Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Araştırmalar / Original Papers DOI: /bcp Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ömer Karadaş 1, Bilgin Öztürk 2, Serkan Zincir 3, Fatih Tok 4, Cemil Çelik 5, Zeki Odabaşı 6 ÖZET: Servikojenik baş ağrılı hastalarda botulinum toksin tip A tedavisi ile anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi Giriş: Servikojenik baş ağrısı nın (SBA) etiyolojisinde servikal faset eklem patolojisi, servikal üst sinir köklerinin radikülopatisi, oksipital nevralji ve miyofasiyal ağrılar yatar. Botulinum nörotoksin tip A (BoNT-A) uygulaması ile ilgili yapılan çalışmalarda ağrının sıklığı ve şiddetinin azalması ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Kronik ağrısı bulunan hastalarda depresyon görülme sıklıklarının % arasında değiştiği, genellikle %50 nin üstünde olduğu bildirilmektedir. BoNT-A uygulaması sonrası ağrı sıklığı ve şiddeti değişimini gösteren çalışmalar olmasına rağmen hastalardaki anksiyete ve depresyon düzeylerinin azalıp azalmadığını gösteren çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır. Amaç: SBA lı hastalarda BoNT-A uygulamasının tedavi etkinliği, ağrı şiddeti, ağrı sıklığı, anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Toplam 18 SBA tanılı hasta çalışmaya alındı. Her hastaya toplamda 150 ünite Dysport (iki taraflı olmak üzere frontal kaslara 10; temporal kaslara 20; servikal bölgede semispinalis capitis, splenius capitis ve trapezius kaslarına 15 er ünite) uygulandı. Uygulama öncesinde her hastanın ağrı şiddetleri VAS (Vizuel Analog Scale) ile kayıt altına alındı, anksiyete ve depresyon düzeyleri Beck anksiyete ve Beck depresyon ölçekleri ile değerlendirildi. Hastaların 6 haftalık izlemleri yapılarak tüm ölçümler tekrarlandı. Bulgular: Hastaların bir ay içindeki ağrı sıklığı ortalaması başlangıçta 19.72±5.71 iken, tedaviden 6 hafta sonra ağrı sıklığı 7.60±4.19 olarak tespit edildi. Ayrıca hastaların ağrı düzeyleri tedavi öncesinde 79.70±10.20 iken, 6 hafta sonunda 45.60±17.25 idi. Hastaların tedavi öncesi anksiyete ve depresyon puanı ortalamaları sırasıyla 31.80±10.44 ve 10.60±3.95 iken, tedaviden 6 hafta sonra sırasıyla 13.48±8.38 ve 8.70±5.01 olarak bulundu. Ağrı şiddeti, ağrı sıklığı ve anksiyete düzeylerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001): Depresyon düzeylerinde ise belirgin bir değişim olmadı (p=0.118). Yapılan korelasyon analizinde tedavi öncesi ağrı sıklığı ile tedavi öncesi anksiyete düzeyi arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0.398, p=0,049). Sonuçlar: BoNT-A uygulaması sonrası ağrı şiddeti ve sıklığında klinik olarak belirgin düzelme saptanmıştır. Ayrıca anksiyete düzeylerinin de bu grup hastalarda azaldığı ancak depresyon düzeylerinde anlamlı bir değişme olmadığı görülmüştür. Anahtar sözcükler: Servikojenik baş ağrısı, botulinum toksin tip A, anksiyete, depresyon Kli nik Psikofarmakoloji Bülteni 2011;21(3):232-6 ABSTRACT: Anxiety and depression levels in cervicogenic headache patients before and after botulinum toxin A treatment Background: The etiology of cervicogenic headaches includes cervical joint pathologies, upper cervical nerve radiculopathies, occipital neuralgias, and myofacial pain. There are contradictory results regarding the effect of Botulinum neurotoxin type A (BoNT-A) treatment on pain levels and frequencies. The prevalence of depression in patients with chronic headache is reported to be between % and generally is accepted to be more than 50%. Although there are several studies investigating the effect of BoNT-A on pain levels and frequencies in cervicogenic headaches, we were not able to find any articles in the literature that studied the effect of BoNT-A treatment on anxiety and depression in these patients. Purpose: To determine the effect of BoNT-A treatment on anxiety and depression levels in cervicogenic headache patients. Material and method: Eighteen patients with cervicogenic headache were included in this study. In each patient, a total of 150 units Dysport was injected (10 units to frontal muscles, 20 units to temporal muscles and 15 units each to semispinalis capitis, splenius capitis and trapezius muscles bilaterally). All of the patients were asked to complete the Visual Analog Scale (VAS), Beck Anxiety Inventory, and Beck Depression Inventory prior to treatment. Headache frequencies were also recorded. All patients were followed for a 6-week period and they completed the same scales in the end of the study. Results: The mean values of monthly pain frequency pre- and post-treatment were 19.72±5.71 and 7.60±4.19, respectively. And the mean pain scores at pre- and posttreatment were 79.70±10.20 and 45.60±17.25, respectively. Monthly pain frequency and pain score improved significantly (all p<0.001) after treatment. The mean Beck Anxiety score was 31.80±10.44 before treatment and it decreased to 13.48±8.38 after treatment. The decrease in the mean Beck Anxiety score after treatment was significant (p<0.001). While the mean Beck Depression score was 10.60±3.95 prior to the treatment, it decreased to 8.70±5.01 after treatment. The change in the mean Beck Depression score was not significant (p=0,118). There was a positive correlation between monthly pain frequency and Beck anxiety scores before treatment (r=0.398, p=0,049). Discussion: Significant improvements were observed after BoNT-A treatment in terms of monthly pain frequency and pain level. Furthermore, anxiety levels were also reduced, but depression levels were not changed significantly according to the Beck Anxiety and Depression Scale scores. Key words: Cervicogenic headache, botulinum toxin type A, anxiety, depression Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2011;21(3): Uzm. Dr., 2 Dr., 6 Prof. Dr., GATF Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye 3 Dr., 5 Doç. Dr., GATF Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye 4 Uzm. Dr. GATF Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye Yazışma Adresi / Address reprint requests to: Dr. Ömer Karadaş, GATF Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye Telefon / Phone: Elektronik posta adresi / address: Gönderme tarihi / Date of submission: 02 Ocak 2011 / January 02, 2011 Kabul tarihi / Date of acceptance: 15 Nisan 2011 / April 15, 2011 Bağıntı beyanı: Ö.K., B.Ö., S.Z., F.T., C.Ç., Z.O.: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. Declaration of interest: Ö.K., B.Ö., S.Z., F.T., C.Ç., Z.O.: The authors reported no conflict of interest related to this article. 232 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 21, Sayı: 3, 2011 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 21, N.: 3,

2 Ö. Karadaş, B. Öztürk, S. Zincir, F. Tok, C. Çelik, Z. Odabaşı GİRİŞ Servikojenik baş ağrısı (SBA) ilk olarak 1983 yılında Sjaastad ve ark. tarafından tanımlanmıştır (1). Daha sonra Fredriksen ve ark. daha detaylı bir tanım yapmışlardır (2). Bu kavram Uluslararası Baş Ağrısı Derneği tarafından 2004 yılında yayınlanan baş ağrısı sınıflamasında yerini almıştır (3). Prevalansı hakkında çok farklı çalışmalar mevcuttur. Genel popülasyonda prevalansı %0.4 ile %2.5 arasında görülürken, baş ağrısı ile başvuran hastalarda %15-20 arasında görüldüğü belirlenmiştir (4-8). Travma ve dejeneratif değişiklikler SBA görülme sıklığını artırmaktadır (9). Boyundaki anatomik yapılar ve yumuşak dokulardan kaynaklanan baş ağrıları SBA olarak adlandırılır. Trigeminoservikal çekirdeğin servikal spinal kordda yer alması ve trigeminal çekirdeğin inen kolu ile bağlantılı olması servikal bölgenin birçok baş ağrısında etkin olabileceğini düşündürmüştür (10-13). Etiyolojisinde servikal faset eklem patolojisi, servikal üst sinir köklerinin radikülopatisi, oksipital nevralji ve miyofasiyal ağrılar yatar. Ağrı ile birlikte bulantı, fotofobi, fonofobi, baş dönmesi ve aynı tarafta görme bozukluğu bulunabilir. Aynı zamanda kişilerin yaşam kalitesinin bozulmasına, üzüntü ve çaresizlik duygularının gelişmesine neden olabilir. Çoğu hastada da depresyon ya da anksiyete bozuklukları ile birlikte seyreder. Kronik ağrısı bulunan hastalarda depresyon görülme sıklıklarının % arasında değiştiği, genellikle %50 nin üstünde olduğu bildirilmektedir (14,15). SBA nın tedavisinde analjezikler, ergotamin, oksijen inhalasyonu, triptanlar, amitriptilin, botulinum nörotoksin tip A (BoNT-A), steril su, sinir blokajları, epidural blokaj, eklem aralığına steroid uygulamaları ve cerrahi prosedürler gibi birçok ajan ve tedavi şekli denenmiştir. SBA da, botulinum toksini uygulaması ile ilgili yapılan çalışmalarda ağrının sıklığı ve şiddetinin azalması ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmuştur (16,17). SBA lı hastalara botulinum toksini uygulaması sonrası ağrı sıklığında ve şiddetinde değişme olduğunu gösteren çalışmalar bulunmasına rağmen, BoNT-A uygulamasının hastalardaki anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisinin değerlendiren bir çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, SBA tanılı hastalarda BoNT-A uygulamasının ağrı şiddeti, ağrı sıklığı, anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkisini incelemek üzere amaçlanmıştır. YÖNTEM Çalışmaya Haziran 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında GATA Nöroloji polikliniğine baş ve boyun ağrısı şikayeti ile müracaat eden hastalardan, en az 6 aydır, ayda 15 gün veya daha fazla baş ağrısı olan ve 2004 Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflamasına göre SBA tanısı konulan, yaş arasındaki 22 hasta dahil edildi. Medikal tedaviye yanıt veren, daha önce terapötik nedenli BoNT-A uygulanan, cerrahi ve başka girişimsel tedavi almış olan, antipsikotik ilaç kullanan, koagulopatisi olan, hamileliği bulunan, nöromusküler fonksiyon hastalığı olan ve okuma yazma bilmeyen ya da anket formlarını dolduramayacağı düşünülen hastalar çalışma dışı bırakıldılar. Bu çalışma GATA Askeri Tıp Fakültesi nin etik kurulu tarafından onaylandı ve tüm katılımcılar çalışma hakkında bilgilendirilerek yazılı onayları alındı. Dışlama kriterlerine göre 4 hasta çalışma dışı bırakıldı ve çalışma 18 hasta ile tamamlandı. Uygulama Hastalara çalışma ve uygulanacak prosedürler hakkında ayrıntılı bilgi verildi ve yazılı aydınlatılmış onayları alındıktan sonra uygulamaya geçildi. Tedavi öncesinde hastalardan bilgilendirme formunu doldurmaları istendi, ayrıca ağrı sıklıkları ve şiddeti Vizüel Analog Skala (VAS) ile, anksiyete düzeyleri Beck anksiyete ölçeği (BAÖ) ile ve depresyon düzeyleri Beck depresyon ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi. Daha sonra her hastaya kas içine ve iki taraflı olmak üzere frontal kaslara 10; temporal kaslara 20; servikal bölgede semispinalis capitis, splenius capitis ve trapezius kaslarına 15 er ünitedysport (toplam 150 ünite) uygulandı (Tablo 1). Tedaviden 6 hafta sonra hastalar yeniden değerlendirildi ve VAS, BDÖ ve BAÖ ölçümleri tekrarlandı (Şekil 1). Aynı zamanda herhangi bir istenmeyen etki olup olmadığı sorgulandı. Değerlendirme araçları: 1) Sosyodemografik veri formu: Tarafımızdan hazırlanan ve sosyodemografik özellikleri sorgulayan bir formdur. 2) Beck anksiyete ölçeği: Anksiyete belirtilerinin düzeyini ve şiddetini ölçmek için kullanıldı. Bireyin yaşadığı anksiyete belirtilerinin sıklığını ölçmektedir. Yirmi bir maddeden oluşan, 0-3 arası puanlanan Likert tipi bir Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 21, Sayı: 3, 2011 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 21, N.: 3,

3 Servikojenik baş ağrılı hastalarda botulinum toksin tip A tedavisi ile anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi kendini değerlendirme ölçeğidir. Toplam puanın yüksekliği kişinin yaşadığı anksiyetenin yüksekliğini gösterir. Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup (18) ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ulusoy ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (19). Verilen cevaplara 0 ile 3 arasında değişen puanlar verilir. Puan aralığı 0-63 tür. Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin yaşadığı anksiyetenin şiddetini gösterir. 3) Beck depresyon ölçeği: Depresif semptomların düzeyini ve şiddetini ölçmek için kullanıldı. Ruh sağlığı taramalarında veya depresyonla ilgili araştırmalarda en sık kullanılan ölçeklerden biridir. Ölçeğin amacı depresyon tanısı koymak değil, depresyon belirtilerinin derecesini objektif olarak belirlemektir. Beck tarafından 1961 yılında geliştirilmiştir (20). Hasta tarafından doldurulan 15 i psikolojik, 6 sı somatik belirtileri içeren 21 maddesi vardır. Depresyona ait emosyonel, somatik, bilişsel ve motivasyonel belirtileri gösteren, Likert tipi ölçüm sağlayan kendini değerlendirme ölçeğidir. Her madde 0-3 arasında giderek artan puan alır ve toplam puan bunların toplanması ile elde edilir. Toplam puan 0-63 arasında değişir. Ölçeğin kesme puanı 17 olarak kabul edilmiştir. Ölçeğin Türkçe için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Hisli ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (21). Tab lo 1: Botulinum toksin tip A dozu ve uygulama yerleri Toplam Ünite Enjeksiyon Sayısı Frontal 20 2 Temporal 40 2 Semispinalis 30 2 Splenius Capitis 30 2 Trapezius 30 2 Toplam İstatistik statistik analizleri SPSS v16.0 ile yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için ortalama ± standart sapma olarak, nominal değişkenler ise olgu sayısı ve (%) olarak gösterildi. Tedavi öncesine göre tedavi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı değişimin meydana gelip gelmediği Wilcoxon İşaret testiyle araştırıldı. Korelasyon analizleri için Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Tüm istatistiksel analizlerde istatistiksel anlamlılık için p<0.05 kabul edildi. BULGULAR Çalışmaya katılan hastaların 6 sı erkek, 12 si kadın olup, yaş ortalaması 41.88±11.58 dir. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası 6. haftada kaydedilen ağrı şiddeti, ağrı sıklığı, Beck Anksiyete ve Beck Depresyon ölçeği puanları Grafik 1 de sunulmuştur. Hastaların tedaviden önceki bir ay içerisinde ağrı sıklığı ortalaması 19.72±5.71 iken, 6 hafta sonra yapılan değerlendirmede son bir ay içerisindeki ağrı sıklığı ortalaması 7.60±4.19 idi. VAS ile değerlendirilen ağrı düzeyleri tedavi öncesinde 79.70±10.20 iken, 6 hafta sonra 45,60±17.25 idi. Hastaların tedavi öncesi anksiyete ve depresyon puanları ortalaması sırasıyla 31.80±10.44 ve 10.60±3.95 iken, tedavi sonrası 6. haftada sırasıyla 13.48±8.38 ve 8.70±5.01 olarak bulundu. Hastaların ağrı şiddetinde, ağrı sıklıklarında ve anksiyete düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma saptanmıştır (p<0.001). Bununla birlikte Şekil 1: Çalışma tasarımı. BoNT-A: Botulinum toksin tip A Grafik 1: Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası ağrı şiddeti, ağrı sıklığı, anksiyete ve depresyon değerleri. *P<0,001 VAS: Vizüel Analog skala 234 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 21, Sayı: 3, 2011 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 21, N.: 3,

4 Ö. Karadaş, B. Öztürk, S. Zincir, F. Tok, C. Çelik, Z. Odabaşı depresyon düzeylerinde anlamlı değişiklik olmamıştır. Yapılan korelasyon analizinde tedavi sonrası ağrı şiddeti ile ağrı sıklığı arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0.458, p=0.024). Ayrıca Hastaların tedavi öncesi ağrı sıklığı ile tedavi öncesi Beck Anksiyete verileri arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0.398, p=0,049). Hastaların tamamı değerlendirildiğinde ciddi yan etki raporlanmamıştır. İki hastada enjeksiyon yer ağrısı, bir hastada baş dönmesi ve bir hastada da sırt ağrısı oluşmuştur. TARTIŞMA Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre SBA lı hastalarda BoNT-A uygulaması sonrası ağrı şiddeti, ağrı sıklığı ve anksiyete düzeylerinin azaldığı ancak depresyon düzeylerinde anlamlı bir değişme olmadığı saptanmıştır. Baş ağrısının anksiyete ve depresyondan önce mi olduğu, yoksa sonra mı ortaya çıktığı ya da komorbid bir durum mu olduğu açık değildir. Anksiyete ve depresyon bu tür baş ağrılarının sebebi değil sonucu olabileceği gibi depresyon, anksiyete ve bu tür baş ağrılarının ortak bir biyolojik temele sahip olabileceği düşünülmektedir. Psikolojik stresin, supraspinal desendan ağrı-inhibitör aktivitesinin azalması ve nosiseptif uyarımlara supraspinal aşırı duyarlılık gibi santral faktörler aracılığı ile sefalik kaslarda istemsiz kasılmalara neden olduğu düşünülmektedir (22). BoNT-A motor sinir uçlarında kalsiyum aracılı asetilkolin salınımını engelleyerek doza bağlı güçsüzlük veya iskelet kas felcine neden olan bir presinaptik nörotoksin olup, Clostridium botulinum tarafından üretilen güçlü bir biyolojik toksinin sekiz alt grubundan biridir (23). BoNT-A nın fare embriyolarının dorsal kök gangliyonundan elde edilen nöronal hücre kültürlerinde Substans P salınımı ve trigeminal gangliyondan elde edilen nöronal hücre kültürlerinde CGRP uyarılmış salınımının azaltılması ile ilişkili olduğu bulunmuştur (24). Farelerin pençelerine subkutan BoNT-A uygulaması, ağrı uyarıcı etkisi olan ve subkutan uygulanan formalin ile oluşturulan inflamatuar yanıtı periferik aksondan glutamat salınımını engelleyerek anlamlı oranda azalttığı gösterilmiştir (24). Ayrıca spinal kordda dorsal kök nöronlarında azalmış aktivite olduğu bildirilmiştir. Sonuçta nöropeptid salınımının inhibisyonu ile sağlanan nosiseptörlerdeki BoNT-A nın direkt inhibitör etkisinin, ağrı yolunun santral ve/veya periferal duyarlılaşmasından ve nörotransmisyondan sorumlu olduğu söylenebilir (24). Yaralanma ve uyaranlara yanıt olarak nöropeptid ve inflamatuar mediyatörlerin salınması periferik duyarlılaşmaya neden olur. Periferik duyarlılaşma ise trigeminal nukleus ve spinal korda doğru uyarı artışına neden olarak SSS de duyarlılaşmaya yol açar. BoNT-A nosiseptif uyarım veya periferik sinir hasarı sonrası ortaya çıkan nörotransmitterlerin salınımını baskılayarak periferik duyarlılaşmayı doğrudan sınırlarken, glutamat ve Substans P gibi nörotransmitterleri baskılayarak santral duyarlılaşmayı dolaylı olarak sınırlar (25). Anksiyetenin nörobiyolojisi alanındaki son gelişmeler, anksiyete ve anksiyeteli davranışlarda, glutamatın önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Stres ve anksiyete ile ilişkili bozukluklarda, aşırı yanıt veren ve aşırı uyarılabilen beyin devrelerinin bulunması, anksiyete bozukluklarında glutamatın rolünü ve glutamaterjik işlevi düzenleyen ilaçların etkilerinin araştırılmasını gündeme getirmiş; bu da anksiyete bozukluklarının anlaşılması ve tedavisi üzerinde önemli bir katkı sağlamıştır (26,27). Bu çalışmada BoNT-A uygulaması ile hastaların anksiyete semptomlarında anlamlı düzeydeazalma gözlemledik. Bu sonuç, BoNT-A nın nörotransmitter ve nöropeptidler üzerindeki inhibitör etkisi ile antienflamatuar ve analjezik etkinliğinin yanı sıra anksiyolitik etkinliğinin de olabileceğini desteklemektedir. Botulinum toksin uygulamasının psikiyatrik semptomlar üzerine etkinliği ile ilgili daha önceki çalışmalara baktığımızda, bunların daha çok estetik amaçlı uygulamalar olduğu, estetik kaygıların giderilmesinin anksiyete ve depresyon üzerinde olumlu etkisinin olduğu yönündedir (28). Bizim çalışmamız ve bu çalışmalar beraber değerlendirildiğinde ağrının azaltılması ve estetik kaygıların giderilmesi kişinin işlevselliğini arttırarak bu semptomlar üzerinde etkili olabilir. SBA da BoNT-A kullanımı çok az çalışmada bildirilmiştir. Hobson ve Gladish ise SBA lı tek bir olguda faydalı olduğunu bildirmişlerdir (29). Freund ve arkadaşları tarafından Servikal ilişkili kronik baş ağrılarında BoNT-A kullanılmış olup sonucunda hastaların ağrılarında anlamlı azalma tespit edilmiştir (30). Ancak bu çalışmaya alınan hastalar servikal vertebraların incinmesine sekonder gelişen kronik ağrılı hastalardır. Bu sebepten dolayı da bu hastalar SBA tanımı yerine Servikal ilişkili baş ağrısı tanımı ile bildirilmiştir. Kısıtlı sayıda bildirilen SBA lı hastalarda botulinum toksini uygulamalarında hastaların anlamlı derecede fayda gördüğü bildirilmiştir. Ancak bu çalışmalarda (29,30) BoNT-A tedavisinin anksiyete ve depresyon Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 21, Sayı: 3, 2011 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 21, N.: 3,

5 Servikojenik baş ağrılı hastalarda botulinum toksin tip A tedavisi ile anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi üzerine etkisi bildirilmemiştir. Bu çalışmada klinik olarak ciddi yan etki görülmemesi BoNT-A nın yüksek düzeyde güvenirliliğini göstermektedir. Bu çalışmanın sınırlamaları; hasta sayısının az olması, yaşam koşullarının sorgulanmamış olması ve kontrol gurubunun bulunmamasıydı. Hastaların yaşam koşullarındaki farklılıkların hastaların anksiyete ve depresyon skorlarını etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Bu çalışmadaki sonuçları doğrulamak için daha geniş plasebo kontrollü çalışmalar gerekmektedir. Kaynaklar: 1. Sjaastad O, Saunte C, Hovdahl H, Breivik H, Gronbaek E. Cervicogenic headache. An hypothesis. Cephalalgia 1983;3(4): Fredriksen TA, Hovdal H, Sjaastad O. Cervicogenic headache : clinical manifestation. Cephalalgia 1987;7(2): IHS, Headache Classification Committee of the International Headache Society. The international Classification of headache disorders:2nd edition. Cephalalgia 2004;24(suppl 1):S Sjaastad O, Fredriksen TA. Cervicogenic headache: criteria, classification and epidemiology. Clin Exp Rheumatol 2000;18(2 Suppl 19):S Nilsson N. The prevalence of cervicogenic headache in a random population sample of year olds. Spine 1995;20(17): IHS, Headache Classification Committee of the International Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias, and facial pain. Cephalalgia 1988;8(Suppl 7):S Leone M, D Amico D, Moschiano F, Farinotti M, Filippini G, Bussone G. Possible identification of cervicogenic headache among patients with migraine: an analysis of 374 headaches. Headache. 1995;35(8): Anthony M. Cervicogenic headache: prevalence and response to local steroid therapy. Clin Exp Rheumatol 2000;18(2 Suppl 19):S Bono G, Antonaci F, Ghirmai S, et al. Whiplash injuries: clinical picture and diagnostic work-up. Clin Exp Rheumatol 2000;18(2 Suppl 19):S Wight S, Osborne N, Breen AC. Incidence of ponticulus posterior of the atlas in migraine and cervicogenic headache. J Manipul Physiol Ther 1999;22(1): Hack G. Cervicogenic headache: new anatomical discovery provides the missing link. Chiroprac Rep 1998;12(3): Mitchell BS, Humphreys BK, O Sullivan E. Attachments of the ligamentum nuchae to cervical posterior spinal dura and the lateral part of the occipital bone.j Manipul Physiol Ther 1998;21(3): Alix ME, Bates DK. A proposed etiology of cervicogenic headache: the neurophysiologic basis and anatomic relationship between the dura mater and the rectus posterior capitis minor muscle. J Manipul Physiol Ther 1999;22(8): Krishnan KRR, France RD, Davidson J Depression as a psychological disorder in chronic pain. Chronic Pain, RD France, KRR Krishnan (Ed), Washington DC:American Psychiatric Press; p Kara H, Abay E. Kronik ağrıya psikiyatrik yaklaşım Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000;1(2): Freund BJ, Schwartz M. Treatment of chronic cervical-associated headache with botulinum toxin A: a pilot study. Headache 2000;40(3): Evers S. Baş ağrısında botulinum toksini kullanımının yeri. Turkiye Klinikler J Neur 2008;3(3): Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol 1988; 56(6): Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric properties. J Cogn Psychother 1998; 12: Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4(6): Hisli N. Beck Depresyon Envanteri nin Üniversite Öğrencileri İçin geçerliliği güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi 1989; 7(23): Fields HL, Basbaum AI. Central nervous system mechanisms of pain modulation. In: Wall PD, Melzack RD, eds. Textbook of pain, 3rd ed. Edinburgh: Churchill-Livingstone; 1994.p Brunton LL, Lazo JS, Parker KL. Goodman & Gilman s Tedavinin farmakolojik temeli. Süzer Ö, Akın D, Süzer AH, Dedeoğlu BD, Küçükhüseyin C. (Çevirenler) 1. Baskı, İstanbul: Nobel Matbaacılık, 2009, p Colhado OC, Boeing M, Ortega LB. Botulinum toxin in pain treatment.rev Bras Anestesiol. 2009;59(3): Aoki KR. Review of a proposed mechanism for the antinociceptive action of botulinum toxin type A. Neurotoxicology 2005;26(5): Phan KL, Fitzgerald DA, Cortese BM, Seraji-Bozgorzad N, Tancer ME, Moore GJ. Anterior cingulate neurochemistry in social anxiety disorder: 1H-MRS at 4 Tesla. Neuroreport 2005; 16(2): Fiş N, Berkem M. Nörotransmitter sistemlerinin gelişimi ve psikopatolojiye yansımaları. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni- Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009; 19(3): Singh GC, Hankins MC, Dulku A, Kelly MB. Psychosocial aspects of botox in aesthetic surgery. Aesthetic Plast Surg 2006;30(1): Hobson DE, Gladish DF. Botulinum toxin injection for cervicogenic headache. Headache 1997;37(4): Freund BJ, Schwartz M. Treatment of chronic cervical-associated headache with botulinum toxin A: a pilot study. Headache 2000;40(3): Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 21, Sayı: 3, 2011 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 21, N.: 3,

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:12-21 DOI: 10.5350/DAJPN2013260101 Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Kronik Tip Değerlendirmesi Özet Anahtar Kelimeler

Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Kronik Tip Değerlendirmesi Özet Anahtar Kelimeler Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Kronik Tip Değerlendirmesi Ömer Karadaş Erzincan Asker Hastanesi Nöroloji Servisi, Erzincan, Türkiye Özet Primer baş ağrılarından

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110624015920 Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Arkun Tatar 1, Serdar Tok

Detaylı

Alopesi Areata ve Aleksitimi

Alopesi Areata ve Aleksitimi Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):101-106 Alopesi Areata ve Aleksitimi Dr. Ayça CORDAN YAZICI 1, Dr. Ayşe BAŞTERZİ 2, Dr. Şenel TOT ACAR 3, Dr. Dilek ÜSTÜNSOY 4, Dr. Güliz İKİZOĞLU 5, Dr. Deniz DEMİRSEREN

Detaylı

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu

Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Olgu Sunumları / Case Reports DOI: 10.5455/bcp.20120419122647 Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni Benzeri Psikoz Olgusu Hülya Akar Özmen 1, Leman İnanç 2, Merih Altıntaş 2, Serhat Çıtak 3 ÖZET: Çok geç başlangıçlı

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

Alopesi Areata Hastalarında Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Düzeyleri: Bir Ön Çalışma

Alopesi Areata Hastalarında Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Düzeyleri: Bir Ön Çalışma DOI: 10.5455/NYS.20141024010909 Alopesi Areata Hastalarında Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Düzeyleri: Bir Ön Çalışma Gamze Erfan 1, Yakup Albayrak 2, M. Emin Yanık 1, Cüneyt Ünsal 2, Hayati Güneş

Detaylı

Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı

Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı Eryılmaz ve ark. Araştırma / Original article XX Kesmek veya kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı Gül ERYILMAZ, 1 Işıl GÖĞCEGÖZ GÜL, 1 Gökben HIZLI SAYAR, 1 Cemal Onur NOYAN,

Detaylı

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi 92 Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Ömer GEÇİCİ, 1 Murat KULOĞLU, 2 Murad ATMACA, 3 A. Ertan TEZCAN, 4 Hikmet

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* Müge Yukay YÜKSEL** Serap Bostancı EREN*** ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Dicle Tıp Dergisi, 2008 DERLEME Cilt: 35, Sayı: 4, (281-286) Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Yavuz Yücel Nöroloji Uzmanı Dr., Özel Güneydoğu Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü-D.BAKIR ÖZET Baş

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20140907115343 Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Mustafa Arı 1, Musa Şahpolat 1, M. Hanifi Kokaçya 1, Ü. Sertan Çöpoğlu 1 ÖZET: Amotivasyonel

Detaylı

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi

Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 2. ÇIKTI Üstbiliş Ölçeği-30 un Türkçe Uyarlaması, Geçerliği, Güvenirliği, Kaygı ve Obsesif-Kompülsif Belir lerle İlişkisi BASKIDA Dr. Ahmet TOSUN 1, Dr. Metehan IRAK

Detaylı

Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız?

Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız? Derleme Van Tıp Dergisi: 20(1): 40-47, 2013 Migren başağrısında ne yapmalıyız? Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız? Aysel Milanlıoğlu *, Temel Tombul ** Özet Migren; insanların hayat kalitesi ve iş gücünü

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4

Araştırma. Burcu ÇAKALOZ 1, Aynur PEKCANLAR AKAY 2, Ece BÖBER 3, Neslihan EMİNAĞAOĞLU 2, Türkan GÜNAY 4 149 Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden Veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Puberte Öncesi Erkek Olgularda Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi EVALUATION OF FAMILY

Detaylı

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KENDİ EVLERİNDE YAŞAYAN VE KORUMALI EVLERDE YAŞAYAN ŞİZOFRENİ HASTALARININ YAŞAM NİTELİKLERİNİN VE İŞLEVSEL İYİLEŞME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Funda KAVAK 1 Mine EKİNCİ 2 ÖZET Bu araştırma hastanede

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1

Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1 Sürekli Umut Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması 1 Adaptation of Dispositional Hope Scale into Turkish: Validity and reliability study Sinem Tarhan 2, Hasan Bacanlı 3 Özet

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı