BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER"

Transkript

1 BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE NÜTRİENT GİDERİMİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK

2 Nütrient Giderimi Azot atıksularda çeşitli şekillerde bulunabilir (organik, amonyak, nitrit ve nitrat). Genel olarak evsel atıksularda azot, organik veya amonyak şeklinde bulunur. Evsel atıksularda azot konsantrasyonu mg/l aralığında değişir. Atıksu arıtma tesislerinin ön çökeltme havuzlarında toplam azot konsantrasyonunun %20 si çökelerek giderilir. 2

3 Nütrient Giderimi Biyolojik arıtmada organik azotun önemli bir kısmı amonyağa çevrilir. Amonyağın da %20 lik bir kısmı yeni hücre oluşumunda kullanılır. Klasik biyolojik arıtma tesislerinde geriye kalan %60 lık azot miktarı alıcı ortama deşarj edilir. 3

4 Nütrient Giderimi Fosfor atıksularda, inorganik, ortofosfat veya kompleks fosfatlar olarak organik formda bulunur. Kompleks fosfatlar sentetik deterjanlardan kaynaklanır ve atıksudaki fosfatın yaklaşık yarısını oluşturur. Kompleks fosfatlar biyolojik arıtmada ortofosfata hidrolize olurlar. 4

5 Nütrient Giderimi Evsel atıksularda ortalama fosfor konsantrasyonu 5-9 mg/l arasında değişir. Ön çöktürme esnasında fosforun %10 u çökelir, klasik biyolojik arıtma esnasında ise %10-20 si yeni hücrelere dönüşür. Kalan yaklaşık %70 lik kısım ise alıcı ortama deşarj edilir. 5

6 Biyolojik Arıtmada Azot Giderim Yolları 6

7 Nitrifikasyon Biyolojik nitrifikasyonda amonyak iki adımda nitrata okside olur. İlk adımda amonyak nitrite dönüşürken, ikinci adımda nitrit, nitrata dönüşür. Nitrosomonas tarafından amonyağın nitrite dönüşümü; NH ,5O 2 NO H + + H 2 O Nitrobakter tarafından nitritin nitrata dönüşümü; NO ,5O 2 NO 3-7

8 Nitrifikasyon İki adım birleştirilirse amonyağın nitrata dönüşümü şu şekilde ifade edilebilir: NH O 2 NO H + + H 2 O Bu arada amonyum iyonunun bir kısmı yeni hücrelere asimile olur. Biyokütle sentez reaksiyonu aşağıdaki şekilde gerçekleşir. 4CO 2 + HCO 3 + NH 4 + +H 2 O C 5 H 7 NO 2 + 5O 2 O halde genel reaksiyon: NH 4+ +1,731O 2 +1,962HCO 3 0,038C 5 H 7 NO 2 +0,962NO 3- +1,077H 2 O+1,769H 2 CO 3 8

9 Nitrifikasyon Hızı Amonyak ve nitrit konsantrasyonları nitrosomonas ve nitrobakterin maksimum büyüme hızına etki eder. Genel olarak nitrobakterin büyüme hızının nitrosomonas a göre daha büyük olması nedeniyle nitrifikasyon hızı, amonyağın nitrite çevrilmesi ile modellenir. N N max K N N N 9

10 Nitrifikasyon Hızı Tek adımda gerçekleştirilen karbon oksidasyonunitrifikasyon prosesinde aktif çamuru içerisindeki nitrifikasyon bakterilerinin oranı BOİ 5 / TKN oranına bağlıdır. Dolayısıyla nitrifikasyon bakterilerinin tüm bakterilere oranı şu şekilde hesaplanır: f N 0,60(giderilenBOİ 0,16(giderilenNH 5 ) 3 ) 0,16(giderilenNH 3 ) 10

11 Nitrifikasyon Hızı ÇO seviyesi µn max ı etkilediğinden şu eşitlik yazılabilir. N N max K ÇO ÇO Nitrifikasyon prosesinin hızı sıcaklığın azalmasıyla azalır. Dolayısıyla şu şekilde iki bağıntı yazılabilir: O 2 µ N = µ Nmax e 0,098(T-15) K N = 100,051T 1,158 11

12 Nitrifikasyon Hızı Maksimum nitrifikasyon hızı ph ın 7,2 ile 9 arasında olduğu aralıkta gerçekleşir. Birleşik karbon oksidasyon-nitrifikasyon işlemi için ph ın etkisi şu şekildedir: N N max 1 0,833(7,2 ph) O halde nitrifikasyon için genel denklem: N N max K N N ) N K O ÇO ÇO 2 0,098(T15 e 1 0,833(7,2 ph) 12

13 Nitrifikasyon Hızı µ N = nitrifikasyon bakterileri için spesifik büyüme hızı, g yeni hücre /g hücre -gün µ Nmax = nitrifikasyon bakterileri için maksimum spesifik büyüme hızı, g yeni hücre /g hücre -gün N = azot konsantrasyonu, g/m 3 K N = yarı hız sabiti (µ Nmax in yarısındaki azot konsantrasyonu), g/m3 ÇO = çözünmüş oksijen konsantrasyonu, g/m3 KO 2 = çözünmüş oksijen için yarı doygunluk katsayısı, g/m3 T = sıcaklık, C dir. 13

14 Nitrifikasyon İçin Kinetik Katsayılar Değerler Katsayılar Birim Aralık Tipik µ Nmax gün -1 0,40-2,00 0,90 K N mg/l NH4+-N 0,20-2,30 0,50 Y N mg VSS / mg NH 4+ -N 0,10-0,30 0,16 k dn gün -1 0,03-0,06 0,04 14

15 Nitrifikasyon Prosesleri (a) ayrı bölmede, (b) aynı bölmede nitrifikasyonlu askıda büyüyen proses 15

16 Nitrifikasyon Prosesleri (c) düşük hızlı bağlı büyüyen proses, (d) aktif çamuru takip eden bağlı büyüyen reaktör 16

17 Denitrifikasyon Denitrifikasyon nitrat azotunun azot gazına döndüğü proseslere verilen isimdir. Serbest oksijen olması istenmediğinden bu proses anoksik tanklarda yapılır. Denitrifikasyon bakterileri nitratı azot gazına çevirerek büyümeleri için gerekli enerjiyi elde ederler. Ancak hücre sentezi için bir karbon kaynağı gerekir. Nitrifikasyona uğramış sularda genelde karbon düşük miktarlardadır. Bu yüzden dışarıdan karbon ilave etmek gerekebilir. Karbon kaynağı olarak genellikle metanol ve diğer bazı organik bileşikler kullanılır. 17

18 Denitrifikasyon Denklemleri Nitrat giderimi için; NO ,183CH 3 OH + 0,273H 2 CO 3 0,091C 5 H 7 NO 2 + 0,454N 2 + 1,820H 2 O + HCO - 3 Nitrit giderimi için; NO ,681CH 3 OH + 0,555H 2 CO 3 0,047C 5 H 7 NO 2 + 0,476N 2 + 1,251H 2 O + HCO - 3 Oksijen giderimi için; O 2- +0,952CH 3 OH+0,061NO 3 0,061C 5 H 7 NO 2 +1,075H 2 O+0,585H 2 CO 3- +0,061HCO

19 Denitrifikasyon Denklemleri Azot gazına çevrilen beher mg nitrat azotu başına, 2,70 mg metanol (CH 3 OH) kullanılır, 0,74 mg yeni hücre ve 3,57 mg alkalinite (CaCO 3 olarak) üretilir. Denitrifikasyon için gerekli metanol miktarı şu şekilde hesaplanabilir: CH 3 OH gereken = 2,70(NO 3 -N) + 1,56(NO 2 -N) + 0,95 ÇO Metanolün KOİ eşdeğeri yaklaşık olarak 1,5 mg KOİ / mg CH 3 OH olduğuna göre: KOİ gereken = 4,05(NO 3 -N) + 2,34(NO 2 -N) + 1,43 ÇO 19

20 Denitrifikasyon Hızı Nitrat konsantrasyonunun denitrifikasyon bakterilerinin büyüme hızına etki edeceği düşünülür. Buna göre: DN DN max K NO NO 3 3 NO 3 20

21 Denitrifikasyon Hızı Karbon konsantrasyonunun etkisi de aynen nitrat konsantrasyonunun etkisi gibi hesaplanır. DN DN max K C C C Sıcaklığın etkisi şu denklemle ifade edilir. p = 0,25 T 2 21

22 Denitrifikasyon Hızı Denitrifikasyon genel denklemi: R DN = R DN20 C x 1,09 (T-20) (1 ÇO) R DN R DN20 C T ÇO : denitrifikasyon hızı, : spesifik denitrifikasyon hızı : sıcaklık : çözünmüş oksijen 22

23 Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Prosesleri (a) oksidasyon havuzu 23

24 Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Prosesleri (b) dört adımlı piston akımlı Bardenpho prosesi, 24

25 BİYOLOJİK FOSFOR GİDERİMİ 25

26 Biyolojik Fosfor Giderimi Çözünür BOİ ve Ortofosforun değişimi 26

27 Biyolojik Fosfor Giderimi A/O prosesi 27

28 Biyolojik Fosfor Giderimi PhoStrip prosesi 28

29 Biyolojik Fosfor Giderimi Uçucu yağ asitleri ihtiyacını sağlamak için harici fermenter kullanımı 29

30 Biyolojik Fosfor Giderimi A 2 /O prosesi 30

31 Biyolojik Fosfor Giderimi Beş adımlı Bardenpho prosesi 31

32 Biyolojik Fosfor Giderimi UCT (University of Cape Town) prosesi 32

33 Biyolojik Fosfor Giderimi VIP (Virginia Inititative Plant) prosesi 33

34 ASKIDA BÜYÜYEN AEROBİK SİSTEMLER 34

35 35

36 36

37 37

38 Aktif Çamur Proseslerinin Sınıflandırılması 38

39 Aktif Çamur Proseslerinin Tanımı Klasik Piston Akımlı Aktif Çamur Prosesi 39

40 Aktif Çamur Proseslerinin Tanımı Kademeli Beslemeli Aktif Çamur Prosesi 40

41 Aktif Çamur Proseslerinin Tanımı Azalan Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi 41

42 Aktif Çamur Proseslerinin Tanımı Modifiye Havalandırma Kısa Havalandırma süresi, yüksek F/M oranı Kraus Prosesi Tam Karışımlı Yüksek Hızlı Havalandırma Yüksek Organik Yük ve MLSS konsantrasyonu (Yüksek F/M) Düşük HBS, Uzun SRT Saf Oksijen 42

43 Biyolojik Nütrient Giderimi için Aktif Çamur Prosesleri Tek Kademeli Nitrifikasyon Ayrı Kademede Nitrifikasyon Tek Kademeli Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Azot ve Fosfor Giderimi 43

44 Küçük Yerleşimler için Aktif Çamur Prosesleri Kontak (Temas) Stabilizasyon 44

45 Küçük Yerleşimler için Aktif Çamur Prosesleri Oksidasyon Havuzu 45

46 Küçük Yerleşimler için Aktif Çamur Prosesleri Kesikli Boşaltmalı Uzun Havalandırma 46

47 Küçük Yerleşimler için Aktif Çamur Prosesleri Ardışık Kesikli Reaktör 47

48 Askıda Büyüyen Aerobik Sistemlerin Mukayesesi 48

49 Aktif Çamur Proseslerinin Tasarım Kriterleri Proses Yükleme Kriterleri F/M oranı Çamur Bekletme Süresi ( c, SRT) Hacimsel Organik Yük (L org ) Çamur Üretimi Oksijen ihtiyacı ve Temini Reaktör Boyutu ve Konfigürasyonu Karıştırma için Enerji İhtiyacı Son Çöktürme 49

50 MLSS, F/M ve Hacimsel Yükleme Oranları 50

51 Aktif Çamur Proseslerinin Tasarımı F/M oranına dayalı hacim V Q F X S / 0 M Ortalama çamur bekletme süresine dayalı hacim V Q S Y C X 0 Hacimsel yüke dayalı hacim V Q S L org 0 51

52 Aktif Çamur Proseslerinde Çamur Geri Devrinin Tespiti Q(X 0 ) + Q r (X r ) = (Q+Q r )(X) Qr Q X r X, mg / L, mg / L X, mg / L 52

53 Aktif Çamur Proseslerinde Çamur Üretimi 53

54 Askıda Büyüyen Aerobik Sistemlerde Oksijen İhtiyacı Kg O 2 /gün= Q(So-S) -1,42 Px * Q (NO 3 ) 2,86 * Q (NO 3 ) Aktif çamur proseslerinde katı bekletme süresi ve oksijen ihtiyacı değerleri Aktif çamur prosesi SRT, gün Oksijen ihtiyacı Yüksek hızlı (nitrifikasyon yok) 0,75-2 0,6-0,8 kgo 2 /kgkoi (uygulanan) Klasik (nitrifikasyon yok) 3-8 0,7-0,9 kgo 2 /kgkoi (uygulanan) Düşük hızlı (nitrifikasyon) >15 0,8-1,1 kgo 2 /kgkoi (uygulanan) + 4,6-4,7 kgo 2 /kgno 3 -N (üretilen) 54

55 Aerobik Sistemlerde Kullanılan Mekanik Havalandırıcılar 55

56 Aerobik Sistemlerde Kullanılan Mekanik Havalandırıcılar 56

57 Aerobik Sistemlerde Kullanılan Mekanik Havalandırıcılar Değişik tipleri için tipik oksijen transfer hızları ve α değerleri Transfer oranı, kgo 2 /kwh Havalandırıcı tipi SOTR AOTR α Yüksek hızlı yüzey havalandırıcı 1,2-1,85 0,74-1,1 0,6-0,9 Düşük hızlı yüzey havalandırıcı 1,54-2,78 1,5-1,73 0,6-0,9 Döner fırça yüzey havalandırıcı 1,2-2,16 1,5-1,3 0,6-0,9 Türbin havalandırıcı 1,2-2,47 0,74-1,54 0,6-0,9 Statik tüp havalandırıcı 1,2-1,85 0,74-1,1 0,6-0,9 57

58 Aerobik Sistemlerde Kullanılan Difüzör Tipi Havalandırıcılar 58

59 Aerobik Sistemlerde Kullanılan Difüzör Tipi Havalandırıcılar 59

60 Aerobik Sistemlerde Kullanılan Havalandırıcılar Difüzörlü havalandırma sistemleri için tipik oksijen transfer oranları ve α değerleri 60

61 Aerobik Sistemlerde Blower Kapasitesinin Tespiti Q hava W oksijen 2 hava AOTEO 1440 dakika / gün Burada; Q hava W oksijen = gereken hava debisi, m 3 /dakika = oksijen ihtiyacı, kg/gün AOTE = gerçek oksijen transfer verimi yüzdesi O 2 = oksijenin havadaki ağırlıkça yüzdesi (0,2315) γ hava = havanın spesifik ağırlığı (1 atmosfer ve 20ºC de: 1,2 kg/m 3 ) 61

62 Aerobik Sistemlerde Blower Gücünün Tespiti P W 0,283 wrt 1 P ne P1 P W = her bir blower ın güç ihtiyacı, kw w hava = havanın kütlesel debisi, kg/saniye R = havanın gaz içeriği, 16,31 m.kg/(kg hava).ºr(u. S. birimi) T1 = giriş mutlak sıcaklığı, K P1 = giriş mutlak basıncı, atm P2 = çıkış mutlak basıncı, atm n = (k-1)/k = 0,283 hava için k = hava için 1, = 29,7 (SI birimleri) e = verim (kompresörler için genellikle 0,70-0,90) 62

63 Aerobik Sistemlerde Karıştırma için Enerji İhtiyacı Tam Karışım için gerekli güç = 19 ile 39 kw/10 3.m 3 Difüzörlü sistem (Rulo Tip) Grid tipi difüzör = m 3 /10 3.m 3.dakika = m 3 /10 3.m 3.dakika 63

64 Son Çöktürme Havuzları SVI çöken çamur hacmi AKM mg / ml / L L x1000 SVI < ise iyi çökelme özelliğine sahip çamur SVI > 150 ise kötü çökelme özelliğine sahip çamur 64

65 Son Çöktürme Havuzları OR dizayn V 24saat / gün i SF O R V i = yüzey yükü, m 3 /m 2.gün = bölgesel çökelme hızı, m/saat S F = emniyet faktörü, tipik olarak 1,75-2,5 V i V max exp( Kx10 6 X ) V i V max K X = bölgesel çökelme hızı, m/saat = maksimum bölgesel çökelme hızı, tipik olarak 7,0 m/h = sabit, 150 SVI değerindeki aktif çamur sıvısı için tipik olarak 600 L/mg = aktif çamurdaki ortalama toplam askıda katı, mg/l 65

66 Son Çöktürme Havuzları 66

67 Son Çöktürme Havuzları için Tipik Dizayn Kriterleri Akış hızı, m 3 /m 2.gün Yük, kg/m 2.saat Arıtım tipi Ortalama Pik Ortalama Pik Derinlik m Aerobik-aktif çamur (uzun havalandırma hariç) ,5-6 Uzun havalandırma , ,5-6 Selectors, biy. nütr. giderimi ,5-6 Oksijen-aktif çamur ,5-6 Fosfor giderimi için Çökt.; Çıkış suyu kons., mg/l Toplam P=2 Toplam P=1 Toplam P=0,2-0, ,5-6 Nitrifikasyon çıkış suyu ,5-5 67

68 İşletme Problemleri Değişik F/M oranı ve SRT de baskın mikroorganizmalar 68

69 İyi ve kötü çökelme özelliği gösteren çamur partikülü örnekleri: (a) filamentli olmayan iyi çöken flok, (b) filamentli mikroorganizmalarla köprü oluşturmuş flok partikülleri, (c,d) kötü çökelmeye neden olan filamentli mikroorganizmaların mikroskopik görünüşleri, (e) sülfür granüllü Thiothrix filamentleri ve (f) düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonlarında gözlenen 1701 tipi filamentli mikroorganizma-sphaerotilus 69

70 Aktif çamurda bulunan filamentli mikroorganizmaların tercih ettiği işletme koşulları 70

71 Çamur kabarması ve köpük oluşumu 71

72 Çamur kabarmasını etkileyen faktörler 72

73 Çamur kabarması ile ilgili önemli unsurlar şunlardır: (1) Atıksu karakteristikleri, (2) Çözünmüş oksijen konsantrasyonu, (3) Proses yükü, (4) Geri devir ve atık çamur deşarj oranları, (5) Tesis içerisinde oluşan süpernetant ile süzüntü sularının sisteme getirdiği yük ve (6) Çöktürme işletimi. 73

74 Çamur Yüzmesi Çamur yüzmesini önlemenin yolları şu şekildedir: (1) Geri devir çamuru çekme hızını artırarak, çamurun çöktürme tankındaki bekleme süresini azaltmak, (2) İlk yöntemin işe yaramadığı durumlarda, havalandırmadan gelen atıksuyun hızını azaltmak, (3) Mümkün olduğu durumlarda çamur toplama mekanizmalarının hızını artırmak, (4) SRT değerini nitrifikasyonun gerçekleşemeyeceği değerlere kadar düşürmek. 74

75 Nocardia köpüğü: (a) havalandırma tankı üzerindeki köpük örneği (b) Microthrix Parvicella ve Nocardia filamentlerinin mikroskobik görünüşü 75

76 Köpük Kontrolü Köpüğün son çöktürmede tutulmasını engellemek Sıyrılan maddelerin geri devrinden kaçınmak Nocardia köpüğü üzerine klor sprayi uygulamak 76

77 Çamur Kabarması ve Köpük Oluşumu Flamentli Organizmaların Kontrolü 1- Geri devir çamuruna klor veya hidrojen peroksit ilavesi 2- Havalandırma havuzundaki ÇO konsantrasyonunun ayarlanması 3- Havalandırma havuzuna giriş akımının düzenlenmesi (F/M oranı) 4- Azot ve fosfor ilavesi 5- İz elementlerin ilavesi 6- İnorganik talc (magnezyum silikat) ilavesi 7- Selektor kullanımı 77

78 Selektör Aktif Çamur Prosesleri Substrat konsantrasyonuorganizmaların büyüme eğrileri 78

79 Çamur Kabarması ve Köpük Oluşumu anaerobik/aerobik 79

80 Çamur Kabarması ve Köpük Oluşumu 80

81 Çamur Kabarması ve Köpük Oluşumu anoksik selektör 81

82 Çamur Kabarması ve Köpük Oluşumu Aerobik için Anoksik için 82

83 Çamur Kabarması ve Köpük Oluşumu Geri devir akımından köpüğü almak Polimer kullanmak Köpük giderici kullanmak Anoksik veya anaerobik selektor kullanmak 83

84 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri Yüksek kaliteli çıkış Stabil ve kolay işletme Enerji tüketimi az Nütrient gideriminin de sağlanabilmesi 84

85 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri F/M oranı < 0,1 Genellikle 200 mg/l BOİ 5 girişi 20 saat veya daha yüksek bekleme süresi Nitrifikasyon için 0,05 <F/M< 0,1 Denitrifikasyon için 0,03 <F/M< 0,06 MCRT : gün SVI < 80 Q< 7500 m 3 /gün Son Çöktürme de yüzey yükü: m/gün Yükseklik : 1,8-2,5 m ( 6 m ye kadar çıkabilir) Geri devir : %50 - %150 85

86 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri H = 1,2-1,8 m MCRT = gün MLSS= mg/l Hacimsel Org. Yuk= 0,1-0,3 kg BOİ/m 3.gun 86

87 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri Ters akışlı havalandırma sistemi 87

88 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri 88

89 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri 89

90 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri H= 2,4-4,6 m ; MCRT: gün F/M= 0,01-0,1 ; MLSS= mg/l 90

91 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri 91

92 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri 92

93 Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri 93

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

6. İLERİ ATIKSU ARITIMI

6. İLERİ ATIKSU ARITIMI 6. İLERİ ATIKSU ARITIMI Klasik arıtma sistemleri çıkışında arıtılmış atıksuda kalan AKM, çözünmüş madde, organik maddeler vb. gibi kirleticilerin de arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmekte olup

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Doç.Dr.Ergün YILDIZ Giriş BOİ nedir? BOİ neyi ölçer? BOİ testi ne için kullanılır? BOİ nasıl tespit edilir? BOİ hesaplamaları BOİ uygulamaları Bazı maddelerin BOİ si

Detaylı

BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER DERS NOTLARI

BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER DERS NOTLARI BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Eyüp DEBİK Arş. Gör. Neslihan MANAV Arş. Gör. Tamer COŞKUN İSTANBUL, 2008 BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER DERSİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Eyüp DEBİK Arş. Gör.

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

Tablo 11.X Geleneksel İkinci Kademe Arıtma Sistemi Üniteleri İçin Tasarım Kriterleri

Tablo 11.X Geleneksel İkinci Kademe Arıtma Sistemi Üniteleri İçin Tasarım Kriterleri .3 rıtma istemi İçin Önerilen Proje Kriterleri Mevcut TTLR tıksu rıtma Tesisi planlamasında nihai hedef olarak azot ve fosfor giderimi verilmiştir. Tesis üniteleri bu hedefe ulaşacak esnekliğe sahip olacak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Onur ORTATEPE EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN AEROBİK VE ANAEROBİK ŞARTLAR ALTINDA, AZOT VE FOSFOR GİDERİM VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÇEVRE

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi

Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(1), 216 46 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(1), 216 Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi Yağmur UYSAL 1*, Berkin

Detaylı

50 Hz. DEPURBOX Serisi EVSEL ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

50 Hz. DEPURBOX Serisi EVSEL ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ 50 Hz DEPURBOX Serisi EVSEL ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ Kod 191004401 Rev.A Baskı 06/2006 Evsel atık su arıtma sistemleri DEPURBOX Serisi KULLANIM ALANLARI KONUT UYGULAMALARI Kanalizasyon sisteminin bulunmadığı

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Azot ve azotlu maddeler, Çevre Mühendisliğinde büyük bir öneme sahiptir. İçme ve kullanma suları ile yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli

Detaylı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel Dr. A. Saatçı Atıksu Arıtma Maksadı 1. Hangi kirleticiler arıtılmalı? 2. Çıkış su kalitesi ne olmalıdır? 3. Proses nasıl seçilmelidir? 4. Basit ve güvenli arıtma tesisleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları

Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları Vaka Çalışması MBR ve MBBR Proses lerinde Seramik Membran Uygulamaları AKIN KAPLAN Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Dr. MARTIN KASCHEK ItN Nanovation A.G Giriş Su kaynaklarının korunması

Detaylı

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, Atıksuyu tekrar kullanılabilir hale getirmek, İçilebilecek kalitede su elde edebilmek için SU ARITIMI GENEL OLARAK;

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 4. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Gierimi - Aktif Çamur Prosesi - 1 Dersin Kapsamı ve Önemi Tokat-Yeşilırmak 1. Kirletici Parametreler

Detaylı

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 1 sh. 1-9, 23 PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI İ. ÖZTÜRK 1, E.B. GENÇSOY 1, A.F. AYDIN 1, Y. KIRMIZI 2 ve Z. EKER 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır :

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır : ÇAMUR STABİLİZASYONU (İP 9) Projenin stabilizasyon iş paketi (İP 9) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda aerobik, anaerobik ve alkali stabilizasyon çalışmalarına yönelik laboratuvar ölçekli sistemler

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ, 26-28 Mayıs 2016, Crown

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

Çevre Mikrobiyolojisi 2, ders notları Sayfa 1

Çevre Mikrobiyolojisi 2, ders notları Sayfa 1 Çevre Mikrobiyolojisi 2, ders notları Sayfa 1 İÇERİK BÖLÜMLER 1. Biyojeokimyasal Döngülerde Mikroorganizmanın Rolü 2. Atıksu Arıtım Mikrobiyolojisi 3. Aktif Çamur Prosesi ile Nütrient Giderimi 4. Aktif

Detaylı

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2002 yılı I. Aşama için yaklaşık 4 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Avrupa nın en büyük

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 11.2. Atık Yükü Azaltımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Endüstriyel Atıklarda Kirlilik Yükü ve Eşdeğer Nüfus Hesapları Endüstriyel atıkları debi ve BOİ kirlilik yükü

Detaylı

Atıksu arıtımı için en uygun nütrient oranları UYGULAMA RAPORU LABORATUVAR ANALİZİ & PROSES ANALİZİ ATIKSU ARITMA NÜTRIENTLER

Atıksu arıtımı için en uygun nütrient oranları UYGULAMA RAPORU LABORATUVAR ANALİZİ & PROSES ANALİZİ ATIKSU ARITMA NÜTRIENTLER UYGULAMA RAPORU LABORATUVAR ANALİZİ & PROSES ANALİZİ ATIKSU ARITMA NÜTRIENTLER Atıksu arıtımı için en uygun nütrient oranları Arıtılan atıksuyun ilgili yasal gerekliliklere uyması için, tesis işletmecileri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Giriş yapısı : Tesisin ön arıtma ünitesi , biyolojik arıtma ünitesi ise eşdeğer nüfüsa hizmet etmektedir.

Giriş yapısı : Tesisin ön arıtma ünitesi , biyolojik arıtma ünitesi ise eşdeğer nüfüsa hizmet etmektedir. ANTALYA LARA ATIKSU ARITMA TESİSİ Tesisin kapasitesi 31250 m3/gün dür. Fakat arıtma tesisi şu anda debi yetersizliğinden dolayı tam kapasite çalışamamaktadır ve bu sebeple tesisin kapasitesi 18000 m3 /gün

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca/İzmir E-mail : mustafa.odabasi@deu.edu.tr Ders İçeriği Temel Element Döngüleri Karbon Döngüsü

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

AMONYAK VE TKN DENEYİ

AMONYAK VE TKN DENEYİ AMONYAK VE TKN DENEYİ 1.GENEL BİLGİLER Azot ve azotlu maddeler çevre kirlenmesi kimyasının en önemli konularından birini oluşturur. Su kirlenmesi, hava kirlenmesi ve katı atıkların yönetimi konularının

Detaylı

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 SIVI ATIKLAR Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 Nüfus ve sanayi artışı Hızlı, düzensiz ve kontrolsüz kentleşme İşsizlik Doğal kaynakların hızla tüketimi Altyapı sorunları Tablo I 1995 2000 Toplam Belediye Sayısı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 9-16 Ocak 23 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR İLE NUTRİENT GİDERİMİNDE FARKLI KARBON KAYNAKLARININ ETKİLERİ (EFFECTS OF DIFFERENT CARBON

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI Merve Soğancıoğlu*, Dilek Erdirençelebi** *Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, III. Sınıf Öğrencisi, Konya mervesoganci_42@hotmail.com

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ KONTROLÜ

ARITMA ÇAMURLARININ KONTROLÜ ARITMA ÇAMURLARININ KONTROLÜ TASARIMDA KULLANILAN HESAP YÖNTEMLERĠ UYGULAMALI ÖRNEKLER BÖLÜM -I- - Çamur karakteristikleri - Çamur miktarı ve hacminin hesaplanması - YoğunlaĢtırıcı ünitelerinin tasarımı

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

0503701-ATIKSULARIN ARITIMI DERS NOTLARI. Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA

0503701-ATIKSULARIN ARITIMI DERS NOTLARI. Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0503701-ATIKSULARIN ARITIMI DERS NOTLARI Doç. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA Kaynak Kitap: Wastewater Engineering: Treatment and Reuse Metcalf & Eddy, Inc., George Tchobanoglous,

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

ATIKSU ARITIM YÖNTEMLERİ VE BİYOGAZ ÜRETİMİ. Gürdal KANAT. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

ATIKSU ARITIM YÖNTEMLERİ VE BİYOGAZ ÜRETİMİ. Gürdal KANAT. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ATIKSU ARITIM YÖNTEMLERİ VE BİYOGAZ ÜRETİMİ Gürdal KANAT Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1. GİRİŞ : Mühendislikteki Çevre Anlayışının Yeni Boyutu (Tesisiçi Kontrol) Günümüzde hızlı

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

ERZİNCAN KENTİ ATIKSULARININ KARAKTERİZASYONU ve GPS-X BİLGİSAYAR PROGRAMI KULLANILARAK MODELLENMESİ. Alper NUHOĞLU, Tuba TURAN

ERZİNCAN KENTİ ATIKSULARININ KARAKTERİZASYONU ve GPS-X BİLGİSAYAR PROGRAMI KULLANILARAK MODELLENMESİ. Alper NUHOĞLU, Tuba TURAN ERZİNCAN KENTİ ATIKSULARININ KARAKTERİZASYONU ve GPS-X BİLGİSAYAR PROGRAMI KULLANILARAK MODELLENMESİ Alper NUHOĞLU, Tuba TURAN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 25000,

Detaylı

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları 2 2 KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi içindekiler BAŞKAN DAN KOSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİKSEL ARITMA KİMYASAL

Detaylı

Kısıtlı Oksijen Şartlarında Kısmi Nitrifikasyon/ Nitritifikasyon Proseslerinin İncelenmesi. Proje No: 107Y117

Kısıtlı Oksijen Şartlarında Kısmi Nitrifikasyon/ Nitritifikasyon Proseslerinin İncelenmesi. Proje No: 107Y117 Kısıtlı Oksijen Şartlarında Kısmi Nitrifikasyon/ Nitritifikasyon Proseslerinin İncelenmesi Proje No: 107Y117 Yrd.Doç.Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi Çevre Müh. Esra Çiçek AĞUSTOS 2008 İSTANBUL ÖNSÖZ Zenginleştirilmiş

Detaylı

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 26 TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLER (AKR) İLE BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Ufuk ALKAN

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

ANAEROBİK ÇEVRESEL BİYOTEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK TÖNETİMİNDE KULLANIMI

ANAEROBİK ÇEVRESEL BİYOTEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK TÖNETİMİNDE KULLANIMI ANAEROBİK ÇEVRESEL BİYOTEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİYEL ATIK TÖNETİMİNDE KULLANIMI Doç.Dr. Göksel N. DEMIRER ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 MAYIS 2002 ESKİŞEHİR Anaerobik Arıtma Anaerobik arıtma,

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ:

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) DENEYİN AMACI : Su örneklerinin biyolojik oksijen ihtiyacının hesaplanması TEORİ: Atıksular organik maddeler içerdiğinden, bunların konsantrasyonları, yani sudaki miktarları,

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ Recep MERAL Fuad CAVADZADE 2013 1 MUDADDİME Elinizdeki bu çalışma, atıksu arıtma tesisleri işletme tecrübeleri ve bu alanda yazılmış kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı