CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1

2 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca "efor" diye adlandırılacaktır.) E-posta : Telefon : Faks : Adresi : Mehmet Akif Mahallesi Tavukçuyolu Cad. Taş Plaza No:118/4 Ümraniye İSTANBUL Müşteri : ( Bundan böyle kısaca BAYİ diye adlandırılacaktır.) E-posta : Telefon : Faks : Adresi : Vergi Da. / no'su : / Yukarıdaki adreslerde faaliyet gösteren EFOR ve BAYİ ile aşağıdaki konularda mutabık kalınmıştır. A- CARİ HESAP VE İŞLEYİŞİ 1- EFOR BAYİ'ye sattığı mallardan, verdiği hizmetlerden, kestiği faturalardan, aldığı paralar ve çeklerden, gelen ve gönderilen havale ve dekontlardan dolayı bir CARİ HESAP tutacaktır. EFOR un bu cari hesaba borç ve alacak olarak kaydettiği kalemler kesin olup haklı bir neden dışında BAYİ'nin mukavele ve muâmeleye müteallik dava ve müdafaa hakkı yoktur. 2- EFOR bu cari hesabın akdinden önce BAYİ ile yaptığı her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden dolayı kendi ticari defterindeki borç ve alacağını Cari hesabına borç ve alacak kaydetmek hakkına haizdir. 3- BAYİ tarafından EFOR a keşide veya ciro edilerek teslim edilen bilcümle kambiyo senetlerinin Cari hesaba kaydı, bu senet bedellerinin tahsil edilmesi halinde muteber olmak şartıyla vuku bulmuş sayılır. 4- EFOR ile BAYİ arasındaki işlemlerde USD / TL / EURO kullanılacaktır. Her üç para birimi de aynı cari hesap sözleşmesi üzerinden takip edilecektir. Cari hesap sözleşmesinden doğacak olan borçlar, borçlanılan para birimi üzerinden tahsil edilir. 5- EFOR tarafından satılan ürün BAYİ tarafından yasa ve kurallara uygun olarak iade edilmek istendiğinde satış faturasında yazılı ürün bedeli borçlunun Cari hesabına alacak kaydedilir. Söz konusu ürünün EFOR stoklarında mevcut başka bir ürün ile değiştirilmesi gerektiğinde ürünün satış faturasında yazılı TL cinsinden bedeli iade tarihindeki döviz kuruna bölünmek suretiyle tespit edilen döviz cinsinden tutarı, yerine verilecek ürünün döviz cinsinden bedeli ile karşılaştırılarak aradaki fark tahsil yada tediye edilir. 2

3 6- EFOR tarafından üç aylık dönemler sonunda cari hesaptaki matlup ve zimmet kalemleri arasındaki fark tespit edecek ve hesap hülasası şeklinde BAYİ'ye bildirecektir. Elektronik ortamda yapılacak bildirimler de geçerlidir. EFOR tarafından çıkarılan herhangi bir hesap hülasasının doğruluğuna veya münderecatına kanuni süre içerisinde BAYİ tarafından itiraz edilmezse BAYİ hesap hülasasını ihtilafsız kabul etmiş sayılacaktır. B- SÖZLEŞMENİN FESHİ 7- EFOR bu sözleşmenin herhangi bir döneminde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih ederek BAYİ'den cari hesap bakiyesini ve varsa diğer borçlarını 7 gün içinde ödemesini talep etme hakkına haizdir. 8- BAYİ haklı bir neden olmadıkça ve bu nedeni EFOR'a yazılı iletip EFOR'dan onay almadıkça bu sözleşmeyi fesih edemez. BAYİ'nin EFOR'a olan tüm borçları ödenmeden bu sözleşme hükümleri sona erdirilemez. C- TEMERRÜT 9- EFOR BAYİ'nin temerrüde düşen borcuna TL bazında aylık % ( Yüzde... ) temerrüt faizi talep etme hakkına sahiptir. EFOR' un hesap devreleri sonunda tahakkuk ettireceği bileşik faiz BAYİ hesabına zimmet kaydedilerek hesap hülasasında vade farkı olarak gösterilecektir. BAYİ'nin temerrüdü halinde aylık %... oranında temerrüt faizi işletilecek ve 'zimmete borç kaydedilecektir. BAYİ; EFOR'a vermiş olduğu tüm sipariş, fatura, dekont, senetlerinden/çeklerinden bir adedini dahi gününde ödemediği takdirde kendisine hiçbir ihbar, ihtar ve ademi tediye protestosuna mahal kalmaksızın diğer tüm çek/senet ve son alacaklarının muacceliyet kesbedeceğini, bu durumda EFOR'un tahsilde tekerrüre yol açmamak koşuluyla her türlü yasal yollara başvurabileceğini, bu meyanda gerek BAYİ'nin Banka Teminat Mektuplarını nakde çevirebileceğini ve gerekse teminat ipoteklerinin çözümü yoluna başvurabileceğini, bu durumda BAYİ'nin senetli veya cari hesap muaccel alacaklarına bu maddede belirtilen temerrüt faiz oranını uygulayabileceğini, EFOR tarafından bu yolda yapılacak masraf ve avukatlık ücretinin dahi borçlu firmadan talep edileceğini taraflar peşinen ve koşulsuz kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir D- MUACCELİYET 10- BAYİ borcunu vadesinde yerine getirmediği veya bu sözleşme hükümlerinden birini ihlal ettiği takdirde yahut üçüncü şahıslar tarafından hakkında icra takibine başlanması, haciz kararı alınması, karşılıksız çek keşide etmesi, protesto olması, hatır bonolarına başvurması, kendisinin iflâs talep etmesi gibi hallerde bakiye borcunun tamamını hiçbir ihtar ve merasime gerek kalmaksızın muaccel olur. Muaccel olan borcun tamamını taraflar faiz ve giderleri ile birlikte derhal ve nakden ödeyeceğini kabul ve tahakkuk ederler. E- KANUNİ İKAMETGÂH 11- Taraflar işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve karşı tarafa tebligat yapılabilmesi için yukarıda isim ve imzasının yanında yazılı yeri kanuni ikametgah olarak ittihaz ettiğini, bu adrese yapılacak tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını, diğer bir mahali kanuni ikametgah olarak ittihaz edecek olurlarsa yeni adresi en kısa zamanda noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde aşağıda yazılı adresi her türlü takibat icrası için lüzumlu kanuni ikametgah adresi olarak eylediğini kabul eder. F- MASRAFLAR 12- İşbu sözleşme ve teminat olarak verilmiş veya verilecek her türlü kefaletle ilgili her türlü masraf, vergi, harç, rüsum ve her tür ücret yahut tahakkuk edecek cezalar BAYİ zimmetine borç kaydedilecektir. Yine BAYİ'den alınan ve tahsil için bankaya teslim edilen senetlerin, tahsil eden banka komisyonu, masrafları ve tahakkuk eden gider vergisi BAYİ'ye aittir. Borçların tahsili hususunda EFOR'un mahkeme ve icra dairelerinde takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu yolda yapılacak bütün masraflarla birlikte %10 Avukatlık vekâlet ücretini, icra dairesinde tahakkuk edecek cezaevi harcını BAYİ EFOR'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 3

4 G- REHİN, TAKAS VE HAPİS HAKKI 13- BAYİ ve Kefiller, EFOR nezdinde bulunan döviz cinsinden veya TL üzerinden doğmuş veya doğacak tüm alacakları, mevduat bloke hesapları, nakit, tahvil ve hisse senetleri ve bunların kuponları, kambiyo senetleri, konşimentolar ile diğer tüm kıymetli evrak ve eşya üzerinde veya kredi hesaplar üzerinde EFOR'un herhangi bir ihtara gerek olmaksızın virman, takas, rehin ve hapis hakkına sahip olduğunu, bunların tüm borçlarını karşılayacak miktarların teminatı ve rehini olduğunu beyan ve kabul ile taahhüt ederler. H- DİĞER HUSUSLAR 14- İşbu sözleşme ile ilgili ve/veya sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların halinde EFOR un defter kayıt ve belgeleri Hukuk Usülü Muhakemeleri Kanunu 287. Madde gereğince yegâne delil kabul edilir. 15- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümleri uygulanır. 16- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların hal mercii olarak İstanbul Mahkeme ve icra daireleri yetkili kılınmıştır. SANALPOS I- TANIMLAR İşbu sözleşmede yer alan; Elektronik Ortamda Ticaret: Bayi'nin, elektronik ortamda ve/veya internet aracılığıyla EFOR'dan yaptığı her türlü mal/hizmet alımıdır. Elektronik Ortamda İşlem: EFOR' ca BAYİ'nin istifadelerine sunulan ve muhtelif güvenlik sistemlerini içeren bilgisayar programı kullanılmak suretiyle BAYİ'nin internet üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler. Sanal POS (Point of Sale): BAYİ'ye kullandırılan Elektronik Ortamda İşlem Programı içerisinde yeralan ve internet aracılığıyla mal veya hizmet siparişinde bulunan ya da karşılıksız bağış yapmak isteyen kart hamiline ait bilgilerin doğruluğunu ve kartın geçerliliğini EFOR ile BANKA kayıtları ile karşılaştıran ve BAYİ'ye teyit eden program. Sanal Cüzdan: Bayi' nin, Elektronik Ortamdaki İşlemler için sertifikalandırılmış kredi kartlarının, sertifika ve güvenlik şifrelerinin otomatik kullanımına imkan veren program. SET Sertifikası: Bayi' nin şifrelerinin doğruluğunun ve geçerliliğinin elektronik ortamda her iki tarafa, EFOR'ca veya EFOR'ca yetkilendirilmiş bir kuruluşça onaylanmasını sağlayan program dosyası. SSL Sertifikası: BAYİ'nin şifrelerinin doğruluğunun ve geçerliliğinin elektronik ortamda onaylanmasını sağlayan program dosyası. Program: Bu sözleşme konusu Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin gerçekleştirebilmesi için EFOR'ca BAYİ'ye kullandırılan, kullanım lisansı verilen bilgisayar programı. Mail Order: Bu sözleşme ekinde olan ve Bayi tarafından alıcıya imzalattırılan kredi kartı bilgileri ile alıcıya ait bilgileri içeren ödeme talimatı. İ- TELİF HAKKI BAYİ işyerleri program çerçevesindeki her türlü telif haklarının ve tüm yetkilerin EFOR ve/veya programı temin eden kuruluşlara ait bulunduğunu kabul ve beyan etmektedir. BAYİ, EFOR'ca kendisine verilen program ve diğer ekipmanları sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, programın diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki programı sileceğini, programın kopyalarını üretmeyeceğini, programda herhangi bir değişiklik, işlemi yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Program ekinde yer alan materyal için de aynı hükümler uygulanır. 4

5 3- ELEKTRONİK ORTAMDA TİCARETTE BAYİ' NİN SORUMLULUĞU 17. BAYİ, Elektronik Ortamda İşlemlerin ve bu işlemler kapsamında mal ve hizmet satışının, tamamı ile kendi sorumluluğu altında olduğunu, BAYİ ile alıcı(kart hamili) arasında mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda EFOR'un taraf olmadığını, bütün güvenlik uygulamalarına karşın herhangi bir sahte işlemin gerçekleşmesi, sahte işlem nedeniyle mal ve hizmet bedelinin hesabına alacak kaydedile- memesi ve benzeri hallerde EFOR 'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bundan dolayı EFOR'un uğrayacağı zararları karşılayacağını beyan ve kabul eder. 18. Alıcı(kart hamili)nın, BAYİ den mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek EFOR'a yazılı olarak itiraz etmesi halinde, EFOR Bayi'nin kart hesaplarından tahsil ettiği ve BAYİ'nin hesabına aktardığı meblağı BAYİ'nin EFOR neznindeki hesaplarından re'sen takas ve mahsuba yetkilidir. BAYİ'nin EFOR neznindeki hesaplarının müsait olmaması halinde, EFOR 'in ilk talebinde BAYİ, itiraz konusu yapılmış tutarları EFOR'a nakden ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 19. Kart hamili(alıcı)nin BAYİ'den almış oldukları mal ve/veya hizmetlerdeki her türlü noksan ve kayıplar konusunda çıkabilecek anlaşmazlıklardan BAYİ sorumludur. EFOR bu konuda her ne şekil ve suretle olursa olsun taraf olmadığı gibi, herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük altında da değildir. Bundan dolayı EFOR'un herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararın giderimi ve tazmini Bayi'ye aittir. 20. BAYİ ya da 3. şahısların Elektronik Ortamda Ticaret ve İşlemler sebebiyle her ne nam altında olursa olsun EFOR'dan bir talepte bulunmaları EFOR'a karşı dava açmaları hallerinde BAYİ EFOR'i bu talep ve davalardan derhal kurtarmayı kabul ve taahhüt etmektedir. Açılmış davalarda BAYİ davanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğinden bahisle bu yükümlülüğünü geciktiremez. 21. BAYİ, sebebi EFOR'dan kaynaklansa dahi, elektronik ortamda ticaret sistemi ve programında meydana gelebilecek her türlü aksaklık, eksiklik ve hatalar nedeniyle EFOR'un her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluğun bulunmadığını peşinen kabul, taahhüt etmiştir. 22. BAYİ EFOR ca sağlanan hizmetleri kullanım amacıyla üçüncü partilerden aldığı hizmet ve ürünlerden kaynaklanan herhangi bir aksaklık eksiklik hata nedeniyle EFOR'un her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluğun bulunmadığını peşinen kabul, taahhüt etmiştir. K- ŞİFRE VE ANAHTARLARI 23. BAYİ, program çerçevesinde Elektronik Ortamda işlemleri münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine program ile birlikte verilen veya program yoluyla edineceği veya bu amaçla kullanmak üzere programdan bağımsız edineceği şifre, anahtar ve sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir 3. şahısa açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, aksine devralınmasının sonuçlarından tamamı ile kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. 24. EFOR, BAYİ'nin EFOR ve Banka nezdindeki hesabının kapanması ve BAYİ'nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde BAYİ'in şifresini iptal edebilir, sertifika ve satış yetki onayına son verebilir. L- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI BAYİ, EFOR'dan alacaklı olduğu mal ve/veya hizmet bedellerini, EFOR'daki hesaplarını üçüncü şahıslara rehin ve temlik edemez; ve/veya bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin/teminat tesis edemez. Bu tür tasarruflar, EFOR yönünden hüküm ifade etmez ve EFOR'a karşı ileri sürülemez. 5

6 M- KİRALIK SANAL POS İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: Elektronik Ortamda Ticaret işlemlerinde EFOR'un sağladığı Sanal POS hosting hizmetinden yararlanmak isteyen BAYİ, sipariş bedelleri için provizyon almak üzere, EFOR'ca belirlenen bilgileri içeren listeyi EFOR'ca belirtilen yöntemlerle şifreleyerek internet aracılığı ile EFOR'ca belirlenecek internet adresine gönderir. N-ELEKTRONİK ORTAMDAKİ İŞLEMLERİNDE BAYİNİN OPERASYONEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ: *BAYİ'ce şüpheli bulunan durumlarda EFOR'a dönülmesi ve EFOR'dan onay alınmadan nakliye işlemlerinin ve satış gerçekleştirilmemesi, *Nakliye işlemi yapıldıktan sonra günsonu (capture) işleminin yapılması. *Kart sahibinin kartının arkasındaki CVC2 numaralarının alınması (kredi kartlarının arkasında bulunan, 16 haneli kart numarasından sonra gelen 3 haneli numarayı ifade eder), *Kartın ait olduğu BANKANIN müşteriye sorulması, *Kartın üzerinde yazılı ismin alınması işlemlerin uluslararası kartlara açık olup olmayacağının BAYİ tarafından belirlenmesi. *Kartın geçerlilik süresinin belirlenmesi. EFOR tarafından kendisine bildirilecek kriterlere uymak. *Ekli kredi kartı ödeme talimatını talimatta belirtilen şekilde doldurmak ve yine talimatta belirtilen belge örneklerini almak. *Satış Yapılırken Kart hamilinin gerçek hamil olup olmadığını araştırmak, kart fotokopisini almak, kart hamilinin nüfus cüzdan(ehliyet veya pasaport) suretini almak Kart hamili ve alıcının farklı olması durumunda EFOR dan satış için teyit almak zorundadır. *Kredi kartı ödeme talimatı ile kart hamilinden alınan belge suretlerin EFOR'a ulaştırmak üzere muhafaza etmek ve talep halinde derhal ulaştırmak zorundadır. O- ELEKTRONİK ORTAMDAKİ İŞLEMLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER BAYİ, program aracılığıyla gerçekleşecek Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin işbu sözleşme hükümlerinin yanı sıra BKM, Visa, Mastercard/Eurocard'ın gerek işbu sözleşmenin imzası esnasında yürürlükte bulunan gerekse bilahare yürürlüğe konacak Uygulama Kurallarına tabi olduğunu kabul eder. Ö-TAHSİLATLAR 25. EFOR tarafından BAYİ adına tahsil edilen tutarlardan öncelikle EFOR'un piyasa şartlarına göre belirleyeceği komisyon tenzil edilecek ve kalan tutar BAYİ'nin EFOR nezdinde bulunan hesabına aktarılarak varsa borcundan düşülecek yoksa Bayi adına alacak olarak kaydedilecektir. Bayi'nin cari hesabında alacaklı gözükmesi halinde her ne nam adı altında olursa olsun Bayi tarafından bu bedel nakdi olarak talep edilemeyecek ancak ayni(mal) olarak talep edilebilecektir. 26. Talep edilen malın EFOR'a talep tarihinde ve sonrasında bulunmaması halinde EFOR'un hiçbir sorumluluğunun olmadığını, bu malı talepte Bayi ısrarlı olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Doğabilecek uyuşmazlıklarda EFOR'un defter, kayıt ve müstenidatları ile bilgisayar kayıtları yegane ve kesin delil teşkil edecektir. Bayi malı teslim almakla faturada belirtilen mal bedellerine, ne nam ve ad altında olursa olsun itiraz etmeyeceğini kabulle kabul taahhüt eder. 27. Alım satım sonucu kesilen fatura ve irsaliye bedelleri kanunen Türk Lirası üzerinden kesilmektedir. Kesilen faturalarda, taraflar arasında önceden varılan mutabakat neticesinde faturanın kesildiği tarihteki 1 Amerikan Doları tutarının Türk Lirası karşılığı yazılmaktadır. Alıcının gerçek borcu Amerikan Doları cinsinden olup fatura tutarının Amerikan Doları karşılığı fatura üzerinde yazan kura göre belirlenecektir. Alıcı tarafından faturaya mahsuben nakit olarak yapılan Türk Lirası ödemeler o günkü Merkez Bankasının belirlediği efektif satış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilmek suretiyle borcundan mahsup edilecektir. Alıcı tarafından çek, senet vb. ödeme araçları ile yapılan ödemeler Amerikan Doları ise aynen, Türk Lirası ise o günkü Merkez Bankasının belirlediği efektif satış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilmek suretiyle borcundan mahsup edilecektir 6

7 28. EFOR tarafından Bayi'ye malın teslimi ile Bayi adına tahsilat yapılması esnasında oluşabilecek kur farklarını Bayi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Döviz kurunun TL karşılığının belirlenmesinde ve EFOR'un tercihine bağlı olarak fatura üzerinde yazan kur tutarı veya o günkü Merkez Bankası Döviz Efektif Satış kurur esas alınacaktır. P- DİĞER HÜKÜMLER 29. EFOR ile BAYİ arasında bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda EFOR'un defter, kayıt ve müstenidatları ile bilgisayar kayıtları yegane ve kesin delil teşkil edecektir. Bu sözleşmenin akdi ve uygulanması ile ilgili bilcümle vergi, resim ve harçlar BAYİ tarafından karşılanacaktır. 30.Sözleşmeye ve meri kanuna aykırı işlemler yapılması ve işbu sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemlerde Bayi tarafından gerekli özen ve ihtimamın gösterilmemesi halinde EFOR'un uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı karşılayacağını Bayi Kabul ve Taahhüt eder. 31. İşbu sözleşmeyi EFOR tek taraflı ve önceden haber vermeye gerek kalmaksızın dilediği zamanda fesih edebilir. Sözleşmenin feshi halinde Bayi tarafından taahhüt edilen ve zamana bağlı edimlerin sözleşmenin feshine rağmen taahhüt sonuna kadar Bayi'nin sorumluğu devem edecektir. Sözleşmenin feshi halinde EFOR tarafından Bayi'ye verilmiş tüm bilgi ve ekipmanların derhal EFOR'a teslimini BAYİ kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin feshi halinde Bayi'nin hesap ekstresinde alacaklı durumda olması halinde bu alacak tutarı Bayi tarafından nakden talep edilemeyecek olup ancak alacak tutarı kadar ayni (mal) talebinde bulunulabilecektir. 32. İşbu sözleşmeden dolayı EFOR'un uğradığı zararlardan, Tüzel kişiliği sahip şirketlerde şirket ortakları şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 33. EFOR POS'LARINDAN YAPILACAK TAHSİLATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Bu bölümdeki düzenlemeler sanal ve/veya fiziksel EFOR POS'ları kullanılarak yapılan satışlara ilişkin hükümleri içerir. BAYİ ekte yer alan "POS CİHAZI TESLİM TUTANAĞI"nı imzalayarak EFOR' e ait Fiziksel POS cihazlarını kiralamak bu cihazlar ile tahsilat yapma imkanına sahiptir EFOR kendisine ait POS cihazlarında ve sanal POS'larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir BAYİ'nin, EFOR un POS'larından geçirilen tüm kart tahsilatlarından kaynaklanan tahsilatları işlemin yapıldığı günün ertesinde EFOR nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılacaktır. EFOR tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu herbir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ'ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ'nin EFOR nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir BAYİ tarafından yapılan tahsilatlar, tahsilat anında geçerli EFOR sistem kuru üzerinden BAYİ'nin EFORdeki çalışma para birimine çevrilir ve EFOR nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılır BAYİ kredi kartı hamillerine taksitli kampanya sisteminden faydalanmak için EFOR e ait POS'lardan çekim yapıldığını, BAYİ'nin talep ettiği ürünün EFORden sipariş edildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt EFOR a yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraz etmemeleri gerektiğini bildirilecektir. BAYİ, BAYİ sinin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve BAYİ sine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder. 7

8 33.5. Kart hamili ile BAYİ ve EFOR arasında mutabakata varılarak bir iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde; BAYİ, EFOR POS'ları ile gerçekleştireceği işlemlerinin iade taleplerini EFOR a B2b üzerinden iletecektir. İade işlemi talep alındıktan sonraki 3 işgünü içerisinde yapılacaktır, işlem yapıldığında borç kaydı iade işleminin yapıldığı gün geçerli EFOR sistem kuru üzerinden BAYİ'nin EFOR'deki çalışma para birimine çevrilerek borç kaydedilecektir İade işlemleri nakdi bir iadede bululması yoluyla değil ilgili kart hamilinin kredi kartına iade yapılması yoluyla EFOR tarafından gerçekleştirilir İade talep edilen işlemden kaynaklanan ve EFOR a temlik edilmiş olan alacağın iade talebinden önce bir mal alımı ya da var olan vadesi gelmiş borçların tahsilinde kapatılmış olması durumunda EFOR iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kredi kartına iadenin yapılabilmesi için BAYİ'nin satın aldığı mala ilişkin ya da vadesi gelmiş borcuna ilişkin tutarı nakten EFOR a ödemesi gerekmektedir BAYİ, talep edilmesi halinde iade konusu olan işleme ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesi ekinde, iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde EFOR a ve/veya BANKA'ya ibraz etmek zorundadır İade talebinin hatalı, belirtilen format dışında yapılması ya da EFOR a ulaşmaması durumunda iadenin yapılmamasından EFOR sorumlu tutulamaz BAYİ bir işlemi gerçekleştirdiği gün içersinde günsonu işlemi yapılmadan önce iptal edilmesini talep edebilir. EFOR İptalin gerçekleştirilmesi için kendisinden onay alınmasını şart koşabileceği gibi BAYİ'nin iptal işlemini POS _ cihazı ile gerçekleştirmesine de izin verebilir. Ancak iptal işlemi yapılması durumunda EFOR BAYİ'nin kredi limit durumuna bağlı olarak varsa verilmiş siparişlerini iptal etme yetkisine sahiptir. 34. EFOR FİZİKSEL POS CİHAZLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER BAYİ hizmetine sunulacak olan Fiziksel POS cihazları EFOR Mülkiyetinde olup bayi bu POS cihazlarının kullanma hakkını kiralamaktadır Kira bedeli kullanılacak POS cihazının tipine göre değişecek olup, kiralama döneminin başında BAYİ'ye faturalanacak ve fatura tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde ödenecektir BAYİ, kullanım kılavuzu, Satış Terminali ile yan birimleri ve EFOR ve/veya BANKA tarafından verilen bütün matbu belge, amblem, broşür, form, BAYİ' ye kurulmuş olan yazılımlar ile diğer her türlü malzemeyi talep anında EFOR' e iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder BAYİ, Satış Terminali ile yan birimlerinin çalışmasında arızalı bir durum tespit edecek olursa, bunu EFOR' in ilgili birimine bildirmeyi ve arızanın giderilmesi için sadece EFOR un yetkili kılacağı hizmet firmasının müdahalesine izin vereceğini; kullanılan cihazların ya da kurulan yazılımların her türlü garanti kapsamı dışı durumlar nedeniyle arızalandığı tespit edilecek olursa, arızanın giderilmesi için yapılacak her türlü tamir masrafını ve/veya yıllık kira bedelinin üç katı tutarında hurda cihaz bedelini karşılayacağını taahhüt eder. Cihazın çalınması ya da kaybolması durumunda yıllık kira bedelinin üç katı tutarında kayıp cihaz bedelini EFOR un ilk talebinde derhal ödemeyi ve EFOR un bu bedeli hesabından tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder EFOR kendi mülkiyetindeki POS Cihazlarını BAYİ nin satış argümanlarını geliştirmek ve BAYİ lerine Taksit avantajı sağlayabilmek adına tahsis yapmaktadır. POS Cihazlarının kullanım amacına uygun kullanılmaması ve bankalarca terminal kullanım iptaline sebep olabilecek davranışlarda bulunması durumunda BAYİ pos terminalinin kira bedelini geri talep edemez ve bu durumda yıllık kira bedelinin iki katına kadar olan cezai bedeli ödemeyi taahhüt eder. 8

9 Garanti kapsamı dışındaki durumlar: POS'ların EFOR tarafından kullanım rehberi ve uyarı yazılarında belirtilen usuller dışında, yanlış şekilde kullanımından kaynaklanan arıza ve hasarlar, POS'larda çarpma, yere düşürme, ıslatma, şarjsız bırakma, v.b. gibi kaza veya kullanıcının ihmalinden kaynaklanan arıza ve hasarlar, Çalışma ortamında veya çalışmayla bağlantılı olarak oluşan iş kazaları (araçların uğradığı kazalar, yükleme merkezlerindeki büroların çalışma ortamında oluşan iş kazaları) ve doğal afetler sonucu oluşan arıza ve hasarlar, Yıldırım düşmesi ve şehir şebekesinde oluşabilecek ani voltaj değişikliklerinden doğacak arıza ve hasarlar, BAYİ'nin, EFOR a haber vermeden POSlar'da yaptığı müdahale ve yer değişikliği sonucunda (binalar veya mağazalar arası, vb.) oluşacak arıza ve hasarlar ve/veya POS'lara başka cihazların bağlanmasından dolayı oluşacak arıza ve hasarlar EFOR un yetkilendireceği teknik servis dışında yetkili olmayan kişi ve/veya kurum tarafından arızaya yapılan müdahaleler sonucu oluşan hasarlar ve belirtilen mücbir sebep halleri. 36.SÜRE : Bu sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olan... :... tarihi olup, süresizdir. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ : İşbu sözleşme EFOR tarafından, her zaman, herhangi bir ihbar süresine tabi olmaksızın derhal feshe- dilebilir. Bu fesihle birlikte Temlikname, otomatik virman talimatı, POS Cihazı Kiralama Protokolü ve POS ya da Sanal POS Tahsis Sözleşmesi de konusuz kalacağından BAYİ sistemden çıkarılmış olacaktır. Keyfiyetten Banka da derhal haberdar edilerek, bu sözleşmeye bağlı olarak yürütülen ticari faaliyet de sona erdirilecektir. Ancak, fesih tarihine kadar, bu sözleşmenin, taraflar arasındaki hak ve borçların tasfiyesi amacına yönelik olan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. Ön koşullardan (B2b.com üyeliği, ve gereklilikleri) en az birinin herhangi bir sebeple hükümsüz kalması halinde bu sözleşme ve tüm ekleri de kendiliğinden sona erecektir. Ancak sözleşmenin ilgili hükümleri, karşılıklı hak ve alacakların tasfiyesi amacıyla sınırlı olarak, yürürlükte kalmaya devam edecektir Fesih tarihinde, bu sözleşmeye bağlı olarak, BAYİ'nin EFOR nezdinde doğmuş ve doğacak cari hesap alacağı sözkonusu olduğunda, bu alacağı da nakit olarak ödenmeyecek ve 3.maddede düzenlendiği şekilde mal olarak tediye edilecektir. Ayrıca bu bedellere fesih tarihinden sonra da faiz, kur farkı v.s. uygulanmayacaktır Sözleşmenin taraflardan herhangi biri tarafından fesh edilmesi durumunda BAYİ POS Cihazı Kiralama süresinin dolmadığından bahisle kira bedeli iadesi talebinde bulunamaz BAYİ'nin sözleşmeyi ihlali etmesi nedeniyle akdin feshi halinde, EFOR un uğrayacağı tüm zararları (müsbet,menfi,munzam) BAYİ tazmin etmek zorundadır Bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte taraflar arasında önceden imzalanmış olan tüm B2b Üyelik sözleşmeleri yürürlükten kalkmış olacaktır. 37. İHTİLAFLARIN HALLİ : BAYİ, EFOR un ve Banka'nın ticari defterleri, belgeleri ve bilgisayar kayıtlarının doğruluğunu ve bu maddenin H.U.M.K.287.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve bu belgelerin doğru tutulduğuna dair yemin teklif hakkından vazgeçtiğini peşinen kabul eder. İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İSTANBUL Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların kanuni ikametgahları olup, yeni adres bildirilmediği müddetçe bu adreslere yapılacak her türlü tebligat, kendilerine yapılmış sayılır. 9

10 KEFALET TAAHHÜTNAMESİ firmasını EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Den almış olduğu veya alacağı her türlü emtia karşılığı, ve üçüncü kişilere olan borçlarının temliki suretiyle oluşan veya oluşacak olan borçları veya her ne sebepten olursa olsun borçlandığı, borçlanacağı, ödemekle yükümlü olduğu veya olacağı, gerek senetlerle, çeklerle gerekse cari hesap sözleşmeleri, defter kayıtları, temliknamelerle veya diğer her türlü belgelerle sabit olan borçlardan ve bu borçlara ilişkin bilumum faiz, komisyon, masraf ve teferruattan borçlu ile müşterek ve müteselsilen aynı derecede sorumlu olacağımı(zı), asıl borçlunun EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 'ne vermiş olduğu çek, senetlerden veya diğer bir alacağından herhangi birinin ödenmemesi, taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde vadesi gelmemiş diğer borçların, çek, senet ve alacakların da muaccel olacağını muaccel olan ve muaccel olacak olan bütün borçtan, borcun sona ermesine kadar, asıl borç ile birlikte işlemiş ve işleyecek olan temerrüt faizinden, temerrüt tarihinde bankaların uygulamış olduğu kısa vadeli ticari kredi faiz oranının ortalamasından sorumlu olduğumu/olduğumuzu, cezai şart, menfi zarar ve ziyan, borçlu aleyhinde ikame edilen dava masrafları ile ilgili sair masrafların herhangi bir süreyle sınırlı olmaksızın asıl borçlu ile birlikte sorumlu olacağımı/olacağımızı, bu kefalet taahhüdünün süreye bağlı olmadığını, EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'nin borçlu aleyhinde dava açması veya takip yapması gibi bir ön şarta tabi olmaksızın ilk yazılı talebinde herhangi bir kanuni merciye başvurmaksızın borçlunun tüm borçlarını kabul ederek ödeyeceğimi/ödeyeceğimizi, borçlu aleyhine daha önce başlatılan dava veya takibin süregelmesinin aleyhim(iz)e takip yapılmasına engel olmayacağını, asıl borçlunun aciz, iflas, konkordato ve benzeri sebeplerle borcu, veya borcunun bir kısmını ve/veya faizini ödememesi halinde dahi BK 497. maddesinde yazılı defilerden faydalanmayacağımı(zı), işlemiş veya işleyecek akdi ve yasal tüm faizler için 1 yıldan fazla süreli de olsa sorumlu olacağımı(zı), EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'nin dilerse, borç için aleyhime/aleyhimize ihtiyati haciz kararı almasına muvafakat ettiğimi/ettiğimizi, EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.'nin asıl borçlunun taahhütlerini ertelemesi, temdit etmesi, borç için olan teminatları kısmen veya tamamen geri vermesi hallerinde de sorumluluğumuzun aynen devam edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederim/ederiz. BAYİ'nin açıklanan borçları için EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. kayıtlarının yegane delil sayılacağını kabul ve taahhüt ederim, kabul, beyan ve taahhüt eylerim/eyleriz. İşbu kefaletimiz USD (Yalnız -Amerikan Doları) ile sınırlı olarak verilmiştir.... /... J... Müşterek borçlu / Müteselsil kefillerin Adı : Adresi : İmza : Adı : Adresi : İmza : İş bu sözleşme 11 sayfadan oluşmakta olup tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim ve imza Edilmiştir Gerekli belgeler: Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Ticaret Odası Belgesi, Nüfus cüzdanı Fotokopileri Vade Ödeme Günü USD No İş bu emre yazılı senedim. Mukabilinde.tarihinde Sayın..veya emruhavale Yukarıda yazılı yalnız Amerikan Doları Sent Kayıtsız Şartsız Ödeyeceği.. Bedeli. ahzolunmuştur. İş bu emre yazılı senet vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonolarında muacceliyet kesbedeceğin, avukat ücreti dahil mahkeme masraflarını ödeyeceğimi.., ihtilaf vukuunda İSTANBUL mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleri.. ÖDEYECEK. İsim / Unvan Adres : :.. V.D. No.su / TC Kimlik No:. Düzenleme Tar. / /20.. Kefil :. Düzenlmee Yeri: V.D. No.su / TC Kimlilk No :. İmza imza

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt (Bundan böyle kısaca Bir Elektronik diye adlandırılacaktır.)

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi I. TARAFLAR : PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi a. ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Adres : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 Eyüp / İstanbul (Kısaca ARENA olarak anılacaktır.) b.... Adres

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

Gençpa iletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti İle bayii/üye işyeri Taraflar I/ Gençpa İletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti. Iı/ bayii/üye işyeri

Gençpa iletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti İle bayii/üye işyeri Taraflar I/ Gençpa İletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti. Iı/ bayii/üye işyeri Gençpa iletişim pazarlama ve dış tic.ltd. Şti İle bayii/üye işyeri arasındaki kartlı ödemeler için işlemlerin münhasıran secure code ve/veya chip&pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle) yapılması

Detaylı

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.)

I IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. Adres: (Bundan sonra kısaca IVENT olarak adlandırılacaktır.) IVENT BİLGİSAYAR TEKNİK YAZILIM VE SERVİS HİZ.TİC. A. Ş. İle BAYİ/Üye işyeri.... arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle)

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. POS SÖZLEŞMESİ METRO ELEKTRONİK KUY. DIŞ. TİC A. Ş. İle BAYİİ/Üye işyeri.. arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU Lütfen siyah ya da lacivert tükenmez kalemle ve büyük harflerle doldurun. İŞYERİ BİLGİLERİ Tabela Unvanı: Faaliyet Alanı: Kuruluş Yılı: Adres: E-mail: Faks:

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ BANKA Vergi Kimlik Numarası (4560004685) Vergi Dairesi Bilgisi (Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü) Ticaret Sicil Numarası (1070) Ticaret Unvanı (Türkiye Halk

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ BAYIB2B KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresine mukim (Bundan böyle bayi olarak anılacaktır ile diğer taraftan Mimar Sinan Cad. 1738 Sok. No:2 Merkez / Isparta adresine

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı