VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ"

Transkript

1 VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını anlatmak lt için ii çeşitli tanımlar verilebilir: 1- Veri tabanı, belli bir alanda ve birbirleriyle ilişkili olarak düzenlenmiş veriler topluluğudur. 2- Veri tabanı, bir çok kullanıcı tarafından kullanılan birbirleri ile ilişkili geniş bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması ve sorgulanması için kurulan sistemdir 3- Veri tabanı, bir çok uygulamaya hizmet vermek için zararlı ve gereksiz veriler hariç ilişkili verilerin saklandığı bir veri topluluğudur. 4- Veri tabanı bilgisayar temelli bir kayıt tutma sistemidir. Sistemin amacı verileri kayıt etmek ve bakımını yapmaktır. 5- Veri tb tabanı, bir organizasyondaverilerin il i merkezi ikontrolünü üsağlar. 6- Veri tabanı sistemi, basitçe kompüterize edilmiş bir kayıt takip sistemidir.

2 VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Verinin organize olarak tutulmasını, güncellenmesini ve saklanmasını gerektiren her uygulama veritabanı yaratmak zorundadır li yıllara kadar veritabanı uygulamaları, dosya işleme uygulamaları l biçimindei i yapılmıştır. Verinin i organize olarak tutulması ve üzerinde işlemeler yapılması önemli ancak zor bir programlama faaliyeti olarak süregelmiştir. ş Verilerin tutulduğuğ tabloların matematiksel alt yapısı ile ilgili olarak T. E. Codd tarafından yapılan çalışma ile birlikte bugün ilişkisel veritabanı diye bilinen model ortaya atılmış ve günümüzün veritabanı sistemlerinin temel alt yapısı oluşturulmuştur. Bu modele göre her tablo matematiksel olarak varlıklardan oluşan bir kümedir ve kümeler için tanımlı işlemler tablolar üzerinde de geçerlidir. Veritabanlarında birden çok tablo olabileceğinden, bunlar arasındaki ilişki de bir küme işlemi olarak tanımlanabilmektedir. Kaynak : Veritabanı ve uygulamaları Yılmaz Kaya, Ramazan Tekin

3 VERİ TABANLARININ AMACI Büyük miktardaki kurumsal verileri (data) işlemektir. Veriler düzenli bir biçimde elektronik ortamda kaydedilirler. Düzenli olarak yedeklenen ve kontrol edilen bu bilgiler çok sayıda uygulamanın ve kullanıcının hizmetine sunulur. Büyük miktardaki verilerin hızlı ve güvenli bir biçimde gereksinim duyulan bilgiye dönüştürülmesi veri tabanlarının en önemli hedeflerinden birisidir. Veri (İşlenmemiş) Depolama Veri işleme süreci (Sorgulama) Bilgi Dış veri kaynağı Bilginin Sunumu

4 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (DBMS) Bir veri tabanının kurulması, yaşatılması için gerekli bilgisayar yazılımı sistemine Veri tabanı Yönetim Sistemi (Database Management System, DBMS) adı verilir. Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Bileşenleri 1- Erişim ve veri işleme. 2- Veri tabanı dili ve (genel amaçlı) bir sorgu dili 3- Genel amaçlı bir güvenlik sistemi 4- Genel amaçlı bütünlük sistemi 5- Yedekleme ve diğer yardımcı programlar 6- Uygulama geliştirme ortamı 7- Rapor üretici 8- Veri yapısını gösteren bir veri sözlüğü

5 VERİ TABANI İLE İLİŞKİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR VERİ TABANI SUNUCUSU (Database Server) :Dağıtılmış ortamlardaki veri (data) gereksinimini, verilerin sunucu (server) bilgisayarlara taşınmasını zorunlu kılmış ve client/server (istemci/sunucu) veri tabanı ortamlarının doğmasını sağlamıştır. Veri organizasyonunu merkezi olarak yapan Veri tabanı sunucusu, client(istemci) t i) uygulamaların l kendisi i üzerinde depo edilen bilgilere uygun koşullar altında erişmesini sağlayan bir yapıdır. VERİ AMBARI (Data warehouse) : Farklı yerlerde bulunan verilerin karar destek amaçlı kullanılmak üzere gerekli bilgilere dönüştürülmesini ve kullanıcılara dağıtılmasını sağlayan teknolojidir. TRANSACT-SQLSQL : 1970 li yıllarda IBM firması tarafından geliştirilen SQL(Structured Query Language) ilişkisel veri tabanı sistemlerinde bir standart haline gelmiştir. O zamandan bugüne kadar çeşitli SQL versiyonları çıkmıştır. İşte bunlardan biriside Microsoft Transact-SQL dir. SQL ilişkisel veri tabanlarında kullanılan bir dildir. Ms SQL Server, Dbase, Access, Informix, Sybase ve Oracle veri tb tabanı sistemleri it isql dilinii büyükük ölçüde birbiriyle uyumlu bir standart içinde kullanırlar.

6 TEMEL VERİ TABANI NESNELERİ 1- TABLOLAR : Verilerin yerleştiği, kayıt alanlarını, veri yerleşim kurallarını ve tablolar arası bağlantı ilişkileri bilgilerini içine alan nesnelerdir. 2- SORGULAR (QUERY) : Tablolarda yerleşen verileri SQL dilini kullanarak istenilen kriterlere göre sorgulayan, veri tabanı üzerinde her türlü değişikliği yapmak amacı ile hazırlanmış olan nesnelerdir.. 3- FORMLAR : Tablolarda yerleşen verilerin, veri tabanı içinde yer alan sorguların veya hazırlanmış olan program paketçikleri (makroları) nin düzenli ve kullanıcı açısından çok daha kolay ve güvenli olarak kullanımını sağlamakğ amacı ile hazırlanan ara yüzlerdir. 4- RAPORLAR : Tablolardan veya sorgulardan elde edilen bilgilerin bir doküman halinde düzenlenmesine ve istenilen biçimde düzenlenerek çıktı haline getirilmesine olanak sağlayan veri tabanı nesneleridir. 5- MAKROLAR : Özellikle form ve rapor nesneleri içinde daha etkin bir denetim ve kontrol elde edebilmek amacı ile hazırlanmışş olan program parçacıklarıdır. 6- MODÜL : Visual Basic Programlama dilini kullanarak, kullanıcıların veri tabanı üzerinde çok daha güçlü bir denetim elde etmelerini sağlayabilecek kodlamaların gerçekleştirilmesine olanak sağlayan nesnelerdir..

7 NEDEN MS ACCESS? 1- Microsoft Access veri tabanı sistemi, gelişmiş bir ilişkisel veri tabanında olması gereken tüm temel özelliklere sahip olmasının yanında ek özellikleri de bünyesinde içerir. 2- Küçük ve orta ölçekli bir çok firma bugün Access veri tabanını kullanmaktadır. 3- Access veri tabanı bir Microsoft office bileşeni olduğundan, hemen her bilgisayarda kolaylık rastlayabileceğimiz, yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır. 4- Yeni başlayanlar için kullanım ve adaptasyon açısından son derece uygun bir platform sağlar.

8 VERİTABANI MODELLERİ Veritabanı modeli; verilerin bir sistemde saklanması için düzenlenme ve sıralanma biçimidir. Yapısal bir düzenlenmedir. Verilerin daha hızlı sorgulanması, daha etkili kullanımlarını sağlamak için bir yöntemdir. 1- Hiyerarşik Model 2- Ağ Modeli 3- ilişkisel Model

9 HİYERARŞİK MODEL Bir ağaç yapısına benzer. Verileri bir ağaç yapısında saklar. Bir kök (kayıt) ve köke bağlığ dallar (kayıtlar) ve her dala bağlığ diğerğ dallar şeklinde bir yapısı bulunmaktadır. İlk defa IBM firması tarafından kullanılmıştır. Bu modeli IBM firmasına ait IMS kullanmaktadır. Evebeyn-çocuk ilişkisine dayanır. Aşağıda hiyerarşik modele ait örnek bulunmaktadır. Şirket Departman Patron İşçiler Projeler e Görevler

10 AĞ MODELİ Hiyerarşik Modeli örnek alır. Hiyerarşik Modelin yetersiz kalmasından dolayı geliştirilmiştir. ş ş Bir çocuk için birden fazla ebeveyn olabileceğiniğ belirten karmaşık bir modeldir. Aşağıda görüldüğü gibiyapılar arasında bir graf yapısı bulunmaktadır. Şirket İşçi Türü Departman İşçiler Atamalar Patron Projeler e Görevler

11 İLİŞKİSEL MODEL Esnek ve güçlü gç bir modeldir. Günümüz veri tabanlarının hemen hemen tümü bu modeli kullanır. Karmaşık olmayan bir model sunar. Veriler tablolarda saklanır. Bu tablolar arasında gerekirse ilişki kurulabilir. Bu modelde tablolara direkt erişilir. Tablolar birbirlerine basit bir mantıkla bağlı olabilirler. Bu da, veriye erişimi ve verinin saklanmasını basitleştirir. Bir tablo birden fazla tablo ile ilişkili olabilir.

12 TABLO, SATIR VE SÜTUN Tablo (table), saklanan verilerin düzenli olarak satırlar (rows), sütunlar (fields) olarak düzenlenmesi ile oluşan yapılardır. Her satır, tabloda bulunan kayıtları (records) göstermektedir. Her sütun, tabloda bulunan her alanda saklanacak verilerin biçimini belirtir. Bir veritabanı tasarımına başlamadan önce veritabanında hangi tabloların olması gerektiği ve her bir tabloda bulunması gereken sütunların düşünülmesi gerekmektedir. k Tabloların oluşturulması her tabloda saklanacak verilerin belirlenmesi ve varsa tablolar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi İlişkili Veritabanı Modelinin önemli adımlarıdır.

13 VERİTABANI TASARIMI - İLİŞKİSEL MODEL Veritabanının tasarımını yaparken yp tek tablo oluşturmakş yerine önem bütünlüğüne sahip verileri ayrı ayrı tablolarız. Daha sonra tablolardaki veriler arasında ilişkiler (relationships) kurarız. Tüm verileri içeren tek tablo Veriler ilişkili tablolar içine dağıtılıyor. Böyle bir tabloya veri girişi i i ve üzerinden veri sorgulaması yapmak performans açısından düşük seviyededir. Verinin Büyük miktarlarda, ve kullanıcı sayısının yoğun olduğu bir trafikde böyle bir veri depolama yaklaşımı faydalı olmaz. Ana tablo Alt tablo 1 Alt tablo 2 İkincil alt tablo 1

14 VERİTABANI TASARIMI - İLİŞKİSEL MODEL Veritabanı tasarımı yaparken ana tbl tabloyu doğruğ olarak tespit etmek çok önemlidir. Öncelik sırasına göre tabloları ilişkilendirmeyeş başlarız. ş İki tablo arasında ilişki kurabilmemiz için iki tabloda birbiri ile eşleşen ortak alanların bulunması mecburidir. Her iki tabloda da aynı isimde alanların bulunması zorunludur. Ortak bir alan mutlaka var olmalıdır. Hiçbir şekilde tekrarlanmayan, çiftlenmeyen, tekil bir alan oluşturuyoruz ve bu alanlar vasıtasıyla ilişkiler kuruyoruz. Örneğin öğrenci veritabanında tabloları öğrenci no alanı ile ilişkilendirebiliriz. İki tablo arasında ilişki kurarken bazı kurallara uyulması gerekir. Temel şart: İki tabloda da birincil anahtar (primary key) olan ortak alanların bulunmasıdır. Yeter şart: Ortak alanları eşsiz nitelikte olması gerekir.

15 BİRİNCİL ANAHTAR (PRIMARY KEY) Access te tablolardaki birincil alanlar (primary key) koyu olarak gösterilir. Primary key tablodaki bir veya daha fazla alandan oluşturulmuş bir anahtardır. Primary key ille de tablodaki tek bir alandan oluşturulur l diye bir kural yoktur. Ancak her tabloda sadece bir ve yalnız bir adet primary key olabilir ve budabir veya birden fazla alandan oluşabilir. ş Access te tasarım görünümünde (dizayn view) ogrencino ve bolumno alanlarından l bir primary key üretmek istersek, control (crtl crtl) tuşu basılı iken fare yardımıyla iki alanı seçip primary key düğmesine basarız. Artık ogrencino ve bolumno su ikisi birlikte aynı olan kayıtlar bu tabloda var olamayacaktır.

16 İLİŞKİLENDİRME TÜRLERİ Tablo1 Tablo2 Birincil anahtar :Primary Key İkincil anahtar :Foreign Key Bir Bir etkileşmesi: Tablo1 ve Tablo2 de birbirine eşit olan kayıtlar listelenir. Bir Çok etkileşmesi: Tablo1 deki tüm kayıtlar ve Tablo2 deki eşit olan kayıtlar listelenir. Bu ilişki SQL içinde LEFT JOIN olarak tanımlanır. Çok Bir etkileşmesi: Tablo2 deki tüm kayıtlar ve Tablo1 deki eşit olan kayıtlar listelenir. Bu ilişki SQL içinde RIGHT JOIN olarak tanımlanır.

17 ACCESS NESNELERİ Tablo Nesnesi Verilerin yerleştiği, kayıt alanlarını, veri yerleşim kurallarını ve tablolar arası bağlantı ilişkileri bilgilerini içine alan nesnelerdir. Sorgu (Query) Nesnesi Tablolarda yerleşen verileri SQL dilini kullanarak istenilen kriterlere göre sorgulayan, veri tabanı üzerinde her türlü değişikliği ğ ş ğ yapmak yp amacı ile hazırlanmış olan nesnelerdir. Form Nesnesi Veri ile kullanıcı arasındaki bir arayüzdür. Kullanıcının veri ile iletişimini kolaylaştıran bir araçtır. Arayüze örnek olarak bir web sayfasını ele alabiliriz. Rapor Nesnesi Mevcut veriyi, sorgudan geçirdikten sonra kullanıcıya sunmak için kullanılır. İşlenmiş verinin döküman halinde sunumunu sağlayan nesnelerdir. Pages Nesnesi html uzantılı web sayfasıdır. Makro Nesnesi Programlama boyutundaki nesnelerdir. Access ortamında programlama seviyesinde uygulama geliştirmek için kullanılan nesnelerdir. Bir makro yazabilmek için (makro nesnesi geliştirebilmek için) visual basic programlama diline hakim olmak gerekir. Module Nesnesi Kullanıcı tanımlı fonksiyonların oluşturulması için kullanılan nesnelerdir ve makro uygulamalarının bir parçasıdır. Gruplar Sekmesi Access ortamında kataloglama için kullanılan bir alandır. Konu başlıklarına göre nesneleri kataloglayabiliriz.

18 ACCESS İLE VERİTABANI OLUŞTURMAK Access veritabanı oluşturmak için 2 yöntem kullanılabilir. Masaüstü (desktop) ortamında farenin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen popup (açılır-kapanır) menüden New (yeni) seçilir ve Access dökümanına tıklanır. Popup menüde bilgisayarımızda yüklü olan tüm Office döküman dosyalarını oluşturmak için menü seçenekleri bulunur. Başlat->Tüm Programlar->Microsoft seçeneği seçilir. Office ten Microsoft Access Blank Database: Yeni boş bir veritabanı oluşturmak için kullanılır. Form Existing File: Hazır veritabanları ve web sayfaları içersindeki verilerden yeni bir veritabanı yapısı oluşturmak için kullanılır. Project Using Existing Data: Var olan başka veritabanlarını Access arayüzü ile yönetmek için kullanılır.

19 MİCROSOFT ACCESS TE DİLDEĞİŞTİRMEK Bir bilgisayarda Access in farklı dildeki aynı sürümü yüklü ise arayüz ve yardım dilini isteğimize göre ayarlayabiliriz. Bunun için Start -> Microsoft Office Tools -> Language Settings seçenekleri seçer ve gelen ekranda menüsünde dil seçimi yaparız. Display Office 20##

20 MİCROSOFT ACCESS TE TABLO NESNESINI OLUŞTURMAK Tasarım Görünümünde Tablo Oluşturmak Sihirbaz Yardımıyla Tbl Tablo Oluşturmak Veri Girişi Yaparak Yaparak Tablo Oluşturmak Access te her nesnenin bir adı olmak zorundadır ve o ad sadece o nesneye ait olmalıdır. Aynı ada sahip iki nesne var olamaz. Tabloda alanlara isim verilirken Türkçe karakterler (ı, ğ, ü, ş, ö,ç) kullanılmamalıdır, kelimeler arasında boşluk bırakılmamalıdır. Örneğin, Öğrenci no alan ismi yerine ogrencino veya ogrenci_no yazılabilir. Bu şekilde adlandırma programlama seviyesinde sorunlarla karşılaşmamızı önler.

21 TASARIM GÖRÜNÜMÜNDE TABLO OLUŞTURMAK General: Bir tablonun bir alanının General sekmesi bize o alanın genel özelliklerini gösterir. Lookup: Lookup ise alana veri girişini kolaylaştırmak için kullanılır Lookup: Lookup ise alana veri girişini kolaylaştırmak için kullanılır. Bize alana yapılacak olan veri giriş işleminin klavye yoluyla mı, yoksa var olan hazır bir kaynaktan mı yapılacağını gösterir. Lookup özelliklerini kontrol ederken 2 farklı seçeneğimiz vardır.

22 TASARIM GÖRÜNÜMÜNDE TABLO OLUŞTURMAK 1. Söz konusu alana veri girişini klavye yoluyla yaptığımız vedisplay Control alanında Text Box seçeneğinin tercih edildiği opsiyondur. Varsayılan durumda seçeli tercih text box tır. 2. Diğer opsiyonlarımız List Box ve Combo Box tur. Hem list box, hem de combo box ilgili alana kayıt girişinin hazır birkaynaktan yapılacağına işaret ederler. List box ve combo box un seçilmesi durumunda kayıt kaynağının belirlenmesi amacıyla 2 farklı tercihimiz bulunur. Bu tercihlerden birisi kayıt kaynağının kendimiz tarafından oluşturulmasıdır. Diğeri ise kaynağın veritabanı içersinde bulunan bir tablo veya sorgudan oluşturulmasıdır. Row Source Type ı bu durumdad Vl Value List seçmek kaynağınğ kendimiz i tarafından oluşturulmasına imkan tanır. Eğer ilgili alan sayısal bir içerik taşıyorsa sayı değerleri aralarında ; olacak şekilde yazılır. 100;200;300 gibi. İçerik textt tipindei ise metin değerleriğ çift tırnak ( ) içersinei alınarak yazılır. İstanbul ; Ankara ; İzmir gibi.

23 TASARIM GÖRÜNÜMÜNDE TABLO OLUŞTURMAK Örnek : Lookup sekmesinde Display Control -> Combobox Row Source Type -> Value List Row Source -> Fizik ; Kimya ; >Biyoloji (text veri tipleri için) 1001;1002;1003 (sayı tipleri için) yukarıdaki özellikler ayarlanırsa. Alana veri girişi, açılacak olan liste kutusundan hazır yazılmış seçeneklerden seçim yapılarak yapılabilir.

24 VERİ TİPLERİ Günlük hayatımızda kullandığımız veriler birbirinden farklıdır. Bazen bir isim kayıt ederken, bazen de bu veri bir telefon tlf numarası veya sayısal bir değer ğ olabilir. Veri türleri, veritabanı sistemlerinde, herhangi bir alanda iyi veritabanı tasarımı için önemli konulardır. Örneğin tam sayı (integer) veri türleri bellekte farklı boyutlarda yer kaplarlar. En küçük değerli olabilen en az yer kaplayan türdür. Örneğin integer tipi bellekte 2 byte yer kaplarken long integer tipi4byte yer kaplar. Eğer tablodaki bir alan girilen veri boyutu çok büyük değilse en az yer Eğer tablodaki bir alan girilen veri boyutu çok büyük değilse en az yer kaplayan bir veri türü tanımlanması gerekir.

25 MİCROSOFT ACCESS TE VERİ TİPLERİ Byte 0 ile 255 arasındaki tam sayılarıngirişi için kullanılır. 1 byte lık yer kaplar. Integer (Tam sayı) -32,768 ile 32,767 arasındaki tam sayıların girişi içinkullanılır. 2 byte lık yer kaplar. Long Integer (Uzun tam sayı) 2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasındaki tam sayıların girişi içinkullanılır. 4 byte lık yer kaplar. Single (Tek) E38 ile E 45 arasındaki negatif ondalıklı sayılar veya E 45 ile E38 arası pozitif ondalıklı sayılar girilebilir. Single tipindeki ondalıksayı 7 basamak hassasiyetindedir. 4 byte lık yer kaplar. Double (Çift) E308 ile E 324 arasındaki negatif ondalıklı sayılar veya E 324 ile E308 arası pozitif ondalıklı sayılar girilebilir. Double tipindeki ondalıksayı 15 basamak hassasiyetindedir. 8 byte lık yer kaplar.

26 MİCROSOFT ACCESS TE VERİ TİPLERİ Decimal 10^ ile 10^ arasındaki ondalıklı sayılar girilebilir. 28 basamak hassasiyetinde olabilir. 12 byte lık yer kaplar. Text (Metin) Belirli sayıda alfabetik karakter girişi yapılabilen veri tipidir. Maksimum 255 karakter girişiyapılabilir. Bu alana sembol girişideyapılabilir. Memo (Not) Text tipinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. 0 ile karakter alabilir. 2 KB (kilobyte) yer kaplar. Currency (Para) ile arasında 15 basamağa kadar hassasiyette ondalık sayılar girilebilir.

27 MİCROSOFT ACCESS TE VERİ TİPLERİ Autonumber (Otomatik sayı) 1 ile arasında tamsayılar alana otomatik olarak yazılır. Kullanıcı bu alana giriş yapamaz. Yes/No (Evet/Hayır) 0veya2değerini alır. 1bit yer kaplar. (8bit, 1byte tır) OLE Object Linking and Embedding anlamına gelen bağlanmış veya tabloya gömülmüş olan nesneleri kapsayan veri tipidir. OLE nesnesi bir resim dosyası olabileceği gibi bir ses veya word dokümanı da olabilir. 1GB a kadar veri kayıt edilebilir. Sabit disk kapasitesine bağlıdır. Null Veritipi Kayıt girilmemiş alanlar null (boş)olarakadlandırılır.

28 TABLOLARA VERİ GİRİŞİNİ MASKELEMEK Sayı veri tiplerinde i maskesini i ele alalım. l 9 rakkamı ile sadece 0 ila 9 arasındaki sayıların basamağa yazılabileceğini belirtiyoruz. 9, ayrıca isteğe bağlı girişi ifade eder. Yani yukarıdaki 10 basamaklı maske ile maskelenmiş bir alana 3 basamaklı bir sayıda girilebilir. Maskede 9 yerine 0 sayısı kullanılmış olsaydı 10 basamağın tümünü de girmek zorunda kalırdık. Özetle 9, isteğe bağlı girilen sayı basamağını, 0 ise girilmesi zorunlu olan basamağı temsil eder. işareti ise sadece görsel olarak veri girişini kolaylaştırır. Veri veritabanında sayı olarak tutulur. Aşağıda Access te kullanılan maske çeşitleri tablolanmıştır. Zorunlu sayı 0 İsteğe bağlı sayı 9 Değer- boşluk veya + - değerleri # Zorunlu Harf L İsteğe bağlı harf? Harf veya sayı girişi Zorunlu karakter boşluk İsteğe bağlı karakter boşluk Büyük karakter Küçük karakter a & C >& <& Sola yaslama Format:! Sağa yaslama Format: *

29 Ders Notları aşağıdaki internet adresinde yer almaktadır. a ad

30

BİLGİSAYAR 3 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.10.2010/15.102010

BİLGİSAYAR 3 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.10.2010/15.102010 BİLGİSAYAR 3 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ VERİTABANI DERS NOTLARI 2. ve 3. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.10.2010/15.102010 Veritabanının yapısı yp Access veritabanları nesnelerden oluşur.

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net

10-Veri Tabanları. www.cengizcetin.net 10-Veri Tabanları 1 VERİ TABANI VERİTABANI (DATABASE) Birbiri ile ilişkili bir veya daha fazla tablodan oluşan bilgi topluluğudur. Veri tabanındaki tablolara ulaşılarak sorgulama yapılır ve istenilen bilgiler

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

Veri Tabanı Örnekleri

Veri Tabanı Örnekleri Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının bulunduğu Bilgi depolarıdır. Veri

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Access 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Access 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Veritabanı Sistemleri Veritabanı Sistemleri Bilgi çağında veriyi düzenli-planlı saklamak, veriye hızlı ulaşmak, değişik veriler

Detaylı

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır.

Access e Nasıl Ulaşılır. Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 1 Access e Nasıl Ulaşılır Araç çubuklarını yeniden düzenlemek için Görünüm komutunun Araç çubukları seçeneği kullanılır. 2 Çeşitli araç çubukları arasında seçim yapılarak pencere üzerine eklenebilir. Bunun

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2015-2016 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2015 Yrd.Doç.Dr. M. İLKUÇAR 1Muhammer İLKUÇAR, MAKÜ-2011 BURDUR

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Bölüm 1: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş -1- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ 1.1. Veri ve Bilgi (Data & Information) Hesaplama, saklama gibi çeşitli işlemler amacıyla bilgisayara verilen sayı, yazı, resim, ses,

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 Veritabanı Kullanıcıları Veritabanı Yöneticisi (DBA-Database Administrator) Tasarım,oluşturma ve işletiminden sorumludur. Görevleri; Tasarımı Performans Analizi Erişim

Detaylı

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS 2007-2010 DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1.VERİTABANI NEDİR?... 2 2.MICROSOFT ACCESS... 2 3. TABLOLAR... 3 3.2 Tablolara Kayıt Girmek... 5 4. FORMLAR... 7 4.1 Form Sihirbazı ile form oluşturma...

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında

MS Access. üzerinde. defa çalıştırıldığında 5.2. Veritabanı İşlemleri MS Access MS Access ilişkisel veritabanıdır. Yani verileri, birbirleriyle ilişkili tablolar t içerisinde saklar. Birçok veritabanı yönetim sistemi uygulama programlarının aksine,

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi KAYA Araş.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş BIM 312 Database Management Systems Veritabanı Kavramına Giriş Veritabanı Nedir? Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri, 2. basım Zehra ALAKOÇ BURMA, 2009, Seçkin Yayıncılık

Veritabanı Yönetim Sistemleri, 2. basım Zehra ALAKOÇ BURMA, 2009, Seçkin Yayıncılık Veri Kaynaklar Veri Tabanı Sistemleri, 2. basım Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN, 2010, Akademi Yayınevi Veritabanı Yönetim Sistemleri, 2. basım Zehra ALAKOÇ BURMA, 2009, Seçkin Yayıncılık Veritabanı ve Uygulamaları

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI

ELIF KIOTZEOGLOU RESUL MURAD MERT PACOLARI ELIF KIOTZEOGLOU 0510130077 RESUL MURAD 0510120082 MERT PACOLARI 0510120083 SQL SQL,(İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan

Detaylı

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası ACCESS DERS 1 1. Access Programına Giriş Derslere uygulama üzerinde devam edeceğiz. Uygulama ismimiz İş Takip Sistemi dir. Uygulamada ilerledikçe işleyeceğimiz bölümlerin nasıl kullanıldığını ve ne işe

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Widows un çalışmasında birinci sırada önem taşıyan dosyalardan biriside Registry olarak bilinen kayıt veri tabanıdır.

Widows un çalışmasında birinci sırada önem taşıyan dosyalardan biriside Registry olarak bilinen kayıt veri tabanıdır. Registry: Windows un bütün ayarlarının tutulduğu bir veri tabanıdır. Widows un çalışmasında birinci sırada önem taşıyan dosyalardan biriside Registry olarak bilinen kayıt veri tabanıdır. Win.3x sistemlerinde

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

DB.NET Laboratuvar Uygulaması-Öğrenci Notları

DB.NET Laboratuvar Uygulaması-Öğrenci Notları Uygulama Kodu: 1/1 Laboratuvar Uygulaması Adı: Access 2003 de Bir Tur: Northwind Veritabanını İncelemek İlgili Ünite Kodu: HC1 İlgili Ünite Adı: İnsan-Bilgisayar Etkileşiminin Temelleri Hafta: 1 Seviye:

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite 5 - Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite 5 - Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Ünite 5 - Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İçerik Temel kavramlar Veri tabanı modelleri Normalizasyon Coğrafi Bilgi Sistemlerinde veri tabanı yönetimi Temel kavramlar Veri

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır.

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik tablolama programlarından

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ VERİ TABANI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Füsun BALIK ŞANLI 2013-2014 YTÜ Ders Düzeni Ders Uygulama Ödev Sınavlar 1. Ara Sınav 2. Ara Sınav Yıl Sonu Sınavı Sınavlar 2 Başarı Kriterleri Yıliçi başarı notu: (2 Yıliçi

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-I Veri Nedir? Bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte bir çok verinin saklanması gerekli hale

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

1-Veritabanı Yönetim Sistemleri /Tanım

1-Veritabanı Yönetim Sistemleri /Tanım 1-Veritabanı Yönetim Sistemleri /Tanım Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU Sungurlu MYO/VTYS-I özet VERİTABANI NEDİR? İYİ BİR VERİTABANININ ÖZELLİKLERİ VERİTABANININ AVANTAJLARI VERİ TABANI TİPLERİ VERİTABANI

Detaylı

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Dış Veri Alma ÜNİTE 6 Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Excel hakkında temel işlemler öğrenildikten sonra veri alma

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 3 3. VERİ TABANI TEMEL KAVRAMLARI Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğudur. Müşteri adres defterleri, ürün satış bilgilerinin saklandığı

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Tablo Oluşturma

Veritabanı Tasarımı. Tablo Oluşturma Veritabanı Tasarımı Tablo Oluşturma Konular Ana veritabanı nesnelerini listeleme ve kategorize etme Bir tablo yapısını inceleme Şema nesnelerinin Oracle veritabanı tarafından nasıl kullanıldığını açıklama

Detaylı

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablo Hazırlama Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablolar Tablolar veri tabanlarında bilgilerin tutulduğu veri gruplarıdır. Tablo içerisinde yer alan her bilgi kayıt, sütunlar ise alan olarak adlandırılır. Kayıtlar

Detaylı

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL ::::

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL :::: 1) ACCESS PROGRAMININ GENEL YAPISI VE KULLANIM AMACI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı

İŞLETİM SİSTEMLERİ. İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı. Klasör ve Dosya Mantığı. Klasör ve Dosya Mantığı İŞLETİM SİSTEMİ Kavramı İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 3 İçerik Web Tabanlı Veri Tabanı Sistemleri.! MySQL.! PhpMyAdmin.! Web tabanlı bir veritabanı tasarımı. R. Orçun Madran!2 Web Tabanlı Veritabanı Yönetim Sistemleri

Detaylı

Bankalar Modülü Dizayn. Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Önsel Armağan. 16 Eylül 04

Bankalar Modülü Dizayn. Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Önsel Armağan. 16 Eylül 04 Bankalar Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Önsel Armağan 16 Eylül 04 Turquaz Muhasebe, Bankalar Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

2. TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ

2. TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ 2. TABLOLAR VE ÖZELLİKLERİ Veri tabanlarının tablolarda saklanan verilerden meydana geldiğini Veri Tabanı Tasarımı modülünde öğrenmiştik. Şimdi de tabloların neler olduğunu, tablo oluşturmanın nasıl yapıldığını

Detaylı

1. VERİ TABANI ARAÇLARI

1. VERİ TABANI ARAÇLARI 1.1. Veri Tabanı Yazılımı 1. VERİ TABANI ARAÇLARI Veri tabanı yazılımı veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri İçin Yeni Nesil Veri Tabanı Yönetim Modeli: NoSQL. R. Orçun Madran Atılım Üniversitesi. www.madran.

Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri İçin Yeni Nesil Veri Tabanı Yönetim Modeli: NoSQL. R. Orçun Madran Atılım Üniversitesi. www.madran. Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri İçin Yeni Nesil Veri Tabanı Yönetim Modeli: NoSQL R. Orçun Madran Atılım Üniversitesi www.madran.net İçerik NoSQL Ne Değildir? Neden NoSQL? Ne Zaman NoSQL? NoSQL'in Tarihçesi.

Detaylı

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz.

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz. Temel Kavramlar-2 Byte = 8 Bit in bir araya gelmesiyle oluşan bellektir. Bilgisayarın tanıdığı harf rakam ve özel karakterlerden her biri 1 byte lık yer kaplar. Yani her bir harfin 1 veya 0 dan oluşan

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org Veritabanlarına ve SQL'e Giriş Devrim GÜNDÜZ Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com devrim@gunduz.org http://seminer.linux.org.tr http://www.gunduz.org Giriş Bu seminerde, aşağıdaki konular anlatılacaktır:

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI 1 2 3 Microsoft Office Word Belgesinde çalışmamızı tamamladıktan sonra simgesine tıkladığımızda açılan menüde dosyamızı kaydedebiliriz veya yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Çalışmamızda değişiklik yapmak

Detaylı

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir.

İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel Veritabanı Yaklaşımı: İngilizce'de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi verilerin tablolarda satır ve sutunlar halinde tutulduğu

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

Excel de Pivot Tablolar Tasarım ve Kullanımı

Excel de Pivot Tablolar Tasarım ve Kullanımı FARUK ÇUBUKÇU EXCEL AKADEMİ Excel de Pivot Tablolar Tasarım ve Kullanımı Pivot tablolar; satışlar, siparişler gibi verileri gruplamayı, alt toplamlarını almayı ve filtreleme işlemleri yapmayı sağlayan

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

ORM & Hibernate. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu

ORM & Hibernate. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu ORM & Hibernate Ahmet Demirelli SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Seminerleri 2008 Hakkımızda SabancıÜniversitesi BT Yüksek

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

EKLEME SORGUSU. 2) ornekveritabani.accdb isimli veritabanınızı çift tıklayarak açınız. Sorarsa, İçeriği Etkinleştir komutunu uygulayınız.

EKLEME SORGUSU. 2) ornekveritabani.accdb isimli veritabanınızı çift tıklayarak açınız. Sorarsa, İçeriği Etkinleştir komutunu uygulayınız. EKLEME SORGUSU 1) Web sayfasından ornekveritabani.mdb isimli dosyayı Masaüstü ne indiriniz çift tıklayarak açınız ve DOSYA > Veritabanını Farklı Kaydet komutunu uygulayarak Masaüstü ne ornekveritabani.accdb

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

2-Veritabanı Yönetim Sistemleri/ Temel Kavramlar

2-Veritabanı Yönetim Sistemleri/ Temel Kavramlar 2-Veritabanı Yönetim Sistemleri/ Temel Kavramlar Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU Veritabanı neden kullanılır? Veritabanının amacı; insanların ve organizasyonların birşeyleri takip edebilmesine yardımcı

Detaylı

Herhangi bir tablonun tekrarlı veriler içerdiği duruma birinci normal form denir. Birinci normal formu Aşağıdaki tablo ile ele alacağız.

Herhangi bir tablonun tekrarlı veriler içerdiği duruma birinci normal form denir. Birinci normal formu Aşağıdaki tablo ile ele alacağız. Normalleştirme ve Uygulaması Normalleştirme Neden Uygulanır: İlişkisel veritabanı oluşturmak için normalleştirmeyi bilmek çok önemlidir. Normalleştirme işlemini anlayabilmek için ise fonksiyonel bağımlılık

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları

Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları Hafta 7 Doç. Dr. Cemil ÖZ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ

YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ YEMEKHANE TAKİP 2.0 YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Yemekhane Girişlerini Kontrol Altına Almak İçin Tasarlanmıştır. Personellerin Yemekhane Girişlerinde Yapmaları Gereken ( Parmak

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS VERİ TABANI BG-313 3/1 3+1+0 3+0,5 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210)

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr.Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 312 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:00 14:50, Salı:

Detaylı

Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Pursaklar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Modül 1: Eylül 3 (1) Veritabanı kavramını bilme. Tablo kavramını bilme. İlişkisel veritabanı kavramını bilme. Tablo yapısını tanımlayabilme. Tablolar arasında ilişkiler kurabilme. Anahtar alan kavramını

Detaylı

Dosya, disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimdir. İşletim sistemi genel olarak iki çeşit dosya içerir.

Dosya, disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimdir. İşletim sistemi genel olarak iki çeşit dosya içerir. 2 Dosya Nedir? Dosya, disk üzerinde depolanmış verilerin bütününe verilen isimdir. İşletim sistemi genel olarak iki çeşit dosya içerir. Birincisi, bir sistem görevi yerine getirirken yada bir uygulama

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

Microsoft Excel 1.BÖLÜM

Microsoft Excel 1.BÖLÜM Microsoft Excel 1.BÖLÜM Dersin Amacı İş hayatını ve günlük yaşamı kolaylaştırmada yardımcı olan işlem tabloları hakkında bilgi vermek. Bu işlem tablolarından en yaygın olarak kullanılan Excel programını,

Detaylı

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır.

Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Enlil programını açtığımızda karşımıza gelen ilk ekrandır.bu ekranda özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola ile programa giriş sağlanmaktadır. Özel tanımlanmış kullanıcı kodu ve parola girildikten sonra

Detaylı

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125 ! 1 Excel Nedir? 2 Excel in Gelişimi 2 Yeni Özellikler 11 Görünüm 11 Bulut Desteği 11 Şablonlar 14 Anlık Veri Çözümleme 16 Hızlı Veri Doldurma 17 Grafik Önerileri (Recomended Charts) 17 Dilimleyiciler

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Data Hiyerarşisi Files (Dosyalar) ve Streams (Kaynaklar)

Detaylı

Veri Tabanı-I 5.Hafta

Veri Tabanı-I 5.Hafta Veri Tabanı-I 5.Hafta DataBase Oluşturma 1 DATABASE Kolon,özellik,alanColumn,attributes,fields) Sunucu Tablo numarası adı soyadı 0913109001 Ali Can 0913109002 Nuri Koç Database 0913109003 Fatma Kara Satır,Kayıt

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 7 7. FORMLAR ve ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu ve bundan sonraki bölümlerde bir veritabanı üzerinde form ve rapor oluşturma konuları anlatılacaktır. Veritabanı üzerinde yapılabilecek işlemler;

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 2 Veri Modelleri Veri modelleri, veriler arasında ilişkisel ve sırasal düzeni gösteren kavramsal tanımlardır. Her program en azından bir veri modeline dayanır. Uygun

Detaylı

SQL SERVER VERİTABANINI EKLEME-ÇIKARMA ve YEDEKLEME-GERİ YÜKLEME

SQL SERVER VERİTABANINI EKLEME-ÇIKARMA ve YEDEKLEME-GERİ YÜKLEME SQL SERVER VERİTABANINI EKLEME-ÇIKARMA ve YEDEKLEME-GERİ YÜKLEME DETACH-ATTACH Bir veritabanını sıkıştırmadan MS SQL veri tabanı sunucusundan çıkarabilirsiniz. Örneğin geçici bir yerde çalışıyorsanız ve

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08118 Veri Tabanı I Database Management System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 03 05 Mart 2015 Bilinen VTYS Programları MS SQL Server: Bir orta ve büyük

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek

Detaylı

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1

5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili. Veritabanı 1 5 SQL- Yapısal Sorgulama Dili Veritabanı 1 SQL- Yapısal Sorgulama Dili SQL ifadeleri yapısal olarak üç gruba ayrılır. Veri Tanımlama Dili (DDL - Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML - Data Manipulation

Detaylı