TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ"

Transkript

1 TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ 31 Aralık 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 7 Mart 2019 Bu rapor, 5 sayfa bağımsız denetim raporu ve 126 sayfa konsolide finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotlarından oluşmaktadır.

2

3

4

5

6

7

8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Ana Ortaklık Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 2 IV. Ana Ortaklık Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 2 V. Ana Ortaklık Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 3 VI. Ana Ortaklık Banka ile Bağlı Ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller 3 VII. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının düzenlenmesine ilişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama 3 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço 4-7 II. Konsolide nazım hesaplar tablosu 8 III. Konsolide kar veya zarar tablosu 9-10 IV. Konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu V. Konsolide özkaynak değişim tablosu VI. Konsolide nakit akış tablosu VII. Kar dağıtım tablosu 17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 18 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 18 III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler 19 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 19 V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 19 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 19 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 22 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 22 XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 23 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 23 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 24 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 24 XV. Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 24 XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 25 XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 25 XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 25 XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 25 XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 25 XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 25 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 25 XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar XXIV. Cari dönemde geçerli olmayan önceki dönem muhasebe politikalarina ilişkin açıklamalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Bazda Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin açıklamalar II. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar III. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar IV. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 56 V. Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar 57 VI. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar VII. Konsolide hisse senedi pozisyonuna ilişkin açıklamalar 62 VIII. Konsolide likidite risk yönetimine ve likidite karşılama oranına ilişkin açıklamalar IX. Konsolide kaldıraç oranına ilişkin açıklamalar 68 X. Konsolide risk yönetimine ilişkin açıklamalar 69 XI. Menkul kıymetleştirme pozisyonlaruna ilişkin bigiler 70 XII. Kredi riski azaltım tekniklerrine ilişkin açıklamalar XIII. Risk yönetimi hedef ve politikaları XIV. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesi XV. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 81 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklamavedipnotlar II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Konsolide kar veya zarar tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 120 VI. Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 121 VII. Grup un dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar VIII Ana Ortaklık Banka nın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şubeleri ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar 124 ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklamalar I. Grup un faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 125 II. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklamalar 125 YEDİNCİ BÖLÜM Bağımsız Denetçi Raporu I. Bağımsız denetçi raporuna ilişkin açıklanması gereken hususlar 126 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 126

9 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Ana Ortaklık Banka nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Tarihçesi Turkish Bank Anonim Şirketi ( Ana Ortaklık Banka ), Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı nın 4 Eylül 1991 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 3182 sayılı Bankalar Kanunu nun dördüncü ve sekizinci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91 / 2256 no lu karar çerçevesinde kurulmuş bir mevduat bankası olup, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü nün 25 Aralık 1991 tarih ve sayılı yazısı gereği Ana Ortaklık Banka nın bankacılık işlemlerine ve mevduat kabulüne başlamasına izin verilmiştir. Konsolidasyona Dahil Edilen Bağlı Ortaklığına İlişkin Bilgiler: Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31 Aralık 1996 tarihinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde sermaye piyasası işlemlerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Ana faaliyet alanı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kendi portföyü ve müşterileri adına sermaye piyasası araçları alım satımı yapmak, halka arzlarda aracılık görevinde bulunmak, repo ve ters repo anlaşmaları yapmak, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de işlem yapmak, yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapmaktır. Ana Ortaklık Banka ve bağlı ortaklığı, hep birlikte Grup olarak tanımlanmıştır. II. Ana Ortaklık Banka nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir: Cari Dönem ( ) Önceki Dönem ( ) Hissedarların Adı Ödenmiş Ödenmiş Sermaye % Sermaye % Özyol Holding A.Ş. 103, , National Bank of Kuwait 60, , Mehmet Tanju Özyol 9, , Diğer Hissedarlar Toplamı 2, , , , Aralık 2018 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka nın ödenmiş sermayesi birim pay nominal değeri 0.01 TL (Tam TL) olan, adet hisseden oluşmaktadır. 1

10 GENEL BİLGİLER (Devamı) III. Ana Ortaklık Banka nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri, Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Banka da Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Adı Soyadı Yönetim Kurulu İbrahim Hakan Börteçene Shaikha Khaled Albahar Mithat Arikan Abdullah Akbulak İhsan Ömür Yarsuvat Mehmet Çınar Ayşe Melis Börteçene Murat Arığ George Richani Jim Murphy Genel Müdür Yardımcıları (*) Alev Sıcakyüz Serkan Ermiş Soner Ersoy Yasemin Doğan Kaan Adıgüzel Emre Kunduracı Denetim Komitesi Abdullah Akbulak İhsan Ömür Yarsuvat (***) Teftiş Kurulu Suat Ergen Sorumluluk Alanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomik Araştırmalar ve Program Yönetim Ofisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilgi Teknolojileri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Operasyon Yönetiminden Sorumlu Direktör - Genel Müdür Yardımcısı Statüsünde Ticari Bankacılık Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kurumsal Bankacılık ve Finansal Kurumlar Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Teftiş Kurulu Başkanı (*) Hazine Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sudad Hamam 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Banka daki görevinden ayrılmış olup, raporlama tarihi itibarıyla henüz atama yapılmamıştır. (**) Hukuk Müşaviri - Genel Müdür Yardımcısı Statüsünde Necati Aksoyoğlu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup, raporlama tarihi itibarıyla henüz atama yapılmamıştır. (***) Denetim Komitesi Üyesi Mehmet Çınar 14 Kasım 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla üyelikten ayrılmış olup, yerine İhsan Ömür Yarsuvat atanmıştır. IV. Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının Banka da sahip oldukları paylar önemsiz seviyededir. Ana Ortaklık Banka da Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar Ad Soyad/Ticaret Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar Özyol Holding 103,118 % ,118 - National Bank of Kuwait 60,000 % ,000 - Ana Ortaklık Banka nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahibi şirketler Özyol Holding A.Ş. ve National Bank of Kuwait dir. Özyol Holding A.Ş. nin %82 hissesi Mehmet Tanju Özyol tarafından kontrol edilmektedir. 2

11 GENEL BİLGİLER (Devamı) V. Ana Ortaklık Banka nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarını İçeren Özet Bilgi Ana Ortaklık Banka nın temel faaliyet alanı; kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılığın yanı sıra proje finansmanı ve fon yönetimini kapsamaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka nın yurt içinde 11 şubesi bulunmaktadır (31 Aralık 2017: 12 yurt içi şube). VI. Ana Ortaklık Banka ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller Bulunmamaktadır. VII. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile Tam Konsolidasyona Veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, Özkaynaklardan İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılığın Ana Ortaklık Banka üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ana Ortaklık Banka nın bağlı ortaklığı Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tam konsolidasyon kapsamına alınmıştır. 3

12 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR I. Konsolide Bilanço (Konsolide Finansal Durum Tablosu) II. Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu III. Konsolide Kar veya Zarar Tablosu IV. Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu V. Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu VI. Konsolide Nakit Akış Tablosu VII. Kar Dağıtım Tablosu

13 BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Dipnot (V-I) TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 215, , , Nakit ve Nakit Benzerleri 201, , , Nakit Değerler ve Merkez Bankası (1) 9, , , Bankalar (3) 12, , , Para Piyasalarından Alacaklar 178, , Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (4) 13,330 1,934 15, Devlet Borçlanma Senetleri 11,813-11, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 1,517-1, Diğer Finansal Varlıklar - 1,934 1, İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Finansal Varlıklar Türev Finansal Varlıklar (2) , Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı Donuk Finansal Varlıklar Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (5) II. KREDİLER (Net) 570, , , Krediler (6) 534, , , İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler 534, , , Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Kazanılmamış Gelirler (-) Faktoring Alacakları İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar Donuk Alacaklar 72,378-72, Beklenen Zarar Karşılıkları (-) 35,840-35, Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) 1,458-1, Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) 33,441-33,441 III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (17) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI 5,000-5, İştirakler (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler Konsolide Edilmeyenler Bağlı Ortaklıklar (Net) (9) 5,000-5, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 5,000-5, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler Konsolide Edilmeyenler V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 17,989-17,989 VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (14) 5,244-5, Şerefiye Diğer 5,244-5,244 VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (15) VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI (16) IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (16) 1,560-1,560 X. DİĞER AKTİFLER (18) 30,916 1,742 32,658 VARLIKLAR TOPLAMI 847, ,312 1,669,368 TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Araık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

14 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (V-I) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23, , ,276 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 11, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar , Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar , Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV 11,219-11, Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler 11,219-11,219 III. BANKALAR (3) 12,221 83,624 95,845 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 15,667-15, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar BİST Takasbank Piyasasından Alacaklar 5,161-5, Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 10,506-10,506 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 8,921 1,459 10, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 1,517-1, Devlet Borçlanma Senetleri 7,404-7, Diğer Menkul Değerler - 1,459 1,459 VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (6) 940, ,697 1,226, Krediler ve Alacaklar 918, ,697 1,203, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer 918, ,697 1,203, Takipteki Krediler 43,302-43, Özel Karşılıklar (-) (20,965) - (20,965) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (7) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) (8) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (9) 5,000-5, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 5,000-5,000 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (10) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (11) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (12) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 14,240-14,240 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (14) 4,183-4, Şerefiye Diğer 4,183-4,183 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (15) XVII. VERGİ VARLIĞI (16) 1,732-1, Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,732-1,732 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN (17) DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyete İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (18) 15,515 1,545 17,060 AKTİF TOPLAMI 1,052, ,278 1,607,057 TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

15 BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot (V-II) TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 388, ,685 1,217,538 II. ALINAN KREDİLER (3) 12,448 13,979 26,427 III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 133, ,924 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 30,034-30, Bonolar 30,034-30, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR Müstakrizlerin Fonları Diğer VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (2) 214 2,083 2, Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı 214 2,083 2, Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Kiralama Faaliyet Kiralaması Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) X. KARŞILIKLAR (9) 6,210-6, Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 3,194-3, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 3,016-3,016 XI. CARİ VERGİ BORCU (10) 7,812-7,812 XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN (11) VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI (12) Krediler Diğer Borçlanma Araçları XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 28,671 4,681 33,352 XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 211, , Ödenmiş Sermaye 175, , Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (128) - (128) 16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (13) (185) - (185) 16.5 Kar Yedekleri 18,448-18, Yasal Yedekler (14) 5,686-5, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (15) 12,762-12, Diğer Kar Yedekleri Kar veya Zarar 18,639-18, Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 11,779-11, Dönem Net Kar veya Zararı 6,860-6, Azınlık Payları YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 819, ,428 1,669,368 TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 6

16 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot (V-II) TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 388, ,384 1,172, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,027 5,409 6, Diğer 387, ,975 1,166,516 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) ,301 III. ALINAN KREDİLER (3) 26,837 65,266 92,103 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (4) 19,967-19, Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar BİST Takasbank Piyasasından Borçlar 9,661-9, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 10,306-10,306 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 60,250-60, Bonolar 60,250-60, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 2,858 33,675 36,533 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 6, ,852 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (7) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (9) 12,381-12, Genel Karşılıklar 5,808-5, Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 3,402-3, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 3,171-3,171 XIII. VERGİ BORCU (10) 3,620-3, Cari Vergi Borcu 3,620-3, Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN (11) DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) XVI. ÖZKAYNAKLAR (13) 201, , Ödenmiş Sermaye 175, , Sermaye Yedekleri (226) - (226) Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Menkul Değerler Değerleme Farkları 1,207-1, Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri (1,433) - (1,433) 16.3 Kar Yedekleri 18,161-18, Yasal Yedekler 5,167-5, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 12,994-12, Diğer Kar Yedekleri Kar veya Zarar 8,163-8, Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 2,350-2, Dönem Net Kar / Zararı 5,813-5, Azınlık Payları PASİF TOPLAMI 723, ,806 1,607,057 TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 7

17 NAZIM HESAPLAR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot (V-III) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 488, ,316 1,060, , ,650 1,348,571 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1) 407, , , , , , Teminat Mektupları 407, , , , , , Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 397, , , ,492 74, , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1,279-1,279 2,083-2, Diğer Teminat Mektupları 8,848 4,688 13,536 22,372 64,476 86, Banka Kredileri ,673 26, İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri ,673 26, Akreditifler - 2,398 2,398-13,409 13, Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler - 2,398 2,398-13,409 13, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 53,305 39,108 92,413 38,727 20,800 59, Cayılamaz Taahhütler 53,305 39,108 92,413 38,727 20,800 59, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri (1) 11,096 12,135 23,231 2,904 5,358 8, Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 14,359 16,433 30,792 4,000 6,639 10, İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 3,118-3,118 7,430-7, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri (1) 9,147-9,147 8,549-8, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri (1) 7,244 10,540 17,784 7,622 8,803 16, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 8,087-8,087 8,026-8, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 26, , , , , , Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 26, , , , , , Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Para ve Faiz Swap İşlemleri 25, , , , , , Swap Para Alım İşlemleri 15, , ,788 43, , , Swap Para Satım İşlemleri 10, , , , , , Swap Faiz Alım İşlemleri ,000 74,056 78, Swap Faiz Satım İşlemleri ,000 74,056 78, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1,106 1,052 2,158 2,000 1,905 3, Para Alım Opsiyonları - 1,052 1,052-1,905 1, Para Satım Opsiyonları 1,106-1,106 2,000-2, Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer - 35,534 35, B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) (3) 11,631,376 1,312,128 12,943,504 11,139, ,986 12,139,275 IV. EMANET KIYMETLER 248, , , , , , Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 185, , , , Emanete Alınan Menkul Değerler (3) 4, , , ,485 98, Tahsile Alınan Çekler 8,952 9,830 18,782 42,751 1,376 44, Tahsile Alınan Ticari Senetler ,143 1, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler 49,618-49,618 46,084-46, Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 1,176,756 1,163,751 2,340,507 1,361, ,982 2,260, Menkul Kıymetler Teminat Senetleri 222, , , , , , Emtia Varant Gayrimenkul 698, ,637 1,588, , ,952 1,159, Diğer Rehinli Kıymetler 255, , , , , , Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 10,205,755-10,205,755 9,503,480-9,503,480 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 12,119,408 1,884,444 14,003,852 11,761,210 1,726,636 13,487,846 İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 8

18 31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş (V-IV) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 182, Kredilerden Alınan Faizler 158, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 2, Bankalardan Alınan Faizler 3, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 14, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 2, İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri 112 II. FAİZ GİDERLERİ (-) (2) (100,583) 2.1 Mevduata Verilen Faizler (88,209) 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (4,088) 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (452) 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (7,820) 2.5 Diğer Faiz Giderleri (14) III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 81,685 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 13, Alınan Ücret ve Komisyonlar 17, Gayri Nakdi Kredilerden 6, Diğer (12) 11, Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) (4,346) Gayri Nakdi Kredilere (154) Diğer (12) (4,192) V. PERSONEL GİDERLERİ (-) (7) (34,582) VI TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 151 VII. TİCARİ KAR/ZARAR (Net) (4) (6,457) 7.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1, Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 26, Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı (34,110) VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 11,039 IX. FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 65,228 X. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) (6) (15,039) XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) (40,884) XII. NET FAALİYET KARI/ZARARI (IX-X-XI) 9,305 XIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - XIV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR - XV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI - XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XII+...+XV) (8) 9,305 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (2,445) 17.1 Cari Vergi Karşılığı (1,381) 17.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) (1,064) 17.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII) (10) 6,860 XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIX-XX) - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII) - XXIV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XVIII+XXIII) (10) 6, Grubun Karı / Zararı 6, Azınlık Payları Karı / Zararı (-) - Hisse Başına Kar / Zarar TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 9

19 31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot (V-IV) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 133, Kredilerden Alınan Faizler 126, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1, Bankalardan Alınan Faizler 2, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 2, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri 223 II. FAİZ GİDERLERİ (2) (64,809) 2.1 Mevduata Verilen Faizler (53,020) 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (2,547) 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (1,366) 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (7,815) 2.5 Diğer Faiz Giderleri (61) III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 68,514 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 10, Alınan Ücret ve Komisyonlar 13, Gayri Nakdi Kredilerden 4, Diğer (12) 9, Verilen Ücret ve Komisyonlar (3,295) Gayri Nakdi Kredilere Verilen (145) Diğer (12) (3,150) V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) - VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) (4) (8,407) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar (736) 6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı (7,751) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 6,931 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 77,621 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) (5,908) X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) (65,017) XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 6,696 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK - KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR - XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (8) 6,696 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (883) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (1,349) 16.2 Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 466 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 5,813 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 5, Grubun Karı / Zararı 5, Azınlık Payları Karı / Zararı (-) - Hisse Başına Kar / Zarar TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 10

20 31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş I. DÖNEM KARI/ZARARI 6,860 II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (87) 2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar (170) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri (133) Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler (37) III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II) 6,773 TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 11

21 31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO BİN TÜRK LİRASI ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Denetimden Geçmiş I. Menkul Değerler Değerleme Farklarına Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Eklenen 188 II. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - III. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farklar - VI. Yabancı Para İşlemleri İçin Kur Çevrim Farklar - V. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Kar/Zarar (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - VI. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklara İlişkin Kar/Zarar (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - VII. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler İle Hataların Düzeltilmesinin Etkis - VIII. TMS Uyarınca Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Diğer Gelir Gider Unsurlar (59) IX. Değerleme Farklarına Ait Ertelenmiş Verg (26) X. Doğrudan Özkaynak Altında Muhasebeleştirilen Net Gelir/Gider (I+II +IX) 103 XI. Dönem Karı/Zararı 5, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 5,781 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 5,916 TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 12

22 31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları Özkaynak Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Yöntemiyle Değerlenen Değerlenen Yatırımların Yatırımların Diğer Diğer Kapsamlı Kapsamlı Gelirinden Gelirinden Kar/Zarada Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Sınıflandırılacak Payları ile Diğer Gerçeğe Uygun Değer Payları Kar veya Zarar Olarak Farkı Diğer Kapsamlı ve Diğer Kar veya Tanımlanmış Yeniden Gelire Yansıtılan Zarar Olarak Duran Varlıklar Fayda Sınıflandırılmayacak Finansal Varlıkların Yeniden Birikmiş Planlarının Diğer Kapsamlı Birikmiş Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Yeniden Birikmiş Gelir Unsurlarının Değerleme ve/veya Kapsamlı Gelir Ödemiş Hisse Senedi Hisse Senedi Diğer Sermaye Değerleme Yeniden Ölçüm Birikmiş Yabancı Para Çevirim Sınıflandırma Unsurlarının Birikmiş Geçmiş Dönem Dönem Net Azınlık Payları Hariç ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Sermaye İhraç Primleri İptal Karları Yedekleri Artışları/Azalışlar Kazançları/Kayıpları Tutarları) Farkları Kazançları/Kayıpları Tutarları) Kar Yedekleri Karı / (Zararı) Kar veya Zararı Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak CARİ DÖNEM I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 175, (1,433) - - 1,207-18,161 2,350 5, , ,098 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler ,222 - (1,222) - - 3,903-3,903-3, Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi II ,903 3,903-3,903 III. Yeni Bakiye (I+II) 175, (1,433) 1,222 - (15) - 18,161 6,253 5, , ,001 IV. Toplam Kapsamlı Gelir (170) - - 6,860 6,773-6,773 V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış XI. Kar Dağıtımı ,526 (5,813) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,526 (5,813) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+X+XI) 175, (1,350) 1,222 - (185) - 18,448 11,779 6, , ,774 TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 13

23 31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER BİN TÜRK LİRASI Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Karları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Karı / (Zararı) Karı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Ortaklıklardan Bedelsiz Olmayan Duran Varlık Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur.V. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖNCEKİ DÖNEM I. Dönem Başı Bakiyesi 175, ,906-12,994 (1,386) 5,422 (2,811) 1, , ,182 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçl V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhracı XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark XVI. Diğer (47) (47) - (47) XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , ,813-5,813 XVIII. Kar Dağıtımı (5,422) 5, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarla (5,422) 5, Diğer Dönem Sonu Bakiyesi 175, ,167-12,994 (1,433) 5,813 2,350 1, , ,098 TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 14

24 31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 74, Alınan Faizler 198, Ödenen Faizler (97,267) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 18, Elde Edilen Diğer Kazançlar 36, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 2, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (63,733) Ödenen Vergiler (78) Diğer (20,864) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim 108, Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış (886) Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış 203, Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (103,828) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (114,980) Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış) 150, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (65,535) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 40,625 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 183,025 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (44,454) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (27,768) 2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller (7,167) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (576) 2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (5,825) 2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar Diğer (3,118) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (30,553) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (23,816) 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (7,109) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer 372 IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 99,250 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 207,268 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (2) 212,062 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (2) 419,330 TFRS 9 un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 31 Aralık 2017 konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak değil, ayrıca sunulmuştur. İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 15

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.796

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız AKTİF KALEMLER (31/03/2010) (31/12/2009) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,197 27,592

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 359.252

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,874 26,919 40,793 9,212 21,459 30,671

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/06/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15,556 24,647 40,203 9,212 21,459 30,671

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,164 24,628 31,792 9,207 21,459

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2009) (31/12/2008) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14.812 22.141

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Cari dönem Önceki dönem 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.696.787 853.752 2.550.539 867.786 418.513

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13,795 25,923 39,718 11,080 16,987 28,067 II. GERÇEĞE

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2014 ) ( 31 / 12 / 2013 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03/ 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM VARLIKLAR Dipnot ( 30/06/2018 ) TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 63.859.175 72.855.394 136.714.569 1.1 Nakit

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM VARLIKLAR Dipnot ( 30/09/2018 ) TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 71.286.937 81.142.419 152.429.356 1.1 Nakit

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.025.609 8.886.559

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3.551.941 12.437.109

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM VARLIKLAR Dipnot ( 31/03/2018 ) TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 55.922.866 71.410.385 127.333.251

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM VARLIKLAR Dipnot ( 30/06/2018 ) TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 61.135.123 70.282.478 131.417.601

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 72 TSKB Faaliyet Raporu 2014 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aralık 2014 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,212 21,459 30,671 11,080 16,987 28,067 II. GERÇEĞE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 965.952 2.079.280 3.045.232

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2007 31.12.2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 222.378 224.993 447.371 164.883 154.217 319.100 II. GERÇEĞE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 808 53 861 715 227 942 II. GERÇEĞE

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,207 21,459 30,666 11,080 16,987 28,067

Detaylı

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 196 TSKB Faaliyet Raporu 2014 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aralık 2014 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14,291 23,779 38,070 9,207 21,459 30,666

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,861,387 1,581,144 5,442,531

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 11.080 16.987 28.067 5.983 15.649 21.632

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU (31/12/2007) ( 31/12/2006 ) I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 1,411,226 2,963,060 1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 299,951 660,542 1.2.1.Kurumlar

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO BİN YENİ TÜRK LİRASI KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot (31.12.2005) (31.12.2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 146.337 47.398 193.735 60.664 51.822 112.486 1.1.Kasa 29.512-29.512 22.284-22.284

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2012 ) ( 31 / 12 / 2011 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU MİLYAR TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2004) ( 31/12/2003 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 69.949 59.419 129.368 107.671

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 221 305 84 541 625 1.1 Kasa 33 0 33 84 0 84 1.2 Efektif

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Dipnot Cari Dönem 31 Aralık 2018 VARLIKLAR Bölüm I) TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 68.528.668 75.076.955 143.605.623 1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri 5.689.602

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı