XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY"

Transkript

1

2 XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme

3 De erli Meslektafllar m z, Sizleri XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresinde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her y l oldu u gibi, bu y l da ulusal kongremiz yine çok doyurucu bilimsel ve sergi ortam ile karfl n zda olacakt r. Daha önce geleneksel olarak Ekim ay nda yap lan kongremiz hem Eylül ve Ekim aylar nda ulusal ve uluslararas kongre takvimindeki yo unluk, hem de kongreyi hep Antalya da yapma zorunlulu undan dolay, bu aylarda yörenin eflsiz iklim ve do as ile yar flamamak kayg s yla Kas m ay n n son haftas na konulmufltur. Bundan sonda da art k Kas m ay n n son hafta sonu Ulusal Kongremiz için kesin tarih olarak belirlenmifltir. Sürekli geliflen kongremiz bu y l özellikleriyle uluslararas standartlar yakalamay hedeflemektedir. Bu çerçevede kongre abart l e lenceye yönelik etkinliklerden ar nd r l p yo un bilimsel program ve kardiyoloji toplumuna yak fl r sosyal programlarla süslenmifltir. Sizlerden alaca m z görüfller bundan sonraki kongrelerimizin program n belirlemede ana yönlendiriciler olacakt r. Baflar l bir kongre dile iyle hepinize sayg lar m z sunar z. Oktay ERGENE Türk Kardiyoloji Derne i Genel Sekreteri Ali OTO Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan 2

4 TÜRK KARD YOLOJ DERNE YÖNET M KURULU fieref Baflkan : Remzi Özcan Baflkan : Ali Oto Baflkan Yard mc lar : Kâmil Adalet Lâle Tokgözo lu Genel Sekreter : Oktay Ergene G. Sekreter Yard mc lar : Mahmut fiahin Tuna Tezel Muhasip : Mehmet Özkan Veznedar : Zeki Öngen Üyeler : Ömer Kozan M. Kemal Erol Deniz Kumbasar KONGRE B L M KURULU PROGRAM KURULU Ömer Kozan, Baflkan Lâle Tokgözo lu, Çal flma Gruplar Sorumlusu Mahmut fiahin Zeki Öngen M. Kemal Erol Tuna Tezel PROGRAM DANIfiMA KURULU Meral Gün Alt ok, Kardiyoloji Hemflireli i ve Teknisyenlik Çal flma Grubu Baflkan Ali Ayd nlar, Kapak Hastal klar Çal flma Grubu Baflkan Yelda Baflaran, Ekokardiyografi Çal flma Grubu Baflkan Murat Ersanl, Lipid Çal flma Grubu Baflkan Giray Kabakç, Hipertansiyon Çal flma Grubu Baflkan Ethem Kumbay, Giriflimsel Kardiyoloji Çal flma Grubu Baflkan Mehmet Bülent Özin, Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çal flma Grubu Baflkan Seçkin Pehlivano lu, Koroner Kalp Hastal klar Çal flma Grubu Baflkan Osman Ak n Serdar, Kalp Yetersizli i Çal flma Grubu Baflkan Zerrin Yi it, Nükleer Kardiyoloji Çal flma Grubu Baflkan Öztekin Oto, Eriflkinlerde Konjenital Kalp Hastal Çal flma Grubu Baflkan GÜNÜN POSTER SEÇ M KURULU Necip Alp (Baflkan) Mustafa Ak n brahim Demir Tevfik Gürmen Bar fl lerigelen Nurgül Keser Deniz Kumbasar Fehmi Mercano lu Mustafa fian Dilek Ural Dilek Yeflilbursa Aylin Y ld r r 3

5 B LD R ÖZETLER DE ERLEND RME KURULU Adnan Abac Kamil Adalet Mehmet A rbafll At f Akçevin Osman Akdemir Günefl Akgün Azem Ak ll Mustafa Ak n Mehmet Aksoy Serdar Aksöyek Ömer Akyürek Necip Alp Mete Alpaslan Ahmet Alpman Ahmet Alt nbafl Suat Alt nmakas Arma an Altun Bülent B. Altunkeser.Nadi Arslan Necmi Ata Sabahattin Ateflal Ali Ayd nlar Saide Aytekin Vedat Aytekin Yücel Balbay Emrullah Baflar Yelda Baflaran Serdar Bayata Merih Baykan Aytül Belgi Berkten Berkalp Osman Bolca Bülent Boyac Engin Bozkurt Zehra Bu ra O uz Caymaz Bekir S tk Cebeci Nazl Cem Gökhan Cin Bekir Y lmaz Cingözbay Nail Ça lar Nefle Çam Yüksel Çavuflo lu Sengül Çehreli Cengiz Çeliker Atiye Çengel Cahide Soydafl Ç nar Bahad r Da deviren Necmi De er Muzaffer De ertekin Füsun De irmencio lu brahim Demir Ergün Demiralp Mustafa Demirtafl rem Dinçer Aygün Dindar Abdullah Do an R za Do an Nergiz Domaniç Oben Döven Erdal Duru Ayfle Emre Serap Erdine zzet Erdinler Okan Erdo an Mehmet Eren Oktay Ergene Ali Ergin Çetin Erol M.Kemal Erol Murat Ersanl Fatih Ertafl Beyhan Eryonucu A.Serdar Fak Hasan Gök Mustafa Gökçe Ömer Göktekin Zehra Gölbafl Özhan Göldeli M.Taner Gören Bülent Görene Murat Gülbaran Muharrem Güldal Sadi Güleç Niyazi Güler Sümeyye Güllülü Nazmi Gültekin Sema Güneri Tevfik Gürmen Metin Gürsürer Özen Güven Deniz Güzelsoy Bar fl lerigelen Erdo an lkay Giray Kabakç Mehmet Kabukçu Asuman Kaftan Aziz Karadede fiule Karakelleo lu Remzi Karao uz Sezer Karc er Hakan Karpuz Dayimi Kaya Cihangir Kaymaz Ali R za Kazazo lu brahim Kelefl Celal Kervanc o lu Nurgül Keser Ozan K nay Önder K r ml Cevat K rma Halil lütfi K sac k Lale Koldafl Baki Komsuo lu fiule Kormaz Feridun Koflar Ömer Kozan Ethem Kumbay Nuri Kurto lu Ali Kutsal Serdar Küçüko lu Hakan Kültürsay Turhan Kürüm Fehmi Mercano lu Haflim Mutlu Haldun Müderriso lu stemi Nalbantgil Sanem Nalbantgil Ahmet Narin Y lmaz Niflanc Enis O uz Abdulrahman O uzhan Ahmet Oktay Dervifl Oral Ali Oto Öztekin Oto Ertan Ökmen Aytaç Öncül Remzi Önder Zeki Öngen Fatih Özçelik Kurtulufl Özdemir Nihal Özdemir Metin Özenci Necla Özer Filiz Özerkan Bülent Özin Mehmet Özkan Ferhan Özmen Tufan Paker Gülgün Pamir Serdar Payz n Seçkin Pehlivano lu rfan Sabah Levent Salt k Oktay Sancaktar Vedat Sansoy Ayfle Sar o lu Tayyar Sar o lu Tamer Say n Gül Sa n Saylam Ender Semiz Osman Ak n Serdar Mahmut fiahin Musatafa fian Ali fiaflmaz Hatice fiaflmaz Hüseyin fienocak zzet Tando an Talat Tavl Gülflah Tayyareci Tarkan Tekten Ahmet Temizhan U ur K. Tezcan Tuna Tezel Hakan T k z Bilgin Timuralp Timur Timurkaynak Lale Tokgözo lu Nizamettin Toprak Eralp Tutar Ercan Tutar Cengizhan Türko lu Cüneyt Türko lu Hasan Tüzün Berrin Umman Sabahattin Umman Dilek Ural Ertan Ural Ayhan Usal Cihangir Uyan M.S dd k Ülgen Ahmet Ünal r Sinan Üner Vural Ali Vural R dvan Yalç n A.Selim Yalç nkaya Bengi Yaymac Dilek Yeflilbursa Kemal Yeflilçimen Osman Yeflilda Ertan Yetkin Aylin Y ld r r Ercüment Y lmaz Hüseyin Y lmaz Hüsniye Yüksel Mehdi Zoghi 4

6 Konuk Konuflmac lar Peter Buser, sviçre Kim Fox, ngiltere Martin Gottwik, Almanya Lukas Kappanberger, sviçre Arthur Moss, Amerika Miodrag Ostojic, S rbistan Karada Jose Lopez Sendon, spanya Ernst E. van de Wall, Hollanda Franz van de Werf, Belçika Zvi Vered, srail William Wijns, Belçika 5

7 GENEL B LG LER Kamu yarar na çal flan Türk Kardiyoloji Derne i nce her y l düzenlenen Ulusal Kardiyoloji Kongre lerinin yirmincisi Kas m 2004 tarihleri aras nda Topkap Palace - Kremlin Palace / Antalya da düzenlenecektir. Aç l fl töreni 27 Kas m Cumartesi akflam saat 20:00 da yap lacakt r. Kat lma Ücretleri TKD üyelerine Di er hekimlere Asistan, efl ve hemflirelere TL TL TL Kay t ücreti fl Bankas F nd kzade flubesindeki say l Türk Kardiyoloji Derne i hesab na havale edilmelidir. Kay t ücreti karfl l nda özet kitab ile kongre çantas verilecek, bilimsel oturumlar izlenip sanayi sergisi gezilebilecektir. Kat l mc lar ve kay tl eflleri ayr ca, aç l fl kokteyli ile gala yeme ine davetlidirler. Konaklama Afla da yaz l otellerde konaklamak isteyen kongre kat l mc lar için özel indirimli ücretler üzerinde anlafl lm flt r. Konaklama fiyatlar 4 gecelik olup, otelin HERfiEY DAH L uygulamas çerçevisinde verilmifl paket fiyatlard r. Fiyatlara KDV eklenecektir. Otel Ad Topkap Palace & Kremlin Palace Tek Kiflilik Oda 510.-Euro ki Kiflilik Odada Kifli Bafl 350.-Euro Otel d fl nda konaklayan misafirlerimiz otelin Herfley Dahil hizmetinden günlük 40.-Euro ödeyerek faydalanabileceklerdir. 6

8 Posterler Poster bildirileri, poster salonunda sergilenecek ve her poster yar m gün as l bulundurulacakt r. Programda belirtilen saatlerde oturum baflkanlar n n yönetti i poster tart flmalar poster alan içinde düzenlenmifltir. Poster Ödülü Bu y l dokuzuncu kez uygulanacak En yi Poster Ödülü, her gün as l bulunulacak posterler aras ndan Poster Seçim Kurulunca hem içerik, hem de göze en iyi hitap eden ve sunufl yönünden en iyisi olarak belirlenene verilecektir. Üç kongre gününün her birinde seçilen günün posteri sahibine hem Dernekçe belge verilecek, hem de özenle haz rlad poster için 250 milyon liral k destek sa lanacakt r. Bildiri Özet Kitapç Sözlü ve poster bildiri özetleri Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi nin özel say s nda yay nlanacakt r. Ayr ca CD ye bas lacakt r. Simültane Tercüme ngilizce olarak verilecek olan konferanslar efl zamanl olarak Türkçeye çevrilecektir. Sergiler laç ve t bbi malzeme firmalar nca düzenlenecek sergiler, kongre süresince saat 9:00-18:00 aras nda fuayelerde aç k olacakt r. Sa l k Bakanl ve S.S.K.Onay Kongreye kay tl hekimlere, geçmifl y llarda oldu u gibi, Sa l k Bakanl ve SSK kurulufllar ndaki görevlerinden izinli say labilmeleri olana sa lanacakt r. Sosyal Etkinlikler 27 Kas m Cumartesi akflam Aç l fl Yeme i 29 Kas m Pazartesi akflam Gala Yeme i (AstraZeneca firmas nca desteklenmektedir.) 7

9 KONGREY DESTEKLEYEN KURULUfiLAR Kongrenin baflar s na önemli katk da bulunan ilaç ve t bbi teçhizat sanayiinin seçkin temsilcilerine Türk Kardiyoloji Derne i teflekkür eder. Büyük destek sa layan kurulufllar; ASTRA ZENECA GROUP SANOFI - AVENTIS SANOFI-BMS MERCK SHARP & DOHME BRAH M ETEM ULAGAY-MENARINI GROUP ABBOTT NOVARTIS PFIZER GLAXOSMITHKLINE BAYER ACTELION METDEM Sergi açarak kongreyi destekleyen kurulufllar; ABD BRAH M AD LNA SANOVEL ANGORA SA LIK ARIS BAXTER BRISTOL MYERS SQUIBB BOEHRINGER INGELHEIM BOSTON SCIENTIFIC ECZACIBAfiI ESAOTE BIOMEDICA FAKO FARMATEK HEPEX-EMA NCEKARALAR KOÇAK FARMA MEDISTAR MERCK LAÇ MESITAS NUTRIFARMA PENTA PETAfi ROCHE SANTA FARMA SCHERING ALMAN SERVIER SOLVAY TOSHIBA 8

10 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON I M N KURS KARD YAK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER NE BAKIfi 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Bar fl lerigelen, Zehra Bu ra 08:30 Stres ekokardiyografi Bahad r Da deviren 08:50 Miyokard perfüzyon sintigrafisi Adalet Gürlek 09:10 Bilgisayarl tomografi ile anjiyografi Murat Gülbaran 09:30 Positron Emisyon Tomografi (PET) Mustafa Ünlü 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS KARD YOLOGLAR OLARAK PROTEZ KAPAKLAR HAKKINDA NELER B L YORUZ? 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Esmeray Acartürk, Öztekin Oto 10:30 Mekanik kapaklar Necmi Ata 10:50 Biyoprotezler R dvan Yalç n 11:10 Homogreftler fiule Korkmaz 11:30 Otogreftler Vedat Koca 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 9

11 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON II M N KURS AC L SERV STE GÜNCEL KARD YOLOJ 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Hakan Kültürsay, Zeki Öngen 08:30 Gö üs a r s n n ve nefes darl n n tan s nda yeni biyokimyasal yöntemler Osman Yeflilda 08:50 Acil serviste EKG Serdar Payz n 09:10 Acil serviste ekokardiyografi Osman Bolca 09:30 Acil serviste kardiyovasküler tan için BT ve MRG Tuncay Haz rolar 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS M TRAL KAPAK PROLAPSUSU 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Jale Cordan, Ifl k Baflar 10:30 S kl k, klinik brahim Baran 10:50 Tan yöntemi Mustafa Y lmaz 11:10 Tedavi prensipleri Merih Baykan 11:30 Komplikasyonlar Asuman Kaftan 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 10

12 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON III M N KURS KARD YOLOJ DE KOMPL KASYONLARI ÖNLEME 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Giray Kabakç, Mahmut fiahin 08:30 Basit tan sal ifllemlerde (arteriyel kan gaz, venöz ponksiyonlar...vb.) Dayimi Kaya 08:45 Geçici-kal c kalp pili uygularken Bülent Görenek 09:00 Elektrofizyolojide Cengizhan Türko lu 09:15 Diyagnostik koroner anjiyografide Ertan Ökmen 09:30 Giriflimsel ifllemlerde Ozan K nay 09:45 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS G R fi MSEL KARD YOLOJ DE LAÇ TEDAV S 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Sedat Tavflano lu, Nizamettin Toprak 10:30 GP IIb/IIIa inhibitörleri Sebahattin Umman 10:50 Thienopiridinler fiengül Çehreli 11:10 Heparin Aytaç Öncül 11:30 Direk trombin inhibitörleri Emrullah Baflar 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 11

13 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON IV M N KURS LAÇ TEDAV S NDE GÜÇLÜKLER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Kemalettin Büyüköztürk, Gültaç Özbay 08:30 Kardiyolojide ilaç etkileflimleri Sinan Aydo du 08:50 Dirençli hipertansiyon Nail Ça lar 09:10 Antikoagüle hastalarda giriflimler Bülent Altunkeser 09:30 Kalp hastalar nda polifarmasi: nereye kadar Ayhan Usal 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS AR TM LERDE AC L TEDAV YAKLAfiIMLARI 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Önal Özsaruhan, Kadir Gürkan 10:30 Akut atriyal fibrilasyon tedavisi Nam k Kemal Eryol 10:50 Dar QRS kompleksli taflikardilere yaklafl m Kudret Aytemir 11:10 Genifl QRS kompleksli taflikardilere yaklafl m Okan Erdo an 11:30 Kalp pili ve defibrilatörlü hastalardaki acil aritmilere yaklafl m Ömer Göktekin 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 12

14 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON V M N KURS EKG Y HATIRLAYALIM (ELEKTRON K NTERAKT F YANIT S STEML ) 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Ayd n Karamehmeto lu, Faruk Erzengin 08:30 Koroner kalp hastal nda EKG Ercüment Y lmaz 08:50 Supraventriküler ve ventriküler aritmilerin ay r c tan s Özgür Aslan 09:10 Olgu sunular Abdullah Do an 09:30 Olgu sunular Ömer Akyürek 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS KARD YOM YOPAT LER N DE ERLEND R LMES NDE EKOKARD YOGRAF 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Tuna Tezel, Haflim Mutlu 10:30 Dilate kardiyomiyopati Bülent Mutlu 10:50 Hipertrofik kardiyomiyopati Filiz Ersel 11:10 Restriktif kardiyomiyopati Abdurrahman O uzhan 11:30 Özel Kardiyomiyopatiler Cemil Gürgün 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 13

15 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON VI M N KURS SIK KULLANDI IMIZ KAVRAMLARI B L YOR MUYUZ? 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Sema Güneri, Kemal Yeflilçimen 08:30 Hibernasyon/Stunning/Preconditioning Berrin Umman 08:45 Cardiac memory Tarkan Tekten 09:00 Remodeling Atiye Çengel 09:15 Reperfüzyon Cevat K rma 09:30 Oksidatif stres brahim Demir 09:45 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS L P D DÜfiÜRÜCÜ TEDAV DE TARTIfiMALI KONULAR 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Baki Komsuo lu, H. Fehmi Töre 10:30 Omega-3 ya asitlerini kullanal m m, kime, ne zaman? Erhan Babal k 10:50 Antioksidanlar kullanal m m, kime, ne zaman? fiükrü Çelik 11:10 Folik asidi kullanal m m, kime, ne zaman? zzet Tando an 11:30 Hormon replasman tedavisini kullanal m m, kime, ne zaman? Sanem Nalbantgil 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 14

16 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON VII M N KURS LAÇ SALINIMLI STENTLER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Oktay Ergene, Mehmet Meriç 08:30 fllem öncesi ve sonras tedavi Cem Nazl 08:50 Hangi lezyonlara? Tevfik Gürmen 09:10 Stent implantasyonu farkl m yap lmal? Cüneyt Türko lu 09:30 In-stent restenozda Kenan Övünç 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS AKUT KALP YETERS ZL 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : stemi Nalbantgil, Cihangir Uyan 10:30 Akut kalp yetersizli i tan s ndaki yeni geliflmeler Metin Özenci 10:50 Akut kalp yetersizli inde klasik medikal tedavi yaklafl mlar Bekir Y lmaz Cingözbay 11:10 Akut kalp yetersizli i tedavisinde yeni medikal tedavi yaklafl mlar Mehdi Zoghi 11:30 Akut kalp yetersizli i tedavisinde monitorizasyon ve mekanik tedavi yaklafl mlar Mehmet Eren 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le Yeme i 15

17 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON VIII IX. LER KARD YAK YAfiAM DESTE ( KYD,KARD YOPULMONER RESUS TASYON) KURSU 08:00-13:00 08:00-08:15 Kay t 08:15-08:30 Kursun gözden geçirilmesi ve amaçlar Ülkü Ergene 08:30-08:45 Ön S nav 08:45-09:15 Temel yaflam deste i Bülent Erdur 09:15-10:00 Temel yaflam deste i (pratik) e itimi ve s nav 10:00-10:15 Ara 10:15-10:45 Hava yolu kontrolü Mustafa Yorganc 10:45-11:45 Genel de erlendirme (Kardiyak protokollerin gözden geçirilmesi) Cüneyt Ayr k 11:45-13:00 Ö le yeme i 16

18 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON I MEGA B R ÇALIfiMA: ICEBERG Group Sanofi - Aventis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Kemalettin Büyüköztürk 13:30 ICEBERG çal flmas : Protokol ve hasta gruplar n n özellikleri Ömer Kozan 13:50 Bulgular Giray Kabakç 14:10 Hipertansiyonda ileri tetkiklerin risk s n fland rmas na katk lar Nevres Koylan 14:30 ICEBERG çal flmas neler getirdi? Bar fl leirgelen 14:50 Tart flma LDL KOLESTEROLDE KILAVUZ HEDEFLER NE ULAfiMAK: NEDEN? NASIL? AstraZeneca taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Aytekin O uz 15:30 Hangi hastalarda, hangi hedeflere, neden ulaflmal y z? Vedat Sansoy 16:10 Yeni Bir Tedavi Seçene i Rosuvastatin: LDL-Kolesterolde etkili azalma James Shepherd 16:50 Tart flma 17:00-17:30 Ara KL N K VASKÜLER B YOLOJ ; KARD YOVASKÜLER R SK FAKTÖRLER NE YEN YAKLAfiIMLAR Pfizer taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Oktay Ergene, Nail Ça lar 17:30 Kardiyovasküler risk: Temel vasküler mekanizmalar nelerdir? Eralp Tutar 18:00 Dislipidemi tedavisinde ne kadar agresif olmal y z? Hakan Kültürsay 18:30 Kardiyovasküler risk korunmas nda kan bas nc kontrolünün önemi ve k lavuzlar degifltirecek yeni çal flmalar. Zeki Öngen 17

19 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON I AÇILIfi TÖREN 19:30 Aç l fl Prof. Dr. Ali Oto Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan 19:40 Genç Araflt rmac Ödül Töreni Birincilik Ödülü New support for clarifying the relation between ST segment resolution and microvascular function; degree of ST segment resolution correlates with the pressure derived collateral flow index Murat Sezer kincilik Ödülü Mitral annulus calcification is associated with osteoporosis in women Vedat Davuto lu 19:45 Türk Kardiyoloji Derne i Hizmet Ödülleri 19:55 Türk Kardiyoloji Derne i - Novartis Özgün Araflt rma Tasar m Yar flmas Ödülü 20:00 Konuk Konuflmac Selim leri 20:20 Anadolu Aryalar Ferhat Göçer 20:40 Aç l fl Yeme i 18

20 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON II brahim Ethem Ulagay - Menarini Group taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Daha sonra bildirilecektir. Program daha sonra bildirilecektir. ATEROTROMBOZ: GENEL B R GÜNCELLEME, ÖZEL B R GÖZLEM Sanofi-BMS taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Ali Oto 15:30 Aterotromboz ve trombosit fonksiyonlar Hakan Kültürsay 15:50 Kardiyologlar n iskemik serebrovasküler hastal klara yaklafl m Emre Kumral 16:10 Akut koroner sendromda antitrombosit tedavi Lâle Tokgözo lu 16:30 ARDA çal flmas n n ön sonuçlar Zeki Öngen 16:50 Tart flma 17:00-17:30 Ara HEDEF ORGAN KORUNMASINDA TEDAV YAKLAfiIMLARI Group Sanofi-Aventis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Kemalettin Büyüköztürka sonra bildirilecektir. 17:30 Kardiyovasküler mortalite ve morbidite göstergesi olarak sol ventrikül hipertrofisinin önemi Ömer Kozan 17:50 Hipertansiyon ve atrial fibrilasyon Giray Kabakç 18:10 Kalp yetersizli inde ARB lerin geliflen rolü Nevres Koylan 18:30 Hedef organ korunmas : Kan bas nc kontrolü mü, RAS blokaj m, her ikisi mi? Bar fl lerigelen 18:50 Tart flma 19

21 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON III AKUT KALP YETERS ZL TEDAV S NE YEN B R YAKLAfiIM : KALS YUMA DUYARLAfiTIRMA Abbott taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Osman Ak n Serdar 13:30 Akut kalp yetersizli i tan ve tedavisine rasyonel bir yaklafl m Metin Özenci 14:10 Akut / Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde levosimendan ile klinik deneyimler Ferenc Follath 14:50 Tart flma 15:00-15:30 Ara KARD YOVASKÜLER R SK FAKTÖRLER VE GÜNCEL YAKLAfiIMLAR Abbott taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Giray Kabakç 15:30 Kardiyovaskuler risk faktoru olarak obezite ve güncel tedavi yaklafl mlar Rüfltü Serter 15:55 Koroner arter hastal varl nda tedavi stratejimiz nas l olmal? Fatih Sinan Ertafl 16:20 Renoproteksiyonda ACE inhibitorü ve KKB kombinasyonunun Rolü Tevfik Ecder 16:45 Tart flma 17:00-17:30 Ara KAN BASINCI KONTROLÜNÜN ÖTES NDE... Novartis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Çetin Erol 17:30 VALUE Çal flmas n n sonuçlar Ya z Üresin 18:10 Tedaviye de er katmak; VALUE nun getirdikleri Luis M. Ruilope 18:50 Tart flma 20

22 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON VIII IX. LER KARD YAK YAfiAM DESTE ( KYD,KARD YOPULMONER RESUS TASYON) KURSU 13:00-18:00 13:00-13:30 Kardiyovasküler farmakoloji Engin Özak n 13:30-14:30 Miyokard infarktüsü M. Nail Ça lar 14:30-14:45 Ara 14:45-18:00 lk gün uygulamal e itim (maketler eflli inde) Havayolu, Entübasyon Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi Ritm tan m Senaryolar 14:45-15:30 A grubu B grubu C grubu D grubu 15:30-16:15 B grubu C grubu D grubu A grubu 16:15-16:30 Ara 16:30-17:15 C grubu D grubu A grubu B grubu 17:15-18:00 D grubu A grubu B grubu C grubu 21

23 28 Kas m 2004, Pazar SALON I KONFERANS 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Ali Oto, Zeki Öngen 08:30 Reducing the burden of coronary disease Kim Fox 09:10 Non-invasive coronary angiography Peter Buser 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara 2004 YILINDA NELER DE fit? 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Necmi De er, Sebahattin Ateflal 10:30 Antitrombotik ilaç kullan m Lâle Tokgözo lu 10:50 Antihipertansif tedavi Nevres Koylan 11:10 Dislipidemi tedavisi Mustafa fian 11:30 Görüntüleme yöntemlerinde yenilikler Seçkin Pehlivano lu 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 22

24 28 Kas m 2004, Pazar SALON II NELER YAPMAYALIM? 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Muzaffer Öztürk, Mustafa Demirtafl 08:30 Kimlere koroner anjiyografi yapmayal m? Y lmaz Niflanc 08:50 Kimlere revaskülarizasyon yapmayal m? Gülgün Pamir 09:10 Kimlere tan sal elektrofizyolojik çal flma yapmayal m? Kâmil Adalet 09:30 Hemodinami laboratuar nda neleri yapmayal m? Tu rul Okay 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara ULUSAL KALP SA LI I POL T KASI 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ali Oto, Cevdet Erdöl 10:30 Gereklilik Tayyar Sar o lu 10:50 Önleme stratejileri Altan Onat 11:10 Kardiyolog yetifltirme ve da l m Ferhan Özmen 11:30 Tedavi ile ilgili hedefler Çetin Erol 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 23

25 28 Kas m 2004, Pazar SALON III KORONER ARTER HASTALI I GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Celal Genç, O uz Caymaz 08:30 zole koroner arter ektazisinde kesitsel morfoloji SB 1 Oktay Ergene, Ozan K nay, Cem Nazl, Abdullah Do an, Ahmet Alt nbafl, Fahriye Vatansever, N Tüzün, Nihan Kahya ( zmir) 08:40 Koroner arter anevrizmas s kl ve klinik özellikleri SB 2 Bilal Boztosun, Ahmet Y ld z, Y lmaz Günefl, Cevat K rma, Ramazan K rg n, Mustafa Bulut ( zmir) 08:50 zole koroner arter ektazisi saptanan olgularda aortun SB 3 anjiyografik olarak de erlendirilmesi Halil Kahraman, Mehmet Özayd n, Abdullah Do an, Süleyman M. Aslan, Ömer Gedikli, Ahmet Alt nbafl (Isparta) 09:00 Darl k oluflturmayan koroner ektazili hastalarda skemi SB 4 prediktörleri Hakan Özhan, Enver Erbilen, Ramazan Akdemir, Cihangir Uyan, Mehmet Yaz c (Düzce) 09:10 Akut miyokard infarktüsünde kollateral geliflimi ile SB 5 kalp h z de iflkenli i aras ndaki iliflki Bilal Geyik, Özcan Özeke, Özcan Özdemir, Arslan Öcal, Cemal Özbak r, Ömer Alyan, Dursun Aras, Mustafa Soylu, Ahmet Duran Demir, Göksel Ça rc, Hakan Altay, Ali fiaflmaz (Ankara) 09:20 Yavafl koroner ak m olan hastalardaki adrenerjik SB 6 aktivasyonun düzeltilmifl TIMI kare say s ile liflkisi Mustafa Yaz c, Sabri Demircan, Kenan Durna, Mahmut fiahin (Samsun) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 24

26 KORONER ARTER HASTALI I: NON NVAZ F TANISAL YAKLAfiIMLAR 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ahmet Ünal r, Önder K r ml 10:30 Koroner arter hastal nda kalp h z toparlanma indeksi SB 7 ve kalp h z de iflkenli i ile iliflkisi Harun Evrengül, Dursun Dursuno lu, Gökhan Önem, Halil Tanr verdi, Asuman Kaftan, Mustafa K l ç (Denizli) 10:40 Yavafl koroner ak m bulunan hastalarda nab z bas nc ve SB 8 fraksiyonel nab z bas nc Ümit Güray, Yeflim Güray, Mehmet Birhan Y lmaz, Vedat Çald r, Serkan Çay, Hatice fiaflmaz, fiule Korkmaz (Ankara) 10:50 Akut miyokard infarktüsü ve komplikasyonlar için yeni bir SB 9 noninvaziv gösterge: drar metilmalonik asid seviyesi Turgay Çelik, Atila yisoy, Hürkan Kurflakl o lu, Sedat Köse, Basri Amasyal, Ersoy Ifl k (Ankara) 11:00 Egzersiz stres testinde de erlendirilen ST segment çökmesi, SB 10 Atina QRS skoru, duke egzersiz skoru ve basit egzersiz skorunun koroner arter hastal n saptamadaki de eri U ur Yuvanç, Dilek Yeflilbursa, Ertu rul Mehmeto lu, Kemal Karaa aç, Tunay fientürk, Yelda Saltan, Osman Ak n Serdar, Jale Cordan (Bursa) 11:10 ST Segment elevasyonlu miyokard infarktüsünde trombolitik SB 11 tedavi sonras nda geliflen Q dalgas z infarktüs ün belirleyicileri Murat Sezer, Berrin Umman, Yelda Erdemsel, Bahar Art m Esen, Ayhan Olcay, Burak Pamukçu, Y lmaz Niflanc, Mehmet Meriç ( stanbul) 11:20 Egzersiz testinin de erlendirilmesinde unutulan bir SB 12 derivasyon avr Nazif Aygül, Ülkü Ayd n, Kurtulufl Özdemir, Ahmet Soylu, Mehmet Akif Düzenli, Y ld z Do an, Akif Vatankulu, Bülent Behlül Altunkeser (Konya) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 25

27 28 Kas m 2004, Pazar SALON IV S STEM K HASTALIKLAR VE R SKL OLGULARIN ZLEM NDE EKOKARD YOGRAF N N YER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Sinan Üner, Mete Alpaslan 08:30 Renal yetmezlikli hastalarda endotel fonksiyonlar SB 13 Bahad r K r lmaz, Hamza Duygu, Mehdi Zoghi, Filiz Özerkan, Ayflegül Türko lu, O uz Yavuzgil, Serdar Akyüz, U ur Türk, Muhittin Ertilav, Cahide Soydafl Ç nar ( zmir) 08:40 Serum inflamasyon medyatörlerinin kronik romatizmal SB 14 kapak progresyonuna, sonradan oluflan kapak kalsifikasyonuna ve fonksiyonel kapasiteye olan etkileri Vedat Davuto lu, Ahmet Çelik, Mehmet Aksoy, Yusuf Sezen, Serdar Türkmen, Serdar Soydinç, lyas Akdemir (Gaziantep) 08:50 Kronik obstrüktif akci er hastal n n sol ventrikül sistolik SB 15 ve diyastolik performans na etkisi Remzi Y lmaz, Mehmet Gencer, Erkan Ceylan, Recep Demirba (fianl urfa) 09:00 Genç hamilelerde aort elastik özellikleri artm flt r SB 16 Eralp Ulusoy, Ergün Demiralp, Levent Tütüncü, Ata K r lmaz, Bekir S tk Cebeci, Nam k Özmen ( stanbul) 09:10 Mitral darl olan hastalarda sol atriyal spontan eko kontrast SB 17 ve trombüs varl n belirlemede anüler sistolik fonksiyonun de erlendirilmesi yararl bir yöntemdir Murat Çayl, Mehmet Kanadafl, Mesut Demir, Esmeray Acartürk (Adana) 09:20 Egzersiz dispnesi ile baflvuran ve diyastolik ifllev bozuklu u SB 18 olan hastalarda brain natriüretik peptid ( BNP) düzeyleri ile miyokardiyal performans indeks (TEI indeks) iliflkisi Serpil Ero lu, Aylin Y ld r r, Hüseyin Bozbafl, Alp Ayd nalp, Bülent Özin, Haldun Müderriso lu (Ankara) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 26

28 EKOKARD YOGRAF DE YEN B R YÖNTEM: DOKU DOPLER NCELEMES 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Bilgin Timuralp, fiule Karakelleo lu 10:30 Atriyoventriküler tam bloklu hastalarda miyokardiyal SB 19 ultrasonik doku analizi Ersin Sar çam, Cemal Özbak r, Arslan Öcal, Bülent Deveci, Sakine F rat, Bilal Geyik, Orhan Maden, Nesligül Y ld r m, Seher Bozbo a, Omaç Tüfekçio lu, rfan Sabah (Ankara) 10:40 Koroner kollateral damarlar n miyokard canl l ve SB 20 sol ventrikül fonksiyonlar üzerine etkilerinin doku Doppler görüntüleme ile de erlendirilmesi Erkan Avc, Tayfun fiahin, Dilek Ural, Ertan Ural, Göksel Kahraman, Ayflen A açdiken, Güliz Kozda, Teoman K l ç, Ahmet Vural, Baki Komsuo lu (Kocaeli) 10:50 Talasemi majör hastalar nda B tipi natriüretik peptid ve SB 21 doku Doppler ventrikül fonksiyonlar ndaki bozulmay daha erken gösteriyor Onur Akp nar, Mehmet Kanadafl, Murat Çayl, Yurdaer Dönmez, Esmeray Acartürk (Adana) 11:00 Amiodaron ve propafenonun sol ventrikül kontraktilitesi SB 22 üzerine olan etkileri: Doku Doppler ekokardiyografi çal flmas Mehmet Melek, Mustafa Alkan, Alpaslan Birdane, Ömer Göktekin, Bilgin Timuralp (Afyon) 11:10 Mitral anüler doku Doppler velositeleriyle atriyal stunning SB 23 öngörülebilir mi? Abdullah Do an, Gürkan Acar, Ömer Gedikli, Mehmet Özayd n, Süleyman M. Aslan (Isparta) 11:20 Fizyolojik sol ventrikül hipertrofisi oluflan profesyonel SB 24 sporcularda diyastolik sol ventrikül ifllevlerinin de erlendirilmesi; Doku Doppler ve bölgesel sol ventrikül miyokardiyal velosite görüntülemenin kullan m Murat Tümüklü, Orhan Önalan, Cahide Soydafl Ç nar (Tokat) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 27

29 28 Kas m 2004, Pazar SALON V KORONER ARTER HASTALI INDA TANI VE TEDAV STRATEJ LER DE fit M? 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Celal Kervanc o lu, Nuri Kurto lu 08:30 Akut koroner sendromlarda intrakoroner trombektominin SB 25 epikardiyal ak m ve mikrovasküler fonksiyonlar üzerine olan etkisi: Konvansiyonel metodla karfl laflt rmal bir çal flma Ahmet Kaya Bilge, Y lmaz Niflanc, Ercüment Y lmaz, Beste Özben, Fehmi Mercano lu, Aytaç Öncül, Mehmet Meriç, Faruk Erzengin ( stanbul) 08:40 Akut koroner sendromlarda plak özellikleri : Çok damarda SB 26 intravasküler ultrason çal flmas Alparslan Kurtul, Berkten Berkalp, Mustafa K l çkap, Tamer Say n, Ömer Akyürek, Celal Kervanc o lu, Ça dafl Özdöl, Çetin Erol (Ankara) 08:50 Sitokin gen polimorfizmi ile koroner restenoz aras ndaki iliflki SB 27 Sabri Demircan, Mustafa Yaz c, Ahmet Y lmaz Çoban, Serkan Yüksel, Belma Durup nar, Mahmut fiahin (Samsun) 09:00 Akut miyokard infarktüsünde primer giriflim yap lan SB 28 hastalarda direk stent uygulamas ile predilatasyon sonras stent uygulamas n n mikrosirkülatuar dolafl m üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Mustafa Özcan, Murat Sezer, Yelda Erdemsel, Aytaç Öncül, Mehmet Meriç ( stanbul) 09:10 Direkt stent yap lan elektif olgularda N-terminal PRO BNP SB 29 düzeyleri Özgür Mete, Cem Baflel, Süleyman Binici, Sedat Akdemir, Hakan Özkan, Selma Tiryakio lu, Tahsin Bozat, Vedat Koca, Kürflad Altan (Bursa) 09:20 Primer perkütan koroner giriflimlerde klinik tablonun bir SB 30 belirleyicisi olarak ST segment rezolüsyonu ve bunun anjiyografik parametreler ile iliflkisi Deniz Acar, Mehmet Meriç, Ahmet Kaya Bilge, Fehmi Mercano lu, Mustafa Özcan, Aytaç Öncül, Ercüment Y lmaz, Faruk Erzengin ( stanbul) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 28

30 KORONER DIfiI G R fi MLER 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : smet Dindar, Deniz Kumbasar 10:30 Ostium sekundum tipi atrial septal defektin Amplatzer SB 31 septal occluder ile perkütan kapat lmas Manolis Pursanov, Anastasia Tkaçeva, Mihail Çiaureli, Sergey Gorbaçevskiy, Aleksandr Kocenko, Mehmet Reflat Ayalp, Gürkan Dinler, Bagrat Alekyan (Moskova) 10:40 Perimembranöz ventriküler septal defektin perkütan SB 32 kapat lmas Bagrat Alekyan, Manolis Pursanov, Mihail Çiaureli, Sergey Gorbaçevskiy, Aleksandr Kocenko, Ashot Griyoryan, Yelena Çueva, Mehmet Resat Ayalp (Moskova) 10:50 Koroner anjiografi s ras nda tüm hipertansif hastalara SB 33 renal anjiografi yapal m m? Mustafa Yavuzk r, Erdo an lkay, Ilg n Karaca, Mehmet Balin, Hidayet Kayançiçek,. Nadi Arslan (Elaz ) 11:00 Uzun dönem mitral balon valvuloplasti sonuçlar m z SB 34 Hamza Duygu, O uz Yavuzgil, U ur Türk, Bahad r K r lmaz, Cüneyt Türko lu ( zmir) 11:10 Patent duktus arteriozusun Amplatzer duct occluder ile SB 35 perkütan kapat lmas Mehmet Reflat Ayalp, Manolis Pursanov, Karina Kardenas, Sergey Gorbaçevskiy, Mihail Çiaureli, Bagrat Alekyan (Moskova) 11:20 Gadolinium ve düflük doz iohexol kar fl m renal yetmezlikli SB 36 hastalarda kontrasta ba l kreatinin yükselmesini azaltmaktad r Cem Barç n, Hürkan Kurflakl o lu, Atila yisoy, Turgay Çelik, Sedat Köse, Nadir Bar nd k, Mustafa Özkan, Naz m Aslan, Hasan Fehmi Töre, Ersoy Ifl k (Ankara) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 29

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji Derne

Detaylı

MARMARA. 2007 Güncelleme: Kalp Hastal klar nda Tan ve Tedavi & Kardiyoloji Hemflireli i. 19-21 Ocak 2007 Kervansaray Termal Otel BURSA

MARMARA. 2007 Güncelleme: Kalp Hastal klar nda Tan ve Tedavi & Kardiyoloji Hemflireli i. 19-21 Ocak 2007 Kervansaray Termal Otel BURSA I. BÖLGESEL E T M TOPLANTISI MARMARA Kervansaray Termal Otel Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s Kardiyoloji 4 Mart 2006 Klassis Hotel, Silivri stanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan 34384 stanbul Telefon : (0212) 221 1730-221 1738 Faks : (0212) 221 1754 e-posta : tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

2007 Güncelleme: Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği

2007 Güncelleme: Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği IV. BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI KARADENİZ ve DOĞU ANADOLU Büyük Oteli Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul - TÜRKİYE Tel : + 90 212 221 17 30/38 Faks : + 90 212 221

Detaylı

De erli Meslektafl m z,

De erli Meslektafl m z, F NAL PROGRAM De erli Meslektafl m z, Türk Kardiyoloji Derne i Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar n n, 2010 y l ortak toplant s 25-28 fiubat 2010 tarihleri aras nda Kuzey K br

Detaylı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı

2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı 2017 İleri Kardiyovasküler Çözümler Sempozyumu Programı Atrial Fibrilasyona Çok Yönlü Bakış- 8.45 9.45 İzzet Erdinler- Memorial Ataşehir Hastanesi Ahmet Taha Alper- Dr. Siyami Ersek GKDC EAH Hasan Turhan-

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

De erli Meslektafl m z,

De erli Meslektafl m z, De erli Meslektafl m z, Türk Kardiyoloji Derne i nin her y l düzenlemifl oldu u Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar n n ortak toplant s 24-27 fiubat 2011 tarihleri aras nda Kuzey

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2009

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2009 Aritmi Çalışma Grubu Ablasyon Ablasyon Limak Ambassadore Hotel Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s Hipertansiyon - Lipit. Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel. : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr De erli Meslektafl m z,

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Ulusal Aritmi Toplantısı

Ulusal Aritmi Toplantısı Nish İstanbul A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 İstanbul - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 20 Şubat 2014, Perşembe

Detaylı

Bilimsel programın son gününde derneğimizin Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu nun oturumları yer alacaktır.

Bilimsel programın son gününde derneğimizin Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu nun oturumları yer alacaktır. Değerli Türk Kardiyoloji Derneği Üyeleri ve Meslektaşlarım, Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada kalp yetersizliğinin görülme sıklığındaki artışa paralel olarak tanı ve tedavideki gelişmeler hızla süre

Detaylı

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008

Ablasyon ve Cihaz Kursu 2008 Aritmi Çalışma Grubu BİLİMSEL PROGRAM Ablasyon Ablasyon Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Aritmi

Detaylı

16 Mart 2012 - Cuma Salon A

16 Mart 2012 - Cuma Salon A 16 Mart 2012 - Cuma Salon A 09:00-11:15 1. Oturum: Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Oturum Başkanları: Dr. Bülent Özin - Dr. Haldun Müderrisoğlu 09:00-09:30 Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Hedeflerimize Ulaştık

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr

Detaylı

30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI. 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet

30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI. 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet 30 Mayıs 2014 Cuma - Salon A 09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMASI 09.15-10:45 ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU - I Oturum Başkanları: Bülent Özin, Kamil Adalet 09.15-09.35 Atriyal fibrilasyon ablasyonu kimlere, ne

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi toplantısı 5-8 Mart 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Acapulco

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Aritmi. 30-31 Mayıs 2008 Gloria Golf Resort Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu

Aritmi. 30-31 Mayıs 2008 Gloria Golf Resort Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Aritmi 30-31 Mayıs Gloria Golf Resort Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Çalışma

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme)

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) TKD Bölgesel (Hekim Hemflire Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Gelecek Baflkan Baflkan Yard mc s Genel Sekreter Genel Sekreter Yard mc s Sayman Üyeler KYD Kursu Direktör Sekreter Dr. Çetin

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

2. DUYURU EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

2. DUYURU EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ 2. DUYURU Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu Önceki Başkan Saide Aytekin Başkan Yelda Başaran Başkan Yardımcısı Cihangir Kaymaz Sekreter Necla Özer Muhasip Sümeyye Güllülü Lokal Düzenleme

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Programme. XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

Programme. XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY Program XVII th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 13-16, 2001 Efes Congress Center IZMIR Programme De erli meslektafllar m z, Onyedinci

Detaylı

Aritmi. 23-24 Mayıs 2009 Xanadu Resort Hotel Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu

Aritmi. 23-24 Mayıs 2009 Xanadu Resort Hotel Antalya. Aritmi. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Aritmi Xanadu Resort Hotel Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi 9/1 Okmeydanı, 34384 İstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Çalışma Grubu Değerli

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Kalp Yetersizliği Eylül Anemon Hotel Eskişehir

Kalp Yetersizliği Eylül Anemon Hotel Eskişehir 7 Kalp Yetersizliği Toplantısı 16-19 Eylül 2010 Eskişehir Kalp Yetersizliği Toplantısı 17-19 Eylül 2010 Anemon Hotel Eskişehir Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekşioğlu İş Merkezi, No:9/1 Okmeydanı 34384, İstanbul

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K 11 OCAK 2009, PAZAR SALON 1 12.00-18.00 Kongre Kay t 12.30-18.30 Kurs Programlar 1.KURS Koçluk Prof. Dr. Berrak YE EN Doç. Dr. Sibel KALAÇA 2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd.

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme)

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) ve XXII. leri Kardiyak Yaflam Deste i Kursu IV. Hemflireler için KYD Kursu 30 Ocak - 02 fiubat 2009 Fantasia Hotel Deluxe KUfiADASI / AYDIN

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

6-9 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya, Rixos Sungate Hotel'de güzel bir toplantı geçirmeniz ümidi ile...

6-9 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya, Rixos Sungate Hotel'de güzel bir toplantı geçirmeniz ümidi ile... 2. DUYURU Sayın Meslektaşlarımız; Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısının yirmibirincisini bu kez de Rixos Sungate Hotel' de gerçekleştireceğiz. Her yıl gelenekselleşmiş bilimsel toplantımızda

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ĠZMĠR TABĠP ODASI HEKĠM MECLĠSĠ ÜYELERĠ SIRA ADI SOYADI GÖREV 1 Ali AĞZITEMĠZ TTB Büyük Kongre Delegesi 2 Lütfiye AKALIN 3 Ġsmail AKKOL Buca Seyfi Demirsoy Devlet 4 Ekin Özgür AKTAġ 5 F.Sibel ALPER 6 TaĢkın

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu. HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 / Faks: 0 446 225 17 45 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Yeşim ÇELİK ycelik@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

METABOLİK-BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME YAKLAŞIMI VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU

METABOLİK-BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME YAKLAŞIMI VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU METABOLİK-BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME YAKLAŞIMI VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU 06-07 MART 2015 MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KONFERANS SALONU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK

Detaylı

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ. Ünvanı. Genel Müdür Yardımcısı 7306 2587306 - Genel Müdür Yardımcısı 7305 2587305 -

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ. Ünvanı. Genel Müdür Yardımcısı 7306 2587306 - Genel Müdür Yardımcısı 7305 2587305 - Adı Soyadı Mustafa KAYHAN Dr. İbrahim ÖZCAN Burhan DEMİROK HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ Ünvanı Genel Müdür 7301 2587301 2587344 Genel Müdür Yardımcısı 7306 2587306 - Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa Ekokardiyografi Almira Hotel Sayın Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi nun yıllık Mezuniyet Toplantılarının 11. sini 8-10 Mayıs 2008 tarihinde, Almira Otel de gerçekleştireceğimizi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01. ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.2013/364 Uygun 2 Yakup BEDER 47785803518 Fatih Dev.Hast. 31.12.2012/24483 Uygun 3 Lütfi Gürsel

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology

XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology November 26-29, 2005 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme TÜRK KARD YOLOJ DERNE XXI. Ulusal Kardiyoloji

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mesut AYAR Grup No: KD : Sosyal Bilimler Lisesi 0866680 İRFAN BEYTAŞ 0670 PINAR KELOĞLU 88669 CİHAN ŞAHİN 07889 ENGİN YALÇIN 60096

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 Abdullah YENİGÜN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 2 Abdulselam EMEN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 3 ABDURRAHİM BAVLİ ENERJİ YÖNETİCİSİ

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

EĞİTİM DÖNEMİ 2004-2005

EĞİTİM DÖNEMİ 2004-2005 EĞİTİM DÖNEMİ 200-2005 Açıkgöz, Kemal Portekiz Bostancı, Onur 2 İtalya Universita di Bologna 12 Demircioğlu, Doruk 2 İtalya 12 Ertürk, Nihal İspanya Universitat Rovira I Virgili Gürsel, Ozan 2 İtalya Universita

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı