YARGITAY 6. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 6. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 6. HUKUK DA RES

2 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008

3 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES NDE VEK LE TEBL GAT GERE TARAF TEfiK L Özet: cra kovuflturmas na karfl itiraz borçlu vekili taraf ndan yap ld na göre, cra Mahkemesince tebligat n Tebligat Kanunu nun 11. maddesi hükmü uyar nca vekile gönderilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden borçlu asile tebligat yap larak hüküm kurmak do ru olmad ndan bozulmas gerekir. cra mahkemesince verilmifl bulunan yukar da tarih ve numaras yaz l karar daval taraf ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i görüflülüp düflünüldü. Davac taraf ndan daval borçlu aleyhine kira alaca ve tahliye istemli olarak bafllat lan icra takibine daval borçlu vekilinin vaki itiraz üzerine davac icra mahkemesinden itiraz n kald r lmas ve tahliye isteminde bulunmufl mahkemece itiraz n kald r lmas na, tahliyeye karar verilmifl, karar borçlu vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. Daval ad na icra müdürlü üne itiraz, borçlu vekili taraf ndan yap lm fl, icra dosyas nda da daval vekili oldu una dair vekaletnamesinin bulundu u görülmüfltür. Mahkemece duruflma gün ve saatini bildirir tebligat daval asile yap lm flt r. Tebligat Kanununun 11. maddesine göre vekille takip edilen ifllerde tebligat vekile yap l r. Duruflma gün ve saatini bildirir tebligat n da vekile tebli i gerekir. Borçlu asile tebligat yap lmas taraf teflkilinin tamamland sonucunu do urmaz. Borçlu vekiline duruflma gününü bildirir tebligat yap ld ktan sonra, iflin esas hakk nda karar verilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden karar verilmesi do ru de ildir. Karar bu nedenle bozulmal d r. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle karar n BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususlar n incelenmesine flimdilik yer olmad na ve istek halinde peflin al nan temyiz harc n n temyiz edene iadesine tarihinde oybirli iyle karar verildi.

4 356 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7924 K: 2007/10101 T: K RA HUKUKU ZARARIN TESP T TESP T RAPORUNUN TEBL ED LMEM fi OLMASI DURUMU Özet: Dava, kiralanan boflaltan kirac - n n kiralanana verdi i zarar n tazminine iliflkin olup; mahkemece, davadan önce Sulh Mahkemesince yap lan tespit raporuna dayan larak karar verilmiflse de, o rapor daval ya tebli edilmedi i gibi yarg lama s ras nda itiraz ve yeniden inceleme isteminde bulundu undan dosya üzerinde gerekti inde kiralananda keflif yap larak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Mahalli mahkemesinden verilmifl bulunan yukar da tarih ve numaras yaz l alacak davas na dair karar daval taraf ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i görüflülüp düflünüldü. Dava, YTL maddi tazminat n daval dan tahsiline iliflkindir. Mahkemece 7.413,87 YTL hor kullanma bedelinin daval dan tahsiline karar verilmifl, hüküm daval taraf ndan temyiz edilmifltir. Davac, tarihli delil tespiti sonucunda düzenlenen bilirkifli rapor içeri ine göre belirlenen ,00 YTL kiralanana yap lan hasar bedelinin, daval dan tahsilini istemifltir. Davaya dayanak yap lan bu raporun, Bak rköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin tespit dosyas nda daval tarafa tebli edilmedi i anlafl lmaktad r. Ancak yap lan yarg lama s ras nda daval n n vermifl oldu u tarihli dilekçesinde, dosya içerisine giren bilirkifli raporunu kabul etmedi ini beyanla rapora karfl itirazlar n bildirerek yeniden keflif ve bilirkifli incelemesi talebinde bulunmufltur. Davac n n baflvurusu üzerine yap lan ve tek yanl düzenlenen delil tespit raporuna göre hüküm kurulamaz. Mahkemece yap lacak ifl daval - n n da itirazlar n n de erlendirilmesi amac yla uzman bilirkifliler arac l - yla dosya üzerinde, gerekti inde kiralananda keflif yap larak, inceleme yapt r lmas ve hüküm kurmaya elveriflli rapor al narak bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulmas do ru olmad ndan karar n bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da aç klanan nedenlerle temyiz itirazlar n n kabulü ile HUMK un 428. maddesi uyar nca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peflin al nan temyiz harc n n temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar gerildi.

5 Yarg tay Kararlar 357 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/9539 K: 2007/10691 T: TAHL YE DAVASI B RDEN FAZLA SEBEBE DAYANILARAK AÇILAN DAVA Özet: Davac kiralayan, (tahliye taahhüdü) ve (mesken ihtiyac ) sebeplerine dayanarak tahliye isteminde bulunmufl olup mahkeme tahliye taahhüdü sebebine dayanan davay (kiralayan taraf ndan aç lmamas sebebiyle) reddetmifltir. htiyaç sebebiyle a lan dava hak nda olumlu veya olumsuz karar verilmedi inden hükmün bozulmas gerekir. Mahalli mahkemesinden verilmifl bulunan yukar da tarih ve numaras yaz l tahliye davas na dair karar davac taraf ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i görüflülüp düflünüldü. Dava, yaz l taahhüt ve mesken ihtiyac sebepleriyle kiralanan n tahliyesine iliflkindir. Mahkemece, yaz l taahhüt sebebiyle aç lan davan n kiralayan taraf ndan aç lmamas sebebiyle davan n reddine karar verilmifl, hüküm davac vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. 1-Dosya kapsam na, toplanan delillere, hükmün dayand gerekçelere göre davac n n yaz l taahhüt sebebiyle davan n reddine iliflkin hükme yönelik temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2-Davac vekilinin konut ihtiyac sebebiyle aç lan davaya yönelik temyiz itirazlar na gelince; Davac dava dilekçesinde, halen kirac olarak oturdu undan bahisle, dava konusu kiralanana ihtiyac oldu unu da bildirerek, kiralanan n tahliyesini istemifltir. Kiralayan birden fazla sebebe dayanarak tahliye isteminde bulunabilir. Mahkemece ihtiyaç iddias na dayal tahliye istemi konusunda olumlu, olumsuz bir karar verilmedi inden, hükmün bu nedenle bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da 1. bentte yaz l nedenle yaz l taahhüt sebebiyle aç lan tahliye davas na iliflkin hükmün ONANMASINA, 2. bentte yaz l nedenle ihtiyaç sebebiyle aç lan davaya iliflkin olan hükmün BOZULMA- SINA, onanan k s m için temyiz harc peflin al nd ndan baflkaca harç al nmas na mahal olmad na, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

6 358 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/9388 K: 2007/11158 T: K RACININ CRA TAK B NE T RAZI SÖZLEfiMEYE T RAZ OLMAMASI DURUMU K RA L fik S N N KABULÜ Özet: Kira iliflkisine dayan larak bafllat lm fl olan icra takibine borç miktar bak m ndan itiraz eden, kira sözleflmesine itiraz bulunmayan kirac n n bu davran fl karfl s nda; taraflar aras nda kira iliflkisinin varoldu u kabul edilerek uyuflmazl n esas incelenmelidir. cra mahkemesince verilmifl bulunan yukar da tarih ve numaras yaz l karar davac taraf ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i görüflülüp düflünüldü. Davac alacakl taraf ndan daval borçlu aleyhine kira alaca n n tahsili amac yla tahliye istekli olarak bafllat lm fl olan icra takibine vaki itiraz üzerine, davac alacakl, icra mahkemesinden itiraz n kald r lmas n, kiralanan n tahliyesini istemifltir. Mahkemece, sözleflmeye itiraz edildi- inden ve konunun yarg lamay gerektirdi inden bahisle istemin reddine karar verilmifl, karar davac alacakl taraf ndan temyiz edilmifltir. Davac alacakl n n tarihinde sözlü kira iliflkisine dayanarak bafllatm fl oldu u icra takibine, daval borçlu süresi içinde yapt itiraz nda kira iliflkisine karfl ç kmam fl, ayl k kiran n 180 YTL oldu unu kabul etmifl ve kabul edilen kira alaca n n 220 YTL sini elden ödedi ini, bakiye 1760 YTL borcu bulundu unu bildirmifltir. Daval borçlu, kira iliflkisine karfl ç kmad na, yaln zca kira miktar na itiraz etti ine, bu ba lamda ayl k kiran n 180 YTL oldu unu ve buna göre kira borcu bulundu- unu kabul etti ine göre mahkemece iflin esas incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yaz l gerekçe ile davan n reddine karar verilmesi do ru de ildir. Karar bu nedenle bozulmal d r. SONUÇ: Karar n yukar da aç klanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde peflin al nan temyiz harc n n temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal KDV SORUMLULU U YER NE GET R LMEZSE (2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE OLUR? Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal edildi inde

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER Y ld r m KESER* Payl mülkiyet birli i, payl mülkiyete konu eflya üzerinde, payl maliklerce oluflturulan birliktir 1. Paydafllar aras nda bir yönetim

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Uluslararas Hukuk ve Politika Cilt 3, Say 12, ss 55-65, 2007 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Hakan TAfiDEM R * - P nar G RG N ** Özet

Detaylı