Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 çindekiler 24 ED TÖRDEN Cem ÖZTÜRK 28 ALMANAK V ZYON ALMANAK ISNN: mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazõ leri Müdürü Özhan EREFL Reklam Koordinatörü Nurullah P REC Yayõn Koordinatörü Cem ÖZTÜRK Görsel Yönetmen Meral EREFL GraÞ k-tasarõm Demet AKIN Halkla li kiler Yönetmeni Efsa P REC V ZYONDAN Türkiye, 2014'te 16. büyük ekonomi olma yolunda... - TOBB Ba kanõ M. Rifat H SARCIKLIO LU - EBSO Yönetim Kurulu Ba kanõ Ender YORGANCILAR - Konya Sanayi Odasõ Ba kanõ TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memi KÜTÜKCÜ - Kayseri Ticaret Odasõ Ba kanõ Mahmut H ÇYILMAZ - TAS AD Yönetim Kurulu Ba kanõ Levent Akdemir - BURSAD Ba kan Yardõmcõsõ Ahmet Hilmi KA LIO LU - GÜNAYSAD Ba kanõ Rezmi ASLAN - AKASDER Ba kanõ Mustafa YAYLA - KONAYDER Ba kanõ Oktay Cem OKUTAN - KAYSAD Ba kanõ Mehmet AYATA B R KONUK Ankara nõn bir kongre ve fuar ehri olmasõnõ da istiyoruz ATO Ba kanõ Salih BEZC ALTERNAT F PENCERE Kendimizi tehlikede hissetmek... Yönetim Danõ manõ MüÞ t EKERC Teknik Müdür - Yazõlõm Turhan AKÇA dari ler Mustafa AFAK Reklam Rezervasyon / FUAR SOHBET Bu fuar hepimizin fuarõ olacak TAS AD Fuar Komitesi Üyesi Betül YILMAZ lan ndeksi Yayõn Adõ Asansör Vizyon Dergisi Yayõn ekli ve Türü 2 Aylõk Türkçe Yerel Süreli Yayõn Baskõ Tarihi Asansör Vizyon Dergisi: Emek 8. Cadde 3. Sokak 1/8 Çankaya Ankara Tel: Fax: / Baskõ SALMAT BASIM YAYIN LTD. T. Tel: Bu yayõnõn tamamõ ya da bir bölümü yayõncõnõn yazõlõ izni olmaksõzõn ço altõlamaz ya da yayõnlanamaz. ACROBAT ADAL FT AHMET AMETAL ARGESET ARKEL ASPA ASRON K ASTEK ATS AYBEY AYGÜNSAN BARBAROS ASANSÖR BULUT MAK NA CE MUHEND SL K CERSAN CNR CNR AIRPLUS ÇEL KRAY ÖN KAPAK Ç ARKA KAPAK Ç ÇELSAN ÇEL K HALAT D GRUP DEVAS EFELIFTRONIC EFOR FUARCILIK EMS ELEKTRON K ENG N MAK NE ERTEKN K EXPERT FUARCILIK GENEMEK HAS ASANSÖR H CAS HÜRAS FO RAN LIFTEX STANBUL BUTON KAYA ASANSÖR K PSAN KLEMANN

21 SEKTÖRDEN - TAS AD, Asansör Periyodik Kontrol Çalõ tayõ düzenledi - TAS AD çalõ tayõ, TRT ekranlarõnda - Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) ilk resmi toplantõsõnõ düzenledi - Asansör Kontrol, Ankaralõ belediyeler ile muayene sürecini de erlendirdi AVRASYA ASANSÖR FUARI Avrasya Asansör Fuarõ 2014 yõlõna damga vuracak INELEX 2014 Son dört yõlda yüzde 100 büyüyen Inelex kez kapõlarõnõ açõyor AKADEM K BOYUT Asansör sektörünün geli imi ve e itim Bursa HAS Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi LIFT BALKANS 2014 LiftBalkans, Güneydo u Avrupa'da sektörün potansiyelini sunmayõ amaçlõyor 108 USTALARA SAYGI Ya ayan bir efsane Bedros Usta 140 V ZYON ya amõnda farklõlõklara genel bakõ Çalõ ma Ekonomisti Ali AÇIKGÖZ 112 F RMALARDAN - Vital Asansör Genel Müdürü Sadõk Muharrem GÜDEN - Cersan Asansör Metalurji ve Malzeme Mühendisi Koray ERG N - Toros Asansör Teknik Müdürü Harun CO KUNBOYAR 144 GÜVENL K Bakõmcõ Güvenli i Ankara Sanayi Odasõ Meclis Üyesi / TOSYÖV Genel Sekreteri M.Akif TEMELL 120 DOSYA LIFT EXPO - Lift Expo, Mõsõr da sektör profesyonellerini bulu turdu - Genemek Genel Müdürü Devrim GECEGEZER - Aygünsan Dõ Ticaret Müdürü Soner AYGÜN - Asyalift Kurucu Orta õ Fatih GEÇG N 146 S V L TOPLUM Sivil Toplum ve Demokrasi TÜS AV Ba kanõ Veli SARITOPRAK 130 RAN LIFTEX 2014 ran Asansör pazarõ, 1 milyar Dolar i lem hacmine sahip 150 YAKLA IM 2014 te Þ, fatura ve mektuplar de i ecek ükrü KIZILOT KÖ KERLER KRAUM KÜÇÜKGROUP LIFTBALKANS L LYUM AJANS MEGARADAR MEK SAN MER H METROPLAST M K-EL M KROLIFT M KRON PLAST K MORE NURLIFT OSLO MÜHEND SL K ÖNDER ASANSÖR ÖNSA ÖZBE LER ÖZHAN ARKA KAPAK AÇILIR KAPAK ÖN KAPAK PINAR MÜH. RESMET RST SACC DEM R SEMAT C SER NH SAR SERL FT SONAR FOTOSEL TEK N MAK NA TEOR MÜH. TOROS ASANSÖR TUNA BUTON V N V TAL ASANSÖR W NART ZAFER ASANSÖR ZORLU YAYIN DANI MA KURULU Prof. Dr. Yõlmaz KAPTAN Hacettepe Üniv. Müh. Fakültesi Fizik Müh. Bölümü Doç. Dr. Mahir DURSUN Gazi Ün. Tek. Fak. Elk. Elektronik Müh. Bölümü Ö r. Üyesi MüÞ t EKERC Yönetim Danõ manõ Mustafa TUTSAK Elektrik Elektonik Müh. Kalitest Teknik Müdür / Ba Denetçi Mustafa AH N Birle ik n aat Müteahhitleri Federasyonu Genel Ba kanõ Veli SARITOPRAK Türkiye Sanayici ve adamlarõ Vakfõ Ba kanõ M. Akif TEMELL Makina Mühendisi - ASO Meclis Üyesi TOSYÖV Ankara Ba kanõ Ali AÇIKGÖZ Çalõ ma Ekonomisti & Yön. Danõ manõ

22

23

24

25

26 ED TÖRDEN De erli Asansör Vizyon Dergisi Okuyucularõ, Bir sayõmõz ile tekrar sizlerle bulu manõn mutlulu unu ya õyoruz. Yine dopdolu bir sayõ hazõrladõk. Türk Asansör Sektörü, yola çõkõ õmõzdan bu yana vurguladõ õmõz üzere önlenemez yükseli ini sürdürüyor ve biz, buna ahitlik yapmanõn mutlulu unu ya õyoruz. Bu sayõmõzda, geride bõraktõ õmõz ve asansör sektörü açõsõndan son derece hareketli geçen 2013 yõlõnõn genel bir de erlendirmesini yaparak sayfalarõmõzda sizlerle bulu turduk yõlõnda ise yine asansör sektörü açõsõndan son derece hareketli günler bizleri bekliyor. Ulusal ve uluslararasõ fuarlar ile yapaca õmõz çalõ malar ile sizler adõna dünya asansör sektörünü takip edece iz. Aynõ Interlift Fuarõ nda oldu u gibi, Mõsõr õn ba kenti Kahire de düzenlenen Lift Expo Fuarõ nda da yerli markalarõmõz fuara damgalarõnõ vurdular. Fuara katõlarak ülkemizi ba arõ ile temsil eden firmalarõmõzdan fuar de erlendirmelerini alarak, Mõsõr ve bölge pazarõ hakkõnda bilgi edindik. Özel olarak hazõrladõ õmõz Lift Expo Fuar Dosyamõzda kar õmõza çõkan ve bizleri fazlasõyla memnun eden sonuç; Türk markalarõnõn Mõsõr da fazlasõyla tanõnõyor ve tercih ediliyor olmasõydõ. Siyasi anla mazlõklara ra men Mõsõr halkõnõn ve i dünyasõnõn Türklere bakõ açõsõ ve i birli i yapma istekleri, sektör olarak bir kez daha ne denli do ru bir yolda ilerledi imizi bizlere ispat etti. Özellikle AB uyum süreci içerisinde AB Standartlarõnõn Türkiye de kabul edilmesi ve gerçekle tirilen üretimlerin dünya standardõna ta õnmasõ, Türk Asansör Sektörünü bir adõm öne ta õyarak, dünya pazarõnda söz sahibi yaptõ. Katõldõ õmõz yurtdõ õ fuarlarõndan edindi imiz en büyük izlenim ise; artõk Türk ürünlerinin gerek kalite gerekse uygun fiyat anlamõnda tercih edilirli inin arttõ õ yönünde. Yerli firmalarõmõz, yurtdõ õnda düzenlenen fuarlara artõk daha fazla katõlõm sa lamakta ve fuarlarda daha fazla görünmektedirler. Özellikle Interlift Fuarõ nda en çok dile getirilen konu, Türk markalarõnõn artõk dünya asansör üreticileri içerisinde ilk 5 te yer aldõ õydõ. Bu konuda ne kadar gurur duysak azdõr diye dü ünüyorum. Tabi, bu durum sadece birkaç ki inin yada firmanõn yaptõ õ bir çalõ ma olarak kar õmõza çõkmadõ. Bakanlõ õndan, sivil toplum kurulu una, üreticisinden yayõncõ kurulu una kadar Türk Asansör Sektörü topyekun bir kalkõnma içerisine girdi. Herkes üzerine dü eni fazlasõyla yaptõ. Zaten, böyle de olmalõ yõlõ içerisinde Türkiye de; zmir ve stanbul da, yurtdõ õnda ise; ran, Bulgaristan, Polonya, Mõsõr, Çin ve Hindistan da yine asansör fuarlarõ düzenlenecek. Yerli markalarõmõzõn ellerinden geldi ince bu fuarlara katõlmalarõ, hem kendilerini hem de sektörümüzü ba arõ ile temsil etmeleri gerekti ini dü ünüyorum. Yolumuz uzun, hedefimiz Cumhuriyetimizin 100 üncü yõlõnda Türk Asansör Sektörünün 2 milyar dolar ihracat hacmine ula masõ bekleniyor. 2-3 yõl öncesine baktõ õmõzda bu rakam bize hayal gibi geliyordu. Bugünün istatistiklerine baktõ õmõzda, somut veriler õ õ õnda artõk hiç de hayal olmadõ õnõ görüyoruz. Soruyorum sizlere, Neden olmasõn? Saygõlarõmla Cem ÖZTÜRK 24 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

27

28

29

30 ALMANAK V ZYON ALMANAK Asansör sektöründe ya anan geli meleri takip ederek sizler ile bulu turan Asansör Vizyon Dergisi olarak, 2013 yõlõna genel bir bakõ attõk. Geride bõraktõ õmõz 2013'de neler ya andõ õnõ sizler için derledik. stanbul da asansör yõllõk kontrol paneli düzenlendi OCAK - 9 Ocak 2013 tarihinde stanbul Perpa Ticaret Merkezi Konferans Salonu nda Asansör Yõllõk Kontrol Paneli düzenlendi. Makina Mühendisleri Odasõ stanbul ube Ba kanõ Zeki Arslan õn açõlõ konu masõ ile ba layan Panel`e, stanbul da yer alan bakõmcõ firmalarõn, akredite kurulu larõn, belediyelerin, organize sanayi bölgelerinin, sektör derneklerinin ve sektörel yayõnlarõnõn temsilcileri ile TMMOB a ba lõ meslek odalarõnõn üyeleri katõldõlar. 28 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

31 T50/A - T70/A ve T90/B T50 / A T70 / A T90 / B KAPI RAYI 40x10x8 KAPI RAYI 40x10R BAĞLANTI FLANŞLARI Sanayi Bölgesi No:45 Tel: Fax:

32 ALMANAK TAS AD õn yeni ba kanõ Levent Akdemir oldu OCAK - Tüm Asansör Sanayici ve adamlarõ Derne i (TAS AD), yeni ba kanõnõ seçti. Tek liste ile girilen seçimde eski ba kan Abdurrahman Aksöz ün ardõndan yeni ba kan Levent Akdemir oldu. Tüm Asansör Sanayici ve adamlarõ Derne i (TAS AD) õn 23 üncü Genel Kurulu 26 Ocak Cumartesi günü Bostancõ Green Park Otel de gerçekle tirildi. Gerçekle tirilen Genel Kurul un ardõndan yeni Yönetim Kurulu u isimlerden olu tu; Yönetim Kurulu Ba kanõ Levent Akdemir, Ba kan Vekili Tayfun arlak, Genel Sekreter Ertan Ko ar, Muhasip Üye Hikmet Günar, Üyeler; Abdurrahman Aksöz, Betül Yõlmaz, Sinan Yarar. Vatanda lar gibi artõk irketlerin de kimlik numarasõ var OCAK - Türkiye Faaliyet kodlarõ Geni bant (NACE) 2013 bilgilendirme Yõl Sonu toplantõsõ Rakamlarõ TOBB Ba kanõ M. R fat Hisarcõklõo lu nun ev sahipli inde Gümrük ve Ticaret Bakanõ Hayati Yazõcõ ile oda ve borsa ba kanlarõnõn katõlõmlarõyla Ankara da gerçekle tirildi. TOBB, Maliye Bakanlõ õ, Gelir daresi Ba kanlõ õ, TÜG K, SGK ile Nüfus ve Vatanda lõk leri Genel Müdürlü ü tarafõndan ortakla a yürütülen irketlerin ekonomik faaliyetlerinin sõnõflandõrõldõ õ NACE isimli kodlama sistemi tamamlandõ. Bu sistem ile irketlere de vatanda lar gibi kimlik numarasõ verilirken, ticaret ve sanayi envanteri konusunda önemli bir düzenlemeye imza atõldõ. Yapõlacak olan oda ve borsa seçimleri de NACE kodlama sistemine göre gerçekle tirilecek. Asgep, A-3 standardõ ile ilgili çalõ tay düzenledi MART - Asansör Sektörel Geli im Platformu (ASGEP), 16 Mart Cumartesi günü Ankara da A-3 Standardõ ile ilgili bir çalõ tay düzenledi. TS EN 81-1+A3 Standardõnõn 9.11 maddesinde yer alan stem dõ õ kabin hareketine kar õ koruma ifadesinin Türkiye genelinde çe itli yorum farklarõ ile de erlendirilmesi ve bu farklarõn ortadan kaldõrõlmasõ adõna düzenlenen Çalõ taya, Türkiye genelinden sektör temsilcileri, dernek ba kanlarõ, oda temsilcileri, muayene kurulu u temsilcileri ve uzmanlar i tirak ettiler. Sektörümüzün Acõ Kaybõ: Fikret Ay vefat etti MART - Asansör sektörü emekçilerinden bir tanesini daha kaybetti. Yõllarca asansör sektörüne hizmet etmi ve ba arõlõ projelere imza atmõ saygõn i adamõmõz Fikret Ay aramõzdan ayrõldõ. Saygõn ve insancõl ki ili i ile her daim sevilen ve Asansör sektörüne engin katkõlarõ olan Fikret Ay õ sevenleri son yolculu unda yalnõz bõrakmadõlar. 30 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

33

34 ALMANAK Sektörümüzün acõ kaybõ: Mehmet Ça layan aramõzdan ayrõldõ MART - Ça rõ Asansör ün kurucusu ve asansör sektörünün önde gelen isimlerinden Mehmet Ça layan 12 Mart 2013 Salõ günü aramõzdan ayrõldõ. Türk asansör sektörüne büyük emek vermi ve saygõn bir i adamõ olarak tanõnan Mehmet Ça layan õn cenazesine Türkiye nin her bölgesinden meslekta larõ ve sevenleri katõldõ. Türkiye ATO Asansör Geni bant Meslek 2013 Komitesi, Yõl Sonu Rakamlarõ sektör temsilcilerini bulu turdu MART - Ankara Ticaret Odasõ (ATO) Asansör Meslek Komitesi tarafõndan organize edilen toplantõda sektör temsilcileri bir araya gelerek, sektörel sorunlarõ görü tü. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ, Anadolu Asansörcüler Derne i (ANASDER), TSE, muayene kurulu larõ ve belediye temsilcilerinin i tirak etti i toplantõya, Ankara da faaliyet gösteren firma temsilcileri de katõldõlar. BURSAD güncel geli meleri üyeleriyle payla tõ N SAN - Bursa Asansör Sanayicileri Derne i (BURSAD) Üyeleri bir araya gelerek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ tarafõndan gönderilen mevzuat tasla õnõ ve Has Asansör Endüstri Meslek Lisesi ö rencilerinin talep etti i yaz dönemi ö renci staj programõnõ görü tüler. ASGEP Üyeleri Diyarbakõr da yönetmelik tasla õnõ görü tü N SAN - Bakõm letme Yönetmeli i nin revize edilme süreci kapsamõnda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ nca taraflardan görü bildirmelerinin istenmesi üzerine Diyarbakõr da bir araya gelen ASGEP Yönetim Kurulu, GÜNAYSAD tarafõndan a õrlandõ. ASGEP Yürütme Kurulu Üyeleri iki günlük Diyarbakõr programõ kapsamõnda Diyarbakõr a giderek, hem Bakõm letme Yönetmeli i nin revize edilme sürecinde görü bildirme toplantõsõ düzenlediler hem de Diyarbakõr Sanayi l Müdürlü ü, MMO Diyarbakõr ubesi ve Diyarbakõr Büyük ehir Belediyesi tarafõndan ortakla a organize edilen Asansör Bilgilendirme Paneli ne katõldõlar. 32 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

35

36 ALMANAK stanbul Asansör Fuarõ dünya asansör sektörünü bir araya getirdi N SAN - stanbul Asansör Fuarõ 13 üncü kez kapõlarõnõ açtõ. FO Fuarcõlõk tarafõndan 4-7 Nisan tarihleri arasõnda stanbul TÜYAP ta 13 üncüsü düzenlenen Fuarda, 37 ülkeden 390 katõlõmcõ stant açarken, 72 ülkeden 26 bin 638 profesyonel ziyaretçi de fuarõ ziyaret etti. 28 bin metrekare alanda 390 firmanõn ürün ve hizmetlerini sergiledi i organizasyonda; güvenlikle ilgili yeniliklerin yanõ sõra engellilere yönelik bina içi ula õm çözümleri ve teknolojiyi estetikle bulu turan tasarõmlar öne çõktõ. Türkiye Liftvision Geni bant yayõn hayatõna 2013 Yõl ba ladõ Sonu Rakamlarõ N SAN - Türkiye nin asansör sektöründe yurtdõ õna yayõn yapan tek dergisi olma niteli ine sahip olan LiftVision Magazine, stanbul Asansör Fuarõ nda gerçekle tirdi i lansmanõ ile yayõn hayatõna ba lamõ oldu. Yerli markalarõmõzõ dünyaya tanõtmak ve Türk Asansör Sektörünün geldi i noktayõ gözler önüne sermek amacõyla yayõn hayatõna ba layan LiftVision; ngilizce, Arapça ve Rusça dan olu an yayõn diliyle, 42 ülkede sektör temsilcilerine ücretsiz ula tõrõlmaktadõr. Asansörlerde yõllõk kontrolün önemi ve 2012 yõlõ asansör yõllõk kontrol faaliyetlerinin sonuçlarõ MAYIS - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ Sanayi Genel Müdürlü ü tarafõndan Asansörlerde yõllõk kontrolün önemi ve 2012 yõlõ asansör yõllõk kontrol faaliyetlerinin sonuçlarõ konu ba lõklõ bir basõn açõklamasõ yapõldõ. Açõklamada 2012 yõlõ asansör yõllõk kontrol istatistikleri de erlendirilerek ortaya çõkan istatistikler kamuoyu ile payla õldõ. Kurulan irket sayõsõ Haziran ayõnda yüzde 10,41 azaldõ HAZ RAN - Kurulan irket sayõsõnda Mayõs ayõna göre yüzde 10,41, kooperatif sayõsõnda yüzde 19,79 ve gerçek ki i ticari i letme sayõsõnda yüzde 22,56 azalõ oldu. Kapanan irket sayõsõ ise bir önceki aya göre yüzde 0,19 azalõrken, kooperatif sayõsõ yüzde 17,65 ve kapanan gerçek ki i ticari i letme sayõsõ yüzde 2.5 arttõ. 34 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

37

38 ALMANAK Ramazan bereketinin co kusu sektörü bir araya getirdi TEMMUZ - Ramazan Ayõ genelinde gerek sektör temsilcileri gerekse dernekler aracõlõ õ ile düzenlenen iftar programlarõ vesilesi ile Türk Asansör Sektörü bir araya gelerek, Türkiye nin de i ik bölgelerinde birlikte iftar açtõlar. Sanayi Genel Müdürlü ü, 2013 yõlõ birinci dönemine ait Türkiye asansör Geni bant sektör raporunu 2013 Yõl yayõnladõ Sonu Rakamlarõ TEMMUZ - T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ Sanayi Genel Müdürlü ü, 2013 yõlõ birinci dönemine ait asansör sektör raporunu yayõnladõ. Raporda; Türk Asansör Sanayinde yer alan firmalarõn büyük bir bölümünün dünyanõn pek çok bölgesine ihracat yapabilme kabiliyetine eri mi oldu u, gerek ülke içindeki konut ihtiyacõ ve buna ba lõ olarak olu acak olan potansiyel, gerekse ülkemizin co rafi konumu nedeniyle sa ladõ õ avantajlar nedeniyle, önümüzdeki çeyrek asõr için Türk Asansör Sektörünün geli mesinin kaçõnõlmaz oldu u ortaya kondu. BURSAD õn yeni ba kanõ Gültekin BAK oldu EK M - Bursa Asansör Sanayicileri Derne i (BURSAD), 3 Ekim 2013 tarihinde Ola an Genel Kurul Toplantõsõnõ gerçekle tirdi. Genel Kurul da gidilen ba kanlõk seçiminde Gültekin Baki yeni ba kan seçildi. Genel Kurul da, BURSAD õn yeni Ba kanõ Gültekin Baki olurken, Yönetim Kurulu u isimlerden olu tu; Ba kan Yardõmcõsõ Hilmi Ka lõo lu, Sekreter Cem Bozda, Sayman Rõfat Özgür, Y, Üye Erdo an Öner. Interlift Fuarõ yine rekorlarla açõldõ EK M - Dünyanõn asansör sektörü açõsõndan en büyük organizasyonlarõndan bir tanesi olan Interlift 2013, Ekim tarihleri arasõnda, Augsburg Fuar Merkezi nde kapõlarõnõ açtõ. Interlift 2013, 504 katõlõmcõsõ ile yeni bir rekora imza atarken, 48 bin metrekare alanda sergilenen ürünler ile de göz doldurdu. Yüzde 71 lik yabancõ katõlõmcõ oranõ ile uluslararasõ fuar organizasyonlarõnda en büyük orana sahip olan Interlift, bu yõl rekor düzeyde ziyaretçi a õrladõ. Bu yõl Türkiye den de 35 firma Interlift 2013 e katõlõm sa layarak ürünlerini sergiledi. 36 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

39

40 ALMANAK Liftvision, Interlift 2013 te büyük be eni topladõ EK M Ekim tarihleri arasõnda gerçekle tirilen ve dünyanõn en büyük asansör fuarõ organizasyonlarõ arasõnda yer alan nterlift 2013 e uluslararasõ yayõn organõmõz Liftvision Dergimiz ile ilk kez katõlmanõn mutlulu unu ya adõk. TAS AD õ ziyaret ettik EK M - Vizyon Yayõncõlõk olarak Tüm Asansör Sanayici ve adamlarõ Derne i ni (TAS AD) ziyaret ederek Dernek Ba kanõ Levent Akdemir ile görü tük. Vizyon Yayõncõlõk ailesi olarak; Ajans Ba kanõmõz Özhan erefli, Genel Koordinatörümüz Nuri Kaya, Reklam Koordinatörümüz Nurullah Pireci ve Yayõn Koordinatörümüz Cem Öztürk ten olu an bir ekiple, TAS AD õ ziyaret ederek Dernek Ba kanõ Levent Akdemir ile sektöre ili kin de erlendirmelerde bulunduk. TMMOB Makine Mühendisleri Odasõ zmir ubesi, Uygulamalõ E itim Merkezi ile sektöre e itim verecek KASIM - TMMOB Makine Mühendisleri Odasõ zmir ubesi Mesleki E itim Laboratuvarõ açõldõ. Mesleki E itim Laboratuvarõ 2 Kasõm 2013 Cumartesi günü zmir Bayraklõ da düzenlenen törenle hizmete girdi. Sektör temsilcilerimizin deste iyle tamamlanarak hizmete giren Laboratuvarda sadece mühendis e itimleri de il, teknik elemanlarõn montaj ve bakõm servis hizmetleri e itimi de sa lanacak. 4 uygulama atölyesi ve 1 derslikte hizmet verecek olan Uygulamalõ E itim Merkezinde ilk a amada Kaynak Uygulamalõ E itim Birimi ile Türkiye de bir ilk olan Asansör Montaj ve Bakõm Uygulamalõ E itim Birimleri yer alacak. Uluslararasõ Avrasya Asansör Fuarõ 2014 te kapõlarõnõ açacak ARALIK - Türkiye, asansör sektöründe uluslar arasõ bir fuarõ daha kucaklamaya hazõrlanõyor. TAS AD õn deste iyle CNR Fuarcõlõk tarafõndan organize edilen Avrasya Asansör Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarõ, Ekim 2014 tarihleri arasõnda CNR Expo da düzenlenecek. Sektörün tüm oyuncu ve katõlõmcõlarõnõn yer alaca õ Fuar, hõzla geli en ve dinamik bir sektör olan asansör sanayinin dinamizmine uygun bir anlayõ la gözler önüne sermeyi hedefliyor. 38 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

41

42 ALMANAK Lift Expo, ba arõlõ bir fuar dönemini geride bõraktõ ARALIK Aralõk 2013 tarihleri arasõnda Mõsõr õn Kahire kentinde düzenlenen Lift Expo, ba arõlõ bir fuar dönemini geride bõraktõ. Mõsõr ve bölge pazarõnda faaliyet göstermek isteyen firmalar açõsõndan son derece önemli bir fuar olma niteli i ta õyan Lift Expo ya Türkiye den de katõlõm sa landõ. Türkiye'den; Asyalift, Aygünsan, Genemek ve Önersan firmalarõnõn katõlõm sa ladõ õ Fuar önemli i birliklerinin sa lanmasõna vesile oldu. Türkiye Asansör Geni bant Kontrol, belediyeler 2013 Yõl Sonu ile bir Rakamlarõ araya geldi ARALIK - Asansör Kontrol, 5 Aralõk 2013 tarihinde Barcelo Ankara Altõnel Otel de bir organizasyona imza atarak, 2013 yõlõnda anla ma imzaladõ õ ve muayenesini gerçekle tirdi i asansörler ile ilgili Ankaralõ belediyeler ile bilgi alõ veri inde bulundu. Ya anan sürecin de erlendirildi i ve ortaya çõkan aksaklõklarõn belediye temsilcileri ile payla õldõ õ organizasyonda, ya anan sorunlara ili kin birlikte hareket ederek süreci ba arõ ile tamamlanmasõ kararla tõrõldõ. ASFED resmi olarak kuruldu ARALIK - Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) remi olarak kuruldu. Türk Asansör Sektörünün en geni katõlõmlõ sivil toplum kurulu u olma özelli i ta õyan ve sektörü bir araya getirmeyi hedefleyen ASFED, 19 Kasõm tarihinde resmen kuruldu. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 8 il derne i tarafõndan kurulan ASFED, ilk resmi toplantõsõnõ 7 Aralõk 2013 tarihinde Ankara da Federasyon merkezinde gerçekle tirdi. Ya anan sürecin de erlendirildi i ve ortaya konacak faaliyetlerin görü üldü ü toplantõda çe itli kararlar alõndõ. TAS AD Çalõ tayõnda periyodik muayene süreci de erlendirildi ARALIK - Tüm Asansör Sanayici ve adamlarõ Derne i (TAS AD), 11 Aralõk 2013 tarihinde stanbul Green Park Otel de Asansör Periyodik Kontrol Çalõ tayõ konu ba lõklõ bir program düzenledi. ki oturum halinde yapõlan çalõ tayda, 18 Kasõm 2008 tarihinde de i ikli e u rayarak yürürlü e giren Asansör Bakõm ve letme Yönetmeli i kapsamõnda yürütülen periyodik kontrollerde ya anan sorunlar de erlendirildi. 40 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

43

44

45

46 V ZYON'DAN yılını geride bırakıp, 2014 yılını karşıladığımız şu günlerde iş planlamalarınıza fayda sağlayacağına inandığımız "2014 Dosyamız" ile sizlerleyiz. Dosyamızda 2013 değerlendirmelerine ve 2014 beklentilerine yer verdik. Keyifl e okumanız dileğiyle... Türkiye, 2014'te 16. büyük ekonomi olma yolunda öngörülerine ışık tutacak en önemli enstrümanlardan biri olan dönemi Orta Vadeli Program (OVP) iyimser bir tablo çiziyor. OVP ye göre Türkiye ekonomisi 2013 sonunda yüzde 3,6, 2014 yılında yüzde 4, 2015 ve 2016 da yüzde 5 er büyüyecek te 16. büyük ekonomi olma beklentisi Türkiye için Orta Vadeli Program (OVP), diğer ülkeler için ise IMF projeksiyonları baz alınırsa, 2012 de cari fiyatlarla milyar 44 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

47 V ZYON'DAN 2014 dolarlık GSYH si ile dünya sıralamasında 17 nci olan Türkiye, 2013 ün tümünde ise milyar dolarlık GSYH hedefi ile yine aynı sırada kalmaya devam edecek. OVP de 2014 için öngörülen milyar dolarlık GSYH hedefi ise IMF nin diğer ülkelere ilişkin projeksiyonları ile karşılaştırıldığında milli gelirde Türkiye için dünya 16 ncılığını ifade ediyor. Başka deyişle OVP deki 2014 milli gelir hedefi ve IMF nin diğer ülkelere ilişkin projeksiyonları tutarsa Türkiye, sıralamada bir basamak daha yükselerek ilk kez dünyanın en büyük 16 ncı ekonomisi olacak. IMF nin öngörüsünde yükseliş yok Ancak 2014 yılı için OVP de yer alan milyar dolarlık hedefe karşılık IMF projeksiyonu milyar dolar düzeyinde bulunuyor. IMF öngörüsü baz alındığında dünya milli gelir sıralamasında Türkiye nin 17 nci sıradaki yeri 2014 te de aynı kalıyor te ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi Cari fiyatlarla dolar cinsinden GSYH tutarına göre 2000 yılında dünyanın 18 inci büyük ekonomisi olan Türkiye, ağır kriz yılı olan 2001 de 22 nciliğe düştü de 21 inci, 2003 te 18 inci, 2004 te 17 nciliğe yükselen Türkiye, izleyen altı yılda bu sırayı korudu. Türkiye, 2011 de Endonezya nın yükselişi sonucu 18 inciliğe indikten sonra 2012 de ise Hollanda nın bir basamak kayması sonucu tekrar 17 nci oldu. Türkiye, Cumhuriyetin 100 üncü yılı olan 2023 te gayri safi yurt içi hasılasını (GSYH) 2 trilyon dolara çıkararak en büyük ilk 10 ekonomi arasına girmeyi, kişi başına düşen milli gelirini de 25 bin dolara çıkarmayı hedefliyor. IMF nin diğer ülkelere ilişkin projeksiyonlarının gerçekleşeceği varsayıldığında Türkiye 2014 GSYH hedefini tutturursa dünya sıralamasında 16 ncılığa yükselecek ve 2023 hedefine biraz daha yaklaşmış olacak. Ancak hükümetin 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve IMF hedefleri 2018 de 1.3 trilyon dolarlık bir GSYH ye ve 14 bin dolar dolayında bir kişi başına milli gelire işaret ediyor hedefinin tutması için kalan 5 yılda milli gelirin çok daha hızlı büyümesi gerekiyor. OVP de cari açık vurgusu OVP incelendiğinde cari açığı kontrol etmek için kurgulandığı anlaşılıyor. Özellikle cari açık konusunda Türkiye nin yumuşak karnının geçtiğimiz yaz aylarında başımıza açtıığı dertleri gören hükümetin bu konunun üzerine daha ivedikle gitmek istediği görülüyor sonu için % 7,1 cari açık öngören hükümet 2014 için %6.8 öngürüyor. Cari açıkta ciddi bir azalış öngülmemiş olsa da, OVP de yapılan vurgularda piyasanın yaz aylarında yaşadığı ve Türkiye nin yüksek cari açığına bağlanan hassasiyeti azaltmaya çalışılıyor. Büyüme artacak cari açık düşecek 2013 yılında % 7.1 olan cari açık seneye azalacak ama büyüme % 3.6 dan % 4 e yükselecek. Peki bu nasıl olacak? Hükümet bu dengeyi artacak tasarruf oranları ile korumaya çalışacak. Özellike son yıllarda hızla azalan ve GSMH nin % 12 sine kadar gerileyen tasarruf oranlarının artışı cari açığın azalmasını sağlayacak. Peki tasarruflar nasıl artacak? İşte bu konuda da hükümetin gündeminde kredi kartları ve bireysel kredilerin kullanımını azaltacak uygulamalar devreye giriyor. Özellikle orta gelirli vatandaşların tüketici kredileri, KMH ve Kredi Kartı taksit uygulamalarına çok rahat ulaşıyor olmaları hükümetin üzerinde durduğı konu. Buralarda alıcak önlemlerle biraz da metazori bir şekilde tasarruf oranları artırılmaya çalışılacak. Enflasyon da yine % 5 li hedefler OVP de son 3 yıldır olduğı gibi yine % 5 ler seviyesinde bir enflasyon hedefi var. Önümüzdeki sene enflasyonun % 5.3 lere düşmesini hedefleyen ekonomi yönetiminin bu konuda güvendiği iki nokta var: bütçe gelirlerine destek amacı ile kamu mallarına zam yapılması planlanıyor olması ve döviz kurundaki artışın etkisinin enflasyona tamamen girdiği inancı. Ayrıca seneye iç talebin de güçlü olmayacağı beklentisi ile talep yönlü bir baskı beklemeyen ekonomi yönetimi % 5.3 lük hedefi tutturabileceğini düşünüyor. Reel sektör farklı düşünüyor Reel sektör büyümede artış beklenirken cari açıkta düşüş beklentisini iyimser bir yaklaşım olarak görüyor. Aynı zamanda krediye erişim konusunda alınacak önlemlerin de cari açık üzerinde beklendiği kadar pozitif etki yapamayacağı düşünülüyor. Özellikle orta gelirli insanların tasarruf yapmasının çok kolay olmadığının altı çiziliyor. Diğer yandan enflasyonda da piyasanın 2014 deki % 5.3 lül hedefi oldukça iyimser bulduğunu söylemek mümkün. Son olarak belki en uzlaşılan noktanın büyüme olduğunu söyleyebiliriz için biraz iddialı bulunsa da % 4 büyümenin ulaşılabileceği düşünülüyor de iç tüketim out ihracat in OVP nin en genel anlamda açıklaması bu cümlede yatıyor. Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yurt dışı piyasa koşullarının sert geçmesi beklenen 2014 te ekonomi yönetimi direksyonu yeniden ihracata çevirmiş gözüküyor. Türkiye nin ana ihracat sektörlerinin rekabet gücünü destekleyecek lojistik merkezlerin önemine işaret edilen açıklamalarda, dış ticareti kolaylaştırarak ülkenin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla büyük ölçekli liman kapasitesinin oluşturulması, limanların demiryolu ve karayolu bağlantılarının tamamlanması 45

48 V ZYON'DAN 2014 hedefleniyor. Başta imalat sanayii olmak üzere yeni yatırımların gerçekleştirilmesini, ihracatın artırılmasını ve teknolojik gelişmeyi amaçlayan mevcut teşvik politikalarını etkin şekilde sürdürecek olan hükümet, bunun uygulama sonuçlarını da yakından takip edecek, gerekli gördüğü bölgelerde revizyonlar yapacak. Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) kapsamında; ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedariki, üretim ve ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığının azaltılması ve bu suretle ihracatta sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanmasına yönelik eylemlerin hayata geçirilmesi de OVP de vurgulanan konulardan. KOBİ lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları önemli Hedeflerin tutturulmasında KOBİ lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri de önem taşıyor. Kamu Ar-Ge harcamalarının tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış ticaret açığı verilen sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik verilecek. Piyasaların ve rekabet ortamının iyi işlemesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, iş ve yatırım ortamının cazip ve öngörülebilir hale gelmesi desteklenerek yerli ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması sağlanacak. İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalar ortak sorun alanlarına odaklı, daha etkin ve sonuç alıcı bir biçimde sürdürülecek. Hocalar ne diyor? İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği nin (İEAD) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, 2014 yılında Türkiye ekonomisini bekleyen en önemli sorun cari açık olacak. İktisat hocaları, seçimler ve politik istikrarı ise risk unsuru olarak görüyor Aralık 2013 tarihleri arasında online anket yöntemi ile gerçekleştirilen ve profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlarına sahip 266 iktisat hocasının cevapladığı anket sonuçları, hocaların dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme ve 2014 yılına ilişkin beklentilerini ortaya koyuyor. iktisat hocaları, Türkiye nin mevcut ekonomik durumunu ise normal veya iyi olarak değerlendiriyor. Türkiye nin ekonomik durumunu normal veya iyi olarak değerlendiren hocaların oranı yüzde 76. Kötü olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 21. Hocaların önemli bir kısmı (yüzde 62), 3. Köprü ve 3. havaalanı gibi büyük kamu yatırımlarının ekonomiyi olumlu etkileyeceğini öngörüyor. Buna rağmen, iktisatçıların Türkiye ekonomisine ilişkin 2014 yılı beklentileri pek parlak değil. İktisat hocalarının neredeyse yarısı, 2014 yılında yüzde 3-4 aralığında bir büyüme bekliyor. Büyüme tahmini yüzde 2-3 aralığı olan hocaların oranı ise yüzde 30 dan fazla. Yüzde 4 ün üzerinde büyüme bekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 16,5. Hocalar, ekonomideki en önemli sorun olarak cari açığı görüyor (yüzde 47,6). Yüzde 25 i, seçimler ve politik istikrarı risk unsuru olarak görüyor. Bu çerçevede, hocaların yarısı (yüzde 52,3) 2014 yılındaki seçimlerin ekonomik istikrarı olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Seçimler ekonomik istikrarı etkilemez diyenlerin oranı yüzde 34, olumlu etkiler diye tahmin edenlerin oranı ise yüzde 13,5. Merkez Bankası sınıfı geçti Merkez Bankası, iktisat hocalarından yine geçer not aldı. Merkez Bankası nın dış ve iç riskler karşısında izlediği politikaları hocaların yüzde 42 si iyi, yüzde 38 i de normal olarak değerlendiriyor. Enflasyonla mücadele konusunda ise Merkez i başarısız bulan hocalar, 2014 te TÜFE de hedefin tutmayacağı görüşünde. Hocaların yüzde 58 i TÜFE yi yüzde 7-9 aralığında bekliyor. Döviz kuru konusunda ise hocalar ağırlıklı olarak dolar kurunun 2-2,5 TL aralığında (yüzde 82) ve Euro kurunun ise 2,5-3 TL aralığında (yüzde 75) olacağını tahmin ediyor. Hocaların yüzde 60 ı 2014 yılında Türkiye de faizlerin artacağı görüşünde. En çok kazandıracak yatırım aracı olarak ise hisse senedi (yüzde 32,3) ve döviz (yüzde 31,9) ön plana çıksa da, hocaların yüzde 20,9 u faiz diyor. Altın diyenlerin oranı ise yüzde 14,9. Avrupa dan umut yok, ABD toparlanabilir İEAD Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Mehmet Hüseyin Bilgin, önceki yıllara göre iyimserlikte artış olmasına rağmen, iktisat hocalarının dünya ve AB ekonomisinden pek umutlu olmadıklarını söylüyor. Profesör Bilgin in verdiği bilgilere göre, 2014 yılında dünya ekonomisinden umutlu musunuz? sorusuna, ankete katıların yarısı evet, yarısı da hayır şeklinde cevap vermiş. Avrupa borç krizi konusunda hocaların daha karamsar oldukları görülüyor. Hocaların yüzde 66 sı, 2014 yılında Avrupa borç krizinde belirgin bir iyileşme beklemiyor. Buna karşılık, hocaların ABD ekonomisine ilişkin beklentileri ise olumlu. İktisat hocalarının yüzde 66 sı 2014 yılında ABD ekonomisinde bir toparlanma bekliyor. Hocaların yüzde 65 ten fazlası da, FED in tahvil alımlarını 2014 yılında azaltacağını öngörüyor. FED in tahvil alımlarını azaltmasının beklenmesine rağmen, hocaların gelişmekte olan ekonomilere ilişkin beklentileri genel olarak (yüzde 57) olumlu. 46 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

T50/A - T70/A ve T90/B T50 / A T70 / A T90 / B KAPI RAYI 40x10x8 KAPI RAYI 40x10R BAĞLANTI FLANŞLARI Sanayi Bölgesi No:45 Tel: +90 370 712 02 70-712 24 78 Fax: +90 370 712 12 43 aygunray@aygunray.com www.aygunray.com

Detaylı

İçindekiler 20 EDİTÖRDEN Cem ÖZTÜRK 70 AKADEMİK BOYUT ASANSÖR KAZALARI VE ÖNLEMLERİ Doc. Dr. Mahir DURSUN 114 YÖNETİM DANIŞMANLIK ARA DANIŞMANLIK Gülin ARKUN ISNN: 2146-4243 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı

Detaylı

İçindekiler ISNN: 2146-4243 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Özhan ŞEREFLİ Reklam Koordinatörü Nurullah PİRECİ Yayın Koordinatörü Cem ÖZTÜRK Görsel Yönetmen Meral ŞEREFLİ Grafi k-tasarım Demet

Detaylı

Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı

Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı Ülkemizin en modern ve en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden, 600 fabrikanın üretim yaptığı, 21.000 m 3 /gün kapasiteli Atık

Detaylı

2014 ün Getiri Şampiyonu Borsa

2014 ün Getiri Şampiyonu Borsa www.boryad.org Aralık - Ocak - Şubat Yıl: 10 Sayı: 57 Pages, 51-62 AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO su Meral Eredenk Kurdaş 2015 te Yatırımcıları Neler Bekliyor? BIST Özel Pazar a Yakın Bakış Anadolu Isuzu

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

DAVOS ZİRVESİ NDE DEĞERLENDİRİLDİ YENİ KÜRESEL ŞARTLAR. EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN İKİNCİ PAKETİ NELERİ KAPSIYOR? >s.30

DAVOS ZİRVESİ NDE DEĞERLENDİRİLDİ YENİ KÜRESEL ŞARTLAR. EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN İKİNCİ PAKETİ NELERİ KAPSIYOR? >s.30 Sayı: 249 YENİ KÜRESEL ŞARTLAR DAVOS ZİRVESİ NDE DEĞERLENDİRİLDİ HOLLANDALI GİRİŞİMCİLERİN TÜRK PAZARINDAKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRME TURU BAŞLADI >s22 EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN İKİNCİ PAKETİ NELERİ

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 103 NİSAN 2015. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar YENİGÜN:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 103 NİSAN 2015. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar YENİGÜN: KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 103 NİSAN 2015 KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Paketteki tüm adımları destekliyoruz Üretimi, yatırımı ve

Detaylı

ñálqghnlohu %$ì.$1.$3$..21868 7 <$<,1 <,/',=/$5, .$3$..21868 7 5.ñ<( (.2120ñ6ñ 6(.7 5 3(5$.(1'( 6(.7 5 3(5$.(1'( %$ì$5, <. 6 $/,ì9(5ñì 0(5.

ñálqghnlohu %$ì.$1.$3$..21868 7 <$<,1 <,/',=/$5, .$3$..21868 7 5.ñ<( (.2120ñ6ñ 6(.7 5 3(5$.(1'( 6(.7 5 3(5$.(1'( %$ì$5, <. 6 $/,ì9(5ñì 0(5. 2 4 ocak 11 7 8 18 78 8 Tükelmat 7 Değerli EGİAD Yarın Okuyucuları; Yeni bir EGİAD döneminde üstlenmiş olduğumuz görev için başta EGİAD ın gerçek sahipleri üye dostlarımız olmak üzere destek veren herkese

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

HER DİLDE TÜRKÇE KONUŞUYORLAR

HER DİLDE TÜRKÇE KONUŞUYORLAR AY-ES Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA KEŞKÜŞ HER DİLDE TÜRKÇE KONUŞUYORLAR ARTIK KOMŞU ÜLKELERDE TL KULLANIYOR 4 Başkandan HÜRS AD 2011 HÜRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi BIYIK İcazet Bekleyen Değil,

Detaylı

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU Nisan 2011 Yıl: 27 Sayı: 323 NİSAN GÜNDEM SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Ekonomide Dönüşüm Zamanı Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Nisan 2015 Nisan 2015 Tüm dünyada daha yüksek büyümeyi elde etmek için anahtar nokta artık 'güven' olacak." Ali BABACAN, T.C. Ekonomiden Sorumlu Başbakan

Detaylı

2014 yılının son çeyreğinde başlayan. Belirsizlik reformlarla giderilmeli. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

2014 yılının son çeyreğinde başlayan. Belirsizlik reformlarla giderilmeli. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Belirsizlik reformlarla giderilmeli 2014 yılının son çeyreğinde başlayan düşüş sonrasında, Aralık ayı içinde

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

SOĞUK RUSYA'NIN SICAK EKONOMİSİ

SOĞUK RUSYA'NIN SICAK EKONOMİSİ Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Yıl 1 Sayı 7 Temmuz 2012 Fiyatı: 10 TL AVRUPA'DAKİ KRİZ TÜRK İHRACATÇISINI NASIL ETKİLEDİ? FUAR DESTEKLERİNİN İHRACATA KATKISI NE KADAR? DIŞ PAZAR NASIL YÖNETİLİR? KOSGEB

Detaylı

75 GÜNDE BİTİRDİĞİMİZ BİODİZEL

75 GÜNDE BİTİRDİĞİMİZ BİODİZEL ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALAT ve MONTAJLARI PROJEYE GÖRE ÖZEL İMALATLAR SAHA ve YERALTI TANKLARI Cr- Ni (INOX) TANKLAR MŞB İNŞAAT AŞ. yaptığımız ÇELİK KONSTRÜKSİYON BİNA İmalatı ve Montajımızdan görüntülerimiz

Detaylı

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor SONBAHAR 2010 SAYI 22 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR. SAYI 22 SONBAHAR 2010 DÜNYA TÜRK YE Y KESFETT. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK 500 çinde Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab

Detaylı

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova TEKSTİL İŞVEREN TürkİYe TekSTİl SANAYİİ İşverenleRİ SendikASI aylık dergisi SAYI: 402 HAZİRAN 2014 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi EVTEKS KAPılaRINI 20 NCİ KEZ AÇtı TEKSTİL

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

Kur riski nasıl yönetilmeli?

Kur riski nasıl yönetilmeli? TEKSTİL İŞVEREN Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi 104. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre de toplandı SAYI: 413 TEMMUZ 2015 Eğitime adanmış bir hayat: Lütfi Paker UPK Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Risk odağının finansal piyasalar olmaktan çıkıp siyasi gelişmelere kaydığı 2013'e girerken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Ocak 2013 Ocak 2013 İnsanlık tarihinin bizi birbirinden çok farklı geleceklere

Detaylı

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun SANAYiCiNiN KUR isyani EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu itibariyle 2.60 ı görerek yüzde 12 oranında çok ciddi bir artış Başkanı Ender Yorgancılar, dolardaki kontrolsüz artışın Aralık ayından bu

Detaylı

dünya payımız Kur riskini altı kolay Ttıp 4. Tur müzakereleri yapıldı Euratex, Brüksel de toplandı sözüne tekstil damgası

dünya payımız Kur riskini altı kolay Ttıp 4. Tur müzakereleri yapıldı Euratex, Brüksel de toplandı sözüne tekstil damgası Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi SAYI: 400 NİSAN 2014 Ttıp 4. Tur müzakereleri yapıldı Euratex, Brüksel de toplandı Yatırım sözüne tekstil damgası Yaşar Küçükçalık: EV TEKSTİLİnde

Detaylı

30. OLAĞAN GENEL KURULU Dönem Raporu (Nisan 2008 - Nisan 2011)

30. OLAĞAN GENEL KURULU Dönem Raporu (Nisan 2008 - Nisan 2011) 30. OLAĞAN GENEL KURULU Dönem Raporu (Nisan 2008 - Nisan 2011) TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Selim BORA Edip YENİGÜN Emre AYKAR Yaşar EREN M. Erdal EREN Emin SAZAK Celal SEVER İlhan ADİLOĞLU Cengiz KÖKSAL

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı