Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 çindekiler 24 ED TÖRDEN Cem ÖZTÜRK 28 ALMANAK V ZYON ALMANAK ISNN: mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazõ leri Müdürü Özhan EREFL Reklam Koordinatörü Nurullah P REC Yayõn Koordinatörü Cem ÖZTÜRK Görsel Yönetmen Meral EREFL GraÞ k-tasarõm Demet AKIN Halkla li kiler Yönetmeni Efsa P REC V ZYONDAN Türkiye, 2014'te 16. büyük ekonomi olma yolunda... - TOBB Ba kanõ M. Rifat H SARCIKLIO LU - EBSO Yönetim Kurulu Ba kanõ Ender YORGANCILAR - Konya Sanayi Odasõ Ba kanõ TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memi KÜTÜKCÜ - Kayseri Ticaret Odasõ Ba kanõ Mahmut H ÇYILMAZ - TAS AD Yönetim Kurulu Ba kanõ Levent Akdemir - BURSAD Ba kan Yardõmcõsõ Ahmet Hilmi KA LIO LU - GÜNAYSAD Ba kanõ Rezmi ASLAN - AKASDER Ba kanõ Mustafa YAYLA - KONAYDER Ba kanõ Oktay Cem OKUTAN - KAYSAD Ba kanõ Mehmet AYATA B R KONUK Ankara nõn bir kongre ve fuar ehri olmasõnõ da istiyoruz ATO Ba kanõ Salih BEZC ALTERNAT F PENCERE Kendimizi tehlikede hissetmek... Yönetim Danõ manõ MüÞ t EKERC Teknik Müdür - Yazõlõm Turhan AKÇA dari ler Mustafa AFAK Reklam Rezervasyon / FUAR SOHBET Bu fuar hepimizin fuarõ olacak TAS AD Fuar Komitesi Üyesi Betül YILMAZ lan ndeksi Yayõn Adõ Asansör Vizyon Dergisi Yayõn ekli ve Türü 2 Aylõk Türkçe Yerel Süreli Yayõn Baskõ Tarihi Asansör Vizyon Dergisi: Emek 8. Cadde 3. Sokak 1/8 Çankaya Ankara Tel: Fax: / Baskõ SALMAT BASIM YAYIN LTD. T. Tel: Bu yayõnõn tamamõ ya da bir bölümü yayõncõnõn yazõlõ izni olmaksõzõn ço altõlamaz ya da yayõnlanamaz. ACROBAT ADAL FT AHMET AMETAL ARGESET ARKEL ASPA ASRON K ASTEK ATS AYBEY AYGÜNSAN BARBAROS ASANSÖR BULUT MAK NA CE MUHEND SL K CERSAN CNR CNR AIRPLUS ÇEL KRAY ÖN KAPAK Ç ARKA KAPAK Ç ÇELSAN ÇEL K HALAT D GRUP DEVAS EFELIFTRONIC EFOR FUARCILIK EMS ELEKTRON K ENG N MAK NE ERTEKN K EXPERT FUARCILIK GENEMEK HAS ASANSÖR H CAS HÜRAS FO RAN LIFTEX STANBUL BUTON KAYA ASANSÖR K PSAN KLEMANN

21 SEKTÖRDEN - TAS AD, Asansör Periyodik Kontrol Çalõ tayõ düzenledi - TAS AD çalõ tayõ, TRT ekranlarõnda - Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) ilk resmi toplantõsõnõ düzenledi - Asansör Kontrol, Ankaralõ belediyeler ile muayene sürecini de erlendirdi AVRASYA ASANSÖR FUARI Avrasya Asansör Fuarõ 2014 yõlõna damga vuracak INELEX 2014 Son dört yõlda yüzde 100 büyüyen Inelex kez kapõlarõnõ açõyor AKADEM K BOYUT Asansör sektörünün geli imi ve e itim Bursa HAS Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi LIFT BALKANS 2014 LiftBalkans, Güneydo u Avrupa'da sektörün potansiyelini sunmayõ amaçlõyor 108 USTALARA SAYGI Ya ayan bir efsane Bedros Usta 140 V ZYON ya amõnda farklõlõklara genel bakõ Çalõ ma Ekonomisti Ali AÇIKGÖZ 112 F RMALARDAN - Vital Asansör Genel Müdürü Sadõk Muharrem GÜDEN - Cersan Asansör Metalurji ve Malzeme Mühendisi Koray ERG N - Toros Asansör Teknik Müdürü Harun CO KUNBOYAR 144 GÜVENL K Bakõmcõ Güvenli i Ankara Sanayi Odasõ Meclis Üyesi / TOSYÖV Genel Sekreteri M.Akif TEMELL 120 DOSYA LIFT EXPO - Lift Expo, Mõsõr da sektör profesyonellerini bulu turdu - Genemek Genel Müdürü Devrim GECEGEZER - Aygünsan Dõ Ticaret Müdürü Soner AYGÜN - Asyalift Kurucu Orta õ Fatih GEÇG N 146 S V L TOPLUM Sivil Toplum ve Demokrasi TÜS AV Ba kanõ Veli SARITOPRAK 130 RAN LIFTEX 2014 ran Asansör pazarõ, 1 milyar Dolar i lem hacmine sahip 150 YAKLA IM 2014 te Þ, fatura ve mektuplar de i ecek ükrü KIZILOT KÖ KERLER KRAUM KÜÇÜKGROUP LIFTBALKANS L LYUM AJANS MEGARADAR MEK SAN MER H METROPLAST M K-EL M KROLIFT M KRON PLAST K MORE NURLIFT OSLO MÜHEND SL K ÖNDER ASANSÖR ÖNSA ÖZBE LER ÖZHAN ARKA KAPAK AÇILIR KAPAK ÖN KAPAK PINAR MÜH. RESMET RST SACC DEM R SEMAT C SER NH SAR SERL FT SONAR FOTOSEL TEK N MAK NA TEOR MÜH. TOROS ASANSÖR TUNA BUTON V N V TAL ASANSÖR W NART ZAFER ASANSÖR ZORLU YAYIN DANI MA KURULU Prof. Dr. Yõlmaz KAPTAN Hacettepe Üniv. Müh. Fakültesi Fizik Müh. Bölümü Doç. Dr. Mahir DURSUN Gazi Ün. Tek. Fak. Elk. Elektronik Müh. Bölümü Ö r. Üyesi MüÞ t EKERC Yönetim Danõ manõ Mustafa TUTSAK Elektrik Elektonik Müh. Kalitest Teknik Müdür / Ba Denetçi Mustafa AH N Birle ik n aat Müteahhitleri Federasyonu Genel Ba kanõ Veli SARITOPRAK Türkiye Sanayici ve adamlarõ Vakfõ Ba kanõ M. Akif TEMELL Makina Mühendisi - ASO Meclis Üyesi TOSYÖV Ankara Ba kanõ Ali AÇIKGÖZ Çalõ ma Ekonomisti & Yön. Danõ manõ

22

23

24

25

26 ED TÖRDEN De erli Asansör Vizyon Dergisi Okuyucularõ, Bir sayõmõz ile tekrar sizlerle bulu manõn mutlulu unu ya õyoruz. Yine dopdolu bir sayõ hazõrladõk. Türk Asansör Sektörü, yola çõkõ õmõzdan bu yana vurguladõ õmõz üzere önlenemez yükseli ini sürdürüyor ve biz, buna ahitlik yapmanõn mutlulu unu ya õyoruz. Bu sayõmõzda, geride bõraktõ õmõz ve asansör sektörü açõsõndan son derece hareketli geçen 2013 yõlõnõn genel bir de erlendirmesini yaparak sayfalarõmõzda sizlerle bulu turduk yõlõnda ise yine asansör sektörü açõsõndan son derece hareketli günler bizleri bekliyor. Ulusal ve uluslararasõ fuarlar ile yapaca õmõz çalõ malar ile sizler adõna dünya asansör sektörünü takip edece iz. Aynõ Interlift Fuarõ nda oldu u gibi, Mõsõr õn ba kenti Kahire de düzenlenen Lift Expo Fuarõ nda da yerli markalarõmõz fuara damgalarõnõ vurdular. Fuara katõlarak ülkemizi ba arõ ile temsil eden firmalarõmõzdan fuar de erlendirmelerini alarak, Mõsõr ve bölge pazarõ hakkõnda bilgi edindik. Özel olarak hazõrladõ õmõz Lift Expo Fuar Dosyamõzda kar õmõza çõkan ve bizleri fazlasõyla memnun eden sonuç; Türk markalarõnõn Mõsõr da fazlasõyla tanõnõyor ve tercih ediliyor olmasõydõ. Siyasi anla mazlõklara ra men Mõsõr halkõnõn ve i dünyasõnõn Türklere bakõ açõsõ ve i birli i yapma istekleri, sektör olarak bir kez daha ne denli do ru bir yolda ilerledi imizi bizlere ispat etti. Özellikle AB uyum süreci içerisinde AB Standartlarõnõn Türkiye de kabul edilmesi ve gerçekle tirilen üretimlerin dünya standardõna ta õnmasõ, Türk Asansör Sektörünü bir adõm öne ta õyarak, dünya pazarõnda söz sahibi yaptõ. Katõldõ õmõz yurtdõ õ fuarlarõndan edindi imiz en büyük izlenim ise; artõk Türk ürünlerinin gerek kalite gerekse uygun fiyat anlamõnda tercih edilirli inin arttõ õ yönünde. Yerli firmalarõmõz, yurtdõ õnda düzenlenen fuarlara artõk daha fazla katõlõm sa lamakta ve fuarlarda daha fazla görünmektedirler. Özellikle Interlift Fuarõ nda en çok dile getirilen konu, Türk markalarõnõn artõk dünya asansör üreticileri içerisinde ilk 5 te yer aldõ õydõ. Bu konuda ne kadar gurur duysak azdõr diye dü ünüyorum. Tabi, bu durum sadece birkaç ki inin yada firmanõn yaptõ õ bir çalõ ma olarak kar õmõza çõkmadõ. Bakanlõ õndan, sivil toplum kurulu una, üreticisinden yayõncõ kurulu una kadar Türk Asansör Sektörü topyekun bir kalkõnma içerisine girdi. Herkes üzerine dü eni fazlasõyla yaptõ. Zaten, böyle de olmalõ yõlõ içerisinde Türkiye de; zmir ve stanbul da, yurtdõ õnda ise; ran, Bulgaristan, Polonya, Mõsõr, Çin ve Hindistan da yine asansör fuarlarõ düzenlenecek. Yerli markalarõmõzõn ellerinden geldi ince bu fuarlara katõlmalarõ, hem kendilerini hem de sektörümüzü ba arõ ile temsil etmeleri gerekti ini dü ünüyorum. Yolumuz uzun, hedefimiz Cumhuriyetimizin 100 üncü yõlõnda Türk Asansör Sektörünün 2 milyar dolar ihracat hacmine ula masõ bekleniyor. 2-3 yõl öncesine baktõ õmõzda bu rakam bize hayal gibi geliyordu. Bugünün istatistiklerine baktõ õmõzda, somut veriler õ õ õnda artõk hiç de hayal olmadõ õnõ görüyoruz. Soruyorum sizlere, Neden olmasõn? Saygõlarõmla Cem ÖZTÜRK 24 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

27

28

29

30 ALMANAK V ZYON ALMANAK Asansör sektöründe ya anan geli meleri takip ederek sizler ile bulu turan Asansör Vizyon Dergisi olarak, 2013 yõlõna genel bir bakõ attõk. Geride bõraktõ õmõz 2013'de neler ya andõ õnõ sizler için derledik. stanbul da asansör yõllõk kontrol paneli düzenlendi OCAK - 9 Ocak 2013 tarihinde stanbul Perpa Ticaret Merkezi Konferans Salonu nda Asansör Yõllõk Kontrol Paneli düzenlendi. Makina Mühendisleri Odasõ stanbul ube Ba kanõ Zeki Arslan õn açõlõ konu masõ ile ba layan Panel`e, stanbul da yer alan bakõmcõ firmalarõn, akredite kurulu larõn, belediyelerin, organize sanayi bölgelerinin, sektör derneklerinin ve sektörel yayõnlarõnõn temsilcileri ile TMMOB a ba lõ meslek odalarõnõn üyeleri katõldõlar. 28 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

31 T50/A - T70/A ve T90/B T50 / A T70 / A T90 / B KAPI RAYI 40x10x8 KAPI RAYI 40x10R BAĞLANTI FLANŞLARI Sanayi Bölgesi No:45 Tel: Fax:

32 ALMANAK TAS AD õn yeni ba kanõ Levent Akdemir oldu OCAK - Tüm Asansör Sanayici ve adamlarõ Derne i (TAS AD), yeni ba kanõnõ seçti. Tek liste ile girilen seçimde eski ba kan Abdurrahman Aksöz ün ardõndan yeni ba kan Levent Akdemir oldu. Tüm Asansör Sanayici ve adamlarõ Derne i (TAS AD) õn 23 üncü Genel Kurulu 26 Ocak Cumartesi günü Bostancõ Green Park Otel de gerçekle tirildi. Gerçekle tirilen Genel Kurul un ardõndan yeni Yönetim Kurulu u isimlerden olu tu; Yönetim Kurulu Ba kanõ Levent Akdemir, Ba kan Vekili Tayfun arlak, Genel Sekreter Ertan Ko ar, Muhasip Üye Hikmet Günar, Üyeler; Abdurrahman Aksöz, Betül Yõlmaz, Sinan Yarar. Vatanda lar gibi artõk irketlerin de kimlik numarasõ var OCAK - Türkiye Faaliyet kodlarõ Geni bant (NACE) 2013 bilgilendirme Yõl Sonu toplantõsõ Rakamlarõ TOBB Ba kanõ M. R fat Hisarcõklõo lu nun ev sahipli inde Gümrük ve Ticaret Bakanõ Hayati Yazõcõ ile oda ve borsa ba kanlarõnõn katõlõmlarõyla Ankara da gerçekle tirildi. TOBB, Maliye Bakanlõ õ, Gelir daresi Ba kanlõ õ, TÜG K, SGK ile Nüfus ve Vatanda lõk leri Genel Müdürlü ü tarafõndan ortakla a yürütülen irketlerin ekonomik faaliyetlerinin sõnõflandõrõldõ õ NACE isimli kodlama sistemi tamamlandõ. Bu sistem ile irketlere de vatanda lar gibi kimlik numarasõ verilirken, ticaret ve sanayi envanteri konusunda önemli bir düzenlemeye imza atõldõ. Yapõlacak olan oda ve borsa seçimleri de NACE kodlama sistemine göre gerçekle tirilecek. Asgep, A-3 standardõ ile ilgili çalõ tay düzenledi MART - Asansör Sektörel Geli im Platformu (ASGEP), 16 Mart Cumartesi günü Ankara da A-3 Standardõ ile ilgili bir çalõ tay düzenledi. TS EN 81-1+A3 Standardõnõn 9.11 maddesinde yer alan stem dõ õ kabin hareketine kar õ koruma ifadesinin Türkiye genelinde çe itli yorum farklarõ ile de erlendirilmesi ve bu farklarõn ortadan kaldõrõlmasõ adõna düzenlenen Çalõ taya, Türkiye genelinden sektör temsilcileri, dernek ba kanlarõ, oda temsilcileri, muayene kurulu u temsilcileri ve uzmanlar i tirak ettiler. Sektörümüzün Acõ Kaybõ: Fikret Ay vefat etti MART - Asansör sektörü emekçilerinden bir tanesini daha kaybetti. Yõllarca asansör sektörüne hizmet etmi ve ba arõlõ projelere imza atmõ saygõn i adamõmõz Fikret Ay aramõzdan ayrõldõ. Saygõn ve insancõl ki ili i ile her daim sevilen ve Asansör sektörüne engin katkõlarõ olan Fikret Ay õ sevenleri son yolculu unda yalnõz bõrakmadõlar. 30 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

33

34 ALMANAK Sektörümüzün acõ kaybõ: Mehmet Ça layan aramõzdan ayrõldõ MART - Ça rõ Asansör ün kurucusu ve asansör sektörünün önde gelen isimlerinden Mehmet Ça layan 12 Mart 2013 Salõ günü aramõzdan ayrõldõ. Türk asansör sektörüne büyük emek vermi ve saygõn bir i adamõ olarak tanõnan Mehmet Ça layan õn cenazesine Türkiye nin her bölgesinden meslekta larõ ve sevenleri katõldõ. Türkiye ATO Asansör Geni bant Meslek 2013 Komitesi, Yõl Sonu Rakamlarõ sektör temsilcilerini bulu turdu MART - Ankara Ticaret Odasõ (ATO) Asansör Meslek Komitesi tarafõndan organize edilen toplantõda sektör temsilcileri bir araya gelerek, sektörel sorunlarõ görü tü. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ, Anadolu Asansörcüler Derne i (ANASDER), TSE, muayene kurulu larõ ve belediye temsilcilerinin i tirak etti i toplantõya, Ankara da faaliyet gösteren firma temsilcileri de katõldõlar. BURSAD güncel geli meleri üyeleriyle payla tõ N SAN - Bursa Asansör Sanayicileri Derne i (BURSAD) Üyeleri bir araya gelerek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ tarafõndan gönderilen mevzuat tasla õnõ ve Has Asansör Endüstri Meslek Lisesi ö rencilerinin talep etti i yaz dönemi ö renci staj programõnõ görü tüler. ASGEP Üyeleri Diyarbakõr da yönetmelik tasla õnõ görü tü N SAN - Bakõm letme Yönetmeli i nin revize edilme süreci kapsamõnda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ nca taraflardan görü bildirmelerinin istenmesi üzerine Diyarbakõr da bir araya gelen ASGEP Yönetim Kurulu, GÜNAYSAD tarafõndan a õrlandõ. ASGEP Yürütme Kurulu Üyeleri iki günlük Diyarbakõr programõ kapsamõnda Diyarbakõr a giderek, hem Bakõm letme Yönetmeli i nin revize edilme sürecinde görü bildirme toplantõsõ düzenlediler hem de Diyarbakõr Sanayi l Müdürlü ü, MMO Diyarbakõr ubesi ve Diyarbakõr Büyük ehir Belediyesi tarafõndan ortakla a organize edilen Asansör Bilgilendirme Paneli ne katõldõlar. 32 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

35

36 ALMANAK stanbul Asansör Fuarõ dünya asansör sektörünü bir araya getirdi N SAN - stanbul Asansör Fuarõ 13 üncü kez kapõlarõnõ açtõ. FO Fuarcõlõk tarafõndan 4-7 Nisan tarihleri arasõnda stanbul TÜYAP ta 13 üncüsü düzenlenen Fuarda, 37 ülkeden 390 katõlõmcõ stant açarken, 72 ülkeden 26 bin 638 profesyonel ziyaretçi de fuarõ ziyaret etti. 28 bin metrekare alanda 390 firmanõn ürün ve hizmetlerini sergiledi i organizasyonda; güvenlikle ilgili yeniliklerin yanõ sõra engellilere yönelik bina içi ula õm çözümleri ve teknolojiyi estetikle bulu turan tasarõmlar öne çõktõ. Türkiye Liftvision Geni bant yayõn hayatõna 2013 Yõl ba ladõ Sonu Rakamlarõ N SAN - Türkiye nin asansör sektöründe yurtdõ õna yayõn yapan tek dergisi olma niteli ine sahip olan LiftVision Magazine, stanbul Asansör Fuarõ nda gerçekle tirdi i lansmanõ ile yayõn hayatõna ba lamõ oldu. Yerli markalarõmõzõ dünyaya tanõtmak ve Türk Asansör Sektörünün geldi i noktayõ gözler önüne sermek amacõyla yayõn hayatõna ba layan LiftVision; ngilizce, Arapça ve Rusça dan olu an yayõn diliyle, 42 ülkede sektör temsilcilerine ücretsiz ula tõrõlmaktadõr. Asansörlerde yõllõk kontrolün önemi ve 2012 yõlõ asansör yõllõk kontrol faaliyetlerinin sonuçlarõ MAYIS - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ Sanayi Genel Müdürlü ü tarafõndan Asansörlerde yõllõk kontrolün önemi ve 2012 yõlõ asansör yõllõk kontrol faaliyetlerinin sonuçlarõ konu ba lõklõ bir basõn açõklamasõ yapõldõ. Açõklamada 2012 yõlõ asansör yõllõk kontrol istatistikleri de erlendirilerek ortaya çõkan istatistikler kamuoyu ile payla õldõ. Kurulan irket sayõsõ Haziran ayõnda yüzde 10,41 azaldõ HAZ RAN - Kurulan irket sayõsõnda Mayõs ayõna göre yüzde 10,41, kooperatif sayõsõnda yüzde 19,79 ve gerçek ki i ticari i letme sayõsõnda yüzde 22,56 azalõ oldu. Kapanan irket sayõsõ ise bir önceki aya göre yüzde 0,19 azalõrken, kooperatif sayõsõ yüzde 17,65 ve kapanan gerçek ki i ticari i letme sayõsõ yüzde 2.5 arttõ. 34 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

37

38 ALMANAK Ramazan bereketinin co kusu sektörü bir araya getirdi TEMMUZ - Ramazan Ayõ genelinde gerek sektör temsilcileri gerekse dernekler aracõlõ õ ile düzenlenen iftar programlarõ vesilesi ile Türk Asansör Sektörü bir araya gelerek, Türkiye nin de i ik bölgelerinde birlikte iftar açtõlar. Sanayi Genel Müdürlü ü, 2013 yõlõ birinci dönemine ait Türkiye asansör Geni bant sektör raporunu 2013 Yõl yayõnladõ Sonu Rakamlarõ TEMMUZ - T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlõ õ Sanayi Genel Müdürlü ü, 2013 yõlõ birinci dönemine ait asansör sektör raporunu yayõnladõ. Raporda; Türk Asansör Sanayinde yer alan firmalarõn büyük bir bölümünün dünyanõn pek çok bölgesine ihracat yapabilme kabiliyetine eri mi oldu u, gerek ülke içindeki konut ihtiyacõ ve buna ba lõ olarak olu acak olan potansiyel, gerekse ülkemizin co rafi konumu nedeniyle sa ladõ õ avantajlar nedeniyle, önümüzdeki çeyrek asõr için Türk Asansör Sektörünün geli mesinin kaçõnõlmaz oldu u ortaya kondu. BURSAD õn yeni ba kanõ Gültekin BAK oldu EK M - Bursa Asansör Sanayicileri Derne i (BURSAD), 3 Ekim 2013 tarihinde Ola an Genel Kurul Toplantõsõnõ gerçekle tirdi. Genel Kurul da gidilen ba kanlõk seçiminde Gültekin Baki yeni ba kan seçildi. Genel Kurul da, BURSAD õn yeni Ba kanõ Gültekin Baki olurken, Yönetim Kurulu u isimlerden olu tu; Ba kan Yardõmcõsõ Hilmi Ka lõo lu, Sekreter Cem Bozda, Sayman Rõfat Özgür, Y, Üye Erdo an Öner. Interlift Fuarõ yine rekorlarla açõldõ EK M - Dünyanõn asansör sektörü açõsõndan en büyük organizasyonlarõndan bir tanesi olan Interlift 2013, Ekim tarihleri arasõnda, Augsburg Fuar Merkezi nde kapõlarõnõ açtõ. Interlift 2013, 504 katõlõmcõsõ ile yeni bir rekora imza atarken, 48 bin metrekare alanda sergilenen ürünler ile de göz doldurdu. Yüzde 71 lik yabancõ katõlõmcõ oranõ ile uluslararasõ fuar organizasyonlarõnda en büyük orana sahip olan Interlift, bu yõl rekor düzeyde ziyaretçi a õrladõ. Bu yõl Türkiye den de 35 firma Interlift 2013 e katõlõm sa layarak ürünlerini sergiledi. 36 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

39

40 ALMANAK Liftvision, Interlift 2013 te büyük be eni topladõ EK M Ekim tarihleri arasõnda gerçekle tirilen ve dünyanõn en büyük asansör fuarõ organizasyonlarõ arasõnda yer alan nterlift 2013 e uluslararasõ yayõn organõmõz Liftvision Dergimiz ile ilk kez katõlmanõn mutlulu unu ya adõk. TAS AD õ ziyaret ettik EK M - Vizyon Yayõncõlõk olarak Tüm Asansör Sanayici ve adamlarõ Derne i ni (TAS AD) ziyaret ederek Dernek Ba kanõ Levent Akdemir ile görü tük. Vizyon Yayõncõlõk ailesi olarak; Ajans Ba kanõmõz Özhan erefli, Genel Koordinatörümüz Nuri Kaya, Reklam Koordinatörümüz Nurullah Pireci ve Yayõn Koordinatörümüz Cem Öztürk ten olu an bir ekiple, TAS AD õ ziyaret ederek Dernek Ba kanõ Levent Akdemir ile sektöre ili kin de erlendirmelerde bulunduk. TMMOB Makine Mühendisleri Odasõ zmir ubesi, Uygulamalõ E itim Merkezi ile sektöre e itim verecek KASIM - TMMOB Makine Mühendisleri Odasõ zmir ubesi Mesleki E itim Laboratuvarõ açõldõ. Mesleki E itim Laboratuvarõ 2 Kasõm 2013 Cumartesi günü zmir Bayraklõ da düzenlenen törenle hizmete girdi. Sektör temsilcilerimizin deste iyle tamamlanarak hizmete giren Laboratuvarda sadece mühendis e itimleri de il, teknik elemanlarõn montaj ve bakõm servis hizmetleri e itimi de sa lanacak. 4 uygulama atölyesi ve 1 derslikte hizmet verecek olan Uygulamalõ E itim Merkezinde ilk a amada Kaynak Uygulamalõ E itim Birimi ile Türkiye de bir ilk olan Asansör Montaj ve Bakõm Uygulamalõ E itim Birimleri yer alacak. Uluslararasõ Avrasya Asansör Fuarõ 2014 te kapõlarõnõ açacak ARALIK - Türkiye, asansör sektöründe uluslar arasõ bir fuarõ daha kucaklamaya hazõrlanõyor. TAS AD õn deste iyle CNR Fuarcõlõk tarafõndan organize edilen Avrasya Asansör Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarõ, Ekim 2014 tarihleri arasõnda CNR Expo da düzenlenecek. Sektörün tüm oyuncu ve katõlõmcõlarõnõn yer alaca õ Fuar, hõzla geli en ve dinamik bir sektör olan asansör sanayinin dinamizmine uygun bir anlayõ la gözler önüne sermeyi hedefliyor. 38 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

41

42 ALMANAK Lift Expo, ba arõlõ bir fuar dönemini geride bõraktõ ARALIK Aralõk 2013 tarihleri arasõnda Mõsõr õn Kahire kentinde düzenlenen Lift Expo, ba arõlõ bir fuar dönemini geride bõraktõ. Mõsõr ve bölge pazarõnda faaliyet göstermek isteyen firmalar açõsõndan son derece önemli bir fuar olma niteli i ta õyan Lift Expo ya Türkiye den de katõlõm sa landõ. Türkiye'den; Asyalift, Aygünsan, Genemek ve Önersan firmalarõnõn katõlõm sa ladõ õ Fuar önemli i birliklerinin sa lanmasõna vesile oldu. Türkiye Asansör Geni bant Kontrol, belediyeler 2013 Yõl Sonu ile bir Rakamlarõ araya geldi ARALIK - Asansör Kontrol, 5 Aralõk 2013 tarihinde Barcelo Ankara Altõnel Otel de bir organizasyona imza atarak, 2013 yõlõnda anla ma imzaladõ õ ve muayenesini gerçekle tirdi i asansörler ile ilgili Ankaralõ belediyeler ile bilgi alõ veri inde bulundu. Ya anan sürecin de erlendirildi i ve ortaya çõkan aksaklõklarõn belediye temsilcileri ile payla õldõ õ organizasyonda, ya anan sorunlara ili kin birlikte hareket ederek süreci ba arõ ile tamamlanmasõ kararla tõrõldõ. ASFED resmi olarak kuruldu ARALIK - Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) remi olarak kuruldu. Türk Asansör Sektörünün en geni katõlõmlõ sivil toplum kurulu u olma özelli i ta õyan ve sektörü bir araya getirmeyi hedefleyen ASFED, 19 Kasõm tarihinde resmen kuruldu. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 8 il derne i tarafõndan kurulan ASFED, ilk resmi toplantõsõnõ 7 Aralõk 2013 tarihinde Ankara da Federasyon merkezinde gerçekle tirdi. Ya anan sürecin de erlendirildi i ve ortaya konacak faaliyetlerin görü üldü ü toplantõda çe itli kararlar alõndõ. TAS AD Çalõ tayõnda periyodik muayene süreci de erlendirildi ARALIK - Tüm Asansör Sanayici ve adamlarõ Derne i (TAS AD), 11 Aralõk 2013 tarihinde stanbul Green Park Otel de Asansör Periyodik Kontrol Çalõ tayõ konu ba lõklõ bir program düzenledi. ki oturum halinde yapõlan çalõ tayda, 18 Kasõm 2008 tarihinde de i ikli e u rayarak yürürlü e giren Asansör Bakõm ve letme Yönetmeli i kapsamõnda yürütülen periyodik kontrollerde ya anan sorunlar de erlendirildi. 40 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

43

44

45

46 V ZYON'DAN yılını geride bırakıp, 2014 yılını karşıladığımız şu günlerde iş planlamalarınıza fayda sağlayacağına inandığımız "2014 Dosyamız" ile sizlerleyiz. Dosyamızda 2013 değerlendirmelerine ve 2014 beklentilerine yer verdik. Keyifl e okumanız dileğiyle... Türkiye, 2014'te 16. büyük ekonomi olma yolunda öngörülerine ışık tutacak en önemli enstrümanlardan biri olan dönemi Orta Vadeli Program (OVP) iyimser bir tablo çiziyor. OVP ye göre Türkiye ekonomisi 2013 sonunda yüzde 3,6, 2014 yılında yüzde 4, 2015 ve 2016 da yüzde 5 er büyüyecek te 16. büyük ekonomi olma beklentisi Türkiye için Orta Vadeli Program (OVP), diğer ülkeler için ise IMF projeksiyonları baz alınırsa, 2012 de cari fiyatlarla milyar 44 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

47 V ZYON'DAN 2014 dolarlık GSYH si ile dünya sıralamasında 17 nci olan Türkiye, 2013 ün tümünde ise milyar dolarlık GSYH hedefi ile yine aynı sırada kalmaya devam edecek. OVP de 2014 için öngörülen milyar dolarlık GSYH hedefi ise IMF nin diğer ülkelere ilişkin projeksiyonları ile karşılaştırıldığında milli gelirde Türkiye için dünya 16 ncılığını ifade ediyor. Başka deyişle OVP deki 2014 milli gelir hedefi ve IMF nin diğer ülkelere ilişkin projeksiyonları tutarsa Türkiye, sıralamada bir basamak daha yükselerek ilk kez dünyanın en büyük 16 ncı ekonomisi olacak. IMF nin öngörüsünde yükseliş yok Ancak 2014 yılı için OVP de yer alan milyar dolarlık hedefe karşılık IMF projeksiyonu milyar dolar düzeyinde bulunuyor. IMF öngörüsü baz alındığında dünya milli gelir sıralamasında Türkiye nin 17 nci sıradaki yeri 2014 te de aynı kalıyor te ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi Cari fiyatlarla dolar cinsinden GSYH tutarına göre 2000 yılında dünyanın 18 inci büyük ekonomisi olan Türkiye, ağır kriz yılı olan 2001 de 22 nciliğe düştü de 21 inci, 2003 te 18 inci, 2004 te 17 nciliğe yükselen Türkiye, izleyen altı yılda bu sırayı korudu. Türkiye, 2011 de Endonezya nın yükselişi sonucu 18 inciliğe indikten sonra 2012 de ise Hollanda nın bir basamak kayması sonucu tekrar 17 nci oldu. Türkiye, Cumhuriyetin 100 üncü yılı olan 2023 te gayri safi yurt içi hasılasını (GSYH) 2 trilyon dolara çıkararak en büyük ilk 10 ekonomi arasına girmeyi, kişi başına düşen milli gelirini de 25 bin dolara çıkarmayı hedefliyor. IMF nin diğer ülkelere ilişkin projeksiyonlarının gerçekleşeceği varsayıldığında Türkiye 2014 GSYH hedefini tutturursa dünya sıralamasında 16 ncılığa yükselecek ve 2023 hedefine biraz daha yaklaşmış olacak. Ancak hükümetin 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve IMF hedefleri 2018 de 1.3 trilyon dolarlık bir GSYH ye ve 14 bin dolar dolayında bir kişi başına milli gelire işaret ediyor hedefinin tutması için kalan 5 yılda milli gelirin çok daha hızlı büyümesi gerekiyor. OVP de cari açık vurgusu OVP incelendiğinde cari açığı kontrol etmek için kurgulandığı anlaşılıyor. Özellikle cari açık konusunda Türkiye nin yumuşak karnının geçtiğimiz yaz aylarında başımıza açtıığı dertleri gören hükümetin bu konunun üzerine daha ivedikle gitmek istediği görülüyor sonu için % 7,1 cari açık öngören hükümet 2014 için %6.8 öngürüyor. Cari açıkta ciddi bir azalış öngülmemiş olsa da, OVP de yapılan vurgularda piyasanın yaz aylarında yaşadığı ve Türkiye nin yüksek cari açığına bağlanan hassasiyeti azaltmaya çalışılıyor. Büyüme artacak cari açık düşecek 2013 yılında % 7.1 olan cari açık seneye azalacak ama büyüme % 3.6 dan % 4 e yükselecek. Peki bu nasıl olacak? Hükümet bu dengeyi artacak tasarruf oranları ile korumaya çalışacak. Özellike son yıllarda hızla azalan ve GSMH nin % 12 sine kadar gerileyen tasarruf oranlarının artışı cari açığın azalmasını sağlayacak. Peki tasarruflar nasıl artacak? İşte bu konuda da hükümetin gündeminde kredi kartları ve bireysel kredilerin kullanımını azaltacak uygulamalar devreye giriyor. Özellikle orta gelirli vatandaşların tüketici kredileri, KMH ve Kredi Kartı taksit uygulamalarına çok rahat ulaşıyor olmaları hükümetin üzerinde durduğı konu. Buralarda alıcak önlemlerle biraz da metazori bir şekilde tasarruf oranları artırılmaya çalışılacak. Enflasyon da yine % 5 li hedefler OVP de son 3 yıldır olduğı gibi yine % 5 ler seviyesinde bir enflasyon hedefi var. Önümüzdeki sene enflasyonun % 5.3 lere düşmesini hedefleyen ekonomi yönetiminin bu konuda güvendiği iki nokta var: bütçe gelirlerine destek amacı ile kamu mallarına zam yapılması planlanıyor olması ve döviz kurundaki artışın etkisinin enflasyona tamamen girdiği inancı. Ayrıca seneye iç talebin de güçlü olmayacağı beklentisi ile talep yönlü bir baskı beklemeyen ekonomi yönetimi % 5.3 lük hedefi tutturabileceğini düşünüyor. Reel sektör farklı düşünüyor Reel sektör büyümede artış beklenirken cari açıkta düşüş beklentisini iyimser bir yaklaşım olarak görüyor. Aynı zamanda krediye erişim konusunda alınacak önlemlerin de cari açık üzerinde beklendiği kadar pozitif etki yapamayacağı düşünülüyor. Özellikle orta gelirli insanların tasarruf yapmasının çok kolay olmadığının altı çiziliyor. Diğer yandan enflasyonda da piyasanın 2014 deki % 5.3 lül hedefi oldukça iyimser bulduğunu söylemek mümkün. Son olarak belki en uzlaşılan noktanın büyüme olduğunu söyleyebiliriz için biraz iddialı bulunsa da % 4 büyümenin ulaşılabileceği düşünülüyor de iç tüketim out ihracat in OVP nin en genel anlamda açıklaması bu cümlede yatıyor. Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yurt dışı piyasa koşullarının sert geçmesi beklenen 2014 te ekonomi yönetimi direksyonu yeniden ihracata çevirmiş gözüküyor. Türkiye nin ana ihracat sektörlerinin rekabet gücünü destekleyecek lojistik merkezlerin önemine işaret edilen açıklamalarda, dış ticareti kolaylaştırarak ülkenin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla büyük ölçekli liman kapasitesinin oluşturulması, limanların demiryolu ve karayolu bağlantılarının tamamlanması 45

48 V ZYON'DAN 2014 hedefleniyor. Başta imalat sanayii olmak üzere yeni yatırımların gerçekleştirilmesini, ihracatın artırılmasını ve teknolojik gelişmeyi amaçlayan mevcut teşvik politikalarını etkin şekilde sürdürecek olan hükümet, bunun uygulama sonuçlarını da yakından takip edecek, gerekli gördüğü bölgelerde revizyonlar yapacak. Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) kapsamında; ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedariki, üretim ve ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığının azaltılması ve bu suretle ihracatta sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanmasına yönelik eylemlerin hayata geçirilmesi de OVP de vurgulanan konulardan. KOBİ lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları önemli Hedeflerin tutturulmasında KOBİ lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri de önem taşıyor. Kamu Ar-Ge harcamalarının tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış ticaret açığı verilen sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik verilecek. Piyasaların ve rekabet ortamının iyi işlemesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, iş ve yatırım ortamının cazip ve öngörülebilir hale gelmesi desteklenerek yerli ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması sağlanacak. İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalar ortak sorun alanlarına odaklı, daha etkin ve sonuç alıcı bir biçimde sürdürülecek. Hocalar ne diyor? İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği nin (İEAD) yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, 2014 yılında Türkiye ekonomisini bekleyen en önemli sorun cari açık olacak. İktisat hocaları, seçimler ve politik istikrarı ise risk unsuru olarak görüyor Aralık 2013 tarihleri arasında online anket yöntemi ile gerçekleştirilen ve profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlarına sahip 266 iktisat hocasının cevapladığı anket sonuçları, hocaların dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme ve 2014 yılına ilişkin beklentilerini ortaya koyuyor. iktisat hocaları, Türkiye nin mevcut ekonomik durumunu ise normal veya iyi olarak değerlendiriyor. Türkiye nin ekonomik durumunu normal veya iyi olarak değerlendiren hocaların oranı yüzde 76. Kötü olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 21. Hocaların önemli bir kısmı (yüzde 62), 3. Köprü ve 3. havaalanı gibi büyük kamu yatırımlarının ekonomiyi olumlu etkileyeceğini öngörüyor. Buna rağmen, iktisatçıların Türkiye ekonomisine ilişkin 2014 yılı beklentileri pek parlak değil. İktisat hocalarının neredeyse yarısı, 2014 yılında yüzde 3-4 aralığında bir büyüme bekliyor. Büyüme tahmini yüzde 2-3 aralığı olan hocaların oranı ise yüzde 30 dan fazla. Yüzde 4 ün üzerinde büyüme bekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 16,5. Hocalar, ekonomideki en önemli sorun olarak cari açığı görüyor (yüzde 47,6). Yüzde 25 i, seçimler ve politik istikrarı risk unsuru olarak görüyor. Bu çerçevede, hocaların yarısı (yüzde 52,3) 2014 yılındaki seçimlerin ekonomik istikrarı olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Seçimler ekonomik istikrarı etkilemez diyenlerin oranı yüzde 34, olumlu etkiler diye tahmin edenlerin oranı ise yüzde 13,5. Merkez Bankası sınıfı geçti Merkez Bankası, iktisat hocalarından yine geçer not aldı. Merkez Bankası nın dış ve iç riskler karşısında izlediği politikaları hocaların yüzde 42 si iyi, yüzde 38 i de normal olarak değerlendiriyor. Enflasyonla mücadele konusunda ise Merkez i başarısız bulan hocalar, 2014 te TÜFE de hedefin tutmayacağı görüşünde. Hocaların yüzde 58 i TÜFE yi yüzde 7-9 aralığında bekliyor. Döviz kuru konusunda ise hocalar ağırlıklı olarak dolar kurunun 2-2,5 TL aralığında (yüzde 82) ve Euro kurunun ise 2,5-3 TL aralığında (yüzde 75) olacağını tahmin ediyor. Hocaların yüzde 60 ı 2014 yılında Türkiye de faizlerin artacağı görüşünde. En çok kazandıracak yatırım aracı olarak ise hisse senedi (yüzde 32,3) ve döviz (yüzde 31,9) ön plana çıksa da, hocaların yüzde 20,9 u faiz diyor. Altın diyenlerin oranı ise yüzde 14,9. Avrupa dan umut yok, ABD toparlanabilir İEAD Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Mehmet Hüseyin Bilgin, önceki yıllara göre iyimserlikte artış olmasına rağmen, iktisat hocalarının dünya ve AB ekonomisinden pek umutlu olmadıklarını söylüyor. Profesör Bilgin in verdiği bilgilere göre, 2014 yılında dünya ekonomisinden umutlu musunuz? sorusuna, ankete katıların yarısı evet, yarısı da hayır şeklinde cevap vermiş. Avrupa borç krizi konusunda hocaların daha karamsar oldukları görülüyor. Hocaların yüzde 66 sı, 2014 yılında Avrupa borç krizinde belirgin bir iyileşme beklemiyor. Buna karşılık, hocaların ABD ekonomisine ilişkin beklentileri ise olumlu. İktisat hocalarının yüzde 66 sı 2014 yılında ABD ekonomisinde bir toparlanma bekliyor. Hocaların yüzde 65 ten fazlası da, FED in tahvil alımlarını 2014 yılında azaltacağını öngörüyor. FED in tahvil alımlarını azaltmasının beklenmesine rağmen, hocaların gelişmekte olan ekonomilere ilişkin beklentileri genel olarak (yüzde 57) olumlu. 46 asansör v zyon derg s KASIM - ARALIK 13

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2014 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2013 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2015 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2014 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Türkiye ekonomisi 2012 yılında net ihracatın ve kamu sektörünün katkısıyla %2.2 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2012 yılında net ihracatın ve kamu sektörünün katkısıyla %2.2 büyüdü. 28-I 28-II 28-III 28-IV 28 29-I 29-II 29-III 29-IV 29 21-I 21-II 21-III 21-IV 21 211-I 211-II 211-III 211-IV 211 212-I 212-II 212-III 212-IV 211 213T* Türkiye ekonomisi 212 yılında net ihracatın ve kamu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2016 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2015 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı

GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı 28-I 28-II 28-III 28-IV 28 29-I 29-II 29-III 29-IV 29 21-I 21-II 21-III 21-IV 21 211-I 211-II 211-III 211-IV 211 212-I 212-II 212-III 212T GSYH büyümesi 3. çeyrekte %1.6 ile beklentilerin altında kaldı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü

Mayıs. Sanayi sektörünün. Reel Kesimin Beklentileri İyileşti Tüketici Güveni Haziran da Zayıfladı. Kapasite Kullanımı Güçlenmeyi Sürdürdü TEMMUZ 17 Mayıs ayında 19, seviyesine yükselen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Haziran da 11, olarak kaydedildi. Bu dönemde RKGE kapsamındaki alt endekslerin büyük bölümünde olumlu gelişimler görüldü.

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü EYLÜL TÜRKİYE Geçtiğimiz haftada yurtiçinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla II. Çeyrek verileri ile Temmuz ayı sanayi üretimi ve cari işlemler açığı verileri takip edildi. Tüik verilerine göre gayrisafi yurtiçi

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 49 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 EKONOMİ BÜLTENİ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ 01-15 KASIM 2013 SAYI:61 Yurt İçi Gelişmeler TÜFE yıllık bazda % 7,71 e geriledi. TÜFE, Eylül ayında bir önceki aya göre %1,80 artış gözlenirken; bir önceki

Detaylı

GÜVEN ENDEKSLERİ 113,3 101,4 72,4. Kaynak: TCMB & TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ

GÜVEN ENDEKSLERİ 113,3 101,4 72,4. Kaynak: TCMB & TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ O C A K 17 Kasım ayında 1,7 seviyesinde kaydedilen Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Aralık ta 98, düzeyine gerileyerek 1 yılında ilk kez kötümser kanada geçti. Bu dönemde RKGE alt endekslerinde, gelecek

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA İKİNCİ 500 DE ANADOLU NUN YILDIZI PARLADI İstanbul Sanayi Odası nın Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 listesinde Anadolu kentlerinden 320 firma yer aldı. Bir önceki yıl bu rakam 317 idi.

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 23 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Almanya sanayi üretimi endeksi beklenenin altında kaldı Almanya da bugün açıklanan PMI İmalat Sanayi Endeksi, küresel ekonomik daralmanın ülke ekonomisine

Detaylı

İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Şubesi

İTKİB Tekstil, Deri ve Halı Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ KASIIM 2014 1 2014 YILI EKİM AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? BRENT PETROL GBPUSD USDTRY ALTIN EURUSD Yurtiçinde Gündem Yoğun Küresel piyasalarda sakin seyir devam ederken dikkatler

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 12-17 Ocak tarihleri arasında Hollanda nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen Vakantiebeurs

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Temmuz 2014

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Temmuz 2014 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Temmuz 2014 11 Temmuz 2014 CARİ AÇIK HIZLA AZALIYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek 31.03.2014 YATIRIMSIZ BÜYÜME Seyfettin Gürsel*, Zümrüt İmamoğlu, ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013

Detaylı

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 KOBİ Perspektifi Gelir Tarafını Etkileyecek Makroekonomik Göstergeler Maliyet Kalemlerini Etkileyecek Ekonomik ve Finansal Gelişmeler 2010 Ç1 2010 Ç2 2010 Ç3 2010

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 26 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİ. FED in faiz artırımı sürecine yönelik zamanlamayı fiyatlandırmakla güçlük çeken küresel piyasalar,

DÜNYA EKONOMİSİ. FED in faiz artırımı sürecine yönelik zamanlamayı fiyatlandırmakla güçlük çeken küresel piyasalar, AĞUSTOS 2015 DÜNYA EKONOMİSİ 2015 yılının Ağustos ayında; küresel ekonomiye olan güvensizlik ortamının sürdüğü ve buna bağlı olarak riskten kaçınma eğiliminin artış gösterdiği görülmektedir. 2008 krizi

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER I. KÜRESEL GELİŞMELER Zayıf ücret artışları, güçlü istihdam artışını gölgede bıraktı ABD de Şubat ayında toplam tarım dışı istihdam 195 bin kişilik beklentilerin belirgin üzerinde 242 bin kişi olarak açıklandı.

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? EURUSD GBPUSD ALTIN USDTRY BRENT PETROL TCMB: Sadeleşme Uygun Bir Zamanda Tamamlanacak Yurtiçinde bugün, faizlerin sabit

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 i Bu sayıda; Kısa vadeli Dış Borç Stoku, Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu rakamları Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ve İmalat Sanayi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME 3,5. Kaynak: TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME 3,5. Kaynak: TÜİK SANAYİ SEKTÖRÜ NİSAN 17 Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), 1 yılının. çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında gerçekleştirdiği büyüme performansıyla, ekonominin toparlanmaya başladığını gösterdi. Bu dönemde

Detaylı

EKİM Tüketici Güveni Durağan Seyretti. Reel Kesim Umutlu

EKİM Tüketici Güveni Durağan Seyretti. Reel Kesim Umutlu EKİM 2016 ayında 103,6 seviyesine gerileyen Reel Ağustos Kesim Güven Endeksi (RKGE), Eylül de 106,5 düzeyine yükseldi. Bu dönemde RKGE alt endekslerinde, gelecek 3 aya dair istihdam beklentileri dışında

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YABANCI HAREKETİ: Piyasa oyuncuları gelişmeleri yorumlarken üç göstergeye bakıyor; döviz, faiz ve borsa. Döviz geriler, faiz düşer ve borsa çıkarsa, genellikle

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı