ENDÜSTRİYEL ATlKSULARIN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER İLE ARITILMASI VE KİNETiGi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL ATlKSULARIN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER İLE ARITILMASI VE KİNETiGi"

Transkript

1 U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cil l.say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Kinetiği H. Gezer, R. İleri ENDÜSTRİYEL ATlKSULARIN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER İLE ARITILMASI VE KİNETiGi Handan GEZER, Recep İLERi :et Bu çalşmada, endüstriyel atksulann ardşk sikli reaktörler ile artlmas, tasarm, ekanizmas, performans ve kinetiği araştrilmştr. ekstil endüstrisi atksuyunun çkş BOI5 onsantrasyonu kinetiği den eysel ve teorik olarak arşlaştnlmştr. Teorik model ile deneysel sonuçlar yaslandğnda yakn olduğu gözlemlenmiştir. Yurt çi ve yurt dşn da kullanlan baz endüstriyel tksulann ardşk kesikli reaktörler ile arttimas knekleri ele alnmş ve verimlilikleri iğerlendirilmiştir. üahtar Kelimeler Endüstriyel atksu, ardşk esikli reaktör, artma, performans, kinetik, model,!bstract In this study, treatment design, nechaoism, Jerformance of industrial wastewaters by sequencing.atch reactors and kinetics have been researched. \inetics of effluen t BOI5 concentration of textile dustrial wastewater by sequencing batch reactor as been compared experimentaly and theoriticaly. t has beeo closely observed when comparing theory ith experimental results. So me exam ples have been )tained and their performance evaluated for dustrial wastewater treatment by sequencing batch (actor in domestic and foreign industries. Y Words lndustrial wastewater, sequenth batch :actor, treatment, performance, kinetics, model. Gezer, Çarnsan A.Ş. Hendek, Sakarya. eri, SAÜ. MühendisJik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, <4pazan. I. GIRIŞ Endüstriyel sektörler bir çok ülkenin kalknmasnda önemli bir yere sahiptir. Son yllarda endüstrilerdeki teknolojik gelişmeler, faydalarnn yannda, yeni ve önemli çevre problemlerinin oluşumuna da neden olmuştur. Bu sektörlerdeki farkllklarla birlikte atksu karakterizasyonu, miktar da değişmekedir. Bu nedenle, antm zor olabilen atksular meydana gelnektedir. Türkive de önenli bir ver tutan tekstil endüstrisi atksu karakteri: boyann kimyasal yapsna fabrikann proses tipine ve atk su içerisindeki bayarmadde konsantrasyonuna bağl olarak saatlik ve hatta günlük olarak değişebilmektedir. Dolaysyla bu atksulann artm alternatifleri de atk suyunun karakterine bağldr. Yerleşim merkezlerine yakn, özellilde büyük şehirlerdeki tekstil ve diğer endüstri kuruluşlarnn çoğunun atksular, evsel atksular ile karşmakta ve daha sonra alc artarnlara verilmektedir. Çevreye bu şekilde atksulann kontrolsüz ve artma sisteminden geçmeyip deşarj edilmesi, bu atksularta birlikte gelen çok fazla miktarda kirletici, özellikle su hareketlerinin çok yavaş olduğu koy ve körfez gibi bölgelerde çeşitli çevre problemlerine neden olmaktadr. Bunlardan en önemlileri güneş şğnn su ortanna nüfuz etmesini engellemesi, alc su ortamlannn kalitesini düşürmesi ve artm proseslerinde organizmalarn besin zincirini, sucul yaşam ve estetik görünümü olumsuz yönde etkilenesi olarak sralanabilir. Bu nedenle bu tip atksular çevreye verildiğinde yüzey sularnda, sğ akiferlerde, yer alt sulannda ve sedimentlerde kirliliğe neden olurlar. Gerek üretim, gerekse kullanm srasnda arta kalan endüstriyel atksulann çevresel açdan ne kadar önemli olduğu ortaya çkmaktadr. Son yllarda endüstriyel atksularn biyolojik artma uygulamalarnda Ardşk Kesikli Reaktörlerin (AKR, SBR) kullanlmas yaygnlk kazanmştr. Endüstriyel atksular için de başarl bir şekilde uygulanan bu sistemle ilgili bilgiler incelenmiştir. 75

2 8.Cilt,.Say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Kioetiği Ardşk Kesikli Reaktör (AKR) sistemi, aktif çamurlu biyolojik artma yöntemlerinden biri olup; çözülmüş madde, askda kat madde ve nutrient gideriminde kullarulabilmektedir. Yağ, şeker, karbonhidrat ve proteinlerin gideriminde %99 etkinliğe sahip olabilmektedir [I]. AKR prosesi, birbirini takip eden 5 fazdan oluşmaktadr. Bunlar sras ile; doldurma, reaksiyon, çökelme, boşaltma ve bekleme fazlarndan oluşmakta ve Şekil de gösterilmektedir. Doldurma Re.k.t iyon t,c.. :.".: : :.:J :: :: )...:.... #, Dofaltma ,.,...,. Dilmmt. ;,. _ Şekil. Tipik bir ardşk kesikli reaktör mekanizmas akş diyagram (2] Ardşk kesikli reaktörler, evsel ve endüstriyel atlcsularn artmnda kolaylkla kullanlabilir. Yüksek miktarda karbon oksidasyonu, nitrifkasyon, denitrifikasyon ve fosfor giderimi sağlanr. Bu giderime ait değerler Tablo de verilmiştir. Tablo. Ardşk kesikli reaktörlerin performans değerleri [3] Parametreler Değerler (%) BOl Giderimi 8598 TSS Giderimi 8598 rnlln Oksidasyon 9095 Toplam Nitrojen Giderimi 8590 Toplam Fosfor < mg/i Özellikle endüstriyel atksulara ardşk kesikli reaktör prosesinin uygulanmasnn en büyük avantaj, işletme ve tasarm esnekliğinin yannda, atksu karakterlerinin değişken olmas durumunda da ardşk kesikli reaktörlerin işletme şartlarnda değişiklikler yaplarak sistemin kontrol edilnesidir.. Ardşk Kesikli Reaktörlerin Tasann Esaslan Ardşk Kesikli Reaktörlerin (AKR) tasarmnda herkes tarafndan kabul edilmiş standartlar yoktur. Aksine tarasm parametrelerinde ve uygulanan işletme koşullarnda çok büyük ölçüde farkllklar görülmektedir. Ardşk kesikli reaktörlerin tasarm esaslar aşağdaki gibidir: Uygulanacak artma stratejisine göre F /M (Besi/Mikroorganizma) oran seçilir. F değeri, BOİ veya KOi yükü olarak hesaplanr. Boşahm süresinin sonundaki bir Askda Kat Madde (AKM) konsantrasyonu seçilir. Çevrim süresi boyunca AKM konsantrasyonu değiştiğinden F /M orannda da çevrim süresince azalma o ur. AKR tanklarnn says belirlenir. Reaktördeki mikroorganizma konsantrasyonuna uygun reali:ör hacmi hesaplanr. En az iki tank seçilmesi önerilir. Çevrim says ve çevrim süresine karar verilir. Bir çevrim için toplam süre çevrimde yer alan fazlarn sürelerinin toplamdr. Doldurna süresi, tank says ve atksu akmna göre belirlenirken çökelme süresi, bu süreden bağmsz ve çökelme için gerekli minumum süre belirlenmeli ve buna uygun olarak bir çökelme süresi seçilmelidir. Boşahm süresi, doldurma ve çökelme fazlarnda olduğu gibi fiziksel şartlara bağl olarak dizayn edilir. Reaksiyon süresi ise, atksu kararkteri ne göre belirlenir. Herbir tankta, bir çevrimde boşaltlacak sv hacmi hesaplanr. Tank hacmi hesaplanr. Bu hacme uygun bir tank derinliği seçilir. Havalandrma ekipmanlan boyutlandnlr. Tasarlanan boşalttn süresini sağlayacak uygun boşaltn sistemi seçilir ve boyutlandrlr. II. MA TERY AL VE METOT. Ardşk Kesikli Reaktör Kinetiği Doldurma faz sonunda kalan substrat (besin) konsantrasyonu, hacim ve doldurma süresince uzaklaştrlan substratn kinetik ifadesinin değişken bir fonksiyonudur [4]. Bu fonksiyonu formüle etmek için, doldurma sürecindeki kütle değişiminin eşitliği yazlrsa; Giren Çkan + Üretilen = Biriken d Q S0 o+ r:gv = (vs) d t () Atksu karakteri ile birlikte bölgenin ve sektörün deşarj standartna göre artma ihtiyac tespit edilir. ds +QS+kS=QS dt V V 0 (2) Öncelikle atksuyun ön antma gerek olup olmadğna karar verilir. 76

3 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8.Cilt, l.say (Mart 2004) Endüstriyel Atksulann Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Kinetiği Diferansiyel denklem çözüldüğü zaman, doldurma sürecinin sonundaki substrat konsantrasyonu (St) ; (3) denklemi elde edilmiştir. Reaksiyon sürecinin sonundaki substrat konsantrasyonu (Se) aşağdaki denklem ile ifade edilmiştir. Atksu artma tesisi Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOİ) (mg/l) çkş değerleri Şekil 2 de gösterilmiştir. Üç adet ardşk kesikli reaktör çkş suyu KOİ değerleri mgil arasnda değişmektedir. Şekil 2de verilen değerler, ayn tarihte ölçülmüş üç adet havuzun ortalama KOİ değerleridir. Tüm ölçürolerin ortalama KOİ değeri 223 mg/i olarak hesaplanmştr. Atksu artma tesisi ph çkş değerleri Şekil 3 de gösterilniştir. Üç adet ardşk kesikli reaktör çkş suyu ph değerleri arasnda değişmektedir. Şekil 3 de verilen değerler, ayn tarihte ölçülmüş üç adet havuzun ortalana ph değerleridir. (4) Burada, Q,,Doldurma sürecindeki akş debisi. S/>Doldurma sürecinin sonundakisubstrat konsantrasyonu S,reaksiyon sürecinin sonundaki substrat konsantrasyonu Vb, Kesikli reaktörün boşken (toplam) hacmi. Vab, Kesikli reaktörün doldurma süreci başlamadan önceki aktif hacmi. t,., Reaksiyon süresi. ll.2 Ardşk Kesikli Reaktör Kinetik Teorisi ve Deneysel Kyaslamas Sakarya ili, Akyaz ilçesinde imalat bulunan Aydn Örme tekstil endüstrisi atksu artna tesisi çkş değerleri Tablo 2de verilmiştir. Tablo 2. Aydn Örme tekstil endüstrisi atksu artma tesisi çkş değerleri [ 5] SKK.Y Cf") M ("") (Su Kirliliği Parametre! er o o o o o o o o Kontrol N N N N Yönetmeliği) V) o o o o Standart \0 ("") o [" _ N Cf") o Çkş Değerleri BOİ5 (mg/) (KOi) (mg/l) \sülfir (s 0. (rngll) IF en ol (C6HsOH) (mg/l) \Çinko (Zn) (mg/) Balk 3 \Biyodeneyi (ZSF) Ip H A.ydn Örme tekstil endüstrisi atksu artma tesisi işletme parametreleri Tablo 3 de verilmiştir. Atksu artma tesisi Çamur Hacim indeksi (ÇHİ) (ml/g) değerleri Şekil 4de gösterilmiştir. Üç adet ardş k kesikli reaktör ÇHİ değerleri ml/g arasnda değişmektedir. Şekil 4 de ver;en değerler, ayn tarihte ölçülnüş üç adet havuzun ortalama ÇIll değerleridir. Tablo 3 de görülen ölçüm tarihleri arasndaki en yüksek ortalama ÇHİ değeri 64 mllg olup, bu değerin tavsiye edilen değerler aralğna düşmediği görülmektedir. Bunun için artma tesisi işletnesinin haftada bir numune alarak ÇHİ öiçü!mesi ve bu değerler ( OOml/g 50 mvg) arasna düşecek şekilde tedbirlerin alnna.s gerekmektedir. Bununla birlikte en yüksek ortalama değer olan 64 ml/g da ÇLkş standalann zorlamas açsnda büyük problemler oluşturmadğ gözlemlenmiştir. Atksu antma tesisi hücre konsantrasyonu (AKM) (mg!l) değerleri Şekil 5 de gösterilmiştir. Üç adet ardşk kesikli reaktör AKM mg/lt arasnda değişmektedir. Şekil 5de verilen değerler, ayn tarihte ölçülmüş üç adet havuzun ortalama AKM değerleridir. ō :._, u ) J: 200,, :e so ! j C() ll04.:rn3 07.ffi.I03 letme Zaman Şekil 2. Atksu artma tesisi Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOl) değerleri! 77

4 8.Cilt,.Say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile ArtJmas ve Kinetiği H.Gezer, R İleri C") (T Cl CJ 00 NN Işletme Zamana Şekil 3. Atksu artma tesisi ph çkş degerieri Tablo 3. Aydn Örme tekstil endüstrisi atksu artma tesisi işletme parametreleri Işletme Parametreleri Tavsiye Edilen Aralk Ortalama Aralk Ortalama Aralk Ortalama Aralk Ortalama değer değer değer değer değer değer değer değer Değerler Çözünmüş Oksijen (Ç.O) (mg/i) ? Çamur Hacim İndeks i (ÇHİ) (ml/g) Hücre konsantrasyonu (AKM) (mg/) ,. 75, 70 5ffi i 00! ro ] 40 E j ü c :: lll E (O (} (T)(T)(T)l"l(T) NNNNN t q"!ot llt Ul"IDmo O O OOr i i, s : E 2500 e 2ooo tel._, g A..., o Q} t :c letme Zama m Şekil 4. Atksu antma tesisine ait üç adet havuzun ortalama Çamur Hacim lndeksi(svi) (mug) değerleri 78 işletme Zaman Şekil 5. Atksu artma tesisine ait üç adet havuzun ortalama hücre konsantrasyonu (AKM) (mg/i) değerleri

5 8.Cilt, I.Say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Kinetiği Aydn Örme tekstil endüstrisi atksu artma tesisine ait So, Q, Vb, Va, V ab. Se parametrelerinin ortalama değerleri belirlenmiş ve (3) denkleminden doldurma sürecinin sonundaki substrat konsantrasyonu (Sf) elde edilmiştir. Elde edilen değerler doğrultusunda ( 4) denkleminde farkl reaksiyon süreleri (tr) uygulanarak çkş suyu (Se) konsantrasyonlar elde edilmiştir. Bulunan sonuçlarn; AKR çkş suyunun (Se), reaksiyon süresi (tr) ile değişimine etkisi, grafklere aktarlmştr. Çalşlan tekstil endüstrisi atksuyunun, çkş BOis konsantrasyonu (Se) kinetiğinin literatürden [ 4] seçilerek adapte edilen teoik Ardşk Kesikli Reaktör (AKR,) kinetiği ile uyumunu anlayabilmek amacyla, 3 adet kinetik deneyi çalşmas mevcut tesiste yaplmştr. Deney ve Deney 2de başlangç substrat konsantrasyonu (S0) 350 mg BOis/I iken, Deney 3de bu değer 2700 mg BOI5/ldir. Bu çalşmalara ait veriler Tablo 4 de verilmiştir. Bu değerlere dayan larak üretilen grafikler ise Şekil 6 ve Şekil 7 de gösterilmiştir. Burada deney,2,3 değerleri ölçümlerle, teori,2,3,4 değerleri ise hesap yolu ile bulunmuştur. Seçilen değerler deneysel sonuçlara uygun teorik sonuçlar verebilen k reaksiyon sabitleri değerlerini kapsamaktadr. Deney,2 de başlangç So konsantrasyonu 350 mg/i olduğu durumda giderme verimi % 94 bulunnuştur. Başlangç So konsantrasyonu 2700 mg/i olduğunda ise yaklaşk % 98lik giderme verimi elde edilmiştir. Bu durum genellikle antma tesisinin optimum işletme şartlannda işletilip işletilmemesi ile igilidir. İşletmede optimum şartann sağlanmas durumunda her iki konsantrasyon için yüksek verimler elde edilebilnektedir. Deney 2 de başlangç konsantrasyonu ayn olmasna rağmen değişik sürelerde farkl giderme verimlerinin elde edilmesi artma tesisi işletmelerinde skça rastlanabilen bir durumdur. istenen esas durum reaksiyon sonundaki çkş değerlerinin deşarj standartlar değerinin altnda olmuş olmasdr. bi0 4. Tekstl endüstrisi atksuyunun çkş BOis konsantrasyonu (Se) kiiletiğinin deneysel ve teorik karşlaştrlmas k=0.2 k=0.5 saaf J k=0.2 I saaf k=o.s saaf Sr386.9 SF358.5 saat SF56.9 mg/ mg/l SF 89.5 mg/i mg/i tr (saat) Teorik I Deneyi Deney2 Teorik 2 Teorik 3 Teorik 4 DeneyJ Se(mg/) Se(mg/) Se( mg/i) Se (mg/) Se (mg/) Se (mg/i) Se(mg/) o ?

6 SAU Fen BiJiroleri Enstitüsü Dergisi 8.Cilt, l.say (Mart 2004) Endüstriyel Ataksularan Ardşk Kesikli Reaktörler ile Arttlmas ve Kinttiği B.Gezer, R. İleri ::: 250 CD E 200 C) Teorik Deney Deney 2 50 o tr (saat) e 800 O) 500.s o +.or O O, Deney 3 TeoriK 2, k=0.5 Teorik 3, k=0.2 Teorik 4, k=o.s 2, 3 3, 4 4, tr (saat) 5 5, 6 6, 5 5 Şekil 6. Tekstil endüstrisi atksuyunun, çkş BOI5 konsantrasyonu (Se) kinetiinin deneysel ve teorik karşlaştrlmas (80=350 mg/, Q=60 m 3 /saat, k=0.2 saar, Vb=955 m 3, Vh=l60 m 3, Va=500 m 3, Sr56.9 mg/) Şekil 7. Tekstil endüstrisi atksuyunun, çkş BOis konsantrasronu (Se) kinetiine reaksiyon sabiti (k) nin etkisi (So2700 mgll, Q=60 m 3 /saat, Vb=955 m 3, V ab=60 m 3, V.= SOO m 3 ) Çalşma alan olarak seçilen Sakarya ili, Akyaz ilçesinde faaliyet gösteren Aydn Örne San. ve Tic. A.Ş. ne ait atksulann ardşk kesikli reaktör ile.5 saatlik reaksiyon süresi ve.5 saatlik çökelme süresi sonucunda çkş suyu BOis konsantrasyonu (Se) ortalanalarnn yaklaşk 43 mg BOis/I olduğu tespit edilmiştir. 2 saatlik ve 24 saatlik konpozit numuneler için standart BOI5 değerleri (SKKY Tablo 0.7) sras ile, 00 ve 80 mg BOI5/Jdir. tr=l.5 saatlik süre içerisinde standart değerler sağlandğndan dolay, uygulamada reaksiyon süresinin.5 saat seçilmesinin uygun olduğu görülmüştür..5 saat reaksiyon süresi;.5 saat çökelme süresi; saat boşaltma süresi olnak üzere toplam 4 saatlik bir seans zaman seçilmiştir. Bu dunjmda sistem günde 6 seans olarak çalştrlmaktadr. Her seansta ortalama 60 m3 atksu antlmak suretiyle, 6 seansta toplam 960 m3 /gün atksu bir ardşk kesikli reaktörde artlmaktadr. Teorik çalşmada (S0=350 mg/i, k=0.2 sa) ise, ardşk kesikli reaktörün kinetiğini temsil edecek şekilde oluşturulan teorik denklemden ayn reaksiyon süresi (tr.5 saat) için elde edilen BOis değeri 4 I.5 mg BOlsil bulunmuştur. Faaliyette olan sistemin BOis değeri ( 43 mg BOis/I) ile teorik denklemden elde edilen BOis değerinin ( 4.5 mg BOis/) birbirlerine yakn olduğu gözlemlenmektedir. Diğer bir teorik çalşmada ise (S0=2700 mg/, k=0.8 sa), ardşk kesikli reaktörün kinetiğini temsil edecek şekilde oluşturulan teorik denklemden ayn reaksiyon süresi (tr=.5 saat) için elde edilen BOis değeri 57. mg BOI5/ bulunmuştur. Faaliyette olan sistemin BOis değeri (59 mg BOis/I) ile teorik denklemden elde edilen BOI5 değerinin (57. mgbois/) birbirlerine yakn olduğu gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, ardşk kesikli reaktörün (AKR, SBR), tekstil endüstrisi atksulannn artmnda ve teorik çalşmada kullanlan denklemin de ardşk kesikli reaktör kinetiğini temsil etmede kullanlabileceği görülmektedir. 80 m. ENDÜSTRİYEL ATlKSULARIN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER İLE ARITILMAsi UYGULAMALARI m.t Türkiyedeki uygulamalan Endüstriyel atksularn ardşk kesikli reaktörler ile antlmas uygulamalan için Türkiye den seçilen değişik endüstriler; Gemsan Kimya Sanayi, Teklas Kauçuk Sanayi, Aydn Örme Tekstil Sanayi ve Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi atksu artma tesisidir. Gemsan kimya endüstrisi Tesise gelen ve toplanan tüm atksularn ph, ph metreye bağl olarak otomatik çalşan dozai pompalanndan dozlanan asit ve b azla ayarlanarak, 3. dengeleme tankndan seviye kontrolüne bağl olarak biyolojik üniteye baslmaktadr. Herbir biyolojik ünite günde I ila 3 kez doldurol up, boşalt Iabilmektedir. Havalandrna işlemi tamamlandktan sonra hava üfleyici kapatlarak, aktif çamurun çökmesi sağlanmakta ve artlan su deşarj edilmektedir. Tesise ait atksu artma akm şemas Şekil 8, değerler ise Tablo 5 de verilmiştir. L.ab. akulan 5 mji;on r Pro&ct atbulan s.s mlccn EVX:labdm O a3j. DENOELEME KESlKLI l. DENGELEME l. DD\OEID.IE TANKJ. IŞLEM TANK.! PH AYAR TANKJ TANKJ FLOTASYON TANKJ t HAV ALANDIRMAl çöcrot\fe TAl<.Kl TA.ollel Ftl. Lti Şekil 8. Gemsan Kimya Sanayi Atksu Artma Tesisi Akm Şemas

7 8.Cilt,.Say (Mart 2004) Endüstriyel Atksulann Ardşk Kesikli Reaktörler ile Arttlmas ve Kinetiği Tablo 5. Gemsan Atksu Artma Tesisi tarihine ait değerler Kimyasal Kimyasal Biyolojik Biyolojik Parametre Giriş Çkş Giriş Çkş AKM (mg/i) 256 < 0 KOI (mg/) IPH Teldas kauçuk endüstrisi Tüm atksular seviye kontrollü olarak ardşk kesikli biyolojik üniteye baslr. Biyolojik artrnn çalşahilmesi için attksu scaklğ 35 C üstünde olmayacaktr. Bu ünitede havalandrma ve çöktürme işlemi ayn tankta yaplmaktadr. Ardndan atksular 3.dengeleme tankndan biyolojik üniteye baslr. Ardşk kesikli sistemde her bir ünite 30 dakika çöktürülecek, 60 dakika doldurulacak ve 270 dakika havalandrtlmak üzere 4 kez doldurulup, boşaltlacak.tr. Oluşacak fazla çanur pompa yardmyla 2. dengeleme tankna alnp kimyasal çamur içine katlacaktr. Tesise ait artma akm şemas Şekil 9, değerler ise Tablo 6de verilmiştir. JeNtJELtM!!AlIXJ i l.oefc!lt!tl: 7AUYJ 35 A.tksular zgaradan geçirildikten sonra ph ayarlamas yaplr. İçindeki kirlilik kaynağ çözünmüş karbonun biyolojik olarak antlmas için atksu havalanduna havuzuna alnr. Ardşk kesikli olarak dizayn edilen bu havuzlarda aeratörler durdurularak havuz içindeki bakteriler çöktürülür. Çökelme zaman zaman ayarlayc araclğ ile kontrol edilmektedir. Tanklar günde üçer kez dolup boşalarak günlük toplam atksuyu artr. Sistemde üreyen fazla çamur yoğunlaştnlmak üzere yoğunlaştrcya baslr. Burada hacmi azalan atk skştnlarak su içeriği düşürülen çamur kat (kek) olarak uzaklaştnlmaktadr. Filtre presten çkan süzüntü sular ise tekrar antlmak üzere artma tesisi girişine verilir. Tesise ait çkş suyu değerleri Tablo 7de verilmiştir. Tablo 7. Aydm Örme Tekstil Fabrikas Artma Tesisi Tarihine Ait çkş Değerleri I.Hav. Havuzu Parametreler Çkş Suyu Il.Hav. Havuzu Çkş Suyu BOis (mg/) KOİ (mg/) j p H Ill.l.4 Toprak ilaç endüstrisi III.Hav. Havuzu Çkş Suyu Tesise ait atksu artma şemas Şekil O, giriş ve çkş değerleri Tablo 8de gösterilmiştir. Endüstriyel ve evsel kanşk olan atksularn farbrika laboratuannda yaplan deneyler sonucu ardşk kesikli reaktörlerin verimi % 80 dir. flla)a TAft:J To:: 4!!tTflt Çuuu Kki fö:t.oi.a.$yçn lt T AlYJ Ç)Yfl)lM! taoj l. :ôr AAI.C!AS <;m TA}J Şekil 9. Teklas Kauçuk Sanayi Atksu Artma Tesisi Akm Şemas Evsel Atksu Proses Auksu Terfi Tank Kaba _ Jzgara Rogar. \! m pa, \. Biyolojik Artma Sistemi ( SBR) İnce lzg ara 65 m3 ""\ _ Kanalizasyon Sistemi L J _j Rogar r Tahliye Tablo 6. Teklas Artma Tesisi 7. l.2003 tarihine ait değerler Şekil O. Biyolojik Atksu Artma Tesisinin Akm Şemas [6] Kimyasal l(jmyasal Biyolojik Biyolojik Parametre Giriş Çkş Giriş Çkş AKM (mg/) 240 < 0 85 < 0 KOi (mg/i) ph Aydn örme tekstil endüstrisi Bu fabrikada, sentetik tekstil terbiyesi ve üretimi yaplmaktadr. Oluşan boyal atksu artm AKR ile sağlanmaktadr. Üç adet paralel olarak yaplmş olan reaktörden oluşan bu sistemde ihtiyaca göre biri veya diğerleri de çalştrlabilmektedir. 8 Tablo 8. Toprak İlaç Endüstrisine Ait Giriş ve Çkş Değerleri Parametreler Giriş BOİ s (mg/) 9030 KOI (mgll) AKM (mg/i) 900 IPH H3(mgll) 26 P043 (mg/i) 8.5 Çkş

8 8.Cilt, l.say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Klftigi RGezer,R İleri ID5. Tuzla organize deri endüstrisi Tarihi Kazlçeşme deki dericilerin Tuzlaya taşnmasyla oluşturulan organize sanayi bölgesinin artma tesisi m3 /gün kapasiteye sahiptir. Şu anda 07 dericiden gelen atksulan artan tesis m3/günlük kapasite ile çalşmaktadr [7]. Deri endüstrisi atksuyu karakterizasyonu Tablo 9, çkş değerleri ise Tablo loda gösterilmiştir. Tesis üç ayr atksu akmna göre tasann ve inşa edilmiştir. Buna göre kromlu atksulara kimyasal oksidasyon uyguladktan sonra genel atksularla birleştirilerek ve bu şekilde srasyla dengeleme, basit çöktürme ve aktif çamur birimlerinde antlmas planlanmaktadr. Henüz akm ayrm sağlanamadğndan basit çöktünne ve biyolojik artma birleşik atksulara uygulanmaktadr [8]. Tablo 9. Deri atksuyu karakterizasyonu [9].Parametreler Değerler Toplan KOI ( mg/i ) Süzülmüş KOl ( mg/ ) 7508 o ph 7,28,4 Ala ( mg/) N (mg/i ) 3054 Süifiir 2777 l(j or ( mg/ ) 080 Krom ( mg/) 46 problem köpük oluşumundan kaynaklanmaktadr. Bu sebeple haftada 5 gün, günde 8 saat atksu üreten tesisler için atksuyun biriktiği bir biriktirme tank ve 200 lt hacminde bir AKRden oluşan pilot tesisler kurulmuştur. Bal kutulama ve karldes işleme tesisine ait atksulann antlmas ile ilgili atksu karakterizasyonu Tablo ll, çkş sulan kalitesine ait değerler ise Tablo 2de gösterilmiştir. Tablo l. Bal kutulama ve Karides işleme Endüstrilerinin Anksu Karakterler [9] Parametreler Bal Kutulama Karldes 4teme IPH 5.3 KOİ (mg/i) Süzülmüş KOI (mg/i) Tablo 2. Bal kutulama ve Karides işleme Endüstrileri Reaktörleainin Çkş Suyu Kalitesi [9] Parametre I er Bal Kutulama Karldes Işleme. AKM (mgll) BOİ 5(mg/) KOi mg/) Süzülmüş KOi (mgll) Bu çalşmada, çkş suyunun kalitesinin istenenden daha iyi olmasna rağmen giriş değerleri çok geniş bir aralllrta değiştiğinden sistemin verimi belli değildir. 7.5 l l Tablo O. Kimyasal çöktüane sonras parametrelerin değişim aralklan [ O] Parametreler Değerler KOİ ( mg/) KOi giderimi {%) 558 AKM ( mg/) PH 78.2 Dünyadaki uygulamalar Endüstriyel atksulann ardşk kesikli reaktörler ile antlmas uygulamalar için dünyadan seçilen değişik endüstri ler; Bal kutulama ve K arides İşleme Endüstrileri Atksular, Kağt Endüstrisi Atksulan, Deri Endüstrisi Atk Sular tesisleridir. ITI.2. Bal kutulama ve karldes işleme endüstrileri m.2.2 Kağt endüstrisi Wilderer ve arkadaşlarnn çalşmasnda ön artmadan geçmiş kağt endüstrisi atk sular kullanlmştr [l ]. Atksu KOI konsantrasyonunun mfl arasnda değiştiği belirtilmiştir. Çkş suyunun renkli, fakat askda kat maddesinin (AKM) çok düşük olduğu belirtilmiştir. Çamur hacim indeksinin (SVI) mllg arasnda değiştiği ifade edilmiştir. Çamur çökelmesinin, çkşta oldukça duru bir fazda elde edecek kada: iyi olduğu belirtilmektedir. O, 20 ve 30 günlük çamur yaşnn KOI giderne verimini çok fazla etkilemediği görülmüştür. Sistemin BOİ gideme v.eriminin ortalama %98, KOI giderimin ise %8094 arasnda değiştiği belirtilmektedir. Biyolojik olarak kolay aynşabilir yapdaki kağt endüstrisi atksulannn 8 saatlik süresi uygulanan AKR ile arttlmas sonucunda elde edilen giderme verimlerinin tatmin edici olduğu görülmilştür. Her iki endüstri atksulan doğrudan belediye kanalna deşarj edilmekteydi. Bal kutulama endüstrisi atksularnn gittiği artma tesisinde çamur kabanna problemi yaşanrken, karides işleme tesisi atksularnda ise esas 82

9 8.Cilt, l.say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Artlmas ve Kioetiği III.2.3 Deri endüstrisi Japonyada ardşk kesikli reaktör presesinin fizibilite çalşmas, kuvvetli organik madde ve krom içeren deri endüstrisi atksularnn artmnda laboratuar ölçekli bir uygulama gerçekleştirilmiştir [ 2]. Uygulanan çevrimin toplam süresi 8 saattir. saat doldurma, 5 saat reaksiyon, 0.5 saat çökelme ve.5 saat boşaltna fazna aynlruşr. Havalandrma sadece reaksiyon faznda uygulanmş ve reaksiyon süresinin sonlarnda saat boyunca kapatlarak sonraki sürede havalandrmaya devam edilmiştir. Deri atksuyu karakterizasyonu ait değerler lablo 3 de gösterilmiştir.! Tablo 3. İşletme Parametreleri ve Atksu Kalitesi Giriş Çkş Giriş Çikş Paranetrel er Atksu Atksu \tksu Atksu KOl ( mg/) Verin () NH,N o OrgN NON N03N Toplam Azot Giderimi (o/o) Krom ( mg/i) Verim (o/o) Tablo 4. Deri atksuyu karakterizasyonuna ait değerler Parametreler Değerler KOI ( mg/) BOI5 ( mg/) Toplam Azot ( mg/i ) 3288 Krom (mg/i) 932 Tablo 3 de görüldüğü gibi KOI ve krom giderimi oldukça yüksektir. KOI giderime verimi % aralğnda deği şi rken, kromda % arasnda verim elde edilmiştir. IV. SONUÇ Bu çalşmada ardşk kesikli reaktörlerin Türkiye ve dünyadaki uygulamalar incelenmiştir. Ayrca endüstriyel atksularn ardşk kesikli reaktörlerle antlma mekaniznas ve kinetiği araştrlmştr. Teorik kinetik denkleminin uygulamas örnek bir tekstil endüstrisi atksulan antlmas üzerine yaplmş olup teorik model ile deneysel sonuçlann kyaslandğnda yakn olduğu gözlemlenmiştir. Ardşk Kesikli Reaktör (AKR) sisteminin debideki büyük değişiklikleri tolere edebilmesi ve ayn zamanda bir dengeleme tank gibi iş görmesinin dşnda AKR sisteminin farkl fazlarnn otonatik kontrol edilebilmesi de sistemi endüstriyel atksularn antlmas için çekici klmaktadr [3]. Bu incelemeler ve araşttmlalar sonucunda; Su Kirliği Kontrolü Yönetmeliği çkş suyu deşarj değerleri standartanna uygunluk, beraberinde tasann ve maliyet kriterleri bakmndan endüstriyel atksulann artmnda Ardşk Kesikli Reaktör (AKR) sisteminin kullanlmasnn uygun olduğu görülmektedir. KA\NAKLAR [ ]. Documented Perfonnanc&Experience, in SBR s, U.S Filter Jet Tech, 990 [2]. Biological Treatment;December, T38, 998 [3]. SBR for Convantional and Advanced Waste Treatment, 988 [4]. DROSTE,R.L.,Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment.NY; John Wiley&Sons ine, 997 [5]. Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitab, Çanakkale, S.l9397, 2003 [6]. DAMAR, Y., İlaç Endüstrisi ve Evsel Kanşk Atksuyunun AKR ile Arttlmas hakknda makale, 2002 [7]. ATEŞ, E., Orhon, D., Tünay, 0., Characterization of Tannery Wastewater for PretreatmentSelected Case Studies, 997 [8]. Orhan, D., Artan, N., Modeliing of Activated Sludge Systems, Technomic Publishing Company PP ,994 [9]. BAŞEGMEZLER, B., Deri Endüstrisi Atksularnn Ardşk Kesikli Reaktörlerle Artlmas, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, 998 [0]. GÜN, Ö., Deri Endüstrisi Atksularnn Ardşk Kesikli Reaktörlerle Artlmas, Yüksek Lisans Tezi İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, 998 []. Y AMAMATO, K, Win,K.M., Tannery Wastewater Treatment Using a Sequenching Batch Membrane Reactor. Wat. Sci. Tech. Vol.23. Kol pp.l , 99 [2]. WİLDERER, P.A., Sequenching Batch Technology gor Biological Treatment of Industrial Wastewaters. New Dewelopments in Industrial Wastewater Treatment pp. 25 Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands., 99 [3]. ECKENFELDER, W.Wesley JR.,D.Sc.,P.E, Activated Sludge Treatment Oflndustrial Wastewater 83

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 26 TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Ufuk ALKAN

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ ÖZET/ABSTRACT (DETERMINATION OF THE INERT COD FOR THE JEANS

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.1, 2009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.1, 2009 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel Dr. A. Saatçı Atıksu Arıtma Maksadı 1. Hangi kirleticiler arıtılmalı? 2. Çıkış su kalitesi ne olmalıdır? 3. Proses nasıl seçilmelidir? 4. Basit ve güvenli arıtma tesisleri

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI

MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2009 MEZBAHA ATIKSUYUNUN KOAGÜLASYON/FLOKÜLASYON- ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR (AKR) YÖNTEMİYLE ARITILMASI Engin GÜRTEKİN * Özet:

Detaylı

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 1 sh. 1-9, 23 PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI İ. ÖZTÜRK 1, E.B. GENÇSOY 1, A.F. AYDIN 1, Y. KIRMIZI 2 ve Z. EKER 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

ODORIENT ARITMA. Biyolojik Arıtma Güçlendirici. www.bioorient.com.tr

ODORIENT ARITMA. Biyolojik Arıtma Güçlendirici. www.bioorient.com.tr ODORIENT ARITMA Biyolojik Arıtma Güçlendirici www.bioorient.com.tr www.bioorient.com.tr ODORIENT-ARITMA KULLANIM ALANLARI ODORIENT-ARITMA Biyolojik arıtma tesislerinde; Verimsiz arıtmaların verimini arttırmak,

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI YALOVA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İnce Izgara Montajı Konveyör Bant Çöktürme Havuzu Köprülü Döner Sıyırıcı ve Savaklar Havalandırma Havuzu Kollektör Sistemi ve Dalgıç Mikserler

Detaylı

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 2 sh. 13-18, 2003 MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ Işık KABDAŞLI, Pelin ÖZCAN ve Olcay TÜNAY İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 11.2. Atık Yükü Azaltımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Endüstriyel Atıklarda Kirlilik Yükü ve Eşdeğer Nüfus Hesapları Endüstriyel atıkları debi ve BOİ kirlilik yükü

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ, 26-28 Mayıs 2016, Crown

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

ç Ü Ü Ş ç ğ Ş Ü Ü Ş Ş Ç ç Ç ğ ç Ş ö Ü Ğ ç ç ğ ç Ü ö ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç ç ğ ç ç ğ ö ğ ğ Ş ğ ö ö ğ ğ ç ç ö ğ ö ö Ç ö ö ö ğ ö ç ö ç ğ ğ ö ö ğ Ş Ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ö ç ö ç ğ ğ ğ ö ö ç ö ö ğ ğ ç ç ö ö ğ

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI *

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:8 Cilt:19- KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * The Use Of Duckweed (Lemna minor) For Tertiary Treatment Of

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 23 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR İLE NUTRİENT GİDERİMİNDE FARKLI KARBON KAYNAKLARININ ETKİLERİ (EFFECTS OF DIFFERENT CARBON

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

01 HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur.

01 HAKKIMIZDA. Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur. 01 HAKKIMIZDA Firmamız 2006 yılının Ocak ayında arıtma sistemleri ve çevre teknolojileri amacıyla kurulmuştur. Multiclair, doğal dengenin korunması adına sahip olduğu çevre bilinci dahilinde, 2004 yılında

Detaylı

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 SIVI ATIKLAR Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 Nüfus ve sanayi artışı Hızlı, düzensiz ve kontrolsüz kentleşme İşsizlik Doğal kaynakların hızla tüketimi Altyapı sorunları Tablo I 1995 2000 Toplam Belediye Sayısı

Detaylı

BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER

BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE NÜTRİENT GİDERİMİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK Nütrient Giderimi Azot atıksularda çeşitli şekillerde bulunabilir (organik, amonyak, nitrit ve nitrat). Genel olarak

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN KONUSU Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) kapsamında belirtilen şartları sağlayacak biçimde, Müessesemiz Ömerler Harici Karo Tesisleri Mevkiinde bulunan Paket Evsel Atıksu

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete..

Hakkımızda. bir deneyden yenilikçi bir şirkete.. Hakkımızda Başlangıç, Enes Kutluca, evinin garajında atık su arıtımı için alternatif teknoloji üzerinde çalışmaya başladı ve bu ARGE periyodu birkaç yıl boyunca sürdü. Gelişme, Enes Kutluca ve Enver Mısırlı

Detaylı

Edirne İl Özel İdaresi

Edirne İl Özel İdaresi ÖRNEK PROJE Edirne İl Özel İdaresi Edirne İline bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren Köyleri Atıksu Arıtma Tesisi Döner Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi

Detaylı

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant Oya ÖZEL Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çağatayhan B.ERSÜ Çevre Mühendisliği

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDEN KAYNAKLANAN GÜLYAĞI ATIKSULARININ KİMYASAL OLARAK ARITILABİLİRLİĞİ

ISPARTA YÖRESİNDEN KAYNAKLANAN GÜLYAĞI ATIKSULARININ KİMYASAL OLARAK ARITILABİLİRLİĞİ ISPARTA YÖRESİNDEN KAYNAKLANAN GÜLYAĞI ATIKSULARININ KİMYASAL OLARAK ARITILABİLİRLİĞİ Yaşar AVŞAR*, Uğur KURT*, İsmail TOSUN** ve Ahmet GÜNAY*** *Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Böl. İstanbul,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Ardışık Kesikli Reaktörde (AKR) Organik Madde ve Azotun Birlikte Giderimine Aerobik ve Anoksik Faz Sürelerinin Etkisi

Ardışık Kesikli Reaktörde (AKR) Organik Madde ve Azotun Birlikte Giderimine Aerobik ve Anoksik Faz Sürelerinin Etkisi Ardışık Kesikli Reaktörde () Organik Madde ve Azotun Birlikte Giderimine Aerobik ve Anoksik Faz Sürelerinin Etkisi Engin GÜRTEKİN * Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Giriş BOİ nedir? BOİ neyi ölçer? BOİ testi ne için kullanılır? BOİ nasıl tespit edilir? BOİ hesaplamaları BOİ uygulamaları Bazı maddelerin BOİ si

Detaylı

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI Son çökeltim havuzları, havalandırma havuzlarında teşekkül eden biyokütlenin çöktürülmesi maksadıyla yapılır. Son çökeltim havuzu hesapları daire planlı, merkezden beslenen

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI SÜREKLİ KARIŞTIRMALI REAKTÖR DENEYİ 2012 KONYA İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii SİMGELER VE

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014. Doktora İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE 1981 ALİ KALENDER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 20.02.2014 Adres : İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon : 2128672500-1134 E-posta : alikalender@arel.edu.tr

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 sh. 97-112 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 sh. 97-112 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 sh. 97-112 Ekim 2004 SİVAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NDE ATIKSU KARAKTERİZASYONU VE ARITMA ALTERNATİFLERİ (WASTEWATER CHARACTERİZATİON

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi

İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi İZSU - Halilbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres

Detaylı