2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s"

Transkript

1 WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, Tel : / 38 Fax :

2 "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece i bilinen kalp ve damar hastal klar geçirmeden en az ndan 65 ya na kadar ya ama hakk vard r." Avrupa Kalp Sa l Sözle mesi Türk Kardiyoloji Derne i nin ana hedefi toplumsal ve mesleki e itimi ve ara t rmalar destekleyerek Türk halk n n kalp-damar sa l n korumakt r. TÜRK KARD YOLOJ DERNE

3 03

4 TKD Sürekli T p E itimi Program / 2008 Y l E itim Toplant lar 8-10 May s 2008, Bursa Ekokardiyografi ÇG XI. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s May s 2008, Erzurum TKD Bölgesel E itim Toplant s May s 2008, Erzurum XIX. leri Kardiyak Ya am Deste i Kursu May s 2008, Erzurum 3. Hem ireler çin KYD Kursu May s 2008, Antalya Aritmi Haziran 2008, Çe me 15. Ulusal Uygulamal Giri imsel Kardiyoloji Toplant s Haziran 2008, KYD E itici E itimi Eylül 2008, Bodrum 2. Eri kin Konjenital Kalp Hastal ÇG Toplant s 04

5 TKD Sürekli T p E itimi Program / 2008 Y l E itim Toplant lar 2008 Kardiyoloji Ekim 2008, XX. leri Kardiyak Ya am Deste i Kursu Ekim 2008, XXIV. ULUSAL KARD YOLOJ KONGRES Kas m 2008, Kayseri XXI. leri Kardiyak Ya am Deste i Kursu Kas m 2008, Kayseri 2. Hem ireler çin KYB Kursu Kas m 2008, Kayseri TKD Bölgesel E itim Toplant s Kas m 2008, Kalp Yetersizli i ÇG Sempozyumu (Kronik Kalp Yetersizli inde Tart mal Konular) 2008, Ankara Ablasyon ve Cihaz Kursu 05

6 12 N SAN 2008, Cumartesi I. OTURUM : AKUT KORONER SENDROMLAR: 2008 YILINDA TANI VE TEDAV DE NEREDEY Z? Oturum Ba kanlar : Y lmaz Ni anc, Oktay Sancaktar ST elevasyonsuz akut koroner sendromda giri imsel tedavi yakla m : Kime, ne zaman, nas l? Giri imsel tedavi sonras uzun dönem takipte tart mal konular? Antiplatelet tedaviye ne kadar devam edelim? laç sal n ml stent uygulama prensipleri: 2008 de yeni jenerasyon stentler neler sa l yor? Murat Sezer M. Kemal Erol Gültekin Hobiko lu de AKS çok merkezli randomize çal malar n genel özeti O uz Yavuzgil TARTI MA KAHVE ARASI II. OTURUM : KARD YOVASKÜLER KORUNMA: 2008 YILINDA YEN L KLER VE DE KL KLER Oturum Ba kanlar : Vedat Sansoy, Mahmut ahin Primer korunmada hedef kitleyi nas l belirleyelim? Alparslan Birdane Asemptomatik yüksek riskli hastalar n erken tan s nda nas l bir yol izleyelim? Ateroskleroz görüntüleme yöntemlerini nas l kullanal m? Bengi Yaymac LDL kolesterol hedefinde 2008 de neler de i ti: Tedavi kimlere verilmeli? Hedef de erler ne olmal? Merih Baykan Kardiyovasküler korunmada 2008 de HDL nin konumu nas l de i ti? TARTI MA Ö LE YEME Tarkan Tekten

7 III. OTURUM : 2008 DE ÖNEML KL N K UYGULAMALARDA YEN L KLER, DE KL KLER Oturum Ba kanlar : Ali Oto, Remzi Önder Yeni Ml tan m Önder Öztürk Özel hasta guruplar nda hipertansiyon tan ve tedavi yakla mlar nas l olmal? Recep Demirba Atriyal fibrilasyonda 2008 de sorular cevapland m? H z kontrolü mü? Ritm kontrolü mü? Tercih nas l yap lmal? Ata K r lmaz Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde uzun dönem ba ar da önemli parametreler nelerdir? Aday seçiminde EKG mi? Ekokardiyografi mi? TARTI MA KAHVE ARASI Serdar Soydinç 07

8 KAYIT B LG LER Kay t Ücreti 20 Mart 2008 ve öncesi 20 Mart 2008 sonras Uzman Asistan Refakatçi/Firma Yetkilisi 120.-Avro 100.-Avro 100.-Avro 140.-Avro 120.-Avro 120.-Avro Yukar da belirtilen ücretlere KDV ilave edilecektir. Kay tlar toplant öncesinde veya toplant merkezinde yap labilir. Toplant kay t ücretlerine yaka kart, kongre dosyas, kongre program kitab, kat l m sertifikas ve kongre aktivite alanlar na giri ile toplant gününde iki kere çay-kahve ikram ile ö le yeme i paketi dahildir. Kayd n z n teyidi için kay t formunun, gerekli ödemenin yap ld n gösteren banka dekontu ile birlikte organizasyon sekreteryas na (Figür Kongre Organizasyon Servisleri) faks yada e-posta yolu ile ula t r lmas gerekmektedir. Kay t için havale: Figür Kongre Organizasyonlar ve Tic. Ltd. ti. Banka Ad : Garanti Bankas, Valikona ubesi Hesap Ad : TKD 2008, ube Kodu: 183, Avro Hesap No:

9 KONAKLAMA B LG LER 2008 Kardiyoloji 20 Mart 2008 ve öncesi 20 Mart 2008 sonras Konaklama Ücreti Tek Ki ilik Çift Ki ilik Oda WOW STANBUL HOTEL 435.-Avro 555.-Avro Tek Ki ilik 455.-Avro Çift Ki ilik Oda 575.-Avro WOW AIRPORT HOTEL 395.-Avro 535.-Avro 415.-Avro 555.-Avro Yukar da belirtilen ücretlere KDV ilave edilecektir. Kayd n z n teyidi için konaklama formunun, gerekli ödemenin yap ld n gösteren banka dekontu ile birlikte organizasyon sekreteryas na (Figür Kongre Organizasyon Servisleri) faks yada e-posta yolu ile ula t r lmas gerekmektedir. Konaklama için havale: Figür Kongre Organizasyonlar ve Tic. Ltd. ti. Banka Ad : Garanti Bankas, Valikona ubesi Hesap Ad : TKD 2008, ube Kodu: 183, Avro Hesap No: Konaklayan misafirlerin paket ücretlerine dahil olan servisler; 11 Nisan 2008 Aç k büfe ak am yeme i ve limitli yerli içki Konaklama 12 Nisan 2008 Aç k büfe kahvalt Aç k büfe ak am yeme i ve limitli yerli içki Konaklama 13 Nisan 2008 Aç k büfe kahvalt Rezervasyon ptal Ko ullar * Oda rezervasyon iptalleri en geç 25 Mart 2008 tarihine kadar kabul edilecek olup, bu tarihten sonra sadece isim de i ikleri yap labilecektir. 09

10 TOPLANTI TAR H VE YER Toplant, Nisan 2008 tarihleri aras na WOW Convention Center da düzenlenecektir. TOPLANTI KAYIT VE DANI MA MASASI Kay t ve dan ma masas Nisan 2008 tarihleri aras nda hergün 08:00-20:00 aras aç k olacakt r. TOPLANTI D L Toplant n n dili Türkçe dir. KRED LEND RME Türk Tabipleri Birli i taraf ndan 4.5 TTB-STE Kredi puan ile kredilendirilecektir. KATILIM SERT F KASI Toplant ya kay t yapt ran tüm kat l mc lara, toplant lar n n son günü kat l m belgeleri verilecektir. YAKA KARTI Tüm kat l mc ve refakatçilerin toplant merkezine giri te, bilimsel oturumlar esnas nda ve sosyal programlarda yaka kartlar n takmalar toplant n n sa l kl yürüyebilmesi ve güvenli i aç s ndan gereklidir. DAVET MEKTUBU Kayd n tamamlam olan toplant kat l mc lar na, toplant lara kat l mlar n kolayla t rmak amac ile talep ederler ise davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece kat l mc lar n ba l bulundu u kurumdan izin alabilmesine yard mc olmak amac n ta makta olup, kat l mc ya hiçbir maddi destek sa lamamaktad r. STAND VE SERG Toplant süresince ilaç ve cihaz firmalar ürünlerini toplant merkezinde kendilerine ayr lacak olan bölümde sergileyebileceklerdir. Sergi alan 12 Nisan 2008 tarihinde 08:00 den itibaren aç k olacakt r. 10

11 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, STANBUL Tel: / 38 Fax: F GÜR KONGRE & ORGAN ZASYON F GÜR KONGRE ORGAN ZASYON SERV SLER LTD. T. Ayazmaderesi Cad. Karadut Sk. No Dikilita - STANBUL Tel: Pbx Fax:

12

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM TOTDER Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i 1939 www.totder.org.tr DAVET MEKTUBU De

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org 5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa Dermatoloji Bahar Simpozyumu www.dermbahar2011.org De erli Meslektafllar m z, 81 y ll k geçmifli olan Deri ve Zührevi Hastal klar Derne imizin Dermatoloji 2011

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL TÜRK YE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOP VE D Z CERRAH S DERNE STANBUL fiubes 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER DUYURU ve PROGRAM www.tusyadbahar.org 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008.

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008. Türkiye Ulusal Verem Savafl Dernekleri Federasyonu XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES 18-20 Eylül 2008 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL www.tuberkuloz2008.org davet Değerli

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü Say : B.10.0.THG.0.14.00.05 Konu : Yönerge De ikli i 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA Bilindi i gibi, ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri

Detaylı

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi toplantısı 5-8 Mart 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Acapulco

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi Deutsch für die Schule Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi Anababalar için Bilgi 22.04.2015 Be ya ndaki bir çocuk Anaokulu na ba lad nda kendisini Almanca ifade edebiliyor olmal d r. E er bir çocuk

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenegelen eğitim programı, HİEP2015 dünyanın gözbebeği İstanbul da. Tüm dünyada en fazla bilgi üretilen

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu www.eimza.org.tr www.eimza.org.tr içindekiler Davet mektubu 1 Konu başlıkları 2 Düzenleyen kurumlar 2 Amaç 2 Genel bilgiler 3 Sempozyum ön programı 3 Kurullar

Detaylı

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte,

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı