ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde sicil numarası ile kayıtlı olan Asya Katılım Bankası A.Ş. ( Satıcı veya Banka ) ile (2) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Kat:4 adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde sicil numarası ile kayıtlı olan Asya Varlık Kiralama A.Ş. ( Alıcı veya VKŞ ) arasında imzalanmıştır. Satıcı ve Alıcı bu Sözleşme de ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 1. Sözleşme nin Konusu Bu Sözleşme nin konusu, Alıcı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (Seri:III, No:43) kapsamında ihraç edilecek Sertifikalar a konu olacak Varlıkların, söz konusu Tebliğ ve bu Sözleşme de yer alan şartlarla Satıcı tarafından Alıcı ya devir ve temliki ile Leasing Varlıkları na ilişkin getirilerin paylaşımı koşullarının belirlenmesidir. 2. Tanımlar Bu Sözleşme de aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan anlamları ifade edeceklerdir. Gayrimenkul Varlıklar: Ek-1 de tapu sicili bilgileri belirtilen taşınmaz varlıklar ile Sözleşme süresince ve Sözleşme hükümleri uyarınca bu taşınmazların yerine Banka tarafından Alıcı ya bildirilecek diğer taşınmaz varlıklardır. İş Günü: Türkiye de bankaların ve borsaların açık olduğu ve işlem yaptığı hafta içi günleridir. İzin: Her türlü izin, onay, lisans, muafiyet veya kaydı ifade eder. Leasing Sözleşmeleri: Banka nın üçüncü şahıslar ile akdettiği, konusu Leasing Varlıkları nın finansal kiralanması olan ve Sertifikalar a ilişkin talep tutarına göre Ek-1 de belirtilen leasing sözleşmeleri arasından taraflarca belirlenecek olan leasing sözleşmeleri ile Sözleşme süresince bu sözleşmelerin yerine Banka tarafından Alıcı ya bildirilecek diğer leasing sözleşmeleridir. Leasing Varlıkları: Leasing Sözleşmeleri ne konu varlıklar ve bu varlıkların Sertifika Hüküm ve Şartları nda belirtilen orandaki getirileridir. Satış Bedeli: Sertifika Hüküm ve Şartlarında belirlenecek olan tutardır. Sertifikalar: Alıcı tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarıdır. Sertifika Sahipleri: Sertifikaları satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 1

2 Sertifika Hüküm ve Şartları: Sertifikaların ihracı kapsamında hazırlanan izahnamede yer alan, Sertifikaların haiz olduğu hüküm ve şartları ifade eder. Takyidat: Rehin, ipotek, sınırlı ayni hak, ihtiyati tedbir, muhafaza ve sair her türlü takyidatı ifade eder. Tazmin Edilenler: Alıcı ile Alıcı nın yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerini ifade eder. Varlıklar: Leasing Varlıkları ile Gayrimenkul Varlıklar ı ifade eder. Vergi: Her türlü vergi, resim, harç, stopaj, benzeri yükümlülük ve bunlara ilişkin tahakkuk eden her türlü cezayı ifade eder. 3. Devir 3.1 Satıcı, Varlıklar ı bu Sözleşme de yer alan koşul ve şartlarla ve her türlü Takyidat tan ari olarak Alıcı ya devir ve temlik etmeyi, Alıcı da söz konusu Varlıklar ı devir ve temlik almayı kabul ve taahhüt eder. 3.2 Leasing Varlıkları nın mülkiyeti Sertifikalar itfa edilinceye kadar Alıcı nın temsilcisi olarak Satıcı da inançlı mülkiyet esasları doğrultusunda kalmaya devam edecektir. 3.3 Gayrimenkul Varlıklar ın mülkiyeti her bir Gayrimenkul Varlık için ilgili tapu sicili nezdinde gerçekleştirilecek devir işlemiyle Alıcı ya geçecek olup, bu işlemin yapılmaması halinde bu Sözleşme nin Gayrimenkul Varlıklar a ilişkin hükümleri yürürlüğe girmeyecektir. 3.4 Taraflar, Leasing Varlıklarına ilişkin getirilerin Taraflar arasında paylaşılacağı konusunda mutabık olup, getiri paylaşımına ilişkin koşul ve şartlar Sertifika Hüküm ve Şartları nda belirlenecektir. 3.5 Alıcı, Varlıkların devir ve temliki karşılığında Satış Bedeli ni Satıcı nın aşağıda detayları belirtilen banka hesabına Sözleşme tarihinde nakden ve defaten ödeyecektir. Gayrimenkul Varlıklara ilişkin Satış Bedeli, 3.3. maddede belirtilen tapuda devir işlemi gerçekleştirildikten sonra ve/veya ihraç işleminden sonra ödenecektir. Banka / Şube: Asya Katılım Bankası A.Ş. / Merkez Şubesi Hesap No: IBAN No: TR Satıcı, Leasing Varlıkları na temel teşkil eden Leasing Sözleşmelerinin sona ermesi halinde veya Gayrimenkul Varlıklar ın kısmen veya tamamen kaybı halinde ya da kendi uygun gördüğü diğer durumlarda, Alıcı ya devir ve temlik ettiği Varlıkları eşdeğer varlıklarla ikame edebilir. Bu durumda Alıcı ya daha önce devir ve temlik edilen Varlıklar Satıcı ya iade edilecek ve Satıcı da ikame varlıkları Alıcı ya eşzamanlı olarak devir ve temlik edecektir. Taraflar söz konusu devir ve temlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri zamanında ve usulünce tamamlayacaklardır. 3.7 Alıcı, Varlıkların tümünün veya bir kısmının Alıcı ya devrinin Sertifikalar ın ihraç tarihinden önce gerçekleştirilmesi ancak Sertifikalar ın ihraç tutarının, devredilen Varlıklar ın değerinin altında kalması halinde, ihraç tutarı ile devredilen Varlıklar ın arasındaki fark tutarında Varlığı Satıcı ya iade edeceğini ve bunun için gerekli her türlü devir işlemini derhal gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 2

3 4. Kayıtların Ayrılması Bu Sözleşme konusu devir ve temlik işlemleri nedeniyle ve Satış Bedeli nin tahsil edilmesinden sonra, Varlıklar ve Varlıklar dan elde edilecek gelirler Sertifika Sahipleriyle payları oranında ilişkilendirilmek suretiyle Alıcı nın muhasebe kayıtlarında izlenir. 5. Leasing Sözleşmeleri nden Kaynaklanan Yükümlülükler Satıcı nın Leasing Sözleşmeleri nden kaynaklanan tüm yükümlülükleri devam edecek olup; Alıcı, bu Sözleşme kapsamındaki temlik işlemleri nedeniyle Leasing Sözleşmeleri ne ilişkin herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir. 6. Varlıklar ın Yönetimi Bu Sözleşme uyarınca Alıcı ya devredilen Varlıklar, taraflar arasında aktedilecek Yönetim Sözleşmesi hükümleri uyarınca Satıcı tarafından yönetilecektir ve idare edilecektir. 7. Tarafların İşbirliği Taraflar, bu Sözleşme de yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi ve Alıcı tarafından Sertifikaların ihracına ilişkin olarak gerekli olan tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda azami çabayı sarfedeceklerini ve gereken tüm işbirliğini sağlayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. 8. Beyan ve Tekeffüller Satıcı, Alıcı ya karşı aşağıdaki hususları beyan ve tekeffül eder. 8.1 Satıcı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan bir anonim şirkettir. 8.2 Satıcı, hak ve yükümlülükler edinmek ve faaliyetlerini mevcut şekliyle sürdürmek ehliyetine sahiptir. 8.3 Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler Satıcı için yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülüklerdir. 8.4 Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler, Satıcı ya uygulanabilir olan mevzuat hükümlerine, ana sözleşmesine ve diğer iç düzenlemelerine, taraf olduğu diğer sözleşmelere veya tabi olduğu kararlara aykırılık teşkil etmemektedir. 8.5 Satıcı, Varlıklar ın yasal malikidir ve Varlıklar üzerinde bu Sözleşme konusu işlemleri gerçekleştirme yetkisini haizdir. 8.6 Satıcı, Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükler için gerekli her türlü İzni almıştır. 8.7 Varlıklar üzerinde herhangi bir Takyidat, talep veya iddia bulunmamaktadır. 9. Tazmin Yükümlülüğü 3

4 9.1 Banka, bu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerinin veya beyan ve tekeffüllerinin ihlali nedeniyle veya Varlıklar ın devrine ilişkin olarak Sertifika Sahiplerinin Sertifikaların Hüküm ve Şartları dahilindeki iddiaları da dahil üçüncü kişilerin talepleri nedeniyle Tazmin Edilenler in herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararları derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 9.2 Banka, bu Sözleşme kapsamındaki Varlıklar ın Sözleşme de belirlenen şartlarla Alıcı ya devrinin hukuki nedenler de dahil herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, devri gerçekleşmeyen Varlıklar için Alıcı tarafından ödenen Satış Bedeli nin ilgili kısmını Alıcı ya derhal iade etmeyi veya Alıcı nın takdirinde olmak üzere derhal eşdeğer bir varlıkla ikame etmeyi ve bu yükümlülüğünün ifasının Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden bağımsız olarak talep edilebileceğini kabul ve taahhüt eder. 9.3 Banka, Tazmin Edilenler in yukarıda belirtilen nedenlerle bir zarara uğradıklarını yazılı olarak kendisine bildirmeleri durumunda, bu bildirimi almasını müteakip söz konusu zarar tutarını derhal Tazmin Edilenler e veya onların göstereceği üçüncü kişilere ödeyecektir. 10. Bildirimler Sözleşme kapsamında Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler için aşağıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır. Satıcı: Asya Katılım Bankası A.Ş. Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: Alıcı: Asya Varlık Kiralama A.Ş. Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: Bildirimler yazılı olarak; iadeli taahhütlü mektup, elden teslim, faks veya e-posta ile yapılacaktır. Taraflar, faks veya e-posta ile yapılacak bildirimlerin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil teşkil edeceğini beyan ve kabul ederler. 11. Ayrılabilirlik Bu Sözleşme nin herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk uyarınca geçersiz veya icra edilemez sayılması halinde, söz konusu hüküm Sözleşme den ayrılmış sayılacaktır ve Taraflar, bu hükmün yerine bu hükmün etkisine mümkün olduğu kadar yakın bir etkiye sahip ancak uygulanacak hukuka uygun ve geçerli yeni bir hüküm getireceklerdir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya icra edilemez sayılması Sözleşme nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. 12. Tadil Bu Sözleşme, yalnızca Taraflarca usulünce imzalanarak yazılı bir metin ile tadil edilebilir. 13. Devir Yasağı Taraflar, bu Sözleşme yi veya Sözleşme den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemezler. 4

5 14. Faiz Yasağı Taraflar, bu Sözleşme den kaynaklanan veya Sözleşme yle ilgili olarak elde edilecek ödemelere faiz uygulanmayacağını, bu ödemelere herhangi bir şekilde faiz uygulanmasının söz konusu olması halinde faiz tutarlarından feragat edeceklerini, bunun mümkün olmaması veya faiz tutarının tahsil edilmiş olması halinde ise bu tutarı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üçüncü şahıslara bağışlayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 15. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü Bu Sözleşme nin ifasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Sözleşme den kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Sözleşme, tarihinde 1(bir) nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşme nin imzalanmasından veya ifasından kaynaklanan tüm Vergi ve diğer yükümlülükler Satıcı tarafından karşılanacaktır. Asya Katılım Bankası A.Ş. Asya Varlık Kiralama A.Ş. 5

6 EK-1 VARLIK LİSTESİ Halihazırda kaynak kuruluş Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetinde olup kira sertifikası ihracı amacıyla Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından Asya Varlık Kiralama A.Ş. ye devredilecek varlıklara ait liste aşağıda yer almaktadır. Leasing Varlıkları, Sertifikalar a ilişkin talep tutarına göre aşağıda belirtilen sözleşmeler arasından taraflarca Sertifikaların ihracından önce belirlenecek olan leasing sözleşmelerine konu varlıklardır. 1) LEASİNG VARLIKLARI No. Sözleşme No. Mal Cinsi Vade Tarihi Sözleşme Konusu Varlık Değeri ( TL Karşılık) 1. LEA Arsa ,00 2. LEA Doğalgaz enerji santralidoğalgaz motoru ,81 3. LEA Doğalgaz enerji santralidoğalgaz motoru ,54 4. LEA Tekstil makinası ,03 5. LEA Enerji tribünü-jeneratör ,96 6. LEA Tekstil makinası ,63 Demir çelik üretimine 7. LEA yönelik çeşitli makina ,51 Toplam ,47 2) GAYRİMENKUL VARLIKLARI Gayrimenkul Cinsi: İş Yeri Gayrimenkulün Adresi: 1.Bölge Mahallesi Site Yolu Caddesi Toya Sk. Tunay İş Merkezi B Girişi Dış Kapı no:26 Katlar: Bodrum-Zemin-1.Kat,2.Kat,3.Kat, Hekimbaşı-Ümraniye/İSTANBUL No. Ada/Pafta Parsel Blok / BB No Son Ekspertiz Tarihi Sözleşme Konusu Varlık Değeri / B Giriş/ TL / B Giriş/ TL / B Giriş/ TL / B Giriş/ TL / B Giriş/ TL Toplam TL 6

7 ALIM TAAHHÜDÜ 16. Giriş Bu Alım Taahhüdü ( Alım Taahhüdü ), tarihinde Asya Katılım Bankası A.Ş. ( Banka ) tarafından Asya Varlık Kiralama A.Ş. ( VKŞ ) lehine hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. Alım Taahhüdü nün konusu, VKŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (Seri:III, No:43) kapsamında ihraç edilen Sertifikalar a konu olan ve VKŞ tarafından Banka dan Alım Satım Sözleşmesi uyarınca devralınan Varlıklar ın, Sertifika Hüküm ve Şartları uyarınca herhangi bir Takyidat tan ari olarak Banka tarafından devir ve temlik alınmasıdır. 17. Tanımlar Bu Alım Taahhüdü nde aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan anlamları ifade edeceklerdir. Alım Satım Sözleşmesi: Banka ile VKŞ arasında Varlıklar ın VKŞ ye devrine ilişkin olarak tarihinde imzalanan alım satım sözleşmesidir. İade Bedeli: (i) Varlıklar ın devir tarihi itibariyle mevcut bulunan Sertifikalar ın nominal değerleri ile, (ii) Sertifika Hüküm ve Şartları ile Banka ile VKŞ arasında imzalanan Yönetim Sözleşmesi veya Garanti Sözleşmesi uyarınca Banka tarafından VKŞ ye ödenmesi gereken, muaccel hale gelmiş ancak ödenmemiş tutarların toplamıdır. İzin: Her türlü izin, onay, lisans, muafiyet veya kaydı ifade eder. Sertifikalar: VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarıdır. Sertifika Hüküm ve Şartları: Sertifikaların ihracı kapsamında hazırlanan izahnamede yer alan, Sertifikaların haiz olduğu hüküm ve şartları ifade eder. Takyidat: Rehin, ipotek, sınırlı ayni hak, ihtiyati tedbir, muhafaza ve sair her türlü takyidatı ifade eder. Varlıklar: Alım Satım Sözleşmesi uyarınca Banka tarafından VKŞ ye devir ve temlik edilen Varlıkları ifade eder. Vergi: Her türlü vergi, resim, harç, stopaj, benzeri yükümlülük ve bunlara ilişkin tahakkuk eden her türlü cezayı ifade eder. 18. Varlıklar ın Banka Tarafından Devir ve Temlik Alınması 18.1 Banka, Sertifikalar ın vadelerinin sonunda veya Banka nın vadeden önce herhangi bir şekilde temerrüde düşmesi durumunda, VKŞ nin bu yönde yapacağı bildirim üzerine, Alım Satım Sözleşmesi kapsamında VKŞ ye devredilmiş olan Varlıkları, İade Bedeli ni ödemek suretiyle VKŞ den devir ve temlik alacağını kabul ve taahhüt eder. 7

8 18.2 Banka, hesaplanacak İade Bedeli nin Varlıklar ın Banka ya devir ve temliki için makul ve yeterli bir bedel olduğunu teyit eder Varlıklar ın bu Alım Taahhüdünde belirlenen koşul ve şartlarla Banka ya devrinin, hukuki nedenler de dahil herhangi bir nedenle mümkün olmaması ve icra edilememesi halinde, Banka, VKŞ ye İade Bedeli tutarında tazminat ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder Madde 3.1 uyarınca gerçekleştirilecek devir ve temlik işlemleri, VKŞ nin bu amaçla Banka ya yapacağı bildirim ve Banka tarafından İade Bedeli nin derhal VKŞ ye ödenmesi üzerine Banka ile VKŞ arasında yazılı olarak imzalanacak devir ve temlik sözleşmesi ile gerçekleştirilecektir. Gayrimenkul Varlıklar açısından devir ve temlik işlemleri, İade Bedeli nin VKŞ ye ödenmesinden sonra ilgili taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu sicilinde gerçekleştirilecek devir işlemi ile yapılacaktır. Banka, söz konusu işlemlerin haricinde Varlıkların Banka ya devri için gerekli olabilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştireceğini, gerekli İzinleri alacağını ve bu amaçla VKŞ ile azami işbirliği içerisinde olacağını kabul ve taahhüt eder. 19. Bildirimler Alım Taahhüdü kapsamında Banka ile VKŞ nin birbirlerine yapacağı bildirimler için aşağıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır. Banka: Asya Katılım Bankası A.Ş. Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: VKŞ: Asya Varlık Kiralama A.Ş. Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: Bildirimler yazılı olarak; iadeli taahhütlü mektup, elden teslim, faks veya e-posta ile yapılacaktır. Faks veya e-posta ile yapılacak bildirimlerin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil teşkil edecektir. 20. Diğer Hükümler 20.1 Banka, bu Alım Taahhüdü nden kaynaklanan hakları ve yükümlülükleri üçüncü şahıslara devredemez Bu Alım Taahhüdü nün herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk uyarınca geçersiz veya icra edilemez sayılması halinde, söz konusu hüküm Alım Taahhüdü nden ayrılmış sayılacaktır ve bu hükmün yerine bu hükmün etkisine mümkün olduğu kadar yakın bir etkiye sahip ancak uygulanacak hukuka uygun ve geçerli yeni bir hüküm getirilecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya icra edilemez sayılması Alım Taahhüdü nün diğer hükümlerinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir Banka, bu Alım Taahhüdü nden kaynaklanan veya Alım Taahhüdü yle ilgili olarak elde edilecek ödemelere faiz uygulanmayacağını, bu ödemelere herhangi bir şekilde faiz uygulanmasının söz konusu olması halinde faiz tutarlarından feragat edeceğini, bunun 8

9 mümkün olmaması veya faiz tutarının tahsil edilmiş olması halinde ise bu tutarı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üçüncü şahıslara bağışlayacağını kabul ve taahhüt eder. 21. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü Bu Alım Taahhüdü nün ifasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Alım Taahhüdü nden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Alım Taahhüdü, Banka tarafından tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmıştır. Alım Taahhüdü nden veya ifasından kaynaklanan tüm Vergi ve diğer yükümlülükler Banka tarafından karşılanacaktır. Taahhüt Eden Asya Katılım Bankası A.Ş. 9

10 GARANTİ SÖZLEŞMESİ Bu Garanti Sözleşmesi ( Sözleşme ) tarihinde; (3) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde sicil numarası ile kayıtlı olan Asya Katılım Bankası A.Ş. ( Yönetici veya Banka ) ile (4) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Kat:4 adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde sicil numarası ile kayıtlı olan Asya Varlık Kiralama A.Ş. ( VKŞ ) arasında imzalanmıştır. Yönetici ve VKŞ bu Sözleşme de ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 22. Sözleşme nin Konusu VKŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (Seri:III, No:43) kapsamında ihraç edilecek Sertifikalar a konu olacak Varlıklar, söz konusu Tebliğ ve Alım Satım Sözleşmesi nde yer alan şartlarla Banka tarafından VKŞ ye devir ve temlik edilmiştir. VKŞ, söz konusu Varlıklar ın yönetimini Yönetim Sözleşmesi nde yer alan koşul ve şartlarla Banka ya devretmiştir. Bu Sözleşme nin konusu, Alım Satım Sözleşmesi çerçevesinde VKŞ ye devredilen Leasing Varlıkları yla ilgili olarak üçüncü şahıslardan olan ve Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde tahsili Banka tarafından yönetilecek olan alacakların ödenmesine ilişkin garanti verilmesidir. 23. Tanımlar Bu Sözleşme de aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan anlamları ifade edeceklerdir. Bu Sözleşme de tanımlanmayan terimler, Alım Satım Sözleşmesi nde belirtilen anlamları ifade edeceklerdir. Alım Satım Sözleşmesi: Banka ile VKŞ arasında Varlıklar ın VKŞ ye devrine ilişkin olarak tarihinde imzalanan alım satım sözleşmesidir. İş Günü: Türkiye de bankaların ve borsaların açık olduğu ve işlem yaptığı hafta içi günleridir. İzin: Her türlü izin, onay, lisans, muafiyet veya kaydı ifade eder. Sertifikalar: VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarıdır. Sertifika Sahipleri: Sertifikaları satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Sertifika Hüküm ve Şartları: Sertifikaların ihracı kapsamında hazırlanan izahnamede yer alan, Sertifikaların haiz olduğu hüküm ve şartları ifade eder. Takyidat: Rehin, ipotek, sınırlı ayni hak, ihtiyati tedbir, muhafaza vb. her türlü takyidatı ifade eder. Tazmin Edilenler: VKŞ ile VKŞ nin yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerini ifade eder. 10

11 Leasing Varlıkları: Alım Satım Sözleşmesi nde tanımlanan Leasing Varlıkları nı ifade eder. Vergi: Her türlü vergi, resim, harç, stopaj, benzeri yükümlülük ve bunlara ilişkin tahakkuk eden her türlü cezayı ifade eder. Yönetim Sözleşmesi: Banka ile VKŞ arasında Varlıklar ın yönetiminin Banka ya devrine ilişkin olarak tarihinde imzalanan yönetim sözleşmesidir. 24. Garanti 24.1 Garantör, Leasing Sözleşmeleri kapsamındaki üçüncü şahıslardan olan alacakların muacceliyet tarihinde ilgili borçlular tarafından ödeneceğini kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu garanti eder Garantör, yukarıda belirtilen borçluların ilgili ödemeleri muacceliyet tarihinde gerçekleştirmemeleri halinde, VKŞ yi söz konusu ödenmeyen tutarlardan kaynaklanan tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder Garantörün garanti yükümlülüğü, Leasing Sözleşmeleri kapsamındaki üçüncü şahıs borçluların VKŞ ye ödeme yükümlülükleri devam ettiği sürece geçerli olacaktır Garantör, bu Sözleşme uyarınca garanti verdiği ödemelerle ilgili olarak, VKŞ ye karşı olan tüm itiraz ve defi haklarından peşinen feragat eder. Leasing Sözleşmeleri kapsamındaki üçüncü şahıs borçluların VKŞ ye veya temsilcisi sıfatıyla Garantör e karşı sahip olabileceği bu tür haklar, Garantör ün garanti yükümlülüğünü etkilemeyecektir. 25. Vergi, Tazminat ve Ödemeler 25.1 Bu Sözleşme kapsamında Garantör tarafından VKŞ ye yapılacak ödemelerden Vergi veya benzeri kesintiler yapılmayacak olup, söz konusu kesintilerin ilgili mevzuat gereği yapılması gerekirse, bu tutarlar Garantör tarafından ödenecektir Garantör, Sözleşme kapsamında VKŞ ye ödemekle yükümlü olduğu tutarlar için mahsup veya takas hakkını kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder Bu Sözleşme kapsamında garanti verilen ödemelerin tahsiline ilişkin olarak VKŞ tarafından herhangi bir masraf yapılması halinde, Garantör söz konusu masrafları da VKŞ ye ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder Garantör, bu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerinin veya beyan ve tekeffüllerinin ihlali nedeniyle Tazmin Edilenler in herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararları derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Garantör, Tazmin Edilenler in yukarıda belirtilen nedenlerle bir zarara uğradıklarını yazılı olarak kendisine bildirmeleri durumunda, bu bildirimi almasını müteakip söz konusu zarar tutarını derhal Tazmin Edilenler e veya onların göstereceği üçüncü kişilere ödeyecektir. 26. Bildirimler Sözleşme kapsamında Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler için aşağıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır. Garantör: Asya Katılım Bankası A.Ş. 11

12 Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: VKŞ: Asya Varlık Kiralama A.Ş. Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: Bildirimler yazılı olarak; iadeli taahhütlü mektup, elden teslim, faks veya e-posta ile yapılacaktır. Taraflar, faks veya e-posta ile yapılacak bildirimlerin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil teşkil edeceğini beyan ve kabul ederler. 27. Ayrılabilirlik Bu Sözleşme nin herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk uyarınca geçersiz veya icra edilemez sayılması halinde, söz konusu hüküm Sözleşme den ayrılmış sayılacaktır ve Taraflar, bu hükmün yerine bu hükmün etkisine mümkün olduğu kadar yakın bir etkiye sahip ancak uygulanacak hukuka uygun ve geçerli yeni bir hüküm getireceklerdir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya icra edilemez sayılması Sözleşme nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. 28. Tadil Bu Sözleşme, yalnızca Taraflarca usulünce imzalanarak yazılı bir biçimde tadil edilebilir. 29. Devir Yasağı Taraflar, bu Sözleşme yi veya Sözleşme den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemez. 30. Faiz Yasağı Taraflar, bu Sözleşme den kaynaklanan veya Sözleşme yle ilgili olarak elde edilecek ödemelere faiz uygulanmayacağını, bu ödemelere herhangi bir şekilde faiz uygulanmasının söz konusu olması halinde faiz tutarlarından feragat edeceklerini, bunun mümkün olmaması veya faiz tutarının tahsil edilmiş olması halinde ise bu tutarı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üçüncü şahıslara bağışlayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 31. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü Bu Sözleşme nin ifasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Sözleşme den kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Sözleşme, tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşme nin imzalanmasından veya ifasından kaynaklanan tüm Vergi ve diğer yükümlülükler Garantör tarafından karşılanacaktır. Asya Katılım Bankası A.Ş. Asya Varlık Kiralama A.Ş. 12

13 KİRA SÖZLEŞMESİ Bu Kira Sözleşmesi ( Sözleşme ) tarihinde; (5) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde sicil numarası ile kayıtlı olan Asya Katılım Bankası A.Ş. ( Kiracı veya Banka ) ile (6) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Kat:4 adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde sicil numarası ile kayıtlı olan Asya Varlık Kiralama A.Ş. ( Kiraya Veren veya VKŞ ) arasında imzalanmıştır. Kiraya Veren ve Kiracı bu Sözleşme de ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 32. Sözleşme nin Konusu Kiraya Veren tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (Seri:III, No:43) kapsamında ihraç edilecek Sertifikalar a konu olacak Varlıklar, söz konusu Tebliğ ve Alım Satım Sözleşmesi nde yer alan şartlarla Kiracı tarafından Kiraya Veren e devir ve temlik edilmiştir. Bu Sözleşme nin konusu, yukarıda anılan ihraç kapsamında Varlıklar arasında yer alan Gayrimenkul Varlıklar ın, Kiraya Veren tarafından Kiracı ya bu Sözleşme de belirtilen hüküm ve şartlarla kiralanmasıdır. 33. Tanımlar Bu Sözleşme de aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan anlamları ifade edeceklerdir. Alım Satım Sözleşmesi: Banka ile VKŞ arasında Varlıklar ın VKŞ ye devrine ilişkin olarak tarihinde imzalanan alım satım sözleşmesidir. Gayrimenkul Varlıklar: Alım Satım Sözleşmesi nde tanımlanan ve Sözleşme nin ekinde listelenen varlıkları veya Alım Satım Sözleşmesi uyarınca bunlarla ikame edilecek diğer gayrimenkul varlıkları ifade eder. İş Günü: Türkiye de bankaların ve borsaların açık olduğu ve işlem yaptığı hafta içi günleridir. İzin: Her türlü izin, onay, lisans, muafiyet veya kaydı ifade eder. Sertifikalar: VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarıdır. Sertifika Hüküm ve Şartları: Sertifikaların ihracı kapsamında hazırlanan izahnamede yer alan, Sertifikaların haiz olduğu hüküm ve şartları ifade eder. Tazmin Edilenler: VKŞ ile VKŞ nin yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerini ifade eder. 13

14 Varlıklar: Alım Satım Sözleşmesi nde tanımlanan varlıkları ifade eder. Vergi: Her türlü vergi, resim, harç, stopaj, benzeri yükümlülük ve bunlara ilişkin tahakkuk eden her türlü cezayı ifade eder. Yönetim Sözleşmesi: Banka ile VKŞ arasında Varlıklar ın yönetimine ilişkin olarak tarihinde imzalanan yönetim sözleşmesidir. 34. Kiralama ve Bakım 34.1 Kiracı, Gayrimenkul Varlıkları işbu Sözleşme hüküm ve şartları uyarınca Kiraya Veren den kiralamayı ve Kiraya Veren de Gayrimenkul Varlıkları aynı şartlarla Kiracı ya kiralamayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşme kapsamında Taraflar arasındaki kira ilişkisi, Gayrimenkul Varlıklar ın mülkiyeti Kiraya Veren de olduğu sürece devam edecektir. Gayrimenkul Varlıklar ın mülkiyeti Sertifika Hüküm ve Şartları uyarınca Kiracı ya veya üçüncü bir şahsa devredildiği takdirde işbu Sözleşme başkaca bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer Kiracı, Sözleşme süresi boyunca Gayrimenkul Varlıkların bakımından ve yönetiminden, ilgili İzinlerin alınmasından, sigortalatılmasından, Gayrimenkul Varlıklara gelebilecek her türlü zarardan ve Gayrimenkul Varlıkların Sözleşme başlangıç tarihinde bulundukları durumda korunmasından sorumlu olup, Taraflar bu amaçla Yönetim Sözleşmesi ni imzalamıştır. Kiracı, bu kapsamda yapılması gerekecek tüm giderleri bizzat yapmakla yükümlüdür. 35. Kira Bedeli ve Ödeme 35.1 Kira bedeli, kira sertifikası ihraç sürecinde kiracı ve kiraya veren tarafından belirlenmiş olan tutar üzerinden ödenecektir. Kira bedelinin belirlendiği protokol iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olacaktır. Sözleşme nin bir tam yıldan önce sona ermesi halinde ödenecek kira bedeli söz konusu tutar 365 e bölünerek bulunacak günlük kira bedeli üzerinden hesaplanacaktır Yıllık kira bedeli, Kiracı tarafından 3 (üç) er aylık taksitler halinde Kiraya Veren e ödenecektir. İlk ödeme kira sertifikasının ihraç tarihine göre tespit edilerek bu tarihten itibaren yapılmaya başlanacaktır. Ödemeler Kiraya Veren in bildireceği banka hesabına yapılacaktır. Kiracı, net kira bedeli haricindeki yasal ödemeleri ilgili resmi kuruma öder ve ilgili makbuzların bir kopyasını Kiraya Veren e iletir. 36. Diğer Yükümlülükler 36.1 Kiracı, Gayrimenkul Varlıklar üzerinde Kiraya Veren in yazılı onayıyla alt kira ilişkisi tesis edebilir. Böyle bir durumda Gayrimenkul, Varlıklarla ilgili her konuda Kiraya Veren e karşı tek sorumlu Kiracı olmaya devam edecektir Kiracı, kira bedelinin zamanında ödenmemesi veya Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali nedeniyle Kiraya Veren in veya Tazmin Edilenler in uğrayabileceği her türlü zararın giderilmesinden sorumludur Kiracı nın bu Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükler Kiracı için yasal, bağlayıcı ve icra edilebilir yükümlülüklerdir. 14

15 36.4 Kiracı nın bu Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükler Kiracı nın ilgili mevzuattan veya taraf olduğu diğer sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemektedir Kiracı, bu Sözleşme yi imzalamak ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa etmek için gerekli yasal ehliyete sahiptir Kiracı nın, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri, uygulanacak hukuktan kaynaklanan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kiracı nın teminat altına alınmamış diğer yükümlülükleriyle aynı öncelik sırasında olacaktır. 37. Bildirimler Sözleşme kapsamında Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler için aşağıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kiracı: Asya Katılım Bankası A.Ş. Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: Kiraya Veren : Asya Varlık Kiralama A.Ş. Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: Bildirimler yazılı olarak; iadeli taahhütlü mektup, elden teslim, faks veya e-posta ile yapılacaktır. Taraflar, faks veya e-posta ile yapılacak bildirimlerin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil teşkil edeceğini beyan ve kabul ederler. 38. Tarafların İşbirliği Taraflar, bu Sözleşme de yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi ve gerektiğinde üçüncü şahıslarla imzalanması gerekecek belgelerin imzalanması için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda azami çabayı sarf edeceklerini ve gereken tüm işbirliğini sağlayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. 39. Ayrılabilirlik Bu Sözleşme nin herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk uyarınca geçersiz veya icra edilemez sayılması halinde, söz konusu hüküm Sözleşme den ayrılmış sayılacaktır ve Taraflar, bu hükmün yerine bu hükmün etkisine mümkün olduğu kadar yakın bir etkiye sahip ancak uygulanacak hukuka uygun ve geçerli yeni bir hüküm getireceklerdir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya icra edilemez sayılması Sözleşme nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. 40. Tadil Bu Sözleşme, yalnızca Taraflarca usulünce imzalanarak yazılı bir biçimde tadil edilebilir. 41. Devir Yasağı 15

16 Taraflar, bu Sözleşme yi veya Sözleşme den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemezler. 42. Faiz Yasağı Taraflar, bu Sözleşme den kaynaklanan veya Sözleşme yle ilgili olarak elde edilecek ödemelere faiz uygulanmayacağını, bu ödemelere herhangi bir şekilde faiz uygulanmasının söz konusu olması halinde faiz tutarlarından feragat edeceklerini, bunun mümkün olmaması veya faiz tutarının tahsil edilmiş olması halinde ise bu tutarı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üçüncü şahıslara bağışlayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 43. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü Bu Sözleşme nin ifasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Sözleşme den kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Sözleşme, tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşme nin imzalanmasından veya ifasından kaynaklanan tüm Vergi ve diğer yükümlülükler Kiracı tarafından karşılanacaktır. Asya Katılım Bankası A.Ş. Asya Varlık Kiralama A.Ş. EK-1 3) GAYRİMENKUL VARLIKLARI Gayrimenkul Cinsi: İş Yeri 16

17 Gayrimenkulün Adresi: 1.Bölge Mahallesi Site Yolu Caddesi Toya Sk. Tunay İş Merkezi B Girişi Dış Kapı no:26 Katlar: Bodrum-Zemin-1.Kat,2.Kat,3.Kat, Hekimbaşı-Ümraniye/İSTANBUL No. Ada/Pafta Parsel Blok / BB No / B Giriş/ / B Giriş/ / B Giriş/ / B Giriş/ / B Giriş/5 YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Bu Yönetim Sözleşmesi ( Sözleşme ) tarihinde; 17

18 (7) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde sicil numarası ile kayıtlı olan Asya Katılım Bankası A.Ş. ( Yönetici veya Banka ) ile (8) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Kat:4 adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde sicil numarası ile kayıtlı olan Asya Varlık Kiralama A.Ş. ( VKŞ ) arasında imzalanmıştır. Yönetici ve VKŞ bu Sözleşme de ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 44. Sözleşme nin Konusu VKŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (Seri:III, No:43) kapsamında ihraç edilecek Sertifikalar a konu olacak Varlıklar, söz konusu Tebliğ ve Alım Satım Sözleşmesi nde yer alan şartlarla Yönetici tarafından VKŞ ye devir ve temlik edilmiştir. Bu Sözleşme nin konusu, söz konusu Varlıklara ilişkin olarak, Yönetici tarafından VKŞ ye bu Sözleşme de belirtilen Hizmetler in verilmesidir. 45. Tanımlar Bu Sözleşme de aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan anlamları ifade edeceklerdir. Bu Sözleşme de tanımlanmayan terimler, Alım Satım Sözleşmesi nde belirtilen anlamları ifade edeceklerdir. Alım Satım Sözleşmesi: Banka ile VKŞ arasında Varlıklar ın VKŞ ye devrine ilişkin olarak tarihinde imzalanan alım satım sözleşmesidir. Hizmetler: Yönetici tarafından bu Sözleşme ye göre verilecek olan ve Madde 4 te belirtilen hizmetlerdir. İş Günü: Türkiye de bankaların ve borsaların açık olduğu ve işlem yaptığı hafta içi günleridir. İzin: Her türlü izin, onay, lisans, muafiyet veya kaydı ifade eder. Ödeme Dönemi: Sözleşme tarihi ile Ödeme Tarihi arasındaki ve sonrasında da her bir Ödeme Tarihi arasındaki dönemdir. Ödeme Tarihi: Madde 5 te belirtilen ödeme tarihidir. Periyodik Ödeme Tarihi: Sertifika Hüküm ve Şartları nda belirlenen periyodik ödeme tarihleridir. Periyodik Ödeme Tutarı: Sertifika Hüküm ve Şartları nda belirlenen periyodik ödeme tutarlarıdır. Sertifikalar: VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarıdır. Sertifika Sahipleri: Sertifikaları satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 18

19 Sertifika Hüküm ve Şartları: Sertifikaların ihracı kapsamında hazırlanan izahnamede yer alan, Sertifikaların haiz olduğu hüküm ve şartları ifade eder. Takyidat: Rehin, ipotek, sınırlı ayni hak, ihtiyati tedbir, muhafaza vb. her türlü takyidatı ifade eder. Tazmin Edilenler: VKŞ ile VKŞ nin yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerini ifade eder. Varlıklar: Alım Satım Sözleşmesi nde tanımlanan menkul ve gayrimenkul varlıkları ifade eder. Vergi: Her türlü vergi, resim, harç, stopaj, benzeri yükümlülük ve bunlara ilişkin tahakkuk eden her türlü cezayı ifade eder. 46. Yetkilendirme ve Ücret 46.1 VKŞ, Varlıklar ın yönetimiyle ilgili olarak kendisini temsil etmek üzere Yöneticiyi yetkilendirmeyi; Yönetici de, VKŞ nin temsilcisi olarak Varlıkları yönetmeyi ve VKŞ ye bu Sözleşme de belirlenen Hizmetleri sunmayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşme kapsamında yönetim yetkisi ve Hizmetlerin ifası, Varlıklar ın VKŞ ye ait oldukları süre boyunca devam edecektir Yönetici, bu Sözleşme de belirlenenlerin haricinde, Sözleşme konusu Varlıklar ile ilgili olarak VKŞ adına herhangi bir işlem gerçekleştirmeye veya taahhütte bulunmaya yetkili değildir Bu Sözleşme de belirtilen Hizmetlerin ifası karşılığında VKŞ, Sözleşme tarihinde Yönetici ye 100 TL (yüz TL) ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 47. Hizmetler Bu Sözleşme kapsamında Yönetici tarafından VKŞ ye verilecek Hizmetler aşağıdaki gibidir: 47.1 Varlıkların Yönetimi: Yönetici, VKŞ yi temsilen Varlıklar ın yönetim, idare ve bakımını üstlenecek, Varlıklarla ilgili olarak üçüncü şahıslarla yapılması gerekecek işlemleri gerçekleştirecek, Varlıklar dan elde edilen gelirleri faiz içermeyen yatırımlara yönlendirerek, her bir Ödeme Dönemine ilişkin elde edilecek kârın, en az ilgili Periyodik Ödeme Tarihinde ödenecek Periyodik Ödeme Tutarı na eşit olmasını sağlayacaktır Gayrimenkul Varlıkların Sigorta Ettirilmesi: Yönetici, Gayrimenkul Varlıkları çeşitli riskler nedeni ile tamamen yok olmaları riskine karşı VKŞ lehine sigorta ettirecektir. Sigorta değeri ikame değerden ve henüz itfa edilmemiş Sertifikaların toplam nominal değerinden az olmayacaktır Leasing Sözleşmeleri: Yönetici, Leasing Sözleşmeleri nin hüküm ve şartlarına uyulması için gerekli tüm önlemleri alacak ve işlemleri gerçekleştirecektir Ödemeler: Yönetici, Hizmetler in ifası sırasında gerekli olan tüm harcamaları ve ödemeleri usulünce yapacaktır Gelirler: Yönetici, Varlıklar a ilişkin olarak üçüncü şahısların yapmakla yükümlü olduğu ödemelerin zamanında tahsili ve takibi için gerekli işlemleri gerçekleştirecektir Vergiler: Yönetici, Varlıklara ilişkin olarak ödenmesi gereken tüm Vergileri zamanında ödeyecektir. 19

20 47.7 İzinler: Yönetici, Varlıkların yönetimine ilişkin alınması gereken tüm İzinleri almakla yükümlüdür. Yönetici, yukarıda yer alan Hizmetlerin ifası sırasında, ilgili yasal düzenlemelere her zaman riayet edeceğini ve kendi işleri için gösterdiği azami dikkat ve özeni göstereceğini kabul ve taahhüt eder. 48. Raporlama 48.1 Yönetici, Varlıklara ilişkin gelir ve giderleri ilgili hesaplarda düzenli bir şekilde ve tam olarak takip edeceğini beyan ve taahhüt eder. Yönetici, VKŞ tarafından talep edilmesi halinde Varlıklara ve Varlıklar dan elde edilen gelirlere ilişkin hazırlayacağı raporları VKŞ ye temin edecektir. 49. Ödemeler 49.1 Yönetici, Varlıklardan elde edilen gelirleri ve kârları, ilgili giderleri ve ödemeleri yaptıktan sonra, ilgili Periyodik Ödeme Tarihi nde, Periyodik Ödeme Tutarlarının ödenebilmesi için, VKŞ ye ödeyecektir ( Ödeme Tarihi ) Madde 6.1 uyarınca VKŞ ye ödenecek tutar, ilgili Periyodik Ödeme Tutarından fazla ise, söz konusu fazla miktar ileride yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere Yönetici tarafından muhafaza edilecektir Herhangi bir Ödeme Tarihi nde VKŞ ye ödenecek tutarın, ilgili Periyodik Ödeme Tarihi nde ödenecek Periyodik Ödeme Tutarından az olması halinde, Yönetici, eksik kalan tutarı VKŞ ye ödeyecek olup, söz konusu tutarı Varlıklar dan ileride elde edilecek gelirlerden mahsup edebilecektir. 50. Yönetici nin Beyan ve Tekeffülleri Yönetici, aşağıdaki hususları VKŞ ye beyan ve tekeffül eder: 50.1 Yönetici nin bu Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükler Yönetici için yasal, bağlayıcı ve icra edilebilir yükümlülüklerdir Yönetici nin bu Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükler Yönetici nin ilgili mevzuattan veya taraf olduğu diğer sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemektedir Yönetici, bu Sözleşme yi imzalamak ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa etmek için gerekli yasal ehliyete sahiptir Yönetici nin, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri, uygulanacak hukuktan kaynaklanan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Yönetici nin teminat altına alınmamış diğer yükümlülükleriyle aynı öncelik sırasında olacaktır. 51. Tazmin Yükümlülüğü 51.1 Yönetici, bu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülüklerinin veya beyan ve tekeffüllerinin ihlali nedeniyle Tazmin Edilenler in herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararları derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 20

21 51.2 Yönetici, Tazmin Edilenler in yukarıda belirtilen nedenlerle bir zarara uğradıklarını yazılı olarak kendisine bildirmeleri durumunda, bu bildirimi almasını müteakip söz konusu zarar tutarını derhal Tazmin Edilenler e veya onların göstereceği üçüncü kişilere ödeyecektir. 52. Bildirimler Sözleşme kapsamında Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler için aşağıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır. Yönetici: Asya Katılım Bankası A.Ş. Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: VKŞ: Asya Varlık Kiralama A.Ş. Adres: Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye/İSTANBUL Faks: E-posta: Bildirimler yazılı olarak; iadeli taahhütlü mektup, elden teslim, faks veya e-posta ile yapılacaktır. Taraflar, faks veya e-posta ile yapılacak bildirimlerin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil teşkil edeceğini beyan ve kabul ederler. 53. Tarafların İşbirliği Taraflar, bu Sözleşme de yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi ve gerektiğinde üçüncü şahıslarla imzalanması gerekecek belgelerin imzalanması için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda azami çabayı sarf edeceklerini ve gereken tüm işbirliğini sağlayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. 54. Ayrılabilirlik Bu Sözleşme nin herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk uyarınca geçersiz veya icra edilemez sayılması halinde, söz konusu hüküm Sözleşme den ayrılmış sayılacaktır ve Taraflar, bu hükmün yerine bu hükmün etkisine mümkün olduğu kadar yakın bir etkiye sahip ancak uygulanacak hukuka uygun ve geçerli yeni bir hüküm getireceklerdir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya icra edilemez sayılması Sözleşme nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. 55. Tadil Bu Sözleşme, yalnızca Taraflarca usulünce imzalanarak yazılı bir biçimde tadil edilebilir. 56. Devir Yasağı Taraflar, bu Sözleşme yi veya Sözleşme den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemezler. 57. Faiz Yasağı Taraflar, bu Sözleşme den kaynaklanan veya Sözleşme yle ilgili olarak elde edilecek ödemelere faiz uygulanmayacağını, bu ödemelere herhangi bir şekilde faiz uygulanmasının söz konusu olması 21

22 halinde faiz tutarlarından feragat edeceklerini, bunun mümkün olmaması veya faiz tutarının tahsil edilmiş olması halinde ise bu tutarı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üçüncü şahıslara bağışlayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 58. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü Bu Sözleşme nin ifasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Sözleşme den kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Sözleşme, tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşme nin imzalanmasından veya ifasından kaynaklanan tüm Vergi ve diğer yükümlülükler Yönetici tarafından karşılanacaktır. Asya Katılım Bankası A.Ş. Asya Varlık Kiralama A.Ş. 22

Bu Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi ( Sözleşme ) tarihinde;

Bu Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi ( Sözleşme ) tarihinde; VEKÂLET ve YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Bu Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi ( Sözleşme ) tarihinde; (1) merkezi Büyükdere Cad. No.129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde 250489

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicili nde 250489 sicil numarası ile kayıtlı olan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ( Devreden veya Banka )

İstanbul Ticaret Sicili nde 250489 sicil numarası ile kayıtlı olan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ( Devreden veya Banka ) DEVİR SÖZLEŞMESİ Bu Devir Sözleşmesi ( Sözleşme ) tarihinde; (1) Merkezi Büyükdere Cad. No.129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret Sicili nde 250489 sicil numarası ile kayıtlı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Mortgage: 15 Püf Nokta

Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage yasasının çıkmasına kısa bir zaman kala, aklınıza gelebilecek bazı sorulara cevap olacak bir yazıyı da TEMPO DERGİSİ nden aktarmak istedik. 1) Değerlendirmeyi lisanslı eksperler

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

KİRA GARANTİLİ 1nci Sınıf Tatil Köyündeki Mülkünüz

KİRA GARANTİLİ 1nci Sınıf Tatil Köyündeki Mülkünüz EOS PARK EVLERİ KİRA GARANTİLİ 1nci Sınıf Tatil Köyündeki Mülkünüz GİRNE / KIBRIS Yurtdışındaki Eviniz ve Yazlığınız Devam eden barış görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan harita. Google Haritalar Üzerindeki

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebi

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. :Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebi BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :20.01.2011 Karar No :2011/DK-07/25 Gündem Konusu :Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebi KARAR

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

.BANKASI..ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE

.BANKASI..ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE 1 Teminat mektupları ile ilgili olarak aşağıdaki gibi işlemler yapılmalıdır: ŞUAN TEİAŞ A DUY KAPSAMINDA TEMİNAT MEKTUBU OLANLARIN BANKAYA HİTABEN YAZACAĞI DİLEKCE ÖRNEĞİ.BANKASI..ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE Şubenizce

Detaylı