YARGITAY 17. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 17. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet: Haks z fiilin sorumlusu, yarg lama giderlerini de kapsayacak flekilde zarara u rayan n zarar n tazmin etmekle yükümlüdür. Bu nedenle özel kuruma yapt r lm fl olan tespit gideri ve tercüme gideri tazminata ilave edilmelidir. Taraflar aras ndaki tazminat davas n n yap lan yarg lamas sonunda; kararda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davac ve daval Bakanl k vekili taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere i düflünüldü: KARAR Davac vekili, daval lardan çiflleri Bakanl na ait AK'nin sevk ve idaresindeki 61 A 0079 plakal arac yla müvekkiline ait MG-IE 1 plakal arac na çarpt n belirterek hasar ve de er kayb olarak toplam Euro tazminat n olay tarihindeki Türk Liras karfl l olarak YTL'sinin olay tarihinden itibaren iflleyecek yasal faiziyle ve ayr ca ekspertiz ve tercüme ücreti olarak da toplam YTL'sinin di er yarg lama giderleriyle birlikte daval lardan müfltereken ve müteselsilen tahsilini talep etmifl yarg lama s ras nda daval sigorta flirketinin poliçe limiti YTL'yi ödedi ini kendilerinden yarg lama gideri ve vekalet ücreti istemediklerini imzas yla beyan etmifltir. Daval Bakanl k vekili, hasar miktar na itiraz ederek davan n reddini savunmufltur. Daval AK vekili kusur oran ve hasar miktar n kabul etmediklerini, hasar n Türkiye'deki maliyetlere göre hesaplanmas gerekti ini belirterek davan n reddini savunmufltur.

2 328 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Daval sigorta flirketi vekili, tarihinde poliçe limiti YTL's tazminat ödediklerini, feragat nedeniyle davan n reddini savunmufltur. Mahkemece iddia, savunma toplanan deliller benimsenen bilirkifli raporu gere ince davan n k smen kabulü ile YTL'si tazminat n olay tarihinden itibaren iflleyecek yasal faiziyle birlikte daval AK ve içiflleri Bakanl ndan müfltereken ve müteselsilen tahsiline, dava konusu tazminat n YTL'lik bölümünün yarg lama s ras nda ödenmifl olmas nedeniyle daval sviçre Sigorta yönünden konusu kalmayan davan n esas hakk nda karar verilmesine yer olmad na, fazlaya iliflkin istemin reddine karar verilmifl, hüküm davac ve daval Bakanl k vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. 1- Mahkemece toplan p de erlendirilen delillere özellikle olufla ve dosya içeri ine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkifli raporunda belirtilen kusur oran n n ve tazminata iliflkin hesaplaman n hükme esas al nmas nda bir usulsüzlük bulunmamas na göre daval Bakanl k vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlar n n reddi gerekmifltir. 2- Davac n n temyizi talep etti i yarg lama giderlerinin reddi konusuna iliflkindir. Mahkemece hasar tespit giderinin özel kuruma yapt r lm fl olmas HUMK'a ayk r bulundu u düflüncesiyle talebin reddine karar verilmifl ise de; daval taraf ika etti i haks z fiil nedeniyle davac n n tüm zarar n bu kapsamda (yarg lama giderini de) tazmin etmek zorundad r. Hasar tespit: giderinin özel kurum veya bilirkifliye tespit ettirilmesi ve ücret ödenmesi zarar n hesaplanmas nda gözard edilemez. Somut olay n de erlendirilerek davac lehine makul düzeyde hasar tespit bilirkiflisi ücreti ile gerekli tercüme giderinin yarg lama giderine eklenerek hükmedilmesi gerekirken aksine karar verilmesi do ru de ildir. SONUÇ: Yukar da (1) nolu bentte aç klanan nedenlerle daval Bakanl k vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlar n n reddine, (2) nolu bentte aç klanan nedenlerle usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün davac yarar na BOZULMASINA ve peflin harc n istek halinde davac ya iadesine l tarihinde oybirli iyle karar verildi.

3 Yarg tay Kararlar 329 YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/5275 K: 2006/8507 T: ZARARIN VE KAPSAMININ KANITLANMASI ONARIM G DERLER N N EKONOM K OLMADI I SAVIYLA ARAÇ BEDEL N N TALEP ED LMES Özet: Zarara u rad n iddia eden, zarar n varl n ve kapsam n kan tlamakla yükümlüdür. Zarar gören arac n n onar m n n ekonomik olmad iddia edilerek araç bedelinin ödenmesi istemiyle aç lan davada arac n onar m için yap lacak olan onar m giderlerinin ekonomik olup olmad tespiti konusunda bilirkifli incelemesi yapt r larak al nan rapora göre hüküm kurulmal d r. Taraflar aras ndaki tazminat davas n n yap lan yarg lamas sonunda; kararda yaz l nedenlerden dolay davan n k smen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde daval A. Nakliyat ve D fl Ticaret Ltd. fiti ile sigorta flirketi vekilleri taraf ndan temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere i düflünüldü: KARAR Davac vekili, daval A. Nakliyat ve D fl Ticaret Ltd flti'ne ait E. Baranova'n n sevk ve idaresindeki 34 AU 5719 plakal arac yla müvekkiline ait RO-KG-499 plakal arac na çarpt n, tamir ekonomik olmad ndan Euro araç bedelinin olay tarihinden itibaren iflleyecek Devlet Bankalar n n bu tür para cinsinde bir y l vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte daval lardan müfltereken ve müteselsilen tahsilini talep etmifl, yarg lama s ras nda sürücü E.Baranova yönünden davas n atiye b rakm flt r. Daval A. Nakliyat ve D fl Ticaret Ltd. fiti vekili kusur oran ve hasar miktar n kabul etmediklerini, 34 AU 5719 plakal arac di er daval sürücüye kiraya verdiklerini, zarar n Türkiyede'ki tamir giderlerine göre tespiti gerekti ini, dava dilekçesinde dava de erinin Türk Liras Karfl l gösterilmedi inden davan n reddini savunmufltur. Daval sigorta flirketi tebligata ra men savunma Daval E. Baranova'ya dava dilekçesi tebli e ç kar lmam flt r. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkifli raporu gere ince daval lardan E. Baranova hakk ndaki dava

4 330 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 tarihinde atiye b rak ld ndan bu daval hakk ndaki davan n aç lmam fl say lmas na, di er daval lar yönünden davan n k smen kabulü ile YTL'si tazminat n olay tarihinden itibaren iflleyecek yasal faiziyle birlikte daval sigorta flirketi poliçe de yaz l limitle s n rl olmak kayd yla daval lar A. Nakliyat ve D fl Ticaret Ltd. fiti ile K. A. Sigorta A fi den müfltereken ve müteselsilen tahsiline, davac n n di er taleplerinin reddine karar verilmifl; hüküm, daval A. Nakliyat ve D fl Ticaret Ltd. fiti ile sigorta flirketi vekilleri taraf ndan temyiz edilmifltir. 1-Mahkemece toplan p de erlendirilen delillere, özellikle olufla ve dosya içeri ine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkifli raporunda belirtilen kusur oran n n hükme esas al nmas nda bir usulsüzlük bulunmamas na göre temyiz eden daval lar vekillerinin afla daki bentlerin kapsam d fl nda kalan sair temyiz itirazlar n n reddi gerekmifltir. 2-Davac Almanya'da oturmakta olup zarar gören motorlu araç Alman plakal d r. Davac delil olarak kazadan 28 gün sonra Almanya'da tarihli özel yüksek mühendisten ald ekspertiz raporuna göre tamir ekonomik olmad ndan arac n Almanya'daki sürüm de eri üzerinden Euro talep etmifltir. Hükme esas al nan tarihli bilirkifli raporunda böyle hasarl bir arac n seyrini sa layacak k smi onar - m ile yurt d fl na ç kabilece i belirtilerek Almanya'da yapt r lan ekspertiz raporuna göre tamirin ekonomik olmad kay tl oldu u ülkeye göre davac n n zarar kusur oran na göre Euro olarak gösterilmifltir. Davac vekili tarihli dilekçesinde müvekkilince arac n k smi onar - m na iliflkin talepte bulunmamas nedeniyle bu konuya iliflkin dosyaya herhangi bir belge sunulmad n ve bu belgelerin dosyaya sunulmas gerekmedi ini, k smi onar m kabul edilecekse toplam hasar miktar n n Euro oldu unu ve bu miktar n hüküm alt na al nmas gerekece ini belirtmifltir. Mevcut delillere, trafik kaza tutana davac vekilinin tarihli dilekçesi ve hükme esas al nan bilirkifli raporuna, göre arac n hasarl durumu tespit edilmifl, davac n n bu araç ile Almanya'ya gitti inin anlafl lmas karfl s nda, arac n Türkiye'de k smen de olsa tamir ettirildi inin kabulü gerekti i düflünülmeksizin, Türkiye'de ve Almanya'da yapt r lan tamir giderleri yönünden tamirin ekonomik olup olmad - n n tespiti konusunda uzman bilirkifli heyetinden al nacak rapor sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayal hüküm kurulmas isabetli görülmemifltir. Zira davac zarar n varl n ve kapsam n kan tlamak zorundad r. 3- Daval sigorta flirketi taraf ndan dosyaya gönderilen nolu poliçe dava d fl 34 UG 9535 plakal araca aittir. O halde 34 AU 5719 plakal araca ait poliçe ile 2004 T 21747/1 nolu hasar dosyas istenerek temyiz dilekçesi ekindeki ibraname nedeniyle davac ya ödeme yap l p yap lmad, daval sigorta flirketinin poliçe limitiyle s n rl sorumlu olaca ndan, tazminat tutar n n ve faiz bafllang c n n ve yarg la-

5 Yarg tay Kararlar 331 ma giderleri yönünden s n rl sorumluluklar n n tespiti gerekirken eksik incelemeye dayal hüküm kurulmas do ru görülmemifltir. SONUÇ: Yukar da (1) nolu bentte aç klanan nedenlerle temyiz eder. daval lar vekillerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlar n n reddine, (2) ve (3) nolu bentte aç klanan nedenlerle daval A Nakliyat ve D fl Tic. Ltd. fiti vekilinin temyiz itirazlar n n kabulüne, (3) nolu bentte aç klanan nedenlerle daval sigorta flirketi vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün temyiz eden daval lar yarar na BOZULMASINA ve peflin alman harc n istek halinde temyiz edene geri verilmesine tarihinde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal KDV SORUMLULU U YER NE GET R LMEZSE (2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE OLUR? Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal edildi inde

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya REKLAMASYON NED R? REKLAMASYON VE KOM SYON G DERLER N N VERG MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, sözleflme ile daimi bak ma tabi olan ve marka, tip, kullan fl tarz, tafl

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı