TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru"

Transkript

1 TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu 1. Duyuru

2 TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji Derne i Hipertansiyon ve Lipid Çal flma Gruplar n n ortaklafla olarak her y l yapt klar art k gelenekselleflen toplant lar bu y l Eylül 2006 tarihleri aras nda Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde yap lacakt r. Amac m z hipertansiyon ve lipid alan nda gerek teorik güncel verileri gerekse olgu sunumu eflli inde interaktif olarak klinik prati imize aktarabilece imiz bilgileri sizlerle paylaflmakt r. Kat l m n z bizleri onurland racakt r. Prof. Dr. Aytaç Öncül Prof. Dr. Mustafa fian Prof. Dr. Çetin Erol Hipertansiyon Çal flma Grubu Baflkan Lipid Çal flma Grubu Baflkan Türk Kardiyoloji Derne i Baflkan

3 TÜRK KARD YOLOJ DERNE YÖNET M KURULU fieref Baflkan Prof. Dr. Remzi Özcan Baflkan Prof. Dr. Çetin Erol Önceki Baflkan Prof. Dr. Ali Oto Baflkan Yard mc lar Prof. Dr. Vedat Aytekin Prof. Dr. Mahmut fiahin Genel Sekreter Prof. Dr. Ömer Kozan H PERTANS YON ÇALIfiMA GRUBU YÖNET M KURULU Baflkan Prof. Dr. Aytaç Öncül Önceki Baflkan Prof. Dr. Giray Kabakç Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Filiz Özerkan Baflkan Prof. Dr. Mustafa fian Önceki Baflkan Prof. Dr. Murat Ersanl Baflkan Yard mc s Prof. Dr. Hasan Sadi Güleç G. Sekreter Yard mc lar Prof. Dr. Ali Ergin, Prof. Dr. Sema Güneri Muhasip Doç. Dr. Cevat Kırma Veznedar Prof. Dr. Muzaffer De ertekin L P D ÇALIfiMA GRUBU YÖNET M KURULU Güncel Hiperlipidemi ve Hipertansiyon Tedavileri Eylül 2006 Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Üyeler Prof. Dr. Mehmet Aksoy, Doç. Dr. Nefle Çam, Prof. Dr. Adnan Abacı Sekreter Prof. Dr. Fatih Sinan Ertafl Veznedar Doç. Dr. Mehmet S dd k Ülgen Sekreter Doç. Dr. Merih Baykan Veznedar Prof. Dr. Oben Döven TKD Mezuniyet Sonras Sürekli E itim Program 2006, kinci Dönem Eylül, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Güncel Hiperlipidemi ve Hipertansiyon Tedavileri 16 Eylül, Erzurum Akut Koroner Sendromlarda EKG De erlendirmesi 23 Eylül, Adana Hemflireler çin EKG Kursu 7 Ekim, Ankara Hekimler çin ST Elevasyonlu AMI'da Farmokolojik Yaklasim Hemflireler çin Akut Koroner Sendrom Kursu Ekim, stanbul EKG Kursu 7-8 Ekim, stanbul Transözofajiyal Ekokardiyografi Kursu 3-4 Kas m, zmir Hemflireler çin leri Kardiyak Yaflam Deste i (CPR) Kursu Kas m, Antalya XIII. leri Kardiyak Yaflam Deste i Kursu Kas m, Antalya XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

4 TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu B L MSEL PROGRAM GÜNCEL H PERL P DEM VE H PERTANS YON TEDAV LER 16 Eylül 2006, Girne, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti GÜNCEL H PERL P DEM TEDAV S 08:50-09:00 Aç l fl Oturum Baflkan : Çetin Erol - Mustafa fian 09:00-09:20 Agresif Lipid Düflürücü Tedavi: LDL yi nereye kadar düflürelim? Merih Baykan 09:20-09:40 Aterosklerotik Plak Geriletilebilir mi? Nas l? Oben Döven 09:40-10:00 Diyabetik Dislipidemi: Nas l tedavi edelim? Meral Kay kç o lu 10:00-10:20 Tart flma 10:20-10:50 Ara GÜNCEL H PERTANS YON TEDAV S Oturum Baflkan : Remzi Önder - Aytaç Öncül 10:50-11:10 Kan Bas nc n Nereye Kadar Düflürelim? S dd k Ülgen 11:10-11:30 Hipertansiyonda Hedef Organ Hasar Önlenebilir mi? Atiye Çengel 11:30-11:50 Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon Filiz Özerkan 11:50-12:20 Tart flma 12:20-13:30 Ara VAKA TARTIfiMASI 13:30-15:00 Kardiyovasküler Çoklu Risk Faktörlerine Nas l Yaklaflal m? Oturum Baflkan : Mehmet Aksoy Vaka Sunumu: Emre Aslanger Panelistler: Merih Baykan, Meral Kay kç o lu, Mahmut fiahin, Filiz Özerkan

5 Toplant Merkezi GENEL B LG LER Toplant Merkezi Merit Crystal Cove Hotel, Girne, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti dir. Güncel Hiperlipidemi ve Hipertansiyon Tedavileri Eylül 2006 Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Kredilendirme Türk Tabipleri Birli i taraf ndan Sürekli T p E itimi (STE) ile kredilendirilecektir. Kat l m Sertifikas Kay t yapt ran tüm kat l mc lara kat l m sertifikas verilecektir. Davet Mektubu Kay t ifllemini yapt rm fl tüm kat l mc lara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece kat l mc n n kurumundan izin almas na yard mc olmak amac n tafl maktad r. Sergi Alanlar laç, t bbi malzeme ve kitap alanlar nda ürün sahibi firmalara genifl bir alan ayr lm flt r. Sergi alanlar na giriflte kay t yapt rm fl olma flart aranmaktad r. Salon Teknik Ekipman Tüm salonlarda LCD data projektör, bilgisayar, tepegöz ve slayt makinas, DVD player ile di er standart ses ekipmanlar bulunacakt r. Konuflmac lar n, bu malzemelerin d fl ndaki ihtiyaçlar n Figür Kongre Organizasyon Servisleri ne önceden bildirmeleri rica olunur. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar * Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ne gelmeden cep telefonlar n n yurtd fl kullan m na aç lmas gerekmektedir. * Avea hatlar Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde desteklenmemektedir. * Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti uçufllar d fl hatlar terminali'nden yap lmakta, sadece nufüs cüzdan ile ç k fl yap labilmektedir. * Vergi borcu olan misafirlerin ç k fllar na izin verilmemektedir. * Misafirlerin uçufl saatinden 2,5 saat önce havaliman nda olmalar gerekmektedir.

6 TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu KAYIT B LG LER Kay t ifllemlerinizin gerçeklefltirilmesi için; - Ekte yer alan kay t formu nun doldurulmas - Kay t ücreti banka havalesi ile ödenmifl ise ödeme makbuzunun faks veya posta ile Figür Kongre Organizasyon Servisleri ne gönderilmesi gerekmektedir. Uzman Asistan ve Ö renci Refakatçi Firma Yetkilisi 75.-YTL 50.-YTL 50.-YTL 50.-YTL Tüm kat l mc ve refakatçilerin kay t olmas zorunlu olup, yukar da belirtilen kay t ücretlerine: Çanta, yaka kart, final program kitab, kat l m sertifikas ve aktivite alanlar na girifl dahildir. Kay t ücretlerinin afla daki banka hesab na yat r lmas gerekmektedir. Banka Ad ve fiubesi : fl Bankas / F nd kzade fiubesi (1068) Hesap Ad : Türk Kardiyoloji Derne i Hipertansiyon-Lipid Çal flma Grubu Toplant s Hesap No (YTL) : KONGRE ORGAN ZASYON SERV SLER LTD. fit. Ayazmaderesi Cad. Karadut Sk. No Dikilitafl - STANBUL Tel : +90 (212) Pbx Faks : +90 (212) e-posta :

7 KONAKLAMA B LG LER Güncel Hiperlipidemi ve Hipertansiyon Tedavileri Eylül 2006 Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Konaklama ifllemlerinizin gerçeklefltirilmesi için; - Ekte yer alan konaklama formu nun doldurulmas - Konaklama ücreti banka havalesi ile ödenmifl ise ödeme makbuzunun faks veya posta ile Figür Kongre Organizasyon Servisleri ne gönderilmesi gerekmektedir. 21 A ustos 2006 ve öncesi 21 A ustos 2006 sonras Tek Kiflilik Oda Çift Kiflilik Odada Kiflibafl Tek Kiflilik Oda Çift Kiflilik Odada Kiflibafl Merit Crystal Cove Hotel 535.-USD 435.-USD 565.-USD 465.-USD Belirtilen fiyatlara Gidifl- dönüfl uçak bileti ki gece herfley dahil bazda Merit Crystal Cove Hotel de konaklama Havaalan vergiler Alan-otel-alan transferleri dahildir. Banka Ad ve fiubesi : Garanti Bankas / Valikona fiubesi Hesap Ad Hesap No : Figür Kongre : USD Oda rezervasyon iptalleri en geç 28 A ustos 2006 tarihine kadar kabul edilecek olup, bu tarihten sonra sadece isim de ifliklikleri yap labilir. KONGRE ORGAN ZASYON SERV SLER LTD. fit. Ayazmaderesi Cad. Karadut Sk. No Dikilitafl - STANBUL Tel : +90 (212) Pbx Faks : +90 (212) e-posta :

8

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s

Kardiyoloji K fl Günleri Toplant s Kardiyoloji 4 Mart 2006 Klassis Hotel, Silivri stanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan 34384 stanbul Telefon : (0212) 221 1730-221 1738 Faks : (0212) 221 1754 e-posta : tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s

Hipertansiyon - Lipit Koroner Kalp Hastal Çal flma Gruplar Ortak Toplant s Hipertansiyon - Lipit. Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel. : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr De erli Meslektafl m z,

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme)

TKD Bölgesel E itim Toplant s (Hekim ve Hemflire Güncelleme) TKD Bölgesel (Hekim Hemflire Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Gelecek Baflkan Baflkan Yard mc s Genel Sekreter Genel Sekreter Yard mc s Sayman Üyeler KYD Kursu Direktör Sekreter Dr. Çetin

Detaylı

X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s

X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s Ekokardiyografi Ekokardiyografi X. Mezuniyet Sonras E itim Toplant s 10-13 May s 2007 Kapadokya Dedeman Hotel Kardiyovasküler görüntülemede yeni ufuklara... Ekokardiyografi KURULLAR Türk Kardiyoloji Derne

Detaylı

19. Ulusal Uygulamal Giriflimsel Kardiyoloji Toplant s. 12-15 Nisan 2012 Susesi Hotel Antalya. www.tkdgirisimsel.org

19. Ulusal Uygulamal Giriflimsel Kardiyoloji Toplant s. 12-15 Nisan 2012 Susesi Hotel Antalya. www.tkdgirisimsel.org 19. Ulusal Uygulamal Giriflimsel Kardiyoloji Toplant s 12-15 Nisan 2012 Susesi Hotel Antalya www.tkdgirisimsel.org Say n Meslektafl m z, Türk Kardiyoloji Derne i Giriflimsel Kardiyoloji Birli i olarak

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

Hipertansiyon Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı 21-24 Şubat 2013 Kaya Artemis Hotel KKTC

Hipertansiyon Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı 21-24 Şubat 2013 Kaya Artemis Hotel KKTC Hipertansiyon Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı 21-24 Şubat 2013 Kaya Artemis Hotel KKTC BİLİMSEL SEKRETERYA Nish İstanbul A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11,

Detaylı

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org 5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa Dermatoloji Bahar Simpozyumu www.dermbahar2011.org De erli Meslektafllar m z, 81 y ll k geçmifli olan Deri ve Zührevi Hastal klar Derne imizin Dermatoloji 2011

Detaylı

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL

6. BAHAR TOPLANTISI. DUYURU ve PROGRAM. ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER. www.tusyadbahar.org 27-28 EYLÜL 2013 STANBUL TÜRK YE SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOP VE D Z CERRAH S DERNE STANBUL fiubes 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi OSTEOARTR T VE TEND NOPAT LER DUYURU ve PROGRAM www.tusyadbahar.org 6. BAHAR TOPLANTISI ORTA YAfi

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org 2.DUYURU De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul

POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM. 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul 29. AKİF ŞAKİR ŞAKAR GÜNLERİ 09-10 NİSAN 2010 Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul POLİTRAVMATİZE HASTAYA YAKLAŞIM TOTDER Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i 1939 www.totder.org.tr DAVET MEKTUBU De

Detaylı

Kronik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular Sempozyumu. 15 Kasım 2008 Dedeman Otel İstanbul

Kronik Kalp Yetersizliğinde Tartışmalı Konular Sempozyumu. 15 Kasım 2008 Dedeman Otel İstanbul Kronik Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Dr. Çetin Erol Gelecek Başkan Dr. A. Oktay Ergene Başkan Yardımcısı Dr. Lale Tokgözoğlu Genel Sekreter Dr. Ömer Kozan

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

9. ULUSLARARASI TÜRK OMURGA KONGRES

9. ULUSLARARASI TÜRK OMURGA KONGRES 27-30 Nisan 2011 stanbul 9th International Turkish Spine Congress April 27-30, 2011 Istanbul, Turkey Polat Renaissance Istanbul Hotel K NC DUYURU www.spinecongress2011.org De erli Meslektafllar m z, 27-30

Detaylı

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

1 st Joint Turkish - Macedonian Cardiology Meeting

1 st Joint Turkish - Macedonian Cardiology Meeting MACEDONIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY 1 st Joint Turkish - Macedonian Cardiology Meeting December 3-5, 2010 Skopje - Macedonia Turkish Society of Cardiology Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1

Detaylı

XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology

XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XXI st Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology November 26-29, 2005 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme TÜRK KARD YOLOJ DERNE XXI. Ulusal Kardiyoloji

Detaylı

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 11-14, 2003 Atlantis Hotel & Pine Beach Hotel ANTALYA Programme De erli meslektafllar

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES

nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

15. Yıllık Toplantıs TMRD. Gövde MR Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2010, WOW Kremlin Palace-Antalya. www.tmrd.org.tr. Prof. Dr. Nilgün Yünten Anısına

15. Yıllık Toplantıs TMRD. Gövde MR Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2010, WOW Kremlin Palace-Antalya. www.tmrd.org.tr. Prof. Dr. Nilgün Yünten Anısına Türk Manyetik Rezonans Derne i 15. TMRD Türk Manyetik Rezonans Derne i Yıllık Toplantıs Prof. Dr. Nilgün Yünten Anısına Gövde MR Sempozyumu 20-22 Mayıs 2010, WOW Kremlin Palace-Antalya www.mr2010.org www.mr2010.org

Detaylı

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir.

Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Say n Meslektafllar m, 2008 TSRM kongresini klasik kongre format nda biraz da olsa farkl laflt rmaya çal flt k. Temel bilgilerin yan s ra en son geliflmelerin, konular n uzmanlar taraf ndan sunuldu u TSRM

Detaylı