XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY"

Transkript

1

2 XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme

3 De erli Meslektafllar m z, Sizleri XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresinde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her y l oldu u gibi, bu y l da ulusal kongremiz yine çok doyurucu bilimsel ve sergi ortam ile karfl n zda olacakt r. Daha önce geleneksel olarak Ekim ay nda yap lan kongremiz hem Eylül ve Ekim aylar nda ulusal ve uluslararas kongre takvimindeki yo unluk, hem de kongreyi hep Antalya da yapma zorunlulu undan dolay, bu aylarda yörenin eflsiz iklim ve do as ile yar flamamak kayg s yla Kas m ay n n son haftas na konulmufltur. Bundan sonda da art k Kas m ay n n son hafta sonu Ulusal Kongremiz için kesin tarih olarak belirlenmifltir. Sürekli geliflen kongremiz bu y l özellikleriyle uluslararas standartlar yakalamay hedeflemektedir. Bu çerçevede kongre abart l e lenceye yönelik etkinliklerden ar nd r l p yo un bilimsel program ve kardiyoloji toplumuna yak fl r sosyal programlarla süslenmifltir. Sizlerden alaca m z görüfller bundan sonraki kongrelerimizin program n belirlemede ana yönlendiriciler olacakt r. Baflar l bir kongre dile iyle hepinize sayg lar m z sunar z. Oktay ERGENE Türk Kardiyoloji Derne i Genel Sekreteri Ali OTO Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan 2

4 TÜRK KARD YOLOJ DERNE YÖNET M KURULU fieref Baflkan : Remzi Özcan Baflkan : Ali Oto Baflkan Yard mc lar : Kâmil Adalet Lâle Tokgözo lu Genel Sekreter : Oktay Ergene G. Sekreter Yard mc lar : Mahmut fiahin Tuna Tezel Muhasip : Mehmet Özkan Veznedar : Zeki Öngen Üyeler : Ömer Kozan M. Kemal Erol Deniz Kumbasar KONGRE B L M KURULU PROGRAM KURULU Ömer Kozan, Baflkan Lâle Tokgözo lu, Çal flma Gruplar Sorumlusu Mahmut fiahin Zeki Öngen M. Kemal Erol Tuna Tezel PROGRAM DANIfiMA KURULU Meral Gün Alt ok, Kardiyoloji Hemflireli i ve Teknisyenlik Çal flma Grubu Baflkan Ali Ayd nlar, Kapak Hastal klar Çal flma Grubu Baflkan Yelda Baflaran, Ekokardiyografi Çal flma Grubu Baflkan Murat Ersanl, Lipid Çal flma Grubu Baflkan Giray Kabakç, Hipertansiyon Çal flma Grubu Baflkan Ethem Kumbay, Giriflimsel Kardiyoloji Çal flma Grubu Baflkan Mehmet Bülent Özin, Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çal flma Grubu Baflkan Seçkin Pehlivano lu, Koroner Kalp Hastal klar Çal flma Grubu Baflkan Osman Ak n Serdar, Kalp Yetersizli i Çal flma Grubu Baflkan Zerrin Yi it, Nükleer Kardiyoloji Çal flma Grubu Baflkan Öztekin Oto, Eriflkinlerde Konjenital Kalp Hastal Çal flma Grubu Baflkan GÜNÜN POSTER SEÇ M KURULU Necip Alp (Baflkan) Mustafa Ak n brahim Demir Tevfik Gürmen Bar fl lerigelen Nurgül Keser Deniz Kumbasar Fehmi Mercano lu Mustafa fian Dilek Ural Dilek Yeflilbursa Aylin Y ld r r 3

5 B LD R ÖZETLER DE ERLEND RME KURULU Adnan Abac Kamil Adalet Mehmet A rbafll At f Akçevin Osman Akdemir Günefl Akgün Azem Ak ll Mustafa Ak n Mehmet Aksoy Serdar Aksöyek Ömer Akyürek Necip Alp Mete Alpaslan Ahmet Alpman Ahmet Alt nbafl Suat Alt nmakas Arma an Altun Bülent B. Altunkeser.Nadi Arslan Necmi Ata Sabahattin Ateflal Ali Ayd nlar Saide Aytekin Vedat Aytekin Yücel Balbay Emrullah Baflar Yelda Baflaran Serdar Bayata Merih Baykan Aytül Belgi Berkten Berkalp Osman Bolca Bülent Boyac Engin Bozkurt Zehra Bu ra O uz Caymaz Bekir S tk Cebeci Nazl Cem Gökhan Cin Bekir Y lmaz Cingözbay Nail Ça lar Nefle Çam Yüksel Çavuflo lu Sengül Çehreli Cengiz Çeliker Atiye Çengel Cahide Soydafl Ç nar Bahad r Da deviren Necmi De er Muzaffer De ertekin Füsun De irmencio lu brahim Demir Ergün Demiralp Mustafa Demirtafl rem Dinçer Aygün Dindar Abdullah Do an R za Do an Nergiz Domaniç Oben Döven Erdal Duru Ayfle Emre Serap Erdine zzet Erdinler Okan Erdo an Mehmet Eren Oktay Ergene Ali Ergin Çetin Erol M.Kemal Erol Murat Ersanl Fatih Ertafl Beyhan Eryonucu A.Serdar Fak Hasan Gök Mustafa Gökçe Ömer Göktekin Zehra Gölbafl Özhan Göldeli M.Taner Gören Bülent Görene Murat Gülbaran Muharrem Güldal Sadi Güleç Niyazi Güler Sümeyye Güllülü Nazmi Gültekin Sema Güneri Tevfik Gürmen Metin Gürsürer Özen Güven Deniz Güzelsoy Bar fl lerigelen Erdo an lkay Giray Kabakç Mehmet Kabukçu Asuman Kaftan Aziz Karadede fiule Karakelleo lu Remzi Karao uz Sezer Karc er Hakan Karpuz Dayimi Kaya Cihangir Kaymaz Ali R za Kazazo lu brahim Kelefl Celal Kervanc o lu Nurgül Keser Ozan K nay Önder K r ml Cevat K rma Halil lütfi K sac k Lale Koldafl Baki Komsuo lu fiule Kormaz Feridun Koflar Ömer Kozan Ethem Kumbay Nuri Kurto lu Ali Kutsal Serdar Küçüko lu Hakan Kültürsay Turhan Kürüm Fehmi Mercano lu Haflim Mutlu Haldun Müderriso lu stemi Nalbantgil Sanem Nalbantgil Ahmet Narin Y lmaz Niflanc Enis O uz Abdulrahman O uzhan Ahmet Oktay Dervifl Oral Ali Oto Öztekin Oto Ertan Ökmen Aytaç Öncül Remzi Önder Zeki Öngen Fatih Özçelik Kurtulufl Özdemir Nihal Özdemir Metin Özenci Necla Özer Filiz Özerkan Bülent Özin Mehmet Özkan Ferhan Özmen Tufan Paker Gülgün Pamir Serdar Payz n Seçkin Pehlivano lu rfan Sabah Levent Salt k Oktay Sancaktar Vedat Sansoy Ayfle Sar o lu Tayyar Sar o lu Tamer Say n Gül Sa n Saylam Ender Semiz Osman Ak n Serdar Mahmut fiahin Musatafa fian Ali fiaflmaz Hatice fiaflmaz Hüseyin fienocak zzet Tando an Talat Tavl Gülflah Tayyareci Tarkan Tekten Ahmet Temizhan U ur K. Tezcan Tuna Tezel Hakan T k z Bilgin Timuralp Timur Timurkaynak Lale Tokgözo lu Nizamettin Toprak Eralp Tutar Ercan Tutar Cengizhan Türko lu Cüneyt Türko lu Hasan Tüzün Berrin Umman Sabahattin Umman Dilek Ural Ertan Ural Ayhan Usal Cihangir Uyan M.S dd k Ülgen Ahmet Ünal r Sinan Üner Vural Ali Vural R dvan Yalç n A.Selim Yalç nkaya Bengi Yaymac Dilek Yeflilbursa Kemal Yeflilçimen Osman Yeflilda Ertan Yetkin Aylin Y ld r r Ercüment Y lmaz Hüseyin Y lmaz Hüsniye Yüksel Mehdi Zoghi 4

6 Konuk Konuflmac lar Peter Buser, sviçre Kim Fox, ngiltere Martin Gottwik, Almanya Lukas Kappanberger, sviçre Arthur Moss, Amerika Miodrag Ostojic, S rbistan Karada Jose Lopez Sendon, spanya Ernst E. van de Wall, Hollanda Franz van de Werf, Belçika Zvi Vered, srail William Wijns, Belçika 5

7 GENEL B LG LER Kamu yarar na çal flan Türk Kardiyoloji Derne i nce her y l düzenlenen Ulusal Kardiyoloji Kongre lerinin yirmincisi Kas m 2004 tarihleri aras nda Topkap Palace - Kremlin Palace / Antalya da düzenlenecektir. Aç l fl töreni 27 Kas m Cumartesi akflam saat 20:00 da yap lacakt r. Kat lma Ücretleri TKD üyelerine Di er hekimlere Asistan, efl ve hemflirelere TL TL TL Kay t ücreti fl Bankas F nd kzade flubesindeki say l Türk Kardiyoloji Derne i hesab na havale edilmelidir. Kay t ücreti karfl l nda özet kitab ile kongre çantas verilecek, bilimsel oturumlar izlenip sanayi sergisi gezilebilecektir. Kat l mc lar ve kay tl eflleri ayr ca, aç l fl kokteyli ile gala yeme ine davetlidirler. Konaklama Afla da yaz l otellerde konaklamak isteyen kongre kat l mc lar için özel indirimli ücretler üzerinde anlafl lm flt r. Konaklama fiyatlar 4 gecelik olup, otelin HERfiEY DAH L uygulamas çerçevisinde verilmifl paket fiyatlard r. Fiyatlara KDV eklenecektir. Otel Ad Topkap Palace & Kremlin Palace Tek Kiflilik Oda 510.-Euro ki Kiflilik Odada Kifli Bafl 350.-Euro Otel d fl nda konaklayan misafirlerimiz otelin Herfley Dahil hizmetinden günlük 40.-Euro ödeyerek faydalanabileceklerdir. 6

8 Posterler Poster bildirileri, poster salonunda sergilenecek ve her poster yar m gün as l bulundurulacakt r. Programda belirtilen saatlerde oturum baflkanlar n n yönetti i poster tart flmalar poster alan içinde düzenlenmifltir. Poster Ödülü Bu y l dokuzuncu kez uygulanacak En yi Poster Ödülü, her gün as l bulunulacak posterler aras ndan Poster Seçim Kurulunca hem içerik, hem de göze en iyi hitap eden ve sunufl yönünden en iyisi olarak belirlenene verilecektir. Üç kongre gününün her birinde seçilen günün posteri sahibine hem Dernekçe belge verilecek, hem de özenle haz rlad poster için 250 milyon liral k destek sa lanacakt r. Bildiri Özet Kitapç Sözlü ve poster bildiri özetleri Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi nin özel say s nda yay nlanacakt r. Ayr ca CD ye bas lacakt r. Simültane Tercüme ngilizce olarak verilecek olan konferanslar efl zamanl olarak Türkçeye çevrilecektir. Sergiler laç ve t bbi malzeme firmalar nca düzenlenecek sergiler, kongre süresince saat 9:00-18:00 aras nda fuayelerde aç k olacakt r. Sa l k Bakanl ve S.S.K.Onay Kongreye kay tl hekimlere, geçmifl y llarda oldu u gibi, Sa l k Bakanl ve SSK kurulufllar ndaki görevlerinden izinli say labilmeleri olana sa lanacakt r. Sosyal Etkinlikler 27 Kas m Cumartesi akflam Aç l fl Yeme i 29 Kas m Pazartesi akflam Gala Yeme i (AstraZeneca firmas nca desteklenmektedir.) 7

9 KONGREY DESTEKLEYEN KURULUfiLAR Kongrenin baflar s na önemli katk da bulunan ilaç ve t bbi teçhizat sanayiinin seçkin temsilcilerine Türk Kardiyoloji Derne i teflekkür eder. Büyük destek sa layan kurulufllar; ASTRA ZENECA GROUP SANOFI - AVENTIS SANOFI-BMS MERCK SHARP & DOHME BRAH M ETEM ULAGAY-MENARINI GROUP ABBOTT NOVARTIS PFIZER GLAXOSMITHKLINE BAYER ACTELION METDEM Sergi açarak kongreyi destekleyen kurulufllar; ABD BRAH M AD LNA SANOVEL ANGORA SA LIK ARIS BAXTER BRISTOL MYERS SQUIBB BOEHRINGER INGELHEIM BOSTON SCIENTIFIC ECZACIBAfiI ESAOTE BIOMEDICA FAKO FARMATEK HEPEX-EMA NCEKARALAR KOÇAK FARMA MEDISTAR MERCK LAÇ MESITAS NUTRIFARMA PENTA PETAfi ROCHE SANTA FARMA SCHERING ALMAN SERVIER SOLVAY TOSHIBA 8

10 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON I M N KURS KARD YAK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER NE BAKIfi 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Bar fl lerigelen, Zehra Bu ra 08:30 Stres ekokardiyografi Bahad r Da deviren 08:50 Miyokard perfüzyon sintigrafisi Adalet Gürlek 09:10 Bilgisayarl tomografi ile anjiyografi Murat Gülbaran 09:30 Positron Emisyon Tomografi (PET) Mustafa Ünlü 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS KARD YOLOGLAR OLARAK PROTEZ KAPAKLAR HAKKINDA NELER B L YORUZ? 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Esmeray Acartürk, Öztekin Oto 10:30 Mekanik kapaklar Necmi Ata 10:50 Biyoprotezler R dvan Yalç n 11:10 Homogreftler fiule Korkmaz 11:30 Otogreftler Vedat Koca 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 9

11 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON II M N KURS AC L SERV STE GÜNCEL KARD YOLOJ 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Hakan Kültürsay, Zeki Öngen 08:30 Gö üs a r s n n ve nefes darl n n tan s nda yeni biyokimyasal yöntemler Osman Yeflilda 08:50 Acil serviste EKG Serdar Payz n 09:10 Acil serviste ekokardiyografi Osman Bolca 09:30 Acil serviste kardiyovasküler tan için BT ve MRG Tuncay Haz rolar 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS M TRAL KAPAK PROLAPSUSU 10:30-12:00 Oturum Baflkan : Jale Cordan, Ifl k Baflar 10:30 S kl k, klinik brahim Baran 10:50 Tan yöntemi Mustafa Y lmaz 11:10 Tedavi prensipleri Merih Baykan 11:30 Komplikasyonlar Asuman Kaftan 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 10

12 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON III M N KURS KARD YOLOJ DE KOMPL KASYONLARI ÖNLEME 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Giray Kabakç, Mahmut fiahin 08:30 Basit tan sal ifllemlerde (arteriyel kan gaz, venöz ponksiyonlar...vb.) Dayimi Kaya 08:45 Geçici-kal c kalp pili uygularken Bülent Görenek 09:00 Elektrofizyolojide Cengizhan Türko lu 09:15 Diyagnostik koroner anjiyografide Ertan Ökmen 09:30 Giriflimsel ifllemlerde Ozan K nay 09:45 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS G R fi MSEL KARD YOLOJ DE LAÇ TEDAV S 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Sedat Tavflano lu, Nizamettin Toprak 10:30 GP IIb/IIIa inhibitörleri Sebahattin Umman 10:50 Thienopiridinler fiengül Çehreli 11:10 Heparin Aytaç Öncül 11:30 Direk trombin inhibitörleri Emrullah Baflar 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 11

13 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON IV M N KURS LAÇ TEDAV S NDE GÜÇLÜKLER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Kemalettin Büyüköztürk, Gültaç Özbay 08:30 Kardiyolojide ilaç etkileflimleri Sinan Aydo du 08:50 Dirençli hipertansiyon Nail Ça lar 09:10 Antikoagüle hastalarda giriflimler Bülent Altunkeser 09:30 Kalp hastalar nda polifarmasi: nereye kadar Ayhan Usal 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS AR TM LERDE AC L TEDAV YAKLAfiIMLARI 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Önal Özsaruhan, Kadir Gürkan 10:30 Akut atriyal fibrilasyon tedavisi Nam k Kemal Eryol 10:50 Dar QRS kompleksli taflikardilere yaklafl m Kudret Aytemir 11:10 Genifl QRS kompleksli taflikardilere yaklafl m Okan Erdo an 11:30 Kalp pili ve defibrilatörlü hastalardaki acil aritmilere yaklafl m Ömer Göktekin 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 12

14 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON V M N KURS EKG Y HATIRLAYALIM (ELEKTRON K NTERAKT F YANIT S STEML ) 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Ayd n Karamehmeto lu, Faruk Erzengin 08:30 Koroner kalp hastal nda EKG Ercüment Y lmaz 08:50 Supraventriküler ve ventriküler aritmilerin ay r c tan s Özgür Aslan 09:10 Olgu sunular Abdullah Do an 09:30 Olgu sunular Ömer Akyürek 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS KARD YOM YOPAT LER N DE ERLEND R LMES NDE EKOKARD YOGRAF 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Tuna Tezel, Haflim Mutlu 10:30 Dilate kardiyomiyopati Bülent Mutlu 10:50 Hipertrofik kardiyomiyopati Filiz Ersel 11:10 Restriktif kardiyomiyopati Abdurrahman O uzhan 11:30 Özel Kardiyomiyopatiler Cemil Gürgün 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 13

15 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON VI M N KURS SIK KULLANDI IMIZ KAVRAMLARI B L YOR MUYUZ? 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Sema Güneri, Kemal Yeflilçimen 08:30 Hibernasyon/Stunning/Preconditioning Berrin Umman 08:45 Cardiac memory Tarkan Tekten 09:00 Remodeling Atiye Çengel 09:15 Reperfüzyon Cevat K rma 09:30 Oksidatif stres brahim Demir 09:45 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS L P D DÜfiÜRÜCÜ TEDAV DE TARTIfiMALI KONULAR 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Baki Komsuo lu, H. Fehmi Töre 10:30 Omega-3 ya asitlerini kullanal m m, kime, ne zaman? Erhan Babal k 10:50 Antioksidanlar kullanal m m, kime, ne zaman? fiükrü Çelik 11:10 Folik asidi kullanal m m, kime, ne zaman? zzet Tando an 11:30 Hormon replasman tedavisini kullanal m m, kime, ne zaman? Sanem Nalbantgil 11:50 Tart flma 12:00-13:30 Ö le yeme i 14

16 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON VII M N KURS LAÇ SALINIMLI STENTLER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Oktay Ergene, Mehmet Meriç 08:30 fllem öncesi ve sonras tedavi Cem Nazl 08:50 Hangi lezyonlara? Tevfik Gürmen 09:10 Stent implantasyonu farkl m yap lmal? Cüneyt Türko lu 09:30 In-stent restenozda Kenan Övünç 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara M N KURS AKUT KALP YETERS ZL 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : stemi Nalbantgil, Cihangir Uyan 10:30 Akut kalp yetersizli i tan s ndaki yeni geliflmeler Metin Özenci 10:50 Akut kalp yetersizli inde klasik medikal tedavi yaklafl mlar Bekir Y lmaz Cingözbay 11:10 Akut kalp yetersizli i tedavisinde yeni medikal tedavi yaklafl mlar Mehdi Zoghi 11:30 Akut kalp yetersizli i tedavisinde monitorizasyon ve mekanik tedavi yaklafl mlar Mehmet Eren 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le Yeme i 15

17 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON VIII IX. LER KARD YAK YAfiAM DESTE ( KYD,KARD YOPULMONER RESUS TASYON) KURSU 08:00-13:00 08:00-08:15 Kay t 08:15-08:30 Kursun gözden geçirilmesi ve amaçlar Ülkü Ergene 08:30-08:45 Ön S nav 08:45-09:15 Temel yaflam deste i Bülent Erdur 09:15-10:00 Temel yaflam deste i (pratik) e itimi ve s nav 10:00-10:15 Ara 10:15-10:45 Hava yolu kontrolü Mustafa Yorganc 10:45-11:45 Genel de erlendirme (Kardiyak protokollerin gözden geçirilmesi) Cüneyt Ayr k 11:45-13:00 Ö le yeme i 16

18 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON I MEGA B R ÇALIfiMA: ICEBERG Group Sanofi - Aventis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Kemalettin Büyüköztürk 13:30 ICEBERG çal flmas : Protokol ve hasta gruplar n n özellikleri Ömer Kozan 13:50 Bulgular Giray Kabakç 14:10 Hipertansiyonda ileri tetkiklerin risk s n fland rmas na katk lar Nevres Koylan 14:30 ICEBERG çal flmas neler getirdi? Bar fl leirgelen 14:50 Tart flma LDL KOLESTEROLDE KILAVUZ HEDEFLER NE ULAfiMAK: NEDEN? NASIL? AstraZeneca taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Aytekin O uz 15:30 Hangi hastalarda, hangi hedeflere, neden ulaflmal y z? Vedat Sansoy 16:10 Yeni Bir Tedavi Seçene i Rosuvastatin: LDL-Kolesterolde etkili azalma James Shepherd 16:50 Tart flma 17:00-17:30 Ara KL N K VASKÜLER B YOLOJ ; KARD YOVASKÜLER R SK FAKTÖRLER NE YEN YAKLAfiIMLAR Pfizer taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Oktay Ergene, Nail Ça lar 17:30 Kardiyovasküler risk: Temel vasküler mekanizmalar nelerdir? Eralp Tutar 18:00 Dislipidemi tedavisinde ne kadar agresif olmal y z? Hakan Kültürsay 18:30 Kardiyovasküler risk korunmas nda kan bas nc kontrolünün önemi ve k lavuzlar degifltirecek yeni çal flmalar. Zeki Öngen 17

19 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON I AÇILIfi TÖREN 19:30 Aç l fl Prof. Dr. Ali Oto Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan 19:40 Genç Araflt rmac Ödül Töreni Birincilik Ödülü New support for clarifying the relation between ST segment resolution and microvascular function; degree of ST segment resolution correlates with the pressure derived collateral flow index Murat Sezer kincilik Ödülü Mitral annulus calcification is associated with osteoporosis in women Vedat Davuto lu 19:45 Türk Kardiyoloji Derne i Hizmet Ödülleri 19:55 Türk Kardiyoloji Derne i - Novartis Özgün Araflt rma Tasar m Yar flmas Ödülü 20:00 Konuk Konuflmac Selim leri 20:20 Anadolu Aryalar Ferhat Göçer 20:40 Aç l fl Yeme i 18

20 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON II brahim Ethem Ulagay - Menarini Group taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Daha sonra bildirilecektir. Program daha sonra bildirilecektir. ATEROTROMBOZ: GENEL B R GÜNCELLEME, ÖZEL B R GÖZLEM Sanofi-BMS taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Ali Oto 15:30 Aterotromboz ve trombosit fonksiyonlar Hakan Kültürsay 15:50 Kardiyologlar n iskemik serebrovasküler hastal klara yaklafl m Emre Kumral 16:10 Akut koroner sendromda antitrombosit tedavi Lâle Tokgözo lu 16:30 ARDA çal flmas n n ön sonuçlar Zeki Öngen 16:50 Tart flma 17:00-17:30 Ara HEDEF ORGAN KORUNMASINDA TEDAV YAKLAfiIMLARI Group Sanofi-Aventis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Kemalettin Büyüköztürka sonra bildirilecektir. 17:30 Kardiyovasküler mortalite ve morbidite göstergesi olarak sol ventrikül hipertrofisinin önemi Ömer Kozan 17:50 Hipertansiyon ve atrial fibrilasyon Giray Kabakç 18:10 Kalp yetersizli inde ARB lerin geliflen rolü Nevres Koylan 18:30 Hedef organ korunmas : Kan bas nc kontrolü mü, RAS blokaj m, her ikisi mi? Bar fl lerigelen 18:50 Tart flma 19

21 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON III AKUT KALP YETERS ZL TEDAV S NE YEN B R YAKLAfiIM : KALS YUMA DUYARLAfiTIRMA Abbott taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 13:30-15:00 Oturum Baflkan : Osman Ak n Serdar 13:30 Akut kalp yetersizli i tan ve tedavisine rasyonel bir yaklafl m Metin Özenci 14:10 Akut / Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde levosimendan ile klinik deneyimler Ferenc Follath 14:50 Tart flma 15:00-15:30 Ara KARD YOVASKÜLER R SK FAKTÖRLER VE GÜNCEL YAKLAfiIMLAR Abbott taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 15:30-17:00 Oturum Baflkan : Giray Kabakç 15:30 Kardiyovaskuler risk faktoru olarak obezite ve güncel tedavi yaklafl mlar Rüfltü Serter 15:55 Koroner arter hastal varl nda tedavi stratejimiz nas l olmal? Fatih Sinan Ertafl 16:20 Renoproteksiyonda ACE inhibitorü ve KKB kombinasyonunun Rolü Tevfik Ecder 16:45 Tart flma 17:00-17:30 Ara KAN BASINCI KONTROLÜNÜN ÖTES NDE... Novartis taraf ndan düzenlenen Uydu Sempozyum 17:30-19:00 Oturum Baflkan : Çetin Erol 17:30 VALUE Çal flmas n n sonuçlar Ya z Üresin 18:10 Tedaviye de er katmak; VALUE nun getirdikleri Luis M. Ruilope 18:50 Tart flma 20

22 27 Kas m 2004, Cumartesi SALON VIII IX. LER KARD YAK YAfiAM DESTE ( KYD,KARD YOPULMONER RESUS TASYON) KURSU 13:00-18:00 13:00-13:30 Kardiyovasküler farmakoloji Engin Özak n 13:30-14:30 Miyokard infarktüsü M. Nail Ça lar 14:30-14:45 Ara 14:45-18:00 lk gün uygulamal e itim (maketler eflli inde) Havayolu, Entübasyon Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi Ritm tan m Senaryolar 14:45-15:30 A grubu B grubu C grubu D grubu 15:30-16:15 B grubu C grubu D grubu A grubu 16:15-16:30 Ara 16:30-17:15 C grubu D grubu A grubu B grubu 17:15-18:00 D grubu A grubu B grubu C grubu 21

23 28 Kas m 2004, Pazar SALON I KONFERANS 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Ali Oto, Zeki Öngen 08:30 Reducing the burden of coronary disease Kim Fox 09:10 Non-invasive coronary angiography Peter Buser 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara 2004 YILINDA NELER DE fit? 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Necmi De er, Sebahattin Ateflal 10:30 Antitrombotik ilaç kullan m Lâle Tokgözo lu 10:50 Antihipertansif tedavi Nevres Koylan 11:10 Dislipidemi tedavisi Mustafa fian 11:30 Görüntüleme yöntemlerinde yenilikler Seçkin Pehlivano lu 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 22

24 28 Kas m 2004, Pazar SALON II NELER YAPMAYALIM? 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Muzaffer Öztürk, Mustafa Demirtafl 08:30 Kimlere koroner anjiyografi yapmayal m? Y lmaz Niflanc 08:50 Kimlere revaskülarizasyon yapmayal m? Gülgün Pamir 09:10 Kimlere tan sal elektrofizyolojik çal flma yapmayal m? Kâmil Adalet 09:30 Hemodinami laboratuar nda neleri yapmayal m? Tu rul Okay 09:50 Tart flma 10:00-10:30 Ara ULUSAL KALP SA LI I POL T KASI 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ali Oto, Cevdet Erdöl 10:30 Gereklilik Tayyar Sar o lu 10:50 Önleme stratejileri Altan Onat 11:10 Kardiyolog yetifltirme ve da l m Ferhan Özmen 11:30 Tedavi ile ilgili hedefler Çetin Erol 11:50 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 23

25 28 Kas m 2004, Pazar SALON III KORONER ARTER HASTALI I GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Celal Genç, O uz Caymaz 08:30 zole koroner arter ektazisinde kesitsel morfoloji SB 1 Oktay Ergene, Ozan K nay, Cem Nazl, Abdullah Do an, Ahmet Alt nbafl, Fahriye Vatansever, N Tüzün, Nihan Kahya ( zmir) 08:40 Koroner arter anevrizmas s kl ve klinik özellikleri SB 2 Bilal Boztosun, Ahmet Y ld z, Y lmaz Günefl, Cevat K rma, Ramazan K rg n, Mustafa Bulut ( zmir) 08:50 zole koroner arter ektazisi saptanan olgularda aortun SB 3 anjiyografik olarak de erlendirilmesi Halil Kahraman, Mehmet Özayd n, Abdullah Do an, Süleyman M. Aslan, Ömer Gedikli, Ahmet Alt nbafl (Isparta) 09:00 Darl k oluflturmayan koroner ektazili hastalarda skemi SB 4 prediktörleri Hakan Özhan, Enver Erbilen, Ramazan Akdemir, Cihangir Uyan, Mehmet Yaz c (Düzce) 09:10 Akut miyokard infarktüsünde kollateral geliflimi ile SB 5 kalp h z de iflkenli i aras ndaki iliflki Bilal Geyik, Özcan Özeke, Özcan Özdemir, Arslan Öcal, Cemal Özbak r, Ömer Alyan, Dursun Aras, Mustafa Soylu, Ahmet Duran Demir, Göksel Ça rc, Hakan Altay, Ali fiaflmaz (Ankara) 09:20 Yavafl koroner ak m olan hastalardaki adrenerjik SB 6 aktivasyonun düzeltilmifl TIMI kare say s ile liflkisi Mustafa Yaz c, Sabri Demircan, Kenan Durna, Mahmut fiahin (Samsun) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 24

26 KORONER ARTER HASTALI I: NON NVAZ F TANISAL YAKLAfiIMLAR 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Ahmet Ünal r, Önder K r ml 10:30 Koroner arter hastal nda kalp h z toparlanma indeksi SB 7 ve kalp h z de iflkenli i ile iliflkisi Harun Evrengül, Dursun Dursuno lu, Gökhan Önem, Halil Tanr verdi, Asuman Kaftan, Mustafa K l ç (Denizli) 10:40 Yavafl koroner ak m bulunan hastalarda nab z bas nc ve SB 8 fraksiyonel nab z bas nc Ümit Güray, Yeflim Güray, Mehmet Birhan Y lmaz, Vedat Çald r, Serkan Çay, Hatice fiaflmaz, fiule Korkmaz (Ankara) 10:50 Akut miyokard infarktüsü ve komplikasyonlar için yeni bir SB 9 noninvaziv gösterge: drar metilmalonik asid seviyesi Turgay Çelik, Atila yisoy, Hürkan Kurflakl o lu, Sedat Köse, Basri Amasyal, Ersoy Ifl k (Ankara) 11:00 Egzersiz stres testinde de erlendirilen ST segment çökmesi, SB 10 Atina QRS skoru, duke egzersiz skoru ve basit egzersiz skorunun koroner arter hastal n saptamadaki de eri U ur Yuvanç, Dilek Yeflilbursa, Ertu rul Mehmeto lu, Kemal Karaa aç, Tunay fientürk, Yelda Saltan, Osman Ak n Serdar, Jale Cordan (Bursa) 11:10 ST Segment elevasyonlu miyokard infarktüsünde trombolitik SB 11 tedavi sonras nda geliflen Q dalgas z infarktüs ün belirleyicileri Murat Sezer, Berrin Umman, Yelda Erdemsel, Bahar Art m Esen, Ayhan Olcay, Burak Pamukçu, Y lmaz Niflanc, Mehmet Meriç ( stanbul) 11:20 Egzersiz testinin de erlendirilmesinde unutulan bir SB 12 derivasyon avr Nazif Aygül, Ülkü Ayd n, Kurtulufl Özdemir, Ahmet Soylu, Mehmet Akif Düzenli, Y ld z Do an, Akif Vatankulu, Bülent Behlül Altunkeser (Konya) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 25

27 28 Kas m 2004, Pazar SALON IV S STEM K HASTALIKLAR VE R SKL OLGULARIN ZLEM NDE EKOKARD YOGRAF N N YER 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Sinan Üner, Mete Alpaslan 08:30 Renal yetmezlikli hastalarda endotel fonksiyonlar SB 13 Bahad r K r lmaz, Hamza Duygu, Mehdi Zoghi, Filiz Özerkan, Ayflegül Türko lu, O uz Yavuzgil, Serdar Akyüz, U ur Türk, Muhittin Ertilav, Cahide Soydafl Ç nar ( zmir) 08:40 Serum inflamasyon medyatörlerinin kronik romatizmal SB 14 kapak progresyonuna, sonradan oluflan kapak kalsifikasyonuna ve fonksiyonel kapasiteye olan etkileri Vedat Davuto lu, Ahmet Çelik, Mehmet Aksoy, Yusuf Sezen, Serdar Türkmen, Serdar Soydinç, lyas Akdemir (Gaziantep) 08:50 Kronik obstrüktif akci er hastal n n sol ventrikül sistolik SB 15 ve diyastolik performans na etkisi Remzi Y lmaz, Mehmet Gencer, Erkan Ceylan, Recep Demirba (fianl urfa) 09:00 Genç hamilelerde aort elastik özellikleri artm flt r SB 16 Eralp Ulusoy, Ergün Demiralp, Levent Tütüncü, Ata K r lmaz, Bekir S tk Cebeci, Nam k Özmen ( stanbul) 09:10 Mitral darl olan hastalarda sol atriyal spontan eko kontrast SB 17 ve trombüs varl n belirlemede anüler sistolik fonksiyonun de erlendirilmesi yararl bir yöntemdir Murat Çayl, Mehmet Kanadafl, Mesut Demir, Esmeray Acartürk (Adana) 09:20 Egzersiz dispnesi ile baflvuran ve diyastolik ifllev bozuklu u SB 18 olan hastalarda brain natriüretik peptid ( BNP) düzeyleri ile miyokardiyal performans indeks (TEI indeks) iliflkisi Serpil Ero lu, Aylin Y ld r r, Hüseyin Bozbafl, Alp Ayd nalp, Bülent Özin, Haldun Müderriso lu (Ankara) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 26

28 EKOKARD YOGRAF DE YEN B R YÖNTEM: DOKU DOPLER NCELEMES 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : Bilgin Timuralp, fiule Karakelleo lu 10:30 Atriyoventriküler tam bloklu hastalarda miyokardiyal SB 19 ultrasonik doku analizi Ersin Sar çam, Cemal Özbak r, Arslan Öcal, Bülent Deveci, Sakine F rat, Bilal Geyik, Orhan Maden, Nesligül Y ld r m, Seher Bozbo a, Omaç Tüfekçio lu, rfan Sabah (Ankara) 10:40 Koroner kollateral damarlar n miyokard canl l ve SB 20 sol ventrikül fonksiyonlar üzerine etkilerinin doku Doppler görüntüleme ile de erlendirilmesi Erkan Avc, Tayfun fiahin, Dilek Ural, Ertan Ural, Göksel Kahraman, Ayflen A açdiken, Güliz Kozda, Teoman K l ç, Ahmet Vural, Baki Komsuo lu (Kocaeli) 10:50 Talasemi majör hastalar nda B tipi natriüretik peptid ve SB 21 doku Doppler ventrikül fonksiyonlar ndaki bozulmay daha erken gösteriyor Onur Akp nar, Mehmet Kanadafl, Murat Çayl, Yurdaer Dönmez, Esmeray Acartürk (Adana) 11:00 Amiodaron ve propafenonun sol ventrikül kontraktilitesi SB 22 üzerine olan etkileri: Doku Doppler ekokardiyografi çal flmas Mehmet Melek, Mustafa Alkan, Alpaslan Birdane, Ömer Göktekin, Bilgin Timuralp (Afyon) 11:10 Mitral anüler doku Doppler velositeleriyle atriyal stunning SB 23 öngörülebilir mi? Abdullah Do an, Gürkan Acar, Ömer Gedikli, Mehmet Özayd n, Süleyman M. Aslan (Isparta) 11:20 Fizyolojik sol ventrikül hipertrofisi oluflan profesyonel SB 24 sporcularda diyastolik sol ventrikül ifllevlerinin de erlendirilmesi; Doku Doppler ve bölgesel sol ventrikül miyokardiyal velosite görüntülemenin kullan m Murat Tümüklü, Orhan Önalan, Cahide Soydafl Ç nar (Tokat) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 27

29 28 Kas m 2004, Pazar SALON V KORONER ARTER HASTALI INDA TANI VE TEDAV STRATEJ LER DE fit M? 08:30-10:00 Oturum Baflkanlar : Celal Kervanc o lu, Nuri Kurto lu 08:30 Akut koroner sendromlarda intrakoroner trombektominin SB 25 epikardiyal ak m ve mikrovasküler fonksiyonlar üzerine olan etkisi: Konvansiyonel metodla karfl laflt rmal bir çal flma Ahmet Kaya Bilge, Y lmaz Niflanc, Ercüment Y lmaz, Beste Özben, Fehmi Mercano lu, Aytaç Öncül, Mehmet Meriç, Faruk Erzengin ( stanbul) 08:40 Akut koroner sendromlarda plak özellikleri : Çok damarda SB 26 intravasküler ultrason çal flmas Alparslan Kurtul, Berkten Berkalp, Mustafa K l çkap, Tamer Say n, Ömer Akyürek, Celal Kervanc o lu, Ça dafl Özdöl, Çetin Erol (Ankara) 08:50 Sitokin gen polimorfizmi ile koroner restenoz aras ndaki iliflki SB 27 Sabri Demircan, Mustafa Yaz c, Ahmet Y lmaz Çoban, Serkan Yüksel, Belma Durup nar, Mahmut fiahin (Samsun) 09:00 Akut miyokard infarktüsünde primer giriflim yap lan SB 28 hastalarda direk stent uygulamas ile predilatasyon sonras stent uygulamas n n mikrosirkülatuar dolafl m üzerine etkilerinin karfl laflt r lmas Mustafa Özcan, Murat Sezer, Yelda Erdemsel, Aytaç Öncül, Mehmet Meriç ( stanbul) 09:10 Direkt stent yap lan elektif olgularda N-terminal PRO BNP SB 29 düzeyleri Özgür Mete, Cem Baflel, Süleyman Binici, Sedat Akdemir, Hakan Özkan, Selma Tiryakio lu, Tahsin Bozat, Vedat Koca, Kürflad Altan (Bursa) 09:20 Primer perkütan koroner giriflimlerde klinik tablonun bir SB 30 belirleyicisi olarak ST segment rezolüsyonu ve bunun anjiyografik parametreler ile iliflkisi Deniz Acar, Mehmet Meriç, Ahmet Kaya Bilge, Fehmi Mercano lu, Mustafa Özcan, Aytaç Öncül, Ercüment Y lmaz, Faruk Erzengin ( stanbul) 09:30 Tart flma 10:00-10:30 Ara 28

30 KORONER DIfiI G R fi MLER 10:30-12:00 Oturum Baflkanlar : smet Dindar, Deniz Kumbasar 10:30 Ostium sekundum tipi atrial septal defektin Amplatzer SB 31 septal occluder ile perkütan kapat lmas Manolis Pursanov, Anastasia Tkaçeva, Mihail Çiaureli, Sergey Gorbaçevskiy, Aleksandr Kocenko, Mehmet Reflat Ayalp, Gürkan Dinler, Bagrat Alekyan (Moskova) 10:40 Perimembranöz ventriküler septal defektin perkütan SB 32 kapat lmas Bagrat Alekyan, Manolis Pursanov, Mihail Çiaureli, Sergey Gorbaçevskiy, Aleksandr Kocenko, Ashot Griyoryan, Yelena Çueva, Mehmet Resat Ayalp (Moskova) 10:50 Koroner anjiografi s ras nda tüm hipertansif hastalara SB 33 renal anjiografi yapal m m? Mustafa Yavuzk r, Erdo an lkay, Ilg n Karaca, Mehmet Balin, Hidayet Kayançiçek,. Nadi Arslan (Elaz ) 11:00 Uzun dönem mitral balon valvuloplasti sonuçlar m z SB 34 Hamza Duygu, O uz Yavuzgil, U ur Türk, Bahad r K r lmaz, Cüneyt Türko lu ( zmir) 11:10 Patent duktus arteriozusun Amplatzer duct occluder ile SB 35 perkütan kapat lmas Mehmet Reflat Ayalp, Manolis Pursanov, Karina Kardenas, Sergey Gorbaçevskiy, Mihail Çiaureli, Bagrat Alekyan (Moskova) 11:20 Gadolinium ve düflük doz iohexol kar fl m renal yetmezlikli SB 36 hastalarda kontrasta ba l kreatinin yükselmesini azaltmaktad r Cem Barç n, Hürkan Kurflakl o lu, Atila yisoy, Turgay Çelik, Sedat Köse, Nadir Bar nd k, Mustafa Özkan, Naz m Aslan, Hasan Fehmi Töre, Ersoy Ifl k (Ankara) 11:30 Tart flma 12:00-12:30 Ö le yeme i 29

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

33. ULUSAL KURULTAYI

33. ULUSAL KURULTAYI European Appointed TÜRK PLAST K REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH DERNE 33. ULUSAL KURULTAYI 14-18 Eylül 2011 Çeflme Sheraton Otel - zmir Program Kitab çindekiler Önsöz 2-3 TPRECD Kurullar 4-5 ESPRAS Yönetim

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY KILAVUZU ESC K lavuzu AN KARD YAK ÖLÜM Avrupa Kardiyoloji Derne i Çal flma Grubu S. G. Priori, E. Aliot, C. Blømstrom-Lundqvist, L. Bossaert, G. Breithardt, P. Brugada, J.

Detaylı