HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI PROFİLLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI PROFİLLERİ"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI PROFİLLERİ Dr.A.Burak KAHRAMAN * ÖZET Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi nde ve Erciyes Üniversitesi nde görev yapan öğretim üyelerinin tüketim alışkanlıkları ile yaşam tarzları profillerini incelemektir. Bu çerçevede örneklemin genel özellikleri (cinsiyet, yaş, doğum yeri), yaşam tarzı (aile, barınma, beslenme, giyim, mobilya, kitle iletişim, boş zamanlar, ulaşım, tatil) ve tüketim alışkanlıkları (gelir, tüketici davranışları, reklam, moda, kredi kartı) konularını içeren anket formları Hacettepe Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerine uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimleyici yöntemle analiz edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Öğretim Üyesi, Tüketim Kültürü, Tüketim Alışkanlığı, Tüketici Davranışları, Yaşam Tarzı ABSTRACT The aim of this study is to investigate the life styles and consumption habits of academic staffs of Hacettepe University and Erciyes University. In this framework, survey questionnaires including the topics of general properties (gender, age, place of birth), life style (family, sheltering, food, clothing, furniture, mass communication, spare time, transportation, holiday) and consumption (income, consumer behavior, advertisement, fashion, credit card) have been applied to the academic personnel of Hacettepe University and Erciyes University. The results were evaluated by conducting the descriptive testing of the survey data. Keywords: Academic Personnel, Consumption of Culture, Consumption Habits, Consumer Manners, Life Style * Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Isparta 1

2 1. Giriş Yaşam tarzı, insanların modern dünyadaki günlük yaşamlarında neyi, niçin yaptıklarını ve yaptıkları şeylerin ne anlama geldiğini anlamada yardımcı olan bir kavramdır. Yaşam tarzı kişiden kişiye değişmekle birlikte, belirli kültürel ortak özelliklere sahip sosyal gruplarda benzer yaşam tarzları oluştuğu görülebilmektedir (Chaney 1999: 14). Yaşam tarzının belirlenmesinde toplumsal yapının kurallarının yanı sıra tüketim kültürünün rolü de önemlidir. İnsanların tüketebilecekleri ürünlerden fazlasının üretilmesi, bu ürünlerin satılma ve tüketilme kaygısını da beraberinde getirmiştir. Küreselleşme sayesinde yapılan aşırı üretim sonucu ürünlerin tüketilebilmesi adına ortaya yeni bir kültürel olgu olarak tanımlayabileceğimiz tüketim kültürü çıkmıştır (Konyar 2000: 19). Öğretim üyelerinin içinde bulundukları tüketim kültüründen etkilenmesi ve yaşam tarzlarını bu doğrultuda şekillendirmesi doğaldır. Bu nedenle öğretim üyelerinin tüketim bağlamı içerisinde yaşam tarzı profillerinin ve tüketim alışkanlıklarının incelenmesi, hem yaşam tarzı kavramına farklı bir bakış açısı getirecek hem de bundan sonraki çalışmalara rehberlik edecektir. Bu araştırmada Hacettepe Üniversitesi nde ve Erciyes Üniversitesi nde görev yapan öğretim üyelerinin genel özellikleri, yaşam tarzı profilleri ve tüketim alışkanlıkları incelenmiştir. Örneklemin yaşam tarzı profilleri ile ilgili olarak aile (medeni durum, nikah türü, çocuk sayısı, vb), barınma (konut türü, büyüklüğü, vb.), beslenme (geleneksel gıdalar, vb.), giyim ve mobilya, kitle iletişim araçlarını kullanma, boş zamanları değerlendirme şekli (spor, müzik, vb.), ulaşım, tatil ile ilgili sorular sorulmuştur. Tüketim alışkanlıkları ile ilgili olarak ise örnekleme ekonomik durum (gelir, harcama payları, vb.), tüketici davranışları, reklam, moda, kredi kartı ile ilgili sorular sorulmuştur. 2. Kavramsal Çerçeve 2.1. Yaşam Tarzı Chaney (1999: 36), yaşam tarzını toplumsal yapıyı oluşturan grupların birbirinden ayrılmasını sağladığı için toplumsal bir harita olarak değerlendirmektedir. Genel anlamda yaşam tarzı kültürel yapılara bağlı olmakla birlikte tüketim bağlamında eşyayı, mekanı ve zamanı kullanış biçimidir (Chaney 1999: 15). Bir kişi nasıl yaşar 2

3 sorusuyla tanımlanır. Yaşam tarzı, bireyin bir tüketim toplumu içinde parasını ve zamanını nasıl harcadığını işaret eder. Bocock (1997: 27), içinde bulunduğumuz sistemin bir tarza sahip olma bilincini yani hem belli bir gruba has belirleyici özellikleri, hem de bireysel seçimleri yansıtabilecek bir alan içinde tüketme gereksinimini arttırdığını belirtmektedir. Bauman (1998: 223) a göre, bireyler belli bir yaşam tarzı seçerek seçtikleri yaşam tarzının tüm zorunlu teçhizatını satın alarak ve o tarza özgü olan eşyalarını sergileyerek seçtikleri grubun üyesi olmaktadırlar. Yaşam tarzlarını geleneksel toplumlardaki kabilelere benzeten Bauman (1998: 224), yalnızca elbise değiştirme, dairesini döşeme ve boş zamanlarını farklı yerlerde geçirme yoluyla kişinin bir kabileden diğerine özgürce dolaşabileceğini de belirtmektedir. Dikeçligil (1980: 95) e göre yaşam tarzı, aile, barınma, beslenme, giyim, eğitim, sağlık, eğlence, ulaşım, haberleşme vb. olmak üzere bütün görünümleri kapsayan ve bu görünümlerin maddi, normatif, davranışsal ve bilişsel boyutlarını ifade eden sosyal statü göstergelerinden biridir. Bu çalışmada yaşam tarzı aile, barınma, beslenme, giyim ve mobilya, kitle iletişim araçlarını kullanma, boş zaman, ulaşım ve tatil başlıkları altında incelenmiştir Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları İktisat bilimi açısından tüketim, tüketici ihtiyaçlarını karşılayan malların ve hizmetlerin kullanılması olarak tarif edilmektedir (Cochrone and Bell 1959: 4). Tüketim kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için tüketim kültürünü oluşturan kültürel değerler ve sembollerin oynadığı rol de göz önünde bulundurulmalıdır. Featherstone (2005: ), tüketim kültürü kavramının günümüz toplumunun anlaşılması açısından merkezi bir yeri olduğunu belirtmektedir. Bu kültürel sistemde mallar tek başına anlama sahip değildir. Baudrillard (1997: 62) ın da belirttiği gibi, tüketim kültürü içerisinde mallar, kültürel değerlerle ve sembollerle değer kazanmakta ya da değer kaybetmektedir. Bu değişimler kültürü yakından etkilemektedir. Bireyler mensup oldukları kültüre göre davranış kalıpları geliştirmektedirler. Böylelikle tüketim kültürü tüketici davranışlarını da biçimlendirmektedir. Tüketici davranışı, bireyin mal ve hizmetleri nereden, nasıl, ne zaman ve kiminle alacağıdır. Tüketici davranışları, bireysel ihtiyaç ve motivasyonlarla birlikte tüketicinin içinde bulunduğu kültürden, sosyal statüsünden, sosyal rollerinden, sosyal gruplardan, sosyal tabakalardan kısacası sosyal çevresinden etkilenir. 3

4 Cinsiyet, yaş, ekoloji (köy ve şehir çevresi) aile üyelerinin meslekleri tüketim davranışlarında önemli belirleyicilerdir (Kocacık 1999: 31). Bourdieu (1984: 101), tüketim davranışını sosyal belirleyenler ile ele alır. Tüketim davranışlarını, onu etkileyen sınıfsal koşulları, sosyal koşulları ve alanlarını şöyle formüle etmiştir; Alışkanlık + Sermaye + Alan = Davranış. Alışkanlık, aileden alınan zihinsel yapılar, sosyal yapının içselleşmesi ve genişletilmesidir. Sermaye, bireyin aileden miras aldığı ve elde ettiği gelir düzeyidir. Alan, sosyal yapının estetik, ekonomik ve politik alanlarıdır. Davranış, tüketici davranışlarını kapsamaktadır. Tüketici davranışının bir karar alma işlemi sonucu ortaya çıktığı görüşünde tüketici, kişisel olarak ele alınmaktadır. Tüketici bu karara varmasında hem pazarlama bileşenleri (siyaset, reklam, ambalaj, dağıtım, fiyat), hem de sosyo-kültürel faktörler ile tüketicinin ihtiyaçları, eğilimleri, kişilik ve kültürel özellikleri etkili olmaktadır (Karabulut 1985, akt. Çiçek 2000: 7). Tüketim kültürü içerisinde bulunan bir toplum üretimden ziyade, medya, reklam ve moda gibi araçların teşviki ile bireylerin tüketime alıştırıldığı, eşyaların sembolik değerinin öne çıktığı ve bu değerlerinde hızla tüketildiği toplum tipidir (Güzel 2001: 39). Tüketim kültürünün etkisiyle eşyaların aşınma yerine, gözden düşerek ve moda dışı kalarak yok olmaları ile kalıcılık ve süreklilik yerine, eğretilik ve geçicilik değerlerinin yüceltilmesi ön plana çıkmaktadır (Bilgin 1993, akt. Çiçek 2000: 75). Tüketim kültüründe görülen unsurlar arasında reklam, moda ve kredi kartları vardır Reklam, Moda ve Kredi Kartı Hızla gelişen pazar ekonomisine bağlı olarak sürekli büyüyen reklam endüstrisi, kamusal dolaşıma sunduğu iletiler aracılığıyla inceden ve kapsamlı bir şekilde gündelik yaşamı kuşatmaktadır (Acar 2002: 12). Reklam genellikle pazarlamanın bir alt bileşeni olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama çalışmalarının önemli bir parçası olarak görülen reklam üreticiden tüketiciye doğru yol alan bir iletişim biçimidir. Malların ve hizmetlerin elde edilebilirliğiyle ve nitelikleriyle ilgili bilgilerin geniş bir kamuya bildirilmesi süreci ve araçlarıdır. Kitlesel medya aracılığıyla yayılan ticari kültürün oluşmasında ve yayılmasında reklam sektörü de büyük katkılarda bulunmuştur. Bocock (1997: 43), tüketimin kapitalizmin devam edebilmesinde önemli bir unsur olduğunu ve üretilen malların satılamamasının kapitalist sistemi zora soktuğunun altını çizer. Bundan yola çıkarak Mc Kendrick, kapitalizmin ürettiği bir kavram 4

5 olan modanın tüketimi daha da hızlandırdığını açıklamaya çalışır. Modanın yapay bir demodelik kavramı aracılığıyla yönlendirilmesinden dolayı insanların eskiden gereksinimlerini satın alırken daha sonra kalite ve beğeni satın almaya kalite ve beğeni satın alırken şimdi nasıl lüks peşinde koşmaya başladıklarını belirtir (Chaney 1999: 26). Simmel (1904, akt. Zorlu 2002: 45) e göre moda ve estetikleşme, modernitenin önemli bir öğesidir. Moda taklit yoluyla bireylere davranış modeli sunar ve taklit yoluyla sosyal bütünleşmeye hizmet eder. Moda ilk önce üst toplumsal katmanlarda yayılır ve onları hızla etkiler. Alt toplumsal katmanlar bir süre sonra üst toplumsal katmanların stillerini taklit ederler. Belirli zaman sonra üst katmanlar bu stilleri terk ederler ve yeni stiller benimserler. Çünkü daha önceki stiller alt tabaka tarafından benimsenmiştir. Bu şekilde bir hareket moda kavramını devamlı olarak canlı tutar. Modanın dolayısıyla tüketim kültürünün canlı tutulabilmesi için de kredi kartları tüketicilerin hizmetine sunulmuştur. Kredi kartı, sahibine belirlenmiş bir limite kadar mal ve hizmet alabilmesi veya nakit çekebilmesini olanaklı kılan bir çeşit banka kartıdır. Kredi kartlarının kısa dönemde eğer doğru kullanılırlarsa bazı avantajları olmaktadır. Kredi kartları kullanıcıların gereksinim duydukları mal ve hizmetleri gelecekte elde edecekleri veya umdukları gelirleri beklemeksizin bu günden karşılama olanağı sağlamaktadır (Yetim 1991: ). Nakit para kullanmadan kredi kartı ile yapılan harcamalar tüketim kültürünün daha da yayılmasına imkan vermektedir. Bireyler ihtiyaçlarını ertelemeden kredi kartlarıyla bankaya kolay bir şekilde borçlanarak tüketim yapabilmektedirler. 3. Metod ve Teknikler Bu çalışma, kullanılan kuramsal çerçeve ve araştırma problemlerine uygun olarak uygulamalı sosyolojik esaslarda yürütülmüştür. Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi nde görev yapan öğretim üyelerinin yaşam tarzı profillerini ve tüketim alışkanlıklarını inceleyen betimleyici bir çalışmadır Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi (Ankara) ve Erciyes Üniversitesi nde (Kayseri) görev yapan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Araştırma evrenini saptamak için Yüksek Öğretim Kurumu nun ilgili sayfasından her iki üniversitede 5

6 görev yapan öğretim üyelerinin sayıları alınmıştır. Erciyes Üniversitesi nde toplam evren büyüklüğü 193, Hacettepe Üniversitesi nde 340 dır. Örneklem seçiminde tesadüfi\rastlantısal örnekleme tekniği kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü, evren büyüklüğü üzerinden %95 güven düzeyinde hesaplanmıştır. Buna göre Erciyes Üniversitesinde toplam 128 kişi, Hacettepe Üniversitesinde ise 180 kişi geçerli örneklem sayısını oluşturmaktadır. Bu araştırmada Hacettepe Üniversitesi nde 205, Erciyes Üniversitesi nde 145 anket uygulanmıştır Veri Toplama Teknikleri Öğretim üyelerinin tüketim alışkanlıkları ile yaşam tarzları profillerini ele alan bu çalışmada, kavramsal ve kuramsal çerçevenin oluşturulmasında var olan yazılı literatüre başvurulmuş; uygulama aşamasında ise nicel verilerin toplanması için öğretim üyelerine anket uygulanmıştır. Araştırmanın birincil temel bilgileri anket tekniği ile elde edilmiş ve betimsel olarak incelenmiştir Veri Analizi Teknikleri Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi nde 205, Erciyes Üniversitesi nde 145 olmak üzere toplam 350 anket uygulanmıştır. Veri analizi kısmında, kapalı uçlu soruların cevapları değiştirilmeden, açık uçlu soruların cevapları anlamlı kavramlar haline getirilerek, sosyal ve fen bilimlerinde ortak kullanılan SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen ham veriler SPSS programına girilerek frekans (f) ve yüzde (%) tablolar ve iki üniversiteye ilişkin tablolar, durum saptamasına yönelik betimsel verilerin analizinde tek yönlü tablolar şeklinde oluşturulmuştur. 4. Bulguların Tartışılması ve Sonuçlar 4.1. Örneklemin Genel Özellikleri Üniversitelere göre dağılım Örneklemin genel özelliği başlığı altında öğretim üyelerinin üniversitelere göre dağılımları, cinsiyet, yaş, doğum yeri ve akademik unvanları gibi betimsel bulgular verilmiştir. Örneklem gurubunun %58.6 sı Hacettepe Üniversitesi nde, %41.4 ü Erciyes Üniversitesi nde görev yapmaktadır. 6

7 Cinsiyet Hacettepe Üniversitesi nden seçilen örneklemin %49.3 ünü erkekler, %50.7 sini kadınlar oluşturmaktadır. Erciyes Üniversitesi nden seçilen örneklemin %79.3 ünü erkekler, %20.7 sini kadınlar oluşturmaktadır. Özellikle Hacettepe Üniversitesi nde kadın akademisyenlerin fazla olması Kıta Avrupa sı ve ABD deki üniversiteler göz önüne alındığında (Mischau 2001, akt. Özdemir: 2006: 76) akademik kariyerde kadın ve erkeğin birbirine eşitlendiğini de göstermektedir Yaş Üniversitelere göre yaş gruplarına baktığımızda Hacettepe Üniversitesi nden seçilen örneklemin en fazla yer aldığı yaş grubunu %23.9 oranıyla yaş grubu oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla (%22.4), (%15.1), (%12.7), (%9.8), (%9.3) ve (%6.8) yaş grubu en son sırada yer almaktadır. Erciyes Üniversitesi nden seçilen örneklemin en fazla yer aldığı yaş grubu tür (%24.8). Bunu sırasıyla (%23.4), (%22.1), (%14.5), (%6.9), (%4.8) ve (%1.4) yaş grupları izlemektedir. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin yaş ortalamaları Erciyes Üniversitesi ne göre daha yüksektir Doğum Yeri Hacettepe Üniversitesi örnekleminin %46.8 i büyük şehir, %22.4 ü şehir, %15.1 i kasaba, %15.1 i köy, %0.5 i ise yurt dışı doğumludur. Erciyes Üniversitesi örnekleminin %32.4 ü büyük şehir, %15.9 u şehir, %13.8 i kasaba, %36.6 sı köy, %0.5 i ise yurt dışı doğumludur. Hacettepe Üniversitesi örnekleminde büyük şehir doğumlular (%46.8) Erciyes Üniversitesi örneklemine göre daha fazladır. Erciyes Üniversitesi örnekleminde köy doğumluların oranı (%36.6) ise Hacettepe Üniversitesi örnekleminden daha fazladır Akademik Unvan Hacettepe Üniversitesi nde görüşülen öğretim üyelerinin, %37.6 sı profesör, %30.7 si doçent, %31.7 si yardımcı doçenttir. Erciyes Üniversitesi nde görüşülen öğretim üyelerinin %29.7 si profesör, %31 i doçent, %39.3 ü yardımcı doçenttir. 7

8 4.2. Yaşam Tarzı Aile Aile bir yaşam tarzı olan kültürün ve ona ilişkin değerlerin yaratılması ve sürdürülmesi için çok önemli bir konuma sahiptir. Aile toplumsal hayatın devamlılığıyla ilgili cinsel ilişkilerin düzenlenmesi, çocukların doğum ve bakımı, karşılıklı sevgi ve güven gibi ekonomik ve sosyal nitelikli temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelmiş kişilerden oluşan en küçük toplumsal birimdir (Fichter 1996: 58). Bu başlık altında her iki üniversitede de görev yapan öğretim üyelerinin evlilik ve aile yapısı ile bunların gösterdiği benzerlikler ve farklılıklara ilişkin betimsel veriler ele alınacaktır. Örneklem grubunun medeni durumu, nikah sözleşmelerinin türü, eşiyle akrabalık durumu, hane nüfusu, çocuk sayısı ve çocuklarını yaşlılık güvencesi olarak görme durumları incelenmiştir Medeni Durum Levi Strauss (1949, akt. Timur 1972: 76) a göre evlilik, gruplar arası dayanışmayı ve ilişkileri pekiştiren bir değişim sistemidir. Böylece bir değişim olarak evlilik, aslında ticaret, dostluk ve bunun gibi diğer ilişkilerin de bulunduğu gruplar arasında görülür. Hacettepe Üniversitesi nde görüşülenlerin %73.7 si evli, %17.1 i bekar, %8.3 ü boşanmış ve %1 inin eşi vefat etmiştir. Hacettepe Üniversitesi nde görev yapan öğretim üyelerinin %62.4 ü yaş aralığında evlenmişken, %11.2 si 34 yaşın üzerinde evlenmiştir. Erciyes Üniversitesi nde görüşülenlerin %89.7 si evli, %6.9 u bekar, %2 sinin eşi vefat etmiş, %1.4 ü boşanmıştır. Erciyes Üniversitesi nde görev yapan öğretim üyelerinin %86.9 u yaş aralığında evlenmişken, %2.8 i 34 yaşın üzerinde evlenmiştir. Evlilik düzen ve istikrarın bir işareti olarak kabul edilirse bu durumun öğretim üyeleri tarafından büyük oranda gerçekleştirildiği söylenebilir (Özdemir 2006: 80). Hacettepe Üniversitesi nde görev yapan öğretim üyelerinin evlilik yaşı Erciyes Üniversitesi nde görev yapanlara göre daha yüksektir. 8

9 Nikah Sözleşmesinin Türü Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %47.3 ü nikah sözleşmelerinin türünü sadece resmi nikah, %26.3 ü hem resmi hem dini nikah olarak belirtmişlerdir. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %17.2 si ise sadece resmi nikah, %72.4 ü nikah sözleşmelerinin türünü hem resmi hem dini nikah olarak belirtmişlerdir. Erciyes Üniversitesi örnekleminin büyük bir kısmı resmi ve dini nikahı bir arada yaptırırken, Hacettepe Üniversitesi nde bu oran daha düşüktür. Yasa (1969, akt. Arıkan 2004: 224), resmi nikahın bir yasa buyruğu olduğu için yerine getirilmeye çalışıldığını, dini nikahın ise dinin gereği olduğu için yerine getirildiğini belirtmiştir. Erciyes Üniversitesi örnekleminin büyük bir kısmı resmi ve dini nikahı bir arada yaptırmışken, Hacettepe Üniversitesi nde bu oranın oldukça düşük olması Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin daha geleneksel bir yapıya sahip olduğunun bir göstergesidir Eşiyle Akrabalık Durumu Eş seçiminin, tamamen serbest olduğu ve kişilerin kendi eğilimlerine bırakıldığı toplumlarda insanların çok azının akrabalarıyla evleneceklerini varsayabiliriz. Timur (1972: 77) un araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye de evli çiftlerin yaklaşık olarak üçte birinin birbirleriyle akraba oldukları görülmektedir. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %72.2 si eşiyle akrabalığının olmadığını, %1.5 i ise eşiyle akrabalığı olduğunu belirtmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %26.3 ü şu anda evli olmadıklarını (bekar, eşleri ölmüş, boşanmış) belirtmişlerdir. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %80 i eşiyle akrabalığının olmadığını, %9.7 si ise eşiyle akrabalığı olduğunu belirtmişlerdir. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %10.3 ü şu anda evli olmadıklarını (bekar, eşleri ölmüş, boşanmış) belirtmişlerdir Hane Nüfusu Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %39 unun hane nüfusu üç kişi, %31.7 si dört kişi, %13.7 si iki kişi, %13.2 si bir kişi, %2.4 ü beş kişidir. Altı kişi ve daha fazla nüfus olan hane bulunmamaktadır. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %49 unun hane nüfusu dört kişi, %21.4 ü üç kişi, %15.9 u beş kişi, %5.5 i iki kişi, %4.8 i bir kişi, %3.4 ü altı kişi ve üstüdür. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinde hane nüfusu üç kişiden oluşanların sayısı en fazladır. Erciyes 9

10 Üniversitesi öğretim üyelerinde ise hane nüfusu dört kişiden oluşanların sayısı en yüksektir. Örneklemin geneli dört kişilik bir haneden oluşmaktadır. Bu da anne baba ve çocukların oluşturduğu çekirdek aile modeline uymaktadır (Kıray 1998: 117, akt. Arıkan 2004: 226) Çocuk Sayısı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %72.7 sinin çocuğu vardır. %10.2 sinin çocuğu yoktur, %17.1 i ise bekardır. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %87.6 sı çocuk sahibidir. %5.5 inin ise çocuğu yoktur, %6.9 u bekardır. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %38.5 inin bir çocuğu, %33.2 sinin iki çocuğu, %1 inin üç çocuğu vardır. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %20 sinin bir çocuğu, %48.3 ünün iki çocuğu, %16.6 sı üç, %2.8 inin dört çocuğu vardır. Sonuçlara bakıldığında Hacettepe Üniversite sinde bir çocuk sahibi olma oranı en fazla iken, Erciyes Üniversitesi nde iki çocuk sahibi olma oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Hacettepe ve Erciyes Üniversitesi nde görev yapan öğretim üyelerinin evlenme yaşlarındaki farklılık çocuk sahipliği noktasında da farklılıklara yol açmıştır. Hacettepe Üniversitesi nde görev yapan öğretim üyelerinin daha geç evlenmiş olması çocuk sayısının daha düşük olmasına neden olmuştur. Kavuncu (1998:92) da evlilik yaşı yükseldikçe, doğurganlığın azaldığını belirtmiştir Çocuklarını Yaşlılık Güvencesi Olarak Görme Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %62 si çocuklarını yaşlılık güvencesi olarak görmemekte, %10.7 si çocuklarını yaşlılık güvencesi olarak kabul etmektedirler. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin ise %50.3 ü çocuklarını yaşlılık güvencesi olarak görmemekte, %37.2 si çocuklarını yaşlılık güvencesi olarak kabul etmektedirler. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin çocuklarını yaşlılık güvencesi olarak görme oranları Hacettepe Üniversitesi nde görev yapan öğretim üyelerine oranla daha fazladır. Burada karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Bağımlılık önce çocuğun anne babaya bağımlılığı, yaşlılıkta da anne babanın yetişkin evlatlarına bağımlılığı biçiminde kendisini göstermektedir. Bu durumun olduğu ev ortamı çocuğun ailesel ve komünal değerlerle sosyalleşmesini sağlamaktadır (Kağıtçıbaşı 1999: 143). 10

11 Barınma Barınma, beslenme ve giyinme gibi en temel ihtiyaçlardandır. Bir insanın yatıp, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman olarak tarif edilen konut, esas olarak barınma ihtiyacını karşılayan ve bir takım bölümlerden oluşan mekândır (Ergül 1999: 19). Barınma başlığı altında her iki üniversitede de görev yapan öğretim üyelerinin oturdukları konutun türü, oturdukları evin büyüklüğü ve oturdukları evin mülkiyetine yönelik veriler analiz edilmiştir Oturulan Konutun Türü Dünya sağlık örgütü tarafından konut; kişinin ve ailenin sosyal refahı fiziksel ve ruhsal sağlığı için arzu edilen veya gerek duyulan tüm zorunlu hizmetleri, olanakları, araç ve gereçleri içeren insanların barınmak için kullandıkları fiziksel yapı olarak tanımlanmaktadır (Akarsu 1999: 1). Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %81 i apartman dairesinde, %8.3 ü dubleks evde, %7.8 i tripleks evde, %2.9 u tek katlı müstakil evde oturmaktadır. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %93.1 i apartman dairesinde, %4.1 i dubleks evde, %2.1 i tek katlı müstakil evde, %0.7 si tripleks evde oturmaktadır Oturulan Evin Büyüklüğü Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %59.5 i m 2 arası evde, %17.6 sı m 2 arası evde, %16.6 sı 100m 2 den az bir evde, %6.3 ü 200 m 2 den büyük bir evde oturmaktadır. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %51.7 si m 2 arası evde, %34.5 i m 2 arası evde, %6.9 u 100m 2 den az ve %6.9 u 200 m 2 den büyük bir evde oturmaktadır Oturulan Evin Mülkiyeti Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin, %16.1 i kirada, %3.9 u lojmanda oturduklarını belirtmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %35.6 sı oturduğu evin tapusunun kendisine, %16.1 i eşine, %11.2 si eşi ve kendisine, %10.2 si kendi anne ve babasına, %5.4 ü akrabalarına, %1.5 i eşinin anne ve babasına ait olduğunu belirtmişlerdir. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %24.8 i lojmanda, %22.1 i kirada oturduklarını belirtmişlerdir. %24.1 i oturduğu evin tapusunun kendisine, %13.1 i 11

12 eşine, %6.9 u eşi ve kendisine, %6.9 u kendi anne ve babasına, %1.4 ü akrabalarına, %0.7 si eşinin anne ve babasına ait olduğunu söylemişlerdir Beslenme Beslenme, büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenme vazgeçilmez bir olgudur. Ancak kişilerin yiyeceklerle olan ilişkileri yalnız biyolojik dürtülerle ve yalnız açlık duygusuna direkt tepkiler şeklinde açıklanamaz. İnsanların besin seçim ve tüketim kalıpları fizyolojik olmak yanında sosyal ve psikolojik arzuların doyumuna; gelenek, görenek alışkanlıklarına, eğitimlerine ve ekonomik olanaklarına da bağımlıdır (Hertog 1973, akt. Özdemir 1999: 1). Bu başlık altında her iki üniversitede de görev yapan öğretim üyelerinin yufka, tarhana, reçel gibi geleneksel yiyecekleri temin etme şekli ve evlerinde çoğunlukla tükettikleri yiyeceklerin verileri analiz edilmiştir Geleneksel Yiyecekleri Temin Etme Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %79 u geleneksel yiyecekleri satın almakta, %12.7 si memleketinden getirtmekte, %8.3 ü ise kendisi yapmaktadır. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %49 u geleneksel yiyecekleri satın almakta, %25.5 i memleketinden getirtmekte, %25.5 i ise kendisi yapmaktadır Çoğunlukla Tüketilen Gıdalar Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %56.6 sı evde çoğunlukla taze sebze ve meyve, %26.8 i kuru bakliyat, %8.3 ü dondurulmuş hazır yiyecekler, %3.9 u sucuk, pastırma, kavurma, %2.4 ü kırmızı et, %1.5 i salam, sosis ve jambon, %0.5 i beyaz et tüketmektedir. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %38.6 sı evde çoğunlukla taze sebze ve meyve, %35.9 u kuru bakliyat, %15.2 si dondurulmuş hazır yiyecekler, %6.2 si kırmızı et, %4.1 i sucuk, pastırma, kavurma tüketmektedir Giyim ve Mobilya Benliğin kimliğin ve bireyselliğin dış dünyada anlatılması en çok kılık kıyafet aracılığı ile yapılmaktadır. Böyle olunca giyim önemli bir toplumsal statü göstergesi, kendini ifade etmenin ve vücudu sergilemenin temel bir aracı olarak belirmektedir. Giysi ayrılmaz bir şekilde özneleşme ilkesi, bir yaşam tarzıdır 12

13 (Bayart 1999: 190). Bu başlık altında her iki üniversitede görev yapan öğretim üyelerinin giyim ve mobilya tercihlerini yaparken dikkat ettikleri unsurlara yönelik veriler analiz edilmiştir Giyim Tercihi Giysiler geçmişte ve günümüzde karakterin bir göstergesi sayılamaktadır ve yabancı bir kişinin karakterini üzerindeki giysilerden çıkarabilmek mümkündür (Sennett 2002: 239). Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %69.3 ü giyiminde ihtiyaçlarını karşılamasına, %14.6 sı statüsüne uymasına, %7.3 ü zevkine uygun olmasına, %6.8 i modaya uygunluğuna, %1.5 i dayanıklı olmasına, %0.5 i ucuz olmasına dikkat etmektedir. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden giyiminde geleneklerin rol oynadığını belirten öğretim üyesi bulunmamaktadır. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %65.5 i giyiminde ihtiyaçlarını karşılamasına, %14.5 i statüsüne uymasına, %6.2 si modaya uygunluğuna, %4.8 i geleneklere uygunluğuna, %3.4 ü dayanıklı olmasına, %3.4 ü zevkine uygun olmasına, %2.1 i ucuz olmasına dikkat etmektedir. Her iki üniversite de görev yapan öğretim üyeleri giyimlerinin en fazla dikkat ettikleri şeyin ihtiyaçlarını karşılaması olduğu görülmektedir Mobilya Tercihi Miller (1987: 124) in de işaret etti gibi özellikle yaşam tarzını belirleyen imgelerin eşyalara ve maddi nesnelere bağlandığı günümüz dünyasında eşyalar artık her zamankinden daha güçlü biçimde kimlik meselesinin kurgulandığı ve sağlamlaştırıldığı odak noktaları haline gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle tüketicinin bir eşyayı ve onun taşıdığı anlamı kullanış şekli tüketim alışkanlıklarının toplumsal dinamiklerinin araştırılmasında ve tüketici kimliklerinin ve toplumsal ilişkilerinin incelenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Mobilyada dikkat edilen özellik sorusuna Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %71.2 si ihtiyaçlarını karşılamasına, %9.8 i dayanıklı olmasına, %6.8 i statüsüne uygunluğuna, %6.8 i zevkine uygunluğuna, %2.9 u modaya uygunluğuna, %1.5 i markalı olmasına, %1 i geleneklere uygunluğuna cevabını vermiştir. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %68.3 ü ihtiyaçlarını karşılamasına, %16.6 sı dayanıklı olmasına, %4.1 i geleneklere uygunluğuna, 13

14 %3.4 ü modaya, %3.4 ü statüsüne uygun olmasına, %3.4 ü zevkine uygun olmasına dikkat etmektedir Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Kitle iletişimi, profesyonel iletişimcilerin geniş heterojen ve farklılaşmış izleyicileri çeşitli yollardan etkilemek için amaçlanan anlamları yaratmak üzere ileti oluşturmak, iletileri yaygın hızlı ve sürekli bir biçimde dağıtmak üzere mekanik kitle iletişim araçlarını kullanmayı içermektedir. Kitle iletişiminde kullanılan araçlara kitle iletişim araçları adı verilir. Kitle iletişim araçları denildiğinde, toplumdan topluma değişebilen yoğunluk ve düzlemde kullanılan gazete, dergi, kitap, gibi, basılı yayınlar, radyo ve televizyon gibi elektromanyetik olarak çalışan araçlar ile sinema plak ses ve görüntü bantları ses ve görüntü disketleri ve bir boyutuyla bilgisayar anlaşılmaktadır (Defleur and Dennis 1981, akt. Gürdal 2003: 1). Bu başlık altında her iki üniversitede görev yapan öğretim üyelerinin düzenli gazete almaları, tercih ettikleri gazete, gazetede öncelikli olarak okudukları konular, düzenli televizyon izleme, tercih ettiği televizyon kanalı, televizyonda tercih ettiği program ve televizyonun yaşam tarzına etki ettiği konulara ait veriler analiz edilmiştir Düzenli Gazete Alma Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %66.3 ü, Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %59.3 ü düzenli olarak gazete aldıklarını belirtmişlerdir Tercih Edilen Gazete Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin %39.5 i Cumhuriyet Gazetesini, %37.1 i Hürriyet Gazetesini, %11.7 si Milliyet Gazetesini, %3.4 ü Radikal Gazetesini, %2.4 ü Sabah Gazetesini, %1 i Vatan Gazetesini, %0.5 i Posta, %0.5 i Birgün Gazetelerini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinin %31 i Milliyet Gazetesini, %15.9 u Hürriyet Gazetesini, %9.7 si Sabah Gazetesini, %6.2 si Zaman Gazetesini, %4.8 i Cumhuriyet Gazetesini, %4.8 i Yeniçağ Gazetesini, %2.1 i Tercüman Gazetesini, %1.4 ü Akşam Gazetesini, %1.4 ü Yeni Şafak Gazetesini, %0.7 si Posta Gazetesini, %0.7 si Radikal Gazetesini, %0.7 si Ortadoğu Gazetesini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Hacettepe 14

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ (Isparta Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ MEYREM

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 111

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 111 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 111 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ ve İNTERNETTEKİ TÜKETİM EĞİLİMLERİ Zühal CANKORKMAZ* Özet Bilgi iletişim

Detaylı

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 1-26 Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 DOI NO: 10.5578/JSS.7928 Ömer Aytaç 2 M. Çağlar Kurtdaş 3 Özet Sağlık- hastalık

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ. HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr.

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ. HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr. İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE TURİZM EKONOMİSİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Nagihan Oktayer Yard. Doç. Dr. Nazan Susam Dr. Murat Çak YAYIN NO: 2007-69 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır.

Detaylı

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gökçe Bahar ERCAN

Detaylı

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI MÜGE ELDEN, Ph.D. elden@iletisim.ege.edu.tr Ege University (Turkey) Abstract

Detaylı

FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA

FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA İş ve Hayat Finansallaşan Türkiye EkonomisindeTüketim ve Borçlanma FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA Arş. Gör. Banu KARAKAŞ Gazi Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Detaylı

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özdemir YAVAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Bitirme Projesi Nursel YILMAZ ANKARA,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

GENÇLĠK VE POSTMODERN KĠMLĠK ÖRÜNTÜLERĠ- ÜNĠVERSĠTE GENÇLĠĞĠNĠN SOSYOLOJĠK PROFĠLĠ (ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMASI)

GENÇLĠK VE POSTMODERN KĠMLĠK ÖRÜNTÜLERĠ- ÜNĠVERSĠTE GENÇLĠĞĠNĠN SOSYOLOJĠK PROFĠLĠ (ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMASI) GENÇLĠK VE POSTMODERN KĠMLĠK ÖRÜNTÜLERĠ- ÜNĠVERSĠTE GENÇLĠĞĠNĠN SOSYOLOJĠK PROFĠLĠ (ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMASI) Vehbi Bayhan ÖZET Üniversite gençliği, gelecekte üstleneceği görevlerle toplumun üst sosyal

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ i T.C. İNONÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ve SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ DOKTORA TEZİ FEYZA SEVİNDİK HALK

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

Rapor No: 2013/01 Kasım 2013. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya. Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR

Rapor No: 2013/01 Kasım 2013. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya. Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR Rapor No: 2013/01 Kasım 2013 Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ: İKİNCİ VARDİYA Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç.

Detaylı

İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Özet Seçil Erdoğan* Sığınma aramak amacıyla ülkeden ayrılan Türk vatandaşları, hedef ülke olarak

Detaylı

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI T.C. ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN GELĐŞĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Tezi Hazırlayan Mustafa BOSTANCI Tezi Yöneten Doç.

Detaylı

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ ELİF

Detaylı

BAŞLIK: TĐYATRO TALEBĐNĐ BELĐRLEYEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET

BAŞLIK: TĐYATRO TALEBĐNĐ BELĐRLEYEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET i YAZAR ADI-SOYADI: YASĐN ACAR BAŞLIK: TĐYATRO TALEBĐNĐ BELĐRLEYEN FAKTÖRLERĐN ANALĐZĐ ÖZET Bu çalışmada tiyatroya gelen izleyicinin profili ve tiyatro talebini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu

Detaylı

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Kişisel Bakım Olgusu ve Kişisel Bakım Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutum ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Nilgün SARIKAYA Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı