Faz ( denge) diyagramları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faz ( denge) diyagramları"

Transkript

1 Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak düzende oluşurlar. Kimyasal bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak belirli şartlarda hangi fazların stabil olduğu (basınç sabit ise, yani atmosferik koşullarda) faz diyagramları ile belirlenir. Faz diyagramları yardımıyla alaşımın hangi fazlardan oluştuğu, fazların bileşimi ve fazların yüzde miktarları tespit edilebilir.

2 Faz diyagramları Alaşımların yapı ve özellikleri arasındaki ilişkileri en iyi biçimde inceleyebilmek için faz diyagramlarına başvurulur. Sıvı saf metal, denge halinde atmosfer basıncında yavaş yavaş soğutulursa, sabit bir sıcaklıkta oluşur. Faz: Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelerdir. Saf metalin soğuma eğrisi Katı halde birbiri içinde her oranda çözünen alaşımların denge diyagramı ve soğuma eğrisi

3 Çözünebilirlik sınırı Şekerin şeker-su karışım içindeki çözünürlüğü Birçok alaşım sisteminde belirli bir sıcaklıkta çözünen atomların, çözen kafes içinde ulaşabileceği ve çözünebilirlik (çözünürlük) sınırı olarak isimlendirilen bir üst konsantrasyon sınır değeri vardır. 20 o C de şekerin sudaki en fazla çözünebilirliği %65 dir. Belirli bir sıcaklık için çözünme sınırı o sıcaklığa ait koordinatın grafikteki çözünme eğrisini kestiği yerdir. Şekerin çözünebilme sınır suyun sıcaklığına bağlı olarak değişir.

4 Fazlarda denge hali Faz dengesi bir sisteme ait faz özelliklerinin zamanla değişmediğini ifade eder. Denge hali, serbest enerji (bir sistemin iç enerjisi ile atom veya moleküllerinin düzensizliğinin (entropi) bir fonksiyonu) adı verilen bir termodinamik büyüklük ile tanımlanır. Örneğin, kapalı bir kapta ve 20 C de birbirleriyle temas halinde bulunan şeker-su şerbeti ile katı şeker örneği verilebilir. Eğer sistem denge halinde ise şeker su karışımı ağırlıkça %65 şeker-%35 su içerir ve bu kimyasal bileşim ile bileşenlerin oranları zamanla değişmez.

5 Bir bileşenli faz diyagramları Su (H2O) için basınçsıcaklık faz diyagramı Tek bileşenli faz diyagramlarında kimyasal bileşim sabit tutulmakta(bu durumda faz diyagramı sadece saf maddeler için geçerli olmakta) ve sıcaklık ile basınç faz diyagramının değişkenlerini oluşturmaktadır. Söz konusu iki boyutlu diyagramlar aynı zamanda basınç-sıcaklık (P-T) diyagramları olarak nitelendirilmektedir. O noktasında sistem 273,16 K sıcaklığında ve 6.04x 10-3 atm basınç altında sadece bu noktada sistemin 3 fazı ( katı,sıvı,buhar) birbirleriyle dengede bulunduğu noktadır ve bu noktadan sıcaklık ve/veya basınçta olabilecek değişiklikle uzaklaşılması durumunda en azından fazlardan biri yok olur.

6 İkili faz diyagramları Cu-Ni faz diyagramı Çoğu alaşım sistemi ikiden fazla bileşen içermekle birlikte, faz diyagramlarının prensiplerini açıklamada ve yorumlamada ikili alaşım sistemlerinden ve bunların faz diyagramlarından faydalanılır. Tek fazlı sistemler homojen olarak adlandırılırken, birden fazla faz içeren sistemler heterojen sistemler olarak adlandırılırlar. Çoğu metal alaşımları, seramik, polimer ve kompozit sistemler heterojen özellik gösterirler. Likidüs eğrisi: katılaşmanın başladığı sıcaklıkları gösterir ve bu eğrinin üzerindeki sıcaklıklarda alaşımlar tamamen sıvıdır. Solidüs eğrisi: Katılaşmanın sona erdiği sıcaklıkları gösterir ve bu eğrinin altındaki sıcaklıklarda alaşımlar tamamen katı durumdadır.

7 İkili faz diyagramları S sıvısı, hem bakır hem de nikel içeren homojen bir sıvı çözeltidir. Katı faz ( α fazı); Cu ve Ni içeren bir yeralan katı çözelti olup, YMK kristal yapısına sahiptir. Yaklaşık 1080 o C nin altında Cu ve Ni birbiri içerisinde tam olarak çözünebilme yeteneğine sahiptir ve Cu-Ni elementlerinin hem katı hem de sıvı hallerde gösterdiği tam çözünürlük özelliğinden dolayı, bu sistem izomorfik olarak nitelendirilir. Cu-Ni faz diyagramı

8 Faz diyagramlarının yorumlanması Faz diyagramları sıcaklık ve bileşimin belirli olduğu denge halindeki bir sistemde en az 3 çeşit bilgiye ulaşılabilmektedir : Hangi sıcaklıkta bileşimde hangi fazlar var? Bu fazların kimyasal bileşimleri? Bu fazların hangi oranlarda sisteme yeralır? 1100 C de ağırlıkça %60 Ni ve %40 Cu içeren alaşım A noktası ile gösterilmiş olup bu noktada sadece α katı fazı bulunur C de ağırlıkça %35 Ni ve &65 Cu içeren alaşım aynı şekil üzerinde B noktası ile gösterilmiş olup, bu noktada α+s fazı dengede bulunmaktadır. Cu-Ni faz diyagramı

9 Katı halde birbiri içerisinde kısmen çözünen alaşımların faz diyagramı Şekilde Pb metalince zengin ve özellikleri Pb a yakın α ile Sn metalince zengin ve özellikleri Sn a yakın olan β katı eriyiklerine ait olanlar arasında bu iki katı eriyiğin dengede bulunduğu iki fazlı yapılar mevcuttur.

10 Ötektik reaksiyon Cu-Ag faz diyagramı Cu metalince zengin α- fazında Ag çözünen fazdır. Ag metalince zengin β- fazında Cu çözünen fazdır. α- ve β- katı fazlarının birbirleri içerisindeki çözünürlükleri sınırlıdır. Örneğin,779 C de α-katı fazında Ag metalinin Cu içerisinde max çözünürlüğü ağırlıkça %8 dir. Çözünebilirlik sıcaklık arttıkça azalarak A noktasında, yani Cu in ergime noktasında kaybolur. 779C nin altındaki sıcaklıklar için α-fazı bölgesini α+ β bölgesinden ayıran çizgi solvüs olarak tanımlanır.

11 Ötektik reaksiyon Ötektik Bileşim Ötektik altı bileşim (hypo) X Ötektik üstü bileşim (hyper) α-fazı Pb metalince zengin faz β-fazı Sn metalince zengin faz

12 Ötektik alaşımlarda mikroyapı oluşumu Kurşun-kalay sisteminde ötektik yapı oluşumu. Kalay atomlarının yayınma yönü mavi, kurşun atomlarının yayınma yönü ise kırmızı oklarla gösterilmiştir.

13 Ötektik faz Pb-Sn alaşımının ötektik kompozisyonundaki mikroyapı görüntüsü. Pb- zengin α-fazı ( koyu tabakalar), Sn- zengin faz açık renkli katı eriyik fazlarını gösterir ( büyütme 375x). Kaynak: Metals handbook, 9th ed, vol.9, Metallography and Microstructure, ASTM, Materials Park, OH, 1985.)

14 (a) Ötektikaltı Pb-Sn alaşımı, (b) Ötektiküstü Pb-Sn alaşımı. Koyu bölgeler Pb-zengin α fazı, açık renkli fazlar Sn-zengin β fazı, ince tabaka şeklindeki yapılar ötektik fazı göstermektedir. Kaynak: Metals handbook, 9th ed, vol.9, Metallography and Microstructure, ASTM, Materials Park, OH, 1985.)

15 Ötektik Peritektik Monotektik Ötektoid Peritektoid

16 Ara Fazlar Gerçek sistemlerin çoğunda birden fazla reaksiyon bulunur. Şekilde görüldüğü gibi A ve B ye komşu olmayan tek fazlı bölgeler ortaya çıkar. Arafazın tek bir kimyasal bileşik olması durumunda metaller arası fazlar söz konusudur. Metaller arası fazların özellikleri A ve B metallerinden farklı olup genellikle çok sert ve kırılgan malzemelerdir. A x B y metaller arası bileşiktir ve bunların kimyasal bileşiklerden farkı metalik karaktere sahip olmalarıdır. Arafazı gösteren diyagram Metaller arası bileşiği gösteren diyagram

17 Demir Karbon Faz diyagramı Fe 3 C: Sementit : Ferrit : Ostenit δ: Ferrit

18 Fe-C faz diyagramındaki reaksiyonlar Ötektoid reaksiyon-727 o C Ötektik reaksiyon o C Peritektik reaksiyon o C L ( sıvı) + δ ɣ

19 Mikroyapılar α-ferrit ( X90) ɣ-ostenit (X325)

20 Ötektoid bileşimde mikroyapılar Ötektoid bileşimdeki (ağırlıkça %0.76 C içeren) demir-karbon alaşımının ötektoid sıcaklığın altındaki ve üstündeki mikroyapılarının şematik olarak gösterilişi Perlitik iç yapıya sahip ötektoid çeliğe ait mikroyapı fotoğrafı. Açık renkli yapılar ferrit, koyu renkli tabakalar sementit (X470).

21 Ötektoidaltı alaşımlar C o bileşimindeki (ağırlıkça %0.76 dan daha az C içeren) ötektoidaltı bir Fe- C alaşımının ostenit bölgeden ötektoid sıcaklığın altına kadar soğutulması ile oluşan iç yapılarının şematik olarak gösterilişi. Ötektoid öncesi ferrit Perlit Bileşiminde ağırlıkça %0.38 C içeren çeliğin ötektoid öncesi ferrit ve perlitten oluşan mikroyapısına ait fotoğraf (X635)

22 Ötektoidüstü çelikler C 1 bileşimindeki (ağırlıkça %0.76 C ile 2.14 arasında C içeren) otektoidüstü bir demir-karbon alaşımının ostenit bölgeden otektoid sıcaklığın altına kadar soğutulması ile oluşan iç yapılarının şematik gösterilişi Bileşiminde ağ.% 1.4C içeren çeliğin perlit ile bunların bir ağ yapısı halinde çevreleyen ötektoid öncesi sementitten oluşan mikroyapısına ait fotoğraf x1000)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME BİLİMİ -Fazlar - Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FAZ KAVRAMI Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları 1. Giriş Bir cisim bağ kuvvetleri etkisi altında en düşük enerjili denge konumunda bulunan atomlar grubundan oluşur. Koşullar değişirse enerji içeriği değişir,

Detaylı

VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011)

VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011) VİZE II ye HAZIRLIK Tüm Konuları Kapsamaz (Faz/TTT) (Aralık 2011) FAZ PROBLEMLERİ F + S = B + 2 (GİBBS Faz Kuralı-Kanunu) F:Faz Sayısı S: Serbestlik Derecesi B:Bileşen sayısı 2: Sıcaklık ve Basınç Değişken

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI

FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FAZLARARASI DENGE ve FAZ KURALI FİGEN TIRNAKSIZ ir sistemin tektür (homojen) bir parçası olan ve sistemin diğer parçalarından kesin bir sınırla ayrılmış olan bölüme faz denir. Bu tanıma göre bir kap içindeki

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I SIVI-SIVI FAZ DENGESİ (ÜÇ BİLEŞENLİ SİSTEMLERDE) Deney No : 3a AMAÇ Çalışmanın amacı üç bileşenli sistemlerin

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN

TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN . TEKNİK SEÇİMLİ DERS I TOZ METALURJİSİ Prof.Dr. Muzaffer ZEREN SİNTERLEME Sinterleme, partiküllerarası birleşmeyi oluşturan ısıl prosestir; aynı zamanda ham konumda gözlenen özellikler artırılır. . Sinterlemenin

Detaylı