ENDÜSTRİYEL ATlKSULARIN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER İLE ARITILMASI VE KİNETiGi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL ATlKSULARIN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER İLE ARITILMASI VE KİNETiGi"

Transkript

1 U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cil l.say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Kinetiği H. Gezer, R. İleri ENDÜSTRİYEL ATlKSULARIN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER İLE ARITILMASI VE KİNETiGi Handan GEZER, Recep İLERi :et Bu çalşmada, endüstriyel atksulann ardşk sikli reaktörler ile artlmas, tasarm, ekanizmas, performans ve kinetiği araştrilmştr. ekstil endüstrisi atksuyunun çkş BOI5 onsantrasyonu kinetiği den eysel ve teorik olarak arşlaştnlmştr. Teorik model ile deneysel sonuçlar yaslandğnda yakn olduğu gözlemlenmiştir. Yurt çi ve yurt dşn da kullanlan baz endüstriyel tksulann ardşk kesikli reaktörler ile arttimas knekleri ele alnmş ve verimlilikleri iğerlendirilmiştir. üahtar Kelimeler Endüstriyel atksu, ardşk esikli reaktör, artma, performans, kinetik, model,!bstract In this study, treatment design, nechaoism, Jerformance of industrial wastewaters by sequencing.atch reactors and kinetics have been researched. \inetics of effluen t BOI5 concentration of textile dustrial wastewater by sequencing batch reactor as been compared experimentaly and theoriticaly. t has beeo closely observed when comparing theory ith experimental results. So me exam ples have been )tained and their performance evaluated for dustrial wastewater treatment by sequencing batch (actor in domestic and foreign industries. Y Words lndustrial wastewater, sequenth batch :actor, treatment, performance, kinetics, model. Gezer, Çarnsan A.Ş. Hendek, Sakarya. eri, SAÜ. MühendisJik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, <4pazan. I. GIRIŞ Endüstriyel sektörler bir çok ülkenin kalknmasnda önemli bir yere sahiptir. Son yllarda endüstrilerdeki teknolojik gelişmeler, faydalarnn yannda, yeni ve önemli çevre problemlerinin oluşumuna da neden olmuştur. Bu sektörlerdeki farkllklarla birlikte atksu karakterizasyonu, miktar da değişmekedir. Bu nedenle, antm zor olabilen atksular meydana gelnektedir. Türkive de önenli bir ver tutan tekstil endüstrisi atksu karakteri: boyann kimyasal yapsna fabrikann proses tipine ve atk su içerisindeki bayarmadde konsantrasyonuna bağl olarak saatlik ve hatta günlük olarak değişebilmektedir. Dolaysyla bu atksulann artm alternatifleri de atk suyunun karakterine bağldr. Yerleşim merkezlerine yakn, özellilde büyük şehirlerdeki tekstil ve diğer endüstri kuruluşlarnn çoğunun atksular, evsel atksular ile karşmakta ve daha sonra alc artarnlara verilmektedir. Çevreye bu şekilde atksulann kontrolsüz ve artma sisteminden geçmeyip deşarj edilmesi, bu atksularta birlikte gelen çok fazla miktarda kirletici, özellikle su hareketlerinin çok yavaş olduğu koy ve körfez gibi bölgelerde çeşitli çevre problemlerine neden olmaktadr. Bunlardan en önemlileri güneş şğnn su ortanna nüfuz etmesini engellemesi, alc su ortamlannn kalitesini düşürmesi ve artm proseslerinde organizmalarn besin zincirini, sucul yaşam ve estetik görünümü olumsuz yönde etkilenesi olarak sralanabilir. Bu nedenle bu tip atksular çevreye verildiğinde yüzey sularnda, sğ akiferlerde, yer alt sulannda ve sedimentlerde kirliliğe neden olurlar. Gerek üretim, gerekse kullanm srasnda arta kalan endüstriyel atksulann çevresel açdan ne kadar önemli olduğu ortaya çkmaktadr. Son yllarda endüstriyel atksularn biyolojik artma uygulamalarnda Ardşk Kesikli Reaktörlerin (AKR, SBR) kullanlmas yaygnlk kazanmştr. Endüstriyel atksular için de başarl bir şekilde uygulanan bu sistemle ilgili bilgiler incelenmiştir. 75

2 8.Cilt,.Say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Kioetiği Ardşk Kesikli Reaktör (AKR) sistemi, aktif çamurlu biyolojik artma yöntemlerinden biri olup; çözülmüş madde, askda kat madde ve nutrient gideriminde kullarulabilmektedir. Yağ, şeker, karbonhidrat ve proteinlerin gideriminde %99 etkinliğe sahip olabilmektedir [I]. AKR prosesi, birbirini takip eden 5 fazdan oluşmaktadr. Bunlar sras ile; doldurma, reaksiyon, çökelme, boşaltma ve bekleme fazlarndan oluşmakta ve Şekil de gösterilmektedir. Doldurma Re.k.t iyon t,c.. :.".: : :.:J :: :: )...:.... #, Dofaltma ,.,...,. Dilmmt. ;,. _ Şekil. Tipik bir ardşk kesikli reaktör mekanizmas akş diyagram (2] Ardşk kesikli reaktörler, evsel ve endüstriyel atlcsularn artmnda kolaylkla kullanlabilir. Yüksek miktarda karbon oksidasyonu, nitrifkasyon, denitrifikasyon ve fosfor giderimi sağlanr. Bu giderime ait değerler Tablo de verilmiştir. Tablo. Ardşk kesikli reaktörlerin performans değerleri [3] Parametreler Değerler (%) BOl Giderimi 8598 TSS Giderimi 8598 rnlln Oksidasyon 9095 Toplam Nitrojen Giderimi 8590 Toplam Fosfor < mg/i Özellikle endüstriyel atksulara ardşk kesikli reaktör prosesinin uygulanmasnn en büyük avantaj, işletme ve tasarm esnekliğinin yannda, atksu karakterlerinin değişken olmas durumunda da ardşk kesikli reaktörlerin işletme şartlarnda değişiklikler yaplarak sistemin kontrol edilnesidir.. Ardşk Kesikli Reaktörlerin Tasann Esaslan Ardşk Kesikli Reaktörlerin (AKR) tasarmnda herkes tarafndan kabul edilmiş standartlar yoktur. Aksine tarasm parametrelerinde ve uygulanan işletme koşullarnda çok büyük ölçüde farkllklar görülmektedir. Ardşk kesikli reaktörlerin tasarm esaslar aşağdaki gibidir: Uygulanacak artma stratejisine göre F /M (Besi/Mikroorganizma) oran seçilir. F değeri, BOİ veya KOi yükü olarak hesaplanr. Boşahm süresinin sonundaki bir Askda Kat Madde (AKM) konsantrasyonu seçilir. Çevrim süresi boyunca AKM konsantrasyonu değiştiğinden F /M orannda da çevrim süresince azalma o ur. AKR tanklarnn says belirlenir. Reaktördeki mikroorganizma konsantrasyonuna uygun reali:ör hacmi hesaplanr. En az iki tank seçilmesi önerilir. Çevrim says ve çevrim süresine karar verilir. Bir çevrim için toplam süre çevrimde yer alan fazlarn sürelerinin toplamdr. Doldurna süresi, tank says ve atksu akmna göre belirlenirken çökelme süresi, bu süreden bağmsz ve çökelme için gerekli minumum süre belirlenmeli ve buna uygun olarak bir çökelme süresi seçilmelidir. Boşahm süresi, doldurma ve çökelme fazlarnda olduğu gibi fiziksel şartlara bağl olarak dizayn edilir. Reaksiyon süresi ise, atksu kararkteri ne göre belirlenir. Herbir tankta, bir çevrimde boşaltlacak sv hacmi hesaplanr. Tank hacmi hesaplanr. Bu hacme uygun bir tank derinliği seçilir. Havalandrma ekipmanlan boyutlandnlr. Tasarlanan boşalttn süresini sağlayacak uygun boşaltn sistemi seçilir ve boyutlandrlr. II. MA TERY AL VE METOT. Ardşk Kesikli Reaktör Kinetiği Doldurma faz sonunda kalan substrat (besin) konsantrasyonu, hacim ve doldurma süresince uzaklaştrlan substratn kinetik ifadesinin değişken bir fonksiyonudur [4]. Bu fonksiyonu formüle etmek için, doldurma sürecindeki kütle değişiminin eşitliği yazlrsa; Giren Çkan + Üretilen = Biriken d Q S0 o+ r:gv = (vs) d t () Atksu karakteri ile birlikte bölgenin ve sektörün deşarj standartna göre artma ihtiyac tespit edilir. ds +QS+kS=QS dt V V 0 (2) Öncelikle atksuyun ön antma gerek olup olmadğna karar verilir. 76

3 SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8.Cilt, l.say (Mart 2004) Endüstriyel Atksulann Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Kinetiği Diferansiyel denklem çözüldüğü zaman, doldurma sürecinin sonundaki substrat konsantrasyonu (St) ; (3) denklemi elde edilmiştir. Reaksiyon sürecinin sonundaki substrat konsantrasyonu (Se) aşağdaki denklem ile ifade edilmiştir. Atksu artma tesisi Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOİ) (mg/l) çkş değerleri Şekil 2 de gösterilmiştir. Üç adet ardşk kesikli reaktör çkş suyu KOİ değerleri mgil arasnda değişmektedir. Şekil 2de verilen değerler, ayn tarihte ölçülmüş üç adet havuzun ortalama KOİ değerleridir. Tüm ölçürolerin ortalama KOİ değeri 223 mg/i olarak hesaplanmştr. Atksu artma tesisi ph çkş değerleri Şekil 3 de gösterilniştir. Üç adet ardşk kesikli reaktör çkş suyu ph değerleri arasnda değişmektedir. Şekil 3 de verilen değerler, ayn tarihte ölçülmüş üç adet havuzun ortalana ph değerleridir. (4) Burada, Q,,Doldurma sürecindeki akş debisi. S/>Doldurma sürecinin sonundakisubstrat konsantrasyonu S,reaksiyon sürecinin sonundaki substrat konsantrasyonu Vb, Kesikli reaktörün boşken (toplam) hacmi. Vab, Kesikli reaktörün doldurma süreci başlamadan önceki aktif hacmi. t,., Reaksiyon süresi. ll.2 Ardşk Kesikli Reaktör Kinetik Teorisi ve Deneysel Kyaslamas Sakarya ili, Akyaz ilçesinde imalat bulunan Aydn Örme tekstil endüstrisi atksu artna tesisi çkş değerleri Tablo 2de verilmiştir. Tablo 2. Aydn Örme tekstil endüstrisi atksu artma tesisi çkş değerleri [ 5] SKK.Y Cf") M ("") (Su Kirliliği Parametre! er o o o o o o o o Kontrol N N N N Yönetmeliği) V) o o o o Standart \0 ("") o [" _ N Cf") o Çkş Değerleri BOİ5 (mg/) (KOi) (mg/l) \sülfir (s 0. (rngll) IF en ol (C6HsOH) (mg/l) \Çinko (Zn) (mg/) Balk 3 \Biyodeneyi (ZSF) Ip H A.ydn Örme tekstil endüstrisi atksu artma tesisi işletme parametreleri Tablo 3 de verilmiştir. Atksu artma tesisi Çamur Hacim indeksi (ÇHİ) (ml/g) değerleri Şekil 4de gösterilmiştir. Üç adet ardş k kesikli reaktör ÇHİ değerleri ml/g arasnda değişmektedir. Şekil 4 de ver;en değerler, ayn tarihte ölçülnüş üç adet havuzun ortalama ÇIll değerleridir. Tablo 3 de görülen ölçüm tarihleri arasndaki en yüksek ortalama ÇHİ değeri 64 mllg olup, bu değerin tavsiye edilen değerler aralğna düşmediği görülmektedir. Bunun için artma tesisi işletnesinin haftada bir numune alarak ÇHİ öiçü!mesi ve bu değerler ( OOml/g 50 mvg) arasna düşecek şekilde tedbirlerin alnna.s gerekmektedir. Bununla birlikte en yüksek ortalama değer olan 64 ml/g da ÇLkş standalann zorlamas açsnda büyük problemler oluşturmadğ gözlemlenmiştir. Atksu antma tesisi hücre konsantrasyonu (AKM) (mg!l) değerleri Şekil 5 de gösterilmiştir. Üç adet ardşk kesikli reaktör AKM mg/lt arasnda değişmektedir. Şekil 5de verilen değerler, ayn tarihte ölçülmüş üç adet havuzun ortalama AKM değerleridir. ō :._, u ) J: 200,, :e so ! j C() ll04.:rn3 07.ffi.I03 letme Zaman Şekil 2. Atksu artma tesisi Kimyasal Oksijen ihtiyac (KOl) değerleri! 77

4 8.Cilt,.Say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile ArtJmas ve Kinetiği H.Gezer, R İleri C") (T Cl CJ 00 NN Işletme Zamana Şekil 3. Atksu artma tesisi ph çkş degerieri Tablo 3. Aydn Örme tekstil endüstrisi atksu artma tesisi işletme parametreleri Işletme Parametreleri Tavsiye Edilen Aralk Ortalama Aralk Ortalama Aralk Ortalama Aralk Ortalama değer değer değer değer değer değer değer değer Değerler Çözünmüş Oksijen (Ç.O) (mg/i) ? Çamur Hacim İndeks i (ÇHİ) (ml/g) Hücre konsantrasyonu (AKM) (mg/) ,. 75, 70 5ffi i 00! ro ] 40 E j ü c :: lll E (O (} (T)(T)(T)l"l(T) NNNNN t q"!ot llt Ul"IDmo O O OOr i i, s : E 2500 e 2ooo tel._, g A..., o Q} t :c letme Zama m Şekil 4. Atksu antma tesisine ait üç adet havuzun ortalama Çamur Hacim lndeksi(svi) (mug) değerleri 78 işletme Zaman Şekil 5. Atksu artma tesisine ait üç adet havuzun ortalama hücre konsantrasyonu (AKM) (mg/i) değerleri

5 8.Cilt, I.Say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Kinetiği Aydn Örme tekstil endüstrisi atksu artma tesisine ait So, Q, Vb, Va, V ab. Se parametrelerinin ortalama değerleri belirlenmiş ve (3) denkleminden doldurma sürecinin sonundaki substrat konsantrasyonu (Sf) elde edilmiştir. Elde edilen değerler doğrultusunda ( 4) denkleminde farkl reaksiyon süreleri (tr) uygulanarak çkş suyu (Se) konsantrasyonlar elde edilmiştir. Bulunan sonuçlarn; AKR çkş suyunun (Se), reaksiyon süresi (tr) ile değişimine etkisi, grafklere aktarlmştr. Çalşlan tekstil endüstrisi atksuyunun, çkş BOis konsantrasyonu (Se) kinetiğinin literatürden [ 4] seçilerek adapte edilen teoik Ardşk Kesikli Reaktör (AKR,) kinetiği ile uyumunu anlayabilmek amacyla, 3 adet kinetik deneyi çalşmas mevcut tesiste yaplmştr. Deney ve Deney 2de başlangç substrat konsantrasyonu (S0) 350 mg BOis/I iken, Deney 3de bu değer 2700 mg BOI5/ldir. Bu çalşmalara ait veriler Tablo 4 de verilmiştir. Bu değerlere dayan larak üretilen grafikler ise Şekil 6 ve Şekil 7 de gösterilmiştir. Burada deney,2,3 değerleri ölçümlerle, teori,2,3,4 değerleri ise hesap yolu ile bulunmuştur. Seçilen değerler deneysel sonuçlara uygun teorik sonuçlar verebilen k reaksiyon sabitleri değerlerini kapsamaktadr. Deney,2 de başlangç So konsantrasyonu 350 mg/i olduğu durumda giderme verimi % 94 bulunnuştur. Başlangç So konsantrasyonu 2700 mg/i olduğunda ise yaklaşk % 98lik giderme verimi elde edilmiştir. Bu durum genellikle antma tesisinin optimum işletme şartlannda işletilip işletilmemesi ile igilidir. İşletmede optimum şartann sağlanmas durumunda her iki konsantrasyon için yüksek verimler elde edilebilnektedir. Deney 2 de başlangç konsantrasyonu ayn olmasna rağmen değişik sürelerde farkl giderme verimlerinin elde edilmesi artma tesisi işletmelerinde skça rastlanabilen bir durumdur. istenen esas durum reaksiyon sonundaki çkş değerlerinin deşarj standartlar değerinin altnda olmuş olmasdr. bi0 4. Tekstl endüstrisi atksuyunun çkş BOis konsantrasyonu (Se) kiiletiğinin deneysel ve teorik karşlaştrlmas k=0.2 k=0.5 saaf J k=0.2 I saaf k=o.s saaf Sr386.9 SF358.5 saat SF56.9 mg/ mg/l SF 89.5 mg/i mg/i tr (saat) Teorik I Deneyi Deney2 Teorik 2 Teorik 3 Teorik 4 DeneyJ Se(mg/) Se(mg/) Se( mg/i) Se (mg/) Se (mg/) Se (mg/i) Se(mg/) o ?

6 SAU Fen BiJiroleri Enstitüsü Dergisi 8.Cilt, l.say (Mart 2004) Endüstriyel Ataksularan Ardşk Kesikli Reaktörler ile Arttlmas ve Kinttiği B.Gezer, R. İleri ::: 250 CD E 200 C) Teorik Deney Deney 2 50 o tr (saat) e 800 O) 500.s o +.or O O, Deney 3 TeoriK 2, k=0.5 Teorik 3, k=0.2 Teorik 4, k=o.s 2, 3 3, 4 4, tr (saat) 5 5, 6 6, 5 5 Şekil 6. Tekstil endüstrisi atksuyunun, çkş BOI5 konsantrasyonu (Se) kinetiinin deneysel ve teorik karşlaştrlmas (80=350 mg/, Q=60 m 3 /saat, k=0.2 saar, Vb=955 m 3, Vh=l60 m 3, Va=500 m 3, Sr56.9 mg/) Şekil 7. Tekstil endüstrisi atksuyunun, çkş BOis konsantrasronu (Se) kinetiine reaksiyon sabiti (k) nin etkisi (So2700 mgll, Q=60 m 3 /saat, Vb=955 m 3, V ab=60 m 3, V.= SOO m 3 ) Çalşma alan olarak seçilen Sakarya ili, Akyaz ilçesinde faaliyet gösteren Aydn Örne San. ve Tic. A.Ş. ne ait atksulann ardşk kesikli reaktör ile.5 saatlik reaksiyon süresi ve.5 saatlik çökelme süresi sonucunda çkş suyu BOis konsantrasyonu (Se) ortalanalarnn yaklaşk 43 mg BOis/I olduğu tespit edilmiştir. 2 saatlik ve 24 saatlik konpozit numuneler için standart BOI5 değerleri (SKKY Tablo 0.7) sras ile, 00 ve 80 mg BOI5/Jdir. tr=l.5 saatlik süre içerisinde standart değerler sağlandğndan dolay, uygulamada reaksiyon süresinin.5 saat seçilmesinin uygun olduğu görülmüştür..5 saat reaksiyon süresi;.5 saat çökelme süresi; saat boşaltma süresi olnak üzere toplam 4 saatlik bir seans zaman seçilmiştir. Bu dunjmda sistem günde 6 seans olarak çalştrlmaktadr. Her seansta ortalama 60 m3 atksu antlmak suretiyle, 6 seansta toplam 960 m3 /gün atksu bir ardşk kesikli reaktörde artlmaktadr. Teorik çalşmada (S0=350 mg/i, k=0.2 sa) ise, ardşk kesikli reaktörün kinetiğini temsil edecek şekilde oluşturulan teorik denklemden ayn reaksiyon süresi (tr.5 saat) için elde edilen BOis değeri 4 I.5 mg BOlsil bulunmuştur. Faaliyette olan sistemin BOis değeri ( 43 mg BOis/I) ile teorik denklemden elde edilen BOis değerinin ( 4.5 mg BOis/) birbirlerine yakn olduğu gözlemlenmektedir. Diğer bir teorik çalşmada ise (S0=2700 mg/, k=0.8 sa), ardşk kesikli reaktörün kinetiğini temsil edecek şekilde oluşturulan teorik denklemden ayn reaksiyon süresi (tr=.5 saat) için elde edilen BOis değeri 57. mg BOI5/ bulunmuştur. Faaliyette olan sistemin BOis değeri (59 mg BOis/I) ile teorik denklemden elde edilen BOI5 değerinin (57. mgbois/) birbirlerine yakn olduğu gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, ardşk kesikli reaktörün (AKR, SBR), tekstil endüstrisi atksulannn artmnda ve teorik çalşmada kullanlan denklemin de ardşk kesikli reaktör kinetiğini temsil etmede kullanlabileceği görülmektedir. 80 m. ENDÜSTRİYEL ATlKSULARIN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER İLE ARITILMAsi UYGULAMALARI m.t Türkiyedeki uygulamalan Endüstriyel atksularn ardşk kesikli reaktörler ile antlmas uygulamalan için Türkiye den seçilen değişik endüstriler; Gemsan Kimya Sanayi, Teklas Kauçuk Sanayi, Aydn Örme Tekstil Sanayi ve Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi atksu artma tesisidir. Gemsan kimya endüstrisi Tesise gelen ve toplanan tüm atksularn ph, ph metreye bağl olarak otomatik çalşan dozai pompalanndan dozlanan asit ve b azla ayarlanarak, 3. dengeleme tankndan seviye kontrolüne bağl olarak biyolojik üniteye baslmaktadr. Herbir biyolojik ünite günde I ila 3 kez doldurol up, boşalt Iabilmektedir. Havalandrna işlemi tamamlandktan sonra hava üfleyici kapatlarak, aktif çamurun çökmesi sağlanmakta ve artlan su deşarj edilmektedir. Tesise ait atksu artma akm şemas Şekil 8, değerler ise Tablo 5 de verilmiştir. L.ab. akulan 5 mji;on r Pro&ct atbulan s.s mlccn EVX:labdm O a3j. DENOELEME KESlKLI l. DENGELEME l. DD\OEID.IE TANKJ. IŞLEM TANK.! PH AYAR TANKJ TANKJ FLOTASYON TANKJ t HAV ALANDIRMAl çöcrot\fe TAl<.Kl TA.ollel Ftl. Lti Şekil 8. Gemsan Kimya Sanayi Atksu Artma Tesisi Akm Şemas

7 8.Cilt,.Say (Mart 2004) Endüstriyel Atksulann Ardşk Kesikli Reaktörler ile Arttlmas ve Kinetiği Tablo 5. Gemsan Atksu Artma Tesisi tarihine ait değerler Kimyasal Kimyasal Biyolojik Biyolojik Parametre Giriş Çkş Giriş Çkş AKM (mg/i) 256 < 0 KOI (mg/) IPH Teldas kauçuk endüstrisi Tüm atksular seviye kontrollü olarak ardşk kesikli biyolojik üniteye baslr. Biyolojik artrnn çalşahilmesi için attksu scaklğ 35 C üstünde olmayacaktr. Bu ünitede havalandrma ve çöktürme işlemi ayn tankta yaplmaktadr. Ardndan atksular 3.dengeleme tankndan biyolojik üniteye baslr. Ardşk kesikli sistemde her bir ünite 30 dakika çöktürülecek, 60 dakika doldurulacak ve 270 dakika havalandrtlmak üzere 4 kez doldurulup, boşaltlacak.tr. Oluşacak fazla çanur pompa yardmyla 2. dengeleme tankna alnp kimyasal çamur içine katlacaktr. Tesise ait artma akm şemas Şekil 9, değerler ise Tablo 6de verilmiştir. JeNtJELtM!!AlIXJ i l.oefc!lt!tl: 7AUYJ 35 A.tksular zgaradan geçirildikten sonra ph ayarlamas yaplr. İçindeki kirlilik kaynağ çözünmüş karbonun biyolojik olarak antlmas için atksu havalanduna havuzuna alnr. Ardşk kesikli olarak dizayn edilen bu havuzlarda aeratörler durdurularak havuz içindeki bakteriler çöktürülür. Çökelme zaman zaman ayarlayc araclğ ile kontrol edilmektedir. Tanklar günde üçer kez dolup boşalarak günlük toplam atksuyu artr. Sistemde üreyen fazla çamur yoğunlaştnlmak üzere yoğunlaştrcya baslr. Burada hacmi azalan atk skştnlarak su içeriği düşürülen çamur kat (kek) olarak uzaklaştnlmaktadr. Filtre presten çkan süzüntü sular ise tekrar antlmak üzere artma tesisi girişine verilir. Tesise ait çkş suyu değerleri Tablo 7de verilmiştir. Tablo 7. Aydm Örme Tekstil Fabrikas Artma Tesisi Tarihine Ait çkş Değerleri I.Hav. Havuzu Parametreler Çkş Suyu Il.Hav. Havuzu Çkş Suyu BOis (mg/) KOİ (mg/) j p H Ill.l.4 Toprak ilaç endüstrisi III.Hav. Havuzu Çkş Suyu Tesise ait atksu artma şemas Şekil O, giriş ve çkş değerleri Tablo 8de gösterilmiştir. Endüstriyel ve evsel kanşk olan atksularn farbrika laboratuannda yaplan deneyler sonucu ardşk kesikli reaktörlerin verimi % 80 dir. flla)a TAft:J To:: 4!!tTflt Çuuu Kki fö:t.oi.a.$yçn lt T AlYJ Ç)Yfl)lM! taoj l. :ôr AAI.C!AS <;m TA}J Şekil 9. Teklas Kauçuk Sanayi Atksu Artma Tesisi Akm Şemas Evsel Atksu Proses Auksu Terfi Tank Kaba _ Jzgara Rogar. \! m pa, \. Biyolojik Artma Sistemi ( SBR) İnce lzg ara 65 m3 ""\ _ Kanalizasyon Sistemi L J _j Rogar r Tahliye Tablo 6. Teklas Artma Tesisi 7. l.2003 tarihine ait değerler Şekil O. Biyolojik Atksu Artma Tesisinin Akm Şemas [6] Kimyasal l(jmyasal Biyolojik Biyolojik Parametre Giriş Çkş Giriş Çkş AKM (mg/) 240 < 0 85 < 0 KOi (mg/i) ph Aydn örme tekstil endüstrisi Bu fabrikada, sentetik tekstil terbiyesi ve üretimi yaplmaktadr. Oluşan boyal atksu artm AKR ile sağlanmaktadr. Üç adet paralel olarak yaplmş olan reaktörden oluşan bu sistemde ihtiyaca göre biri veya diğerleri de çalştrlabilmektedir. 8 Tablo 8. Toprak İlaç Endüstrisine Ait Giriş ve Çkş Değerleri Parametreler Giriş BOİ s (mg/) 9030 KOI (mgll) AKM (mg/i) 900 IPH H3(mgll) 26 P043 (mg/i) 8.5 Çkş

8 8.Cilt, l.say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Antlmas ve Klftigi RGezer,R İleri ID5. Tuzla organize deri endüstrisi Tarihi Kazlçeşme deki dericilerin Tuzlaya taşnmasyla oluşturulan organize sanayi bölgesinin artma tesisi m3 /gün kapasiteye sahiptir. Şu anda 07 dericiden gelen atksulan artan tesis m3/günlük kapasite ile çalşmaktadr [7]. Deri endüstrisi atksuyu karakterizasyonu Tablo 9, çkş değerleri ise Tablo loda gösterilmiştir. Tesis üç ayr atksu akmna göre tasann ve inşa edilmiştir. Buna göre kromlu atksulara kimyasal oksidasyon uyguladktan sonra genel atksularla birleştirilerek ve bu şekilde srasyla dengeleme, basit çöktürme ve aktif çamur birimlerinde antlmas planlanmaktadr. Henüz akm ayrm sağlanamadğndan basit çöktünne ve biyolojik artma birleşik atksulara uygulanmaktadr [8]. Tablo 9. Deri atksuyu karakterizasyonu [9].Parametreler Değerler Toplan KOI ( mg/i ) Süzülmüş KOl ( mg/ ) 7508 o ph 7,28,4 Ala ( mg/) N (mg/i ) 3054 Süifiir 2777 l(j or ( mg/ ) 080 Krom ( mg/) 46 problem köpük oluşumundan kaynaklanmaktadr. Bu sebeple haftada 5 gün, günde 8 saat atksu üreten tesisler için atksuyun biriktiği bir biriktirme tank ve 200 lt hacminde bir AKRden oluşan pilot tesisler kurulmuştur. Bal kutulama ve karldes işleme tesisine ait atksulann antlmas ile ilgili atksu karakterizasyonu Tablo ll, çkş sulan kalitesine ait değerler ise Tablo 2de gösterilmiştir. Tablo l. Bal kutulama ve Karides işleme Endüstrilerinin Anksu Karakterler [9] Parametreler Bal Kutulama Karldes 4teme IPH 5.3 KOİ (mg/i) Süzülmüş KOI (mg/i) Tablo 2. Bal kutulama ve Karides işleme Endüstrileri Reaktörleainin Çkş Suyu Kalitesi [9] Parametre I er Bal Kutulama Karldes Işleme. AKM (mgll) BOİ 5(mg/) KOi mg/) Süzülmüş KOi (mgll) Bu çalşmada, çkş suyunun kalitesinin istenenden daha iyi olmasna rağmen giriş değerleri çok geniş bir aralllrta değiştiğinden sistemin verimi belli değildir. 7.5 l l Tablo O. Kimyasal çöktüane sonras parametrelerin değişim aralklan [ O] Parametreler Değerler KOİ ( mg/) KOi giderimi {%) 558 AKM ( mg/) PH 78.2 Dünyadaki uygulamalar Endüstriyel atksulann ardşk kesikli reaktörler ile antlmas uygulamalar için dünyadan seçilen değişik endüstri ler; Bal kutulama ve K arides İşleme Endüstrileri Atksular, Kağt Endüstrisi Atksulan, Deri Endüstrisi Atk Sular tesisleridir. ITI.2. Bal kutulama ve karldes işleme endüstrileri m.2.2 Kağt endüstrisi Wilderer ve arkadaşlarnn çalşmasnda ön artmadan geçmiş kağt endüstrisi atk sular kullanlmştr [l ]. Atksu KOI konsantrasyonunun mfl arasnda değiştiği belirtilmiştir. Çkş suyunun renkli, fakat askda kat maddesinin (AKM) çok düşük olduğu belirtilmiştir. Çamur hacim indeksinin (SVI) mllg arasnda değiştiği ifade edilmiştir. Çamur çökelmesinin, çkşta oldukça duru bir fazda elde edecek kada: iyi olduğu belirtilmektedir. O, 20 ve 30 günlük çamur yaşnn KOI giderne verimini çok fazla etkilemediği görülmüştür. Sistemin BOİ gideme v.eriminin ortalama %98, KOI giderimin ise %8094 arasnda değiştiği belirtilmektedir. Biyolojik olarak kolay aynşabilir yapdaki kağt endüstrisi atksulannn 8 saatlik süresi uygulanan AKR ile arttlmas sonucunda elde edilen giderme verimlerinin tatmin edici olduğu görülmilştür. Her iki endüstri atksulan doğrudan belediye kanalna deşarj edilmekteydi. Bal kutulama endüstrisi atksularnn gittiği artma tesisinde çamur kabanna problemi yaşanrken, karides işleme tesisi atksularnda ise esas 82

9 8.Cilt, l.say (Mart 2004) Endüstriyel Atksularn Ardşk Kesikli Reaktörler ile Artlmas ve Kioetiği III.2.3 Deri endüstrisi Japonyada ardşk kesikli reaktör presesinin fizibilite çalşmas, kuvvetli organik madde ve krom içeren deri endüstrisi atksularnn artmnda laboratuar ölçekli bir uygulama gerçekleştirilmiştir [ 2]. Uygulanan çevrimin toplam süresi 8 saattir. saat doldurma, 5 saat reaksiyon, 0.5 saat çökelme ve.5 saat boşaltna fazna aynlruşr. Havalandrma sadece reaksiyon faznda uygulanmş ve reaksiyon süresinin sonlarnda saat boyunca kapatlarak sonraki sürede havalandrmaya devam edilmiştir. Deri atksuyu karakterizasyonu ait değerler lablo 3 de gösterilmiştir.! Tablo 3. İşletme Parametreleri ve Atksu Kalitesi Giriş Çkş Giriş Çikş Paranetrel er Atksu Atksu \tksu Atksu KOl ( mg/) Verin () NH,N o OrgN NON N03N Toplam Azot Giderimi (o/o) Krom ( mg/i) Verim (o/o) Tablo 4. Deri atksuyu karakterizasyonuna ait değerler Parametreler Değerler KOI ( mg/) BOI5 ( mg/) Toplam Azot ( mg/i ) 3288 Krom (mg/i) 932 Tablo 3 de görüldüğü gibi KOI ve krom giderimi oldukça yüksektir. KOI giderime verimi % aralğnda deği şi rken, kromda % arasnda verim elde edilmiştir. IV. SONUÇ Bu çalşmada ardşk kesikli reaktörlerin Türkiye ve dünyadaki uygulamalar incelenmiştir. Ayrca endüstriyel atksularn ardşk kesikli reaktörlerle antlma mekaniznas ve kinetiği araştrlmştr. Teorik kinetik denkleminin uygulamas örnek bir tekstil endüstrisi atksulan antlmas üzerine yaplmş olup teorik model ile deneysel sonuçlann kyaslandğnda yakn olduğu gözlemlenmiştir. Ardşk Kesikli Reaktör (AKR) sisteminin debideki büyük değişiklikleri tolere edebilmesi ve ayn zamanda bir dengeleme tank gibi iş görmesinin dşnda AKR sisteminin farkl fazlarnn otonatik kontrol edilebilmesi de sistemi endüstriyel atksularn antlmas için çekici klmaktadr [3]. Bu incelemeler ve araşttmlalar sonucunda; Su Kirliği Kontrolü Yönetmeliği çkş suyu deşarj değerleri standartanna uygunluk, beraberinde tasann ve maliyet kriterleri bakmndan endüstriyel atksulann artmnda Ardşk Kesikli Reaktör (AKR) sisteminin kullanlmasnn uygun olduğu görülmektedir. KA\NAKLAR [ ]. Documented Perfonnanc&Experience, in SBR s, U.S Filter Jet Tech, 990 [2]. Biological Treatment;December, T38, 998 [3]. SBR for Convantional and Advanced Waste Treatment, 988 [4]. DROSTE,R.L.,Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment.NY; John Wiley&Sons ine, 997 [5]. Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitab, Çanakkale, S.l9397, 2003 [6]. DAMAR, Y., İlaç Endüstrisi ve Evsel Kanşk Atksuyunun AKR ile Arttlmas hakknda makale, 2002 [7]. ATEŞ, E., Orhon, D., Tünay, 0., Characterization of Tannery Wastewater for PretreatmentSelected Case Studies, 997 [8]. Orhan, D., Artan, N., Modeliing of Activated Sludge Systems, Technomic Publishing Company PP ,994 [9]. BAŞEGMEZLER, B., Deri Endüstrisi Atksularnn Ardşk Kesikli Reaktörlerle Artlmas, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, 998 [0]. GÜN, Ö., Deri Endüstrisi Atksularnn Ardşk Kesikli Reaktörlerle Artlmas, Yüksek Lisans Tezi İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, 998 []. Y AMAMATO, K, Win,K.M., Tannery Wastewater Treatment Using a Sequenching Batch Membrane Reactor. Wat. Sci. Tech. Vol.23. Kol pp.l , 99 [2]. WİLDERER, P.A., Sequenching Batch Technology gor Biological Treatment of Industrial Wastewaters. New Dewelopments in Industrial Wastewater Treatment pp. 25 Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands., 99 [3]. ECKENFELDER, W.Wesley JR.,D.Sc.,P.E, Activated Sludge Treatment Oflndustrial Wastewater 83

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER. (Geliş/Received: 04.01.2013; Kabul/Accepted in Revised Form: 07.02.2013)

ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER. (Geliş/Received: 04.01.2013; Kabul/Accepted in Revised Form: 07.02.2013) S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.1, s.1, 2013 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.1, n.1, 2013 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMLER Sayiter YILDIZ 1, Osman

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE DE VE İSRAİL DE YAPAY SULAK ALANLAR İLE ATIKSU ARITIMI VE ATIKSUYUN SULAMA AMAÇLI OLARAK TEKRAR KULLANIMI

TÜRKİYE DE VE İSRAİL DE YAPAY SULAK ALANLAR İLE ATIKSU ARITIMI VE ATIKSUYUN SULAMA AMAÇLI OLARAK TEKRAR KULLANIMI ORSAM ORSAM Rapor No: 78 Rapor No: 8, Eylül 2011 TÜRKİYE DE VE İSRAİL DE YAPAY SULAK ALANLAR İLE ATIKSU ARITIMI VE ATIKSUYUN SULAMA AMAÇLI OLARAK TEKRAR KULLANIMI CONSTRUCTED WETLANDS AND RE-USE OF WASTE

Detaylı

Şehir Dışı Yerleşim Yerleri İçin Merkezi ve Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin Çevre Açısından Değerlendirilmesi

Şehir Dışı Yerleşim Yerleri İçin Merkezi ve Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin Çevre Açısından Değerlendirilmesi Sayı / Number 84 Mart-Nisan / March-April 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. DIN 1946-4 2008 Standardındaki Yenilik Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı İçin Web Tabanlı Yazılımın

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 68-77 (2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Murat TOPAL

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ

MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ Yunus Arıkan 1, Nimet

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı