YASEMĠN ÖZDEMĠR Çevre Yüksek Mühendisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASEMĠN ÖZDEMĠR Çevre Yüksek Mühendisi"

Transkript

1 Aralık, 2011

2 YASEMĠN ÖZDEMĠR Çevre Yüksek Mühendisi EĞĠTĠM : 1998 Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi 2003 Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi TEZLER : Yüksek Lisans : Study of Treatability of Industrial Wastewater Onsite versus Central Treatment Plants Lisans : Ġzmir Ġçme Suyu Kaynakları ve Tahtalı Ġçme Suyu Sisteminin Ġncelenmesi

3 Ġġ HAYATIM: : Kısıkköy Ağaç ve Metal ĠĢleri Küçük Sanayi Sitesi Arıtma Tesisi, Menderes, Ġzmir ( Altyapı Tesisleri Yönetimi Mühendisi ve Arıtma Tesisi ĠĢletme Sorumlusu,Debi = 750 m3/gün ) : ĠZSU Havza Atıksu Arıtma Tesisi, Menderes, Ġzmir ( ÇEVTAġ A.ġ. Firmasına bağlı olarak ĠĢletme Sorumlusu, Debi = m3/gün. ) :

4 ATIKSU ARITMA TESĠSĠ NEDĠR? Atıksuyun, alıcı ortama verilmeden önce, alıcı ortam deģarj standartlarına uygun hale getirilmesi Ģekilde arıtılmasını sağlayan prosesler bütünüdür. Atıksu Arıtma Tesislerinin Amacı: Kirlilik içeren suyun arıtılmasını sağlamak Yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesini önlemek ARITMA YÖNTEMLERĠ FĠZĠKSEL ARITMA KĠMYASAL ARITMA BĠYOLOJĠK ARITMA ĠLERĠ ARITMA

5 ATIKSU ARITMA TC. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TC. ÇEVRE VE ġehġrçġlġk BAKANLIĞI ( 15 temmuz 2011 ) MEVZUAT : Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Atıksuların Kanalizasyon ġebekesine DeĢarj Yönetmeliği

6

7

8

9

10 ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROSES ATIKSUYU GĠRĠġĠ FĠZĠKSEL+KĠMYASAL +BĠYOLOJĠK ARITMA ALICI ORTAM ÇAMUR SUSUZLAġTIRMA YAĞ ALMA

11 İZSU KEMALPAŞA ATIKSU ARITMA TESİSİ

12 KEMALAPAġA YA AĠT EVSEL ATIKSULAR KANALĠZASYON HATTI KEMALPAġA ATT ARITILMIġ SUYUN DEREYE DEġARJI ARTIK, NİF ÇAYI KİRLENMEYECEK

13 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠNE GELEN ATIKSULAR KemalpaĢa ilçe merkezi, Bağyurdu, Armutlu, Ören, Yukarı ve AĢağı Kızılca, Yiğitler, Örnekköy ve Çınarköy yerleģim birimlerinin atıksuları arıtıldığı, Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi dir. AAT GELECEK ATIKSU KAYNAKLARINI KONTROL ETMENİZ VE BİLMENİZ GEREKMEKTEDİR.

14 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisidir; eģdeğer nüfusa göre tasarlanmıģtır. Arıtma kapasitesi 150 lt/sn dir. Arıtma Tesisi, azot, fosfor ve karbon arıtımını birlikte sağlayacak Ģekilde tasarlanmıģtır.

15 By-pass Hattı ARITMA ÜNĠTELERĠ GiriĢ Kaba Izgara Ġnce Izgara Terfi Ġstasyonu Havalandırmalı Kum Tutucu By-pass Hattı Havalandırma havuzları Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı BĠO-P Havuzları BĠO-P Dağıtım Yapısı Son Çökeltim Anaerobik Havuzları Dağıtım Havuz yapısı Son Çökeltim Havuzları Fazla ve Geri Devir Çamuru Pompa Ġstasonu Çamur YoğunlaĢtırma Havuzu ArıtılmıĢ Atıksuyun Dereye DeĢarjı UV Ġle Dezenfeksiyon Santrifüj Dekantör

16

17 ARITMA TESĠSĠ BY-PASS ve GĠRĠġ KAPAĞI BY-PASS ATIKSU ĠLK GĠRĠġĠ ATIKSU ARITMA SĠSTEMĠNE GĠRĠġĠ

18 IZGARA YAPISINA GĠRĠġ BY-PASS ve GĠRĠġ KAPAĞI GiriĢ kapakları By-pass kapağı Atıksu kanal ile sisteme gelmektedir. GiriĢ kapakları Sistemde iki adet giriģ kapağı bir adet by-pass kapağı bulunmaktadır.

19 KABA IZGARA; 50 mm aralıklı, Kaba ızgara Çok tırmıklı, mekanik temizlemeli, döner tiptir, Zaman-seviye kontrollü olarak çalıģacaktır, Kaba atıklar konteynerda biriktirilecektir.

20 ĠNCE IZGARA; 10 mm aralıklı, mekanik temizlemeli, döner tip Ġnce ızgara Zaman kontrollü çalıģacak, Kaba atıklar konteynerda biriktirilerek uzaklaģtırılacaktır.

21 TERFĠ ĠSTASYONU Terfi havuzunda; 5 Adet asıl + 1 adet yedek pompa mevcuttur. Pompalar yaģlandırmalı olarak devreye girecektir. Pompalar 334 m3/h kapasitelidir. DEBĠMETRE

22 HAVALANDIRMALI KUM TUTUCU Atıksu içerisindeki kum ve yağın tutulmasını sağlamaktadır. 2 kanal Ģeklindedir. Gezici köprü Yağ Sıyırıcı Kum pompaları

23 BĠO-P HAVUZLARI Atıksu dağıtım yapısından sonra birbirine paralel 2 havuzdan oluģan Bio-P Havuzlarına gelmektedir. Herbir bölüme birer adet karıģtırıcı monte edilmiģtir. Bio-P tankı anaerobik çalıģacaktır.bu ünitede fermantasyon yolu ile fosfor serbest hale geçecek,aerobik bölgede oluģan bakterilerin parçalayabileceği Ģekle dönüģtürülecektir.

24 DĠFÜZÖR AEROBĠK BÖLÜM ANAEROBĠK BÖLÜM ATIKSU GĠRĠġ BORUSU MĠKSER

25 HAVALANDIRMA HAVUZU Oksidasyon hendeği Ģeklinde bir tanktan oluģmaktadır. NİTRİFİKASYON Nitrosomonas bakterisi 2NH 4 + 3O 2 2NO 2 + 4H + 2H 2 O 2NO 2 + O 2 2NO 3 Nitrobakter DENİTRİFİKASYON NO 3 + 1/3CH 3 OH NO 2 + 1/2 CH 3 OH NO 3 + 5/6CH 3 OH NO 2 + 1/3CO 2 + 2/3H 2 O 1/2NO 2 + 1/2CO 2 + 1/2H 2 O + OH 1/2N 2 + 5/6CO 2 + 7/6H 2 O + OH

26 HAVA HATTI VANASI KONTROL VANASI

27 Atıksu çökeltme tankında çökeltilerek, çamur ve arıtılmıģ su fazı, birbirinden ayrılmaktadır. ÇAMUR SIYIRICILAR

28 TELESKOPĠK VANALAR

29 ULTRASONĠK SEVĠYE ÖLÇER FAZLA ÇAMUR POMPALARI

30 DALGIÇ TĠP AERATÖR

31 ÇAMUR BESLEME POMPALARI

32 Çamur susuzlaģtırma ünitesi olarak Santrifüj dekantör kullanılmaktadır.

33 Savaklardan çıkan sular

34 UV cihazı atıksuyu dezenfekte etmektedir. UV transmisyonu 254 nm dir.

35 TESĠS MÜDÜRÜ ÇEVRE MÜHENDĠSĠ ĠġLETME EKĠBĠ BAKIM ONARIM EKĠBĠ LABORATUVAR EKĠBĠ MALĠ VE ĠDARĠ ĠġLER EKĠBĠ -ÇEVRE MÜHENDĠSĠ -MAKĠNE TEKNĠKERĠ -MAKĠNA MÜHENDĠSĠ -ELEKTRĠK MÜHENDĠSĠ -ÇEVRE MÜHENDĠSĠ -KĠMYAGER -EKONOMĠST -SEKRETER -HĠZMETLĠ -ġoför -ELEKTRĠK TEKNĠKERĠ -MAKĠNA TEKNĠKERĠ -BEKÇĠ -KALĠFĠYE ĠġÇĠ -DÜZ ĠġÇĠ -ELEKTRĠK/ ELEKTRONĠK TEKNĠKERĠ -KALĠFĠYE ĠġÇĠ

36 DÜZ ĠġÇĠ ELEKTRĠK/MEKANĠK TEKNĠSYENLERĠ MÜHENDĠSLER BAKIM-ONARIM LABORATUVAR KARAR VERME EĞĠTĠM VERME

37 AAT ĠġLETĠMĠ BAKIMLAR RAPORLAR EĞĠTĠMLER LABORATUVAR TAKĠP-KAYIT MOTĠVASYON HAFTALIK PTESĠ TOPLANTILARI

38 AAT BAKIMLAR GÜNLÜK BAKIMLAR 15 GÜNLÜK BAKIMLAR AYLIK AYLIK BAKIMLAR BAKIMLAR ÇĠZELGELER SORUMLU KĠġĠ

39 ÜNĠTELERDE BULUNAN EKĠPMANLARININ GÜNLÜK KONTROLLERĠ ÜNĠTE ADI YAPILACAK KONTROL KABA IZGARA Zincir çalıģma kontrolü ĠNCE IZGARA Zincir eksen kontrolü KUM TUTUCU BLOWER Hava filtresi temizliği YARI DAĠRESEL ÇÖKELTĠM SIYIRICISI AEROBĠK HAVUZ Köpük sıyırıcısı kontrolü Tüm halat-zincir sistemleri kontrolü Tüm halat-zincir sistemleri kontrolü HAVALANDIRMA BLOWERLARI Blowerların yağ kontrolü ANAEROBĠK HAVUZ MEKANĠK YOĞUNLAġTIRICI VE BELTPRES GĠRĠġ ÇIKIġ KOMPOZĠT NUMUNE ALMA CĠHAZI Tüm halat-zincir sistemleri kontrolü Gergi tamburu düz satıhları kontrolü Switchlerin ve pistonların kontrolü Hava hortumlarının kontrolü Numune alma yapısı tazikli su ile yıkaması ÜNĠTELERDE BULUNAN EKĠPMANLARININ 15 GÜNLÜK KONTROLLERĠ ÜNĠTE ADI YAPILACAK KONTROL BÜTÜN ÜNĠTELER Otomasyon kontrolü BÜTÜN ÜNĠTELER Akım ölçümlerinin yapılması

40 ÜNĠTELERDE BULUNAN EKĠPMANLARININ AYLIK KONTROLLERĠ YAPILACAK ÜNĠTE ADI KONTROL BÜTÜN ÜNĠTELER Bağlantı-cıvata kontrolü KABA IZGARA Tork Switch Kontrolü KUM TUTUCU Kablo bağlantısı sızdırmazlığı Emniyet stoplarının kontrolü HAVALANDIRMA BLOWERLARI Hava filtresi temizliği KayıĢ gerginlik ayarı Emniyet venit kontrolü POLYELEKTROLĠT HAZIRLAMA ÜNĠTESĠ Hızlı ve yavaģ karıģtırıcıların redüktör yağ seviyesi kontrolü Kuru dozlama burgusunun kontrolü VĠNÇLER Mapa kilit kontrolü Tambur yivleri kontrolü DiĢli ve yataklama kontrolü Halat kılavuzu kontrolü GĠRĠġ ÇIKIġ KOMPOZĠT NUMUNE ALMA CĠHAZI Cihazın hortumunun ve bidonunun temizliği UV UV Lambalarının Bakımı

41

42

43

44 AAT RAPORLAR GÜNLÜK RAPORLAR AYLIK RAPORLAR ARIZA BAKIM RAPORLARI LABORATUVAR

45 ĠZSU KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ ĠZSU KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ GÜNLÜK FAALĠYET RAPORU GÜNLÜK FAALĠYET RAPORU A-GENEL BĠLGĠLER TARĠH Cuma HAVA DURUMU Açık / 36 o C GÜNLÜK DEBĠ (m3/gün) m 3 /gün ENERJĠ TÜKETĠMĠ (kw/gün) kw/gün NEL BĠLGĠLER B-SĠSTEM KONTROL BĠLGĠLERĠ KABA IZGARA ĠNCE IZGARA TERFĠ ĠSTASYONU CS-0201 B Kaba ızgara, zaman rölesine bağlı olarak 30 dakika bekleme 2 dakika çalışma prensine göre otomatik olarak devrededir. Temizlikleri sabah ve gece vardiyasında gerçekleştirildi. CS-0202 B İnce ızgara, zaman rölesine bağlı olarak 30 dakika bekleme 2 dakika çalışma prensine göre otomatik olarak devrededir. Temizlikleri sabah ve gece vardiyasında gerçekleştirildi. DP-0201 A / B / C / D / E / S Dalgıç pompaları yaşlandırmalı olarak otomatik devreye girmektedir. Dalgıç pompaların bulunduğu bölüme Giriş Otomatik Kompozit Numune Alma Cihazı saat 9:00 itibariyle faaliyete başlatıldı. HAVALANDIRMALI KUM ve YAĞ TUTUCU HAVALANDIRMALI KUM ve YAĞ TUTUCU BLOWERLARI BĠO-P HAVUZLARI HAVALANDIRMA HAVUZLARI BLOWER BĠNASI ÇÖKELTĠM HAVUZLARI O3 A Havalandırma Kum ve Yağ Tutucu havuzları devrededir. GP / GP-0303 Kum pompaları otomatik olarak devrededir. OP 0301 Yağ pompası otomatik olarak devrededir. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu A ve B kapağından su girişi düzenlendi. B-1601 A / B / S no lu blowerlar,12 saat aralıkla farklı blower olacak şekilde çalıştırılmaktadır. Gün içerisinde B-1601 S no lu blower, gece ise B-1601 /A no lu blower çalıştırılmıştır. 05 A / B Bio-P havuzları ve SM-0501 / SM-0502 Mikserleri devrededir. Havalandırma dağıtım yapısında B penstok açıktır, 07 B Havalandırma havuzuna atıksu alınmaktadır. Oksijenmetre ve redoksmetrelerin PLC deki ölçümleri kontrol edilmektedir. Havalandırma Havuzu B-1501 A / B / S no lu blowerlar,12 saat aralıkla farklı blower olacak şekilde çalıştırılmaktadır. Gün içerisinde B-1501 B no lu blower, gece ise B-1501 /S no lu blower çalıştırılmıştır. 09 A Çökeltim havuzu faaliyettedir. GERĠ DEVĠR Geri devir ünitesinde DP-1001 A/B/S pompaları yaşlandırmalı olarak çalıştırıldı. DP-1002-A/S fazla çamur pompaları çalıştırılmadı. UV ÇIKIġ Arıtılmış atıksu by-pass kanalından verilmektedir. Kompozit numune alma cihazı probunun sabitleme işlemine kadar kompozit numune alma cihazı devre dışı bırakılmıştır. DEKANTÖR Dekantör çalıştırılmadı.

46 ĠZSU KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ GÜNLÜK FAALĠYET RAPORU C-LABORATUVAR ANALĠZ BĠLGĠLERĠ PARAMETRELER BĠRĠMĠ GĠRĠġ ÇIKIġ SINIR DEĞER KOI mg/l 531,0 41,4 90 AKM mg/l 410,0 18,0 30 ph 7,42 7,02 6,5-10 Top-N mg/l 41,6 10,8 12 Top-P mg/l 5,76 1,82 2 NH 4 -N mg/l - - PARAMETRELER BĠRĠMĠ DEĞER ÇKM I ml/l 140 ÇKM II ml/l - MLSS I mg/l 2548 MLSS II mg/l - D-PERSONEL BĠLGĠLERĠ POZİSYONU MEVCUT AKTİF İZİNLİ AÇIKLAMA ĠġLETME SORUMLUSU Yasemin ÖZDEMĠR PROSES VE LABORATUVAR SORUMLUSU N. Sertaç KAFTAN MEKANĠK SORUMLUSU 1 - ELEKTRĠK/ELEKTRONĠK SORUMLUSU 1 - ELEKTRĠK TEKNĠSYENLERĠ Sinan BAġTAġ Fatih AKIN (Gündüz) MAKĠNE TEKNĠSYENLERĠ Nihat ÇOBANOĞLU (Gece) Ahmet ġenay (Ġzinli) TEKNĠSYEN YARDIMCILARI Ersin KÜÇÜKMORKOÇ (Gece) Yavuz CEYLAN(Ġzinli) Celal ÇELĠK (Gündüz) HĠZMETLĠ Pelin ASLAN TOPLAM 12 E-TESĠS ĠÇĠ YAPILAN ĠġLERĠN BĠLGĠLERĠ 1- Tesise atıksu alımı tüm gün devam etti. 2- Tesiste mekanik ekipmanların manuel olarak kontrolü yapıldı. 3- Kum tutucu ve yağ haznesi temizliği yapıldı. 4- Izgara temizliği yapıldı. 5- Çim sulama iģlemleri yapıldı. 6- Blowerların kayıģ ve yağ kontrolleri yapıldı A Çökeltim havuzu savak ve kanal temizliği yapıldı. 8- Saat: 18:30 da tesis açılıģı gerçekleģtirildi.

47

48 HAVZA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ AYLIK TESĠS ĠÇĠ BĠLGĠLER HAZĠRAN Aylık Ort Debi ( m3/gün) 8064 Parametreler Birimi Aylık Ort Değer Aylık Ort GiriĢ AKM (mg/l) 220 GiriĢ BOI mg/l 180 Aylık Ort ÇıkıĢ AKM (mg/l) 14 ÇıkıĢ BOI mg/l 15 Aylık Ort ÇKM (ml/l) 505 GiriĢ KOI mg/l 591 Aylık Ort MLSS (mg/l) 6591 ÇıkıĢ KOI mg/l 19 Aylık Ort BOI (mg/l) 180 GiriĢ AKM mg/l 220 Havalandırma Havuzu Hacmi ( m3 ) ÇıkıĢ AKM mg/l 14 MLVSS % 70,1 GiriĢ ph 7,74 Aylık Ort Çamur Miktarı ( ton/ay ) 10,76 ÇıkıĢ ph 7,61 Çamurun Ort MLSS ( mg/l ) 9133 ÇKM I ml/l 497 Fazla Çamur Debisi (m3/gün) 41,35 ÇKM II ml/l 513 Çamurun % KM miktarı 23,6 Çamur YaĢı ( Qc) (gün) 40,4 F/M 0,02 SVI 77 SDI 1,3 Aylık Ort GiriĢ AKM (mg/l) MLVSS SĠSTEMDE KALAN AKM Aylık Ort ÇıkıĢ AKM (mg/l) Günlük Giderilmesi Gereken AKM (ton/gün) 0,42 Günlük Atılan Katı Çamur Miktarı (ton/gün) 0,38 Sistemdeki Günlük Kütle Dengesi 0,04 HAVZA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ AYLIK TESĠS ĠÇĠ BĠLGĠLER HAZĠRAN GÜNLÜK GİDERİLMESİ GEREKEN AKM (ton/gün) MLVSS % 70, ,42 AKM GİRİŞ (mg/l) 220 SİSTEMDE KALAN AKM (mg/l) 66 AKM ÇIKIŞ (mg/l) 14 GÜNLÜK ATILAN ÇAMUR MİKTARI (ton/gün) 0,38

49 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ EKĠM-2010 ARIZA RAPORU Arıza Sayısı 1 Arıza Tarihi Onarım Tarihi - Trafo Binası Arızanın Meydana Geldiği Ünite Arıza Açıklaması ve Onarımı Hakkında bilgi Tesiste gün içerisinde farklı saatlerde elektrik kesintileri meydana gelmiş ve jenetratör otomatik olarak devreye girmiştir. Elektrik geldiğinde trafo kendi kendini kurmamıştır. Trafo Binasına gidilerek manuel kurulum yapılmıştır. Trafonun otomatik kendini kurmaması durumu Kontek Firmasına bildirilmiştir.arızanın giderilmesi beklenmektedir Izgara ve Trefi Ġstasyonu A Kanalına ait Kaba Izgara seviye ölçüm cihazının okuma yapmadığı tespit edilmiş ve B kanalı devreye alınarak cihazın kontrolü için Krohne Firmasına bilgi verilmiştir tarihinde Krohne firması yetkili ile gerekli incelemeler yapılmış ve sorun giderilmiştir Havalandırma Havuzu Blowerları B 1501/A no'lu havalandırma havuzu blowerının yağ sızıntısının devam etmesi dolayısyla firmasına tekrar haber verilmiştir.yetkili ITT Flygt Firması tarihinde gelerek yerinde incelemelerde bulunmuş ve blower'ın fazla yağını attığını civata kontrollerini yaparak izlemeye devam edilmesini, durumun değişmemesi neticesinde onarım için geleceklerini ifade etmişlerdir.blower çalıştırılmakta ve halen yağını attığı gözlemlenmektedir. Yetkili firmaya bilgi verilmiştir Izgara ve Trefi Ġstasyonu Çok yağmur nedeniyle gelen katı maddeler B Kanalındaki kaba ızgarada sıkışmaya neden olmuş, kanal değiştirilmiştir ve sorun tespiti için kanala inilmiştir.tırmık aralıklarında daralma olduğu tespit edilmiş ve manivela ile daralan kısımlar açılarak ızgara çalıştırılmıştır. Kanal tekrar devreye alınmıştır Çamur SusuzlaĢtırma CD 1201 A no'lu Dekantör fark hızı arızası vermesi dolayısyla devre dışı bırakılmış ve yetkili Westfalia firmasına haber verilmiştir.

50 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ EKĠM-2010 BAKIM RAPORU Bakım Sayısı Bakım Tarihi Bakımın Yapıldığı Ünite Bakım Açıklaması Çökeltim Havuzu Çökeltim havuzu savakları ve köpük sıyırıcı helezonu temizlendi Çökeltim Havuzu Çökeltim sıyırıcısı ve fırçasının cıvata bağlantı kontrolü yapıldı Kaba Izgara Zincir çalışma kontrolü yapıldı Ġnce Izgara Zincir eksen kontrolü yapıldı Havalandırma Havuzu Blowerı Blowerların cıvata kontrolü yapıldı. Blowerların körüklerinin sıklık kontrolü yapıldı Kum Tutucu Havuzu Blowerları Blowerların cıvata kontrolü yapıldı. Blowerların körüklerinin sıklık kontrolü yapıldı Tüm Tesis Ekipmanlara ait etiketler teslim alınmış ve kod etiketlemelerine başlanmıştır Havalandırma Blowerları B-1501/S no'lu blowerın yağ değişimi yapılmıştır. Çalışma saati saat Izgara ve Terfi Ġst., Blower Binaları, Çamur susuzlaģtırma Monoray vinçlerin boyanmayan kısımları boyanmıştır Çamur SusuzlaĢtırma Dekantör, polimer hazırlama üniteleri ve pompalara ait tüm civatalar kontrol edilerek sıkılmıştır Çamur SusuzlaĢtırma Pompalardan dekantörlere giden tüm borular kontrol edilmiş, gerekli olanlarına ek kelepçeler takılmıştır Tesis GiriĢi Tesis giriş kapısı boyanmıştır Terfi Ġstasyonu/UV Binası Numune alma cihazları temizlik ve bakımları yapıldı Otomasyon Kontrolü Scada ekranındaki değerler ile sahada ölçüm yapan cihaz değerleri karşılaştırıldı Havalandırma Havuzu Blower Binası Düşen aydınlatma lambası yerine takılmıştır Havalandırma Havuzu Havalandırma havuzu hava tahliye boruları kontrol edildi Blower, Terfi Ġstasyonu, Dekantör Binaları Havalandırmalı Kum Tutucu Monoray vinçler çalıştırılarak, kontrol edildi. Kum ve yağ tutucu hazneleri temizlikleri yapıldı.kum pompalarının, giriş ve çıkış kapaklarının cıvataları kontrol edildi. Kum sıyırıcısının ve sıyırıcı köprüsünün cıvataları ve halatları kontrol edildi. Yağ pompasının cıvata kontrolü yapıldı.

51 Rapor Tarihi: / / 2010 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ ARIZA ve ONARIM RAPORU ARIZA ġeklġ MEKANĠK ARIZA ELEKTRĠK ARIZA ÜNĠTE ADI ÜNĠTE YERĠ ARIZA AÇIKLAMASI TARĠHĠ SAATĠ ARIZANIN / / 2010 VARDĠYA SORUMLUSU ARIZA ONARIM ADI / SOYADI TARĠHĠ / / 2010 ĠMZA SAATĠ ONARIM ġeklġ (Malzeme DeğiĢimi Varsa Nereden Alındığı Firma Adı, Telefonu vs.) ONARIM SORUMLUSU ADI / SOYADI ĠMZA

52 VĠDANJÖR KAYIT KONTROL FORMU SIRA NO TARĠH ATIKSUYUN ALINDIĞI ĠġLETME ADI ARAÇ PLAKA NO DÖKÜLEN SU MĠKTARI ARAÇ ġoförünün ADI SOYADI

53 YIL 2010 AY HAZİRAN ABONE NO SAYAÇ ÇARPANI 1,264 ĠZSU KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ HAZĠRAN AYI ELEKTRĠK TÜKETĠMLERĠ SAAT GÜNLER ( T ) ( T1 ) ( T2 ) ( T3 ) ( T4 ) DEMANT (1.6.0) İNDÜKTİF REAKTİF KAPASİTİF REAKTİF Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz TOPLAM SARFĠYAT

54 TARĠH /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ TESĠS ĠÇĠ ANALĠZ DEĞERLERĠ GĠRĠġ SUYU BĠO-P HAVUZU HAVALANDIRMA A HAVALANDIRMA B ÇIKIġ SUYU UV T PH Ç.O U T PH Ç.O U T PH Ç.O U T PH Ç.O U T PH Ç.O U (mg/l) (mv ) (mg/l) (mv ) (mg/l) (mv ) (mg/l) (mv ) (mg/l) (mv ) KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ LABORATUVAR ANALĠZ DEĞERLERĠ TARĠH /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 GĠRĠġ SUYU DEĞERLERĠ HAVALANDIRMA A HAVALANDIRMA B ÇIKIġ SUYU DEĞERLERĠ BOI 5 AKM KOI TOP-N TOP-P NH 4 -N NO 3 SVI ÇKM MLSS SVI ÇKM MLSS BOI 5 AKM KOI TOP-N TOP-P NH 4 -N (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ml/l) (mg/l) (mg/l) (ml/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

55 HALK DĠLĠNDE= BÖCEKLER

56 HAVZA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ LABORATUVAR DENEY SONUÇLARI 2007-EYLÜL KOI TARĠH GĠRĠġ KOI(mg/l) ÇIKIġ KOI(mg/l) ARITMA VERĠMĠ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 AYLIK ORT , GİRİŞ KOİ (mg/l) ÇIKIŞ KOİ (mg/l)

57

58

59 Aralık, 2011

60 Artan nüfus, TEMĠZ SU MĠKTARININ AZALMASI Yüzeysel suların ve yer altı sularının kirlenmesi, Su kaynaklarının düzensiz dağılımı, Periyodik kuraklıklar, Su kaçakları.

61 TEMĠZ SU MĠKTARININ AZALMASI Bu durum insanları su sağlamak için YENİ ve İLERİYE DÖNÜK KAYNAKLAR aramaya yöneltmiģtir, YENİ POLİTİKALAR geliģmiģtir. KİRLETMEMEK ATIKSUYUN GERİ KAZANIMI ARITILMIŞ ATIKSUYUN GERİ KULLANIMI

62

63

64

65

66

67 ArıtılmıĢ atıksuyun geri kullanımı; Kentsel kullanım, Endüstriyel kullanım, Tarımsal kullanım, Yeraltı suyu beslemesi, Su temin edilen kaynakların düzenlenmesi.

68 ArıtılmıĢ atıksuyun kalitesi ile suyun geri kullanım amacına göre istenen su özellikleri birbiriyle uyumlu olmalıdır. ArıtılmıĢ atıksuyun özellikleri, Geri kullanım amaçları için kalite kriterleri, Güvenilirlik, süreklilik, ĠĢletme kolaylığı.

69 Park, rekreasyon alanı, anayolların ve peyzaj alanlarının sulanması, Havuz, fıskiye, yapay Ģelaleler gibi kullanım alanlarına su verilmesi. Turizmde kullanımlar ( Sulama, Görsel amaçlı, Tuvaletlerde. ) ĠnĢaat projelerinde ve toz kontrolünde su kullanımı, Yangın söndürme suyu temini, Tuvaletlerde rezervuarlarda su temini. OLASI ETKĠLERĠ : -Patojenlerin halk sağlığı üzerindeki etkisi, - yüzeysel ve yeraltı sularının kirlenme etkisi

70 Ticari alanlarda ve ofislerde kullanılan suyun % oranındaki kısmının tuvaletlerde tüketildiği bilinmektedir. Ġkinci bir su Ģebekesi Toplumun yararlandığı üçüncü bir Ģebeke; Ġçme suyu Ģebekesi Kanalizasyon Ģebekesi ArıtılmıĢ atıksu Ģebekesi ( ABD Florida Eyaleti, 1977 yılı )

71 Turizmde; Sulama, Görsel amaçlı, Tuvaletlerde. OLASI ETKĠLERĠ : - patojenlerin insan sağlığına etkisi, - ötrofikasyon etkisi, - koku, estetik etkiler. - bakteriyolojik film oluģumu,

72 Endüstrilerde; Soğutma suyu, Kazan besleme suyu, Proses suyu. OLASI ETKĠLERĠ : - Korozyon, - bakteriyolojik film oluģumu, - patojenlerin insan sağlığına etkisi.

73 Tarımsal kullanım su tüketiminin % 72 i kadar bir bölümünü oluģturmaktadır. Önemli bir su korunumu sağlamaktadır. Ġçme Kullanma 16% Sanayi 12% Tarım 72%

74 ArıtılmıĢ atıksuyun sulama amacıyla kullanılmasını avantajları; Sulama suyunu ucuza temin edilmiģ olması, Azot- fosfor, Yer altı suyuna karıģmadan önce arıtma, Kurak geçen mevsimlerde su kaynağı.

75 Atıksuyun sulama amacıyla kullanılmasını dezavantajları; Tıkanma problemi, Toksik etki, Yenilen ürünler için yönetmeliklerin olması, Çevresel olumsuzluklar Psikolojik durum.

76 ArıtılmıĢ atıksular yeraltı suyuna; Yüzeysel püskürtme, Kum filtrasyonu, Doğrudan enjeksiyon.

77 Yer altı suyu beslemenin amaçları; Kıyı alanlarında akifere su giriģimini önlemek, Atıksuyun daha iyi arıtılmasını sağlamak, ArıtılmıĢ suyun depolanmasını sağlamak, Akiferlerin su kapasitesinin arttırılması, Yer altı seviyesindeki düģmeyi önlemek. OLASI ETKĠLERĠ : - patojenlerin insan sağlığına etkisi, - toksik etkileri, - toplam çözünmüģ katı maddeler.

78 Atıksu geri kazanma tekniği yeni bulunmuģ bir yöntem değildir. Geri kazanımın iki tür avantajı bulunmaktadır: Suyun tekrar kullanımından sağlanan ekonomik tasarruf, Dolaylı tasarruf.

79 Dolaylı tasarruf; Su kaynaklarının tüketimini minimize etmek, Su teminini kolaylaģtırmak, Maliyeti düģürmek, Çamur miktarını azaltmak, Prosesler için kolay, hazır, kaliteli su elde etmek, DeĢarj limitlerini daha garantili ve kolay yoldan sağlamak.

80 Sanayi tesisleri: En az su tüketen proseslerin seçilmesi. Bir üniteden çıkan su diğer ünitede kullanılabilir mi? Proseslerde kullanılan hammaddelerin değerlendirilmesi. Kullandığı kimyasalların atıkları da ayrıca dikkate alınmalıdır (asit kostik vb.)

81 ArıtılmıĢ atıksular için kullanım alanları bulunmalı, Endüstrilerde daha az su tüketen prosesler seçilmeli, Toplu taģıma araçlarında devam eden halkı bilinçlendirme çalıģmalarına devam edilmeli, Ġlköğretimden itibaren su bilinci yaygınlaģtırılmalı, Su kaçaklarını minimize etmeğe çalıģılmalı.

82 TEġEKKÜRLER

83 TEġEKKÜRLER

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır.

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ataköy de keyfi yeniden başlıyor... İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüp - İSTANBUL Telefon:

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : 53177711-010.06.02-19242 14.02.2013 Konu : Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı GENELGE (2013/4) Bu Genelge, 4/7/2011

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ İÇİN YER ALTI SUYU VE KUYU SUYU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALIMATI

Detaylı

ASKO MÜDÜRLÜĞÜ. Abonelerle ve yapılan tahsilâtla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: Abone Bilgileri 2006 yılı 2007 Yılı

ASKO MÜDÜRLÜĞÜ. Abonelerle ve yapılan tahsilâtla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: Abone Bilgileri 2006 yılı 2007 Yılı FAALİYET RAPORU 27 - ASKO MÜDÜRLÜĞÜ ASKO MÜDÜRLÜĞÜ İlçemizin su ihtiyacının temini, ev ve işyerlerine kadar sağlıklı bir şekilde iletimi, arızaların giderilmesi, şebekeden kaynaklanan kaçakların azamî

Detaylı

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/

Detaylı