KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK"

Transkript

1 KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

2 Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar araştırmaları ile başlamakta, satış sonrası hizmetlerle devam etmektedir. Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, malların, hizmetlerin ve düşüncelerin oluşturulması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir.

3 Pazarlama Araştırması Pazarlama konusunda herhangi bir problemin belirlenmesi ve belirlenen bu problemin çözülmesi amacına yönelik ve bilimsel yönteme uygun geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve gerekli önerilerde bulunulmasıdır. Pazar araştırmalarında veriler, üç yöntemle elde edilir. Bunlar; anket, deney ve gözlem yöntemleridir.

4 Pazarlama araştırmalarında iki tür veri toplanır. 1.Birinci El Veri: doğrudan araştırma grubundan toplanan verilerdir. 2. İkinci El Veriler: daha önce yapılmış araştırma sonuçlarını içeren üniversiteler,türkiye İstatistik Kurumu gibi kuruluşların yaptıkları araştırmalar sonucu hazırladıkları basılı materyallerdir.

5 Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi Pazar, basit anlamda mal veya hizmetlerin alınıp satıldığı yerdir. Günümüzde alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmesinin gerekmediği pazarlar da bulunmaktadır. Menkul kıymetler borsası gibi.. Pazar, temelde tüketiciler pazarı, örgütsel Pazar ve uluslar arası Pazar biçiminde 3 şekilde incelenir. Bunların yanında bir de global pazarlama da vardır ki bütün dünyayı tek bir Pazar olarak görüp, tüm pazara mal sunma çaba ve düşüncelerini içeren pazarlama anlayışıdır.

6 Pazarlamanın Çerçevesi Pazarlama yöntemi açısından kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen değişkenler vardır. Kontrol edilebilir değişkenler; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma ile ilgili eylemleri kapsayan pazarlama karmasıdır. Kontrol edilemeyen değişkenler; kültürel ve sosyal çevre, firmanın kaynak ve amaçları, mevcut coğrafik yapı, ekonomik çevre, politik ve yasal çevre olarak ifade edilir.

7 ÜRÜN Ürün, bir istek veya ihtiyacı karşılamak üzere, bir pazara sunulan fiziki ürün veya hizmet, düşünce ve bilgi gibi fiziki olmayan herhangi bir değerdir. Tüketici bir malı satın alırken, aslında sadece o malı değil, o maldan elde etmeyi umduğu yararları da satın almaktadır. Deterjan satın alan bir tüketici, deterjanın kimyasal özellikleriyle değil, onun temizlik sorununa ne ölçüde çözüm getirdiği ile ilgilenmektedir.

8 Tüketim malları 4 grupta incelenmektedir. A. Kolayda Mallar: tüketicilerin sık satın aldığı ve alırken pek fazla çaba harcamadıkları, kolayca pek çok yerde bulabildikleri mallardır. B. Beğenmeli Mallar: tüketicilerin fiyat, kalite modaya uygunluk gibi faktörleri değerleyerek, karşılaştırmalı olarak satın aldıkları mallardır. C. Özellikli Mallar: tüketicilerin satın almadan önce ve satın alırken özellikleri ile ilgili bilgi toplamak için yoğun çaba harcadıkları mallardır. D. Aranmayan Mallar: tüketicilerin satın almak için özel çaba sarf etmedikleri, ama bir şekilde ihtiyaç duyulan ürünlerdir. Örneğin;mezar taşı..

9 FİYAT Mal veya hizmetin mübadele değeri olarak fiyat, bir pazarlama değişiminde ürünler için istenen para miktarıdır ve maliyetleri kapsadıktan sonra bir miktar da kar payını içerir. Bir ürünün fiyatlaması genel olarak üç şekilde yapılır. Maliyete dayalı fiyatlama: ürünün maliyeti üzerine belli bir kar konarak fiyat belirleme Talebe dayalı fiyatlama: tüketicilerin ilgili ürüne ödemeye istekli olabilecekleri bir fiyat belirleme Rekabete dayalı fiyatlama: rekabet koşullarını dikkate alarak fiyat belirleme

10 DAĞITIM KANALLARI Dağıtım kavramı, işletmeler tarafından üretilen ve fiyatı konan malların üretim noktasından satış noktasına getirilmesini içerir. Dağıtım kanalı ise, mal veya hizmetlerin üreticiden tüketiciye giderken izledikleri yola verilen genel addır. Dağıtım eylemini pazarlama yönetiminin bizzat kendisinin üstlenmesine ve böylece ürünlerin tüketicilere üretici tarafından ulaştırılmasına doğrudan dağıtım denir. Aracılardan yararlanılarak gerçekleştirilen dağıtım ise dolaylı dağıtım olarak bilinir.

11 TUTUNDURMA Tüketicinin ürünü benimsemesi veya ürün hakkında olumlu bir düşünceye kavuşturulması, üretilen mal veya hizmetlerin satışının sağlanması ve giderek artırılması için yapılan tüm çabalara tutundurma denir. Tutundurma kararları 4 başlıkta incelenmektedir. Reklam, Halkla ilişkiler, Yüz yüze satış Satış özendirme

12 Reklam Belirli bir kaynak tarafından malların, hizmetlerin veya düşüncelerin para karşılığında iletişim araçları vasıtasıyla, tarif edilerek duyurulmasıdır. Reklamın en önemli avantajı çok büyük kitlelere kolayca ulaşabilmesidir. Fakat bir reklam kampanyasına başlamak oldukça pahalıdır. Diğer bir dezavantajı da reklam doğrudan bir geri bildirim sağlamaz. Kısıtlı düzeyde yapılan reklam satışları arttırmaz. Reklam miktarı arttıkça satışlarda artmaya başlar. Belli bir noktadan sonra ise reklam miktarındaki artış satışları değiştirmez.

13 Halkla İlişkiler Bir ürün, hizmet veya kuruluşa olan talebi yüz yüze olmayan bir şekilde uyarmak için, bunlar hakkında sponsor tarafından bir bedel ödemeksizin, yazılı basında ticari değeri olan haberlerin çıkarılmasının sağlanması veya radyo, TV ve sahnede olumlu tutumlar ve duyumlar elde edilmesidir.

14 Yüz yüze satış Yüz yüze esasına dayalı satışı gerçekleştirme amacına yönelik bir sunuş şekli olarak tanımlanmaktadır.

15 Satış Özendirme/teşviki Satış teşviki; reklam, yüz yüze satış ve halkla ilişkiler dışında kalan ve genellikle süreklilik göstermeyen fuarlara katılım, sergiler gibi kısa dönemde satın almayı teşvik edici satış çalışmasıdır. Satış geliştirme amaçları: Markanın, ürünün ve hizmetinin farkında olunmasını sağlamak Marka bağlılığı oluşturmak Rakiplerden farklılaşmak Mevsimlik vb. satış dengesizliklerini gidermek Dağıtım kanallarını cesaretlendirip, stok düzeyini geliştirmek.

16 YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Yeşil pazarlama: Pazarlama eylemleri geliştirilirken çevrenin korunması, ambalaj vb. atıklarda dönüştürülebilir malzemenin kullanılmasını öngören bir uygulamadır. Sosyal pazarlama: ürün planlama, fiyatlandırma, iletişim, dağıtım ve Pazar araştırması gibi araçlardan yararlanarak sosyal fikirlerin kabul edilmesini kolaylaştıracak programların tasarlanması, uygulanması ve kontrolüdür. Kitlesel pazarlama: bir tek ürünü, tüm alıcılara, toplu üretip, seri olarak dağıtıp, kitlesel tutundurma üzerine kurulu kilesel pazarlama çalışmasıdır.

17 ELEKTRONİK TİCARET Mal veya hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağaları üzerinden yapılamasıdır. E-ticaretin işletmelere en önemli yararının maliyet ve hız olduğu söylenebilir. Bunu yanında pazarlama etkinliklerinin çok geniş bir alana yaygınlaştırılabilmesi ve hedef Pazar ile interaktif iletişim diğer yararlar olarak sıralanabilir.

18 İÇSEL PAZARLAMA Firma faaliyetlerini gerek iç, gerek dış müşterilerinin tatminini sağlayacak şekilde organize etmek, nihai firma misyonuna ulaşmak amacıyla, yetenekli personeli istihdam ve muhafaza etmek, firmanın tüm çalışanlarının içsel iletişimi ve motive edici diğer unsurları kullanarak, dış müşteri tatminini sağlamaya yöneliktir.

19 AMACA YÖNELİK PAZARLAMA İşletmenin sosyal bir konu, dava veya fikre destek olduğunu, pazarlama mesajlarında işlemesi ve bu süre içerisinde elde edilen satış gelirlerinin bir bölümünü bu sosyal konu, fikir veya davanın gerçekleşmesinde çaba gösteren tarafa bağışlamasıdır.

20 NİŞ PAZARLAMA Bir pazarın demografik, coğrafik faktörler gibi belli ölçütlere göre bölümlendirilmesi sonucu elde edilen Pazar bölümlerinin, daha alt türdeş gruplara ayrılmasıyla ortaya çıkan Pazar bölümüne niş pazarlama denir. Örneğin; CNN sadece haber sunan bir kanal olarak niş pazarlama uygulamasıdır.

21 DOĞRUDAN PAZARLAMA Herhangi bir yerden ölçülebilir bir tepkiye veya faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek amacıyla bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan, etkileşimli bir pazarlama sistemidir.

22 SON

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA

PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN TUTUNDURMA Evlilik yıl dönümü için ne alsam hangi mağazandan alsam gibi çok ciddi bir konuda bunalım yaşıyor. BU ADAM NEYE KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORIYOR NE YAPMALIYIM?

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU Öğr.Gör.Şule KIYCI 1 DÖRÜDÜNCÜ HAFTA 2 Pazarlama Karması MAMUL Çeşitlilik Kalite Tasarım Özellikler Marka Ambalaj Hizmetler Garantiler FĐYAT Đndirimler ve Krediler Ödeme Şekli

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

15.03.2013 PAZARLAMA. 1. Pazarlama satış değildir. 2. Pazarlama şirketin bir. değildir.

15.03.2013 PAZARLAMA. 1. Pazarlama satış değildir. 2. Pazarlama şirketin bir. değildir. PAZARLAMA Pazarlama Ne Değildir? 1. Pazarlama satış değildir. 2. Pazarlama şirketin bir bölümü değildir. 1 PAZARLAMA / SATIŞ Pazarlama Müşterinin satın alma kararı Satış PAZARLAMA Hedeflediğiniz müşteri

Detaylı

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, Sayı:1, 2008 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Aypar T. Uslu Mehmet

Detaylı

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma Müge BALSÖZ Ankara 2004 T.C.

Detaylı

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION

SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞİMİ VIRTUAL MARKETING MIX COMBINATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.165-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN PAZARLAMAYA ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ İstanbul 2011 T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özel KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 2012 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. Perakendecilik... 4 1.1.

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması

İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2005 / 1 : 69-93 İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması Şenol Hacıefendioğlu * Özet: Bu araştırmada, pazarlamada yeni bir

Detaylı