EVSEL ATIKLARLA MALAH T YE L N N UZAKLA TIRILMASI. Mehmet BÜBER - Tunca TÜRKO LU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVSEL ATIKLARLA MALAH T YE L N N UZAKLA TIRILMASI. Mehmet BÜBER - Tunca TÜRKO LU"

Transkript

1 EVSEL ATIKLARLA MALAH T YE L N N UZAKLA TIRILMASI Mehmet BÜBER - Tunca TÜRKO LU ÖZEL EGE L SES 2009

2 ÇER K L STES PROJEN N AMACI... 2 G R... 2 YÖNTEM 3 Reaktif ve çözeltiler.. 3 Kullanılan aletler... 3 Uzakla tırma çalı maları Sorbentlerin hazırlanı ı... 4 SONUÇLAR VE TARTI MA.. 5 DE ERLEND RME.. 9 TE EKKÜR 10 KAYNAKLAR 11 1

3 PROJEN N AMACI Tekstil sanayinde boyaların uzakla tırılması önemli problemlerden biridir. Malahit Ye ili tekstilde renklendirme amacıyla kullanılan bir boyadır. Bu boya genellikle pamuk, ipek, ka ıt gibi materyallerin renklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bununla beraber bu boyanın vücuda alınımı zehir etkisi göstermektedir. Yeryüzünün Malahit Ye ili ile kirlenmesi ise gökyüzünün kırmızı bir görünüme girmesine neden olmaktadır. Bu yüzden bu boyar maddenin sulu çözeltilerden uzakla tırılması gerekmektedir. Son zamanlarda sanayide bu tür boyaları uzakla tırıcı olarak çe itli sorbentler kullanılmaktadır. Fakat bu sorbentlerin ço u pahalı ve elde edilebilirli i zordur. Bu projenin amacı, bir tekstil fabrikasından alınan atık su örne i içerisindeki Malahit Ye ili ni çe itli evsel atıklarla uzakla tırmak, sorbent olarak kullanılan bu atıkların Malahit Ye ili ni uzakla tırma yüzdelerini kar ıla tırarak, Malahit Ye ili nin uzakla tırılması için en iyi sorbenti belirlemek ve elde edilen sonuçları literatürlerde verilen çe itli yapay ve do al sorbentlerin Malahit Ye ili ni uzakla tırma yüzdeleri ile kar ıla tırmaktır. G R Malahit Ye ili ( ekil 1) özellikle tekstilde renklendirici amacıyla çok kullanılan bir boyar maddedir. Bu boya ipek, ka ıt, yün, pamuk gibi materyallerin renklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca bu boya tedavi edici madde olarak (mantar öldürücü) ve antiseptik olarak da kullanılmaktadır. Bununla beraber bu boyanın a ız yoluyla kullanımı zehir etkisi göstermektedir. Çe itli yollarla vücuda alındı ı zaman karaci er, böbrek, ba ırsak ve yumurtalıklarda zararlı etkilere yol açmaktadır. Yeryüzünün Malahit Ye ili ile kirlenmesi ise gökyüzünün kırmızı bir görünüme girmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu madde hem insanlar için hem de çevre için zehir etkisine sahip olan bir maddedir. Bu boyar maddenin uzakla tırılması için koagülasyon, elektrokoagülasyon, iyon de i tirme, gibi çe itli yöntemler kullanılmaktadır (Culp ve ark., 1996). Uzakla tırıcı sorbent olarak aktif karbon (Rao, 1995), kitin (Mckay ve ark.,, 1983), silikajel (Mckay, 1984), yüksek yüzey alanına sahip kil (Bulut ve ark., 2008) gibi çe itli sorbentler kullanılmaktadır. Uzakla tırma i leminde kullanılacak olan sorbentlerin ise ekonomik olması, kolay elde edilebilir olması, uzakla tırma miktarlarının yüksek olması gerekmektedir. Bu projede ise bir tekstil fabrikasından alınan atık su örne i içerisindeki Malahit Ye ili ni uzakla tırmak için sorbent olarak çe itli evsel atıklar kullanılmı tır. Her birinin Malahit Ye ili ni uzakla tırabilmesi için gerekli olan optimum ko ullar belirlenmi ve her birinin 2

4 uzakla tırdı ı miktar hesaplanarak sonuçlar birbiri ile kar ıla tırılmı tır. Ucuz, kolay edilebilir, do al olan bu sorbentlerin Malahit Ye ili ni yüksek oranlarda uzakla tırdıkları belirlenmi tir. ekil 1. Malahit Ye ili nin okzalatlı tuz yapısı YÖNTEM Reaktif ve çözeltiler Malahit Ye ili nin okzalatlı tuzu (C 52 H 56 N 4 O 12 ) Fluka firmasından temin edilmi tir. Kalibrasyon grafi i olu turmak için ba langıçta 500 ppm lik Malahit Ye ili stok çözelti hazırlanmı tır. Daha sonra kalibrasyon çözeltileri bu stok çözeltiden saf su ile seyreltilerek hazırlanmı tır. Çalı mada kullanılan atık su örne i bir tekstil fabrikasından alınmı tır. Kullanılan aletler UV-görünür spektrofotometresi: Absorbans ölçümleri Shimadzu marka UV-1601 model UV-görünür spektrofotometresi ile 3,0 cm lik cam hücreler kullanılarak yapılmı tır. Karı tırıcı: Karı tırma i lemleri Memmbert marka karı tırıcıda 150 rpm hızla gerçekle tirilmi tir. Shimadzu marka UV-görünür spektrofotometresi Memmbert marka karı tırıcı 3

5 Uzakla tırma çalı maları Uzakla tırma çalı malarında 10 ml atık su kullanılmı tır. Optimum ko ullar olarak karı tırma süresi, sorbent miktarı ve sıcaklık çalı ılmı tır. optimum karı tırma süresi için; dakikalarda, optimum sıcaklık için; C lerde optimum sorbent miktarı için; 0,1-0,25-0,5-0,75-1 gr sorbentlerle çalı ılmı tır. Her bir parametre için uzakla tırma miktarları ve uzakla tırma yüzdeleri hesaplanmı tır Uzakla tırma i leminden sonra çözeltide kalan Malahit Ye ili, UV-görünür spektrofotometre ile max :618 nm de okunmu ve sorbentin tuttu u Malahit Ye ili miktarı a a ıda verilen formül ile belirlenmi tir. q e C o C e : Uzakla tırılan miktar : Malahit Ye ili nin ilk deri imi : Malahit Ye ili nin denge deri imi V: Çözelti hacmi m: sorbent miktarı Sorbentlerin Hazırlanı ı Badem Kabu u: Badem kabu u önce saf su ile iyice yıkandı. Daha sonra 24 saat C de kurutuldu ve ö ütülerek kullanıldı. Muz kabu u: Muz kabu unu yüzeyindeki partiküllerden ve suda çözünebilen materyallerden arındırmak için önce saf su ile iyice yıkandı. Daha sonra küçük parçalara ayrıldı, 48 saat 70 0 C de kurutuldu. Kuruyan parçalar ö ütülerek kullanıldı. Mısır Püskülü: Mısır püskülü önce saf su ile iyice yıkandı. Daha sonra 24 saat C de kurutuldu ve ö ütülerek kullanıldı. Fıstık kabu u: Fıstık kabukları saf su ile iyice yıkandı ve 24 saat C de kurutuldu ve ö ütülerek kullanıldı. Tala tozu: Tala tozu marketten satın alındı ve elekten geçirildi Daha sonra saf su ile iyice yıkandı ve C de etüvde kurutuldu ve bunun 5 gramı 2 saat 1 molar 50 ml NaOH çözeltisi ile karı tırıldı. Daha sonra sorbentten NaOH uzakla tırıldı ve saf su ile iyice yıkandı. Elde edilen son ürün 8 saat C de kurutularak kullanıldı. Bu day kepe i: Bu day kepe i marketten satın alındı ve direkt kullanıldı. 4

6 So an Kabu u: So an kabu u önce saf su ile iyice yıkandı. Daha sonra 24 saat C de kurutuldu ve ö ütülerek kullanıldı. Patates kabu u: Patates kabukları saf su ile iyice yıkandı ve 2-3 saat saf su içerisinde bekletildi. Daha sonra 2 saat C de etüvde kurutuldu. Kuruyan bu parçalar 2 saat C de kül fırınında iyice yakılarak toz haline getirilerek kullanıldı. Ceviz kabu u: Ceviz kabukları iyice saf su ile yıkandı ve daha sonra C de 15 saat kurutuldu ve ö ütülerek kullanıldı. Pirina: Pirina bir zeytinya ı fabrikasından hazır olarak alındı ve 24 saat C de kurtularak kullanıldı. SONUÇLAR VE TARTI MA Malahit Ye ili için elde edilen kalibrasyon grafi i ekil 2 de verilmi tir. Kalibrasyon grafi i stok çözeltiden belli deri imlerde hazırlanan çözeltilerin spektrofotometrede 618 nm de okunan absorbans de erlerine göre elde edilmi tir. Çalı ma direk tekstil fabrikasından alınan atık su örne i ile gerçekle tirilmi tir. Bu yüzden önce atık su örne inin UV-görünür spektrumu alınarak ( ekil 3) içerisindeki Malahit Ye ili miktarının 6 mg/l oldu u gözlenmi tir y = x R 2 = Absorbans Malahit Ye ili (mg/l) ekil 2. Malahit Ye ili için elde edilen kalibrasyon grafi i 5

7 ekil 3. Tekstil atık suyunun UV-görünür spektrumu, max : 618 nm Çalı mada optimum parametreleri belirlemek için her bir çalı mada atık su örne inden 10 ml alınarak çalı ılmı ve her parametrede uzakla tırma yüzdeleri hesaplanarak en yüksek sonucun elde edildi i parametre optimum olarak kabul edilmi tir. Tablo 1 de her bir sorbent için elde edilen optimum karı tırma süresi, sorbent miktarı, sıcaklık de erleri ve bu optimum de erlerde uzakla tırılan Malahit Ye ili miktarları ve uzakla tırma yüzdeleri verilmi tir. Çalı ılan sorbentlerin uzakla tırma yüzdelerine bakıldı ında ( ekil 4) % arasında bir uzakla tırma veriminin elde edildi i, badem kabu unun Malahit Ye ili nin sulu çözeltilerden uzakla tırılmasında en iyi sorbent oldu u gözlenmi tir. ekil 5 de Malahit Ye ili nin badem kabu u ile uzakla tırılmasında sıcaklık etkisi ekil 6 da karı tırma süresi etkisi ve ekil 7 de sorbent miktarının etkisi verilmi tir. 6

8 Tablo 1. Malahit Ye ili nin çe itli sorbentler ile uzakla tırılmasında elde edilen optimum ko ullar ve bu ko ullarda uzakla tırılan miktarlar ve uzakla tırma yüzdeleri Sorbentler Karı tırma Süresi(dak.) Sıcaklık ( 0 C) Sorbent Miktarı (g) Uzakla tırılan Malahit Ye ili Miktarı (mg g -1 ) Uzakla tırma Yüzdesi (%) Badem kabu u , ±1 Muz kabu u , ±1 Mısır püskülü , ±2 Fıstık kabu u ,5 91,2 76±2 Tala tozu ,5 87,6 73±2 Bu day kepe i , ±3 So an kabu u , ±3 Patates kabu u ,5 74,4 62±3 Ceviz kabu u ,5 68,4 57±2 Pirina , ±2 ekil 4. Malahit Ye ili nin uzakla tırılması için çe itli sorbentlerle optimum ko ullarda elde edilen uzakla tırma yüzdeleri 7

9 ekil 5. Malahit Ye ili nin badem kabu u ile uzakla tırılmasında optimum karı tırma süresi ve optimum sorbent miktarında sıcaklık etkisi ekil 6. Malahit Ye ili nin badem kabu u ile uzakla tırılmasında optimum sıcaklık ve optimum sorbent miktarında karı tırma süresinin etkisi 8

10 ekil 7. Malahit Ye ili nin badem kabu u ile uzakla tırılmasında optimum sıcaklık ve optimum karı tırma süresinde sorbent miktarının etkisi DE ERLEND RME Malahit Ye ili tekstilde renklendirici amacıyla çok kullanılan bir boyar maddedir. Bu boyanın a ız yoluyla kullanımı zehir etkisi göstermektedir. Dolayısıyla bu madde hem insanlar için hem de çevre için zararlı etkilere sahip olan bir maddedir. Bu boyar maddenin uzakla tırılması için çe itli sorbentler kullanılmaktadır. Ancak bizim çalı mamızda kullandı ımız sorbentler hem ekonomik hem de kolay edilebilir sorbentlerdir ve uzakla tırma miktarları literatürlerde verilen sorbentlerin uzakla tırma miktarları ile kar ıla tırıldı ında (Tablo 2); bizim uzakla tırma miktarlarımızın da yüksek oldu u görülmektedir. Bunların içerisinde badem kabu unun en yüksek verimle Malahit Ye ili ni uzakla tırdı ı gözlenmi tir. Bu da badem kabu unun yapısında bol miktardaki hidroksil grupları (Estevinho ve ark., 2008) ile Malahit Ye ili nin elektrostatik etkile iminden kaynaklanmaktadır. Böylece normalde atık olan bu sorbent Malahit Ye ili gibi zararlı etkileri olan bir maddenin uzakla tırılmasında kullanılarak hem atık de erlendirilmi olacak hem de Malahit Ye ili nin zararlı etkileri azalmı olacaktır. 9

11 Tablo 2. Malahit Ye ili için literatürlerde verilen çe itli sorbentlerin uzakla tırma miktarlarının bizim sonuçlarımızla kar ıla tırılması Sorbent Uzakla tırılan Malahit Ye ili (mg g -1 ) Sorbent Uzakla tırılan Malahit Ye ili (mg g -1 ) Bentonit (Bulut ve ark., 2008) 178,6 Badem kabu u 216 Aktif karbon (Kumar, 2006) 509 Muz kabu u 206 Zeolit (Wang ve ark., 2007) 46,35 Mısır püskülü 192 Siklodekstrin içeren sorbent (Crini ve ark., 2007) 91,90 Fıstık kabu u 91,2 Aktive edilmi curuf (Gupta ve ark., 1997) 74,2 Tala tozu 87,6 Aktive edilmi mangal kömürü (Iqbal ve ark., 2007) 0,180 Bu day kepe i 84 Pithophora sp. (Kumar ve ark., 2005) 117,65 So an kabu u 78 Humik asit (Janos, 2003) 19,2 Patates kabu u 74,4 Alg (Bekçi ve ark., 2009) 25,67 Ceviz kabu u 68,4 Arundo donax kökleriyle hazırlanan karbon (Zhang ve ark., 2008) Tavuk tüyü (Mittal, 2006) 26,1 eker kamı ı tozu (Khattri ve ark., 1999) 4,88 Limon kabu u (Kumar, 2007) 51,73 Portakal kabu u (Kumar ve ark., 2007) 483,63 9,35 Pirina 60 TE EKKÜR Çalı malarımız sırasında bize danı manlık yapan Ara Gör. Zehra Molu ya, gereksinim duydu umuz cihaz ve malzemelerinin kullanımına izin veren Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü ne te ekkür ederiz. 10

12 KAYNAKLAR Bekçi, Z., Seki, Y., Cavas, L., (2009), Removal of malachite green by using an invasive marine alga Caulerpa racemosa var.cylindracea, J.Hazard. Mater. 161, sayfa Bulut, E., Özacar, M., engil, A., (2008), Adsorption of malachite green onto bentonite: Equilibrium and kinetic studies and process design, Microporous and Mesoporous Materials, 115, sayfa Crini, G., Peindy, H.N., Gimbert, F., Robert, C., (2007), Removal of C.I. basic green 4 (Malachite Green) from aqueous solutions by adsorption using cyclodextrin-based adsorbent: kinetic and equilibrium studies, Separ.Purif.Technol. 53, sayfa Culp, S.J., Beland, F.A., (1996), Malachite green: a toxicological review, J.Am.Coll.Toxicol. 15, sayfa Estevinho, B.N., Ribeiro, E., Alves, A., Santos, L., (2008), A preliminary feasibility study for pentachlorophenol column sorption by almond shell residues, Chem. Eng. Journal 136, sayfa Gupta, V.K., Srivastava, S.K., Mohan, D., (1997), Equilibrium uptake, sorption dynamics, prpcess optimization, and column operations for the removal and recovery of malachite green from wastewater using activated carbon and activated slag, Ind. Eng. Chem. Res. 36(6), sayfa Iqbal, M.J., Ashiq, M.N., (2007), Adsorption of dyes from aqueous soloutions on activated charcoal, J.Hazard.Mater. 139, sayfa Janos, P., (2003), Sorption of basic dyes onto iron humate, Environ. Sci. Technol. 37, sayfa Khattri, S.D., Singh, M.K., (1999), Colour removal from dye wastewater using sugar cane dust as an adsorbent, Adsorp.Sci. Technol. 17, sayfa Kumar, K.V., Sivanesan, S., Ramamurthi, V., (2005), Adsorption of malachite green onto Pithophora sp., a fresh water algae: Equilibrium and kinetic modeling, Process Biochem. 40, sayfa Kumar, K.V., (2006), Comparative analysis of linear and non-linear method of estimating the sorption isotherm parameters for malachite green onto activated carbon, J.Hazard.Mater. 136, sayfa Kumar, K.V., (2007), Optimum sorption isotherm by linear and non-linear methods for malachite green onto lemon peel, Dyes Pigments 74, sayfa Kumar, V.K., Porkodi, K., (2007), Batch adsorber design for different solution volume/adsorbent mass rations using the experimental equilibrium data with fixed solution volume/adsorbent mass ratio of malachite green onto orange peel, Dyes Pigments 74, sayfa

13 Mckay, G., (1984), Analytical solution using a pore diffusion model for a pseudo irreversible isotherm fort he adsorption of basic on silica, AlChE J. 30, sayfa Mckay, G., Blair, H.S., Gardner, J.R., (1983), Rate studies fort he adsorption of dyestuffs on chitin, J.Colloid Interface Sci. 95, sayfa Mittal, A., (2006), Adsorption kinetics of removal of a toxic dye, malachite green, from wastewater by using hen feathers, J.Hazard. Mater. 133, sayfa Rao, K.V.K., (1995), Inhibiton of DNA synthesis in primary rat hepatocyte cultures by malachite green: a new liver tumor promoter, Toxicol Lett. 81, sayfa Wang, S., Ariyanto, E., (2007), Competitive adsorption of malachite green and Pb ions on natural zeolite, J.Colloid Interface Sci. 314, sayfa Zhang, J., Li, Y., Zhang C., Jing, Y., (2008), Adsorption of malachite green from aqueous solution onto carbon prepared from Arundo donax root, J. Hazard. Mater. 150, sayfa

14 13

ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N

ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ZM R 2009 Ç NDEK LER Projenin Amacı.. 2 Giri.. 2 Arsenik bile iklerinin sa lık üzerine etkisi. 3 çme suyunda

Detaylı

ÇEL K, S.Ö. *, S VR N. **

ÇEL K, S.Ö. *, S VR N. ** TEHL KEL ATIK BERTARAFI Ç N Y B R ALTERNAT F OLARAK STABILIZASYON/SOL D F KASYON TEKNOLOJ S ÇEL K, S.Ö. *, S VR N. ** * Trakya Üniversitesi Çorlu Müh. Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü Çorlu/TEK RDA,

Detaylı

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ *

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * Investigation of the Use of Waste Sludges Generated from Various İndustries As an Adsorbent

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Özgür ÇA ATAY Danı man Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU YÜKSEK L SANS TEZ BAHÇE B TK LER ANAB L MDALI ISPARTA 2006 OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO

Detaylı

ATIK MOTOR YA INDAN ELDE ED LEN D ZEL BENZER YAKITIN MOTOR PERFORMANS VE EKSOZ EM SYONU ÜZER NDEK ETK LER N N NCELENMES

ATIK MOTOR YA INDAN ELDE ED LEN D ZEL BENZER YAKITIN MOTOR PERFORMANS VE EKSOZ EM SYONU ÜZER NDEK ETK LER N N NCELENMES ATIK MOTOR YA INDAN ELDE ED LEN D ZEL BENZER YAKITIN MOTOR PERFORMANS VE EKSOZ EM SYONU ÜZER NDEK ETK LER N N NCELENMES Orhan ARPA 1, Recep YUMRUTA 2 ve Önder KA KA 2 1 Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI

TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI Mehmet KALENDER, Cevdet AKOSMAN Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 3119 ELAZIĞ e-posta: mkalender@firat.edu.tr,

Detaylı

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALRNATIVE CHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING

Detaylı

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1

Detaylı

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Banu Esra AKSOY, Mine AYDIN, Salih Zeki YILDIZ* Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, SAKARYA szy@sakarya.edu.tr

Detaylı

DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ

DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ M. Ali Mazmancı, Ali Ünyayar, Emrah A. Erkurt Mersin Üniversitesi

Detaylı

C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY e-mail: kayagokcek@yahoo.

C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ HSAN AKYURT. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY e-mail: kayagokcek@yahoo. Gammarus kischineffensis SCHELLENBERG 1937 LAVE ED LM T CAR YEMLER N KARABALIK (Clarias gariepinus, BURCHELL 1822) LARVALARI VE FRYLARININ BÜYÜME PERFORMANSLARI ÜZER NE ETK S C.KAYA GÖKÇEK ERDAL YILMAZ

Detaylı

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N VII.Ulusal Temiz Enerji Sempozyomu,UTES 2008 17-19 Aralık VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE

Detaylı

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER MEVS MSEL FAKTÖRLER K FAKTÖRÜ YÖNSEL DA ILIM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES

Detaylı

Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110

Bu tez çal mas Devlet Planlama Te kilat taraf ndan desteklenmi tir. Proje No: 2005K120110 OZON ve B YOF LTRASYONLA DO AL ORGAN K MADDE G DER M ve DEZENFEKS YON YAN ÜRÜNLER OLU UM POTANS YELLER N N BEL RLENMES Mutlu U ur AKÇAY Yüksek Lisans Tezi Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Kas m 2008 Bu

Detaylı

S LTLERDE SIVILA MANIN DENEYSEL NCELENMES

S LTLERDE SIVILA MANIN DENEYSEL NCELENMES S LTLERDE SIVILA MANIN DENEYSEL NCELENMES Nazile URAL Akın ÖNALP Ertan BOL Ar. Grv. Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi stanbul Kültür Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Sakarya/Türkiye Istanbul/Türkiye

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu

İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu İçme Sularının Ozonla Dezenfeksiyonu Atiye ATGÜDEN a, Feridun DEMİR b a Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa, 63000 atiyeatguden@gmail.com b Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

Fe-Cr SİYAH SERAMİK PİGMENT ÜRETİMİNDE FERROKROM KULLANIMI

Fe-Cr SİYAH SERAMİK PİGMENT ÜRETİMİNDE FERROKROM KULLANIMI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:2, 2010 Journal o Engineering and Architecture Faculty o Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:2, 2010

Detaylı

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ Proje No: 106K249 BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ EKMEL ERTAN EK M 2007 STANBUL ÖNSÖZ Bu proje daha kapsamlı bir sanatsal ara tırma ve üretim sürecinin bir parçası olarak ba ladı ve tamamlandı.

Detaylı