklinde dört kısma ayrılarak bunlardan arşın hem hakiki hem de metaforik karşılıkları tesbit edilmeye çalışılmıştır. Makalenin eleştirilecek tek yönü ise bir Kur'an kavramı olan arşın ve bunu çevre/en hem dilsel hem de anlamsal içeriğin tarihsel ilişkilerin (müslüman-yahudihristiyan) yorumuyla beslenerek öteki diller/e ve dinler/e referans/andırı/ması suretiyle Kur'an muhtevasının orijinalliğinin olmadığına yapılan imadır. Anahtar Kelime/er: Arş, Kür-si, arşın rabbi, monoteism, arşı taşıyanlar, kıyamet, arşa oturan, mutlak ilah/yaratıcı, arşın maliki, yaratıcı, vahiy, eskatolojik sembol, kıyamet günü, semitik diller ve yahudilik-hristiyanlık. The Second Seetion of"eschatological Themes in The Qur'an" ABSTRACT This article is second seetion of a book titled "Eschatological the me s in the Qur' an" by Thomas J. O 'shaughnessy. The topics of this book are eschatological themes in the Qur 'an!ike paradise, he ll, last judgment, splitting of he av en, alienation from God. This artic/e is dealing with the throne as an eschatological symbol. The throne is symbol of God's king andjudge. Quranic passages ofthrone are illustrated asfour kinds. a) The lord of the throne-monotheism, b) The throne-bearers- judgment c) The throne-sitter- creator as absolute lord d) The possesor of the throne- various themes. While the author investigates the tlıore according to Qur'anic passages he tried to prove that the qur'anic throne contents and concepts drawnfrom other holy books and rabbinic sources. Besides he tried to prove _ that Qur'anic terms are derivedfrom other semitic languages like Syriac, Aramic, Hebrew ete. Key Words: Throne, kursi,lord of the thronelmonoteism, the throne-bearers/judgement, the throne-sitter/absolute lord/creator, the passessor the throne/creation, revelation, eschatological symbol, last judgement. King and judge of God. *) Bu makalenin orijinal ismi, "The throne as an eschatological symbol" olup Thomas'ın Eschatological Themes in the Qur'an, (Manila, 1986) isimli eseririin bir böiümüdür. Makalede numaralı dipnotlar, yazara aittir; harfli dipnotlar ise bize ait olup ayet metinlerini göstermektedir. Not: Yazar, Kur'an kavranılanndan "arş" muhtevasuun diğer kutsal kitaplardan alınmış olduğunu ispata çalışmakta, kavranılar için diğer dillerden etimolojik kaynak arayışına girişmekte ve geleneksel Isianı düşüncesine aykırı görüşler serdetmektedir. Yazann düşünceleri kendisine aittir. Biz, sadece aslına uygun olarak nakletmeğe çalıştık. (Çev.) **) Filipinler Manila Üniversitesi Öğretim Üyesi. ***)Arş. Gör. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı

2 256 Thomas J. O'shaugiı:gessy S.]. ----EKEV AKADEMİ DERCİSİ '(Çev. Arş. Gör. Dr. Omer KARA). Günalıkann kibri ve kendini müstağni addetmesi, onu varlığı sonsuz/mutlak olan Allah'tan yüz çevirtmektedir. Bu kibir hareketinden neşet eden bu yargı, Kur'an'da 22 kere geçen Allah'ın arşı sembolünde somut bir anlam kazanmaktadır. "Arş" kelimesi, bazen Allah'ın kendisinde yönettiği veya elçi meleklerin O'nu taşıdığı kraliyet koltuğu (makamı) anlamına gelmektedir. Başka bir yerde arş, kral ve hakim olarak Allah'ın fonksiyonlarını simgeler. Fakat tüm kullanılışiarında "el-arş" şeklinde belli ve kesin bir karaktere sahip olan "arş", ilahi olanla yakın ilişkisiyle uyum içindeki bir ululuk ile ifade edilmiştir. Bu, Tannnın bulunduğu yer için şiiisel bir mecaz olarak kelimenin İncil'deki kullanımına uygun düştüğü gibi arşı bir sıradan gerçeklik olarak gören Rabbinik tefsir ile de uyuşmaktadır. Kur'an'da "arş"ın oldukça geç kullanımı, onun Kitab-ı Mukaddes ve Rabbinik kaynaklı olduğunu kuvvetlendirmektedir. Kelime, 618 ve 619 yıllannda II. Mekke döneminin sonlarına doğruiradedilen bir surede (Zuhruf, 43.82a)l ilk defa geçtiğinde [Hz:] Muhammed altı veya yedi yıldan beri tebliğini alenen yapıyordu. Bu dönem, Haggadah detaylannın, Kur'an'a kaydedilen nasihatlere daha sık olarak girmeye başladiğı sıralardı. [Hz.] Muhammed'in daveti genişleyince O'nun malzemelerinin Yahudi tonu daha da belirginleşiyordu. Medelli sfueler, özellikle de 622'den sonra bildirilenler, Rabbinik kaynaklardan alınan atıflar ve kelimelerle dopdoludur. Gerçekten Kur'aru arş'ın kuvvetli bir Yahudi özelliğe sahip olması, Bell'i, arş'ın tamamen Mekke'de kullanılmasından şüphelenıneye sevk etmiştir. O, terimi, [Hz.] Muhammed üzerindeki Yahudi etkisinin baskın olduğu Medine'nin ilk yılları ile tarihlerneye daha çok meyletmektedir. Kur'an, Allah 'ın arş'ından hemen hemen çok iyi tanımlanmış kalıplarla bahseder. Bu ise metni 4 gruba ayırınayı mümkün kılmaktadır: "arşın Rabbi", "arşı taşıyanlar", "arşa oturan" ve "arşın sahibi". Bu gruplardan üçü, belirli bir temayı resmetmektedir; fakat dördüncüsü ise gelişigüzel bir kaç şeye değinmektedir. A) Arşın Rabbi-Tevhid (Monoteism) Birinci grup metinler, "arş"ı rasgele Allah'ın bir isminin parçası olarak kullanır. AI~ tısı da aynı temayı hedefler: Allah birdir, ne dengi ne de şeriki vardır. Aniaşılmasını sağa) [sübhiine rabbi's-semflvati ve'l-ardi rabbi'/- 'arşi ammfl yesifıin] 1) [Hz.] Muhammed, Kur'fuı'ı aşağı yukarı 22 yıllık bir dönem içinde tebliğ etmiştir. O'nun şu anki tertibi, kronolojik olmadığından dolayı Müslüman bilim adamları ve Avrupalı oryantalistler, farklı tertipler ileri sürmüşlerdir. Regis Blachere tercümesinde (Le Coran) bir kaç istisna ile Nöldeke'nin tertibini benimsemektedir (Geschichte des Qorans, 2. baskt, Leipzig: Dieterich'sche, ). Bunun1a beraber bugün Richard Beli'in tüm bölürn1er (sllreler)den daha çok ayet gruplarını tarihleme metodunun, Kur'an'ın fiili olarak meydana getirildiği metotla daha iyi uyuştuğu genellikle kabul edilmektedir (The Qur 'an Translated; w ith a Critica/ Arrangement of the Surahs, Edinburgh: Clark, ). Bkz. W. Montgomery Watt, "The Dating of the Qur'an: A Review of Richard Beli 's Theories", Journal of the Rayal Asiatic Society, 1957, s

3 ESKATOLO]İK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ layacak ölçüde siyak ve sibaklanyla beraber vahyedilişlerinin tahmini tertibiyle 2 o ayetler, aşağıdaki gibidir: Zuhruf, "De ki: (Ey Muhammed!) Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı (ona) tapanların ilki ben olurdum. Yerin ve göklerin Rabbi, Arşın Rabbi onların nitelendirmelerinden münezzehtir. "b Enbiyft, "Eğer onlarda (yer ve gök) Allalı 'tan başka ilahlar olsaydı, o ikisi (yer ve gök) bozulup giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden münezzelıtir. "c Mü'minfin, 23.86/88 "De ki: (Ey Muhammed!) Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar şöyle diyeceklerdir. (Oiılar) Allah'a aittir. De ki: O'ndan korkmuyar musunuz? "d Mü'minfin, 23.ll5/ll7 "Hakpadişah olana/lah, çokyücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli (kerim) arşın sahibidir. "e Tevbe, 9.129/130 "Eğer yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. O'na tevekkül ettim. O, büyük arşın sahibidir. "f Nemi, "Allah, yerde ve göklerde gizlenenleri açığa çıkarır... Gizliliklerini ve açığa vurduklarını o, bilir. O Allah ki, ondan başka ilah yoktur ve büyük arşın sahibidir.g Sfirelerin müslümaniann geleneksel tertibinde3 ve Blachere~nin kronolojik tertibinde yukandaki altı metnin -biri hariç (Tevbe, 9.129/130)- hepsi, Mekkl sfirelerde geçmektedir. Ancak Beli, son dördünü, kontekslerine yapılmış Medine eklemeleri olarak sınıflar ve yukanda görüldüğü gibi ilk ikisinde Mekke kaynağından şüphelenir. Bununla birlikte II. Mekke dönemindeki bir tarih, birinci (Zuhruf, 43.82) için daha uygundur. Çünkü ''rahman" sıfatı, burada Allah yerine kullanılmıştır. Süleyman ve Sebe melik:esi kıssasının bir bölümünü oluştııran son metin (Nemi, 27.26), konteksinde "müslim" kelimesinin sık kullanımından da görüleceği gibi medeılldir4. ~ : 2) Burada benimsenen tertip, Bell'inkidir. O, belirsiz olarak arş metinlerinden birini Mekki veya Medeıll diye isimlendirirken, Blachere'nin tertibi ise bu metni kat'i surette M.S. 612'den 622'ye kadarki üç Mekke, 622'den 632 arasındaki bir Medine devri olmak üzere dört devirden birine yerleştirmektedir. Metinde iktihas edilen Kur'an ayetleri, Arapça orijinaline daha yakm bir paralellik arz etmesi için yeniden tercüme edilmiştir. Ayetlerin iniinası, genel olarak standart İngilizce versiyonlanna göredir. Ancak bunlardan doğan sapmalar, geçtikleri yerde-izah edilmişlerdir. b) [qul in kiine li'r-ralınuini veledünfe ene evvelü'l-'iibid'in sübhiine rabbi's-senuiviiti ve'l-ardi rabbi'l 'arşi 'anınui yesifun] c) d)" e) f) g) 3) 4) [/ev kiine fihimii iilihetün illalliihu le fesedetii fe sünhiinellahi rabbi '1- 'ar şi 'ammii yesifun] [qul men rabbü's-senuiviiti's-seb'i ve rabbü'l-'arşi'l-'aztm] [fe te'iila'lliilıu'l-melikü'l-haqqu Iii iliihe illa hüve rabbü'l-'arşi'l-kertm] [fe in tevellev fe qul hasbiyelliihu Iii iliihe illa hüve 'aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü'l-'arşi'l-'aztm] [Alliihü Iii iliilıe il/ii hüve rabbü'l-'arşi'l-'aztm] Bu tertip, resmi Mısır baskısındaki başlıktan sonra bulunabilir.. Bu, aslında Ömer b. Muhammed b. Abdulkiifi'ye aittir. (Nöldeke, Geschichte, ). Bkz. Beli, The Qur'iin, s. 363.

4 258 Thomas]. O'shaug11!!essy S.]. ----EKEV AKADEMİ DERCİSİ '(Cev. Ars. Gör. Dr. Omer [(ARA) Yukarıdaki listede benimsenen sıralama, son dört pasajda arşın başındaki sıfatlar vasıtasıyla olduğu gibi ilk iki "0, onların nitelendirmelerinden münezzehtir." ve son üç "O'ndan başka ilah yoktur. "ündeki düşüncedeki paralellikler tarafından da desteklenmektedir. Kur'an, bu tür sıfatları, burada ve başka yerlerde kullanımı yavanlaşmaya başlayan ifadeleri güçlendirmek için kullanılır. Bu yüzden bunların bir metinde normalde bulunmaları, bir sonraki tarihte bildirilen materyalleri gösterir. Bu altı metnin üçünde arş, gökler ve yer ile bir flördüncüde ise sadece göklerle beraber kullanılmıştır. Bu birliktelik, İbran1ce İncil'in arş metinlerinin çoğunda da mevcuttur5 ve bu grubun son Mekke veya Medine dönemleriyle tarihli olduğunu kanıtlamaktadır. Mü'rninfin, /117. ayetlerinin ilk bölümü, insanın yaratılışından veallah'a karşı sorumluluğundan bahsetmektedir. BuradaAllah'ın "hak/gerçek" diye isimlendirilmesi, onun yaratma fıiline dolaylı bir ima olarak da görülebilir. Bazı Kur'an pasajları, hakkı (gerçek), "gerek insanın orijinal/ilk yaratılışındaki gerekse tekrar diriltilişindeki veya dünyanın sonunda yapılacak olan ikinci yaratılışındaki aktif olan ilahl güç" şeklindeki Rabbinik manada kullanır>. Örneğin Furkan, 25.5 v.d.'ındaallah, "hak" olarak isimlendirilir. Çünkü O, insanı yarattı, ona hayat verdi ve bir gün onun ikinci yaratılışını icra edecek veya ölüyü tekrar diriltecektir. Müslüman müfessir Zamalışen de "hakk"ı aşağıdaki pasajı yorumunda "Allah'ın yaratıcı emri" olarak tefsir eder. Meryem, 19.34/35 v.d. "İşte Meryem oğlu İsa. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, gerçek (hak) söze göre budur. Evlat edinmek, Allah'a yakışmaz. O, şanı yücedir. O, bir şey( in yaratılmasına) hükmettiği zaman ona sadece "ol" der, o da olur. "ğ O, İsa'nın kavlü'l-hak(hak söz) diye isimlendirildiği şeklinde açıklama yapmaktadır. Çünkü İsa, Adem gibi insan bir babanın yardımı olmaksızın Allah'ın yaratıcı kelimesi "ol" tarafından meydana getirilmiştir. Fakat yaratılış fikri, bu grup metinlerde arizidir. Bunların hepsinde ana tema, tevhitle ilgilidir. Altı metnin hepsi, Allah' ın birliğini beyan etmektedir. İlki kapalı bir şekilde ve son üçü ise daha vurgulu bir biçimde Allah'ın bir olduğunu, çocuk edinmediğini 5) Daha açık olarak İsaiah, 37.16; 40.22; 66.1; 1 Kings 22.19; 2 Chronicles, 18.18; Psalms, 11.4; 'da. 6) Atetheia-'emeth'in en kuvvetli çağnşımı için bkz. Theological Dictionary of the New Testament, editör: Gerhard Kittel, terc. ve ed. Geoffrey W. Broıniley, 10 cilt, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, ), ve 240 ve karş.: Sfire, Enam, v.d. ayetlerindeki "Ol, dediği gün oluverir. Onun SÖzÜ, haktır... bölümü. Taberi, En'am, 6.73n2. ayetin yorumunda bu son zikredilen "gerçek"in tefsiri olarak Allah'ın yaratıcı emrini verir. Aynca bkz. Journal of the Anierican Oriental Society, 91 (1971), ve Kur'an'da kelimenin bu manası, muhtemelen Job v.d.; Psalms, 148.6; Proverbs, 8.29 ve Jeremiah, 5.22'deki yaratılış konulannda kullanılan İncil'e ait hoq "eınir", "sınır"tan etkilenıniştir. Yeni Ahitte eskatolojik yaratılışla ilgili bir metinde James'in (1.18) kullandığı "gerçek söz" ile karş. ğ) [zalike 'isa'bnü meryem qavle'l-haqqillezi fihi yemterlin mfl kfine lilliihi en yettehize min ve/edin sünhiinehu izii qadô. emrenfe innemfl yequlü lehu künfe yekun]

5 ESKATOLO]İK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ (Zuhruf, 43.82), tannlann çokluğunun kainatın düzenini bozacağını (Enbiya, 21.22), Allah'ın gökleri ve arşı başka tannlarla paylaşamayacağını (Mü'ıninfin, 23.86/88), Ondan başka ilahın olmadığını (Mü'ıninfin, /117; Tevbe, 9.129/130; Nemi, 27.26) beyan etmektedir. Tevhid, bu grubun iuc metinlerinin bulunduğu II. Mekke döneminin ana temasıdır. Bu dönenfe kadar tevhid, önceden farz edilmiş olup ilk sfireler, esas olarak eskatolojik muhtevaya sahiptir. Fakat 616 tarihlerinden itibaren Allah'ın birliği, [Hz.] Muhammed'in tebliğinin baskın teması olmuştur. Bundan sonraki her bir sfirede o, bedevilerine Mekke çoktanncılığının sahte tannlanna tapmalanndan dolayı sitem eder7. Kur'an'da Allah'ın arşının, onun birliğiyle birleştirilmesi, hatta bazen benzer argüman olarak sunulması, arşın Yahudi vahyinde ve Rabbinik literatürde oynadığı rolden daha iyi anlaşılabilir. Her ne kadar arş, yaratılmış olsa da, onda diğer yaratıklann üstüne çıkacak ve Allah' a yakınlaştıracak kendine özgü özellikler mevcuttur: O, nurdan yaratılmıştır. Dünya yaratılmadan önce yaratılmıştır. O, erişilmezdir ve ona belli bir üstünlük bahşedilıniştif8. Bu tür fıkirler, Kur'an'ın "büyük 1 azim ve şerefliikerim arş"ı neredeyseallah'ın bizzat eşanlamlısı olarak kullanmasının temelinde yatmaktadır. Allah'a ve arşa verilen yüklemlerdeki bu hemen hemen tam paralellik, iki Medine metııi ile ömeklendirilebilir. Bakara, 2.255/256 "O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır"h Mü'min, 40.7 "Rabbimiz! Sen rahmet ve bilgi bakımından her şeyi kapladin. " 1 Müslüman tefsirciler de, arşı diğer tüm varlıklan içine alan onlann en büyüğü ve birincisi olarak isimlendirip bu temayı genişlettiler9. Onlar, Neo-platonik spekülasyonlardan ilham alarak arş ve gökleri; maddenin sınırlanndan uzak, üretmeyen, değişmez özün kaynağı olarak tasavvur ettiler. Bu yüzden Beydavi, şayet arş ve gökler kendiliğinden belli bir birliğe sahiplerse, bunlann mucidi ve yaratıcısı için bu gerçeğe sahip olmasının daha münasip olduğu sonucuna varmaktadırıo. Daha önce geçen altı metin grubu, Allah'ın birliğini desteklemede ve arş ile semalan ve yeri birleştirmede bilinen ve daha önce değinilen arş ayetiyle (Bakara, 2.255/56) birliktelik arz eder. Medine'nin ilk yıllanyla tarihli bir pasaj, Arapça arşın yerine Al- 7) Blachere, Le Coran, s ) 2 Enoch 25.4; 22.2; 4 Ezra.8.2l. R. H. Charles, The Apocrypha and Preudepigrapha of the Old Testament, 2. cilt, (Oxford: Carendan Press, 1913), II/445 ve not 4; ve 594. h) [ vesi 'a kürslyyühü 's-semaviiti ve '/-ard] ı) [Rabbenii vesi'te Idille şeyin rahmeten ve i/men] 9) Beydavi, Neınl, [Alliihü Iii iliihe illa hüve rabbü'l- 'arşi'l- 'azim] ve Mü'minO.n, /117. [fe te'iila'lliihü'l-melikü'l-haqq Iii iliihe illa hüve rabbü'l-'arşi'l-'azlm] ayetler ve Celiileyn, Tevbe, 9.129/130. Lfe in tevellev fe qul hasbiyelliihü lll illihe illa hüve 'aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbii'l 'arşi'l- 'azim] ayetler. lo) Beydavi, Zuhruf, [Sübhiine rabbi's-semaviiti ve'l-ardi rabbi'l-'arşi 'amma yasifıin] ayet.

6 260 Thomas J. CYshaug~essy S.]. ----EKEV AKADEMİ DERCİSİ '(Çev. Arş. Gör. Dr. Omer KARA) lah'ın arşı için Arfunlce'den ödünç alınmış bir kelime olan kürsiyill kullanmaktadır. Bu iki kelimenin eşanlarnlı olduğu, onlardan biri olan kürsinin Kur'an'da (Sad, 38.34/33)i Süleyman'ın tahtı için kullanılmasından anlaşılmaktadır. Bakara, 2.255/256 "Allah ki O'ndan başka ilah yoktur... Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur... Onun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştzr. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O, yücedir, uludur. "k B) Arşı Taşıyanlar - Kıyamet Yukarıda ifade edildiği gibi arş ayeti, arşı, Allah'ın bizzat kendisi için her yerde ve zamanda mevcut olmanın ve hakim olmanın bir sembolü olarak kullanınada Mü'min, ayetine benzemektedir. 40. sürenin aynı yedinci ayeti, Kur'an'daki mevcut gelecek arş temasını ve ilahi hüküm temasını geliştiren üç pasajdan biridir. Beli, üçten birincisini Mekke devrinin sonu, İkincisi ve üçüncüsünü de Medine'nin ilk üç yılı ile tarihlemektedir. Hakka, "Sura bir tek üflendiğinde... Gök yarı/mıştır.. Melekler de onun kenarındadır. O gün Rabbin tahtını üstlerinde sekiz (melek) taşımaktadır. "1 Zümer, "... Kıyamet gününde (67 v.d. ayetler)... Gökler, O'nun sağ elinde dürülmüştür... ve Sura üflenmiş... Meleklerin de arşın çevresinde dönerek Rabbierini övgü ile andıklarını görürsün. Onlar arasında hak ile hükmedilmiş... "m.mü'min, 40.7 "Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, Rabbierini överek tesbih ederler. Ona inanırlar ve mü'minler için şöyle mağfiret di/erler: Rabbimiz! Sen rahmet ve bilgi bakımından her şeyi kap/adın... Tevbe edenleri bağışla... ve onları cehennem azabından koru... " 0 Bu pasajlardaki tasvirler, temelde sonraki Yahudi apokrif geleneğinden alınmış unsurlarla karışık olarak Kitab-ı Mukaddes'e aittir. Ezekiel ve isialı vahiylerinde Allah'ın arşı, meleklerin ve yaşayan varlıkların başlarının üzerindedir. İsiah, Kings ve Gronicles, kanatlı altı şerefli meleğin arşın etrafında döndüğünden; sağ ve solundan arşın etrafını ll) Bkz. Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur'an (Lahore: el-birılni, 1977), s i) [ve le qadfetennci süleymaneve elqayne 'ala kürstyyihi ceseden... ] k) [Allahu la ilahe illa huve'l-hayyu'l-qayyum... /ehu mcifi's-semavati ve'/-ard... Vesi'a kürsiyyühü'ssemavati ve'l-ard... vefa ye'udühu hiftuhuma ve hüve'l-aliyyü'l-aztm] 1) (fe iza nüfihefi's-suri nejhatün vahidetün... ve'nşaqqati's-semaü... ve'l-melekü 'ala ercaihii ve yahmilü 'arşa rabbike fevqahüm yevmeizin semaniyeh] m) [ve te re 'I-me laikete halfine min havli '/-'ar şi yüsebbihune bi harndi rabbihim ve qada beynehüm bi' 1- h/ujqi] n) [El/ezine yahmilune'l-'arşe ve men havlehu yüsebbihune bi harndi rabbihim ve yü'minune bihl ve yestağfirune Iiliezine amenu rabbena vesi'te kül/e şeyin rahmeren ve ilmenfeğfir Iiliezine tabii ve'ttebeu sebl/eke ve qıhim 'azcibe'l-cehtm]

7 ESKATOLO]İK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ---' saran gök ordularından bahsetmektedirl2. Ezekiel'in "bayatb" ve "Kerubbim"i, Enoch Kitabı gibi vahiy metinlerinde artık taşımayan; fakat onun koruyucusu olarak hareket ~ edenl3 yüksek melekler çeşidil4 olmaktadır. Daniel, 7.9-l5'de "eski günler (Ancient oj Days)", daha umumi bir yargılamada onun arşı ile beraber gelirken; Ezekiel'de arş, İsrael hakkında geçen bir cümleyle beraber zikredi'lmiştir. Aynı vahiy damarındal ağında görevli melekleriyle arşı resmeden üç Kur'an pasajı, zamanın nihayetinde insanlığın Kıyametini konu edinmektedir. İlk metin (Hakka, ), Ezekiel'in muhtevasına benzemektedir ve bu, dünyayı yönetmek için kendi arşına kurulmuş Rabbin görünüşü ile zirveye ulaşan Allah'ın görülmesi olayının bir parçasıdır. İkincisi (Zümer, 39.75), siyak-sibak ile birlikte Ba's gününü tasvir etmekte ve arnellerine göre varlıklara verilen "gerçek" hükmü açık bir şekilde ifade etmekte- :: dir15.üçüncüsünün siyak ve sibakı ise, -(Mü'min, 40.7) pasajındaki gibi- sorgulamanın bir sonucu olan ceza ve mükafatı açiklamaktadır. Bu ayetler, aynı zamanda meleklerin mü' minler için meşhur cümle ile niyazlarını resmetmektedir. Her ne kadar bu metin, onu takip edenlere zaman açısından yakın olmuş ve Beli'in tahmin ettiği gibi 625 Martında Uhud'daki mağliibiyetten esinlenmiş ise de bu, önceki şu iki unsuru birleştirmektedir: Bu pasajda melekler, sadece arşı taşımıyorlar; aynı zamanda onun etrafında dönüp duruyor; Allah 'ı tesbih ve tahmid ediyorlar. C- Arşa Oturan/İstiva Eden -Mutlak Rab b Olarak Yaratıcı Hicretten önce kısa olarak bildirilen 8 metinli bir grup, arşın tasvirinde kesin olarak apokaliptiktir. Bunlar, yer ve göğü altı günde yarattıktan sonra Allah'ı, arşına kurularak kainatı yönettiği şeklinde tasvir etmektedir. Biri (Hadid, 57.4) 0 hariç, diğerleri, II. ve III. Mekke dönemlerine ait siirelerde geçmektedir. Fakat Beli, bu ve diğer yedisinin Hicrette veya Hicretten biraz sonraki formlarıyla tarihli Mekke malzemelerinin bir revizyonu olarak tasavvur etmektedir. Tahmini kronolojik sırasıyla bu grup, aşağıdaki gibidir: Taha, 20.4/3v.d. "Yeri ve yüce gökleri yaratandan indiri/miş bir vah.iydir. O, Rahman arşa kurulmuştw [istivft]. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar, hep O 'nundur. "ö 12) Ezekiel, 1.22, 26 ve 28; 10.1; Isaiah, 37.16; 6.1; 1 Kings 22.19; 2 Chronicles, ;. 13) Enoch Kitabı, 61.10; 71.7; Charles, Apocrypha and Pseudepigrapha, II/226 ve 236. Aynca bkz. G. J A. Cooke, A Critica{ and Exegetical Commentary on the Book of Ezekiel, (Edinburgh: Clark, 1951), s ) R. H. Charles, A Critica{ and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, 2 cilt, (New York: Scribnerin oğullan, 1920), U120. Şarkı söyleyen melekler ve arşı taşıyan canlı yaratıklar hakkında Haggadah'taki diğer detaylar, George Foot Moore, Judaism in the First Centuries of the CHıristian Era, 3 cilt, (Cambridge, Mass: Harvard Üniversitesi Matbaası, ), U368 ve 412 v.d.' ın dan sağlanabilir. 15) Zamalışeri ve Beydavi ilgili yerler. o) [... sümme'stevii 'ale'l-'arş... ] ö) [tenzilen mimmen haleqe '/-arda ve 's-semiiviiti' l-u/ii er-rahmiinü 'ale 'l- 'arşi 'st eva lehu ma fi 's-semiiviiti ve-mii fi 'l-ardi ve ma beynehümii ve mii taht e 's-sera]

8 262 Thomas]. O'shaugJı:!.essy S.]. ----EKEV AKADEMİ VERGİSİ '(Çev. Arş. Gör. Dr. Omer KARA) Hfid, 11.7/9 "Gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Onun arşı suyun üzerindedir. "P Furkan, 25.59/60 "Diri(Hayy )e tevekkül et... Kullarının günahlarını bilmesi yeter. O, gökleri, yeri ve ikisi arasmda bulunanları altı günde yarattı, sonra arşa kuruldu. (0), Rahmandıi. "r Secde, 32.4/3v.d. "O (Allah) ki gökleri, yeri ve bunlararasında bulunanları altı günde yarattı. Sonra arşa kuruldu. Sizin, ondan başka dostunuz ve şejaatçiniz. yoktur... O, emri gökten yere tedbir eder. Sonra emir, sizin hesabınızca bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar. "s Ra'd, 13.2 v.d. "Allah odur ki gökleri görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti. Sonra arşa kuruldu. Güneşi ve ayı irfuiesine boyun eğdirdi. Her biri belli bir süre için akıp gitmektedir. O emti düzenler, ayetleri açıklar ki Rabbinizle karşılaşacağımza kesin olarak inanasınız. "ş Yunus, 10.3 "Rabbiniz o Allah 'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arşa kuruldu. Emri tedbir eder. Onun izni olmadan hiç bir kimse şefaat edemez... "t Hadid, 57.4 "O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arşa kuruldu. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir... "u A'raf, 7.54/52 "Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arşa kuruldu... Ve güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş vaziyette (yaratan O' dur). İyi bilin ki yaratma ve emir O'nundur."ü Bu metinlecin daha yakın bir gözden geçirilmesi, [Hz.] Muhammed'in Allah'ın vahyini onlara bildirdiği Hicretin 3 veya 4. yıllan boyunca birkaç unsurun farklı terkiplerde geçtiğini ortaya koyacaktır. Farklı pasajlann başlangıç kelimeleri, iki veya üç sabit formülle gelmektedir. "Yer ve yüce gökler" ve "Rahman arşı istivii etti." şeklindeki ilk me~ tinlerin daha sonraki "gökler ve yer" ve "sonra istiva etti arşı" şeklini alan yer değiştirmiş ibareler, tüm peş peşe gelen pasajlarda zikredilmektedir. BeydaVı'nin bu ayetteki yorumuna göre ilk ters çevirmenin sebebi, burada benimsenen mantıkl sıradır: Yeryüzü, birinci makamdadır. Çünkü o, "yüksek semalar''dan daha çok duyularla anlaşılabilmektedir. Ancak bu ve diğer ters çevirmelerin katiye ihtiyacın- p) [ve hüve'/lezi ha/eqa's-sem!miti ve'/-ardaft sitteri eyyiimin ve kiine 'arşuhu 'a/e'l-miiı] r) [e/lezi haleqa's-semiiviiti ve'l-arda ve mii beynehümiifi sitteri eyyiimin sümme'stevii 'ale'l-'arşı] s). [e/lezi hiileqa's-semiiviiti ve'l-arda ve beynehümiifi sirteti eyyiimin sümme'stevii 'ale'/-'arşi] Ş) [Alliihü'llezi refe'a's-semiiviiti bi ğayri 'amedin terevnehii sümme'stevii 'ale'/- 'arşi ve sehhara'şşemse ve'l-qamere kül/ün yecri li ecelin müsemmii yüdebbirü'l-emr... ] t) [inne rabbekümülliihillezi haleqa 's-semiiviiti ve 'l-arda ft si tt eti eyyiimin sümme 'stevii 'ale '1- 'ar şi yüdebbirü'l-emre mii min şey'in il/ii min ba'di iznihl] u) [hüve/lezl haleqa's-semiiviiti ve'l-ardafi sirteti eyyiimin sümme'stevii 'ale'l-'arşi... ] ü) [inne rabbekümüllahillezi haleqa's-semiiviiti ve'l-ardaft sirteti eyyiimin sümme'stevii 'ale'l-'arşi... ve'ş~şemse ve'l-qamere ve'n-nücume müsehhariitin bi emrihi e/ii lehu'l-halqu ve'l-emru]

9 ESKATOLO]İK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ dan dolayı olması, daha muhtemeldir. Çünkü normal sırasıyla ifiide, daha sonraki iki ayette (Taha, 20.6/5) Beli ve Blachere'in Taha, 20.4/3 v.d. ayetleri ile aynı zamanla tarihledikleri bir cümlecikte geçmektedir. Bu ters çevirmeler, aynı zamanda heybetli/vakur bir girişle başlayarak sureye kıymetli olma havasını da kazandırmaktadır.,; Yaratm~a fiili, Allah'a nisbet edildiğinde "şekil verdi." veya "yarattı." manasındaki Süryanice kelime "taqi!n"in, "on the throne!arşın üzerine" ile birlikte kullanıldığında "sağlam bir şekilde yerleşti." şeklinde de bir anlama sahip olması tuhaf bir rastlantıdır. Orta ve son Mekke dönemleri boyunca vahyedilen diğer pasajlar, Süryanl manastır geleneği ile benzerlik gösterir. Bu örnekte iki fıkrin birlikteliği, muhtemelen Süryanl Hıristiyan zahidleriyle Arap göçebeleri arasında iletişim aracı olarak kullanılan Süryani Arapça bir temele sahiptirl6. Üçüncü metin (Furkan, 25.59/60), her ikisinin yaratılmasında IL Mekke döneminin karakteristik bir ifadesi olanl7 ''rahman"ın ilk kullanırnıyla küçük bir detayı ortaya çıkarmaktadır. Beli'in ilk Medine yıllanyla tarihiediği daha sonraki metinler, arşına kurulmuş yaratıcı sahnesini, yaratıcı emir ve teslimiyetle görevlerini yerine getiren güneş ve aya lma ile süslemektedir. Bu gelişmeler aşağıdaki çizelgede daha açık görülmektedir. Son Mekki Metinler Medine Metinleri 20.4/3 v.d. ı 1.7/ / /3 v.d v.d /52 Yaratandan Ona güven... birvabiy yarattığının farkında O, yara- O, yaratan O, yukarı kal- O, yaratan yer ve yüksek gökler tandır. Allab'tır. dıran Allabtır. Allabtır. Gerçekten Rabbiniz, yaratan Allabtır. Gerçekten Rabbi niz, yaratan All ab tır. gökler ve gökler ve gökler ve gökler ve gökler ve gökler ve yer yer yer yer yer yer Gökler 16) Arthur Vööbus, History of Asceticism in the Orient, (Louvain: Corpus Script. CHırist. Orient., ), Il/351; Alphonse Mingana, "Syriac /njluence on the S tyle of the Kor 'an", Bulletin of the John Pylands Library Manchester, ll (1927), ve J. Spencer Trimingham, Chıristianity among teh Arabs in Pre-İslô.mic Tımes, (London ve New York: Longman Group Limited ve Librairie du Liban, 1979), s Süryantce, Arapça konuşan Hıristiyanların ayin dilidir ve iki dil yakın bir ilişkiye sahiptir. Bkz. R. Aigrain, "Arabie", Dictionnaire d'histoire et de Geographie Eccleesiastiques, 3. sütun, 1232, (Paris: Librarie Letoıızey et Ane, 1924). 17) Blachere, Le Coran, s. 69.

10 264 Thomas]. O'shaug~essy S.]. ----EKEV AKADEMİ DERCİSİ '(Çev. Arş. Gör. Dr. Omer KARA) o ikisi ara- o ikisi ara- o ikisi aras ındakiler sındakiler s ındakiler 6 günde 6 günde 6 günde 6 günde 6 günde 6 günde Rabman sonra o arşa sonra o arşa sonra o arşa sonra o arşa sonra o arşa sonra o arşa arşa kuruldu, kuruldu, kuruldu, kuruldu, kuruldu, kuruldu, kuruldu Rabman ve onun arşı suyun. üzerinde" - dir. Emri Emri Emri Emri düzenler düzenler düzenler düzenler gökten yere sonra O'na çıkar. Güneşi ve O, semadan iner O'na çıkar. güneşi, ayı ve yıldızlan ayı emrine - arnade kıldı. (yaratarak) emrine arnade kılmakiçin Tüm bu metin gruplannda Allah'ın arşı, O'nun kainatı yaratınası ile birlikte zikredilmiştir. Bu sekizin dışında yedi yerde O, güç ve akıl ile bu işi tamanıl,adıktan sonra hemen hükümranlık koltuğuna yerleşir. Bu pasajlan ilk duyuşta muhiitaplar, [Hz.] Muhammed'in basit bir şekilde dünyayı yaratanın Allah olduğunu söylediğini anlayabilir. Fakat realitede bu ifadeler, Deutero-İsiah tarafından nakledilen şu ilkel İsrail geleneğinden bir alıntı gibi gözükmektedir: "Yeryüzü kurulduğunda O, dünyanın çevresindeki tahtına oturur... O, gökleri bir perde gibi yaymıştı." Westermann ve Duhm'un işaret ettiği gibi "daire", "perde" ve "yaymak" gibi kelimeleri ihtiva eden bu ayetler, yaratıcı ve yaratma kontekslerinde devamlı; fakat İbrtlnice İncil'de nadiren kullanılmaktadır. Bu, İsrail'in, sadece O'nun yaratıcı aktivitesini tasdik etmek değil, aynı zamanda kilinatın yaratıcısı olan Allah'ın, tabii güçlerin ve kilinatın sakinlerinin mutlak rabbi olduğunu desteklemek için yaratıcıyı övdüğü geleneksel formülü ortaya koyarl8. Kur'an'daki gibi İsrail geleneğinde çizilen tablo, gayeli bir aktivite, muhteşem bir sükunet ve güven verici, engin bir güçtür. John, Revelation'da aynı temayı ele alır. Arşa oturan, hemen hemen izzeti, belirsizlik gölgesini kabul etıneyı::n yaratıcı Allah'ın bir eşanlamlısıdırl9. İsa, Deutro-İsiah ve 62.22'de vahiy üslfibuyla Tannnın izzet tah- I 8) Isaiah, 'nin yorumu için bkz. Claus Westermann, Jsaiah 40-66: A Commentary, (Philadelphia: The Westminster Matbaası, 1969), s ) Kittel, TDNT, III/165 ve 1030.

11 ESKATOLO]İK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ tma oturduğu kullanır2o. "yeni çağlpalingenesia"ı tasvir etmek için aynı ilkel Yahudi formülünü Müslüman müfessirler, "0, arşa oturdu." cümleciğinin anlamını, bu ifiideyi "0, hü-. kümdardır. "ın mecazi: bir eşiti olduğu şeklinde açıklayarak saptarnaktadırlar21. Beydavi, bu ifadenin Allah' ın gücünü yeniden kazanmak için dinlenıneye ihtiyacı olmadığı manasma geldfğini ve sahip olunan arşın hakimiyetin eşanlamlısı olduğunu söylemektedir22. Üçüncü metin(25.59/60), ilk ikisinde mevcut olan unsurları bir araya getirmektedir: "Yaratan" şeklindeki yaygın girişten sonra O, Taha, 20.4/3 v.d.'ndan "Rahman", "Arşı istiva etti." ve "Her ikisi arasında bulunanlar; yani gökler ve yerin arasırula bulunanlar" şeklindeki üç fikri aktarmaktadır. "Altı günde" ifadesi, Hud, 11.7/9'da geçmektedir ve Exodus ve Genesis, 1.31 'de Kitabı Mukaddesten bir karşılığı bulunmaktadır. Hıristiyan Süryani yazar Aphraates de onu bir incelemede Tanrının altı gün sonra çalışmayı durdurduğunu; fakat bu durdurmanın acizlikten kaynaklanmadığını göstererek sunar23. Allah'ın arşına "suyun üzeri.nde" şeklinde bir referans, sadece Hud, ll.7/9'da geçmekte ve nihayetinde bu İbrani: İncil'den (Psaims; 29.10) gelmektedir. İbraruler, yeryüzünü düz ve okyanusu çevreleyen direkiere dayanmış olarak değerlendirirler. Göğün etrafındaki bir kemer, yağmur ve karın kaynağı olan üstteki su deniziyle desteklenmektedir. Bu ikinci denizin üzerinde kendi özel semasında Aşkın Allah, yaşamaktadır24. Hahamlar, bu kavramı kendi mütalaalannda/tartışmalarında geliştirdiler ve onlardan biri dinleyicileri Allah'ın arşının önündekimermer yolu, su ile karıştırmamaları için uyarmaktadır. Aziz John, keşfi bir görüntüde Allah'ın arşını "kristal gibi camdan bir denizin" üzerinde yerleştiğini görür25. Kur'an, başka bir yerde bu Rabbinik fıkirlerden ilham alarak2 6 [Hz.] Süleyman'ın tahtını Sebe kraliçesinin su havuzu zannettiği kristal camdan bir zemine yerleştirir. Müslüman müfessirler de, arşı yaratılan varlıkların ilki ve suyu da ikincisi yapmak suretiyle arş ve suyu yaratıcı aktivite ile birleştirirler. Tüm bu fıkirler, Yahudi geleneğin- 20) Matthew, 'in yorııınu için bkz.: Alexander Jones, The Gospel according to St Matthew, (London: Chapman, 1%5), s. 221 ve Bruce Vawter, The Four Gospels, an lntroduction, (New York: Doubleday ve Company, ine., 1967), s ) Zamalışeri ve CeHileyn, Tillia, 20.4/3. [er-rahmiinu 'ale' 1- 'ar şi 'steva] ay eti. 22) Beydavi, A'rlif, 7.54/52. ayet. [İnne rabbekümü'llahü'llezl haleqa's-semavati ve'l-ardafi sirteti eyyamin sümme'steva 'ale'l<arşı1 23) Aphraatis Demonstratio 13, De Sabbato, not. 10 (Patrologia Syriaca, editörler: R. Graffin ve I. Parisot, Paris: Firmin-Didot, ), 1/ ) Walther Eichrodt, Theology of tlıe Old Testament, (2 cilt: Philadelphia, The Westmiıı,ster Matbaası, ); ) Hermann Strack ve Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrach, 4 cilt, (Munich: Beck, ), IIIn98-99, Revelation, 4.6 hakkında. 26) Nemi, [Qfle'dlıuli's-sarlıfe/emmd reethü lıasibethu lücceten ve keşefet 'an saqeyhd qale innelıli sarlıun mümerredün min qavarire]. Bkz:Blachere, Le Coran, 320. not.

12 266 Thomas]. O'shaughEessy S.]. ----E'KEVAKAD'l::'~.ri Dl::'RGiSİ '(Çev. Arş. Gör. Dr. Omer KARA) :ı::.ıv.u :c. den alınmıştır27. Arş ve suyun Tannnın yaratmasından önce olması, Hud, 11.7/9. ayette ima edilmiştir. Çünkü ifade burada geçmiş bir olay olarak ilahi fiile bağlanmıştır. "Gökler ve yer"in beraber zikredilişi, bu grubun biri hariç (Ra' d, 13.2v.d.) hepsinde ilahi aktivitenin bir sonucudur. O birisinde "gökler" yalnız başına kullanılmıştır. Bu iki kelime, genellikle Kitab-ı Mukaddes'te görülen dünyayı veya kainatı ifade etmek için birlikte kullanılır. Bunu, Eski İbranice'de karşılayan özel bir kelime mevcut değildir. Mamafih Kur' an, ifadeyi kelime manasında anlıyof gözükmektedir, en azından bu serinin ilk metııinde, oradaallah'ın işi dikkatli bir şekilde İncil'in "gök ve yer"inin geliştirilmiş versiyonu olan "0, göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve yerin altında bulunanları sfihibidir." sözünden detaylandırılmıştır. Tesniye şekliyle bu özel if/ide "ve her ikisi arasındakiler/ve mfi beyne humfi", şahısların ve şeylerin çiftini anlatmak için Kur'an'da sık sık geçer. Fakat birlikte kullanılan "gökler ve yer" ifadesi, Beli'in tarihiernesine göre, Mekke devrinin sonuna veya Medine'nin ilk yılianna eklenmiş ve gözden geçirilmiş metinlere uygun bir son ifade olarak gözükmektedir2 8 Geliştirilmiş ifade olan "gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar"ın tahmini denkleri, Yeni Ahitte Acts, 4.24 ve Revelation, 10.6'da geçmekte ve Aphraates'in bir amentüsünde de tekrar kullanılmıştır: "Göğü, yeri, denizleri, bunların içindekileri yaratan Allah'a inanan insan... "29 Allah'ın dünyayı "altı günde yaratması" Kur'an'da yedi yerde geçen bir aynntıdır ki bunlardan altısı, biraz önceki arş metinler grubuna aittir. Yedincisi (Kaf, ) Beydav1, Nemi, [İnni vecedtii'mreeten tamlikühüm ve utiyet min kül/i şeyin ve lelıô. 'arşün 'aztm] ve Hud, 11.7/9. {ve hüve/lezt haleke's-senuivati ve'/-ardafi sitteli eyyamin ve kane 'arşuhu 'ale'l-nuiı] ayetler; Zamalışeri ve Celaleyn, Hud, 11.7/9. ayet. Yahudi versiyonu için bkz.: Moore, Judaism, ) Blachere'in silrelerin sıralamasına ve Beli'in onun içindeki bölümleri tarihiernesine göre tamamlayıcı ifade "o ikisi arasında bulunanlar", aşağıdaki pasajlarda (Allah'ın onlan yaratmasını veya onlann üzerindeki hükümranlığını ele alarak) "gökler ve yer" ile birlikte geçmektedir: Nebe', [Rabbi's-semfıvati ve'/-ardi ve mfı beynehümfı'r-rahmfınu la yemiikiine minhu hitaben] (hük.); Siiffiit, 37.5 [rabbü's-semfıvati ve'/-ardi vemfı beynehümfı ve rabbü'l-meşariq] (hük.); Duhan, 44.7/6 [rabbi's-semfıvati ve'/-ardi vemfı beynehüma in küntüm muqintn] (bük.); nııa., 20.6/5 [lehii nuifi'ssenuivati ve'l-ardi ve ma beynehümfı ve ma tahte's-sera] (hük.); Şuarı1, 26.24/23 [qd/e rabbü's-semfıvdti ve'l-ardi vemfı beynehümfı in küntüm muqintn] (bük.); Hıcr, [vemfı halaqnd's-semavati ve'l-arda vema beynehümfı illa bi'l-haqqi...] (yarat); Meryem, 19.65/66 [rabbü's-senuivati ve'/-ardi ve ma beynelıümfıje'budiihu va'sdabir li 'ibadetilıi...] (hük.); Sad, 38.10/9 [em lehüm mülkü's-semfıvati ve' 1-ardi ve ma beynehümfı fe 'lyertequ fi 'l-esbab] (bük.); Sad, 38.27/26 [ vemfı halaqna 's-se Inde Ve '/-arda vemfı beyne/ıümfı batı/en za/ike zdnnü '/lezine kejerfi jevey/ün /i'/leztne kejerfi mine 'nndr] (yarat.); Sad, [rabbü's-senuivati ve'l-ardi ve mfı beynehüma'l-'aztzü'l-ğeffdr] (hük.); Zuhruf, [süb/ıane rabbi's-semfıvdti ve'l-ardi rabbi'l-'arşi 'ammfı yasifiin] (bük.); Enbiya, [vemfı halaqna's-senuie ve'/-arda vemfı beynehümfı la'ibin] (yarat.); Furkftn, 25.59/60 [ellezt lıa/aqa's-senuivati ve'/-arda vemfı bejmelıünuifi sitteli eyydmin sümme'steva 'ala'l-'arşı] (yarat.); Secde, 32.4/3 [el/ezt halaqa's-semavati ve'l-arda vemfı beynelıünuifi sitteli eyyamin sümme'steva 'ala'/- 'arşı] (yarat.); Rum, 30.8n [mfı lıalaqa'llahu's-senuivati ve'/-arda vemfı beynehümfı illa bi'/ haqqi ve ecelin müsemma] (yarat.); Ahkil.f, 46.3/2 [mfı halaqna's-semavati ve'l-arda vemfı beynehüma illa bi'l-haqqi ve ecelin müsemmfı] (yarat.) Kil.f, 50.38/37 [ve-le-qad halaqna's-senuivati ve'/-ar da vemfı beynehiinuifi sitteli eyyamin] (yarat.) Miiide, 5.17/20 [ve li'llalıi mülkü's-semfıvati ve'l-ardi ve ma beynehümfı] (bük.). İtalik olarak yazılan üç referans, biraz önceki arş metinlerine aittir. 29) Aphraatis Demonstratio; I, De Fide, not: 19 (P. S., I/44, satır! ar.)

13 'ı ESKATOLO]İK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ: /37)v, 623 yılı Aralık ayında Yahudilerin son sürgünü sonrası ile tarihli en son metindir30. Bunda, Allah'ın arşının ve ona oturmasının zikri geçmemektedir. Bunun yerine O, Allah'ın gökleri, yeri ve bu ikisinin arasmdakiieri altı günde "hiç bir yorgunluk dokunmaksızın" yarattığını ifade etmektedir. Müfessir Beydavi'ye göre bu ayetin maksadı,. O'nun ve diğer müfessirlerin Yahudilere nisbet ettikleri "Allah 'ın pazar ile cuma arası kainatı yaratma işinden sonra cumartesi günü din/enrnek için arşına kuruldu", ifadesini inkar etıi:ıektir. Fakat KM, 50.38/37. ayetin gerçek gayesi, Yahudilere nisbet edilen bir intibanın tashih edilmesi olarak gözükmektedir; fakat daha muhtemelen Kur'an'ın bizzat kendisi Allah'ın yaratma işinden sonra dinleornek mecburiyetinde olduğunu terk etmesidir. Bu çıkarsama, devamlı olarak bu grubunu 8 metninden yedisinde "yarattı" ve "sonra arşına kuruldu." cümlecikleriyle bağlantı kurulmasından dolayı tabii olarak [Hz.] Muhammed'in muhataplarının bazılarının hatınna gelmiştir. Değişik yerlerde yan yana gelen bu iki cümleciği işittikten sonra Yahudiler ve [Hz.] Muhammed'in Medine'deki diğer muhalifleri, KM, 50.38/37. ayetinin kesin olarak reddettiği bu çıkarsamayı ona isnat etmişlerdir. "Yarattı- sonra ar.şına kuruldu." birlikteliği, hiç bir du~da Medine döneminin son tarihli metinlerinde görülmemektedir. Birkaç paragraf yukarıdaki çizelgeye bir göz gezdirmek, farklı unsurlardan bir çoğunun Secde, 32.4/3 v.d.ndaki terkibe girdiğini gösterecektir. İşte daha eski (tarihli) pasajların birleşik ifadesi "ve bu ikisinin arasındakiler'' ve bu grubun daha sonraki metinlerinin "yerden göğe düzenlenen ve tanrıyayükselen emir" ifadesi. Ve işte Allah'ın sözünü _ kaçınılmaz bir şekilde ifade eden Deutero isialı 'deki son detaylar hakkındaki bir sürü bilgi: "Sözüm... ağzımdan çıkmıştır; bana boş olarak dönmez. Ancak o ben'im isteğimi tamamlar ve gönderdiğim şeyi sonuca ulaştırır." Secde, 32.4/3 v.d'nda ve bu grubun sonraki metinlerindeki tedricen eklenmiş tasvirler, kullanılarak yıpranan ifadeleri tazelemek için getirilmiş gözükmektedir. Figürlerin ve tamamlayıcıların benzer şekilde yığılması, Kur'an'da sıkça görülmektedir. Bunun ör- nekleri biraz önce atıfta bulunduğum son arş metin grubu ve ilk Mekkl sorulardır (Meryem, 19.66/67): "Ben öldüğünu/e tekrar diri olarak mı çıkarzlacağım?"y Bu sonuncusu (Mü'minun, 23.80/84) "Ölüp toprak ve kemikolduğumuzdamı diriltileceğiz?"z veya (İsra, 17.98/100v.d.) "Kemik veya ufalanmış toprak olduğumuz da mı yeniden diriltileceğiz?"aa şeklini alır31. v) [ve /eqad haleqna's-senulv/lti ve'l-arda ve nul beynehünulfi silteti eyyamin] 30) Bkz. Blachere, Le Coran, p7-78, not y) [ve yequlü'l-insanü e-izii nul mittü le sevfe uhrecü hayyen] z) [e-iza mitnil ve künnii türiiben ve 'iziimen e-innii le meb 'tısun] aa) [e-izii künnii 'iziimen ve rüfaten e-innii le meb'tısune halqan cedtden] 31) Aynı başlangıç sorulanndiğer veı:siyonlan şunlardır: Ra'd, 13.5 [e-izii künnii türiiben e innii /efi hal-. qin ceaıd]; tsı:a, 17.49/52 [ve qiilu e-iza künnii 'iziimen ve rüfaten e-innii /e-meb'usflrie halqen ciultden]; MU'ıninQn, 23.35/37 [e-ye'iduküm enneküm izii mittüm ve kiintüm türiiben ve-'iziimen enneküm muhrecun]; Nemi, 27.67/69 [ve qiile'lleztne kefertı e-izii künnii türiiben ve iibaünii e-innii le muhrecun]; Sebe', 34.7 fyünebbiüküm izii muzziktüm kül/e mümezzeqin inneküm lefi halqin cedid];

14 268 Thomas]. O'shaug~essy S.]. ----EKEV AKADEMİ DERCİSİ '(Çev. Arş. Gör. Dr. Omer KARA) Böylece daha önce karşılaşılmayan iki unsur, Secde, 32.4/3 v.d.'nın bünyesine gir.,. mektedir. Bunlardan ilki, Allah'ın "emirleri redbir etmesi/yüdebbiru'l-emr"dir. Bu ira-. de yaratılış metinlerinde devamlı olmak üzere Kur'an'da dört defa geçer. Bunlardan üçü, şu anki grubun I O, 13, :32. surelerinde silsile halindeki arş metinleridir. Dördüncüsü ise Yunus, dedir. "Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran ve işleri düzenleyen kimdir? Onlar_ 'A/lah'tır' diyecekler. O halde (ey Muhammed) de ki: "O'ndan korlanaz mısınız? "ab Müslüman müfessirler yukarıdaki pasajı, cansız.tohumdan hayvan ve bitki hayatının üremesini ve canlı hayvan ve bitkiden cansız tohumun meydana getirilmesinin bir anlatımı/tasviri olarak açıklanmaktadır. Araplar, kendisinden türedikleri tohumu, yaşayan bir varlık(bitki veya hayvan)dan aynlmış ve kurumuş olduğu için "cansız" ve "ölü" olarak değerlendirirler. Kur'an, insanoğlunun son dirilişinin topraktan olacağını hesaba katarak hayatın tüm bu üremelerini Allah'ın güç ve kudretini sağlam bir şekilde açığa çıkarmak için aradaki arnilieri ortadan kaldırarak tıpkı İbrani İncil' deki gibi bir yaratma olarak tasvir eder. Bir Medine pasajı, bu Kitab-ı Mukaddes kavramlarını kısa bir özette toplamaktadır: Hac, 22.5v.d. "Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphede iseniz bilin ki, sizi topraktan sonra nutfe/tohumdan yarr;ıttık... Biz ona (toprağa) su indirdiğimiz zaman harekete geçer, güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar Allah'ın yaratıcı güç (hak, kelime olarak gerçek) olmasından, ölüleri diriltmesinden ve her şeye kadir olmrısındandır."ac Metnin tamamı (Hac, 22.5 v.d.), Ademin yaratılmasından, anne babaların tohumundan her bir ferdin yaratılmasından ve sonra "ikinci yaratılış"ın iki formu olan bitki hayatının yıllık yenilenmesi ve insan oğlunun son dirilişinden bahsetmektedir. Hac, 22.5 v.d.ında Allah 'ın "gerçek/hak, kudret sahibi ve yaratıcı" irade olarak (çünkü hak, üç fıkri de akla getirmektedir.) farklı "yaratılışlarla" hayat vermesiyle sıkı ilişkisi, "gerçek", '.'kudret" ve-"kelime" kavramları arasında son Helenistİk devrin vahyi ve akli yazmalanndaki yaptığı tesbitleri ömeklemektedir32. Rabbinik müfessirler, bu tespiti 'istismar etmiş ve bunları; eserleri, Kur'an'ın meydana getirdiği şartlardan etkilenen Aphraates ve Ephrem gibi Süryam Hıristiyan yazariara vermişlerdir. Allah'ın "tedbir ettiği" emrin Yasin, [qdle men yülıyi'l-izdme ve lıiye ramim]; Sa.ffiit, [e-izd mitnd ve künnd türdben ve- 'izdmen e-innd le-meb'usun], 53/51 [e-iza mitnd ve künnd türdben ve-izdmen e-innd le-mediniin]; Kaf, 50.3 [e-iza mitnd ve künnd türdben innd zalike rec'un ba'id]; Vakıa, [e-izd mitnd ve künnd türdben ve-izamen e-innd le-meb'fisfin] ve Nazilit, [e-izd künnd izdmen e-innd nehireh]. ab[.. ve men yuhricu'l-lıayye mine'l-meyyiti ve yuhricü'l-meyyite mine'l-hayyi ve men yüdebbirü'l-emr fe seyeqfilfine'//dhfe qul e-fe-/d tetteqı2n] ac [Ya eyyülıa'n-ndsü in küntümfi reybin mine'i-ha'si/e innd haleqnaküm min türdbin sümme min nutfetin... fe-izd enze{n(t 'aleylıa'l-mde'htezzet ve rebet ve enbetet min kül/i zevcin behic zdlike bi enne'lldhe hüve'l-!ıaqqü ve innehü yühyi'l-mevtd ve ennehü 'ald kül/i şeyin qadir] 32) Bkz. Sirach, 24.3 ve Proverbs, 2.6; Kittel, TDNT, 1/237 ve 240; Xavier Uon-Dufour, Dictionary of Biblical Theology, (London: Charpman, 1967), s

15 ESKATOLO]İK BİR SEMBOL OLARAK ARŞ' manası, birbirine oldukça yakın aralıklarla bildirilen ve Beli tarafından Hicretten sonra bir veya iki yıl (yani 622 ve 624) ile tarihlenen peş peşe üç metin ile tanımlanmaktadır. En'am, 6.72 v.d. "Gökleri ve yeri hak(yaratıcı kelime) ile yaratan O'dur. "Ol" dedi~ ği gün hemen olur. Onun sözü gerçektir(hakfyaratıcı kelime) Sura iifleneceği gün hükümranlık O'nundur. "ad Nahl, l6.38/40 v.d. "Ölen kimseyi Allah'ın diriltemeyeceğine... yemin ederler. Evet, (o dir:ilteçek.) Bu. onun gerçek va'didir... Bir şeyin olmasını istediği zaman sözümüz, sadece ona "ol!" dememizdir ve o hemen olur. uae Yasin, "Çürümüş kemikleri kim yaratacak?" De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecef..:tir... Gökleri ve yeri yaratan kendilerinin bir benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu (emr), sadece o şeye "ol!" demektir ve o hemen olur. uaf Bu tür kontekslerdeki Kur' ani emr, An dillerindeki "kainlitı yaratmak için Babanın bir işçi, bir li/et olarak kullandığı teleffuz edilen söz veya illihf emir"e33 son derece ben- zemektedir. Sayesinde yaratıkların var oldukları bu zahiri vasıta 'ol' emrine daha önce geçen üç metin, üç isim vermektedir: 1) Hak: akli "gerçek", "kudret" ve "kelime", 2) Allah'ın kavli veya "sözü": Emri seslendirmede (kale) yaratıcının fiilinetekabül eden genel bir terim ve 3) Allah'ın emri veya "buyruğu": Emir kipi karakteri gösteren "söz"ün daha belirgin şekli. Üç pasajın sonuncusunda "emir/buyruk" olarak çevrilen isim şekliyle emr, aynı zamanda ''iş" manasma da gelmektedir. Kelimedeki bu kapalılık, [Hz.] Muhammed'in çevresindeki Süryani Hıristiyanlar tarafından kullanılan ifadelerden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü Süıyanice meui de, "kelime", "emir" ve "iş" olarak çevrilir. Bu, miladi tarihin birinci asnyla tarihli ve bir çok Rabbinik ifadeyi içeren n. Barnch apokrifasının Yasin, 36.82'ye benzeyen bir metrıinde geçmektedir. "Yeryüzünü sen yarattın; beni işit. Göğü de kelime vasıtasıyla sen düzenledin ve ruh ile semanın yüksekliğini sabit!aldın. Henüz varlığı ortada değilken dünyanın başlangıcını sen haber verdin ve onlar sana itaat ederler"34 Sirach 24.3'deki bir kelime olarak özel bir konuma sahip olan Allah'ın kudreti gibi O'nun "yaratıcı kelimesi" de, benzer kelimeleri kullanan Medine metinlerinde ruh ve meleklerle birlikte kullanılmasıyla Kur'an'da özel bir özelliğe sahiptir: ad) [Ve hüve'/lezi haleqa's-semjlvati ve'l-arda bi'l-haqqı ve yevme yequlü künfe-yektınü qavlühu'l-haqqu ve lehü'l-nıülkü yevme yünfehuft's-surı] ae) [ve aqsenıu bi'llfihi cehde eymanihim lfi yeb 'tisü 'llfihü men yemutü bela va' den 'aleyhi haqqan. innemfi qavlünfi li şey'in iz(i erednlilıii en neqtıle lehu k.ünfe-yektln] af) [Qfile men yuhyi'l-'izfime ve hiye ramtm. Qul yuhy'iha 'Ileti enşeehfi evvele me"etin E-ve leyse'llezt haleqa's semfivfiti ve'l-arda bi qfidirin 'alil en yahluqa mislehüm /nnemfi emruhu iz(i erfide şey'en en yeqtıle lehd künfe-yektln] 33) Euthymü Zigabeni, Panop/ia Dogmatica, tirulus undecimus (P. G. 130, 883 D). 34) 2 Baruch 21.4; R. H. Charles, Apocrypha and Pseudepigrapha, 11/493.

16 270 Thomas J. O'shaug~essy S.J. ----EKEV AKADEMİ DERCİSİ '(Çev. Arş. Gör. Dr. Omer KARA) Secde, 32.5/4 "İşleri o düzenler;... işler, miktarı bin yıl tutan bir günde ona yükselir. "ag Me'anc, 70.4 "Melekler ve ruh miktarı elli bin yıl olan bir günde ona yükselir.... "ağ Kudret, kelime ve ruh, Yahudi literatüro ile yakın bir ilişki içinde bulunan terimlerdir. Bu üçünü içine alan En'fun, 6.72 v.d., Secde, 32.5/4, Me'anc, 70.4 gibi pasajlar ve diğer Medeni arş metinlerinde daha az paralellik arz edenler, Tekvinin yaratılış haberine dayanan Hahaınlann teosofik mütalaalanna benzemektedir. Biraz önce zikredilen ayetler ve benzer bir çok metin, Yahudi ycrumculannın Allah'ın yaratmasının asıl planı hakkındaki aşağıdaki canlı emek ürünü çalışmalanna benzeyen Rabbinik bilgilerden karmaşık bir çalıntıyı yansıtmaktadır. "Altı şey, dünyanın yaratılmasından önce yaratılmıştır. Bunların bazısı, (fiili olarak) yaratılmış ve bazısı ise (gelecek bir zamanda) yaratılması için Allah'ın düşüncesine bırakılmıştır. Tevrat ve arş (fiili' olarak) yaratılmıştır." (Psalms, 93.2) İki bin yılda dünyanın yaratılmasından önce Tevrat'la birlikte bu şeyleri yapmıştı. Çünkü şöyle söylenmişti (Proverbs, 8.30): "Ben (kudret sahibi), bir baş işçi gibi onun yanındayım ve ben günden güne Onun nimetlerinin yanındayım." Tanrının bir günü, bin yıldır. (Psalms, 90.4). (Bu yüzden iki gün, iki bin yıldır.)35 Emir teması, geri kalan 4 arş metııinin üçünde açıktır. Ra' d, 13.2 ve Yunus, 10.3'de Allah, yaratıcı emriyle ~'yönetir;' ve onun emri A'riif, 7.54/52'de güneşi, ayı ve yıldızlan düzenler. Bu son pasaj, son~ erdirilmiş ve özetlenmiş bir soru olarak "onun emri ile"36 kilinatın yaratılması ve onun düzenlemesi üzerinde de durmaktadır. Emrin tüm bu eylemleri, İbranice.İncil'de sık sık Tannnın "kelimesi"ne isnat edilen dinamik bir rolü hatırlatmaktadır. Bu, burada sadece yaratma fiilini değil, aynı zamanda yıldız kümeleri, okyanuslar, fırtınalar, rüzgarlar, kar ve yağmurlanyla bir defada var edilen tüm kainatı da. yönetmesini temsil etmektedir37. Wisdom ve Deuteronomy'de çöldeki kudret helvası gibi aynı ilahi kelime, O'na inananlara ve güveneniere de hayı:ıt verir.38 Bu soıi düşünce, daima [Hz.] Muhammed'in muhataplarının ahlaki iyi yönlerine bakan Medine arş metinlerinde büsbütün yok değildir: "Saydığınız yıllar", "Bak", "Ona kavuşacağımıza kesin inanırız" "Onun yaratması ve emir kelimesi hakkında düşünün.". ag) fyüdebbirü 'l-e1nre. mine 's-semlii ile' /-ardı sümme ya 'rucü ileyhi fi yevmin kfine mıqtaruhu elfe senetin mimmli te'uddun] ağ) [Ta'rucü'l-~nelaiketü ve'r-rühu ileyhifi yevmin kfine mıqtaruhu hamsine elfe senetin] 35) Strack-Billerbeck, Kommentar, I/ (Metindeki italik yazılar, sonradan ilavedir.). Diğer paralellikler aynı eser, 'de nakledilıniştir. 36) Yani Allah, her şeyi yaratır ve kendi iradesine göre onlan düzenler. (Zamalişeri ve Beydavi, ilgili yerler.) Semavi varlıklann "kusursuz hizmetleri", devamlı yaratılış ile Qirlikle zikredilen son bir Mekki ve ilk Medeni ifiidedir. 37) Isaialı, 40.26; 44.27; Psalms, ; Bkz. Uon-Dufour, Dictionary, s. 586, s.v. "Tanrının kelilnesi".

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

YILLIK DERS PLANI DERSİN ADI : KUR AN-I KERİM EK ÖĞRETİM 5.KUR (HATİM) ÖĞRETİM YILI: KURSUN ADI : KUR AN KURSU SINIF / DÖNEM :...

YILLIK DERS PLANI DERSİN ADI : KUR AN-I KERİM EK ÖĞRETİM 5.KUR (HATİM) ÖĞRETİM YILI: KURSUN ADI : KUR AN KURSU SINIF / DÖNEM :... 4 SFA SFALAR 1 6 2 6 3 6 4 6 1.Saat Fatiha + 1-4 Fatiha + Bakara 1-5 2.Saat 5-8 Bakara 30-37 3.Saat 9-12 Bakara 80-82 4.Saat 13-16 Bakara 109-112 5.Saat 17-20 Bakara 120-121 6.Saat 21-24 Bakara 151-157

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ Varlıklar Âlemi Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır.

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

İçindekiler. Önsöz 11 Kısaltmalar 15

İçindekiler. Önsöz 11 Kısaltmalar 15 İçindekiler Önsöz 11 Kısaltmalar 15 EBÛ MANSÛR EL-MÂTÜRÎDÎ 17 Hayatı 17 Siyasî ve İlmî Çevresi 20 İlmî Şahsiyeti 22 Eserleri 25 a. Kelâm ve Mezhepler Tarihi 25 b. Usûl-i Fıkıh 29 c. Tefsir ve Kur an İlimleri

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar 11 Yeni Baskı Vesilesiyle 13 Önsöz 15

İçindekiler. Kısaltmalar 11 Yeni Baskı Vesilesiyle 13 Önsöz 15 İçindekiler Kısaltmalar 11 Yeni Baskı Vesilesiyle 13 Önsöz 15 Ebû Mansûr el-mâtürîdî 1. Hayatı 21 2. Siyasî ve İlmî Çevresi 25 3. İlmî Şahsiyeti 28 4. Eserleri 31 4.1. Kelâm ve Mezhepler Tarihi 31 4.2.

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur.

İsra ve Miraç olayının, Mekke de artık çok yorulmuş olan Resulüllah için bir teselli ve ümitlendirme olduğunda da şüphe yoktur. Alıntı; FarukBeşer İsra Suresi hicretten bir yıl önce indirilmiş. Yani Hicret yakındır ve artık Medine de Yahudilerle temas başlayacaktır. Sure sanki her iki tarafı da buna hazırlıyor gibidir. Mescid-i

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

25/12/2014 Bilgilendirme: Nur 24/35 Allah, semaların/boyutların ve arzın nuru/ışığı/enerjisidir. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandile benzemesidir. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

DİNLERDE KADIN ALGISI

DİNLERDE KADIN ALGISI DİNLERDE KADIN ALGISI Yahudilik: Kutsal kitabı;tevrat/tanah. Tora olarak isimlendirilen ilk beş kitabın Hz.Musa ya indirildiğine inanılır. Neviim ve Ketuvim. Yahudi kutsal kitabı Tanah tan sonra en kutsal

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde),

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde, bölen kümesinde ikiden fazla eleman bulunan sayıları ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen kümesi eleman sayısı > 2 olan sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: Sıra Âyet Sıra

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Kur an ın Özellikleri

Kur an ın Özellikleri Kur an ın Özellikleri Kur an Kur an, okumaktan gelir. Okumayı, bir numaralı değer olarak kabul eden kitaptır. İkra daki okumaktan hemen tabiata dikkat çekilir. Her insan doğumundan itibaren tabiatı okur.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesinde Dört Asal Bulunan Sayılar Bu bölümde, bölen kümesinde dört asal bulunan sayıları ele alacağız. Böylece Kur ân-ı Kerîm fihristini tümüyle incelemiş olacağız. Zira Kur ân-ı Kerîm fihristinde

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor.

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Bugün her şeyi sorgulayan genç beyinlere ikna edici cevaplar

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık II Editörler Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar İSLÂM İNANÇ ESASLARI Yazarlar Prof.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

İkiye de üçe de bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

Üçe bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir uyum bulunup bulunmadığını

Detaylı

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir.

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir. ÖRNEKLER DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİLGİSİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE (KADER İNANCI) KONU: KAZA VE KADER İNANCI KADER: Kelime olarak KAZA: Kelime olarak kader; bir şeye gücü kaza, hükmetmek, - Su 100 yetmek, biçimlendirmek,

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

"Ey insanoğlu, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun" (Nisa Süresi :1)

Ey insanoğlu, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun (Nisa Süresi :1) Bu konuda üç görüş vardır? 1- Hz. Havva, Hz. Adem'in Kaburga Kemiğinden Yaratıldı Hz. Havva'nın yaradılışı kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer: "Ey insanoğlu, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

KAİNATTA DÜZENDEN DÜZENE

KAİNATTA DÜZENDEN DÜZENE KAİNATTA DÜZENDEN DÜZENE Çin de bir kelebek kanat çırparsa Teksas ta kasırga olabilir. Meşhur olan bu ifadeyi kaos kuramcıları ifade etmektedir. Bu söz ile, bir kelebeğin kanat hareketinin yüzlerce kilometre

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Kur ân da Hz. Meryem in Adının Geçmesi

Kur ân da Hz. Meryem in Adının Geçmesi Kadının ezildiği, sömürü aracı olarak kullanıldığı bir topluma Yüce Allah Hz. Meryem i anlatıyor. Hz. Meryem, kadını insan yerine koymayan, onun mabedin yanından bile geçmesine izin vermeyen Yahudi din

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Allah

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI.

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI. T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY VE KUR AN ALGISI Ersin KABAKCI Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 W. MONTGOMERY WATT IN VAHİY

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEĞERLER EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Bir milletin ve topluluğun oluşumunda maddi

Detaylı

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ TEFSİR TRİHİ VE USULÜ DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tefsir Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. yet sayısı yüzden az olan surelere verilen

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı