YASEMĠN ÖZDEMĠR Çevre Yüksek Mühendisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASEMĠN ÖZDEMĠR Çevre Yüksek Mühendisi"

Transkript

1 Aralık, 2011

2 YASEMĠN ÖZDEMĠR Çevre Yüksek Mühendisi EĞĠTĠM : 1998 Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi 2003 Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi TEZLER : Yüksek Lisans : Study of Treatability of Industrial Wastewater Onsite versus Central Treatment Plants Lisans : Ġzmir Ġçme Suyu Kaynakları ve Tahtalı Ġçme Suyu Sisteminin Ġncelenmesi

3 Ġġ HAYATIM: : Kısıkköy Ağaç ve Metal ĠĢleri Küçük Sanayi Sitesi Arıtma Tesisi, Menderes, Ġzmir ( Altyapı Tesisleri Yönetimi Mühendisi ve Arıtma Tesisi ĠĢletme Sorumlusu,Debi = 750 m3/gün ) : ĠZSU Havza Atıksu Arıtma Tesisi, Menderes, Ġzmir ( ÇEVTAġ A.ġ. Firmasına bağlı olarak ĠĢletme Sorumlusu, Debi = m3/gün. ) :

4 ATIKSU ARITMA TESĠSĠ NEDĠR? Atıksuyun, alıcı ortama verilmeden önce, alıcı ortam deģarj standartlarına uygun hale getirilmesi Ģekilde arıtılmasını sağlayan prosesler bütünüdür. Atıksu Arıtma Tesislerinin Amacı: Kirlilik içeren suyun arıtılmasını sağlamak Yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesini önlemek ARITMA YÖNTEMLERĠ FĠZĠKSEL ARITMA KĠMYASAL ARITMA BĠYOLOJĠK ARITMA ĠLERĠ ARITMA

5 ATIKSU ARITMA TC. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TC. ÇEVRE VE ġehġrçġlġk BAKANLIĞI ( 15 temmuz 2011 ) MEVZUAT : Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Atıksuların Kanalizasyon ġebekesine DeĢarj Yönetmeliği

6

7

8

9

10 ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROSES ATIKSUYU GĠRĠġĠ FĠZĠKSEL+KĠMYASAL +BĠYOLOJĠK ARITMA ALICI ORTAM ÇAMUR SUSUZLAġTIRMA YAĞ ALMA

11 İZSU KEMALPAŞA ATIKSU ARITMA TESİSİ

12 KEMALAPAġA YA AĠT EVSEL ATIKSULAR KANALĠZASYON HATTI KEMALPAġA ATT ARITILMIġ SUYUN DEREYE DEġARJI ARTIK, NİF ÇAYI KİRLENMEYECEK

13 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠNE GELEN ATIKSULAR KemalpaĢa ilçe merkezi, Bağyurdu, Armutlu, Ören, Yukarı ve AĢağı Kızılca, Yiğitler, Örnekköy ve Çınarköy yerleģim birimlerinin atıksuları arıtıldığı, Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi dir. AAT GELECEK ATIKSU KAYNAKLARINI KONTROL ETMENİZ VE BİLMENİZ GEREKMEKTEDİR.

14 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisidir; eģdeğer nüfusa göre tasarlanmıģtır. Arıtma kapasitesi 150 lt/sn dir. Arıtma Tesisi, azot, fosfor ve karbon arıtımını birlikte sağlayacak Ģekilde tasarlanmıģtır.

15 By-pass Hattı ARITMA ÜNĠTELERĠ GiriĢ Kaba Izgara Ġnce Izgara Terfi Ġstasyonu Havalandırmalı Kum Tutucu By-pass Hattı Havalandırma havuzları Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı BĠO-P Havuzları BĠO-P Dağıtım Yapısı Son Çökeltim Anaerobik Havuzları Dağıtım Havuz yapısı Son Çökeltim Havuzları Fazla ve Geri Devir Çamuru Pompa Ġstasonu Çamur YoğunlaĢtırma Havuzu ArıtılmıĢ Atıksuyun Dereye DeĢarjı UV Ġle Dezenfeksiyon Santrifüj Dekantör

16

17 ARITMA TESĠSĠ BY-PASS ve GĠRĠġ KAPAĞI BY-PASS ATIKSU ĠLK GĠRĠġĠ ATIKSU ARITMA SĠSTEMĠNE GĠRĠġĠ

18 IZGARA YAPISINA GĠRĠġ BY-PASS ve GĠRĠġ KAPAĞI GiriĢ kapakları By-pass kapağı Atıksu kanal ile sisteme gelmektedir. GiriĢ kapakları Sistemde iki adet giriģ kapağı bir adet by-pass kapağı bulunmaktadır.

19 KABA IZGARA; 50 mm aralıklı, Kaba ızgara Çok tırmıklı, mekanik temizlemeli, döner tiptir, Zaman-seviye kontrollü olarak çalıģacaktır, Kaba atıklar konteynerda biriktirilecektir.

20 ĠNCE IZGARA; 10 mm aralıklı, mekanik temizlemeli, döner tip Ġnce ızgara Zaman kontrollü çalıģacak, Kaba atıklar konteynerda biriktirilerek uzaklaģtırılacaktır.

21 TERFĠ ĠSTASYONU Terfi havuzunda; 5 Adet asıl + 1 adet yedek pompa mevcuttur. Pompalar yaģlandırmalı olarak devreye girecektir. Pompalar 334 m3/h kapasitelidir. DEBĠMETRE

22 HAVALANDIRMALI KUM TUTUCU Atıksu içerisindeki kum ve yağın tutulmasını sağlamaktadır. 2 kanal Ģeklindedir. Gezici köprü Yağ Sıyırıcı Kum pompaları

23 BĠO-P HAVUZLARI Atıksu dağıtım yapısından sonra birbirine paralel 2 havuzdan oluģan Bio-P Havuzlarına gelmektedir. Herbir bölüme birer adet karıģtırıcı monte edilmiģtir. Bio-P tankı anaerobik çalıģacaktır.bu ünitede fermantasyon yolu ile fosfor serbest hale geçecek,aerobik bölgede oluģan bakterilerin parçalayabileceği Ģekle dönüģtürülecektir.

24 DĠFÜZÖR AEROBĠK BÖLÜM ANAEROBĠK BÖLÜM ATIKSU GĠRĠġ BORUSU MĠKSER

25 HAVALANDIRMA HAVUZU Oksidasyon hendeği Ģeklinde bir tanktan oluģmaktadır. NİTRİFİKASYON Nitrosomonas bakterisi 2NH 4 + 3O 2 2NO 2 + 4H + 2H 2 O 2NO 2 + O 2 2NO 3 Nitrobakter DENİTRİFİKASYON NO 3 + 1/3CH 3 OH NO 2 + 1/2 CH 3 OH NO 3 + 5/6CH 3 OH NO 2 + 1/3CO 2 + 2/3H 2 O 1/2NO 2 + 1/2CO 2 + 1/2H 2 O + OH 1/2N 2 + 5/6CO 2 + 7/6H 2 O + OH

26 HAVA HATTI VANASI KONTROL VANASI

27 Atıksu çökeltme tankında çökeltilerek, çamur ve arıtılmıģ su fazı, birbirinden ayrılmaktadır. ÇAMUR SIYIRICILAR

28 TELESKOPĠK VANALAR

29 ULTRASONĠK SEVĠYE ÖLÇER FAZLA ÇAMUR POMPALARI

30 DALGIÇ TĠP AERATÖR

31 ÇAMUR BESLEME POMPALARI

32 Çamur susuzlaģtırma ünitesi olarak Santrifüj dekantör kullanılmaktadır.

33 Savaklardan çıkan sular

34 UV cihazı atıksuyu dezenfekte etmektedir. UV transmisyonu 254 nm dir.

35 TESĠS MÜDÜRÜ ÇEVRE MÜHENDĠSĠ ĠġLETME EKĠBĠ BAKIM ONARIM EKĠBĠ LABORATUVAR EKĠBĠ MALĠ VE ĠDARĠ ĠġLER EKĠBĠ -ÇEVRE MÜHENDĠSĠ -MAKĠNE TEKNĠKERĠ -MAKĠNA MÜHENDĠSĠ -ELEKTRĠK MÜHENDĠSĠ -ÇEVRE MÜHENDĠSĠ -KĠMYAGER -EKONOMĠST -SEKRETER -HĠZMETLĠ -ġoför -ELEKTRĠK TEKNĠKERĠ -MAKĠNA TEKNĠKERĠ -BEKÇĠ -KALĠFĠYE ĠġÇĠ -DÜZ ĠġÇĠ -ELEKTRĠK/ ELEKTRONĠK TEKNĠKERĠ -KALĠFĠYE ĠġÇĠ

36 DÜZ ĠġÇĠ ELEKTRĠK/MEKANĠK TEKNĠSYENLERĠ MÜHENDĠSLER BAKIM-ONARIM LABORATUVAR KARAR VERME EĞĠTĠM VERME

37 AAT ĠġLETĠMĠ BAKIMLAR RAPORLAR EĞĠTĠMLER LABORATUVAR TAKĠP-KAYIT MOTĠVASYON HAFTALIK PTESĠ TOPLANTILARI

38 AAT BAKIMLAR GÜNLÜK BAKIMLAR 15 GÜNLÜK BAKIMLAR AYLIK AYLIK BAKIMLAR BAKIMLAR ÇĠZELGELER SORUMLU KĠġĠ

39 ÜNĠTELERDE BULUNAN EKĠPMANLARININ GÜNLÜK KONTROLLERĠ ÜNĠTE ADI YAPILACAK KONTROL KABA IZGARA Zincir çalıģma kontrolü ĠNCE IZGARA Zincir eksen kontrolü KUM TUTUCU BLOWER Hava filtresi temizliği YARI DAĠRESEL ÇÖKELTĠM SIYIRICISI AEROBĠK HAVUZ Köpük sıyırıcısı kontrolü Tüm halat-zincir sistemleri kontrolü Tüm halat-zincir sistemleri kontrolü HAVALANDIRMA BLOWERLARI Blowerların yağ kontrolü ANAEROBĠK HAVUZ MEKANĠK YOĞUNLAġTIRICI VE BELTPRES GĠRĠġ ÇIKIġ KOMPOZĠT NUMUNE ALMA CĠHAZI Tüm halat-zincir sistemleri kontrolü Gergi tamburu düz satıhları kontrolü Switchlerin ve pistonların kontrolü Hava hortumlarının kontrolü Numune alma yapısı tazikli su ile yıkaması ÜNĠTELERDE BULUNAN EKĠPMANLARININ 15 GÜNLÜK KONTROLLERĠ ÜNĠTE ADI YAPILACAK KONTROL BÜTÜN ÜNĠTELER Otomasyon kontrolü BÜTÜN ÜNĠTELER Akım ölçümlerinin yapılması

40 ÜNĠTELERDE BULUNAN EKĠPMANLARININ AYLIK KONTROLLERĠ YAPILACAK ÜNĠTE ADI KONTROL BÜTÜN ÜNĠTELER Bağlantı-cıvata kontrolü KABA IZGARA Tork Switch Kontrolü KUM TUTUCU Kablo bağlantısı sızdırmazlığı Emniyet stoplarının kontrolü HAVALANDIRMA BLOWERLARI Hava filtresi temizliği KayıĢ gerginlik ayarı Emniyet venit kontrolü POLYELEKTROLĠT HAZIRLAMA ÜNĠTESĠ Hızlı ve yavaģ karıģtırıcıların redüktör yağ seviyesi kontrolü Kuru dozlama burgusunun kontrolü VĠNÇLER Mapa kilit kontrolü Tambur yivleri kontrolü DiĢli ve yataklama kontrolü Halat kılavuzu kontrolü GĠRĠġ ÇIKIġ KOMPOZĠT NUMUNE ALMA CĠHAZI Cihazın hortumunun ve bidonunun temizliği UV UV Lambalarının Bakımı

41

42

43

44 AAT RAPORLAR GÜNLÜK RAPORLAR AYLIK RAPORLAR ARIZA BAKIM RAPORLARI LABORATUVAR

45 ĠZSU KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ ĠZSU KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ GÜNLÜK FAALĠYET RAPORU GÜNLÜK FAALĠYET RAPORU A-GENEL BĠLGĠLER TARĠH Cuma HAVA DURUMU Açık / 36 o C GÜNLÜK DEBĠ (m3/gün) m 3 /gün ENERJĠ TÜKETĠMĠ (kw/gün) kw/gün NEL BĠLGĠLER B-SĠSTEM KONTROL BĠLGĠLERĠ KABA IZGARA ĠNCE IZGARA TERFĠ ĠSTASYONU CS-0201 B Kaba ızgara, zaman rölesine bağlı olarak 30 dakika bekleme 2 dakika çalışma prensine göre otomatik olarak devrededir. Temizlikleri sabah ve gece vardiyasında gerçekleştirildi. CS-0202 B İnce ızgara, zaman rölesine bağlı olarak 30 dakika bekleme 2 dakika çalışma prensine göre otomatik olarak devrededir. Temizlikleri sabah ve gece vardiyasında gerçekleştirildi. DP-0201 A / B / C / D / E / S Dalgıç pompaları yaşlandırmalı olarak otomatik devreye girmektedir. Dalgıç pompaların bulunduğu bölüme Giriş Otomatik Kompozit Numune Alma Cihazı saat 9:00 itibariyle faaliyete başlatıldı. HAVALANDIRMALI KUM ve YAĞ TUTUCU HAVALANDIRMALI KUM ve YAĞ TUTUCU BLOWERLARI BĠO-P HAVUZLARI HAVALANDIRMA HAVUZLARI BLOWER BĠNASI ÇÖKELTĠM HAVUZLARI O3 A Havalandırma Kum ve Yağ Tutucu havuzları devrededir. GP / GP-0303 Kum pompaları otomatik olarak devrededir. OP 0301 Yağ pompası otomatik olarak devrededir. Havalandırmalı kum ve yağ tutucu A ve B kapağından su girişi düzenlendi. B-1601 A / B / S no lu blowerlar,12 saat aralıkla farklı blower olacak şekilde çalıştırılmaktadır. Gün içerisinde B-1601 S no lu blower, gece ise B-1601 /A no lu blower çalıştırılmıştır. 05 A / B Bio-P havuzları ve SM-0501 / SM-0502 Mikserleri devrededir. Havalandırma dağıtım yapısında B penstok açıktır, 07 B Havalandırma havuzuna atıksu alınmaktadır. Oksijenmetre ve redoksmetrelerin PLC deki ölçümleri kontrol edilmektedir. Havalandırma Havuzu B-1501 A / B / S no lu blowerlar,12 saat aralıkla farklı blower olacak şekilde çalıştırılmaktadır. Gün içerisinde B-1501 B no lu blower, gece ise B-1501 /S no lu blower çalıştırılmıştır. 09 A Çökeltim havuzu faaliyettedir. GERĠ DEVĠR Geri devir ünitesinde DP-1001 A/B/S pompaları yaşlandırmalı olarak çalıştırıldı. DP-1002-A/S fazla çamur pompaları çalıştırılmadı. UV ÇIKIġ Arıtılmış atıksu by-pass kanalından verilmektedir. Kompozit numune alma cihazı probunun sabitleme işlemine kadar kompozit numune alma cihazı devre dışı bırakılmıştır. DEKANTÖR Dekantör çalıştırılmadı.

46 ĠZSU KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ GÜNLÜK FAALĠYET RAPORU C-LABORATUVAR ANALĠZ BĠLGĠLERĠ PARAMETRELER BĠRĠMĠ GĠRĠġ ÇIKIġ SINIR DEĞER KOI mg/l 531,0 41,4 90 AKM mg/l 410,0 18,0 30 ph 7,42 7,02 6,5-10 Top-N mg/l 41,6 10,8 12 Top-P mg/l 5,76 1,82 2 NH 4 -N mg/l - - PARAMETRELER BĠRĠMĠ DEĞER ÇKM I ml/l 140 ÇKM II ml/l - MLSS I mg/l 2548 MLSS II mg/l - D-PERSONEL BĠLGĠLERĠ POZİSYONU MEVCUT AKTİF İZİNLİ AÇIKLAMA ĠġLETME SORUMLUSU Yasemin ÖZDEMĠR PROSES VE LABORATUVAR SORUMLUSU N. Sertaç KAFTAN MEKANĠK SORUMLUSU 1 - ELEKTRĠK/ELEKTRONĠK SORUMLUSU 1 - ELEKTRĠK TEKNĠSYENLERĠ Sinan BAġTAġ Fatih AKIN (Gündüz) MAKĠNE TEKNĠSYENLERĠ Nihat ÇOBANOĞLU (Gece) Ahmet ġenay (Ġzinli) TEKNĠSYEN YARDIMCILARI Ersin KÜÇÜKMORKOÇ (Gece) Yavuz CEYLAN(Ġzinli) Celal ÇELĠK (Gündüz) HĠZMETLĠ Pelin ASLAN TOPLAM 12 E-TESĠS ĠÇĠ YAPILAN ĠġLERĠN BĠLGĠLERĠ 1- Tesise atıksu alımı tüm gün devam etti. 2- Tesiste mekanik ekipmanların manuel olarak kontrolü yapıldı. 3- Kum tutucu ve yağ haznesi temizliği yapıldı. 4- Izgara temizliği yapıldı. 5- Çim sulama iģlemleri yapıldı. 6- Blowerların kayıģ ve yağ kontrolleri yapıldı A Çökeltim havuzu savak ve kanal temizliği yapıldı. 8- Saat: 18:30 da tesis açılıģı gerçekleģtirildi.

47

48 HAVZA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ AYLIK TESĠS ĠÇĠ BĠLGĠLER HAZĠRAN Aylık Ort Debi ( m3/gün) 8064 Parametreler Birimi Aylık Ort Değer Aylık Ort GiriĢ AKM (mg/l) 220 GiriĢ BOI mg/l 180 Aylık Ort ÇıkıĢ AKM (mg/l) 14 ÇıkıĢ BOI mg/l 15 Aylık Ort ÇKM (ml/l) 505 GiriĢ KOI mg/l 591 Aylık Ort MLSS (mg/l) 6591 ÇıkıĢ KOI mg/l 19 Aylık Ort BOI (mg/l) 180 GiriĢ AKM mg/l 220 Havalandırma Havuzu Hacmi ( m3 ) ÇıkıĢ AKM mg/l 14 MLVSS % 70,1 GiriĢ ph 7,74 Aylık Ort Çamur Miktarı ( ton/ay ) 10,76 ÇıkıĢ ph 7,61 Çamurun Ort MLSS ( mg/l ) 9133 ÇKM I ml/l 497 Fazla Çamur Debisi (m3/gün) 41,35 ÇKM II ml/l 513 Çamurun % KM miktarı 23,6 Çamur YaĢı ( Qc) (gün) 40,4 F/M 0,02 SVI 77 SDI 1,3 Aylık Ort GiriĢ AKM (mg/l) MLVSS SĠSTEMDE KALAN AKM Aylık Ort ÇıkıĢ AKM (mg/l) Günlük Giderilmesi Gereken AKM (ton/gün) 0,42 Günlük Atılan Katı Çamur Miktarı (ton/gün) 0,38 Sistemdeki Günlük Kütle Dengesi 0,04 HAVZA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ AYLIK TESĠS ĠÇĠ BĠLGĠLER HAZĠRAN GÜNLÜK GİDERİLMESİ GEREKEN AKM (ton/gün) MLVSS % 70, ,42 AKM GİRİŞ (mg/l) 220 SİSTEMDE KALAN AKM (mg/l) 66 AKM ÇIKIŞ (mg/l) 14 GÜNLÜK ATILAN ÇAMUR MİKTARI (ton/gün) 0,38

49 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ EKĠM-2010 ARIZA RAPORU Arıza Sayısı 1 Arıza Tarihi Onarım Tarihi - Trafo Binası Arızanın Meydana Geldiği Ünite Arıza Açıklaması ve Onarımı Hakkında bilgi Tesiste gün içerisinde farklı saatlerde elektrik kesintileri meydana gelmiş ve jenetratör otomatik olarak devreye girmiştir. Elektrik geldiğinde trafo kendi kendini kurmamıştır. Trafo Binasına gidilerek manuel kurulum yapılmıştır. Trafonun otomatik kendini kurmaması durumu Kontek Firmasına bildirilmiştir.arızanın giderilmesi beklenmektedir Izgara ve Trefi Ġstasyonu A Kanalına ait Kaba Izgara seviye ölçüm cihazının okuma yapmadığı tespit edilmiş ve B kanalı devreye alınarak cihazın kontrolü için Krohne Firmasına bilgi verilmiştir tarihinde Krohne firması yetkili ile gerekli incelemeler yapılmış ve sorun giderilmiştir Havalandırma Havuzu Blowerları B 1501/A no'lu havalandırma havuzu blowerının yağ sızıntısının devam etmesi dolayısyla firmasına tekrar haber verilmiştir.yetkili ITT Flygt Firması tarihinde gelerek yerinde incelemelerde bulunmuş ve blower'ın fazla yağını attığını civata kontrollerini yaparak izlemeye devam edilmesini, durumun değişmemesi neticesinde onarım için geleceklerini ifade etmişlerdir.blower çalıştırılmakta ve halen yağını attığı gözlemlenmektedir. Yetkili firmaya bilgi verilmiştir Izgara ve Trefi Ġstasyonu Çok yağmur nedeniyle gelen katı maddeler B Kanalındaki kaba ızgarada sıkışmaya neden olmuş, kanal değiştirilmiştir ve sorun tespiti için kanala inilmiştir.tırmık aralıklarında daralma olduğu tespit edilmiş ve manivela ile daralan kısımlar açılarak ızgara çalıştırılmıştır. Kanal tekrar devreye alınmıştır Çamur SusuzlaĢtırma CD 1201 A no'lu Dekantör fark hızı arızası vermesi dolayısyla devre dışı bırakılmış ve yetkili Westfalia firmasına haber verilmiştir.

50 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ EKĠM-2010 BAKIM RAPORU Bakım Sayısı Bakım Tarihi Bakımın Yapıldığı Ünite Bakım Açıklaması Çökeltim Havuzu Çökeltim havuzu savakları ve köpük sıyırıcı helezonu temizlendi Çökeltim Havuzu Çökeltim sıyırıcısı ve fırçasının cıvata bağlantı kontrolü yapıldı Kaba Izgara Zincir çalışma kontrolü yapıldı Ġnce Izgara Zincir eksen kontrolü yapıldı Havalandırma Havuzu Blowerı Blowerların cıvata kontrolü yapıldı. Blowerların körüklerinin sıklık kontrolü yapıldı Kum Tutucu Havuzu Blowerları Blowerların cıvata kontrolü yapıldı. Blowerların körüklerinin sıklık kontrolü yapıldı Tüm Tesis Ekipmanlara ait etiketler teslim alınmış ve kod etiketlemelerine başlanmıştır Havalandırma Blowerları B-1501/S no'lu blowerın yağ değişimi yapılmıştır. Çalışma saati saat Izgara ve Terfi Ġst., Blower Binaları, Çamur susuzlaģtırma Monoray vinçlerin boyanmayan kısımları boyanmıştır Çamur SusuzlaĢtırma Dekantör, polimer hazırlama üniteleri ve pompalara ait tüm civatalar kontrol edilerek sıkılmıştır Çamur SusuzlaĢtırma Pompalardan dekantörlere giden tüm borular kontrol edilmiş, gerekli olanlarına ek kelepçeler takılmıştır Tesis GiriĢi Tesis giriş kapısı boyanmıştır Terfi Ġstasyonu/UV Binası Numune alma cihazları temizlik ve bakımları yapıldı Otomasyon Kontrolü Scada ekranındaki değerler ile sahada ölçüm yapan cihaz değerleri karşılaştırıldı Havalandırma Havuzu Blower Binası Düşen aydınlatma lambası yerine takılmıştır Havalandırma Havuzu Havalandırma havuzu hava tahliye boruları kontrol edildi Blower, Terfi Ġstasyonu, Dekantör Binaları Havalandırmalı Kum Tutucu Monoray vinçler çalıştırılarak, kontrol edildi. Kum ve yağ tutucu hazneleri temizlikleri yapıldı.kum pompalarının, giriş ve çıkış kapaklarının cıvataları kontrol edildi. Kum sıyırıcısının ve sıyırıcı köprüsünün cıvataları ve halatları kontrol edildi. Yağ pompasının cıvata kontrolü yapıldı.

51 Rapor Tarihi: / / 2010 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ ARIZA ve ONARIM RAPORU ARIZA ġeklġ MEKANĠK ARIZA ELEKTRĠK ARIZA ÜNĠTE ADI ÜNĠTE YERĠ ARIZA AÇIKLAMASI TARĠHĠ SAATĠ ARIZANIN / / 2010 VARDĠYA SORUMLUSU ARIZA ONARIM ADI / SOYADI TARĠHĠ / / 2010 ĠMZA SAATĠ ONARIM ġeklġ (Malzeme DeğiĢimi Varsa Nereden Alındığı Firma Adı, Telefonu vs.) ONARIM SORUMLUSU ADI / SOYADI ĠMZA

52 VĠDANJÖR KAYIT KONTROL FORMU SIRA NO TARĠH ATIKSUYUN ALINDIĞI ĠġLETME ADI ARAÇ PLAKA NO DÖKÜLEN SU MĠKTARI ARAÇ ġoförünün ADI SOYADI

53 YIL 2010 AY HAZİRAN ABONE NO SAYAÇ ÇARPANI 1,264 ĠZSU KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ HAZĠRAN AYI ELEKTRĠK TÜKETĠMLERĠ SAAT GÜNLER ( T ) ( T1 ) ( T2 ) ( T3 ) ( T4 ) DEMANT (1.6.0) İNDÜKTİF REAKTİF KAPASİTİF REAKTİF Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz Haz TOPLAM SARFĠYAT

54 TARĠH /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ TESĠS ĠÇĠ ANALĠZ DEĞERLERĠ GĠRĠġ SUYU BĠO-P HAVUZU HAVALANDIRMA A HAVALANDIRMA B ÇIKIġ SUYU UV T PH Ç.O U T PH Ç.O U T PH Ç.O U T PH Ç.O U T PH Ç.O U (mg/l) (mv ) (mg/l) (mv ) (mg/l) (mv ) (mg/l) (mv ) (mg/l) (mv ) KEMALPAġA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ LABORATUVAR ANALĠZ DEĞERLERĠ TARĠH /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 /./2010 GĠRĠġ SUYU DEĞERLERĠ HAVALANDIRMA A HAVALANDIRMA B ÇIKIġ SUYU DEĞERLERĠ BOI 5 AKM KOI TOP-N TOP-P NH 4 -N NO 3 SVI ÇKM MLSS SVI ÇKM MLSS BOI 5 AKM KOI TOP-N TOP-P NH 4 -N (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ml/l) (mg/l) (mg/l) (ml/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

55 HALK DĠLĠNDE= BÖCEKLER

56 HAVZA ATIKSU ARITMA TESĠSĠ LABORATUVAR DENEY SONUÇLARI 2007-EYLÜL KOI TARĠH GĠRĠġ KOI(mg/l) ÇIKIġ KOI(mg/l) ARITMA VERĠMĠ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 AYLIK ORT , GİRİŞ KOİ (mg/l) ÇIKIŞ KOİ (mg/l)

57

58

59 Aralık, 2011

60 Artan nüfus, TEMĠZ SU MĠKTARININ AZALMASI Yüzeysel suların ve yer altı sularının kirlenmesi, Su kaynaklarının düzensiz dağılımı, Periyodik kuraklıklar, Su kaçakları.

61 TEMĠZ SU MĠKTARININ AZALMASI Bu durum insanları su sağlamak için YENİ ve İLERİYE DÖNÜK KAYNAKLAR aramaya yöneltmiģtir, YENİ POLİTİKALAR geliģmiģtir. KİRLETMEMEK ATIKSUYUN GERİ KAZANIMI ARITILMIŞ ATIKSUYUN GERİ KULLANIMI

62

63

64

65

66

67 ArıtılmıĢ atıksuyun geri kullanımı; Kentsel kullanım, Endüstriyel kullanım, Tarımsal kullanım, Yeraltı suyu beslemesi, Su temin edilen kaynakların düzenlenmesi.

68 ArıtılmıĢ atıksuyun kalitesi ile suyun geri kullanım amacına göre istenen su özellikleri birbiriyle uyumlu olmalıdır. ArıtılmıĢ atıksuyun özellikleri, Geri kullanım amaçları için kalite kriterleri, Güvenilirlik, süreklilik, ĠĢletme kolaylığı.

69 Park, rekreasyon alanı, anayolların ve peyzaj alanlarının sulanması, Havuz, fıskiye, yapay Ģelaleler gibi kullanım alanlarına su verilmesi. Turizmde kullanımlar ( Sulama, Görsel amaçlı, Tuvaletlerde. ) ĠnĢaat projelerinde ve toz kontrolünde su kullanımı, Yangın söndürme suyu temini, Tuvaletlerde rezervuarlarda su temini. OLASI ETKĠLERĠ : -Patojenlerin halk sağlığı üzerindeki etkisi, - yüzeysel ve yeraltı sularının kirlenme etkisi

70 Ticari alanlarda ve ofislerde kullanılan suyun % oranındaki kısmının tuvaletlerde tüketildiği bilinmektedir. Ġkinci bir su Ģebekesi Toplumun yararlandığı üçüncü bir Ģebeke; Ġçme suyu Ģebekesi Kanalizasyon Ģebekesi ArıtılmıĢ atıksu Ģebekesi ( ABD Florida Eyaleti, 1977 yılı )

71 Turizmde; Sulama, Görsel amaçlı, Tuvaletlerde. OLASI ETKĠLERĠ : - patojenlerin insan sağlığına etkisi, - ötrofikasyon etkisi, - koku, estetik etkiler. - bakteriyolojik film oluģumu,

72 Endüstrilerde; Soğutma suyu, Kazan besleme suyu, Proses suyu. OLASI ETKĠLERĠ : - Korozyon, - bakteriyolojik film oluģumu, - patojenlerin insan sağlığına etkisi.

73 Tarımsal kullanım su tüketiminin % 72 i kadar bir bölümünü oluģturmaktadır. Önemli bir su korunumu sağlamaktadır. Ġçme Kullanma 16% Sanayi 12% Tarım 72%

74 ArıtılmıĢ atıksuyun sulama amacıyla kullanılmasını avantajları; Sulama suyunu ucuza temin edilmiģ olması, Azot- fosfor, Yer altı suyuna karıģmadan önce arıtma, Kurak geçen mevsimlerde su kaynağı.

75 Atıksuyun sulama amacıyla kullanılmasını dezavantajları; Tıkanma problemi, Toksik etki, Yenilen ürünler için yönetmeliklerin olması, Çevresel olumsuzluklar Psikolojik durum.

76 ArıtılmıĢ atıksular yeraltı suyuna; Yüzeysel püskürtme, Kum filtrasyonu, Doğrudan enjeksiyon.

77 Yer altı suyu beslemenin amaçları; Kıyı alanlarında akifere su giriģimini önlemek, Atıksuyun daha iyi arıtılmasını sağlamak, ArıtılmıĢ suyun depolanmasını sağlamak, Akiferlerin su kapasitesinin arttırılması, Yer altı seviyesindeki düģmeyi önlemek. OLASI ETKĠLERĠ : - patojenlerin insan sağlığına etkisi, - toksik etkileri, - toplam çözünmüģ katı maddeler.

78 Atıksu geri kazanma tekniği yeni bulunmuģ bir yöntem değildir. Geri kazanımın iki tür avantajı bulunmaktadır: Suyun tekrar kullanımından sağlanan ekonomik tasarruf, Dolaylı tasarruf.

79 Dolaylı tasarruf; Su kaynaklarının tüketimini minimize etmek, Su teminini kolaylaģtırmak, Maliyeti düģürmek, Çamur miktarını azaltmak, Prosesler için kolay, hazır, kaliteli su elde etmek, DeĢarj limitlerini daha garantili ve kolay yoldan sağlamak.

80 Sanayi tesisleri: En az su tüketen proseslerin seçilmesi. Bir üniteden çıkan su diğer ünitede kullanılabilir mi? Proseslerde kullanılan hammaddelerin değerlendirilmesi. Kullandığı kimyasalların atıkları da ayrıca dikkate alınmalıdır (asit kostik vb.)

81 ArıtılmıĢ atıksular için kullanım alanları bulunmalı, Endüstrilerde daha az su tüketen prosesler seçilmeli, Toplu taģıma araçlarında devam eden halkı bilinçlendirme çalıģmalarına devam edilmeli, Ġlköğretimden itibaren su bilinci yaygınlaģtırılmalı, Su kaçaklarını minimize etmeğe çalıģılmalı.

82 TEġEKKÜRLER

83 TEġEKKÜRLER

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNDE ĠġLETME YÖNETĠMĠ. M. Faruk İŞGENÇ Berfu SÖNMEZ İZSU Genel Müdürlüğü mehmetisgenc@yahoo.com

ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNDE ĠġLETME YÖNETĠMĠ. M. Faruk İŞGENÇ Berfu SÖNMEZ İZSU Genel Müdürlüğü mehmetisgenc@yahoo.com ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠNDE ĠġLETME YÖNETĠMĠ M. Faruk İŞGENÇ Berfu SÖNMEZ İZSU Genel Müdürlüğü mehmetisgenc@yahoo.com Planlama Mühendisliği Atıksu Master Planı Katı Atık Yönetim Planı Arıtma Çamurları Yönetim

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR?

NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? NEDEN GRİ SU? GRİ SU NEDİR? Evlerde tuvaletlerden gelen atık sular dışında üretilen tüm atık suya Gri su denir. Gri su kaynakları çamaşır makineleri, çamaşırhaneler, duşlar, bulaşık makineleri, lavabolar

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır.

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları 2 2 KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi içindekiler BAŞKAN DAN KOSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİKSEL ARITMA KİMYASAL

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Dilovası OSB sınırlarında Pafta No:., Ada No:., Parsel No:. olan taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren. ünvanlı firmamızın.. konulu faaliyet için Deşarj Kalite

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI YALOVA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İnce Izgara Montajı Konveyör Bant Çöktürme Havuzu Köprülü Döner Sıyırıcı ve Savaklar Havalandırma Havuzu Kollektör Sistemi ve Dalgıç Mikserler

Detaylı

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Sistemi ve Bağlantı Şartları Bölgemizde yaklaşık 30 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 3 adet Atıksu Terfi Pompa İstasyonu bulunmaktadır. Üretime geçen

Detaylı

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete..

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete.. Hakkımızda Başlangıç, Enes Kutluca, evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü. Gelişme, Enes Kutluca ve Enver Mısırlı

Detaylı

ARITMA ATIKSU YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

ARITMA ATIKSU YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ARITMA ATIKSU YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ARITMA, ATIKSU YÖNETİMİ ve GERİ KAZANIMI Enteg Çevre Teknolojisi Uygulama Alanları nda proje, taahhüt, işletme ve geri kazanıma yönelik çalışan bir ihtisas firmasıdır.

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI Son çökeltim havuzları, havalandırma havuzlarında teşekkül eden biyokütlenin çöktürülmesi maksadıyla yapılır. Son çökeltim havuzu hesapları daire planlı, merkezden beslenen

Detaylı

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Ait SCADA Sisteminde yapılan Revizyon ve Yenilikler 6. Türk Alman Su İşbirliği Günleri Mersin, 18-19 Ekim 2016 Fatih Onur Kebir PWT Wasser und Abwassertechnik

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ SU ARITMA EKİPMANLARI SEMİNERİ MAKRO ÇEVRE KORUMA www.makrocevre.com.tr 1 SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini engellemek Atık suyu tekrar

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır 11.04.2012 Proses Analizörlü Arıtma Tesislerinde Enerji Optimizasyonu Olanakları ve Sınırları HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Aytunç PINAR Satış Müdürü Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ

SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ BİO-MAK MARKALI SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ BİO -MAK YATAY VE DÜŞEY MİLLİ HAVALANDIRICI: BİO -MAK DÖNER KÖPRÜLÜ ÇAMUR SIYIRICI: BİO -MAK FLOKULATÖR: BİO -MAK ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRICI: BİO -MAK

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

Giriş yapısı : Tesisin ön arıtma ünitesi , biyolojik arıtma ünitesi ise eşdeğer nüfüsa hizmet etmektedir.

Giriş yapısı : Tesisin ön arıtma ünitesi , biyolojik arıtma ünitesi ise eşdeğer nüfüsa hizmet etmektedir. ANTALYA LARA ATIKSU ARITMA TESİSİ Tesisin kapasitesi 31250 m3/gün dür. Fakat arıtma tesisi şu anda debi yetersizliğinden dolayı tam kapasite çalışamamaktadır ve bu sebeple tesisin kapasitesi 18000 m3 /gün

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) kapsamında belirtilen şartları sağlayacak biçimde, Müessesemiz Ömerler Harici Karo Tesisleri Mevkiinde bulunan Paket Evsel Atıksu

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

HACH RTC-N OPTİMİZASYON SİSTEMİ İLE ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE ENERJİ TASARRUFU. GWP Mersin, 2016 METİN BARAN

HACH RTC-N OPTİMİZASYON SİSTEMİ İLE ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE ENERJİ TASARRUFU. GWP Mersin, 2016 METİN BARAN HACH RTC-N OPTİMİZASYON SİSTEMİ İLE ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE ENERJİ TASARRUFU GWP Mersin, 2016 METİN BARAN İÇERİK Hach şirket tanıtımı RTC gerçek zamanlı kontrol? Nitrifikasyon için optimizasyon sistemi

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

BİO-MAK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ BOYUT TABLOSU

BİO-MAK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ BOYUT TABLOSU BİO-MAK BİYOLOJİK PAKET ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ BİO -MAK çelik veya betonarme, silindirik/prizmatik, kompak bir atık su arıtma ünitesidir. Çalışmaya hazır olarak teslim edilen BİO-MAK toprak altında veya

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008 FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1) SUNUġ 2) POLĠTĠKALARIMIZ 3) DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ 4) ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ 5) EMĠSYON SONUÇLARIMIZ 6) ATIK MĠKTARLARIMIZ 7) ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ, 26-28 Mayıs 2016, Crown

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007

FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007 FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2006-2007 ĠÇĠNDEKĠLER 1) SUNUġ 2) POLĠTĠKALARIMIZ 3) DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ 4) ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ 5) EMĠSYON SONUÇLARIMIZ 6) ATIK MĠKTARLARIMIZ 7) ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Sahası. Değerli Hemşerilerim,

GENEL BİLGİLER. Muğla Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Sahası. Değerli Hemşerilerim, Değerli Hemşerilerim, GENEL BİLGİLER Modern ve Model Kent Muğla idealinden hareketle gerçekleştirdiğimiz köklü ve büyük projelerimizi söz verdiğimiz gibi birer birer tamamlamanın mutluluğunu; Muğla Belediyesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2002 yılı I. Aşama için yaklaşık 4 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Avrupa nın en büyük

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI Dr. Alpaslan EKDAL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ekdala@itu.edu.tr Kıyı Suları, Yer altı Suları ve Yüzeysel Suların Kalitesinin Belirlenmesi ve Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi ÖRNEK PROJE Edirne İl Özel İdaresi Edirne İline bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren Köyleri Atıksu Arıtma Tesisi Döner Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi

Detaylı

Arıtma Sistemi Teknolojileri.

Arıtma Sistemi Teknolojileri. www.arsitek.com.tr Referanslarımız SİSTEM Eng neer ng & Contract ng Sr ROMANIA ARSİPAK 2000(2000 KİŞİ KAPASİTELİ PAKET ARITMA VE FİLİTRASYON SİSTEMİ) VİCOV BÜKREŞ ROMANYA NİĞDE BOR OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

TÜRKİYE DE ARITILMIŞ ATIKSU VE BESİYERLERİN TARIMDA YENİDEN KULLANILMASI

TÜRKİYE DE ARITILMIŞ ATIKSU VE BESİYERLERİN TARIMDA YENİDEN KULLANILMASI ÖZET TÜRKİYE DE ARITILMIŞ ATIKSU VE BESİYERLERİN TARIMDA YENİDEN KULLANILMASI Ebru SARIKAYA 1, Göksel N. DEMIRER 2, Selçuk Göçmez 3, Timur ESEMEN 4, Daniel KLEIN 5, Thomas DOCKHORN 6 1,2 Orta Doğ Teknik

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı